Fiberomvandlare får försäljningsförbud. » sid 5. Elbesiktiga ditt hus. » sid 6. Detta gäller för. behörighet. » sid 3

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Fiberomvandlare får försäljningsförbud. » sid 5. Elbesiktiga ditt hus. » sid 6. Detta gäller för. behörighet. » sid 3"

Transkript

1 aktuellt# Fiberomvandlare får försäljningsförbud» sid 5 Elbesiktiga ditt hus» sid 6 Detta gäller för behörighet» sid 3

2 GD har ordet Från Beijing till Kristinehamn Så är jag tillbaka i Sverige efter lite mer än ett år i Kina. Ett fantastiskt sommarväder och sol över Vänerns glittrande vatten mötte mig när jag anlände till Kristinehamn den 1 juni. Det var nästan lika varmt utomhus som i Beijing men betydligt lättare att andas. Visst är den svenska sommaren härlig! Tiden i Kina var lärorik och dessutom dramatisk genom det svåra vinterväder som drabbade landet under början av året samt den svåra jordbävningen i Sichuanprovinsen för drygt en månad sedan. Jordbävningen kändes tydligt även i kontoret i Beijing och vi samlades utomhus där en stämning av obehag infann sig. Några dagar senare sade mina kinesiska kollegor att det kanske är dags att sluta förknippa siffran åtta med lycka med tanke på katastroferna under år På tal om siffran åtta så kan det noteras att de olympiska spelen öppnas klockan 8 på kvällen just den 8/8 i år Vinterns svåra snöoväder i Kina påverkade även elsäkerheten genom att elnätens frånskiljare som normalt öppnas före arbete frös ihop så att reparationsarbeten fick göras med enbart nätets effektbrytare i frånläge. Jag hade förmånen att delta i ett möte med det statliga nationella kinesiska nätföretaget om ny teknik för att göra elnäten mer robusta mot snö och is. I perspektivet av dessa stora katastrofer kanske vi ställer oss frågan om det är värt att arbeta med just elsäkerhet. För mig är det svaret enkelt ja eftersom en olycka kan vara lika allvarlig för de drabbade oberoende av om den orsakas av jordbävning eller av elektricitet. Här på Elsäkerhetsverket råder en frisk framåtanda med många nyanställda. Våra erfarna kollegor delar med sig av sitt kunnande på ett positivt sätt. Stämningen är god och jag har blivit mycket väl mottagen. Jag träffar organisationer inom elområdet och före semestern besöker jag våra tre tillsynsdistrikt som utför tillsyn av starkströmsanläggningar och genomför olycksfallsutredningar. Den andra veckan i juni medverkade jag i ett nordiskt möte som den här gången hölls på ett regnigt Färöarna. De nordiska elsäkerhetsmyndigheterna lär av varandra och strävar efter gemensamma regler, bland annat för att förenkla elinstallationsarbete över gränserna, och för samsyn inom det europeiska samarbetet samt internationellt. Ett sådant område är spisbränder där Sverige medverkar inom IEC International Electrotechnical Commission, för säkrare elspisar. Bränder från just spisar som glöms påslagna utgör en stor del av elrelaterade bränder. Här kan ny teknik bidra till ökad säkerhet. Elsäkerhetsverket fortsätter arbetet med regelförenkling och kommer närmast att se över de regler som hanterar avgifter inom elområdet. Vi har också fått i uppdrag av näringsdepartementet att ge in ett förslag på ny lagstiftning rörande behörighet för elinstallatörer. I samband med detta kommer vi att bjuda in olika aktörer för att få deras syn på hur det nya systemet bäst bör utformas. Vidare ska vi också öka erfarenhetsutbytet med våra nordiska grannländer i denna fråga, inte minst för att jämföra deras behörighetssystem med vårt eget. Vi ser även över de regler som styr marknadskontroll av elektrisk materiel. Njut av sommaren och tänk på att använda fullgod elmateriel. Jordfelsbrytare ökar säkerheten vid användning av eldriven materiel utomhus. Sommarhälsningar Magnus Olofsson A K T U E L LT E L S Ä K E R H E T S V E R K E T S N Y H E T S B R E V # TEL REDAKTÖR Ann-Charlotte Carlqvist ANSVARIG UTGIVARE Magnus Olofsson LAYOUT & PRODUKTION Blueprint

