Kartläggning av landstingets internationella engagemang

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kartläggning av landstingets internationella engagemang"

Transkript

1

2 (3) Kartläggning av landstingets internationella engagemang Uppdraget I landstingsstyrelsens verksamhetsplan för 2012 formulerades följande utredningsuppdrag: En kartläggning ska göras av landstingets internationella engagemang. Beredningen för regional utveckling ansvarar för uppdraget. Landstingsdirektören ges i uppdrag att i samråd med beredningen göra en sådan kartläggning och genomfört uppdrag ska under 2012 avrapporteras i landstingsstyrelsen. Bakgrund Utredningen Landstingets internationella arbete en fråga för alla, överlämnades våren 2010 till landstingsstyrelsen med förslag till ansvarsfördelning och hantering av landstingets internationella arbete. Förslaget inarbetades i landstingets reglemente gällande från på följande sätt: Internationella frågor av politisk karaktär behandlas av den styrelse/nämnd/beredning som ansvarar för sakområdet. Landstingsstyrelsens beredning för regional utveckling har ett övergripande uppdrag att bevaka de internationella frågorna för landstingets räkning. I Landstingsfullmäktiges strategiska plan slås fast att: Internationellt samarbete är ett ansvar för alla landstingets verksamheter och politiska organ. Engagemanget kan ta sig många former: medlemskap i nätverk och organisationer, samarbetsavtal, strategisk påverkan, omvärldsbevakning, mottagning av utländska besökare samt deltagande i andra engagemang och projekt. EU-projekt inom strategiska områden ska prioriteras, då EU alltmer framhåller Europas regioner som lämpliga aktörer för att skapa bra förutsättningar för forskning och innovation. Internationella kontakter kan ge ökade förutsättningar för att sälja specialistkompetens till andra länder. Ett aktivt internationellt utbyte är viktigt för att hälso- och sjukvården i Östergötland ska kunna utveckla och upprätthålla kvalitet och konkurrenskraft. Genomförande Föreliggande kartläggning består av olika delar. Dels har en enkätundersökning gjorts ute i verksamheterna. Dels har en inventering gjorts av pågående landstingsövergripande samarbeten respektive internationella nätverk relaterade till hälso- och sjukvård. Kartläggning av verksamheternas engagemang Kartläggningen av verksamheternas engagemang genomfördes med hjälp av en enkel enkät som skickades till produktionsenhetschefer för vidare spridning till enhetschefer och andra Postadress Gatuadress Telefon Telefax E-post LINKÖPING S:t Larsgatan 49 B

3 (3) berörda (Bilaga 1). Enkätformuläret fylldes i för varje pågående engagemang inom centrum/klinik/verksamhet. För att underlätta gavs i enkäten en rad exempel på vad ett internationellt engagemang kan vara. Det kan handla om: Kartläggningen får främst ses som en bild av bredden av internationellt engagemang som förekommer inom landstingets verksamheter. Resultat av kartläggningen har sammanställts i bifogade matris (Bilaga 2) Inventering av samarbeten och nätverk Genom Östergötlands kontor i Bryssel har en inventering gjorts av internationella nätverk med koppling till hälso- och sjukvård. Syftet var att få en bild av vilka typer av samarbeten som finns inom olika områden och samtidigt få en bild av var andra svenska regioner och myndigheter engagerar sig. Utifrån den bruttolista (Bilaga 3) som utarbetades gjordes också korta intervjuer med de tre organisationer som främst bedömdes arbeta med övergripande hälso- och sjukvårdsfrågor. Resultaten av dessa intervjuer redovisas i bilaga 4. Resultat av kartläggningen Kartläggning av verksamheternas engagemang Den samlade bilden av enkäten är att många verksamheter inom Landstinget i Östergötland arbetar med internationella kontakter. Detta syns extra tydligt inom medicinska, utvecklingsoch forskningsanknutna områden. Enkätsvaren visar att det finns många internationella engagemang inom landstinget. Den dominerade typen är forskningssamarbeten, ofta nära kopplade till respektive sakområde/verksamhet. Inriktningen och omfattningen på engagemangen är mycket varierande. Detta förklaras sannolikt delvis av bredden på landstingets verksamhet och delvis av att det i flera fall handlar om enskilda individers engagemang. För att förstå omfattningen och inriktningen av landstingets olika engagemang samt för att i vissa fall kunna samordna internationella arbeten skulle en ökad kännedom om de olika engagemangen inom landstinget vara av godo. Det är dock viktigt att verksamhetens mål även i fortsättningen styr omfattning och inriktning av det internationella arbetet och att professioner delta i för verksamheten relevanta nätverk. Hälso- och sjukvårdsrelaterade nätverk Östergötland är sedan ett antal år genom Regionförbundet Östsam medlemmar i Assembly of European Regions (AER). AER s arbete är organiserat i tre kommittéer; - Committee 1 for Economy and Regional Development Postadress Gatuadress Telefon Telefax E-post LINKÖPING S:t Larsgatan 49 B

4 (3) - Committee 2 for Social Policy and Public Health - Committee 3 for Culture, Education, Youth and International cooperation AER kommitté 1 och 3 bevakas och bemannas av politiker och tjänstemän från Östsam. Landstinget i Östergötland deltar sedan ett antal år tillbaka med en tjänsteman i AER s kommitté 2 som fokuserar på e-hälsa, katastrofberedskap samt social inkludering och jämlikhet. Vänregionsamarbete Under perioden pågick ett vänregionsamarbete mellan landstinget, länsstyrelsen och Cesisregionen i Lettland. Avtalet omfattade sex inriktningsområden: hälsovård, kultur, kollektivtrafik, utbildning, turism, och näringsliv. För landstinget var framförallt området hälsovård aktuellt och ett intensivt samarbete har pågått under 12 år med fokus i början på akuta sjukvårdsinsatser, och senare mot mödra- och barnhälsovård, rehabilitering och primärvård. De sista åren fokuserades runt barn- och ungdomshabilitering. Målet var att höja kompetensen inom de samverkande regionernas verksamhet genom erfarenhets- och kunskapsutbyte och ett mer ändamålsenligt sjukvårdsutnyttjande organisatoriskt och kompetensmässigt samt att bygga upp ett kollegialt nätverk mellan Östergötland och Cesis. Genom en regionreformen i Lettland avskaffades den organisation som var avtalspart i Lettland och ansvaret övertogs av en mindre kommun i regionen. Efter denna förändring fanns inte förutsättningarna för ett landstingsövergripande samarbete. Utbyte mellan regionerna sker dock fortfarande på kommunal nivå. Bilageförteckning: 1. Brev till produktionsenheterna 2. Sammanställning av kartläggning av landstingets internationella engagemang 3. Bruttolista över internationella hälso- och sjukvårdsnätverk 4. Fakta om AER, EHMA och EUREGHA Postadress Gatuadress Telefon Telefax E-post LINKÖPING S:t Larsgatan 49 B

5 (2) Bilaga 1: Vi behöver hjälp att kartlägga landstingets internationella engagemang I Landstingsfullmäktiges strategiska plan finns ett särskilt utredningsuppdrag att kartlägga landstingets internationella engagemang. Landstingsdirektören har fått i uppdrag att i samråd med Landstingsstyrelsens beredning för regional utveckling göra en sådan kartläggning under Vi behöver nu din hjälp att kartlägga landstingets engagemang i detta och vill därför be dig att fylla i nedanstående formulär för varje pågående engagemang ni har inom ditt centrum/på din klinik/i din verksamhet. Om du anser att någon annan eller andra är mer lämpade att svara på våra frågor, är det självklart att du kan vidarebefordra detta! Vi vill gärna ha svar senast 18 maj. Skicka ifyllda formulär till: Har du frågor eller funderingar kring inventeringen? Hör av dig till Jolanda van Vliet eller Richard Widén. Tack på förhand för hjälpen! På uppdrag av landstingsdirektör Barbro Naroskyin, Jolanda van Vliet Richard Widén Samordnare av internationella frågor Regionala beredningen Postadress Gatuadress Telefon Telefax E-post LINKÖPING S:t Larsgatan 49 B

6 (2) Formulär rörande internationella engagemang Har du fler engagemang, fyll i ett formulär per engagemang 1. I vilken av kategorier ovan (a-i) skulle ni placera ert engagemang? - Om det ej passar in i någon av kategorier ovan, beskriv gärna vad det handlar om: 2. Vad är syftet med? 3. Vad är landstingets roll i det? 4. Vilka partner/internationella kontakter har ni? 5. Hur länge har ni haft detta engagemang och hur länge beräknas det pågå? 6. Kontaktperson på Landstinget i Östergötland: 7. /tankar: Tack för hjälpen! Postadress Gatuadress Telefon Telefax E-post LINKÖPING S:t Larsgatan 49 B

