Nätverkstan kultur i Väst AB. Förvaltningsberättelse Organisation och avdelningar. Verksamhet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nätverkstan kultur i Väst AB. Förvaltningsberättelse 2008. Organisation och avdelningar. Verksamhet"

Transkript

1 Nätverkstan kultur i Väst AB Box , SE Göteborg Tel: Fax: Förvaltningsberättelse 2008 Verksamhet Bolaget registrerades år 1997 och bedriver sedan dess verksamhet riktad mot kulturutövare i Västra Götalandsregionen. Verksamhetsåret 2008 har innefattat omställning och professionalisering av verksamheten, både för att möta en förändrad omvärld, men också för att möta det föränderliga och flexibla område Nätverkstan är verksam inom. Projektet Kulturchock avslutades i juni, Nätek fick därefter ett fortsatt uppdrag av Kulturrådet för ordinarie verksamhet. Kulturverkstan fick hösten 2008 avslag på ansökan till KYmyndihgeten, men fick därefter våren 2009 beviljat ytterligare en start inom KY förväntas en stor omstrukturering av vuxenutbildning till en Yrkeshögskola, där kvalificerad yrkesutbildning ska ingå. Under 2008 minskades den totala verksamheten för att möta en förändrad uppdragsstruktur. Bolaget hade under året 9,3 heltidstjänster, 16 personer anställda, varav 69% kvinnor samt 31% män. Bolaget omsatte drygt XX mkr. Organisation och avdelningar Drivkraften på Nätverkstan är innehållet i verksamheten, att genomföra projekt och verksamhet som bidrar till ett starkt, livaktigt, mångfacetterat kulturliv i Västra Götaland och Sverige. För att kunna fortsätta med det även kommande tio år, tog anställda och ledning under året gemensamt fram ett treårsprogram för verksamheten som implementeras under Nätverkstan arbetade under 2008 med att förändra och förbättra rutiner och uppföljning och genomförde en omställning av verksamheten till att bli än mer en projektorganisation med ökad projektmognad. Ett helt nytt ekonomisystem infördes som möjliggjorde en utvecklad

2 projektekonomi. Personalen införde Arbetsplatsträffar, för att komplettera personalmöten, något som blev mycket positivt. Årets kick-off förlades till Väderöarna. Nätverkstan blev miljödiplomerade i mars 2007, omdiplomerade Styrelsen har under året utvärderat och beslutat om Nätverkstans policydokument; miljöpolicy, jämställdhetspolicy, småbarnsföräldrapolicy, pensions- och försäkringspolicy och en policy om könskränkningar. En krisberedskapspärm finns och varje avdelning har information om denna. Utvärdering och genomgång av dokumenten genomförs en gång per år. Nätek har under 2008 arbetat med fortsättning av Kulturchock och kommissionstjänst på uppdrag av Kulturrådet. Detta tillsammans med den ordinarie verksamheten med redovisning, prenumerations- och medlemsregisterkunder. Som tidigare har Nätek fortsatt utveckla återförsäljarkontakter och arbetat med marknadsföring och synglighet, bland annat genom att delta på seminarier, bokmässan, genomfört tidskriftsträffar och utbildningsinsatser. Under 2008 erbjöds t ex en skrivarkurs för tidskriftsredaktörer, en biblioteksutställning har startats för att visa tidskrifter på bibliotek och studiebesök till bland annat Helsingfors. Personal har genomgått kompetensutveckling för att bättre kunna genomföra marknadsföringsinsatser. Nätek har under året arbetat mycket med professionalisering och utveckling av verksamheten. Hösten 2008 fick Nätverkstan positivt besked av Stiftelsen framtidens kultur på ansökan om projektet Den långa svansen. Projektet avser utveckla den digitala distributionen för förlag, litteratur och tidskrifter. En genomgripande förändring sker nu i världen med anledning av digitaliseringen, vilket förändrar villkor för musik-, litteratur-, film- och förlagsverksamhet. Projektet är en del av Näteks verksamhet. Kulturverkstan tog hösten 2008 in en ny klass med 35 studenter, vilket befarades vara den sista klassen. En ny ansökan till Kvalificerad Yrkesmyndigheten skickades in i september och beslut om avslag på ansökan fattades i december. Myndigheten tilldelades extra medel i ett sent skede och i januari fick Kulturverkstan besked om ytterligare en start, med ett sista intag i augusti Myndighetsstrukturen för vuxenutbildning kommer därefter att förändras, vilket påverkar och förändrar Kulturverkstans möjligheter. En diskussion startades därför tidigt om vilka förändringar Kulturverkstan bör innehålla för att vara en utbildning som är fortsatt relevant in i 2000-talet. Arbetet har dokumenterats i rapporten En kulturutbildning för

