För Sverıge ı världen. Svenska institutets årsredovisning Dnr 437 / 2010, 114 sidor

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "För Sverıge ı världen. Svenska institutets årsredovisning 2009. Dnr 437 / 2010, 114 sidor"

Transkript

1 För Sverıge ı världen. Svenska institutets årsredovisning Dnr 437 / 2010, 114 sidor

2 Innehåll. Inledning 04 Internationell samverkan 14 Internationellt bistånd 48 Utbildning och universitetsforskning 72 Integration och jämställdhet 78 Organisationsstyrning 82 Ekonomiska sammanställningar 90

3 Tabellförtecknıng.

4 Internationell samverkan Projekt och presentationer Kostnader tkr per region och land Tabell 1 27 Stipendier Antal ansökningar, beviljade och utnyttjade Tabell 2 34 Gäststipendieprogrammet Antal utnyttjade stipendier per region och totalkostnad Tabell 3 34 Svenskundervisning Antal institutioner, studerande, lektorer med Tabell 4 35 SI-stöd samt total kostnad Samarbete inom Östersjöregionen Institutionssamarbete Antal sökande, beviljade och utnyttjade Tabell 5 39 Stipendier Antal sökande, beviljade och utnyttjade Tabell 6 40 Akademiska projekt Antal utnyttjade projektbidrag per land och totalkostnad Tabell 7 41 Vuxenutbildningsprojekt Antal utnyttjade projektbidrag per land och totalkostnad Tabell 8 42 Gymnasieprojekt Antal utnyttjade projektbidrag per land och totalkostnad Tabell 9 43 Akademiska stipendier Utländska studenter/forskare, antal utnyttjade stipendier per land och totalkostnad Tabell Akademiska stipendier Svenska studenter/forskare, antal utnyttjade stipendier per land och totalkostnad Tabell Folkhögskolestipendier Utländska studenter, antal utnyttjade stipendier per land och totalkostnad Tabell Internationellt utvecklingssamarbete Medie- och studiebesök Antal och kostnadsfördelning per land Tabell Bidrag Kostnader tkr per region och land Tabell Stipendier Antal ansökningar, beviljade samt utnyttjade Tabell Gäststipendieprogrammet Antal utnyttjade stipendier per region och totalkostnad Tabell Reformsamarbete i Östeuropa Projekt och presentationer Kostnad tkr per region och land Tabell Medie- och studiebesök Antal per land och kostnadsfördelning Tabell Bidrag Kostnader tkr per land Tabell Stipendier Antal ansökningar, beviljade samt utnyttjade Tabell Gäststipendieprogrammet Antal utnyttjade stipendier per land och totalkostnad Tabell Förklaring av inledande analyser Varje verksamhetsgren inleds med en analys av måluppfyllelsen utifrån de mål och rapporteringskrav som fastställts i regleringsbrevet för budgetåret Analysen inleds med en faktaruta med en kort summering av hur många personer SI:s aktiviteter inom området har nått och huruvida aktiviteterna påverkat deras uppfattning av Sverige eller de budskap som verksamheten avsåg att förmedla. Utöver här angivna siffror har vi nått ett stort antal personer genom förfrågningar, möten och andra kontakter. Statistikuppgifter om antal nådda personer gäller till 98 % utländska målgrupper. Samtliga procentuppgifter som presenteras baseras på resultat från enkät- och intervjuundersökningar. Sådana studier har inte gjorts vid samtliga insatser. Vid de mätningar vi genomfört har vi dock strävat efter att säkerställa representativitet, validitet och reliabilitet, vilket gör resultatet relevant för vår verksamhet i stort.

5 4 Inlednıng. Förord 05 Svenska institutet en av Sveriges främsta globaliseringsmyndigheter 06 Strategiska utgångspunkter för verksamheten 07 Sammanfattning 08

6 5 Förord Sverige har chans att bli en av globaliseringens vinnare. Vårt land är ett av världens mest öppna och globaliserade. Svenska institutets undersökningar visar också att Sverige har en stark ställning som ett framtidsinriktat, engagerat och öppet land. Det ger oss en unik plattform för att driva ett brett internationaliseringsarbete innebär en fortsatt utveckling: SI lanserar portalen Sweden.se på kinesiska och kanske också på arabiska. Det är viktiga steg för en ökad närvaro i centrala och allt viktigare delar av världen. Expo2010 i Shanghai ger också chanser till svenskt genomslag. Svenska institutet arbetar på regeringens uppdrag för att Sverige ska nå internationella mål inom flera nyckelområden. Som knappast någon annan svensk myndighet har SI uppdrag på en rad olika områden. När jag tillträdde som generaldirektör för Svenska institutet hade SI en budget på 210 miljoner hade den stigit till närmare 300 miljoner. Detta beror inte på större ordinarie anslag, utan på att en allt större del av Regeringskansliet börjat se SI som ett användbart verktyg. Vi kommer att få nya utmaningar när avgifter för högre studier införs för utomeuropeiska studenter. Den väntade minskningen som i värsta fall innebär en betydligt minskad internationell närvaro på Sveriges högskolor måste mötas med både information och stipendier. Arbetet med att genom biståndet, inte minst med hjälp av kulturaktiviteter, understryka den svenska agendan vad gäller mänskliga rättigheter, yttrandefrihet, jämställdhet, tolerans och mångfald kommer att utvecklas. I allt högre grad måste Sverige ta vara på globaliseringens fördelar. Som ett litet, exportinriktat och informationsintensivt land har vi stora chanser att bli globaliseringens vinnare om vi tar tillvara möjligheterna. SI kan ge ett bidrag till detta. Myndigheten har ett unikt kontaktnät över världen. Genom vårt arbete med information, kulturutbyte och nätverksbyggande finns en plattform Sverige kan agera från. Därför fick SI under 2009 särskilda uppdrag under EU-ordförandeskapet. Därför har vi fått förstärkta resurser för att marknadsföra Sverige som studiedestination och ett nytt uppdrag att framhäva Sveriges attraktivitet för utländsk nyckelarbetskraft. SI har också sedan tidigare betydande biståndsfinansierade uppdrag. Vi har fått ett stort uppdrag för att bidra till arbetet mot människohandel. Under de senaste fem åren har SI satsat alltmer på utvärderings- och uppföljningsarbete. Det märks också i denna årsredovisning. Utvärderingen integreras alltmer i projekt och verksamhet. Det gör årsredovisningen tydligare och mer användbar för varje år. Olle Wästberg Generaldirektör 2009 kulminerade den ekonomiska krisen. Den har drabbat delar av Sverige mycket hårt. Samtidigt har den svenska ekonomin klarat sig relativt sett väl, mycket beroende på erfarenheterna från valuta- och bankkrisen för drygt tio år sedan. Intresset för de svenska lösningarna har varit stort.

7 6 Svenska institutet en av Sveriges främsta globaliseringsmyndigheter Svenska institutet ska på uppdrag av regeringen bidra till att Sverige inom flera nyckelområden når internationella mål. Uppdragen spänner över Sverigefrämjande, utvecklings- och reformsamarbete och utbildningspolitik. Vi har uppdrag från fem departement och verksamheten berör områden som kultur och samhälle, utbildning och forskning, näringsliv och innovation, samt demokrati och global utveckling. Svenska institutets verksamhet bedrivs inom ramen för offentlig diplomati att förstå, informera, påverka och bygga upp relationer med kultur-, samhälls- och näringsliv, med studenter och forskare och med allmänheten i andra länder. Genom strategisk kommunikation och relationsskapande verksamhet ska kännedomen om och förtroendet för Sverige öka, internationella nätverk etableras och en positiv miljö skapas för förverkligande av svenska internationella målsättningar. SI arbetar som en tydlig representant för Sverige utomlands, i nära samarbete med de svenska utlandsmyndigheterna och med hjälp av svenska och utländska samarbetsparter. Globaliseringen innebär att världen krymper och traditionella gränser suddas ut. Den internationella ekonomin integreras i allt högre grad genom handel, investeringar och spridning av teknik. Världens länder blir också alltmer sammanflätade genom kommunikation, migration och resande. Överallt ökar länder sina ansträngningar för att synas på världsscenen, ta marknadsandelar och bygga relationer och samarbeten med omvärlden. Konkurrensen om uppmärksamhet, kontakter och talang blir allt skarpare. Att världen krymper i snabb takt innebär också att konflikter och förtryck i andra delar av världen i högre grad påverkar oss. För Sverige blir hela världen ett närområde där händelser också på platser långt bort har direkta konsekvenser för vår vardag. Behovet av dialog, utbyte och samarbete med nya samarbetsparter ökar. Inte minst inom miljö- och hållbarhetsfrågor. Globaliseringen leder dock inte enbart till ökade spänningar och konkurrens utan också till ett alltmer internationellt samarbete på alla samhällsnivåer. Den kan, om den hanteras rätt, ge betydande förutsättningar att minska fattigdom, hunger och hopplöshet. Den kan bidra till att gränslösa idéer om mänskliga rättigheter och demokrati sprids och att individer runt om i världen ges nya möjligheter att påverka sina liv. Den kan också öka förutsättningarna att världens folk samlar sig till samordnade insatser för en hållbar utveckling. Utvecklingen har långtgående effekter för Sverige och förutsättningarna för vår framtida utveckling, säkerhet och välfärd. Sverige är ett av världens mest globaliserade länder och vårt stora omvärldsberoende ställer höga krav på Sveriges förmåga att möta globaliseringens utmaningar. Vi har idag en stark ställning som ett framtidsinriktat, öppet och engagerat land med komparativa styrkor inom ett flertal nyckelområden. Det finns därför möjligheter att dra fördel av den globala utvecklingen. Men detta förutsätter en tydlig global närvaro och ett aktivt och brett internationaliseringsarbete. Få andra myndigheter har en så övergripande och bred internationell verksamhet i Sveriges globala engagemang och i att främja utveckling i Sverige och i våra samarbetsländer. Under 2009 genomförde eller gav SI stöd till utbyte med 123 länder och bedrev ett informationsarbete som nått över 220 länder. Vi ser oss därför i hög grad som Sveriges globaliseringsmyndighet. Vi utför vårt uppdrag, inte minst genom att: främja Sveriges internationella ställning och förutsättningar genom att: öka omvärldens kunskap, förtroende och intresse för Sverige bygga relationer och nätverk med nyckelpersoner inom en lång rad områden främja nya samarbeten, utbyten och handel med omvärlden. främja kreativitet, innovation och utveckling i Sverige och i samarbetsländerna genom att stimulera utbyte av kunskap, impulser och talang

