PROTOKOLL Landstingets Pensionärsråd. Ledningsstaben (6) Monica Ulriksson kl

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PROTOKOLL Landstingets Pensionärsråd. Ledningsstaben 2009-12-09 26-36 1 (6) Monica Ulriksson kl 09.00-12.00"

Transkript

1 PROTOKOLL Landstingets Pensionärsråd Ledningsstaben (6) Monica Ulriksson kl Sammanträdesplats Landstingshuset i Linköping, Sessionssalen Närvarande Ledamöter Levi Eckeskog (KD) Landstinget Ordförande Lars Westerholm (M) Landstinget Torbjörn Holmqvist (S) Landstinget Hans Brandow PRO (Pensionärernas Riksorganisation) Marianne Sondered PRO Maria Johansson PRO Jan-Erik Löwbom SPF (Sveriges Pensionärsförbund) Iréne Carlsson SPF Göran Gagner SPRF (Sveriges Pensionärers Riksförbund) Lars Norrbohm RPG (Riksförbundet Pensionärsgemenskap) Anja Karlsson SKPF (Svenska KommunalPensionärernas Förbund) Ersättare Claes Jönsson (VL) Landstinget Siwe Clasén (FP) Landstinget Berit Andersson (S) Landstinget Lars Sandgren PRO Katarina Ringholt PRO Marianne Holmbom SPF Bitte Kjellin SPF Olle Ståhl SPRF Märta Ekelund RPG Frånvarande Övriga närvarande Mötets öppnande Val för protokollsjustering Rune Emanuelsson (c) Landstinget Eivor Folkesson (mp) Landstinget Marita Johansson (c) Landstinget Ragnhild Wärn (s) Landstinget Hans Lindberg PRO Solveig Andersson SKPF Josefin Bjäresten, budgetchef, landstingets ledningsstab Magnus Roberg, chef för sjukhusmedicinska kliniken, Norrköping Tommy Skau, vårddirektör, landstingets ledningsstab Peter Wahlberg, landstingets ledningsstab Monica Ulriksson, landstingets ledningsstab Sekreterare 26 Ordföranden hälsar samtliga välkomna och förklarar mötet öppnat. 27 Hans Brandow utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

2 Ledningsstaben (6) Monica Ulriksson Föregående protokoll 28 Katarina Ringholt anmäler att hon var närvarande vid föregående sammanträde, men att detta inte framgår av närvaroförteckningen i protokollet. Med denna rättelse godkänns föregående protokoll som därmed läggs till handlingarna. Akutprojektet 1:3 29 Syftet med projektet har varit att reducera väntetiderna vid länets akutmottagningar. Målet är att ingen patient ska behöva vänta längre än en timme på påbörjat omhändertagande av läkare eller annan vårdresurs. handläggningen på akutmottagningen ska vara avslutad inom tre timmar. Tommy Skau, som varit ordförande i projektets styrgrupp, redogör för hur projektet genomförts och vilka resultat som uppnåtts. Detta finns beskrivet på de oh-bilder som visas under denna punkt (bilaga 1). En projektrapport kommer att presenteras för landstingsdirektören och landstingets ledningsgrupp. I rapporten föreslås en fortsättning av projektet. I den efterföljande diskussionen framför Hans Brandow att man får för lite information om aktuell väntetid när man sitter som patient i väntrummet. Det upplevs lättare att acceptera att vänta om man fått information om anledningen. En fråga om prioritering av olika åldersgrupper framförs. Tommy Skau informerar om att äldre och barn är prioriterade grupper, men att det i grunden är behovet som styr. Jan-Erik Löwbom undrar om det kommer att utbildas särskilda akutläkare. Tommy berättar att det kommer att bli så i Linköping, och att diskussioner pågår om ett införande även i Norrköping och Motala. Utbildning av akutläkare tar sju år, men på lång sikt skulle detta kunna öka genomströmningen av patienter. Akutflödet vid Vrinnevisjukhuset i Norrköping 30 Magnus Roberg inleder med lite statistik kring akutbesöken i vår östra länsdel. Akutmottagningen i Norrköping har ungefär lika mycket besök som vad akutmottagningen i Linköping har. Många akuta besök sker också vid vårdcentralerna. De flesta besöken ligger på rätt nivå, även om cirka 15 procent av akutmottagningens besök skulle kunna tas om hand i

3 Ledningsstaben (6) Monica Ulriksson primärvården. Vid en undersökning av patienternas nöjdhet framgick att det är väntetiderna man är minst nöjd med. En redogörelse för undersökningens resultat finns i siffror på de oh-bilder som visas under punkten (bilaga 2). I stort sett alla patienter tas omhand inom en timme, genom att provtagning, blodtrycksmätning etc sker. Det har skett en ökning av antalet patienter som färdighandlags på akutmottagningen, och arbetet fortsätter med att förbättra detta. Med hänvisning till föregående punkt, informerar Magnus om att det fattats ett principbeslut om införande av akutläkare även i Norrköping. Den 1 mars startar en ny ortopedisk-geriatrisk vårdavdelning vid Vrinnevisjukhuset. Det är en vårdavdelning för multisjuka äldre patienter, med frakturer i exempelvis kotor, lårben och bäcken, som inte behöver opereras. Det nya är att det där kommer att finnas geriatrisk kompetens till patienter som vårdas för ett ortopediskt problem. Därigenom kan man se helheten och ge ett allsidigt omhändertagande av patienterna. Det kommer att finnas åtta vårdplatser på avdelningen. Torbjörn Holmqvist frågar hur man ska kunna effektivisera läkarnas jourlinjer, för att följa patientflödet. På detta svarar Magnus att det är svårt i och med att akutmottagningen i dagsläget inte har egna läkare, utan det är läkare från olika specialistkliniker som tjänstgör där. Det kan då bli obalans mellan läkarna så att någon har lite att göra medan andra har väldigt mycket, beroende på vilka patienter som kommer in. Jan-Erik Löwbom påtalar att det är positivt att det görs läkemedelsgenomgångar, men att det på apoteket ligger gamla medicinlistor kvar. Magnus svarar att apoteket har sitt eget register, som landstinget inte har insyn i vilket är ett bekymmer. Apoteket har inte rätt att vägra lämna ut läkemedel till patienter, men ska informera om något är olämpligt. Landstingets ekonomiska situation 31 Josefin Bjäresten ger en övergripande lägesrapport över landstingets ekonomiska situation.enligt helårsbedömning i oktober kommer det ekonomiska resultatet för 2009 att vara ett överskott på 273 miljoner kronor, vilket härrör sig till landstingets finansförvaltning/pensionsförvaltning. Däremot är inte de sjukvårdande verksamheternas ekonomi i balans, utan beräknas gå med ett underskott på 65 miljoner kronor. De nationella kraven på tillgänglighet enligt vårdgarantin ser ut att kunna uppnås. De medel som staten kommer att tillskjuta för detta är

4 Ledningsstaben (6) Monica Ulriksson inräknade i resultatet. Efter frågor kring landstingets icke sjukvårdande verksamhet informerar Josefin om att Östgötatrafiken inte medför vare sig över- eller underskott och att skolorna, d v s Naturbruksgymnasiet och Lunnevads folkhögskola, finansieras via intäkter från kommunerna. Hans Brandow ställer frågan hur man planerar att komma till rätta med underskotten, och påtalar att det finns oro bland föreningens medlemmar kring vad som kommer att hända på grund av besparingar. Ordföranden påminner om att landstinget har en total omsättning om cirka 10 miljarder kronor, vilket är viktigt att komma ihåg i sammanhanget. Han framför också att det är en ledningsfråga för verksamheten, att effektiviseringar ska ske utan att behöva märkas för patienterna. På en fråga om kostnader för hyrläkare, informeras om att den har minskat från tidigare cirka 40 miljoner kronor till ungefär miljoner kronor. De bilder som Josefin visar, bifogas protokollet (bilaga 3). Majoritetens strategi för att nå en budget i balans 32 Ordföranden redogör för den politiska majoritetens långsiktiga strategier för balans i ekonomiperspektivet. Informationen finns beskriven på bilagda oh-bilder (bilaga 4). Majoriteten anser att det fortfarande finns saker att göra i verksamheten, för att förbättra följsamheten till budget och att det inte finns anledning till höjning av landstingsskatten. Centrum som går med underskott kommer noga att följas upp, genom att berörda centrumchefer kallas till landstingsstyrelsen. Eventuellt kan resurser behöva omfördelas. Äldreuppdraget 33 Ordföranden informerar om att det till hälso- och sjukvårdsnämnden finns knutet två beredningar hälsosamverkansberedningen och vårdsamverkansberedningen. Vårdsamverkansberedningen har bland annat i uppdrag från hälso- och sjukvårdsnämnden att utveckla och etablera former för samverkan med kommunerna avseende gemensamma behovsanalyser, uppdrag med mera

