Ny lag om andelslag. Enklare grunda och hålla andelslag

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ny lag om andelslag. Enklare grunda och hålla andelslag"

Transkript

1 Ny lag om andelslag Från början av år 2014 träder en ny lag om andelslag i kraft i Finland. Lagen innebär klarare regler med modell från aktiebolagslagen. Nu blir det lättare att grunda ett andelslag då det räcker med en enda person. Graderingen av rösträtten ökar från tio till tjugo. Reglerna för hur andelslagen kan skaffa utomstående finansiering blir också klarare. Dessutom blir det nu möjligt att äga både aktier och andelar i ett andelslag. Trots lagförändringen kan ändå de nu aktiva andelslagen fortsätta precis som tidigare. Den gällande lagen om andelslag blir kortlivad och var i kraft bara i tio år. Bakgrunden till att lagen förnyas är den nuvarande aktiebolagslagen, som moderniserades och trädde i kraft år På justitieministeriet har man som mål att harmonisera samfundslagarna, speciellt dem gällande aktiebolag och andelslag. De här två företagsformerna har mycket gemensamt och är de enda av våra företagsformer som lämpar sig för mer omfattande affärsverksamhet. Gemensamt är också att ägaren/medlemmen i regel inte ansvarar för företagets skuld. Risken är insatsen man lägger in i företaget, inte mer. Justitieministeriet uppger att målet dessutom är att anpassa andelslaget till nya former av företagsamhet och göra lagen lättare att förstå. Lagen är skriven i en mera användarvänlig form. Eftersom resurserna på ministeriet är begränsade fungerade dock Pellervo och jurister från de traditionella andelslagssektorerna slutligen som den drivande kraften att få lagförändringen till stånd. Enklare grunda och hålla andelslag Lagen om andelslag har alltid varit en ramlag och förblir en sådan också i framtiden. Med ramlag menas en lag, som ger grundläggande principer och riktlinjer, men bara i mindre utsträckning exakta detaljregler om vad som ska göras. En ramlag ställer alltså bara vissa gränser och det är upp till användaren att konkret bestämma hur det hela sedan skall fungera i praktiken. Med den nya lagen utvidgas ramarna ytterligare för hur ett andelslag får verka.

2 Ett av de viktigaste målen med den nya lagen är att förenkla grundandet och skötseln av andelslag. Man vill alltså förbättra verksamhetsförutsättningarna för andelslagen. Lagen blir också lättare att förstå genom att man undviker hänvisningar både inom lagen och till andra lagar. Det här är en positiv trend som nu gäller vid stiftande av alla nya lagar i Finland. Klarspråk och undvikande av syftningar gör lagarna enklare att hantera också för lekmän. Modell från aktiebolagslagen Den nya lagen om andelslag är uppbyggd exakt på samma sätt som aktiebolagslagen, samtidigt som också termerna har harmoniserats. Då reglementeringen berör samma fråga har de båda lagarna ordagrant samma utformning. Det gör förstås att lagen om andelslag blir enklare att omfatta, speciellt för dem som känner till aktiebolagslagen väl, men mindre sällan har med andelslag att göra. Det kan då vara fråga om företagsjurister, bokföringsbyråer och företagsrådgivare med mera. Det här ger många fördelar för kooperationen i vårt land aktiebolaget är betydligt mera känd som företagsform. En enklare lag gör att andelslagets konkurrenskraft som företagsform förbättras och det ökar sannolikt i sin tur antalet nya andelslag, som grundas. Om en företagsform inte är konkurrenskraftig är den förtvinande och blir förlegad. Följden blir lätt en styvmoderlig behandling av myndigheterna. Möjligheten att grunda enmansandelslag leder sannolikt till att andelslag grundas i en ökande takt i framtiden. Trots att lagarna ser lika ut är det skäl att komma ihåg att andelslaget fortfarande skiljer sig från aktiebolaget i sitt huvudsakliga ändamål, det vill säga att erbjuda medlemmarna så goda och fördelaktiga tjänster som möjligt. Aktiebolagets syfte är ju kort och gott att producera vinst åt aktieägarna. I aktiebolaget behöver ägarna heller inte delta i aktiebolagets verksamhet, medan andelslagets grundidé är att verksamheten skall stöda medlemmarnas ekonomi eller näringsutövning. Aktiebolaget kan definieras som ett kapitalsamfund, medan andelslaget är och förblir ett medlemssamfund. Enmansandelslagen och aktierna fick kritik Lagen var på remiss till berörda organisationer innan den gick till riksdagen. Remissrundans starkaste kritik mot lagförslaget gällde möjligheten för en enda person att grunda och driva ett andelslag. Justitieministeriet motiverade ändringen med att startande av andelslag blir enklare och nya medlemmar kan tas in därefter. Med en grundare och en medlem finns ändå en risk att andelslag grundas och drivs med helt andra mål i sikte än att ge sina medlemmar service och

