Handlingsplan för Skapande skola i Säters kommun

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Handlingsplan för Skapande skola i Säters kommun"

Transkript

1 1 Handlingsplan för Skapande skola i Säters kommun Bakgrund Säters kommun har ca invånare. Ambitionen är att trots kommunens relativa litenhet kunna erbjuda barn och ungdomar ett aktivt kulturliv, i förskola och skola men också på fritiden. Den kommunala musikskolan har sedan mitten av 1950-talet varit en viktig del av det lokala kulturutbudet i Säter. Musikskolan har erbjudit en livaktig frivillig verksamhet; individuell undervisning, gruppundervisning, ensembleundervisning. I slutet av 1990-talet började dåvarande musikskolan gå in och ansvara för musikundervisningen i ett par av kommunens 1-6 skolor. Inom ramen för detta har också eleverna arbetat med dans och rörelse tillsammans med en professionell danspedagog. Alla elever i skolår 1-6 har under sin skoltid tillsammans med en dramapedagog, anställd i grundskolan, arbetat med drama i olika former. Detta har resulterat i olika framföranden. De senaste åren har detta arbete utvidgats till att också omfatta förskoleklassen. För att stärka kulturen i förskola och skola och därmed utveckla de praktiskt-estetiska lärprocesserna i förskola och skola fattade barn- och utbildningsnämnden i januari 2007 beslut om att inrätta en Kulturskola fr.o.m. höstterminen Kulturskolans syfte Musik, dans och drama ska vara en naturlig del i elevernas vardag i Säters kommun. Kommunen ska erbjuda en grundskola med stärkt musik-, dans- och dramaprofil och ett inre arbete som betonar estetiska lärandeprocesser vilket ger eleverna större möjlighet att nå goda resultat. En attraktiv skola Barn och ungdomar ges möjlighet att på sin fritid utöva och framträda med teater, dans och musik. En attraktiv fritid Säters kommun får en stark dragningskraft som utbildnings- och kulturkommun och blir därmed en intressant plats att leva, arbeta och bo. En attraktiv kommun! Mål för Kulturskolan Samordna de personella och materiella resurserna inom de estetiska ämnesområdena för grundskola och fritid

2 2 Utveckla och förnya de estetiska och kulturella verksamhetsformerna för skola och fritid Skapa en kreativ skolmiljö för grundskolans alla elever Ge barn och ungdomar i kommunen möjlighet till en kreativ och god fritid Stärka och bredda det lokala kulturlivet Genomförande Kulturskolan - blir den samordnande enheten för musik, dans och drama - Kulturskolans verksamhet inom grundskolan utgår från läro- och kursplaner samt Säters förskole- och skolplan - ansvarar för hela grundskolans musikundervisning genom att grundskolans resurser för musikämnets förs över dit - genomför kulturella tema- och projektarbeten i samarbete med grundskolan - går in i grundskolans utvecklingsarbete och förstärker därmed grundskolan i det kreativa tänkandet kring bl.a. lärprocesser - kan utveckla en breddad fritidsverksamhet med exempelvis musikteater, musikal/show- och dansprojekt. - kan i samarbete med andra aktörer skapa olika projekt för ungdomar i kommunen Hur ska kulturens roll i skolan stärkas Genom inrättandet av Kulturskolan stärks kulturens roll i förskola och skola. I kommunens förskole- och skolplan uttrycks också denna ambition där det sägs att Kulturskolans verksamhet ska ingå som en del i förskolans och grundskolans arbete och dessutom erbjuda frivillig ämnesundervisning. De praktiskt estetiska lärprocesserna ska synliggöras och lyftas i skolans lokala arbetsplaner. Kulturskolans vision är att skapande verksamhet ska finnas som en röd tråd under barnens uppväxt i kommunen. I Kulturskolans lokala arbetsplan finns följande mål för verksamheten: Kulturskolans undervisning ska utveckla och förmedla teoretiska kunskaper och praktiskt utövande i drama, dans, sång, instrumental- och ensemblespel med utgångspunkt från varje elevs specifika förutsättningar.

3 3 Den estetiska bildningen ska ges ett brett perspektiv med plats för såväl nutida uttryckssätt som historiskt arv samt kultur från andra länder. Utveckla elevens förmåga till att finna sitt eget uttryck och skapande. Skapa en plattform som ger eleven upplevelser, gemenskap och känsla av sammanhang. Ge eleverna möjlighet, kunskap och förmåga till att framträda inför publik. Nuvarande kulturinsatser Förskola och Grundskola Skolkultur Sedan början av 1990 har kulturnämnden i Säter satsat på Skolkultur. Syfte är att genom en samordning av barn skolkulturutbud erbjuda professionella kulturupplevelser till alla elever. Åldersgruppen är barn 6 år - åk 9. En arbetsgrupp bestående av kultursekreterare samt representanter från skola - kulturskola, kulturnämnd, kulturförvaltning, bibliotek, Folkets hus har arbetet med innehållet i programmet. Ambitionen har varit att erbjuda ett kvalitetsprogram av teater - musik film samt också författarbesök och museibesök. Målsättningen är att alla elever minst en gång per treårsperiod få se en teater eller musikföreställning. I samarbete med hembygdsföreningen gör Skolkultur och Stora Skedvi skola en historisk resa Tidsresan. Samarbete med Kulturskolans dramapedagog är inlett för en vidareutveckling av konceptet. Musik Kulturskolan ansvarar för all musikundervisning i år 1 9 i grundskolan och gör inom ramen för denna en del projekt- och temaarbeten tillsammans med grundskolans lärare. I åk 3 eller 4 har klasserna blåsorkester och här engageras instrumentallärare för extra gruppundervisning på instrument. Inom ramen för elevens val i åk 3-6 är musikundervisning en del som eleverna kan arbeta med. Förskoleklasserna erbjuds också musikundervisning i Kulturskolans regi. På uppdrag av Barn- och utbildningsnämnden har Klockarskolan (åk 7-9) och Kulturskolan inför läsåret 10/11 utformat Musiktillvalet, en fördjupning i ämnet som eleverna kan välja inom ramen för profilerna Ma/teknik och Estetisk profil. Inriktningen är modern och nutida musik baserad på kompgrupp och eleverna har 2.0 tim/vecka spel och sång + olika musikkurser enligt studieplan, samt 0.5 tim/vecka enskild undervisning på sång eller instrument.

4 4 Dans Modern dans erbjuds vid 2-3 tillfällen/termin inom ramen för klassmusiken till alla elever i åk 3-6. De yngre eleverna, Förskoleklass år 2, har dans/rörelse/rytmik och kroppskännedom inom musikämnet. På högstadiet har elever själva valt att ha street/jazzdansgrupper på elevens val. Ett resultat av Skapande Skola projekt med dansen i fokus under vårterminen Drama Dramaundervisning ges i åk 1 6. Den främsta målsättningen är att alla ska vara med, alla ska och får prova på, alla ska våga. De ämnen som behandlas i teaterns form är anpassade efter årskurs men rör sig mestadels inom lokalhistoria och pjäser med utgångspunkt från litterära berättelser. Eleverna är med och påverkar uppsättningens innehåll och i vissa fall även dräkt och rekvisitatillverkning. Dramapedagogen jobbar även i mindre grupper med gestaltning och gruppdynamiska övningar. Förskoleklasserna erbjuds dramalek en gång i veckan. Kulturverksamhet i särskolan och elevhälsan Kristineskolan (särskola)och Kulturskolan arbetar gemensamt med Musik/Drama/Bild som Elevens val. Gemensamma och kontinuerliga diskussioner förs om utveckling av skapande verksamhet med eleverna och hur samverkan bör ske för att nå bäst resultat. Utformningen av undervisning och projektarbeten anpassas ständigt efter behov och elevgrupper. Kristineskolan ingår även i Skapande skola projekt. I samverkan med Elevhälsan erbjuder Kulturskolan ämnesundervisning för elever med speciella behov. Fritidsgården Ungdomens Hus och Summer Camp Tillsammans arrangeras gemensamma och återkommande livemusikkvällar på fritidsgården där Kulturskolans musikgrupper har möjlighet att uppträda för sina kompisar. Studiefrämjandet är samarbetsparter då vi på Ungdomens hus gemensamt arrangerar Rockkarusellen som är en nationell musiktävling och drar en stor publik i alla åldrar från södra Dalarna. Där deltar oftast även någon eller några av Kulturskolans rockgrupper. Inom ramen för verksamheten med Ungdomens hus satsar kommunen på frivilliga aktivitetsveckor efter skolavslutningen i juni. Då erbjuds elever i åk 6-9 gratis idrotts- och kulturaktiviteter och andra gemensamma roligheter med olika ledare.

