STYRELSENS FÖRSLAG TILL ANVÄNDNING AV VINSTEN SOM BALANSRÄKNINGEN UTVISAR OCH BESLUT OM UTBETALNING AV DIVIDEND

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "STYRELSENS FÖRSLAG TILL ANVÄNDNING AV VINSTEN SOM BALANSRÄKNINGEN UTVISAR OCH BESLUT OM UTBETALNING AV DIVIDEND"

Transkript

1 1 (6) STYRELSENS FÖRSLAG TILL ANVÄNDNING AV VINSTEN SOM BALANSRÄKNINGEN UTVISAR OCH BESLUT OM UTBETALNING AV DIVIDEND s förslag till vinstdisposition offentliggjordes föreslår för bolagsstämman att bolaget för år 2009 betalar ut en dividend på 0,25 euro per aktie. Enligt förslaget betalas dividenden till de aktieägare som på avstämningsdagen för dividendutbetalningen är registrerade i bolagets aktieägarförteckning som förs av Euroclear Finland Ab. Som avstämningsdag för dividendutbetalningen föreslås och som betalningsdag

2 2 (6) STYRELSENS FÖRSLAG TILL ANTALET REVISORER OCH TILL BOLAGETS REVISOR Enligt bolagsordningen skall bolaget ha minst en och högst fyra ordinarie revisorer godkända av Centralhandelskammaren och högst lika många revisorssuppleanter. föreslår att för bolaget utses en ordinarie revisor. föreslår att CGR-samfundet PricewaterhouseCoopers Ab väljs till bolagets revisor fram till slutet av följande ordinarie bolagsstämma. Revisionssamfundet har meddelat att CGR Juha Wahlroos är huvudansvarig revisor. Seinäjoki,

3 3 (6) STYRELSENS FÖRSLAG TILL ÄNDRING AV BOLAGSORDNINGEN föreslår att bolagets bolagsordning ändras enligt följande: 13 avseende kallelse till bolagsstämma skulle ändras så att kallelse till bolagsstämma ska utfärdas genom annons som publiceras på bolagets webbplats och som börsmeddelande tidigast tre (3) månader och senast tre (3) veckor före bolagsstämman, dock minst nio (9) dagar före bolagsstämmans avstämningsdag. Ytterligare kan styrelsen besluta att publicera kallelsen eller annons att kallelsen har utfärdats i en eller flera av styrelsen bestämd riksomfattande dagstidning eller på ett annat av styrelsen bestämt sätt. 15 avseende värdeandelssystemet skulle ändras att lyda Bolagets aktier hör till värdeandelssystemet. Efter förslagen ändring skulle de sagda punkterna i bolagsordningen lyda som följer: 13 Plats för bolagsstämman samt stämmokallelse och förhandsanmälan Bolagets bolagsstämmor hålls antingen i Kuopio eller i Helsingfors. Kallelse till bolagsstämma ska utfärdas genom annons som publiceras på bolagets webbplats och som börsmeddelande tidigast tre (3) månader och senast tre (3) veckor före bolagsstämman, dock minst nio (9) dagar före bolagsstämmans avstämningsdag. Ytterligare kan styrelsen besluta att publicera kallelsen eller annons att kallelsen har utfärdats i en eller flera av styrelsen bestämd riksomfattande dagstidning eller på ett annat av styrelsen bestämt sätt. För att få delta i bolagsstämman skall aktieägarna anmäla sig till bolaget senast den dag som nämns i kallelsen, vilken kan infalla tidigast tio (10) dagar före stämman. 15 Värdeandelssystemet Bolagets aktier hör till värdeandelssystemet.