3 detta sker helt lagenligt. I lagen finns nämligen inga krav på att medlemmar bör tas in senare efter grundandet. Tillämpandet av aktiebolagstermer i andelslagen väckte också kritik. Det gällde speciellt ibruktagandet av aktier i andelslag. Nu är termerna placeringsandel och placeringsandelskapital ersatta med aktie och aktiekapital i lagen. Justitieministeriet poängterar i sina motiveringar att placeringsandelarna till sin natur är som aktier i aktiebolag. Därför bör benämningarna också vara de samma. I sig är det helt enkelt en språklig fråga. Till exempel engelskan känner bara till en term, share, för både andelar och aktier. Andel är ändå fortfarande den gångbara termen för de insatser medlemmen normalt betalar in i sitt andelslag. Förhöjningen av den graderade rösträtten från tio till tjugo fick också påpekanden. Nu kan alltså en medlem ha tjugo gånger fler röster än en annan. Om en person ensamt grundar ett andelslag, med maximalt graderad rösträtt i stadgarna, kan grundaren godkänna upp till 19 nya medlemmar med en röst var och fortfarande behålla absolut röstmajoritet i andelslaget. I praktiken är ändringen ändå liten, eftersom det graderade röstetalet väldigt sällan, om alls, tillämpats i nygrundade andelslag efter att detta blev möjligt redan då senaste lagen om andelslag trädde i kraft år I fungerande andelslag med en röst per medlem är det nästan omöjligt att övergå till graderad rösträtt, eftersom beslutet bör göras enhälligt. Andelar och tilläggsandelar I den nya lagen har stadganden om andelar förenklas. Lagen skiljer inte längre på andelar och tilläggsandelar, men andelslagen kan i stadgarna bestämma om andelar med olika villkor. Ett andelslag kan då till exempel ha A-andelar och B-andelar med olika rätt till överskottet, olika rätt till fondförhöjning, olika återbetalningsvillkor, olika rösträtt och så vidare, men detta måste sägas i andelslagets stadgar. Andelarna behöver heller inte längre ha ett nominellt värde och anslutningsavgifterna har slopats helt i den nya lagen. Många fungerande andelslag, speciellt andelsbankerna och skogsandelslagen har använt sig av tilläggsandelar. För dem gäller nuvarande stadganden i andelslaget tills de inlösts. Dessutom får nya tilläggsandelar ges enligt tidigare mönster till slutet av år Om andelslaget vill fortsätta med tilläggsandelar efter det här måste stadgarna ändras. Placeringsandelar blir aktier

