Prestationsmätning i små verktygstillverkande företag

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Prestationsmätning i små verktygstillverkande företag"

Transkript

1 I NTERNATIONELLA H ANDELSHÖGSKOLAN HÖGSKOLAN I JÖNKÖPING Prestationsmätning i små verktygstillverkande företag Ekonomie Magisteruppsats inom företagsekonomi Författare: Lina Danielsson & Nina Petersson Handledare: Jan Greve Jönköping juni 2004

2 J ÖNKÖPING I NTERNATIONAL B USINESS S CHOOL Jönköping University Performance measurement in small tool manufacturing companies Master s thesis within Business Administration Author: Lina Danielsson & Nina Peterson Tutor: Jan Greve Jönköping June 2004

3 Magisteruppsats inom företagsekonomi Titel: Författare: Handledare: Prestationsmätning för verktygstillverkande företag Lina Danielsson & Nina Petersson Jan Greve Datum: Ämnesord prestationsmätning, nyckeltal, effektivitet, produktivitet, verktygstillverkning, småföretag Sammanfattning Problem Syfte Metod Slutsats Verktygstillverkande företag i Sverige har under de senaste åren fått allt svårare att konkurrera på den internationella marknaden. Konkurrenternas lägre priser och kortare ledtider bidrar till att svenska småföretag måste bli mer medvetna om sin produktivitet och effektivitet för att kunna konkurrera på ett bra sätt. Att mäta sin effektivitet och produktivitet är något som många mindre verktygstillverkande företag idag har svårt att göra, vilket delvis kan bero på att det saknas kunskap om hur de ska samla in och hantera information om produktionsprocessen, men även vilken typ av information som behövs för att påvisa en eventuell förändring. Uppsatsens syfte är att välja ut och anpassa existerande prestationsmått för ett mindre verktygstillverkande företag utifrån de områden som är viktiga för dess framgång. Ett vidare syfte är att studiens resultat ska vara användbart på företag i samma bransch och liknande situation för att fylla den kunskapslucka rörande informationshantering och användandet av prestationsmätning som ofta finns hos dessa småföretag. Vi har under uppsatsens arbete utgått från det empiriska materialet i form av intervjuer, diskussioner och observationer på ett mindre verktygstillverkande företag i Västsverige. Från det empiriska materialet har vi sen valt relevant litteratur som förklarar företagets verksamhet för att sedan analysera de olika delarna. Utifrån analysen av olika nyckeltal har vi valt ut de prestationsmått som bäst speglar de faktorer som är viktiga för företagets framgång. Måtten avser att mäta prestationer från de områden som identifierats i problemformuleringen och som är anpassade för företagets verksamhet och situation dvs. kund, kvalitet, ledtid och slöseri. i

4 Master s Thesis in Business Administration Title: Author: Tutor: Performance measures for the tool making industry Lina Danielsson & Nina Petersson Jan Greve Date: Subject terms: performance measurement, performance measures, productivity, tool manufacturing companies, small business Abstract Problem Purpose Method Conclusions During the last years, the increased competition has made it more difficult for tool-making companies in Sweden to compete on the global market. In order to compete with the shorter lead times and lower prices by the competitors, these companies have to be more aware of their effectiveness and productivity. Today many of these small tool-making companies have difficulties in measuring their effectiveness and productivity, mainly because of the lack of knowledge in how to collect and make use of the information about the production process. They also need knowledge about what kind of information that is needed to show certain changes in the production process. The purpose of this thesis is to find and adjust existing performance measures for the activities in a small tool-making company based on areas that are important for the success of the company. A wider purpose of the study is that the result can be applied to other companies in the same business. During the work with the thesis, we have started out from the empirical data such as interviews, discussions and observations from a smaller toolmaking company. In order to be able to analyse the results, we have chosen applicable literature that explains the activities of the company. Based on the analysis, we have identified some performance measures that reflect the factors that are important for the company s success. The measures have been adjusted for the business and its situation and are divided into four different areas such as customer, quality, lead time and waste. ii

5 Tack Vi vill rikta ett stort tack till företaget i studien för den tid de lagt ner på att hjälpa oss i vårt uppsatsarbete och för att de svarat på våra, ibland för dem, självklara frågor. Tack också till vår handledare Jan Greve och vårt bollplank Mike Danilovic (kraftgruppen) som har givit oss konstruktiva påståenden och rekommendationer under hela arbetsprocessen. Jönköping, juni 2004 Lina Danielsson & Nina Petersson iii

6 Innehåll 1 Inledning Bakgrund Problem Syfte Disposition Metod Val av metod Företaget i studien Förstudie Datainsamling Val av intervjupersoner Intervju och diskussion Observation Val av referenslitteratur Litteraturkritik Överförbarhet Metodkritik Referensram Ekonomistyrning Processtyrning Information och beslutsfattande i småföretag Just-in-time Användning av JIT i små tillverkande företag Effektivitet och produktivitet Effektivitet Produktivitet Prestationsmätning Nyckeltal och prestationsmått Tidigare studier Det balanserade styrkortet Prestationspyramiden Prestationsmätning i JIT Val av prestationsmått Sammanfattning av referensramen Empiri Företaget Organisation Företagets omvärld och konkurrenssituation Kunder och leverantörer Informationsbehov Hantering av information Kalkylunderlag Beslut Kvalitetsarbete och ISO-certifiering Effektivitet och produktivitet iv

7 4.5 Prestationsmätning och prestationsmått Huvudprocesskarta Offert Order Konstruktion och inköp Beredning Produktionsprocess Övrig information Tilläggsverktyg Flaskhalsar Maskinutnyttjande Lager Analys JIT Prestationsmätning Prestationsmått i form av nyckeltal Kvalitet Kund Ledtid Slöseri Slutsatser Prestationsmått Studiens bidrag och användbarhet Avslutande diskussion Förslag till verktygstillverkande företag Studiens begränsningar Förslag på fortsatta studier Referenslista...61 v

8 Figurer Figur 1 Disposition... 5 Figur 2 The Performance Pyramid Figur 3 Företagets organisationsschema Figur 4 Företagets huvudprocesskarta Figur 5 Företagets produktionsprocess Tabeller Tabell 1 Tidigare studier Tabell 2 Mätning av kvalitet Tabell 3 Mätning av kundnöjdhet Tabell 4 Ledtidsmätning Tabell 5 Mätning av slöseri Bilagor Bilaga 1: Produktionsprocess Bilaga 2: Orderprocess Bilaga 3: Beredningsprocess Bilaga 4: Intervjuguide Bilaga 5: Information om företaget vi

9 Inledning 1 Inledning I detta inledande kapitel beskriver vi bakgrunden till vårt problem samt syftet med uppsatsen. Problem som många småföretag upplever är att konkurrensen från utländska företag under den senaste tiden har ökat eftersom de har kapaciteten att ta större ordrar. Detta problem gör att mätning av och medvetenhet om produktivitet och effektivitet samt insamling och bearbetning av information blir en viktig del i företagens konkurrenskraft. 1.1 Bakgrund Den verktygstillverkande branschens omfång i Sverige har under de senaste åren minskat drastiskt (Philipson, 2003). Tidigare köpte svenska företag svensktillverkade verktyg i större utsträckning, men en ökad konkurrens på marknaden för verktygstillverkande företag har bidragit till att upp till 70 % av dessa företag väljer att köpa sina verktyg utomlands. Detta är något som kan förklaras med att utländska företag klarar fler verktyg per order, att ledtiden är kortare samt att de kan hålla lägre priser (Gustafsson Ledel & Merelid, 2004). Bransch- och informationsansvarig på Svenska Gjuteriföreningen (personlig kommunikation, ) håller även med om att denna minskade konkurrenskraft är ett stort problem, vilket i längden kan leda till att den svenska verktygstillverkningen försvinner och att andra närliggande branscher påverkas. Andra faktorer kan vara att utländska företag i större utsträckning klarar av att tillverka större och mer komplexa verktyg (Gustafsson Ledel & Merelid, 2004). Det faktum att de svenska verktygstillverkarna då går miste om en stor del av tillväxtpotentialen till utländska tillverkare leder till att trenden för svenskt verktygstillverkande är fortsatt vikande (Philipson, 2003). Småföretag i Sverige är speciellt utsatta då de i dagsläget inte har kapacitet att tillverka flera sorters verktyg samtidigt och inte heller till ett så lågt pris som utländska företag håller. Ytterligare ett problem för många verktygstillverkande företag är att de ständigt måste arbeta med att minska sina ledtider utan att göra avkall på produktens kvalitet. Verktygsproducerande företag i Sverige står idag för 20 % av den svenska marknaden. Men bara för ca 40 år sedan hade de en marknadsandel på 80 %. Att importen blivit högre har att göra med att enhetspriser på verktyg för formsprutning och gjutning från Asien och Baltikum har blivit lägre, vilket leder till att verktygsmakarna framför allt får svårt att konkurrera med företag i dessa länder (M. Danilovic, personlig kommunikation, ). Många mindre verktygstillverkande företag har svårt att mäta sin produktivitet och effektivitet på ett bra sätt. För att kunna mäta produktivitet och effektivitet på ett rättvisande sätt måste företaget veta hur de ska samla in och hantera information om produktionsprocessen men även vilken typ av information som behövs för att påvisa en eventuell förändring i något av måtten. Enligt Philipson (2003) är ett av grundproblemen för svenska verktygstillverkare är att de oftast är familjeföretag där grundaren är ägare, vilket leder till att det sällan finns tillräckliga drivkrafter för utveckling. 1

