Prestationsmätning i små verktygstillverkande företag

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Prestationsmätning i små verktygstillverkande företag"

Transkript

1 I NTERNATIONELLA H ANDELSHÖGSKOLAN HÖGSKOLAN I JÖNKÖPING Prestationsmätning i små verktygstillverkande företag Ekonomie Magisteruppsats inom företagsekonomi Författare: Lina Danielsson & Nina Petersson Handledare: Jan Greve Jönköping juni 2004

2 J ÖNKÖPING I NTERNATIONAL B USINESS S CHOOL Jönköping University Performance measurement in small tool manufacturing companies Master s thesis within Business Administration Author: Lina Danielsson & Nina Peterson Tutor: Jan Greve Jönköping June 2004

3 Magisteruppsats inom företagsekonomi Titel: Författare: Handledare: Prestationsmätning för verktygstillverkande företag Lina Danielsson & Nina Petersson Jan Greve Datum: Ämnesord prestationsmätning, nyckeltal, effektivitet, produktivitet, verktygstillverkning, småföretag Sammanfattning Problem Syfte Metod Slutsats Verktygstillverkande företag i Sverige har under de senaste åren fått allt svårare att konkurrera på den internationella marknaden. Konkurrenternas lägre priser och kortare ledtider bidrar till att svenska småföretag måste bli mer medvetna om sin produktivitet och effektivitet för att kunna konkurrera på ett bra sätt. Att mäta sin effektivitet och produktivitet är något som många mindre verktygstillverkande företag idag har svårt att göra, vilket delvis kan bero på att det saknas kunskap om hur de ska samla in och hantera information om produktionsprocessen, men även vilken typ av information som behövs för att påvisa en eventuell förändring. Uppsatsens syfte är att välja ut och anpassa existerande prestationsmått för ett mindre verktygstillverkande företag utifrån de områden som är viktiga för dess framgång. Ett vidare syfte är att studiens resultat ska vara användbart på företag i samma bransch och liknande situation för att fylla den kunskapslucka rörande informationshantering och användandet av prestationsmätning som ofta finns hos dessa småföretag. Vi har under uppsatsens arbete utgått från det empiriska materialet i form av intervjuer, diskussioner och observationer på ett mindre verktygstillverkande företag i Västsverige. Från det empiriska materialet har vi sen valt relevant litteratur som förklarar företagets verksamhet för att sedan analysera de olika delarna. Utifrån analysen av olika nyckeltal har vi valt ut de prestationsmått som bäst speglar de faktorer som är viktiga för företagets framgång. Måtten avser att mäta prestationer från de områden som identifierats i problemformuleringen och som är anpassade för företagets verksamhet och situation dvs. kund, kvalitet, ledtid och slöseri. i

4 Master s Thesis in Business Administration Title: Author: Tutor: Performance measures for the tool making industry Lina Danielsson & Nina Petersson Jan Greve Date: Subject terms: performance measurement, performance measures, productivity, tool manufacturing companies, small business Abstract Problem Purpose Method Conclusions During the last years, the increased competition has made it more difficult for tool-making companies in Sweden to compete on the global market. In order to compete with the shorter lead times and lower prices by the competitors, these companies have to be more aware of their effectiveness and productivity. Today many of these small tool-making companies have difficulties in measuring their effectiveness and productivity, mainly because of the lack of knowledge in how to collect and make use of the information about the production process. They also need knowledge about what kind of information that is needed to show certain changes in the production process. The purpose of this thesis is to find and adjust existing performance measures for the activities in a small tool-making company based on areas that are important for the success of the company. A wider purpose of the study is that the result can be applied to other companies in the same business. During the work with the thesis, we have started out from the empirical data such as interviews, discussions and observations from a smaller toolmaking company. In order to be able to analyse the results, we have chosen applicable literature that explains the activities of the company. Based on the analysis, we have identified some performance measures that reflect the factors that are important for the company s success. The measures have been adjusted for the business and its situation and are divided into four different areas such as customer, quality, lead time and waste. ii

5 Tack Vi vill rikta ett stort tack till företaget i studien för den tid de lagt ner på att hjälpa oss i vårt uppsatsarbete och för att de svarat på våra, ibland för dem, självklara frågor. Tack också till vår handledare Jan Greve och vårt bollplank Mike Danilovic (kraftgruppen) som har givit oss konstruktiva påståenden och rekommendationer under hela arbetsprocessen. Jönköping, juni 2004 Lina Danielsson & Nina Petersson iii

6 Innehåll 1 Inledning Bakgrund Problem Syfte Disposition Metod Val av metod Företaget i studien Förstudie Datainsamling Val av intervjupersoner Intervju och diskussion Observation Val av referenslitteratur Litteraturkritik Överförbarhet Metodkritik Referensram Ekonomistyrning Processtyrning Information och beslutsfattande i småföretag Just-in-time Användning av JIT i små tillverkande företag Effektivitet och produktivitet Effektivitet Produktivitet Prestationsmätning Nyckeltal och prestationsmått Tidigare studier Det balanserade styrkortet Prestationspyramiden Prestationsmätning i JIT Val av prestationsmått Sammanfattning av referensramen Empiri Företaget Organisation Företagets omvärld och konkurrenssituation Kunder och leverantörer Informationsbehov Hantering av information Kalkylunderlag Beslut Kvalitetsarbete och ISO-certifiering Effektivitet och produktivitet iv

7 4.5 Prestationsmätning och prestationsmått Huvudprocesskarta Offert Order Konstruktion och inköp Beredning Produktionsprocess Övrig information Tilläggsverktyg Flaskhalsar Maskinutnyttjande Lager Analys JIT Prestationsmätning Prestationsmått i form av nyckeltal Kvalitet Kund Ledtid Slöseri Slutsatser Prestationsmått Studiens bidrag och användbarhet Avslutande diskussion Förslag till verktygstillverkande företag Studiens begränsningar Förslag på fortsatta studier Referenslista...61 v

8 Figurer Figur 1 Disposition... 5 Figur 2 The Performance Pyramid Figur 3 Företagets organisationsschema Figur 4 Företagets huvudprocesskarta Figur 5 Företagets produktionsprocess Tabeller Tabell 1 Tidigare studier Tabell 2 Mätning av kvalitet Tabell 3 Mätning av kundnöjdhet Tabell 4 Ledtidsmätning Tabell 5 Mätning av slöseri Bilagor Bilaga 1: Produktionsprocess Bilaga 2: Orderprocess Bilaga 3: Beredningsprocess Bilaga 4: Intervjuguide Bilaga 5: Information om företaget vi

9 Inledning 1 Inledning I detta inledande kapitel beskriver vi bakgrunden till vårt problem samt syftet med uppsatsen. Problem som många småföretag upplever är att konkurrensen från utländska företag under den senaste tiden har ökat eftersom de har kapaciteten att ta större ordrar. Detta problem gör att mätning av och medvetenhet om produktivitet och effektivitet samt insamling och bearbetning av information blir en viktig del i företagens konkurrenskraft. 1.1 Bakgrund Den verktygstillverkande branschens omfång i Sverige har under de senaste åren minskat drastiskt (Philipson, 2003). Tidigare köpte svenska företag svensktillverkade verktyg i större utsträckning, men en ökad konkurrens på marknaden för verktygstillverkande företag har bidragit till att upp till 70 % av dessa företag väljer att köpa sina verktyg utomlands. Detta är något som kan förklaras med att utländska företag klarar fler verktyg per order, att ledtiden är kortare samt att de kan hålla lägre priser (Gustafsson Ledel & Merelid, 2004). Bransch- och informationsansvarig på Svenska Gjuteriföreningen (personlig kommunikation, ) håller även med om att denna minskade konkurrenskraft är ett stort problem, vilket i längden kan leda till att den svenska verktygstillverkningen försvinner och att andra närliggande branscher påverkas. Andra faktorer kan vara att utländska företag i större utsträckning klarar av att tillverka större och mer komplexa verktyg (Gustafsson Ledel & Merelid, 2004). Det faktum att de svenska verktygstillverkarna då går miste om en stor del av tillväxtpotentialen till utländska tillverkare leder till att trenden för svenskt verktygstillverkande är fortsatt vikande (Philipson, 2003). Småföretag i Sverige är speciellt utsatta då de i dagsläget inte har kapacitet att tillverka flera sorters verktyg samtidigt och inte heller till ett så lågt pris som utländska företag håller. Ytterligare ett problem för många verktygstillverkande företag är att de ständigt måste arbeta med att minska sina ledtider utan att göra avkall på produktens kvalitet. Verktygsproducerande företag i Sverige står idag för 20 % av den svenska marknaden. Men bara för ca 40 år sedan hade de en marknadsandel på 80 %. Att importen blivit högre har att göra med att enhetspriser på verktyg för formsprutning och gjutning från Asien och Baltikum har blivit lägre, vilket leder till att verktygsmakarna framför allt får svårt att konkurrera med företag i dessa länder (M. Danilovic, personlig kommunikation, ). Många mindre verktygstillverkande företag har svårt att mäta sin produktivitet och effektivitet på ett bra sätt. För att kunna mäta produktivitet och effektivitet på ett rättvisande sätt måste företaget veta hur de ska samla in och hantera information om produktionsprocessen men även vilken typ av information som behövs för att påvisa en eventuell förändring i något av måtten. Enligt Philipson (2003) är ett av grundproblemen för svenska verktygstillverkare är att de oftast är familjeföretag där grundaren är ägare, vilket leder till att det sällan finns tillräckliga drivkrafter för utveckling. 1