5 5 Estetisk verksamhet i förskolan Musikverksamhet erbjuds regelbundet alla 5-åringar i kommunen. Planeringen sker tillsammans med förskolans pedagoger. Denna form av samverkan ser vi som mycket viktig eftersom pedagogiken inom estetiska ämnen är annorlunda och lärare och elever möts i ett nytt sätt att arbeta som både är lärorikt och inspirerande. Ett annat kulturutvecklingsområde i kommunen startade under 2009 med ett Krakelspektakelspektakel där kulturskolans personal och skolbibliotekarierna turnerade runt i kommunen med en föreställning för 4-5-åringar byggd på Lennart Hellsings texter. Barnen hade lärt sig sångerna i förväg tillsammans med förskolepedagogerna och deltog aktivt i föreställningen. I samband med detta genomförde biblioteket också ett bokprojekt i förskolan för att uppmärksamma Lennart Hellsing. Nästa samarbetsprojekt är planerat till hösten Dans/rörelse/rytmik och kroppskännedom för 3-4-åringarna i kommunen är också nytt från och med hösten Offentliga konserter och föreställningar samt skolkonserter Det är inte bara undervisning utan även upplevelser som Kulturskolan erbjuder. Offentliga konserter i helg och söcken med orkestrar och elever samt skolkonserter för grundskolans elever i samarbete med Skolkulturen, där elever från instrumental- och ensembleundervisningen framträder under projektveckan Elever spelar för elever för åk 1-9. Förskoleklasserna har sin egen återkommande Allsångskonsert då de övat sångerna i förväg i sina klasser och sedan tillsammans med kommunens övriga 6-åringar sjunger med Allsångsbandet från Kulturskolan på Folkets Hus. Kulturtema och kulturprojekt F-klass - 6 Temaarbete har under många år bedrivits i flera av kommunens skolor. Musik och drama har tillsammans med andra ämnen använts för att bl.a. gestalta olika tidsepoker, från stenålder till rymdålder. Teatervandringen i Säterdalen - som är ett projekt för elever i åk 4 sedan 25 år inbegriper sedan några år både teater, musik och dans - skapat och framfört av eleverna själva. Ett samarbete som möjliggjorts genom att samla alla lärare i estetiska ämnen i samma organisation. Hösten 2009 startades ett Kulturklassprojekt i Stora Skedvi skola. Eleverna i F-klass har varje vecka extra musik, dans och drama med pedagoger från Kulturskolan och innehållet planeras i samverkan med den ordinarie verksamheten för att förstärka och utveckla

6 6 arbetssätt och lärande genom de estetiska ämnena. Tanken är att följa dessa elever till och med skolår 6. Skolår 7 9 Kulturtemadagarna Våren 2008 arrangerades för första gången Kulturtemadagar på Klockarskolan, kommunens enda 7-9 skola Då kulturskolan tidigare inte haft något samarbete med Klockarskolan var det ett första steg på vägen i att finna samarbetsformer. Temadagarna bestod av programpunkter som dels tagits fram av Kulturskolan, dels förslag som kom från eleverna. Utvärderingen av detta nya samarbete visade en positiv bild av projektet med önskemål från både elever och lärare om en fortsättning. Kulturtemadagarna på Klockarskolan har under följande två år befäst sin position som dagar med eget prova-påskapande i fokus. Elevernas och lärarnas tankar kring kreativitet och övriga skolämnen som naturvetenskap, matematik, språk och svenska breddade utbudet med en lekfullhet som gav upphov till framåtsyftande planer på nya temadagar och arbetssätt. Under 2009/10 fortsatte arbetet med att utveckla en modell för ökad måluppfyllelse med betoning på det fördjupade lärande som kan uppnås genom skapande verksamhet och kulturupplevelser i skolan. Klockarskolan och Kulturskolan planerar att gå vidare och utveckla temadagarna i skolår 7-9 till att på sikt integreras i den lokala arbetsplanen. Fokus i Skapande skola projektet kommer att ligga på möten med en specifik kulturell uttrycksform varje läsår i treårsintervall så att alla elever får del av detta under sin högstadietid. Kulturtemadagarna har under den senaste treårsperioden haft förstärkt dans/musik-, filmoch teaterprofil förutom det smörgåsbord av skapande verksamhet i olika former där eleverna ges möjlighet att finna sitt eget skapande uttryck. Innevarande år tog elevrådet, på eget initiativ hand, om aktiviteter under en halv dag då eleverna i olika grupper sysslade med Halloweeen-tema vilket blev mycket uppskattat och antagligen har kommit för att stanna som en permanent aktivitet med olika tema. Inför nästa års Kulturtemadagar har en grupp bestående av grundskolelärare och projektledare från Kulturskolan bildats för att bättre planera och samordna genomförandet av dagarna. Arbetsgruppen kommer kontinuerligt att ha möten med elevrådet så att det i fortsättningen blir en gemensam och helgjuten planering av vad/hur/när. Skolår 7-9 Insatser inom Skapande skola som genomförts Kultursatsningen med Skapande skola inleddes vt 2009 med dansen som ett prioriterat område. En professionell danspedagog anlitades för att komplettera den traditionella dansundervisningen, som redan idag får utrymme inom ämnet idrott/hälsa, med nutida dansformer inom ungdomskulturen. Detta förlades inom den ordinarie idrotts- och musikundervisningen samt under temadagarna. Professionella musik- och dansföreställningar kompletterade upplevelsen under en kulturtemavecka.

7 7 Stöd från musik- och danspedagogerna kom även att utnyttjas i utformandet av 2009års elevshow. Showen är en av avslutningsaktiviteterna för läsårets åk 9. Den visas både för blivande åk 7 elever, övriga elever på skolan som inte medverkar samt föräldrar och intresserade. Skolår 7-9 Insatser inom Skapande skola som nu genomförs. Teater. I samarbete med Dalateatern har eleverna fått möta teater ur olika perspektiv. Dels har de fått se en föreställning som omramades av förarbete med dramapedagog samt efterföljande diskussion och analys med skådespelarna. Dels har de besökt Dalateatern och fått en rundvandring genom lokaler och en inblick i hur arbetet bakom scenen fungerar. Till sist har eleverna själva fått lära känna teatern som uttryck genom en workshop tillsammans med dramapedagog. Under höstterminen har även de elever som önskat haft drama på Elevens val. Skolår 4-6 Insatser inom Skapande skola som nu genomförs. Kulturspråka. Innevarande läsår 10/11pågår Skapande Skola projektet, Kulturspråka, i år 4-6. Eleverna har tillsammans med konstnärer och pedagoger fått vända och vrida på artikel 2,3,6 och 12 ur FN:s barnkonvention och genom olika uttrycksformer som bild/skulptur, musik, drama och dans, skapa förståelse och mening. Eleverna har jobbat i tvärgrupper under temadagar i september och fortsätter med det under temadagar i april och dels kontinuerligt inom ramen för den ordinarie klassverksamheten. Tillsammans med en konstnär och pedagog har barnen byggt en stad av skräp som är byggd med tanke på att alla människor ska ha ett gott liv och en god miljö. I sina klasser har barnen bl a skrivit egna sagor och berättelser utifrån temat som sedan gestaltas tillsammans med danspedagog. Hur ska samverkan med kulturlivet stärkas Det ingår i Kulturskolans uppdrag att verka för en samordning av kommunens olika verksamhetsområden där kultur är en gemensam nämnare genom att, även fortsättningsvis, öppna vägar till samverkan. Det gäller främst barn och utbildnings- och kulturförvaltningens verksamhetsområden, Folkets Hus bioverksamhet och Ungdomens Hus men även att fortsätta odla kontakten med studieförbunden. Hur har skolans elever haft inflytande över utformandet av handlingsplanen Elevernas inflytande och delaktighet är den del som hela tiden aktivt ska utvärderas och utvecklas. Då Kulturtemadagarna för skolår 7-9 planerades för första gången våren 2008, hade eleverna möjlighet att påverka innehållet genom egna förslag till skapande aktiviteter.

