Kartläggning av landstingets internationella engagemang

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kartläggning av landstingets internationella engagemang"

Transkript

1

2 (3) Kartläggning av landstingets internationella engagemang Uppdraget I landstingsstyrelsens verksamhetsplan för 2012 formulerades följande utredningsuppdrag: En kartläggning ska göras av landstingets internationella engagemang. Beredningen för regional utveckling ansvarar för uppdraget. Landstingsdirektören ges i uppdrag att i samråd med beredningen göra en sådan kartläggning och genomfört uppdrag ska under 2012 avrapporteras i landstingsstyrelsen. Bakgrund Utredningen Landstingets internationella arbete en fråga för alla, överlämnades våren 2010 till landstingsstyrelsen med förslag till ansvarsfördelning och hantering av landstingets internationella arbete. Förslaget inarbetades i landstingets reglemente gällande från på följande sätt: Internationella frågor av politisk karaktär behandlas av den styrelse/nämnd/beredning som ansvarar för sakområdet. Landstingsstyrelsens beredning för regional utveckling har ett övergripande uppdrag att bevaka de internationella frågorna för landstingets räkning. I Landstingsfullmäktiges strategiska plan slås fast att: Internationellt samarbete är ett ansvar för alla landstingets verksamheter och politiska organ. Engagemanget kan ta sig många former: medlemskap i nätverk och organisationer, samarbetsavtal, strategisk påverkan, omvärldsbevakning, mottagning av utländska besökare samt deltagande i andra engagemang och projekt. EU-projekt inom strategiska områden ska prioriteras, då EU alltmer framhåller Europas regioner som lämpliga aktörer för att skapa bra förutsättningar för forskning och innovation. Internationella kontakter kan ge ökade förutsättningar för att sälja specialistkompetens till andra länder. Ett aktivt internationellt utbyte är viktigt för att hälso- och sjukvården i Östergötland ska kunna utveckla och upprätthålla kvalitet och konkurrenskraft. Genomförande Föreliggande kartläggning består av olika delar. Dels har en enkätundersökning gjorts ute i verksamheterna. Dels har en inventering gjorts av pågående landstingsövergripande samarbeten respektive internationella nätverk relaterade till hälso- och sjukvård. Kartläggning av verksamheternas engagemang Kartläggningen av verksamheternas engagemang genomfördes med hjälp av en enkel enkät som skickades till produktionsenhetschefer för vidare spridning till enhetschefer och andra Postadress Gatuadress Telefon Telefax E-post LINKÖPING S:t Larsgatan 49 B

3 (3) berörda (Bilaga 1). Enkätformuläret fylldes i för varje pågående engagemang inom centrum/klinik/verksamhet. För att underlätta gavs i enkäten en rad exempel på vad ett internationellt engagemang kan vara. Det kan handla om: Kartläggningen får främst ses som en bild av bredden av internationellt engagemang som förekommer inom landstingets verksamheter. Resultat av kartläggningen har sammanställts i bifogade matris (Bilaga 2) Inventering av samarbeten och nätverk Genom Östergötlands kontor i Bryssel har en inventering gjorts av internationella nätverk med koppling till hälso- och sjukvård. Syftet var att få en bild av vilka typer av samarbeten som finns inom olika områden och samtidigt få en bild av var andra svenska regioner och myndigheter engagerar sig. Utifrån den bruttolista (Bilaga 3) som utarbetades gjordes också korta intervjuer med de tre organisationer som främst bedömdes arbeta med övergripande hälso- och sjukvårdsfrågor. Resultaten av dessa intervjuer redovisas i bilaga 4. Resultat av kartläggningen Kartläggning av verksamheternas engagemang Den samlade bilden av enkäten är att många verksamheter inom Landstinget i Östergötland arbetar med internationella kontakter. Detta syns extra tydligt inom medicinska, utvecklingsoch forskningsanknutna områden. Enkätsvaren visar att det finns många internationella engagemang inom landstinget. Den dominerade typen är forskningssamarbeten, ofta nära kopplade till respektive sakområde/verksamhet. Inriktningen och omfattningen på engagemangen är mycket varierande. Detta förklaras sannolikt delvis av bredden på landstingets verksamhet och delvis av att det i flera fall handlar om enskilda individers engagemang. För att förstå omfattningen och inriktningen av landstingets olika engagemang samt för att i vissa fall kunna samordna internationella arbeten skulle en ökad kännedom om de olika engagemangen inom landstinget vara av godo. Det är dock viktigt att verksamhetens mål även i fortsättningen styr omfattning och inriktning av det internationella arbetet och att professioner delta i för verksamheten relevanta nätverk. Hälso- och sjukvårdsrelaterade nätverk Östergötland är sedan ett antal år genom Regionförbundet Östsam medlemmar i Assembly of European Regions (AER). AER s arbete är organiserat i tre kommittéer; - Committee 1 for Economy and Regional Development Postadress Gatuadress Telefon Telefax E-post LINKÖPING S:t Larsgatan 49 B