8 7 främja samarbete, demokrati och en hållbar global utveckling genom att: främja mänskliga rättigheter, yttrandefrihet och jämställdhet öka medvetenhet och kapacitet inom hållbarhet, klimat och miljö inom utvecklingssamarbetet främja samarbetsländernas ekonomiska, sociala och kulturella utveckling. bidra till att minska spänningar och risken för konflikter genom att främja kunskap, dialog och förståelse mellan människor i Sverige och i andra länder. SI är regeringens främsta aktör och kompetenscentrum i arbetet med omvärldens Sverigebild. Om Sverige ger omedelbara, relevanta och positiva associationer blir det lättare för svensk internationell politik att få genomslag, för svenska företag att göra affärer och för svensk kultur att nå spridning. Vår uppgift är tydlig: att bidra till att skapa förutsättningar för att Sverige ska kunna dra nytta av globaliseringens möjligheter och möta dess utmaningar. Globaliseringen gör vår verksamhet viktigare än någonsin. Strategiska utgångspunkter för verksamheten För att skapa en tydlig och stark Sverigebild utomlands har SI inom samarbetet i Nämnden för Sverigefrämjande utomlands (NSU) varit med och utvecklat en gemensam plattform för kommunikation om Sverige. Sverige ska uppfattas som ett land som vill utvecklas på människors och miljöns villkor ett progressivt land som kännetecknas av nytänkande, öppenhet, omtänksamhet och äkthet. Sverigebilden går hand i hand med kunskapsutbyte, dialogskapande verksamhet och ömsesidiga relationer med omvärlden inom alla områden. Det gäller inte minst biståndsverksamheten. Många av de svenska profilfrågorna och kompetenserna inom biståndet, som demokrati, yttrandefrihet och hållbar utveckling, är några av de frågor som skiljer ut Sverige mest, ger mest goodwill och effektivast sätter Sverige på kartan. Fokusområden För att underlätta gemensamma prioriteringar har SI fyra fokusområden. De är ett praktiskt sätt att koppla verksamheten till Sverigebilden, till utvecklingssamarbetet och till aktuella fenomen och områden där Sverige har viktiga styrkor eller erfarenheter. Kultur: Ny kreativitet banbrytande upplevelseindustri och samtida kultur Samhälle: Öppenhet jämställdhet, yttrandefrihet och tolerans Vetenskap: Gränslös utveckling gränslandet mellan vetenskap, teknologi och kreativitet Miljö: Hållbarhet miljö, utveckling och balans Målgrupper Svenska institutet riktar sig i första hand till en global målgrupp som känner samhörighet med och intresse för en progressiv världsbild och det som Sverige står för internationellt. Det rör sig om öppna personer som har inflytande i sina olika sammanhang, om nyfikna, medvetna och drivande personer som har en grundläggande tro på framtiden och en vilja att steg för steg göra världen bättre. Det är förändringsbenägna individer som vågar tänka nytt och bryta konventioner. Men det är samtidigt en ansvarsfull och globalt medveten grupp som är intresserad av utveckling i social och ekologisk balans, liksom vikten av att samarbeta och vara öppen mot omvärlden. Målgruppen är relevant inom både Sverigefrämjandet och utvecklingssamarbetet. Utöver målgruppen är medier särskilt viktiga för att nå ut med det som SI vill lyfta fram i sin kommunikation med omvärlden. Geografiska prioriteringar För att göra SI:s verksamhet mer slagkraftig och kunna arbeta mer långsiktigt samlas insatserna till områden där möjligheten att nå effekt bedöms som störst. SI prioriterar tolv världsstäder som har en särskild tyngd inom media, kulturliv, upplevelseindustri och näringsliv: Tokyo, Peking, Shanghai, Mumbai, Moskva, Berlin, London, Paris, New York, Washington DC, Los Angeles och São Paulo. SI ska vara där det händer och där våra aktiviteter kan få störst genomslag regionalt genom ringar på vattneteffekter. Det är också här som det svenska kulturoch samhällslivet vill verka. Utöver detta prioriterar vi Sveriges strategiska närområde i östra Östersjöregionen (Estland, Lettland, Litauen, Polen, Ryssland, Ukraina och Vitryssland). Arbetet med SI:s prioriteringar inom reform- och utvecklingssamarbetet går vidare med fokus på Västafrika (Burkina Faso, Ghana, Mali och Senegal), Östafrika (Etiopen, Kenya, Rwanda, Tanzania och Uganda), Asien (Indien och Kina), Mellanöstern och Östeuropa (Georgien, Ukraina, Vitryssland och västra Balkan). Utöver den mer proaktiva verksamheten i dessa områden erbjuder SI basservice (Sverigeinformation i tryckt och digital form, ambassadservice som mindre utställningar, filmvisningar etc.) till alla utlandsmyndigheter.

9 8 Sammanfattning ett år av offentlig diplomati på sex kontinenter Globaliseringen gör att SI:s uppdrag blir allt viktigare, och förändrar samtidigt förutsättningarna för vår verksamhet i grunden. Vi har därför under de senaste åren befunnit oss i stark utveckling för att möta den nya tidens möjligheter och utmaningar. Målet har varit att SI i högre grad ska vara analys- och strategistyrt och tydligare prioritera och samverka. SI har därför under 2009 arbetat vidare med utvecklingen av det interna verksamhets- och ledningsstödet samt med tydliga tematiska prioriteringar, målgrupper och platser där behovet och genomslaget bedöms som störst. Fokus har legat på att integrera nya arbetssätt och rutiner i det dagliga arbetet. Samordningen mellan kommunikation, evenemang, studie- och mediebesök, utbytesverksamhet, stipendier och svenskundervisning har varit tydligare. Samtidigt har verksamhetens innehåll genomgått en radikal utveckling, bland annat mot mer digital kommunikation, sociala medier och nya utbytesformer och nytt innehåll. Arbetet har också bedrivits mer fokuserat än tidigare, allt för att på bästa sätt bidra till att Sverige på bästa sätt når prioriterade internationella målsättningar. Utvecklingen var under året stark och det övergripande resultatet överträffar 2008 års verksamhet på de flesta områden. Under 2009 genomförde eller gav SI stöd till utbyte med 123 länder och bedrev ett informationsarbete som når över 220 länder. SI beräknas sammanlagt ha nått cirka 149 miljoner människor, vilket antagligen ligger betydligt i underkant då endast en del av SI:s mediearbete kan följas upp. Inom de delar där resultatet är lägre finns oftast också en koppling till fluktuationer i budget från tidigare år eller hur mätningen av uppföljningen har genomförts. Inte minst gäller detta för digital kommunikation där genomslaget justerats ned betydligt efter att nya mer säkra statistikverktyg har börjat användas. Att under ett år nå 149 miljoner människor utomlands har stor betydelse för omvärldens Sverigebild och för att föra fram kompetenser och värderingar med betydelse för utveckling. Det har också stor betydelse för att skapa försättningar för att bygga samarbeten, nätverk och långsiktiga relationer med nyckelpersoner. I en värld med nästan 7 miljarder människor kan detta trots allt tyckas vara en marginell siffra, speciellt i skenet av det informationsbrus som präglar människors liv idag och att stora, viktiga geografiska områden lämnas mer obearbetade än andra. Men det är desto viktigare att prioritera, att samverka med andra svenska aktörer och att nå rätt personer med de insatser som genomförs. 149 miljoner kontakter har dessutom en multiplicerande effekt, både över tid och i räckvidd. Idéer, information och upplevelser som förmedlas via ett utbyte stannar inte enbart hos mottagaren utan förs vidare in i dessa personers nätverk, både på kort och på lång sikt. Att skapa ringar på vattnet för Sverige, svenska kompetenser, värderingar och prioriteringar på rätt platser och inom rätt nätverk blir därmed av avgörande betydelse. Den geografiska prioriteringen av verksamheten har lett till en ökad geografisk koncentration av SI:s verksamhet. Även här finns det dock ytterligare steg att ta. Inte minst SI:s Sverigebildsstudier visar på ett tydligt behov av att ytterligare öka insatserna i strategiskt allt viktigare regioner som Asien och Mellanöstern där kunskapen om Sverige är liten och intresset och förtroendet därmed är svagt. Knappa resurser hämmar SI:s potential att stötta Sveriges närvaro i dessa viktiga områden, där också behovet är som störst av att öka kännedomen om Sverige, och av att öka förtroendet för vårt land och stärka våra nätverk. Svenska institutets insatser har under 2009 också i högre grad varit inriktade mot SI:s prioriterade målgrupper opinionsbildare, beslutsfattare, experter samt generellt mot nyfikna, medvetna och tongivande föregångare och förändringsagenter. De tematiska prioriteringarna har vidare hjälpt organisationen att fokusera. Betoningen har liksom tidigare legat på att lyfta fram det samtida Sverige, samt svenska värderingar och kompetenser genom att visa på ny svensk kreativitet och samtida kultur. Kulturupplevelser är ofta en bra utgångspunkt när det gäller att nå människor i andra länder. De ger en bred och särskiljande bild som engagerar

