Kartläggning av landstingets internationella engagemang

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kartläggning av landstingets internationella engagemang"

Transkript

1

2 (3) Kartläggning av landstingets internationella engagemang Uppdraget I landstingsstyrelsens verksamhetsplan för 2012 formulerades följande utredningsuppdrag: En kartläggning ska göras av landstingets internationella engagemang. Beredningen för regional utveckling ansvarar för uppdraget. Landstingsdirektören ges i uppdrag att i samråd med beredningen göra en sådan kartläggning och genomfört uppdrag ska under 2012 avrapporteras i landstingsstyrelsen. Bakgrund Utredningen Landstingets internationella arbete en fråga för alla, överlämnades våren 2010 till landstingsstyrelsen med förslag till ansvarsfördelning och hantering av landstingets internationella arbete. Förslaget inarbetades i landstingets reglemente gällande från på följande sätt: Internationella frågor av politisk karaktär behandlas av den styrelse/nämnd/beredning som ansvarar för sakområdet. Landstingsstyrelsens beredning för regional utveckling har ett övergripande uppdrag att bevaka de internationella frågorna för landstingets räkning. I Landstingsfullmäktiges strategiska plan slås fast att: Internationellt samarbete är ett ansvar för alla landstingets verksamheter och politiska organ. Engagemanget kan ta sig många former: medlemskap i nätverk och organisationer, samarbetsavtal, strategisk påverkan, omvärldsbevakning, mottagning av utländska besökare samt deltagande i andra engagemang och projekt. EU-projekt inom strategiska områden ska prioriteras, då EU alltmer framhåller Europas regioner som lämpliga aktörer för att skapa bra förutsättningar för forskning och innovation. Internationella kontakter kan ge ökade förutsättningar för att sälja specialistkompetens till andra länder. Ett aktivt internationellt utbyte är viktigt för att hälso- och sjukvården i Östergötland ska kunna utveckla och upprätthålla kvalitet och konkurrenskraft. Genomförande Föreliggande kartläggning består av olika delar. Dels har en enkätundersökning gjorts ute i verksamheterna. Dels har en inventering gjorts av pågående landstingsövergripande samarbeten respektive internationella nätverk relaterade till hälso- och sjukvård. Kartläggning av verksamheternas engagemang Kartläggningen av verksamheternas engagemang genomfördes med hjälp av en enkel enkät som skickades till produktionsenhetschefer för vidare spridning till enhetschefer och andra Postadress Gatuadress Telefon Telefax E-post LINKÖPING S:t Larsgatan 49 B

3 (3) berörda (Bilaga 1). Enkätformuläret fylldes i för varje pågående engagemang inom centrum/klinik/verksamhet. För att underlätta gavs i enkäten en rad exempel på vad ett internationellt engagemang kan vara. Det kan handla om: Kartläggningen får främst ses som en bild av bredden av internationellt engagemang som förekommer inom landstingets verksamheter. Resultat av kartläggningen har sammanställts i bifogade matris (Bilaga 2) Inventering av samarbeten och nätverk Genom Östergötlands kontor i Bryssel har en inventering gjorts av internationella nätverk med koppling till hälso- och sjukvård. Syftet var att få en bild av vilka typer av samarbeten som finns inom olika områden och samtidigt få en bild av var andra svenska regioner och myndigheter engagerar sig. Utifrån den bruttolista (Bilaga 3) som utarbetades gjordes också korta intervjuer med de tre organisationer som främst bedömdes arbeta med övergripande hälso- och sjukvårdsfrågor. Resultaten av dessa intervjuer redovisas i bilaga 4. Resultat av kartläggningen Kartläggning av verksamheternas engagemang Den samlade bilden av enkäten är att många verksamheter inom Landstinget i Östergötland arbetar med internationella kontakter. Detta syns extra tydligt inom medicinska, utvecklingsoch forskningsanknutna områden. Enkätsvaren visar att det finns många internationella engagemang inom landstinget. Den dominerade typen är forskningssamarbeten, ofta nära kopplade till respektive sakområde/verksamhet. Inriktningen och omfattningen på engagemangen är mycket varierande. Detta förklaras sannolikt delvis av bredden på landstingets verksamhet och delvis av att det i flera fall handlar om enskilda individers engagemang. För att förstå omfattningen och inriktningen av landstingets olika engagemang samt för att i vissa fall kunna samordna internationella arbeten skulle en ökad kännedom om de olika engagemangen inom landstinget vara av godo. Det är dock viktigt att verksamhetens mål även i fortsättningen styr omfattning och inriktning av det internationella arbetet och att professioner delta i för verksamheten relevanta nätverk. Hälso- och sjukvårdsrelaterade nätverk Östergötland är sedan ett antal år genom Regionförbundet Östsam medlemmar i Assembly of European Regions (AER). AER s arbete är organiserat i tre kommittéer; - Committee 1 for Economy and Regional Development Postadress Gatuadress Telefon Telefax E-post LINKÖPING S:t Larsgatan 49 B

4 (3) - Committee 2 for Social Policy and Public Health - Committee 3 for Culture, Education, Youth and International cooperation AER kommitté 1 och 3 bevakas och bemannas av politiker och tjänstemän från Östsam. Landstinget i Östergötland deltar sedan ett antal år tillbaka med en tjänsteman i AER s kommitté 2 som fokuserar på e-hälsa, katastrofberedskap samt social inkludering och jämlikhet. Vänregionsamarbete Under perioden pågick ett vänregionsamarbete mellan landstinget, länsstyrelsen och Cesisregionen i Lettland. Avtalet omfattade sex inriktningsområden: hälsovård, kultur, kollektivtrafik, utbildning, turism, och näringsliv. För landstinget var framförallt området hälsovård aktuellt och ett intensivt samarbete har pågått under 12 år med fokus i början på akuta sjukvårdsinsatser, och senare mot mödra- och barnhälsovård, rehabilitering och primärvård. De sista åren fokuserades runt barn- och ungdomshabilitering. Målet var att höja kompetensen inom de samverkande regionernas verksamhet genom erfarenhets- och kunskapsutbyte och ett mer ändamålsenligt sjukvårdsutnyttjande organisatoriskt och kompetensmässigt samt att bygga upp ett kollegialt nätverk mellan Östergötland och Cesis. Genom en regionreformen i Lettland avskaffades den organisation som var avtalspart i Lettland och ansvaret övertogs av en mindre kommun i regionen. Efter denna förändring fanns inte förutsättningarna för ett landstingsövergripande samarbete. Utbyte mellan regionerna sker dock fortfarande på kommunal nivå. Bilageförteckning: 1. Brev till produktionsenheterna 2. Sammanställning av kartläggning av landstingets internationella engagemang 3. Bruttolista över internationella hälso- och sjukvårdsnätverk 4. Fakta om AER, EHMA och EUREGHA Postadress Gatuadress Telefon Telefax E-post LINKÖPING S:t Larsgatan 49 B

5 (2) Bilaga 1: Vi behöver hjälp att kartlägga landstingets internationella engagemang I Landstingsfullmäktiges strategiska plan finns ett särskilt utredningsuppdrag att kartlägga landstingets internationella engagemang. Landstingsdirektören har fått i uppdrag att i samråd med Landstingsstyrelsens beredning för regional utveckling göra en sådan kartläggning under Vi behöver nu din hjälp att kartlägga landstingets engagemang i detta och vill därför be dig att fylla i nedanstående formulär för varje pågående engagemang ni har inom ditt centrum/på din klinik/i din verksamhet. Om du anser att någon annan eller andra är mer lämpade att svara på våra frågor, är det självklart att du kan vidarebefordra detta! Vi vill gärna ha svar senast 18 maj. Skicka ifyllda formulär till: Har du frågor eller funderingar kring inventeringen? Hör av dig till Jolanda van Vliet eller Richard Widén. Tack på förhand för hjälpen! På uppdrag av landstingsdirektör Barbro Naroskyin, Jolanda van Vliet Richard Widén Samordnare av internationella frågor Regionala beredningen Postadress Gatuadress Telefon Telefax E-post LINKÖPING S:t Larsgatan 49 B

6 (2) Formulär rörande internationella engagemang Har du fler engagemang, fyll i ett formulär per engagemang 1. I vilken av kategorier ovan (a-i) skulle ni placera ert engagemang? - Om det ej passar in i någon av kategorier ovan, beskriv gärna vad det handlar om: 2. Vad är syftet med? 3. Vad är landstingets roll i det? 4. Vilka partner/internationella kontakter har ni? 5. Hur länge har ni haft detta engagemang och hur länge beräknas det pågå? 6. Kontaktperson på Landstinget i Östergötland: 7. /tankar: Tack för hjälpen! Postadress Gatuadress Telefon Telefax E-post LINKÖPING S:t Larsgatan 49 B