5 Ledningsstaben (6) Monica Ulriksson för äldre det så kallade äldreuppdraget. Peter Wahlberg berättar om uppdraget, som har sin bakgrund i att det finns behov av bättre synkroniserade beslutsprocesser mellan landstinget och kommunerna. Samverkan behöver ske på såväl politisk som tjänstemannanivå. Det har bildats en gemensam politisk styrgrupp för uppdraget, där vårdsamverkansberedningens presidium ingår tillsammans med representanter utsedda av kommunerna. Efter en genomgång av viktiga gemensamma områden har man valt att prioritera områdena säkrad vårdkedja, rehabilitering och återhämtning samt hälsa och självständigt liv. Som en grund inför att hitta gemensamma målbilder för landstinget och kommunerna, har en probleminventering genomförts. Handlingsplaner kommer att tas fram för det fortsatta gemensamma agerandet. Efter en fråga om det är en penningfråga om hur samverkan fungerar, svarar Peter att pengar kan spela in men att mycket handlar om att de som arbetar inom respektive verksamhet inte ser helheten kring patienten och vilken del man själv har i den. När det gäller rehabilitering och återhämtning pekar Peter på att det är ett viktigt mål i uppdraget att hitta en samlad gemensam strategi för landstinget och länets kommuner. Pensionärsrådet kommer att få fortlöpande information om äldreuppdraget under Sammanträdestider Utsänt förslag till pensionärsrådets sammanträdestider 2010 godkänns. Det innebär följande: Onsdagen den 17 mars, kl Fredagen den 18 juni, kl Onsdagen den 6 oktober, kl Torsdagen den 16 december, kl Övriga frågor 35 Hans Brandow påtalar att städningen på Universitetssjukhuset i Linköping är mycket otillräcklig.

6 Ledningsstaben (6) Monica Ulriksson Katarina Ringholt framför att hon hört flera fall av dåligt bemötande i vården, bland annat vid besked om svår sjukdom. Ordföranden påminner om att man kan vända sig till Patientnämnden vid synpunkter och klagomål gällande kontakter i vården. Jan-Erik Löwbom påpekar slutligen vikten av att protokoll från pensionärsrådets sammanträden skickas ut så snabbt som möjligt. Mötets avslutande 36 Ordföranden tackar för visat intresse, önskar samtliga en god jul och ett gott nytt år samt förklarar mötet avslutat. Vid protokollet Monica Ulriksson Justerat Levi Eckeskog Ordförande Hans Brandow Vice ordförande

7 Tillgänglighet Primärvården 0-7 Specialistvård Akutmottagningar 1-3

8 Mål l Ingen skall vänta längre än 1 timme på aktivt omhändertagande på AM Alla skall vara färdighandlagda på AM inom 3 timmar

9 En angelägenhet för hela sjukvården LMC BMC VC SVR JC

10 Upplägg Allas ansvar Lokala projekt Centralt stöd

11 Projektproblem Byte av verksamhetschef på alla tre Akutkliniker Byte av central projektledare Byte av lokala projektledare på alla tre sjukhus Tempoförluster

12 Aktiviteter Prövat Ett antal förslag men inte lyckats genomföra eller ej önskad effekt Genomfört Omhändertagande av patienter med många samtida vårdbehov Standardiserad (samma) triage-modell Omhändertagande av patienter med höftfraktur Standardiserad (samma) akutjournal Schemaläggning följsam till behov Trombos omhändertagande

13 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Ledtider 1 timme team US LIM VIN Kvartal

14 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% LEDTIDER 3 timmar hem US LiM ViN Kvartal

15 Hinder Värderingar akuttänk Många med olika fokus påverkar akutmottagningsarbetet Olika bilder av akutmottagningens roll Förändringsarbete upplägg av test, brist på uthållighet, mod, vilja

16 Lärdomar Värdet av länsövergripande samarbete och erfarenhetsutbyte. Vikten av uthållighet Uppföljningssvårigheter Förbättringar för enskilda patientgrupper märks inte i resultaten för hela gruppen Svårt följa komplexa förlopp (t.ex. samtidigt ökande volymer, fr.a. med inläggning

17 Det är inte slut än Etablerat nätverk mellan akutklinikerna Samarbete utbildning akutläkare Tillgänglighetsmålet kvarstår

18 Akutkliniken i Norrköping en viktig del i ett bra Akutsjukhus

19 Det är många som vill ha vård Antal personer som fått vård År Östgötar som fått vård Antal Östgötar som inte vårdats

20 Var sker akutbesöken i Öster? JC AM VC Besök 2007

21 Statistik 7 Jan 2009 SVR Telefon Ö(C,V) 223 VC Öster +Jourcentralen Telefon 1546 Akuta Besök 276 AM ViN Akuta Besök 102

22 SVR- åtgärder (n=223 den 7 Jan 2009) Egenvårdsråd 50% =112 Till AM 7-8%=16 Till specialistmott 4%=9 Till VC 24%=54 Till JC 13%=30

23 Sökprofil AM ViN antal/h

24 Akutprocessen Hur får vi till ett bättre akut omhändertagande?

25 Samhällsförväntningar Stora förväntningar på ett snabbt omhändertagande Stora förväntningar på ett säkert omhändertagande Stora förväntningar på ett korrekt och vänligt bemötande

26 Syfte och mål Ur kund/processperspektiv se till att akutbedömning sker på mest effektiva omhändertagandenivå Mer nöjda patienter Ökad patientsäkerhet

27 Patientperspektivet Hur ser det ut idag?

28 Patientnöjdhet 5+6 av 1-6 Serie1 B. Tills du lämnade akutmottagningen A. Acceptabel väntetid tills du fick träffa läkaren B. Av läkaren 3. Har du fått den omvårdnad du har behov av? C.Bemötande av läkaren A. Information av sjuksköterskor/undersköterskor Bemötande av läkarsekreterare när du kom till receptionen B. Bemötande av sjuksköterskor/undersköterskor inne på akuten

29 1-3 Resultat på ViN

30 Bedömd av mottagande personal inom 1h V V V V V V V V ORT KIR MED

31 Bedömd av läkare inom 1h V V V V V V V V ORT KIR MED

32 Avslut inom 3h V V V V V V V V ORT KIR MED

33 Akutläkare Specialister på det akuta

34 Akutläkare Beslut taget Ekonomi hinder Lång utbildningstid Åtgärder behövs inom nuvarande system

35 Fokus på äldre Bättre omhändertagande av multisjuka äldre

36 Uppdrag multisjuka äldre Förslå åtgärder där geriatrikers närvaro tidigt i omhändertagandet ökar (eg. lokal motsvarighet till ALMA projektet. Föreslå hur en geriatrisk intagningsavdelning kan förverkligas (GITA) Förslå hur vårdplanering skulle kunna ske på AVA Föreslå hur väntetider på AM skall minskas Föreslå hur kvaliteten i omhändertagandet kan mätas (eg. införande av kvalitetsregister)

37 Nuvarande lägesbeskrivning Långa väntetider på att få en säng Patientsäkerhetsrisker på akuten Äldre sköts av superspecialister Läkemedel hos äldre beaktas dåligt Helhetsbilden försummas

38 Ombyggnad Akuten Landets bästa AM

39 Nuvarande brister Patientmiljö Arbetsmiljö Flexibilitet Isoleringsmöjligheter Utbildningsmiljö Logistik-flödesanpassning Säkerhet Tekniska brister AVA Saknar stödfunktioner (lab,rtg)

40 Grundläggande krav God patientmiljö Högsta möjliga patientsäkerhet God arbetsmiljö Rationella flöden och samband Optimal resursanvändning Kontinuerlig verksamhetsutveckling Flexibilitet

41 Aktuell Ekonomi Landstinget i Östergötland

42 Aktuell ekonomi Delårsrapport oktober Helårsbedömning 2009 Budget Finansplan Årsbudget 2010 LiÖ totalt och per produktionsenhet

43 Delårsrapport oktober Helårsbedömning 2009

44 Helårsbedömning 10 och delårsrapport 10, mkr DÅ DÅ Bokslut 2008 Nämnd/styrelse Hälso- och sjukvårdsnämnden Landstingsstyrelsen Produktionsenheter PE - sjukvård PE övriga Verksamhetens resultat Landstingsgemensamma intäkter/ kostnader (finansförv/pensionsförv) Totalt resultat Ledningsstaben Annika Hjertkvist

45 Helårsbedömning 10 och delårsrapport 10, mkr HB HB DÅ DÅ Bokslut 2008 Nämnd/styrelse Hälso- och sjukvårdsnämnden Landstingsstyrelsen Produktionsenheter PE - sjukvård PE övriga Verksamhetens resultat Landstingsgemensamma intäkter/ kostnader (finansförv/pensionsförv) Totalt resultat Ledningsstaben Annika Hjertkvist

46 Helårsbedömning 10, delårsbokslut jan-okt 2009, mkr PE-närsjukvård HB HB DÅ DÅ Budget 2009 Bokslut 2008 Närsjukvården i Centrala Ö -10,0-5,0-7,8 5,4 0-0,5 Närsjukvården i Östra Ö -8,0-8,0 2,7 23,0 0 16,5 Närsjukvården i Västra Ö -17,3-17,3-6,9 8,8-6,8 7,6 Närsjukvården i Finspång 0,3 0,0 0,8-0 - PE - närsjukvård -35,0-30,3-11,2 37,2-6,8 23,6 Från och med 2009 ingår länspsykiatriskt centrum i Närsjukvården i Väster. Närsjukvården i Finspång är en ny produktionsenhet fr o m Ledningsstaben Annika Hjertkvist