3 behörighet Behörighet är det tillstånd som krävs för att få ansvara för elinstallationsarbeten. Det betyder att minst en person per företag som arbetar med elinstallationer måste ha behörighet. Den personen har i sista hand ansvar för arbetet och de kontroller som ska utföras. Detta gäller för Behörighet Gemensamt för alla typer av behörighet är kravet på teoretisk utbildning och praktisk erfarenhet. Beroende på vilken behörighet man söker skiftar kraven. Elsäkerhetsverkets personal som ansvarar för handläggningen finns alla i Kristinehamn. Generellt kan man säga att det finns två huvudgrupper av behörighet. En allmän behörighet som finns i olika varianter, bland annat bara för lågspänningsanläggningar (ABL) eller för högoch lågspänningsanläggningar (AB), berättar Lars Melchert. Det finns också en begränsad behörighet för enklare typer av arbeten, även den indelad i olika klasser. Exempel på anläggningar där kravet är den högsta klassen allmän behörighet AB är elverk, nätägare och industri. För personer som utför installationer i exempelvis hyreshus och villor, kan allmän behörighet lågspänning ABL räcka. Begränsade behörigheter gäller ofta personer som jobbar med installation av spisar, tvättmaskiner eller fastighetsskötsel. Behörigheten söker du hos Elsäkerhetsverket. Ansökningsblankett och blankett för praktikintyg finns på vår hemsida, Förutom personuppgifter ska du fylla i vilken behörighet du ansöker om samt skicka med styrkta kopior av betyg och praktikintyg. Intygen måste vara skrivna på Elsäkerhetsverkets blankett och den behörige installatören i det företag man är/varit anställd i ska fylla i uppgifterna samt skriva under intyget. Vi behöver även få med uppgifter om innehållet i vissa högre utbildningar så att vi kan se om du har läst de ämnen som krävs. Praktiken ska preciseras så att vi kan se att man fått den mångsidiga praktik som krävs. Vi lägger stor vikt på praktikintygen, säger handläggare Ronny Press. Den som har behörighet i ett land som omfattas av EES-avtalet kan efter ansökan hos Elsäkerhetsverket få en motsvarande svensk behörighet. Övriga krav på sökande från EES-länder finns att läsa i ELSÄK-FS 2007:2. Uppfyller du de krav som är fastställda för respektive behörighet skriver vi ut ett behörighetsbevis. Detta kan numera endast skickas som postförskott och kostar kr. Behörigheter som utfärdas idag gäller till utgången av det år man fyller 67 år. Precis som med ett körkort, kan den som missköter sig få någon typ av åtgärd mot sin behörighet. Oftast brukar det räcka med en varning när det händer något, men det har hänt att Elsäkerhetsverket återkallat behörigheter.» text forts sidan 4 a k t u e l l t # 2 j u n i

4 behörighet» forts från sidan 3 Allmänna behörigheter AB gäller för alla elinstallationsarbeten. ABL gäller för alla elinstallationsarbeten på lågspänningsanläggningar. ABH gäller för alla elinstallationsarbeten på högspänningsanläggningar. Begränsade behörigheter BB1 gäller för vissa elinstallationsarbeten på lågspänningsanläggningar. Behörigheten omfattar följande: uppsättning och flyttning i befintlig gruppledning av enstaka ljusarmatur, installationsströmställare och uttag med tillhörande kablar fast anslutning och losskoppling av en maskin, apparat, bruksföremål eller annan anordning med tillhörande styr-, regler-, säkerhets- och indikeringsdon samt förläggning och anslutning av kablar som tillhör donen. BB2 gäller för vissa elinstallationsarbeten på lågspänningsanläggningar. Behörigheten omfattar följande: fast anslutning och losskoppling av en maskin, apparat, bruksföremål eller annan anordning med tillhörande styr, regler, säkerhets- och indikeringsdon samt förläggning och anslutning av kablar som tillhör donen. FAKTA På hämtar du blanketter för ansökan samt praktikintyg. I registret kan du läsa behörighetsföreskriften ELSÄK-FS 2007:2. Där finns dels de olika behörighetsklasserna beskrivna samt kraven för utbildning och praktik. Varje år får Elsäkerhetsverket in cirka ansökningar om behörighet. Ungefär 400 av dem avser förlängningar. Elsäkerhetsverket utför inga meritvärderingar i förväg. Du måste skicka in en ansökan om behörighet för att se om du har rätt meriter. Tyskland och Polen dominerar ansökningarna från utlandet. Många av de som vill ansöka om en svensk behörighet söker ofta en högre behörighet än de är kvalificerade för. Du kan bara ansöka om en behörighet åt gången. Lampprojekt över gränserna Elsäkerhetsverket är en av 15 myndigheter som deltagit i ett EU-projekt med att utvärdera elsäkerheten hos olika lamptyper. Alla de myndigheter som deltagit i projektet utför marknadskontroll under lågspänningsdirektivet (LVD) i sin dagliga verksamhet. Ett av målen med projektet har varit att titta på hur varje myndighet tillämpar marknadskontroll och hur myndigheterna kan bli bättre på att samarbeta inom området. Totalt har 226 lamptyper med misstänkta brister köpts in och testats varav elva lampor klarade sig helt utan anmärkning. De vanligaste bristerna var bland annat konstruktionsfel, dålig isolering och avsaknad av information om tillverkare eller importör. CE-märkning och andra tekniska beskrivningar saknades också på många av lamporna. 162 lampor hade brister i konstruktionen 53 lampor hade administrativa brister 11 lampor klarade sig helt utan anmärkning Delaktiga länder: Belgien, Cypern, Finland, Island, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Norge, Polen, Slovenien, Spanien, Sverige, Tyskland, Ungern och Österrike. text Sandra Petterson a k t u e l l t # 2 j u n i