4 4 (6) STYRELSENS FÖRSLAG TILL BEFULLMÄKTIGANDE AV STYRELSEN ATT BESLUTA OM FÖRVÄRV AV BOLAGETS EGNA AKTIER föreslår att bolagsstämman befullmäktigar styrelsen att besluta om att förvärva högst av bolagets egna A-aktier, i en eller flera poster, med medel som hör till bolagets fria egna kapital, dock med beaktande av bestämmelserna i aktiebolagslagen om maximiantalet egna aktier som bolaget får inneha. Bolagets egna A-aktier kan köpas för att användas som vederlag vid eventuella företagsförvärv eller i andra arrangemang som anknyter till bolagets affärsverksamhet, för finansieringen av investeringar eller som en del av bolagets incitamentsprogram, för utvecklingen av bolagets kapitalstruktur samt för att överlåtas på annat sätt, innehas av bolaget eller makuleras. A-aktierna skall förvärvas i ett annat förhållande än i förhållande till det antal aktier som aktieägarna innehar i offentlig handel på NASDAQ OMX Helsinki Oy till det marknadspris som gäller vid anskaffningstidpunkten. Aktierna förvärvas och betalas enligt NASDAQ OMX Helsinki Oy:s och Euroclear Finland Ab:s regler. befullmäktigas att till alla övriga delar besluta om förvärv av egna aktier. Befullmäktigandet föreslås upphäva det på ordinarie bolagsstämman beviljade befullmäktigandet om förvärv av egna aktier. Befullmäktigandet föreslås gälla fram till slutet av nästa ordinarie bolagsstämma, dock inte längre än till och med

5 5 (6) STYRELSENS FÖRSLAG TILL BEFULLMÄKTIGANDE AV STYRELSEN ATT BESLUTA OM AKTIEEMISSION OCH BEVILJANDE AV SÄRSKILDA RÄTTIGHETER föreslår att bolagsstämman befullmäktigar styrelsen att besluta om emission, i en eller flera poster, av högst nya eller av bolagets eventuella innehav av A-aktier genom aktieemission och/eller genom att bevilja optionsrätt eller andra särskilda rättigheter som avses i 10 kap. 1 i aktiebolagslagen. Befullmäktigandet föreslås användas för finansiering eller genomförande av eventuella företagsförvärv eller andra arrangemang eller investeringar som anknyter till bolagets affärsverksamhet, för att genomföra bolagets incitamentssystem eller till andra ändamål som styrelsen beslutar om. Befullmäktigandet föreslås innefatta styrelsens rätt att besluta om alla villkor för aktieemissionen och för beviljandet av särskilda rättigheter i enlighet med 10 kap. 1 i aktiebolagslagen. Befullmäktigandet innefattar sålunda rätt att ge aktier också i annat förhållande än i förhållande till det antal aktier som aktieägarna innehar i enlighet med de villkor som stipuleras i lagen, samt rätt att ge aktier med eller utan vederlag. Befullmäktigandet innefattar dessutom rätt att besluta om en avgiftsfri emission för bolaget självt, dock med beaktande av bestämmelserna i aktiebolagslagen om maximiantalet egna aktier som bolaget innehar. Befullmäktigandet föreslås upphäva det på ordinarie bolagsstämman beviljade befullmäktigandet om aktieemission. Befullmäktigandet föreslås gälla fram till slutet av nästa ordinarie bolagsstämma, dock inte längre än till och med

6 6 (6) STYRELSENS FÖRSLAG TILL :S ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA OM BEFULLMÄKTIGANDE AV STYRELSEN ATT DONERA MEDEL Atria Abp:s styrelse föreslår att bolagsstämman befullmäktigar styrelsen att donera medel till en finsk högskola, ett finskt universitet eller finsk skola, eller finska högskolor, universitet eller skolor. föreslår att donationen skulle uppgå till högst euro. Bolagets styrelse befullmäktigas att besluta om tidtabellen för utbetalningen av donationerna samt om övriga villkor för donationerna. I enlighet med 13 kap. 8 i aktiebolagslagen kan bolagsstämman besluta om donation till allmännyttiga eller därmed jämförbara ändamål om summan som doneras kan anses rimlig. anser att den föreslagna donationen uppfyller aktiebolagslagens ovan nämnda krav.