10 1.2 Problem Inledning Företaget i studien har genom ett affärsutvecklingsprogram 1 kommit fram till att de bör mäta sin effektivitet och produktivitet genom verksamhetsrelaterade nyckeltal. Införandet av nyckeltal i verksamheten kan bidra till att företagets ledning blir mer medveten om hur de utnyttjar sina resurser, vilket kan bidra till att verksamheten bedrivs på ett mer resurseffektivt sätt. Detta kan i sin tur leda till att de kan konkurrera på ett bättre sätt. Ett problem som uppkommer då företaget inte kan mäta sin effektivitet och produktivitet över tiden, är att eventuella förändringar inte kan konstateras. Därmed tror de sig inte heller inom rimlig tid kunna åtgärda de negativa förändringar, såsom förändringar inom kvalitet och ledtid, som uppstår. Kontinuerliga negativa förändringar i verktygets kvalitet och företagets service kan bland annat leda till att företaget får ett sämre rykte då kunderna inte blir nöjda. Detta är något som företaget hoppas att de ska kunna undvika genom mätning av olika prestationer inom företaget. Företaget har inte heller så stor möjlighet att identifiera eventuella effektivitets- och produktivitetsförbättringar vilka skulle kunna bidra till en ökad motivation hos de anställda. Genom att kvaliteten av både produkt och service uppmärksammas mer i företaget kan ledningsgruppen på ett tidigt stadium ta beslut rörande de kvalitetsproblem som eventuellt uppstår och därmed förhindra uppkomsten av fler problem. Företaget tror sig även kunna minska vissa kostnader som är förknippade med kvalitetsproblemen genom en ökad uppmärksamhet av hur dessa problem uppstår och hur de kan åtgärdas. Även en ökad medvetenhet hos de anställda rörande spill tror företagets ledning kan bidra till kostnadsbesparingar. Då företaget även anser att verktygets ledtid är ett viktigt sätt att konkurrera på, är detta ytterligare ett område som företaget vill kunna göra mätningar inom. Företaget i studien har hittills inte haft några problem med klagomål från kunder rörande ledtider, men i och med en ökad konkurrens från bland annat Asien och Baltikum anser företaget att det är viktigt att uppmärksamma ledtider för att kunna förbättra dem. Ledningen är väl medveten om att företaget inte kan konkurrera med de ledtider som företag i Asien och Baltikum håller, men anser att det dock är viktigt att hålla samma ledtider som företag med liknande företagsstruktur och lönenivå. Med avseende på de ovan nämnda problemen som företaget upplever, vill företagets ledning införa verksamhetsrelaterade nyckeltal, som är specifika för företagets situation, för att kunna mäta avvikelser inom områden som exempelvis kvalitet och ledtid. De har därför givit oss ett uppdrag där vi ska försöka finna lämpliga nyckeltal för deras verksamhet, storlek och konkurrenssituation. Dessa nyckeltal bör även kunna användas av andra företag i liknande situation genom att de kan välja ut de mått som är mest relevanta för just deras verksamhet och bransch. Företaget i vår studie har en kundanpassad och orderbaserad tillverkning för att tillhandahålla form- och pressverktyg som är anpassade till kundens önskemål och krav. Detta gör att de olika verktygen är unika, men tillverkas ändå efter liknande tillvägagångssätt och tillverkningsprocesser. Verktygen tillverkas i regel bara i en uppsättning och då verktygets komponenter inte tillverkas på ett standardiserat sätt är det svårt att jämföra tidsåtgången för de olika arbetsmomenten. Ledtid som ett verksamhetsrelaterat mått kan ändå användas i planeringssyfte där tillverkningstiden för 1 Behandlas senare i avsnittet. 2

11 Inledning verktyg som är relativt lika i sammansättning och storlek kan jämföras. Ledningsgruppen anser det inte vara nödvändigt att mäta respektive process i tillverkningen eftersom verktygen är så komplexa, vilket gör att processerna inte är mätbara. Ledtidsmätningen syftar dock till att ge en helhetsuppskattning av verktygets tillverkningstid där även tid för planering och leverans är inräknad. Eftersom företaget anser en hög kvalitet på verktyget är viktigare än korta ledtider är det inte relevant att mäta varje process i verktygets tillverkning. En sådan grov ledtidsuppskattning kan vara användbar i planeringssyfte för beslutsfattande och för att ge ledningen en övergripande bild av företagets belastning på de olika arbetsstationerna under en viss period. Utöver ovan nämnda problem har vi under våra besök dessutom identifierat följande problem i företaget. Ett av dessa är att företaget saknar kunskap om vilken information som är relevant och hur den ska samlas in, vilket bidrar till att de därför inte har möjlighet att ta fram nyckeltal som är lämpliga för verksamheten. Man har idag inte heller tillräcklig kunskap om hur befintlig information kan användas i planeringssyfte. Detta kan bero på att ett litet företag oftast inte har någon som endast ansvarar för internredovisningen. Problem med att identifiera vilken information som är användbar i mätsammanhang kan även försvåras av att företaget inte har ett tillräckligt utvecklat datasystem som kan hantera och generera relevant information. De datasystem som företaget använder sig av idag är inte heller fullt integrerade och det kan därför vara svårt att sammanföra informationen som de olika systemen genererar. Ett annat problem som vi funnit i relation till informationshanteringen är att beslut ofta baseras på intuition och tidigare erfarenheter som oftast inte finns dokumenterade. Som regel är det endast en person som besitter denna kunskap, vilket kan bli ett problem då denna person inte är närvarande då beslut tas eller då personen avslutar sin anställning. Problemet med informationshantering vid mätning av effektivitet och produktivitet har även uppmärksammats i studier av småföretag, vilket även stödjer vårt antagande (Pleitner, 1989; Andersson, 1995). I sin studie hävdar Pleitner (1989) att informationshanteringen ofta är ineffektiv i mindre företag. Andersson (1995) fann också att informationshanteringen i småföretag ofta är en omedveten process och beslut som tas är ofta grundade på erfarenheter och intuition. Ytterligare ett problem som vi kommit fram till då vi studerat befintlig litteratur inom prestationsmätningsområdet är att många av de nyckeltal som finns tillgängliga idag inte är fullt användbara på mindre företag som har en orderbaserad tillverkning. Detta gör att befintliga nyckeltal kan behöva anpassas till den specifika verksamheten. Förutom att använda sig av vanligt förekommande nyckeltal såsom rent finansiella, förespråkar litteraturen att företag även bör fokusera på mätningar inom de områden som påverkar företagets framgång. Då vi tror att småföretag i samma bransch upplever dessa problem på ett liknande sätt, får problemställningen ett mer generellt syfte. Inom kraft 2, ett affärsutvecklingsprogram, som företaget i studien ingår i finns ytterligare tre verktygstillverkande företag som befinner sig i liknande situation. Inom detta utvecklingsprogram har många av de problem som ovan nämnts identifierats och diskuterats ingående under en längre period. Vid dessa sammankomster har det framkommit att inget av de medverkade företagen idag använder 2 KrAft står för Kompetens, Reflektion, Affärsutveckling och Tillväxt. Det är ett affärsutvecklingsprogram som syftar till att utveckla kompetensen hos små och medelstora företag. För mer information se 3

12 Inledning sig av prestationsmätning i form av nyckeltal. I och med den ökade konkurrensen utifrån vill företagen kunna mäta och jämföra sina prestationer både gentemot konkurrenter men även över tiden. Eftersom dessa företag är placerade på olika orter i södra Sverige antar vi att problemen inte är lokala företeelser utan kan återfinnas hos flera andra småföretag inom branschen. Trots att företagen inom kraft-gruppen endast utgör en liten grupp av företag inom denna bransch anser vi att de är representativa för en stor del av andra svenska verktygstillverkande småföretag. Betydelsen av att stärka sin konkurrenskraft har blivit allt viktigare för dessa företag då konkurrensen från asiatiska och baltiska företag blir allt större. Därför är det, enligt Bransch- och informationsansvarig på Svenska Gjuteriföreningen, avgörande för de svenska småföretagens överlevnad att konkurrenskraften är så pass stark att inte branschens fortsatta existens hotas. Utifrån företagets upplevda problem och de problem som vi har identifierat ovan, har vi formulerat ett slutligt problem som knyter samman dessa. Problemet i uppsatsen är därför följande; då existerande nyckeltal inte är anpassade för mindre verktygstillverkande företags verksamhet och konkurrenssituation, så används oftast inte verksamhetsrelaterade prestationsmått. Detta problem kan för företagen leda till att effektivitets- och produktivitetsförändringar inte uppmärksammas eller åtgärdas tillräckligt snabbt. 1.3 Syfte Uppsatsens syfte är att välja ut och anpassa existerande prestationsmått utifrån de områden som är viktiga för ett mindre verktygstillverkande företags framgång. Ett vidare syfte är att studiens resultat ska vara användbart för företag i samma bransch och liknande situation samt att fylla den kunskapslucka rörande informationshantering och användandet av prestationsmätning som ofta finns hos dessa småföretag. 4

