Programnämnd Barn och utbildning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Programnämnd Barn och utbildning"

Transkript

1 Protokoll Bou 43/2013 Programnämnd Barn och utbildning Datum: Klockan: 13:15 16:30 (ajournering kl.14:40-15:00) Plats: Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Thomas Esbjörnsson (S) Anders Hagsten (KD) Karolina Wallström (FP) Per-Åke Sörman (C) Maria Haglund (M) Dennis Begic (S) Jessica Ekerbring (S) Frederick Axewill (S) Sara Dicksen (M) Eghbal Kamran (M) Niclas Persson (MP) Hans Holberg (V) Tjänstgörande ersättare Linda Smedberg (S) Adils Johansson (S) Gjohn-Marko Berisha (KD) Victor Silwerfeldt (S) Gunnar Oest (MP) Närvarande ersättare Georg Barsom (FP) Najah Ericsson Tali (M) Sara Ishak (M) Övriga Marie Holm Anna Fogel Andreas Ernestam PA Medin Staffan Henningson Jan Persson Maria Sehdo programdirektör nämndadministratör planerare planerare projektkoordinator enhetschef kollektivtrafikenheten ekonom 1

2 Anna Fogel, sekreterare Justerat den Thomas Esbjörnsson (S), ordförande Sara Dicksen (M), justerare Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den Godkännande av dagordning Beslut Programnämnd Barn och utbildning beslutar - Dagordningen godkänns. 174 Programplan med budget 2014 Ärendenummer: Bou 878/2013 Handläggare: Liselotte Nöjd Ärendebeskrivning Programområde barn och utbildning har av kommunstyrelsen tilldelats en budgetram på miljoner kronor som har fördelats per verksamhetsområde. Beslutsunderlag - Programplan med budget 2014 för programområde Barn och utbildning, Bilaga 1: "Driftkostnadskonsekvenser av investeringsprogram - lokaler för åren " - Bilaga 2: "Driftkostnadskonsekvenser av investeringsprogram - IT för åren " - Bilaga 3: "Indikatorer per nämnd." - Bilaga 4: "Prioriterade områden för programområde Barn och utbildning enligt ÖSB 2014" Förslag till beslut Kommunledningskontoret förslag till programnämnd Barn och utbildning 1. Programplan med budget 2014 och investeringsprogram för programnämnd Barn och utbildning antas. 2. Indikatorer med målvärden för 2014 till driftnämnderna fastställs. 2

3 3. De reviderade servicegarantierna för 2014 fastställs. 4. Tillsynsplan 2014 för programnämndens egen verksamhet fastställs i februari Programplan med budget 2014 överlämnas till kommunstyrelsen. Yrkande Thomas Esbjörnsson (S), Per-åke Sörman (C) och Anders Hagsten (KD) yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag. Maria Haglund (M) yrkar avslag på kommunledningskontorets förslag till förmån för Moderaternas tidigare inlämnade budgetförslag i Kommunfullmäktige. Karolina Wallström (FP) yrkar avslag på kommunledningskontorets förslag till förmån för Folkpartiets budgetförslag. Hans Holberg (V) yrkar avslag på kommunledningskontorets förslag till förmån för Vänsterpartiets budgetförslag. Niclas Persson (MP) yrkar avslag på kommunledningskontorets förslag till förmån för Miljöpartiets budgetförslag. Maria Haglund (M), Niclas Persson (MP), Karolina Wallström (FP) och Hans Holberg (V) gör följande tilläggsyrkande till de uppdrag som återfinns i bifallen budget: 1. En finansierad plan för att minska barngruppernas storlek ska tas fram. 2. Alla skolor ska ha fri pedagogisk lunch. Thomas Esbjörnsson (S) yrkar avslag på tilläggsyrkandet. Proposition Ordföranden finner att det finns fem förslag till beslut: Kommunledningskontorets budgetförslag, Moderaternas tidigare inlämnade budgetförslag i Kommunfullmäktige, Folkpartiets budgetförslag, Vänsterpartiets budgetförslag samt Miljöpartiets budgetförslag. Ordföranden behandlar förslagen ett i taget och finner att programnämnden beslutar enligt kommunledningskontorets förslag. Ordföranden ställer sedan tilläggsyrkandet mot avslagsyrkandet och finner att programnämnden avslår tilläggsyrkandet. Beslut Programnämnd Barn och utbildning beslutar 1. Programplan med budget 2014 och investeringsprogram för programnämnd Barn och utbildning antas. 2. Indikatorer med målvärden för 2014 till driftnämnderna fastställs. 3

4 3. De reviderade servicegarantierna för 2014 fastställs. 4. Tillsynsplan 2014 för programnämndens egen verksamhet fastställs i februari Programplan med budget 2014 överlämnas till kommunstyrelsen. Reservation Mot beslutet reserverar sig Maria Haglund (M) till förmån för Moderaternas tidigare inlämnade budgetförslag i Kommunfullmäktige. Mot beslutet reserverar sig Karolina Wallström (FP) till förmån för Folkpartiets budgetförslag (Bilaga 1). Mot beslutet reserverar sig Hans Holberg (V) till förmån för Vänsterpartiets budgetförslag (Bilaga 2). Mot beslutet reserverar sig Niclas Persson (MP) till förmån för Miljöpartiets budgetförslag (Bilaga 3). Mot beslutet att avslå tilläggsyrkandet reserverar sig Maria Haglund (M), Niclas Persson (MP), Karolina Wallström (FP) och Hans Holberg (V). Maria Haglund (M) inkommer med skriftlig reservation (Bilaga 4). Hans Holberg (V) inkommer med skriftlig reservation (Bilaga 5). Niclas Persson (MP) och Gunnar Oest (MP) inkommer med skriftlig reservation (Bilaga 6). Karolina Wallström (FP) inkommer med skriftlig reservation (Bilaga 7). 175 Avskrivning av 2012 års utestående fordringar gällande allmän debitering Ärendenummer: Bou 984/2013 Handläggare: Liselotte Nöjd Ärendebeskrivning Barn och utbildnings utestående kundfordringar för allmän debitering är fakturor med sista betalningsdag till och med den 31 december Barn och utbildnings sammanlagda utestående fordringar för år 2012 är kronor. Efter avskrivningsbeslutet kommer fakturorna att avregistreras ur kommunens ekonomisystem. Den fortsatta bevakningen kommer att ske manuellt. Avskrivning sker i bokföring men kravet mot den enskilda kvarstår. 4

5 Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse: "Avskrivning av 2012 års utestående fordringar gällande allmän debitering", Förslag till beslut Kommunledningskontorets förslag till programnämnd Barn och utbildning - Avskriva 2012 års utestående kundfordringar för allmän debitering ur ekonomisystemet. Beslut Programnämnd Barn och utbildning beslutar - Enligt kommunledningskontorets förslag. 176 Avskrivning av 2012 års utestående fordringar gällande barnomsorgsavgifter Ärendenummer: Bou 1012/2013 Handläggare: Liselotte Nöjd Ärendebeskrivning Enligt god redovisningssed ska en osäker fordran inte tas upp som en tillgång. Barn och utbildnings utestående kundfordringar för barnomsorgsavgifter är fakturor med sista betalningsdag till och med den 31 december Barn och utbildnings sammanlagda utestående fordringar för år 2012 är ,60 kronor. Efter avskrivningsbeslutet kommer fakturorna att avregistreras ur kommunens ekonomisystem. Den fortsatta bevakningen kommer att ske manuellt. Avskrivning sker i bokföringen men kravet mot den enskilda kvarstår. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse: "Avskrivning av 2012 års utestående fordringar gällande barnomsorgsavgifter", Förslag till beslut Kommunledningskontorets förslag till programnämnd Barn och utbildning - Avskriva 2012 års utestående kundfordringar för barnomsorgsavgifter ur ekonomisystemet. Beslut Programnämnd Barn och utbildning beslutar - Enligt kommunledningskontorets förslag. 5

6 177 Ersättningsnivåer 2014 enligt resursfördelningsmodell förskoleverksamhet Ärendenummer: Bou 985/2013 Handläggare: Liselotte Nöjd Ärendebeskrivning Resursfördelningsmodellen har arbetats fram utifrån principer för framtagande av resursfördelningsmodell för förskoleverksamheten. Tilldelningen är ett driftbidrag till verksamheten. Resursfördelningsmodellen gäller också för intraprenader inom programområdet. Det är inga förändringar i resursfördelningsmodellen inför Under 2014 kommer en översyn av resursfördelningsmodellen att ske. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse: "Ersättningsnivåer 2014 enligt resursfördelningsmodell förskoleverksamhet", Förslag till beslut Kommunledningskontorets förslag till programnämnd Barn och utbildning 1. Ersättningsnivåer för 2014 antas. 2. Ersättningsnivåerna gäller från och med 1 januari Yrkande Karolina Wallström (FP) yrkar avslag på kommunledningskontorets förslag till förmån för Folkpartiets budgetförslag. Hans Holberg (V) yrkar avslag på kommunledningskontorets förslag till förmån för Vänsterpartiets budgetförslag. Niclas Persson (MP) yrkar avslag på kommunledningskontorets förslag till förmån för Miljöpartiets budgetförslag. Maria Haglund (M) yrkar avslag på kommunledningskontorets förslag till förmån för Moderaternas tidigare inlämnade budgetförslag i Kommunfullmäktige. Proposition Ordföranden finner att det finns fem förslag till beslut: Kommunledningskontorets förslag, Moderaternas tidigare inlämnade budgetförslag i Kommunfullmäktige, Folkpartiets budgetförslag, Vänsterpartiets budgetförslag samt Miljöpartiets budgetförslag. Ordföranden behandlar förslagen ett i taget och finner att programnämnden beslutar enligt kommunledningskontorets förslag. 6

