Handlingsplan för Skapande skola i Säters kommun

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Handlingsplan för Skapande skola i Säters kommun"

Transkript

1 1 Handlingsplan för Skapande skola i Säters kommun Bakgrund Säters kommun har ca invånare. Ambitionen är att trots kommunens relativa litenhet kunna erbjuda barn och ungdomar ett aktivt kulturliv, i förskola och skola men också på fritiden. Den kommunala musikskolan har sedan mitten av 1950-talet varit en viktig del av det lokala kulturutbudet i Säter. Musikskolan har erbjudit en livaktig frivillig verksamhet; individuell undervisning, gruppundervisning, ensembleundervisning. I slutet av 1990-talet började dåvarande musikskolan gå in och ansvara för musikundervisningen i ett par av kommunens 1-6 skolor. Inom ramen för detta har också eleverna arbetat med dans och rörelse tillsammans med en professionell danspedagog. Alla elever i skolår 1-6 har under sin skoltid tillsammans med en dramapedagog, anställd i grundskolan, arbetat med drama i olika former. Detta har resulterat i olika framföranden. De senaste åren har detta arbete utvidgats till att också omfatta förskoleklassen. För att stärka kulturen i förskola och skola och därmed utveckla de praktiskt-estetiska lärprocesserna i förskola och skola fattade barn- och utbildningsnämnden i januari 2007 beslut om att inrätta en Kulturskola fr.o.m. höstterminen Kulturskolans syfte Musik, dans och drama ska vara en naturlig del i elevernas vardag i Säters kommun. Kommunen ska erbjuda en grundskola med stärkt musik-, dans- och dramaprofil och ett inre arbete som betonar estetiska lärandeprocesser vilket ger eleverna större möjlighet att nå goda resultat. En attraktiv skola Barn och ungdomar ges möjlighet att på sin fritid utöva och framträda med teater, dans och musik. En attraktiv fritid Säters kommun får en stark dragningskraft som utbildnings- och kulturkommun och blir därmed en intressant plats att leva, arbeta och bo. En attraktiv kommun! Mål för Kulturskolan Samordna de personella och materiella resurserna inom de estetiska ämnesområdena för grundskola och fritid

2 2 Utveckla och förnya de estetiska och kulturella verksamhetsformerna för skola och fritid Skapa en kreativ skolmiljö för grundskolans alla elever Ge barn och ungdomar i kommunen möjlighet till en kreativ och god fritid Stärka och bredda det lokala kulturlivet Genomförande Kulturskolan - blir den samordnande enheten för musik, dans och drama - Kulturskolans verksamhet inom grundskolan utgår från läro- och kursplaner samt Säters förskole- och skolplan - ansvarar för hela grundskolans musikundervisning genom att grundskolans resurser för musikämnets förs över dit - genomför kulturella tema- och projektarbeten i samarbete med grundskolan - går in i grundskolans utvecklingsarbete och förstärker därmed grundskolan i det kreativa tänkandet kring bl.a. lärprocesser - kan utveckla en breddad fritidsverksamhet med exempelvis musikteater, musikal/show- och dansprojekt. - kan i samarbete med andra aktörer skapa olika projekt för ungdomar i kommunen Hur ska kulturens roll i skolan stärkas Genom inrättandet av Kulturskolan stärks kulturens roll i förskola och skola. I kommunens förskole- och skolplan uttrycks också denna ambition där det sägs att Kulturskolans verksamhet ska ingå som en del i förskolans och grundskolans arbete och dessutom erbjuda frivillig ämnesundervisning. De praktiskt estetiska lärprocesserna ska synliggöras och lyftas i skolans lokala arbetsplaner. Kulturskolans vision är att skapande verksamhet ska finnas som en röd tråd under barnens uppväxt i kommunen. I Kulturskolans lokala arbetsplan finns följande mål för verksamheten: Kulturskolans undervisning ska utveckla och förmedla teoretiska kunskaper och praktiskt utövande i drama, dans, sång, instrumental- och ensemblespel med utgångspunkt från varje elevs specifika förutsättningar.

3 3 Den estetiska bildningen ska ges ett brett perspektiv med plats för såväl nutida uttryckssätt som historiskt arv samt kultur från andra länder. Utveckla elevens förmåga till att finna sitt eget uttryck och skapande. Skapa en plattform som ger eleven upplevelser, gemenskap och känsla av sammanhang. Ge eleverna möjlighet, kunskap och förmåga till att framträda inför publik. Nuvarande kulturinsatser Förskola och Grundskola Skolkultur Sedan början av 1990 har kulturnämnden i Säter satsat på Skolkultur. Syfte är att genom en samordning av barn skolkulturutbud erbjuda professionella kulturupplevelser till alla elever. Åldersgruppen är barn 6 år - åk 9. En arbetsgrupp bestående av kultursekreterare samt representanter från skola - kulturskola, kulturnämnd, kulturförvaltning, bibliotek, Folkets hus har arbetet med innehållet i programmet. Ambitionen har varit att erbjuda ett kvalitetsprogram av teater - musik film samt också författarbesök och museibesök. Målsättningen är att alla elever minst en gång per treårsperiod få se en teater eller musikföreställning. I samarbete med hembygdsföreningen gör Skolkultur och Stora Skedvi skola en historisk resa Tidsresan. Samarbete med Kulturskolans dramapedagog är inlett för en vidareutveckling av konceptet. Musik Kulturskolan ansvarar för all musikundervisning i år 1 9 i grundskolan och gör inom ramen för denna en del projekt- och temaarbeten tillsammans med grundskolans lärare. I åk 3 eller 4 har klasserna blåsorkester och här engageras instrumentallärare för extra gruppundervisning på instrument. Inom ramen för elevens val i åk 3-6 är musikundervisning en del som eleverna kan arbeta med. Förskoleklasserna erbjuds också musikundervisning i Kulturskolans regi. På uppdrag av Barn- och utbildningsnämnden har Klockarskolan (åk 7-9) och Kulturskolan inför läsåret 10/11 utformat Musiktillvalet, en fördjupning i ämnet som eleverna kan välja inom ramen för profilerna Ma/teknik och Estetisk profil. Inriktningen är modern och nutida musik baserad på kompgrupp och eleverna har 2.0 tim/vecka spel och sång + olika musikkurser enligt studieplan, samt 0.5 tim/vecka enskild undervisning på sång eller instrument.

4 4 Dans Modern dans erbjuds vid 2-3 tillfällen/termin inom ramen för klassmusiken till alla elever i åk 3-6. De yngre eleverna, Förskoleklass år 2, har dans/rörelse/rytmik och kroppskännedom inom musikämnet. På högstadiet har elever själva valt att ha street/jazzdansgrupper på elevens val. Ett resultat av Skapande Skola projekt med dansen i fokus under vårterminen Drama Dramaundervisning ges i åk 1 6. Den främsta målsättningen är att alla ska vara med, alla ska och får prova på, alla ska våga. De ämnen som behandlas i teaterns form är anpassade efter årskurs men rör sig mestadels inom lokalhistoria och pjäser med utgångspunkt från litterära berättelser. Eleverna är med och påverkar uppsättningens innehåll och i vissa fall även dräkt och rekvisitatillverkning. Dramapedagogen jobbar även i mindre grupper med gestaltning och gruppdynamiska övningar. Förskoleklasserna erbjuds dramalek en gång i veckan. Kulturverksamhet i särskolan och elevhälsan Kristineskolan (särskola)och Kulturskolan arbetar gemensamt med Musik/Drama/Bild som Elevens val. Gemensamma och kontinuerliga diskussioner förs om utveckling av skapande verksamhet med eleverna och hur samverkan bör ske för att nå bäst resultat. Utformningen av undervisning och projektarbeten anpassas ständigt efter behov och elevgrupper. Kristineskolan ingår även i Skapande skola projekt. I samverkan med Elevhälsan erbjuder Kulturskolan ämnesundervisning för elever med speciella behov. Fritidsgården Ungdomens Hus och Summer Camp Tillsammans arrangeras gemensamma och återkommande livemusikkvällar på fritidsgården där Kulturskolans musikgrupper har möjlighet att uppträda för sina kompisar. Studiefrämjandet är samarbetsparter då vi på Ungdomens hus gemensamt arrangerar Rockkarusellen som är en nationell musiktävling och drar en stor publik i alla åldrar från södra Dalarna. Där deltar oftast även någon eller några av Kulturskolans rockgrupper. Inom ramen för verksamheten med Ungdomens hus satsar kommunen på frivilliga aktivitetsveckor efter skolavslutningen i juni. Då erbjuds elever i åk 6-9 gratis idrotts- och kulturaktiviteter och andra gemensamma roligheter med olika ledare.