47 Helårsbedömning 10, delårsbokslut jan-okt 2009, mkr HB HB DÅ DÅ Godkänd budget 2009 Bokslut 2008 Hjärtcentrum 6,0 4,1 14,7 18,1 4,1 6,5 Medicincentrum -36,0-31,7-29,8-28,0-3,2-35,4 Barn- och kvinnocentrum 0 0 5,9 2,8 0 5,5 Kirurgi- och -48,0-48,0-36,2-27,2-10,5-25,6 onkologicentrum Rekonstruktionscentrum -35,0-30,0-22,4 4,2 0-5,2 Ortopedicentrum -3,2-3,2 1,9-20,5-3,2-27,4 Länspsykiatriskt centrum ,5 0 4,8 Laboratoriemedicinskt 1,0 0,0 0,5-0,6 0-2,9 centrum AnOp-centrum -4,3-4,3-2,3-7,5 0-4,7 Bildmedicinskt centrum 5,5 5,5 10,1 0,1 0 0,3 PE - sjukhusvård -114,0-107,6-57,6-53,1-12,8-84,1 Ledningsstaben Annika Hjertkvist

48 Helårsbedömning , Delårsbokslut jan-okt 2009, mkr HB HB DÅ DÅ Godkänd budget 2009 Bokslut 2008 Folktandvården 0,0 0,0 3,6 9,8 0 7,1 Skolorna 3,2 3,2 2,5 3,0 3,0 2,5 Folkhälsovetenskapligt 0,8 0,5 1,5 0,9-0,4 1,0 centrum Katastrofmedicinskt 0,0-0,5-0,3-1,5 0-0,1 centrum Försörjningscentrum -0,5-3,7-5,9 13,2-0,3-3,7 Resurscentrum 0,5 0,0 1,0 1,3 0 0,4 Upphandlingscentrum -0,9-0,9 1,2 1,0-0,9-0,2 Övriga PE 0,0 0,0 0,2 0,2 3,6 PE - övriga 3,1-1,4 3,8 27,9 1,4 10,6 Ledningsstaben Annika Hjertkvist

49 Landstingsgemensamma intäkter/kostnader, mkr (finans- och pensionsförvaltningen) Helårsbedömning Diff HB / Finansplan Delårsbok -slut Diff DÅ / finansplan/ 12*10 Finansiellt netto Pensionskostnader inkl löneskatt Skatt och generella statsbidrag Övrigt (utbetalt lt-bidrag, kreditivränta, periodiseringar mm) Totalt resultat/avvikelse Ledningsstaben Annika Hjertkvist

50 Resultattrend sjukvårdande enheter mkr 150,0 Resultat, m kr 100,0 50,0 0,0-50,0 117,8 mkr Feb Mars Apr maj Jun Jul Aug Sept Okt Nov Dec -100,0-150,0-200,0 63,0 mkr 54,8 mkr 73,2 mkr 93,0 mkr 88,2 mkr 90,1 mkr 77,5 mkr 92,8 mkr Snitt till

51 , , , , , , , , ,00 Antal anställda Antal anställda heltidsm ått Trendlinje

52 Basfakta ekonomiperspektivet Jämförelse Jämförelse Jämförelse Kostnads/intäktsutveckling jan-okt 2009 jan-okt med jan-okt 2008 jan-okt Nettokostnadsutveckling 4,1% 3,8% 1,4% Nettokostnadsutveckling PE 2,6% 4,3% 3,0% Skatter och generella statsbidrag 0,9% 4,3% 4,7% Lönekostnadsutveckling* 4,5% 5,8% 5,2% *Ingen korrigering har gjorts med hänsyn till att 160 personer övergick till Proxima fr o m 1 oktober Omräkning för att få en rättvisande lönekostnadsutveckling kommer att ske i samband med bokslutet. Ledningsstaben Annika Hjertkvist

53 Tillgänglighet behandling Andel som väntat mer än 90 dagar på behandling 50% 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Snittförändring juni-juli behandling totalt mer än 90 dagar Mål behandling andel mer än 90 dagar nationell uppf

54 Budget Finansplan

55 Landstingets finansplan Bakgrund Konjunkturnedgång/Ekonomisk kris Skatteunderlag växer långsamt, nedrevidering av prognos Internt: Underskott i verksamhet 2009, Kostnadsreduceringar 2010, 1,5 %

56 Landstingets finansplan Konjunkturnedgång/Ekonomisk kris Fortsatt svag ekonomi BNP förväntas falla med 5% 2009 Hög arbetslöshet, låg tillväxt, lågt resursutnyttjande Finns tecken på stabilisering dämpad oro på finansiella marknaden minskad pessimism

57 Landstingets finansplan Bakgrund Konjunkturnedgång/Ekonomisk kris Skatteunderlag växer långsamt, nedrevidering av prognos Internt: Underskott i verksamhet 2009, Kostnadsreduceringar 2010, 1,5 %

58 SKL:s nya skatteunderlagsprognos

59 Ekonomisk översikt år (mkr) Skatteintäkter och generella statsbidrag Skatter/utjämning Prognos dec Skatter/utjämning Prognos feb Skatter/utjämning Prognos april Nivåhöjning generellt statsbidrag (engångs) Total förändring skatter/utjämning/generella bidrag

60 Landstingets finansplan Bakgrund Konjunkturnedgång/Ekonomisk kris Skatteunderlag växer långsamt, nedrevidering av prognos Internt: Underskott i verksamhet 2009, Kostnadsreduceringar 2010, 1,5 %

61 Ekonomiska förutsättningar år 2010 Beslutade kostnadsreduceringar: År 2009 (Resultat HB 08) mkr 1 År 2010 (riktad reducering) -41 mkr År 2010 (generellt, ca 1%) -49 mkr År 2010 (generellt, ca 0,5 %) - 31 mkr Kostnadsreducering mkr 1 Reduceringskravet år 2009 är för de sjukvårdande verksamheterna - 2% (-116mkr). Resultatet i HB 08 (-139 mkr) visar att detta inte genomförts utan istället ökat med -23 mkr

62 Landstingets finansplan Resultat (mkr): År (0,8%) År (0%) År (0%)

63 Årsbudget 2010 LiÖ totalt och per produktionsenhet

64 Ekonomisk översikt år 2010 (mkr) PE Närsjukvård - 6,5 PE Sjukhusvård - 50,2 PE Övriga -3,9 PE Budget ,6

65 Resultat budget 2010 (mkr) PE-närsjukvård Resultat 2010 Närsjukvården i Centrala 0,0 Östergötland Närsjukvården i Östra Östergötland 0,0 Närsjukvården i Västra Östergötland -6,5 Närsjukvården i Finspång 0,0 PE - närsjukvård -6,5 Ledningsstaben

66 Resultat budget 2010 (mkr) Resultat 2010 Hjärtcentrum 0,0 Medicincentrum -24,2 Barn- och kvinnocentrum 0,0 Kirurgi- och onkologicentrum - Rekonstruktionscentrum -26,0 Ortopedicentrum 0,0 Laboratoriemedicinskt centrum 0,0 AnOp-centrum 0,0 Bildmedicinskt centrum 0,0 PE - sjukhusvård -50,2 Ledningsstaben

67 Resultat budget 2010 (mkr) Resultat 2010 Folktandvården 0,0 Skolorna 2,0 Folkhälsovetenskapligt centrum -0,3 Katastrofmedicinskt centrum 0,0 Försörjningscentrum -4,9 Resurscentrum 0,5 Upphandlingscentrum -1,2 Övriga PE 0,0 PE - övriga -3,9 Ledningsstaben

68 Ekonomisk översikt år = ökade intäkter, minskade kostnader -= minskade intäkter, ökade kostnader (mkr) Resultat enligt finansplan 70 Sänkt arbetsgivaravgift 40 PE resultat (exkl KC) förändring mot finansplan - 61 Resultat 2010 (årsbudget) 49

69 Landstingets ekonomi Mycket stor osäkerhet skattekraftsutvecklingen/sysselsättningen löne- och prisutveckling utvecklingen på den finansiella marknaden Förutsätter att beslutade åtgärder för åren genomförs som planerat att kostnadsreduceringarna genomförs

70 Aktuellt från landstinget Långsiktiga strategier för balans i ekonomiperspektivet Bra och hållbar regional utveckling Ekonomi som ger handlingsfrihet Ekonomi som inte belastar kommande generationer Kostnadeffektiv verksamhet Landstingsråd Levi Eckeskog

71 Aktuellt från landstinget Utgår från visionen Bra vård och bättre hälsa Tillgänglighet Kvalitet Delaktighet

72 Aktuellt från landstinget Ledning och styrning Uppdrag till landstingsdirektören (090528): - Plan för verksamhetsutveckling - Bildandet av landstingets ledningsgrupp - Förstärkt roll för sjukhusens styrgrupper

73 Aktuellt från landstinget Pågående Vårdval Östergötland Regeringens kömiljard pengar kommer om kötiderna blir kortare Handlingsplan beslutad i landstingsstyrelsen med kontinuerlig uppföljning Etappmål: I november ska minst 80 procent av patienterna få läkarbesök eller behandling inom 90 dagar.