13 Inledning 1.4 Disposition Figur 1 Disposition 5

14 Metod 2 Metod I detta kapitel beskrivs hur vår studie har genomförts och vilka metoder vi använt oss av vid insamlandet av information till empirin. Vårt arbetssätt kommer även att spegla dispositionen av uppsatsen genom att metoden efterföljs av empiri och referensram. 2.1 Val av metod Enligt Patel och Davidsson (2003) ska undersökningsproblemet avgöra vilket arbetssätt som ska användas i undersökningen. Eftersom studien utförs på endast ett företag har vi valt att använda oss av ett kvalitativt arbetssätt som i vår uppsats innebär intervjuer och observation. Då vår undersökning går ut på att förstå företaget och identifiera områden som är viktiga för deras framgång ansåg vi att ett kvantitativt arbetssätt inte skulle vara ett bra angreppssätt på vårt problem. 2.2 Företaget i studien Företaget som ingår i vår studie är ett verktygstillverkande företag som har sin produktion i Västsverige. Det startades i mars 1998 och har för närvarande 17 anställda. Företagets huvudsakliga produktion består av formverktyg för plast- och pressgjutning och omsättningen uppgick förra året (2003) till ca 15Mkr SEK. Företagsledningen består idag av de tre delägarna som har befattningarna vd/marknadsansvarig, ekonomi- och administrationsansvarig samt produktionsansvarig, dessutom ingår en person med kvalitetssäkring som ansvarsområde. Företaget ingår i en kraftgrupp tillsammans med tre andra verktygstillverkande företag. Inom gruppen diskuteras problem som är vanliga inom denna bransch. Bl.a. har mycket tid lagts ned på diskussioner kring förkortandet av ledtider och hur företagen kan mäta sin produktivitet och effektivitet på ett rättvisande sätt. Idag använder sig flertalet av företagen endast av finansiella nyckeltal, vilket bidrar till svårigheter att mäta och jämföra företagets processer. Vi valde att inkludera endast ett av dessa företag i vår undersökning, då vi ansåg att det endast var genomförbart att utföra en djupare studie på ett företag under den tiden som stod till vårt förfogande. Detta eftersom de andra företagen i kraft-gruppen är belägna långt ifrån Jönköpingsområdet. Trots att vi endast valde ett företag, anser vi att resultaten kan vara överförbara på de andra företagen i kraft-gruppen, men även på andra företag som befinner sig i en liknande situation. För att kunna ge mer detaljerade uppgifter om företaget utan att ge information till konkurrenter har vi valt att inte använda företagets riktiga namn i uppsatsen. Vi tror att detta leder till att vi kan ge en mer sanningsenlig bild av företaget som i empirin och analysen kommer att benämnas som endast företaget Förstudie Innan vi formulerade problemet satte vi oss in i den bransch som företaget verkar i, dels genom samtal med Håkan Herbertsson (Gjuterichef Husqvarna AB, ) och genom flera diskussioner med Mike Danilovic (Universitetslektor på IHH). För att skapa oss en uppfattning om hur verksamheten fungerar i stort, besökte vi företaget innan skrivprocessen påbörjades. Vid besöket fördes en diskussion om vilka eventuella 6

15 Metod problemområden som är viktiga för denna typ av företag att få mer kunskap om. Företagets ledning presenterade företaget och dess nuvarande situation och tillsammans kom vi fram till att produktiviteten och effektiviteten i företaget bör kunna mätas delvis genom bättre informationshantering. Vi kom även fram till att företaget bör få en ökad förståelse för vilken information som är viktig för att de skall kunna mäta sin produktivitet på rätt sätt. Vi fick därför i uppdrag att finna lämpliga verksamhetsrelaterade nyckeltal för små verktygstillverkande företag. Vid besöket fick vi även en introduktion av företagets produktionsprocess genom en rundvandring i lokalerna där vi fick en första bild av hur ett verktyg konstrueras och produceras samt hur den dagliga verksamheten fungerar. 2.3 Datainsamling Vi har identifierat problemet med att många mindre företag har lite kunskap om hur de ska använda informationen som finns tillgänglig, vilket därför bidrar till att de inte använder sig av verksamhetsrelaterade nyckeltal i så stor utsträckning. För att kunna angripa problemet på rätt sätt var vi i behov av fakta som visar hur företaget ser på informationsbehovet och vilka mätområden som var av intresse. Annan information som vi ansåg vara intressant var hur olika personer inom företaget ser på begreppet produktivitet och effektivitet. Skillnaden mellan olika nivåer är svårare att urskilja i ett litet företag jämfört med ett stort. Eftersom det är ett litet företag är hela ledningsgruppen mycket medveten om vad som händer i företaget och deras arbetsuppgifter är integrerade till mycket stor del. Vi har i vår studie använt oss av intervjuer, diskussioner och observationer som metod för att samla in data. För att stödja de iakttagelser som gjorts, har vi utifrån empirin valt lämplig litteratur. Vi har besökt företaget under tre arbetsdagar för att intervjua, diskutera och observera Val av intervjupersoner Innan vi valde personer för intervjuer och diskussioner hade vi ett samtal med en person i ledningsgruppen, som syftade till att få en bättre bild av vilka anställda som är mest insatta i våra frågeområden och därför bäst lämpade att svara på frågorna. Vi har utifrån detta samtal valt att intervjua samtliga personer i ledningsgruppen inom företaget där även de tre ägarna finns representerade. Eftersom de är ansvariga för fyra olika huvudområden inom företaget, ansåg vi att de kunde förse oss med relevant information för flera olika nivåer och områden. Vd/marknadsansvarig besitter information om hur branschen och företagets konkurrenssituation ser ut. Han utför även arbetsuppgifter såsom offertkalkylering och planering av ett verktygs utformning. Genom hans kunskaper inom dessa områden tror vi oss få en bild av vilken typ av information som är viktig för styrningen av verksamheten, men även vilka förutsättningar företaget har. Därför har vi diskuterat kring större frågeområden och ställt direkta frågor till honom för att förstå hur beslut tas och vilken information som är viktig vid beslut och vid beräkning av offert. Ekonomi- och administrationsansvarig har ansvar för inköp av material och maskiner och då han ansvarar för datasystemen i företaget sköter han även orderhantering och administrering av kundkontakter. Den information som han besitter ger oss en bild av hur 7

16 Metod informationssystemet i företaget fungerar samt hur informationen i organisationen används och bearbetas. Den tredje ägaren är även produktionsansvarig, vilket innebär att han innehar kunskap om hur planeringen inför tillverkningen av ett verktyg ser ut. Det vill säga jämförande mellan hur mycket tid och resurser som behövs för verktygets utformning och företagets kapacitet. Dessutom har han det övergripande ansvaret för produktionen och dess fortskridande. Den fjärde personen i ledningsgruppen, som dock inte delägare, är företagets kvalitetssäkrare och även anställd som operatör på en av avdelningarna. Informationen som han besitter ger oss en bild av hur kvalitetsarbetet inom företaget fungerar i form av bl.a. kundnöjdhet, produktkvalitet och ledtider. Vi har även valt att göra mindre intervjuer med tre operatörer, en från varje större avdelning inom produktionen (BMF, CNC, gnistavdelningen) 3. Detta har vi gjort för att få en helhetsbild av företaget och en bild av hur operatörerna ser på mätetal och begreppen effektivitet och produktivitet Intervju och diskussion Då vår studie utgår från ett induktivt synsätt är kopplingen mellan teori och empiri associerad till ett kvalitativt angreppssätt, vilket kan kännetecknas av att insamlandet av information sker genom en eller flera intervjuer. Detta gör att det finns en högre grad av flexibilitet än vid en kvantitativ frågeundersökning (Bryman, 2002). Frågor kan läggas till eller ändras allt eftersom intervjun fortgår, vilket gör att resultatet inte kan anses innehålla jämförbara data (Repstad, 1992). Vid en kvalitativ intervju används oftast inte frågeformulär med frågor som formulerats i förväg (Trost, 1997). Vi har använt oss av semistrukturerade intervjuer som enligt Bryman (2002) karaktäriseras av att forskaren har en lista över relativt specifika teman som ska beröras. För att få en bättre bild av varje tema valde vi att vid varje intervjutillfälle använda oss av samma frågeområden till samtliga respondenter (se bilaga 4). Detta gav respondenterna en större möjlighet att resonera kring sina svar samtidigt som vi kunde komma med uppföljningsfrågor för att få ett mer omfattande intervjuunderlag. Vi har även valt att inte ge respondenterna tillgång till frågorna innan intervjun eftersom vi vill ha så direkta och ärliga svar som möjligt. Enligt Trost (1997), bör inte heller intervjuer av flera respondenter ske samtidigt. Eftersom en nackdel med gruppintervjuer kan vara att respondenterna påverkar varandra och därmed också svaren, har vi valt att låta intervjuerna ske enskilt. För att forskaren under intervjun ska kunna koncentrera sig på respondentens svar, rekommenderar Repstad (1992) att en bandspelare används vid förberedda kvalitativa intervjuer. En annan fördel är att informationen ordagrant kan analyseras efteråt och om någon information eventuellt glömts bort vid antecknandet kan denna hittas på bandet (Trost, 1997). Vi har även fört anteckningar under intervjuerna och har i nära anslutning till intervjuerna noggrant lyssnat igenom inspelningarna och därefter fört in informationen i empirikapitlet. En av nackdelarna med att använda sig av en bandspelare vid intervjuer kan dock vara att respondenterna känner sig olustiga vid tanken på att bli inspelade, vilket kan 3 Se