7 Beslut Programnämnd Barn och utbildning beslutar 1. Ersättningsnivåer för 2014 antas. 2. Ersättningsnivåerna gäller från och med 1 januari Reservation Mot beslutet reserverar sig Karolina Wallström (FP) till förmån för Folkpartiets budgetförslag (Bilaga 1). Mot beslutet reserverar sig Hans Holberg (V) till förmån för Vänsterpartiets budgetförslag (Bilaga 2). Mot beslutet reserverar sig Niclas Persson (MP) till förmån för Miljöpartiets budgetförslag (Bilaga 3). Mot beslutet reserverar sig Maria Haglund (M) till förmån för Moderaternas tidigare inlämnade budgetförslag i Kommunfullmäktige. Maria Haglund (M) inkommer med skriftlig reservation (Bilaga 8). 178 Ersättningsnivåer 2014 enligt resursfördelningsmodell grundskoleverksamhet Ärendenummer: Bou 986/2013 Handläggare: Liselotte Nöjd Ärendebeskrivning Resursfördelningsmodellen har arbetats fram utifrån principer för framtagande av resursfördelningsmodell för grundskoleverksamheten. Tilldelningen är ett driftbidrag till verksamheten. Resursfördelningsmodellen gäller också för intraprenader inom programområdet. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse: "Ersättningsnivåer 2014 enligt resursfördelningsmodell grundskoleverksamhet", Förslag till beslut Kommunledningskontorets förslag till programnämnd Barn och utbildning 1. Ersättningsnivåer för 2014 antas. 2. Ersättningsnivåerna gäller från och med 1 januari Ersättningsnivån till fristående skolor för deltagande i modersmålsundervisning kompletteras i handling efter bokslut

8 Yrkande Karolina Wallström (FP) yrkar avslag på kommunledningskontorets förslag till förmån för Folkpartiets budgetförslag. Hans Holberg (V) yrkar avslag på kommunledningskontorets förslag till förmån för Vänsterpartiets budgetförslag. Niclas Persson (MP) yrkar avslag på kommunledningskontorets förslag till förmån för Miljöpartiets budgetförslag. Maria Haglund (M) yrkar avslag på kommunledningskontorets förslag till förmån för Moderaternas tidigare inlämnade budgetförslag i Kommunfullmäktige. Proposition Ordföranden finner att det finns fem förslag till beslut: Kommunledningskontorets förslag, Moderaternas tidigare inlämnade budgetförslag i Kommunfullmäktige, Folkpartiets budgetförslag, Vänsterpartiets budgetförslag samt Miljöpartiets budgetförslag. Ordföranden behandlar förslagen ett i taget och finner att programnämnden beslutar enligt kommunledningskontorets förslag. Beslut Programnämnd Barn och utbildning beslutar 1. Ersättningsnivåer för 2014 antas. 2. Ersättningsnivåerna gäller från och med 1 januari Ersättningsnivån till fristående skolor för deltagande i modersmålsundervisning kompletteras i handling efter bokslut Reservation Mot beslutet reserverar sig Karolina Wallström (FP) till förmån för Folkpartiets budgetförslag (Bilaga 1). Mot beslutet reserverar sig Hans Holberg (V) till förmån för Vänsterpartiets budgetförslag (Bilaga 2). Mot beslutet reserverar sig Niclas Persson (MP) till förmån för Miljöpartiets budgetförslag (Bilaga 3). Mot beslutet reserverar sig Maria Haglund (M) till förmån för Moderaternas tidigare inlämnade budgetförslag i Kommunfullmäktige. Maria Haglund (M) inkommer med skriftlig reservation (Bilaga 8). 179 Ersättningsnivåer 2014 enligt resursfördelningsmodell obligatorisk särskola Ärendenummer: Bou 987/2013 Handläggare: Liselotte Nöjd 8

9 Ärendebeskrivning Resursfördelningsmodellen är uppdelad i tre delar lokalkostnader, en gruppbaserad del och en individbaserad del. Resursfördelningsmodellen gäller också för intraprenader inom programområdet. Förslag till beslut Kommunledningskontorets förslag till programnämnd Barn och utbildning 1. Ersättningsnivåer för 2014 antas. 2. Ersättningsnivåerna gäller från och med 1 januari Yrkande Karolina Wallström (FP) yrkar avslag på kommunledningskontorets förslag till förmån för Folkpartiets budgetförslag. Hans Holberg (V) yrkar avslag på kommunledningskontorets förslag till förmån för Vänsterpartiets budgetförslag. Niclas Persson (MP) yrkar avslag på kommunledningskontorets förslag till förmån för Miljöpartiets budgetförslag. Maria Haglund (M) yrkar avslag på kommunledningskontorets förslag till förmån för Moderaternas tidigare inlämnade budgetförslag i Kommunfullmäktige. Proposition Ordföranden finner att det finns fem förslag till beslut: Kommunledningskontorets förslag, Moderaternas tidigare inlämnade budgetförslag i Kommunfullmäktige, Folkpartiets budgetförslag, Vänsterpartiets budgetförslag samt Miljöpartiets budgetförslag. Ordföranden behandlar förslagen ett i taget och finner att programnämnden beslutar enligt kommunledningskontorets förslag. Beslut Programnämnd Barn och utbildning beslutar 1. Ersättningsnivåer för 2014 antas. 2. Ersättningsnivåerna gäller från och med 1 januari Reservation Mot beslutet reserverar sig Karolina Wallström (FP) till förmån för Folkpartiets budgetförslag (Bilaga 1). Mot beslutet reserverar sig Hans Holberg (V) till förmån för Vänsterpartiets budgetförslag (Bilaga 2). 9

10 Mot beslutet reserverar sig Niclas Persson (MP) till förmån för Miljöpartiets budgetförslag (Bilaga 3). Mot beslutet reserverar sig Maria Haglund (M) till förmån för Moderaternas tidigare inlämnade budgetförslag i Kommunfullmäktige. Maria Haglund (M) inkommer med skriftlig reservation (Bilaga 8). 180 Delegation till ordförande att fatta beslut om ersättningsnivåer till fristående gymnasie- och gymnasiesärskolor 2014 Ärendenummer: Bou 978/2013 Handläggare: Anna Fogel Ärendebeskrivning För att fristående gymnasie- och gymnasiesärskolor ska få besked om ersättningsnivåer för 2014 före årsskiftet föreslås att ordförande, samt vid förhinder för honom att vice ordförande eller 2:e vice ordförande får fatta beslut om ersättningsnivåerna i delegation. Ärendet ska anmälas på nästkommande sammanträde, den 5 februari Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse: "Delegation till ordförande att fatta beslut om ersättningsnivåer till fristående gymnasie- och gymnasiesärskolor 2014", Förslag till beslut Kommunledningskontorets förslag till programnämnd Barn och utbildning 1. Beslut om ersättningsnivåer för 2014 till fristående gymnasie- och gymnasiesärskolor delegeras till programnämndens ordförande, samt vid förhinder för honom till vice ordförande eller 2:e vice ordförande. 2. Beslut ska enligt 6 kap 36 i kommunallagen anmälas vid programnämndens nästkommande sammanträde, den 5 februari Beslut Programnämnd Barn och utbildning beslutar - Enligt kommunledningskontorets förslag. 181 Tillsynsrapport 2013 Ärendenummer: Bou 584/2012 Handläggare: Maria Sehdo Ärendebeskrivning I Tillsynsplan för 2013 beslutade programnämnd Barn och utbildning att följa upp att beslutade åtgärder i 2012 års granskningsrapport, då effekten av brister inom dessa områden kan få stor påverkan: 10

11 Rätt ansvarsnivå styr verksamhetsutvecklingen IT Redovisning av delegationsbeslut Hantering av allmänna handlingar Den sammanfattade bedömningen av de granskade områdena är att det råder god ordning för inkomna och utgående handlingar och delegationsordningen samt att även IT-stödsprocessen visar utveckling i riktning mot god ordning. De åtgärder som beslutades i 2012 år granskningsrapport har genomförts och visar på goda effekter. Nya rutiner är framtagna och visar förbättrade möjligheter till en god intern kontroll. Beslutsunderlag Kommunledningskontorets Tillsynsrapport för intern kontroll inom programnämnd Barn och utbildning den 29 november Förslag till beslut Kommunledningskontorets förslag till programnämnd Barn och utbildning 1. Programnämnd Barn och utbildning antar Tillsynsrapport för intern kontroll Inga nya förslag till åtgärder lämnas för granskningsområdena kring inkomna-/utgående handlingar och delegationsordning i samband med denna granskning men utvecklingen inom dessa områden kommer att följas upp i Tillsynsrapport Kommunledningskontoret får i uppdrag att, tillsammans med förvaltningskontoren, fortsätta arbetet med att tydliggöra processer och rutiner kring IT-investeringsplanen. Beslut Programnämnd Barn och utbildning beslutar - Enligt kommunledningskontorets förslag. 182 Ansökan om att bedriva pedagogisk barnomsorg Ärendenummer: Bou 301/2013 Handläggare: PA Medin Ärendebeskrivning Ansökan har inkommit från Ansam Alhassan om att bedriva pedagogisk omsorg i egna hemmet för åldersgruppen 1-12 år. Efterfrågan kommer att styra omfattningen av verksamheten. Maximalt antal platser som erbjuds kommer att vara sju. Huvudmannen bedöms ha förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller. Kraven på kvalitet och säkerhet för godkännande så att barnens behov av omsorg och god pedagogisk verksamhet kan tillgodoses när det gäller den sökta verksamheten. Den bostad verksamheten kommer att bedrivas i är lämpad för verksamheten. 11