5 säkerhet Elsäkerhetsverket har beslutat om försäljningsförbud med återtagande från slutanvändare av en fiberomvandlare som finns monterad i fler än lägenheter i Sverige. Fiberomvandlare får försäljningsförbud Arecta Communication AB har gått ut med en skarp varningsinformation till samtliga berörda. Tillsammans med sina kunder, bostadsbolag och installatörer, jobbar man för att ta fram en plan för återtag. Den förbjudna produkten är en fiberomvandlare som omvandlar en inkommande optisk signal via optisk fiber till en elektrisk signal som kan gå ut i befintligt antennät för TV och radio eller datanät. Konvertern är behäftad med en rad fel. Det allvarligaste felet innebär att fiberomvandlarens metallchassi kan bli spänningssatt med 230 V då den saknar isolationsskydd. Fiberomvandlaren är i sin tur monterad i ytterligare en metallåda som då också riskerar att bli spänningssatt. Den aktuella produkten är tillverkad av N-Net Technologies i Kina. För mer information kontakta Susanne Sundström på telefon Uppdaterade ATEX-riktlinjer ATEX-riktlinjerna är till för att öka säkerheten för utrustningar och arbetsmiljö i explosionsfarliga områden. ATEX-riktlinjerna berör alla områden där det finns en risk i och med att explosionsfarliga blandningar av gas eller damm förekommer. Exempel på sådana miljöer kan vara bensinstationer, lackeringsföretag och andra inrättningar där en explosiv miljö kan uppstå. ATEX-riktlinjerna är nu uppdaterade i en andra utgåva. Riktlinjerna är avsedda att fungera som en handbok för den som berörs av direktiv 94/9/EG. Syftet med riktlinjerna är att styra så att tillämpningen av direktivet blir mer enhetligt. Nytt för den uppdaterade versionen av riktlinjerna är bland annat en del förtydligande kring märkningen av kategori tre-utrustning. Stycket går att hitta i den omarbetade guiden där också anmälda organs agerande vid upptäckt av farlig produkt är förtydligade. I riktlinjerna kan du även läsa om hanteringen av testresultat från tillverkare. De nya ATEX-riktlinjerna hittar du på under rubriken Produkter. Klicka sedan på Elsäkerhetsverket roll/regelverket. För att lätt kunna se de uppdateringar som gjorts i ATEX-riktlinjerna har samtliga markerats med blå text. fotnot ATEX är en förkorting av det franska namnet Appareils destinés à être utilisés en Atmosphères Explosibles. a k t u e l l t # 2 j u n i

6 Sommarmånaderna innebär också högsäsong för husköp. Men, det många glömmer när de köper villa eller fritidshus är att kontrollera fastighetens elinstallationer. Elbesiktning lika viktig som fuktkontroll vid husköp Elsäkerhetsverket får många samtal från privatpersoner som råkat ut för att deras nyinköpta fastighet har bristfälliga elinstallationer, säger överinspektör Lars Hansson vid Elsäkerhetsverket. Som ägare och innehavare av en fastighet är du ansvarig för att elanläggningen uppfyller gällande lagstiftning. Vid husköp gör de flesta en grundlig byggbesiktning. Besiktningen utförs med hjälp av en besiktningsman, men handlar i regel bara om kontroll av fastighetens byggkonstruktion. De flesta glömmer bort att kontrollera elen. En felaktig elinstallation, där till exempel säkringar och jordfelsbrytare inte fungerar på rätt sätt, kan innebära risk för att man får ström genom kroppen. De större försäkringsbolagen uppger att procent av alla bränder i Sverige orsakas av elfel. Som fastighetsägare riskerar du också nedsatt försäkringsbelopp om orsakerna till brand eller annan olycka berott på bristfälliga elinstallationer.» text forts sidan 7 Fakta Säljaren av en fastighet har upplysningsplikt som omfattar fel och brister som säljaren känner till och som köparen inte kan upptäcka. Köparen har skyldighet att undersöka och kontrollera fastigheten som ska köpas. Bland annat innebär det kontroll av elinstallationer. a k t u e l l t # 2 j u n i