10 1.2 Problem Inledning Företaget i studien har genom ett affärsutvecklingsprogram 1 kommit fram till att de bör mäta sin effektivitet och produktivitet genom verksamhetsrelaterade nyckeltal. Införandet av nyckeltal i verksamheten kan bidra till att företagets ledning blir mer medveten om hur de utnyttjar sina resurser, vilket kan bidra till att verksamheten bedrivs på ett mer resurseffektivt sätt. Detta kan i sin tur leda till att de kan konkurrera på ett bättre sätt. Ett problem som uppkommer då företaget inte kan mäta sin effektivitet och produktivitet över tiden, är att eventuella förändringar inte kan konstateras. Därmed tror de sig inte heller inom rimlig tid kunna åtgärda de negativa förändringar, såsom förändringar inom kvalitet och ledtid, som uppstår. Kontinuerliga negativa förändringar i verktygets kvalitet och företagets service kan bland annat leda till att företaget får ett sämre rykte då kunderna inte blir nöjda. Detta är något som företaget hoppas att de ska kunna undvika genom mätning av olika prestationer inom företaget. Företaget har inte heller så stor möjlighet att identifiera eventuella effektivitets- och produktivitetsförbättringar vilka skulle kunna bidra till en ökad motivation hos de anställda. Genom att kvaliteten av både produkt och service uppmärksammas mer i företaget kan ledningsgruppen på ett tidigt stadium ta beslut rörande de kvalitetsproblem som eventuellt uppstår och därmed förhindra uppkomsten av fler problem. Företaget tror sig även kunna minska vissa kostnader som är förknippade med kvalitetsproblemen genom en ökad uppmärksamhet av hur dessa problem uppstår och hur de kan åtgärdas. Även en ökad medvetenhet hos de anställda rörande spill tror företagets ledning kan bidra till kostnadsbesparingar. Då företaget även anser att verktygets ledtid är ett viktigt sätt att konkurrera på, är detta ytterligare ett område som företaget vill kunna göra mätningar inom. Företaget i studien har hittills inte haft några problem med klagomål från kunder rörande ledtider, men i och med en ökad konkurrens från bland annat Asien och Baltikum anser företaget att det är viktigt att uppmärksamma ledtider för att kunna förbättra dem. Ledningen är väl medveten om att företaget inte kan konkurrera med de ledtider som företag i Asien och Baltikum håller, men anser att det dock är viktigt att hålla samma ledtider som företag med liknande företagsstruktur och lönenivå. Med avseende på de ovan nämnda problemen som företaget upplever, vill företagets ledning införa verksamhetsrelaterade nyckeltal, som är specifika för företagets situation, för att kunna mäta avvikelser inom områden som exempelvis kvalitet och ledtid. De har därför givit oss ett uppdrag där vi ska försöka finna lämpliga nyckeltal för deras verksamhet, storlek och konkurrenssituation. Dessa nyckeltal bör även kunna användas av andra företag i liknande situation genom att de kan välja ut de mått som är mest relevanta för just deras verksamhet och bransch. Företaget i vår studie har en kundanpassad och orderbaserad tillverkning för att tillhandahålla form- och pressverktyg som är anpassade till kundens önskemål och krav. Detta gör att de olika verktygen är unika, men tillverkas ändå efter liknande tillvägagångssätt och tillverkningsprocesser. Verktygen tillverkas i regel bara i en uppsättning och då verktygets komponenter inte tillverkas på ett standardiserat sätt är det svårt att jämföra tidsåtgången för de olika arbetsmomenten. Ledtid som ett verksamhetsrelaterat mått kan ändå användas i planeringssyfte där tillverkningstiden för 1 Behandlas senare i avsnittet. 2

11 Inledning verktyg som är relativt lika i sammansättning och storlek kan jämföras. Ledningsgruppen anser det inte vara nödvändigt att mäta respektive process i tillverkningen eftersom verktygen är så komplexa, vilket gör att processerna inte är mätbara. Ledtidsmätningen syftar dock till att ge en helhetsuppskattning av verktygets tillverkningstid där även tid för planering och leverans är inräknad. Eftersom företaget anser en hög kvalitet på verktyget är viktigare än korta ledtider är det inte relevant att mäta varje process i verktygets tillverkning. En sådan grov ledtidsuppskattning kan vara användbar i planeringssyfte för beslutsfattande och för att ge ledningen en övergripande bild av företagets belastning på de olika arbetsstationerna under en viss period. Utöver ovan nämnda problem har vi under våra besök dessutom identifierat följande problem i företaget. Ett av dessa är att företaget saknar kunskap om vilken information som är relevant och hur den ska samlas in, vilket bidrar till att de därför inte har möjlighet att ta fram nyckeltal som är lämpliga för verksamheten. Man har idag inte heller tillräcklig kunskap om hur befintlig information kan användas i planeringssyfte. Detta kan bero på att ett litet företag oftast inte har någon som endast ansvarar för internredovisningen. Problem med att identifiera vilken information som är användbar i mätsammanhang kan även försvåras av att företaget inte har ett tillräckligt utvecklat datasystem som kan hantera och generera relevant information. De datasystem som företaget använder sig av idag är inte heller fullt integrerade och det kan därför vara svårt att sammanföra informationen som de olika systemen genererar. Ett annat problem som vi funnit i relation till informationshanteringen är att beslut ofta baseras på intuition och tidigare erfarenheter som oftast inte finns dokumenterade. Som regel är det endast en person som besitter denna kunskap, vilket kan bli ett problem då denna person inte är närvarande då beslut tas eller då personen avslutar sin anställning. Problemet med informationshantering vid mätning av effektivitet och produktivitet har även uppmärksammats i studier av småföretag, vilket även stödjer vårt antagande (Pleitner, 1989; Andersson, 1995). I sin studie hävdar Pleitner (1989) att informationshanteringen ofta är ineffektiv i mindre företag. Andersson (1995) fann också att informationshanteringen i småföretag ofta är en omedveten process och beslut som tas är ofta grundade på erfarenheter och intuition. Ytterligare ett problem som vi kommit fram till då vi studerat befintlig litteratur inom prestationsmätningsområdet är att många av de nyckeltal som finns tillgängliga idag inte är fullt användbara på mindre företag som har en orderbaserad tillverkning. Detta gör att befintliga nyckeltal kan behöva anpassas till den specifika verksamheten. Förutom att använda sig av vanligt förekommande nyckeltal såsom rent finansiella, förespråkar litteraturen att företag även bör fokusera på mätningar inom de områden som påverkar företagets framgång. Då vi tror att småföretag i samma bransch upplever dessa problem på ett liknande sätt, får problemställningen ett mer generellt syfte. Inom kraft 2, ett affärsutvecklingsprogram, som företaget i studien ingår i finns ytterligare tre verktygstillverkande företag som befinner sig i liknande situation. Inom detta utvecklingsprogram har många av de problem som ovan nämnts identifierats och diskuterats ingående under en längre period. Vid dessa sammankomster har det framkommit att inget av de medverkade företagen idag använder 2 KrAft står för Kompetens, Reflektion, Affärsutveckling och Tillväxt. Det är ett affärsutvecklingsprogram som syftar till att utveckla kompetensen hos små och medelstora företag. För mer information se 3

12 Inledning sig av prestationsmätning i form av nyckeltal. I och med den ökade konkurrensen utifrån vill företagen kunna mäta och jämföra sina prestationer både gentemot konkurrenter men även över tiden. Eftersom dessa företag är placerade på olika orter i södra Sverige antar vi att problemen inte är lokala företeelser utan kan återfinnas hos flera andra småföretag inom branschen. Trots att företagen inom kraft-gruppen endast utgör en liten grupp av företag inom denna bransch anser vi att de är representativa för en stor del av andra svenska verktygstillverkande småföretag. Betydelsen av att stärka sin konkurrenskraft har blivit allt viktigare för dessa företag då konkurrensen från asiatiska och baltiska företag blir allt större. Därför är det, enligt Bransch- och informationsansvarig på Svenska Gjuteriföreningen, avgörande för de svenska småföretagens överlevnad att konkurrenskraften är så pass stark att inte branschens fortsatta existens hotas. Utifrån företagets upplevda problem och de problem som vi har identifierat ovan, har vi formulerat ett slutligt problem som knyter samman dessa. Problemet i uppsatsen är därför följande; då existerande nyckeltal inte är anpassade för mindre verktygstillverkande företags verksamhet och konkurrenssituation, så används oftast inte verksamhetsrelaterade prestationsmått. Detta problem kan för företagen leda till att effektivitets- och produktivitetsförändringar inte uppmärksammas eller åtgärdas tillräckligt snabbt. 1.3 Syfte Uppsatsens syfte är att välja ut och anpassa existerande prestationsmått utifrån de områden som är viktiga för ett mindre verktygstillverkande företags framgång. Ett vidare syfte är att studiens resultat ska vara användbart för företag i samma bransch och liknande situation samt att fylla den kunskapslucka rörande informationshantering och användandet av prestationsmätning som ofta finns hos dessa småföretag. 4