12 Verksamheten kommer att vara öppen för alla barn som ska erbjudas motsvarande offentlig verksamhet, 25 kap 10:3 skollagen. Maxtaxan ska tillämpas. Påtagliga negativa konsekvenser uppstår inte för motsvarande verksamhet i kommunen genom verksamhetens etablering. Ansam Alhassan uppfyller därmed kraven för att få bidrag från kommunen. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse: "Ansökan från Ansam Alhassan om godkännande och bidrag att bedriva pedagogisk omsorg i hemmiljö ", Förslag till beslut Kommunledningskontorets förslag till programnämnd Barn och utbildning 1. Godkännande lämnas till Ansam Alhassan att bedriva pedagogisk omsorg i enskild regi för maximalt sju barn i åldersgruppen 1-12 år. 2. Bidrag lämnas till Ansam Alhassan. 3. Den ökade kostnaden finansieras ur avsatta medel i budget för programnämnd Barn och utbildning. 4. Om verksamheten inte startat inom två år från att programnämnd Barn och utbildning fattat beslut om godkännande krävs förnyad ansökan. Beslut Programnämnd Barn och utbildning beslutar - Enligt kommunledningskontorets förslag. 183 Motion från Moderaterna om central rättning av de nationella proven Ärendenummer: Bou 339/2013 Handläggare: PA Medin Ärendebeskrivning Kommunalrådet Maria Haglund (M) har till kommunfullmäktige lämnat en motion om att utreda möjligheten att införa central rättning av de nationella proven. Central rättning av nationella prov skulle kunna medföra att lärarnas administrativa arbete skulle minska så att de får med tid över till eleverna och undervisningen. En annan, enligt motionären, positiv aspekt vid central rättning är ökade förutsättningar för en likvärdig bedömning av proven. Förutom de effekter som motionären lyfter fram vid central bedömning erhålls möjlighet till likvärdig information om resultaten vid kommunens olika skolor. Detta kan vara värdefullt som en del i uppföljningen av skolornas verksamheter och resultat. Resultaten kan också vara indikatorer på skolor som kan behöva särskilt stöd eller utvecklingsinsatser för att nå en hög måluppfyllelse. Innan central bedömning eventuellt införs är det nödvändigt att utreda förutsättningarna. Sådana kan vara om alla provtillfällen ska omfattas, om 12

13 både grund- och gymnasieskola ska omfattas, vem/vilka som ska utföra bedömningsarbetet, kostnader, hur resultaten kan kopplas till ökad måluppfyllelse genom samverkan med utvecklingsorganisationen, ska de fristående skolorna ingå, m.m. Beslutsunderlag - Motion: "Central rättning av de nationella proven", (Ks 579/2013) - Motionssvar: "Motion från Moderaterna om central rättning av de nationella proven", Förslag till beslut Kommunledningskontorets förslag till programnämnd Barn och utbildning 1. Motionen bifalles. 2. Motionssvaret översänds till Kommunfullmäktige. Yrkande Karolina Wallström (FP) yrkar bifall till motionen. Beslut Programnämnd Barn och utbildning beslutar 1. Motionen bifalles. 2. Motionssvaret översänds till Kommunfullmäktige. Reservationer m.m. Niclas Persson (MP) och Hans Holberg (V) avstår från att delta i beslut. 184 Motion från Moderaterna om Ökad trygghet i förskolan Ärendenummer: Bou 271/2013 Handläggare: PA Medin Ärendebeskrivning Maria Haglund (M) har till kommunfullmäktige lämnat en motion om ökad trygghet i förskolan. Barnen vistas en stor del av sin tid under sina första år i förskolan. Det är därför viktigt att denna tid sker i en trygg miljö. Det är också viktigt att föräldrar kan känna sig trygga när de överlåter sitt barn till förskolorna i Örebro kommun. Ett sätt att öka denna trygghet är att föräldrarna ges möjlighet att, på ett enkelt sätt, framföra egna förslag och synpunkter på vad de tycker kan göras för att förbättra tryggheten i förskolan. För detta ändamål bör ett Trygghetsråd inrättas som tar hand om de synpunkter och förslag som kommer in, rapporterar till förvaltningarna och om möjligt ger förslag på lämpliga åtgärder. Ett trygghetsråd, fungerande för hela kommunen, kan troligen fungera enligt motionärens intentioner. Dock finns inte den närhet till verksamheten och de unika kunskaperna om varje enhet som finns ute på enheterna. Det finns en 13

14 uppenbar risk att ett trygghetsråd som etablerats utanför den ordinarie ansvarslinjen kan bli tandlöst och insatserna komma att ske alltför långsamt. Även trygghetsrådets juridiska status kan komma att innebära problem i förhållande till linjeorganisationen. Genom att tydliggöra för såväl verksamheten som föräldrarna varje enhets ansvar för miljön och vilka rutiner som gäller finns goda förutsättningar för att framgångsrikt skapa en trygg miljö. Att jobba tillsammans, personal och vårdnadshavare, kommer att minimera situationer där barn kan komma till skada. Beslutsunderlag - Motion: "Ökad trygghet i förskolan", (Ks 502/2013) - Motionssvar: "Motion från Moderaterna om Ökad trygghet i förskolan", Förslag till beslut Kommunledningskontoret föreslår programnämnd Barn och utbildning 1. Motionen anses besvarad. 2. Motionssvaret översänds till Kommunfullmäktige. Yrkande Maria Haglund (M) yrkar bifall till motionen. Proposition Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut: Kommunledningskontorets förslag samt Maria Haglunds (M) bifallsyrkande till förmån för motionen. Ordföranden ställer Maria Haglunds (M) bifallsyrkande mot kommunledningskontorets förslag och finner att programnämnden beslutar enligt kommunledningskontorets förslag. Beslut Programnämnd Barn och utbildning beslutar 1. Motionen anses besvarad. 2. Motionssvaret översänds till Kommunfullmäktige. Reservation Mot beslutet reserverar sig Maria Haglund (M), Eghbal Kamran (M) och Sara Dicksen (M) till förmån för motionen. 185 Information om hantering av skolskjutsärenden Ärendenummer: Bou 1013/2013 Handläggare: Jan Persson 14

15 Ärendebeskrivning Jan Persson, chef för kollektivtrafikenheten i Örebro kommun, informerar om hanteringen av skolskjutsärenden. Förslag till beslut Kommunledningskontorets förslag till programnämnd Barn och utbildning - Informationen läggs till handlingarna. Beslut Programnämnd Barn och utbildning beslutar - Enligt kommunledningskontorets förslag. 186 Komplettering av utvändig miljö, Engelbrektskolan Ärendenummer: Bou 982/2013 Handläggare: Andreas Ernestam Ärendebeskrivning Engelbrektsskolan har flyttat till före detta Wadköping utbildningscenter. Det finns ett behov av att anpassa Engelbrektsskolans utvändiga miljö. Den utökade hyreskostnader blir ca kronor per år. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse: "Komplettering av utvändig miljö Engelbrektskolan", Förslag till beslut Kommunledningskontorets förslag till programnämnd Barn och utbildning 1. Engelbrektsskolans skolgård kompletteras med utrustning för idrott och lek. 2. Ombyggnationen innebär en ökad hyreskostnad på ca kronor per år och finansieras inom programnämnd Barn och utbildnings tilldelade budgetram. Beslut Programnämnd Barn och utbildning beslutar - Enligt kommunledningskontorets förslag. Reservationer m.m. Niclas Persson (MP) avstår från att delta i beslut. 187 Ersättning av förskolepaviljong, Bettorps förskola - Skolnämnd nordväst. Ärendenummer: Bou 981/2013 Handläggare: Andreas Ernestam 15