7 » forts från sidan 6 För att veta om elinstallationerna är korrekt utförda rekommenderas en särskild elbesiktning. Då kontrolleras om installationen är fackmannamässigt utförd och rätt underhållen. På så sätt minskar du risken för elolycksfall, elbränder och eventuella tvister med säljaren. Jag har varit i kontakt med flera personer som drabbats och som menar att det är svårt att hävda att bristfälliga elinstallationer är ett dolt fel, fortsätter Lars Hansson. Kontroll av elinstallationer faller under köparens undersökningsplikt eftersom fel kan upptäckas vid besiktning. För en lekman är det svårt att med blotta ögat se om det är nödvändigt med en besiktning. En fackman däremot kan lossa på uttag, titta ovanför en infälld spotlight eller undersöka elcentralen för att avgöra om en mer omfattande besiktning är nödvändig. Det kan därför vara klokt att anlita en besiktningsman som gör en första bedömning för att se om en utförligare besiktning är nödvändig. Här kan du som köpare också ta ställning till om du vill gå vidare med husköpet. Alla kanske inte är beredda brister kan ibland bli höga. Framförallt att direkt sätta igång ett omfattande är en besiktning en billig och ovärderlig renoveringsarbete. försäkring för att minska risken för En besiktning kostar omkring elolyckor eller brand. Sådana olyckor kronor och många kan tycka att det är kan inte mätas i pengar för dem som dyrt. Men, det kan vara en billig försäkring om det visar sig att elanläggningen drabbas. inte motsvarar de krav som finns och text & foto måste åtgärdas. Kostnader för att åtgärda Ann-Charlotte Carlqvist Tips för säkrare el! Anlita alltid behörig elinstallatör för elarbeten som kräver det. Obehörigt elinstallationsarbete är straffbart. Om det blir fel kan detta leda till brand eller elolycka. Kontrollera att elarbeten är fackmässigt utförda och att de fortfarande håller måttet. Även ett nytt hus kan vara behäftat med fel byggfusk förekommer! Vid en besiktning försäkra dig om att besiktningsmannen har rätt kunskap och erfarenhet. Vänd dig till en elinstallatör på orten eller kontakta Elektriska installatörsorganisationen, EIO, Elektriska nämnden har ungefär 170 auktoriserade besiktningsingenjörer som du kan kontakta om du vill ha tag i en besiktningsman. Läs mer på Säkrare elprodukter från Kina Under min sista vecka i Beijing fick jag tillfälle att besöka EU-representationen i Kina där jag träffade EUs standardiseringsexpert Klaus Ziegler. Kina är närmast att betrakta som världens fabrik för allt från leksaker till elprodukter. Närmare hälften av antalet produkter som importeras till Sverige är tillverkade i Kina. I systemet med CE-märkning ansvarar importören för att produkten är säker. Elsäkerhetsverket tar stickprov på marknaden och kontrollerar elektriska produkters säkerhet och elektromagnetisk kompatibilitet. Under år 2007 fick hela 27 procent (87 stycken) av de kontrollerade produkterna i Sverige försäljningsförbud. De allra flesta av dessa produkter var CEmärkta. Klaus Ziegler arbetar med att utveckla samarbetet mellan EU och Kina så att standarder och marknadskontroll blir mer lika. Inom EU används idag ett samarbete som innebär att ett land som upptäcker en farlig produkt enkelt kan informera de andra europeiska länderna om sitt försäljningsförbud eller återkallande av produkten. Även Kina arbetar med att införa ett liknande system mellan landets provinser. Enligt Klaus kan ett ökat samarbete mellan Europa och Kina inom områdena marknadskontroll och standardisering bidra till säkrare produkter. Gemensamma regler medverkar till att farlig elmateriel inte kommer ut på marknaden. Här kan Sverige ta en aktiv roll. text Magnus Olofsson a k t u e l l t # 2 j u n i

