PROTOKOLL Landstingets Pensionärsråd. Ledningsstaben (5) Monica Ulriksson kl

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PROTOKOLL Landstingets Pensionärsråd. Ledningsstaben 2009-03-04 1-9 1 (5) Monica Ulriksson kl 09.00-12.00"

Transkript

1 PROTOKOLL Landstingets Pensionärsråd Ledningsstaben (5) Monica Ulriksson kl Sammanträdesplats Brigaden, Linköping Närvarande Ledamöter Levi Eckeskog (kd) Landstinget Ordförande Lars Westerholm (m) Landstinget Torbjörn Holmqvist (s) Landstinget Ragnhild Wärn (s) Landstinget Hans Brandow PRO (Pensionärernas Riksorganisation) Maria Johansson PRO Marianne Holmbom SPF (Sveriges Pensionärsförbund) Bitte Kjellin SPF Göran Gagner SPRF (Sveriges Pensionärers Riksförbund) Lars Norrbohm RPG (Riksförbundet Pensionärsgemenskap) Anja Karlsson SKPF (Svenska KommunalPensionärernas Förbund) Ersättare Marita Johansson (c) Landstinget Siwe Clasén (fp) Landstinget Berit Andersson (s) Landstinget Lars Sandgren PRO Marianne Sondered PRO Jan-Erik Löwbom SPF Iréne Carlsson SPF Rune Weidar SPRF Märta Ekelund RPG Solveig Andersson SKPF Frånvarande Övriga närvarande Rune Emanuelsson (c) Landstinget Claes Jönsson (vl) Landstinget Eivor Folkesson (mp) Landstinget Hans Lindberg PRO Marianne Gedda, landstingets ledningsstab Mikael Karlsson, landstingets ledningsstab Mats Mellqvist, landstingets ledningsstab Camilla Salomonsson, landstingets ledningsstab Monica Ulriksson, landstingets ledningsstab Sekreterare Mötets öppnande 1 Ordföranden hälsar samtliga välkomna och förklarar mötet öppnat. Mötet inleds med en stunds tystnad för att hedra minnet av Kerstin Lundkvist, som under lång tid varit såväl ledamot som vice ordförande i pensionärsrådet. Märta Ekelund, ny ersättare för RPG, hälsas välkommen.

2 Ledningsstaben (5) Monica Ulriksson Val av vice ordförande Val för protokollsjustering Föregående protokoll Revidering av landstingets riktlinjer för hjälpmedelsförskrivning 2 Hans Brandow väljs som vice ordförande i pensionärsrådet. 3 Hans Brandow utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll. 4 Föregående protokoll godkänns och läggs till handlingarna. 5 Hälso- och sjukvårdsnämnden fattade i oktober 2008 beslut om prioriteringar för I ärendet ingick att brukare med lägre prioriterade behov ska ta ett större personligt ansvar för finansieringen av vissa hjälpmedel. Nämnden beslutade också att landstingets riktlinjer och anvisningar för förskrivning av hjälpmedel ska utvecklas så att behovsprioriteringarna framgår tydligare. Hälso- och sjukvårdsdirektören fick i uppdrag att ansvara för att arbetet utvecklas i enlighet med dessa intentioner. Ett förslag till nya riktlinjer och anvisningar för förskrivning av hjälpmedel är nu under framtagande. Marianne Gedda berättar om vad förslaget innebär för skillnader bland annat kring rollatorer. En bedömning av individens behov görs, och om man behöver rollator för att kunna klara förflyttning inomhus och nära bostaden ska den fortfarande vara ett kostnadsfritt lån från landstinget. Om man däremot endast behöver rollator för utomhusbruk kommer det att vara ett personligt ansvar att införskaffa en sådan. Målet med förändringarna är inte att spara pengar, utan att ha en strategi för att kunna möta utvecklingen inom hjälpmedelsområdet och föra in nya hjälpmedel. Hjälpmedelsförskrivarna kommer att även i fortsättningen ge råd och tips kring hjälpmedel, exempelvis vad man bör tänka på när man köper ett visst hjälpmedel och var det finns tillgängligt i handeln. Marianne informerar också om att hälso- och sjukvårdsnämnden beslutat att kostnadsansvaret för arbetstekniska hjälpmedel, till personliga assistenter från privata assistansbolag, tas bort från landstinget och återgår till arbetsgivaren så som Arbetsmiljölagen föreskriver. I de fall anhörig är tillika personlig assistent, ligger kostnadsansvaret kvar hos landstinget. När gränsdragningen mellan arbetstekniskt hjälpmedel och individuellt hjälpmedel är otydlig, kommer dialog att ske mellan landstinget och respektive assistansbolag.