5 5 Estetisk verksamhet i förskolan Musikverksamhet erbjuds regelbundet alla 5-åringar i kommunen. Planeringen sker tillsammans med förskolans pedagoger. Denna form av samverkan ser vi som mycket viktig eftersom pedagogiken inom estetiska ämnen är annorlunda och lärare och elever möts i ett nytt sätt att arbeta som både är lärorikt och inspirerande. Ett annat kulturutvecklingsområde i kommunen startade under 2009 med ett Krakelspektakelspektakel där kulturskolans personal och skolbibliotekarierna turnerade runt i kommunen med en föreställning för 4-5-åringar byggd på Lennart Hellsings texter. Barnen hade lärt sig sångerna i förväg tillsammans med förskolepedagogerna och deltog aktivt i föreställningen. I samband med detta genomförde biblioteket också ett bokprojekt i förskolan för att uppmärksamma Lennart Hellsing. Nästa samarbetsprojekt är planerat till hösten Dans/rörelse/rytmik och kroppskännedom för 3-4-åringarna i kommunen är också nytt från och med hösten Offentliga konserter och föreställningar samt skolkonserter Det är inte bara undervisning utan även upplevelser som Kulturskolan erbjuder. Offentliga konserter i helg och söcken med orkestrar och elever samt skolkonserter för grundskolans elever i samarbete med Skolkulturen, där elever från instrumental- och ensembleundervisningen framträder under projektveckan Elever spelar för elever för åk 1-9. Förskoleklasserna har sin egen återkommande Allsångskonsert då de övat sångerna i förväg i sina klasser och sedan tillsammans med kommunens övriga 6-åringar sjunger med Allsångsbandet från Kulturskolan på Folkets Hus. Kulturtema och kulturprojekt F-klass - 6 Temaarbete har under många år bedrivits i flera av kommunens skolor. Musik och drama har tillsammans med andra ämnen använts för att bl.a. gestalta olika tidsepoker, från stenålder till rymdålder. Teatervandringen i Säterdalen - som är ett projekt för elever i åk 4 sedan 25 år inbegriper sedan några år både teater, musik och dans - skapat och framfört av eleverna själva. Ett samarbete som möjliggjorts genom att samla alla lärare i estetiska ämnen i samma organisation. Hösten 2009 startades ett Kulturklassprojekt i Stora Skedvi skola. Eleverna i F-klass har varje vecka extra musik, dans och drama med pedagoger från Kulturskolan och innehållet planeras i samverkan med den ordinarie verksamheten för att förstärka och utveckla

6 6 arbetssätt och lärande genom de estetiska ämnena. Tanken är att följa dessa elever till och med skolår 6. Skolår 7 9 Kulturtemadagarna Våren 2008 arrangerades för första gången Kulturtemadagar på Klockarskolan, kommunens enda 7-9 skola Då kulturskolan tidigare inte haft något samarbete med Klockarskolan var det ett första steg på vägen i att finna samarbetsformer. Temadagarna bestod av programpunkter som dels tagits fram av Kulturskolan, dels förslag som kom från eleverna. Utvärderingen av detta nya samarbete visade en positiv bild av projektet med önskemål från både elever och lärare om en fortsättning. Kulturtemadagarna på Klockarskolan har under följande två år befäst sin position som dagar med eget prova-påskapande i fokus. Elevernas och lärarnas tankar kring kreativitet och övriga skolämnen som naturvetenskap, matematik, språk och svenska breddade utbudet med en lekfullhet som gav upphov till framåtsyftande planer på nya temadagar och arbetssätt. Under 2009/10 fortsatte arbetet med att utveckla en modell för ökad måluppfyllelse med betoning på det fördjupade lärande som kan uppnås genom skapande verksamhet och kulturupplevelser i skolan. Klockarskolan och Kulturskolan planerar att gå vidare och utveckla temadagarna i skolår 7-9 till att på sikt integreras i den lokala arbetsplanen. Fokus i Skapande skola projektet kommer att ligga på möten med en specifik kulturell uttrycksform varje läsår i treårsintervall så att alla elever får del av detta under sin högstadietid. Kulturtemadagarna har under den senaste treårsperioden haft förstärkt dans/musik-, filmoch teaterprofil förutom det smörgåsbord av skapande verksamhet i olika former där eleverna ges möjlighet att finna sitt eget skapande uttryck. Innevarande år tog elevrådet, på eget initiativ hand, om aktiviteter under en halv dag då eleverna i olika grupper sysslade med Halloweeen-tema vilket blev mycket uppskattat och antagligen har kommit för att stanna som en permanent aktivitet med olika tema. Inför nästa års Kulturtemadagar har en grupp bestående av grundskolelärare och projektledare från Kulturskolan bildats för att bättre planera och samordna genomförandet av dagarna. Arbetsgruppen kommer kontinuerligt att ha möten med elevrådet så att det i fortsättningen blir en gemensam och helgjuten planering av vad/hur/när. Skolår 7-9 Insatser inom Skapande skola som genomförts Kultursatsningen med Skapande skola inleddes vt 2009 med dansen som ett prioriterat område. En professionell danspedagog anlitades för att komplettera den traditionella dansundervisningen, som redan idag får utrymme inom ämnet idrott/hälsa, med nutida dansformer inom ungdomskulturen. Detta förlades inom den ordinarie idrotts- och musikundervisningen samt under temadagarna. Professionella musik- och dansföreställningar kompletterade upplevelsen under en kulturtemavecka.

7 7 Stöd från musik- och danspedagogerna kom även att utnyttjas i utformandet av 2009års elevshow. Showen är en av avslutningsaktiviteterna för läsårets åk 9. Den visas både för blivande åk 7 elever, övriga elever på skolan som inte medverkar samt föräldrar och intresserade. Skolår 7-9 Insatser inom Skapande skola som nu genomförs. Teater. I samarbete med Dalateatern har eleverna fått möta teater ur olika perspektiv. Dels har de fått se en föreställning som omramades av förarbete med dramapedagog samt efterföljande diskussion och analys med skådespelarna. Dels har de besökt Dalateatern och fått en rundvandring genom lokaler och en inblick i hur arbetet bakom scenen fungerar. Till sist har eleverna själva fått lära känna teatern som uttryck genom en workshop tillsammans med dramapedagog. Under höstterminen har även de elever som önskat haft drama på Elevens val. Skolår 4-6 Insatser inom Skapande skola som nu genomförs. Kulturspråka. Innevarande läsår 10/11pågår Skapande Skola projektet, Kulturspråka, i år 4-6. Eleverna har tillsammans med konstnärer och pedagoger fått vända och vrida på artikel 2,3,6 och 12 ur FN:s barnkonvention och genom olika uttrycksformer som bild/skulptur, musik, drama och dans, skapa förståelse och mening. Eleverna har jobbat i tvärgrupper under temadagar i september och fortsätter med det under temadagar i april och dels kontinuerligt inom ramen för den ordinarie klassverksamheten. Tillsammans med en konstnär och pedagog har barnen byggt en stad av skräp som är byggd med tanke på att alla människor ska ha ett gott liv och en god miljö. I sina klasser har barnen bl a skrivit egna sagor och berättelser utifrån temat som sedan gestaltas tillsammans med danspedagog. Hur ska samverkan med kulturlivet stärkas Det ingår i Kulturskolans uppdrag att verka för en samordning av kommunens olika verksamhetsområden där kultur är en gemensam nämnare genom att, även fortsättningsvis, öppna vägar till samverkan. Det gäller främst barn och utbildnings- och kulturförvaltningens verksamhetsområden, Folkets Hus bioverksamhet och Ungdomens Hus men även att fortsätta odla kontakten med studieförbunden. Hur har skolans elever haft inflytande över utformandet av handlingsplanen Elevernas inflytande och delaktighet är den del som hela tiden aktivt ska utvärderas och utvecklas. Då Kulturtemadagarna för skolår 7-9 planerades för första gången våren 2008, hade eleverna möjlighet att påverka innehållet genom egna förslag till skapande aktiviteter.