7 AER Assembly of European Regions Kontaktperson LiÖ Jolanda van Vliet, ledningsstaben Kategori Syfte Landstingets roll Kontakter/partner Tidsperspektiv Tjänsteman deltar i kommitté 2 om sociala frågor och folkhälsa. Samarbetsorganisation för Europeiska regioner och även regioner utanför Europa. Kommittéer för bla sociala frågor och hälsa More than 250 Member regions from 35 countries 16 Interregional Member Organisations Även Östsam är sktiv i AER, dock i annan kommitté. Deltagande av politiker behövs för att få genomslag Coral - Community of Regions for Assisted Living Cesis Mitt hjärta Anders Carlsson, Hälsans Nya Verktyg Eva Mertel Högberg, AMC Jolanda van Vliet, ledningsstaben h Vänregion CORAL är ett informellt nätverk. Nätverket syftar till att utveckla riktlinjer för att påskynda spridningen av tekniska lösningar i regioner genom utbytet av goda exempel av policy och erfarenheter, internationell benchmarking och regional samverkan. Nätverket riktar sig i första hand mot regioner. Höja kompetensen genom erfarenhets- och kunskapsutbyte: -akutsjukvård -administration, ledning och styrning -social integration C, h Utveckla länsgemensamma åtgärder som förväntas minska sjuklighet och dödlighet i hjärtkärlsjukdom för invånarna. Anders Carlsson på Hälsans Nya Verktyg representerar Östergötland -kompetensutbytet genom hospitering inom motsvarande disciplin -seminarier -Lärande och erfarenhetsutbyte -Aktiva styrgruppsmedlemmar -landstingets åtgärdar för att minska sjuklig- och dödlighet i hjärtkärlsjukdom -Hälsolyftet -Finansiering av förstudien Network of European Regions involved in Ambient Assisted Living is under construction.coral is an initiative of Noord- Brabant (the Netherlands), Kent County (UK), Flanders, (Belgium) and East- Sweden and recently joined West-Sweden, Friuli Venezia Giulia and Veneto (Italy) to the coregroup. Cesis Lettland Pskov Ryssland -Vesa Korpelainen, North Karelia Center for Public Health, Joensuu, Finland -Maria Falck, Västerbottens läns landsting Sedan Flera projekt 1

8 Primärvård Kosovo Kontaktperson LiÖ Kristina Willner, Johannelunds VC Kategori H, vänregion Syfte Landstingets roll Kontakter/partner Tidsperspektiv I första hand skulle det kunna vara Primärvården i Pristina 2012 ett utbyte via vän vårdcentraler till intresserade vårdcentraler här i vårt län men också via exempelvis intresserade ST-läkare i Allmänmedicin och andra kategorier exempelvis kuratorer, blivande distriktssköterskor osv. Vi tror att det är svårt att förmedla denna typ av intryck/kunskap via exempelvis föreläsningar, utan skall man få ut något av ett utbyte behöver man resa till Kosovo och se med egna ögon och reflektera över de intryck man får. utbyte av erfarenheter som är till gagn för oss i vårt Landsting: -Kosovos utveckling de närmaste åren blir väldigt intressant att följa både ur samhällsperspektiv i stort och ur sjukvårdsperspektiv då det är ett helt nytt land organisatoriskt. Det gör att människor som bor där lever under föränderliga förutsättningar just nu och det är mycket kreativitet och kraft inom samhället men också ett vakuum innan infrastrukturen är klar. Kosovo tjänar som ett lärorikt exempel för kunskap om system på andra håll som nu genererar eller kommer att generera flyktingströmmar. Det är omskakande och svårt för oss att förstå att man inte har medicinsk utrustning i ambulanser, att det inte finns defibrillatorer eller syrgas att tillgå, att när adrenalinet tar slut får man äska pengar centralt och vänta några dagar på leverans. Vid vårt besök var en av läkarna överlycklig över att hon dagen innan fått det första otoskopet på huvudvårdcentralen i Pristina. Mycket som vi tar för givet att det skall fungera och finnas obegränsad tillgång till är inte lika självklart i andra delar av Europa. Det betyder att man från Kosovo kan tillgodogöra sig perspektiv vad Vi tror att man kan lära sig en hel del om hur människor som kommer från andra förutsättningar än de svenska kan reagera då man kommer hit och behöver söka vård, vad de kan ha med sig i bagaget, vilka sjukdomar, farhågor och föreställningar som kan finnas. Vi lever i ett mångkulturellt samhälle och vi som arbetar inom vården möter många olika problem. Att ha kännedom om andra förhållanden bidrar enligt vår åsikt till att man behåller nyfikenhet och tolerans. Till sist kan anföras att vi i Kosovo har sett hur vårdpersonal sätter idén om god vård före ideologier om etnicitet eller varianter av 2

9 Utbyte mellan akutläkare Kronisk smärta efter borttagande av livmodern Kontaktperson LiÖ -Malin Emgård, Specialistläkare, Akutkliniken US -Åke Björn, Överläkare, Verksamhetschef för Internationella medicinska programmet (IMP), som är en del av Katastrof-medicinskt Centrum (KMC) -Prof Preben Kjölhede, Kvinnokliniken, US -Öl Lena Nilsson, AnOp kliniken, US gäller frågor om prioritering. En sak som var mycket tydlig i Kosovo - med tanke på landets historia med deportering - var att de som kommit tillbaka nu och bygger upp sitt land har gått vidare och lever med utvecklingen/uppbyggnaden medan en del av de patienter som söker oss är kvar i en föreställning/ ett skeende som redan är passerat. Att tillgodogöra sig insikter om detta förbättrar förmågan att hantera just den Kosovo-albanska gruppen av vårdsökande. Kategori c, h, i -För akutläkare i Östergötland att få erfarenhet från akutverksamhet med mångdubbelt fler livräddande insatser under minimala resurser jämfört med Östergötland. -För akutläkare i Kosovo att få del av den organisation som finns i Östergötland gällande omhändertagande av olika akuta och livshotande tillstånd. c, g -Forsknings-samarbete -Utveckling av patientsäkerhetsarbete mångkulturalism. Vårdens förhållande till integrationspolitikens konflikter är ett område där vårdpersonal från Pristina har mycket att tillföra oss Syfte Landstingets roll Kontakter/partner Tidsperspektiv LiÖ har besluts- och samordningsansvar i samarbete med International Organisation for Migration, IOM, Pristinakontoret. -International Organisation for Migration, IOM, i Pristina -Akutmottagningen vid Universitetssjukhuset i Pristina, Kosovo Forskningssamverkan är etablerad med prof Lars Arendt-Nielsen, Director of the Inleddes 2009 vid besök vid Pristinas akutmottagni ng. Tre team från Linköping har varit i två veckors perioder i Pristina, och tre team från Pristina har varit i Linköping. Engagemang sedan 2011, beräknad pågå minst Verksamheten är inte aktiv sedan drygt ett år. Det är oklart om det kommer att återupptas. Det finns starkt intresse från akutmottagningen i Pristina att fortsätta. Verksamheten har lett till att Hälsoministeriet i Kosovo har initierat ett samarbete med KMC för utbildning och organisatoriskt stöd till den nationella prehospitala akutvården i Kosovo. Se formulär Strengthening Medical Emergency Response Services in Kosovo. Verksamheten drivs inom ramen för Landstingsstyrelsens beslut LiÖ och Landstingsstyrelsens protokoll

10 Barnkardiologi och barnhjärtkirurgi i Etiopien Kontaktperson LiÖ -Åke Björn, Överläkare, Verksamhetschef för Internationella medicinska programmet (IMP), som är en del av Katastrofmedicinskt Centrum (KMC) -Bo Sahlgren, Överläkare, Barnkardiolog Karolinska Universitetssjukhuset Kategori b, c, i Stöd till etablering av barnhjärtkirurgi i Addis Abeba som ett led i en framtida regional lösning för barn med behandlingsbara hjärtfel på Afrikas Horn. En barnkardiolog från Stockholm, en Etiopisk barnkardiolog som arbetar i Stockholm, chefen för barnhjärtkirurgen i Lund och chefen för IMP/KMC genomförde ett studiebesök i Addis Abeba mars Därefter diskuteras möjlighet och intresse av en fyrpartssamverkan mellan Stockholms läns landsting, Västra Götalandsregionen, Region Skåne och Landstinget i Östergötland. Landstinget i Östergötland skulle sannolikt få en samordnande roll. Professionellt görs i Linköping alla kateteriseringsinterventioner på de reumatiska hjärtfel som behandlas i Sverige årligen, en kompetens som under ett sådant program skulle vidareutvecklas. Det beräknas att ungefär hälften av de barn med hjärtfel som tillkommer årligen i Etiopien har drabbats av förvärvade reumatiska hjärtfel, resten är medfödda hjärtfel. -International Organisation for Migration, IOM, i Addis Abeba -Hälsoministeriet i Etiopien -Childrens Heart Fund of Ethiopia -Möjligen Sida och svenska ambassaden i Addis Abeba international Center for till Sensory-Motor Interaction, Aalborgs Universitet Danmark. Representanter för nationella patientsäkerhetsarbeten i Danmark och Norge Ellen.Deilkas kunnskapssenteret i Norge samt Brian Bjørn, Dansk Selskab for Patientsikkerhed Syfte Landstingets roll Kontakter/partner Tidsperspektiv Projektet är i planeringssta dium. Första kontakterna togs Sannolikhete n är stor att programmet kan starta eftersom det finns starka drivkrafter och tänkbara vinna-vinna situationer från flera håll. Se formuläret rörande Sjukvårdssa marbete med Somalia. Representanter för IOM, svenska ambassaden i Addis Abeba och Childrens Heart Fund of Ethiopia har uttryckt sig positivt om tankegångarna. 4