3 Ledningsstaben (5) Monica Ulriksson De nya, reviderade, riktlinjerna för hjälpmedelsförskrivning gäller från den 1 april. Information om förändringarna kommer att ges bland annat i landstingets hushållstidning Hälsotecken, som utkommer i början av mars. Samtliga pensionärsorganisationer i pensionärsrådet meddelar att de sätter sig emot beslutet om ändrade behovskriterier avseende rollatorer. Man anser bland annat att beslutet särskilt drabbar de som har en låg pension och inte har ekonomisk möjlighet att själv köpa en rollator. En annan synpunkt som framförs är att beslutet medför konsekvenser såsom ökad isolering bland äldre och ökad olycksrisk. De oh-bilder som Marianne visar biläggs detta protokoll (bilaga 1). Landstingets ekonomiska situation 6 Mikael Karlsson ger en lägesrapport kring landstingets ekonomiska situation. Det ekonomiska resultatet för 2008 är ett överskott på 114 mkr, en försämring med 6 mkr jämfört med budget. En majoritet av landstingets enheter redovisar en ekonomi i balans och sammantaget har de sjukvårdande verksamheterna i princip uppnått en godkänd budgetnivå. Det sammanlagda resultatet för hälso- och sjukvårdens verksamheter uppgår till minus 60 mkr. Vid 2007 års bokslut redovisade samma enheter ett underskott på minus 328 mkr. Cirka 70 % av de minskade utgifterna utgörs av personalkostnader. Antalet fast anställda har ökat med ungefär 100, medan antalet visstidsanställda sjunkit kraftigt. Totalt finns i landstingets verksamheter heltidstjänster, motsvarande personer. Landstingets finansiella placeringar har givit en sämre avkastning än budgeterat. Detta vägs dock upp av bland annat högre skatteintäkter och statsbidrag än planerat och av tidsmässiga förskjutningar av fastighetsinvesteringar och andra projekt. Hur landstingets vårdverksamhet lever upp till sitt uppdrag kommer att beskrivas i landstingets årsredovisning, som blir klar under de närmsta veckorna. De oh-bilder som Mikael visar biläggs detta protokoll (bilaga 2).

4 Ledningsstaben (5) Monica Ulriksson Behovsanalyser Camilla Salomonsson och Mats Mellqvist informerar om årets arbete kring behovsanalyser inom följande områden: Vård i livets slutskede Depression och ångest hos äldre Demenssjukdomar Arbetet med behovsanalyserna kommer att ske i dialog med länets kommuner. Pensionärsorganisationernas representanter meddelar ett stort intresse av att delta i arbetet, genom att diskutera utifrån givna frågeställningar och därefter inkomma med synpunkter och kommentarer inom de olika områdena. Det behövs i sådana fall en framförhållning på 2-3 månader. Camilla berättar också om det så kallade Äldreuppdraget, som syftar till att landstingets och kommunernas prioriterings- och beslutsprocesser ska synkroniseras bättre. Under våren kommer att bildas en politisk styrgrupp för arbetet, med politiker från såväl landstinget som kommunerna. Ordföranden gör ett medskick till pensionärsorganisationernas representanter, att det är bra om föreningarna frågar efter detta gemensamma arbete även i de kommunala pensionärsråden. Slutligen informerar Camilla om att Läns-SLAKO Östergötland arrangerar en temakonferens om demenssjukdom, vilken hålls den 14 maj 2009 i Norrköping. De oh-bilder som visas biläggs detta protokoll (bilaga 3). Övriga frågor 8 Hans Brandow ställer frågan hur intresset från vårdcentralerna ser ut inför Vårdval Östergötland. Ordförandens svar är att det redan har inkommit flera ansökningar och att Landstingsstyrelsen beslutat att alla de landstingsägda vårdcentralerna ska ansöka om auktorisation. Pensionärsorganisationerna uttrycker kritik mot att Östgötatrafiken ändrat i sina priser så att rabatt för äldre bara ska gälla från 70 års ålder och uppåt. Begreppet senior införs i stället för pensionär. Frågan kommer att tas upp på nästa möte i pensionärsrådets beredningsgrupp.