8 8 De efterföljande samtalen med eleverna om hur de upplevde dagarna gav ett mycket positivt gensvar, vilket inspirerade till en fortsatt satsning och utveckling. Elevenkäter är ett av de verktyg vi använder oss av men också samtal i grupp med elevrepresentanter eller elevråd. Eftersom Kulturtemadagarna återkommer varje år planeras de nästföljande till största delen utifrån resultatet av den utvärdering som eleverna gör i direkt anslutning till aktiviteternas avslutning året innan. Eleverna börjar nu få en förståelse över vad, hur och varför och blir genom enkäter, klass- och elevråd delaktiga med en medvetenhet som är betydelsefull inför det fortsatta arbetet med planering, uppbyggnad och fördjupning av estetik och kreativitet som ett naturligt inslag i skolans arbete. I skolår 4 6 har eleverna genom referensgrupper, elevråd och samtal i klasserna deltagit i planeringen av kultursatsningen Kulturspråka. Hur ska insatserna utvärderas Grundskolans och Kulturskolans arbete och insatser kommer att följas upp och utvärderas i respektive kvalitetsredovisning samt att varje kulturprojekt utvärderas separat. En viktig grund i det arbetet är att samla alla aktiva parter i projektet såväl konstpedagoger som lärare och elevrepresentanter i ett utvärderingsmöte i direkt anslutning till avslutat projekt för att få en så sann bild som möjligt av processen. Eleverna ska förberedas och utbildas för att bli än mer delaktiga i uppföljnings- och utvärderingsarbetet. Vi kommer att fortsätta lägga stor vikt vid enkäter, djupintervjuer och dialog mellan pedagoger och elever. Planerade insatser läsår 2011/2012 Skolår 1-6 Kulturspråka mera och skolår 7-9 Kulturtema Film Under 2011 startar, på kommunstyrelsens initiativ, arbetet med att förankra FN:s barnkonvention i kommunens alla verksamheter. Utbildning och implementering med all personal, barn och elever samt alla förtroendevalda kommer att pågå under ett år. I grundskolans år 4-6 inleddes detta arbete redan hösten 2010 i och med Skapande Skola projektet Kulturspråka där även Säters kommun prioriterade områden ur Förskole- och skolplan, Trygg miljö, Lust och kreativitet i lärandet, Inflytande och Delaktighet samt Jämlikhet och Jämställdhet, ingick som en naturlig del. Eftersom man här finner de grundläggande allmänmänskliga värdena och rättigheterna som våra elever ska få kunskap om och få möjlighet att ta till sig och förstå, väljer vi detta tema för alla Skapande skola projekt inför nästa år Vi kommer också att utöka projektet till att omfatta år 1-9.

9 9 Genom olika kulturprojekt under temadagar och skapande verksamhet med en aktiv roll i skolans fortlöpande arbete ser vi större möjligheter för alla barn att få de verktyg de behöver för att tolka innehållet och skapa mening. I kommunen pågår också ett utvecklingsarbete med genusperspektiv i grundskolan med målsättning att utjämna skillnaderna i meritvärde mellan flickor och pojkar samt att skapa en jämlik skola för alla elever. Syftet är att kritiskt granska föreställningar, normer och idéer kring genus och jämställdhet. Detta är således ett av de prioriterade områden vi avser att arbeta med och där fokus kommer att ligga på ifrågasättande och kritisk granskning av hur flickor/pojkar framställs i film/bild/media. Hur skulle det kunna se ut? Barnkonventionen tar ju också upp rätten att få vara sig själv. Barn/ungdomar ska få jobba med att skapa sin bild av hur det borde se ut för att alla ska kunna känna att de duger som de är och trivas med sig själva. Utmana eleverna att våga välja annorlunda mot gängse könsrollsmönster. Pedagogerna jobbar också medvetet med sin roll och hur man kan vända på manligt/kvinnligt till att bli medvetet mänskligt och för att arbetet ska bli trovärdigt lägger vi stor vikt vid att ha både kvinnliga och manliga kulturpedagoger. I detta arbete gäller det ju verkligen för alla att se på sig själva, hur och vad vi bedömer och hur vi behandlar varandra, men även att vi vuxna är viktiga som inspiratörer till att våga nya vägar och sätt att vara. Visa att det är ok, vi måste ha en bredare syn på hur/vad/vem vi kan och vill vara och faktiskt är. Att mötas i skapande och samtal kring dessa frågor är vårt syfte med kommande projekt för våra elever. Kulturspråka mera vänder sig till år 1-6, där dans, teater och film blir de specifika uttryck eleverna kommer att möta genom föreställningar och samarbete med Dalateatern, Scenkonst Dalarna samt Film i Dalarna det kommer att se lite olika ut på kommunens olika skolor. Utformningen av projektet för alla är inledande tema- och aktivitetsdagar där eleverna är indelade i åldersintegrerade grupper för att sedan under läsåret klassvis fortsätta arbetet tillsammans med lärare, kulturpedagoger samt estetiska ämneslärare Kulturtema Film är årets kulturfördjupning i samarbete med Film i Dalarna för eleverna i år 7-9. Vi går alltså vidare med vårt löpande projekt att varje läsår ha olika men återkommande kulturprofil i skolan för att ge eleverna möjlighet till upplevelser och att få mötas i skapande verksamhet. Genom workshops och att skapa egna produktioner med film/bildpedagoger ska eleverna få undersöka, diskutera och analysera hur flickor och pojkar, hur kvinnligt och manligt framställs i bild, film och media i dag och hur det skulle kunna se ut, men även hur det sett ut i ett historiskt perspektiv. Eleverna på högstadiet kommer även att möta ett ungt danskompani i en föreställning och i workshop inom temat. Målgrupp- hur många förväntas nås av insatserna I Säters kommun finns en 7-9 skola, Klockarskolan och idag går ca 303 elever där.

10 10 Alla elever på Klockarskolan kommer att nås av insatserna under läsåret 2011/2012 inom ramen för ordinarie undervisning och temadagar/veckor under läsåret. Kommunens övriga fyra skolor, Kungsgårdsskolan, Enbacka skola, Stora Skedvi skola samt Kristineskolan är engagerade och i skolår 1-6 går elever som kommer att delta i Skapande skola projektet Kulturspråka mera genom temadagar, elevens val samt inom ordinarie undervisning. Budget Kostnaderna för att genomföra dessa två planerade projekt inom ramen för Skapande Skola med externa aktörer uppgår till: Skolår 7 9 Mediaverkstad Film i Dalarna 20dgr x Föreläsare Dansföreställning/workshop Skolår 1-6 Dalateatern 80kr x 314 barn Dramapedagog 50 kr/barn 1,5 tim Dansteaterföreställning Danspedagog lön Totalt för hela vår satsning: Karin Åberg förvaltningschef Barn- och utbildningsförvaltningen Säters Kommun

KULTURSKOLAN SÄTER. Alla barn i kommunen ska under sin uppväxt ges möjlighet att. Utvecklas Uppleva Få god bildning i Musik Drama Bild/media Dans