16 Ärendebeskrivning Bettorps förskola ligger på Bocktörnevägen i bostadsområdet Bettorp. Bygglovet för delar av förskolan går inte förlänga eftersom att byggnaden inte uppfyller samhällets krav. Byggnaden som tas bort föreslås ersättas med nya lokaler. Förskolelokalerna bedöms vara färdiga till och med årsskiftet 2013/2014 och leder till utökade hyreskostnader på ca kronor per år. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse: "Ersättning av paviljong Bettorps förskola, Lillån", Förslag till beslut Kommunledningskontorets förslag till programnämnd Barn och utbildning 1. En ny förskolepaviljong hyrs in till Bettorps förskola. 2. Den nya förskolepaviljongen innebär en ökad hyreskostnad på ca kronor per år och finansieras inom programnämnd Barn och utbildnings tilldelade budgetram. Beslut Programnämnd Barn och utbildning beslutar - Enligt kommunledningskontorets förslag. 188 Ersättning av Karlslunds förskolas lokaler, Karlslund Ärendenummer: Bou 980/2013 Handläggare: Andreas Ernestam Ärendebeskrivning Karlslunds förskola har 4 avdelningar och ligger vid Gäddestavägen 2, nära Karlslunds motionscentral. Kommunens fastighetsbolag Futurum har genomfört en undersökning av statusen på förskolans lokaler. De har funnit fel och brister, bland annat fuktskador. Förslaget är att ersätta nuvarande lokaler med en ny byggnad. Projektet leder till ökade hyreskostnader på ca 1,3 miljoner kronor per år. Kommunledningskontoret föreslår att programnämnd Barn och utbildning ansöker om kompensation på 1,3 miljoner kronor hos kommunstyrelsen. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse: "Ersättning av Karlslunds förskolas lokaler, Karlslund", Förslag till beslut Kommunledningskontorets förslag till programnämnd Barn och utbildning: 1. En ny förskola innehållande 5 förskoleavdelningar byggs som ersättning för Karlslunds förskolas lokaler. 16

17 2. Programnämnd Barn och utbildning ansöker hos kommunstyrelsen om kompensation för utökade driftkostnader på 1,3 miljoner kronor. Beslut Programnämnd Barn och utbildning beslutar - Enligt kommunledningskontorets förslag. Reservationer m.m. Hans Holberg (V) avstår från att delta i beslut och inkommer med ett särskilt yttrande (Bilaga 9). 189 Information om lokalärenden Handläggare: Andreas Ernestam Ärendebeskrivning Lokalstrateg Andreas Ernestam informerar om aktuella lokalärenden inom programområde Barn och utbildning. Förslag till beslut Kommunledningskontorets förslag till programnämnd Barn och utbildning -Informationen läggs till handlingarna. Beslut Programnämnd Barn och utbildning beslutar - Enligt kommunledningskontorets förslag. 190 Rapport om förskolesituationen inför vårterminen 2014 Ärendenummer: Bou 988/2013 Handläggare: Staffan Henningson Ärendebeskrivning Örebro kommun är en tillväxtkommun och antalet barn i förskoleåldrarna ökar ständigt. Bedömningen för året är ett behov på helårsbasis på knappt 200 fler platser, vilket motsvarar en nettoökning på närmare 12 förskoleavdelningar. Behovet är större under vårterminen och än under höstterminen. Faktorer med konsekvenser för platsbehov är utöver befolkningsutveckling, andelen barn med plats i förskola och pedagogisk omsorg, andel av de allra yngsta barnen i verksamheterna, gruppstorlek samt etablering av fristående verksamhet. Behovet kommer att klaras med den planering som nu pågår. Efterfrågan är störst i förvaltningsområdena Nordost och Sydost och området Vivalla. 17

18 Beslutsunderlag Rapport: "Rapport om förskolesituationen inför vårterminen 2014", Förslag till beslut Kommunledningskontorets förslag till programnämnd Barn och utbildning - Rapporten tas till protokollet. Beslut Programnämnd Barn och utbildning beslutar - Enligt kommunledningskontorets förslag. 191 Programdirektörens information Ärendebeskrivning Programdirektör Marie Holm tipsar programnämndens ledamöter om sidan som Skolverket är utgivare för. Beslut Programnämnd Barn och utbildning beslutar - Informationen läggs till handlingarna. 192 Anmälan av delegationsbeslut Ärendenummer: Bou 989/2013 Ärendebeskrivning Anmälan av delegationsbeslut enligt förteckning. Presidiesammanträde har hållits den 22 november Beslutsunderlag Förteckning av delegationsbeslut Förslag till beslut Kommunledningskontorets förslag till programnämnd Barn och utbildning - Anmälan av delegationsbeslut och presidiesammanträde läggs till handlingarna. Beslut Programnämnd Barn och utbildning beslutar - Enligt kommunledningskontorets förslag. 193 Inkomna skrivelser Ärendenummer: Bou 990/

19 Beslutsunderlag - Protokoll från samverkan Diarielista, Bou /2013. Förslag till beslut Kommunledningskontorets förslag till programnämnd Barn och utbildning - Anmälan av inkomna skrivelser läggs till handlingarna. Beslut Programnämnd Barn och utbildning beslutar - Enligt kommunledningskontorets förslag. 19

20 KW 13/ Bilaga , (Protokoll, Bou 43/2013) Kunskap Frihet Utveckling VÄLFÄRDSBUDGET Kapitel 2-3 Barn o Utbildning Folkpartiet Liberalerna i Örebro kommun 2014

21 ÖVERGRIPANDE STRATEGIER UR ETT LIBERALT PERSPEKTIV Folkpartiet är kunskapspartiet Den liberala skolpolitiken sätter individen i centrum och skapar möjligheter för människor att växa, forma sina egna liv och förändra sin omgivning. Skolan ska utmana dem som inte får utmaningar hemma. Skolan ska ha höga förväntningar på den som inte har några förväntningar på sig själva. En skola utan krav sviker de svagaste eleverna. Att tidigt delta i en pedagogisk verksamhet ger stora möjligheter. Inlärningsförmågan är som störst innan barnen har uppnått skolåldern. För barn är lek och lärande en lärande lek. En tydligare pedagogisk inriktning i förskolan och en verksamhet anpassad till det enskilda barnet skapar bättre förutsättningar att klara skolan på ett bra sätt. Det gynnar särskilt barn i behov av extra stöd. Förskolan ska bli bättre på att stimulera barns naturliga lust att lära. Folkpartiet är frihetspartiet Den liberala visionen handlar om frihet. Frihet för varje individ att växa och att utveckla sina möjligheter och färdigheter. Frihet för varje individ att skapa sin framtid. Frihet för varje individ att välja, så länge det inte begränsar någon annans frihet. I den kommunala politiken får det till följd att vi liberaler bejakar alla de olika valfrihetssystem som de senaste årens politik gjort möjliga. Friskolor, alternativa utförare inom äldreomsorgen, olika former av valfrihetssystem inom social välfärd, entreprenader inom teknisk sektor allt som ger mer makt till medborgaren är en del av denna frihet. Men frihet skapas också genom att alla elever får rätt till kunskap. Det är kunskaperna som är grund för hur livet kommer att utvecklas. Därför är en skola för bildning och kunskap den viktigaste grunden för fria och starka medborgare. Därför är en förskola med möjligheter till god pedagogik en bra start för de allra flesta barn. Arbete är också en del av den frihet som så många av oss tar för självklar. Arbete skapar mening i livet och den som kan försörja sig själv har en större frihet än den som lever på bidrag eller av andra. Men politiker kan inte skapa andra arbeten än inom offentlig sektor. Och den offentliga sektorns styrka bygger på att vi har många privata företag. För oss liberaler handlar det därför om att skapa goda förutsättningar för nya och växande företag. Att fritt kunna välja var man vill bo och verka underlättas av en utvecklad infrastruktur. Allt fler väljer att driva sitt företag från en lokal utanför staden, detta är möjligt då fibernätverket och kommunikationer i övrigt är utbyggt även på landsbygden. Frihet är också en förvissning om att det finns en trygghet när livet av olika skäl krisar. Äldreomsorg där alla tar hänsyn till vem du är, vad du vill och hur du vill leva hela livet. Social välfärd för den som inte klarar vardagen. Frihet är också stöd till den som av olika anledningar lever med funktionsnedsättningar. Frihet innebär också att människor behandlas som individer, oavsett om man är kvinna eller man, ung eller gammal, rik eller fattig, svensk sedan länge eller ny i Sverige. Jämställdhetsarbetet innebär att Örebro tar sitt ansvar både som arbetsgivare och som samhällsaktör. Våra medarbetare ska behandlas lika oavsett kön. Men också de som använder 3

Kommunstyrelsen. Protokoll Ks 1288/2014. Datum: 2014-12-09 Klockan: 9:00-9:40 Plats: Dialogen, Rådhuset

Kommunstyrelsen. Protokoll Ks 1288/2014. Datum: 2014-12-09 Klockan: 9:00-9:40 Plats: Dialogen, Rådhuset Protokoll Ks 1288/2014 Kommunstyrelsen Datum: 2014-12-09 Klockan: 9:00-9:40 Plats: Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Lena Baastad (S), ordförande Lennart Bondeson (KD) Anders Åhrlin (M) Björn Sundin

Läs mer

Skolnämnd nordväst. Protokoll Snv 328/2014. Datum: 2014-09-17 Klockan: 13:30-16:30 Plats: Galoschen, Ringgatan 32

Skolnämnd nordväst. Protokoll Snv 328/2014. Datum: 2014-09-17 Klockan: 13:30-16:30 Plats: Galoschen, Ringgatan 32 Protokoll Snv 328/2014 Skolnämnd nordväst Datum: 2014-09-17 Klockan: 13:30-16:30 Plats: Galoschen, Ringgatan 32 Närvarande ledamöter John Johansson (S) Per-Åke Sörman (C) Ulf Mattsson (S) Sheneh Armaghan