8 8 De efterföljande samtalen med eleverna om hur de upplevde dagarna gav ett mycket positivt gensvar, vilket inspirerade till en fortsatt satsning och utveckling. Elevenkäter är ett av de verktyg vi använder oss av men också samtal i grupp med elevrepresentanter eller elevråd. Eftersom Kulturtemadagarna återkommer varje år planeras de nästföljande till största delen utifrån resultatet av den utvärdering som eleverna gör i direkt anslutning till aktiviteternas avslutning året innan. Eleverna börjar nu få en förståelse över vad, hur och varför och blir genom enkäter, klass- och elevråd delaktiga med en medvetenhet som är betydelsefull inför det fortsatta arbetet med planering, uppbyggnad och fördjupning av estetik och kreativitet som ett naturligt inslag i skolans arbete. I skolår 4 6 har eleverna genom referensgrupper, elevråd och samtal i klasserna deltagit i planeringen av kultursatsningen Kulturspråka. Hur ska insatserna utvärderas Grundskolans och Kulturskolans arbete och insatser kommer att följas upp och utvärderas i respektive kvalitetsredovisning samt att varje kulturprojekt utvärderas separat. En viktig grund i det arbetet är att samla alla aktiva parter i projektet såväl konstpedagoger som lärare och elevrepresentanter i ett utvärderingsmöte i direkt anslutning till avslutat projekt för att få en så sann bild som möjligt av processen. Eleverna ska förberedas och utbildas för att bli än mer delaktiga i uppföljnings- och utvärderingsarbetet. Vi kommer att fortsätta lägga stor vikt vid enkäter, djupintervjuer och dialog mellan pedagoger och elever. Planerade insatser läsår 2011/2012 Skolår 1-6 Kulturspråka mera och skolår 7-9 Kulturtema Film Under 2011 startar, på kommunstyrelsens initiativ, arbetet med att förankra FN:s barnkonvention i kommunens alla verksamheter. Utbildning och implementering med all personal, barn och elever samt alla förtroendevalda kommer att pågå under ett år. I grundskolans år 4-6 inleddes detta arbete redan hösten 2010 i och med Skapande Skola projektet Kulturspråka där även Säters kommun prioriterade områden ur Förskole- och skolplan, Trygg miljö, Lust och kreativitet i lärandet, Inflytande och Delaktighet samt Jämlikhet och Jämställdhet, ingick som en naturlig del. Eftersom man här finner de grundläggande allmänmänskliga värdena och rättigheterna som våra elever ska få kunskap om och få möjlighet att ta till sig och förstå, väljer vi detta tema för alla Skapande skola projekt inför nästa år Vi kommer också att utöka projektet till att omfatta år 1-9.

9 9 Genom olika kulturprojekt under temadagar och skapande verksamhet med en aktiv roll i skolans fortlöpande arbete ser vi större möjligheter för alla barn att få de verktyg de behöver för att tolka innehållet och skapa mening. I kommunen pågår också ett utvecklingsarbete med genusperspektiv i grundskolan med målsättning att utjämna skillnaderna i meritvärde mellan flickor och pojkar samt att skapa en jämlik skola för alla elever. Syftet är att kritiskt granska föreställningar, normer och idéer kring genus och jämställdhet. Detta är således ett av de prioriterade områden vi avser att arbeta med och där fokus kommer att ligga på ifrågasättande och kritisk granskning av hur flickor/pojkar framställs i film/bild/media. Hur skulle det kunna se ut? Barnkonventionen tar ju också upp rätten att få vara sig själv. Barn/ungdomar ska få jobba med att skapa sin bild av hur det borde se ut för att alla ska kunna känna att de duger som de är och trivas med sig själva. Utmana eleverna att våga välja annorlunda mot gängse könsrollsmönster. Pedagogerna jobbar också medvetet med sin roll och hur man kan vända på manligt/kvinnligt till att bli medvetet mänskligt och för att arbetet ska bli trovärdigt lägger vi stor vikt vid att ha både kvinnliga och manliga kulturpedagoger. I detta arbete gäller det ju verkligen för alla att se på sig själva, hur och vad vi bedömer och hur vi behandlar varandra, men även att vi vuxna är viktiga som inspiratörer till att våga nya vägar och sätt att vara. Visa att det är ok, vi måste ha en bredare syn på hur/vad/vem vi kan och vill vara och faktiskt är. Att mötas i skapande och samtal kring dessa frågor är vårt syfte med kommande projekt för våra elever. Kulturspråka mera vänder sig till år 1-6, där dans, teater och film blir de specifika uttryck eleverna kommer att möta genom föreställningar och samarbete med Dalateatern, Scenkonst Dalarna samt Film i Dalarna det kommer att se lite olika ut på kommunens olika skolor. Utformningen av projektet för alla är inledande tema- och aktivitetsdagar där eleverna är indelade i åldersintegrerade grupper för att sedan under läsåret klassvis fortsätta arbetet tillsammans med lärare, kulturpedagoger samt estetiska ämneslärare Kulturtema Film är årets kulturfördjupning i samarbete med Film i Dalarna för eleverna i år 7-9. Vi går alltså vidare med vårt löpande projekt att varje läsår ha olika men återkommande kulturprofil i skolan för att ge eleverna möjlighet till upplevelser och att få mötas i skapande verksamhet. Genom workshops och att skapa egna produktioner med film/bildpedagoger ska eleverna få undersöka, diskutera och analysera hur flickor och pojkar, hur kvinnligt och manligt framställs i bild, film och media i dag och hur det skulle kunna se ut, men även hur det sett ut i ett historiskt perspektiv. Eleverna på högstadiet kommer även att möta ett ungt danskompani i en föreställning och i workshop inom temat. Målgrupp- hur många förväntas nås av insatserna I Säters kommun finns en 7-9 skola, Klockarskolan och idag går ca 303 elever där.

10 10 Alla elever på Klockarskolan kommer att nås av insatserna under läsåret 2011/2012 inom ramen för ordinarie undervisning och temadagar/veckor under läsåret. Kommunens övriga fyra skolor, Kungsgårdsskolan, Enbacka skola, Stora Skedvi skola samt Kristineskolan är engagerade och i skolår 1-6 går elever som kommer att delta i Skapande skola projektet Kulturspråka mera genom temadagar, elevens val samt inom ordinarie undervisning. Budget Kostnaderna för att genomföra dessa två planerade projekt inom ramen för Skapande Skola med externa aktörer uppgår till: Skolår 7 9 Mediaverkstad Film i Dalarna 20dgr x Föreläsare Dansföreställning/workshop Skolår 1-6 Dalateatern 80kr x 314 barn Dramapedagog 50 kr/barn 1,5 tim Dansteaterföreställning Danspedagog lön Totalt för hela vår satsning: Karin Åberg förvaltningschef Barn- och utbildningsförvaltningen Säters Kommun

Handlingsplan för Skapande skola i Säters kommun

Handlingsplan för Skapande skola i Säters kommun 1 Handlingsplan för Skapande skola i Säters kommun Bakgrund Säters kommun har ca 11 000 invånare. Ambitionen är att trots kommunens relativa litenhet kunna erbjuda barn och ungdomar ett aktivt kulturliv,

Läs mer

Varför kultur i Falkenbergs förskolor och skolor?