10 9 Övergripande resultat Under 2009 har SI:s verksamhet sammanlagt nått ut till ett stort antal människor i omvärlden genom: Direkta utbyten cirka (stipendier, utbytesprogram, svenskundervisning etc.). (2008: ). Egna kanaler cirka 8,8 miljoner besök (digital och tryckt kommunikation, evenemang etc.). (2008: 10,3 milj.) Andra kanaler cirka 938,7 miljoner kontakter/ exponeringstillfällen (2008: 500 miljoner) varav minst 15 %, 141 miljoner, uppskattas ha läst och tagit till sig informationen. Uppdelat på SI:s olika verksamheter: Evenemang: evenemang (2008: 1 200) har nått ut till drygt 3,5 miljoner besökare (2008: cirka 1 miljon) Kommunikation: Drygt 4,1 miljoner besök (2008: 8,3) och 17,1 miljoner sidvisningar (2008: 37 miljoner) har skett på SI:s webbplatser och digitala tjänster och cirka trycksaker/informationsmaterial (2008: ) har distribuerats, vilket beräknas ha nått ut till cirka 1,2 miljoner personer (2008: ). Under året har 88 nya titlar (2008: 36) getts ut på sammanlagt 28 språk (2008: 10). Media: 178 utländska journalister (2008: 63) har bjudits in till Sverige inom ramen för 47 besök (2008: 22) vilket tillsammans med evenemang som SI arrangerat eller stött har genererat drygt (2008: 2100) medieinslag. Inslagen har haft en räckvidd på cirka 748,7 miljoner (2008: 500 miljoner) enskilda kontakter/exponeringstillfällen, motsvarande ett annonsvärde på över 111,5 miljoner, kronor (2008: 115 miljoner kronor). Utöver detta uppskattas ytterligare cirka 250 etermedieinslag till följd av SI:s aktiviteter enbart i de prioriterade städerna, vilka skapat ytterligare minst 190 miljoner exponeringstillfällen till ett annonsvärde av cirka 20 miljoner kronor. Genom mer djupgående utbyten med prioriterade nyckelpersoner: Studiebesök: 273 (2008:193) experter/nyckelpersoner har bjudits in till Sverige inom ramen för 33 (2008:33) studiebesöksprogram. Stipendier och alumnverksamhet: (2008:1 296) utländska nyckelpersoner har deltagit i SI:s stipendieprogram. Cirka (2008: 2 000) tidigare studenter/stipendiater är medlemmar i SI:s alumnverksamhet. Ledarskapsprogram: 132 (2008:63) unga ledande nyckelpersoner från utlandet och 13 svenska har deltagit i SI:s olika ledarskapsprogram. Utbyten och bidrag: Genom bidrag har SI stött 233 (2008: 347) projekt med (2008:2 236) utländska samarbetsaktörer och 238 (2008: 1 542) svenska. Svenskundervisning: studerande (2008: ), varav utanför Norden (2008: ) har fått stöd att studera svenska på över 216 institutioner i 39 länder, varav 186 institutioner utanför Norden. 43 lektorer (varav 18 nya) (2008: 44) vid 22 universitet i 22 länder har fått stöd.

11 10 Genom SI:s aktiviteter 2009 har: 90 % av målgrupperna och samarbetsparterna blivit nöjda med eller positiva till SI:s tjänster, och 87 % av deltagarna/besökarna skulle rekommendera de aktiviteter SI arrangerat under året. 87 % av målgruppen fått en djupare och mer positiv bild av Sverige och svenska samarbetsparter. 85 % fått ett ökat intresse för svensk kultur, 83 % för svensk vetenskap/utbildning samt för samhällsfrågor som det svenska förhållningssättet till jämställdhet, yttrandefrihet och demokrati. 99 % har fått ett ökat intresse för svenskt näringsliv och 96 % av målgruppen har fått fördjupad kunskap om och ökat intresse för Sveriges hantering av miljö och CSR. Inom utvecklingssamarbetet har 77 % av målgrupperna uppskattat att de genom SI:s aktiviteter fått ökad kunskap om, intresse, verktyg samt kompetens för att driva frågor som rör öppenhet, social utveckling, demokrati och mänskliga rättigheter. Av de målgrupper och samarbetsparter som deltagit i någon av SI:s mer relationsskapande aktiviteter (stipendier, utbytesprogram eller svenskundervisning) uppskattar: 83 % att de genom aktiviteten etablerat Sverigerelationer/nätverk som de tror de kommer att använda och ha glädje av framöver. Inom utvecklingssamarbetet uppskattar 81 % att de fått framtida aktiva relationer/nätverk av stor betydelse för arbetet med öppenhet, mänskliga rättigheter och demokrati. Ett år efter våra utbytesprogram är 81 % av deltagarna involverade i följdprojekt som renderats av programmen. I den uppskattade summeringen över SI:s räckvidd är det viktigt att dels förklara vad som räknas som kontakt/ exponeringstillfälle och dels skilja på de olika typerna av kontakter. En kontakt är ett tillfälle där ett evenemang, en artikel i en tidning, en skrift o.s.v., möter en person. Det kan också vara när någon gör ett besök på en webbplats eller deltar i någon form av utbyte. SI:s möten och kontakter med omvärlden varierar i intensitet, både vad det gäller i nedlagda resurser och i hur nära kontakten kan anses vara. Kontakter via externa kanaler som via olika massmedier är den form som kan anses ha störst räckvidd men samtidigt ha lägst intensitet. Kontakter via egna kanaler, till exempel via SI:s digitala kanaler och egna trycksaker, har en något högre intensitet eftersom de kräver mer resurser och SI och Sverige blir tydligare som avsändare. De som tar del av dessa tjänster lägger också mer tid på att ta till sig det som lyfts fram. Den sista formen av kontakter, de som skapas i ett närmare utbyte till exempel via SI:s stipendieprogram, ledarskapsprogram och i svenskundervisningen är den typ som präglas av högst intensitet. Personerna lägger ner mer tid, ibland flera år, och besöker eller bor i Sverige under en tid. Denna form av kontakter är också den mest resurskrävande i fråga om pengar och den tid som läggs ner för att etablera dem. Det är det också viktigt att de når rätt personer. Urvalet därför av extra stor vikt.