74 Aktuellt från landstinget Ekonomiperspektivet Medarbetarna Resultat Lokala mandat Budgetdiciplin

75 Aktuellt från landstinget Processperspektivet Produktivitetsökning Väntetider Tillgänglighet

76 Aktuellt från landstinget Mörkt och ljust i landstingets ekonomi Framtiden Mindre detaljstyrande politiker Använd professionens kompetens Tuffare uppföljning Fortsatta produktivitetsförbättringar

77 Aktuellt från landstinget Mörkt och ljust i landstingets ekonomi Framtiden I analysen av resultatet kan man bl. a. konstatera att vårdproduktionen, mätt i vårdtyngd, har ökat mer än kostnaderna, vilket talar för att landstingets produktivitet har förbättrats jämfört med föregående år. Kostnadsnivån är i en nationell jämförelse relativt låg.

78 Aktuellt från landstinget Tack för uppmärksamheten! Levi Eckeskog, Landstingsråd (kd)

PROTOKOLL Landstingets Pensionärsråd. Ledningsstaben 2009-03-04 1-9 1 (5) Monica Ulriksson kl 09.00-12.00

PROTOKOLL Landstingets Pensionärsråd. Ledningsstaben 2009-03-04 1-9 1 (5) Monica Ulriksson kl 09.00-12.00 PROTOKOLL Landstingets Pensionärsråd Ledningsstaben 2009-03-04 1-9 1 (5) Monica Ulriksson kl 09.00-12.00 Sammanträdesplats Brigaden, Linköping Närvarande Ledamöter Levi Eckeskog (kd) Landstinget Ordförande

Läs mer

PROTOKOLL Landstingets Pensionärsråd. Ledningsstaben 2009-06-03 10-17 1 (5) Monica Ulriksson kl 09.00-12.00

PROTOKOLL Landstingets Pensionärsråd. Ledningsstaben 2009-06-03 10-17 1 (5) Monica Ulriksson kl 09.00-12.00 PROTOKOLL Landstingets Pensionärsråd Ledningsstaben 2009-06-03 10-17 1 (5) Monica Ulriksson kl 09.00-12.00 Sammanträdesplats Blå Salen, Universitetssjukhuset i Linköping Närvarande Ledamöter Levi Eckeskog

Läs mer

PROTOKOLL Landstingets pensionärsråd Ledningsstaben 2012-11-21 24-32 1(5) Maud Jonsson kl 09.00-12.00

PROTOKOLL Landstingets pensionärsråd Ledningsstaben 2012-11-21 24-32 1(5) Maud Jonsson kl 09.00-12.00 PROTOKOLL Landstingets pensionärsråd 2012-11-21 24-32 1(5) Maud Jonsson kl 09.00-12.00 Sammanträdesplats Landstingshuset, S:t Larsgatan 49 B i Linköping. Lokal: Sessionssalen Närvarande Ledamöter Viktoria

Läs mer

PROTOKOLL Landstingets Pensionärsråd. Ledningsstaben 2010-03-17 1-8 1 (5) Kerstin Aldstedt. Lasarettet i Motala, sammanträdesrum Linden

PROTOKOLL Landstingets Pensionärsråd. Ledningsstaben 2010-03-17 1-8 1 (5) Kerstin Aldstedt. Lasarettet i Motala, sammanträdesrum Linden PROTOKOLL Landstingets Pensionärsråd Ledningsstaben 2010-03-17 1-8 1 (5) Kerstin Aldstedt Sammanträdesplats Lasarettet i Motala, sammanträdesrum Linden Närvarande Ledamöter Levi Eckeskog (KD) Landstinget

Läs mer

Ersättare Siwe Clasén (FP) Landstinget Marita Granath (C) Landstinget

Ersättare Siwe Clasén (FP) Landstinget Marita Granath (C) Landstinget PROTOKOLL Landstingets pensionärsråd 2012-05-23 8-13 1(5) Maud Jonsson kl 09.00-12.00 Sammanträdesplats Landstingshuset, S:t Larsgatan 49 B i Linköping. Lokal: Sessionssalen Närvarande Ledamöter Olle Beng

Läs mer

Ledningsstaben 2009-10-07 18-25 1 (5) Monica Ulriksson kl 09.00-12.00. Renströmmen i Norrköping, lokal Stora Galleriet

Ledningsstaben 2009-10-07 18-25 1 (5) Monica Ulriksson kl 09.00-12.00. Renströmmen i Norrköping, lokal Stora Galleriet PROTOKOLL Landstingets Pensionärsråd Ledningsstaben 2009-10-07 18-25 1 (5) kl 09.00-12.00 Sammanträdesplats Renströmmen i Norrköping, lokal Stora Galleriet Närvarande Ledamöter Levi Eckeskog (kd) Landstinget

Läs mer

Region Östergötland. Kortfakta om uppdrag och verksamheter

Region Östergötland. Kortfakta om uppdrag och verksamheter Kortfakta om uppdrag och verksamheter 2016-06-13 Östergötland Östergötland är det fjärde största länet i Sverige, sett till antal invånare. Det finns cirka 442 000 invånare i länet. I Östergötland finns

Läs mer

Delårsrapport 11 Hälso- och sjukvårdsnämnden 2015

Delårsrapport 11 Hälso- och sjukvårdsnämnden 2015 11 Hälso- och sjukvårdsnämnden 2015 Januari november Datum: 2015-12-28 Diarienummer: HSN2015-10 www.regionostergotland.se Innehållsförteckning Sammanfattning... 1 Medborgarperspektivet... 3 Processperspektivet...

Läs mer

Månadsrapport mars 2013

Månadsrapport mars 2013 Månadsrapport mars Ekonomiskt resultat -03-31 67,1 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med mars uppgår till 67,1 mkr. För motsvarande period 2012 var resultatet 3,4

Läs mer

Delårsrapport 04 år 2013

Delårsrapport 04 år 2013 1 (1) Ledningsstaben Controllergruppen 2013-05-20 LiÖ 2013-25 Landstingsstyrelsen Delårsrapport 04 år 2013 Delårsrapport är det sammanfattande namnet på delårsbokslut samt uppföljning av landstingsdirektörens

Läs mer

Frånvarande Eva Cox (M) Landstinget Tord Borggren Carlsson (S) Landstinget Börge Andersson PRO Birgitta Larsson (S) Landstinget

Frånvarande Eva Cox (M) Landstinget Tord Borggren Carlsson (S) Landstinget Börge Andersson PRO Birgitta Larsson (S) Landstinget PROTOKOLL Landstingets pensionärsråd Ledningsstaben 2012-02-15 1-7 1(5) Maud Jonsson kl 09.00-12.00 Sammanträdesplats Landstingshuset, S:t Larsgatan 49 B i Linköping. Lokal: Sessionssalen Närvarande Ledamöter

Läs mer

Minnesanteckningar från Hälsosamverkansberedningens möte den 19 december 2007

Minnesanteckningar från Hälsosamverkansberedningens möte den 19 december 2007 Folkhälsovetenskapligt centrum 2008-01-02 Kjerstin Strandh Minnesanteckningar från Hälsosamverkansberedningens möte den 19 december 2007 Närvarande Agneta Niklasson (mp) vice ordförande Alma Basic (s)

Läs mer

Bokslutsrapport (preliminär)

Bokslutsrapport (preliminär) Bokslutsrapport 2014 (preliminär) Innehållsförteckning Ekonomiperspek vet Sammanfattning 1 Ekonomi som ger handlingsfrihet 2 Ekonomi som inte belastar kommande generationer 7 Kostnadseffektiv verksamhet

Läs mer

Minnesanteckningar från Hälsosamverkansberedningens möte den 28 februari 2007

Minnesanteckningar från Hälsosamverkansberedningens möte den 28 februari 2007 Folkhälsovetenskapligt centrum 2007-03-05 Kjerstin Strandh Minnesanteckningar från Hälsosamverkansberedningens möte den 28 februari 2007 Närvarande Agneta Niklasson (mp) vice ordförande Alma Basic (s)

Läs mer

Månadsrapport november 2013

Månadsrapport november 2013 Månadsrapport november Ekonomiskt resultat -11-30 140,5 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet uppgår till 140,5 mkr. I resultatet ingår följande jämförelsestörande poster förändrad

Läs mer

Månadsrapport september 2014

Månadsrapport september 2014 Månadsrapport september Ekonomiskt resultat -09-30 215,4 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med september uppgår till 215,4 mkr. I resultatet ingår jämförelsestörande