11 Paediatric Cardiac Surgery in Sarajevo Utbildning katastrofmedicin Kontaktperson LiÖ -Åke Björn, Överläkare, Med dr h.c. Verksamhetschef för Internationella medicinska programmet (IMP), som är en del av Katastrofmedicinskt Centrum (KMC) -Sune Johansson, Överläkare, Chef barnhjärtkirurgiska kliniken, Lunds Universitetssjukhus Kontaktperson LiÖ Carl-Oscar Jonson, KMC Kategori a, b, c, d, f, g, h, i I Etiopien med 85 miljoner invånare finns idag en utbildad barnhjärtläkare, ingen barnhjärtkirurg. Syfte Landstingets roll Kontakter/partner Tidsperspek Etablera barnhjärtkirurgi i Sarajevo som ett led i en regional lösning för barn med behandlingsbara hjärtfel i efterkrigstidens stater i det forna Jugoslavien. LiÖ har besluts- och samordningsansvar i samarbete med International Organisation for Migration, IOM, Sarajevokontoret. -International Organisation for Migration, IOM, i Sarajevo, Pristina, Belgrad och Genéve -Sida och svenska ambassaden i Sarajevo -Hälsoministerierna i Federationen Bosnien och Hercegovina, FedBiH, i Serbiska Republiken, och i Kosovo -Universitetssjukhuset i Sarajevo (FedBiH) -Universitetssjukhuset i Pristina (Kosovo) -Childrens University Hospital Tirshova i Belgrad -Barnhjärtcentrum vid Lunds Universitetssjukhus -Barnkardiologen vid Karolinska Universitetssjukhuset tiv -Fas 1, , -Fas 2, , svenska barnhjärtkiru rgiska team började att åka till Sarajevo. -Fas 3, 2010 och till 28 februari Kategori Syfte Landstingets roll Kontakter/partner Tidsperspektiv I, g, h Internationellt unik Del av styrelsen samt ansvarig för -New Ambulance Sedan mastersutbildning, European en av kursmodulerna Victoria, Australia Inget Master of Disaster -REGEDIM - Vrije slutdatum Medicine/EMDM Acadamy. Universiteit Brussel, satt. Belgium -CRIMEDIM - Novara, Fas 1 finansierades av svenska regeringen. Fas 2 finansierades först av Sida och sedan av LiÖ inom ramen för Landstingsstyrelsens beslut LiÖ och Landstingsstyrelsens protokoll Fas 3 finansieras huvudsakligen av Sida och av Universitetssjukhuset i Sarajevo. 5

12 Italy -UNIGE / HUG - Université de Genève et les Hôpitaux Universitaires de Genève -CAE Inc. Montreal, Canada -E-Semble bv Delft, Netherlands -Gertner Institute for Health Policy & Epidemiology Head, Tel Aviv, Israel -HAMER Ankara, Turkey -Harvard Medical School -Boston MA, United States -Karolinska Institutet Stockholm, Sweden -Linköping University, KMC - Linköping, Sweden -LFKS Fire Service and Disaster Management College Rineland Palatinate Koblenz, Germany -Oklahoma Disaster Institute University of Oklahoma, Tulsa OK, USA -SMURD Foundation, Târgu Mureş, Romania -University of California, CDMS, California, USA 6

13 Operation Smile perspektiv Jag var iväg till Kina förra året och planerar att åka en gång om året om förutsättning arna tillåter. Fotoferesbehandling Laboratoriemedicin Kontaktperson LiÖ Mats Guldstrand IVA-ssk Clinicum / IVA b Kategori Att ge barn med läpp-gomspalt ett liv som de annars inte skulle få. Gösta Berlin c Kunskapsutveckling och utveckling av fotoferesbehandling (ECP) framtagande av consensusdokument ang fotoferesbehandling Ewa Grodzinsky, FoUenheten för närsjukvård c, h, i Utveckla laboratoriemedicinen med särskild inriktning på biomedicinsk laboratorievetenskap Jag som landstingsanställd som åker ut och hjälper till. Jag har inte någon ersättning från landstinget utan arbetet är helt ideellt Fotoferesbehandling bedrivs vid US ansvarig läkare deltagare i Brittisk-Nordisk expertgrupp Kontaktskapande, utbytesmöjligheter, utveckla kriterier för patientnära analyser mm Operation Smile Fotoferescentra i Stor- Brittanien + övriga Norden International Federation of Biomedical Laboratory Science, IFBLS (medlemskap i over 35 länder) utgår från samtliga länders nationella organ, för -The Chinese University of Hong Kong, CERT - CUHK Oxford -University Centre for Disaster and Medical Humanitarian Response (CCOUC) Shatin, Hong Kong, SAR, China -Veiligheidsregio Utrecht Utrecht, The Netherlands Syfte Landstingets roll Kontakter/partner Tids- Sedan ca 3 år - sannolikt ytterligare några år Organisation en har funnits sedan 50-talet, men i egenskap av ordförande Vet inte om det räknas som landstingets internationella engagemang men det vore trevligt om landstinget kunde gå in och på något sätt finansiera arbetet. T.ex. att jag kan åka med lön. Ett uppdrag är mellan en och två veckor och det skulle vara en liten kostnad för landstinget. En liten kostnad om man ser till att man räddar livet på många barn vilket man faktiskt gör. 7

14 Sverige Institutet för biomedicinsk laboratorievetenskap (IBL) sedan 1 år tillbaka så pågår det i 3 år till. Kontaktperson LiÖ Kategori Syfte Landstingets roll Kontakter/partner Tidsperspektiv Utlandspraktik Bertil Tallving b Att hitta platser för våra elever där Vi söker olika EU program som Vi är med i ett I liten skala de kan göra utlandspraktik samt enskild skola. internationellt nätverk från början knyta kontakter som kan hjälpa oss där 13 olika EU länder av -90 talet med detta. Även att få kontakter så ingår. Vi träffas en gång sedan har det att vår personal kan arbetsskugga per år och diskuterar ökat snabbt inom sitt område. praktiska saker runt när vi elevpraktik. Utanför började Europa har vi kontakt jobba med med praktikvärdar i ca olika EU 9 länder, Asien, Afrika program. och USA. Inom Europa jobbar vi inom Naturbruksgymnasiet med ca 14 länder. Jag kan komplettera med adresser och andra kontaktuppgifter. Grundutbildning läkare och sjuksköterskor Christer Andersson, chefläkare, US c, f, h och i Bidra till grundutbildning av läkare och sjuksköterskor, men även i specialistutbildningen av läkare. Utbytesverksamhet avseende grundutbildningen har administrerats av HU. Läkare i landstinget har medverkat som handledare för svenska studenter i Kenya. Moi University, Eldoret, Kenya. Moi Teaching and Referral Hospital, Eldoret, Kenya HU:s engagemang har pågått i nästan 20 år. Mitt eget engagemang sedan 2000 dvs i 12 år. Våren 2012 har US/ViN/LiM/Finspång haft besök av två läkare (1 immunolog och 1 ortoped) från Eldoret. Under vistelsen på 3 veckor planerades ett fortsatt samarbete. Det kan bestå i fortsatta utbildningsinsatser t ex anordnandet av specialutbildningar i Kenya. En annan önskan är att ge möjlighet för specialister verksamma i landstinget att tjänstgöra under kortare perioder (2-3 veckor) i Kenya. Intresset finns hos flera läkare. På samma sätt, att ge kenyanska specialistläkare 8

15 Voluntär som tandläkare samt multicenter studie Kontaktperson LiÖ -Agneta Marcusson Käkkliniken -Vera Alstad Käkkliniken, volontärarbete Kategori Syfte Landstingets roll Kontakter/partner Tidsperspektiv f, g, i F-Volontärarbete som tandläkare i F-har fått tjänstledighet utan lön, Manchester dental Västafrika. intervjuats på hemsidan (LISA). School G-Multicenter studier G- kliniska studier på lkg-patienter I-St-tandläkare i käkkirurgi får med medarbetare från HPK, ÖNH tjänstgöra 3 mån på europeisk och KÄK klinik Jag har 20 % adjungering som univ lektor Klin Fys -Zsoltan Szabo b Vetenskaplig forsknig, innovation. -Projektet handlar om hel ny koncept i infarkt diagnosen -projektet handlar om myocard protection och prekondirtionering -Projektet handlar om akut njursvikt diagnos i samband med hjärtkirurgi -Gemensamt projekt med Univ. Sapientia Tirgu Mures Romania -Gemensam Projekt med Klin Fys och Farmakologin Med Univ Szeged Ungern -Gemensam projekt med USA Univ Memphis Alla är långsiktiga projekt med eventuellsa följdprojekt möjligheter möjlighet att auskultera på sjukhus i LiÖ. Intresse finns vidare för ge stöd i form av utrangerad men fungerande utrustning. Chefen för MTÖ har på LD:s initiativ uppdragits att formulera riktlinjer för detta stöd. Önskemål om tjänstledighet med lön för volontärarbete Dialysvård Kontaktperson LiÖ -Fredrik Uhlin, Universitetssjuksköterska, Njurmedicinska kliniken, US Kategori Syfte Landstingets roll Kontakter/partner Tidsperspektiv B, g Driva våra tidigare Kompetens inom dialysvård, Department of På papper doktorandarbeten vidare, ingå i hypotesgenererande (bedömning av Biomedical sedan större forskargrupp samt behov av forskningens kliniska relevans), Engineering, september kompetens från båda håll. De flesta tillgång till patientgruppen och Technomedicum, 2007 t o m av våra samarbetspartners har en datainsamling, analysarbete, Tallinn University of september bakgrund som civilingenjörer och publicera resultat. Technology, Tallinn, några är kemister. Estonia. Jag (Fredrik Chef och Uhlin) har kontaktperson: formellt Professor Ivo Fridolin ansökt om Jag (Fredrik Uhlin) är förlängning 9