4 (3) - Committee 2 for Social Policy and Public Health - Committee 3 for Culture, Education, Youth and International cooperation AER kommitté 1 och 3 bevakas och bemannas av politiker och tjänstemän från Östsam. Landstinget i Östergötland deltar sedan ett antal år tillbaka med en tjänsteman i AER s kommitté 2 som fokuserar på e-hälsa, katastrofberedskap samt social inkludering och jämlikhet. Vänregionsamarbete Under perioden pågick ett vänregionsamarbete mellan landstinget, länsstyrelsen och Cesisregionen i Lettland. Avtalet omfattade sex inriktningsområden: hälsovård, kultur, kollektivtrafik, utbildning, turism, och näringsliv. För landstinget var framförallt området hälsovård aktuellt och ett intensivt samarbete har pågått under 12 år med fokus i början på akuta sjukvårdsinsatser, och senare mot mödra- och barnhälsovård, rehabilitering och primärvård. De sista åren fokuserades runt barn- och ungdomshabilitering. Målet var att höja kompetensen inom de samverkande regionernas verksamhet genom erfarenhets- och kunskapsutbyte och ett mer ändamålsenligt sjukvårdsutnyttjande organisatoriskt och kompetensmässigt samt att bygga upp ett kollegialt nätverk mellan Östergötland och Cesis. Genom en regionreformen i Lettland avskaffades den organisation som var avtalspart i Lettland och ansvaret övertogs av en mindre kommun i regionen. Efter denna förändring fanns inte förutsättningarna för ett landstingsövergripande samarbete. Utbyte mellan regionerna sker dock fortfarande på kommunal nivå. Bilageförteckning: 1. Brev till produktionsenheterna 2. Sammanställning av kartläggning av landstingets internationella engagemang 3. Bruttolista över internationella hälso- och sjukvårdsnätverk 4. Fakta om AER, EHMA och EUREGHA Postadress Gatuadress Telefon Telefax E-post LINKÖPING S:t Larsgatan 49 B

5 (2) Bilaga 1: Vi behöver hjälp att kartlägga landstingets internationella engagemang I Landstingsfullmäktiges strategiska plan finns ett särskilt utredningsuppdrag att kartlägga landstingets internationella engagemang. Landstingsdirektören har fått i uppdrag att i samråd med Landstingsstyrelsens beredning för regional utveckling göra en sådan kartläggning under Vi behöver nu din hjälp att kartlägga landstingets engagemang i detta och vill därför be dig att fylla i nedanstående formulär för varje pågående engagemang ni har inom ditt centrum/på din klinik/i din verksamhet. Om du anser att någon annan eller andra är mer lämpade att svara på våra frågor, är det självklart att du kan vidarebefordra detta! Vi vill gärna ha svar senast 18 maj. Skicka ifyllda formulär till: Har du frågor eller funderingar kring inventeringen? Hör av dig till Jolanda van Vliet eller Richard Widén. Tack på förhand för hjälpen! På uppdrag av landstingsdirektör Barbro Naroskyin, Jolanda van Vliet Richard Widén Samordnare av internationella frågor Regionala beredningen Postadress Gatuadress Telefon Telefax E-post LINKÖPING S:t Larsgatan 49 B

6 (2) Formulär rörande internationella engagemang Har du fler engagemang, fyll i ett formulär per engagemang 1. I vilken av kategorier ovan (a-i) skulle ni placera ert engagemang? - Om det ej passar in i någon av kategorier ovan, beskriv gärna vad det handlar om: 2. Vad är syftet med? 3. Vad är landstingets roll i det? 4. Vilka partner/internationella kontakter har ni? 5. Hur länge har ni haft detta engagemang och hur länge beräknas det pågå? 6. Kontaktperson på Landstinget i Östergötland: 7. /tankar: Tack för hjälpen! Postadress Gatuadress Telefon Telefax E-post LINKÖPING S:t Larsgatan 49 B

7 AER Assembly of European Regions Kontaktperson LiÖ Jolanda van Vliet, ledningsstaben Kategori Syfte Landstingets roll Kontakter/partner Tidsperspektiv Tjänsteman deltar i kommitté 2 om sociala frågor och folkhälsa. Samarbetsorganisation för Europeiska regioner och även regioner utanför Europa. Kommittéer för bla sociala frågor och hälsa More than 250 Member regions from 35 countries 16 Interregional Member Organisations Även Östsam är sktiv i AER, dock i annan kommitté. Deltagande av politiker behövs för att få genomslag Coral - Community of Regions for Assisted Living Cesis Mitt hjärta Anders Carlsson, Hälsans Nya Verktyg Eva Mertel Högberg, AMC Jolanda van Vliet, ledningsstaben h Vänregion CORAL är ett informellt nätverk. Nätverket syftar till att utveckla riktlinjer för att påskynda spridningen av tekniska lösningar i regioner genom utbytet av goda exempel av policy och erfarenheter, internationell benchmarking och regional samverkan. Nätverket riktar sig i första hand mot regioner. Höja kompetensen genom erfarenhets- och kunskapsutbyte: -akutsjukvård -administration, ledning och styrning -social integration C, h Utveckla länsgemensamma åtgärder som förväntas minska sjuklighet och dödlighet i hjärtkärlsjukdom för invånarna. Anders Carlsson på Hälsans Nya Verktyg representerar Östergötland -kompetensutbytet genom hospitering inom motsvarande disciplin -seminarier -Lärande och erfarenhetsutbyte -Aktiva styrgruppsmedlemmar -landstingets åtgärdar för att minska sjuklig- och dödlighet i hjärtkärlsjukdom -Hälsolyftet -Finansiering av förstudien Network of European Regions involved in Ambient Assisted Living is under construction.coral is an initiative of Noord- Brabant (the Netherlands), Kent County (UK), Flanders, (Belgium) and East- Sweden and recently joined West-Sweden, Friuli Venezia Giulia and Veneto (Italy) to the coregroup. Cesis Lettland Pskov Ryssland -Vesa Korpelainen, North Karelia Center for Public Health, Joensuu, Finland -Maria Falck, Västerbottens läns landsting Sedan Flera projekt 1

8 Primärvård Kosovo Kontaktperson LiÖ Kristina Willner, Johannelunds VC Kategori H, vänregion Syfte Landstingets roll Kontakter/partner Tidsperspektiv I första hand skulle det kunna vara Primärvården i Pristina 2012 ett utbyte via vän vårdcentraler till intresserade vårdcentraler här i vårt län men också via exempelvis intresserade ST-läkare i Allmänmedicin och andra kategorier exempelvis kuratorer, blivande distriktssköterskor osv. Vi tror att det är svårt att förmedla denna typ av intryck/kunskap via exempelvis föreläsningar, utan skall man få ut något av ett utbyte behöver man resa till Kosovo och se med egna ögon och reflektera över de intryck man får. utbyte av erfarenheter som är till gagn för oss i vårt Landsting: -Kosovos utveckling de närmaste åren blir väldigt intressant att följa både ur samhällsperspektiv i stort och ur sjukvårdsperspektiv då det är ett helt nytt land organisatoriskt. Det gör att människor som bor där lever under föränderliga förutsättningar just nu och det är mycket kreativitet och kraft inom samhället men också ett vakuum innan infrastrukturen är klar. Kosovo tjänar som ett lärorikt exempel för kunskap om system på andra håll som nu genererar eller kommer att generera flyktingströmmar. Det är omskakande och svårt för oss att förstå att man inte har medicinsk utrustning i ambulanser, att det inte finns defibrillatorer eller syrgas att tillgå, att när adrenalinet tar slut får man äska pengar centralt och vänta några dagar på leverans. Vid vårt besök var en av läkarna överlycklig över att hon dagen innan fått det första otoskopet på huvudvårdcentralen i Pristina. Mycket som vi tar för givet att det skall fungera och finnas obegränsad tillgång till är inte lika självklart i andra delar av Europa. Det betyder att man från Kosovo kan tillgodogöra sig perspektiv vad Vi tror att man kan lära sig en hel del om hur människor som kommer från andra förutsättningar än de svenska kan reagera då man kommer hit och behöver söka vård, vad de kan ha med sig i bagaget, vilka sjukdomar, farhågor och föreställningar som kan finnas. Vi lever i ett mångkulturellt samhälle och vi som arbetar inom vården möter många olika problem. Att ha kännedom om andra förhållanden bidrar enligt vår åsikt till att man behåller nyfikenhet och tolerans. Till sist kan anföras att vi i Kosovo har sett hur vårdpersonal sätter idén om god vård före ideologier om etnicitet eller varianter av 2

9 Utbyte mellan akutläkare Kronisk smärta efter borttagande av livmodern Kontaktperson LiÖ -Malin Emgård, Specialistläkare, Akutkliniken US -Åke Björn, Överläkare, Verksamhetschef för Internationella medicinska programmet (IMP), som är en del av Katastrof-medicinskt Centrum (KMC) -Prof Preben Kjölhede, Kvinnokliniken, US -Öl Lena Nilsson, AnOp kliniken, US gäller frågor om prioritering. En sak som var mycket tydlig i Kosovo - med tanke på landets historia med deportering - var att de som kommit tillbaka nu och bygger upp sitt land har gått vidare och lever med utvecklingen/uppbyggnaden medan en del av de patienter som söker oss är kvar i en föreställning/ ett skeende som redan är passerat. Att tillgodogöra sig insikter om detta förbättrar förmågan att hantera just den Kosovo-albanska gruppen av vårdsökande. Kategori c, h, i -För akutläkare i Östergötland att få erfarenhet från akutverksamhet med mångdubbelt fler livräddande insatser under minimala resurser jämfört med Östergötland. -För akutläkare i Kosovo att få del av den organisation som finns i Östergötland gällande omhändertagande av olika akuta och livshotande tillstånd. c, g -Forsknings-samarbete -Utveckling av patientsäkerhetsarbete mångkulturalism. Vårdens förhållande till integrationspolitikens konflikter är ett område där vårdpersonal från Pristina har mycket att tillföra oss Syfte Landstingets roll Kontakter/partner Tidsperspektiv LiÖ har besluts- och samordningsansvar i samarbete med International Organisation for Migration, IOM, Pristinakontoret. -International Organisation for Migration, IOM, i Pristina -Akutmottagningen vid Universitetssjukhuset i Pristina, Kosovo Forskningssamverkan är etablerad med prof Lars Arendt-Nielsen, Director of the Inleddes 2009 vid besök vid Pristinas akutmottagni ng. Tre team från Linköping har varit i två veckors perioder i Pristina, och tre team från Pristina har varit i Linköping. Engagemang sedan 2011, beräknad pågå minst Verksamheten är inte aktiv sedan drygt ett år. Det är oklart om det kommer att återupptas. Det finns starkt intresse från akutmottagningen i Pristina att fortsätta. Verksamheten har lett till att Hälsoministeriet i Kosovo har initierat ett samarbete med KMC för utbildning och organisatoriskt stöd till den nationella prehospitala akutvården i Kosovo. Se formulär Strengthening Medical Emergency Response Services in Kosovo. Verksamheten drivs inom ramen för Landstingsstyrelsens beslut LiÖ och Landstingsstyrelsens protokoll

