Handlingsplan för Skapande skola i Säters kommun

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Handlingsplan för Skapande skola i Säters kommun"

Transkript

1 1 Handlingsplan för Skapande skola i Säters kommun Bakgrund Säters kommun har ca invånare. Ambitionen är att trots kommunens relativa litenhet kunna erbjuda barn och ungdomar ett aktivt kulturliv, i förskola och skola men också på fritiden. Den kommunala musikskolan har sedan mitten av 1950-talet varit en viktig del av det lokala kulturutbudet i Säter. Musikskolan har erbjudit en livaktig frivillig verksamhet; individuell undervisning, gruppundervisning, ensembleundervisning. I slutet av 1990-talet började dåvarande musikskolan gå in och ansvara för musikundervisningen i ett par av kommunens 1-6 skolor. Inom ramen för detta har också eleverna arbetat med dans och rörelse tillsammans med en professionell danspedagog. Alla elever i skolår 1-6 har under sin skoltid tillsammans med en dramapedagog, anställd i grundskolan, arbetat med drama i olika former. Detta har resulterat i olika framföranden. De senaste åren har detta arbete utvidgats till att också omfatta förskoleklassen. För att stärka kulturen i förskola och skola och därmed utveckla de praktiskt-estetiska lärprocesserna i förskola och skola fattade barn- och utbildningsnämnden i januari 2007 beslut om att inrätta en Kulturskola fr.o.m. höstterminen Kulturskolans syfte Musik, dans och drama ska vara en naturlig del i elevernas vardag i Säters kommun. Kommunen ska erbjuda en grundskola med stärkt musik-, dans- och dramaprofil och ett inre arbete som betonar estetiska lärandeprocesser vilket ger eleverna större möjlighet att nå goda resultat. En attraktiv skola Barn och ungdomar ges möjlighet att på sin fritid utöva och framträda med teater, dans och musik. En attraktiv fritid Säters kommun får en stark dragningskraft som utbildnings- och kulturkommun och blir därmed en intressant plats att leva, arbeta och bo. En attraktiv kommun! Mål för Kulturskolan Samordna de personella och materiella resurserna inom de estetiska ämnesområdena för grundskola och fritid

2 2 Utveckla och förnya de estetiska och kulturella verksamhetsformerna för skola och fritid Skapa en kreativ skolmiljö för grundskolans alla elever Ge barn och ungdomar i kommunen möjlighet till en kreativ och god fritid Stärka och bredda det lokala kulturlivet Genomförande Kulturskolan - blir den samordnande enheten för musik, dans och drama - Kulturskolans verksamhet inom grundskolan utgår från läro- och kursplaner samt Säters förskole- och skolplan - ansvarar för hela grundskolans musikundervisning genom att grundskolans resurser för musikämnets förs över dit - genomför kulturella tema- och projektarbeten i samarbete med grundskolan - går in i grundskolans utvecklingsarbete och förstärker därmed grundskolan i det kreativa tänkandet kring bl.a. lärprocesser - kan utveckla en breddad fritidsverksamhet med exempelvis musikteater, musikal/show- och dansprojekt. - kan i samarbete med andra aktörer skapa olika projekt för ungdomar i kommunen Hur ska kulturens roll i skolan stärkas Genom inrättandet av Kulturskolan stärks kulturens roll i förskola och skola. I kommunens förskole- och skolplan uttrycks också denna ambition där det sägs att Kulturskolans verksamhet ska ingå som en del i förskolans och grundskolans arbete och dessutom erbjuda frivillig ämnesundervisning. De praktiskt estetiska lärprocesserna ska synliggöras och lyftas i skolans lokala arbetsplaner. Kulturskolans vision är att skapande verksamhet ska finnas som en röd tråd under barnens uppväxt i kommunen. I Kulturskolans lokala arbetsplan finns följande mål för verksamheten: Kulturskolans undervisning ska utveckla och förmedla teoretiska kunskaper och praktiskt utövande i drama, dans, sång, instrumental- och ensemblespel med utgångspunkt från varje elevs specifika förutsättningar.