8 NOTERAT Elsäkerhetsverket bra men okänt Nu är resultatet klart från den varumärkesundersökning som Elsäkerhetsverket genomförde tidigare i år. Syftet var att verket ville få en bra grund för att utveckla det egna varumärket och till det efterfrågades information om kännedom och uppfattning om myndigheten. Undersökningen genomfördes som en kvantitativ telefonenkät, med datainsamling under mars månad. Målgruppen för undersökningen var vuxna privatpersoner i Sverige i åldrarna år. Resultatet visar att Elsäkerhetsverket är relativt okänd för allmänheten. Spontant svarar tio procent på frågan om man känner till någon myndighet som arbetar med säkerhet inom elområdet. 55 procent känner inte till någon myndighet alls. På direkt fråga visar det sig att 58 procent inte alls känner till Elsäkerhetsverket, en tredjedel har hört talas om, men har ingen vidare kännedom, åtta procent känner till lite grand, men har aldrig varit i kontakt. Tre procent har god kännedom och har också varit i kontakt. Elsäkerhetsverket ger rätt associationer, allmänheten tänker framförallt på elsäkerhet, men även statligt samt lagar och förordningar. 78 procent anser att det är bra att det finns ett Elsäkerhetsverk i Sverige. Allmänheten har en positiv bild av Elsäkerhetsverket, med ett medelvärde 3,5 på en femgradig skala, men en tredjedel svarar vet ej, det vill säga tar ej ställning. Respondenterna vet för lite, men spontana kommentarer om att det är bra att Elsäkerhetsverket finns och att det är viktigt med regler. Allmänheten har också ett bra förtroende för Elsäkerhetsverket, med ett medelvärde på 3,7 på en femgradig skala. Men majoriteten vet inte vilka tjänster som Elsäkerhetsverket erbjuder. Resultatet visar egentligen på det som vi trodde, att spontankännedomen bland allmänheten är låg, säger informationschef Ann- Charlotte Carlqvist. Positivt är att allmänheten får positiva associationer när de hör vårt namn. Vi har nu en bra grund att stå på i det fortsatta varumärkesarbetet. Ta det säkra före det osäkra! Den 9 oktober ordnas en konferens om säkerhetskultur i Stockholm där olika myndigheter bjudits in att delta. Elsäkerhetsverket är en av arrangörerna och att döma av de intresseanmälningar som kommit in är intresset stort. Syftet med konferensen är att förebygga olyckor på olika sätt. Konferensen är ett samarbete mellan Elsäkerhetsverket, Arbetsmiljöverket, Vägtrafikinspektionen och Kärnkraftsinspektionen. Säkerhetskultur är ett område som myndigheterna behöver titta närmare på inom våra olika ansvarsområden. I vår målsättning att minska olyckor är det viktigt att vi försöker förstå varför olyckor händer med utgångspunkt från ett bredare perspektiv, säger Lars Kilsgård, elinspektör vid Elsäkerhetsverket. Frågeställningar som Lars Kilsgård vill lyfta är hur attityder och värderingar påverkar de speciella omständigheterna vid händelsetillfället, hur de samverkar och i sin tur framkallar det vi brukar kalla olyckor. En av föreläsarna under dagen är Marianne Törner, forskningsledare för gruppen Risk och säkerhet i arbetet vid Arbets- och Miljömedicin vid Göteborgs universitet. Hon kommer bland annat att ta upp chefernas roll i hur medarbetarna uppfattar en organisations policies, procedurer och praktik som påverkar säkerheten på en arbetsplats. Intresset för konferensen är mycket stort och anmälningarna och arrangörerna räknar med ett hundratal deltagare. Vill du veta mer om konferensen, kontakta Lars Kilsgård, a k t u e l l t # 2 j u n i

9 till sist... Vill du bli en av oss? Under hösten börjar tre nya medarbetare arbeta vid Elsäkerhetsverket i Kristinehamn. Samtidigt börjar också planerna på utbyggnaden av lokalerna för att kunna ta emot ytterligare fler kompetenta medarbetare. Senast under 2010 ska samtliga anställda vid Elsäkerhetsverket ha sin arbetsplats i Kristinehamn. Vill du bli en av oss? Vi söker främst personer med erfarenhet från elanläggningsområdet inom låg/högspänning och som vill arbeta med elsäkerhetsfrågor samt tillsyn. Redan nu tar vi emot intresseanmälningar, mejla dem till Du kan även kontakta personalhandläggare Ann- Marie Andersson på telefon En riktigt trevlig sommar önskar vi på Elsäkerhetsverket! Vi behöver din hjälp... Vad vill du läsa om i Aktuellt? För att detta nyhetsbrev ska bli så bra som möjligt vill vi veta vad våra läsare vill veta mer om! Kanske har du hört talas om en bra idé för att öka elsäkerheten? Har ni kanske genomfört förbättringar eller skapat rutiner på just er arbetsplats som kan vara bra att tipsa andra om? Dina synpunkter vill vi att du anmäler på vår webb. Gå in på På startsidan under Aktuellt finns ett formulär att fylla i. Tack för hjälpen!???? a k t u e l l t # 2 j u n i

I N F O R M A T I O N F R Å N E L S Ä K E R H E T S V E R K E T. » sid 4. i framkant. » sid 2. Marknadskontroll. för konsumentens bästa.