Varför kultur i Falkenbergs förskolor och skolor? Tjänsteskrivelse Datum 2015-04-07 Barn- och utbildningsförvaltningen BUN-kansliet Handlingsplan för mer och bättre kultur för barn och elever i barn- och utbildningsnämndens verksamheter Handlingsplanen

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen Kultur- och fritidsförvaltningen. Undervisning i drama, Frödinge skola, 2013. Kulturgarantin Vimmerby kommun

Barn- och utbildningsförvaltningen Kultur- och fritidsförvaltningen. Undervisning i drama, Frödinge skola, 2013. Kulturgarantin Vimmerby kommun Barn- och utbildningsförvaltningen Kultur- och fritidsförvaltningen Undervisning i drama, Frödinge skola, 2013. Kulturgarantin Vimmerby kommun 2014-2015 Kulturgarantin för Vimmerby kommun I Vimmerby kommun

Läs mer

KULTURSKOLAN SÄTER. Alla barn i kommunen ska under sin uppväxt ges möjlighet att. Utvecklas Uppleva Få god bildning i Musik Drama Bild/media Dans

KULTURSKOLAN SÄTER. Alla barn i kommunen ska under sin uppväxt ges möjlighet att. Utvecklas Uppleva Få god bildning i Musik Drama Bild/media Dans KULTURSKOLAN SÄTER Alla barn i kommunen ska under sin uppväxt ges möjlighet att Utvecklas Uppleva Få god bildning i Musik Drama Bild/media Dans Kulturskolan Säter Syfte Kulturskolans i Säter syfte är att

Läs mer

Kulturgaranti. för barn och unga

Kulturgaranti. för barn och unga Kulturgaranti för barn och unga Kulturplan för barn och unga I Varbergs kommun samarbetar skolor, förskolor och kulturverksamheter för att göra kultur till en del av barnens vardag. Vi ser kultur som en

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING Kulturskolan Läsåret 2008-2009

KVALITETSREDOVISNING Kulturskolan Läsåret 2008-2009 KVALITETSREDOVISNING Kulturskolan Läsåret 2008-2009 SÄTERS KOMMUN Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING... 1 NY LOKAL ARBETSPLAN OCH KURSPLAN I MUSIK... 1 VERKSAMHET I FÖRSKOLA/SKOLA... 1 FRITID, SKOLKULTUR

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Kulturprogram för barn och ungdom Kulturprogram för barn och ungdom 1 Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 16 oktober 2003 Reviderad den:

Läs mer

Program för kultur - barn och unga i Vara kommun

Program för kultur - barn och unga i Vara kommun Program för kultur - barn och unga i Vara kommun Kulturplan för Vara kommun 2017-2021 Bilaga 1 Antagen av kommunfullmäktige 2017-02-27 8 unga i Vara kommun Sidan 1 Innehållsförteckning Inriktningsmål...

Läs mer

plan modell policy program regel riktlinje rutin strategi taxa Barnkulturplan för Svenljunga kommun ... Beslutat av: Kommunfullmäktige

plan modell policy program regel riktlinje rutin strategi taxa Barnkulturplan för Svenljunga kommun ... Beslutat av: Kommunfullmäktige plan modell policy program regel riktlinje rutin strategi taxa............................ Beslutat av: Kommunfullmäktige Beslutandedatum: 2016-09-12 119 Ansvarig: Kulturchef Revideras: Vid behov Följas

Läs mer

Antaget av kommunfullmäktige 2004-11-25, 183 PROGRAM FÖR BARN- OCH UNGDOMSKULTUREN I VÄRNAMO KOMMUN

Antaget av kommunfullmäktige 2004-11-25, 183 PROGRAM FÖR BARN- OCH UNGDOMSKULTUREN I VÄRNAMO KOMMUN PROGRAM FÖR BARN- OCH UNGDOMSKULTUREN I VÄRNAMO KOMMUN Värnamo kommun ska genom sin egen verksamhet och genom stöd till föreningslivet verka för en allsidig och rik kulturverksamhet för barn och ungdom

Läs mer

Handlingsplan avseende Skapande skola år i Gislaveds kommun

Handlingsplan avseende Skapande skola år i Gislaveds kommun 2014-01-31 1 [5] Handlingsplan avseende Skapande skola år 2014-2015 i Gislaveds kommun Gislaveds kommuns handlingsplan har sin utgångspunkt i läroplanen och barnoch utbildningsförvaltningens strategi,

Läs mer

Barn- och ungdomskulturplan för Gullspångs kommun 2010-2015

Barn- och ungdomskulturplan för Gullspångs kommun 2010-2015 Barn- och ungdomskulturplan för Gullspångs kommun 2010-2015 Barn- och ungdomskulturplan Gullspångs kommun Gullspångs kommun har reviderat sin barn- och ungdomskulturplan och den nya planen sträcker sig

Läs mer

Varför kultur i Falkenbergs skolor och barnomsorg?

Varför kultur i Falkenbergs skolor och barnomsorg? Tjänsteskrivelse Datum 2010-06-23 Barn- och utbildningsförvaltningen BUN-kansliet Handlingsplan för mer och bättre kultur för barn och elever i barn- och utbildningsnämndens verksamheter Handlingsplanen

Läs mer

Strategisk handlingsplan för Skapande skola i Ystads kommun

Strategisk handlingsplan för Skapande skola i Ystads kommun Strategisk handlingsplan för Skapande skola i Ystads kommun 2017-2019 Ystads utbildningsverksamheter vilar på tre ben: det digitala benet, kultur samt utepedagogik. I arbetet med att möjliggöra högre måluppfyllelse

Läs mer

Handlingsplan för Kultur i skolan Haparanda Kommun

Handlingsplan för Kultur i skolan Haparanda Kommun Handlingsplan för Kultur i skolan Haparanda Kommun Kulturupplevelser talar till flera av våra sinnen och ger oss möjlighet att förstå och beröras på flera nivåer. Det är viktigt att man både får uppleva

Läs mer

Skapande skola 2015-2016, Strömsunds kommun Strategi/Handlingsplan

Skapande skola 2015-2016, Strömsunds kommun Strategi/Handlingsplan Skapande skola 2015-2016, Strömsunds kommun Strategi/Handlingsplan Bakgrund - problembeskrivning Strömsunds kommun är den nordligaste av Jämtlands läns kommuner. Strömsund är en vacker glesbygdskommun,

Läs mer

Program för barn och ungdomskultur i Vetlanda kommun

Program för barn och ungdomskultur i Vetlanda kommun 1 (8) Program för barn och ungdomskultur i Vetlanda kommun Dokumenttyp: Program Beslutad av: Kultur och fritidsnämnden (2013 09 24 66 ) och barn och utbildningsnämnden (2013 12 11 108) Gäller för: Alla

Läs mer

Handlingsplan Skapande skola Borås Stad

Handlingsplan Skapande skola Borås Stad Handlingsplan Skapande skola Borås Stad Barn har rätt till alla sina språk- även sina estetiska. Barn och unga ska ha lika möjligheter att uppleva ett rikt utbud av professionellt utövad kultur och själva

Läs mer

projektkatalog KULTURSKOLAN

projektkatalog KULTURSKOLAN KULTURSKOLAN projektkatalog 2015 Korta och långa projekt eller enstaka tillfällen Samtliga projekt är kopplade till ett eller flera mål i Lgr 11 Erfarna pedagoger inom respektive konstart Skräddarsydd

Läs mer

Kulturplan för Tallkrogens skola läsåret 2012/2013

Kulturplan för Tallkrogens skola läsåret 2012/2013 Kulturplan för Tallkrogens skola läsåret 2012/2013 Vision Den innevarande kultursatsningen ska på sikt leda till en kulturprofil där det är väl synligt att skolan prioriterar detta område sammantaget med

Läs mer

Handlingsplan KULTUR FÖR BARN OCH UNGA. Beslutad av Barn och skolnämnden 2015-04-09 Utbildningsnämnden 2015-04-14 Kultur och fritidsnämnden 2015-04-09

Handlingsplan KULTUR FÖR BARN OCH UNGA. Beslutad av Barn och skolnämnden 2015-04-09 Utbildningsnämnden 2015-04-14 Kultur och fritidsnämnden 2015-04-09 Handlingsplan KULTUR FÖR BARN OCH UNGA Beslutad av Barn och skolnämnden 2015-04-09 Utbildningsnämnden 2015-04-14 Kultur och fritidsnämnden 2015-04-09 Sidan 2 av 14 Inledning Barn- och ungdomskulturen är

Läs mer

Kultur av barn och unga är uttryck som ingen vuxen styr över. T.ex. spontana lekar, ramsor, gåtor, rollspel, communities och graffiti.