7 AER Assembly of European Regions Kontaktperson LiÖ Jolanda van Vliet, ledningsstaben Kategori Syfte Landstingets roll Kontakter/partner Tidsperspektiv Tjänsteman deltar i kommitté 2 om sociala frågor och folkhälsa. Samarbetsorganisation för Europeiska regioner och även regioner utanför Europa. Kommittéer för bla sociala frågor och hälsa More than 250 Member regions from 35 countries 16 Interregional Member Organisations Även Östsam är sktiv i AER, dock i annan kommitté. Deltagande av politiker behövs för att få genomslag Coral - Community of Regions for Assisted Living Cesis Mitt hjärta Anders Carlsson, Hälsans Nya Verktyg Eva Mertel Högberg, AMC Jolanda van Vliet, ledningsstaben h Vänregion CORAL är ett informellt nätverk. Nätverket syftar till att utveckla riktlinjer för att påskynda spridningen av tekniska lösningar i regioner genom utbytet av goda exempel av policy och erfarenheter, internationell benchmarking och regional samverkan. Nätverket riktar sig i första hand mot regioner. Höja kompetensen genom erfarenhets- och kunskapsutbyte: -akutsjukvård -administration, ledning och styrning -social integration C, h Utveckla länsgemensamma åtgärder som förväntas minska sjuklighet och dödlighet i hjärtkärlsjukdom för invånarna. Anders Carlsson på Hälsans Nya Verktyg representerar Östergötland -kompetensutbytet genom hospitering inom motsvarande disciplin -seminarier -Lärande och erfarenhetsutbyte -Aktiva styrgruppsmedlemmar -landstingets åtgärdar för att minska sjuklig- och dödlighet i hjärtkärlsjukdom -Hälsolyftet -Finansiering av förstudien Network of European Regions involved in Ambient Assisted Living is under construction.coral is an initiative of Noord- Brabant (the Netherlands), Kent County (UK), Flanders, (Belgium) and East- Sweden and recently joined West-Sweden, Friuli Venezia Giulia and Veneto (Italy) to the coregroup. Cesis Lettland Pskov Ryssland -Vesa Korpelainen, North Karelia Center for Public Health, Joensuu, Finland -Maria Falck, Västerbottens läns landsting Sedan Flera projekt 1

8 Primärvård Kosovo Kontaktperson LiÖ Kristina Willner, Johannelunds VC Kategori H, vänregion Syfte Landstingets roll Kontakter/partner Tidsperspektiv I första hand skulle det kunna vara Primärvården i Pristina 2012 ett utbyte via vän vårdcentraler till intresserade vårdcentraler här i vårt län men också via exempelvis intresserade ST-läkare i Allmänmedicin och andra kategorier exempelvis kuratorer, blivande distriktssköterskor osv. Vi tror att det är svårt att förmedla denna typ av intryck/kunskap via exempelvis föreläsningar, utan skall man få ut något av ett utbyte behöver man resa till Kosovo och se med egna ögon och reflektera över de intryck man får. utbyte av erfarenheter som är till gagn för oss i vårt Landsting: -Kosovos utveckling de närmaste åren blir väldigt intressant att följa både ur samhällsperspektiv i stort och ur sjukvårdsperspektiv då det är ett helt nytt land organisatoriskt. Det gör att människor som bor där lever under föränderliga förutsättningar just nu och det är mycket kreativitet och kraft inom samhället men också ett vakuum innan infrastrukturen är klar. Kosovo tjänar som ett lärorikt exempel för kunskap om system på andra håll som nu genererar eller kommer att generera flyktingströmmar. Det är omskakande och svårt för oss att förstå att man inte har medicinsk utrustning i ambulanser, att det inte finns defibrillatorer eller syrgas att tillgå, att när adrenalinet tar slut får man äska pengar centralt och vänta några dagar på leverans. Vid vårt besök var en av läkarna överlycklig över att hon dagen innan fått det första otoskopet på huvudvårdcentralen i Pristina. Mycket som vi tar för givet att det skall fungera och finnas obegränsad tillgång till är inte lika självklart i andra delar av Europa. Det betyder att man från Kosovo kan tillgodogöra sig perspektiv vad Vi tror att man kan lära sig en hel del om hur människor som kommer från andra förutsättningar än de svenska kan reagera då man kommer hit och behöver söka vård, vad de kan ha med sig i bagaget, vilka sjukdomar, farhågor och föreställningar som kan finnas. Vi lever i ett mångkulturellt samhälle och vi som arbetar inom vården möter många olika problem. Att ha kännedom om andra förhållanden bidrar enligt vår åsikt till att man behåller nyfikenhet och tolerans. Till sist kan anföras att vi i Kosovo har sett hur vårdpersonal sätter idén om god vård före ideologier om etnicitet eller varianter av 2

9 Utbyte mellan akutläkare Kronisk smärta efter borttagande av livmodern Kontaktperson LiÖ -Malin Emgård, Specialistläkare, Akutkliniken US -Åke Björn, Överläkare, Verksamhetschef för Internationella medicinska programmet (IMP), som är en del av Katastrof-medicinskt Centrum (KMC) -Prof Preben Kjölhede, Kvinnokliniken, US -Öl Lena Nilsson, AnOp kliniken, US gäller frågor om prioritering. En sak som var mycket tydlig i Kosovo - med tanke på landets historia med deportering - var att de som kommit tillbaka nu och bygger upp sitt land har gått vidare och lever med utvecklingen/uppbyggnaden medan en del av de patienter som söker oss är kvar i en föreställning/ ett skeende som redan är passerat. Att tillgodogöra sig insikter om detta förbättrar förmågan att hantera just den Kosovo-albanska gruppen av vårdsökande. Kategori c, h, i -För akutläkare i Östergötland att få erfarenhet från akutverksamhet med mångdubbelt fler livräddande insatser under minimala resurser jämfört med Östergötland. -För akutläkare i Kosovo att få del av den organisation som finns i Östergötland gällande omhändertagande av olika akuta och livshotande tillstånd. c, g -Forsknings-samarbete -Utveckling av patientsäkerhetsarbete mångkulturalism. Vårdens förhållande till integrationspolitikens konflikter är ett område där vårdpersonal från Pristina har mycket att tillföra oss Syfte Landstingets roll Kontakter/partner Tidsperspektiv LiÖ har besluts- och samordningsansvar i samarbete med International Organisation for Migration, IOM, Pristinakontoret. -International Organisation for Migration, IOM, i Pristina -Akutmottagningen vid Universitetssjukhuset i Pristina, Kosovo Forskningssamverkan är etablerad med prof Lars Arendt-Nielsen, Director of the Inleddes 2009 vid besök vid Pristinas akutmottagni ng. Tre team från Linköping har varit i två veckors perioder i Pristina, och tre team från Pristina har varit i Linköping. Engagemang sedan 2011, beräknad pågå minst Verksamheten är inte aktiv sedan drygt ett år. Det är oklart om det kommer att återupptas. Det finns starkt intresse från akutmottagningen i Pristina att fortsätta. Verksamheten har lett till att Hälsoministeriet i Kosovo har initierat ett samarbete med KMC för utbildning och organisatoriskt stöd till den nationella prehospitala akutvården i Kosovo. Se formulär Strengthening Medical Emergency Response Services in Kosovo. Verksamheten drivs inom ramen för Landstingsstyrelsens beslut LiÖ och Landstingsstyrelsens protokoll

10 Barnkardiologi och barnhjärtkirurgi i Etiopien Kontaktperson LiÖ -Åke Björn, Överläkare, Verksamhetschef för Internationella medicinska programmet (IMP), som är en del av Katastrofmedicinskt Centrum (KMC) -Bo Sahlgren, Överläkare, Barnkardiolog Karolinska Universitetssjukhuset Kategori b, c, i Stöd till etablering av barnhjärtkirurgi i Addis Abeba som ett led i en framtida regional lösning för barn med behandlingsbara hjärtfel på Afrikas Horn. En barnkardiolog från Stockholm, en Etiopisk barnkardiolog som arbetar i Stockholm, chefen för barnhjärtkirurgen i Lund och chefen för IMP/KMC genomförde ett studiebesök i Addis Abeba mars Därefter diskuteras möjlighet och intresse av en fyrpartssamverkan mellan Stockholms läns landsting, Västra Götalandsregionen, Region Skåne och Landstinget i Östergötland. Landstinget i Östergötland skulle sannolikt få en samordnande roll. Professionellt görs i Linköping alla kateteriseringsinterventioner på de reumatiska hjärtfel som behandlas i Sverige årligen, en kompetens som under ett sådant program skulle vidareutvecklas. Det beräknas att ungefär hälften av de barn med hjärtfel som tillkommer årligen i Etiopien har drabbats av förvärvade reumatiska hjärtfel, resten är medfödda hjärtfel. -International Organisation for Migration, IOM, i Addis Abeba -Hälsoministeriet i Etiopien -Childrens Heart Fund of Ethiopia -Möjligen Sida och svenska ambassaden i Addis Abeba international Center for till Sensory-Motor Interaction, Aalborgs Universitet Danmark. Representanter för nationella patientsäkerhetsarbeten i Danmark och Norge Ellen.Deilkas kunnskapssenteret i Norge samt Brian Bjørn, Dansk Selskab for Patientsikkerhed Syfte Landstingets roll Kontakter/partner Tidsperspektiv Projektet är i planeringssta dium. Första kontakterna togs Sannolikhete n är stor att programmet kan starta eftersom det finns starka drivkrafter och tänkbara vinna-vinna situationer från flera håll. Se formuläret rörande Sjukvårdssa marbete med Somalia. Representanter för IOM, svenska ambassaden i Addis Abeba och Childrens Heart Fund of Ethiopia har uttryckt sig positivt om tankegångarna. 4