13 Inledning 1.4 Disposition Figur 1 Disposition 5

14 Metod 2 Metod I detta kapitel beskrivs hur vår studie har genomförts och vilka metoder vi använt oss av vid insamlandet av information till empirin. Vårt arbetssätt kommer även att spegla dispositionen av uppsatsen genom att metoden efterföljs av empiri och referensram. 2.1 Val av metod Enligt Patel och Davidsson (2003) ska undersökningsproblemet avgöra vilket arbetssätt som ska användas i undersökningen. Eftersom studien utförs på endast ett företag har vi valt att använda oss av ett kvalitativt arbetssätt som i vår uppsats innebär intervjuer och observation. Då vår undersökning går ut på att förstå företaget och identifiera områden som är viktiga för deras framgång ansåg vi att ett kvantitativt arbetssätt inte skulle vara ett bra angreppssätt på vårt problem. 2.2 Företaget i studien Företaget som ingår i vår studie är ett verktygstillverkande företag som har sin produktion i Västsverige. Det startades i mars 1998 och har för närvarande 17 anställda. Företagets huvudsakliga produktion består av formverktyg för plast- och pressgjutning och omsättningen uppgick förra året (2003) till ca 15Mkr SEK. Företagsledningen består idag av de tre delägarna som har befattningarna vd/marknadsansvarig, ekonomi- och administrationsansvarig samt produktionsansvarig, dessutom ingår en person med kvalitetssäkring som ansvarsområde. Företaget ingår i en kraftgrupp tillsammans med tre andra verktygstillverkande företag. Inom gruppen diskuteras problem som är vanliga inom denna bransch. Bl.a. har mycket tid lagts ned på diskussioner kring förkortandet av ledtider och hur företagen kan mäta sin produktivitet och effektivitet på ett rättvisande sätt. Idag använder sig flertalet av företagen endast av finansiella nyckeltal, vilket bidrar till svårigheter att mäta och jämföra företagets processer. Vi valde att inkludera endast ett av dessa företag i vår undersökning, då vi ansåg att det endast var genomförbart att utföra en djupare studie på ett företag under den tiden som stod till vårt förfogande. Detta eftersom de andra företagen i kraft-gruppen är belägna långt ifrån Jönköpingsområdet. Trots att vi endast valde ett företag, anser vi att resultaten kan vara överförbara på de andra företagen i kraft-gruppen, men även på andra företag som befinner sig i en liknande situation. För att kunna ge mer detaljerade uppgifter om företaget utan att ge information till konkurrenter har vi valt att inte använda företagets riktiga namn i uppsatsen. Vi tror att detta leder till att vi kan ge en mer sanningsenlig bild av företaget som i empirin och analysen kommer att benämnas som endast företaget Förstudie Innan vi formulerade problemet satte vi oss in i den bransch som företaget verkar i, dels genom samtal med Håkan Herbertsson (Gjuterichef Husqvarna AB, ) och genom flera diskussioner med Mike Danilovic (Universitetslektor på IHH). För att skapa oss en uppfattning om hur verksamheten fungerar i stort, besökte vi företaget innan skrivprocessen påbörjades. Vid besöket fördes en diskussion om vilka eventuella 6

15 Metod problemområden som är viktiga för denna typ av företag att få mer kunskap om. Företagets ledning presenterade företaget och dess nuvarande situation och tillsammans kom vi fram till att produktiviteten och effektiviteten i företaget bör kunna mätas delvis genom bättre informationshantering. Vi kom även fram till att företaget bör få en ökad förståelse för vilken information som är viktig för att de skall kunna mäta sin produktivitet på rätt sätt. Vi fick därför i uppdrag att finna lämpliga verksamhetsrelaterade nyckeltal för små verktygstillverkande företag. Vid besöket fick vi även en introduktion av företagets produktionsprocess genom en rundvandring i lokalerna där vi fick en första bild av hur ett verktyg konstrueras och produceras samt hur den dagliga verksamheten fungerar. 2.3 Datainsamling Vi har identifierat problemet med att många mindre företag har lite kunskap om hur de ska använda informationen som finns tillgänglig, vilket därför bidrar till att de inte använder sig av verksamhetsrelaterade nyckeltal i så stor utsträckning. För att kunna angripa problemet på rätt sätt var vi i behov av fakta som visar hur företaget ser på informationsbehovet och vilka mätområden som var av intresse. Annan information som vi ansåg vara intressant var hur olika personer inom företaget ser på begreppet produktivitet och effektivitet. Skillnaden mellan olika nivåer är svårare att urskilja i ett litet företag jämfört med ett stort. Eftersom det är ett litet företag är hela ledningsgruppen mycket medveten om vad som händer i företaget och deras arbetsuppgifter är integrerade till mycket stor del. Vi har i vår studie använt oss av intervjuer, diskussioner och observationer som metod för att samla in data. För att stödja de iakttagelser som gjorts, har vi utifrån empirin valt lämplig litteratur. Vi har besökt företaget under tre arbetsdagar för att intervjua, diskutera och observera Val av intervjupersoner Innan vi valde personer för intervjuer och diskussioner hade vi ett samtal med en person i ledningsgruppen, som syftade till att få en bättre bild av vilka anställda som är mest insatta i våra frågeområden och därför bäst lämpade att svara på frågorna. Vi har utifrån detta samtal valt att intervjua samtliga personer i ledningsgruppen inom företaget där även de tre ägarna finns representerade. Eftersom de är ansvariga för fyra olika huvudområden inom företaget, ansåg vi att de kunde förse oss med relevant information för flera olika nivåer och områden. Vd/marknadsansvarig besitter information om hur branschen och företagets konkurrenssituation ser ut. Han utför även arbetsuppgifter såsom offertkalkylering och planering av ett verktygs utformning. Genom hans kunskaper inom dessa områden tror vi oss få en bild av vilken typ av information som är viktig för styrningen av verksamheten, men även vilka förutsättningar företaget har. Därför har vi diskuterat kring större frågeområden och ställt direkta frågor till honom för att förstå hur beslut tas och vilken information som är viktig vid beslut och vid beräkning av offert. Ekonomi- och administrationsansvarig har ansvar för inköp av material och maskiner och då han ansvarar för datasystemen i företaget sköter han även orderhantering och administrering av kundkontakter. Den information som han besitter ger oss en bild av hur 7

16 Metod informationssystemet i företaget fungerar samt hur informationen i organisationen används och bearbetas. Den tredje ägaren är även produktionsansvarig, vilket innebär att han innehar kunskap om hur planeringen inför tillverkningen av ett verktyg ser ut. Det vill säga jämförande mellan hur mycket tid och resurser som behövs för verktygets utformning och företagets kapacitet. Dessutom har han det övergripande ansvaret för produktionen och dess fortskridande. Den fjärde personen i ledningsgruppen, som dock inte delägare, är företagets kvalitetssäkrare och även anställd som operatör på en av avdelningarna. Informationen som han besitter ger oss en bild av hur kvalitetsarbetet inom företaget fungerar i form av bl.a. kundnöjdhet, produktkvalitet och ledtider. Vi har även valt att göra mindre intervjuer med tre operatörer, en från varje större avdelning inom produktionen (BMF, CNC, gnistavdelningen) 3. Detta har vi gjort för att få en helhetsbild av företaget och en bild av hur operatörerna ser på mätetal och begreppen effektivitet och produktivitet Intervju och diskussion Då vår studie utgår från ett induktivt synsätt är kopplingen mellan teori och empiri associerad till ett kvalitativt angreppssätt, vilket kan kännetecknas av att insamlandet av information sker genom en eller flera intervjuer. Detta gör att det finns en högre grad av flexibilitet än vid en kvantitativ frågeundersökning (Bryman, 2002). Frågor kan läggas till eller ändras allt eftersom intervjun fortgår, vilket gör att resultatet inte kan anses innehålla jämförbara data (Repstad, 1992). Vid en kvalitativ intervju används oftast inte frågeformulär med frågor som formulerats i förväg (Trost, 1997). Vi har använt oss av semistrukturerade intervjuer som enligt Bryman (2002) karaktäriseras av att forskaren har en lista över relativt specifika teman som ska beröras. För att få en bättre bild av varje tema valde vi att vid varje intervjutillfälle använda oss av samma frågeområden till samtliga respondenter (se bilaga 4). Detta gav respondenterna en större möjlighet att resonera kring sina svar samtidigt som vi kunde komma med uppföljningsfrågor för att få ett mer omfattande intervjuunderlag. Vi har även valt att inte ge respondenterna tillgång till frågorna innan intervjun eftersom vi vill ha så direkta och ärliga svar som möjligt. Enligt Trost (1997), bör inte heller intervjuer av flera respondenter ske samtidigt. Eftersom en nackdel med gruppintervjuer kan vara att respondenterna påverkar varandra och därmed också svaren, har vi valt att låta intervjuerna ske enskilt. För att forskaren under intervjun ska kunna koncentrera sig på respondentens svar, rekommenderar Repstad (1992) att en bandspelare används vid förberedda kvalitativa intervjuer. En annan fördel är att informationen ordagrant kan analyseras efteråt och om någon information eventuellt glömts bort vid antecknandet kan denna hittas på bandet (Trost, 1997). Vi har även fört anteckningar under intervjuerna och har i nära anslutning till intervjuerna noggrant lyssnat igenom inspelningarna och därefter fört in informationen i empirikapitlet. En av nackdelarna med att använda sig av en bandspelare vid intervjuer kan dock vara att respondenterna känner sig olustiga vid tanken på att bli inspelade, vilket kan 3 Se