I N F O R M A T I O N F R Å N E L S Ä K E R H E T S V E R K E T. » sid 4. i framkant. » sid 2. Marknadskontroll. för konsumentens bästa. aktuellt# 2 2 0 0 9 I N F O R M A T I O N F R Å N E L S Ä K E R H E T S V E R K E T Sista tillsynsbesöket» sid 4 Skogsindustri i framkant» sid 2 Marknadskontroll för konsumentens bästa» sid 8 om EMC Skogsindustri

Läs mer

BARN OCH HEMMAFIXARE SKADAR SIG PÅ EL» sid 3. Nya broschyrer om innehavaransvaret för campingplatser och småbåtshamnar» sid 8

BARN OCH HEMMAFIXARE SKADAR SIG PÅ EL» sid 3. Nya broschyrer om innehavaransvaret för campingplatser och småbåtshamnar» sid 8 AKTUELLT #2 2014 Nya broschyrer om innehavaransvaret för campingplatser och småbåtshamnar» sid 8 Elbränder ökar i privatbostäder» sid 7 Marknadskontroll av växelriktare för solceller» sid 5 BARN OCH HEMMAFIXARE

Läs mer

Från fulel till elrätt. Så ser elriskerna ut i svenska hem

Från fulel till elrätt. Så ser elriskerna ut i svenska hem Från fulel till elrätt Så ser elriskerna ut i svenska hem Så ser elriskerna ut i svenska hem EIO 1 Rätt och fel om elinstallationer 4 Undersökningen - Sammanfattning 5 - Resultat 6 Fulelen i svenska hem

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING ÅRSREDOVISNING 2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Organisation..................................... 3 GD har ordet..................................... 4 Verksamhetens kostnader........................... 5 RESULTATREDOVISNING

Läs mer

Kartläggning av elinstallatörer och yrkesmän

Kartläggning av elinstallatörer och yrkesmän Kartläggning av elinstallatörer och yrkesmän 3EV376 ELSÄKERHETSVERKET TEL 5585 E POST registrator@elsakerhetsverket.se ORG.NR 224466 Box 4, 68 2 Kristinehamn FAX 5585 WEBB www.elsakerhetsverket.se ELSÄKERHETSVERKET

Läs mer

SÄKRA ELINSTALLATIONER ETT NYTT SYSTEM FÖR ELINSTALLATÖRER

SÄKRA ELINSTALLATIONER ETT NYTT SYSTEM FÖR ELINSTALLATÖRER SÄKRA ELINSTALLATIONER ETT NYTT SYSTEM FÖR ELINSTALLATÖRER E L S Ä K R 2 0 1 0 : 2 FÖRORD Nuvarande regler för behörighet för elektriska installationer har gamla anor och brukar härledas till år 1919.

Läs mer

bransch.nytt Nya avgifter inkl. moms fr.o.m 2012-05-01

bransch.nytt Nya avgifter inkl. moms fr.o.m 2012-05-01 1.2012 bransch.nytt Idéer och energinyheter för elinstallatörer E.ON Elnät Ny avgiftsmodell för nyanslutningar mer rättvis och logisk Den 1 maj inför E.ON Elnät en ny modell för nyanslutningsavgifter.

Läs mer

Enklare vardag för företag. Verktyg i regelförenklingsarbetet

Enklare vardag för företag. Verktyg i regelförenklingsarbetet Enklare vardag för företag Verktyg i regelförenklingsarbetet Tillväxtverket bildades 1 april 2009. Myndigheten ska arbeta för fler och växande företag samt ett hållbart och konkurrenskraftigt näringsliv

Läs mer

Frågor om ansvar, avtal och förmedlingsuppdrag i fokus. Accepterat pris ökar tryggheten och tydligheten. Kvinnor frågar mer än män