11 Paediatric Cardiac Surgery in Sarajevo Utbildning katastrofmedicin Kontaktperson LiÖ -Åke Björn, Överläkare, Med dr h.c. Verksamhetschef för Internationella medicinska programmet (IMP), som är en del av Katastrofmedicinskt Centrum (KMC) -Sune Johansson, Överläkare, Chef barnhjärtkirurgiska kliniken, Lunds Universitetssjukhus Kontaktperson LiÖ Carl-Oscar Jonson, KMC Kategori a, b, c, d, f, g, h, i I Etiopien med 85 miljoner invånare finns idag en utbildad barnhjärtläkare, ingen barnhjärtkirurg. Syfte Landstingets roll Kontakter/partner Tidsperspek Etablera barnhjärtkirurgi i Sarajevo som ett led i en regional lösning för barn med behandlingsbara hjärtfel i efterkrigstidens stater i det forna Jugoslavien. LiÖ har besluts- och samordningsansvar i samarbete med International Organisation for Migration, IOM, Sarajevokontoret. -International Organisation for Migration, IOM, i Sarajevo, Pristina, Belgrad och Genéve -Sida och svenska ambassaden i Sarajevo -Hälsoministerierna i Federationen Bosnien och Hercegovina, FedBiH, i Serbiska Republiken, och i Kosovo -Universitetssjukhuset i Sarajevo (FedBiH) -Universitetssjukhuset i Pristina (Kosovo) -Childrens University Hospital Tirshova i Belgrad -Barnhjärtcentrum vid Lunds Universitetssjukhus -Barnkardiologen vid Karolinska Universitetssjukhuset tiv -Fas 1, , -Fas 2, , svenska barnhjärtkiru rgiska team började att åka till Sarajevo. -Fas 3, 2010 och till 28 februari Kategori Syfte Landstingets roll Kontakter/partner Tidsperspektiv I, g, h Internationellt unik Del av styrelsen samt ansvarig för -New Ambulance Sedan mastersutbildning, European en av kursmodulerna Victoria, Australia Inget Master of Disaster -REGEDIM - Vrije slutdatum Medicine/EMDM Acadamy. Universiteit Brussel, satt. Belgium -CRIMEDIM - Novara, Fas 1 finansierades av svenska regeringen. Fas 2 finansierades först av Sida och sedan av LiÖ inom ramen för Landstingsstyrelsens beslut LiÖ och Landstingsstyrelsens protokoll Fas 3 finansieras huvudsakligen av Sida och av Universitetssjukhuset i Sarajevo. 5

12 Italy -UNIGE / HUG - Université de Genève et les Hôpitaux Universitaires de Genève -CAE Inc. Montreal, Canada -E-Semble bv Delft, Netherlands -Gertner Institute for Health Policy & Epidemiology Head, Tel Aviv, Israel -HAMER Ankara, Turkey -Harvard Medical School -Boston MA, United States -Karolinska Institutet Stockholm, Sweden -Linköping University, KMC - Linköping, Sweden -LFKS Fire Service and Disaster Management College Rineland Palatinate Koblenz, Germany -Oklahoma Disaster Institute University of Oklahoma, Tulsa OK, USA -SMURD Foundation, Târgu Mureş, Romania -University of California, CDMS, California, USA 6

13 Operation Smile perspektiv Jag var iväg till Kina förra året och planerar att åka en gång om året om förutsättning arna tillåter. Fotoferesbehandling Laboratoriemedicin Kontaktperson LiÖ Mats Guldstrand IVA-ssk Clinicum / IVA b Kategori Att ge barn med läpp-gomspalt ett liv som de annars inte skulle få. Gösta Berlin c Kunskapsutveckling och utveckling av fotoferesbehandling (ECP) framtagande av consensusdokument ang fotoferesbehandling Ewa Grodzinsky, FoUenheten för närsjukvård c, h, i Utveckla laboratoriemedicinen med särskild inriktning på biomedicinsk laboratorievetenskap Jag som landstingsanställd som åker ut och hjälper till. Jag har inte någon ersättning från landstinget utan arbetet är helt ideellt Fotoferesbehandling bedrivs vid US ansvarig läkare deltagare i Brittisk-Nordisk expertgrupp Kontaktskapande, utbytesmöjligheter, utveckla kriterier för patientnära analyser mm Operation Smile Fotoferescentra i Stor- Brittanien + övriga Norden International Federation of Biomedical Laboratory Science, IFBLS (medlemskap i over 35 länder) utgår från samtliga länders nationella organ, för -The Chinese University of Hong Kong, CERT - CUHK Oxford -University Centre for Disaster and Medical Humanitarian Response (CCOUC) Shatin, Hong Kong, SAR, China -Veiligheidsregio Utrecht Utrecht, The Netherlands Syfte Landstingets roll Kontakter/partner Tids- Sedan ca 3 år - sannolikt ytterligare några år Organisation en har funnits sedan 50-talet, men i egenskap av ordförande Vet inte om det räknas som landstingets internationella engagemang men det vore trevligt om landstinget kunde gå in och på något sätt finansiera arbetet. T.ex. att jag kan åka med lön. Ett uppdrag är mellan en och två veckor och det skulle vara en liten kostnad för landstinget. En liten kostnad om man ser till att man räddar livet på många barn vilket man faktiskt gör. 7

14 Sverige Institutet för biomedicinsk laboratorievetenskap (IBL) sedan 1 år tillbaka så pågår det i 3 år till. Kontaktperson LiÖ Kategori Syfte Landstingets roll Kontakter/partner Tidsperspektiv Utlandspraktik Bertil Tallving b Att hitta platser för våra elever där Vi söker olika EU program som Vi är med i ett I liten skala de kan göra utlandspraktik samt enskild skola. internationellt nätverk från början knyta kontakter som kan hjälpa oss där 13 olika EU länder av -90 talet med detta. Även att få kontakter så ingår. Vi träffas en gång sedan har det att vår personal kan arbetsskugga per år och diskuterar ökat snabbt inom sitt område. praktiska saker runt när vi elevpraktik. Utanför började Europa har vi kontakt jobba med med praktikvärdar i ca olika EU 9 länder, Asien, Afrika program. och USA. Inom Europa jobbar vi inom Naturbruksgymnasiet med ca 14 länder. Jag kan komplettera med adresser och andra kontaktuppgifter. Grundutbildning läkare och sjuksköterskor Christer Andersson, chefläkare, US c, f, h och i Bidra till grundutbildning av läkare och sjuksköterskor, men även i specialistutbildningen av läkare. Utbytesverksamhet avseende grundutbildningen har administrerats av HU. Läkare i landstinget har medverkat som handledare för svenska studenter i Kenya. Moi University, Eldoret, Kenya. Moi Teaching and Referral Hospital, Eldoret, Kenya HU:s engagemang har pågått i nästan 20 år. Mitt eget engagemang sedan 2000 dvs i 12 år. Våren 2012 har US/ViN/LiM/Finspång haft besök av två läkare (1 immunolog och 1 ortoped) från Eldoret. Under vistelsen på 3 veckor planerades ett fortsatt samarbete. Det kan bestå i fortsatta utbildningsinsatser t ex anordnandet av specialutbildningar i Kenya. En annan önskan är att ge möjlighet för specialister verksamma i landstinget att tjänstgöra under kortare perioder (2-3 veckor) i Kenya. Intresset finns hos flera läkare. På samma sätt, att ge kenyanska specialistläkare 8

15 Voluntär som tandläkare samt multicenter studie Kontaktperson LiÖ -Agneta Marcusson Käkkliniken -Vera Alstad Käkkliniken, volontärarbete Kategori Syfte Landstingets roll Kontakter/partner Tidsperspektiv f, g, i F-Volontärarbete som tandläkare i F-har fått tjänstledighet utan lön, Manchester dental Västafrika. intervjuats på hemsidan (LISA). School G-Multicenter studier G- kliniska studier på lkg-patienter I-St-tandläkare i käkkirurgi får med medarbetare från HPK, ÖNH tjänstgöra 3 mån på europeisk och KÄK klinik Jag har 20 % adjungering som univ lektor Klin Fys -Zsoltan Szabo b Vetenskaplig forsknig, innovation. -Projektet handlar om hel ny koncept i infarkt diagnosen -projektet handlar om myocard protection och prekondirtionering -Projektet handlar om akut njursvikt diagnos i samband med hjärtkirurgi -Gemensamt projekt med Univ. Sapientia Tirgu Mures Romania -Gemensam Projekt med Klin Fys och Farmakologin Med Univ Szeged Ungern -Gemensam projekt med USA Univ Memphis Alla är långsiktiga projekt med eventuellsa följdprojekt möjligheter möjlighet att auskultera på sjukhus i LiÖ. Intresse finns vidare för ge stöd i form av utrangerad men fungerande utrustning. Chefen för MTÖ har på LD:s initiativ uppdragits att formulera riktlinjer för detta stöd. Önskemål om tjänstledighet med lön för volontärarbete Dialysvård Kontaktperson LiÖ -Fredrik Uhlin, Universitetssjuksköterska, Njurmedicinska kliniken, US Kategori Syfte Landstingets roll Kontakter/partner Tidsperspektiv B, g Driva våra tidigare Kompetens inom dialysvård, Department of På papper doktorandarbeten vidare, ingå i hypotesgenererande (bedömning av Biomedical sedan större forskargrupp samt behov av forskningens kliniska relevans), Engineering, september kompetens från båda håll. De flesta tillgång till patientgruppen och Technomedicum, 2007 t o m av våra samarbetspartners har en datainsamling, analysarbete, Tallinn University of september bakgrund som civilingenjörer och publicera resultat. Technology, Tallinn, några är kemister. Estonia. Jag (Fredrik Chef och Uhlin) har kontaktperson: formellt Professor Ivo Fridolin ansökt om Jag (Fredrik Uhlin) är förlängning 9