Läs mer

Månadsrapport maj 2015

Månadsrapport maj 2015 Månadsrapport maj Ekonomiskt resultat -05-31 136,2 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med maj uppgår till 136,2 miljoner. Resultatet för motsvarande period 2014 var

Läs mer

Månadsrapport juli 2014

Månadsrapport juli 2014 Månadsrapport juli Ekonomiskt resultat -07-31 184,5 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med juli uppgår till 184,5 mkr. För motsvarande period 2013 var resultatet exklusive

Läs mer

Delårsrapport 07 år 2015

Delårsrapport 07 år 2015 BESLUTSUNDERLAG 1/1 Ledningsstaben Per Brag 2015-09-10 Dnr: RS 2015-20 Regionstyrelsen Delårsrapport 07 år 2015 Delårsrapport är det sammanfattande namnet på delårsbokslut samt uppföljning av regiondirektörens

Läs mer

Delårsrapport 03/2008 Hälso- och sjukvårdsnämnden

Delårsrapport 03/2008 Hälso- och sjukvårdsnämnden BESLUTSUNDERLAG 1(5) Hälso- och sjukvårdsnämnden Delårsrapport 03/2008 Hälso- och sjukvårdsnämnden De månatliga delårsrapporterna utgår från det balanserade styrkortet. I denna rapport redovisas data i

Läs mer

MINNESANTECKNINGAR. Landstingshuset i Linköping, Västra sammanträdesrummet

MINNESANTECKNINGAR. Landstingshuset i Linköping, Västra sammanträdesrummet MINNESANTECKNINGAR Ledningsstaben Beredningen för samverkan Monica Ulriksson 2012-05-28 1 (3) Tid Fredagen den 11 maj 2012, kl 13.00-16.00 Plats Landstingshuset i Linköping, Västra sammanträdesrummet Närvarande

Läs mer

LOKALA PENSIONÄRSRÅDET ÖRGRYTE-HÄRLANDA. TID Kl 15:00-17:00 Stora salen, Kulturhuset Kåken

LOKALA PENSIONÄRSRÅDET ÖRGRYTE-HÄRLANDA. TID Kl 15:00-17:00 Stora salen, Kulturhuset Kåken LOKALA PENSIONÄRSRÅDET ÖRGRYTE-HÄRLANDA TID Kl 15:00-17:00 PLATS Stora salen, Kulturhuset Kåken LEDAMÖTER Monica Påhlsson SPF Bengt Carlsson PRO Hasse Kimmevik PRO Ulf Atlestam RPG Alf Sahlström SPRF ERSÄTTARE

Läs mer

Ett gott liv för alla i Östergötland

Ett gott liv för alla i Östergötland Ett gott liv för alla i Östergötland 2014 www.lio.se Hej! Det här är ditt och alla andra länsinvånares landsting. Den skatt du betalar finansierar vården. Vårt uppdrag är att ge dig bästa möjliga hälso-

Läs mer

Protokoll Patient- och förtroendenämnden Birgit Jacobsson 2003-10-08 Sekreterare. Sammanträdesrummet Sessionssalen, Landstingshuset, Linköping

Protokoll Patient- och förtroendenämnden Birgit Jacobsson 2003-10-08 Sekreterare. Sammanträdesrummet Sessionssalen, Landstingshuset, Linköping Sammanträdesplats Sammanträdesrummet Sessionssalen, Landstingshuset, Linköping Ledamöter Margareta Isacsson (s) ordförande Inger Persson (m) vice ordförande Britt-Marie Asp (s) Jan-Erik Johansson (s) Solveig

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2007:56 1 (6) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Modell för samverkan mellan Stockholms läns landsting och länets pensionärsorganisationer Föredragande landstingsråd: Chris Heister Ärendet

Läs mer

Möte med landstingsstyrelsens pensionärsråd

Möte med landstingsstyrelsens pensionärsråd 1 (5) Landstingsstyrelsens förvaltning SLL Juridik och upphandling LSF Kansli Möte med landstingsstyrelsens pensionärsråd Datum Torsdagen den 16 januari 2014 Tid 13.00-15.00 Plats Landstingshuset, Hantverkargatan

Läs mer

PROTOKOLL. Anja Karlsson Birgitta Larsson RPG Jan-Erik Lövbom SPF-Seniorerna

PROTOKOLL. Anja Karlsson Birgitta Larsson RPG Jan-Erik Lövbom SPF-Seniorerna 1/5 Sammanträdesplats Närvarande Sessionssalen, Regionhuset Linköping Ledamöter Ordinarie Torbjörn Holmqvist (S) Region Östergötland Ordförande Kerstin Nordenberg (M) Region Östergötland Anders Agnemar

Läs mer

2004-02-06. Gällande kollektivavtal avseende driftsenheter inom LiÖ

2004-02-06. Gällande kollektivavtal avseende driftsenheter inom LiÖ HR -gruppen Torbj öm Eriksson LiÖ 2004-43 1 Gällande kollektivavtal avseende driftsenheter inom LiÖ Kommunal Finspång 04-02-04 Norrköping LiÖ 2004-43 Vadstena Linköping-Atvidaberg Motala-Ödeshög Mjölby-Boxholm

Läs mer

Sammanträde med Hälso- och sjukvårdsnämndens Södra samverkansberedning

Sammanträde med Hälso- och sjukvårdsnämndens Södra samverkansberedning Sammanträde med Hälso- och sjukvårdsnämndens Södra samverkansberedning Datum: 1 december 2008 Plats: Ledamöter: Anmält förhinder: Sekreterare: Medverkande: Hälsoverket, Oxelösund Britta Bergström, (S)

Läs mer

Minnesanteckningar från Hälsosamverkansberedningens möte den 17 oktober 2007

Minnesanteckningar från Hälsosamverkansberedningens möte den 17 oktober 2007 Folkhälsovetenskapligt centrum 2007-10-24 Kjerstin Strandh Minnesanteckningar från Hälsosamverkansberedningens möte den 17 oktober 2007 Närvarande Agneta Niklasson (mp) vice ordförande Alma Basic (s) Angelo

Läs mer

Landstingets pensionärsråd 21-32

Landstingets pensionärsråd 21-32 Protokoll Sammanträdesdatum 2006-09-08 Landstingets pensionärsråd 21-32 Tid: Fredagen den 8 september, kl 09.30-12.00 Plats: Sammanträdesrum Biblioteket, Vårdcentralen Centrum Falkenberg Närvarande ledamöter

Läs mer

Delårsbokslut 10, 2004 Rättspsykiatriskt centrum i Östergötland

Delårsbokslut 10, 2004 Rättspsykiatriskt centrum i Östergötland Rättspsykiatriska regionkliniken i Vadstena 2004-11-18./. 1 (5) Landstingsstyrelsen 581 91 LINKÖPING Delårsbokslut 10, 2004 Rättspsykiatriskt centrum i Östergötland Medborgare/kund Rättspsykiatriskt centrum

Läs mer

Börge Andersson PRO Solveig Utter-Pertmann SPRF

Börge Andersson PRO Solveig Utter-Pertmann SPRF PROTOKOLL Landstingets pensionärsråd Ledningsstaben 2011-02-23 1-8 1(6) Maud Jonsson kl 09.00-12.00 Sammanträdesplats Sessionssalen, Landstingshuset, S:t Larsgatan 49 B i Linköping Närvarande Ledamöter

Läs mer

Frågor och svar om hälso- och sjukvården i Östergötland.

Frågor och svar om hälso- och sjukvården i Östergötland. Frågor och svar om hälso- och sjukvården i Östergötland. Frågor och svar om hälso- och sjukvården! Vad tycker ni socialdemokrater är viktigast med sjukvården i framtiden? Vi socialdemokrater i Östergötland

Läs mer

Hur styrs landstinget..

Hur styrs landstinget.. Hur styrs landstinget.. 11.10-11.45 Landstingsplan, uppdrag, över- underskott, prioriteringar (Karin Jonsson) 11.45-12.00 Ledningssystem (Roland Frisdalen) Lunch 12.40-13.00 Investeringar, upphandling

Läs mer

Månadsrapport maj 2014

Månadsrapport maj 2014 Månadsrapport maj Ekonomiskt resultat -05-31 51,3 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med maj uppgår till 51,3 mkr. För motsvarande period 2013 var resultatet exklusive

Läs mer

Bokslut 2014. Patientnämnden

Bokslut 2014. Patientnämnden Bokslut 2014 Patientnämnden Sammanfattning VERKSAMHET OCH RESULTAT Patientnämnden ska utifrån synpunkter och klagomål stödja och hjälpa enskilda patienter och bidra till kvalitetsutveckling och hög patientsäkerhet

Läs mer

Delårsrapport. Dnr TN Jan-Feb 2014 Trafiknämnden

Delårsrapport. Dnr TN Jan-Feb 2014 Trafiknämnden Delårsrapport Dnr TN 2014-00002 Jan-Feb 2014 Trafiknämnden Delårsrapport 02 2014 2 I Trafiknämndens verksamhetsplan 2014 finns två strategiska mål inom ekonomiperspektivet, ekonomi som ger handlingsfrihet

