Programnämnd Barn och utbildning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Programnämnd Barn och utbildning"

Transkript

1 Protokoll Bou 43/2013 Programnämnd Barn och utbildning Datum: Klockan: 13:15 16:30 (ajournering kl.14:40-15:00) Plats: Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Thomas Esbjörnsson (S) Anders Hagsten (KD) Karolina Wallström (FP) Per-Åke Sörman (C) Maria Haglund (M) Dennis Begic (S) Jessica Ekerbring (S) Frederick Axewill (S) Sara Dicksen (M) Eghbal Kamran (M) Niclas Persson (MP) Hans Holberg (V) Tjänstgörande ersättare Linda Smedberg (S) Adils Johansson (S) Gjohn-Marko Berisha (KD) Victor Silwerfeldt (S) Gunnar Oest (MP) Närvarande ersättare Georg Barsom (FP) Najah Ericsson Tali (M) Sara Ishak (M) Övriga Marie Holm Anna Fogel Andreas Ernestam PA Medin Staffan Henningson Jan Persson Maria Sehdo programdirektör nämndadministratör planerare planerare projektkoordinator enhetschef kollektivtrafikenheten ekonom 1

2 Anna Fogel, sekreterare Justerat den Thomas Esbjörnsson (S), ordförande Sara Dicksen (M), justerare Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den Godkännande av dagordning Beslut Programnämnd Barn och utbildning beslutar - Dagordningen godkänns. 174 Programplan med budget 2014 Ärendenummer: Bou 878/2013 Handläggare: Liselotte Nöjd Ärendebeskrivning Programområde barn och utbildning har av kommunstyrelsen tilldelats en budgetram på miljoner kronor som har fördelats per verksamhetsområde. Beslutsunderlag - Programplan med budget 2014 för programområde Barn och utbildning, Bilaga 1: "Driftkostnadskonsekvenser av investeringsprogram - lokaler för åren " - Bilaga 2: "Driftkostnadskonsekvenser av investeringsprogram - IT för åren " - Bilaga 3: "Indikatorer per nämnd." - Bilaga 4: "Prioriterade områden för programområde Barn och utbildning enligt ÖSB 2014" Förslag till beslut Kommunledningskontoret förslag till programnämnd Barn och utbildning 1. Programplan med budget 2014 och investeringsprogram för programnämnd Barn och utbildning antas. 2. Indikatorer med målvärden för 2014 till driftnämnderna fastställs. 2

3 3. De reviderade servicegarantierna för 2014 fastställs. 4. Tillsynsplan 2014 för programnämndens egen verksamhet fastställs i februari Programplan med budget 2014 överlämnas till kommunstyrelsen. Yrkande Thomas Esbjörnsson (S), Per-åke Sörman (C) och Anders Hagsten (KD) yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag. Maria Haglund (M) yrkar avslag på kommunledningskontorets förslag till förmån för Moderaternas tidigare inlämnade budgetförslag i Kommunfullmäktige. Karolina Wallström (FP) yrkar avslag på kommunledningskontorets förslag till förmån för Folkpartiets budgetförslag. Hans Holberg (V) yrkar avslag på kommunledningskontorets förslag till förmån för Vänsterpartiets budgetförslag. Niclas Persson (MP) yrkar avslag på kommunledningskontorets förslag till förmån för Miljöpartiets budgetförslag. Maria Haglund (M), Niclas Persson (MP), Karolina Wallström (FP) och Hans Holberg (V) gör följande tilläggsyrkande till de uppdrag som återfinns i bifallen budget: 1. En finansierad plan för att minska barngruppernas storlek ska tas fram. 2. Alla skolor ska ha fri pedagogisk lunch. Thomas Esbjörnsson (S) yrkar avslag på tilläggsyrkandet. Proposition Ordföranden finner att det finns fem förslag till beslut: Kommunledningskontorets budgetförslag, Moderaternas tidigare inlämnade budgetförslag i Kommunfullmäktige, Folkpartiets budgetförslag, Vänsterpartiets budgetförslag samt Miljöpartiets budgetförslag. Ordföranden behandlar förslagen ett i taget och finner att programnämnden beslutar enligt kommunledningskontorets förslag. Ordföranden ställer sedan tilläggsyrkandet mot avslagsyrkandet och finner att programnämnden avslår tilläggsyrkandet. Beslut Programnämnd Barn och utbildning beslutar 1. Programplan med budget 2014 och investeringsprogram för programnämnd Barn och utbildning antas. 2. Indikatorer med målvärden för 2014 till driftnämnderna fastställs. 3

4 3. De reviderade servicegarantierna för 2014 fastställs. 4. Tillsynsplan 2014 för programnämndens egen verksamhet fastställs i februari Programplan med budget 2014 överlämnas till kommunstyrelsen. Reservation Mot beslutet reserverar sig Maria Haglund (M) till förmån för Moderaternas tidigare inlämnade budgetförslag i Kommunfullmäktige. Mot beslutet reserverar sig Karolina Wallström (FP) till förmån för Folkpartiets budgetförslag (Bilaga 1). Mot beslutet reserverar sig Hans Holberg (V) till förmån för Vänsterpartiets budgetförslag (Bilaga 2). Mot beslutet reserverar sig Niclas Persson (MP) till förmån för Miljöpartiets budgetförslag (Bilaga 3). Mot beslutet att avslå tilläggsyrkandet reserverar sig Maria Haglund (M), Niclas Persson (MP), Karolina Wallström (FP) och Hans Holberg (V). Maria Haglund (M) inkommer med skriftlig reservation (Bilaga 4). Hans Holberg (V) inkommer med skriftlig reservation (Bilaga 5). Niclas Persson (MP) och Gunnar Oest (MP) inkommer med skriftlig reservation (Bilaga 6). Karolina Wallström (FP) inkommer med skriftlig reservation (Bilaga 7). 175 Avskrivning av 2012 års utestående fordringar gällande allmän debitering Ärendenummer: Bou 984/2013 Handläggare: Liselotte Nöjd Ärendebeskrivning Barn och utbildnings utestående kundfordringar för allmän debitering är fakturor med sista betalningsdag till och med den 31 december Barn och utbildnings sammanlagda utestående fordringar för år 2012 är kronor. Efter avskrivningsbeslutet kommer fakturorna att avregistreras ur kommunens ekonomisystem. Den fortsatta bevakningen kommer att ske manuellt. Avskrivning sker i bokföring men kravet mot den enskilda kvarstår. 4