Kultur av barn och unga är uttryck som ingen vuxen styr över. T.ex. spontana lekar, ramsor, gåtor, rollspel, communities och graffiti. Att växa med kultur Kultur har ett egenvärde och ger livet innehåll och mening. Den stimulerar fantasi, kreativitet, uttrycksförmåga, tolerans och gemenskap. Kultur skapar förutsättningar för både eftertanke

Läs mer

HANDLINGSPLAN SKAPANDE SKOLA LÄSÅRET 2016/17

HANDLINGSPLAN SKAPANDE SKOLA LÄSÅRET 2016/17 1 HANDLINGSPLAN SKAPANDE SKOLA LÄSÅRET 2016/17 Organisation kring Skapande skola Skolledning och Kultur på kommunen fastställer tillsammans riktlinjer för skapande skola. Arbetet är förankrat hos rektorerna

Läs mer

Kvalitetsarbete för Smedby förskola period 3 (jan mars), läsåret

Kvalitetsarbete för Smedby förskola period 3 (jan mars), läsåret Kvalitetsarbete för Smedby förskola period 3 (jan mars), läsåret 2013-2014. 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvudmannanivå systematiskt

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN FÖR FÖRSKOLAN VÄTTERN

LOKAL ARBETSPLAN FÖR FÖRSKOLAN VÄTTERN LOKAL ARBETSPLAN FÖR FÖRSKOLAN VÄTTERN Förskolan Vättern är en förskola med estetisk inriktning och är integrerad i Vätternskolan. Vi finns på Ulaxgatan, Ekön med närhet till Bondebacka. I vårt temaarbete

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2009. Kulturpedagogerna

Kvalitetsredovisning 2009. Kulturpedagogerna Bildningsförvaltningen Nora Kommun Kvalitetsredovisning 2009 Kulturpedagogerna Postadress E-postadress Telefon Telefax Bankgiro Organisationsnr Nora kommun skola@nora.se Bildningsförvaltningen 203-2258

Läs mer

Scenkonst och musik UTDRAG UR REGIONAL KULTURPLAN FÖR SKÅNE

Scenkonst och musik UTDRAG UR REGIONAL KULTURPLAN FÖR SKÅNE Scenkonst och musik UTDRAG UR REGIONAL KULTURPLAN FÖR SKÅNE 2016 2019 Detta är ett utdrag ur Regional kulturplan för Skåne 2016-2019, som är formad i samtal med Skånes kommuner, dess kulturliv och den

Läs mer

Örkelljunga Kommun Utbildningsförvaltningen Förskoleverksamheten. Verksamhetsplan för förskolan. Solrosen 13/14

Örkelljunga Kommun Utbildningsförvaltningen Förskoleverksamheten. Verksamhetsplan för förskolan. Solrosen 13/14 Örkelljunga Kommun Utbildningsförvaltningen Förskoleverksamheten Verksamhetsplan för förskolan Solrosen 13/14 1 Innehållsförteckning Kommunens vision... 3 Verksamhetsidé... 4 "Vision"... 5 Förskolans uppdrag...

Läs mer

Barn och unga hörs och syns i Simrishamn

Barn och unga hörs och syns i Simrishamn MOTTAGARE AV Barn och unga hörs och syns i Simrishamn BARN OCH UNGA HÖRS OCH SYNS I SIMRISHAMN Inom barn- och utbildningsförvaltningen arbetar vi med barns och ungas lärande varenda dag. Verksamheten vilar

Läs mer

Handlingsplan Skapande skola 15-16

Handlingsplan Skapande skola 15-16 Handlingsplan Skapande skola 15-16 1 Culture is the widening of the mind and of the spirit. Jawaharlal Nehru Barnens rätt till kultur globalt Barn har rätt till kultur enligt FNs deklaration om barnets

Läs mer

Strategi för kulturverksamheten i Blå Huset

Strategi för kulturverksamheten i Blå Huset Sida 1 (5) 2016-05-09 Handläggare Susanne Lundström 08-508 033 60 Till Spånga-Tensta stadsdelsnämnd Strategi för kulturverksamheten i Blå Huset Förvaltningens förslag till beslut Stadsdelsnämnden beslutar

Läs mer

BARN- OCH UTBILDNINGSPLAN för Ystads kommun

BARN- OCH UTBILDNINGSPLAN för Ystads kommun arkivbild.se BARN- OCH UTBILDNINGSPLAN för Ystads kommun 2010-2014 Antagen av Kommunfullmäktige 2010-04-15-1 - 123 456 Aa Hej! - 2 - Vi ska uppfattas som regionens bästa alternativ för barns och vuxnas

Läs mer

Kulturpedagogiska projekt

Kulturpedagogiska projekt Kulturpedagogiska projekt VEM HÅLLER I KULTURPROJEKTEN? Susanna Vildehav är skådespelare hos Teater Eksem och håller i de kulturpedagogiska projekten. Susanna har flera års erfarenhet av att leda kurser

Läs mer

Förskolan Sjöstjärnan

Förskolan Sjöstjärnan K V A L I T E T S G A R A N T I Sid 1 (6) Förskolan Sjöstjärnan Förskolan med fokus på sång och musik En verksamhetsidé har tagits fram för förskoleverksamheten i Älvsjö - Förskolebarnens framtidstro vår

Läs mer

Information om KULTURTRAPPAN

Information om KULTURTRAPPAN Information om KULTURTRAPPAN Gävles kulturgaranti Bakgrund Vilka är vi? Gävle kommun 2015-09-08 2 Gävle kommun 2015-09-08 3 Information om Kulturtrappan Ninni berättar om bakgrunden till Kulturtrappan,

Läs mer

Förslag till arbetsplan för Bodals förskolas arbetsplan 2014-2015

Förslag till arbetsplan för Bodals förskolas arbetsplan 2014-2015 Förslag till arbetsplan för Bodals förskolas arbetsplan 2014-2015 Verksamhetsidé: Bodals förskola är en förskola för alla barn där vi tillsammans värnar om att ha en trygg, rolig och lärorik verksamhet

Läs mer

Kulturpolitiskt program för 2008 2020. Kommunfullmäktige 14 april 2009

Kulturpolitiskt program för 2008 2020. Kommunfullmäktige 14 april 2009 Kulturpolitiskt program för 2008 2020 Kommunfullmäktige 14 april 2009 1 2 Förord Tänk er ett torg en fredagseftermiddag i maj som myllrar av liv. Människor möts och skiljs, hittar nya vägar eller stannar

Läs mer

Inlärning. perception. produktion

Inlärning. perception. produktion 2009 UW Inlärning perception produktion Lärande perception produktion reflektion Pedagogik förmågan att inte ingripa inre yttre Estetik gestaltad erfarenhet Exempel på process 5. Nytt utgångsläge 2. Känning

Läs mer

ESTETISKA LÄROPROCESSER & SKAPANDE SKOLA 2015 KULTURSKOLAN

ESTETISKA LÄROPROCESSER & SKAPANDE SKOLA 2015 KULTURSKOLAN ESTETISKA LÄROPROCESSER & SKAPANDE SKOLA 2015 KULTURSKOLAN DANDERYDS KULTURSKOLA Noragårdsvägen 27, 182 34 DANDERYD 08-568 910 96 kulturskolan@danderyd.se www.danderyd.se/kulturskolan 1 Äntligen! Musik

Läs mer

BARN- OCH UNGDOMSKULTURPLAN FÖR GULLSPÅNGS KOMMUN

BARN- OCH UNGDOMSKULTURPLAN FÖR GULLSPÅNGS KOMMUN BARN- OCH UNGDOMSKULTURPLAN FÖR GULLSPÅNGS KOMMUN 2007 2009 VISION Gullspångs kommun ska i samverkan med föreningslivet ha ett stort utbud av kulturaktiviteter, vilka ska präglas av bredd och kvalitet

Läs mer

Kalix Kommun Kulturskolan Rektor Björn Emmoth

Kalix Kommun Kulturskolan Rektor Björn Emmoth Kalix Kommun Kulturskolan Rektor Björn Emmoth Kalix ordnar allt! I Kalix kommun samordnar kulturskolan undervisning i estetiska ämnen både i grundskola, gymnasium, och på fritiden. Hur går det till? Vision

Läs mer

Vi arbetar också medvetet med de andra målen i förskolans läroplan som t.ex. barns inflytande, genus och hälsa och livsstil.