Frågor om ansvar, avtal och förmedlingsuppdrag i fokus. Accepterat pris ökar tryggheten och tydligheten. Kvinnor frågar mer än män En rapport från Mäklarsamfundet som bygger på bostadskonsumenternas egna frågor Nr 1 2013 Frågor om ansvar, avtal och förmedlingsuppdrag i fokus Accepterat pris ökar tryggheten och tydligheten Kvinnor

Läs mer

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Rapport: Utvärdering av hembesök och uppsökande verksamhet med brand och säkerhetsvärdar eller brandinformatörer Januari 2012, Markör Marknad och Kommunikation

Läs mer

AKTUELLT INFORMATION TILL ELEKTRISKA INSTALLATÖRSORGANISATIONENS MEDLEMMAR NR 12 2011

AKTUELLT INFORMATION TILL ELEKTRISKA INSTALLATÖRSORGANISATIONENS MEDLEMMAR NR 12 2011 AKTUELLT INFORMATION TILL ELEKTRISKA INSTALLATÖRSORGANISATIONENS MEDLEMMAR NR 12 2011 Vi på EIO ska bli ännu bättre på att lyssna på medlemsföretagen och har därför beslutat att bygga upp en panel av medlemsföretag

Läs mer

Kundundersökning av köpare av vidareutbildning. Göteborgs Universitet

Kundundersökning av köpare av vidareutbildning. Göteborgs Universitet Kundundersökning av köpare av vidareutbildning från Göteborgs Universitet Kvalitet, lyhördhet, flexibilitet, professionalism HHGS HandelsConsultingAB Erik Persson Christine Wettlegren Patrik Hansson Helena

Läs mer

Laddinfrastruktur för elfordon

Laddinfrastruktur för elfordon Laddinfrastruktur för elfordon Denna vägledning är en sammanställning av fakta om och erfarenheter av laddinfrastruktur för elfordon i Sverige. Innehåll Förord... 3 CHECKLISTA För att etablera laddställen...

Läs mer

Projektstöd för utveckling av bredband på landsbygden

Projektstöd för utveckling av bredband på landsbygden Allmän information om bredbandsstödet - Jordbruksverket Sida 1 av 4 Du är här: Startsida Stöd Företags- och projektstöd Projektstöd 2014 Bredband Allmän information om bredbandsstödet Den här sidan är

Läs mer

AKTUELLT INFORMATION TILL ELEKTRISKA INSTALLATÖRSORGANISATIONENS MEDLEMMAR NR 11 NOV 2008

AKTUELLT INFORMATION TILL ELEKTRISKA INSTALLATÖRSORGANISATIONENS MEDLEMMAR NR 11 NOV 2008 AKTUELLT INFORMATION TILL ELEKTRISKA INSTALLATÖRSORGANISATIONENS MEDLEMMAR NR 11 NOV 2008 EIO-företagen laddar: Energideklaration sen tar vi över EIO Eltest skyddar nära och kära Var rädd om dina nära

Läs mer

AKTUELLT INFORMATION TILL ELEKTRISKA INSTALLATÖRSORGANISATIONENS MEDLEMMAR NR 5 MAJ 2009

AKTUELLT INFORMATION TILL ELEKTRISKA INSTALLATÖRSORGANISATIONENS MEDLEMMAR NR 5 MAJ 2009 AKTUELLT INFORMATION TILL ELEKTRISKA INSTALLATÖRSORGANISATIONENS MEDLEMMAR NR 5 MAJ 2009 Foto: Clas Göran Carlsson EIO:s elteknikpris till Gottsundaskolan Gottsundaskolan i Uppsala med fr v Sara Johansson,

Läs mer

Människors otrygghet relaterad till bostadsinbrott

Människors otrygghet relaterad till bostadsinbrott Kriminologiska institutionen Människors otrygghet relaterad till bostadsinbrott Röster från säkerhetsbranschen, lokalpressen och försäkringsbolag Examensarbete 15 hp Kriminologi Kriminologi III (30 hp)

Läs mer

SÄKER #2/12. Björn lär snickarna att bygga våtrumsväggen VATTENINSTALLATION. ARGA SNICKAREN: Säker Vatten handlar om kärlek och respekt för kunden

SÄKER #2/12. Björn lär snickarna att bygga våtrumsväggen VATTENINSTALLATION. ARGA SNICKAREN: Säker Vatten handlar om kärlek och respekt för kunden SÄKER VATTENINSTALLATION TIDNINGEN FÖR DIG SOM VILL VETA MER OM SÄKER VATTENINSTALLATION #2/12 ARGA SNICKAREN: Säker Vatten handlar om kärlek och respekt för kunden JM OM BRANSCHREGLERNA: 60% färre vattenskador