5 Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse: "Avskrivning av 2012 års utestående fordringar gällande allmän debitering", Förslag till beslut Kommunledningskontorets förslag till programnämnd Barn och utbildning - Avskriva 2012 års utestående kundfordringar för allmän debitering ur ekonomisystemet. Beslut Programnämnd Barn och utbildning beslutar - Enligt kommunledningskontorets förslag. 176 Avskrivning av 2012 års utestående fordringar gällande barnomsorgsavgifter Ärendenummer: Bou 1012/2013 Handläggare: Liselotte Nöjd Ärendebeskrivning Enligt god redovisningssed ska en osäker fordran inte tas upp som en tillgång. Barn och utbildnings utestående kundfordringar för barnomsorgsavgifter är fakturor med sista betalningsdag till och med den 31 december Barn och utbildnings sammanlagda utestående fordringar för år 2012 är ,60 kronor. Efter avskrivningsbeslutet kommer fakturorna att avregistreras ur kommunens ekonomisystem. Den fortsatta bevakningen kommer att ske manuellt. Avskrivning sker i bokföringen men kravet mot den enskilda kvarstår. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse: "Avskrivning av 2012 års utestående fordringar gällande barnomsorgsavgifter", Förslag till beslut Kommunledningskontorets förslag till programnämnd Barn och utbildning - Avskriva 2012 års utestående kundfordringar för barnomsorgsavgifter ur ekonomisystemet. Beslut Programnämnd Barn och utbildning beslutar - Enligt kommunledningskontorets förslag. 5

6 177 Ersättningsnivåer 2014 enligt resursfördelningsmodell förskoleverksamhet Ärendenummer: Bou 985/2013 Handläggare: Liselotte Nöjd Ärendebeskrivning Resursfördelningsmodellen har arbetats fram utifrån principer för framtagande av resursfördelningsmodell för förskoleverksamheten. Tilldelningen är ett driftbidrag till verksamheten. Resursfördelningsmodellen gäller också för intraprenader inom programområdet. Det är inga förändringar i resursfördelningsmodellen inför Under 2014 kommer en översyn av resursfördelningsmodellen att ske. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse: "Ersättningsnivåer 2014 enligt resursfördelningsmodell förskoleverksamhet", Förslag till beslut Kommunledningskontorets förslag till programnämnd Barn och utbildning 1. Ersättningsnivåer för 2014 antas. 2. Ersättningsnivåerna gäller från och med 1 januari Yrkande Karolina Wallström (FP) yrkar avslag på kommunledningskontorets förslag till förmån för Folkpartiets budgetförslag. Hans Holberg (V) yrkar avslag på kommunledningskontorets förslag till förmån för Vänsterpartiets budgetförslag. Niclas Persson (MP) yrkar avslag på kommunledningskontorets förslag till förmån för Miljöpartiets budgetförslag. Maria Haglund (M) yrkar avslag på kommunledningskontorets förslag till förmån för Moderaternas tidigare inlämnade budgetförslag i Kommunfullmäktige. Proposition Ordföranden finner att det finns fem förslag till beslut: Kommunledningskontorets förslag, Moderaternas tidigare inlämnade budgetförslag i Kommunfullmäktige, Folkpartiets budgetförslag, Vänsterpartiets budgetförslag samt Miljöpartiets budgetförslag. Ordföranden behandlar förslagen ett i taget och finner att programnämnden beslutar enligt kommunledningskontorets förslag. 6

7 Beslut Programnämnd Barn och utbildning beslutar 1. Ersättningsnivåer för 2014 antas. 2. Ersättningsnivåerna gäller från och med 1 januari Reservation Mot beslutet reserverar sig Karolina Wallström (FP) till förmån för Folkpartiets budgetförslag (Bilaga 1). Mot beslutet reserverar sig Hans Holberg (V) till förmån för Vänsterpartiets budgetförslag (Bilaga 2). Mot beslutet reserverar sig Niclas Persson (MP) till förmån för Miljöpartiets budgetförslag (Bilaga 3). Mot beslutet reserverar sig Maria Haglund (M) till förmån för Moderaternas tidigare inlämnade budgetförslag i Kommunfullmäktige. Maria Haglund (M) inkommer med skriftlig reservation (Bilaga 8). 178 Ersättningsnivåer 2014 enligt resursfördelningsmodell grundskoleverksamhet Ärendenummer: Bou 986/2013 Handläggare: Liselotte Nöjd Ärendebeskrivning Resursfördelningsmodellen har arbetats fram utifrån principer för framtagande av resursfördelningsmodell för grundskoleverksamheten. Tilldelningen är ett driftbidrag till verksamheten. Resursfördelningsmodellen gäller också för intraprenader inom programområdet. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse: "Ersättningsnivåer 2014 enligt resursfördelningsmodell grundskoleverksamhet", Förslag till beslut Kommunledningskontorets förslag till programnämnd Barn och utbildning 1. Ersättningsnivåer för 2014 antas. 2. Ersättningsnivåerna gäller från och med 1 januari Ersättningsnivån till fristående skolor för deltagande i modersmålsundervisning kompletteras i handling efter bokslut

8 Yrkande Karolina Wallström (FP) yrkar avslag på kommunledningskontorets förslag till förmån för Folkpartiets budgetförslag. Hans Holberg (V) yrkar avslag på kommunledningskontorets förslag till förmån för Vänsterpartiets budgetförslag. Niclas Persson (MP) yrkar avslag på kommunledningskontorets förslag till förmån för Miljöpartiets budgetförslag. Maria Haglund (M) yrkar avslag på kommunledningskontorets förslag till förmån för Moderaternas tidigare inlämnade budgetförslag i Kommunfullmäktige. Proposition Ordföranden finner att det finns fem förslag till beslut: Kommunledningskontorets förslag, Moderaternas tidigare inlämnade budgetförslag i Kommunfullmäktige, Folkpartiets budgetförslag, Vänsterpartiets budgetförslag samt Miljöpartiets budgetförslag. Ordföranden behandlar förslagen ett i taget och finner att programnämnden beslutar enligt kommunledningskontorets förslag. Beslut Programnämnd Barn och utbildning beslutar 1. Ersättningsnivåer för 2014 antas. 2. Ersättningsnivåerna gäller från och med 1 januari Ersättningsnivån till fristående skolor för deltagande i modersmålsundervisning kompletteras i handling efter bokslut Reservation Mot beslutet reserverar sig Karolina Wallström (FP) till förmån för Folkpartiets budgetförslag (Bilaga 1). Mot beslutet reserverar sig Hans Holberg (V) till förmån för Vänsterpartiets budgetförslag (Bilaga 2). Mot beslutet reserverar sig Niclas Persson (MP) till förmån för Miljöpartiets budgetförslag (Bilaga 3). Mot beslutet reserverar sig Maria Haglund (M) till förmån för Moderaternas tidigare inlämnade budgetförslag i Kommunfullmäktige. Maria Haglund (M) inkommer med skriftlig reservation (Bilaga 8). 179 Ersättningsnivåer 2014 enligt resursfördelningsmodell obligatorisk särskola Ärendenummer: Bou 987/2013 Handläggare: Liselotte Nöjd 8

9 Ärendebeskrivning Resursfördelningsmodellen är uppdelad i tre delar lokalkostnader, en gruppbaserad del och en individbaserad del. Resursfördelningsmodellen gäller också för intraprenader inom programområdet. Förslag till beslut Kommunledningskontorets förslag till programnämnd Barn och utbildning 1. Ersättningsnivåer för 2014 antas. 2. Ersättningsnivåerna gäller från och med 1 januari Yrkande Karolina Wallström (FP) yrkar avslag på kommunledningskontorets förslag till förmån för Folkpartiets budgetförslag. Hans Holberg (V) yrkar avslag på kommunledningskontorets förslag till förmån för Vänsterpartiets budgetförslag. Niclas Persson (MP) yrkar avslag på kommunledningskontorets förslag till förmån för Miljöpartiets budgetförslag. Maria Haglund (M) yrkar avslag på kommunledningskontorets förslag till förmån för Moderaternas tidigare inlämnade budgetförslag i Kommunfullmäktige. Proposition Ordföranden finner att det finns fem förslag till beslut: Kommunledningskontorets förslag, Moderaternas tidigare inlämnade budgetförslag i Kommunfullmäktige, Folkpartiets budgetförslag, Vänsterpartiets budgetförslag samt Miljöpartiets budgetförslag. Ordföranden behandlar förslagen ett i taget och finner att programnämnden beslutar enligt kommunledningskontorets förslag. Beslut Programnämnd Barn och utbildning beslutar 1. Ersättningsnivåer för 2014 antas. 2. Ersättningsnivåerna gäller från och med 1 januari Reservation Mot beslutet reserverar sig Karolina Wallström (FP) till förmån för Folkpartiets budgetförslag (Bilaga 1). Mot beslutet reserverar sig Hans Holberg (V) till förmån för Vänsterpartiets budgetförslag (Bilaga 2). 9

10 Mot beslutet reserverar sig Niclas Persson (MP) till förmån för Miljöpartiets budgetförslag (Bilaga 3). Mot beslutet reserverar sig Maria Haglund (M) till förmån för Moderaternas tidigare inlämnade budgetförslag i Kommunfullmäktige. Maria Haglund (M) inkommer med skriftlig reservation (Bilaga 8). 180 Delegation till ordförande att fatta beslut om ersättningsnivåer till fristående gymnasie- och gymnasiesärskolor 2014 Ärendenummer: Bou 978/2013 Handläggare: Anna Fogel Ärendebeskrivning För att fristående gymnasie- och gymnasiesärskolor ska få besked om ersättningsnivåer för 2014 före årsskiftet föreslås att ordförande, samt vid förhinder för honom att vice ordförande eller 2:e vice ordförande får fatta beslut om ersättningsnivåerna i delegation. Ärendet ska anmälas på nästkommande sammanträde, den 5 februari Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse: "Delegation till ordförande att fatta beslut om ersättningsnivåer till fristående gymnasie- och gymnasiesärskolor 2014", Förslag till beslut Kommunledningskontorets förslag till programnämnd Barn och utbildning 1. Beslut om ersättningsnivåer för 2014 till fristående gymnasie- och gymnasiesärskolor delegeras till programnämndens ordförande, samt vid förhinder för honom till vice ordförande eller 2:e vice ordförande. 2. Beslut ska enligt 6 kap 36 i kommunallagen anmälas vid programnämndens nästkommande sammanträde, den 5 februari Beslut Programnämnd Barn och utbildning beslutar - Enligt kommunledningskontorets förslag. 181 Tillsynsrapport 2013 Ärendenummer: Bou 584/2012 Handläggare: Maria Sehdo Ärendebeskrivning I Tillsynsplan för 2013 beslutade programnämnd Barn och utbildning att följa upp att beslutade åtgärder i 2012 års granskningsrapport, då effekten av brister inom dessa områden kan få stor påverkan: 10

11 Rätt ansvarsnivå styr verksamhetsutvecklingen IT Redovisning av delegationsbeslut Hantering av allmänna handlingar Den sammanfattade bedömningen av de granskade områdena är att det råder god ordning för inkomna och utgående handlingar och delegationsordningen samt att även IT-stödsprocessen visar utveckling i riktning mot god ordning. De åtgärder som beslutades i 2012 år granskningsrapport har genomförts och visar på goda effekter. Nya rutiner är framtagna och visar förbättrade möjligheter till en god intern kontroll. Beslutsunderlag Kommunledningskontorets Tillsynsrapport för intern kontroll inom programnämnd Barn och utbildning den 29 november Förslag till beslut Kommunledningskontorets förslag till programnämnd Barn och utbildning 1. Programnämnd Barn och utbildning antar Tillsynsrapport för intern kontroll Inga nya förslag till åtgärder lämnas för granskningsområdena kring inkomna-/utgående handlingar och delegationsordning i samband med denna granskning men utvecklingen inom dessa områden kommer att följas upp i Tillsynsrapport Kommunledningskontoret får i uppdrag att, tillsammans med förvaltningskontoren, fortsätta arbetet med att tydliggöra processer och rutiner kring IT-investeringsplanen. Beslut Programnämnd Barn och utbildning beslutar - Enligt kommunledningskontorets förslag. 182 Ansökan om att bedriva pedagogisk barnomsorg Ärendenummer: Bou 301/2013 Handläggare: PA Medin Ärendebeskrivning Ansökan har inkommit från Ansam Alhassan om att bedriva pedagogisk omsorg i egna hemmet för åldersgruppen 1-12 år. Efterfrågan kommer att styra omfattningen av verksamheten. Maximalt antal platser som erbjuds kommer att vara sju. Huvudmannen bedöms ha förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller. Kraven på kvalitet och säkerhet för godkännande så att barnens behov av omsorg och god pedagogisk verksamhet kan tillgodoses när det gäller den sökta verksamheten. Den bostad verksamheten kommer att bedrivas i är lämpad för verksamheten. 11

12 Verksamheten kommer att vara öppen för alla barn som ska erbjudas motsvarande offentlig verksamhet, 25 kap 10:3 skollagen. Maxtaxan ska tillämpas. Påtagliga negativa konsekvenser uppstår inte för motsvarande verksamhet i kommunen genom verksamhetens etablering. Ansam Alhassan uppfyller därmed kraven för att få bidrag från kommunen. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse: "Ansökan från Ansam Alhassan om godkännande och bidrag att bedriva pedagogisk omsorg i hemmiljö ", Förslag till beslut Kommunledningskontorets förslag till programnämnd Barn och utbildning 1. Godkännande lämnas till Ansam Alhassan att bedriva pedagogisk omsorg i enskild regi för maximalt sju barn i åldersgruppen 1-12 år. 2. Bidrag lämnas till Ansam Alhassan. 3. Den ökade kostnaden finansieras ur avsatta medel i budget för programnämnd Barn och utbildning. 4. Om verksamheten inte startat inom två år från att programnämnd Barn och utbildning fattat beslut om godkännande krävs förnyad ansökan. Beslut Programnämnd Barn och utbildning beslutar - Enligt kommunledningskontorets förslag. 183 Motion från Moderaterna om central rättning av de nationella proven Ärendenummer: Bou 339/2013 Handläggare: PA Medin Ärendebeskrivning Kommunalrådet Maria Haglund (M) har till kommunfullmäktige lämnat en motion om att utreda möjligheten att införa central rättning av de nationella proven. Central rättning av nationella prov skulle kunna medföra att lärarnas administrativa arbete skulle minska så att de får med tid över till eleverna och undervisningen. En annan, enligt motionären, positiv aspekt vid central rättning är ökade förutsättningar för en likvärdig bedömning av proven. Förutom de effekter som motionären lyfter fram vid central bedömning erhålls möjlighet till likvärdig information om resultaten vid kommunens olika skolor. Detta kan vara värdefullt som en del i uppföljningen av skolornas verksamheter och resultat. Resultaten kan också vara indikatorer på skolor som kan behöva särskilt stöd eller utvecklingsinsatser för att nå en hög måluppfyllelse. Innan central bedömning eventuellt införs är det nödvändigt att utreda förutsättningarna. Sådana kan vara om alla provtillfällen ska omfattas, om 12

13 både grund- och gymnasieskola ska omfattas, vem/vilka som ska utföra bedömningsarbetet, kostnader, hur resultaten kan kopplas till ökad måluppfyllelse genom samverkan med utvecklingsorganisationen, ska de fristående skolorna ingå, m.m. Beslutsunderlag - Motion: "Central rättning av de nationella proven", (Ks 579/2013) - Motionssvar: "Motion från Moderaterna om central rättning av de nationella proven", Förslag till beslut Kommunledningskontorets förslag till programnämnd Barn och utbildning 1. Motionen bifalles. 2. Motionssvaret översänds till Kommunfullmäktige. Yrkande Karolina Wallström (FP) yrkar bifall till motionen. Beslut Programnämnd Barn och utbildning beslutar 1. Motionen bifalles. 2. Motionssvaret översänds till Kommunfullmäktige. Reservationer m.m. Niclas Persson (MP) och Hans Holberg (V) avstår från att delta i beslut. 184 Motion från Moderaterna om Ökad trygghet i förskolan Ärendenummer: Bou 271/2013 Handläggare: PA Medin Ärendebeskrivning Maria Haglund (M) har till kommunfullmäktige lämnat en motion om ökad trygghet i förskolan. Barnen vistas en stor del av sin tid under sina första år i förskolan. Det är därför viktigt att denna tid sker i en trygg miljö. Det är också viktigt att föräldrar kan känna sig trygga när de överlåter sitt barn till förskolorna i Örebro kommun. Ett sätt att öka denna trygghet är att föräldrarna ges möjlighet att, på ett enkelt sätt, framföra egna förslag och synpunkter på vad de tycker kan göras för att förbättra tryggheten i förskolan. För detta ändamål bör ett Trygghetsråd inrättas som tar hand om de synpunkter och förslag som kommer in, rapporterar till förvaltningarna och om möjligt ger förslag på lämpliga åtgärder. Ett trygghetsråd, fungerande för hela kommunen, kan troligen fungera enligt motionärens intentioner. Dock finns inte den närhet till verksamheten och de unika kunskaperna om varje enhet som finns ute på enheterna. Det finns en 13

14 uppenbar risk att ett trygghetsråd som etablerats utanför den ordinarie ansvarslinjen kan bli tandlöst och insatserna komma att ske alltför långsamt. Även trygghetsrådets juridiska status kan komma att innebära problem i förhållande till linjeorganisationen. Genom att tydliggöra för såväl verksamheten som föräldrarna varje enhets ansvar för miljön och vilka rutiner som gäller finns goda förutsättningar för att framgångsrikt skapa en trygg miljö. Att jobba tillsammans, personal och vårdnadshavare, kommer att minimera situationer där barn kan komma till skada. Beslutsunderlag - Motion: "Ökad trygghet i förskolan", (Ks 502/2013) - Motionssvar: "Motion från Moderaterna om Ökad trygghet i förskolan", Förslag till beslut Kommunledningskontoret föreslår programnämnd Barn och utbildning 1. Motionen anses besvarad. 2. Motionssvaret översänds till Kommunfullmäktige. Yrkande Maria Haglund (M) yrkar bifall till motionen. Proposition Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut: Kommunledningskontorets förslag samt Maria Haglunds (M) bifallsyrkande till förmån för motionen. Ordföranden ställer Maria Haglunds (M) bifallsyrkande mot kommunledningskontorets förslag och finner att programnämnden beslutar enligt kommunledningskontorets förslag. Beslut Programnämnd Barn och utbildning beslutar 1. Motionen anses besvarad. 2. Motionssvaret översänds till Kommunfullmäktige. Reservation Mot beslutet reserverar sig Maria Haglund (M), Eghbal Kamran (M) och Sara Dicksen (M) till förmån för motionen. 185 Information om hantering av skolskjutsärenden Ärendenummer: Bou 1013/2013 Handläggare: Jan Persson 14

15 Ärendebeskrivning Jan Persson, chef för kollektivtrafikenheten i Örebro kommun, informerar om hanteringen av skolskjutsärenden. Förslag till beslut Kommunledningskontorets förslag till programnämnd Barn och utbildning - Informationen läggs till handlingarna. Beslut Programnämnd Barn och utbildning beslutar - Enligt kommunledningskontorets förslag. 186 Komplettering av utvändig miljö, Engelbrektskolan Ärendenummer: Bou 982/2013 Handläggare: Andreas Ernestam Ärendebeskrivning Engelbrektsskolan har flyttat till före detta Wadköping utbildningscenter. Det finns ett behov av att anpassa Engelbrektsskolans utvändiga miljö. Den utökade hyreskostnader blir ca kronor per år. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse: "Komplettering av utvändig miljö Engelbrektskolan", Förslag till beslut Kommunledningskontorets förslag till programnämnd Barn och utbildning 1. Engelbrektsskolans skolgård kompletteras med utrustning för idrott och lek. 2. Ombyggnationen innebär en ökad hyreskostnad på ca kronor per år och finansieras inom programnämnd Barn och utbildnings tilldelade budgetram. Beslut Programnämnd Barn och utbildning beslutar - Enligt kommunledningskontorets förslag. Reservationer m.m. Niclas Persson (MP) avstår från att delta i beslut. 187 Ersättning av förskolepaviljong, Bettorps förskola - Skolnämnd nordväst. Ärendenummer: Bou 981/2013 Handläggare: Andreas Ernestam 15

16 Ärendebeskrivning Bettorps förskola ligger på Bocktörnevägen i bostadsområdet Bettorp. Bygglovet för delar av förskolan går inte förlänga eftersom att byggnaden inte uppfyller samhällets krav. Byggnaden som tas bort föreslås ersättas med nya lokaler. Förskolelokalerna bedöms vara färdiga till och med årsskiftet 2013/2014 och leder till utökade hyreskostnader på ca kronor per år. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse: "Ersättning av paviljong Bettorps förskola, Lillån", Förslag till beslut Kommunledningskontorets förslag till programnämnd Barn och utbildning 1. En ny förskolepaviljong hyrs in till Bettorps förskola. 2. Den nya förskolepaviljongen innebär en ökad hyreskostnad på ca kronor per år och finansieras inom programnämnd Barn och utbildnings tilldelade budgetram. Beslut Programnämnd Barn och utbildning beslutar - Enligt kommunledningskontorets förslag. 188 Ersättning av Karlslunds förskolas lokaler, Karlslund Ärendenummer: Bou 980/2013 Handläggare: Andreas Ernestam Ärendebeskrivning Karlslunds förskola har 4 avdelningar och ligger vid Gäddestavägen 2, nära Karlslunds motionscentral. Kommunens fastighetsbolag Futurum har genomfört en undersökning av statusen på förskolans lokaler. De har funnit fel och brister, bland annat fuktskador. Förslaget är att ersätta nuvarande lokaler med en ny byggnad. Projektet leder till ökade hyreskostnader på ca 1,3 miljoner kronor per år. Kommunledningskontoret föreslår att programnämnd Barn och utbildning ansöker om kompensation på 1,3 miljoner kronor hos kommunstyrelsen. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse: "Ersättning av Karlslunds förskolas lokaler, Karlslund", Förslag till beslut Kommunledningskontorets förslag till programnämnd Barn och utbildning: 1. En ny förskola innehållande 5 förskoleavdelningar byggs som ersättning för Karlslunds förskolas lokaler. 16

17 2. Programnämnd Barn och utbildning ansöker hos kommunstyrelsen om kompensation för utökade driftkostnader på 1,3 miljoner kronor. Beslut Programnämnd Barn och utbildning beslutar - Enligt kommunledningskontorets förslag. Reservationer m.m. Hans Holberg (V) avstår från att delta i beslut och inkommer med ett särskilt yttrande (Bilaga 9). 189 Information om lokalärenden Handläggare: Andreas Ernestam Ärendebeskrivning Lokalstrateg Andreas Ernestam informerar om aktuella lokalärenden inom programområde Barn och utbildning. Förslag till beslut Kommunledningskontorets förslag till programnämnd Barn och utbildning -Informationen läggs till handlingarna. Beslut Programnämnd Barn och utbildning beslutar - Enligt kommunledningskontorets förslag. 190 Rapport om förskolesituationen inför vårterminen 2014 Ärendenummer: Bou 988/2013 Handläggare: Staffan Henningson Ärendebeskrivning Örebro kommun är en tillväxtkommun och antalet barn i förskoleåldrarna ökar ständigt. Bedömningen för året är ett behov på helårsbasis på knappt 200 fler platser, vilket motsvarar en nettoökning på närmare 12 förskoleavdelningar. Behovet är större under vårterminen och än under höstterminen. Faktorer med konsekvenser för platsbehov är utöver befolkningsutveckling, andelen barn med plats i förskola och pedagogisk omsorg, andel av de allra yngsta barnen i verksamheterna, gruppstorlek samt etablering av fristående verksamhet. Behovet kommer att klaras med den planering som nu pågår. Efterfrågan är störst i förvaltningsområdena Nordost och Sydost och området Vivalla. 17