Pågående anslutning till värdeandelssystem

Pågående anslutning till värdeandelssystem 09.06.2015 TILLÄGG TILL PROSPEKT DATERAT 6.5.2015 Ahola Transport: Förändringar av erbjudandet Erbjudet värdepapper i Ahola Transports pågående nyemission ändras från svenska depåbevis till A-aktier. Teckningskursen,

Läs mer

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I WALLENSTAM AB (PUBL)

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I WALLENSTAM AB (PUBL) KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I WALLENSTAM AB (PUBL) Aktieägarna i Wallenstam AB (publ), org nr 556072-1523, kallas till årsstämma tisdagen den 28 april 2015 kl. 16.00 på Elite Park Avenue Hotel, Kungsportsavenyn

Läs mer

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I DAGON AB (PUBL)

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I DAGON AB (PUBL) KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I DAGON AB (PUBL) Aktieägarna i Dagon AB (publ), org.nr. 556431-0067, kallas härmed till extra bolagsstämma den 14 juni 2012 i bolagets fastighet på Hanögatan 11 i Malmö,

Läs mer

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I AMASTEN HOLDING AB (PUBL)

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I AMASTEN HOLDING AB (PUBL) KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I AMASTEN HOLDING AB (PUBL) Aktieägarna i Amasten Holding AB (publ), org. nr. 556580-2526, kallas härmed till årsstämma onsdagen den 26 mars 2014 klockan 14:00 i G Grönberg Advokatbyrå

Läs mer

Styrelsen för Lagercrantz Group AB:s förslag till beslut på ordinarie bolagsstämma den 24 augusti 2005

Styrelsen för Lagercrantz Group AB:s förslag till beslut på ordinarie bolagsstämma den 24 augusti 2005 Styrelsen för Lagercrantz Group AB:s förslag till beslut på ordinarie bolagsstämma den 24 augusti 2005 Punkt 9 Kontant utdelning och avstämningsdag Styrelsen föreslår en utdelning till aktieägarna om 0,75

Läs mer

BOLAGSORDNING FÖR AKELIUS RESIDENTIAL PROPERTY AB (publ) Org nr 556156-0383. Förslag till lydelse att anta vid bolagsstämma den 14 april 2015.

BOLAGSORDNING FÖR AKELIUS RESIDENTIAL PROPERTY AB (publ) Org nr 556156-0383. Förslag till lydelse att anta vid bolagsstämma den 14 april 2015. BOLAGSORDNING FÖR AKELIUS RESIDENTIAL PROPERTY AB (publ) Org nr 556156-0383 Förslag till lydelse att anta vid bolagsstämma den 14 april 2015. Bolagsordning 1 Bolagets firma 2 Styrelsens säte 3 Verksamhet

Läs mer

Beslutet är giltigt endast om det har biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna

Beslutet är giltigt endast om det har biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna Styrelsens fullständiga förslag till beslut till Sportjohan AB:s (publ) årsstämma torsdagen den 28 juni 2012 kl. 12.00 hos Gärde Wesslau Advokatbyrå, Hamngatan 2 i Jönköping. Resultatdisposition (punkt

Läs mer

Styrelsens för Karo Bio Aktiebolag (publ) förslag till ändringar i bolagsordningen

Styrelsens för Karo Bio Aktiebolag (publ) förslag till ändringar i bolagsordningen Styrelsens för Karo Bio Aktiebolag (publ) förslag till ändringar i bolagsordningen A. Förslag till ändringar i bolagsordningen Styrelsen föreslår att stämman beslutar om ändring av bolagsordningen enligt

Läs mer

Aktieägarna i Nordea Bank AB (publ) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 19 mars 2015

Aktieägarna i Nordea Bank AB (publ) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 19 mars 2015 1 Aktieägarna i Nordea Bank AB (publ) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 19 mars 2015 Årsstämman hålls klockan 13.00 i Vinterträdgården, Grand Hôtel, ingång Royal, Stallgatan 4, Stockholm. Registrering

Läs mer

Kallelse till årsstämma Betsson AB (publ)

Kallelse till årsstämma Betsson AB (publ) 9 APRIL 2015 PRESSMEDDELANDE Kallelse till årsstämma Betsson AB (publ) Aktieägarna i Betsson AB (publ) kallas till årsstämma fredagen den 8 maj 2015 kl. 10.00 på bolagets kontor med adress Regeringsgatan