17 Metod leda till att all nödvändig information inte kommer fram (Repstad, 1992). Vi upplever dock inte att ljudupptagningen vid våra intervjuer har påverkat respondenterna på ett negativt sätt. För att på ett ytterligare sätt öka tillförlitligheten och minska risken av missförstånd mellan intervjuare och respondent, gick vi efter varje intervju igenom materialet för att försäkra oss om att vi förstått informationen som kom fram vid intervjun. Då det fanns oklarheter vid någon intervju, sökte vi mot slutet av dagen upp respondenten och bad denne att ytterligare förklara eller förtydliga sina svar. Utifrån diskussioner med personer som är väl insatta i branschen har vi kommit fram till att användandet av information från ett företag kan ge resultat som är användbara för andra företag inom samma bransch. Eftersom avsikten inte är att säga exakt vilka nyckeltal som passar utan ge förslag på lämpliga nyckeltal för ett företag i den verktygstillverkande branschen tror vi att fler kan ta del av undersökningen Observation I vår studie har vi även samlat in information genom observation. Enligt Johannessen och Tufte (2003) innebär en observation att forskaren finns på plats och dokumenterar iakttagelser genom att se och lyssna. Vi har därför besökt de olika arbetsstationerna på företaget för att se hur produktionsprocessen fortskrider samt för att bilda oss en egen uppfattning om företagets verksamhet. Genom att vi har befunnit oss på det valda företaget under ca tre dagar har vi även tillgått annan information utöver det som sagts i intervjuerna. Enligt Repstad (1992) finns det två möjligheter att utföra en observation då den kan vara antingen öppen eller dold. Eftersom vi har valt att berätta för företagets anställda vad vi har för avsikt då vi besöker dem, får vår observation en hög grad av öppenhet. Då vi kompletterar observationen med intervjuer av personer i olika befattningar i företaget skulle det bli svårt att dölja vårat syfte vid en dold observation. Ett argument som dock talar för användandet av en dold observation är att viktig information kan komma fram på ett bättre sätt, men trots att vi inte har haft möjlighet att utföra en dold observation, anser vi att vi ändå fått fram relevant information för uppsatsen. 2.4 Val av referenslitteratur Eftersom uppsatsarbetet har skett med utgångspunkt i ett induktivt arbetssätt valdes referenslitteraturen utifrån den empiri vi sammanställt från våra besök hos företaget. Efter att företagets informationsbehov och verksamhetsstruktur identifierats valde vi litteratur som överensstämde med hur företaget verkar. För att beskriva hur verksamheten inom företaget fungerar valde vi att fokusera på JIT-filosofin. Mycket av det som denna filosofi representerar passar in på det undersökta företagets sätt att arbeta. Utifrån det som företaget kännetecknas av har vi dragit slutsatser om vilka prestationsmått som är relevanta för företag i den verktygstillverkande branschen. Detta gör att vårt val av referenslitteratur kan uppfattas som att vi utelämnar viktiga delar. Vi har dock försökt att beskriva det valda företaget på ett så uttömmande sätt som möjligt med hjälp av referenslitteraturen, vilket förhoppningsvis ska ge en rättvisande bild av dess verksamhet. Litteraturen som berör JITfilosofin avser inte heller förslag till att företaget ska implementera den. Vi använder endast JIT för att beskriva företagets arbetssätt utifrån teorier som till viss del beskriver deras arbetssätt. Vi avser inte heller att utvärdera JIT-filosofin i fråga om lämplighet för 9

Hitta förbättringspotentialen. utan direkta investeringar

Hitta förbättringspotentialen. utan direkta investeringar utan direkta investeringar Christian Carlén: - Industrial Management AB www.condustria.se - Productivity Potential Assessment Sweden AB www.ppaonline.se Projekt : - Lidhs Verktyg AB - Automatlego AB Agenda

Läs mer

Collaborative Product Development:

Collaborative Product Development: Collaborative Product Development: a Purchasing Strategy for Small Industrialized House-building Companies Opponent: Erik Sandberg, LiU Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Vad är egentligen

Läs mer

Anvisningar till rapporter i psykologi på B-nivå

Anvisningar till rapporter i psykologi på B-nivå Anvisningar till rapporter i psykologi på B-nivå En rapport i psykologi är det enklaste formatet för att rapportera en vetenskaplig undersökning inom psykologins forskningsfält. Något som kännetecknar

Läs mer

handbok Nimo ProduktionsSystem - NPS

handbok Nimo ProduktionsSystem - NPS handbok Nimo ProduktionsSystem - NPS 2 3 Affärsidé Nimo-Verken förser marknaden med högkvalitativa och innovativa produkter för klädvårdsrummet. Nimo-Verken är en lönsam och trygg partner för utveckling

Läs mer

Business Performance Management utifrån ett kvalitetssynsätt

Business Performance Management utifrån ett kvalitetssynsätt Business Performance Management utifrån ett kvalitetssynsätt Business Performance Management from a quality perspective Magisteruppsats i företagsekonomi 10 poäng skriven av Martin Carlswärd 2008-01-07

Läs mer

CUSTOMER VALUE PROPOSITION ð

CUSTOMER VALUE PROPOSITION ð CUSTOMER VALUE PROPOSITION ð IN BUSINESS MARKETS JAMES C. ANDERSSON, JAMES A. NARUS, & WOUTER VAN ROSSUMIN PERNILLA KLIPPBERG, REBECCA HELANDER, ELINA ANDERSSON, JASMINE EL-NAWAJHAH Inledning Företag påstår

Läs mer

Företagsekonomi, allmän kurs. Business Administration, General Course. Business Administration. 2004-07-01 until further notice

Företagsekonomi, allmän kurs. Business Administration, General Course. Business Administration. 2004-07-01 until further notice 1(6) School of Management and Economics Course syllabus Course Code FEA330 Reg.No. EHVd 2004:35 Date of decision 2004-09-06 Course title in Swedish Course title in English Företagsekonomi, allmän kurs

Läs mer

Uppsatsskrivning Rekommendationer från Avdelningen för Industriell Ekonomi.

Uppsatsskrivning Rekommendationer från Avdelningen för Industriell Ekonomi. Uppsatsskrivning Rekommendationer från Avdelningen för Industriell Ekonomi. Att skriva uppsats fordrar planering och struktur! I samband med uppsatsskrivning kan extra energi på tankar och motiv bakom

Läs mer

Välkommen på utbildning!