16 biträdande handledare till en doktorand: Jana Holmar Vi (Anders Fernström och Fredrik Uhlin) skriver vetenskapliga manuskript och konferensbidrag tillsammans med ovan nämnda samt ytterligare några personer från forskargruppen i Tallinn. om att få ingå i deras projekt/forsk argrupp, som rör utveckling av dialysteknolo gi, med ytterligare 5 år dvs. till september 2017 Brännskadevård -Folke Sjöberg C,G, H och I Förbättra svensk brännskadevård (delta i utvecklingen) och dela med oss från våra erfarenheter som en ledande enhet i Europa Landstinget ger os plattformen för verksamheten och finansierar detta tillsamans med de intäkter vi erhåller för verksamheten Vi har ett stort antal beroende på de olika projekt som bedrivs mycket av arbetet har skett genom samarbete via European burns Association och American Burn Association. Bland de enheter som mest utbyte skett med kan nämnas: Galveston Texas; Augusta Georgia; St Bernadino Ca; Davies Ca alla USA; Kina (ffa gästforskare) I Europa ffa de Hollänska enheterna med ffa den i Beverwijk; Egypten (gästforskare); de nordiska enheterna i Bergen, Helsingfors, och Köpenhamn. Sedan 1991 och det planeras fortsätta så länge vi bedriver brännskadev ård i Linköping Lägger alla engagemang i ett dokument då de i många syften överlappar och alla bidrar till att förbättra svensk brännskadevård 10

17 Kontaktperson LiÖ Kategori Syfte Landstingets roll Kontakter/partner Tidsperspektiv Daphne Carl Göran Svedin b Ansökan om ett kunskapsalstrande Tre personer (Carl Göran Svedin, I projektet arbetar Om medel forskningsprojekt What works in professor, Anna Nelsson samt representanter från beviljas starting & implementing Children s Maria Johansson från Linköpings Sverige, Holland, Houses?. kommun) medverkar genom medel Polen, Portugal, Island från EU och Universitetet och samt Turkiet som är landstinget. associerat. Landstinget och medarbetare medverkar genom kunskapsspridning och värdskap för ett internationellt möte. Landtinget behöver oftare engagera sig i dylikas projekt. Nordic Network for Childrenhouses (NNCH) Conny Jansson Barnahus/ Carl Göran Svedin c Nordiskt nätverk för Barnahus i Norden (cirka 40 st) för kunskapsutbyte och metodutveckling. Barnahus Linköping medverkar med sin personal såsom det kanske bäst utvecklade barnahuset i Sverige I nätverket finns representanter från Sverige, Island, Norge, Danmark, Finland och Grönland. Sedan den nordiska kongressen i Köpenhamn 2010, arrangerad av Nordiska Föreningen mot Barnmisshan del och Omsorgssvik t (NFBO). Så länge Barnahus finns i norden. Landstinget engagerat personellt och ekonomiskt med att personal kan närvara på möten och NFBO s kongresser (vartannat år). Denna typ av nätverk behöver mer uppmuntran och stöd i framtiden. Logopedi Cheflogoped Birgitta Rosén Gustafsson C, D, H, (I) Nätverkande, kunskaps- och erfarenhetsutbyte, omvärldsbevakning, verksamhetsutveckling med idéer från andra håll i världen. Kontaktnät med div ordföranden/ledare via personliga kontakter (Birgitta Rosén Gustafsson) från min tidigare roll som ordförande för ffa Europas Logopedförbund CPLOL ( logopeder) samt Svenska Logopedförbundet. -CPLOL, -NetQues (Network for Tuning Standards and Quality of EducationProgramme in Speech and Language Therapy/Logopaedics across Europe (Project No LLP-1- Sedan 1997 för egen del men för LiÖs del sedan 2010 då jag började arbeta här. Pågår kontinuerligt 11

Varför Vinnvård? God Vård hälso- och sjukvård för populationen ska vara:

Varför Vinnvård? God Vård hälso- och sjukvård för populationen ska vara: Varför Vinnvård? God Vård hälso- och sjukvård för populationen ska vara: säker kunskapsbaserad och ändamålsenlig patientfokuserad effektiv jämlik i rimlig tid Turning ideas into action initial idea might

Läs mer

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Ledningskansliet

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Ledningskansliet ÖREBRO LÄNS LANDSTING Ledningskansliet Riktlinjer för internationellt engagemang 2011-2014 2 Riktlinjer för internationellt engagemang Inledning Landstingsfullmäktige antog i juni 2003 en policy för Örebro

Läs mer

THE SALUT PROGRAMME A CHILD HEALTH INTERVENTION PROGRAMME IN SWEDEN. ISSOP 2014 Nordic School of Public Health. Gothenburg SWEDEN UMEÅ UNIVERSITY

THE SALUT PROGRAMME A CHILD HEALTH INTERVENTION PROGRAMME IN SWEDEN. ISSOP 2014 Nordic School of Public Health. Gothenburg SWEDEN UMEÅ UNIVERSITY THE SALUT PROGRAMME A CHILD HEALTH INTERVENTION PROGRAMME IN SWEDEN UMEÅ UNIVERSITY VÄSTERBOTTEN COUNTY COUNCIL Epidemiology and Global Health Strategic Development Office Public Health Unit ANNELI IVARSSON

Läs mer

Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland

Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland Regional Action Plan 7 YES Let s do it Förord 8 4 Det regionala utvecklingsprogrammet Regionförbundet

Läs mer

Resultatsammanfattning

Resultatsammanfattning Resultatsammanfattning Healthy Regions When Well being Creates Economic Growth 2007 2010 Östergötland Örebro, Sverige November 2010 Birgitta Larsson Forsknings och utvecklingsenheten för Närsjukvården

Läs mer

Norrstyrelsens styrgrupp för internationellt samarbete Vision Verksamhetsidé Inriktningsmål

Norrstyrelsens styrgrupp för internationellt samarbete Vision Verksamhetsidé Inriktningsmål Norrstyrelsens styrgrupp för internationellt samarbete 1 Vision Verksamhetsidé Inriktningsmål Gustav Malmqvist Huvudsekreterare 2 Internationell context Trender och tendenser i omvärlden EU som policyskapare

Läs mer

Anvisningar och regler fo r universitetsbefattningar

Anvisningar och regler fo r universitetsbefattningar 1(5) Anvisningar och regler fo r Bakgrund och syfte För att ge möjligheter till fortsatt forskning för disputerade medarbetare i vården måste tidsutrymme skapas så att forskning kan bedrivas parallellt

Läs mer

Var med och påverka kommande arbete inom Human resource management 2015-03-30

Var med och påverka kommande arbete inom Human resource management 2015-03-30 Var med och påverka kommande arbete inom Human resource management 2015-03-30 SIS på 1 minut Sveriges medlem i CEN och ISO Neutral plattform + processmetodik INNEHÅLLET skapar experter! Ideell förening

Läs mer

Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad

Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad Kommunstyrelsen Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad Kommunstyrelsen beslöt på sammanträde den 22 augusti 2002, 183, att anta ett

Läs mer

Ny internationell policy och ett utvecklat internationellt arbete

Ny internationell policy och ett utvecklat internationellt arbete 2013-09-24 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE KFKS 2013/545-105 Kommunstyrelsen Ny internationell policy och ett utvecklat internationellt arbete Förslag till beslut 1. Kommunstyrelsen noterar rapporten kartläggning

Läs mer

Ankom Stockholms läns landsting Handläggare: Viktoria Björk 2015-01- 2 3

Ankom Stockholms läns landsting Handläggare: Viktoria Björk 2015-01- 2 3 Stockholms läns landsting 1 (5) Landstingsstyrelsens förvaltning SLL Forskning och innovation TJÄNSTE UTLÅTANDE Ankom Stockholms läns landsting Handläggare: Viktoria Björk 2015-01- 2 3 ISlHLtUB Landstingsstyrelsens

Läs mer

NYA TIDER KRÄVER NYTT LEDARSKAP I VÅRDEN

NYA TIDER KRÄVER NYTT LEDARSKAP I VÅRDEN NYA TIDER KRÄVER NYTT LEDARSKAP I VÅRDEN LIV HJÄLPER DIG BLI EN MER EFFEKTIV LEDARE En bra ledare är stödjande, ansvarstagande och tydlig i sin kommunikation. Han eller hon utvecklar dessutom bättre patientkontakter.