4 Anskaffning av kapital har ofta varit ett problem för andelslagen, speciellt i en sådan verksamhet eller vid strukturomvandlingar, som kräver stora investeringar. Man har helt sakligt ställt frågan: är andelslagsformen lämplig för omfattande kapitalkrävande affärsverksamhet?. Historiskt sett har andelslagsformen nog visat sig vara synnerligen lämplig speciellt för omfattande konsumentkooperation och bankverksamhet. Problemen har snarast uppstått inom producentkooperationen i situationer då det krävs stora strukturomvandlingar och behovet av nytt kapital är stort. Atria och HK löste i tiderna frågan genom att bilda hybrider med börsbolag styrda av andelslag och fick på så sätt tillgång till friskt kapital av utomstående investerare. Det hade då varit helt omöjligt att få in pengarna av producenterna. Den nya lagen öppnar eller snarare förtydligar möjligheterna för andelslag att på samma sätt som aktiebolag finansiera kapitalkrävande verksamhet. Det att man ger möjligheter för andelslagen att på allt mångsidigare sätt samla kapital snarare stärker företagen än försvagar dem. De kooperativa aspekterna får dock ge vika, men det gjorde de nog också när man bildade hybriderna i köttsektorn. Det har varit möjligt för utomstående att placera i andelslag allt sedan en lagändring Placeringsandelarna fick aldrig någon större betydelse i andelslagens verksamhet. Det berodde kanske delvis på att regelverket kring dem var synnerligen invecklat och svårförståeligt. Nu är det här förenklat och i den nya lagen får andelslagets aktier samma status som röstlösa aktier i aktiebolagen. Redan det att benämningen byts till aktier kan förstås öka intresset för dem. Vem vet? I den nya lagen är också användningen av dem klarare utformad. Andelslag kan genom aktierna gå in på börsen under sitt eget namn, utan att var tvungna att bilda tungrodda hybrider. Fjärde lagen genom tiderna Den första lagen, lagen om andelsverksamhet, kom redan under den ryska tiden år 1901 på initiativ av Sällskapet Pellervo. Den stadsfästes av tsar Nikolai II. Pellervo hade grundats bara ett par år tidigare med uppgiften att främja kooperationen i Finland. Det fanns just ingen andelsverksamhet i Finland vid den här tiden, men några mejerier och konsumentföreningar fungerade enligt kooperativa principer. Pellervo hade stor framgång och kooperation spreds i rask takt över hela Storfurstendömet Finland. På bara ett par årtionden hade nästan varje kommun egna andelsmejerier, handelslag och andelskassor. Antalet andelslag i Finland nådde sin kulmen med över 6000 på 1930-talet. Därefter började de minska i antal. Det skedde inte genom konkurser, utan genom fusioner an efter att kommunikationerna förbättrades.

5 Lagen moderniserades ordentligt i och med en förnyad lag år Lagen fick sitt nuvarande namn lagen om andelslag. Nu blev det mera regel än undantag att medlemmarna inte ansvarar för andelslagets skulder. I den här lagen höll man fortfarande starkt fast vid kooperationens viktigaste princip en medlem - en röst i primära andelslag. På den punkten tilläts inga undantag. Efter det fungerade andelslagen i omkring 50 år under samma lag, även om lagen kompletterades i flera repriser. Bland annat infördes tilläggs- och placeringsandelar under 1980-talet. Den tredje totalförändrade lagen trädde ikraft år Nu började man göra avkall på de kooperativa principerna, som dittills varit fastgrundade i lagen. Principen en medlem - en röst gällde inte längre och rösträtten kunde graderas också i de primära andelslagen. Samtidigt minskades minimiantalet medlemmar från fem till tre. Det blev allt mer stadgarna, inte lagen, som bestämde hur ett andelslag fungerar. Den nya lagen som snart träder ikraft går ännu längre på den här banan. Det är alltså fjärde gången under historiens gång lagen om andelslag helt förnyas. Men allt är ändå som förut? Trots att lagen nu ger möjligheter att grunda andelslag av vilka former och med vilka ändamål som helst, utan att följa de kooperativa principerna, kommer lagen om andelslag förstås inte att ta död på det som vi är vana att se som äkta kooperation. Så länge det finns folk som vill samarbeta ekonomiskt på rent kooperativt vis är det möjligt också under den lag vi nu får. Det är ändå alltid upp till medlemmarna i varje andelslag att bestämma hur man vill ha det. De flesta av de här nymodigheterna kommer heller aldrig att införas i våra nu fungerande andelslag. Det är helt enkelt för svårt, i vissa fall helt omöjligt, att få den kvalificerade majoritet stadgeändringarna kräver. På det sättet blir det mesta som förut och den äkta kooperationen lever vidare som den gör idag. Nya andelslag ges dock alla möjligheter att utnyttja moderniseringen av lagen. Vi kommer, kanske till och med på börsen, att se andelslag vars enda mål är att tillfredsställa investerarintressen i ren kapitalistisk anda. Andelslagsformen kommer att bli ett attraktivt alternativ för vem som helst som planerar att grunda privatföretag. Till exempel i jämförelse med aktiebolaget kräver andelslaget inte euro i grundkapital och kan ändå fungera lika bra och tillfredsställa samma mål för grundaren. Är tiden då andelslag var andelslag och man visste vad de stod för nu snart förbi?