Välkommen på utbildning! Välkommen på utbildning! LEAN Production 1 dag 1 Introduktion 2 Bakgrund och Teorier 3 5S, STF, Std arbete 4 LEAN Spel 5 Ekonomi, Extra Norrköping Nov 2014 Leanspelet! FLÖDESSPELET /LEANSPELET VI MÄTER:

Läs mer

Fallstudie Lars Höglund AB

Fallstudie Lars Höglund AB Hösten 2004 Fallstudie Lars Höglund AB En fallstudie inom IVA-projektet Produktion för Konkurrenskraft på uppdrag av panelen Framtida Produktionssystem. INNEHÅLLSFÖRTECKNING LARS HÖGLUND AB, TÖCKSFORS...1

Läs mer

Hans Reich. medarbetare. kunder. ägare. samhälle. Värdeskapande produktion för. Taiichi Ohno founder of TPS (Toyota prodction system)

Hans Reich. medarbetare. kunder. ägare. samhälle. Värdeskapande produktion för. Taiichi Ohno founder of TPS (Toyota prodction system) Värdeskapande produktion för Hans Reich CHALMERS INDUSTRIHÖGSKOLA www.produktionslyftet.se kunder ägare medarbetare samhälle Sakichi Toyoda s uppfinning, som gjorde att vävstolarna stannade när tråden

Läs mer

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP 7, 100, 85, 7 EN ANALYS AV INTERVJUER MED CHEFER OCH MEDARBETARE I FEM FÖRETAG NORRMEJERIER SAAB SANDVIK SPENDRUPS VOLVO Mittuniversitetet Avdelningen för medieoch kommunikationsvetenskap

Läs mer

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP 7, 100, 85, 7 EN ANALYS AV INTERVJUER MED CHEFER OCH MEDARBETARE I FEM FÖRETAG NORRMEJERIER SAAB SANDVIK SPENDRUPS VOLVO Mittuniversitetet Avdelningen för medieoch kommunikationsvetenskap

Läs mer

PDP som redskap för karriärutveckling i utbildning. Ola Tostrup

PDP som redskap för karriärutveckling i utbildning. Ola Tostrup PDP som redskap för karriärutveckling i utbildning Ola Tostrup - 16, 4, 47, 3 Dagens föreställning Vad innebär PDP och varför PDP Hur vi designat det inom utbildningen Kompetensbegreppet och vilka kompetenser

Läs mer

Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot. Självstyrda bilar. Datum: 2015-03-09

Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot. Självstyrda bilar. Datum: 2015-03-09 Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot Självstyrda bilar Datum: 2015-03-09 Abstract This report is about when you could buy a self-driving car and what they would look like. I also mention

Läs mer

Nästa steg. LEAN Production 1 dag. Norrköping Nov 2014. 1 Introduktion 2 Bakgrund och Teorier 3 5S, Std arbete, VSM 4 LEAN Spel 5 Ekonomi, Extra

Nästa steg. LEAN Production 1 dag. Norrköping Nov 2014. 1 Introduktion 2 Bakgrund och Teorier 3 5S, Std arbete, VSM 4 LEAN Spel 5 Ekonomi, Extra Nästa steg LEAN Production 1 dag 1 Introduktion 2 Bakgrund och Teorier 3 5S, Std arbete, VSM 4 LEAN Spel 5 Ekonomi, Extra Norrköping Nov 2014 Några vanliga Verktyg 5S HUR UPPLEVER VI ORDNING? 5S HUR FUNGERAR

Läs mer

Identifiera kundbehov En sammanfattning och analys av kapitel 4 i boken Product Design and Development

Identifiera kundbehov En sammanfattning och analys av kapitel 4 i boken Product Design and Development Identifiera kundbehov En sammanfattning och analys av kapitel 4 i boken Product Design and Development Grupp 6 Ali Abid Kjell Nilsson Patrick Larsson Mälardalens högskola KN3060, Produktutveckling med

Läs mer

UTVÄRDERING - VAD, HUR OCH VARFÖR? MALIN FORSSELL TOVE STENMAN

UTVÄRDERING - VAD, HUR OCH VARFÖR? MALIN FORSSELL TOVE STENMAN UTVÄRDERING - VAD, HUR OCH VARFÖR? MALIN FORSSELL TOVE STENMAN KORT OM RAMBÖLL OCH UTVÄRDERING Ca 60 konsulter i Stockholm, totalt 500 i Europa Ca 80 utvärderingar varje år i Sverige Stora utvärderingar,

Läs mer

Metoduppgift 4: Metod-PM

Metoduppgift 4: Metod-PM Metoduppgift 4: Metod-PM I dagens samhälle, är det av allt större vikt i vilken familj man föds i? Introduktion: Den 1 januari 2013 infördes en reform som innebar att det numera är tillåtet för vårdnadshavare

Läs mer

VINDKRAFT. Alternativ Användning

VINDKRAFT. Alternativ Användning Datum (2012-03-14) VINDKRAFT Alternativ Användning Elev: Andreas Krants Handledare: Anna Josefsson Sammanfattning Alternativa användningssätt för vindkraft är vad denna rapport handlar om, och med alternativ

Läs mer

Skrivelse från Helene Öberg (MP) om Stockholms läns landstings uppföljning av effektiviseringar i sjukvårdsverksamheten

Skrivelse från Helene Öberg (MP) om Stockholms läns landstings uppföljning av effektiviseringar i sjukvårdsverksamheten Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2013-11-20 LS 1310-1253 LANDSTINGSSTYRELSEN Landstingsstyrelsen 1 3 '12" 0 I 0 0 0 1 0' Skrivelse från Helene Öberg (MP) om Stockholms

Läs mer

EVRY One Outsourcing Services Linköping AB 2014-03-05 LEAN

EVRY One Outsourcing Services Linköping AB 2014-03-05 LEAN EVRY One Outsourcing Services Linköping AB 2014-03-05 LEAN By the use of true lean concepts all necessary attention to customer needs are secured. High quality implementations of incident, change and problem

Läs mer

Kvalitativ intervju en introduktion

Kvalitativ intervju en introduktion Kvalitativ intervju en introduktion Olika typer av intervju Övning 4 att intervjua och transkribera Individuell intervju Djupintervju, semistrukturerad intervju Gruppintervju Fokusgruppintervju Narrativer

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN Magisterprogram i pedagogiskt arbete 60 högskolepoäng. Master Program in Educational Work 60 credits 1

UTBILDNINGSPLAN Magisterprogram i pedagogiskt arbete 60 högskolepoäng. Master Program in Educational Work 60 credits 1 UTBILDNINGSPLAN Magisterprogram i pedagogiskt arbete 60 högskolepoäng Master Program in Educational Work 60 credits 1 Fastställd i Områdesnämnden 2015-XX-XX Gäller fr.o.m. HT 2015 1. PROGRAMMETS MÅL 1.1.

Läs mer

Examensarbete. Titel: Betydelsen av nätverk i småföretag en kvalitativ studie av ett byggföretag. i ämnet företagsekonom. Författare: Ivana Čolić

Examensarbete. Titel: Betydelsen av nätverk i småföretag en kvalitativ studie av ett byggföretag. i ämnet företagsekonom. Författare: Ivana Čolić Institutionen för ekonomi Titel: Betydelsen av nätverk i småföretag en kvalitativ studie av ett byggföretag Författare: Ivana Čolić Kurspoäng: Kursnivå: 15 högskolepoäng Magisterkurs (D-nivå) Examensarbete

Läs mer

07-03-09 TORULF PALM 1

07-03-09 TORULF PALM 1 07-03-09 TORULF PALM 1 Prov, betyg och bedömning Torulf Palm Institutionen för Matematik, Teknik och Naturvetenskap Umeå universitet 07-03-09 TORULF PALM 2 Händelser från skolvardagen Martin har bedömt

Läs mer

KONCEPTUALISERING. Copyright Dansk & Partners

KONCEPTUALISERING. Copyright Dansk & Partners KONCEPTUALISERING Concept begins to 80 % in content, 20 % in process and 20 % in presentation. The conceptualization work always starts in process because if you cannot communicate what you want to say

Läs mer

Process- och produktionsteknik

Process- och produktionsteknik 19 Process- och produktionsteknik > Grundläggande operatörsutbildning för pressgjutare > Grundläggande produktionsteknik för operatörer > Kontroll och styrning av råsand > Introduktion i pressgjutning

Läs mer

Ending the war between Sales & Marketing by Philip Kotler, Neil Rackham and Suj Krishnaswamy

Ending the war between Sales & Marketing by Philip Kotler, Neil Rackham and Suj Krishnaswamy Ending the war between Sales & Marketing by Philip Kotler, Neil Rackham and Suj Krishnaswamy Grupp 3 Inledning Produktdesigners har länge vetat om att de kan spara tid och pengar på att samarbeta med deras

Läs mer

Utdrag från kapitel 1

Utdrag från kapitel 1 Utdrag från kapitel 1 1.1 Varför en bok om produktionsutveckling? Finns det inte böcker om produktion så att det räcker och blir över redan? Svaret på den frågan är både ja och nej! Det finns många bra

Läs mer

Institutionen för fysik Fastställt 2009-xx-zz av Kjell Rönnmark, prefekt

Institutionen för fysik Fastställt 2009-xx-zz av Kjell Rönnmark, prefekt Definitioner och begrepp inom kvalitetsområdet Institutionen för fysik Fastställt 2009-xx-zz av Kjell Rönnmark, prefekt Institutionen för fysik KVALITETSSYSTEMET Handläggare: Magnus Cedergren Fastställt

Läs mer

GUIDE FÖR EN BRA MEDARBETARUNDERSÖKNING

GUIDE FÖR EN BRA MEDARBETARUNDERSÖKNING GUIDE FÖR EN BRA MEDARBETARUNDERSÖKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 INLEDNING... 3 INTERN FÖRANKRING... 4 EN STOR ELLER MÅNGA SMÅ... 5 TIMING... 6 INFORMATION INFÖR OCH UNDER GENOMFÖRANDET...

Läs mer

Utveckla samarbete inom avdelningen. Utveckla samarbetet. mini workshop! i butikens ledningsgrupp. Grid International AB. Grid International AB

Utveckla samarbete inom avdelningen. Utveckla samarbetet. mini workshop! i butikens ledningsgrupp. Grid International AB. Grid International AB Utveckla samarbete inom avdelningen Utveckla samarbetet mini workshop! i butikens ledningsgrupp Grid International AB Grid International AB Om ledarskap och samarbete som ger både ökat resultat och bättre

Läs mer

Vi omsätter kunskap till hållbar lönsamhet

Vi omsätter kunskap till hållbar lönsamhet Vi omsätter kunskap till hållbar lönsamhet Silf Competence.ppt 1 K229 Supply Chain och Lean Six Sigma+LEAN Silf Competence.ppt 2 K229 Vad är Supply Chain? Innehåll Vad är Lean, Six Sigma och Six Sigma+Lean

Läs mer

Lean Production i verkligheten

Lean Production i verkligheten Lean Production i verkligheten Intro Vem är jag? Niklas Gudmundsson Civilingenjör Elektroteknik och Industriell ekonomi från Lunds Tekniska Högskola Har jobbat i snart 10 år med Lean inom fordonsindustrin

Läs mer

Redovisning kan ses som ett specialiserat informationssystem, vars syfte är att identifiera,

Redovisning kan ses som ett specialiserat informationssystem, vars syfte är att identifiera, Lectio 8.12.2010 Bakgrund Redovisning kan ses som ett specialiserat informationssystem, vars syfte är att identifiera, mäta, registrera, behandla och rapportera ekonomiska händelser som rör ett företag.

Läs mer

SBL Företagsledning. för bygg och fastighet

SBL Företagsledning. för bygg och fastighet SBL Företagsledning för bygg och fastighet SBL FörETagSLEdning FÖr bygg och fastighet Företagsledningsprogram med fokus på utmaningar inom bygg- och fastighetssektorn Vår utgångspunkt är att utveckla ditt

Läs mer

Ekonomistyrning och verksamhetsstyrning

Ekonomistyrning och verksamhetsstyrning Ekonomistyrning och verksamhetsstyrning Blueprint Ekonomistyrning - orsak och verkan Traditionell ekonomistyrning tar sin utgångspunkt i en företagsmodell där en viss mängd input ger en viss mängd output.

Läs mer

Den framtida redovisningstillsynen

Den framtida redovisningstillsynen Den framtida redovisningstillsynen Lunchseminarium 6 mars 2015 Niclas Hellman Handelshögskolan i Stockholm 2015-03-06 1 Källa: Brown, P., Preiato, J., Tarca, A. (2014) Measuring country differences in

Läs mer

Förändringsstrategi anpassad till just din organisations förutsättningar och förmåga

Förändringsstrategi anpassad till just din organisations förutsättningar och förmåga Förändringsstrategi anpassad till just din organisations förutsättningar och förmåga Att bedriva effektiv framgångsrik förändring har varit i fokus under lång tid. Förändringstrycket är idag högre än någonsin

Läs mer

Magisterprogrammet i ledarskap och arbetsliv, 60 högskolepoäng

Magisterprogrammet i ledarskap och arbetsliv, 60 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 5 Programkod: AGM03 MDH 2.1.2-389/11 Magisterprogrammet i ledarskap och arbetsliv, 60 högskolepoäng Master Program (One Year) in Leadership and Work Life Studies, 60 Credits Denna

Läs mer

Författare: Emma Bohlin & Madeleine Bonander

Författare: Emma Bohlin & Madeleine Bonander Författare: Emma Bohlin & Madeleine Bonander Bakgrund Sjukvården har länge präglats av tydlig funktionell styrning och tydliga silos, vilka bland annat orsakar långa kötider och onödigt höga kostnader

Läs mer

Rapport elbilar Framtidens fordon

Rapport elbilar Framtidens fordon Teknikprogrammet Klass TE14. Rapport elbilar Framtidens fordon Namn: Joel Evertsson Datum: 2015-03-09 Abstract This report is about electric car. We have worked with future vehicles and with this report

Läs mer

En sparbank - Två perspektiv

En sparbank - Två perspektiv En sparbank - Två perspektiv Balanserat Styrkort i Kinda-Ydre Sparbank Författare: Jakob Bank 890428-1931 Handledare: Thomas Karlsson Ekonomprogrammet Patrik Timelin 880908-1998 Ekonomprogrammet Examinator:

Läs mer

KVANTITATIV FORSKNING

KVANTITATIV FORSKNING KVANTITATIV FORSKNING Teorier innehåller begrepp som byggstenar. Ofta är kvantitativa forskare intresserade av att mäta företeelser i verkligheten och att koppla denna kvantitativa information till begrepp

Läs mer

Ägare & företagsledning

Ägare & företagsledning Med rötterna i Småland En erfaren yngling! Fameco Group är ett ungt företag, trots det har vi gjort en lång resa. Från ursprunget som små familjeföretag, startade på 1940-talet, till en företagsgrupp med

Läs mer

Affärssystem. Linda Askenäs Linköpings universitet

Affärssystem. Linda Askenäs Linköpings universitet Affärssystem Linda Askenäs Linköpings universitet AS AS i sitt sammanhang i verksamheten - val, införande och användning Finns flera sätt att betrakta detta. Vi skall gå in på några framförallt tekniska,

Läs mer

Anvisningar för presentation och opponering. En liten guide för presentation och opponering av kandidat- och magisteruppsatser

Anvisningar för presentation och opponering. En liten guide för presentation och opponering av kandidat- och magisteruppsatser Anvisningar för presentation och opponering En liten guide för presentation och opponering av kandidat- och magisteruppsatser Idén med uppsatsskrivande Att öva sig i det vetenskapliga hantverket; dvs.

Läs mer

Projektmaterial. IT-bonden i Småland Studieförbundet Vuxenskolan

Projektmaterial. IT-bonden i Småland Studieförbundet Vuxenskolan Projektmaterial Studieförbundet Vuxenskolan Folkbildningsnätets Pedagogiska resurser Folkbildningsrådet Box 730 101 34 Stockholm 08-412 48 00 www.resurs.folkbildning.net INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 1 Projektnamn:...3

Läs mer

Prestationsmätning i växande och stabila små och medelstora företag

Prestationsmätning i växande och stabila små och medelstora företag Företagsekonomiska institutionen Prestationsmätning i växande och stabila små och medelstora företag En studie av gapet mellan teori och praktik Magisteruppsats i företagsekonomi Studier i ekonomistyrning

Läs mer

Syfte Företaget upplevde problem i deras slutmonteringsprocesser.

Syfte Företaget upplevde problem i deras slutmonteringsprocesser. Analys av slutmonteringsprocesser utifrån ett kvalitetsperspektiv Oscar Werne, Marcus Bruzelius Institutionen för Produktionsekonomi, Lunds Tekniska Högskola, Lunds Universitet Bakgrund Tillverkningsföretag

Läs mer

Affärsplan - för Tjust Rehab AB

Affärsplan - för Tjust Rehab AB Affärsplan - för Tjust Rehab AB Författare: Linn Claesson Health Management Hanna Nilsson Health Management Handledare: Ämne: Nivå och termin: Thomas Karlsson Företagsekonomi Kandidatuppsats, VT-2010 Sammanfattning

Läs mer

Viktigast. Vad är mest avgörande för att lyckas med försäljning?

Viktigast. Vad är mest avgörande för att lyckas med försäljning? Viktigast Vad är mest avgörande för att lyckas med försäljning? Relation Intensitet Tid 3 Att styra mot en önskvärd framtid Affärsmål Marknad Resurser Agenda Varför KAM KAM - Försäljning Vad krävs av mig

Läs mer

Leveransalternativ för e-handel med dagligvaror

Leveransalternativ för e-handel med dagligvaror Leveransalternativ för e-handel med dagligvaror Elisabeth Karlsson Bokförlaget BAS Göteborg INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INTRODUKTION 1.1 VARFÖR DETTA AVHANDLINGSÄMNE? 1.2 BAKGRUND 1.2.1 Miljö 1.2.2 E-handel

Läs mer

Verksamhetsstyrning VBEN01

Verksamhetsstyrning VBEN01 Verksamhetsstyrning VBEN01 Mål med avsnittet Att skaffa oss grundläggande kunskaper om verksamhetsstyrning och viktiga nyckeltal i ett strategiskt perspektiv. Huvudkomponenter i organisationens affärsidé

Läs mer

Riktlinjer. Kvalitetsarbete

Riktlinjer. Kvalitetsarbete Riktlinjer Kvalitetsarbete Riktlinjer för kvalitetsarbete inom Luleå kommun 1. Inledning Riktlinjer för kvalitetsarbete omfattar samtliga verksamheter inom Luleå kommun och är vägledande för de majoritetsägda

Läs mer

Statligt stöd för miljö- och sociala frågor till små och medelstora företag - en jämförande studie mellan Sverige och Storbritannien

Statligt stöd för miljö- och sociala frågor till små och medelstora företag - en jämförande studie mellan Sverige och Storbritannien I ett examensarbete från Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) av Katarina Buhr och Anna Hermansson i samverkan med Nutek, jämförs det statliga stödet till små och medelstora företags arbete med miljöoch

Läs mer

Demokratiskt ledarskap kontra låt-gå-ledarskap

Demokratiskt ledarskap kontra låt-gå-ledarskap www.byggledarskap.se Ledarskapsmodeller 1(5) Ledarskapsmodeller Kravet på ledarskapet varierar mellan olika organisationer. Kraven kan också variera över tid inom ett och samma företag. Ledarskapet i en

Läs mer

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET National Swedish parental studies using the same methodology have been performed in 1980, 2000, 2006 and 2011 (current study). In 1980 and 2000 the studies

Läs mer

Hur kompletterar verksamhetsutveckling traditionellt QA arbete? Anders Frydén, Verksamhetsutvecklare

Hur kompletterar verksamhetsutveckling traditionellt QA arbete? Anders Frydén, Verksamhetsutvecklare Hur kompletterar verksamhetsutveckling traditionellt QA arbete? Anders Frydén, Verksamhetsutvecklare Min bakgrund Biolog (Cell- och molekylär-) Forskarbakgrund Produktion (GMP) QA (GLP, GXP) ISO 9001 Processkurser

Läs mer

Befattningsbeskrivning

Befattningsbeskrivning Befattningsbeskrivning Produktionschef Zetterbergs 2010-06-10 Befattningsbeskrivning Befattning: Placering: Tillträde: Produktionschef Östervåla Snarast Vill du vara med och påverka framtiden för ett anrikt,

Läs mer

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR Kontrollera vilka kurser du vill söka under utbytet. Fyll i Basis for nomination for exchange studies i samråd med din lärare. För att läraren ska kunna göra en korrekt

Läs mer

Företagsekonomiska institutionen. Produktkalkylering i ett industriellt nätverk

Företagsekonomiska institutionen. Produktkalkylering i ett industriellt nätverk Företagsekonomiska institutionen Produktkalkylering i ett industriellt nätverk Magisteruppsats i företagsekonomi Inriktning ekonomistyrning Våren 2004 Handledare: Författare: Johansson, Christer Wedin,

Läs mer

GÖRA SKILLNAD. om vikten av hållbar produktion och om hur den kan skapas. Bengt Savén Södertälje Science Park, 2014-11-07

GÖRA SKILLNAD. om vikten av hållbar produktion och om hur den kan skapas. Bengt Savén Södertälje Science Park, 2014-11-07 GÖRA SKILLNAD om vikten av hållbar produktion och om hur den kan skapas Bengt Savén Södertälje Science Park, 2014-11-07 KORT OM MITT YRKESLIV ABB (trainee Melbourne, chef NC-programmering, produktionsteknisk

Läs mer

Modularitet en förutsättning för behovssammansatta expeditionära insatser 27 maj 2008 Den kundorienterade organisationen Utgångspunkter och centrala

Modularitet en förutsättning för behovssammansatta expeditionära insatser 27 maj 2008 Den kundorienterade organisationen Utgångspunkter och centrala Modularitet en förutsättning för behovssammansatta expeditionära insatser 27 maj 2008 Den kundorienterade organisationen Utgångspunkter och centrala element för verksamhetsutveckling Ek. Dr John Söderström

Läs mer

FMEA-Grunder. FMEA kan användas vid flera olika tillfällen vid framtagning av en produkt/tjänst.

FMEA-Grunder. FMEA kan användas vid flera olika tillfällen vid framtagning av en produkt/tjänst. FMEA-Grunder Historik. 1957 uppfann man arbetssättet/metoden med FMEA (Failure Mode and Effect Analysis, feluppkomst och effektanalys.) Det var komplexiteten och snabbheten inom den tekniska utvecklingen

Läs mer

Framtidens projektering

Framtidens projektering Framtidens projektering metoder för mer produktionsanpassad projektering Petra Bosch-Sijtsema, Chalmers Kortrapport om forskning 2013: nr 2 1 CMB stödjer managementforskning Inom CMB Centrum för Management

Läs mer

UTBILDNING: Företagsstrategi i praktiken

UTBILDNING: Företagsstrategi i praktiken UTBILDNING: Företagsstrategi i praktiken Introduktion Ett effektivt lednings- och strategiarbete med en strukturerad affärsplanering är en förutsättning för att skapa långsiktigt lönsamma och konkurrenskraftiga

Läs mer

Business Process Outsourcing Vilka faktorer är avgörande vid ett beslut?

Business Process Outsourcing Vilka faktorer är avgörande vid ett beslut? Business Process Outsourcing Vilka faktorer är avgörande vid ett beslut? Författare: Faten Alaeddin Frida Lindblad Johanna Samuelsson Handledare: Petter Boye Program: Ekonomprogrammet Ämne: Företagsekonomi

Läs mer

Analys av Gruppintag 3 Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända

Analys av Gruppintag 3 Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända Analys av Gruppintag 3 Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända Den 27 Juni 2013 Evaluation North Analys av Grupp 3 2013-06-27 Analys - Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända Innehåll 1. INLEDNING...

Läs mer

H E L S I N G F O R S

H E L S I N G F O R S Företagsledning FörETagSLEDning Helhetsperspektiv på företaget och chefskapet. Är du redo att på allvar utmana dig själv, att ifrågasätta det du tar för givet, att se nya perspektiv, bygga ny kunskap och

Läs mer

Ett litet steg för bokföringen, men ett större för småföretagarna

Ett litet steg för bokföringen, men ett större för småföretagarna Ett litet steg för bokföringen, men ett större för småföretagarna - En studie om e-bokföring i småföretag Författare: Annelie Nordén Karin Wahlström Carlander Ekonomprogrammet Handledare: Petter Boye Examinator:

Läs mer

Testning som beslutsstöd

Testning som beslutsstöd Testning som beslutsstöd Vilken typ av information kan testning ge? Vilken typ av testning kan ge rätt information i rätt tid? Hur kan testning hjälpa din organisation med beslutsstöd? Hur kan produktiviteten

Läs mer

A solution that lifts

A solution that lifts Fork A solution that lifts Form A solution that lifts A solution that lifts Heat A solution that lifts A solution that lifts Receptet på framgång Vår vision är att nå långt. Att få befintliga och presumtiva

Läs mer

Gymnasiearbetets titel (huvudrubrik)

Gymnasiearbetets titel (huvudrubrik) Risbergska skolan Program Gymnasiearbetets titel (huvudrubrik) Underrubrik Titeln på rapporten måste givetvis motsvara innehållet. En kort överrubrik kan förtydligas med en underrubrik. Knut Knutsson BetvetA10

Läs mer

Min portfolio om Projektledning

Min portfolio om Projektledning Örebro Universitet Pedagogik B Projektledarutbildning II 7,5 hp Min portfolio om Projektledning Av: Cathie Andersson Innehållsförteckning Moment 1 Avsnitt 1. Förändringsarbete och projekt i organisationer......2

Läs mer

Nytt ledningssystem för Trelleborgs kommun (remiss till nämnderna)

Nytt ledningssystem för Trelleborgs kommun (remiss till nämnderna) Tjänsteskrivelse 1 (5) Datum 2015-02-11 Kvalitetschef Mattias Wikner 0410-73 34 40, 0708-81 74 35 mattias.wikner@trelleborg.se Nytt ledningssystem för Trelleborgs kommun (remiss till nämnderna) Trelleborgarna

Läs mer

Analys av kvalitativ data Kvalitativ innehållsanalys som ett exempel. Introduktion Bakgrund Syfte Metod Resultat Diskussion Slutsats

Analys av kvalitativ data Kvalitativ innehållsanalys som ett exempel. Introduktion Bakgrund Syfte Metod Resultat Diskussion Slutsats KVALITATIV ANALYS Analys av kvalitativ data Kvalitativ innehållsanalys som ett exempel Övning i att analysera Therese Wirback, adjunkt Introduktion Bakgrund Syfte Metod Resultat Diskussion Slutsats Fånga

Läs mer

Exportmentorserbjudandet!

Exportmentorserbjudandet! Exportmentor - din personliga Mentor i utlandet Handelskamrarnas erbjudande till små och medelstora företag som vill utöka sin export Exportmentorserbjudandet! Du som företagare som redan har erfarenhet

Läs mer

AvI-index. Ett instrument för att mäta IT-systems användbarhet

AvI-index. Ett instrument för att mäta IT-systems användbarhet ANDERS GUNÉR AvI-index Ett instrument för att mäta IT-systems användbarhet Iordanis Kavathatzopoulos Uppsala universitet ISBN 978-91-976643-5-6 Copyright 2008 Iordanis Kavathatzopoulos. Uppsala universitet,

Läs mer

Systematisk gemensam riskhantering i byggprojekt. Ekaterina Osipova Byggproduktion Luleå tekniska universitet

Systematisk gemensam riskhantering i byggprojekt. Ekaterina Osipova Byggproduktion Luleå tekniska universitet Systematisk gemensam riskhantering i byggprojekt Ekaterina Osipova Byggproduktion Luleå tekniska universitet Bakgrund och syfte Riskhantering blir allt viktigare i dagens byggbransch. Snabba förändringar

Läs mer

www.lojalitet.nu skapar långsiktig lönsamhet

www.lojalitet.nu skapar långsiktig lönsamhet www.lojalitet.nu skapar långsiktig lönsamhet Lojalitet levererar hållbara resultat och skapar långsiktigt lönsamhet för våra kunder ü Lojalitet skapar lönsamhet åt våra kunder genom kvalitetsarbete och

Läs mer

Kvalitet inom äldreomsorgen

Kvalitet inom äldreomsorgen Revisionsrapport* Kvalitet inom äldreomsorgen Mora kommun Februari 2009 Inger Kullberg Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning och bakgrund...4 2.1 Revisionsfråga...5 2.2 Revisionsmetod...5

Läs mer

Gör bra, få bra. Styrande dokument Redovisande dokument Hantering av avvikande produkter/tjänster Korrigerande åtgärder Förebyggande åtgärder

Gör bra, få bra. Styrande dokument Redovisande dokument Hantering av avvikande produkter/tjänster Korrigerande åtgärder Förebyggande åtgärder Gör bra, få bra Detta dokument utgör Data Networks VBY ABs kvalitets och miljöledningssystem och innehåller information om hur vi arbetar med kvalitet och miljö. Dokumentet motsvarar kraven i aktuell ISO

Läs mer

Uppföljning av Organisation 2013 sammanfattande rapport

Uppföljning av Organisation 2013 sammanfattande rapport Rapport 141031 Dnr: 2014/54-1.2 Karin Lundhgren Uppföljning av Organisation 2013 sammanfattande rapport Så gjordes uppföljningen I februari 2014 beslutade rektor att den nya organisationen som trädde i

Läs mer

Handledning handlingsplan för lågpresterarande säljare/konsulter

Handledning handlingsplan för lågpresterarande säljare/konsulter Handledning handlingsplan för lågpresterarande säljare/konsulter Disposition 1. Inledning - Kort introduktion - Några små råd 2. Handlingsplan 1 - Definiera problemet - Analysschema - Lågpresterare, vad

Läs mer

Business Intelligence

Business Intelligence Högskolan i Halmstad Sektionen för Informationsvetenskap, Data- och Elektronik Affärssystemsprogrammet Informatik 61-90hp Business Intelligence Skomakarens barn har ofta de sämsta skorna en studie om hur

Läs mer

Processer och värdegrund

Processer och värdegrund 2009-08-06 Processer och värdegrund Ann-Sofie Mattsson Processer och värdegrund Innehåll 1 SAMMANFATTNING 2 2 INLEDNING 3 3 KOMMUNENS VÄRDERINGAR UTTRYCKS I PROCESSER 6 3.1 Professionalitet 6 3.2 Engagemang

Läs mer

EFFEKTIV UTBILDNING MED MODERNA METODER. Logistik Lean production. Ekonomi Produktionsteknik. Ledarskap WWW.GOTHIALOGISTICS.SE

EFFEKTIV UTBILDNING MED MODERNA METODER. Logistik Lean production. Ekonomi Produktionsteknik. Ledarskap WWW.GOTHIALOGISTICS.SE EFFEKTIV UTBILDNING MED MODERNA METODER Logistik Lean production Ekonomi Produktionsteknik Ledarskap WWW.GOTHIALOGISTICS.SE Våra ämnesområden Våra kurser täcker följande ämnesområden. För att se hela vårt

Läs mer

Biblioteksdagarna 2011

Biblioteksdagarna 2011 Biblioteksdagarna 2011 Presentation Vad är Lean? Stockholm Södertälje Avslut Lean-filosofin har sitt ursprung i Toyotas system för produktion av bilar En filosofi med avsikten att skapa mervärde åt användare/kunder

Läs mer

Inledning Syfte Metod Avgränsningar Om Wahlquist Teori Varför uppgradera? Leverantören vill det Implementera helt nya funktioner (revolutionärt)

Inledning Syfte Metod Avgränsningar Om Wahlquist Teori Varför uppgradera? Leverantören vill det Implementera helt nya funktioner (revolutionärt) Inledning Syfte Metod Avgränsningar Om Wahlquist Wahlquist Verkstäder grundades 1945 och har idag växt till en storlek av 150 anställda på tre platser: Linköping, Ödeshög och Tallinn. De har en hög teknisk

Läs mer

5. Analys. 5.1 System. Analys

5. Analys. 5.1 System. Analys 5. I analysen kommer vi att länka samman vårt teoriavsnitt med vår empiriska undersökning. en bygger på den uppställning som vi har använt oss av i empirin och kommer därför att delas upp i de fem områdena

Läs mer

Introduktion till Lean, dag1 AU117G

Introduktion till Lean, dag1 AU117G Introduktion till Lean, dag1 AU117G SÄKERHET! TIDER MED MERA Tider: 08.00-ca15.45 09.30-09.50 Kaffe 12.00-13.00 Lunch 14.30-14.50 Regler Telefoner Passa tider Diskutera Namnskyltar? KURSINNEHÅLL Dag 1

Läs mer

DIN LÖNSAMHET ÄR VÅR DYGD

DIN LÖNSAMHET ÄR VÅR DYGD DIN LÖNSAMHET ÄR VÅR DYGD Trots vår ödmjukhet kan vi stolt konstatera att vi ställer en av Skandinaviens modernaste och mest automatiserade produktionsanläggningar i branschen till ditt förfogande. För

Läs mer

Tranås Rostfria AB. Det lilla bolagets flexibilitet i stort format

Tranås Rostfria AB. Det lilla bolagets flexibilitet i stort format Tranås Rostfria AB Det lilla bolagets flexibilitet i stort format Det lilla bolagets flexibilitet i stort format Tranås Rostfria AB är en svenskägd legotillverkare som är inne i en stark expansionsfas

Läs mer

Skriv! Hur du enkelt skriver din uppsats

Skriv! Hur du enkelt skriver din uppsats Skriv! Hur du enkelt skriver din uppsats Josefine Möller och Meta Bergman 2014 Nu på gymnasiet ställs högra krav på dig när du ska skriva en rapport eller uppsats. För att du bättre ska vara förberedd

Läs mer

Revisionen i finansiella samordningsförbund. seminarium 2014 01 14

Revisionen i finansiella samordningsförbund. seminarium 2014 01 14 Revisionen i finansiella samordningsförbund seminarium 2014 01 14 Så här är det tänkt Varje förbundsmedlem ska utse en revisor. För Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen utser Försäkringskassan en gemensam

Läs mer

Finns ingen enhetlig definition av vad lean är: Konsult-lean allt som är framgångsrikt är lean. Forsknings-lean: En av flera strategier

Finns ingen enhetlig definition av vad lean är: Konsult-lean allt som är framgångsrikt är lean. Forsknings-lean: En av flera strategier Lean -agile Finns ingen enhetlig definition av vad lean är: Konsult-lean allt som är framgångsrikt är lean Forsknings-lean: En av flera strategier Grunden är processorientering vilket måste göras först,

Läs mer

Företagens anseende i Sverige 2011. Drivkrafterna bakom anseendet och trovärdigheten Resultatet för 22 kända företag

Företagens anseende i Sverige 2011. Drivkrafterna bakom anseendet och trovärdigheten Resultatet för 22 kända företag Företagens anseende i Sverige 2011 Drivkrafterna bakom anseendet och trovärdigheten Resultatet för 22 kända företag 1 TNS SIFOs Anseendeindex 2011 Denna rapport innehållet Fakta om studien och kontaktuppgifter

Läs mer

1. Uppdraget. 2. Metod

1. Uppdraget. 2. Metod PM Uppdrag Bedömning av administrativa kostnader för arbetsgivare vid införande av Månadsuppgifter, i enlighet med förslag i SOU 2011:40 Kund Företagarna Datum 2013-02-07 Version 3 Till Från Henrik Sjöholm,

Läs mer