Läs mer

SWEDISH TRADE COUNCIL 1 2012-05-09

SWEDISH TRADE COUNCIL 1 2012-05-09 SWEDISH TRADE COUNCIL 1 2012-05-09 WE MAKE IT EASIER FOR SWEDISH COMPANIES TO GROW INTERNATIONALLY SWEDISH TRADE COUNCIL >> 2012-05-09 WE ARE AT HOME ON YOUR FOREIGN MARKETS 500 employees 66 offices in

Läs mer

Hur gör man en ansökan till Horisont 2020 11 december 2013 Jenny Holgersson, Red Energy Experts AB Clas Tegerstrand, Sustainable Business Mälardalen

Hur gör man en ansökan till Horisont 2020 11 december 2013 Jenny Holgersson, Red Energy Experts AB Clas Tegerstrand, Sustainable Business Mälardalen Hur gör man en ansökan till Horisont 2020 11 december 2013 Jenny Holgersson, Red Energy Experts AB Clas Tegerstrand, Sustainable Business Mälardalen Steg 1 hitta utlysningen! Dokument som följer med utlysningen

Läs mer

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Åsa Johansson, utredare/ nämndsekreterare Tfn: 0345-18236 E-post: asa.johansson@hylte.se Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Kommunfullmäktige 2014-06-18 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Syfte...

Läs mer

Anne Graf. Kommunikation

Anne Graf. Kommunikation Anne Graf Kommunikation Norrbottens och Västerbottens direktlänk till EU www.northsweden.eu Rådgivning Påverkan Information INTRESSEBEVAKNING PROGRAMBEVAKNING Håll koll på Bryssel Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Läs mer

Glesbygdsmedicinskt/centrum/

Glesbygdsmedicinskt/centrum/ Glesbygdsmedicinskt/centrum/ Glesbygdsmedicinskt/centrum/ Utbildning)anpassad)för)glesbygdsmedicin) Övergripande)forsknings)och) utvecklingsområden) Lands4ngskommunala/samverkansprojekt/ Sjukstugemodellen/

Läs mer

ERASMUS FÖR ALLA? - ett integrerat program för utbildning, ungdom och sport (2014-2020)

ERASMUS FÖR ALLA? - ett integrerat program för utbildning, ungdom och sport (2014-2020) ERASMUS FÖR ALLA? - ett integrerat program för utbildning, ungdom och sport (2014-2020) Presentation vid Erasmus Mundus seminarium, Uppsala 24 februari 2012 Anna Gudmundsson, Nuvarande program Ett nytt

Läs mer

Agenda. Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är

Agenda. Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är Agenda 1. Begreppet socialt entreprenörskap Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är 2. Sociala entreprenörer som hybrider Om sociala entreprenörer som personer som vägrar att välja mellan

Läs mer

Health Informatics Centre a collaboration between Stockholm County Council and KI

Health Informatics Centre a collaboration between Stockholm County Council and KI Health Informatics Centre a collaboration between Stockholm County Council and KI E-hälsa - hur kan vi dra nytta av den nya tekniken? Maria Hägglund, Ph.D. Hälsoinformatik Health Informatics Centre, Dept.

Läs mer

Hälsan tiger still och medborgaren samtycker

Hälsan tiger still och medborgaren samtycker Hälsan tiger still och medborgaren samtycker En betraktelse över medborgarsamverkan i två regionala projekt inom e hälsa och e government Annelie Ekelin och Sara Eriksén Det europeiska perspektivet Genom

Läs mer

Den nationella. och innovationsstrategin. Horisont 2020. de stärka varandra? 4 september 2013. Per Engström Lena Svendsen

Den nationella. och innovationsstrategin. Horisont 2020. de stärka varandra? 4 september 2013. Per Engström Lena Svendsen Den nationella innovationsstrategin Horisont 2020 och innovationsstrategin kan de stärka varandra? 4 september 2013 Per Engström Lena Svendsen Global Innovation Index 2013 Sverige i världen Global Competitiveness

Läs mer

End consumers. Wood energy and Cleantech. Infrastructure district heating. Boilers. Infrastructu re fuel. Fuel production

End consumers. Wood energy and Cleantech. Infrastructure district heating. Boilers. Infrastructu re fuel. Fuel production End consumers Wood energy and Cleantech Infrastructure district heating Boilers Infrastructu re fuel Fuel production Forest harvesting and transport infrastructure Sustainable forestry Information and

Läs mer

ACG Case-Mix System. Användarmöte 2012. Ensolution AB, +46 (0) 8-640 70 00, www.ensolution.se

ACG Case-Mix System. Användarmöte 2012. Ensolution AB, +46 (0) 8-640 70 00, www.ensolution.se ACG Case-Mix System Användarmöte 2012 Ensolution AB, +46 (0) 8-640 70 00, www.ensolution.se Program 09.30-10.00 Registrering och kaffe 10.00-10.10 Inledning av Andreas Johansson, Ensolution AB 10.10-10.30

Läs mer

Vision e-hälsa. Från policy till implementering

Vision e-hälsa. Från policy till implementering Vision e-hälsa. Från policy till implementering Agneta Granström Landstingsråd Norrbotten President of the AER e-health network agneta.granstrom@nll.se AER Assembly of European regions För regioner Politisk

Läs mer

Regional utveckling verklighet och framtidsfrågor

Regional utveckling verklighet och framtidsfrågor Regional utveckling verklighet och framtidsfrågor Regioner och innovationsfrämjande 2011-05-27 Maria Lindqvist, Nordregio Innovation "An 'innovation' is the implementation of a new or significantly improved

Läs mer

Landstingens uppgifter inom utbildning och forskning hur påverkas det när mångfalden ökar i utförarledet?

Landstingens uppgifter inom utbildning och forskning hur påverkas det när mångfalden ökar i utförarledet? PM 2009-05-05 Kerstin Sjöberg Avd för vård och omsorg Landstingens uppgifter inom utbildning och forskning hur påverkas det när mångfalden ökar i utförarledet? Bakgrund Landstingen är skyldiga att tillhandahålla

Läs mer

2 Internationell policy

2 Internationell policy Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 19 februari 2002 Reviderad den: 20 augusti 2009 För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För ev uppföljning och tidplan för denna ansvarar: Dokumentet gäller för:

Läs mer

Omställning till ny inriktning för FoU-verksamheten på Skaraborgs Kommunalförbund

Omställning till ny inriktning för FoU-verksamheten på Skaraborgs Kommunalförbund Omställning till ny inriktning för FoU-verksamheten på Skaraborgs Kommunalförbund Innehållsförteckning Inledning... Uppdragsbeskrivning för Skaraborgs Kommunalförbunds FoU-verksamhet... FoU verksamheten

Läs mer

Hört och lärt på NES2012 Session: Visual ergonomics

Hört och lärt på NES2012 Session: Visual ergonomics Ergonomisektionen/LSR Hört och lärt på NES2012 Session: Visual ergonomics Frukostseminarie I samverkan med Mousetrapper 2 oktober, 2012 08.30-09.30 Susanne Glimne Leg. Optiker/Universitetsadjunkt Optikerprogrammet

Läs mer

Einkarekstur sjúkrahúsa

Einkarekstur sjúkrahúsa Einkarekstur sjúkrahúsa Reynslan í Svíthjód Birgir Jakobsson 1 Översikt Svenska sjukvårdssystemet Capio/S:t Görans sjukhus AB Olika driftsformer i Sverige Jämförelser mellan driftsformer Personliga reflektioner

Läs mer

Gränslösa ehälsotjänster. Annika Ohlson & Eva Leach SepSOS

Gränslösa ehälsotjänster. Annika Ohlson & Eva Leach SepSOS Gränslösa ehälsotjänster Annika Ohlson & Eva Leach SepSOS 2011-11-01 Page 2 Agenda 1. Framtidens ehälsa i Europa 1. SepSOS Målbild, status och piloter NCP nationell kontaktpunkt Expedition av e-recept

Läs mer

INTERNATIONELL STRATEGI FÖR LULEÅ KOMMUN

INTERNATIONELL STRATEGI FÖR LULEÅ KOMMUN LULEÅ KOMMUN 1(5) INTERNATIONELL STRATEGI FÖR LULEÅ KOMMUN 1. INLEDNING Internationaliseringen är en av de viktigaste förändringarna av samhället under senare år. Ökade möjlighet för information, kunskap,

Läs mer

Human Dynamics att förstå sig själv och andra

Human Dynamics att förstå sig själv och andra Human Dynamics att förstå sig själv och andra Vad ger Human Dynamics? Forskning har visat att det största hindret för att skapa framgångsrika företag inte ligger i bristen på affärsidéer utan i bristande

Läs mer

SFAMs remissvar: Framtidens närsjukvård finansiering, styrning och struktur

SFAMs remissvar: Framtidens närsjukvård finansiering, styrning och struktur Sveriges Läkarförbund Avdelningen för politik och profession Att. Susann Asplund Johansson Box 5610 114 86 STOCKHOLM SFAMs remissvar: Framtidens närsjukvård finansiering, styrning och struktur Sammanfattning