17 Metod leda till att all nödvändig information inte kommer fram (Repstad, 1992). Vi upplever dock inte att ljudupptagningen vid våra intervjuer har påverkat respondenterna på ett negativt sätt. För att på ett ytterligare sätt öka tillförlitligheten och minska risken av missförstånd mellan intervjuare och respondent, gick vi efter varje intervju igenom materialet för att försäkra oss om att vi förstått informationen som kom fram vid intervjun. Då det fanns oklarheter vid någon intervju, sökte vi mot slutet av dagen upp respondenten och bad denne att ytterligare förklara eller förtydliga sina svar. Utifrån diskussioner med personer som är väl insatta i branschen har vi kommit fram till att användandet av information från ett företag kan ge resultat som är användbara för andra företag inom samma bransch. Eftersom avsikten inte är att säga exakt vilka nyckeltal som passar utan ge förslag på lämpliga nyckeltal för ett företag i den verktygstillverkande branschen tror vi att fler kan ta del av undersökningen Observation I vår studie har vi även samlat in information genom observation. Enligt Johannessen och Tufte (2003) innebär en observation att forskaren finns på plats och dokumenterar iakttagelser genom att se och lyssna. Vi har därför besökt de olika arbetsstationerna på företaget för att se hur produktionsprocessen fortskrider samt för att bilda oss en egen uppfattning om företagets verksamhet. Genom att vi har befunnit oss på det valda företaget under ca tre dagar har vi även tillgått annan information utöver det som sagts i intervjuerna. Enligt Repstad (1992) finns det två möjligheter att utföra en observation då den kan vara antingen öppen eller dold. Eftersom vi har valt att berätta för företagets anställda vad vi har för avsikt då vi besöker dem, får vår observation en hög grad av öppenhet. Då vi kompletterar observationen med intervjuer av personer i olika befattningar i företaget skulle det bli svårt att dölja vårat syfte vid en dold observation. Ett argument som dock talar för användandet av en dold observation är att viktig information kan komma fram på ett bättre sätt, men trots att vi inte har haft möjlighet att utföra en dold observation, anser vi att vi ändå fått fram relevant information för uppsatsen. 2.4 Val av referenslitteratur Eftersom uppsatsarbetet har skett med utgångspunkt i ett induktivt arbetssätt valdes referenslitteraturen utifrån den empiri vi sammanställt från våra besök hos företaget. Efter att företagets informationsbehov och verksamhetsstruktur identifierats valde vi litteratur som överensstämde med hur företaget verkar. För att beskriva hur verksamheten inom företaget fungerar valde vi att fokusera på JIT-filosofin. Mycket av det som denna filosofi representerar passar in på det undersökta företagets sätt att arbeta. Utifrån det som företaget kännetecknas av har vi dragit slutsatser om vilka prestationsmått som är relevanta för företag i den verktygstillverkande branschen. Detta gör att vårt val av referenslitteratur kan uppfattas som att vi utelämnar viktiga delar. Vi har dock försökt att beskriva det valda företaget på ett så uttömmande sätt som möjligt med hjälp av referenslitteraturen, vilket förhoppningsvis ska ge en rättvisande bild av dess verksamhet. Litteraturen som berör JITfilosofin avser inte heller förslag till att företaget ska implementera den. Vi använder endast JIT för att beskriva företagets arbetssätt utifrån teorier som till viss del beskriver deras arbetssätt. Vi avser inte heller att utvärdera JIT-filosofin i fråga om lämplighet för 9

Li#eratur och empiriska studier kap 12, Rienecker & Jørgensson kap 8-9, 11-12, Robson STEFAN HRASTINSKI STEFANHR@KTH.SE

Li#eratur och empiriska studier kap 12, Rienecker & Jørgensson kap 8-9, 11-12, Robson STEFAN HRASTINSKI STEFANHR@KTH.SE Li#eratur och empiriska studier kap 12, Rienecker & Jørgensson kap 8-9, 11-12, Robson STEFAN HRASTINSKI STEFANHR@KTH.SE Innehåll Vad är en bra uppsats? Söka, använda och refera till litteratur Insamling

Läs mer

Ökat personligt engagemang En studie om coachande förhållningssätt

Ökat personligt engagemang En studie om coachande förhållningssätt Lärarutbildningen Fakulteten för lärande och samhälle Individ och samhälle Uppsats 7,5 högskolepoäng Ökat personligt engagemang En studie om coachande förhållningssätt Increased personal involvement A

Läs mer

Business research methods, Bryman & Bell 2007

Business research methods, Bryman & Bell 2007 Business research methods, Bryman & Bell 2007 Introduktion Kapitlet behandlar analys av kvalitativ data och analysen beskrivs som komplex då kvalitativ data ofta består av en stor mängd ostrukturerad data

Läs mer

Page 1. Aktuella utmaningar för ekonomistyrare. Tema: Aktuella utmaningar för ekonomistyrare. Vad är ekonomistyrning? Vilka är utmaningarna?

Page 1. Aktuella utmaningar för ekonomistyrare. Tema: Aktuella utmaningar för ekonomistyrare. Vad är ekonomistyrning? Vilka är utmaningarna? Aktuella utmaningar för ekonomistyrare Professor Fredrik Nilsson Uppsala 2010-02-12 Föreläsningens inriktning Tema: Aktuella utmaningar för ekonomistyrare Vad är ekonomistyrning? Vilka är utmaningarna?

Läs mer

Hitta förbättringspotentialen. utan direkta investeringar

Hitta förbättringspotentialen. utan direkta investeringar utan direkta investeringar Christian Carlén: - Industrial Management AB www.condustria.se - Productivity Potential Assessment Sweden AB www.ppaonline.se Projekt : - Lidhs Verktyg AB - Automatlego AB Agenda

Läs mer

Att intervjua och observera

Att intervjua och observera Att intervjua och observera (Även känt som Fältstudier ) Thomas Lind Institutionen för informationsteknologi Visuell information och interaktion 2014-01-27 Påminnelser från högre ort Gruppindelning! Välj/Hitta

Läs mer

Kursens syfte. En introduktion till uppsatsskrivande och forskningsmetodik. Metodkurs. Egen uppsats. Seminariebehandling

Kursens syfte. En introduktion till uppsatsskrivande och forskningsmetodik. Metodkurs. Egen uppsats. Seminariebehandling Kursens syfte En introduktion till uppsatsskrivande och forskningsmetodik Metodkurs kurslitteratur, granska tidigare uppsatser Egen uppsats samla in, bearbeta och analysera litteratur och eget empiriskt

Läs mer

CUSTOMER VALUE PROPOSITION ð

CUSTOMER VALUE PROPOSITION ð CUSTOMER VALUE PROPOSITION ð IN BUSINESS MARKETS JAMES C. ANDERSSON, JAMES A. NARUS, & WOUTER VAN ROSSUMIN PERNILLA KLIPPBERG, REBECCA HELANDER, ELINA ANDERSSON, JASMINE EL-NAWAJHAH Inledning Företag påstår

Läs mer

för att komma fram till resultat och slutsatser

för att komma fram till resultat och slutsatser för att komma fram till resultat och slutsatser Bearbetning & kvalitetssäkring 6:1 E. Bearbetning av materialet Analys och tolkning inleds med sortering och kodning av materialet 1) Kvalitativ hermeneutisk

Läs mer

Performance culture in policing. Författare: Tevfik Refik Altonchi (Ph.d)

Performance culture in policing. Författare: Tevfik Refik Altonchi (Ph.d) Performance culture in policing Författare: Tevfik Refik Altonchi (Ph.d) ResultatKultur Attityd, Beteende, Värderingar 1965 119 1990-tal Det krävs ett helt nytt sätt att tänka för att lösa de problem vi

Läs mer

Kvalitativ metodik. Varför. Vad är det? Vad är det? Varför och när använda? Hur gör man? För- och nackdelar?