Läs mer

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer

Kommunstyrelsen. Protokoll Ks 724/2013. Datum: 2013-06-27 Klockan: 08:45-08:55 Plats: Dialogen, Rådhuset

Kommunstyrelsen. Protokoll Ks 724/2013. Datum: 2013-06-27 Klockan: 08:45-08:55 Plats: Dialogen, Rådhuset Protokoll Ks 724/2013 Kommunstyrelsen Datum: 2013-06-27 Klockan: 08:45-08:55 Plats: Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Lena Baastad (S) Fisun Yavas (S) Thomas Esbjörnsson (S) Jan Zetterqvist (S) Ronnie

Läs mer

Tekniska nämnden. Protokoll Tn 1755/2014. Datum: 2014-11-20 Klockan: 08:30-12:00 Plats: Sessionssalen, SBH 2

Tekniska nämnden. Protokoll Tn 1755/2014. Datum: 2014-11-20 Klockan: 08:30-12:00 Plats: Sessionssalen, SBH 2 Protokoll Tn 1755/2014 Tekniska nämnden Datum: 2014-11-20 Klockan: 08:30-12:00 Plats: Sessionssalen, SBH 2 Närvarande ledamöter Charlotte Edberger Jangdin (C) Leif Landén (S) Margaretha Gunhamre (S) Gösta

Läs mer

Gruppmöten på andra våningen i två konferensrum och i personalrum. Sekreterare. Ärende Beteckning Förslag

Gruppmöten på andra våningen i två konferensrum och i personalrum. Sekreterare. Ärende Beteckning Förslag Barn- och utbildningsnämnden 2014-10-07 Plats: Stora Dalslundskolans matsal i Åkarp Tid: 2014-10-14 kl. 19:00 Kl. 18:00 Gruppmöten på andra våningen i två konferensrum och i personalrum Vid eventuellt

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2014-08-28

Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2014-08-28 Barn- och ungdomsnämnden Paragraf Ärendelista Sammanträdesdatum 2014-08-28 69 Budgetuppföljning och ekonomisk redovisning år 2014 70 Budget skolskjuts 2015 71 Återremiss motion om förskola i Vallberga

Läs mer

Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt

Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt Protokoll Ks 181/2015 Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt Datum: 2015-04-21 Klockan: 09.00 11.10 Plats: Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Lennart Bondeson (KD) 26-29 Lena Baastad

Läs mer

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Inledning Kommunfullmäktige har beslutat om kommunledningsmål för planeringsperioden 2008-2011 i form av kommunövergripande mål som gäller för all verksamhet

Läs mer

Socialnämnd väster. Protokoll Sv 265/2010. Datum: 2011-01-13 Klockan: 09:00-12:00 Plats: Ribbingsgatan 1-3, smtr rum Jätten. Närvarande ledamöter

Socialnämnd väster. Protokoll Sv 265/2010. Datum: 2011-01-13 Klockan: 09:00-12:00 Plats: Ribbingsgatan 1-3, smtr rum Jätten. Närvarande ledamöter Protokoll Sv 265/2010 Socialnämnd väster Datum: 2011-01-13 Klockan: 09:00-12:00 Plats: Ribbingsgatan 1-3, smtr rum Jätten Närvarande ledamöter Torgny Larsson (S) Ewa Leitzler (M) Elvy Wennerström (S) Lars-Göran

Läs mer

Motion från Inger Hilmansson (FP) om att investera i barnen

Motion från Inger Hilmansson (FP) om att investera i barnen TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Jonas Sverkén 2015-01-30 KS 2013/0228 50044 Kommunfullmäktige Motion från Inger Hilmansson (FP) om att investera i barnen Förslag till beslut Kommunfullmäktige

Läs mer

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet de gröna har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling. Ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart samhälle,

Läs mer

Pressmeddelande. Ny start för Malmö! 2013-06-12

Pressmeddelande. Ny start för Malmö! 2013-06-12 Pressmeddelande 2013-06-12 Ny start för Malmö! Idag presenterar Moderaterna i Malmö sin budget för verksamhetsåret 2014. Moderaterna föreslår skarpa satsningar för att förbättra skolan, arbetsmarknaden

Läs mer

Uppdragsplan 2014. För Barn- och ungdomsnämnden. BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18

Uppdragsplan 2014. För Barn- och ungdomsnämnden. BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18 Uppdragsplan 2014 För Barn- och ungdomsnämnden BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18 Kunskapens Norrköping Kunskapsstaden Norrköping ansvarar för barns, ungdomars och vuxnas skolgång.

Läs mer

Ett liberalt Eskilstuna. Folkpartiets strategiska plan för Eskilstuna kommun 2016-2019

Ett liberalt Eskilstuna. Folkpartiets strategiska plan för Eskilstuna kommun 2016-2019 1 2015 06 02 Ett liberalt Eskilstuna Folkpartiets strategiska plan för Eskilstuna kommun 2016-2019 Folkpartiet Liberalernas förslag till strategisk plan för Eskilstuna kommun 2016-2019 överlämnas härmed

Läs mer

Kungörelse 2011-02-21. Vellinge kommunhus, fullmäktigesalen (Måkläppen)

Kungörelse 2011-02-21. Vellinge kommunhus, fullmäktigesalen (Måkläppen) 1(21) 2011-02-21 Kommunförvaltningen Kommunsekreterare Ingegerd Svensson Tfn 040-42 5151 Sammanträdesdatum Plats Vellinge kommunhus, fullmäktigesalen (Måkläppen) Tid 19:00 Ärendelista 1. Upprop 2. Val

Läs mer

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR GOD LIVSKVALITET Vår främsta uppgift är att skapa förutsättningar för god livskvalitet. Detta gör vi genom att bygga välfärden på en solidarisk och jämlik

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-21 45

Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-21 45 Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-21 45 Inledning Kommunens skolor och förskolor skall erbjuda en bra arbetsmiljö och lärandemiljö för elever och personal. De nationella målen för förskolan och skolan

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman

Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman Handlingsprogram 2011-2014 Socialdemokraterna i Mark Frihet är grunden för att du ska ha ett gott liv och kunna ta vara på möjligheternas Mark men friheten ska

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2014-01-30

Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2014-01-30 Barn- och ungdomsnämnden Paragraf Ärendelista Sammanträdesdatum 2014-01-30 1 Barn- och ungdomsnämndens internbudget för 2014 2 Uppföljning av internkontrollplan år 2013 3 Verksamhetschef skolhälsovården

Läs mer

Integrationsprogram för Västerås stad

Integrationsprogram för Västerås stad för Västerås stad Antaget av kommunstyrelsen 2008-10-10 program policy handlingsplan riktlinje program policy uttrycker värdegrunder och förhållningssätt för arbetet med utvecklingen av Västerås som ort

Läs mer

/... f... 1l. Kommunstyrelsens barn- och ungdomsutskott. Ann-Christine Fredriksson (M) Roger Krona (S), 42-46 Benkt-Eric Lindh (Fp)

/... f... 1l. Kommunstyrelsens barn- och ungdomsutskott. Ann-Christine Fredriksson (M) Roger Krona (S), 42-46 Benkt-Eric Lindh (Fp) SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 1 SammantrMesdatum Plats och tid Korsberga skola, kl. 14:00-16:00 Sesllutande Ledamöter Petter Jönsson (Fp), ordfärande Rune Larsson (M) Gert Franzen (C) Liselotte Karlsson (S) Tjanstgörande

Läs mer

Vår tids arbetarparti Avsnitten Utbildning med hög kvalitet. Preliminär justerad version efter stämmans beslut

Vår tids arbetarparti Avsnitten Utbildning med hög kvalitet. Preliminär justerad version efter stämmans beslut Vår tids arbetarparti Avsnitten Utbildning med hög kvalitet Preliminär justerad version efter stämmans beslut oktober 2007 Utbildning med hög kvalitet Alla människors lärande Kunskap ger människor förutsättningar

Läs mer

MoRA VaLmaNifESt MORA

MoRA VaLmaNifESt MORA MoRA VaLmaNifESt MORA framtidens MoRA RöStA GrÖNt Miljöpartiet de grönas vision för Mora är tydlig. I en värld där klimathot, ekonomiska kriser och främlingsfientlighet avlöser varandra vill vi vara en

Läs mer

Foto: Åsa Grip SUNDSVALL KAN BÄTTRE!

Foto: Åsa Grip SUNDSVALL KAN BÄTTRE! Foto: Åsa Grip SUNDSVALL KAN BÄTTRE! Allians för Sundsvall Sundsvall är en kommun med fantastiska möjligheter och en stor mängd outnyttjad kraft. Vi har barn och unga som kan bli framtidens ledare om de

Läs mer

Prologen kl. 18:00 Sluttid:19:45

Prologen kl. 18:00 Sluttid:19:45 MÖTESPROTOKOLL Mötesdatum Barn- o utbildningsnämndens au 2015-02-18 Plats och tid Beslutande ledamöter Prologen kl. 18:00 Sluttid:19:45 Lena Gerby (M), ordförande Göran Hellmalm (FP), vice ordförande Hanna

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Kommunstyrelsen 1 (7) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Harald Hjalmarsson (M), ordf. Christin Rampeltin Molin (M) Katarina

Läs mer

Uppdrag i budget 2014 - fastställande av uppdragshandlingar.