16 biträdande handledare till en doktorand: Jana Holmar Vi (Anders Fernström och Fredrik Uhlin) skriver vetenskapliga manuskript och konferensbidrag tillsammans med ovan nämnda samt ytterligare några personer från forskargruppen i Tallinn. om att få ingå i deras projekt/forsk argrupp, som rör utveckling av dialysteknolo gi, med ytterligare 5 år dvs. till september 2017 Brännskadevård -Folke Sjöberg C,G, H och I Förbättra svensk brännskadevård (delta i utvecklingen) och dela med oss från våra erfarenheter som en ledande enhet i Europa Landstinget ger os plattformen för verksamheten och finansierar detta tillsamans med de intäkter vi erhåller för verksamheten Vi har ett stort antal beroende på de olika projekt som bedrivs mycket av arbetet har skett genom samarbete via European burns Association och American Burn Association. Bland de enheter som mest utbyte skett med kan nämnas: Galveston Texas; Augusta Georgia; St Bernadino Ca; Davies Ca alla USA; Kina (ffa gästforskare) I Europa ffa de Hollänska enheterna med ffa den i Beverwijk; Egypten (gästforskare); de nordiska enheterna i Bergen, Helsingfors, och Köpenhamn. Sedan 1991 och det planeras fortsätta så länge vi bedriver brännskadev ård i Linköping Lägger alla engagemang i ett dokument då de i många syften överlappar och alla bidrar till att förbättra svensk brännskadevård 10

17 Kontaktperson LiÖ Kategori Syfte Landstingets roll Kontakter/partner Tidsperspektiv Daphne Carl Göran Svedin b Ansökan om ett kunskapsalstrande Tre personer (Carl Göran Svedin, I projektet arbetar Om medel forskningsprojekt What works in professor, Anna Nelsson samt representanter från beviljas starting & implementing Children s Maria Johansson från Linköpings Sverige, Holland, Houses?. kommun) medverkar genom medel Polen, Portugal, Island från EU och Universitetet och samt Turkiet som är landstinget. associerat. Landstinget och medarbetare medverkar genom kunskapsspridning och värdskap för ett internationellt möte. Landtinget behöver oftare engagera sig i dylikas projekt. Nordic Network for Childrenhouses (NNCH) Conny Jansson Barnahus/ Carl Göran Svedin c Nordiskt nätverk för Barnahus i Norden (cirka 40 st) för kunskapsutbyte och metodutveckling. Barnahus Linköping medverkar med sin personal såsom det kanske bäst utvecklade barnahuset i Sverige I nätverket finns representanter från Sverige, Island, Norge, Danmark, Finland och Grönland. Sedan den nordiska kongressen i Köpenhamn 2010, arrangerad av Nordiska Föreningen mot Barnmisshan del och Omsorgssvik t (NFBO). Så länge Barnahus finns i norden. Landstinget engagerat personellt och ekonomiskt med att personal kan närvara på möten och NFBO s kongresser (vartannat år). Denna typ av nätverk behöver mer uppmuntran och stöd i framtiden. Logopedi Cheflogoped Birgitta Rosén Gustafsson C, D, H, (I) Nätverkande, kunskaps- och erfarenhetsutbyte, omvärldsbevakning, verksamhetsutveckling med idéer från andra håll i världen. Kontaktnät med div ordföranden/ledare via personliga kontakter (Birgitta Rosén Gustafsson) från min tidigare roll som ordförande för ffa Europas Logopedförbund CPLOL ( logopeder) samt Svenska Logopedförbundet. -CPLOL, -NetQues (Network for Tuning Standards and Quality of EducationProgramme in Speech and Language Therapy/Logopaedics across Europe (Project No LLP-1- Sedan 1997 för egen del men för LiÖs del sedan 2010 då jag började arbeta här. Pågår kontinuerligt 11

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Ledningskansliet

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Ledningskansliet ÖREBRO LÄNS LANDSTING Ledningskansliet Riktlinjer för internationellt engagemang 2011-2014 2 Riktlinjer för internationellt engagemang Inledning Landstingsfullmäktige antog i juni 2003 en policy för Örebro

Läs mer

Internationell strategi

Internationell strategi LANDSTINGET I VÄRMLAND PM Ulla Höglund 2011-11-0306-14 LK/110273 Internationell strategi 2011 2014 Landstinget i Värmland påverkas alltmer av sin omvärld. EU-direktiv och förordningar, rörligheten för

Läs mer

Återrapportering från beredningen för regional utveckling rörande förslag till riktlinjer och handlingsplan för landstingets internationella arbete

Återrapportering från beredningen för regional utveckling rörande förslag till riktlinjer och handlingsplan för landstingets internationella arbete 1(3) 2013-11-25 LiÖ 2012-3713 Landstingsstyrelsen Återrapportering från beredningen för regional utveckling rörande förslag till riktlinjer och handlingsplan för landstingets internationella arbete Arbetssätt

Läs mer

Norrstyrelsens styrgrupp för internationellt samarbete Vision Verksamhetsidé Inriktningsmål

Norrstyrelsens styrgrupp för internationellt samarbete Vision Verksamhetsidé Inriktningsmål Norrstyrelsens styrgrupp för internationellt samarbete 1 Vision Verksamhetsidé Inriktningsmål Gustav Malmqvist Huvudsekreterare 2 Internationell context Trender och tendenser i omvärlden EU som policyskapare

Läs mer

Varför Vinnvård? God Vård hälso- och sjukvård för populationen ska vara:

Varför Vinnvård? God Vård hälso- och sjukvård för populationen ska vara: Varför Vinnvård? God Vård hälso- och sjukvård för populationen ska vara: säker kunskapsbaserad och ändamålsenlig patientfokuserad effektiv jämlik i rimlig tid Turning ideas into action initial idea might

Läs mer

Hva kjennetegner en god søknad? PÄR SVENSSON, EXTERNA RELATIONER, LUNDS UNIVERSITET

Hva kjennetegner en god søknad? PÄR SVENSSON, EXTERNA RELATIONER, LUNDS UNIVERSITET Hva kjennetegner en god søknad? PÄR SVENSSON, EXTERNA RELATIONER, LUNDS UNIVERSITET Innehåll DEL 1: Vad kännetecknar en god ansökan? DEL 2: Vilka ramar ger E+ ICM? DEL 3: Hur har Lunds universitet arbetat

Läs mer

Hur grundläggs ett hälsofrämjande förhållningssätt? Att styra och leda mot en hälsofrämjande hälso-och sjukvård Stockholm,13 maj 2014 Stefan Lindgren

Hur grundläggs ett hälsofrämjande förhållningssätt? Att styra och leda mot en hälsofrämjande hälso-och sjukvård Stockholm,13 maj 2014 Stefan Lindgren Hur grundläggs ett hälsofrämjande förhållningssätt? Att styra och leda mot en hälsofrämjande hälso-och sjukvård Stockholm,13 maj 2014 Stefan Lindgren För framtidens hälsa - en ny läkarutbildning Systemets

Läs mer

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Ledningskansliet. Riktlinjer för Örebro läns landstings internationella engagemang

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Ledningskansliet. Riktlinjer för Örebro läns landstings internationella engagemang ÖREBRO LÄNS LANDSTING Ledningskansliet Riktlinjer för Örebro läns landstings internationella engagemang Riktlinjer för Örebro läns landstings internationella engagemang är ett av flera styrdokument i landstinget.

Läs mer

Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland

Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland Regional Action Plan 7 YES Let s do it Förord 8 4 Det regionala utvecklingsprogrammet Regionförbundet

Läs mer

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Åsa Johansson, utredare/ nämndsekreterare Tfn: 0345-18236 E-post: asa.johansson@hylte.se Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Kommunfullmäktige 2014-06-18 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Syfte...

Läs mer

ICDE OPERATIONAL NETWORK (ON)_BOLDIC

ICDE OPERATIONAL NETWORK (ON)_BOLDIC ICDE OPERATIONAL NETWORK (ON)_BOLDIC SVERDs HÖSTKONFERENS DEN 22 OKTOBER, 2015. KK-STIFTELSEN STOCKHOLM Fil. Dr. Ebba Ossiannilsson, V Ordförande SVERD, ansvarig för ICDE ON_BOLDIC Fil. Dr. Ebba Ossiannilsson

Läs mer

Föredrag för Nätverk Uppdrag Hälsa 25 oktober 2007. Anders Anell anders.anell@fek.lu.se

Föredrag för Nätverk Uppdrag Hälsa 25 oktober 2007. Anders Anell anders.anell@fek.lu.se Föredrag för Nätverk Uppdrag Hälsa 25 oktober 2007 Anders Anell anders.anell@fek.lu.se Läkarbesöken i Sverige fördelas inte efter behov Fig. 5: Horizontal inequity (HI) indices for the annual mean number

Läs mer

Fortsatt utveckling av vård och hälsa på distans

Fortsatt utveckling av vård och hälsa på distans PROJEKTPLAN 1 (10) Fortsatt utveckling av vård och hälsa på distans Projektägare: Utvecklingsavdelningen: Karin Zingmark 1. Grundläggande information Projektet Fortsatt utveckling av vård på distans (UVD)

Läs mer

Resultatsammanfattning

Resultatsammanfattning Resultatsammanfattning Healthy Regions When Well being Creates Economic Growth 2007 2010 Östergötland Örebro, Sverige November 2010 Birgitta Larsson Forsknings och utvecklingsenheten för Närsjukvården

Läs mer

Strategiska partnerskap inom Erasmus+ erfarenheter från första ansökningsomgången

Strategiska partnerskap inom Erasmus+ erfarenheter från första ansökningsomgången 2014 05 19 Jari Rusanen Strategiska partnerskap inom Erasmus+ erfarenheter från första ansökningsomgången Programdagarna 2014 Hasseludden Aktiviteterna måste vara länkade till målen för programmet samt

Läs mer

Region Östergötland Större kraft att växa tillsammans

Region Östergötland Större kraft att växa tillsammans Region Östergötland Större kraft att växa tillsammans 1 Bakgrund Juni 2012 ansöker landstingsfullmäktige om att få bilda region i Östergötland Maj 2013 startar Utveckling Östergötland arbetet med att:

Läs mer

Var med och påverka kommande arbete inom Human resource management 2015-03-30

Var med och påverka kommande arbete inom Human resource management 2015-03-30 Var med och påverka kommande arbete inom Human resource management 2015-03-30 SIS på 1 minut Sveriges medlem i CEN och ISO Neutral plattform + processmetodik INNEHÅLLET skapar experter! Ideell förening

Läs mer

Peter Repinski NATIONELL VERKSTAD OM HÅLLBARA LIVSSTILAR. SEI (Stockholm Environment Institute)

Peter Repinski NATIONELL VERKSTAD OM HÅLLBARA LIVSSTILAR. SEI (Stockholm Environment Institute) NATIONELL VERKSTAD OM HÅLLBARA LIVSSTILAR Peter Repinski SEI (Stockholm Environment Institute) Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency 2015-11-25 1 Globalt program om hållbara livsstilar

Läs mer

Alla Tiders Kalmar län, Create the good society in Kalmar county Contributions from the Heritage Sector and the Time Travel method

Alla Tiders Kalmar län, Create the good society in Kalmar county Contributions from the Heritage Sector and the Time Travel method Alla Tiders Kalmar län, Create the good society in Kalmar county Contributions from the Heritage Sector and the Time Travel method Goal Bring back the experiences from the international work of Kalmar

Läs mer

REMEO Stockholm. - Klinik för vård- och rehabilitering av patienter i behov av andningsstöd

REMEO Stockholm. - Klinik för vård- och rehabilitering av patienter i behov av andningsstöd REMEO Stockholm - Klinik för vård- och rehabilitering av patienter i behov av andningsstöd Agenda REMEO i ett globalt perspektiv REMEO Stockholm Förutsättningar, hinder och drömmar för framtiden Linde

Läs mer

Övergripande samarbetsavtal mellan Region Östergötland och Linköpings universitet

Övergripande samarbetsavtal mellan Region Östergötland och Linköpings universitet BESLUTSUNDERLAG 1/1 Ledningsstaben Richard Widén 2016-11-30 Dnr: RS 2016-843 Regionstyrelsen Övergripande samarbetsavtal mellan Region Östergötland och Linköpings universitet Bakgrund Region Östergötland

Läs mer

THE SALUT PROGRAMME A CHILD HEALTH INTERVENTION PROGRAMME IN SWEDEN. ISSOP 2014 Nordic School of Public Health. Gothenburg SWEDEN UMEÅ UNIVERSITY

THE SALUT PROGRAMME A CHILD HEALTH INTERVENTION PROGRAMME IN SWEDEN. ISSOP 2014 Nordic School of Public Health. Gothenburg SWEDEN UMEÅ UNIVERSITY THE SALUT PROGRAMME A CHILD HEALTH INTERVENTION PROGRAMME IN SWEDEN UMEÅ UNIVERSITY VÄSTERBOTTEN COUNTY COUNCIL Epidemiology and Global Health Strategic Development Office Public Health Unit ANNELI IVARSSON

Läs mer

NORDTEK 2006 12.6.2006. Internationell utveckling inom kvalitetsäkring Lars Wessman/ RUH

NORDTEK 2006 12.6.2006. Internationell utveckling inom kvalitetsäkring Lars Wessman/ RUH NORDTEK 2006 12.6.2006 Internationell utveckling inom kvalitetsäkring Lars Wessman/ RUH VARFÖR KVALITETSSÄKRING Fri rörlighet av varor, kapital, arbetskraft, tjänster och studenter Ekonomisk konkurrens

Läs mer

Erasmus+ utomeuropeisk mobilitet

Erasmus+ utomeuropeisk mobilitet 2014-11-14 Rebecka Herdevall Erasmus+ utomeuropeisk mobilitet International Credit Mobility Utomeuropeisk mobilitet översikt Bygger vidare på Erasmus Mundus Action 2 Mobilitet för studenter och personal

Läs mer

Jämlik hälsa och vård

Jämlik hälsa och vård Foto: Clifford Shirley Välkommen till den 14:e nationella konferensen för nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård Jämlik hälsa och vård det goda mötet som nyckel till framgång Västerås 19-20 mars

Läs mer

Norr- och Västerbotten turné, april-maj 2014. Hälsa för Tillväxt. Lars Wikman, Senior adviser in European Affairs

Norr- och Västerbotten turné, april-maj 2014. Hälsa för Tillväxt. Lars Wikman, Senior adviser in European Affairs Norr- och Västerbotten turné, april-maj 2014 Hälsa för Tillväxt Lars Wikman, Senior adviser in European Affairs EU:s hälsoprogram har funnits sedan 1993 i olika versioner. Nuvarande program är det tredje

Läs mer

Vårdval i primärvården

Vårdval i primärvården Vårdval i primärvården Modeller och utvecklingsbehov 1 Anders Anell Institutet för Ekonomisk Forskning, Ekonomihögskolan, Lunds Universitet 1 Rapport kan beställas på www.kefu.se Vårdval i primärvården

Läs mer

Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad

Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad Kommunstyrelsen Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad Kommunstyrelsen beslöt på sammanträde den 22 augusti 2002, 183, att anta ett

Läs mer

Medicin och Hälsa / Medicine and Health

Medicin och Hälsa / Medicine and Health Vetenskapsrådet Medicin och Hälsa / Medicine and Health KSLA 4 April 2011 En värld-en hälsa Sven Bergström www.vr.se Vetenskapsrådet Three main responsibilities: Research funding Main grant agency. Quality!

Läs mer

Anne Graf. Kommunikation

Anne Graf. Kommunikation Anne Graf Kommunikation Norrbottens och Västerbottens direktlänk till EU www.northsweden.eu Rådgivning Påverkan Information INTRESSEBEVAKNING PROGRAMBEVAKNING Håll koll på Bryssel Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Läs mer

En skola på vetenskaplig grund gränsöverskridande mellan akademi, lärarutbildning och skolpraktik

En skola på vetenskaplig grund gränsöverskridande mellan akademi, lärarutbildning och skolpraktik En skola på vetenskaplig grund gränsöverskridande mellan akademi, lärarutbildning och skolpraktik Stephan Rapp Högskolan för lärande och kommunikation Gränsöverskridande 3. Skolpraktik 1. Lärarutbildning

Läs mer

Anvisningar och regler fo r universitetsbefattningar

Anvisningar och regler fo r universitetsbefattningar 1(5) Anvisningar och regler fo r Bakgrund och syfte För att ge möjligheter till fortsatt forskning för disputerade medarbetare i vården måste tidsutrymme skapas så att forskning kan bedrivas parallellt

Läs mer

FORSKNINGSSAMVERKAN I NORRLAND FÖR ETT VISARE NORR

FORSKNINGSSAMVERKAN I NORRLAND FÖR ETT VISARE NORR FORSKNINGSSAMVERKAN I NORRLAND FÖR ETT VISARE NORR De fyra norrlandstingen ställer årligen ett forskningsanslag till förfogande för klinisk forskning inom hälso- och sjukvården i norra sjukvårdsregionen,