Kvalitativ metodik. Varför. Vad är det? Vad är det? Varför och när använda? Hur gör man? För- och nackdelar? Kvalitativ metodik Vad är det? Varför och när använda? Hur gör man? För- och nackdelar? Mats Foldevi 2009 Varför Komplement ej konkurrent Överbrygga klyftan mellan vetenskaplig upptäckt och realiserande

Läs mer

Anvisningar till rapporter i psykologi på B-nivå

Anvisningar till rapporter i psykologi på B-nivå Anvisningar till rapporter i psykologi på B-nivå En rapport i psykologi är det enklaste formatet för att rapportera en vetenskaplig undersökning inom psykologins forskningsfält. Något som kännetecknar

Läs mer

Fallstudie Lars Höglund AB

Fallstudie Lars Höglund AB Hösten 2004 Fallstudie Lars Höglund AB En fallstudie inom IVA-projektet Produktion för Konkurrenskraft på uppdrag av panelen Framtida Produktionssystem. INNEHÅLLSFÖRTECKNING LARS HÖGLUND AB, TÖCKSFORS...1

Läs mer

Kommunikation vid bygg- och anläggningsproduktion

Kommunikation vid bygg- och anläggningsproduktion EXAMENSARBETE 2006:019 HIP Kommunikation vid bygg- och anläggningsproduktion Arbetsplatsplanering MONIKA JOHANSSON LINNÉA LUNDBERG HÖGSKOLEINGENJÖRSPROGRAMMET Projektingenjör Luleå tekniska universitet

Läs mer

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP EN ANALYS AV INTERVJUER MED CHEFER OCH MEDARBETARE I FEM FÖRETAG NORRMEJERIER SAAB SANDVIK SPENDRUPS VOLVO Mittuniversitetet Avdelningen för medieoch kommunikationsvetenskap Catrin

Läs mer

Relationsproblematiken i en sekventiell försäkringstriad

Relationsproblematiken i en sekventiell försäkringstriad Örebro Universitet Handelshögskolan Företagsekonomi C, HT 2011 Uppsats, 15 Hp Handledare: Claes Gunnarsson Examinator: Mari-Ann Karlsson Relationsproblematiken i en sekventiell försäkringstriad Författare:

Läs mer

Strategiarbete hos fastighetsmäklare, ett måste eller ett onödigt ont

Strategiarbete hos fastighetsmäklare, ett måste eller ett onödigt ont Strategiarbete hos fastighetsmäklare, ett måste eller ett onödigt ont - Verksamhetsstyrning i tjänsteföretag Författare: Tobias Berglund Ulrika Palmberg Magisterprogram i Ekonomistyrning Handledare: Krister

Läs mer

Statsvetenskap G02 Statsvetenskapliga metoder Metoduppgift

Statsvetenskap G02 Statsvetenskapliga metoder Metoduppgift METOD-PM PROBLEM Snabb förändring, total omdaning av en stat. Detta kan kallas revolution vilket förekommit i den politiska sfären så långt vi kan minnas. En av de stora totala omdaningarna av en stat

Läs mer

Nästa steg. LEAN Production 1 dag. Norrköping Nov 2014. 1 Introduktion 2 Bakgrund och Teorier 3 5S, Std arbete, VSM 4 LEAN Spel 5 Ekonomi, Extra

Nästa steg. LEAN Production 1 dag. Norrköping Nov 2014. 1 Introduktion 2 Bakgrund och Teorier 3 5S, Std arbete, VSM 4 LEAN Spel 5 Ekonomi, Extra Nästa steg LEAN Production 1 dag 1 Introduktion 2 Bakgrund och Teorier 3 5S, Std arbete, VSM 4 LEAN Spel 5 Ekonomi, Extra Norrköping Nov 2014 Några vanliga Verktyg 5S HUR UPPLEVER VI ORDNING? 5S HUR FUNGERAR

Läs mer

Nästa steg. Några vanliga Verktyg 5S HUR UPPLEVER VI ORDNING? LEAN Production 1 dag. Norrköping Nov 2015

Nästa steg. Några vanliga Verktyg 5S HUR UPPLEVER VI ORDNING? LEAN Production 1 dag. Norrköping Nov 2015 Nästa steg LEAN Production 1 dag 1 Introduktion 2 Bakgrund och Teorier 3, Std arbete, VSM 4 LEAN Spel 5 Ekonomi, Extra Norrköping Nov 2015 Några vanliga Verktyg HUR UPPLEVER VI ORDNING? 1 HUR FUNGERAR

Läs mer

Collaborative Product Development:

Collaborative Product Development: Collaborative Product Development: a Purchasing Strategy for Small Industrialized House-building Companies Opponent: Erik Sandberg, LiU Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Vad är egentligen

Läs mer

Metoduppgift 4 - PM. Barnfattigdom i Linköpings kommun. 2013-03-01 Pernilla Asp, 910119-3184 Statsvetenskapliga metoder: 733G02 Linköpings universitet

Metoduppgift 4 - PM. Barnfattigdom i Linköpings kommun. 2013-03-01 Pernilla Asp, 910119-3184 Statsvetenskapliga metoder: 733G02 Linköpings universitet Metoduppgift 4 - PM Barnfattigdom i Linköpings kommun 2013-03-01 Pernilla Asp, 910119-3184 Statsvetenskapliga metoder: 733G02 Linköpings universitet Problem Barnfattigdom är ett allvarligt socialt problem

Läs mer

Kvalitativa metoder II

Kvalitativa metoder II Kvalitativa metoder II Tillförlitlighet, trovärdighet, generalisering och etik Gunilla Eklund Rum F 625, e-mail: geklund@abo.fi/tel. 3247354 http://www.vasa.abo.fi/users/geklund Disposition för ett vetenskapligt

Läs mer

Första analys av projektet Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända

Första analys av projektet Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända Första analys av projektet Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända Analys - Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända den 10 maj 2012 Evaluation North Analys - Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända

Läs mer

handbok Nimo ProduktionsSystem - NPS

handbok Nimo ProduktionsSystem - NPS handbok Nimo ProduktionsSystem - NPS 2 3 Affärsidé Nimo-Verken förser marknaden med högkvalitativa och innovativa produkter för klädvårdsrummet. Nimo-Verken är en lönsam och trygg partner för utveckling

Läs mer

Business Performance Management utifrån ett kvalitetssynsätt

Business Performance Management utifrån ett kvalitetssynsätt Business Performance Management utifrån ett kvalitetssynsätt Business Performance Management from a quality perspective Magisteruppsats i företagsekonomi 10 poäng skriven av Martin Carlswärd 2008-01-07

Läs mer

Att planera bort störningar

Att planera bort störningar ISRN-UTH-INGUTB-EX-B-2014/08-SE Examensarbete 15 hp Juni 2014 Att planera bort störningar Verktyg för smartare tidplanering inom grundläggning Louise Johansson ATT PLANERA BORT STÖRNINGAR Verktyg för smartare

Läs mer

K v a l i t e t s p o l i c y Antagen av kommunfullmäktige

K v a l i t e t s p o l i c y Antagen av kommunfullmäktige K v a l i t e t s p o l i c y Antagen av kommunfullmäktige 2006-03-27 Innehållsförteckning Inledning 3 Kvalitetspolicy 4 Värderingar 5 Arbetssätt 6 Ordlista 7 2/7 Inledning Syftet med kvalitetsutveckling

Läs mer

Uppsatsskrivning Rekommendationer från Avdelningen för Industriell Ekonomi.

Uppsatsskrivning Rekommendationer från Avdelningen för Industriell Ekonomi. Uppsatsskrivning Rekommendationer från Avdelningen för Industriell Ekonomi. Att skriva uppsats fordrar planering och struktur! I samband med uppsatsskrivning kan extra energi på tankar och motiv bakom

Läs mer

Magisterprogram i nationalekonomi med inriktning turism och evenemang 60 högskolepoäng

Magisterprogram i nationalekonomi med inriktning turism och evenemang 60 högskolepoäng Sida 1(5) Utbildningsplan Magisterprogram i nationalekonomi med inriktning turism och evenemang 60 högskolepoäng Master Programme in Economics of Tourism and Events 60 Credits* 1. Programmets mål 1.1 Mål

Läs mer

Ending the war between Sales & Marketing by Philip Kotler, Neil Rackham and Suj Krishnaswamy

Ending the war between Sales & Marketing by Philip Kotler, Neil Rackham and Suj Krishnaswamy Ending the war between Sales & Marketing by Philip Kotler, Neil Rackham and Suj Krishnaswamy Grupp 3 Inledning Produktdesigners har länge vetat om att de kan spara tid och pengar på att samarbeta med deras

Läs mer

Titel på examensarbetet. Dittnamn Efternamn. Examensarbete 2013 Programmet

Titel på examensarbetet. Dittnamn Efternamn. Examensarbete 2013 Programmet Titel på examensarbetet på två rader Dittnamn Efternamn Examensarbete 2013 Programmet Titel på examensarbetet på två rader English title on one row Dittnamn Efternamn Detta examensarbete är utfört vid

Läs mer

Framsida Titelsida ii Trycksida iii Abstract iv Sammanfattning v Förord vi Tom vii Innehållsförteckning 1 Introduktion... 1 1.1 Bakgrund... 1 1.2 Inledning... 1 1.2.1 Kaprifolen... 2 1.3 Syfte... 2 1.4

Läs mer

Ekonomistyrning och verksamhetsstyrning

Ekonomistyrning och verksamhetsstyrning Ekonomistyrning och verksamhetsstyrning Blueprint Ekonomistyrning - orsak och verkan Traditionell ekonomistyrning tar sin utgångspunkt i en företagsmodell där en viss mängd input ger en viss mängd output.