6 Den nya lagen om andelslag (421/2013) kan du läsa via en länk på Finlands Svenska Andelsförbunds hemsida Där hittar du också den gamla lagen och annat aktuellt om kooperationen. Publicerad i LF/LoA den 13 december 2013.

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTREDNING Projekt: Författare: Version: Elever i behov av särskilt IT-stöd v3.3.017 Förvaltning/avdelning: Godkänd av beställare: Senast ändrad: Utbildningsförvaltningen,

Läs mer

Är du ett med din företagsidé?

Är du ett med din företagsidé? Är du ett med din företagsidé? Är du ett med din företagsidé? Testa Dig själv 1 Varför vill Du starta företag? 2 Är det rätt tillfälle för dig? 3 Har du lämpliga erfarenheter och kunskaper? DINA SLUTSATSER

Läs mer

Är det här okej? en rapport om villkoren för visstidsoch timanställda.

Är det här okej? en rapport om villkoren för visstidsoch timanställda. Är det här okej? en rapport om villkoren för visstidsoch timanställda. Är det här ok? - en rapport om de visstids- och timanställdas verklighet av Annakarin Wall, Kommunal 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning

Läs mer

Möjlighet att leva som andra

Möjlighet att leva som andra Möjlighet att leva som andra Lättläst sammanfattning Slutbetänkande av LSS-kommittén Stockholm 2008 SOU 2008:77 Det här är en lättläst sammanfattning av en utredning om LSS och personlig assistans som

Läs mer

Värt att veta om frivillig revision

Värt att veta om frivillig revision Värt att veta om frivillig revision Publicerad av Frivision AB i april 2011 www.frivision.se Frivision AB, Box 53057, 400 14 Göteborg FÖRFATTARE Tobias Rybeg, VD Frivision (tobias.ryberg@frivision.se)

Läs mer

AKTIE- OCH FONDHANDBOKEN

AKTIE- OCH FONDHANDBOKEN AKTIE- OCH FONDHANDBOKEN BJÖRN WILKE Aktie- och fondhandboken Lär dig spara i aktier och fonder för en bättre privatekonomi AKTIESPARARNA KUNSKAP Aktiespararna Kunskap Besöksadress: Rådmansgatan 70A,

Läs mer

En välfärd fri från kommersiella intressen

En välfärd fri från kommersiella intressen En välfärd fri från kommersiella intressen Vänsterpartiet 2012 Innehåll Sammanfattning 3 Därför blir välfärden bättre om den avkommersialiseras 4 Välfärden ska fördelas efter behov, inte efter lönsamhet

Läs mer

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring För att en process ska hållas vid liv, måste den ständigt fyllas med ny energi och få andrum för att ladda energi. Processen

Läs mer

Trafficking är det moderna slaveriet. Elever på Angeredgymnasiet om trafficking och prostitution VT 2012

Trafficking är det moderna slaveriet. Elever på Angeredgymnasiet om trafficking och prostitution VT 2012 Trafficking är det moderna slaveriet Elever på Angeredgymnasiet om trafficking och prostitution VT 2012 Den grekiska filosofen Aristoteles sade Slaven är ett stycke egendom med själ. Detta citat tycker

Läs mer

Att starta och driva tillväxtföretag. Några råd på vägen

Att starta och driva tillväxtföretag. Några råd på vägen Att starta och driva tillväxtföretag Några råd på vägen Att starta och driva tillväxtföretag Några råd på vägen 2 Utgivare: Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien och CONNECT Sverige, 1999 Box 5073, 102 42