5 Ledningsstaben (5) Monica Ulriksson Mötets avslutande 9 Ordföranden tackar för visat intresse och förklarar mötet avslutat. Vid protokollet Monica Ulriksson Justerat Levi Eckeskog Ordförande Hans Brandow 1:e vice ordförande

6 Revidering av landstingets Riktlinjer för hjälpmedelsförskrivning

7 Riktlinjer för Hjälpmedelsförskrivning Landstinget i Östergötland

8 Beslut: Kostnadsansvaret för arbetstekniska hjälpmedel till personliga assistenter tas bort från landstinget och återgår till arbetsgivaren, såsom Arbetsmiljölagen föreskriver

9 Bilaga till Riktlinjer för hjälpmedelsförskrivning Tillämpningsanvisningar per produktgrupp Landstinget i Östergötland

10 Hjälpmedel som övergår till att bli ett personligt ansvar från och med Antidecubitushjälpmedel sittring

11 Rörelse- och balansträningsredskap gymnastikmatta (barn) gymnastikboll (barn)

12 ADL-hjälpmedel hälskydd mjuk hjälm duschpall istegspall kompressions strumppå- och avdragare vanlig strumppådragare (sluten vård) griptång (sluten vård)

13 Hjälpmedel vid förflyttning repstege 3-hjulig cykel (barn)

14 Hemhjälpmedel förhöjningsdyna, kildyna filthållare manuellt sängryggstöd ståstol säng- och läsbord på hjul

15 Kommunikationshjälpmedel Elektroniskt tangentbord (AlphaSmart)

16 Kognitionshjälpmedel Medicindosett med tidspåminnare

17 De största övriga förändringar i tillämpningsanvisningarna

18 Käppar och kryckkäppar Avgift 100 kr vanliga kryckkäppar stödkäppar trä- och lättmetal

19 Käppar och kryckkäppar Avgift 200 kr Kryckkäpp med profilhandtag Kryckkäpp med mjukt handtag Hellängds-kryckkäpp RA-kryckkäpp Axillarkryckkäpp

20 Rollator (vuxna) Behovskriterier: Kan förskrivas till brukare med förflyttningssvårigheter, som har behov av rollator för att klara självständig inomhusförflyttning, då annat gånghjälpmedel inte ger tillräckligt med stöd för säker förflyttning. Anmärkning: Rollator endast för utomhusbruk kan inte förskrivas

21 Elrullstol Ändringar i tillämpningsanvisningen

22 Ramper Ändrade tillämpningsanvisningar Portabel ramp Endast för tillfälliga behov Max 3 månader Tröskelramp Max 3 månader

23 Personligt ansvar Råd om lämplig produkt utifrån behov och funktionsnedsättning Exempel på inköpsställen

24 Landstingets informationsblad Hjälpmedelslån till brukare

25 Basfakta medarbetarperspektivet DÅ Bokslut 2007 Antal anställda (heltid) varav tilldsvidare varav visstid varav plusjobb 0 64 Antal anställda Medelålder 45,9 45,6 Förändring mot bokslut ,3

26 Bokslut 2008 och helårsbedömningar, mkr Bokslut 2008 HB HB Bokslut 2007 Nämnd/styrelse Hälso- och sjukvårdsnämnden Landstingsstyrelsen Produktionsenheter PE - sjukvård PE övriga Verksamhetens resultat Landstingsgemensamma intäkter/ kostnader (finansförv/pensionsförv) Totalt resultat Ledningsstaben Annika Hjertkvist

27 Förändringar mellan HB 10 och bokslut 2008, mkr Resultat helårsbedömning Verksamhetens resultat 53 - HSN/LS -5 - PE Sjukvården 43 - Övrig verksamhet mkr Skatter, generella statsbidrag, pensioner -25 Finansnetto 95 Övrigt (spec nedan) 128 Resultat Förskjutningar fastighetskostnader, gemensamma projekt 44 Återföring FoUU, ST-läkare, landstingsgemensamt mm mkr Överskott ÖstgötaTrafiken 21 Övrigt (arbetsgivaravgifter, LÖF-premier, OF-medel mm) 30 Ledningsstaben Annika Hjertkvist