Läs mer

Vätebränsle. Namn: Rasmus Rynell. Klass: TE14A. Datum: 2015-03-09

Vätebränsle. Namn: Rasmus Rynell. Klass: TE14A. Datum: 2015-03-09 Vätebränsle Namn: Rasmus Rynell Klass: TE14A Datum: 2015-03-09 Abstract This report is about Hydrogen as the future fuel. I chose this topic because I think that it s really interesting to look in to the

Läs mer

Tentamen vetenskaplig teori och metod, Namn/Kod Vetenskaplig teori och metod Provmoment: Tentamen 1

Tentamen vetenskaplig teori och metod, Namn/Kod Vetenskaplig teori och metod Provmoment: Tentamen 1 Namn/Kod Vetenskaplig teori och metod Provmoment: Tentamen 1 Ladokkod: 61ST01 Tentamen ges för: SSK GSJUK13v Tentamenskod: Tentamensdatum: 2015 10 02 Tid: 09:00 12:00 Hjälpmedel: Inga hjälpmedel Totalt

Läs mer

A solution that lifts

A solution that lifts Fork A solution that lifts Form A solution that lifts A solution that lifts Heat A solution that lifts A solution that lifts Receptet på framgång Vår vision är att nå långt. Att få befintliga och presumtiva

Läs mer

Processinriktning i ISO 9001:2015

Processinriktning i ISO 9001:2015 Processinriktning i ISO 9001:2015 Syftet med detta dokument Syftet med detta dokument är att förklara processinriktning i ISO 9001:2015. Processinriktning kan tillämpas på alla organisationer och alla

Läs mer

Organisering och ekonomistyrning. Professor Fredrik Nilsson Uppsala

Organisering och ekonomistyrning. Professor Fredrik Nilsson Uppsala Organisering och ekonomistyrning Professor Fredrik Nilsson Uppsala 2013-01-23 Föreläsningens inriktning Tema: Organisering och ekonomistyrning Vad är ekonomistyrning? Ekonomistyrningens nya sammanhang

Läs mer

Att designa en vetenskaplig studie

Att designa en vetenskaplig studie Att designa en vetenskaplig studie B-uppsats i hållbar utveckling Jakob Grandin våren 2015 @ CEMUS www.cemusstudent.se Vetenskap (lågtyska wetenskap, egentligen kännedom, kunskap ), organiserad kunskap;

Läs mer

Rutiner för opposition

Rutiner för opposition Rutiner för opposition Utdrag ur Rutiner för utförande av examensarbete vid Avdelningen för kvalitetsteknik och statistik, Luleå tekniska universitet Fjärde upplagan, gäller examensarbeten påbörjade efter

Läs mer

Kvalitativa metoder I

Kvalitativa metoder I Kvalitativa metoder I PeD Gunilla Eklund Rum F 625, tel. 3247354 E-post: geklund@abo.fi http://www.vasa.abo.fi/users/geklund/default.htm Forskningsmetodik - kandidatnivå Forskningsmetodik I Informationssökning

Läs mer

Välkomna till Planet Possible Vårt åtagande att skapa mer med mindre. Johan Widheden, Hållbarhetsexpert

Välkomna till Planet Possible Vårt åtagande att skapa mer med mindre. Johan Widheden, Hållbarhetsexpert Välkomna till Planet Possible Vårt åtagande att skapa mer med mindre Johan Widheden, Hållbarhetsexpert Vad står AkzoNobel för? Världens ledande leverantör av högteknologisk färg och en stor producent av

Läs mer

Blue Ocean Strategy. Blue Oceans vs Red Oceans. Skapelse av Blue Oceans. Artikelförfattare: W. Chan Kim & Renée Mauborgne

Blue Ocean Strategy. Blue Oceans vs Red Oceans. Skapelse av Blue Oceans. Artikelförfattare: W. Chan Kim & Renée Mauborgne Blue Ocean Strategy Artikelförfattare: W. Chan Kim & Renée Mauborgne Artikeln belyser två olika marknadstillstånd som företag strävar efter att etablera sig inom. Dessa kallar författarna för Red Ocean

Läs mer

EVRY One Outsourcing Services Linköping AB 2014-03-05 LEAN

EVRY One Outsourcing Services Linköping AB 2014-03-05 LEAN EVRY One Outsourcing Services Linköping AB 2014-03-05 LEAN By the use of true lean concepts all necessary attention to customer needs are secured. High quality implementations of incident, change and problem

Läs mer

Föreläsning 6: Analys och tolkning från insamling till insikt

Föreläsning 6: Analys och tolkning från insamling till insikt Föreläsning 6: Analys och tolkning från insamling till insikt FSR: 1, 5, 6, 7 Rogers et al. Kapitel 8 Översikt Kvalitativ och kvantitativ analys Enkel kvantitativ analys Enkel kvalitativ analys Presentera

Läs mer

Metod i vetenskapligt arbete. Magnus Nilsson Karlstad univeristet

Metod i vetenskapligt arbete. Magnus Nilsson Karlstad univeristet Metod i vetenskapligt arbete Magnus Nilsson Karlstad univeristet Disposition Vetenskapsteori Metod Intervjuövning Vetenskapsteori Vad kan vi veta? Den paradoxala vetenskapen: - vetenskapen söker sanningen

Läs mer

MÖTEN MELLAN INSTITUTIONER

MÖTEN MELLAN INSTITUTIONER MÖTEN MELLAN INSTITUTIONER SOM DRIVKRAFT FOR DEN ENTREPRENORIELLA PROCESSEN Ahmad Ahmadi Innehållsförteckning Dell 1. BAKGRUND PROBLEMFORMULERING OCH SYFTE 9 1.1 Introduktion 9 1.2. Bakgrund och problemformulering

Läs mer

Agneta Lantz 2014-01-23

Agneta Lantz 2014-01-23 Hur skapar vi optimala förutsättningar för ett lärandestyrt förbättringsarbete och en kvalitetsdriven verksamhetsutveckling i en värld full av utmaningar? Agneta Lantz 2014-01-23 Bakgrunden Det finns idag

Läs mer

Förändringsstrategi anpassad till just din organisations förutsättningar och förmåga

Förändringsstrategi anpassad till just din organisations förutsättningar och förmåga Förändringsstrategi anpassad till just din organisations förutsättningar och förmåga Att bedriva effektiv framgångsrik förändring har varit i fokus under lång tid. Förändringstrycket är idag högre än någonsin

Läs mer

Ny i HR-rollen 1. Ny i HR-rollen. Detta måste du ha koll på

Ny i HR-rollen 1. Ny i HR-rollen. Detta måste du ha koll på Ny i HR-rollen 1 Ny i HR-rollen Detta måste du ha koll på Ny i HR-rollen 1 Innehåll Sida 2 Inledning 3 Förväntningar på HR-rollen 4 Så, var ska man börja? 5 En HR-modell i fyra nivåer 6 Förstå organisationen

Läs mer

Det nya lönesystemet

Det nya lönesystemet Det nya lönesystemet Vägen till ett nytt lönesystem där icke monetära och monetära medel samspelar. Författare: Handledare: Ämne: Sara Behr Andersson Björn Blårén Thomas Karlsson Företagsekonomi C-uppsats

Läs mer

Första analys av Gruppintag 1 Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända

Första analys av Gruppintag 1 Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända Första analys av Gruppintag 1 Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända Gruppintag 1 - Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända den 10 maj 2012 Evaluation North Analys - Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Master Programme in Business Process and Supply Chain Management, 60 Higher Education Credits

UTBILDNINGSPLAN. Master Programme in Business Process and Supply Chain Management, 60 Higher Education Credits Dnr: 999/2008-515 Utbildningsnämnden för grundnivå och avancerad nivå inom humaniora och samhällsvetenskap UTBILDNINGSPLAN Master Programme in Business Process and Supply Chain Management, 60 Higher Education

Läs mer

Verksamhetsstyrning VBEN01

Verksamhetsstyrning VBEN01 Verksamhetsstyrning VBEN01 Mål med avsnittet Att skaffa oss grundläggande kunskaper om verksamhetsstyrning och viktiga nyckeltal i ett strategiskt perspektiv. Huvudkomponenter i organisationens affärsidé

Läs mer

Kvalitativ design. Jenny Ericson Doktorand och barnsjuksköterska Uppsala universitet Centrum för klinisk forskning Dalarna

Kvalitativ design. Jenny Ericson Doktorand och barnsjuksköterska Uppsala universitet Centrum för klinisk forskning Dalarna Kvalitativ design Jenny Ericson Doktorand och barnsjuksköterska Uppsala universitet Centrum för klinisk forskning Dalarna Skillnad mellan kvalitativ och kvantitativ design Kvalitativ metod Ord, texter

Läs mer

Företagsekonomi, allmän kurs. Business Administration, General Course. Business Administration. 2004-07-01 until further notice