Uppdrag i budget 2014 - fastställande av uppdragshandlingar. Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2013-12-10 377 Uppdrag i budget 2014 - fastställande av uppdragshandlingar. KS 2013-422 KS Beslut Arbetsutskottet

Läs mer

Kungsörs kommuns författningssamling Nr B.02

Kungsörs kommuns författningssamling Nr B.02 Delegationsordning för barn- och utbildnings Antagen av barn- och utbildnings 2011-10-26. Tillägg 2012-04-25, kommunal vuxenutbildning om nationella kurser. Denna delegationsordning ersätter tidigare delegationer

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. Kortversion KIL.SE

ÅRSREDOVISNING 2014. Kortversion KIL.SE ÅRSREDOVISNING 2014 Kortversion KIL.SE SÅ HÄR GICK DET FÖR KILS KOMMUN 2014 Så här använde vi skattepengarna Nämndernas resultat och verksamhet Vad händer 2015? VIKTIGA HÄNDELSER 2014 Sannerudsskolan

Läs mer

Anställ fler lärare och ge eleverna mer individuell hjälp i skolan. Vi vill anställa minst 130-140 nya lärare och speciallärare i länets kommuner

Anställ fler lärare och ge eleverna mer individuell hjälp i skolan. Vi vill anställa minst 130-140 nya lärare och speciallärare i länets kommuner Anställ fler lärare och ge eleverna mer individuell hjälp i skolan. Vi vill anställa minst 130-140 nya lärare och speciallärare i länets kommuner före 2018. Vårt mål är att halvera andelen obehöriga till

Läs mer

Regelverk vid ansökan om bidrag för enskild pedagogisk omsorg slutlig version efter nämndens beslut

Regelverk vid ansökan om bidrag för enskild pedagogisk omsorg slutlig version efter nämndens beslut Regelverk vid ansökan om bidrag för enskild pedagogisk omsorg slutlig version efter nämndens beslut Inledning Pedagogisk omsorg är ett alternativ till förskola och fritidshem som kommunen ska sträva efter

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnd öster

Vård- och omsorgsnämnd öster Protokoll Vö 114/2012 Vård- och omsorgsnämnd öster Datum: 2012-04-19 Klockan: 14:00 16:50 Plats: Sessionssalen Närvarande ledamöter Marie Brorson (S), ordförande Margareta Ehnfors (KD), vice ordförande

Läs mer

166 Svar på motion om att sälja Parken Zoo (KSKF/2015:69)

166 Svar på motion om att sälja Parken Zoo (KSKF/2015:69) Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2015-08-11 Sida 1(2) 166 Svar på motion om att sälja Parken Zoo (KSKF/2015:69) Beslut Förslag till kommunfullmäktige Motionen anses besvarad Reservation

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-12-03 1 Innehållsförteckning Ärende 118 Godkännande av dagordning... 3 119 Individärende... 4 120 Individärende... 5 121 Uppsökande verksamhet... 6 122 Ekonomi... 7 123 Avdelningschefstjänst inom

Läs mer

Krister Uddén (c), icke tjänstgörande ersättare Utbildnings- och arbetsmarknadschef Roland Beijer Administrativ chef Anna Liss-Daniels

Krister Uddén (c), icke tjänstgörande ersättare Utbildnings- och arbetsmarknadschef Roland Beijer Administrativ chef Anna Liss-Daniels Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 20 februari kl 19.00-20.15 Lars Rundgren (m),

Läs mer

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2011-03-16 1

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2011-03-16 1 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2011-03-16 1 Plats och Tid Stadshuset, kl. 08:00-12:00 Beslutande Olof Eriksson (S), ordförande Linda Strand (S) Torbjörn Norén (S), ers f Laila Andrén (S) Tina Carlson (V),

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-02-19 Utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2015-02-19 Utbildningsnämndens arbetsutskott 1(12) Tid och plats 2015-02-19 - i Värsjörummet klockan 09.00-12.15 Beslutande Övriga deltagande Björn Zorec (FP) - ordförande Ingela Lärkevie (C) - förste vice ordförande, 6-9 Leif Svensson (S) - andre

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden 2014-10-21 92 Innehållsförteckning Ärende 72 Mot en giftfri förskola... 94 73 Ekonomisk månadsrapport... 96 74 Aktuell kö till förskoleverksamhet... 97 75 Barn- och elevprognos per den 15 oktober 2014...

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Barn- och skolnämndens arbetsutskott 2011-08-29 Plats och tid Beslutande Sammanträdesrum Fregatten, Norrtälje kommunala vuxenutbildning (NKV) Astrid Lindgrens gata 2, Nordrona, Norrtälje kl 13:00-13:30

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnd väster

Vård- och omsorgsnämnd väster Protokoll Vv 266/2010 Vård- och omsorgsnämnd väster Datum: 2011-11-17 Klockan: 08:30-12:00 Plats: Lilla Hotellet, Drottninggatan 60 Närvarande ledamöter Gunhild Wallin (C) Jan Zetterqvist (S) Ia Malmqvist

Läs mer

Rutiner för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem i Älmhults kommun

Rutiner för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem i Älmhults kommun Utbildningsförvaltningen Rutiner för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem i Älmhults kommun Antagen av Utbildningsnämnden 2014-06-11, 57 Gäller från 2014-08-01 Postadress Box 501, 343 23 Älmhult

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2011-09-21 1 (22)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2011-09-21 1 (22) Barn- och utbildningsnämnden 2011-09-21 1 (22) Plats och tid Sammanträdesrummet Nasa, Tingsbacka, onsdagen den 21 september 2011, kl 9.00 14.45. Beslutande Rolf Laestander (S), ordförande Görgen Åberg

Läs mer

3. Budget 2016-2019 för Nordanstigs kommun. 4. Politiska inriktningar och ambitioner för Nordanstigs kommun. 6. Information och övriga ärenden.

3. Budget 2016-2019 för Nordanstigs kommun. 4. Politiska inriktningar och ambitioner för Nordanstigs kommun. 6. Information och övriga ärenden. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunstyrelsens ledningsutskott KALLELSE Till ledamöter Ersättare och övriga får kallelsen för kännedom. Utskottens presidier och företrädare för de partier som inte har en ledamotplats

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden 2014-09-02 1 (11) Plats och tid KS-salen, Stadshuset, Vetlanda kl. 13.35-16.45 Beslutande Övriga deltagare Johanna Haraldsson (S), ordförande Henrik Tvarnö (S) Henrik Freij (M) Jan Bergman (C) Sven-Erik

Läs mer

Årsredovisning 2006 och överföring av drifts respektive investeringsresultat 05.150 04

Årsredovisning 2006 och överföring av drifts respektive investeringsresultat 05.150 04 Barn och utbildningsnämnden 2007 02 22 29 52 Kommunstyrelsen, skolchef, adm chef, chef ek enheten Årsredovisning 2006 och överföring av drifts respektive investeringsresultat 05.150 04 Barn och utbildningsnämndens

Läs mer

Riktlinjer för bedömning av fristående pedagogisk omsorgs förutsättningar för rätt till bidrag

Riktlinjer för bedömning av fristående pedagogisk omsorgs förutsättningar för rätt till bidrag Riktlinjer för bedömning av fristående pedagogisk omsorgs förutsättningar för rätt till bidrag Kommunen ska sträva efter att istället för förskola eller fritidshem erbjuda ett barn pedagogisk omsorg om

Läs mer

Spara! Viktig information. Välkommen till förskolan!

Spara! Viktig information. Välkommen till förskolan! Spara! Viktig information Välkommen till förskolan! Innehållsförteckning Förskola och pedagogisk omsorg för alla barn 6 Olika barnomsorgsformer 6 Allmän förskola 7 Familjecentraler, öppen förskola och

Läs mer

Ärendelista Snv 442/2014

Ärendelista Snv 442/2014 Ärendelista Snv 442/2014 Skolnämnd nordväst Datum: 2014-12-10 Klockan: 13:30-16:30 Plats: Galoschen, Ringgatan 32 1 Protokolljusterare Förslag: Ordinarie: Liza Sörberg (MP) Ersättare: Reiny Lindqvist FP)

Läs mer

Uppdrag för avveckling av skollokaler/nedläggning av skolor 07.81 291

Uppdrag för avveckling av skollokaler/nedläggning av skolor 07.81 291 Barn och utbildningsnämnden 2007 10 25 156 312 Uppdrag för avveckling av skollokaler/nedläggning av skolor 07.81 291 Bilagor: 1 Kompletteringar till förstudie 2 Särskilt yttrande från moderaterna 3 Särskilt

Läs mer

NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida.., Sammanträdesdatum KOMMUN

NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida.., Sammanträdesdatum KOMMUN NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL.., KOMMUN Barn- och skolnämndens arbetsutskott Plats och tid ande Sammanträdesrum Ununge, Kommunhuset Ankaret Estunavägen 12, Norrtälje kl 17:15-18:30 Göran Pettersson (M),

Läs mer

Ett hållbart Örebro Vänsterpartiets och socialdemokraternas budget för Vuxenutbildnings och arbetsmarknadsnämnden 2009

Ett hållbart Örebro Vänsterpartiets och socialdemokraternas budget för Vuxenutbildnings och arbetsmarknadsnämnden 2009 Ett hållbart Örebro Vänsterpartiets och socialdemokraternas budget för Vuxenutbildnings och arbetsmarknadsnämnden 2009 Ett hållbart Örebro - Vänsterpartiets och socialdemokraternas förslag till budget

Läs mer

VI VILL GÖRA ETT BRA BÄTTRE!