12 Sammanfattning 11 Svenska ınstıtutets verksamhet bedrıvs ınom ramen för offentlıg dıplomatı att förstå, ınformera, påverka och bygga upp relatıoner och samarbeten med andra länder. och skapar intresse. Kultur är också ett effektivt medel för att visa på svenska värderingar och kompetenser inom SI:s övriga fokusområden. Utöver detta har öppenhetsfrågor (som jämställdhet, yttrandefrihet och tolerans) varit i fortsatt stort fokus särskilt inom reform- och utvecklingssamarbetet, liksom vetenskap (utbildning, forskning och innovationsfrågor) inom den relationsskapande verksamheten. Hållbarhetsfrågor har varit en viktigare del av SI:s verksamhet än någonsin tidigare. SI:s satsning på analysverksamhet har bidragit till att institutet idag har en tydligare expertroll i frågor som rör Sverigebilden och offentlig diplomati. SI är en resurs för regeringen och för svenska samarbetsparter inom många områden och institutet lägger därför ner stor möda på att nå rätt målgrupper av opinionsbildare, beslutsfattare, experter samt en intresserad publik med resultaten av sin analys och omvärldsbevakning. SI:s roll som ett kompetenscentrum har också stärkts med ett utvecklat utbud av kurser och kommunikation. SI har ett omfattande samarbete med andra statliga nyckelaktörer inom Sverigefrämjandet och utvecklingssamarbetet. Samverkan med samarbetsparter i Sverige och utomlands har varit fortsatt intensiv, inte minst med kultur- och samhällslivet och utbildningssektorn, men också mer och mer med näringslivet. SI:s arbete inom Internationell samverkan har inte minst präglats av att Sverige har varit ordförande i EU och av att arbetstrycket varit högre. Det har också inneburit ett ökat fokus på aktiviteter som rör frågor som miljö och klimat.uppföljning av dessa projekt visar på högt genomslag. SI:s aktiviteter har i hög utsträckning bidragit till ett ökat intresse för svenska perspektiv i hållbarhetsfrågor. Under 2008 lades relativt mer tid på utveckling av nya koncept, presentationer och utställningar och under 2009 har dessa turnerat intensivt i världen. Utvecklingen har präglats av en tydlig samordning, konceptionalisering och webbcentrering av verksamheten. På kommunikationsområdet har den största utvecklingen skett inom sociala medier. Att ligga i framkant av utvecklingen med digital kommunikation och sociala medier är ett effektivt sätt att nå våra målgrupper. EU-ordförandeskapet innebar dock en ökning av tryckt kommunikation efter ett par års nedprioritering i enlighet av SI:s strategi att alltmer arbeta med digital kommunikation. I likhet med tidigare år skapade studie- och mediebesöksverksamhet stort internationellt genomslag. Att få rätt journalister till Sverige är ett viktigt instrument för att nå ut till många. Under 2009 gick SI:s attraktivitetsprogram in i en aktiv fas i arbetet med att marknadsföra Sverige för arbetssökande tredjelandsmedborgare i och med lanseringen av Workinsweden.se. Under arbetsnamnet Study Work Connect samverkar de tre verksamheterna Study in Sweden, Work in Sweden och Sweden in Touch med att locka talanger och upprätthålla relationer med studenter, forskare och arbetskraft. Under 2009 var utvecklingen av den relationsskapande verksamheten fortsatt att flytta fokus från att se stipendier, utbyte och svenskundervisning isolerat till att istället koppla dessa insatser till de övergripande relationsskapande målen. Stipendierna har samordnats i ett gemensamt varumärke och utvecklingen av SI:s nätverksskapande verksamhet går vidare inom ramen för nya nätverk och tekniska plattformar. Den webbplats för svenska språket som lanserades är ett viktigt steg för att nå både lärare och studenter i utlandet och även universitet och högskolor i Sverige med undervisning i svenska som främmande språk. Majoriteten av satta mål har uppnåtts eller överskridits, ibland med mer än det dubbla. De resultat som inte

13 12 uppnått målen har alla varit i närheten. Sammanfattningsvis bedömer SI att måluppfyllelsen har varit god. Inom området Samarbete i Östersjöregionen har SI:s Östersjöprogram under året tagit stora steg i arbetet att fokusera verksamheten för bättre måluppfyllelse i enlighet med resultaten av en större utvärdering av programmet som genomförts. Verksamheten har blivit mer proaktiv och med hjälp av relativt små marknadsföringsinsatser har man kunnat nå nya målgrupper och få en bredare spridning av genomslaget. SI:s Managementprogram har nu pågått i över två år och man börjar se värdet av de djupa relationer som skapas mellan deltagarna som alla tillhör en strategiskt utvald nyckelmålgrupp. Nätverket växer och programmet har redan genererat många intressanta följdprojekt. Inom Östersjösamarbetet ligger fokus på ett nära utbyte med nyckelpersoner, vilket gör det centralt att vi når rätt personer. Vi kan konstatera att vi lyckas bra med detta urval, vilket skapar goda förutsättningar för ett fortsatt nära samarbete till gagn för Sveriges och regionens framtida utveckling. SI:s arbete inom det internationella utvecklingssamarbetet har en central roll i SI:s verksamhet. Svenska institutets insatser inom utvecklingssamarbetet, liksom i övrig verksamhet, ligger mycket väl i linje med regeringens prioriterade teman demokrati och mänskliga rättigheter, jämställdhet och kvinnors roll i utvecklingen, samt klimat och miljö. Genom den till största delen Sida-finansierade satsningen Creative Force har SI skapat ett ramverk för alla bidragsfinansierade projekt, vilket bidrar till att de olika delarna kan stärka varandra. Omfattningen av SI:s egeninitierade projekt är fortsatt låg. Ett av de senaste årens mer framgångsrika projekt, Svenska frön, genomfördes dock i Mexico City. Tack vare en engagerad samarbetspart fick utställningen ett mycket stort genomslag. Under året har Young Leaders Visitors Programme gått från pilotprojekt till reguljär verksamhet och Managementprogrammet har utvidgats till Kina och Indien. Vi har kunnat konstatera mycket goda resultat, till exempel i form av djupgående relationer och intressanta följdprojekt. Inom utvecklingssamarbetet ligger primärt fokus på nära samverkan med nyckelpersoner och samarbetsparter, men vi når även en bredare massa via de evenemang utbytet skapar samt via internet, trycksaker och media. Samtliga resultat inom området ligger i paritet med eller överskrider satta mål. I reformsamarbetet i Östeuropa bedömer SI att en kombination av egeninitierade och sammanhållna landsatsningar och bredare bidragsverksamhet med stöd till aktörer med angelägna projekt har haft bäst förutsättningar att bidra till en god måluppfyllelse. Verksamheten har förstärkts genom att en stor del av projektbidragen har samlats under Creative Force med inriktning på Balkan och Turkiet. I Vitryssland och Ukraina är verksamheten nu väl etablerad och har under året fortsatt med god måluppfyllelse, och även i Georgien har vår verksamhet under året kommit igång och utvecklats enligt satta mål. Det är lättare att få genomslag för de svenska insatserna när dessa genomförs i ett samlat ramverk, samtidigt som vi bland svenska aktörer noterar ett fortsatt stort intresse för, och behov av, stöd till projekt och samarbeten utöver de samlade landsatsningar som SI initierar. Antalet genomförda bidragsfinansierade projekt och SI-evenemang är nästan dubbelt så många som var målet för året. Samtliga resultat ligger i paritet med eller överskrider satta mål. I SI:s arbete inom Utbildning och universitetsforskning blir uppdraget att locka utländska studenter till Sverige allt viktigare i takt med att införandet av studieavgifter närmar sig. SI har arbetat intensivt för att tillsammans med svenska lärosäten förbereda oss för detta. Det högt ställda målet att antalet besök på portalen Studyinsweden.se skulle öka med 25 % har inte uppfyllts. Däremot har antalet besök från de prioriterade länderna Kina, Indien och Ryssland överträffat målet med god marginal. Trots att vi inte fullt ut nådde målen för antal studenter vi skulle möta på mässor eller antal besök på Studyinsweden.se (besöken ökade dock i jämrörelse med 2008), anser vi att måluppfyllelsen varit tillfredställande. Verksamheten har i hög grad bidragit till att stärka Sverige som studiedestination och att öka intresset för svensk utbildning utomlands. Intresset för Sverigestudier och svenskundervisning vid utländska universitet är stabilt. De förändringar som skett att svenskämnet vid något universitet läggs ned eller blir vilande en period har skett av ekonomiska skäl. Men fluktuationerna är överlag små vilket framgår av antalet institutioner som SI stött under den senaste treårsperioden. SI har lämnat bidrag till lärare, utbildningsinsatser och material. Måluppfyllelsen var under året mycket god. SI:s arbete inom utgiftsområdet Integration och jämställdhet har starkt utvecklats. Projektet Det svenska exemplet insatser mot prostitution och människohandel lanserades under året och en rad aktiviteter har genomförts både utomlands och i Sverige. Det har varit en utmaning att hinna med att genomföra allt SI har haft resurser för att göra. Efter att ha startat verksamheten genom att formulera mål, utveckla arbetssätt och utvärderingsplaner har vi ändå lyckats uppnå nästan alla de högt satta målen.

14 Sammanfattning 13 Svenska ınstıtutet ska på uppdrag av regerıngen bıdra tıll att Sverıge kan nå ınternatıonella mål ınom en rad nyckelområden. Uppdragen spänner över Sverıgefrämjande, utvecklıngs- och reformsamarbete och utbıldnıngspolıtık. Vı har under 2009 haft uppdrag från fem departement och verksamheten berör områden som kultur och samhälle, utbıldnıng och forsknıng, närıngslıv och ınnovatıon, samt demokratı och global utvecklıng.