Vi arbetar också medvetet med de andra målen i förskolans läroplan som t.ex. barns inflytande, genus och hälsa och livsstil. Arbetsplan 2010/2011 Under läsåret arbetar vi med ett tema som i år är sagan Bockarna Bruse. Den följer med som en röd tråd genom de flesta av våra mål. Vår arbetsplan innefattar mål inom våra prioriterade

Läs mer

NAMN TITEL DATUM Elisabeth Oja förskolechef Kvalitetsrapport. Hopprepets förskola

NAMN TITEL DATUM Elisabeth Oja förskolechef Kvalitetsrapport. Hopprepets förskola NAMN TITEL DATUM Elisabeth Oja förskolechef 2016-07-05 Kvalitetsrapport Hopprepets förskola Innehållsförteckning 1 Förutsättningar för genomförande... 3 2 Metoder och verktyg som har använts för uppföljning

Läs mer

Handlingsplan 2014-15 för hur kulturens roll ska stärkas i skolan i Falu Kommun

Handlingsplan 2014-15 för hur kulturens roll ska stärkas i skolan i Falu Kommun 1 (13) Tjänsteställe Skolförvaltningen Datum 2014-02-02 Ärendenr Handläggare Tomas Olsson, Skolförvaltningen, grundskolechef Daniela Johansson, Skolförvaltningen, utvecklingsstrateg Harriet Sjögren, Skolförvaltningen,

Läs mer

MÅL FÖR UTBILDNINGSNÄMNDENS VERKSAMHETER

MÅL FÖR UTBILDNINGSNÄMNDENS VERKSAMHETER MÅL FÖR UTBILDNINGSNÄMNDENS VERKSAMHETER Ida Gabrielsson Eurekaprojektet Kungshamn/Åsenskolan Hunnebostrands förskola, grupparbete FN:s Barnkonvention Vid alla åtgärder som rör barn skall barnets bästa

Läs mer

skola för alla barn i Söderhamns kommun

skola för alla barn i Söderhamns kommun En skola för alla barn i Söderhamns kommun Vi vill: Lyfta fram kulturens möjligheter i skolan Stärka och utveckla musik, rytmik, dans, drama, slöjd, bild och form som vi redan har i skolan Bredda utbudet

Läs mer

Kultur i ögonhöjd för, med och av barn och unga. Program för barn- och ungdomskultur i Stockholm stad

Kultur i ögonhöjd för, med och av barn och unga. Program för barn- och ungdomskultur i Stockholm stad Kultur i ögonhöjd för, med och av barn och unga Program för barn- och ungdomskultur i Stockholm stad Kultur i ögonhöjd för, med och av barn och unga. Program för barn- och ungdomskultur i Stockholm November

Läs mer

MED KULTUR GENOM HELA LIVET

MED KULTUR GENOM HELA LIVET MED KULTUR GENOM HELA LIVET KULTURPLAN för Vänersborgs kommun 2014-2016 Kulturens Vänersborg Vänersborg ska vara känt för sitt kulturliv långt utanför kommungränsen. Kultur ska vara en drivkraft för utveckling

Läs mer

Innehå llsfö rteckning

Innehå llsfö rteckning 1 Innehå llsfö rteckning 1. Inledning 2. Förutsättningar 3. Läroplansmål Normer och värden 4. Läroplansmål Utveckling och lärande 5. Läroplansmål Barns inflytande 6. Läroplansmål Förskola och hem 7. Läroplansmål

Läs mer

Kvalitetsredovisning

Kvalitetsredovisning Kvalitetsredovisning Grundskola 1-6 Läsåret 2013/2014 Hedeskoga skola Ansvarig rektor:jim Priest Inledning Skollagens krav på systematiskt kvalitetsarbete innebär att huvudmän, förskole och skolenheter

Läs mer

Skapande skola handlingsplan Planerade åtgärder listas i slutet av handlingsplanen under rubriken Upptäcka Uppleva - Utföra

Skapande skola handlingsplan Planerade åtgärder listas i slutet av handlingsplanen under rubriken Upptäcka Uppleva - Utföra 1 2015 Skapande skola handlingsplan Planerade åtgärder listas i slutet av handlingsplanen under rubriken Upptäcka Uppleva - Utföra Bakgrundsfakta Lindesbergs kommun har fyra tätorter, Fellingsbro, Frövi,

Läs mer

Fritidsverksamheten på Östermalmsskolan utgår från de nationella styrdokumenten Skollagen, Lgr 11 och Allmänna råd för fritidshem..

Fritidsverksamheten på Östermalmsskolan utgår från de nationella styrdokumenten Skollagen, Lgr 11 och Allmänna råd för fritidshem.. Röda tråden ht 15 (Fritids lokala arbetsplan 2015 16) Fritidsverksamheten på Östermalmsskolan utgår från de nationella styrdokumenten Skollagen, Lgr 11 och Allmänna råd för fritidshem.. Skollagen Fritidshemmet

Läs mer

Karlshögs Fritidshem

Karlshögs Fritidshem rlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarls högkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshö gkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlsögkarlshögkarlshögkarlshögka

Läs mer

Kvalitetsarbete för förskolan Smultronstället period 3 läsåret 2014-2015.

Kvalitetsarbete för förskolan Smultronstället period 3 läsåret 2014-2015. Kvalitetsarbete för förskolan Smultronstället period 3 läsåret 2014-2015. 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå systematiskt

Läs mer

Anteckningar och synpunkter från KUT gruppens arbete.

Anteckningar och synpunkter från KUT gruppens arbete. 1 Anteckningar och synpunkter från KUT gruppens arbete. 1. Vad behövs göras för att Kulturskolan ska upplevas som en självklar del i organisationen av all personal? Utveckling av Kulturskolan innebär en

Läs mer

Kultur i ögonhöjd - för, med och av barn och unga. Strategisk plan för barn- och ungdomskultur i Stockholm remissvar

Kultur i ögonhöjd - för, med och av barn och unga. Strategisk plan för barn- och ungdomskultur i Stockholm remissvar ENSKEDE-ÅRSTA-VANTÖRS STADSDELSFÖRVALTNING FÖRSKOLA OCH FRITID TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (5) 2008-11-19 Handläggare: Agneta Stenborg Telefon: 076-12 90 199 Till Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd Kultur

Läs mer

Förskoleklassens verksamhetsplan

Förskoleklassens verksamhetsplan Förskoleklassens verksamhetsplan Skolans och vårdnadshavarnas gemensamma ansvar för elevernas skolgång skall skapa de bästa möjliga förutsättningarna för barns och ungdomars utveckling och lärande citat

Läs mer

Satsning på kultur för barn och unga är en satsning på framtiden.

Satsning på kultur för barn och unga är en satsning på framtiden. Inledning Kultur är ett begrepp som kan betyda olika saker för olika människor, barn som vuxna. Ur vuxnas perspektiv handlar kultur ofta om konst, litteratur eller teater. Genom kultur kan man också lära

Läs mer

Skapande skola- projekt 2014-2015

Skapande skola- projekt 2014-2015 Skapande skola- projekt 2014-2015 Allt är möjligt på teatern VEM HÅLLER I SKAPANDE SKOLA- PROJEKTET? Susanna Vildehav är skådespelare hos Teater Eksem och håller i Teater Eksems skapande skola- projekt.