3 2010-talet. Kulturverkstan är en utbildning under konstant utveckling och förändring, något som är nödvändigt inom ett så föränderligt fält som kulturområdet. Som vanligt har studenterna på Kulturverkstan bidragit med intressanta verksamheter, projektidéer och på sina perioder med Lärande i Arbete befunnit sig på en mängd olika organisationer runt om i Sverige och världen. Utbildningen har gästats med många spännande gästföreläsare med förankring i civilsamhälle, kultur, konst och näringsliv. Studieresor har genomförts bland annat till Malmö och Köpenhamn. Inom Kulturverkstans ram har ytterligare en lyckad utbildningsinsats i samarbete med Landsrådet för Sveriges Ungdomsorganisationer (LSU) genomförts. Arbetet med stipendieprogrammet för ledarskapsutveckling inom kulturlivet har fördjupats. En tankesmedja genomfördes i november för att diskutera resultaten och relevansen för ett stipendieprogram som detta i Sverige och stödet var stort. Inbjudna var chefer för betydande kulturorganisationer i Sverige, näringsliv med flera. Arbetet resulterade i att en modell för ett svenskt ledarskapsprogram togs fram. Rapport nummer två färdigställs i början av Medieverkstäderna har under året genomgått flera förändringar. Ett utvecklingsarbete har pågått under året för att bättre tillmötesgå medlemmars och kulturutövares behov i regionen, både utifrån den analys som genomfördes 2007, men också i samtal med medlemmar, icke medlemmar och kulturutövare. Anställda på Medieverkstäderna har ingått i regionens fokusgrupp om en webbportal riktad till kulturutövare, utifrån arbetet med Medieverkstädernas webbsida som följer nya rön inom webbutveckling. Det regionala arbetet har även inneburit kontinuerlig kontakt med verkstäderna i Borås, Skövde och Fengersfors, samt även andra samarbetsparter som Bottna kulturfestival. Digitala Bildverkstan flyttade i december till nya lokaler och Medieverkstäderna ii Lagerhuset består därmed av verkstäder riktade till tidskrifts-, bild-, video- och projektverksamhet samt även seminareverksamhet och kurser. Medieverkstäderna genomförde en utbildningsinsats i Kiev, vilket också startade en idé om att utveckla internationella arbetsplatser tillgängliga för konstnärer tillsammans med kontaktorganisationer runt om i världen varav en sådan kunde vara i Kiev. Projekt och processer Nätverkstan har under lång tid arbetat med att utveckla kulturföretagande och utgjort en diskussionspart i flera sammanhang under året, bland annat i Västra Götalands fokusgrupp om hur en inkubator för konstnärer skulle kunna se ut. Regionen har under året tagit fram en handlingsplan för kreativ näring, Nätverkstan har varit inbjuden som samtalspart