28 Resultattrend sjukvårdande enheter mkr 150,0 100,0 50,0 0,0-50,0-100,0-150,0-200,0 Resultat 60,5 mkr Snitt till 0 Snit t t ill budget 2008 Snitt till HB08

29 Bokslut, helårsbedömningar och budget 2008, mkr PE-närsjukvård Närsjukvården i centrala Närsjukvården i östra Närsjukvården i västra Närsjukvården totalt Bokslut 2008 HB HB OBS NSC är inklusive Medicincentrum Godkänd budget -08 Bokslut ,5-8,0-8,0-8,0-94,0 16,5 5,0 0,0 0,0-19,5 7,6 0,0-5,0-12,0-24,7 23,6-3,0-13,0-20,0-138,2 Ledningsstaben Annika Hjertkvist

30 Bokslut, helårsbedömningar och budget 2008, mkr Bokslut HB HB Godkänd Bokslut budget Hjärtcentrum 6,5 5,0 3,0 0,0-10,9 Medicincentrum -35,4-25,7-20,7-3,2-34,2 Barn- och kvinnocentrum 5,5-6,0-6,0-7,0-36,0 Kirurgi- och -25,6-19,5-15,0-15,0-13,3 onkologicentrum Rekonstruktionscentrum -5,2 0,0 0,0 0,0-54,7 Ortopedicentrum -27,4-38,1-38,1 0,0-27,0 Länspsykiatriskt centrum 4,8 3,5 2,0 0,0 0,5 Laboratoriemedicinskt -2,9-3,0-2,5 0,0-2,3 centrum AnOp-centrum -4,7-12,4-12,4 0,0-13,1 Bildmedicinskt centrum 0,3-3,5-3,5 0,0 1,3 PE - sjukhusvård -84,1-99,7-93,2-25,2-189,7 OBS Medicincentrum ingick i närsjukvården fram till Ledningsstaben Annika Hjertkvist

31 Bokslut, helårsbedömningar och budget 2008, mkr Bokslut 2008 HB HB Godkänd budget 2008 Bokslut 2007 Folktandvården 7,1 0,0 0,0 0,0 19,5 Skolorna 2,5 3,0 3,0 1,5 1,5 Folkhälsovetenskaplig 1,0-0,3-0,3 0,0 0,3 t centrum Katastrofmedicinskt -0,1-0,4-0,1 0,0 0,0 centrum Försörjningscentrum -3,7-5,6-5,6 1,2 2,8 Resurscentrum 0,4 0,0 0,0 2,4 Upphandlingscentrum -0,2-0,6-0,6-0,6 0,6 Övriga PE 3,6 0,0 0,0 2,2 PE - övriga 10,6-3,9-3,6 2,1 29,3 Ledningsstaben Annika Hjertkvist

32 Finansplan Godkänt underskott Återtag godk underskott Generell reducering beslut Generell reducering beslut Riktad reducering -90 Totalt Omräknat till heltidstjänster

33 Ekonomisk översikt år (mkr) Förändringar i jämförelse med finansplan Resultat finansplan (nov) Skatter/utjämning Prognos dec LiÖ-reservering upplöses 59 Skatter/utjämning Prognos feb Justering index från 3,5% till 3,0 % Statsbidrag rehabilitering Statsbidrag Tillgänglighet/vårdgaranti Försäljning Birgittaskolan 48 Resultat efter justeringar

34 Finansiella placeringar, mkr Totala likvida medel Aktier totalt Andel 16,9% 16,1% 19,1% 19,0% 20,1% utländska aktier Andel av totala medel 5,7% 5,9% 6,6% 5,6% 6,4% Kort placering Lång placering Genomsnittlig förräntning -1,5% -4,9% -1,7% -4,8% 3,1% OMX -42,0% -42,8% -20,4% -11,1% -6,0% Vägt index (70/30) -2,3% -6,3% Finansiellt netto Ledningsstaben Annika Hjertkvist

35 Behovsstyrning inom LiÖ Behovsanalysen är en del i en större helhet. Målet är att forma vården utifrån de behov om finns. Behovsanalys Uppdrag Uppföljning Åtagande Avtal Prioritering

36 Behovsanalys vård i livets slutskede Uppdraget...följa upp i vad mån kompetens och vårdkvalitet är tillräcklig och om en likvärdig palliativ vård ges i länet. Även tvärkulturella aspekter på vården i livets slutskede bör belysas I dialog med kommunerna. En utgångspunkt är Läns-SLAKO:s rapport som togs fram Avrapportering till kunskapssammanträde i november