15 14 Utgiftsområde 5 Internatıonell samverkan. Strategisk kommunikation: Övergripande kommentar och analys av måluppfyllelse 15 Evenemang 18 Public relations 20 Kommunikation 21 Marknadsföring 23 SI som ett kompetenscentrum inom offentlig diplomati 24 Relationskapande verksamhet: Övergripande kommentar och analys av måluppfyllelse 28 Stipendier 29 Svenskundervisning 30 Nätverksbyggande 32 Övrig relationsskapande verksamhet i Paris 33 Samarbete inom Östersjöregionen: Övergripande kommentar och analys av måluppfyllelse Östersjöprogrammet 36 Stipendier och sommaruniversitet 38 Kommunikation och evenemang 38 Övergripande kommentar och analys av måluppfyllelse Managementprogrammet 46 Programverksamhet 47 Nätverksbyggande och alumnverksamhet 47

16 15 Internatıonell samverkan ( 1:9 ) ett mer fokuserat Sverıgefrämjande med större genomslag. Strategisk kommunikation: Öka kännedom och intresse för Sverige Kostnader tkr Resultat Genom närmare 800 evenemang (mål: 870) utomlands har SI nått cirka 3,4 miljoner (mål: ) personer i omvärlden varav nära 3 miljoner deltagit i våra evenemang i Paris. SI:s webbplatser och digitala tjänster har haft cirka 2,1 miljoner utländska besök (mål: 3,9), samt över besök från Sverige. Cirka trycksaker (mål: ) varav 59 nya titlar på 28 språk har distribuerats och nått cirka 1,1 miljoner läsare. 52 medie- och studiebesök (mål: 28) i Sverige har anordnats med 309 journalister och experter (mål: 122), vilket tillsammans med medial uppmärksamhet för SI-projekt inom utgiftsområdet lett till fler än medieinslag (mål: 1 300). Dessa har i sin tur medfört cirka 690 miljoner exponeringstillfällen som uppskattas motsvara ett annonsvärde på drygt 103 miljoner kronor (mål: 60). 80 % av målgruppen (mål: 75 %) har genom verksamheten fått en djupare och mer positiv bild av Sverige. 86 % har fått det inom kultur- och samhällsfrågor, och då framför allt inom miljö- och hållbarhetsfrågor. 96 % av deltagarna (mål: 75 %) i SI:s nätverksbyggande insatser uppger att de genom aktiviteten fått tillgång till ett svenskt nätverk som de avser att behålla och utveckla. 73 % av målgruppen och 95 % samarbetsparterna (mål: 80 %) ger SI:s aktiviteter mycket gott betyg. Utöver här angivna siffror har SI nått ett stort antal personer genom löpande förfrågningar, möten och andra kontakter. Övergripande kommentar och analys av måluppfyllelse SI:s verksamhet inom den strategiska kommunikationen om Sverige utomlands är unik. Vi kombinerar evenemang som skapar intresse för Sverige på många olika platser runt om i världen med ett aktivt mediearbete och en global informationsverksamhet i digital och tryckt form. De olika aktiviteterna inom SI:s strategiska kommunikation samordnas allt mer. Evenemang kompletteras med digital och tryckt kommunikation liksom med medie- och studiebesök. Strategin för Sverigebilden och inriktningen på SI:s fyra fokusområden har underlättat valet av aktiviteter. Vi har mer än tidigare riktat insatserna mot SI:s prioriterade målgrupper opinionsbildare, beslutsfattare, experter samt generellt nyfikna, medvetna och tongivande föregångare. Den strategiska inriktningen har legat fast under SI koncentrerar aktiviteterna till våra större projekt. Vi anstränger oss också för att hitta lokala samarbetsparter som vet var målgrupperna möts och vilka medier de väljer. Hur viktig rätt samarbetspart är kan man se på publiksiffror

17 16 och medie-genomslag. I till exempel Washington D.C. attraherade House of Sweden mycket publik till SI:s hållbarhetsutställning Visual Voltage, medan SI:s samarbetspartner i Bryssel inte drog lika många besökare, men i stället lyckades bättre med att få genomslag i media vid visningen där. Utställningens genomslag kan därför vara något större i Bryssel. Alla beslut om engagemang i utlandsprojekt har vägts både mot SI:s prioriterade teman och mot möjligheterna till genomslag på varje specifik plats. SI:s insatser styrs av våra geografiska prioriteringar av vilka världsstäder som är ekonomiskt, politiskt, kulturellt och medialt tongivande i sitt område. Under året lade vi också stor vikt vid att skapa uppmärksamhet för Sverige i Europa under det svenska EU-ordförandeskapet. I tabell 1 kan man konstatera att SI:s huvudsakliga resurser har lagts i de prioriterade städerna och länderna. I Mumbai är SI:s aktivitet fortfarande låg men ett musikprojekt som genomfördes under december ledde till nya kontakter. I ett antal fall lades aktiviteterna på andra orter än de prioriterade städerna och rörde främst SI:s basservice till samtliga utlandsmyndigheter. Aktiviteter genomfördes också på andra orter i anslutning till EU-ordförandeskapsuppdraget eller i samband med statsbesök. SI:s fokusområden är ett stöd för att prioritera aktiviteter som kan komplettera varandra. Tyngdpunkten bland evenemangen utomlands ligger inom fokusområdena Ny kreativitet (banbrytande upplevelseindustri och samtida kultur) och Hållbarhet (miljö, utveckling och balans). Vi har också genomfört ett mindre antal projekt inom fokusområdet Gränslös utveckling (gränslandet mellan vetenskap, teknologi och kreativitet). Det har dock inte arrangerats några evenemang inom fokusområdet Öppenhet (jämställdhet, yttrandefrihet och tolerans) inom ramen för detta utgifts-område. SI:s projekt inom detta område vänder sig främst mot utvecklingsländer och återfinns därför under andra utgiftsområden. Inom val av tematik präglades SI också av EU-ordförandeskapet. Genom ett tidigt regeringsbeslut under sommaren 2008 kunde SI inrikta verksamheten mot klimat och miljöfrågor. Det samlade konceptet Facing the Future sustainability the Swedish way passade i uppdragets profil. Konceptet samverkade utmärkt med de svenska prioriteringarna under ordförandeskapet. Flera utställningar visades runt om i Europa, och många utlandsmyndigheter tog chansen att genomföra klimatseminarier. Även på mediesidan låg fokus på klimat och miljö. SI arrangerade dessutom Sweden Environmental Journalism Summit i Stockholm, som också lät Sverige synas i internationella medier. De koncept som togs fram under 2008 inom mode, film, innovation och hållbar utveckling har presenterats i fokusstäderna under året. Stor vikt lades på mediekontakter, både genom inbjudningar till Sverige och på plats. Målet för antal evenemang 2009 sattes till 870 och vi kan konstatera att målet uppnåddes med evenemang. Medie- och studiebesöksverksamheten har prioriterats högt under året och måluppfyllelsen har varit god. Det uppsatta målet på 36 besök uppnåddes och antalet besök slutade på 50. SI erbjuder sina prioriterade målgrupper en bred medieservice. Genom webbaserade tjänster som Image Bank Sweden och Sweden Channel förser vi utländska media med allt fler friköpta bilder och rörliga filmsekvenser. Under de senaste åren har vi dock sett en svagt nedåtgående trend för bildbanken Image Bank Sweden antalet nedladdade bilder har successivt minskat. Detta har förmodligen två orsaker. Dels har utbudet av tillgängliga bilder på nätet ökat enormt, dels använder bildbanken en tämligen gammal teknik som inte riktigt lever upp till dagens krav på enkelhet och tillgänglighet. Funktionen och strategin bakom det centrala digitala verktyget Sweden.se, Sveriges officiella webbportal, har förändrats under året. En extern utvärdering av verksamheten gav en ny strategi för innehållet och hjälpte till att formulera målet att skapa en mer relationsbyggande digital kommunikation. På grund av internets utveckling, med allt fler aktiviteter i sociala medier och mindre på traditionella webbplatser, är Sweden. se inte längre bara en webbplats, utan också en avsändare i sociala medier. Portalen fortsätter att vara navet i verksamheten, men SI söker sig till de platser på internet där målgruppen befinner sig. Målet är att nå ut, engagera, involvera och bygga relationer. Att vara snabb och lyhörd för nya trender och för att målgruppens behov och intressen ständigt förändras är grundläggande för lyckad digital kommunikation. I förhållande till andra landsportaler ligger Sweden. se i framkant. Det gäller användandet av multimedia men också interaktivitet, teknik och funktionalitet. Antalet besök på portalen når i stort de mål som satts för 2009, något som talar för att Sweden.se följer med bra i den snabba utvecklingen, trots att konkurrensen om målgruppens uppmärksamhet hårdnar. Målen för 2009 justerades ned kraftigt jämfört med tidigare år eftersom mätmetoder och statistikverktyg förändrades. Sedan ett par år tillbaka har SI valt att minska mängden trycksaker, både antalet producerade titlar och antalet exemplar som distribueras. Digitala kanaler är numera huvudkällan till information. Tryckt material fyller dock fortfarande en viktig funktion som ögonöppnare, inspiration och för att skapa goodwill i målgrupper som inte nås på internet, men med restriktiv spridning. Under Sveriges EU-ord-