Läs mer

Förenklingsjakten Resultat av studien inom handel

Förenklingsjakten Resultat av studien inom handel Förenklingsjakten Resultat av studien inom handel Det ska vara enkelt att starta och driva företag och det är viktigt att de regler som finns är enkla och ändamålsenliga. 1 Företagare inom handel Det ska

Läs mer

Medling i skola samt vid brott

Medling i skola samt vid brott Medling i skola samt vid brott En utredning om medling i Norrbotten Luleå Tekniska Universitet Utredningssociologi Jennie Oja Förord Jag vill först och främst tacka kommunförbundet i Norrbotten som gav

Läs mer

Kvinnor frågar mer än män

Kvinnor frågar mer än män En rapport från Mäklarsamfundet som bygger på bostadskonsumenternas egna frågor Nr 1 2014 Fokus på bostadsrätter -tips och råd -och vad säger juridiken? Frågor om avtal och ansvar vanligast Kvinnor frågar

Läs mer

Kvinnor frågar mer än män

Kvinnor frågar mer än män En rapport från Mäklarsamfundet som bygger på bostadskonsumenternas egna frågor Nr 1 2014 Fokus på bostadsrätter -tips och råd -och vad säger juridiken? Frågor om avtal och ansvar vanligast Kvinnor frågar

Läs mer

2015:1. Sju förslag för effektivare användning av tolkar i domstol

2015:1. Sju förslag för effektivare användning av tolkar i domstol 2015:1 Sju förslag för effektivare användning av tolkar i domstol MISSIV DATUM DIARIENR 2015-01-16 2014/42-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2014-02-13 Ju2014/1024/DOM Regeringen Justitiedepartementet 103 33

Läs mer

INTRODUKTION. Ditt eget boende ditt eget val. www.bildabostad.se

INTRODUKTION. Ditt eget boende ditt eget val. www.bildabostad.se Ditt eget boende ditt eget val INTRODUKTION Att ombilda en hyresfastighet till bostadsrätter innebär stora förändringar på flera sätt. Med rätt vägledning och hjälp behöver det dock inte vara krångligt,

Läs mer

E-LEGITIMATION 12 MÖJLIGHETER ATT FÖRBÄTTRA ANVÄNDBARHETEN

E-LEGITIMATION 12 MÖJLIGHETER ATT FÖRBÄTTRA ANVÄNDBARHETEN E-LEGITIMATION 12 MÖJLIGHETER ATT FÖRBÄTTRA ANVÄNDBARHETEN INNEHÅLL 1. Om e-legitimation 4 En digital identitetshandling 4 Utfärdare av e-legitimationer 5 E-legitimation i offentlig sektor 6 2. Tillgänglighet

Läs mer

Alkohol policy på serverings ställen

Alkohol policy på serverings ställen Alkohol policy på serverings ställen Rapport 2013:2 Titel: Alkoholpolicy på serveringsställen Utgiven av: Länsstyrelsen i Södermanland Utgivningsår: 2013 Författare: Ida Våhlin Foto: Ulrika Larsson Diarienr:

Läs mer

Linköping 2011-11-21. Behovsfångst e-förvaltning

Linköping 2011-11-21. Behovsfångst e-förvaltning Linköping 2011-11-21 Behovsfångst e-förvaltning Behovsfångst e-förvaltning INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING... 3 1.1 BAKGRUND... 3 1.2 SYFTE OCH MÅL... 3 1.3 LÄSANVISNING... 4 2 GENOMFÖRANDE... 4 2.1 MÅLGRUPP...

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

WEBB365.SE. Hur skriver man sökmotoroptimerade texter

WEBB365.SE. Hur skriver man sökmotoroptimerade texter Hur skriver man sökmotoroptimerade texter Introduktion Det finns mycket man kan göra för att lyckas på nätet och att skriva sökmotoroptimerade texter är definitivt en av de viktigare. I korta ordalag kan

Läs mer

SHOW ME THE PLAN GRANSKNINGSRAPPORT OCH HANDBOK OM SKOLORS LIKABEHANDLINGSARBETE

SHOW ME THE PLAN GRANSKNINGSRAPPORT OCH HANDBOK OM SKOLORS LIKABEHANDLINGSARBETE Ungdom Mot Rasism & Malmö mot Diskriminering presenterar SHOW ME THE PLAN GRANSKNINGSRAPPORT OCH HANDBOK OM SKOLORS LIKABEHANDLINGSARBETE Hanna Carlsson Selma Gušić Karin Henrikz Ana Marega INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer