Sammanträdesprotokoll

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammanträdesprotokoll 2010-08-17"

Transkript

1 ida 1 Plats och tid ammanträdesrum Eken, Långbackagatan 1, Motala Tisdag 17 augusti 2010, kl 08:30 11:30 Beslutande Martina Axene KD ordf iv Ludén Jan Arvidsson C Hans Hollander PI Ingeman vensson Carl-Gunnar Andersson Pensionärernas Riksorganisation, PRO Eric Davidsson Pensionärernas Riksorganisation, PRO Harry Lundberg Pensionärernas Riksorganisation, PRO Ulla äfström veriges Pensionärsförbund, PF Iréne Carlsson veriges Pensionärsförbund, PF Lars-Erik Landestorp Riksförbundet PensionärsGemenskap, RPG Karin Wendt veriges Pensionärers Riksförbund, PRF Övriga närvarande Ingalill ondell FP Inger Hedin Marianne Elf Göran Fornåå veriges Pensionärsförbund, PF Harry vensson Riksförbundet PensionärsGemenskap, RPG Kjell Alsetun Eva Dufwenberg Jessica Björk Annika Nordström ekreterare Äldreinformatör/Anhörigkonsulent Projektledare Handläggare Utses att justera Justeringens plats och tid Carl-Gunnar Andersson ocialförvaltningen 18 augusti 2010 kl 09:00 Paragrafer ekreterare Ordförande Justerande Kjell Alsetun Martina Axene Carl-Gunnar Andersson Utdragsbestyrkan

2 ida 2 KPR 44 ammanträdet öppnas Ordförande Martina Axene hälsar de närvarande välkomna till dagens sammanträde och förklarar detsamma öppnat. KPR 45 Dagordning Dagordning för sammanträdet fastställs enligt förslag med vissa smärre ändringar i ordningsföljden. KPR 46 Val av protokolljusterare Carl-Gunnar Andersson utses till protokolljusterare. KPR 47 Lägesbeskrivning av hur arbetet med LOV framskrider Handläggare Annika Nordström informerar om hur arbetet med införande av valfrihet inom hemtjänsten enligt Lagen om valfrihet (LOV) framskrider i Motala kommun. Information om Valfrihetssystem inom hemtjänsten i Motala kommun: Håkan Nilsson, utvecklingssamordnare, tel Annika Nordström, handläggare, tel Britt Lundén, biståndshandläggare, tel växel Bilaga: Åhörarkopior av OH-bilder bifogas protokollet.

3 ida 3 KPR 48 Boendeprojekt Ulax Projektledare Jessica Björk presenterar syfte och målsättning för Boendeprojekt Ulax. För eventuella frågor om projektet och anmälan av intresse från pensionärsorganisationerna i Motala för framtida samarbete med Boendeprojekt Ulax kan kontakt tas med projektledare Jessica Björk, tel , e-post Bilaga: Åhörarkopior av OH-bilder bifogas protokollet. KPR 49 äkerhet i bostaden, broschyr mm Äldreinformatör Eva Dufwenberg föreslår att Motala kommun inte skapar en egen broschyr för äldres säkerhet i syfte att öka tryggheten för äldre och minska utsattheten för brott som tidigare har planerats utan istället använder broschyren äkerhet i vardagen Tips och råd på äldre dar! som Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MB) har producerat i samarbete med bland annat pensionärsorganisationerna på nationell nivå. Till MB:s broschyr hör en checklista för säkerhet inomhus. Broschyren med bifogad checklista delas ut till ledamöterna. MB:s material får kommunen kostnadsfritt och distribuerar till de pensionärsorganisationer som så önskar. Materialet kommer också att presenteras på Äldremässan samt finnas tillgängligt på många offentliga platser i kommunen. Beslut: 1. beslutar att inte göra någon egen broschyr lokalt för Motala kommun utan istället använda broschyren äkerhet i vardagen Tips och råd på äldre dar! som Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MB) har gjort.

4 ida 4 KPR 50 Uppsökande verksamhet för personer 80 år och äldre Äldreinformatör Eva Dufwenberg informerar om hur planeringen för uppsökande verksamhet för personer 80 år och äldre framskrider. Under hösten, 1 september till 31 december, kommer 3 projektanställda undersköterskor att tillsammans med Äldreinformatör planera och genomföra uppsökande verksamhet för ca personer över 80 år i Motala kommun. Genomförandet sker genom informationsträffar, telefonkontakt och/eller hembesök efter att personen fått inbjudningsbrev och informationsbroschyrer hem i brevlådan. Efter projekttidens slut ska fortsatt uppsökande verksamhet utföras av Äldreinformatören. Pensionärsorganisationerna kommer att sprida denna information i sina egna forum så det blir känt att de som är 80 år och äldre kommer att få detta erbjudande i brevlådan. KPR 51 Äldremässa 2010 Äldreinformatör Eva Dufwenberg informerar om hur planeringen för Äldremässan fredag 15 oktober i Folkets hus, Motala, framskrider. En inbjudan till Äldremässan som organisationerna kan dela ut på sina möten innan det slutgiltiga programmet är färdigt visades och delades ut. Fler exemplar kan hämtas i receptionen i kommunhuset. Frivilliga ur pensionärsorganisationerna ska ideellt dela ut program vid entrén till Äldremässan och ta emot svar på en enkät när besökarna lämnar mässan. Eva Dufwenberg lämnar en bokningslista till pensionärsorganisationernas samrådsgrupp med tider till gruppens möte den 14 september. Inbjudan i ny reviderad version bifogas protokollet.

5 ida 5 KPR 52 Pensionärernas medinflytande i Motala kommun Göran Fornåå redovisar de svar från de politiska partierna som pensionärsorganisationerna fått på frågor om bland annat fortsatta existens. Ledamöterna diskuterar fortsatta existens och formerna för den samverkan mellan kommunen och organisationer i planeringen av insatser för äldre som kommunen enligt socialtjänstlagen är ålagd att organisera. Utdrag ur socialtjänstlagen 5 kap. ärskilda bestämmelser för olika grupper Äldre människor 6 ocialnämnden ska göra sig väl förtrogen med levnadsförhållandena i kommunen för äldre människor samt i sin uppsökande verksamhet upplysa om socialtjänstens verksamhet på detta område. Kommunen ska planera sina insatser för äldre. I planeringen ska kommunen samverka med landstinget samt andra samhällsorgan och organisationer. Beslut: 1. Pensionärsorganisationernas representanter vill att ska finnas kvar och önskar en dialog om utveckling av formerna för den samverkan mellan kommunen och organisationer i planeringen av insatser för äldre som kommunen enligt socialtjänstlagen är ålagd att organisera. KPR 53 Planering av höstens verksamhet och sammanträden i KPR Ordförande Martina Axene frågar ledamöterna om särskilda önskemål för hösten. Det har framförts önskemål från pensionärsorganisationernas representanter i KPR och löfte om studiebesök på nya boendet olbacken innan inflyttning sker. Invigning av olbacken sker onsdag den 15 september och första inflyttning av boende den 6 oktober. Det finns planer på att arrangera visning för allmänheten. Eva Dufwenberg ska fråga Jaan Noor om KPR kan göra studiebesök på olbacken innan inflyttning sker. ammanträdesplan för hösten 2010 Tisdag 26 oktober i K-salen Tisdag 7 december i K-salen

6 ida 6 KPR 54 Övrigt Ingen övrig fråga är anmäld. KPR 55 ammanträdet avslutas Ordförande Martina Axene tackar de närvarande för visat intresse och förklarar sammanträdet avslutat.

7 Register 44 ammanträdet öppnas 2 45 Dagordning 2 46 Val av protokolljusterare 2 47 Lägesbeskrivning av hur arbetet med LOV framskrider 2 48 Boendeprojekt Ulax 3 49 äkerhet i bostaden, broschyr mm 3 50 Uppsökande verksamhet för personer 80 år och äldre 4 51 Äldremässa Pensionärernas medinflytande i Motala kommun 5 53 Planering av höstens verksamhet och sammanträden i KPR 5 54 Övrigt 6 55 ammanträdet avslutas 6