KULTURSKOLAN SÄTER. Alla barn i kommunen ska under sin uppväxt ges möjlighet att. Utvecklas Uppleva Få god bildning i Musik Drama Bild/media Dans KULTURSKOLAN SÄTER Alla barn i kommunen ska under sin uppväxt ges möjlighet att Utvecklas Uppleva Få god bildning i Musik Drama Bild/media Dans Kulturskolan Säter Syfte Kulturskolans i Säter syfte är att

Läs mer

Handlingsplan för Kultur i skolan Haparanda Kommun

Handlingsplan för Kultur i skolan Haparanda Kommun Handlingsplan för Kultur i skolan Haparanda Kommun Kulturupplevelser talar till flera av våra sinnen och ger oss möjlighet att förstå och beröras på flera nivåer. Det är viktigt att man både får uppleva

Läs mer

Antaget av kommunfullmäktige 2004-11-25, 183 PROGRAM FÖR BARN- OCH UNGDOMSKULTUREN I VÄRNAMO KOMMUN

Antaget av kommunfullmäktige 2004-11-25, 183 PROGRAM FÖR BARN- OCH UNGDOMSKULTUREN I VÄRNAMO KOMMUN PROGRAM FÖR BARN- OCH UNGDOMSKULTUREN I VÄRNAMO KOMMUN Värnamo kommun ska genom sin egen verksamhet och genom stöd till föreningslivet verka för en allsidig och rik kulturverksamhet för barn och ungdom

Läs mer

Handlingsplan för Skapande skola i Falkenbergs Kommun

Handlingsplan för Skapande skola i Falkenbergs Kommun Kulturskolan Anders Carlsson rektor 2014-01-31 Handlingsplan för Skapande skola i Falkenbergs Kommun 1. Nuvarande kulturinsatser Barn- och utbildningsnämnden i Falkenberg har valt att sätta fokus på två

Läs mer

Kulturplan för barn och unga i Katrineholms kommun

Kulturplan för barn och unga i Katrineholms kommun Kulturplan för barn och unga i Katrineholms kommun Bildningsnämndens handling 9-2011 Inledning Katrineholms kommun har flera aktörer som påverkar barns och ungas kulturliv. Inte bara det traditionella

Läs mer

Att växa med kultur. Barn- och ungdomskulturplan för Öckerö kommun

Att växa med kultur. Barn- och ungdomskulturplan för Öckerö kommun Att växa med kultur Barn- och ungdomskulturplan för Öckerö kommun Att växa med kultur Kultur har ett egenvärde och ger livet innehåll och mening. Den stimulerar fantasi, kreativitet, uttrycksförmåga, tolerans

Läs mer

Skapande skola 2014-2015, Strömsunds kommun Strategi/Handlingsplan

Skapande skola 2014-2015, Strömsunds kommun Strategi/Handlingsplan Skapande skola 2014-2015, Strömsunds kommun Strategi/Handlingsplan Bakgrund - problembeskrivning Strömsunds kommun är den nordligaste av Jämtlands läns kommuner. Strömsund är en vacker glesbygdskommun,

Läs mer

DEMOKRATI (NORMER OCH VÄRDERINGAR)

DEMOKRATI (NORMER OCH VÄRDERINGAR) Antagen av kommunfullmäktige 2003-10-23, 155 Skolplan 2004-2006 Vision Verksamheten skall medverka i barns lust att lära, lära om, och lära nytt, på ett forskande och undersökande sätt. Barnen skall utvecklas

Läs mer

Barn och Ungdomskulturplan 2014-2017

Barn och Ungdomskulturplan 2014-2017 Barn och Ungdomskulturplan 2014-2017 1 Culture is the widening of the mind and of the spirit. Jawaharlal Nehru Barnens rätt till kultur globalt Barn har rätt till kultur enligt FNs deklaration om barnets

Läs mer

Kulturskolans kurser

Kulturskolans kurser Kulturskolans kurser Vad får barn och ungdomar att gå till skolan igen när de redan tillbringat halva dagen där? Dagens barn och ungdomar kommer att leva ett liv som ställer stora krav på kreativitet,

Läs mer

Kulturpedagogiska projekt

Kulturpedagogiska projekt Kulturpedagogiska projekt VEM HÅLLER I KULTURPROJEKTEN? Susanna Vildehav är skådespelare hos Teater Eksem och håller i de kulturpedagogiska projekten. Susanna har flera års erfarenhet av att leda kurser

Läs mer

Kulturpolitiskt program för 2008 2020. Kommunfullmäktige 14 april 2009

Kulturpolitiskt program för 2008 2020. Kommunfullmäktige 14 april 2009 Kulturpolitiskt program för 2008 2020 Kommunfullmäktige 14 april 2009 1 2 Förord Tänk er ett torg en fredagseftermiddag i maj som myllrar av liv. Människor möts och skiljs, hittar nya vägar eller stannar

Läs mer

Vi arbetar också medvetet med de andra målen i förskolans läroplan som t.ex. barns inflytande, genus och hälsa och livsstil.

Vi arbetar också medvetet med de andra målen i förskolans läroplan som t.ex. barns inflytande, genus och hälsa och livsstil. Arbetsplan 2010/2011 Under läsåret arbetar vi med ett tema som i år är sagan Bockarna Bruse. Den följer med som en röd tråd genom de flesta av våra mål. Vår arbetsplan innefattar mål inom våra prioriterade

Läs mer

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf Programområde Kultur och bibliotek ghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk

Läs mer

MED KULTUR GENOM HELA LIVET

MED KULTUR GENOM HELA LIVET MED KULTUR GENOM HELA LIVET KULTURPLAN för Vänersborgs kommun 2014-2016 Kulturens Vänersborg Vänersborg ska vara känt för sitt kulturliv långt utanför kommungränsen. Kultur ska vara en drivkraft för utveckling

Läs mer

Fastställd av barn- och utbildningsnämnden 2013-09-03 89

Fastställd av barn- och utbildningsnämnden 2013-09-03 89 Fastställd av barn- och utbildningsnämnden 2013-09-03 89 K u l t u r p l a n 2 0 1 3 (revidering kulturplan 2009) Vision Under sin förskole och skoltid ska varje barn/ungdom Västerviks kommun möta ett

Läs mer

Kvalitetsarbete för förskolan Smultronstället period 3 läsåret 2014-2015.

Kvalitetsarbete för förskolan Smultronstället period 3 läsåret 2014-2015. Kvalitetsarbete för förskolan Smultronstället period 3 läsåret 2014-2015. 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå systematiskt

Läs mer

Täby Kulturskola MUSIK UNG TEATER KONST

Täby Kulturskola MUSIK UNG TEATER KONST Täby Kulturskola MUSIK UNG TEATER KONST 1 MUSIK UNG TEATER KONST - Är glädje, gemenskap och kreativitet! Alla Täbys barn och ungdomar från år 1 i grundskolan till och med gymnasiet får hos oss möjlighet

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-21 45

Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-21 45 Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-21 45 Inledning Kommunens skolor och förskolor skall erbjuda en bra arbetsmiljö och lärandemiljö för elever och personal. De nationella målen för förskolan och skolan

Läs mer

Skapande skola- projekt 2014-2015

Skapande skola- projekt 2014-2015 Skapande skola- projekt 2014-2015 Allt är möjligt på teatern VEM HÅLLER I SKAPANDE SKOLA- PROJEKTET? Susanna Vildehav är skådespelare hos Teater Eksem och håller i Teater Eksems skapande skola- projekt.

Läs mer

Kultur i ögonhöjd För, med och av barn och unga.