10 Barnkardiologi och barnhjärtkirurgi i Etiopien Kontaktperson LiÖ -Åke Björn, Överläkare, Verksamhetschef för Internationella medicinska programmet (IMP), som är en del av Katastrofmedicinskt Centrum (KMC) -Bo Sahlgren, Överläkare, Barnkardiolog Karolinska Universitetssjukhuset Kategori b, c, i Stöd till etablering av barnhjärtkirurgi i Addis Abeba som ett led i en framtida regional lösning för barn med behandlingsbara hjärtfel på Afrikas Horn. En barnkardiolog från Stockholm, en Etiopisk barnkardiolog som arbetar i Stockholm, chefen för barnhjärtkirurgen i Lund och chefen för IMP/KMC genomförde ett studiebesök i Addis Abeba mars Därefter diskuteras möjlighet och intresse av en fyrpartssamverkan mellan Stockholms läns landsting, Västra Götalandsregionen, Region Skåne och Landstinget i Östergötland. Landstinget i Östergötland skulle sannolikt få en samordnande roll. Professionellt görs i Linköping alla kateteriseringsinterventioner på de reumatiska hjärtfel som behandlas i Sverige årligen, en kompetens som under ett sådant program skulle vidareutvecklas. Det beräknas att ungefär hälften av de barn med hjärtfel som tillkommer årligen i Etiopien har drabbats av förvärvade reumatiska hjärtfel, resten är medfödda hjärtfel. -International Organisation for Migration, IOM, i Addis Abeba -Hälsoministeriet i Etiopien -Childrens Heart Fund of Ethiopia -Möjligen Sida och svenska ambassaden i Addis Abeba international Center for till Sensory-Motor Interaction, Aalborgs Universitet Danmark. Representanter för nationella patientsäkerhetsarbeten i Danmark och Norge Ellen.Deilkas kunnskapssenteret i Norge samt Brian Bjørn, Dansk Selskab for Patientsikkerhed Syfte Landstingets roll Kontakter/partner Tidsperspektiv Projektet är i planeringssta dium. Första kontakterna togs Sannolikhete n är stor att programmet kan starta eftersom det finns starka drivkrafter och tänkbara vinna-vinna situationer från flera håll. Se formuläret rörande Sjukvårdssa marbete med Somalia. Representanter för IOM, svenska ambassaden i Addis Abeba och Childrens Heart Fund of Ethiopia har uttryckt sig positivt om tankegångarna. 4

11 Paediatric Cardiac Surgery in Sarajevo Utbildning katastrofmedicin Kontaktperson LiÖ -Åke Björn, Överläkare, Med dr h.c. Verksamhetschef för Internationella medicinska programmet (IMP), som är en del av Katastrofmedicinskt Centrum (KMC) -Sune Johansson, Överläkare, Chef barnhjärtkirurgiska kliniken, Lunds Universitetssjukhus Kontaktperson LiÖ Carl-Oscar Jonson, KMC Kategori a, b, c, d, f, g, h, i I Etiopien med 85 miljoner invånare finns idag en utbildad barnhjärtläkare, ingen barnhjärtkirurg. Syfte Landstingets roll Kontakter/partner Tidsperspek Etablera barnhjärtkirurgi i Sarajevo som ett led i en regional lösning för barn med behandlingsbara hjärtfel i efterkrigstidens stater i det forna Jugoslavien. LiÖ har besluts- och samordningsansvar i samarbete med International Organisation for Migration, IOM, Sarajevokontoret. -International Organisation for Migration, IOM, i Sarajevo, Pristina, Belgrad och Genéve -Sida och svenska ambassaden i Sarajevo -Hälsoministerierna i Federationen Bosnien och Hercegovina, FedBiH, i Serbiska Republiken, och i Kosovo -Universitetssjukhuset i Sarajevo (FedBiH) -Universitetssjukhuset i Pristina (Kosovo) -Childrens University Hospital Tirshova i Belgrad -Barnhjärtcentrum vid Lunds Universitetssjukhus -Barnkardiologen vid Karolinska Universitetssjukhuset tiv -Fas 1, , -Fas 2, , svenska barnhjärtkiru rgiska team började att åka till Sarajevo. -Fas 3, 2010 och till 28 februari Kategori Syfte Landstingets roll Kontakter/partner Tidsperspektiv I, g, h Internationellt unik Del av styrelsen samt ansvarig för -New Ambulance Sedan mastersutbildning, European en av kursmodulerna Victoria, Australia Inget Master of Disaster -REGEDIM - Vrije slutdatum Medicine/EMDM Acadamy. Universiteit Brussel, satt. Belgium -CRIMEDIM - Novara, Fas 1 finansierades av svenska regeringen. Fas 2 finansierades först av Sida och sedan av LiÖ inom ramen för Landstingsstyrelsens beslut LiÖ och Landstingsstyrelsens protokoll Fas 3 finansieras huvudsakligen av Sida och av Universitetssjukhuset i Sarajevo. 5

12 Italy -UNIGE / HUG - Université de Genève et les Hôpitaux Universitaires de Genève -CAE Inc. Montreal, Canada -E-Semble bv Delft, Netherlands -Gertner Institute for Health Policy & Epidemiology Head, Tel Aviv, Israel -HAMER Ankara, Turkey -Harvard Medical School -Boston MA, United States -Karolinska Institutet Stockholm, Sweden -Linköping University, KMC - Linköping, Sweden -LFKS Fire Service and Disaster Management College Rineland Palatinate Koblenz, Germany -Oklahoma Disaster Institute University of Oklahoma, Tulsa OK, USA -SMURD Foundation, Târgu Mureş, Romania -University of California, CDMS, California, USA 6