Läs mer

Alla barn har rätt till kultur

Alla barn har rätt till kultur Alla barn har rätt till kultur Artikel 31 i FNs barnkonvention erkänner barnets rätt att fritt delta i det kulturella och konstnärliga livet. Denna rätt ska respekteras och främjas. Kulturell och konstnärlig

Läs mer

Karlbergsskolan RO Läsårsplan

Karlbergsskolan RO Läsårsplan L ÄSÅR 2015/2016 Karlbergsskolan RO Läsårsplan Innehållsförteckning Vårt rektorsområde... 3 Vision... 3 Nationella mål... 4 Prioriterade mål och indikatorer... 4 Karlbergsskolan RO, Läsårsplan 2(8) Vårt

Läs mer

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf Programområde Kultur och bibliotek ghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-21 45

Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-21 45 Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-21 45 Inledning Kommunens skolor och förskolor skall erbjuda en bra arbetsmiljö och lärandemiljö för elever och personal. De nationella målen för förskolan och skolan

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2009/2010. Kulturskolan

Kvalitetsredovisning 2009/2010. Kulturskolan Kvalitetsredovisning 2009/2010 Kulturskolan Innehållsförteckning Sammanfattning 3 Syfte med kvalitetsredovisning 3 Grundfakta om Kulturskolan 4 Underlag och rutiner för att ta fram kvalitetsredovisning

Läs mer

Skapande skola år F-9

Skapande skola år F-9 Version 2, 2016-01-13 Skapande skola år F-9 STRATEGISK HANDLINGSPLAN Enköpings kommun 2016-2017 Bergvretenskolan, Enöglaskolan, Fjärdhundraskolan, Grillbyskolan, Hummelstaskolan, Korsängsskolan, Lillkyrkaskolan,

Läs mer

Verksamhetsplan Kulturskolan

Verksamhetsplan Kulturskolan 1(9) 2016-09-08 NLL 2016/304 Nämnd för livslångt lärande Verksamhetsplan Kulturskolan 2016-2017 Fastställd av Nämnd för livslångt lärande 2016-09-08, 90 Innehållsförteckning 2(9) Inledning... 3 Utbildning

Läs mer

Kulturplan för barn och unga i Alingsås kommun

Kulturplan för barn och unga i Alingsås kommun Datum: 16-01-20 Till Kultur- och Fritidsnämnden Handläggare: Birgitta Westergren Lenken Direktnr: 0322 616 364 Beteckning: Uppdaterad Kulturplan för barn och unga 2016-01-20 Kulturplan för barn och unga

Läs mer

Kultur i ögonhöjd för, med och av barn och unga. Program för barn- och ungdomskultur i Stockholm stad

Kultur i ögonhöjd för, med och av barn och unga. Program för barn- och ungdomskultur i Stockholm stad Kultur i ögonhöjd för, med och av barn och unga Program för barn- och ungdomskultur i Stockholm stad Kultur i ögonhöjd för, med och av barn och unga. Program för barn- och ungdomskultur i Stockholm November

Läs mer

Handlingsplan Kunskapsspridning till barn och unga

Handlingsplan Kunskapsspridning till barn och unga Antagen av styrgruppen för Ung i Säter 2015-02-20 6 Handlingsplan Kunskapsspridning till barn och unga Konventionen om barnets rättigheter I Säters kommun SÄTERS KOMMUN Kansliet Innehållsförteckning 1.

Läs mer

Handlingsplan för Skapande skola i Falkenbergs Kommun

Handlingsplan för Skapande skola i Falkenbergs Kommun Kulturskolan Anders Carlsson rektor 2014-01-31 Handlingsplan för Skapande skola i Falkenbergs Kommun 1. Nuvarande kulturinsatser Barn- och utbildningsnämnden i Falkenberg har valt att sätta fokus på två

Läs mer

Kulturplan för barn och unga i Katrineholms kommun

Kulturplan för barn och unga i Katrineholms kommun Kulturplan för barn och unga i Katrineholms kommun Bildningsnämndens handling 9-2011 Inledning Katrineholms kommun har flera aktörer som påverkar barns och ungas kulturliv. Inte bara det traditionella

Läs mer

Lokal verksamhetsplan Kulturskolan

Lokal verksamhetsplan Kulturskolan Lokal verksamhetsplan Kulturskolan Söderköpings kommun Läsåret 2016/2017 Söderköpings Vision 2020 Översiktsplan KF Skolprogram KF Flerårsbudget KF Uppdragsplan BUN Verksamhetsplan BUF Lokal verksamhetsplan

Läs mer

Att växa med kultur. Barn- och ungdomskulturplan för Öckerö kommun

Att växa med kultur. Barn- och ungdomskulturplan för Öckerö kommun Att växa med kultur Barn- och ungdomskulturplan för Öckerö kommun Att växa med kultur Kultur har ett egenvärde och ger livet innehåll och mening. Den stimulerar fantasi, kreativitet, uttrycksförmåga, tolerans

Läs mer

för barn och elever i Nybro kommuns förskolor och skolor 2016-2018

för barn och elever i Nybro kommuns förskolor och skolor 2016-2018 för barn och elever i Nybro kommuns förskolor och skolor 2016-2018 2015-05-03 Inledning Nybro kommun har ca 19 700 invånare. Under 2012 antog kommunfullmäktigen vision om att Nybro kommun år 2030 har 25

Läs mer

Satsa på Eslöv. Kultur - fritid - framtid. Mål för Kultur- och fritidsnämnden t.o.m. 2010

Satsa på Eslöv. Kultur - fritid - framtid. Mål för Kultur- och fritidsnämnden t.o.m. 2010 Satsa på Eslöv Kultur - fritid - framtid Mål för Kultur- och fritidsnämnden t.o.m. 2010 Godkänt av Kultur- och fritidsnämnden 2008-02-07 samt antaget av kommunfullmäktige 2008-04-28 Att välja Eslöv Eslöv

Läs mer

Skapande skola 2014-2015, Strömsunds kommun Strategi/Handlingsplan

Skapande skola 2014-2015, Strömsunds kommun Strategi/Handlingsplan Skapande skola 2014-2015, Strömsunds kommun Strategi/Handlingsplan Bakgrund - problembeskrivning Strömsunds kommun är den nordligaste av Jämtlands läns kommuner. Strömsund är en vacker glesbygdskommun,

Läs mer

SURAHAMMARS KOMMUNS UTVECKLINGSPLAN FÖR. PEDAGOGISK VERKSAMHET (skolplan)

SURAHAMMARS KOMMUNS UTVECKLINGSPLAN FÖR. PEDAGOGISK VERKSAMHET (skolplan) SURAHAMMARS KOMMUNS UTVECKLINGSPLAN FÖR PEDAGOGISK VERKSAMHET (skolplan) Antagen av Barn- och bildningsnämnden 080218 Fastställd av kommunfullmäktige 080915 GRUNDSYN För förskolan och skolan finns värdegrund,

Läs mer

Kvalitetsredovisning. Kulturskolan Läsåret 2013-2014

Kvalitetsredovisning. Kulturskolan Läsåret 2013-2014 Kvalitetsredovisning Kulturskolan Läsåret 2013-2014 Innehållsförteckning Inledning Förutsättningar/Organisation Fördelning personal Nyckeltal och Verksamhetsområden Ämneskurser Ensembleverksamhet Integrerad

Läs mer

Ansökan om bidrag och handlingsplan Skapande skola

Ansökan om bidrag och handlingsplan Skapande skola Ansökan om bidrag och handlingsplan Skapande skola 1 (10) Uppgifter om sökande /institution enligt registreringsbevis snummer Postadress, box Kontaktperson Postnummer Postort Telefonnummer Mobil Fax Plus/Bank