Kultur i ögonhöjd För, med och av barn och unga. Kultur i ögonhöjd För, med och av barn och unga. Program för barn- och ungdomskultur i Stockholms stad. Kulturförvaltningen Barn och ungdomar som får utveckla alla sina språk, som blir lyssnade på och

Läs mer

Nämnd- och bolagsplan 2015. Kulturnämnd

Nämnd- och bolagsplan 2015. Kulturnämnd Kulturnämnd Innehållsförteckning Ledning... 3 Förutsättningar för verksamhetsåret... 4 Mål och mått... 6 Budget... 9 Bilagor... Fel! Bokmärket är inte definierat. 2 (9) Ledning Förvaltning: Ordförande:

Läs mer

Uppföljning 2010. Utvärdering av Skolplan 2007

Uppföljning 2010. Utvärdering av Skolplan 2007 Uppföljning 2010 God och trygg arbetsmiljö för barn och elever Utvärdering av Skolplan 2007 Barn- och utbildningsnämnden Barn- och utbildningsförvaltningen Birgitta Bresell 2011-06-08 Innehåll 1 Sammanfattning

Läs mer

Folkasboskolan Fredriksbergskolan Långängskolan Sköllersta skola Stocksätterskolan Transtenskolan Östansjö skola

Folkasboskolan Fredriksbergskolan Långängskolan Sköllersta skola Stocksätterskolan Transtenskolan Östansjö skola Folkasboskolan Fredriksbergskolan Långängskolan Sköllersta skola Stocksätterskolan Transtenskolan Östansjö skola Hallsbergs kommuns grundskolor Våra barn och ungdomar är viktiga för oss därför erbjuder

Läs mer

Arbetsplan för Sollebrunns fritidshem Läsåret 2015/2016

Arbetsplan för Sollebrunns fritidshem Läsåret 2015/2016 150417 Arbetsplan för Sollebrunns fritidshem Läsåret 2015/2016 Syftet med detta dokument, Arbetsplanen är att synliggöra verksamheten. Ett sätt att skapa en gemensam bild av verksamheten och hur man arbetar

Läs mer

Skapande skola- projekt 2014-2015. Allt är möjligt på teatern

Skapande skola- projekt 2014-2015. Allt är möjligt på teatern Skapande skola- projekt 2014-2015 Allt är möjligt på teatern VEM HÅLLER I SKAPANDE SKOLA- PROJEKTEN? Susanna Vildehav är skådespelare hos Teater Eksem och håller i skapande skola- projekten. Susanna har

Läs mer

diagrambilaga skapande skola

diagrambilaga skapande skola diagrambilaga skapande skola Del 1 Här presenteras resultaten från sammanställningen av redovisningar. 1. Deltagande barn elever per år, antal År 4 År 5 År 6 År 7 År 8 År 9 0 10 000 20 000 30 000 40 000

Läs mer

Kommittédirektiv. En nationell strategi för den kommunala musik- och kulturskolan. Dir. 2015:46. Beslut vid regeringssammanträde den 30 april 2015

Kommittédirektiv. En nationell strategi för den kommunala musik- och kulturskolan. Dir. 2015:46. Beslut vid regeringssammanträde den 30 april 2015 Kommittédirektiv En nationell strategi för den kommunala musik- och kulturskolan Dir. 2015:46 Beslut vid regeringssammanträde den 30 april 2015 Sammanfattning En särskild utredare ska ta fram förslag till

Läs mer

Kungsgårdens skolas arbetsplan 2012-2013

Kungsgårdens skolas arbetsplan 2012-2013 Grundskola Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(7) Jennika Pettersson 2012-07-24 Kungsgårdens skolas arbetsplan 2012-2013 Kunskapsnämndens mål 2012 under MEDBORGARperspektivet Resultaten för lärande

Läs mer

Kvalitetsarbete för Hjortonmyren period 2 (okt dec), läsåret 2014-2105.

Kvalitetsarbete för Hjortonmyren period 2 (okt dec), läsåret 2014-2105. Kvalitetsarbete för Hjortonmyren period 2 (okt dec), läsåret 2014-2105. 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvudmannanivå systematiskt

Läs mer

Kvalitetsredovisning Förskolan Slottet läsåret 2010 2011

Kvalitetsredovisning Förskolan Slottet läsåret 2010 2011 Kvalitetsredovisning Förskolan Slottet läsåret 2010 2011 1 Inledning Förskolan Slottet har med sina fyra avdelningar ännu mer än tidigare blivit ett hus istället för fyra olika avdelningar. Vi jobbar målmedvetet

Läs mer

Karlshögs Fritidshem

Karlshögs Fritidshem rlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarls högkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshö gkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlsögkarlshögkarlshögkarlshögka

Läs mer

Kvalitetsarbete för Garpenbergs skola period 3 (jan mars), läsåret 2012/2013

Kvalitetsarbete för Garpenbergs skola period 3 (jan mars), läsåret 2012/2013 Kvalitetsarbete för Garpenbergs skola period 3 (jan mars), läsåret 2012/2013 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå systematiskt

Läs mer

Riktlinjer för fritidsklubbar

Riktlinjer för fritidsklubbar Utlåtande 2006: RIV (Dnr 324-572/2006) Riktlinjer för fritidsklubbar Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande Riktlinjer för fritidsklubbar för elever i skolår 4-6 i Stockholm fastställs

Läs mer

Lokal arbetsplan Läsåret 2014-2015

Lokal arbetsplan Läsåret 2014-2015 Bildningsnämnden Lokal arbetsplan Läsåret 2014-2015 Lysviks skola Kunskap och kompetens Bakgrund tolkning av skolans kunskapsuppdrag Utbildningen inom skolväsendet syftar till att barn och elever ska inhämta

Läs mer

Övergripande mål och riktlinjer - Lgr 11

Övergripande mål och riktlinjer - Lgr 11 Övergripande mål och riktlinjer - Lgr 11 2.1 NORMER OCH VÄRDEN Skolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera eleverna att omfatta vårt samhälles gemensamma värderingar och låta dem komma till uttryck

Läs mer

Arbetsplan för Nolby förskola Läsåret 2014/2015

Arbetsplan för Nolby förskola Läsåret 2014/2015 140805 Arbetsplan för Nolby förskola Läsåret 2014/2015, Barn- och ungdomsförvaltningen, Utvecklingsenheten Telefon: 0322-61 60 00 Fax: 0322-61 63 40 E-post: barn.ungdom@alingsas.se Barn- och ungdomsförvaltningens

Läs mer

Verksamhetsbeskrivning 11/12. Solbackens Föräldrakooperativ Förskoleklass

Verksamhetsbeskrivning 11/12. Solbackens Föräldrakooperativ Förskoleklass Verksamhetsbeskrivning 11/12 Solbackens Föräldrakooperativ Förskoleklass 1 Innehåll Föräldrakooperativet i organisation och struktur 3 Språk 3 Motorik/Rörelse 4 Socialt samspel 4 Matematik 4 Skapande 4

Läs mer

Delutvärdering Matte i Πteå Moa Nilsson Juli 2014

Delutvärdering Matte i Πteå Moa Nilsson Juli 2014 Delutvärdering Matte i Πteå Moa Nilsson Juli 2014 Projektet Matte i Πteå Syfte Syftet med det treåriga projektet Matte i Πteå är att utveckla och förbättra undervisningen i matematik för att öka alla elevers

Läs mer

Resultatuppföljning 2014

Resultatuppföljning 2014 Resultatuppföljning 2014 Enligt skollagen ska det systematiska kvalitetsarbetet inriktas mot att uppfylla de nationella målen för utbildningen i grundskolan och förskolan. Kravet innebär att huvudmän,

Läs mer

Redovisning av kvalitetsarbetet för perioden augusti 2014 juni 2015 Förskola. Rönnängs förskola

Redovisning av kvalitetsarbetet för perioden augusti 2014 juni 2015 Förskola. Rönnängs förskola Redovisning av kvalitetsarbetet för perioden augusti 2014 juni 2015 Förskola Rönnängs förskola Barn- och utbildningsförvaltningen Pia Johnsson 2015-06-10 Tjörn Möjligheternas ö Innehåll 1 Enhetens namn

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete för fritidshem läsåret 2012/2013. Rektor