13 Operation Smile perspektiv Jag var iväg till Kina förra året och planerar att åka en gång om året om förutsättning arna tillåter. Fotoferesbehandling Laboratoriemedicin Kontaktperson LiÖ Mats Guldstrand IVA-ssk Clinicum / IVA b Kategori Att ge barn med läpp-gomspalt ett liv som de annars inte skulle få. Gösta Berlin c Kunskapsutveckling och utveckling av fotoferesbehandling (ECP) framtagande av consensusdokument ang fotoferesbehandling Ewa Grodzinsky, FoUenheten för närsjukvård c, h, i Utveckla laboratoriemedicinen med särskild inriktning på biomedicinsk laboratorievetenskap Jag som landstingsanställd som åker ut och hjälper till. Jag har inte någon ersättning från landstinget utan arbetet är helt ideellt Fotoferesbehandling bedrivs vid US ansvarig läkare deltagare i Brittisk-Nordisk expertgrupp Kontaktskapande, utbytesmöjligheter, utveckla kriterier för patientnära analyser mm Operation Smile Fotoferescentra i Stor- Brittanien + övriga Norden International Federation of Biomedical Laboratory Science, IFBLS (medlemskap i over 35 länder) utgår från samtliga länders nationella organ, för -The Chinese University of Hong Kong, CERT - CUHK Oxford -University Centre for Disaster and Medical Humanitarian Response (CCOUC) Shatin, Hong Kong, SAR, China -Veiligheidsregio Utrecht Utrecht, The Netherlands Syfte Landstingets roll Kontakter/partner Tids- Sedan ca 3 år - sannolikt ytterligare några år Organisation en har funnits sedan 50-talet, men i egenskap av ordförande Vet inte om det räknas som landstingets internationella engagemang men det vore trevligt om landstinget kunde gå in och på något sätt finansiera arbetet. T.ex. att jag kan åka med lön. Ett uppdrag är mellan en och två veckor och det skulle vara en liten kostnad för landstinget. En liten kostnad om man ser till att man räddar livet på många barn vilket man faktiskt gör. 7

14 Sverige Institutet för biomedicinsk laboratorievetenskap (IBL) sedan 1 år tillbaka så pågår det i 3 år till. Kontaktperson LiÖ Kategori Syfte Landstingets roll Kontakter/partner Tidsperspektiv Utlandspraktik Bertil Tallving b Att hitta platser för våra elever där Vi söker olika EU program som Vi är med i ett I liten skala de kan göra utlandspraktik samt enskild skola. internationellt nätverk från början knyta kontakter som kan hjälpa oss där 13 olika EU länder av -90 talet med detta. Även att få kontakter så ingår. Vi träffas en gång sedan har det att vår personal kan arbetsskugga per år och diskuterar ökat snabbt inom sitt område. praktiska saker runt när vi elevpraktik. Utanför började Europa har vi kontakt jobba med med praktikvärdar i ca olika EU 9 länder, Asien, Afrika program. och USA. Inom Europa jobbar vi inom Naturbruksgymnasiet med ca 14 länder. Jag kan komplettera med adresser och andra kontaktuppgifter. Grundutbildning läkare och sjuksköterskor Christer Andersson, chefläkare, US c, f, h och i Bidra till grundutbildning av läkare och sjuksköterskor, men även i specialistutbildningen av läkare. Utbytesverksamhet avseende grundutbildningen har administrerats av HU. Läkare i landstinget har medverkat som handledare för svenska studenter i Kenya. Moi University, Eldoret, Kenya. Moi Teaching and Referral Hospital, Eldoret, Kenya HU:s engagemang har pågått i nästan 20 år. Mitt eget engagemang sedan 2000 dvs i 12 år. Våren 2012 har US/ViN/LiM/Finspång haft besök av två läkare (1 immunolog och 1 ortoped) från Eldoret. Under vistelsen på 3 veckor planerades ett fortsatt samarbete. Det kan bestå i fortsatta utbildningsinsatser t ex anordnandet av specialutbildningar i Kenya. En annan önskan är att ge möjlighet för specialister verksamma i landstinget att tjänstgöra under kortare perioder (2-3 veckor) i Kenya. Intresset finns hos flera läkare. På samma sätt, att ge kenyanska specialistläkare 8

15 Voluntär som tandläkare samt multicenter studie Kontaktperson LiÖ -Agneta Marcusson Käkkliniken -Vera Alstad Käkkliniken, volontärarbete Kategori Syfte Landstingets roll Kontakter/partner Tidsperspektiv f, g, i F-Volontärarbete som tandläkare i F-har fått tjänstledighet utan lön, Manchester dental Västafrika. intervjuats på hemsidan (LISA). School G-Multicenter studier G- kliniska studier på lkg-patienter I-St-tandläkare i käkkirurgi får med medarbetare från HPK, ÖNH tjänstgöra 3 mån på europeisk och KÄK klinik Jag har 20 % adjungering som univ lektor Klin Fys -Zsoltan Szabo b Vetenskaplig forsknig, innovation. -Projektet handlar om hel ny koncept i infarkt diagnosen -projektet handlar om myocard protection och prekondirtionering -Projektet handlar om akut njursvikt diagnos i samband med hjärtkirurgi -Gemensamt projekt med Univ. Sapientia Tirgu Mures Romania -Gemensam Projekt med Klin Fys och Farmakologin Med Univ Szeged Ungern -Gemensam projekt med USA Univ Memphis Alla är långsiktiga projekt med eventuellsa följdprojekt möjligheter möjlighet att auskultera på sjukhus i LiÖ. Intresse finns vidare för ge stöd i form av utrangerad men fungerande utrustning. Chefen för MTÖ har på LD:s initiativ uppdragits att formulera riktlinjer för detta stöd. Önskemål om tjänstledighet med lön för volontärarbete Dialysvård Kontaktperson LiÖ -Fredrik Uhlin, Universitetssjuksköterska, Njurmedicinska kliniken, US Kategori Syfte Landstingets roll Kontakter/partner Tidsperspektiv B, g Driva våra tidigare Kompetens inom dialysvård, Department of På papper doktorandarbeten vidare, ingå i hypotesgenererande (bedömning av Biomedical sedan större forskargrupp samt behov av forskningens kliniska relevans), Engineering, september kompetens från båda håll. De flesta tillgång till patientgruppen och Technomedicum, 2007 t o m av våra samarbetspartners har en datainsamling, analysarbete, Tallinn University of september bakgrund som civilingenjörer och publicera resultat. Technology, Tallinn, några är kemister. Estonia. Jag (Fredrik Chef och Uhlin) har kontaktperson: formellt Professor Ivo Fridolin ansökt om Jag (Fredrik Uhlin) är förlängning 9