Läs mer

Forskningsrådet för Missbruks och Beroendefrågor (FMB)

Forskningsrådet för Missbruks och Beroendefrågor (FMB) 1 Forskningsrådet för Missbruks och Beroendefrågor (FMB) FMB är ett vetenskapligt nätverk i Västra Götaland som arbetar med forsknings, utvecklingsoch utbildningsfrågor inom området riskbruk, missbruk

Läs mer

Anmälan av avsiktsförklaring om samarbete mellan Merck Sharp & Dohme AB (MSD AB) och Stockholms läns landsting

Anmälan av avsiktsförklaring om samarbete mellan Merck Sharp & Dohme AB (MSD AB) och Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2014-06-04 LS 1403-0357 LANDSTINGSSTYRELSEN Landstingsstyrelsen 1 4-06- 1 7 0 0 0 1 6 ' Anmälan av avsiktsförklaring om samarbete mellan Merck Sharp & Dohme AB

Läs mer

Trafikverkets. Nytt trafikverk, ny. Susanne Ingo

Trafikverkets. Nytt trafikverk, ny. Susanne Ingo Trafikverkets omvärldsanalys Nytt trafikverk, ny omvärld äld Susanne Ingo Stockholm 11 april 2012 2 2012-04-13 Stora demografiska utmaningar i världen. The Demographic transition Deat h rat e Birt h rat

Läs mer

2) att vi som deltar ska öka vårt EU pro-aktiva arbete i Bryssel för respektive påverkansplattform.

2) att vi som deltar ska öka vårt EU pro-aktiva arbete i Bryssel för respektive påverkansplattform. Syfte med dagen är att: 1) De som sitter i styrelserna för resp Strategisk Innovations Program (SIP) plattform ska ges en förståelse för att genom att ha strategier för sitt deltagande i ramprogrammet

Läs mer

NYA TIDER KRÄVER NYTT LEDARSKAP I VÅRDEN

NYA TIDER KRÄVER NYTT LEDARSKAP I VÅRDEN NYA TIDER KRÄVER NYTT LEDARSKAP I VÅRDEN LIV HJÄLPER DIG BLI EN MER EFFEKTIV LEDARE En bra ledare är stödjande, ansvarstagande och tydlig i sin kommunikation. Han eller hon utvecklar dessutom bättre patientkontakter.

Läs mer

Tillväxtverket och OECD 28 november 2016

Tillväxtverket och OECD 28 november 2016 Tillväxtverket och OECD 28 november 2016 Program 9.00-10.00 Hur jobbar Tillväxtverket med OECD Introduktion: Vad är OECD? Sverker Lindblad, Näringsdepartementet Några exempel på hur Tillväxtverket tar

Läs mer

IPL Pedagogiska modeller som fungerar i många sammanhang. Margaretha Forsberg Larm Föreståndare Centrum för Klinisk Utbildning

IPL Pedagogiska modeller som fungerar i många sammanhang. Margaretha Forsberg Larm Föreståndare Centrum för Klinisk Utbildning IPL Pedagogiska modeller som fungerar i många sammanhang Margaretha Forsberg Larm Föreståndare Centrum för Klinisk Utbildning Centrum för Klinisk Utbildning (CKU) En gemensam samverkansstruktur för den

Läs mer

Verksamhetsplan 2016 för Kunskapscentrum för Kommunal Hälso- och Sjukvård (KKHS) vid Högskolan Dalarna (HDa)

Verksamhetsplan 2016 för Kunskapscentrum för Kommunal Hälso- och Sjukvård (KKHS) vid Högskolan Dalarna (HDa) Verksamhetsplan 2016 för Kunskapscentrum för Kommunal Hälso- och Sjukvård (KKHS) vid Högskolan Dalarna (HDa) Sida 1 Uppdrag Kunskapscentrum startade 2010 för att stödja den kommunala hälso- och sjukvården.

Läs mer

B - ÅRLIG RAPPORT OM KLINISK FORSKNING

B - ÅRLIG RAPPORT OM KLINISK FORSKNING B - ÅRLIG RAPPORT OM KLINISK FORSKNING Enkätsvaren skickas in senast den 29 februari. Upplysningar om enkäten Sakinnehåll: Kerstin Sjöberg, 08-452 76 67 eller kerstin.sjoberg@skl.se. Tekniska frågor: Kenneth

Läs mer

Sammanfattning av. Kris och katastrofmedicinsk beredskapsplan för Landstinget i Östergötland

Sammanfattning av. Kris och katastrofmedicinsk beredskapsplan för Landstinget i Östergötland Sammanfattning av Kris och katastrofmedicinsk beredskapsplan för Landstinget i Östergötland Allvarlig händelse innebär inom hälso- och sjukvården en händelse som är så omfattande eller allvarlig att resurserna

Läs mer

Ankom Stockholms läns landsting Handläggare: Viktoria Björk 2015-01- 2 3

Ankom Stockholms läns landsting Handläggare: Viktoria Björk 2015-01- 2 3 Stockholms läns landsting 1 (5) Landstingsstyrelsens förvaltning SLL Forskning och innovation TJÄNSTE UTLÅTANDE Ankom Stockholms läns landsting Handläggare: Viktoria Björk 2015-01- 2 3 ISlHLtUB Landstingsstyrelsens

Läs mer

SAMVERKAN FÖR ATT MÖTA SAMHÄLLSUTMANINGAR

SAMVERKAN FÖR ATT MÖTA SAMHÄLLSUTMANINGAR SAMVERKAN FÖR ATT MÖTA SAMHÄLLSUTMANINGAR SETT UR AKADEMINS PERSPEKTIV Fredrik Nilsson, Professor Dr., Arkitekt SAR/MSA, Prefekt, Institutionen för Arkitektur / Forskningsstrateg, White Arkitekter EN STARK

Läs mer

Internationella forskarsymposiet. 26 oktober 1 november

Internationella forskarsymposiet. 26 oktober 1 november Internationella forskarsymposiet 26 oktober 1 november Inbjudan Ett femtiotal av världens mest framstående forskare kommer den 26 oktober till den 1 november 2008 till Lund och Malmö. Under sin vecka i

Läs mer

Innovationsarbete inom Landstinget i Östergötland

Innovationsarbete inom Landstinget i Östergötland 1 (5) Landstingsstyrelsen Innovationsarbete inom Landstinget i Östergötland Bakgrund Innovationer har fått ett allt större politiskt utrymme under de senaste åren. Utgångspunkten är EUs vision om Innovationsunionen

Läs mer

Policy för internationellt arbete

Policy för internationellt arbete 1/7 Beslutad: Kommunfullmäktige 2014-11-03 121 Gäller fr o m: 2014-11-03 Myndighet: Diarienummer: Kommunstyrelsen KS/2014:368-003 Ersätter: EU-strategi för Strängnäs kommun, 2011-04-26, 126 Ansvarig: Stabsavdelningen

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2005:150 1 (9) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Fastställande av riktlinjer för landstingets internationella arbete Föredragande landstingsråd: Ingela Nylund Watz Ärendet Landstingsdirektören

Läs mer

2 Internationell policy

2 Internationell policy Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 19 februari 2002 Reviderad den: 20 augusti 2009 För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För ev uppföljning och tidplan för denna ansvarar: Dokumentet gäller för:

Läs mer

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Innehållsförteckning sidan Inledning... 3 Syfte... 3 Övergripande mål... 3 Prioriterade områden... 4 Utbildning Arbete och tillväxt Näringsliv

Läs mer

Regionstyrelsens arbetsutskott

Regionstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL UTDRAG Regionstyrelsens arbetsutskott 171-186 Tid: 2015-11-02, kl 13:00-15:30 Plats: Regionens Hus, sal A 181 RJL2015 /1943 Internationell policy Beslut Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår

Läs mer

Om hur man kan behöva tänka etiskt inför framtiden

Om hur man kan behöva tänka etiskt inför framtiden Om hur man kan behöva tänka etiskt inför framtiden Karin Zingmark, Utvecklingsenheten Etik och moral Etik står för reflektionen eller eftertanken över mänskliga värderingar och handlingar och motiven för

Läs mer

En inspirationsdag om framtidens forskning inom hälsa och sjukvård

En inspirationsdag om framtidens forskning inom hälsa och sjukvård FoUU-dagen 2015 En inspirationsdag om framtidens forskning inom hälsa och sjukvård 12 november kl. 08:30-16:30 Varbergs kurort Dagen är kostnadsfri och anmälan sker via utbildningskatalogen på intranätet

Läs mer

Agenda. Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är

Agenda. Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är Agenda 1. Begreppet socialt entreprenörskap Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är 2. Sociala entreprenörer som hybrider Om sociala entreprenörer som personer som vägrar att välja mellan

Läs mer

Ett gott liv för alla i Östergötland

Ett gott liv för alla i Östergötland Ett gott liv för alla i Östergötland 2014 www.lio.se Hej! Det här är ditt och alla andra länsinvånares landsting. Den skatt du betalar finansierar vården. Vårt uppdrag är att ge dig bästa möjliga hälso-