Systematiskt kvalitetsarbete för fritidshem läsåret 2012/2013. Rektor Systematiskt kvalitetsarbete för fritidshem läsåret 2012/2013 Rektor Innehåll 1 Redovisning av särskilda insatser och åtgärder enligt föregående kvalitetsredovisning och effekter av dessa som genomförts

Läs mer

Vårt arbetssätt bygger på Läroplanen för förskolan (Lpfö98) och utbildningspolitiskt program för Lunds kommun. Här har vi brutit ner dessa mål till

Vårt arbetssätt bygger på Läroplanen för förskolan (Lpfö98) och utbildningspolitiskt program för Lunds kommun. Här har vi brutit ner dessa mål till Vårt arbetssätt bygger på Läroplanen för förskolan (Lpfö98) och utbildningspolitiskt program för Lunds kommun. Här har vi brutit ner dessa mål till våra lokala mål och beskrivit våra metoder. På förskolan

Läs mer

El Sistema och annan klassisk kultur redovisning av budgetuppdrag 44

El Sistema och annan klassisk kultur redovisning av budgetuppdrag 44 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) 2015-03-31 Kultur- och fritidskontoret Dnr KOF 2015-160 Christin Ericsson Lina Marcusson Kultur- och fritidsnämnden El Sistema och annan klassisk kultur redovisning av budgetuppdrag

Läs mer

Vår gemensamma målbild

Vår gemensamma målbild Vår gemensamma målbild från nu till 2017 Foto: Leif Samuelsson Kultur- och fritidsförvaltningen Till dig som arbetar inom kultur- och fritidsförvaltningen För att veta vart vi ska styra måste vi veta vart

Läs mer

Skapande skola. i Malmö stad. Grundskoleförvaltningen www.malmo.se. bild: Malmö Stadsteater / Anna Hellerstedt

Skapande skola. i Malmö stad. Grundskoleförvaltningen www.malmo.se. bild: Malmö Stadsteater / Anna Hellerstedt bild: Malmö Stadsteater / Anna Hellerstedt Skapande skola i Malmö stad bild: Moderna Museet Malmö / Gisela Fleischer bild: Malmö Stadsteater bild: Pedagog Malmö / Chris Munsey bild: Malmö Stadsteater bild:

Läs mer

Samverkan för ett starkare kulturliv. Västmanlands regionala kulturplan på fem minuter

Samverkan för ett starkare kulturliv. Västmanlands regionala kulturplan på fem minuter Samverkan för ett starkare kulturliv Västmanlands regionala kulturplan på fem minuter 2 SAMVERKAN FÖR ETT STARKARE KULTURLIV Landstinget och kommunerna ska gemensamt skapa förutsättningar för att medborgarna

Läs mer

Kvalitetsarbete för Stjärnsunds förskola/fritidshem period 3 (jan mars), läsåret 2014.

Kvalitetsarbete för Stjärnsunds förskola/fritidshem period 3 (jan mars), läsåret 2014. Kvalitetsarbete för Stjärnsunds förskola/fritidshem period 3 (jan mars), läsåret 2014. 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvudmannanivå

Läs mer

1. Beskrivning av Stormhattens förskola

1. Beskrivning av Stormhattens förskola Stormhattens föräldrakooperativa förskola Verksamhetsplan 2014/2015 1. Beskrivning av Stormhattens förskola 1.1 Vårt uppdrag Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten ska vara

Läs mer

Kursbeskrivning steg för steg

Kursbeskrivning steg för steg Musikdramatisk teaterutbildning Utbildningen är tvåårig och är en yrkesförberedande teaterutbildning som bygger på medverkande i teaterns alla praktiska processer. Musikdramatisk inriktning Det första

Läs mer

Arbetsplan Långavekaskolans Fritidshem 2010-2011

Arbetsplan Långavekaskolans Fritidshem 2010-2011 2010-11-19 Barn- och utbildningsförvaltningen Arbetsplan Långavekaskolans Fritidshem 2010-2011 Falkenbergs kommun 311 80 Falkenberg. Telefon växel: 0346-88 60 00. Fax: 0346-133 40 e-post: kommun@falkenberg.se

Läs mer

Norrsätragrundsärskolas kvalitetsredovisning 2013-2014

Norrsätragrundsärskolas kvalitetsredovisning 2013-2014 Grund-/särskola Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(5) 2014-02-20 Norrsätragrundsärskolas kvalitetsredovisning 2013-2014 1. Organisation Grundsärskolan åk 1-6 och fritidshemmet är lokalintegrerade

Läs mer

Teamplan Ugglums skola F-3 2011/2012

Teamplan Ugglums skola F-3 2011/2012 Teamplan Ugglums skola F-3 2011/2012 2015 har 10 åringen nått statens och våra mål men framförallt sina egna och har tagit ansvar för sin egen utveckling med stöd av vuxna. 10 åringen tror på sig själv

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2007/2008

Kvalitetsredovisning 2007/2008 Kvalitetsredovisning 2007/2008 Pedagogiskt bokslut Prästgårdsskolan Särskola 1-8 år 1 Innehåll: Tidsperiod sidan 3 Grundfakta sidan 3 Underlag och rutiner för att ta fram Kvalitetsredovisningen sidan 4

Läs mer

Kvalitetsredovisning. För Slottsbrons förskola Lå 2009-10. Grums kommun

Kvalitetsredovisning. För Slottsbrons förskola Lå 2009-10. Grums kommun Kvalitetsredovisning För Slottsbrons förskola Lå 2009-10 Grums kommun 1 Kvalitetsredovisningens innehåll Grundfakta om Slottsbrons förskola sid 3 Underlag och rutiner för att ta fram kvalitetsredovisningen

Läs mer

SURAHAMMARS KOMMUNS UTVECKLINGSPLAN FÖR. PEDAGOGISK VERKSAMHET (skolplan)

SURAHAMMARS KOMMUNS UTVECKLINGSPLAN FÖR. PEDAGOGISK VERKSAMHET (skolplan) SURAHAMMARS KOMMUNS UTVECKLINGSPLAN FÖR PEDAGOGISK VERKSAMHET (skolplan) Antagen av Barn- och bildningsnämnden 080218 Fastställd av kommunfullmäktige 080915 GRUNDSYN För förskolan och skolan finns värdegrund,

Läs mer

Välkommen till Kulturskolan Korpen den avgiftsfria Kulturskolan! Musikundervisningen inom Kulturskolan

Välkommen till Kulturskolan Korpen den avgiftsfria Kulturskolan! Musikundervisningen inom Kulturskolan 2015-2016 Välkommen till Kulturskolan Korpen den avgiftsfria Kulturskolan! Vi hoppas du förstår vilken förmån du som är ung och bor i Skinnskatteberg har. Du har chansen att utan avgift få lära dig att:

Läs mer

Kvalitetsarbete för Fyrklöverskolan period 2 (okt dec), läsåret 2012/2013

Kvalitetsarbete för Fyrklöverskolan period 2 (okt dec), läsåret 2012/2013 Kvalitetsarbete för Fyrklöverskolan period 2 (okt dec), läsåret 2012/2013 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå systematiskt

Läs mer

Inledning. Innehållsförteckning

Inledning. Innehållsförteckning Skolplan Säffle Kommun 2010-2014 1 Innehållsförteckning Inledning 2 Politisk deklaration Verksamhetsidé 3 Organisation och ansvarsförhållande 3 Utvecklingsområden 4 Kvalitetssäkring 5 Barn- och utbildningsnämndens

Läs mer

Skapande skola. i Malmö stad. Grundskoleförvaltningen www.malmo.se. bild: Malmö Stadsteater / Anna Hellerstedt

Skapande skola. i Malmö stad. Grundskoleförvaltningen www.malmo.se. bild: Malmö Stadsteater / Anna Hellerstedt bild: Malmö Stadsteater / Anna Hellerstedt Skapande skola i Malmö stad bild: Pedagogisk Inspiration Malmö / Ina Alm bild: Malmö Stadsteater bild: Pedagog Malmö / Chris Munsey bild: Malmö Stadsteater bild:

Läs mer

Skola: Norråsaskolan Rektor: Erik Thor

Skola: Norråsaskolan Rektor: Erik Thor Skola: Norråsaskolan Rektor: Erik Thor Systematiskt kvalitetsarbete Det systematiska kvalitetsarbetet är reglerat i skollagen, 4 kap och regleras på nationell-, huvudmannaoch enhetsnivå. Huvudmannanivå

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING 2008

KVALITETSREDOVISNING 2008 2009-03-13 Sid 1(7) KVALITETSREDOVISNING 2008 1 Kvalitetsredovisning för 2008 2 Grundfakta Grundkurs år 2-3 (Fränsta år 1-2) ca 190 elever Bedrivs i samarbete med lärare i grundskolan genom kompanjonlärarskap.