4 i utvecklingen av denna. För att öka kompetensen inom kulturföretagandet i verksamheten, genomfördes i mars 2008 en utbildningsinsats för alla anställda för att lära av det engelska exemplet Creative Pioneer och de modeller de använt för att utveckla kulturföretagande i Storbritannien. Sian Prime, egenföretagare och ansvarig för Creative Pioneer, samt Mark Fennwick, riskkapitalist, höll i denna tvådagars utbildning. Projektet Kläcka Ägg genomfördes med stöd av Framtidens kultur, ett projekt med målet att leda till fördjupad analys i områden som kreativitet och kulturföretagande. Projektet förde en grupp inom projektet på en studieresa till San Francisco för att besöka kulturföretagare, inkubator, konstnärer och företag inom andra branscher. Resan innebär besök på Design företaget IDEO, Pixar Animation Studios, Namac, Intersection Incubator, Headlands Center for Art med flera, och möten med bland andra Barbro Osher och Mark Johnson. I samarbete med konstnären Jörgen Svensson genomfördes två miniseminarer för att diskutera kulturföretagande och möjligheterna för kultur och näringsliv att hitta former för hållbara samarbeten. Inbjudna gäster var till exempel Ingrid Dahlberg, f d Dramaten-chef; Björn Linell, Förlagschef Natur och kultur; Ted Valentin, webbutvecklare och småföretagare; Roger Bodin, f d ekonomiskribent och finansman; Magdalena Ohlsson, Stena-stiftelsen. I april startade Nätverkstan webbsidan för att reflektera, diskutera och samla material om socialt och kulturellt företagande. Sidan har omkring besökare per månad och är den första engelska webbplats Nätverkstan har. Nätverkstan har fortsatt en styrelseledamot i Encatcs styrelse som även är ordförande i nätverkets arbetsgrupp Creative Entrepreneurship and Education in Cultural Life. Arbetet har även inneburit deltagande i en av EU-kommissionens tillsatta platformar om kreativ industri. Platformen har haft i uppgift att ta fram rekommendationer till kommissionen om området kreativ näring och konstnärlig praktik. Projektet Community Art Lab, en idé om att använda kreativa processer och gränsöverskridande samarbeten i stadsutveckling i Europa. Projektet är framtaget i samarbete med konstnären Jörgen Svensson. Flera Europeiska organisationer som Creative Skills i Storbritannien, Region Nord Pas de Calais och Goldsmiths University visade intresse för idén. Förhoppningen är att få in en EU-ansökan under Nätverkstan har under året varit aktiva i European Social Forum och deltagit i World Social Forum. Representanter har deltagit i nätverket Nurope och mötet med kulturaktörer i Istanbul, varit inbjudna till Västra Götalandsregionens seminarium Mutual Benefits på

5 svenska ambassaden i Washington, USA, deltagit på World Economic Forum i New Orleans, USA, samt varit inbjuden på Kultur- och näringsministerns dialogseminarium om kultur och näringsliv i Stockholm. Projektet Konst och Politik, ett regionalt projekt som drivs av konstnären Jörgen Svensson, har fortsatt under året. Nätverkstans roll är att dokumentera processen. Verksamheten deltog i utformandet av och i styrgruppen för projektet Ung Energi, ett projekt riktat till ungdomar för att diskutera framtidens klimatfrågor. I september fick Nätverkstan uppdrag av Konstnärernas Kollektivverkstad (KKV) i Göteborg att genomföra en översyn, samtidigt fick vi uppdraget av Stiftelsen framtidens kultur att genomföra en översyn över alla KKV:er i Sverige. Arbetet fortlöper in i Under hösten arbetade Nätverkstan på uppdrag av regionen med att utveckla kontakter för långsiktigt utbyte med fyra kulturorganisationer i Bangalore, Indien, inom dans och performance, film, utbildning och storytelling. Uppdraget resulterade i att fyra representanter bjöds in till Västra Götaland till tillställningar, studiebesök, kontaktutveckling och ett avslutande seminarium på Jonsered Herrgård. Det lyckade arrangemanget Linking Initiatives genererade en önskan om fortsatt utbyte och kontakt skapades mellan flera organisationer. Nätverkstan har sedan 2000 arbetat från och till med erfarenhets- och kulturutbyte med Georgiska konstnärer och kulturaktörer. Hösten 2008 uppmanades Nätverkstan fortsätta med utbytet och idéerna återupptogs. Ett nytt uppdrag söktes av Svenska Institutet. Projektet genomförs framförallt under Under året påbörjades ett utvecklingsarbete tillsammans med Tjörn kommun, där Nätverkstan ombeddes att arbeta inom tre områden: 1) färdigställa en påbörjad handlingsplan för barn- och ungdomskultur, 2) strategidokument för förvaltningen och 3) kulturpolitisk strategi. En helt ny inriktning av verksamheten påbörjades i och med utvecklandet av ett avancerat Filemaker register för Onkologen på Sahlgrenska Universitetssjukhus. Förhoppningar finns om fler förfrågningar för liknande registeruppdrag under 2009.

6 Riksteatern vände sig till Nätverkstan med förfrågning om att arbeta med Riksteatern Väst för att hitta långsiktigt hållbara internationella utbyten. Kontakten resulterade i att Riksteatern i Stockholm samt Väst bjöds in att träffa representanterna från Bangalore samt delta i Georgien-utbytet. Lagerhuset är under ombyggnad och Nätverkstan fick under hösten klart att två utbildningslokaler kommer att renoveras, något som är välbehövligt. Eventuellt kommer Göteborgs kommun ta över bottenplan och inrymma teaterverksamhet med flera scener, café, biljettförsäljning, restaurang. Beslut väntas våren 2009.