Läs mer

Handlingsplan för ökad tillgänglighet 2012-2014

Handlingsplan för ökad tillgänglighet 2012-2014 BESLUTSUNDERLAG 1(1) Anna Bengtsson 2012-11-13 LiÖ 2012-3416 Hälso- och sjukvårdsnämnden Handlingsplan för ökad tillgänglighet 2012-2014 Landstingsstyrelsen har i sin verksamhetsplan för år 2012 uppdragit

Läs mer

Internationell policy för Bengtsfors kommun

Internationell policy för Bengtsfors kommun 2 (7) Internationell policy för Bengtsfors kommun Bakgrund Omvärlden och EU påverkar oss alltmer och sambandet mellan det lokala och det globala blir allt tydligare. Förändringar på den internationella

Läs mer

Internationell strategi

Internationell strategi Internationell strategi Ny kunskap för ökad konkurrenskraft www.regionostergotland.se www.regionostergotland.se Innehållsförteckning 1 Bakgrund... 4 1.1 Utgångspunkter... 4 1.1.1 Region Östergötlands strategiska

Läs mer

Regionförbundet Östsams Internationella strategi

Regionförbundet Östsams Internationella strategi 1(5) Regionförbundet Östsams Internationella strategi Regionförbundet Östsams Internationella strategi har antagits av Regionfullmäktige den xxxxx 2010 ( x) och gäller för förbundets verksamhet. Strategins

Läs mer

Hur kan nätverkssjukvården möta patienter med stora medicinska behov?

Hur kan nätverkssjukvården möta patienter med stora medicinska behov? Hur kan nätverkssjukvården möta patienter med stora medicinska behov? Torsdag 16 oktober 2014 Florean Pietsch Verksamhetschef Geriatrik Medicin Södertälje Sjukhus AB 2014-10-15 Din nära specialistvård

Läs mer

Glesbygdsmedicinskt/centrum/

Glesbygdsmedicinskt/centrum/ Glesbygdsmedicinskt/centrum/ Glesbygdsmedicinskt/centrum/ Utbildning)anpassad)för)glesbygdsmedicin) Övergripande)forsknings)och) utvecklingsområden) Lands4ngskommunala/samverkansprojekt/ Sjukstugemodellen/

Läs mer

Nu bildar vi nya Region Örebro län

Nu bildar vi nya Region Örebro län Nu bildar vi nya Region Örebro län LJUSNARSBERG HÄLLEFORS Bra ska bli bättre med ny regionorganisation KARLSTAD 50 LINDESBERG NORA KARLSKOGA E18 ÖREBRO DEGERFORS LEKEBERG KUMLA LAXÅ HALLSBERG ASKERSUND

Läs mer

Human Dynamics att förstå sig själv och andra

Human Dynamics att förstå sig själv och andra Human Dynamics att förstå sig själv och andra Vad ger Human Dynamics? Forskning har visat att det största hindret för att skapa framgångsrika företag inte ligger i bristen på affärsidéer utan i bristande

Läs mer

Nasrin Perskvist, National Coordinator and Director of Clinical Cytology Biobank BBMRI.se Karolinska Institute, Inst LabMed Karolinska University

Nasrin Perskvist, National Coordinator and Director of Clinical Cytology Biobank BBMRI.se Karolinska Institute, Inst LabMed Karolinska University , National Coordinator and Director of Clinical Cytology Biobank BBMRI.se Karolinska Institute, Inst LabMed Karolinska University Hospital Clinical Pathology Cytology Nasrin.perskvist@karolinska.se, BBMRI.se

Läs mer

SFAMs remissvar: Framtidens närsjukvård finansiering, styrning och struktur

SFAMs remissvar: Framtidens närsjukvård finansiering, styrning och struktur Sveriges Läkarförbund Avdelningen för politik och profession Att. Susann Asplund Johansson Box 5610 114 86 STOCKHOLM SFAMs remissvar: Framtidens närsjukvård finansiering, styrning och struktur Sammanfattning

Läs mer

Ny internationell policy och ett utvecklat internationellt arbete

Ny internationell policy och ett utvecklat internationellt arbete 2013-09-24 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE KFKS 2013/545-105 Kommunstyrelsen Ny internationell policy och ett utvecklat internationellt arbete Förslag till beslut 1. Kommunstyrelsen noterar rapporten kartläggning

Läs mer

1. Fråga till Alliansen och de rödgröna: Hur kommer vården för ME/CFS-patienter att utformas om ni vinner valet? Fråga till respektive parti:

1. Fråga till Alliansen och de rödgröna: Hur kommer vården för ME/CFS-patienter att utformas om ni vinner valet? Fråga till respektive parti: 1. Fråga till Alliansen och de rödgröna: Hur kommer vården för ME/CFS-patienter att utformas om ni vinner valet? Fråga till respektive parti: Hur vill ert parti utforma vården för ME/CFS-patienter? Alliansen

Läs mer

Vara i världen. Helena Torsell, Internationell samordnare

Vara i världen. Helena Torsell, Internationell samordnare Vara i världen Helena Torsell, Internationell samordnare STRATEGISKT VÄGVAL Hur skapar vi en attraktiv kommun? FRAMGÅNGSFAKTORER KOMPETENS INTERNATIONALISERING KULTUR 1995 Sverige blir medlem i EU Bas

Läs mer

Övergång skola arbetsliv, ur ett europeiskt perspektiv. European Agency/SPSM och Karlstad kommun i samverkan

Övergång skola arbetsliv, ur ett europeiskt perspektiv. European Agency/SPSM och Karlstad kommun i samverkan Välkommen Övergång skola arbetsliv, ur ett europeiskt perspektiv. European Agency/SPSM och Karlstad kommun i samverkan Vår presentation European Agency? Vad är VET? VET i Karlstad Final Conference, VET

Läs mer

INTERNATIONELL STRATEGI FÖR LULEÅ KOMMUN

INTERNATIONELL STRATEGI FÖR LULEÅ KOMMUN LULEÅ KOMMUN 1(5) INTERNATIONELL STRATEGI FÖR LULEÅ KOMMUN 1. INLEDNING Internationaliseringen är en av de viktigaste förändringarna av samhället under senare år. Ökade möjlighet för information, kunskap,

Läs mer

Palliativ vård, uppföljning. Landstinget i Halland. Revisionsrapport. Mars 2011. Christel Eriksson, certifierad kommunal revisor

Palliativ vård, uppföljning. Landstinget i Halland. Revisionsrapport. Mars 2011. Christel Eriksson, certifierad kommunal revisor Palliativ vård, uppföljning Landstinget i Halland Revisionsrapport Mars 2011 Christel Eriksson, certifierad kommunal revisor Innehåll Sammanfattning... 3 Bakgrund... 4 Metod och genomförande... 4 Granskningsresultat...

Läs mer

Erasmus+ utomeuropeisk mobilitet

Erasmus+ utomeuropeisk mobilitet 2014-09-26 Rebecka Herdevall Erasmus+ utomeuropeisk mobilitet Rebecka Herdevall, International Contact Point Utomeuropeisk mobilitet översikt Bygger vidare på Erasmus Mundus Action 2 Mobilitet för studenter

Läs mer

Beredningen för primärvård, psykiatri och tandvård

Beredningen för primärvård, psykiatri och tandvård Beredningen för primärvård, psykiatri och tandvård Christina Ståhl Enhetschef 040-675 31 34 christina.stahl@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2015-03-31 Dnr 1300977 1 (5) Beredningen för primärvård, psykiatri

Läs mer

Medskapande Idéverkstäder som resurs för innovationsarbete

Medskapande Idéverkstäder som resurs för innovationsarbete Medskapande Idéverkstäder som resurs för innovationsarbete Tomas Gustafsson, Innovationsslussen, Region Västerbotten Carljohan Orre, Umeå universitet Utgångspunkter Fokusera på IT, dess roll & möjligheter

Läs mer

Kliniska Studier Sverige. Strategisk plan

Kliniska Studier Sverige. Strategisk plan Kliniska Studier Sverige Strategisk plan Vetenskapsrådets vision och fokusområden Vision Vetenskapsrådet har en ledande roll för att utveckla svensk forskning av högsta vetenskapliga kvalitet och bidrar

Läs mer

Hjärtstopp och Hjärt-Lungräddning

Hjärtstopp och Hjärt-Lungräddning Hjärtstopp och Hjärt-Lungräddning Organisation och Målbeskrivning Landstinget Kronoberg Godkänt av Medicinska kommittén 2013 10 08 Patientmål Personer som vistas på enheter inom Landstinget Kronoberg och

Läs mer

Specialistsjuksköterskeprogram, inriktning ambulanssjukvård

Specialistsjuksköterskeprogram, inriktning ambulanssjukvård 1 (5) Medicinska fakultetsstyrelsen (MFS) Specialistsjuksköterskeprogram, ambulanssjukvård 60 högskolepoäng (hp) Avancerad nivå (A) VASAM Programbeskrivning Utbildningen syftar till att utbilda sjuksköterskor

Läs mer

Internationell strategi Sävsjö Kommun

Internationell strategi Sävsjö Kommun Internationell strategi Sävsjö Kommun riktlinjer för det internationella perspektivet kopplat till Utvecklingsstrategin(Usen) Antagen av kf 2013-12-16 Bakgrund En ökad internationalisering, Sveriges medlemskap

Läs mer

Inbjudan till Masterclass i e-dialog för tjänstemän i syfte utveckla den egna organisationens e-dialog och öka kompetensen inom området.