16 biträdande handledare till en doktorand: Jana Holmar Vi (Anders Fernström och Fredrik Uhlin) skriver vetenskapliga manuskript och konferensbidrag tillsammans med ovan nämnda samt ytterligare några personer från forskargruppen i Tallinn. om att få ingå i deras projekt/forsk argrupp, som rör utveckling av dialysteknolo gi, med ytterligare 5 år dvs. till september 2017 Brännskadevård -Folke Sjöberg C,G, H och I Förbättra svensk brännskadevård (delta i utvecklingen) och dela med oss från våra erfarenheter som en ledande enhet i Europa Landstinget ger os plattformen för verksamheten och finansierar detta tillsamans med de intäkter vi erhåller för verksamheten Vi har ett stort antal beroende på de olika projekt som bedrivs mycket av arbetet har skett genom samarbete via European burns Association och American Burn Association. Bland de enheter som mest utbyte skett med kan nämnas: Galveston Texas; Augusta Georgia; St Bernadino Ca; Davies Ca alla USA; Kina (ffa gästforskare) I Europa ffa de Hollänska enheterna med ffa den i Beverwijk; Egypten (gästforskare); de nordiska enheterna i Bergen, Helsingfors, och Köpenhamn. Sedan 1991 och det planeras fortsätta så länge vi bedriver brännskadev ård i Linköping Lägger alla engagemang i ett dokument då de i många syften överlappar och alla bidrar till att förbättra svensk brännskadevård 10

17 Kontaktperson LiÖ Kategori Syfte Landstingets roll Kontakter/partner Tidsperspektiv Daphne Carl Göran Svedin b Ansökan om ett kunskapsalstrande Tre personer (Carl Göran Svedin, I projektet arbetar Om medel forskningsprojekt What works in professor, Anna Nelsson samt representanter från beviljas starting & implementing Children s Maria Johansson från Linköpings Sverige, Holland, Houses?. kommun) medverkar genom medel Polen, Portugal, Island från EU och Universitetet och samt Turkiet som är landstinget. associerat. Landstinget och medarbetare medverkar genom kunskapsspridning och värdskap för ett internationellt möte. Landtinget behöver oftare engagera sig i dylikas projekt. Nordic Network for Childrenhouses (NNCH) Conny Jansson Barnahus/ Carl Göran Svedin c Nordiskt nätverk för Barnahus i Norden (cirka 40 st) för kunskapsutbyte och metodutveckling. Barnahus Linköping medverkar med sin personal såsom det kanske bäst utvecklade barnahuset i Sverige I nätverket finns representanter från Sverige, Island, Norge, Danmark, Finland och Grönland. Sedan den nordiska kongressen i Köpenhamn 2010, arrangerad av Nordiska Föreningen mot Barnmisshan del och Omsorgssvik t (NFBO). Så länge Barnahus finns i norden. Landstinget engagerat personellt och ekonomiskt med att personal kan närvara på möten och NFBO s kongresser (vartannat år). Denna typ av nätverk behöver mer uppmuntran och stöd i framtiden. Logopedi Cheflogoped Birgitta Rosén Gustafsson C, D, H, (I) Nätverkande, kunskaps- och erfarenhetsutbyte, omvärldsbevakning, verksamhetsutveckling med idéer från andra håll i världen. Kontaktnät med div ordföranden/ledare via personliga kontakter (Birgitta Rosén Gustafsson) från min tidigare roll som ordförande för ffa Europas Logopedförbund CPLOL ( logopeder) samt Svenska Logopedförbundet. -CPLOL, -NetQues (Network for Tuning Standards and Quality of EducationProgramme in Speech and Language Therapy/Logopaedics across Europe (Project No LLP-1- Sedan 1997 för egen del men för LiÖs del sedan 2010 då jag började arbeta här. Pågår kontinuerligt 11

Kunskapsöversikt, katastrofmedicin ur ett nationellt och internationellt perspektiv

Kunskapsöversikt, katastrofmedicin ur ett nationellt och internationellt perspektiv Kunskapsöversikt, katastrofmedicin ur ett nationellt och internationellt perspektiv Rapport från Anders Rüter, MD, överläkare, Katastrofmedicinskt Centrum Universitetssjukhuset i Linköping 581 85 Linköping

Läs mer

Nr 6 2008 Svenska Distriktsläkarföreningen DLF. Fackliga seminariet Patientsäkerhetsarbetet Forum Balticum

Nr 6 2008 Svenska Distriktsläkarföreningen DLF. Fackliga seminariet Patientsäkerhetsarbetet Forum Balticum Distriktsläkaren Nr 6 2008 Svenska Distriktsläkarföreningen DLF Fackliga seminariet Patientsäkerhetsarbetet Forum Balticum Ledare Tid och personalresurser nödvändigt för patientsäkerheten! I förra numret

Läs mer

Årsrapport 2012. 1/1-31/12 2012 Nationella Funktionen Sällsynta Diagnoser

Årsrapport 2012. 1/1-31/12 2012 Nationella Funktionen Sällsynta Diagnoser Årsrapport 2012 1/1-31/12 2012 Nationella Funktionen Sällsynta Diagnoser Nationella Funktionen Sällsynta Diagnoser Årsrapport 2012 till Socialstyrelsen Hovås 21 februari 2013 2 Nationella Funktionen Sällsynta