18 Beslutsunderlag Rapport: "Rapport om förskolesituationen inför vårterminen 2014", Förslag till beslut Kommunledningskontorets förslag till programnämnd Barn och utbildning - Rapporten tas till protokollet. Beslut Programnämnd Barn och utbildning beslutar - Enligt kommunledningskontorets förslag. 191 Programdirektörens information Ärendebeskrivning Programdirektör Marie Holm tipsar programnämndens ledamöter om sidan som Skolverket är utgivare för. Beslut Programnämnd Barn och utbildning beslutar - Informationen läggs till handlingarna. 192 Anmälan av delegationsbeslut Ärendenummer: Bou 989/2013 Ärendebeskrivning Anmälan av delegationsbeslut enligt förteckning. Presidiesammanträde har hållits den 22 november Beslutsunderlag Förteckning av delegationsbeslut Förslag till beslut Kommunledningskontorets förslag till programnämnd Barn och utbildning - Anmälan av delegationsbeslut och presidiesammanträde läggs till handlingarna. Beslut Programnämnd Barn och utbildning beslutar - Enligt kommunledningskontorets förslag. 193 Inkomna skrivelser Ärendenummer: Bou 990/

19 Beslutsunderlag - Protokoll från samverkan Diarielista, Bou /2013. Förslag till beslut Kommunledningskontorets förslag till programnämnd Barn och utbildning - Anmälan av inkomna skrivelser läggs till handlingarna. Beslut Programnämnd Barn och utbildning beslutar - Enligt kommunledningskontorets förslag. 19

20 KW 13/ Bilaga , (Protokoll, Bou 43/2013) Kunskap Frihet Utveckling VÄLFÄRDSBUDGET Kapitel 2-3 Barn o Utbildning Folkpartiet Liberalerna i Örebro kommun 2014

21 ÖVERGRIPANDE STRATEGIER UR ETT LIBERALT PERSPEKTIV Folkpartiet är kunskapspartiet Den liberala skolpolitiken sätter individen i centrum och skapar möjligheter för människor att växa, forma sina egna liv och förändra sin omgivning. Skolan ska utmana dem som inte får utmaningar hemma. Skolan ska ha höga förväntningar på den som inte har några förväntningar på sig själva. En skola utan krav sviker de svagaste eleverna. Att tidigt delta i en pedagogisk verksamhet ger stora möjligheter. Inlärningsförmågan är som störst innan barnen har uppnått skolåldern. För barn är lek och lärande en lärande lek. En tydligare pedagogisk inriktning i förskolan och en verksamhet anpassad till det enskilda barnet skapar bättre förutsättningar att klara skolan på ett bra sätt. Det gynnar särskilt barn i behov av extra stöd. Förskolan ska bli bättre på att stimulera barns naturliga lust att lära. Folkpartiet är frihetspartiet Den liberala visionen handlar om frihet. Frihet för varje individ att växa och att utveckla sina möjligheter och färdigheter. Frihet för varje individ att skapa sin framtid. Frihet för varje individ att välja, så länge det inte begränsar någon annans frihet. I den kommunala politiken får det till följd att vi liberaler bejakar alla de olika valfrihetssystem som de senaste årens politik gjort möjliga. Friskolor, alternativa utförare inom äldreomsorgen, olika former av valfrihetssystem inom social välfärd, entreprenader inom teknisk sektor allt som ger mer makt till medborgaren är en del av denna frihet. Men frihet skapas också genom att alla elever får rätt till kunskap. Det är kunskaperna som är grund för hur livet kommer att utvecklas. Därför är en skola för bildning och kunskap den viktigaste grunden för fria och starka medborgare. Därför är en förskola med möjligheter till god pedagogik en bra start för de allra flesta barn. Arbete är också en del av den frihet som så många av oss tar för självklar. Arbete skapar mening i livet och den som kan försörja sig själv har en större frihet än den som lever på bidrag eller av andra. Men politiker kan inte skapa andra arbeten än inom offentlig sektor. Och den offentliga sektorns styrka bygger på att vi har många privata företag. För oss liberaler handlar det därför om att skapa goda förutsättningar för nya och växande företag. Att fritt kunna välja var man vill bo och verka underlättas av en utvecklad infrastruktur. Allt fler väljer att driva sitt företag från en lokal utanför staden, detta är möjligt då fibernätverket och kommunikationer i övrigt är utbyggt även på landsbygden. Frihet är också en förvissning om att det finns en trygghet när livet av olika skäl krisar. Äldreomsorg där alla tar hänsyn till vem du är, vad du vill och hur du vill leva hela livet. Social välfärd för den som inte klarar vardagen. Frihet är också stöd till den som av olika anledningar lever med funktionsnedsättningar. Frihet innebär också att människor behandlas som individer, oavsett om man är kvinna eller man, ung eller gammal, rik eller fattig, svensk sedan länge eller ny i Sverige. Jämställdhetsarbetet innebär att Örebro tar sitt ansvar både som arbetsgivare och som samhällsaktör. Våra medarbetare ska behandlas lika oavsett kön. Men också de som använder 3

Planeringsdirektiv med budget 2015-2017

Planeringsdirektiv med budget 2015-2017 HALMSTADS KOMMUN eringsdirektiv med budget 2015-2017 Jobb, utbildning och välfärd Socialdemokraterna och Vänsterpartiet FÖR ETT MÖJLIGHETERNAS HALMSTAD Vi står för en politik som skapar jobb, värnar välfärden,

Läs mer

Årsplan 2013-2015 2012-10-23

Årsplan 2013-2015 2012-10-23 Årsplan 2013-2015 2012-10-23 Innehåll Politiska utgångspunkter & Fokus Särskilda prioriteringar 2013... 2 Strategiska mål... 3 Budgetprocess... 4 Fler jobb och växande företag... 5 Unga ska inte vara arbetslösa...