3 3 Den estetiska bildningen ska ges ett brett perspektiv med plats för såväl nutida uttryckssätt som historiskt arv samt kultur från andra länder. Utveckla elevens förmåga till att finna sitt eget uttryck och skapande. Skapa en plattform som ger eleven upplevelser, gemenskap och känsla av sammanhang. Ge eleverna möjlighet, kunskap och förmåga till att framträda inför publik. Nuvarande kulturinsatser Förskola och Grundskola Skolkultur Sedan början av 1990 har kulturnämnden i Säter satsat på Skolkultur. Syfte är att genom en samordning av barn skolkulturutbud erbjuda professionella kulturupplevelser till alla elever. Åldersgruppen är barn 6 år - åk 9. En arbetsgrupp bestående av kultursekreterare samt representanter från skola - kulturskola, kulturnämnd, kulturförvaltning, bibliotek, Folkets hus har arbetet med innehållet i programmet. Ambitionen har varit att erbjuda ett kvalitetsprogram av teater - musik film samt också författarbesök och museibesök. Målsättningen är att alla elever minst en gång per treårsperiod få se en teater eller musikföreställning. I samarbete med hembygdsföreningen gör Skolkultur och Stora Skedvi skola en historisk resa Tidsresan. Samarbete med Kulturskolans dramapedagog är inlett för en vidareutveckling av konceptet. Musik Kulturskolan ansvarar för all musikundervisning i år 1 9 i grundskolan och gör inom ramen för denna en del projekt- och temaarbeten tillsammans med grundskolans lärare. I åk 3 eller 4 har klasserna blåsorkester och här engageras instrumentallärare för extra gruppundervisning på instrument. Inom ramen för elevens val i åk 3-6 är musikundervisning en del som eleverna kan arbeta med. Förskoleklasserna erbjuds också musikundervisning i Kulturskolans regi. På uppdrag av Barn- och utbildningsnämnden har Klockarskolan (åk 7-9) och Kulturskolan inför läsåret 10/11 utformat Musiktillvalet, en fördjupning i ämnet som eleverna kan välja inom ramen för profilerna Ma/teknik och Estetisk profil. Inriktningen är modern och nutida musik baserad på kompgrupp och eleverna har 2.0 tim/vecka spel och sång + olika musikkurser enligt studieplan, samt 0.5 tim/vecka enskild undervisning på sång eller instrument.

4 4 Dans Modern dans erbjuds vid 2-3 tillfällen/termin inom ramen för klassmusiken till alla elever i åk 3-6. De yngre eleverna, Förskoleklass år 2, har dans/rörelse/rytmik och kroppskännedom inom musikämnet. På högstadiet har elever själva valt att ha street/jazzdansgrupper på elevens val. Ett resultat av Skapande Skola projekt med dansen i fokus under vårterminen Drama Dramaundervisning ges i åk 1 6. Den främsta målsättningen är att alla ska vara med, alla ska och får prova på, alla ska våga. De ämnen som behandlas i teaterns form är anpassade efter årskurs men rör sig mestadels inom lokalhistoria och pjäser med utgångspunkt från litterära berättelser. Eleverna är med och påverkar uppsättningens innehåll och i vissa fall även dräkt och rekvisitatillverkning. Dramapedagogen jobbar även i mindre grupper med gestaltning och gruppdynamiska övningar. Förskoleklasserna erbjuds dramalek en gång i veckan. Kulturverksamhet i särskolan och elevhälsan Kristineskolan (särskola)och Kulturskolan arbetar gemensamt med Musik/Drama/Bild som Elevens val. Gemensamma och kontinuerliga diskussioner förs om utveckling av skapande verksamhet med eleverna och hur samverkan bör ske för att nå bäst resultat. Utformningen av undervisning och projektarbeten anpassas ständigt efter behov och elevgrupper. Kristineskolan ingår även i Skapande skola projekt. I samverkan med Elevhälsan erbjuder Kulturskolan ämnesundervisning för elever med speciella behov. Fritidsgården Ungdomens Hus och Summer Camp Tillsammans arrangeras gemensamma och återkommande livemusikkvällar på fritidsgården där Kulturskolans musikgrupper har möjlighet att uppträda för sina kompisar. Studiefrämjandet är samarbetsparter då vi på Ungdomens hus gemensamt arrangerar Rockkarusellen som är en nationell musiktävling och drar en stor publik i alla åldrar från södra Dalarna. Där deltar oftast även någon eller några av Kulturskolans rockgrupper. Inom ramen för verksamheten med Ungdomens hus satsar kommunen på frivilliga aktivitetsveckor efter skolavslutningen i juni. Då erbjuds elever i åk 6-9 gratis idrotts- och kulturaktiviteter och andra gemensamma roligheter med olika ledare.