Läs mer

Mot en avancerad praxis för EFFAT:s europeiska företagsråd

Mot en avancerad praxis för EFFAT:s europeiska företagsråd för EFFAT:s europeiska företagsråd Using best practice to promote and improve EWC s in the Food, Agriculture and Tourism sectors. This publication was made with the support of the European Commission Innehåll

Läs mer

Innehållsförteckning. Funderar du på att starta ett aktiebolag?...3. Kort om aktiebolag...4. Bilda aktiebolaget...6. Anmäl till Bolagsverket...

Innehållsförteckning. Funderar du på att starta ett aktiebolag?...3. Kort om aktiebolag...4. Bilda aktiebolaget...6. Anmäl till Bolagsverket... Starta aktiebolag 1 Innehållsförteckning Funderar du på att starta ett aktiebolag?......3 Kort om aktiebolag...4 Bilda aktiebolaget...6 Anmäl till Bolagsverket...8 Välj företagsnamn....10 Styrelsen och

Läs mer

Att belöna och motivera medarbetare i tillväxtföretag. Några råd på vägen

Att belöna och motivera medarbetare i tillväxtföretag. Några råd på vägen Att belöna och motivera medarbetare i tillväxtföretag Några råd på vägen 1 I CONNECT-serien ingår hittills: Så skriver Du en vinnande affärsplan En praktisk handledning. Sthlm 1999. 23 s. IVA-R 428. Att

Läs mer

Guldålder men inte för alla

Guldålder men inte för alla Marcus Henricson 2 2014 Guldålder men inte för alla Pensionärsliv år 2024 Guldålder men inte för alla. Pensionärsliv år 2024. Utgivare: Tankesmedjan Magma www.magma.fi Magma-studie 2 2014 Tryck: Gravity

Läs mer

Vad ska vi med facket till?

Vad ska vi med facket till? Vad ska vi med facket till? S o c i a l i s t i s k a P a r t i e t Vad ska vi med facket till? En skrift utgiven av Socialistiska Partiet info@socialistiskapartiet.se Tel: 0700 193081 Inledning Fackföreningarna

Läs mer

Kan aktiebolag flytta?

Kan aktiebolag flytta? av Lars Pehrson Under de senaste åren har det i pressen framkommit att flera svenska storföretag har börjat att undersöka om det inte vore fördelaktigt att flytta huvudkontoret till något annat land. Frågan

Läs mer

Riksbankens direktion och. från de första tio åren

Riksbankens direktion och. från de första tio åren Riksbankens direktion och arbetet med penningpolitiken erfarenheter från de första tio åren Mikael Apel, Carl Andreas Claussen o c h Petra Lennartsdotter 1 Alla tre författarna är verksamma vid avdelningen

Läs mer

Hur påverkas byggföretagen av IFRIC 15?

Hur påverkas byggföretagen av IFRIC 15? Linn Henriksson och Johanna Karlsson Hur påverkas byggföretagen av IFRIC 15? - En studie av de fyra största byggföretagen i Sverige What are the influences for the construction companies of IFRIC 15? -

Läs mer

Den nya definitionen av SMF-företag Användarhandbok och mall för försäkran

Den nya definitionen av SMF-företag Användarhandbok och mall för försäkran PUBLIKATIONER OM NÄRINGSLIV OCH INDUSTRI Den nya definitionen av SMF-företag Användarhandbok och mall för försäkran Europeiska kommissionen Europeiska kommissionen, 2006 http://europa.eu.int/comm/enterprise/enterprise_policy/sme_definition/index_fr.htm

Läs mer

Utvärdering av lärplattor i undervisningen i Gislaveds grundskolor. Jan Hylén

Utvärdering av lärplattor i undervisningen i Gislaveds grundskolor. Jan Hylén Utvärdering av lärplattor i undervisningen i Gislaveds grundskolor Jan Hylén Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Bakgrund...4 3. Genomförande av undersökningen...4 4. Hur fungerar lärplattorna i skolans