37 Behovsanalys med fokus på äldre Uppdraget: Avstämning av förhållanden i länet i jämförelse med aktuella nationella riktlinjer. Analysen bör ske i dialog med kommunerna Behovsanalysen kommer att ha två delar: - depression och ångest (Johanna Woltjer) - demenssjukdomar (Camilla Salomonsson) Avrapportering till kunskapssammanträde i november

38 Äldreuppdraget Långsiktigt kommun- och landstingsgemensamt arbete HSN:s uppdrag till Vårdsamverkansberedningen är att utveckla och etablera former för samverkan med länets kommuner. Syftet är att synkronisera prioriterings- och beslutsprocesser, t ex behovsanalyser. Våren 09: Etablera politisk styrgrupp. Kartlägga kommunernas synpunkter och erfarenheter. Hösten 09: Etablera gemensam arbetsgrupp och referensgrupper

Minnesanteckningar från möte i Hjälpmedelsrådet den 25 november 2009

Minnesanteckningar från möte i Hjälpmedelsrådet den 25 november 2009 Ledningsstaben 2010-01-25 1 Monica Ulriksson Minnesanteckningar från möte i Hjälpmedelsrådet den 25 november 2009 Närvarande Förhindrad Inledning Marianne Gedda, ledningsstaben, ordf Inger Berg, verksamhetschef,

Läs mer

www.lio.se Årsredovisning 2007

www.lio.se Årsredovisning 2007 www.lio.se Årsredovisning 2007 Landstinget i Östergötland ISBN 978-91-976826-1-9 Landstinget i Östergötland 581 91 Linköping Telefon: 013-22 20 00 www.lio.se Projektledare: Urban Svahn, Ledningsstaben,

Läs mer

Utredning Senior- och pensionärsverksamheten

Utredning Senior- och pensionärsverksamheten SKTFs förbundsmöte Utredning Senior- och pensionärsverksamheten Innehåll Förbundsstyrelsens yttrande över rapporten... 1 Sammanfattning av rapporten... 2 Inledning... 3 Varför denna rapport?... 3 Om begreppet

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2010-05-31 1 (38) Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2010-05-31 1 (38) Kommunfullmäktige 2010-05-31 1 (38) Plats och tid Biblioteket, Edsbyn, hörsalen, måndagen den 31 maj 2010, kl. 18:30-20:00. Ajournering kl. 19:20-19:30. Beslutande Se särskild förteckning, sid 3. Övriga närvarande Christer

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSEN...3

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSEN...3 1 Årsredovisning 2005 88 Innehåll Innehåll Sid FÖRVALTNINGSBERÄTTELSEN.....................................................3 Landstingsstyrelsens ordförande har ordet.............................................3

Läs mer

Sammanträde 201 5-06-02 12-23. Protokoll från Tandvårdsnämndens sammanträde

Sammanträde 201 5-06-02 12-23. Protokoll från Tandvårdsnämndens sammanträde ~ Fo~~x!r,.den Tandvårdsförvaltning Beställarenheten för tandvård PROTOKOLL Tandvårdsnämnden Sammanträde 201 5-06-02 12-23 Sida 1 {10) Dnr LD15/00009 Protokoll från Tandvårdsnämndens sammanträde Tid: 2015-06-02

Läs mer

EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014

EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Sammanfattning och förslag... 2 1.1. Sammanfattning...2 1.2. Överväganden...2 1.3. Alternativ till att vara en juridisk

Läs mer

INNOVATIV hälso- Och SjukVÅRD ÅRSREDOVISNING 2009

INNOVATIV hälso- Och SjukVÅRD ÅRSREDOVISNING 2009 INNOVATIv hälso- och sjukvård ÅRSREDOVISNING Många små steg blir till slut ett stort kliv Det finns ingenting som inte kan göras bättre. Även de bra sakerna kan utvecklas. Inom Landstinget Halland är vi

Läs mer

INFORMATION INFÖR BESLUT VID DAGENS SAMMANTRÄDE

INFORMATION INFÖR BESLUT VID DAGENS SAMMANTRÄDE Regionstyrelsen Föredragningslista för regionstyrelsen tisdagen den 3 mars 2015 Plats: Sessionssalen, Regionhuset i Linköping. 08.30-12.00 Informationer 12.00-13.00. Lunchpaus 13.00-14.00 Forts informationer

Läs mer

Landstingsstyrelsens protokoll

Landstingsstyrelsens protokoll Landstingsstyrelsens protokoll Sammanträdet den 1 juni 2004 76 105 Yvonne Stålnacke (s), ordförande Kenneth Backgård (ns) Kent Ögren (s), vice ordförande Margareta Henricsson (ns) Marita Björkman (s) Doris

Läs mer

Biståndschef Agnetha Resin Fredriksson beskriver förslag till förändringar samt konsekvenser.