5 5 Estetisk verksamhet i förskolan Musikverksamhet erbjuds regelbundet alla 5-åringar i kommunen. Planeringen sker tillsammans med förskolans pedagoger. Denna form av samverkan ser vi som mycket viktig eftersom pedagogiken inom estetiska ämnen är annorlunda och lärare och elever möts i ett nytt sätt att arbeta som både är lärorikt och inspirerande. Ett annat kulturutvecklingsområde i kommunen startade under 2009 med ett Krakelspektakelspektakel där kulturskolans personal och skolbibliotekarierna turnerade runt i kommunen med en föreställning för 4-5-åringar byggd på Lennart Hellsings texter. Barnen hade lärt sig sångerna i förväg tillsammans med förskolepedagogerna och deltog aktivt i föreställningen. I samband med detta genomförde biblioteket också ett bokprojekt i förskolan för att uppmärksamma Lennart Hellsing. Nästa samarbetsprojekt är planerat till hösten Dans/rörelse/rytmik och kroppskännedom för 3-4-åringarna i kommunen är också nytt från och med hösten Offentliga konserter och föreställningar samt skolkonserter Det är inte bara undervisning utan även upplevelser som Kulturskolan erbjuder. Offentliga konserter i helg och söcken med orkestrar och elever samt skolkonserter för grundskolans elever i samarbete med Skolkulturen, där elever från instrumental- och ensembleundervisningen framträder under projektveckan Elever spelar för elever för åk 1-9. Förskoleklasserna har sin egen återkommande Allsångskonsert då de övat sångerna i förväg i sina klasser och sedan tillsammans med kommunens övriga 6-åringar sjunger med Allsångsbandet från Kulturskolan på Folkets Hus. Kulturtema och kulturprojekt F-klass - 6 Temaarbete har under många år bedrivits i flera av kommunens skolor. Musik och drama har tillsammans med andra ämnen använts för att bl.a. gestalta olika tidsepoker, från stenålder till rymdålder. Teatervandringen i Säterdalen - som är ett projekt för elever i åk 4 sedan 25 år inbegriper sedan några år både teater, musik och dans - skapat och framfört av eleverna själva. Ett samarbete som möjliggjorts genom att samla alla lärare i estetiska ämnen i samma organisation. Hösten 2009 startades ett Kulturklassprojekt i Stora Skedvi skola. Eleverna i F-klass har varje vecka extra musik, dans och drama med pedagoger från Kulturskolan och innehållet planeras i samverkan med den ordinarie verksamheten för att förstärka och utveckla

6 6 arbetssätt och lärande genom de estetiska ämnena. Tanken är att följa dessa elever till och med skolår 6. Skolår 7 9 Kulturtemadagarna Våren 2008 arrangerades för första gången Kulturtemadagar på Klockarskolan, kommunens enda 7-9 skola Då kulturskolan tidigare inte haft något samarbete med Klockarskolan var det ett första steg på vägen i att finna samarbetsformer. Temadagarna bestod av programpunkter som dels tagits fram av Kulturskolan, dels förslag som kom från eleverna. Utvärderingen av detta nya samarbete visade en positiv bild av projektet med önskemål från både elever och lärare om en fortsättning. Kulturtemadagarna på Klockarskolan har under följande två år befäst sin position som dagar med eget prova-påskapande i fokus. Elevernas och lärarnas tankar kring kreativitet och övriga skolämnen som naturvetenskap, matematik, språk och svenska breddade utbudet med en lekfullhet som gav upphov till framåtsyftande planer på nya temadagar och arbetssätt. Under 2009/10 fortsatte arbetet med att utveckla en modell för ökad måluppfyllelse med betoning på det fördjupade lärande som kan uppnås genom skapande verksamhet och kulturupplevelser i skolan. Klockarskolan och Kulturskolan planerar att gå vidare och utveckla temadagarna i skolår 7-9 till att på sikt integreras i den lokala arbetsplanen. Fokus i Skapande skola projektet kommer att ligga på möten med en specifik kulturell uttrycksform varje läsår i treårsintervall så att alla elever får del av detta under sin högstadietid. Kulturtemadagarna har under den senaste treårsperioden haft förstärkt dans/musik-, filmoch teaterprofil förutom det smörgåsbord av skapande verksamhet i olika former där eleverna ges möjlighet att finna sitt eget skapande uttryck. Innevarande år tog elevrådet, på eget initiativ hand, om aktiviteter under en halv dag då eleverna i olika grupper sysslade med Halloweeen-tema vilket blev mycket uppskattat och antagligen har kommit för att stanna som en permanent aktivitet med olika tema. Inför nästa års Kulturtemadagar har en grupp bestående av grundskolelärare och projektledare från Kulturskolan bildats för att bättre planera och samordna genomförandet av dagarna. Arbetsgruppen kommer kontinuerligt att ha möten med elevrådet så att det i fortsättningen blir en gemensam och helgjuten planering av vad/hur/när. Skolår 7-9 Insatser inom Skapande skola som genomförts Kultursatsningen med Skapande skola inleddes vt 2009 med dansen som ett prioriterat område. En professionell danspedagog anlitades för att komplettera den traditionella dansundervisningen, som redan idag får utrymme inom ämnet idrott/hälsa, med nutida dansformer inom ungdomskulturen. Detta förlades inom den ordinarie idrotts- och musikundervisningen samt under temadagarna. Professionella musik- och dansföreställningar kompletterade upplevelsen under en kulturtemavecka.