Läs mer

Arbetsplan för Nolbyskolans fritidshem Läsåret 2014/2015

Arbetsplan för Nolbyskolans fritidshem Läsåret 2014/2015 november Arbetsplan för Nolbyskolans fritidshem Läsåret 2014/2015 Syftet med detta dokument, Arbetsplanen är att synliggöra verksamheten. Ett sätt att skapa en gemensam bild av verksamheten och hur man

Läs mer

Verksamhetsplan för Avesta centrala rektorsområde läsåret 2013/2014

Verksamhetsplan för Avesta centrala rektorsområde läsåret 2013/2014 Verksamhetsplan för Avesta centrala rektorsområde läsåret 2013/2014 Avesta centrala rektorsområde omfattar Markusskolan, Bergsnässkolan samt fritidsverksamheten på båda skolorna. Skolledningen består av

Läs mer

ARBETSPLAN FÖRSKOLAN EKBACKEN

ARBETSPLAN FÖRSKOLAN EKBACKEN ARBETSPLAN FÖRSKOLAN EKBACKEN Inledning Förskolan regleras i skollagen och har Skolverket som tillsynsmyndighet. Sedan 1 augusti, 1998, finns en läroplan för förskolan, Lpfö 98. Läroplanen är utformad

Läs mer

Handlingsplan och ansökan för Skapande skola i Heby kommun läsåret 2014/15

Handlingsplan och ansökan för Skapande skola i Heby kommun läsåret 2014/15 HEBY100 v 1.0 2005-11-28 1 (10) Datum 29 januari 2014 Handlingsplan och ansökan för Skapande skola i Heby kommun läsåret 2014/15 Skolväsendet Heby kommun har för närvarande åtta skolenheter med förskoleklass,

Läs mer

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Inledning Kommunfullmäktige har beslutat om kommunledningsmål för planeringsperioden 2008-2011 i form av kommunövergripande mål som gäller för all verksamhet

Läs mer

Förskola samt pedagogisk omsorg 1-5 år

Förskola samt pedagogisk omsorg 1-5 år För att säkerställa att barn och unga i Tjörns kommun har samma möjligheter och rättigheter till konst-och kulturupplevelser har Tjörns kommun tagit fram ett basutbud för barn och unga. Kulturträdet är

Läs mer

Handlingsplan för Skapande skola i Boxholms kommun läsåret 2014-15

Handlingsplan för Skapande skola i Boxholms kommun läsåret 2014-15 Barn- och utbildningsförvaltningen Datum 2014-01-21 1 (8) Handläggare Barn- och utbildningschef Gösta Högberg Handlingsplan för Skapande skola i Boxholms kommun läsåret 2014-15 Bakgrund Boxholms kommun

Läs mer

Skolbild för Särskolan Regnbågen

Skolbild för Särskolan Regnbågen Skolbild för Särskolan Regnbågen Grundsärskola inriktning träning inom enhet Specialpedagogiskt centrum Läsår 2014/2015 Agne Arnesson, rektor Beskrivning av verksamheten Regnbågen är en grundsärskola med

Läs mer

Plan för kultur på äldreboenden. Kultur- och fritidsförvaltningen Maria Bäckersten 2014-05-12. Tjörn Möjligheternas ö

Plan för kultur på äldreboenden. Kultur- och fritidsförvaltningen Maria Bäckersten 2014-05-12. Tjörn Möjligheternas ö Plan för kultur på äldreboenden Kultur- och fritidsförvaltningen Maria Bäckersten 2014-05-12 Tjörn Möjligheternas ö Sida 2 (12) Innehåll 1 Uppdrag 5 2 Mål 6 3 Inledning 7 4 Förutsättningar 8 5 Metod och

Läs mer

Studera till lärare! Lärarprogram vid Umeå universitet. Version 2, 2012. Lärarhögskolan www.use.umu.se

Studera till lärare! Lärarprogram vid Umeå universitet. Version 2, 2012. Lärarhögskolan www.use.umu.se Studera till lärare! Lärarprogram vid Umeå universitet Version 2, 2012 Lärarhögskolan www.use.umu.se 1 Grundlärarprogrammet fritidshem, 180 hp...6 Grundlärarprogrammet förskoleklass och åk 1-3, 240 hp...

Läs mer

Kulturplan för Dals-Eds kommun 2014-2016

Kulturplan för Dals-Eds kommun 2014-2016 Kulturplan för Dals-Eds kommun 2014-2016 Kulturplanens syfte Kulturplanen syftar till att ge en strukturerad och samlad bild av vilken inriktning arbetet ska ha inom kulturområdet de närmaste åren. Utgångspunkten

Läs mer

Verksamhetsplan för. förskola skola

Verksamhetsplan för. förskola skola Verksamhetsplan för förskola skola Läsåret 2014-2015 2 Antistilla förskola skola Drivs av aktiebolaget Antistilla som är helägt av Stiftelsen Lagnövallen. Antistilla bedriver förskola för barn i åldrarna

Läs mer

Arbetsplan Förskoleklassen Castorskolan 2014-2015. Föreskrifter. Plan. Policy Program Reglemente Riktlinjer Strategi Taxa

Arbetsplan Förskoleklassen Castorskolan 2014-2015. Föreskrifter. Plan. Policy Program Reglemente Riktlinjer Strategi Taxa Arbetsplan Förskoleklassen Castorskolan 2014-2015 Föreskrifter Plan Policy Program Reglemente Riktlinjer Strategi Taxa Innehållsförteckning Organisation Personal Klass Arbetslag/samverkan Specialresurser

Läs mer

Kursbeskrivning steg för steg

Kursbeskrivning steg för steg Musikdramatisk teaterutbildning Utbildningen är tvåårig och är en yrkesförberedande teaterutbildning som bygger på medverkande i teaterns alla praktiska processer. Musikdramatisk inriktning Det första

Läs mer

Handlingsplan gällande Kreativ Lärmiljö Regnbågsskolan

Handlingsplan gällande Kreativ Lärmiljö Regnbågsskolan Handlingsplan gällande Kreativ Lärmiljö Regnbågsskolan Barn och unga i Gullspångs kommun påverkar sina liv och bidrar till en hållbar värld (Vision) I visionen betonas vikten av individens ansvar för sin

Läs mer

Lokal arbetsplan h-t v-t 2013-2014. Förskolan Slottsgränd. Förskolan Slottsgränd Slottsgränd 7 591 37 Motala Tele: 0141/22 57 53 slottsgrand@motala.