Läs mer

Teamplan Ugglums skola F-3 2011/2012

Teamplan Ugglums skola F-3 2011/2012 Teamplan Ugglums skola F-3 2011/2012 2015 har 10 åringen nått statens och våra mål men framförallt sina egna och har tagit ansvar för sin egen utveckling med stöd av vuxna. 10 åringen tror på sig själv

Läs mer

Kulturprojekt i Utsikter

Kulturprojekt i Utsikter Kulturprojekt i Utsikter Inledning Sedan 2009 har Utsikter bedrivit kulturprojekt på sju skolor i Helsingborg och Landskrona. Genom ett nära samarbete med städernas kulturinstitutioner har skolorna implementerat

Läs mer

Skapande skola Handlingsplan för skolorna åk 1-9 i Kinda Kommun 2011-01-24

Skapande skola Handlingsplan för skolorna åk 1-9 i Kinda Kommun 2011-01-24 Skapande skola Handlingsplan för skolorna åk 1-9 i Kinda Kommun 2011-01-24 Skolorna i Kinda avser att delta i regeringens satsning på mer kultur i skolan Skapande skola. Skapande skolagruppen har tagit

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN 2013/14

LOKAL ARBETSPLAN 2013/14 LOKAL ARBETSPLAN 2013/14 FÖRSKOLA: Svanberga förskola 1. UNDERLAG - Våga Visa-enkäten riktad till föräldrar - Självvärdering, riktad till pedagoger Fyll i diagrammet Övergripande Stimulerande lärande 100

Läs mer

Kvalitetsredovisning. Björkhagaskolan

Kvalitetsredovisning. Björkhagaskolan Kvalitetsredovisning Björkhagaskolan 2011-2012 1 1. Grundfakta Enhetens namn: Björkhagaskolan Verksamhetsform: Grundskola Antal elever (15 oktober): 320 Elevgruppens sammansättning ålder, genus och kulturell

Läs mer

Verksamhetsberättelse, utvärdering och kvalitetsredovisning 2003 för Musik & Kulturskolan

Verksamhetsberättelse, utvärdering och kvalitetsredovisning 2003 för Musik & Kulturskolan 2003-12-19 Verksamhetsberättelse, utvärdering och kvalitetsredovisning 2003 för Musik & Kulturskolan A: Ansvarsområden Musik och Kulturskolan undervisar elever från 9 19 år på 22 olika instrument. För

Läs mer

Utbildningsförvaltningen. Projektbeskrivning ipads i lärandet

Utbildningsförvaltningen. Projektbeskrivning ipads i lärandet Utbildningsförvaltningen Projektbeskrivning 2012-06-05 ipads i lärandet Inledning Barn av idag föds in i den digitala världen. Det måste förskola och skola förhålla sig till. Stiftelsen för Internetinfrastruktur

Läs mer

Verksamhetsplan med budget Musikskolan

Verksamhetsplan med budget Musikskolan Verksamhetsplan med budget - Musikskolan 1 Sammanfattning Musikskolans uppdrag är att, med utgångspunkt i Vision 2040, möjliggöra för ett attraktivt kulturoch fritidsutbud för kommuninvånare, med fokus

Läs mer

Välkommen till. Unga Kulturgruppen

Välkommen till. Unga Kulturgruppen Välkommen till Unga Kulturgruppen Unga Kulturgruppen är Höganäs kommuns arbetsgrupp för kultur i skolan. Gruppen består av pedagoger från de sex olika f-9 skolorna och träffas c.a 4 ggr/år. I gruppen diskuteras

Läs mer

Övergripande mål och riktlinjer - Lgr 11

Övergripande mål och riktlinjer - Lgr 11 Övergripande mål och riktlinjer - Lgr 11 2.1 NORMER OCH VÄRDEN Skolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera eleverna att omfatta vårt samhälles gemensamma värderingar och låta dem komma till uttryck

Läs mer

Skapande skola- projekt 2014-2015. Allt är möjligt på teatern

Skapande skola- projekt 2014-2015. Allt är möjligt på teatern Skapande skola- projekt 2014-2015 Allt är möjligt på teatern VEM HÅLLER I SKAPANDE SKOLA- PROJEKTEN? Susanna Vildehav är skådespelare hos Teater Eksem och håller i skapande skola- projekten. Susanna har

Läs mer

Arbetsplan för Nolby förskola Läsåret 2014/2015

Arbetsplan för Nolby förskola Läsåret 2014/2015 140805 Arbetsplan för Nolby förskola Läsåret 2014/2015, Barn- och ungdomsförvaltningen, Utvecklingsenheten Telefon: 0322-61 60 00 Fax: 0322-61 63 40 E-post: barn.ungdom@alingsas.se Barn- och ungdomsförvaltningens

Läs mer

Folkasboskolan Fredriksbergskolan Långängskolan Sköllersta skola Stocksätterskolan Transtenskolan Östansjö skola

Folkasboskolan Fredriksbergskolan Långängskolan Sköllersta skola Stocksätterskolan Transtenskolan Östansjö skola Folkasboskolan Fredriksbergskolan Långängskolan Sköllersta skola Stocksätterskolan Transtenskolan Östansjö skola Hallsbergs kommuns grundskolor Våra barn och ungdomar är viktiga för oss därför erbjuder

Läs mer

Täby Kulturskola MUSIK UNG TEATER KONST

Täby Kulturskola MUSIK UNG TEATER KONST Täby Kulturskola MUSIK UNG TEATER KONST 1 MUSIK UNG TEATER KONST - Är glädje, gemenskap och kreativitet! Alla Täbys barn och ungdomar från år 1 i grundskolan till och med gymnasiet får hos oss möjlighet

Läs mer

Politiskt måldokument Kulturnämnden

Politiskt måldokument Kulturnämnden Politiskt måldokument Kulturnämnden Bakgrund Kulturnämnden tillsatte 2011 03 01 en arbetsgrupp för att arbeta fram nya mål för Kulturnämnden i Karlskrona. Gruppen bestod av Sophia Ahlin (m) (Sammankallande),

Läs mer

Premiär för Prima. En ny skola för årskurs 6 9 i Farsta Centrum

Premiär för Prima. En ny skola för årskurs 6 9 i Farsta Centrum Premiär för Prima En ny skola för årskurs 6 9 i Farsta Centrum Inspiration Kreativitet Utveckling Prima handlar om kreativitet och digital kompetens! Prima är en helt ny, spännande form av grundskola.

Läs mer

Kvalitetsredovisning Förskolan Slottet läsåret 2010 2011

Kvalitetsredovisning Förskolan Slottet läsåret 2010 2011 Kvalitetsredovisning Förskolan Slottet läsåret 2010 2011 1 Inledning Förskolan Slottet har med sina fyra avdelningar ännu mer än tidigare blivit ett hus istället för fyra olika avdelningar. Vi jobbar målmedvetet

Läs mer

Riktlinjer för fritidsklubbar

Riktlinjer för fritidsklubbar Utlåtande 2006: RIV (Dnr 324-572/2006) Riktlinjer för fritidsklubbar Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande Riktlinjer för fritidsklubbar för elever i skolår 4-6 i Stockholm fastställs

Läs mer

2015/2016. Mariebergsskolan HÄLSA LÄRANDE TILLSAMMANS

2015/2016. Mariebergsskolan HÄLSA LÄRANDE TILLSAMMANS 2015/2016 Mariebergsskolan HÄLSA LÄRANDE TILLSAMMANS HÄLSA LÄRANDE TILLSAMMANS Mariebergsskolans vision är att alla ska känna glädje och trygghet i en demokratisk lärandemiljö. All planering och alla aktiviteter

Läs mer

Övertorneå kommun. Barn 0 utbildning

Övertorneå kommun. Barn 0 utbildning Övertorneå kommun Barn 0 utbildning Strategisk handlingsplan för Skapande skola i Övertorneå kommun Barn- och utbildningsnämnden ger, på högsta nivå och med goda resultat, utbildning till kommunens invånare

Läs mer