7 7 Stöd från musik- och danspedagogerna kom även att utnyttjas i utformandet av 2009års elevshow. Showen är en av avslutningsaktiviteterna för läsårets åk 9. Den visas både för blivande åk 7 elever, övriga elever på skolan som inte medverkar samt föräldrar och intresserade. Skolår 7-9 Insatser inom Skapande skola som nu genomförs. Teater. I samarbete med Dalateatern har eleverna fått möta teater ur olika perspektiv. Dels har de fått se en föreställning som omramades av förarbete med dramapedagog samt efterföljande diskussion och analys med skådespelarna. Dels har de besökt Dalateatern och fått en rundvandring genom lokaler och en inblick i hur arbetet bakom scenen fungerar. Till sist har eleverna själva fått lära känna teatern som uttryck genom en workshop tillsammans med dramapedagog. Under höstterminen har även de elever som önskat haft drama på Elevens val. Skolår 4-6 Insatser inom Skapande skola som nu genomförs. Kulturspråka. Innevarande läsår 10/11pågår Skapande Skola projektet, Kulturspråka, i år 4-6. Eleverna har tillsammans med konstnärer och pedagoger fått vända och vrida på artikel 2,3,6 och 12 ur FN:s barnkonvention och genom olika uttrycksformer som bild/skulptur, musik, drama och dans, skapa förståelse och mening. Eleverna har jobbat i tvärgrupper under temadagar i september och fortsätter med det under temadagar i april och dels kontinuerligt inom ramen för den ordinarie klassverksamheten. Tillsammans med en konstnär och pedagog har barnen byggt en stad av skräp som är byggd med tanke på att alla människor ska ha ett gott liv och en god miljö. I sina klasser har barnen bl a skrivit egna sagor och berättelser utifrån temat som sedan gestaltas tillsammans med danspedagog. Hur ska samverkan med kulturlivet stärkas Det ingår i Kulturskolans uppdrag att verka för en samordning av kommunens olika verksamhetsområden där kultur är en gemensam nämnare genom att, även fortsättningsvis, öppna vägar till samverkan. Det gäller främst barn och utbildnings- och kulturförvaltningens verksamhetsområden, Folkets Hus bioverksamhet och Ungdomens Hus men även att fortsätta odla kontakten med studieförbunden. Hur har skolans elever haft inflytande över utformandet av handlingsplanen Elevernas inflytande och delaktighet är den del som hela tiden aktivt ska utvärderas och utvecklas. Då Kulturtemadagarna för skolår 7-9 planerades för första gången våren 2008, hade eleverna möjlighet att påverka innehållet genom egna förslag till skapande aktiviteter.

8 8 De efterföljande samtalen med eleverna om hur de upplevde dagarna gav ett mycket positivt gensvar, vilket inspirerade till en fortsatt satsning och utveckling. Elevenkäter är ett av de verktyg vi använder oss av men också samtal i grupp med elevrepresentanter eller elevråd. Eftersom Kulturtemadagarna återkommer varje år planeras de nästföljande till största delen utifrån resultatet av den utvärdering som eleverna gör i direkt anslutning till aktiviteternas avslutning året innan. Eleverna börjar nu få en förståelse över vad, hur och varför och blir genom enkäter, klass- och elevråd delaktiga med en medvetenhet som är betydelsefull inför det fortsatta arbetet med planering, uppbyggnad och fördjupning av estetik och kreativitet som ett naturligt inslag i skolans arbete. I skolår 4 6 har eleverna genom referensgrupper, elevråd och samtal i klasserna deltagit i planeringen av kultursatsningen Kulturspråka. Hur ska insatserna utvärderas Grundskolans och Kulturskolans arbete och insatser kommer att följas upp och utvärderas i respektive kvalitetsredovisning samt att varje kulturprojekt utvärderas separat. En viktig grund i det arbetet är att samla alla aktiva parter i projektet såväl konstpedagoger som lärare och elevrepresentanter i ett utvärderingsmöte i direkt anslutning till avslutat projekt för att få en så sann bild som möjligt av processen. Eleverna ska förberedas och utbildas för att bli än mer delaktiga i uppföljnings- och utvärderingsarbetet. Vi kommer att fortsätta lägga stor vikt vid enkäter, djupintervjuer och dialog mellan pedagoger och elever. Planerade insatser läsår 2011/2012 Skolår 1-6 Kulturspråka mera och skolår 7-9 Kulturtema Film Under 2011 startar, på kommunstyrelsens initiativ, arbetet med att förankra FN:s barnkonvention i kommunens alla verksamheter. Utbildning och implementering med all personal, barn och elever samt alla förtroendevalda kommer att pågå under ett år. I grundskolans år 4-6 inleddes detta arbete redan hösten 2010 i och med Skapande Skola projektet Kulturspråka där även Säters kommun prioriterade områden ur Förskole- och skolplan, Trygg miljö, Lust och kreativitet i lärandet, Inflytande och Delaktighet samt Jämlikhet och Jämställdhet, ingick som en naturlig del. Eftersom man här finner de grundläggande allmänmänskliga värdena och rättigheterna som våra elever ska få kunskap om och få möjlighet att ta till sig och förstå, väljer vi detta tema för alla Skapande skola projekt inför nästa år Vi kommer också att utöka projektet till att omfatta år 1-9.