Läs mer

En växande kommun med nya möjligheter 2.0

En växande kommun med nya möjligheter 2.0 Ks 654/2012 En växande kommun med nya möjligheter 2.0 Förslag till reviderad budget för 2012 2012-06-12 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Reviderad budget för år 2012... 3 Reviderad budget

Läs mer

Innehåll Innehåll... 2 Inledning... 3 Politik för samarbete och utveckling... 3 Hållbar tillväxt... 4 Ett starkt näringsliv för fler människor i

Innehåll Innehåll... 2 Inledning... 3 Politik för samarbete och utveckling... 3 Hållbar tillväxt... 4 Ett starkt näringsliv för fler människor i Innehåll Innehåll... 2 Inledning... 3 Politik för samarbete och utveckling... 3 Hållbar tillväxt... 4 Ett starkt näringsliv för fler människor i jobb... 4 Sveriges bästa miljö- och klimatkommun... 6 En

Läs mer

MÅL OCH BUDGET 2013-2015

MÅL OCH BUDGET 2013-2015 MÅL OCH BUDGET 2013-2015 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING BESLUTSSATSER... 3 POLITISK INRIKTNING FÖR KOMMUNENS VERKSAMHET... 5 SIGTUNA KOMMUNS VÄRDEGRUND... 17 HÅLLBAR UTVECKLING... 20 PERSPEKTIVMÅL...

Läs mer

Det liberala alternativet

Det liberala alternativet Det liberala alternativet Politikens främsta uppgift är att skapa förutsättningar inte hinder för initiativ och alternativ. Vår politik bygger på ett förtroende för den enskilda människans kraft att göra

Läs mer

Mål och budget 2014 och planeringsramar 2015-2016 för Huddinge kommun

Mål och budget 2014 och planeringsramar 2015-2016 för Huddinge kommun KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 27 maj 2013 7 Paragraf Diarienummer KS-2013/467.182 Mål och budget 2014 och planeringsramar 2015-2016 för Huddinge kommun Kommunstyrelsens

Läs mer

Gröna sköna Tyresö. Kommunplan 2015-2018

Gröna sköna Tyresö. Kommunplan 2015-2018 Gröna sköna Tyresö Kommunplan 2015-2018 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT... 4 2. EN BUDGET FÖR VÄLBEFINNANDE... 5 3. MILJÖPARTIETS VISION FÖR TYRESÖ KOMMUN 2030... 7 TYRESÖ EN GRÖNSKANDE

Läs mer

SI 203 HELSINGB 5 ORG Plan för mål och ekonomi 2014

SI 203 HELSINGB 5 ORG Plan för mål och ekonomi 2014 SI Plan för mål och ekonomi 2014 HELSINGBORG 2035 Vision Helsingborg 2035 År 2035 ska Helsingborg vara den skapande, pulserande, gemensamma, globala och balanserade staden för människor och företag. Vision

Läs mer

Kommunalt handlingsprogram 2015-2018

Kommunalt handlingsprogram 2015-2018 Socialdemokraterna i Nacka Kommunalt handlingsprogram 2015-2018 Gruppens har tolkat sitt uppdrag enligt; - Förslaget till handlingsprogram ska ange inriktning på den socialdemokratiska kommunalpolitiken

Läs mer

Jämlikhet och utveckling

Jämlikhet och utveckling Uppsala socialdemokratiska kommunfullmäktigegrupp Jämlikhet och utveckling Högre ambitioner för Uppsala Uppsala kommun Inriktning, Verksamhet, Ekonomi 2012-2015 2 (88) Jämlikhet och utveckling Högre ambitioner

Läs mer

Innehållsförteckning Bilder framsida: Creative Commons CC BY CC BY

Innehållsförteckning Bilder framsida: Creative Commons CC BY CC BY Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 På väg mot 150 000 invånare... 3 Vad innehåller detta dokument?... 4 Processen för styrning, uppföljning och utveckling av Örebro... 5 Strategiska områden

Läs mer

Du är Gävle. Med vänlig hälsning, Jörgen Edsvik och Åsa Wiklund Lång. kommunalrådskandidater Socialdemokraterna i Gävle

Du är Gävle. Med vänlig hälsning, Jörgen Edsvik och Åsa Wiklund Lång. kommunalrådskandidater Socialdemokraterna i Gävle Du är Gävle. Ibland kan glappet kännas stort mellan invånare och politiker i alla färger. Att styra en kommun är komplext. Just därför får vi politiker aldrig hamna för långt bort från din verklighet,

Läs mer

Socialdemokraternas förslag till budget 2014

Socialdemokraternas förslag till budget 2014 (S):1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING NYSTART FÖR STOCKHOLM 4 En stad som växer genom arbete, utbildning och investeringar 4 Ett Stockholm som arbetar 5 Bryt utvecklingen mot sjunkande resultat i skolan 9 Utveckla

Läs mer

Finansborgarrådets förslag till budget 2015 för Stockholms stad Inriktning för 2016 och 2017

Finansborgarrådets förslag till budget 2015 för Stockholms stad Inriktning för 2016 och 2017 Dnr 111-459/2014 för Stockholms stad Inriktning för 2016 och 2017 INLEDNING... 1 NÄMNDER OCH STYRELSER UTOM ROTELINDELNING Kommunstyrelsen m.m.... 35 Revisorskollegiet... 55 Val... 57 STADSDELSNÄMNDERNA

Läs mer

En stad för alla. Budget 2011. Uppdaterad

En stad för alla. Budget 2011. Uppdaterad En stad för alla Budget 2011 Uppdaterad Innehållsförteckning 1. Inledning 4 Välfärden främst 4 En stad för alla 4 En bättre skola 5 En värdig omsorg 5 Bättre miljö och ökad trygghet 6 2. Alliansen i regering

Läs mer

2 (43) Innehållsförteckning

2 (43) Innehållsförteckning 2 (43) Innehållsförteckning Vägen mot ett Nacka som sätter barnen i centrum... 4 Socialdemokratiska satsningar i budgetmotionen... 6 Kommunstyrelsen och övergripande... 6 Arbets- och företagsnämnden...