Biståndschef Agnetha Resin Fredriksson beskriver förslag till förändringar samt konsekvenser. ENKÖPINGS; KOMMUN Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott Protokoll Sammanträdesdatum 2015-06-25 2 (5) Paragraf 47 Ärendenummer VON2014/142 Kundavgifter 2016 Beslut Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Förvaltningshuset, Björken, kl 13.00 17.10 Beslutande Hans Dahlström, ordförande (s) Ingegerd Lagercrantz (s) Kerstin Jonsson (s) Mariann Karlsson (v) Karin Helmersson

Läs mer

Delårsrapport APRIL 2011

Delårsrapport APRIL 2011 Delårsrapport APRIL 2011 ÖREBRO LÄNS LANDSTING Delårsrapport januari-april 2011 samt helårsprognos 2011 Innehållsförteckning: Inledning 2 Sammanfattning 3 Folkhälsa 4 God vård 5 Forskning och högskoleutbildning

Läs mer

Förslag till beslut Hälso- och sjukvårdsstyrelsen utser Johan Edstav (MP) att jämte ordföranden Anna-Karin Klomp (KD) justera dagens protokoll.

Förslag till beslut Hälso- och sjukvårdsstyrelsen utser Johan Edstav (MP) att jämte ordföranden Anna-Karin Klomp (KD) justera dagens protokoll. LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Föredragningspromemoria Hälso- och sjukvårdsstyrelsen 2013-03-25 36 Val av justerare Förslag till beslut Hälso- och sjukvårdsstyrelsen utser Johan Edstav (MP) att jämte ordföranden

Läs mer

Närvarande Ledamöter Lars-Göran Pettersson (VL) ordförande Christian Gustavsson (M) 1:e vice ordförande Anna-Lena Sörenson (S) 2:e vice ordförande

Närvarande Ledamöter Lars-Göran Pettersson (VL) ordförande Christian Gustavsson (M) 1:e vice ordförande Anna-Lena Sörenson (S) 2:e vice ordförande 1 (13) Sammanträdesplats Sessionssalen, Landstingshuset Linköping Närvarande Ledamöter Lars-Göran Pettersson (VL) ordförande Christian Gustavsson (M) 1:e vice ordförande Anna-Lena Sörenson (S) 2:e vice

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (54)

Sammanträdesprotokoll 1 (54) LANDSTINGSFULLMÄKTIGE 2003-06-17--18 Sammanträdesprotokoll 1 (54) Plats och tid Landstingssalen, landstingshuset, Frösön den 17 juni 2003 kl 8.30-18 juni 2003 kl 19.30 Beslutande Enligt närvaroförteckning

Läs mer

Landstingsfullmäktige

Landstingsfullmäktige 1 (20) Landstingets kansli Kansliavdelningen/Marianne Hammarström Landstingsfullmäktige Tid: Måndagen den 20 oktober, kl.09.00 12.50 och 13.50 16.10 Plats: Karl-Birger Blomdahlssalen, Konserthuset i Växjö

Läs mer

Kallelse Sammanträdesdatum 2015-04-23

Kallelse Sammanträdesdatum 2015-04-23 Kallelse Sammanträdesdatum 2015-04-23 Plats Kvarnkullen Tid Torsdagen, den 23 april 2015, kl. 16:00-22:00 (Observera tiden! Start kl. 16:00) Elisabeth Mattsson (FP) Ordförande Fredrik Skreberg Sekreterare

Läs mer

Landstingsstyrelsens protokoll

Landstingsstyrelsens protokoll Landstingsstyrelsens protokoll Sammanträdet den 23 juni 1999 93-108 ande Toivo Hofslagare (s), ordförande Kenneth Backgård (ns) Yvonne Stålnacke (s), vice ordförande Harry Nyström (v) Maria Salmgren (m)