9 9 Genom olika kulturprojekt under temadagar och skapande verksamhet med en aktiv roll i skolans fortlöpande arbete ser vi större möjligheter för alla barn att få de verktyg de behöver för att tolka innehållet och skapa mening. I kommunen pågår också ett utvecklingsarbete med genusperspektiv i grundskolan med målsättning att utjämna skillnaderna i meritvärde mellan flickor och pojkar samt att skapa en jämlik skola för alla elever. Syftet är att kritiskt granska föreställningar, normer och idéer kring genus och jämställdhet. Detta är således ett av de prioriterade områden vi avser att arbeta med och där fokus kommer att ligga på ifrågasättande och kritisk granskning av hur flickor/pojkar framställs i film/bild/media. Hur skulle det kunna se ut? Barnkonventionen tar ju också upp rätten att få vara sig själv. Barn/ungdomar ska få jobba med att skapa sin bild av hur det borde se ut för att alla ska kunna känna att de duger som de är och trivas med sig själva. Utmana eleverna att våga välja annorlunda mot gängse könsrollsmönster. Pedagogerna jobbar också medvetet med sin roll och hur man kan vända på manligt/kvinnligt till att bli medvetet mänskligt och för att arbetet ska bli trovärdigt lägger vi stor vikt vid att ha både kvinnliga och manliga kulturpedagoger. I detta arbete gäller det ju verkligen för alla att se på sig själva, hur och vad vi bedömer och hur vi behandlar varandra, men även att vi vuxna är viktiga som inspiratörer till att våga nya vägar och sätt att vara. Visa att det är ok, vi måste ha en bredare syn på hur/vad/vem vi kan och vill vara och faktiskt är. Att mötas i skapande och samtal kring dessa frågor är vårt syfte med kommande projekt för våra elever. Kulturspråka mera vänder sig till år 1-6, där dans, teater och film blir de specifika uttryck eleverna kommer att möta genom föreställningar och samarbete med Dalateatern, Scenkonst Dalarna samt Film i Dalarna det kommer att se lite olika ut på kommunens olika skolor. Utformningen av projektet för alla är inledande tema- och aktivitetsdagar där eleverna är indelade i åldersintegrerade grupper för att sedan under läsåret klassvis fortsätta arbetet tillsammans med lärare, kulturpedagoger samt estetiska ämneslärare Kulturtema Film är årets kulturfördjupning i samarbete med Film i Dalarna för eleverna i år 7-9. Vi går alltså vidare med vårt löpande projekt att varje läsår ha olika men återkommande kulturprofil i skolan för att ge eleverna möjlighet till upplevelser och att få mötas i skapande verksamhet. Genom workshops och att skapa egna produktioner med film/bildpedagoger ska eleverna få undersöka, diskutera och analysera hur flickor och pojkar, hur kvinnligt och manligt framställs i bild, film och media i dag och hur det skulle kunna se ut, men även hur det sett ut i ett historiskt perspektiv. Eleverna på högstadiet kommer även att möta ett ungt danskompani i en föreställning och i workshop inom temat. Målgrupp- hur många förväntas nås av insatserna I Säters kommun finns en 7-9 skola, Klockarskolan och idag går ca 303 elever där.