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse och ÅRSREDOVISNING 2012 STIFTELSEN FÖR KUNSKAPS- OCH KOMPETENSUTVECKLING Idé, projektledning och grafisk formgivning: Yra Skribent: Tom Hård af Segerstad Foto: Johan Olsson Tryck:

Läs mer

CHESS 10 år. Centre for Health Equity Studies

CHESS 10 år. Centre for Health Equity Studies CHESS 10 år Centre for Health Equity Studies Förord Forskningsinstitut och centra finns av en anledning, nämligen att kraftsamla forskning kring ett tema eller område. Detta gäller i allra högsta grad

Läs mer

Rapport förstudie Införandet av en mer entreprenöriell kultur vid Linköpings universitet

Rapport förstudie Införandet av en mer entreprenöriell kultur vid Linköpings universitet Rapport förstudie Införandet av en mer entreprenöriell kultur vid Linköpings universitet Linköpings universitet och LiU Holding AB. November 2014. 3 Sammanfattning Linköpings universitet (LiU) vill vara

Läs mer

Medlemstidning för. Nummer 4 juni 2005. Tema: EUropa!

Medlemstidning för. Nummer 4 juni 2005. Tema: EUropa! Medlemstidning för Nummer 4 juni 2005 Tema: EUropa! Innehåll 4-05 4 NYTT FRÅN STYRELSEN KLARGÖRANDE FRÅN AFASIFÖRENINGEN Hur ser logotypen ut? 5 DEBATT Därför ställdes stämman in TEMA: EUROPA/CPLOL Vilka

Läs mer

Innovationer i vård och omsorg

Innovationer i vård och omsorg Maj 2013 Innovationer i vård och omsorg En bakgrundsstudie inom projektet Framtidens vård, skola, omsorg Rapporten är framtagen i samarbete med Christina Johannesson, Therese Olmsäter, Marcus Stevens,

Läs mer

TILLVÄXTMEDICIN FÖR KLINISKA STUDIER Slutrapport från Prövningar för svensk medicin

TILLVÄXTMEDICIN FÖR KLINISKA STUDIER Slutrapport från Prövningar för svensk medicin TILLVÄXTMEDICIN FÖR KLINISKA STUDIER Slutrapport från Prövningar för svensk medicin ORDLISTA AT Allmäntjänstgöring är en tidsbegränsad anställning under handledning för den som fullgjort läkarutbildning

Läs mer

Praktisk handledning. En guide för folkhögskolor som vill söka projektmedel för transnationellt samarbete

Praktisk handledning. En guide för folkhögskolor som vill söka projektmedel för transnationellt samarbete Praktisk handledning En guide för folkhögskolor som vill söka projektmedel för transnationellt samarbete 1 Innehå llsfö rteckning FOLACs roll sid 3 Finns det stöd det transnationella arbetet i folkhögskolornas

Läs mer

Innovationssystem för en lärande bygd

Innovationssystem för en lärande bygd Innovationssystem för en lärande bygd rapport från en förstudie om att etablera ett nytt FoU-område inom EU s 6:e ramprogram på temat lärande bygd DENNA STUDIE ÄR FINANSIERAD AV Projektet har pågått under

Läs mer

INFORMATIONSÄRENDEN TILL SOCIALNÄMNDEN 2010-04-22

INFORMATIONSÄRENDEN TILL SOCIALNÄMNDEN 2010-04-22 INFORMATIONSÄRENDEN TILL SOCIALNÄMNDEN 2010-04-22 ÄRENDE 8 Slutrapport 2009 Socialt frivilligarbete riktat till äldre Socialförvaltningen Besöksadress: Riddarplatsen 5 Vård och Omsorg, Järfälla hemstöd

Läs mer

DEN FEMTE NATIONELLA NÄTVERKSKONFERENSEN OM SJÄLVMORDSPREVENTION UR ETT PRAKTISKT NÄTVERKSPERSPEKTIV

DEN FEMTE NATIONELLA NÄTVERKSKONFERENSEN OM SJÄLVMORDSPREVENTION UR ETT PRAKTISKT NÄTVERKSPERSPEKTIV DEN FEMTE NATIONELLA NÄTVERKSKONFERENSEN OM SJÄLVMORDSPREVENTION UR ETT PRAKTISKT NÄTVERKSPERSPEKTIV 2006 Rapport nr 1 Att satsa på psykisk hälsa - förebygga självmord och självmordsförsök NASP 2006, 2007

Läs mer

Svensk äldrevård- framtidens exportvara

Svensk äldrevård- framtidens exportvara SWECARE FOUNDATION STOCKHOLM Svensk äldrevård- framtidens exportvara Identifiering av det svenska erbjudandet för framtida exportmöjligheter Innehållsförteckning 1. INLEDNING... 2 2. BAKGRUND... 4 2.1

Läs mer

INSATSER, FORSKNING & FORTBILDNING I VÄSTRA GÖTALAND

INSATSER, FORSKNING & FORTBILDNING I VÄSTRA GÖTALAND RISKBRUK MISSBRUK BEROENDE INSATSER, FORSKNING & FORTBILDNING I VÄSTRA GÖTALAND En rapport från Forskningsrådet för missbruks och beroendefrågor nätverk i Västra Götaland 2010 Forskningsrådet för missbruks