Läs mer

Forskningsplan för tandvården i Region Skåne 2013-2018

Forskningsplan för tandvården i Region Skåne 2013-2018 2012-02-24 Forskningsplan för tandvården i Region Skåne 2013-2018 Forskningsplanen är framtagen i enighet mellan representanter för Region Skåne, Folktandvården Skåne, Privattandläkarna Skåne, Odontologiska

Läs mer

BENCH. - Beneficial Business Relations between. the Central Baltic region and China

BENCH. - Beneficial Business Relations between. the Central Baltic region and China BENCH - Beneficial Business Relations between the Central Baltic region and China BENCH Project partner: Länsstyrelsen Östergötland, Annika Holmström (sv, kort) Projektets syfte Att bättre ta vara på etablerade

Läs mer

Förändring av det regionala utvecklingsansvaret i Östergötland

Förändring av det regionala utvecklingsansvaret i Östergötland 1(8) Landstingsstyrelsen Förändring av det regionala utvecklingsansvaret i Östergötland Inledning Regionfrågan har diskuterats under lång tid i Sverige och i Östergötland. I mars 2008 undertecknade partidistrikten

Läs mer

Deployment of Online Medical records and E-health services (DOME)

Deployment of Online Medical records and E-health services (DOME) Deployment of Online Medical records and E-health services (DOME) Åsa Cajander, Uppsala universitet Gudbjörg Erlingsdottir, Lund universitet Rose-Mharie Åhlfeldt, Högskolan i Skövde Presentation av DOME

Läs mer

Framsida USÖ Sjukhusstab Clinical Research Support

Framsida USÖ Sjukhusstab Clinical Research Support ÖREBRO LÄNS LANDSTING Universitetssjukhuset Örebro Framsida USÖ Sjukhusstab Clinical Research Support Verksamhetsplan - 2011 Syfte Vision Sjukhusstaben Sjukhusstaben skall på uppdrag av sjukhusdirektör,

Läs mer

Regionförbundet Östsams Internationella strategi

Regionförbundet Östsams Internationella strategi 1(5) Regionförbundet Östsams Internationella strategi Regionförbundet Östsams Internationella strategi har antagits av Regionfullmäktige den xxxxx 2010 ( x) och gäller för förbundets verksamhet. Strategins

Läs mer

Hur förenar vi klinisk erfarenhetsbaserad kunskap och skicklighet med forskningsbaserad kunskap - och vice versa?

Hur förenar vi klinisk erfarenhetsbaserad kunskap och skicklighet med forskningsbaserad kunskap - och vice versa? Hur förenar vi klinisk erfarenhetsbaserad kunskap och skicklighet med forskningsbaserad kunskap - och vice versa? Birgitta Åkesdotter Gustafsson Leg. Sjuksköt. Spec. Sjuksköt Operationssjukvård, Fil. Mag.

Läs mer

Data från medicintekniska utrustningar rakt in i journalen Möjligheter och hinder

Data från medicintekniska utrustningar rakt in i journalen Möjligheter och hinder Data från medicintekniska utrustningar rakt in i journalen Möjligheter och hinder Kjell Andersson Med Tekn Civ Ing Skaraborgs Sjukhus kjell.andersson@vgregion.se 8:e Nationella Konferensen om Patientsäkerhet

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL MÄSSPROJEKTET 2011

VÄLKOMMEN TILL MÄSSPROJEKTET 2011 Stockholm 2011 01 07 VÄLKOMMEN TILL MÄSSPROJEKTET 2011 Loco Motion har arbetat och utvecklat Mässprojektet sedan 2008. Under två omgångar, 2009 och 2010, har projektet genomförts, utvärderats och utvecklats.

Läs mer

Inbjudan till Masterclass i e-dialog för tjänstemän i syfte utveckla den egna organisationens e-dialog och öka kompetensen inom området.

Inbjudan till Masterclass i e-dialog för tjänstemän i syfte utveckla den egna organisationens e-dialog och öka kompetensen inom området. INBJUDAN 2015-08-24 1 (5) Sektionen för demokrati och styrning Anders Nordh Inbjudan till Masterclass i e-dialog för tjänstemän i syfte utveckla den egna organisationens e-dialog och öka kompetensen inom

Läs mer

Samverkan och interaktion i patientens process. För ökad kvalitet, säkerhet och effektivitet i cancervården

Samverkan och interaktion i patientens process. För ökad kvalitet, säkerhet och effektivitet i cancervården Samverkan och interaktion i patientens process För ökad kvalitet, säkerhet och effektivitet i cancervården Tre projekt för förbättrad samverkan och interaktion Samverkan och interaktion mellan aktörerna

Läs mer

Nu bildar vi nya Region Örebro län

Nu bildar vi nya Region Örebro län Nu bildar vi nya Region Örebro län LJUSNARSBERG HÄLLEFORS Bra ska bli bättre med ny regionorganisation KARLSTAD 50 LINDESBERG NORA KARLSKOGA E18 ÖREBRO DEGERFORS LEKEBERG KUMLA LAXÅ HALLSBERG ASKERSUND

Läs mer

Towards National Deployment of Online Medical Records and ehealth Services - DOME

Towards National Deployment of Online Medical Records and ehealth Services - DOME Towards National Deployment of Online Medical Records and ehealth Services - DOME Isabella Scandurra, Uppsala Universitet Rose-Mharie Åhlfeldt, Högskolan i Skövde Presentation av DOME Projektets mål Deltagande

Läs mer

Internationell strategi Sävsjö Kommun

Internationell strategi Sävsjö Kommun Internationell strategi Sävsjö Kommun riktlinjer för det internationella perspektivet kopplat till Utvecklingsstrategin(Usen) Antagen av kf 2013-12-16 Bakgrund En ökad internationalisering, Sveriges medlemskap

Läs mer

INRIKTNINGSDOKUMENT FO R PRIMÄ RVÄ RDEN I LÄNDSTINGET SO RMLÄND

INRIKTNINGSDOKUMENT FO R PRIMÄ RVÄ RDEN I LÄNDSTINGET SO RMLÄND INRIKTNINGSDOKUMENT FO R PRIMÄ RVÄ RDEN I LÄNDSTINGET SO RMLÄND Detta dokument baseras på Landstingets strategiska mål, som beslutas av Landstingsfullmäktige i landstingsbudgeten och som är styrande för

Läs mer

En introduktion till Case Management - Inger Anund

En introduktion till Case Management - Inger Anund En introduktion till Case Management - Inger Anund 2009-10-21 Bakgrund Studiebesök på Addenbrooke s universitetssjukhus i Cambridge i början av 1990-talet Utbildning till Case Manager, Johns Hopkins, universitetssjukhuset

Läs mer

Bygga om-dialogen. Bjarne Stenquist, miljöförvaltningen Malmö stad. Bygga

Bygga om-dialogen. Bjarne Stenquist, miljöförvaltningen Malmö stad. Bygga Bygga om-dialogen Bjarne Stenquist, miljöförvaltningen Malmö stad Bygga Områdesbeskrivning Rapport sid 54 Gul = Resursrika och svenskdominerade Grön = blandade/integrerade utifrån de två segregationsvariablerna

Läs mer

Landstinget Dalarna. Norra och västra Hälso- och sjukvårdsområdet

Landstinget Dalarna. Norra och västra Hälso- och sjukvårdsområdet Landstinget Dalarna Norra och västra Hälso- och sjukvårdsområdet Mora lasarett Mora lasarett har genom sitt geografiska läge en särställning i länet vad gäller turisttillströmningen. Detta gör att den

Läs mer

Förändring, evidens och lärande

Förändring, evidens och lärande Förändring, evidens och lärande Runo Axelsson Professor i Health Management Den svenska utvecklingen Traditionell organisation Enkel men auktoritär struktur, byggd på militära ideal. Byråkratisering (1960/70-talet)

Läs mer

Del 4. Läkarprogrammets styrning och ledning... 37 4.1 Fakulteten för Medicin och Hälsa... 37

Del 4. Läkarprogrammets styrning och ledning... 37 4.1 Fakulteten för Medicin och Hälsa... 37 Del 1. Vidtagna åtgärder i denna ansökan utifrån den kritik som lämnades av Högskoleverket... 7 vid bedömningen 2007 2008 Programmets grundläggande struktur... 7 Pedagogisk modell för integration av teori

Läs mer

Tryggve. Vård Omvårdnad Prevention Rehabilitering Oberoende av tid och plats. EUROPEAN UNION Structural Funds

Tryggve. Vård Omvårdnad Prevention Rehabilitering Oberoende av tid och plats. EUROPEAN UNION Structural Funds Tryggve Vård Omvårdnad Prevention Rehabilitering Oberoende av tid och plats EUROPEAN UNION Structural Funds Tryggve är ett utvecklings- och forskningsprojekt inom området distansöverbryggande teknik för

Läs mer

Projektsamarbeten. Hur driver man ett lyckat projekt mellan kommun, företag och akademi? Jenny Holgersson, Energikonsult