10 10 Alla elever på Klockarskolan kommer att nås av insatserna under läsåret 2011/2012 inom ramen för ordinarie undervisning och temadagar/veckor under läsåret. Kommunens övriga fyra skolor, Kungsgårdsskolan, Enbacka skola, Stora Skedvi skola samt Kristineskolan är engagerade och i skolår 1-6 går elever som kommer att delta i Skapande skola projektet Kulturspråka mera genom temadagar, elevens val samt inom ordinarie undervisning. Budget Kostnaderna för att genomföra dessa två planerade projekt inom ramen för Skapande Skola med externa aktörer uppgår till: Skolår 7 9 Mediaverkstad Film i Dalarna 20dgr x Föreläsare Dansföreställning/workshop Skolår 1-6 Dalateatern 80kr x 314 barn Dramapedagog 50 kr/barn 1,5 tim Dansteaterföreställning Danspedagog lön Totalt för hela vår satsning: Karin Åberg förvaltningschef Barn- och utbildningsförvaltningen Säters Kommun

skapande skola en första uppföljning

skapande skola en första uppföljning skapande skola en första uppföljning Statens kulturråd 2009 Dokumentation och forskarsamtal är utförda av Amelie Tham, Ord, Ljud och Bildbyrån Statens kulturråd, Box 27215, 102 53 Stockholm Besök: Borgvägen

Läs mer

Vislandaskolan Kvalitetsredovisning

Vislandaskolan Kvalitetsredovisning Vislandaskolan Kvalitetsredovisning Läsåret 2009/2010 1. Innehållsförteckning 1. Innehållsförteckning... 2 2. Inledning... 3 3. Sammanfattning... 3 5. Redovisning av utvärderingar 2010... 4 5.1 Rektors

Läs mer

Klippan Öster Bofinkenskolan Vedby skola Förskolan Täppan

Klippan Öster Bofinkenskolan Vedby skola Förskolan Täppan Kvalitetsredovisning läsåret 2009-2010 Klippan Öster Bofinkenskolan Vedby skola Förskolan Täppan Innehållsförteckning I. Klippan Öster läsåret 2009-2010 s 3 II. Organisation s 4 Ledningsgrupp Administration

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2009

Kvalitetsredovisning 2009 Kvalitetsredovisning 2009 Brattbergsskolan Grundskola årskurs 1-4 Barn- och utbildningsförvaltningen Åsa Eklund 2010-05-06 Innehåll 1 Underlag och rutiner för kvalitetsredovisningen 5 2 Åtgärder enligt

Läs mer

Kvalitetsredovisning för läsåret 2007-2008 Påskallaviksskolan F-år 6

Kvalitetsredovisning för läsåret 2007-2008 Påskallaviksskolan F-år 6 - Oskarshamns kommun Barn och utbildningsförvaltningen Kvalitetsredovisning för läsåret 2007-2008 Påskallaviksskolan F-år 6 Rektor: Maritha Karlsson Adress: Kustvägen 5 Postadress: 570 90 Påskallavik Telefon:

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2009

Kvalitetsredovisning 2009 Kvalitetsredovisning 2009 Gäddgårdsskolan Grundskola årskurs 1-9 Barn- och utbildningsförvaltningen Ulf Carlsson 2010-05-04 Innehåll 1 Underlag och rutiner för kvalitetsredovisningen 5 2 Åtgärder enligt

Läs mer

SNÖSÄTRA FÖRSKOLOR. Jag ska bli som pappa, rörmokare och kompositör. Ester är 24 år 2030

SNÖSÄTRA FÖRSKOLOR. Jag ska bli som pappa, rörmokare och kompositör. Ester är 24 år 2030 SNÖSÄTRA FÖRSKOLOR Jag ska bli som pappa, rörmokare och kompositör. Ester är 24 år 2030 Tävlingsbidrag till Stockholms Stads Kvalitetsutmärkelse 2009 Förskolechef Ann-Sofie Hesselbom tfn 508 20 057 ann-sofie.hesselbom@eav.stockholm.se

Läs mer

Kvalitetsredovisning

Kvalitetsredovisning Kvalitetsredovisning 2006/2007 GRUNDSKOLA ÅR 1 6, FÖRSKOLEKLASS OCH FRITIDSHEM Kvalitetsredovisning för läsåret 2006/2007 Inom Barn- och ungdomsnämndens respektive Södermöre kommundelsnämnds verksamhetsområden

Läs mer

Kvalitetsredovisning. Barn-, kultur- och utbildningsförvaltningen. Läsåret 2008/2009

Kvalitetsredovisning. Barn-, kultur- och utbildningsförvaltningen. Läsåret 2008/2009 Kvalitetsredovisning Barn-, kultur- och utbildningsförvaltningen Läsåret 2008/2009 Innehåll 1. Inledning... 4 1.1 Grundfakta... 4 1.2 Underlag och rutiner för kvalitetsredovisningen... 4 2. Förutsättningar...