Företagsekonomi, allmän kurs. Business Administration, General Course. Business Administration. 2004-07-01 until further notice 1(6) School of Management and Economics Course syllabus Course Code FEA330 Reg.No. EHVd 2004:35 Date of decision 2004-09-06 Course title in Swedish Course title in English Företagsekonomi, allmän kurs

Läs mer

UTVÄRDERING - VAD, HUR OCH VARFÖR? MALIN FORSSELL TOVE STENMAN

UTVÄRDERING - VAD, HUR OCH VARFÖR? MALIN FORSSELL TOVE STENMAN UTVÄRDERING - VAD, HUR OCH VARFÖR? MALIN FORSSELL TOVE STENMAN KORT OM RAMBÖLL OCH UTVÄRDERING Ca 60 konsulter i Stockholm, totalt 500 i Europa Ca 80 utvärderingar varje år i Sverige Stora utvärderingar,

Läs mer

Kritiska framgångsfaktorer för ett lojalitetsprogram

Kritiska framgångsfaktorer för ett lojalitetsprogram Kritiska framgångsfaktorer för ett lojalitetsprogram Kandidatuppsats i företagsekonomi Ekonomistyrning Höstterminen 2005 Handledare: Christer Dagman Författare: Marcus Palmqvist Magnus Pettersson Förord

Läs mer

IBSE Ett självreflekterande(självkritiskt) verktyg för lärare. Riktlinjer för lärare

IBSE Ett självreflekterande(självkritiskt) verktyg för lärare. Riktlinjer för lärare Fibonacci / översättning från engelska IBSE Ett självreflekterande(självkritiskt) verktyg för lärare Riktlinjer för lärare Vad är det? Detta verktyg för självutvärdering sätter upp kriterier som gör det

Läs mer

Författare: Emma Bohlin & Madeleine Bonander

Författare: Emma Bohlin & Madeleine Bonander Författare: Emma Bohlin & Madeleine Bonander Bakgrund Sjukvården har länge präglats av tydlig funktionell styrning och tydliga silos, vilka bland annat orsakar långa kötider och onödigt höga kostnader

Läs mer

Riktlinjer. Kvalitetsarbete

Riktlinjer. Kvalitetsarbete Riktlinjer Kvalitetsarbete Riktlinjer för kvalitetsarbete inom Luleå kommun 1. Inledning Riktlinjer för kvalitetsarbete omfattar samtliga verksamheter inom Luleå kommun och är vägledande för de majoritetsägda

Läs mer

Utdrag från kapitel 1

Utdrag från kapitel 1 Utdrag från kapitel 1 1.1 Varför en bok om produktionsutveckling? Finns det inte böcker om produktion så att det räcker och blir över redan? Svaret på den frågan är både ja och nej! Det finns många bra

Läs mer

Nyckeltal i ett tillverkande företag med fokus på materialflödet En fallstudie av Exir AB

Nyckeltal i ett tillverkande företag med fokus på materialflödet En fallstudie av Exir AB Nyckeltal i ett tillverkande företag med fokus på materialflödet En fallstudie av Exir AB Kandidatuppsats i Företagsekonomi Ekonomistyrning Vårterminen 2006 Handledare: Olle Westin Författare: Robert Gulevski

Läs mer

Demokratiskt ledarskap kontra låt-gå-ledarskap

Demokratiskt ledarskap kontra låt-gå-ledarskap www.byggledarskap.se Ledarskapsmodeller 1(5) Ledarskapsmodeller Kravet på ledarskapet varierar mellan olika organisationer. Kraven kan också variera över tid inom ett och samma företag. Ledarskapet i en

Läs mer

Lean Production i verkligheten

Lean Production i verkligheten Lean Production i verkligheten Intro Vem är jag? Niklas Gudmundsson Civilingenjör Elektroteknik och Industriell ekonomi från Lunds Tekniska Högskola Har jobbat i snart 10 år med Lean inom fordonsindustrin

Läs mer

Skrivelse från Helene Öberg (MP) om Stockholms läns landstings uppföljning av effektiviseringar i sjukvårdsverksamheten

Skrivelse från Helene Öberg (MP) om Stockholms läns landstings uppföljning av effektiviseringar i sjukvårdsverksamheten Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2013-11-20 LS 1310-1253 LANDSTINGSSTYRELSEN Landstingsstyrelsen 1 3 '12" 0 I 0 0 0 1 0' Skrivelse från Helene Öberg (MP) om Stockholms

Läs mer

Nadia Bednarek 2013-03-06 Politices Kandidat programmet 19920118-9280 LIU. Metod PM

Nadia Bednarek 2013-03-06 Politices Kandidat programmet 19920118-9280 LIU. Metod PM Metod PM Problem Om man tittar historiskt sätt så kan man se att Socialdemokraterna varit väldigt stora i Sverige under 1900 talet. På senare år har partiet fått minskade antal röster och det Moderata

Läs mer

Identifiera kundbehov En sammanfattning och analys av kapitel 4 i boken Product Design and Development

Identifiera kundbehov En sammanfattning och analys av kapitel 4 i boken Product Design and Development Identifiera kundbehov En sammanfattning och analys av kapitel 4 i boken Product Design and Development Grupp 6 Ali Abid Kjell Nilsson Patrick Larsson Mälardalens högskola KN3060, Produktutveckling med

Läs mer

Föreläsning 12 Inspektionsmetoder. Rogers et al. Kapitel 15

Föreläsning 12 Inspektionsmetoder. Rogers et al. Kapitel 15 Föreläsning 12 Inspektionsmetoder Rogers et al. Kapitel 15 Inspektionsmetoder Metoder som genomförs utan användare En eller helst flera experter utför en inspektion eller granskning Man utgår ifrån vedertagna

Läs mer

! Syfte. ! Frågeställningar !!! Metoduppgift 3 - statsvetenskapliga metoder. Problem. Statsvetenskap 2 733G02: Statsvetenskapliga metoder

! Syfte. ! Frågeställningar !!! Metoduppgift 3 - statsvetenskapliga metoder. Problem. Statsvetenskap 2 733G02: Statsvetenskapliga metoder Metoduppgift 3 - statsvetenskapliga metoder Problem Centerpartiet säger sig vara det ledande partiet inom miljöfrågor en ledande kraft till att skapa möjligheter för hållbar utveckling. 1 Dock har de konkurrens

Läs mer

Metoduppgift 4: Metod-PM

Metoduppgift 4: Metod-PM Metoduppgift 4: Metod-PM I dagens samhälle, är det av allt större vikt i vilken familj man föds i? Introduktion: Den 1 januari 2013 infördes en reform som innebar att det numera är tillåtet för vårdnadshavare

Läs mer

Course syllabus 1(7) School of Management and Economics. FEN305 Reg.No. EHVc 2005:6 Date of decision 2004-12-22. Course Code. Företag och Marknad I

Course syllabus 1(7) School of Management and Economics. FEN305 Reg.No. EHVc 2005:6 Date of decision 2004-12-22. Course Code. Företag och Marknad I 1(7) School of Management and Economics Course syllabus Course Code FEN305 Reg.No. EHVc 2005:6 Date of decision 2004-12-22 Course title in Swedish Course title in English Language of instruction Subject

Läs mer

Hans Reich. medarbetare. kunder. ägare. samhälle. Värdeskapande produktion för. Taiichi Ohno founder of TPS (Toyota prodction system)

Hans Reich. medarbetare. kunder. ägare. samhälle. Värdeskapande produktion för. Taiichi Ohno founder of TPS (Toyota prodction system) Värdeskapande produktion för Hans Reich CHALMERS INDUSTRIHÖGSKOLA www.produktionslyftet.se kunder ägare medarbetare samhälle Sakichi Toyoda s uppfinning, som gjorde att vävstolarna stannade när tråden

Läs mer

Att skriva examensarbete på avancerad nivå. Antti Salonen

Att skriva examensarbete på avancerad nivå. Antti Salonen Att skriva examensarbete på avancerad nivå Antti Salonen antti.salonen@mdh.se Agenda Vad är en examensuppsats? Vad utmärker akademiskt skrivande? Råd för att skriva bra uppsatser Vad är en akademisk uppsats?