Läs mer

Uppdrag: Akuta flödet i Landstinget Gävleborg

Uppdrag: Akuta flödet i Landstinget Gävleborg Uppdrag: Akuta flödet i Landstinget Gävleborg Kjell Norman 2014 04 23 Översyn av det akuta flödet inom Landstinget Gävleborg för att på ett patientsäkert sätt borga för att patienter får ett gott bemötande

Läs mer

Delårsrapport 2013. Delårsbokslut januari - maj

Delårsrapport 2013. Delårsbokslut januari - maj Delårsrapport 2013 Delårsbokslut januari - maj DELÅRSRAPPORT - delårsbokslut januari - maj 1 Processperspektivet Strategiska mål Landstinget har följande strategiska mål i processperspektivet: Kunskapsbaserad

Läs mer

Tid: Kl. 09.30 12.00 Konferensrummet, Forellen plan 1, Partille

Tid: Kl. 09.30 12.00 Konferensrummet, Forellen plan 1, Partille Dag: Tisdag 9 mars 2010 Tid: Kl. 09.30 12.00 Plats: Konferensrummet, Forellen plan 1, Partille Närvarande: Ledamöter Pia Karlsson, ordf. VON Leif Andersson VON Marianne Sjögren KS (kommunstyrelsen) Britt

Läs mer

Totalt landstinget Budget 2015 Bokslut Avvikelse. Verksamhetens nettokostnader Återbetalning av AFA

Totalt landstinget Budget 2015 Bokslut Avvikelse. Verksamhetens nettokostnader Återbetalning av AFA Årsrapport 2015 Totalt landstinget Budget 2015 Bokslut Avvikelse Verksamhetens nettokostnader -6 953-7 245-292 Återbetalning av AFA 50 +50 Skatteintäkter 5 496 5 490-6 Generella statsbidrag 1 608 1 618

Läs mer

Sammanträdesdatum Paragrafer Sid Pensionärsrådet (7) Plats och tid Landstingets huvudkontor, kl

Sammanträdesdatum Paragrafer Sid Pensionärsrådet (7) Plats och tid Landstingets huvudkontor, kl Pensionärsrådet 2011-02-16 1-10 1(7) Plats och tid Landstingets huvudkontor, kl 14.00 16.00 Ordinarie ledamöter Tjänstgörande ersättare Närvarande ersättare Övriga Utses att justera Sören Bertilsson, ordförande,

Läs mer

Moderaternas budget 2015

Moderaternas budget 2015 Moderaternas budget 2015 Jobblinjen är förutsättningen för pengar till sjukvård Budgeten 2015 ger 36 447 mkr. i skatteintäkt 2006 var skatteintäkterna 25 153 mkr. Fler personer i arbete fler arbetade timmar-

Läs mer

PROTOKOLL. Datum: 2010-03-25. Landstingshuset, Hus 2, plan 2, Dr Prag Kl. 09.00 16.10

PROTOKOLL. Datum: 2010-03-25. Landstingshuset, Hus 2, plan 2, Dr Prag Kl. 09.00 16.10 Tid och plats för sammanträdet Beslutande Landstingshuset, Hus 2, plan 2, Dr Prag Kl. 09.00 16.10 Ann-Marie Johansson (S) Anna Gundersson (S) Björn Karlsson (S) Alvi Berglund (S) Berit Johansson (C) Yngve

Läs mer

Landstingets strategiska plan med treårsbudget

Landstingets strategiska plan med treårsbudget Landstingets strategiska plan med treårsbudget 2011-2013 Förändringar jämfört 2010-2012 Vissa begreppsförändringar Markerad hållbarhetsdimension Perspektivet Förnyelse borttaget Perspektivens innebörd

Läs mer

LANDSTINGET SORMLAND. sammanträde med Landstingsstyrelsens Västra samverkans PROTOKOLL. 12 oktober 2010. Datum: Kullbergska sjukhuset, Katrineholm

LANDSTINGET SORMLAND. sammanträde med Landstingsstyrelsens Västra samverkans PROTOKOLL. 12 oktober 2010. Datum: Kullbergska sjukhuset, Katrineholm LS-LED10-009 sammanträde med s Västra samverkans beredning Datum: Plats: Ledamöter: Anmält förhinder: Sekreterare: Medverkande: 12 oktober 2010 Kullbergska sjukhuset, Katrineholm Kjell Rosén (MP), ordförande

Läs mer

Delårsrapport 02 Hälso- och sjukvårdsnämnden 2016

Delårsrapport 02 Hälso- och sjukvårdsnämnden 2016 02 Hälso- och sjukvårdsnämnden 2016 Januari februari Datum: 2016-03-21 Diarienummer: HSN2016-2 www.regionostergotland.se Innehållsförteckning I korthet... 2 Samhällsperspektivet... 3 Medborgarperspektivet...

Läs mer

Ett gott liv för alla invånare

Ett gott liv för alla invånare Ett gott liv för alla invånare Hej! Det här är Region Östergötland, som arbetar för dig och alla andra invånare i länet. Den skatt du betalar finansierar vården och delar av den regionala utvecklingen.

Läs mer

Månadsrapport juli 2012

Månadsrapport juli 2012 Månadsrapport juli 2012 Tillgänglighet till specialiserad vård Vårdgaranti och kömiljard Under semestermånaderna har färre verksamheter nått målen för vårdgaranti och kömiljard. Flera förbättringsarbeten

Läs mer

PROTOKOLL. Tid Torsdagen den 27 september 2012, kl. 09.00-12.30

PROTOKOLL. Tid Torsdagen den 27 september 2012, kl. 09.00-12.30 1 (6) Landstingets kansli Planeringsavdelningen, Lillemor Ahlgren Justerat 2012-10-05 Patientnämnden Tid Torsdagen den 27 september 2012, kl. 09.00-12.30 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sekreterare

Läs mer

Budgetskrivelse för PE 022 Barn- och Kvinnocentrum i Östergötland 2004

Budgetskrivelse för PE 022 Barn- och Kvinnocentrum i Östergötland 2004 Budgetskrivelse för PE 022 Barn- och Kvinnocentrum i Östergötland 2004 I och med den länsövergripande omorganisationen har gemensamt styrkort för Barn- och Kvinnocentrum ännu inte utarbetats. Ett balanserat

Läs mer

Länspensionärsrådet 46 56

Länspensionärsrådet 46 56 Protokoll Sammanträdesdatum 2010-12-10 Länspensionärsrådet 46 56 Tid: Fredag den 10 december 2010, kl. 09:30 12:10 Plats: Sammanträdesrummet Fataburen, landstingskontoret, Halmstad Ledamöter Mats Eriksson

Läs mer

Ersättare: Jan Wattsgård (V) Anita Jonsson (PRO) Owe Landgren (SPRF) Bruno Landstedt (PRO) Ritva Elg (SPF Seniorerna) Birgitta Borg (SPF Seniorerna)

Ersättare: Jan Wattsgård (V) Anita Jonsson (PRO) Owe Landgren (SPRF) Bruno Landstedt (PRO) Ritva Elg (SPF Seniorerna) Birgitta Borg (SPF Seniorerna) Stockholms läns landsting Landstingsstyrelsens förvaltning SLL Juridik och upphandling 2016-10-24 LSF Kansli Möte med landstingsstyrelsens pensionärsråd Datum Måndagen den 24 oktober Tid 14.00-16.15 Plats

Läs mer

Motion Riktlinjer och omvårdnadsansvarig för äldre på akuten

Motion Riktlinjer och omvårdnadsansvarig för äldre på akuten ÄRENDE 8 LF februari Motion Riktlinjer och omvårdnadsansvarig för äldre på akuten Handlingar i ärendet: Landstingsstyrelsens skrivelse till landstingsfullmäktige Yttrande från Hälso- och sjukvårdsutskottet

Läs mer

PROTOKOLL KOMMUNALA PENSIONÄRSRÅDET

PROTOKOLL KOMMUNALA PENSIONÄRSRÅDET Sida 1 av 5 PLATS OCH TID Gruvsalen, 14.00 16.00 NÄRVARANDE Ordförande Ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Sekreterare Ulf Molin, kommunstyrelsen Peter Graff, kommunstyrelsen Lars-Anders

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Hälso- och sjukvårdsnämnden BESLUTSUNDERLAG 1(2) Ledningsstaben Martin Magnusson 2009-08-11 Dnr: LiÖ 2009-328 Hälso- och sjukvårdsnämnden Revisionsrapport Granskning av vårdkedjan för äldre som bedömts inte ha behov av inläggning

Läs mer

Delårsbokslut 07/2004 Hälso- och sjukvårdsnämnden

Delårsbokslut 07/2004 Hälso- och sjukvårdsnämnden 1 (5) Hälso- och sjukvårdsnämnden Delårsbokslut 07/2004 Hälso- och sjukvårdsnämnden Delårsrapporten utgår från det balanserade styrkortet. I denna rapport redovisas data i ekonomiperspektivet. Övriga nyckeltal

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Företrädare för pensionärsorganisationerna, Erik Davidsson. Kommunala Pensionärsrådet 2008-03-12 1