Läs mer

Rapport 2006:62. Tillsyn av äldreomsorgen inom Göteborgs stad Majorna

Rapport 2006:62. Tillsyn av äldreomsorgen inom Göteborgs stad Majorna Rapport 2006:62 Tillsyn av äldreomsorgen inom Göteborgs stad Majorna Tillsyn av äldreomsorgen inom Göteborgs stad Majorna Rapport 2006:62 ISSN 1403-168X Rapportansvarig: Socialkonsulenterna Elisabeth Björheden

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 156 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.00 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s), utom 85 Kaj Göransson (s)

Läs mer

Årsredovisning 2009. Lomma kommun

Årsredovisning 2009. Lomma kommun Årsredovisning 2009 Lomma kommun INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING Kommunstyrelsens ordförande har ordet 4 Organisationsöversikt 5 Vart gick skattepengarna? 6 Fem år i sammandrag 7 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1 (18) 2014-04-23 36-53 SOCIALNÄMNDEN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1 (18) 2014-04-23 36-53 SOCIALNÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1 (18) Plats och tid Socialkontoret i Borgholm, 13.00 17.00 Beslutande Eva Karlström (M) Björn Andreen (M) Eva Wahlgren (C) 36-42, 45-50, 52-53 Elisabeth Svensson (C) Eva-Lena

Läs mer

EMMABODA I VÅRA HJÄRTAN ÅRSREDOVISNING

EMMABODA I VÅRA HJÄRTAN ÅRSREDOVISNING EMMABODA I VÅRA HJÄRTAN 2013 ÅRSREDOVISNING Innehållsförteckning INLEDNING Kommunstyrelsens ordförande kommenterar verksamheten... 4 Emmaboda kommuns organisation... 6 Så används skattepengarna - Fem

Läs mer

215 Kommunstyrelsens ärendelista. 216 Rapportering enligt internkontrollplan. 218 Månadsrapport för pensionsportföljen april 2014

215 Kommunstyrelsens ärendelista. 216 Rapportering enligt internkontrollplan. 218 Månadsrapport för pensionsportföljen april 2014 2014-06-02 Paragrafer 215 Kommunstyrelsens ärendelista Beslutsärenden 216 Rapportering enligt internkontrollplan 217 Ajournering 218 Månadsrapport för pensionsportföljen april 2014 219 Skuldförvaltarrapport

Läs mer

Landstingsstyrelsens protokoll

Landstingsstyrelsens protokoll Landstingsstyrelsens protokoll Sammanträdet den 2 februari 2012 1-26 Kent Ögren (S), ordf Britt Westerlund (S), v ordf Jan Åge Mikalsen (S), ersättare Ingela Uvberg Nordell (S), ersättare Leif Bogren (S)

Läs mer

Hjälpmedelsguide Landstinget i Östergötland 2013-04-01

Hjälpmedelsguide Landstinget i Östergötland 2013-04-01 Hjälpmedelsguide Landstinget i Östergötland 2013-04-01 Hemsjukvårdsreformen From 2014-01-20 gäller denna hjälpmedelsguide fortsatt för brukare i ordinärt boende (gäller även vissa hjälpmedel till brukare

Läs mer

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 Plats och tid Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (FP) 49-62, 70-76 Ronald Hagbert

Läs mer

2006 2005 2004 2003 2002 ALVESTA KOMMUN Antal invånare 31 dec 18 741 18 684 18 865 18 879 18 930 Årlig förändring 57-181 -14-51 -27

2006 2005 2004 2003 2002 ALVESTA KOMMUN Antal invånare 31 dec 18 741 18 684 18 865 18 879 18 930 Årlig förändring 57-181 -14-51 -27 Alvesta under fem år 2006 2005 2004 2003 2002 ALVESTA KOMMUN Antal invånare 31 dec 18 741 18 684 18 865 18 879 18 930 Årlig förändring 57-181 -14-51 -27 Kommunens skattesats (Total kommunal skattesats

Läs mer

årsrapport för omsorgsförvaltningen

årsrapport för omsorgsförvaltningen årsrapport för omsorgsförvaltningen 2014 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning 2. Ekonomisk redovisning 2.1 Måluppföljning 2.2 Analys 2.2.1. Osäkra fordringar och tvister 2.3 Omvärld och framtid 2.4 Nyckeltal

Läs mer