VI VILL GÖRA ETT BRA BÄTTRE! VI VILL GÖRA ETT BRA staffanstorp BÄTTRE! Vi vill bygga en ännu bättre kommun! Staffanstorps kommun är och har varit framgångsrik på många sätt. God service till invånarna har förenats med låg skatt, samtidigt

Läs mer

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling.

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling. Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling. Ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart samhälle, där medborgaren

Läs mer

Tillsammans skapar vi vår framtid

Tillsammans skapar vi vår framtid Mål för Köpings kommun 2013-2019 Här presenteras de mål som Köpings kommunfullmäktige fastställt för perioden 2013-2019. De senaste mandatperioderna har kommunfullmäktige i politisk enighet beslutat om

Läs mer

Motion om utvärdering av EU projekt med kommunal medfinansiering

Motion om utvärdering av EU projekt med kommunal medfinansiering Kommunfullmäktige 2009 11 30 200 476 2010 11 29 179 422 Kommunstyrelsen 2010 11 15 209 506 Arbets och personalutskottet 2010 10 11 190 398 Dnr 09.729 008 novkf37 Motion om utvärdering av EU projekt med

Läs mer

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400 Kommunfakta Antal invånare 1 januari (antal) 12000 Antal äldre, historik och prognos (antal) 3000 11900 2500 11800 11700 2000 1500 1000 80 år- 65-79 år 11600 500 11500 20022003200420052006200720082009201020112012

Läs mer

Vem ska bestämma över ditt liv Du eller kommunen?

Vem ska bestämma över ditt liv Du eller kommunen? VALINFORMATION FRÅN ALLIANSEN I MJÖLBY KOMMUN Vem ska bestämma över ditt liv Du eller kommunen? Inom Alliansen tror vi på varje människas drivkraft att vilja fatta egna beslut och ta ansvar för sina val

Läs mer

En offensiv skola. Skolplan för Kristianstads kommun 2012 2018

En offensiv skola. Skolplan för Kristianstads kommun 2012 2018 En offensiv skola Skolplan för Kristianstads kommun 2012 2018 En offensiv skola i en trygg miljö där alla får chansen Utbildning ger individen möjlighet att öppna nya dörrar, se saker ur nya perspektiv

Läs mer

PROTOKOLL UTBILDNINGSNÄMNDEN

PROTOKOLL UTBILDNINGSNÄMNDEN 2015-06-03 1 (9) NÄRVARANDE Ordförande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ej tjänstgörande ersättare Övriga Sekreterare Pia Möller (M) Louise Stjernquist (FP) Britt-Marie Kahl (M) Torbjörn Brorsson (M)

Läs mer

g SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-06-01 1 (10) Personalutskottet

g SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-06-01 1 (10) Personalutskottet 2015-06-01 1 (10) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum B, måndag 1 juni 2015, kl. 13.00 15.30. Ledamöter Tjänstgörandeersättare Övriga närvarande Yoomi Renström (S), ordförande Mikael Jonsson

Läs mer

STÄRKTA INSATSER FÖR FLER I ARBETE. Den nya majoritetens jobbpolitik för Linköping 2015-2018.

STÄRKTA INSATSER FÖR FLER I ARBETE. Den nya majoritetens jobbpolitik för Linköping 2015-2018. STÄRKTA INSATSER FÖR FLER I ARBETE Den nya majoritetens jobbpolitik för Linköping 2015-2018. 2 Linköping är en stad med goda förutsättningar för utveckling och framsteg, där möjligheten att få arbete är

Läs mer

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Diarienummer: KS-504/2008 I Norrköping finns det goda livet. Här finns möjligheter till ett berikande liv för människor i alla åldrar med möjligheter

Läs mer

Protokoll 2013-04-03

Protokoll 2013-04-03 2013-04-03 Kommunstyrelsen Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2013-04-03, klockan 17:00 17:10 Beslutande Dan-Åke Moberg (S) Mats Hellgren (M) Christer Thörner (S) Margareta Engman (M) Annica Moberg (S)

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

Läxhjälp till alla barn i Linköpings skolor, svar på motion (S)

Läxhjälp till alla barn i Linköpings skolor, svar på motion (S) TJÄNSTESKRIVELSE 1 (6) 2014-02-04 Utbildningskontoret Dnr BOU 2013-309 Kathrin Hansson Dnr KS 2013-478 Barn- och ungdomsnämnden Läxhjälp till alla barn i Linköpings skolor, svar på motion (S) UTBILDNINGSKONTORETS

Läs mer

Utbildningsnämnden Nämndsbudget 2014-2016

Utbildningsnämnden Nämndsbudget 2014-2016 Nämndsbudget 2014-2016 Innehållsförteckning LÅNGSIKTIG HÅLLBAR UTVECKLING... 3 VÄRDEGRUND... 3 BRUKARE... 4 VISION... 4 VERKSAMHETSIDÉ... 4 ÖVERGRIPANDE BRUKARMÅL... 5 PERSONAL... 5 VISION... 5 VERKSAMHETSIDÉ...

Läs mer

PROTOKOLLSUTDRAG SID 1 (1)

PROTOKOLLSUTDRAG SID 1 (1) SOLNA STAD Kommunstyrelsen PROTOKOLLSUTDRAG SID 1 (1) 2015-02-16 27 Svar på motion av Thomas Magnusson (V), Mia Fällström (V), Stephanie Gilot (V) och Gunnar Ljuslin (V) om naturreservat runt Råstasjön

Läs mer

Riktlinjer för godkännande och rätt till bidrag för enskild pedagogisk omsorg

Riktlinjer för godkännande och rätt till bidrag för enskild pedagogisk omsorg 2015-05-19 Riktlinjer för godkännande och rätt till bidrag för enskild pedagogisk omsorg Pedagogisk omsorg Pedagogisk omsorg är ett samlingsbegrepp för förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg som inte är

Läs mer

Riktlinjer för pedagogisk omsorg i enskild regi i Skövde kommun

Riktlinjer för pedagogisk omsorg i enskild regi i Skövde kommun Skolnämnden Enhet/Handläggare Skolförvaltningen Datum 2011-09-13 Ert datum Beteckning Er beteckning Riktlinjer för pedagogisk omsorg i enskild regi i Skövde kommun t:\skf\samarbete\informationsmaterial\riktlinjer

Läs mer

REGLER FÖR GODKÄNNANDE OCH BARNOMSORGSPENG (BIDRAG) FÖR ENSKILD FÖRSKOLEVERKSAMHET OCH SKOLBARNOMSORG

REGLER FÖR GODKÄNNANDE OCH BARNOMSORGSPENG (BIDRAG) FÖR ENSKILD FÖRSKOLEVERKSAMHET OCH SKOLBARNOMSORG REGLER FÖR GODKÄNNANDE OCH BARNOMSORGSPENG (BIDRAG) FÖR ENSKILD FÖRSKOLEVERKSAMHET OCH SKOLBARNOMSORG Antaget av kommunfullmäktige den 22 april 2010, 30 Förskoleverksamhet är ett samlingsbegrepp för förskola,

Läs mer

Datum 2012-03-13. Anders Öberg Marie Martinsson Kjell Gunnarsson Jan Arvidsson Gunilla Persson Peter Tillman (v) Ej 20, 22 samt 24 27

Datum 2012-03-13. Anders Öberg Marie Martinsson Kjell Gunnarsson Jan Arvidsson Gunilla Persson Peter Tillman (v) Ej 20, 22 samt 24 27 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Datum 2012-03-13 Sida 1(16) Plats och tid Sammanträdesrummet Utsikten, Hallsberg, kl 13.00 kl 16.30 Beslutande Ledamöter Siw Lunander (s) Ulf Ström (s) Suzana Madzo (s) Joakim Hedelind

Läs mer

23 Svar på remiss på reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och den idéburna sektorn

23 Svar på remiss på reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och den idéburna sektorn Protokoll Omsorgs och utbildningsutskottet Sida 1 av 9 Ärendeförteckning 21 Rapport Förebyggande hembesök 22 Förlängning av avtal med Attendo Sverige AB 23 Svar på remiss på reviderad överenskommelse om

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Måndagen den 18 maj 2009 kl. 09.00-10.30 Plats Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Inger Högström-Westerling (M) Staffan Werme (FP) Lennart Bondeson (KD) Rasmus Persson

Läs mer

Rutiner för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem i Älmhults kommun

Rutiner för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem i Älmhults kommun Utbildningsförvaltningen Rutiner för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem i Älmhults kommun Antagen av Utbildningsnämnden 2015-0610, 67 Gäller från 2015-08-01 Postadress Box 501, 343 23 Älmhult Besöksadress