18 Internationell samverkan 17 förandeskap lämnade vi dock denna strategi efter att ha fått ett speciellt uppdrag att förse utlandsmyndigheterna med mer tryckt material och på fler språk än tidigare. Alla ambassader i EU-länder har försetts med trycksaker på landets språk. SI har lagt extra resurser på information om hållbarhet, vilket var en prioriterad fråga under ordförandeskapet. Enligt en undersökning som gjordes med utlandsmyndigheterna var skriften Facing the Future sustainability the Swedish way tillsammans med det allmänna faktabladet This is Sweden de titlar som användes mest under året. Inom SI:s ambassadörsprogram är personliga kontakter och nätverkande med myndigheter, organisationer och näringsliv grundläggande. Därför lade vi stor vikt vid att delta i evenemang och träffa personer som själva informerar om Sverige. Vi redogjorde för SI:s tjänster och för den kommunikativa plattformen för Sverigebilden. Resultatet av detta arbete syns dock ännu inte i antalet besökare på Sverigepaketet.se, som inte nådde förväntad nivå. Men eftersom satsningen är ny fanns inga tidigare år att jämföra med och målsättningarna fick bli uppskattningar grundade i det stora intresse webbplatsen fått när vi visat den för möjliga användare. Responsen från dem som informerats personligen och som har använt sig av tjänsten har dock varit mycket positiv. En webbplats med detta syfte behöver inte heller nödvändigtvis ha ett stort antal besökare. Det viktiga är att man når rätt målgrupp och att användarna utnyttjar de verktyg som finns på sajten. Målgruppen är dock så pass stor att vi hoppas att flera användare söker sig till sajten redan under Ett viktigt nytt uppdrag under 2009 var samordningen av information om de nya, mer flexibla reglerna för arbetskraftsinvandring från tredjepartsländer. Uppdraget samverkar väl med SI:s uppdrag att locka utländska studenter och forskare till Sverige. De båda syftena är viktiga för att stärka Sverige som talangmagnet och det finns synergier att tjäna genom att koordinera dem. Hela bokhandelsbranschen har drabbats hårt av lågkonjunkturen så även Sweden Bookshop. Trots det ökade SI:s bokhandel sin försäljning och uppnådde sitt intäktsmål. Eftersom kostnaderna ökat mer än beräknat lyckades bokhandeln dock inte nå full kostnadstäckning. En stor del av sortimentet beställs från utlandet och den svaga kronan gjorde inköpen till bokhandeln mycket dyrare. Svenska företag och framförallt våra egna myndigheter är också försiktigare med sina inköp. Resultatet ger en antydan om att prisnivån generellt är för låg i förhållande till kostnaderna för bokhandeln. Internetbokhandeln Swedenbookshop.com fick dock ett stort uppsving både i besökarantal och i försäljning under december månad då en kampanj med fraktfria leveranser genomfördes. Detta visar att det finns både intresse och potential, men framförallt att kännedomen om tjänsten har ökat. Institutet har under året präglats av ett stort antal kontakter och samarbeten. SI har också, delvis inom ramen för NSU, samverkat med ett flertal internationella organisationer i Sverige som bidrar till Sverigebilden utomlands. Det finns ett tydligt behov av att öka arbetet med att nå ut med information om Sverigebildens betydelse till viktiga personer på utlandsmyndigheterna och inom regioner, kommuner och näringslivet. Samarbetet med utlandsmyndigheterna är avgörande för att få största möjliga genomslag i SI:s verksamhet. Efter tre år har Sweden Public Diplomacy Seminar etablerat sig som ett viktigt årligt tillfälle för utlandsmyndigheterna (UM) och NSU att mötas och planera det kommande året. I och med det har också SI fått en naturlig och tydlig roll som samordnare av utvecklingen inom offentlig diplomati i Sverige. Genom att ta fram en ny guide för den kommunikativa plattformen för Sverigebilden har SI också tagit ännu ett steg i den praktiska tolkningen av plattformen, vilket alla NSU-organisationer kan dra nytta av. Det stora intresset från utlandet för den kommunikativa plattformen och SI:s arbete visar att Sverige ses som en föregångare inom Nation Branding. SI har under året haft utbyten med och presentationer för motsvarande organisationer och utrikesdepartement i andra länder. Vi ser intressanta möjligheter med att fortsätta dessa samarbeten, inte minst som stöd till utvecklingsländer som hämmas i sin utveckling av lågt anseende i resten av världen. SI har genomfört en kontinuerlig omvärlds- och målgruppsanalys med en bred uppsättning av verktyg. Under året har nya områden som Afrika och Baltikum kunnat läggas till listan över platser där vi genomför breda studier av Sverigebilden. Att den (fortfarande starka) Sverigebilden fortsätter att sakta men säkert försvagas visar på vikten att lägga mer resurser inte bara på att mäta den utan också att analysera den djupare. Arbetet med att presentera Sverigebilden för olika intressenter är ett viktigt steg i arbetet med att få fler aktörer involverade i dialogen om Sveriges roll i världen och hur den kan utvecklas i framtiden. Genom att fokusera på de tolv prioriterade städerna, och ett antal länder inom utvecklings- och reformsamarbetet, kan SI fördjupa samarbetet och föra en tydligare dialog med berörda utlandsmyndigheter. Det är en utveckling som bör fortsätta. Vi tänker också anstränga oss för att i god tid tillsammans med utlandsmyndigheterna planera de proaktiva koncept som SI

19 18 tar fram för internationell visning. SI:s allmänna Sverigefrämjande är mer fokuserat än någonsin tidigare och SI har en betydligt mer framträdande roll än tidigare i samspelet med nyckelaktörer både i Sverige och utomlands. SI bedömer att verksamheten sammantaget har haft en mycket god effekt för att sprida information och kunskap om Sverige i utlandet. Evenemang Svenska institutet har under 2009 bedrivit en omfattande presentationsverksamhet som på ett stort antal platser har skapat uppmärksamhet för Sverige och svenska kompetenser inom kultur, samhälle, miljö och vetenskap. Ett urval av presentationerna redovisas nedan. Sammanlagt har SI:s evenemang nått cirka 3,4 miljoner personer och genererat cirka 326 medieinslag vilket uppskattas motsvara ett annonsvärde på cirka 14,6 mkr. Svenska institutet kraftsamlar sedan 2009 under konceptet Facing the Future Sustainability the Swedish Way. Temat stämde väl med det svenska EUordförandeskapet, som fokuserade på klimatfrågor. Två utställningar togs fram: Visual Voltage, som visualiserar energi från ett konst- och designperspektiv, och Eco Chic Towards Sustainable Swedish Fashion, som visar kläder från svenska modeskapare som arbetar med att utveckla ekologiska och etiska alternativ. Under 2009 visades Visual Voltage i Washington D.C. Under perioden hade House of Sweden mer än besökare. På initiativ av SI genomfördes ett grönt seminarium på House of Sweden som lockade mer än 650 personer, mestadels en ung publik som intresserar sig för miljö och för Sverige. Science Café, Designer s Talk, familjedag, frågesporter och guidade visningar är exempel på aktiviteter vid utställningen, som genomfördes med stöd från SI. Alla evenemang var välbesökta. I enkäter med besökare uppgav mer än 81 % att de uppskattade innehållet i det gröna seminariet. Cirka 90 % svarade att man gärna rekommenderade utställningen till andra besökare och hela 94 % menade att utställningen stärkt deras intresse för svenska lösningar för hållbar utveckling. Efter Washington DC öppnade Visual Voltage i Bryssel. Där besöktes utställningen av cirka personer på det prestigefyllda galleriet Design Vlaanderen, som riktar sig till personer som är intresserade av design och innovation. Medietäckningen var störst i Belgien med sju artiklar och tv-inslag. Även Sveriges kulturminister besökte utställningen. I Berlin invigdes Visual Voltage på Felleshuset i början av december och visades där till slutet av januari. Publiksiffran uppgick till cirka besökare (dessa kommer dock att registreras på 2010 eftersom det var då visningen avslutades). Med anledning av EU-ordförandeskapet genomfördes en visning i Riga av Eco Chic. Samarbetsparter var Riga Art Space och Dizaina Informacijas centrs. Medieuppmärksamheten var stor. 20 artiklar om utställningen publicerades i lettiska massmedier och etermedia sände tio olika program om Eco Chic. Genom samarbetet med Riga Art Space nådde vi en ung, kulturintresserad publik. Genom att även Lettlands designorganisation var en partner nådde SI även en mode- och designintresserad målgrupp. Utställningen hade besökare. Utställningen visades under 2009 också i Minsk, Kiev, och Istanbul. (Se Internationellt bistånd/reformsamarbete i Östeuropa/Övergripande satsningar) Utställningen Swedish Fashion Exploring a New Identity visar tretton unga svenska modekreatörer som med starka individuella uttryck bidragit till att omdefiniera svenskt mode. Under våren 2009 visades utställningen på Fashion and Textile Museum i London. Tillsammans med modeutställningen presenterades även en svensk smyckeutställning, Dreamer and the Dream. Utställningen fick cirka besökare under den ganska korta visningstiden och genomslaget i media var stort med 57 artiklar, tv-inslag och blogginlägg. I enkäter svarade 50 % av besökarna att de gärna rekommenderade utställningen för sina vänner. Efter att ha besökt Swedish Fashion ansåg 72 % av besökarna att det är mer troligt att de i framtiden kommer att besöka en svensk utställning. I november öppnade utställningen på Museum of Contemporary Art i Tokyo där den visas fram till 17 januari För fjärde året i rad arrangerades Invasão Suecia i Brasilien, som med elva framföranden nådde drygt besökare. Syftet var att genom modern svensk musik lyfta fram svensk kultur och Sverige för en ung brasiliansk målgrupp. De deltagande banden spelade på klubbar och festivaler från Recife i norr till São Paulo i söder. Satsningen renderade över 73 artiklar (exklusive etermedia). I december genomfördes pilotprojektet Sweden wants you to dance i Mumbai. Det omfattade tre konserter med en publik på cirka personer. Mediegenomslaget omfattade 27 artiklar. Projektet SweDance visar samtida svensk dans. I projektet ingår kontakter med festivalarrangörer och stöd till svenska gruppers deltagande i internationella sammanhang. Svensk dansfilm har visats i New York, Berlin och Zagreb. Genom organisationen Lokomotion presenterades svensk scenkonst på tre tongivande scenkonstmässor APAP i New York, TPAM i Tokyo samt ISPA i São Paolo. Svenska gästspel uppfördes i Berlin med Gunilla Heilborn och Scentrifug. I Moskva presenterade Backa Teater sin Dostojevskijtrilogi och föreställningen Dumstruten visades