Läs mer

Vårdförbundets internationella arbete

Vårdförbundets internationella arbete Vårdförbundets internationella arbete GLOBAL SAMVERKAN... 3 Bakgrund... 3 Katastrofhjälp... 3 Yrkesinternationaler... 3 LO-TCO Biståndsnämnd... 3 Internationella projekt... 4 PROFESSIONSUTVECKLING... 6

Läs mer

innovationer för hållbar vård och omsorg

innovationer för hållbar vård och omsorg Vinnova Rapport VR 2009:21 innovationer för hållbar vård och omsorg värdeskapande vård- och omsorgsprocesser utifrån patientens behov Sune Andreasson & Monica Winge Titel: Innovationer för hållbar vård

Läs mer

Distriktsläkaren. Fackliga seminariet PLUS Utbildningsmottagning Etikdagen. Nr 6 2013 Svenska Distriktsläkarföreningen DLF

Distriktsläkaren. Fackliga seminariet PLUS Utbildningsmottagning Etikdagen. Nr 6 2013 Svenska Distriktsläkarföreningen DLF Distriktsläkaren Nr 6 2013 Svenska Distriktsläkarföreningen DLF Fackliga seminariet PLUS Utbildningsmottagning Etikdagen Svenska Distriktsläkarföreningen MILJÖMÄRKT ÅKESSONS TRYCKERI Ledare Distriktsläkaren

Läs mer

Från idé till applikation

Från idé till applikation Denna bilaga är en annons från NextMedia Framtidens Forskning Från idé till applikation Spetskompetens viktigt för Sverige Forskning prioritet för regeringen Att finna framtidens forskningsledare Svensk-japanskt

Läs mer

Kundorienterad biblioteksverksamhet

Kundorienterad biblioteksverksamhet Kundorienterad biblioteksverksamhet en jämförelse mellan bibliotek och lärcentra i Sverige och England Rapport LiTH-IKP-R-1379 Anette Hallberg, MSc. Avdelningen för kvalitetsteknik/ikp Linköpings universitet

Läs mer

Internationalisering av små och medelstora tjänsteföretag inom life - sciencesektorn

Internationalisering av små och medelstora tjänsteföretag inom life - sciencesektorn Internationalisering av små och medelstora tjänsteföretag inom life - sciencesektorn Swecare Foundation 2013-05-31 0 Innehåll Inledning... 2 Bakgrund... 3 Uppdrag och Syfte... 4 Metod... 5 Definitioner

Läs mer

Anteckningar från seminariet Valuta för pengarna den 6 maj 2010

Anteckningar från seminariet Valuta för pengarna den 6 maj 2010 1 2010-05-12 Anteckningar från seminariet Valuta för pengarna den 6 maj 2010 Inledning: Lisa Wallenius från Sällsynta Diagnoser och representant för Handikappförbundens styrelse hälsar välkomna och lämnar

Läs mer

ess max iv i regionen tita Mottagarorganisation Syd

ess max iv i regionen tita Mottagarorganisation Syd vvvvvvvvvvvvvvv vvvvvvvvvvvvvvv vvvvvvvvvvvvvvv vvvvvvvvvvvvvvv vvvvvvvvvvvvvvv vvvvvvvvvvvvvvv vvvvvvvvvvvvvvv ess max iv i regionen tita Mottagarorganisation Syd vvvvvvvvvvvvvvv vvvvvvvvvvvvvvv vvvvvvvvvvvvvvv

Läs mer

En god hälsa för hela befolkningen Slutrapport Onödig ohälsa

En god hälsa för hela befolkningen Slutrapport Onödig ohälsa En god hälsa för hela befolkningen Slutrapport Onödig ohälsa Handisam, Myndigheten för handikappolitisk samordning, 2010 Titel: En god hälsa för hela befolkningen. Slutrapport Onödig ohälsa Handisam Serie

Läs mer

Landstingsstyrelsens protokoll

Landstingsstyrelsens protokoll Landstingsstyrelsens protokoll Sammanträdet den 3 juni 2009 97 127 Kent Ögren (s), ordförande Britt Westerlund (s), vice ordförande Kenneth Backgård (ns) Leif Bogren (s) Hans Swedell (m) Agneta Lipkin

Läs mer

KOMPETENS& UTVECKLING

KOMPETENS& UTVECKLING ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS KOMPETENS& UTVECKLING MARS 2003 Barbro Dahlbom-Hall lär ledare leda rätt. Aktuell med nya boken Lära Kvinnor Leda Kvinnor Varför har Sverige,

Läs mer

Regionala strukturer för kunskapsutveckling

Regionala strukturer för kunskapsutveckling EVIDENSBASERAD PRAKTIK INOM SOCIALTJÄNSTEN Regionala strukturer för kunskapsutveckling DELRAPPORT OM ARBETET I LÄN/REGIONER 2013 Regionala strukturer för kunskapsutveckling 1 Regionala strukturer för kunskapsutveckling

Läs mer

Ett pilotprojekt i Skåne med syfte att stärka samverkan mellan högskola, gymnasieskola och grundskola

Ett pilotprojekt i Skåne med syfte att stärka samverkan mellan högskola, gymnasieskola och grundskola PM: Anders Axelsson Mars 2015 Samverkansinlärning (SI) Ett pilotprojekt i Skåne med syfte att stärka samverkan mellan högskola, gymnasieskola och grundskola UTKAST Förord Frågan om kompetensförsörjning

Läs mer

Landstingsstyrelsens protokoll

Landstingsstyrelsens protokoll Landstingsstyrelsens protokoll Sammanträdet den 28 oktober 2008 212 240 Kent Ögren (s), ordförande Britt Westerlund (s), vice ordförande Kenneth Backgård (ns) Leif Bogren (s) Hans Swedell (m) Agneta Lipkin

Läs mer