Förvaltningsberättelse 2010

Förvaltningsberättelse 2010 Förvaltningsberättelse 2010 När vi gick in i år 2010 hade kommuner och landsting runt om i Sverige slagit larm om stora neddragningar till följd av finanskrisen. Det rådde en allmän oro och stor osäkerhet

Läs mer

Förvaltningsberättelse 2012

Förvaltningsberättelse 2012 Förvaltningsberättelse 2012 Kulturchock har rest land och rike runt för att lyfta fram kulturtidskrifterna i Sverige, Danmark och Norge. Aldrig har så många utåtriktade arrangemang genomförts under ett

Läs mer

Förvaltningsberättelse 2011

Förvaltningsberättelse 2011 Förvaltningsberättelse 2011 År 2011 var på många sätt ett expansivt år för Nätverkstan. Vi fick nya projekt, som t ex det ESFfinansierade Knep kurs i kulturföretagande och projektet Samlade skrifter tog

Läs mer

KULTURRÅDETS ÅRSREDOVISNING 2008

KULTURRÅDETS ÅRSREDOVISNING 2008 KULTURRÅDETS ÅRSREDOVISNING 2008 1(197) inkl bil INNEHÅLL FÖRORD... 7 INTRODUKTION TILL KULTURRÅDETS VERKSAMHET... 10 RESULTATREDOVISNING... 13 Kulturrådets verksamhet i sammanfattning 2008... 13 Verksamhetsgren

Läs mer

NYA PENGAR TILL DET NYSKAPANDE

NYA PENGAR TILL DET NYSKAPANDE NYA PENGAR TILL DET NYSKAPANDE en modell för Kulturbryggans mäklarverksamhet Slutrapport 2013-06-17 NYA PENGAR TILL DET NYSKAPANDE en modell för Kulturbryggans mäklarverksamhet INNEHÅLL SAMMANFATTNING

Läs mer

KULTURBRYGGANS ORDFÖRANDE HAR ORDET

KULTURBRYGGANS ORDFÖRANDE HAR ORDET KULTURBRYGGANS ORDFÖRANDE HAR ORDET I enlighet med direktiv (dir 2010:77 och tilläggsdirektiv (dir 2013:99) överlämnas härmed redovisning av försöksverksamheten i form av en delrapport avseende 2013. Slutrapport

Läs mer

Do it! LK ochf FO O M R

Do it! LK ochf FO O M R Do it! FO LK och FO RM Plattform för gränsöverskridande och utforskande samarbeten inom formområdet i Västra Götaland. Sammanställning av förstudiearbete våren 2012 1 Bakom projektet står : Konsthantverkscentrum

Läs mer

Fångad av platsens själ CULTURAL PLANNING LABORATORY ETT TRE-ÅRIGT PROJEKT MED ELVA KOMMUNER I VÄSTRA GÖTALAND

Fångad av platsens själ CULTURAL PLANNING LABORATORY ETT TRE-ÅRIGT PROJEKT MED ELVA KOMMUNER I VÄSTRA GÖTALAND Fångad av platsens själ CULTURAL PLANNING LABORATORY ETT TRE-ÅRIGT PROJEKT MED ELVA KOMMUNER I VÄSTRA GÖTALAND CULTURAL PLANNING LABORATORY 2 Text: Christina Hjorth Form: Peter Dennis Karlsson Utgivare:

Läs mer

Ett frö som grott. Cultural planning laboratory 2010

Ett frö som grott. Cultural planning laboratory 2010 Ett frö som grott Cultural planning laboratory 2010 Denna skrift är en sammanställning av verksamheten i Cultural planning laboratory och de deltagande kommunerna under 2010. Innehåll Cultural planning

Läs mer

CREATIVE INDUSTRIES DEVELOPMENT SERVICE

CREATIVE INDUSTRIES DEVELOPMENT SERVICE CREATIVE INDUSTRIES DEVELOPMENT SERVICE En studieresa till Manchester En rapport av Camilla Amnemyr, Ethel Andersson, Mia Bergdahl, Mirja Hildbrand, Karin Lundgren och Christian Stensöta maj 2003. Innehållsförteckning