Läs mer

F Ö R O R D... 3 1. MÅL OCH VIDTAGNA ÅTGÄRDER SEDAN FÖREGÅENDE KVALITETSREDOVISNING...

F Ö R O R D... 3 1. MÅL OCH VIDTAGNA ÅTGÄRDER SEDAN FÖREGÅENDE KVALITETSREDOVISNING... Innehållsförteckning F Ö R O R D... 3 1. MÅL OCH VIDTAGNA ÅTGÄRDER SEDAN FÖREGÅENDE KVALITETSREDOVISNING... 5 Mål 1... 5 Mål 2... 5 Mål 3... 6 2. FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR VERKSAMHETENS MÅLUPPFYLLELSE... 7 2.1

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING FÖRSKOLAN SAGOBACKEN

KVALITETSREDOVISNING FÖRSKOLAN SAGOBACKEN KVALITETSREDOVISNING FÖRSKOLAN SAGOBACKEN LÄSÅRET 2013-2014 Teman under året: Konst, Babblarna och Gummi-Lisa 1 Innehållsförteckning Inledning...3 Åtgärder enligt föregående kvalitetsredovisning...3 Underlag

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2009 Kvännarens förskola och skola F-3

Kvalitetsredovisning 2009 Kvännarens förskola och skola F-3 Kvalitetsredovisning 2009 Kvännarens förskola och skola F-3 Fastställd 2010-01-29 av rektor Else-Marie Bergvall Underlag och rutiner för att ta fram kvalitetsredovisningen Som underlag för vår kvalitetsredovisning

Läs mer

Redovisning av projektbidrag för Metamorfos ett läsfrämjande projekt i Partille kommun under hösten 2006 och våren 2007.

Redovisning av projektbidrag för Metamorfos ett läsfrämjande projekt i Partille kommun under hösten 2006 och våren 2007. Redovisning av projektbidrag för Metamorfos ett läsfrämjande projekt i Partille kommun under hösten 2006 och våren 2007. I ett initialt skede handlade detta projekt om att elever i olika åldrar tillsammans

Läs mer

Mer kultur till fler!

Mer kultur till fler! Mer kultur till fler! Bilaga till förslag till Haninge kulturskola Haninge 2013-02-14 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Styrdokument och program... 6 1.1 Internationell nivå... 6 1.2 Nationell nivå... 6 1.3 Kommunal

Läs mer

Upplands Väsby Musikskola

Upplands Väsby Musikskola Upplands Väsby Musikskola Observatörernas namn och kommun Anna Nilsson Lavén, Salem Jesper Andersson, Stockholm Cecilia Frostenson, Stockholm Veckor för observationen: Vecka 10-12 år 2010 Innehållsförteckning

Läs mer

En utvärdering av projektet. 101 tillsammans. ett normkritiskt projekt med fokus på jämställdhet, mångfald och rättigheter.

En utvärdering av projektet. 101 tillsammans. ett normkritiskt projekt med fokus på jämställdhet, mångfald och rättigheter. En utvärdering av projektet 101 tillsammans ett normkritiskt projekt med fokus på jämställdhet, mångfald och rättigheter Anna Tulin Brett INNEHÅLL Sammanfattning 3 Inledning 5 Utvärderingens utgångspunkter

Läs mer

Kvalitetsredovisning

Kvalitetsredovisning Kvalitetsredovisning 2010 Bruksskolan och Fritidshemmet Draken Innehållsförteckning Sammanfattning...3 Inledning...3 1. Underlag och rutiner för att ta fram kvalitetsredovisningen...4 2. Förutsättningar/resultat...5

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

Filmpedagogik i Haninge. förutsättningar, användning och behov

Filmpedagogik i Haninge. förutsättningar, användning och behov Filmpedagogik i Haninge förutsättningar, användning och behov Cindy Carlsson Januari 2006 Sammanfattning Dagens samhälle är fyllt av bilder och filmen får allt större inflytande. Det är därför av största

Läs mer

På uppdrag av ordföranden kallas till sammanträde med regionstyrelsen. Tid Onsdagen den 11 juni 2014, kl 09.00 Kaffe serveras från kl. 08.

På uppdrag av ordföranden kallas till sammanträde med regionstyrelsen. Tid Onsdagen den 11 juni 2014, kl 09.00 Kaffe serveras från kl. 08. 2014-06-02 Regionstyrelsens ledamöter Ersättare för kännedom Kallelse På uppdrag av ordföranden kallas till sammanträde med regionstyrelsen Tid Onsdagen den 11 juni 2014, kl 09.00 Kaffe serveras från kl.