Läs mer

övrigt var närvarande skulle äga rätt

övrigt var närvarande skulle äga rätt Protokoll från årsstämma i Fastighets AB Balder (pubi), 556525-6905, tisdagen den 7 maj 2013, kl 16.00, på Restaurang Palace, Södra Hamngatan 2, Brunnsparken i Göteborg 1 Mötets öppnande Stämman öppnades

Läs mer

VILLKOR FÖR UPPKÖPSERBJUDANDET

VILLKOR FÖR UPPKÖPSERBJUDANDET VILLKOR FÖR UPPKÖPSERBJUDANDET Föremålet för Uppköpserbjudandet OP-Pohjola anl ( OP-Pohjola eller Budgivaren ) erbjuder sig i enlighet med bestämmelserna i detta uppköpserbjudande att köpa samtliga av

Läs mer

Kallelse till ordinarie bolagsstämma den 23 april 2003

Kallelse till ordinarie bolagsstämma den 23 april 2003 Pressmeddelande Stockholm den 24 mars 2003 Kallelse till ordinarie bolagsstämma den 23 april 2003 I enlighet med noteringsavtalet för Stockholmsbörsen AB meddelar Investor AB även genom pressmeddelande

Läs mer

Beslut i Juristkommittén 2006-01-27. Uppdaterad av Bolagsrättsgruppen och godkänd av Juristkommittén 2012-03-06.

Beslut i Juristkommittén 2006-01-27. Uppdaterad av Bolagsrättsgruppen och godkänd av Juristkommittén 2012-03-06. REKOMMENDATION Mall för bolagsordningar Beslut i Juristkommittén 2006-01-27. Uppdaterad av Bolagsrättsgruppen och godkänd av Juristkommittén 2012-03-06. Utgångspunkten för dokumentet är lydelsen av aktiebolagslagen,

Läs mer

KALLELSE TILL ÅRLIG BOLAGSSTÄMMA I Reinhold Europe AB (publ), 556706-3713

KALLELSE TILL ÅRLIG BOLAGSSTÄMMA I Reinhold Europe AB (publ), 556706-3713 KALLELSE TILL ÅRLIG BOLAGSSTÄMMA I Reinhold Europe AB (publ), 556706-3713 Aktieägarna i Reinhold Europe AB (publ), 556706-3713, kallas härmed till årlig bolagsstämma, tillika första kontrollstämma, den

Läs mer

(I) Styrelsens för SAS AB förslag till beslut om ändring av bolagsordningen

(I) Styrelsens för SAS AB förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (I) Styrelsens för SAS AB förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (II) Styrelsens för SAS AB förslag till beslut om minskning av aktiekapitalet (III) Styrelsens för SAS AB förslag till beslut

Läs mer

Handlingar Eneas årsstämma

Handlingar Eneas årsstämma Handlingar Eneas årsstämma 7 maj 2015 Enea AB (publ) 556209-7146 Förslag till dagordning Årsstämma 7 maj 2015 Enea AB (publ) 1. Öppnande av stämman 2. Val av ordförande vid stämman 3. Upprättande och godkännande

Läs mer

Pressmeddelande - 21 april 2015

Pressmeddelande - 21 april 2015 Pressmeddelande - 21 april 2015 Välkommen till årsstämma i Opus Group AB (publ) Aktieägarna i Opus Group AB (publ) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 21 maj 2015 kl. 18.00 på Elite Park Avenue

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Formpipe Software AB (publ)

Kallelse till årsstämma i Formpipe Software AB (publ) Kallelse till årsstämma i Formpipe Software AB (publ) Aktieägarna i Formpipe Software AB (publ), org nr 556668-6605, ( Bolaget ) kallas härmed till årsstämma fredagen den 24 april 2015, kl. 10.00, i Bolagets

Läs mer

Gunnebo AB:s årsstämma den 15 april 2015

Gunnebo AB:s årsstämma den 15 april 2015 Gunnebo AB:s årsstämma den 15 april 2015 Styrelsens förslag till inrättande av ett långsiktigt sparaktiebaserat incitamentsprogram (LTI 2015) samt säkringsåtgärder med anledning av programmet (punkt 16