20 Internationell samverkan 19 på barn- och ungdomsfestivalen Big Break. Cirkus Cirkör gjorde stor succé med Inside Out på teaterfestivalen Gavroche, som under 2009 hade svensk barnteater som tema. Cirkör har också haft stöd av SI vid sina spelningar på BAM i New York samt i London. Sammanlagt nådde SI med dansfilmvisningar och dansföreställningar cirka personer. Svenska Frön säker design för de minsta är en designutställning med ett 30-tal svenska produkter för en trygg och säker uppväxtmiljö. En nytänkande lekdel följer med utställningen för att på plats roa de minsta besökarna. Under 2009 visades utställningen i Berlin och São Paulo för en publik på cirka personer. På båda platserna genomförde SI seminarier riktade mot vår prioriterade målgrupp av branschfolk och studenter inom designområdet. Medieintresset var stort med över 50 artiklar, blogginlägg och tv-inslag. Utställningen visades även i Mexico City (Se Internationellt bistånd/internationellt utvecklingssamarbete/övergripande satsningar). SI tillhandahåller filmkopior för visningar i utlandet. Med EU-filmfestivaler och andra filmvisningar nådde verksamheten cirka besökare i 63 länder med drygt 770 visningar (jämfört med 2008 då vi nådde besökare i 57 länder med 900 visningar). Installationen Bergman The Man Who Asked Hard Questions premiärvisades i Hollywood som en del av en hyllning till Ingmar Bergman av Oscarsakademin. Under året har installationen visats i Hongkong, Peking, Stockholm, London, São Paulo, Montevideo och Buenos Aires. Målet att ha minst besökare per visningstillfälle uppnåddes och överträffades. Totalt sågs installationen av i genomsnitt personer. Det ger sammantaget över besökare. I framförallt Hongkong, Peking och São Paulo nåddes en ung målgrupp som ofta känner till Bergman, men bara sett enstaka filmer av honom på tv eller DVD. I London på Barbican Centre var arrangemanget mer traditionellt och där hade publiken en högre medelålder. Att kombinera presentationen av filmer med utställningen ökade intresset för båda. Att Dramaten valde Bergmaninstallationen som portal för Bergmanfestival i juni talar sitt tydliga språk. SI har även tagit fram en mindre fotoutställning som heter My Encounters With Bergman. Den visades i Ankara, Tblisi och Tel Aviv. Quality of Life är en mindre utställning om framgångsrika svenska uppfinningar som legat till grund för svenska företag. Utställningen pekar också på designens betydelse för att göra en uppfinning kommersiellt gångbar. Kända svenska innovationer som exempelvis skiftnyckeln, Celsius-termometern, Tetrapak och Losec ingår. Utställningen visades i Tokyo fram till mitten av januari 2009 och i Bologna under mars och april i samband med statsbesöket i Italien. Under september och oktober visades utställningen i Dublin med anledning av EU-ordförandeskapet. Dessutom genomfördes ett designseminarium med temat Design Thinking Designs betydelse för att kommersialisera en innovation. Den irländska statssekreteraren för utbildningsfrågor deltog under hela seminariet och irländska regeringskansliet visade stort intresse. Ambassaden räknar med fortsatta kontakter och möjlig tjänsteexport. Sammanlagt hade visningarna en publik på personer. I Paris inleddes EU-ordförandeskapet med flera stora evenemang. Invigningen den 1 juli lockade 250 gäster varav flera franska ministrar och EU-ambassadörer tillsammans med svenska företag och kulturpersonligheter. Den 3 juli arrangerades en konsert med Peter von Poehl med drygt besökare. Under fyra kvällar drog utomhusbio med visning av nya svenska filmer i samarbete med Statens filminstitut (SFI) och det svenska EU-ordförandeskapet (KOM09) drygt 750 besökare. Den kulturella inledningen på det svenska ordförandeskapet uppmärksammades av ungefär tjugo dagstidningar och tidskrifter. I Paris visades utställningar om svensk arkitektur under 1900-talet, samt hur dagens svenska arkitekter tänkt om hållbar utveckling under olika skeden i sin skapelseprocess. Under utställningen arrangerades seminarier och filmvisningar. Sammanlagt kom drygt besökare under två månader. I samarbete med ambassaden genomförde SI också journalistresor, och 16 franska dagstidningar och tidskrifter uppmärksammade utställningen. Den gav upphov till flera nya samarbeten med franska och europeiska institutioner som Maison de l Architecture i Besancon och Grenoble, Arkitekturfakultetet i Rom samt EURAU10. Utställningen Skog/Forêt i Paris visades med anledning av 100-årsjubiléet av den första svenska nationalparken och hållbarhetstemat under det svenska ordförandeskapet i EU. Temat innefattade en fotoutställning, konstinstallationer, bildspel och en möbelutställning. Barn från lokala fritidshem fick också bygga en skog i gårdsgalleriet. Svensk design är välkänd för sin minimalism och funktionalitet, men i samarbete med Röhsska museet visades svensk design som är lekfull och innovativ. Med avstamp i Karin och Carl Larssons hem visade vi dagens mest aktuella designers som FRONT, Åsa Jungnelius och Alexander Lervik. Över personer besökte utställningen under tre månader. Mediegenomslaget blev stort med runt 50 artiklar, bland annat tre sidor i A Nous Paris, en halvsida i Le Monde och en halv sida i Libération. Designtidskriften IDEAT publicerade några månader senare ett specialnummer

För Sverıge ı världen. Svenska institutets årsredovisning 2013.

För Sverıge ı världen. Svenska institutets årsredovisning 2013. För Sverıge ı världen. Svenska institutets årsredovisning 2013. För Sverıge ı världen. Svenska institutets årsredovisning 2013. 2 Svenska institutets årsredovisning 2013 Innehåll. Generaldirektörens kommentar

Läs mer

Kommunikation i Sverige R A P P O R T S V E R I G E P R O G R A M M E T 2 0 12

Kommunikation i Sverige R A P P O R T S V E R I G E P R O G R A M M E T 2 0 12 Kommunikation i Sverige R A P P O R T S V E R I G E P R O G R A M M E T 2 0 12 2012 P A G E 1 of (22) D A T E 2013-05-02 Ankin Ljungman A U T H O R Innehåll Innehåll 1 Bakgrund och sammanfattning 2 Målgrupp

Läs mer

Omvärldsbevakning vad, var och för vem?

Omvärldsbevakning vad, var och för vem? 2006:11 Omvärldsbevakning vad, var och för vem? En utvärdering av Institutet för tillväxtpolitiska studiers utlandsbaserade verksamhet MISSIV DATUM DIARIENR 2006-10-31 2006/56-5 ERT DATUM ER BETECKNING

Läs mer

Följeforskning i projektet Nu kör vi: Slutrapport

Följeforskning i projektet Nu kör vi: Slutrapport Följeforskning i projektet Nu kör vi: Slutrapport Erik Åstedt, Moa Almerud, Isabelle Zupanc Kontigo AB, 2014-12-23 Kontigo AB Katarinavägen 19 116 45 Stockholm www.kontigo.se +46 (0)8 562 262 40 Innehåll

Läs mer

internationell profilering och positionering av

internationell profilering och positionering av Oktober 2014 Strategi för internationell profilering och positionering av Norden 2015 2018 Innehåll 1. Bakgrund 1.1 Statsministrarna 3 1.2 Samarbetsministrarnas vision 3 1.3 Nordic Cool 3 1.4 Förstudie

Läs mer

Svenska kunskapssystemet. en möjlighet till framtida export R 11:02

Svenska kunskapssystemet. en möjlighet till framtida export R 11:02 Svenska kunskapssystemet en möjlighet till framtida export R 11:02 Svenska kunskapssystemet en möjlighet till framtida export Innehållsförteckning Förord....................................................