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Företrädare för pensionärsorganisationerna, Erik Davidsson. Kommunala Pensionärsrådet 2008-03-12 1 Kommunala Pensionärsrådet 2008-03-12 1 Plats och tid KS-salen kl 08.30-11.45 Beslutande Martina Axene (kd) ordförande Siv Ludén (s) Ingalill Sondell (fp) Inger Hedin (s) Jan Arvidsson (c) Marianne Elf

Läs mer

Delårsrapport 03 år 2015

Delårsrapport 03 år 2015 BESLUTSUNDERLAG 1/1 Ledningsstaben Per Brag 2015-04-27 Dnr: RS 2015-17 Regionstyrelsen Delårsrapport 03 år 2015 Delårsrapport är det sammanfattande namnet på delårsbokslut samt uppföljning av regiondirektörens

Läs mer

MINNESANTECKNINGAR. Landstingshuset i Linköping, Östra sammanträdesrummet

MINNESANTECKNINGAR. Landstingshuset i Linköping, Östra sammanträdesrummet MINNESANTECKNINGAR Ledningsstaben Beredningen för samverkan Maud Jonsson 2011-03-25 1 (3) Tid Fredagen den 03 mars 2011, kl 8.30-11.30 Plats Landstingshuset i Linköping, Östra sammanträdesrummet Närvarande

Läs mer

Delårsbokslut 04, 2004 Rättspsykiatriskt centrum i Östergötland

Delårsbokslut 04, 2004 Rättspsykiatriskt centrum i Östergötland Rättspsykiatriska regionkliniken i Vadstena 2004-05-24./. 1 (5) Landstingsstyrelsen 581 91 LINKÖPING Delårsbokslut 04, 2004 Rättspsykiatriskt centrum i Östergötland Medborgare/kund Rättspsykiatriskt centrum

Läs mer

Delårsrapport 09 år 2012

Delårsrapport 09 år 2012 BESLUTSUNDERLAG 1 (1) Ledningsstaben Ekonomigruppen -10-22 LiÖ -30 Hälso- och sjukvårdsnämnden Delårsrapport 09 år Delårsrapport är det sammanfattande namnet på helårsbedömning, delårsbokslut samt uppföljning

Läs mer

Granskning av Delårsrapport

Granskning av Delårsrapport Landstingets revisorer 2014-10-20 Rev/14040 Revisionskontoret Susanne Kangas Anders Marmon Johan Magnusson Granskning av Delårsrapport 2 2014 Rapport 9-14 1 Granskning av måluppfyllelsen i Delårsrapport

Läs mer

Månadsrapport November 2010

Månadsrapport November 2010 Månadsrapport Månadsrapport januari-november Ekonomiskt resultat Periodens utfall Resultatet för perioden januari-november visar ett överskott på 174 mkr före finansiella poster, vilket är 93 mkr bättre

Läs mer

Landstingets kansli 2009-09-02 VU 5/09 Uppdragsavdelningen, Margareta Samuelsson Justerat 2009-09-15

Landstingets kansli 2009-09-02 VU 5/09 Uppdragsavdelningen, Margareta Samuelsson Justerat 2009-09-15 1 (6) Landstingets kansli Uppdragsavdelningen, Justerat 2009-09-15 Vuxenutskottet Tid Onsdagen den 2 september 2009 kl. 09.00 12.00 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sekreterare Kronobergsrummet,

Läs mer

Delårsrapport 02 Regionstyrelsen 2015

Delårsrapport 02 Regionstyrelsen 2015 02 Regionstyrelsen 2015 Januari februari Datum: 24 mars 2015 Diarienummer: RS2015-16 www.regionostergotland.se Innehållsförteckning Sammanfattning... 1 Processperspektivet... 4 Medarbetarperspektivet...

Läs mer

Månadsrapport juli 2015

Månadsrapport juli 2015 Månadsrapport juli Ekonomiskt resultat -07-31 265,5 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med juli uppgår till 265,5 miljoner. Resultatet för motsvarande period 2014 var

Läs mer

Ram för Hälso- och sjukvårdnämnden

Ram för Hälso- och sjukvårdnämnden Budget Budget HSN HSN 2015 2015 Ram för Hälso- och sjukvårdnämnden mkr Utgångsläge budget 2014 3 690 Beslut om omfördelningar i LTF - nationell satsning Skandionkliniken 2,5 - driftkostnader för Pet MR

Läs mer

PROTOKOLL Landstingets pensionärsråd Ledningsstaben 2011-11-30 22-28 1(5) Maud Jonsson kl 09.00-12.00

PROTOKOLL Landstingets pensionärsråd Ledningsstaben 2011-11-30 22-28 1(5) Maud Jonsson kl 09.00-12.00 PROTOKOLL Landstingets pensionärsråd Ledningsstaben 2011-11-30 22-28 1(5) Maud Jonsson kl 09.00-12.00 Sammanträdesplats Närvarande Landstingshuset, S:t Larsgatan 49 B i Linköping. Lokal: Sessionssalen

Läs mer

Projektdirektiv för Samordnad vårdplanering på distans fortsatt införande i Örebro län

Projektdirektiv för Samordnad vårdplanering på distans fortsatt införande i Örebro län Projektdirektiv 1(8) Projektdirektiv för Samordnad vårdplanering på distans fortsatt införande i Örebro län Versionshistorik Version Datum Författare Godkänd av Ändringshistorik 0.1 2015-05-12 Boel Arbetsmtrl

Läs mer

Månadsrapport per mars 2015, Koncernfinansiering

Månadsrapport per mars 2015, Koncernfinansiering Stockholms läns landsti ang Landstingsradsberedningen i(d SKRIVELSE 2015-05-20 LS 2015-0569 Landstingsstyrelsen Månadsrapport per mars 2015, Koncernfinansiering Föredragande landstingsråd: Torbjörn Rosdahl

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsnämndens årsbudget 2012

Hälso- och sjukvårdsnämndens årsbudget 2012 BESLUTSUNDERLAG 1(1) Ledningsstaben Camilla Paananen 2011-11-16 LiÖ 2011-38 Hälso- och sjukvårdsnämnden Hälso- och sjukvårdsnämndens årsbudget 2012 Hälso- och sjukvårdsnämndens (HSN) årsbudget för 2012

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsnämndens uppdrag till landstingsdirektören

Hälso- och sjukvårdsnämndens uppdrag till landstingsdirektören Hälso- och sjukvårdsnämndens uppdrag till landstingsdirektören inför 2008 Hälso- och sjukvårdsnämnden ger följande uppdrag till landstingsdirektören som ytterst ansvarig tjänsteman för hälso- och sjukvården.

Läs mer

ERSÄTTNINGSSYSTEM FÖR RESULTAT. Målrelaterad ersättning inom specialistvården. Nätverkskonferensen 2012

ERSÄTTNINGSSYSTEM FÖR RESULTAT. Målrelaterad ersättning inom specialistvården. Nätverkskonferensen 2012 ERSÄTTNINGSSYSTEM FÖR RESULTAT Målrelaterad ersättning inom specialistvården Nätverkskonferensen 2012 kerstin.petren@lul.se niklas.rommel@lul.se LANDSTINGET I UPPSALA LÄN 2012 Uppsala medelstort landsting:

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2011-06-07

Sammanträdesprotokoll 2011-06-07 Sida 1 Plats och tid KS-salen, Kommunhuset, Drottninggatan 2, Motala Tisdag 7 juni 2011, kl 08:30 12:00 Beslutande Camilla Egberth S ordf Åke Lust M Anne-Lie Liljedahl S Eric Davidsson Birgitta Molin fram

Läs mer

54 Föregående protokoll Patientnämndens protokoll från sammanträdet anmäls justerat.

54 Föregående protokoll Patientnämndens protokoll från sammanträdet anmäls justerat. PROTOKOLL 13 Organ Plats Patientnämnden Bubbholmen, Landstingshuset, Västerås Tidpunkt Torsdagen den 11 juni 2015 klockan 13:30-15:00 Ledamöter Anna Maria Romlid (V), Ordförande Johanna Skottman (S), 1:e

Läs mer

Almateamet på Akutmottagningen i Linköping

Almateamet på Akutmottagningen i Linköping Almateamet på Akutmottagningen i Linköping Ett specialteam för äldre patienter med komplexa vård- och omsorgsbehov Elisabet Carlgren sjuksköterska, vårdplatskoordinator, Akutmottagningen, Universitetssjukhuset

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsutskottet Jönköping 8-18 Tid: , 10:00-16:50 Odontologiska institutionen, konferensrum Kompassrosen

Hälso- och sjukvårdsutskottet Jönköping 8-18 Tid: , 10:00-16:50 Odontologiska institutionen, konferensrum Kompassrosen PROTOKOLL 1(6) Diarienummer Plats: Närvarande: Odontologiska institutionen, konferensrum Kompassrosen Beslutande: Urban Blomberg, ordförande (M) Eva Lundemo (C) Annika Nordin (S) Magnus Lagerqvist (S)