Läs mer

Köpings kommun. Läsår 2014 2015. Senast ändrat 2014-09-19

Köpings kommun. Läsår 2014 2015. Senast ändrat 2014-09-19 Köpings kommun Arbetsplan för Förskolan Maskrosen Läsår 2014 2015 Ulrica Zarins 2014 09 19 Vad är en arbetsplan? Förskolan är en egen skolform och ingår i samhällets samlade utbildningssystem. Verksamheten

Läs mer

Kvalitetsredovisning. Viktoriaskolan F-9

Kvalitetsredovisning. Viktoriaskolan F-9 Örebro 2014-08-11 Kvalitetsredovisning läsåret 13-14 för Viktoriaskolan F-9 Sammanställd av rektor Anette Frank Innehåll 1. Förutsättning/organisation 2. Mål-resultat-bedömning 3. Elevinflytande 4. Omdefinierat

Läs mer

Entreprenörskap stort och smått. Lärdomar från det nationella entreprenörskapsprogrammet

Entreprenörskap stort och smått. Lärdomar från det nationella entreprenörskapsprogrammet Entreprenörskap stort och smått Lärdomar från det nationella entreprenörskapsprogrammet Entreprenörskap i stort och smått Lärdomar från det nationella entreprenörskapsprogrammet Nutek Stockholm 2008 Infonr:

Läs mer

Förslag på handlingsplan inom IKT och mediepedagogik för Nacka kommun. i samverkan mellan Kultur Nacka och Förskola, Fritid & Skola

Förslag på handlingsplan inom IKT och mediepedagogik för Nacka kommun. i samverkan mellan Kultur Nacka och Förskola, Fritid & Skola Förslag på handlingsplan inom IKT och mediepedagogik för Nacka kommun i samverkan mellan Kultur Nacka och Förskola, Fritid & Skola Slutrapport från MARS-projektet oktober 2004 Mediepedagogik ett förhållningssätt

Läs mer

DISSEKTION SOMMAR KOMPETENS STEG 1

DISSEKTION SOMMAR KOMPETENS STEG 1 DISSEKTION SOMMAR KOMPETENS STEG 1 DOKUMENTATION GÖTEBORG DE UNGAS SOMMARAKADEMI 2010 GULLSPÅNG PICCOLOKULTURUTVECKLARE 2010 MARIESTAD GRAFFITI MARIESTAD SKÖVDE KULTURLABB PÅ HJUL 2010 2 INTRO Detta är

Läs mer

1 (19) Töllsjöskolan F-6 Läsåret 2010/2011. Töllsjöskolan år F-6. Kvalitetsredovisning 2010/2011 BOLLEBYGDS KOMMUN

1 (19) Töllsjöskolan F-6 Läsåret 2010/2011. Töllsjöskolan år F-6. Kvalitetsredovisning 2010/2011 BOLLEBYGDS KOMMUN 1 (19) Töllsjöskolan år F-6 Kvalitetsredovisning 2010/2011 BOLLEBYGDS KOMMUN 2 (19) 1. Verksamhetens förutsättningar 1.1. Om verksamhetsområdet Töllsjöskolan tar emot elever från förskoleklass till och

Läs mer

Kultur i ögonhöjd Förskolan. Kulturförvaltningen

Kultur i ögonhöjd Förskolan. Kulturförvaltningen Kultur i ögonhöjd Förskolan Kulturförvaltningen Barn och ungdomar som får utveckla alla sina språk, som blir lyssnade på och som får uppleva konst och kultur med alla sina sinnen växer. Att detta blir

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete läsåret 11/12 Skolledningen

Systematiskt kvalitetsarbete läsåret 11/12 Skolledningen Systematiskt kvalitetsarbete läsåret 11/12 Skolledningen Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 1.1 Beskrivning av läsårets systematiska kvalitetsarbete... 2 1.2 Fryshusets vision... 2 1.3 Fryshusets värdegrund...

Läs mer

Lokal kulturplan KOMMUNFULLMAÄ KTIGE

Lokal kulturplan KOMMUNFULLMAÄ KTIGE KOMMUNFULLMAÄ KTIGE KULTURPLAN FÖR SALA KOMMUN 2014 2016 KOMMUNFULLMÄKTIGE KULTURPLAN FÖR SALA KOMMUN 2014 2016 FÖRORD Bakgrund och utgångspunkter Sala kommuns kulturplan är formad i samtal med det lokala

Läs mer

Qualis Granskningsrapport

Qualis Granskningsrapport Qualis Granskningsrapport Bullerbyns förskola i Hudiksvalls kommun Granskning genomförd i november 2012 av Kerstin Forsberg och Anita Sjöberg Q-Steps Kvalitetssäkring AB Sammanfattning av rapporten Bullerbyns

Läs mer