Läs mer

Vetenskapsmetod och teori. Kursintroduktion

Vetenskapsmetod och teori. Kursintroduktion Vetenskapsmetod och teori Kursintroduktion Creswell Exempel Vetenskapsideal Worldview Positivism Konstruktivism/Tolkningslära Kritiskt (Samhällskritiskt/ Deltagande) Pragmatism (problemorienterat) Ansats

Läs mer

Affärsplan en första skiss

Affärsplan en första skiss Affärsplan en första skiss Affärsplan datum Kontaktuppgifter: Företagsnamn Postadress Organisationsnu mmer Företagsform Kontaktperson Mobiltelefon Webbadress E- post Verksamhet: Beskriv verksamheten med

Läs mer

Vetenskapsmetodik. Föreläsning inom kandidatarbetet 2015-01-28. Per Svensson persve at chalmers.se

Vetenskapsmetodik. Föreläsning inom kandidatarbetet 2015-01-28. Per Svensson persve at chalmers.se Vetenskapsmetodik Föreläsning inom kandidatarbetet 2015-01-28 Per Svensson persve at chalmers.se Detta material är baserad på material utvecklat av professor Bengt Berglund och univ.lektor Dan Paulin Vetenskapsteori/-metodik

Läs mer

BEDÖMNING AV UPPSATSER PÅ GRUNDNIVÅ OCH AVANCERAD NIVÅ

BEDÖMNING AV UPPSATSER PÅ GRUNDNIVÅ OCH AVANCERAD NIVÅ SAMMANFATTNING BEDÖMNING AV UPPSATSER PÅ GRUNDNIVÅ OCH AVANCERAD NIVÅ Uppsatsens titel Namn student 1 Namn student 2 Datum för seminariet UPPSATSEN UPPSATSARBETET HAR GENOMFÖRTS I ENLIGHET MED DE FORSKNINGSETISKA

Läs mer

Handledning handlingsplan för lågpresterarande säljare/konsulter

Handledning handlingsplan för lågpresterarande säljare/konsulter Handledning handlingsplan för lågpresterarande säljare/konsulter Disposition 1. Inledning - Kort introduktion - Några små råd 2. Handlingsplan 1 - Definiera problemet - Analysschema - Lågpresterare, vad

Läs mer

Kvalitetsarbete I Landstinget i Kalmar län. 24 oktober 2007 Eva Arvidsson

Kvalitetsarbete I Landstinget i Kalmar län. 24 oktober 2007 Eva Arvidsson Kvalitetsarbete I Landstinget i Kalmar län 24 oktober 2007 Eva Arvidsson Bakgrund Sammanhållen primärvård 2005 Nytt ekonomiskt system Olika tradition och förutsättningar Olika pågående projekt Get the

Läs mer

Beslutsstöd ger allt för sällan ökad konkurrenskraft! Hur får man till det?

Beslutsstöd ger allt för sällan ökad konkurrenskraft! Hur får man till det? Beslutsstöd ger allt för sällan ökad konkurrenskraft! Hur får man till det? Johan Jerresand, johan.jerresand@affecto.com Practice Manager - Business Advisory Services Nära till spetskompetens! Nordens

Läs mer

Statligt stöd för miljö- och sociala frågor till små och medelstora företag - en jämförande studie mellan Sverige och Storbritannien

Statligt stöd för miljö- och sociala frågor till små och medelstora företag - en jämförande studie mellan Sverige och Storbritannien I ett examensarbete från Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) av Katarina Buhr och Anna Hermansson i samverkan med Nutek, jämförs det statliga stödet till små och medelstora företags arbete med miljöoch

Läs mer

Välkommen in på min hemsida. Som företagsnamnet antyder så sysslar jag med teknisk design och konstruktion i 3D cad.

Välkommen in på min hemsida. Som företagsnamnet antyder så sysslar jag med teknisk design och konstruktion i 3D cad. Välkommen in på min hemsida. Som företagsnamnet antyder så sysslar jag med teknisk design och konstruktion i 3D cad. har varit aktivt sedan 2004, men min bransch erfarenhet började redan 1983. Jag sysslar

Läs mer

Nyheter i ISO 14001 och 14004

Nyheter i ISO 14001 och 14004 Nyheter i ISO 14001 och 14004 Anne Swartling, SIS, 10 november, 2004 2004-11-17 1 Drivkrafter för revision av 14001/4 Överensstämmelse med ISO 9001 Förtydliga befintlig text Översättningsfrågor ISO 14004

Läs mer

Individuellt fördjupningsarbete

Individuellt fördjupningsarbete Individuellt fördjupningsarbete Ett individuellt fördjupningsarbete kommer pågå under hela andra delen av kursen, v. 14-23. Fördjupningsarbetet kommer genomföras i form av en mindre studie som presenteras

Läs mer

Föreläsning 5: Analys och tolkning från insamling till insikt. Rogers et al. Kapitel 8

Föreläsning 5: Analys och tolkning från insamling till insikt. Rogers et al. Kapitel 8 Föreläsning 5: Analys och tolkning från insamling till insikt Rogers et al. Kapitel 8 Översikt Kvalitativ och kvantitativ analys Enkel kvantitativ analys Enkel kvalitativ analys Presentera resultat: noggrann

Läs mer

Välkommen på utbildning!

Välkommen på utbildning! Välkommen på utbildning! LEAN Production 1 dag 1 Introduktion 2 Bakgrund och Teorier 3 5S, STF, Std arbete 4 LEAN Spel 5 Ekonomi, Extra Norrköping Nov 2014 Leanspelet! FLÖDESSPELET /LEANSPELET VI MÄTER:

Läs mer

Kurs: Fritids- och friskvårdsverksamheter. Den arbetsplatsförlagda utbildningen ska behandla följande centrala innehåll:

Kurs: Fritids- och friskvårdsverksamheter. Den arbetsplatsförlagda utbildningen ska behandla följande centrala innehåll: Elev: APL-plats: Klass: Period: Kurs: Fritids- och friskvårdsverksamheter Den arbetsplatsförlagda utbildningen ska behandla följande centrala innehåll: Förtydligande av begrepp kopplade till kunskapskrav

Läs mer

EXJOBBSINTRODUKTION 1/22/16

EXJOBBSINTRODUKTION 1/22/16 EXJOBBSINTRODUKTION FORSKNINGSMETODER Vad är vetenskap? En process i vilken vi undersöker kända och okända storheter i vår värld Forskare undersöker och drar slutsatser på basis av sina observationer.

Läs mer

ATT DRIVA JÄMSTÄLLDHET

ATT DRIVA JÄMSTÄLLDHET ATT DRIVA JÄMSTÄLLDHET 10 trender om jämställdhetsarbete i Sverige 1. Prioritering Större i ord än handling En studie med 10 trender som visar tempen på jämställdhetsarbete i Sverige, kontrasterad mot

Läs mer

Betygskriterier för bedömning av uppsatser på termin 6, ht14

Betygskriterier för bedömning av uppsatser på termin 6, ht14 Betygskriterier för bedömning av uppsatser på termin 6, ht14 Till studenter Allmänna krav som ska uppfyllas men som inte påverkar poängen: Etik. Uppsatsen ska genomgående uppvisa ett försvarbart etiskt

Läs mer

Michal Drechsler Karlstad University SMEER Science Mathematics Engineering Education Research

Michal Drechsler Karlstad University SMEER Science Mathematics Engineering Education Research Michal Drechsler Karlstad University michal.drechsler@kau.se SMEER Science Mathematics Engineering Education Research PCK PCK is involved in knowing what knowledge is relevant, Re-constructing the knowledge

Läs mer

Kvalitativ intervju en introduktion

Kvalitativ intervju en introduktion Kvalitativ intervju en introduktion Olika typer av intervju Övning 4 att intervjua och transkribera Individuell intervju Djupintervju, semistrukturerad intervju Gruppintervju Fokusgruppintervju Narrativer

Läs mer

Att kombinera OEE och produktivitet som motor för produktionsförbättringar (sid. 20)

Att kombinera OEE och produktivitet som motor för produktionsförbättringar (sid. 20) Att kombinera OEE och produktivitet som motor för produktionsförbättringar (sid. 20) Carin Andersson Industriell produktion, Lund University Monica Bellgran Innovation och Design, Mälardalen University

Läs mer

Systematiskt Kvalitetsarbete

Systematiskt Kvalitetsarbete 1. Kvalitetsledning Mediagården Grafisk Produktion AB arbetar med ett Systematiskt Kvalitetsarbete för att styra, leda och utveckla den genomgripande kvaliteten på sina produkter och tjänster. Ledningssystemet

Läs mer

KVANTITATIV FORSKNING

KVANTITATIV FORSKNING KVANTITATIV FORSKNING Teorier innehåller begrepp som byggstenar. Ofta är kvantitativa forskare intresserade av att mäta företeelser i verkligheten och att koppla denna kvantitativa information till begrepp

Läs mer

733G22: Statsvetenskaplig metod Sara Svensson METODUPPGIFT 3. Metod-PM

733G22: Statsvetenskaplig metod Sara Svensson METODUPPGIFT 3. Metod-PM 2014-09-28 880614-1902 METODUPPGIFT 3 Metod-PM Problem År 2012 presenterade EU-kommissionen statistik som visade att antalet kvinnor i de största publika företagens styrelser var 25.2 % i Sverige år 2012

Läs mer

PDP som redskap för karriärutveckling i utbildning. Ola Tostrup

PDP som redskap för karriärutveckling i utbildning. Ola Tostrup PDP som redskap för karriärutveckling i utbildning Ola Tostrup - 16, 4, 47, 3 Dagens föreställning Vad innebär PDP och varför PDP Hur vi designat det inom utbildningen Kompetensbegreppet och vilka kompetenser

Läs mer

Utvärdering med fokusgrupper

Utvärdering med fokusgrupper Hämtat från www.kunskapsabonnemanget.se Utvärdering med fokusgrupper Monica Hane Med metod menar vi hur det empiriska materialet insamlas och bearbetas för att på bästa sätt belysa det som studien skall

Läs mer