Läs mer

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I CTT SYSTEMS AB (PUBL)

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I CTT SYSTEMS AB (PUBL) KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I CTT SYSTEMS AB (PUBL) Aktieägarna i CTT Systems AB (publ) kallas härmed till årsstämma onsdagen den 13 maj 2015 kl. 17.00 i bolagets lokaler, Brukslagarevägen 5 i Nyköping. ANMÄLAN

Läs mer

Förslag till dagordning

Förslag till dagordning Aktieägarna i VMSPlay AB kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 28 november 2014 kl. 10.00 i Bolagets lokaler på Karlavägen 60 i Stockholm. Aktieägare som vill delta i stämman ska dels vara

Läs mer

7A Styrelsens för Aspiro AB förslag till beslut om ändring av bolagsordningen

7A Styrelsens för Aspiro AB förslag till beslut om ändring av bolagsordningen 7A Styrelsens för Aspiro AB förslag till beslut om ändring av bolagsordningen 7B Styrelsens för Aspiro AB förslag till beslut om minskning av aktiekapitalet för täckning av förlust 7A Förslag till beslut

Läs mer

Kommuniké från årsstämma i Formpipe Software AB (publ) den 25 april 2014

Kommuniké från årsstämma i Formpipe Software AB (publ) den 25 april 2014 Pressmeddelande, 25 april 2014 Kommuniké från årsstämma i Formpipe Software AB (publ) den 25 april 2014 Beslut om disposition av Bolagets resultat Stämman beslutade enligt styrelsens förslag att den balanserade

Läs mer

Bolagsordning. Bolagets firma är Intellecta AB. Bolaget är ett publikt bolag, varför bolagets firma alltid skall åtföljas av beteckningen (publ).

Bolagsordning. Bolagets firma är Intellecta AB. Bolaget är ett publikt bolag, varför bolagets firma alltid skall åtföljas av beteckningen (publ). Intellecta AB (publ) 556056-5151 Bolagsordning Antagen vid årsstämma den 11 maj 2009 1 Bolagets firma är Intellecta AB. Bolaget är ett publikt bolag, varför bolagets firma alltid skall åtföljas av beteckningen

Läs mer

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I PILUM AB (PUBL)

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I PILUM AB (PUBL) Pressrelease 2014-04-09 KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I PILUM AB (PUBL) Aktieägarna i, org. nr 556556-8325, ( Bolaget ) kallas härmed till årsstämma. Tidpunkt: Torsdagen den 8 maj 2014, klockan 13:00 Plats:

Läs mer

Handlingar inför extra bolagsstämma i. FACTUM ELECTRONICS HOLDING AB (publ)

Handlingar inför extra bolagsstämma i. FACTUM ELECTRONICS HOLDING AB (publ) Handlingar inför extra bolagsstämma i FACTUM ELECTRONICS HOLDING AB (publ) Fredagen den 9 mars 2012 Innehållsförteckning 1. Styrelsens förslag till dagordning 2. Styrelsens förslag till struktur- och verksamhetsförändring

Läs mer

KLÖVERN. Protokoll fört vid årsstämma i Klövern AB (publ), org.nr 556482-5833, den 23 april 2015, kl. 16.00 på Kistamässan, Kista, Stockholm.

KLÖVERN. Protokoll fört vid årsstämma i Klövern AB (publ), org.nr 556482-5833, den 23 april 2015, kl. 16.00 på Kistamässan, Kista, Stockholm. KLÖVERN Protokoll fört vid årsstämma i Klövern AB (publ), org.nr 556482-5833, den 23 april 2015, kl. 16.00 på Kistamässan, Kista, Stockholm. 1 STÄMMANS ÖPPNANDE Styrelseordföranden Fredrik Svensson hälsade

Läs mer

Lag om införande av lagen om bostadsaktiebolag

Lag om införande av lagen om bostadsaktiebolag I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: Lag om införande av lagen om bostadsaktiebolag Given i Helsingfors den 22 december 2009 1 Ikraftträdande av lagen om bostadsaktiebolag Lagen om bostadsaktiebolag

Läs mer