Projektsamarbeten. Hur driver man ett lyckat projekt mellan kommun, företag och akademi? Jenny Holgersson, Energikonsult Projektsamarbeten Hur driver man ett lyckat projekt mellan kommun, företag och akademi? Jenny Holgersson, Energikonsult Red Erfarenheter: Disputerad energiteknik FP7-projekt Leda forskningsprojekt Samarbete

Läs mer

PIAAC. Programme for the International Assessment of Adult Competencies. En internationell undersökning av vuxnas kunskaper och färdigheter

PIAAC. Programme for the International Assessment of Adult Competencies. En internationell undersökning av vuxnas kunskaper och färdigheter PIAAC Programme for the International Assessment of Adult Competencies En internationell undersökning av vuxnas kunskaper och färdigheter Ann-Charlotte Larsson Anna Eriksson Enheten för statistik om Utbildning

Läs mer

Implementeringsklimat

Implementeringsklimat What goes wrong? Non existent, invisible, or just plain bad leadership People have no idea where the organization is going or why Dishonesty at worst, poor communication at best Passive-aggressive staff

Läs mer

Specialistsjuksköterskeprogrammet 2015/2016

Specialistsjuksköterskeprogrammet 2015/2016 Specialistsjuksköterskeprogrammet 2015/2016 60 / 75 HP UPPSALA DISTANS 50%, CAMPUS 100%, CAMPUS 50% Specialistsjuksköterskeprogrammet är för dig som vill fördjupa dina kunskaper och självständigt ansvara

Läs mer

Jämlik hälsa och vård

Jämlik hälsa och vård Foto: Clifford Shirley Välkommen till den 14:e nationella konferensen för nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård Jämlik hälsa och vård det goda mötet som nyckel till framgång Västerås 19-20 mars

Läs mer

HUR KAN VI BÄTTRE FÖRSTÅ OCH TA HAND OM BARN SOM ÖVERLEVER CANCER?

HUR KAN VI BÄTTRE FÖRSTÅ OCH TA HAND OM BARN SOM ÖVERLEVER CANCER? PRESSINBJUDAN Stockholm 2005-03-07 HUR KAN VI BÄTTRE FÖRSTÅ OCH TA HAND OM BARN SOM ÖVERLEVER CANCER? I takt med att fler barn överlever sin cancer ställs forskare inför nya frågeställningar. Hur klarar

Läs mer

ELDREOMSORG I NORDEN: LIKE UTFORDRINGER ULIKE LØSNINGER? Oslo, 4. juni 2015. Kent Löfgren. Ämnesråd Svenska Socialdepartmentet

ELDREOMSORG I NORDEN: LIKE UTFORDRINGER ULIKE LØSNINGER? Oslo, 4. juni 2015. Kent Löfgren. Ämnesråd Svenska Socialdepartmentet ELDREOMSORG I NORDEN: LIKE UTFORDRINGER ULIKE LØSNINGER? Oslo, 4. juni 2015 Kent Löfgren Ämnesråd Svenska Socialdepartmentet Självbestämmande och delaktighet Oslo 4 juni 2015 En fråga Är respekten för

Läs mer

Utrikes födda ökar i Linköpings kommun

Utrikes födda ökar i Linköpings kommun Linköpings Kommun Statistik & Utredningar Statistikinfo 2009:09 Utrikes födda ökar i Linköpings kommun Vid årsskiftet 2008 uppgick befolkningen i Linköping till 141 863 personer. Av dessa var 17 156 utrikes

Läs mer

What s in it for me? hur kan du som arbetar med vuxnas lärande ta hjälp av oss för nordiskt - baltiskt samarbete?

What s in it for me? hur kan du som arbetar med vuxnas lärande ta hjälp av oss för nordiskt - baltiskt samarbete? What s in it for me? hur kan du som arbetar med vuxnas lärande ta hjälp av oss för nordiskt - baltiskt samarbete? Internationella programkontoret Statlig myndighet under Utbildningsdepartementet Uppdrag:

Läs mer

Horizon2020 nya möjligheter för svenska aktörer?

Horizon2020 nya möjligheter för svenska aktörer? Horizon2020 nya möjligheter för svenska aktörer? Judit Wefer, Enheten för EU-relationer Bild 1 Varför europeiskt samarbete? Resurser Forskningens behov Forskningsexcellence Gemensamma behov Bild 2 Bn 2007

Läs mer

Tjänstemannautbyte. En möjlighet till. internationalisering. för statligt anställda

Tjänstemannautbyte. En möjlighet till. internationalisering. för statligt anställda Tjänstemannautbyte En möjlighet till internationalisering för statligt anställda Programmen för tjänstemannautbyte stödjer internationell mobilitet och personalutveckling hos de anställda inom den statliga

Läs mer

Förändringsledning. Stöd & behandling. 2015-09-15 Anette Cederberg

Förändringsledning. Stöd & behandling. 2015-09-15 Anette Cederberg Förändringsledning Stöd & behandling Förändring It is not the strongest of the species that survives, nor the most intelligent, but the ones most responsive to change Charles Darwin, The Origin of Species,

Läs mer

Kalmar 2009-05-27. Invest in Sweden Agency (ISA) Lennart Witzell. www.isa.se

Kalmar 2009-05-27. Invest in Sweden Agency (ISA) Lennart Witzell. www.isa.se Kalmar 2009-05-27 Invest in Sweden Agency (ISA) Lennart Witzell www.isa.se UTLÄNDSKA DIREKTINVESTERINGAR Därför är utländska investeringar viktiga Utländska investeringar har en ökande betydelse för tillväxt

Läs mer

National Prevention Strategy

National Prevention Strategy National Prevention Strategy Patrik Johansson, MD, MPH University of Nebraska Medical Center, College of Public Health, Member The Advisory Group on Prevention, Health Promotion, Integrative and Public

Läs mer

Frågor och svar om hälso- och sjukvården i Östergötland.

Frågor och svar om hälso- och sjukvården i Östergötland. Frågor och svar om hälso- och sjukvården i Östergötland. Frågor och svar om hälso- och sjukvården! Vad tycker ni socialdemokrater är viktigast med sjukvården i framtiden? Vi socialdemokrater i Östergötland

Läs mer

FRAMTIDENS SJUKVÅRD MATTIAS SCHINDELE, CHEFLÄKARE, JLL STAREV, ÅRE 27 JAN 2014

FRAMTIDENS SJUKVÅRD MATTIAS SCHINDELE, CHEFLÄKARE, JLL STAREV, ÅRE 27 JAN 2014 FRAMTIDENS SJUKVÅRD MATTIAS SCHINDELE, CHEFLÄKARE, JLL STAREV, ÅRE 27 JAN 2014 FRAMTIDENS SJUKVÅRD MATTIAS SCHINDELE, CHEFLÄKARE, JLL STAREV, ÅRE 27 JAN 2014 Framtiden - jag? MATTIAS SCHINDELE Västgöte,

Läs mer

Karin Hjorth Rybbe Europaprogrammen. Västsverige en stark kunskapsbaserad ekonomi 29 maj 2006

Karin Hjorth Rybbe Europaprogrammen. Västsverige en stark kunskapsbaserad ekonomi 29 maj 2006 Karin Hjorth Rybbe Europaprogrammen Västsverige en stark kunskapsbaserad ekonomi 29 maj 2006 Enheten för europaprogrammen Johan Lindberg 08-454 64 53 johan.lindberg@vinnova.se Europaprogrammen / VINNOVA

Läs mer

Ett medicinskt universitet. Testamentesgåvor till Karolinska Institutet

Ett medicinskt universitet. Testamentesgåvor till Karolinska Institutet Ett medicinskt universitet Testamentesgåvor till Karolinska Institutet Karolinska Institutet är Sveriges enda renodlade medicinska universitet och landets största centrum för medicinsk utbildning och forskning.

Läs mer

MALL FÖR PROJEKTANSÖKAN

MALL FÖR PROJEKTANSÖKAN Projektbenämning Samordningsteam i Skäggetorp, Ryd och Berga Projektägare och styrgrupp Projektägare: Landstinget i Östergötland, Primärvården Centrala Styrgrupp; Per Ohlsson, Primärvårdschef, Centrala

Läs mer

Tjänstemannautbyte. En möjlighet till. internationalisering. för statligt anställda

Tjänstemannautbyte. En möjlighet till. internationalisering. för statligt anställda Tjänstemannautbyte En möjlighet till internationalisering för statligt anställda Programmen för tjänstemannautbyte stödjer internationell mobilitet och personalutveckling hos de anställda inom den statliga

Läs mer

HANDBOK. för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS

HANDBOK. för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS HANDBOK för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS Världen angår oss Centerkvinnornas fond Världen angår oss (VAO) är fonden för Centerkvinnornas medlemmar som vill jobba för en

Läs mer

Stockholms läns landsting 1(2)

Stockholms läns landsting 1(2) Stockholms läns landsting 1(2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2015-03-25 LS 1410-1231 Landstingsstyrelsen Meddelande till Socialstyrelsen om Stockholms läns landstings intention att år 2020 ansöka

Läs mer

INFÖR VALET 2010: FRÅGOR OCH SVAR ANGÅENDE ME/CFS-VÅRD I STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING. Följande sidor: Svar från partierna i Stockholms läns landsting