Lokal arbetsplan h-t v-t 2013-2014. Förskolan Slottsgränd. Förskolan Slottsgränd Slottsgränd 7 591 37 Motala Tele: 0141/22 57 53 slottsgrand@motala. l Lokal arbetsplan h-t v-t 2013-2014 Förskolan Slottsgränd Förskolan Slottsgränd Slottsgränd 7 591 37 Motala Tele: 0141/22 57 53 slottsgrand@motala.se 2 Innehåll - Beskrivning av förskolan - Mål och riktlinjer

Läs mer

Svarteskolan, förskoleklass och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling

Svarteskolan, förskoleklass och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling Svarteskolan, förskoleklass och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planengrundskola, förskoleklass och fritidshem Grunduppgifter Verksamhetsformer

Läs mer

Kvalitetsarbete för Fyrklöverskolans fritidshem period 2 (okt dec), läsåret 2013-2014

Kvalitetsarbete för Fyrklöverskolans fritidshem period 2 (okt dec), läsåret 2013-2014 Kvalitetsarbete för Fyrklöverskolans fritidshem period 2 (okt dec), läsåret 2013-2014 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Nämnden för Bildning, Fritid och Kultur 2014-01-29 1

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Nämnden för Bildning, Fritid och Kultur 2014-01-29 1 Nämnden för Bildning, Fritid och Kultur 2014-01-29 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 1 Redovisning av systematiskt kvalitetsarbete, Södra och Norra skolan 2 Organisation grundskolan

Läs mer

vanersborg.se/kulturveckan facebook.se/kulturveckan

vanersborg.se/kulturveckan facebook.se/kulturveckan Hur funkar det? En lathund för arrangörer under Kulturveckan 2015 i Vänersborg vanersborg.se/kulturveckan facebook.se/kulturveckan OM KULTURVECKAN Uppdraget Kulturveckan i Vänersborg arrangerades första

Läs mer

Arbetsplan för Lindens förskola Lendahls enhet Läsåret 2014/2015

Arbetsplan för Lindens förskola Lendahls enhet Läsåret 2014/2015 Barn- och ungdomsförvaltningens vision: Lärande Samskapande Styrkebaserad Lust att lära Vi sätter Lärandet i centrum för barn, elever, medarbetare och ledare Vi skapar delaktighet som präglas av att vi

Läs mer

ipads i lärandet 24 aug kl 8-16

ipads i lärandet 24 aug kl 8-16 ipads i lärandet 24 aug kl 8-16 Dagens program Om projektet Erfarenheter Ytterbyns förskola Pedagogiska aspekter av ipads Introduktion på ipaden (teknisk utbildning) Testa några pedagogiska appar Metoden

Läs mer

Verksamhetsplan. Rapphönan 14/15

Verksamhetsplan. Rapphönan 14/15 Örkelljunga Kommun Utbildningsförvaltningen Förskoleverksamheten Verksamhetsplan för förskolan Rapphönan 14/15 1 Innehållsförteckning Kommunens vision 3 Verksamhetsidé 4 Vision 5 Förskolans uppdrag 6 Våra

Läs mer

Utbildningsplan. Dramapedagogutbildningen. vid Västerbergs folkhögskola

Utbildningsplan. Dramapedagogutbildningen. vid Västerbergs folkhögskola Utbildningsplan Dramapedagogutbildningen vid Västerbergs folkhögskola Denna utbildningsplan gäller för studerande antagna höstterminen 2015 eller senare 1 Dramapedagogutbildning på Västerbergs folkhögskola

Läs mer

KVALITETSRAPPORT 2011

KVALITETSRAPPORT 2011 KVALITETSRAPPORT 2011 Eric Ruuth Kulturhus Sammanfattning Det är nu andra året som vi jobbar med Qualis som verktyg. Det var först 2010 som det fanns en Qualismodell för kulturskolor. Vi har under hösten

Läs mer

Katrinebergs folkhögskola. Kursmål. Linje: Praktisk linje. Kursplan, se nedan

Katrinebergs folkhögskola. Kursmål. Linje: Praktisk linje. Kursplan, se nedan Katrinebergs folkhögskola Kursmål Linje: Praktisk linje Utbildningens målsättning är att deltagarna stärks och utvecklas till självständiga samhällsmedborgare inom områdena Ett eget boende Arbete/sysselsättning

Läs mer

Lokal arbetsplan läsår 2015/2016

Lokal arbetsplan läsår 2015/2016 Lokal arbetsplan läsår 2015/2016 Förskolan Klätten Sunne kommun Postadress Besöksadress Telefon och fax Internet Giro och org nr Sunne Kommun Sunne RO växel www.sunne.se 744-2684 bankgiro 40. Skäggebergsskolan

Läs mer

KVALITETSINDIKATOR FÖR FÖRSKOLANS VERKSAMHET 2013

KVALITETSINDIKATOR FÖR FÖRSKOLANS VERKSAMHET 2013 UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TILLHANDAHÅLLARAVDEL NINGEN SID 1 (8) 2012-10-12 KVALITETSINDIKATOR FÖR FÖRSKOLANS VERKSAMHET 2013 Självvärdering av hur förskolan utifrån läroplanen skapar förutsättningar för

Läs mer

Lokal arbetsplan läsår 2015/2016

Lokal arbetsplan läsår 2015/2016 Lokal arbetsplan läsår 2015/2016 Förskolan Bengster Sunne kommun Postadress Besöksadress Telefon och fax Internet Giro och org nr Sunne Kommun Sunne RO växel www.sunne.se 744-2684 bankgiro 40. Skäggebergsskolan

Läs mer

Resultatredovisning. Läsåret 2013/2014. Bergakottens förskola

Resultatredovisning. Läsåret 2013/2014. Bergakottens förskola Resultatredovisning Läsåret 2013/2014 Bergakottens förskola Utvärdering av målen i Västerås utbildningsplan I Västerås hålls den pedagogiska utvecklingen levande och lägger grunden för barns lärande samt

Läs mer

Uppdragsplan 2014. För Barn- och ungdomsnämnden. BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18

Uppdragsplan 2014. För Barn- och ungdomsnämnden. BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18 Uppdragsplan 2014 För Barn- och ungdomsnämnden BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18 Kunskapens Norrköping Kunskapsstaden Norrköping ansvarar för barns, ungdomars och vuxnas skolgång.

Läs mer

Estetiska programmet (ES)

Estetiska programmet (ES) Estetiska programmet (ES) Estetiska programmet (ES) ska utveckla elevernas kunskaper i och om de estetiska uttrycksformerna och om människan i samtiden, i historien och i världen utifrån konstnärliga,

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING 2009/10. Skolenhet: Roslagens kulturskola 1. GRUNDFAKTA 2. UNDERLAG OCH RUTINER

KVALITETSREDOVISNING 2009/10. Skolenhet: Roslagens kulturskola 1. GRUNDFAKTA 2. UNDERLAG OCH RUTINER KVALITETSREDOVISNING Skolenhet: Roslagens kulturskola 1. GRUNDFAKTA Roslagens Kulturskola bedriver musikskoleundervisning i kommunal regi. Enheten har under läsåret erbjudit musikundervisning i hela kommunen

Läs mer

2015-2015 10-10 06 06 Si S d i 1 1

2015-2015 10-10 06 06 Si S d i 1 1 Sid 1 Kultur i ögonhöjd bygger på Barnkonventionen Förskolans styrdokument Grund- och gymnasieskolans styrdokument Nationella ungdomspolitiken Vision 2030 Kulturvisionen Sid 2 Sid 2 Konventionsstaterna

Läs mer

Verksamhetsberättelse Grönbackens förskola vt-14

Verksamhetsberättelse Grönbackens förskola vt-14 Verksamhetsberättelse Grönbackens förskola vt-14 Under året har vi haft barnens språkliga utveckling i fokus. Det har tagit sig olika uttryck utifrån barnens intressen och ålder. De äldre barnen har jobbat

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR SKAPANDE SKOLA I KRISTINEHAMN

HANDLINGSPLAN FÖR SKAPANDE SKOLA I KRISTINEHAMN Skolförvaltningen SKAPANDE SKOLA Datum Referens Sida 1(5) 2013-01-01 Lis Landeman lis.landeman@kristinehamn.se HANDLINGSPLAN FÖR SKAPANDE SKOLA I KRISTINEHAMN Bakgrund I skolplanen för Kristinehamns kommun

Läs mer