Läs mer

Motion om återinförande av kommunal handikappomsorg information. KS 2014-471

Motion om återinförande av kommunal handikappomsorg information. KS 2014-471 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2015-05-26 158 Motion om återinförande av kommunal handikappomsorg information. KS 2014-471 Beslut Arbetsutskottet

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Humanistiska nämnden

Sammanträdesprotokoll Humanistiska nämnden Plats och tid hus, kl. 17.00 18.30 Beslutande ledamöter Helena Koch (M), ordförande Elin Insulander Hjelm (S), 2:e v. ordförande, 40-45 Ann-Sofie Nyström (M), 34-39 Ricken Svensson-Nyquist (FP) Ann Larson

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9 2010-01-27 1-9 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.35 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kommunchef Svante Melander Kommunsekreterare Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses

Läs mer

UtKI ö 6C- A rek."-- C

UtKI ö 6C- A rek.-- C a KOMMUN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN UtKI ö 6C- A rek."-- C Handläggare Datum Diarienummer Carlsson Karin 2015-04-30 UBN-2015-2105 Utbildningsnämnden Regler för förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-06-11 Utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2015-06-11 Utbildningsnämndens arbetsutskott Tid och plats 2015-06-11 - i Kommunhuset klockan 13.00-15.30 Beslutande Björn Zorec (FP) - ordförande Kenny Lärkevie (C) - 1:e vice ordförande Leif Svensson (S) - 2:e vice ordförande Gunilla Edman (S)

Läs mer

VÄRLDEN I LUND. om internationalisering och mänskliga rättigheter. Integrationspolitiskt program för Lunds kommun

VÄRLDEN I LUND. om internationalisering och mänskliga rättigheter. Integrationspolitiskt program för Lunds kommun VÄRLDEN I LUND om internationalisering och mänskliga rättigheter Integrationspolitiskt program för Lunds kommun 1. Inledning och syfte Idéernas Lund har sin öppenhet mot omvärlden att tacka för framgång

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag NORRTÄLJE Barn- och skolnämnden SAMMANTRADESPROTOKOLL 2012-03-26 Plats och tid Norrtäijesalen, Kommunhuset Ankaret Estunavägen 14, Norrtälje kl 14:00-16.30 Beslutande Enligt förteckning sid 2 övriga deltagande

Läs mer

Plats och tid: Rum 429 Stadshuset Ängelholm, 2014-08-21, kl. 09:00 11.20

Plats och tid: Rum 429 Stadshuset Ängelholm, 2014-08-21, kl. 09:00 11.20 Plats och tid: Rum 429 Stadshuset Ängelholm, 2014-08-21, kl. 09:00 11.20 Beslutande: Sven-Ingvar Borgquist (M), ordförande Ann Hörnebrant-Sturesson (C) Lars Nyander (S) Wiveca Britzén (M) BrittMarie Hansson

Läs mer

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL VAN 4 45 PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED NÄMNDEN FÖR VUXENUTBILDNING OCH ARBETSMARKNAD

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL VAN 4 45 PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED NÄMNDEN FÖR VUXENUTBILDNING OCH ARBETSMARKNAD KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL VAN 4 45 PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED NÄMNDEN FÖR VUXENUTBILDNING OCH ARBETSMARKNAD Plats och tid: Lärcenter, torsdag 2011-05-26 klockan 15.00 16.00 Deltagare: (markerade

Läs mer

Motion om arbetsmarknadspolitiken

Motion om arbetsmarknadspolitiken 2007-10-29 238 509 Kommunstyrelsen 2008-10-13 218 380 Arbets- och personalutskottet 2008-09-29 196 476 Dnr 07.677-008 oktkf54 Motion om arbetsmarknadspolitiken Ärendebeskrivning Börje Lööw, för vänsterpartiet,

Läs mer

PROTOKOLL UN ARBETSUTSKOTT

PROTOKOLL UN ARBETSUTSKOTT 2014-12-02 1 (8) NÄRVARANDE Ordförande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ej tjänstgörande ersättare Övriga Sekreterare Pia Möller (M) Göran Bengtsson (M) Louise Stjernquist (FP) Kerstin Björkäng Wirehed

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) Plats och tid Yxningen, kommunhuset, kl. 08:30 10:25 Beslutande Ledamöter Thomas Lidberg (S), ordförande Peder Griph (S) Astrid-Marie Jonsson, (C) Övriga närvarande Linda

Läs mer

Barbro Johansson, chef Väsby välfärd Kent Norström, utvecklingsledare Lidia Wasniewski, teamledare Jenny Magnusson, nämndsekreterare

Barbro Johansson, chef Väsby välfärd Kent Norström, utvecklingsledare Lidia Wasniewski, teamledare Jenny Magnusson, nämndsekreterare Kommunstyrelsens välfärdsutskott 2015-04-16 1 Plats och tid Beslutande Messingen, Love Almqvists torg 1, lokal: Lundström Torsdagen den 16 april 2015, klockan 14:00 15:50 Ledamöter: Mathias Bohman (S),

Läs mer

Reglemente för Socialnämnden

Reglemente för Socialnämnden Nummer: 50:1 Blad: (1) Reglemente för Socialnämnden A Socialnämndens uppgifter Verksamhetsområde 1 Socialnämnden har att enligt gällande lagstiftning fullgöra kommunens uppgifter vad avser individ- och

Läs mer

VI VILL GÖRA ETT BRA SVERIGE BÄTTRE!

VI VILL GÖRA ETT BRA SVERIGE BÄTTRE! VI VILL GÖRA ETT BRA SVERIGE BÄTTRE! Sverige har blivit bättre men vi är inte klara. Valet 2014 handlar om hur jobben ska bli fler. Nu är det ett år kvar till valet. Nya Moderaterna har tillsammans med

Läs mer

Motion om införande av feministiskt självförsvar som tillval i gymnasieskolan. (AU 375) KS 2014-124

Motion om införande av feministiskt självförsvar som tillval i gymnasieskolan. (AU 375) KS 2014-124 kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-01-13 19 Motion om införande av feministiskt självförsvar som tillval i gymnasieskolan. (AU 375) KS 2014-124 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets

Läs mer

Programnämnd social välfärd

Programnämnd social välfärd Protokoll Sov 42/2014 Programnämnd social välfärd Datum: 2014-10-09 Klockan: 14:00-17:00 Plats: Sessionssalen, Rådhuset Närvarande ledamöter Rasmus Persson (C) Fisun Yavas (S) Susanne Lindholm (KD) Lars

Läs mer

Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson (C), vice ordförande Lisa Andersson (M) Ulrika Landergren (FP) Eva Borg (S)

Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson (C), vice ordförande Lisa Andersson (M) Ulrika Landergren (FP) Eva Borg (S) KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid sammanträde Kungsbackarummet, stadshuset Klockan 08:30-12:05 ajournering 10-10:15 Beslutande Ledamöter Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson

Läs mer

En stark majoritet som tar långsiktigt ansvar för hela Eskilstuna

En stark majoritet som tar långsiktigt ansvar för hela Eskilstuna En stark majoritet som tar långsiktigt ansvar för hela Eskilstuna Så inleds vår samverkansöverenskommelse för mandatperioden. Kraftsamling kring Eskilstunas budget för 2016 - Vi gasar och bromsar samtidigt

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

NR Fråga Socialdemokraterna Vänsterpartiet Miljöpartiet de gröna

NR Fråga Socialdemokraterna Vänsterpartiet Miljöpartiet de gröna Fördelning av antal mandat i kommunfullmäktige efter valet 2010. Kommun Kommun M C FP KD S V MP SD Övriga Summa Jokkmokk 1 1 2 15 4 3 5 31 Jokkmokk Framtid i Jokkmokks kommun (3), Samernas Väl (2) Har

Läs mer

Målområden, övergripande mål och måluppfyllelse

Målområden, övergripande mål och måluppfyllelse Diarienummer: KS 2014/0271 Målområden, övergripande mål och måluppfyllelse NORRKÖPINGS KOMMUN 2015-2018 2 MÅLOMRÅDEN, ÖVERGRIPANDE MÅL OCH MÅLUPPFYLLELSE Kommunfullmäktige tog den 26 januari 2015 beslut

Läs mer

Utbildningsnämnden 2005-12-20 1 (13) Kommunhuset, rum 293, kl 08.15-11.00.

Utbildningsnämnden 2005-12-20 1 (13) Kommunhuset, rum 293, kl 08.15-11.00. 12-20 1 (13) Plats och tid Kommunhuset, rum 293, kl 08.15-11.00. Beslutande Britta Bergström Bror Sterner Agneta Rönn Birger Svensson Stefan Ohlsson Monica Lantz Agnetha Bertheau Maria Göransdotter Mårten

Läs mer

Socialdemokraternas budget för Värnamo Kommun 2015-2017. Budgetens prioriteringar utgår från budgetdokument K4 på budgetlänken

Socialdemokraternas budget för Värnamo Kommun 2015-2017. Budgetens prioriteringar utgår från budgetdokument K4 på budgetlänken Socialdemokraternas budget för Värnamo Kommun 2015-2017 Budgetens prioriteringar utgår från budgetdokument K4 på budgetlänken Utmaningar som bakgrund till prioriteringarna Arbetslösheten ligger fast på

Läs mer