Läs mer

Uppföljning av KKN. Ett projekt i syfte att stärka kulturella och kreativa näringar. Elisabeth Ahnberg

Uppföljning av KKN. Ett projekt i syfte att stärka kulturella och kreativa näringar. Elisabeth Ahnberg Uppföljning av KKN Ett projekt i syfte att stärka kulturella och kreativa näringar Elisabeth Ahnberg Dalarnas forskningsråd, juni 2011 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Studiens genomförande och rapportens disposition...4

Läs mer

Projektbeskrivning av Projekt Trappan

Projektbeskrivning av Projekt Trappan Bilaga till Ansökan till Kulturnämnden i Västra Götalandsregionen. Diarienummer: KUN-9856 Ansökan avser tiden 070701-071231. Projektbeskrivning av Projekt Trappan Bakgrund Under 2003 genomfördes en förstudie

Läs mer

Samverkan kring hållbar stadsutveckling inom Mistra Urban Futures. Göteborgsregionens kommunalförbund 2014. Bild: Mostphotos.

Samverkan kring hållbar stadsutveckling inom Mistra Urban Futures. Göteborgsregionens kommunalförbund 2014. Bild: Mostphotos. Samverkan kring hållbar stadsutveckling inom Mistra Urban Futures Göteborgsregionens kommunalförbund 2014 1 Bild: Mostphotos. Förord Göteborgsregionens kommunalförbund, GR, är en av sju parter i det internationella

Läs mer

kulturens icke offentliga finansiering kulturrådets skriftserie 2010:4

kulturens icke offentliga finansiering kulturrådets skriftserie 2010:4 kulturens icke offentliga finansiering kulturrådets skriftserie 2010:4 Bild omslag: Akvarellmuseet, foto: Kalle Sanner Statens kulturråd 2010 ISSN 1654-210x ISBN 978-91-85259-74-8 Statens kulturråd, Box

Läs mer

Bilaga 2: Coompanion Gävleborgs slutrapport i Entrecoop. Coompanion Gävleborgs slutrapport av verksamheten inom projektet: Entrecoop

Bilaga 2: Coompanion Gävleborgs slutrapport i Entrecoop. Coompanion Gävleborgs slutrapport av verksamheten inom projektet: Entrecoop Bilaga 2: Coompanion Gävleborgs slutrapport i Entrecoop Coompanion Gävleborgs slutrapport av verksamheten inom projektet: Entrecoop 1 Innehållsförteckning 1. SAMMANFATTNING 3 2. NYSKAPANDE OCH INNOVATIVITET

Läs mer

Utvärdering av projektet Kultur Strategi och Framtid. Juni 2014

Utvärdering av projektet Kultur Strategi och Framtid. Juni 2014 Utvärdering av projektet Kultur Strategi och Framtid Juni 2014 S a m m a n f a t t n i n g Kulturparken Småland AB har tillsammans med Macken Ekonomisk förening och Jönköpings läns Museum genomfört kompetensutvecklingsprojektet

Läs mer

Utvecklingsspår för arbetet med besöksnäringen och kulturella och kreativa näringar

Utvecklingsspår för arbetet med besöksnäringen och kulturella och kreativa näringar Utvecklingsspår för arbetet med besöksnäringen och kulturella och kreativa näringar Uppsala län, december 2014 Sammanfattning Landstinget i Uppsala län, Regionförbundet Uppsala län/visit Uppland, Uppsala

Läs mer

FRÅN STAT TILL KOMMUN

FRÅN STAT TILL KOMMUN FRÅN STAT TILL KOMMUN En kartläggning av Ungdomsstyrelsens stöd till den kommunala ungdomspolitiken 1997 2011 och en strategi för framtida insatser FRÅN STAT TILL KOMMUN En kartläggning av Ungdomsstyrelsens

Läs mer

MCV. Musikcentrum Väst. Verksamhetsberättelse för 2012. MCV, Musikcentrum Väst - Verksamhetsberättelse 2012 1

MCV. Musikcentrum Väst. Verksamhetsberättelse för 2012. MCV, Musikcentrum Väst - Verksamhetsberättelse 2012 1 MCV Musikcentrum Väst Verksamhetsberättelse för 2012 MCV, Musikcentrum Väst - Verksamhetsberättelse 2012 1 Inledning Utifrån sett borde 2012 ha varit ett magert år med sämre ekonomiska förutsättningar