Läs mer

FÖRSKOLECHEFEN SOM LEDARE, ETT KOMPLEXT UPPDRAG - JÄMFÖRANDE STUDIE KOMMUNAL/ FRISTÅENDE FÖRSKOLA.

FÖRSKOLECHEFEN SOM LEDARE, ETT KOMPLEXT UPPDRAG - JÄMFÖRANDE STUDIE KOMMUNAL/ FRISTÅENDE FÖRSKOLA. Annsofie Falk Solgården & Tallbacksgårdens förskolor, Sandvikens Kommun Birgitta Kinnunen Pysslingen Förskolor Svampen, Johannelund, Stockholm Fördjupningsarbete i rektorsprogrammet, Block 5 HT 2012/ VT

Läs mer

Ansvar, Rättvisa och Förnyelse

Ansvar, Rättvisa och Förnyelse Sida 1 av 33 Ansvar, Rättvisa och Förnyelse Mål och Budget 2013, Moderaterna och Kristdemokraterna i Nynäshamn Vår utgångspunkt finner vi i en tro på människan, friheten, ansvarstagandet, marknadsekonomin

Läs mer

Sverigedemokraterna Eskilstuna. Årsplan 2015 Trygghet genom hela livet

Sverigedemokraterna Eskilstuna. Årsplan 2015 Trygghet genom hela livet Sverigedemokraterna Eskilstuna Årsplan 2015 Trygghet genom hela livet Sverigedemokraterna Eskilstuna årsplan 2015 2 Innehåll 1 Inledning... 4 2 Vision... 5 3 Uppföljning av vårt valmanifest 2010... 6 4

Läs mer

Gabriel Melki (S) och Edip Noyan (M)

Gabriel Melki (S) och Edip Noyan (M) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1[18] Kommunstyrelsen 2011-11-07 Plats och tid Kommunalhuset i Tumba, 2:3, kl 16:00-17:00 Beslutande Enligt bilaga Ersättare Övriga deltagande Enligt bilaga Åsa Ratcovich (kommundirektör),

Läs mer

201 Ettårsplan 2014 (KS/2013:458)

201 Ettårsplan 2014 (KS/2013:458) PROTOKOLLSUTDRAG 1[3] Kommunstyrelsen 2013-11-04 Dnr KS/2013:458 201 Ettårsplan 2014 (KS/2013:458) Beslut Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: Kommunfullmäktige beslutar att 1. Fastställa kommunstyrelsens

Läs mer

Alla behövs i bygget av ett bättre Östergötland

Alla behövs i bygget av ett bättre Östergötland Alla behövs i bygget av ett bättre Östergötland Moderaternas handlingsprogram 2015-2018 Sida 1 av 42 och våra 69 ställningstaganden för ett bättre Östergötland. Sida 2 av 42 Varje dag anländer tusentals

Läs mer

Möjligheternas Nacka Socialdemokraternas i Nacka budgetmotion 2013 1

Möjligheternas Nacka Socialdemokraternas i Nacka budgetmotion 2013 1 Möjligheternas Nacka Socialdemokraternas i Nacka budgetmotion 2013 1 Innehållsförteckning MÖJLIGHETERNAS NACKA... 4 SKARPA FÖRSLAG I BUDGETMOTIONEN... 6 KOMMUNSTYRELSEN OCH ÖVERGRIPANDE... 6 ARBETS- OCH

Läs mer

En växande kommun med nya möjligheter. Kommunledningen i Örebros över gripande strategier och budget 2015 med plan för 2016 2017. orebro.

En växande kommun med nya möjligheter. Kommunledningen i Örebros över gripande strategier och budget 2015 med plan för 2016 2017. orebro. En växande kommun med nya möjligheter. Kommunledningen i Örebros över gripande strategier och budget 2015 med plan för 2016 2017. orebro.se En växande kommun med nya möjligheter. Kommunledningen i Örebros

Läs mer

K om m u n polit is k t h an dlin gs progr am f ör Ny a Moderat er n a i Gäv le k om m u n 2014-2018

K om m u n polit is k t h an dlin gs progr am f ör Ny a Moderat er n a i Gäv le k om m u n 2014-2018 K om m u n polit is k t h an dlin gs progr am f ör Ny a Moderat er n a i Gäv le k om m u n 2014-2018 Så gör vi ett bra Gävle bättre! Foto: Arild Vågen, 2013,, CC-BY-SA-3.0, via Wikimedia Commons Kommunalpolitiskt

Läs mer

Stockholm en jämlik och hållbar stad

Stockholm en jämlik och hållbar stad Stockholm en jämlik och hållbar stad Vår stad är möjligheternas stad. Hit flyttar människor för att utbilda sig och jobba. Här finns utveckling och ambitioner sida vid sida. Stockholm har en fantastisk

Läs mer

Foto Clifford Shirley. Budget 2015. Enköpings kommun

Foto Clifford Shirley. Budget 2015. Enköpings kommun Foto Clifford Shirley Budget 2015 Enköpings kommun Budget 2015 Enköpings kommun Med långtidsbudget 2016-2017 Antagen av kommunfullmäktige 18 november 2014 Ärende KS2014/122 136 Innehåll Enköping för alla

Läs mer

ÅRSPLAN FÖR ESKILSTUNA KOMMUN

ÅRSPLAN FÖR ESKILSTUNA KOMMUN ÅRSPLAN FÖR ESKILSTUNA KOMMUN Innehåll 1 Inledning... 4 2 Vision... 5 3 Uppföljning av vårt valmanifest för mandatperioden 2014-2018... 6 4 Ekonomiska förutsättningar... 7 5 Sammanfattning över våra satsningar

Läs mer

Tillsammans utvecklar vi Uppsala

Tillsammans utvecklar vi Uppsala Tillsammans utvecklar vi Uppsala Kommunalt handlingsprogram Uppsala 2014 Det går bra för Uppsala Nya moderaterna står redo att leda Uppsala de fyra kommande åren. Tillsammans med våra samarbetspartier

Läs mer