Läs mer

Svensk äldrevård- framtidens exportvara

Svensk äldrevård- framtidens exportvara SWECARE FOUNDATION STOCKHOLM Svensk äldrevård- framtidens exportvara Identifiering av det svenska erbjudandet för framtida exportmöjligheter Innehållsförteckning 1. INLEDNING... 2 2. BAKGRUND... 4 2.1

Läs mer

Studentrekrytering i USA. Hur rekryterar Danmark och Nederländerna studenter? Svar Direkt 2011:12

Studentrekrytering i USA. Hur rekryterar Danmark och Nederländerna studenter? Svar Direkt 2011:12 Svar Direkt 2011:12 Studentrekrytering i USA Hur rekryterar Danmark och Nederländerna studenter? Tillväxtanalys har fått i uppdrag av Utbildningsdepartementet att studera hur andra länder arbetar för att

Läs mer

Engagemang. som gör skillnad

Engagemang. som gör skillnad Engagemang som gör skillnad Verksamheter med engagemangsguider 2012 Engagemang som gör skillnad Verksamheter med engagemangsguider 2012 Förord Engagemang som gör skillnad är Ungdomsstyrelsens tredje

Läs mer

BUDGETUNDERLAG 2015 2017 KULTURRÅDETS SKRIFTSERIE 2014:1

BUDGETUNDERLAG 2015 2017 KULTURRÅDETS SKRIFTSERIE 2014:1 BUDGETUNDERLAG 2015 2017 KULTURRÅDETS SKRIFTSERIE 2014:1 Tryck: Taberg Media Group Bild omslag: Backa Teaters föreställning 5boys.com. Fotograf: Ola Kjelbye Statens kulturråd 2014 ISSN 1654-210x ISBN 978-91-87583-02-5

Läs mer

Jag har lärt mig mycket om allt, inklusive om mig själv

Jag har lärt mig mycket om allt, inklusive om mig själv Jag har lärt mig mycket om allt, inklusive om mig själv Effekter av internationella ungdomsprojekt inom Ung och Aktiv i Europa på unga och ungdomsledare Jag har lärt mig mycket om allt, inklusive om mig

Läs mer

Kunskap för bättre assistans

Kunskap för bättre assistans Kunskap för bättre assistans 1. Kunskap ger bättre assistans Föreningen JAGs Kunskapsprojekt har pågått i drygt 4 år. Att kort sammanfatta resultaten i alla dess delar är inte alldeles enkelt. En övergripande

Läs mer

Projekt utan effekt?

Projekt utan effekt? DIALOGEN FORSKARE ALLMÄNHET VA-rapport 2007:7 Projekt utan effekt? utvärderingar av N&T-initiativ under luppen Förord Kunskapssamhället är ett kännetecken för vår tid och en eftersträvad vision. Men kunskapssamhället

Läs mer

KULTURRÅDETS ÅRSREDOVISNING 2008

KULTURRÅDETS ÅRSREDOVISNING 2008 KULTURRÅDETS ÅRSREDOVISNING 2008 1(197) inkl bil INNEHÅLL FÖRORD... 7 INTRODUKTION TILL KULTURRÅDETS VERKSAMHET... 10 RESULTATREDOVISNING... 13 Kulturrådets verksamhet i sammanfattning 2008... 13 Verksamhetsgren

Läs mer

Digital medborgardialog - metod, genomförande och resultat

Digital medborgardialog - metod, genomförande och resultat 1 (23) Rapport Datum 2015-03-31 Diarienummer KTN 40-2014 Västra Götalandsregionen Kollektivtrafiksekretariatet Handläggare: Maria Larsson, Tomas Zeljko Telefon: 010-4412032, 010-441 21 84 E-post: maria.a.larsson@vgregion.se,

Läs mer

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1 Visa lärare Uppföljning av pilotprojektet Vetenskap i Skolan Visa lärare 1 Förord Kommunförbundet Skåne har skapat en regional samverkansorganisation, FoU Skola, som innebär att 32 kommuner samarbetar

Läs mer

Se verkligheten Erfarenheter och idéer för ett nytt arbetsliv

Se verkligheten Erfarenheter och idéer för ett nytt arbetsliv Se verkligheten Erfarenheter och idéer för ett nytt arbetsliv Text Maria Evertsson. Foto Maria Evertsson, Stickan Kenne, Samer al Khalili, PhotoDisc, Svenska ESF-rådets bildarkiv Grafisk produktion Contactor

Läs mer

Fältstudier och praktik utomlands Vad hände sedan?

Fältstudier och praktik utomlands Vad hände sedan? Rapport nr 28 Fältstudier och praktik utomlands Vad hände sedan? 1 Fältstudier och praktik utomlands Vad hände sedan? En uppföljning av Minor Field Studies och Sidas resestipendium 2 Fältstudier och praktik

Läs mer

Projektet KUSE. Följeforskarrapport Bert-Ola Bergstrand, 20110912

Projektet KUSE. Följeforskarrapport Bert-Ola Bergstrand, 20110912 Projektet KUSE Följeforskarrapport Bert-Ola Bergstrand, 20110912 INNEHÅLL 1. BAKGRUND PROJEKTET KUSE... 3 2. LÄRANDE OCH RESULTAT - EFFEKTER... 4 2.1 ANALYSMODELL... 4 3. URVAL OCH DATAINSAMLING... 5 4.

Läs mer

Arbetsförmedlingens årsredovisning 2014

Arbetsförmedlingens årsredovisning 2014 Arbetsförmedlingens årsredovisning 2014 Sida: 2 av 159 Innehållsförteckning Generaldirektören har ordet... 4 Arbetsförmedlingens uppgifter... 6 Arbetsförmedlingens förutsättningar... 7 RESULTATREDOVISNING...

Läs mer

Så mycket. bättre. Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2

Så mycket. bättre. Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2 Så mycket bättre Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2 Så mycket bättre Verksamheter med engagemangsguider 2010 Förord Under 2010 hade Ungdomsstyrelsen i uppdrag att

Läs mer

Slutrapport genomförande

Slutrapport genomförande Sid 1 (12) Projektnamn Blekinge Utveckling i Samverkan Slutrapport genomförande Sammanfattning Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat. Länsbygderådets projekt Blekinge Utveckling

Läs mer

Fler innovationer helt enkelt - en del av innovationsmotorn

Fler innovationer helt enkelt - en del av innovationsmotorn n v tor la o de nsm En tio a ov n in FLER INNOVATIONER HELT ENKELT - EN DEL AV INNOVATIONSMOTORN Fler innovationer helt enkelt - en del av innovationsmotorn Slututvärdering Regionförbundet Sörmland levererar

Läs mer

skapande skola en första uppföljning

skapande skola en första uppföljning skapande skola en första uppföljning Statens kulturråd 2009 Dokumentation och forskarsamtal är utförda av Amelie Tham, Ord, Ljud och Bildbyrån Statens kulturråd, Box 27215, 102 53 Stockholm Besök: Borgvägen

Läs mer

LIKA OLIKA SOM LIKA. om former för lokalt ungdomsinflytande

LIKA OLIKA SOM LIKA. om former för lokalt ungdomsinflytande LIKA OLIKA SOM LIKA om former för lokalt ungdomsinflytande U N G D O M S S T Y R E L S E N S S K R I F T E R 2 0 0 9: 4 Lika olika som lika - om former för lokalt ungdomsinflytande Förord Under 2008

Läs mer

Att lyfta blicken. En utvärdering av projektet Nordanstig Världens plats. Anna Lund

Att lyfta blicken. En utvärdering av projektet Nordanstig Världens plats. Anna Lund Att lyfta blicken En utvärdering av projektet Nordanstig Världens plats Anna Lund Innehållsförteckning INLEDNING... 3 METOD... 4 RESULTAT... 5 FÖRETAGARNAS SITUATION...5 Utlandskontakter... 5 Kontakten

Läs mer

www.sida.se INTERNATIONELLT UTVECKLINGSSAMARBETE

www.sida.se INTERNATIONELLT UTVECKLINGSSAMARBETE www.sida.se INTERNATIONELLT UTVECKLINGSSAMARBETE Publicerad av: Sida, 2014 Copyright: Sida Omslagsbild: Anette Widholm Bolme, I Liberia stöder Sverige upprustning av vägarna på landsbygden. Sedan Bong

Läs mer

Slutrapport Förstudie Innovationsforum

Slutrapport Förstudie Innovationsforum Slutrapport Förstudie Innovationsforum Stadskontoret Se! Förstå! Koppla ihop! Pröva! Upprättad Datum: 2011-12-14 Version: 1.0 Ansvarig: Annette Larsson Förvaltning: Stadskontoret Enhet: Avdelningen för

Läs mer

Handlingsplan för jämställd regional tillväxt 2012-2014 Nuläge och rekommendationer

Handlingsplan för jämställd regional tillväxt 2012-2014 Nuläge och rekommendationer Handlingsplan för jämställd regional tillväxt 2012-2014 Nuläge och rekommendationer Innehåll Regionens mål och syfte med handlingsplanen... 3 Disposition... 4 Inledning... 4 Bakgrund... 5 Förutsättningar...

Läs mer

Slutrapport FUTURUM.KOM. förändringsarbete genom marknadskommunikation. Blekinge län Kronobergs län Kalmar län

Slutrapport FUTURUM.KOM. förändringsarbete genom marknadskommunikation. Blekinge län Kronobergs län Kalmar län Slutrapport FUTURUM.KOM förändringsarbete genom marknadskommunikation Blekinge län Kronobergs län Kalmar län 2010-2012 Redaktörer: Lisa Lundqvist och Maria Lundqvist Övriga skribenter: Christer Bergqvist,

Läs mer