INFÖR VALET 2010: FRÅGOR OCH SVAR ANGÅENDE ME/CFS-VÅRD I STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING. Följande sidor: Svar från partierna i Stockholms läns landsting INFÖR VALET 2010: FRÅGOR OCH SVAR ANGÅENDE ME/CFS-VÅRD I STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING Denna sida: Frågor från RME Stockholm Följande sidor: Svar från partierna i Stockholms läns landsting Frågor riktade till

Läs mer

Genusmedveten och hållbar kompetensförsörjning vid LTU Paula Wennberg, Luleå 2015-06-10

Genusmedveten och hållbar kompetensförsörjning vid LTU Paula Wennberg, Luleå 2015-06-10 Genusmedveten och hållbar kompetensförsörjning vid LTU Paula Wennberg, Luleå 2015-06-10 GENOVATE Learning Circle Blogg: Genovate Community www.genovate.eu Twitter @genovateltu Program 12-13 Lunch 13-13.10

Läs mer

sammanboende med Ylva Hasselberg, professor i ekonomisk historia vid Uppsala universitet två söner från ett tidigare äktenskap

sammanboende med Ylva Hasselberg, professor i ekonomisk historia vid Uppsala universitet två söner från ett tidigare äktenskap Henry Ohlsson Curriculum Vitæ Senast ändrad: 25 februari 2015 Personligt fullständigt namn födelsedatum och födelseort civilstånd Henry Gustav Ohlsson 22 maj 1956, Bollnäs, Sverige sammanboende med Ylva

Läs mer

Business Line Radiologiska IT system. Marie Ekström

Business Line Radiologiska IT system. Marie Ekström Business Line Radiologiska IT system Marie Ekström Business Line Radiologiska IT System Our mission statement Our mission is to Increase effectiveness of healthcare, while maintaining or increasing quality

Läs mer

Ebola erfarenheter av samverkan. Per Follin Smittskyddsläkare

Ebola erfarenheter av samverkan. Per Follin Smittskyddsläkare Ebola erfarenheter av samverkan Per Follin Smittskyddsläkare 1 Smittskyddens varierande perspektiv 21 landsting / regioner 21 smittskyddsläkare (SmL) Totalt 198 personer i landet (SmL, biträdande SmL,

Läs mer

Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk

Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk Priorities Teachers competence development (mobility!) Contribution of universities to the knowledge triangle Migration and social inclusion within education

Läs mer

Stockholm International Water Institute. En samverkansplattform för Vatten och Läkemedel

Stockholm International Water Institute. En samverkansplattform för Vatten och Läkemedel Stockholm International Water Institute En samverkansplattform för Vatten och Läkemedel SIWI The Stockholm International Water Institute (SIWI) är ett policy institut som bidrar till det internationella

Läs mer

PROTOKOLL Landstingets pensionärsråd Ledningsstaben 2012-11-21 24-32 1(5) Maud Jonsson kl 09.00-12.00

PROTOKOLL Landstingets pensionärsråd Ledningsstaben 2012-11-21 24-32 1(5) Maud Jonsson kl 09.00-12.00 PROTOKOLL Landstingets pensionärsråd 2012-11-21 24-32 1(5) Maud Jonsson kl 09.00-12.00 Sammanträdesplats Landstingshuset, S:t Larsgatan 49 B i Linköping. Lokal: Sessionssalen Närvarande Ledamöter Viktoria

Läs mer

INFORMATIONSDAG UTLANDSSTUDIER

INFORMATIONSDAG UTLANDSSTUDIER INFORMATIONSDAG UTLANDSSTUDIER Vårterminen2013 Internationalisering Vilka stipendier kan man söka att studera utomlands? NORDPLUS STIPENDIER Vi har utbyten inom 2 nätverk DANOSFI NORLYS DANOSFI Högskolan

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2014-2015

VERKSAMHETSPLAN 2014-2015 VERKSAMHETSPLAN 2014-2015 KOMMUNFÖRBUNDET SKÅNE BRYSSEL Denna verksamhetsplan presenterar verksamhetsinriktning, arbetsmetod och prioriteringar under 2014-.2015 för Kommunförbundet Skånes Brysselrepresentation.

Läs mer

Polismyndigheten i Stockholms län Länskriminalpolisen Amir Rostami

Polismyndigheten i Stockholms län Länskriminalpolisen Amir Rostami Polismyndigheten i Stockholms län Länskriminalpolisen Amir Rostami 2012-11-19 1 Översikt Vad är ett gäng - Begreppsförvirring Den svenska gängutvecklingen Stockholm Gang Intervention and Prevention Project

Läs mer

UNITE-IT NÄTVERK FÖR DIGITAL DELAKTIGHET

UNITE-IT NÄTVERK FÖR DIGITAL DELAKTIGHET UNITE-IT NÄTVERK FÖR DIGITAL DELAKTIGHET Hanteras av UNITE-IT 2014 ALLMÄN ÖVERSIKT Unite-IT-nätverket har firat sitt andra projektår, men endast det första året med fullskalig verksamhet. Vi fortsätter

Läs mer

Landstingets EU-projektkontor

Landstingets EU-projektkontor Landstingets EU-projektkontor Kenneth Sjaunja EU-samordnare BILD 1 Landstingets målsättning är att Norrbotten ska vara en attraktiv samarbetspartner inom EU och att landstinget ska medverka i flera EU-samarbeten

Läs mer

Hvordan lykkes vi ved Lunds Pedagogiske Akademi?

Hvordan lykkes vi ved Lunds Pedagogiske Akademi? Hvordan lykkes vi ved Lunds Pedagogiske Akademi? Thomas Olsson NOKUT 2015 Grieghallen, Bergen, Norge 20 maj 2015 LUNDS UNIVERSITET Lunds Tekniska Högskola 2015 Lunds universitet Grundat 1666 8 fakulteter

Läs mer

Sammanfattning av. Kris och katastrofmedicinsk beredskapsplan för Landstinget i Östergötland

Sammanfattning av. Kris och katastrofmedicinsk beredskapsplan för Landstinget i Östergötland Sammanfattning av Kris och katastrofmedicinsk beredskapsplan för Landstinget i Östergötland Allvarlig händelse innebär inom hälso- och sjukvården en händelse som är så omfattande eller allvarlig att resurserna

Läs mer

AER Sverige. 1. Mötets öppnande

AER Sverige. 1. Mötets öppnande AER byråmöte Belfort 2009-11-25 1. Mötets öppnande Michele Sabban, hälsar välkommen och berättar att AER kommer att skriva en överenskommelse med Quebec Canada. Alfred Pilon Quebec, berättar om regionen

Läs mer

HSF Ref 1500/600 Box 12081 102 23 STOCKHOLM Norrtälje kommun/ Tio hundranämnden Box 804 761 28 Norrtälje

HSF Ref 1500/600 Box 12081 102 23 STOCKHOLM Norrtälje kommun/ Tio hundranämnden Box 804 761 28 Norrtälje ÖVERBLICK ÖVER PATIENTGRUPPER OCH KOSTNADSANSVAR INOM VÅRDVAL FÖR SOMATISK SPECIALISTVÅRD Denna sammanställning är en vägledning för fakturering av vårdkostnader gällande de olika patientkategorierna inom

Läs mer

Nordiskt nätverk för kunskapsutveckling

Nordiskt nätverk för kunskapsutveckling Nordiskt nätverk för kunskapsutveckling Henrik Poulsen, Odense kommun Monica Hjern, Norrköpings kommun Emma Hanson, Linköpings universitet Disposition Henrik Bakgrund, upplägg, avhandlade tema Monica-

Läs mer

ST- Utbildningskontrakt

ST- Utbildningskontrakt 1(4) ST- Utbildningskontrakt Specialiseringstjänstgöring i allmänmedicin i VG Primärvård Undertecknade förbinder sig att följa detta ST-utbildningskontrakt för specialiseringstjänstgöring i allmänmedicin

Läs mer

UTLÄNDSKA PATIENTER UTLANDSSVENSKAR

UTLÄNDSKA PATIENTER UTLANDSSVENSKAR Information angående UTLÄNDSKA PATIENTER UTLANDSSVENSKAR Utgiven: juni 2013 Enheten för lagreglerade läkare och sjukgymnaster Så här gör du för att få ersättning för besök av utländska patienter/utlandssvenskar

Läs mer

Allmänmedicinens roll för tidig demensdiagnostik

Allmänmedicinens roll för tidig demensdiagnostik Allmänmedicinens roll för tidig demensdiagnostik Erik Stomrud ST-läkare Emmaboda hälsocentral Forskare, med dr Minneskliniken, Skånes universitetssjukhus Enheten för klinisk minnesforskning, Lunds universitet

Läs mer

Ledarens roll i kvalitetsförbättringsoch säkerhetsarbetet

Ledarens roll i kvalitetsförbättringsoch säkerhetsarbetet Ledarens roll i kvalitetsförbättringsoch säkerhetsarbetet En genomgång av forskning Dr John Øvretveit (jovret@aol.com) Director of Research, MMC, Karolinska Institute, Stockholm Professor of Health Policy

Läs mer