Läs mer

Site visit Region Sjaelland 3 november, 2008. Capio S:t Görans Sjukhus

Site visit Region Sjaelland 3 november, 2008. Capio S:t Görans Sjukhus Site visit Region Sjaelland 3 november, 2008 Nyckeltal för Capio S:t Görans Sjukhus 2007 Grundat 1888, i Capios regi sedan 1999 176 200 besök varav 65 000 akutbesök, 23 000 slutenvårdstillfällen varav

Läs mer

Dnr Vårdcentralen Söderköping Verksamhetsplan 2013 Inklusive årsbudget

Dnr Vårdcentralen Söderköping Verksamhetsplan 2013 Inklusive årsbudget 2012 10 17 Dnr 2012 110 Vårdcentralen Söderköping Verksamhetsplan Inklusive årsbudget Innehållsförteckning Vision (och verksamhetsidé) 1 Medborgar kundperspektivet 2 Processperspektivet 2 Medarbetarperspektivet

Läs mer

Vårdval Primärvård Riktlinjer för landstinget som ägare

Vårdval Primärvård Riktlinjer för landstinget som ägare 1(5) Vårdval Primärvård Riktlinjer för landstinget som ägare 1. BAKGRUND Landstingsstyrelsen fastställde Konsekvenser och riktlinjer för utifrån ett ägarperspektiv, LiÖ 2009-378, i samband med att vårdval

Läs mer

Arbetsplan 2015. Hälso- och sjukvårdsnämndens beredning för behovsstyrning

Arbetsplan 2015. Hälso- och sjukvårdsnämndens beredning för behovsstyrning Arbetsplan 2015 Hälso- och sjukvårdsnämndens beredning för behovsstyrning Handläggare: Christoffer Martinelle, Monica Ulriksson Verksamhet: Beredningen för behovsstyrning Datum: 2015-04-15 Diarienummer:

Läs mer

Delårsrapport 07 år 2009

Delårsrapport 07 år 2009 1 (1) Ledningsstaben Ekonomi och uppföljningsgruppen -08-21 LiÖ -28 Hälso- och sjukvårdsnämnden Delårsrapport år Delårsrapport är det sammanfattande namnet på helårsbedömning, delårsbokslut samt uppföljning

Läs mer

ÄNDRINGSFÖRTECKNING. Daniel Nilsson Dnr: Version Datum Ändring Beslutat av Datum 1. Nyutgåva

ÄNDRINGSFÖRTECKNING. Daniel Nilsson Dnr: Version Datum Ändring Beslutat av Datum 1. Nyutgåva 2(8) ÄNDRINGSFÖRTECKNING Version Datum Ändring Beslutat av Datum 1. Nyutgåva 3(8) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 VERKSAMHETSBERÄTTELSE... 4 1.1 Reglemente för landstingets pensionärsråd (LPR)... 4 1.2 Ledamöter...

Läs mer

Landstingets pensionärsråd 21-28

Landstingets pensionärsråd 21-28 Protokoll Sammanträdesdatum 2006-06-02 Landstingets pensionärsråd 21-28 Tid: Fredagen den 2 juni 2006, kl 09.30-12.00 Plats: Sjukgymnastikens konferensrum, Länssjukhuset i Halmstad Närvarande ledamöter

Läs mer

Delårsrapport 06 år 2013

Delårsrapport 06 år 2013 1 (1) Ledningsstaben Controllergruppen 2013-07-22 LiÖ 2013-27 Landstingsstyrelsen Delårsrapport 06 år 2013 Delårsrapport är det sammanfattande namnet på delårsbokslut samt uppföljning av landstingsdirektörens

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sida 1 Plats och tid KS-salen, Kommunhuset, Drottninggatan 2, Motala Tisdag 1 september 2009, kl 08:30-12:15 Beslutande Martina Axene KD Välfärdsberedningen Siv Ludén S Välfärdsberedningen Jan Arvidsson

Läs mer

Närvarande Ledamöter Lars-Göran Pettersson (VL) ordförande Christian Gustavsson (M) 1:e vice ordförande Anna-Lena Sörenson (S) 2:e vice ordförande

Närvarande Ledamöter Lars-Göran Pettersson (VL) ordförande Christian Gustavsson (M) 1:e vice ordförande Anna-Lena Sörenson (S) 2:e vice ordförande PROTOKOLL 1(10) Sammanträdesplats Sessionssalen, Landstingshuset Linköping Närvarande Ledamöter Lars-Göran Pettersson (VL) ordförande Christian Gustavsson (M) 1:e vice ordförande Anna-Lena Sörenson (S)

Läs mer

Månadsrapport per juli 2015, Koncernfinansiering

Månadsrapport per juli 2015, Koncernfinansiering Stockholms läns landsting Landstingsradsberedningen i(d SKRIVELSE 2015-09-16 Landstingsstyrelsen Månadsrapport per juli 2015, Koncernfinansiering Föredragande landstingsråd: Torbjörn Rosdahl Ärendebeskrivning

Läs mer

Landstingsdirektörens ekonomirapport oktober 2012

Landstingsdirektörens ekonomirapport oktober 2012 1 (6) Ekonomiavdelningen, LLK 2012-11-15 Landstingsdirektörens ekonomirapport oktober 2012 Ekonomi Tack vare en engångsåterbetalning för AFA-försäkringar för åren 2007-2008 prognostiseras ett utfall för

Läs mer

Genombrottet. VC Gibraltargatan. Primärvården Göteborg. Genombrott III 05-10-13 06-09-15. Projekttid. CVU Rapportserie 2006:2

Genombrottet. VC Gibraltargatan. Primärvården Göteborg. Genombrott III 05-10-13 06-09-15. Projekttid. CVU Rapportserie 2006:2 Genombrottet VC Gibraltargatan Primärvården Göteborg Projekttid 05-10-13 06-09-15 Teammedlemmar: Christina Håkansson Calmerklint, Verksamhetschef Jones Zaeri, Läkare Lena Glennsten Dolfe, Distriktssköterska

Läs mer

Budget 2011 Plan 2012-2014

Budget 2011 Plan 2012-2014 Alliansens och DSPs Finansplan 2011 Plan 2012-2014 Landstingsstyrelsen 8 nov 2010 Sid 1 Innehållsförteckning Driftbudget, tkr.ii II t II,_ " III II II'II II 3 Resultatbudget, mkr 7 Finansieringsbudget,

Läs mer

Länspensionärsrådet (LPR) 14-26

Länspensionärsrådet (LPR) 14-26 PROTOKOLL 1(5) Diarienummer Plats: Regionens hus, Sal B Närvarande: Jimmy Henriksson, L ordförande Solveig Löfdahl, PRO, vice ordf Helena Stålhammar C (ers Britt Johansson, M) Lena Persson, S Kjell Lindström,

Läs mer

Månadsrapport mars 2015

Månadsrapport mars 2015 Månadsrapport mars Ekonomiskt resultat -03-31 91,1 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med mars uppgår till 91,1 miljoner. I resultatet ingår realisationsvinster från

Läs mer

Landstingsdirektörens ekonomirapport juli 2012

Landstingsdirektörens ekonomirapport juli 2012 1 (6) e Ekonomiavdelningen, LLK -08-22 Landstingsdirektörens ekonomirapport juli 2 (6) Ekonomi Trots förvärrad skuldkris i Sydeuropa och tecken på en försvagad konjunktur på flera andra håll i världen

Läs mer

Nr 15. Landstingsstyrelsen. 2015-05-19 Dnr 2015/00010

Nr 15. Landstingsstyrelsen. 2015-05-19 Dnr 2015/00010 2015-05-19 Dnr 2015/00010 Nr 15 Landstingsstyrelsen Landstingsstyrelsens arbetsutskott har vid sitt sammanträde den 18 maj 2015 behandlat ärende angående svar på 2014 års revisionsberättelse. Landstingsstyrelsens

Läs mer

Skattekronans fördelning: 10,77 kr

Skattekronans fördelning: 10,77 kr Skattekronans fördelning: 10,77 kr Kultur, utbildning och friluftsliv (0,16kr) Habilitering o hjälpmedel (0,21kr) Tandvård (0,30kr) Läkemedel (1,37kr) Kollektivtrafik och övrig reg verk (0,63kr) Politisk

Läs mer

Presentation av landstingets ledningsgrupp. Utbildning för landstingets förtroendevalda Landsstingssalen 2015-01-21

Presentation av landstingets ledningsgrupp. Utbildning för landstingets förtroendevalda Landsstingssalen 2015-01-21 1 Presentation av landstingets ledningsgrupp Utbildning för landstingets förtroendevalda Landsstingssalen 2015-01-21 2 Landstinget Blekinge Livskvalitet för dig, vårdkvalitet för oss 3 4 Blekingesjukhuset

Läs mer

Kvalitetsbokslut 2012

Kvalitetsbokslut 2012 Diarienummer: Kvalitetsbokslut 2012 Akutkliniken NLN Ett öppet och hållbart landsting för jämlik hälsa, mångfald och valfrihet Innehållsförteckning Inledning... 3 Faktaruta... 3 Organisation / Kompetens...

Läs mer