Läs mer

EN SKRIFT OM COACHNING TILL STUDIER

EN SKRIFT OM COACHNING TILL STUDIER stöd konsultation motivera riktlinjer frivillighet nätverk utbildning arbetslivserfarenhet planera rådgivning kartlägga vägledning mentorskap optimism TID FÖR COACHNING EN SKRIFT OM COACHNING TILL STUDIER

Läs mer

Överflyttning av vårdnaden till familjehem

Överflyttning av vårdnaden till familjehem UMEÅ UNIVERSITET Juridiska Institutionen Juris kandidatprogrammet Examensarbete 30 h.p. Handledare: Anna Wärme Överflyttning av vårdnaden till familjehem Examensarbete HT 2007 Petra Andersin Innehållsförteckning

Läs mer

Tillväxt genom Crowdfunding?

Tillväxt genom Crowdfunding? Tillväxt genom Crowdfunding? Rapport 0156 Tillväxt genom Crowdfunding? Rapport 0156 Tillväxtverkets publikationer finns att beställa eller ladda ner som pdf på tillväxtverket.se/publikationer. Där finns

Läs mer

första hjälpen vid spelproblem

första hjälpen vid spelproblem första hjälpen vid spelproblem för dig som har problem med spel om pengar för dig som vill hjälpa någon som har det för dig som vill veta mer om spelproblem Författare: Henrik Josephson Om.författaren.och.

Läs mer

Hela steget. Dags för en fungerande avdragsrätt för gavor. En rapport från FRII Frivilligorganisationernas Insamlingsråd

Hela steget. Dags för en fungerande avdragsrätt för gavor. En rapport från FRII Frivilligorganisationernas Insamlingsråd Hela steget Dags för en fungerande avdragsrätt för gavor En rapport från FRII Frivilligorganisationernas Insamlingsråd Frivilligorganisationernas Insamlingsråd Grafisk form: Kontrapunkt Tryckt: på FSC-märkt

Läs mer

GUIDE TILL EN ÖVERENSKOMMELSE

GUIDE TILL EN ÖVERENSKOMMELSE GUIDE TILL EN ÖVERENSKOMMELSE 10 Varför en lokal 4 eller regional överenskommelse? 26 Inledning och syfte 12 De sex I principerna 29 Det här är Överenskommelsen II Framgångsfaktorer i en 8 dialogprocess

Läs mer

FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR

FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR En skrift om framgångsrikt styrgruppsarbete Margareta Ivarsson, Gunilla Ivarsson, Andreas Sävenstrand, Anders Axelsson SPeL Strategisk påverkan & Lärande Från mötesproffs

Läs mer

Teamarbete som en väg mot ett gott arbetsklimat

Teamarbete som en väg mot ett gott arbetsklimat c - uppsats Hösten 2005 Institutionen för beteendevetenskap Personal- och arbetslivsprogrammet Psykologi Teamarbete som en väg mot ett gott arbetsklimat Författare Johanna Gullwi Therese Persson Handledare

Läs mer

Inom ramen för ramavtal lärdomar från fyra tillsynsärenden INFORMATION FRÅN KONKURRENSVERKET

Inom ramen för ramavtal lärdomar från fyra tillsynsärenden INFORMATION FRÅN KONKURRENSVERKET Inom ramen för ramavtal lärdomar från fyra tillsynsärenden INFORMATION FRÅN KONKURRENSVERKET 1 2 Utredare: Magnus Johansson (projektledare), Suzanne Malmberg och Björn Larsson. Innehåll Om rapporten 4

Läs mer

Resultat av tillsyn och kvalitetsgranskning inom yrkeshögskolan 2014. Rapport I 2015

Resultat av tillsyn och kvalitetsgranskning inom yrkeshögskolan 2014. Rapport I 2015 Resultat av tillsyn och kvalitetsgranskning inom yrkeshögskolan 2014 Rapport I 2015 Myndigheten för yrkeshögskolan Diarienummer MYH 2015/711 Västerås 2015-03-11 ISBN 978-91-87073-33-5 1 (33) Datum: 2015-02-03

Läs mer