Läs mer

Kreativa näringar. Delrapport inom myndighetsgruppen Innovation och förnyelse

Kreativa näringar. Delrapport inom myndighetsgruppen Innovation och förnyelse Kreativa näringar Delrapport inom myndighetsgruppen Innovation och förnyelse Riksantikvarieämbetet Statens arkiv Statens kulturråd Tillväxtanalys Tillväxtverket VINNOVA 1 2 Riksantikvarieämbetet, Statens

Läs mer

//////////////////// //////////////////// //////////////////// ÅRSBERÄTTELSE 2013 //////////////////// //////////////////// ////////////////////

//////////////////// //////////////////// //////////////////// ÅRSBERÄTTELSE 2013 //////////////////// //////////////////// //////////////////// //////////////////// //////////////////// //////////////////// ÅRSBERÄTTELSE 2013 //////////////////// //////////////////// //////////////////// 2013 ORDFÖRANDE SAMMANFATTAR Under våren 2013 genomförde

Läs mer

skapande skola en första uppföljning

skapande skola en första uppföljning skapande skola en första uppföljning Statens kulturråd 2009 Dokumentation och forskarsamtal är utförda av Amelie Tham, Ord, Ljud och Bildbyrån Statens kulturråd, Box 27215, 102 53 Stockholm Besök: Borgvägen

Läs mer

Engagemang. som gör skillnad

Engagemang. som gör skillnad Engagemang som gör skillnad Verksamheter med engagemangsguider 2012 Engagemang som gör skillnad Verksamheter med engagemangsguider 2012 Förord Engagemang som gör skillnad är Ungdomsstyrelsens tredje

Läs mer

Slutrapport genomförande

Slutrapport genomförande Sid 1 (17) Projektnamn Hållbart arbete Slutrapport genomförande Sammanfattning Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat. BAKGRUND/PROJEKTIDÉ IF Metall Stockholms län har genomfört

Läs mer

Svensk Scenkonst verksamhetsberättelse med årsredovisningar 2012

Svensk Scenkonst verksamhetsberättelse med årsredovisningar 2012 Svensk Scenkonst verksamhetsberättelse med årsredovisningar 2012 2 svensk scenkonst Verksamhetsberättelse med årsredovisningar 2012 Innehåll VD har ordet 4 Arbetsgivarfrågor 6 Branschens förutsättningar

Läs mer

Så mycket. bättre. Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2

Så mycket. bättre. Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2 Så mycket bättre Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2 Så mycket bättre Verksamheter med engagemangsguider 2010 Förord Under 2010 hade Ungdomsstyrelsen i uppdrag att

Läs mer

Rapport till Näringsdepartementet om Region Hallands arbete med den regionala tillväxtpolitiken 2014

Rapport till Näringsdepartementet om Region Hallands arbete med den regionala tillväxtpolitiken 2014 TJÄNSTESKRIVELSE 1(1) Datum Diarienummer 2015-02-11 RS130540 Claes Norell Regionkontoret, Analys och samordning 035-17 98 24 claes.norell@regionhalland.se Regionstyrelsen Rapport till Näringsdepartementet

Läs mer

Utveckling och samarbete

Utveckling och samarbete Internationella programkontoret 13 Rapportserie Utveckling och samarbete Projektexempel från vuxenutbildning 2004 Vägen till världens kunskap Internationella programkontoret för utbildningsområdet (IPK)

Läs mer

Rapport 2006:54 R. Lärosätenas arbete med pedagogisk utveckling

Rapport 2006:54 R. Lärosätenas arbete med pedagogisk utveckling Rapport 2006:54 R Lärosätenas arbete med pedagogisk utveckling Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085 50 e-post hsv@hsv.se www.hsv.se Lärosätenas arbete

Läs mer

Årsredovisning 2011 1. SAMMANFATTNING OCH SLUTSATS. 1.1 Sammanfattning medborgarperspektivet. Sida 1(38) Västarvet

Årsredovisning 2011 1. SAMMANFATTNING OCH SLUTSATS. 1.1 Sammanfattning medborgarperspektivet. Sida 1(38) Västarvet Sida 1(38) Årsredovisning 2011 Västarvet 1. SAMMANFATTNING OCH SLUTSATS Västarvet är regionens natur- och kulturarvsförvaltning och har till uppgift att samordna verksamheten inom området. Förvaltningen

Läs mer