Inbjudan till Masterclass i e-dialog för tjänstemän i syfte utveckla den egna organisationens e-dialog och öka kompetensen inom området. INBJUDAN 2015-08-24 1 (5) Sektionen för demokrati och styrning Anders Nordh Inbjudan till Masterclass i e-dialog för tjänstemän i syfte utveckla den egna organisationens e-dialog och öka kompetensen inom

Läs mer

Hälsan tiger still och medborgaren samtycker

Hälsan tiger still och medborgaren samtycker Hälsan tiger still och medborgaren samtycker En betraktelse över medborgarsamverkan i två regionala projekt inom e hälsa och e government Annelie Ekelin och Sara Eriksén Det europeiska perspektivet Genom

Läs mer

UFV 2003/39 CK 2003-0036

UFV 2003/39 CK 2003-0036 1 Regionalt avtal mellan Uppsala universitet och landstinget i Uppsala län om samarbete om grundutbildning av läkare, medicinsk forskning samt utveckling av hälso- och sjukvården. Bakgrund Läkarutbildningen

Läs mer

FINNS DET EN MÖJLIGHET ATT SKAPA EN KAPITALFOND FÖR LOKAL UTECKLING, UNDER KOMMANDE STRUKTURFONDSPERIOD?

FINNS DET EN MÖJLIGHET ATT SKAPA EN KAPITALFOND FÖR LOKAL UTECKLING, UNDER KOMMANDE STRUKTURFONDSPERIOD? 13/06/2005 FINNS DET EN MÖJLIGHET ATT SKAPA EN KAPITALFOND FÖR LOKAL UTECKLING, UNDER KOMMANDE STRUKTURFONDSPERIOD? - Svar, Ja! Tekniskt sett finns det inga hinder som omöjliggör att en kapitalfond upprättas

Läs mer

Strategi för Kristianstads kommuns internationella

Strategi för Kristianstads kommuns internationella STRA- TEGI 1(5) Kommunledningskontoret Kommunikation & tillväxt Kristina Prahl 2011-10-04 Strategi för Kristianstads kommuns internationella arbete Bakgrund Dagens globaliserade värld utgör många viktiga

Läs mer

Hur gör man en ansökan till Horisont 2020 11 december 2013 Jenny Holgersson, Red Energy Experts AB Clas Tegerstrand, Sustainable Business Mälardalen

Hur gör man en ansökan till Horisont 2020 11 december 2013 Jenny Holgersson, Red Energy Experts AB Clas Tegerstrand, Sustainable Business Mälardalen Hur gör man en ansökan till Horisont 2020 11 december 2013 Jenny Holgersson, Red Energy Experts AB Clas Tegerstrand, Sustainable Business Mälardalen Steg 1 hitta utlysningen! Dokument som följer med utlysningen

Läs mer

ACG Case-Mix System. Användarmöte 2012. Ensolution AB, +46 (0) 8-640 70 00, www.ensolution.se

ACG Case-Mix System. Användarmöte 2012. Ensolution AB, +46 (0) 8-640 70 00, www.ensolution.se ACG Case-Mix System Användarmöte 2012 Ensolution AB, +46 (0) 8-640 70 00, www.ensolution.se Program 09.30-10.00 Registrering och kaffe 10.00-10.10 Inledning av Andreas Johansson, Ensolution AB 10.10-10.30

Läs mer

Att rusta för framtidens vård

Att rusta för framtidens vård Att rusta för framtidens vård Studenters verksamhetsförlagda utbildning VFU integreras i verksamheternas uppdrag och i deras förbättringsarbete Utvecklingskraft 19 maj 2011 Karin Thörne Studierektor för

Läs mer

Mötesanteckningar- dialogmöte med patient- och handikappföreningar, 2015-12-07

Mötesanteckningar- dialogmöte med patient- och handikappföreningar, 2015-12-07 Mötesanteckningar- dialogmöte med patient- och handikappföreningar, 2015-12-07 Hälso- och sjukvårdsnämndens presidieberedning samt hälso- och sjukvårdsdirektören hade inbjudit samtliga länsföreningar till

Läs mer

Svensk traumasjukvård nuvarande brister-framtida planer

Svensk traumasjukvård nuvarande brister-framtida planer Svensk traumasjukvård nuvarande brister-framtida planer Lovisa Strömmer Överläkare, docent Akut Trauma Kirurgi, Gastrocentrum Karolinska Universitetssjukhuset FAKTA ATT FÖRHÅLLA SIG TILL Traumasjukvård

Läs mer

Den nationella. och innovationsstrategin. Horisont 2020. de stärka varandra? 4 september 2013. Per Engström Lena Svendsen

Den nationella. och innovationsstrategin. Horisont 2020. de stärka varandra? 4 september 2013. Per Engström Lena Svendsen Den nationella innovationsstrategin Horisont 2020 och innovationsstrategin kan de stärka varandra? 4 september 2013 Per Engström Lena Svendsen Global Innovation Index 2013 Sverige i världen Global Competitiveness

Läs mer

National Prevention Strategy

National Prevention Strategy National Prevention Strategy Patrik Johansson, MD, MPH University of Nebraska Medical Center, College of Public Health, Member The Advisory Group on Prevention, Health Promotion, Integrative and Public

Läs mer

Individuell kompetensplan för nyblivna specialistläkare

Individuell kompetensplan för nyblivna specialistläkare Individuell kompetensplan för nyblivna specialistläkare Mattias Damberg, Medicinsk utvecklingschef Docent, Specialistläkare i Allmänmedicin Förvaltningsstab Primärvård, Psykiatri och Habilitering Region

Läs mer

Health Informatics Centre a collaboration between Stockholm County Council and KI

Health Informatics Centre a collaboration between Stockholm County Council and KI Health Informatics Centre a collaboration between Stockholm County Council and KI E-hälsa - hur kan vi dra nytta av den nya tekniken? Maria Hägglund, Ph.D. Hälsoinformatik Health Informatics Centre, Dept.

Läs mer

Internationell strategi. för Gävle kommun

Internationell strategi. för Gävle kommun Internationell strategi för Gävle kommun Innehåll Inledning Sammanfattning... 4 Syfte med det internationella arbetet... 5 Internationell strategi För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Foto: Mostprotos.com

Läs mer

Pedagogisk portfölj. Elisabeth Liljeroth Leg, sjuksköterska, Lektor, PMI, Karolinska Universitetssjukhuset

Pedagogisk portfölj. Elisabeth Liljeroth Leg, sjuksköterska, Lektor, PMI, Karolinska Universitetssjukhuset Pedagogisk portfölj Elisabeth Liljeroth Leg, sjuksköterska, Lektor, PMI, Karolinska Universitetssjukhuset Ann-Charlotte Falk Leg. Sjuksköterska, Docent, Omvårdnadsansvarig PMI, Karolinska Universitetssjukhuset

Läs mer

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Internationell strategi Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Vi lever i en allt mer globaliserad värld som ger ökade möjligheter men som också ställer nya krav. Linköpings

Läs mer

VINNOVA & egovernment. Sundsvall 07-10-16

VINNOVA & egovernment. Sundsvall 07-10-16 VINNOVA & egovernment Sundsvall 07-10-16 VINNOVAs uppgift VINNOVA är en statlig myndighet, budget 1,8 mrd Ansvarsområde innovationer kopplade till forskning och utveckling det vill säga nyskapande, framgångsrika

Läs mer

YTTRANDE. Datum 2016-06-02 Dnr 1601273. Remiss. Betänkandet EU på hemmaplan (SOU 2016:10)

YTTRANDE. Datum 2016-06-02 Dnr 1601273. Remiss. Betänkandet EU på hemmaplan (SOU 2016:10) Regionstyrelsen Maria Lindbom Handläggare 040-675 32 30 Maria.Lindbom@skane.se YTTRANDE Datum 2016-06-02 Dnr 1601273 1 (5) Kulturdepartementet 103 33 Stockholm Remiss. Betänkandet EU på hemmaplan (SOU

Läs mer

Regionala stödstrukturer för kunskapsutveckling

Regionala stödstrukturer för kunskapsutveckling Regionala stödstrukturer för kunskapsutveckling Redovisning 2012 Kalmar län 2013-01-25 1 Mona Krispinsson RF Ann-Sofie Togner LT Ann-Christine Larsson Fokus Nadja Widén RF Innehåll 1. ÅTERRAPPORTERING

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2011:36 LS 0910-0865 1 (3) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Motion 2009:29 av Lena-Maj Anding m fl (MP) om inrättande av ett resurscentrum för forskning och behandling av patienter med

Läs mer