Vid stämman var de aktieägare som framgår av den vid stämman fastställda röstlängden närvarande eller representerade.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vid stämman var de aktieägare som framgår av den vid stämman fastställda röstlängden närvarande eller representerade."

Transkript

1 : S Tid: kl Plats: Närvarande: Helsingfors Mässcentrum, Helsingfors Vid stämman var de aktieägare som framgår av den vid stämman fastställda röstlängden närvarande eller representerade. 1 ÖPPNANDE AV STÄMMAN Närvarande var också nio styrelseledamöter, verkställande direktören, bolagets revisor, representanter för bolagets högsta ledning, representanter för massmedia samt teknisk personal. Stämman öppnades av styrelsens ordförande Björn Wahlroos, som presenterade en kort översikt över ekonomiska konjunkturer och bolagets dividendutdelning politik. 2 KONSTITUERING AV STÄMMAN Till ordförande för bolagsstämman valdes lagman Pekka Merilampi, som kallade General Counsel Juha Mäkelä till sekreterare. Ordföranden redogjorde för de ordningsregler som gäller vid stämman. Antecknades, att stämman hölls på finska med simultantolkning till engelska. Därtill inspelas mötet på ljud- och videoband. 3 VAL AV JUSTERARE OCH ÖVERVAKARE AV RÖSTRÄKNINGEN Christian Sandström valdes till protokolljusterare. Matti Rusanen och Dag Wallgren valdes till övervakare av rösträkningen. 4 KONSTATERANDE AV STÄMMANS LAGLIGHET Antecknades, att stämmokallelsen hade publicerats den i Helsingin Sanomat och Hufvudstadsbladet samt i Aamulehti, Kauppalehti, Maaseudun Tulevaisuus, Financial Times (europeisk upplaga) och The Wall Street Journal (US upplaga). Stämmokallelsen hade också publicerats den på bolagets Internetsidorna. 1

2 Konstaterades, att bolagsstämman hade sammankallats i enlighet med bolagsordningen och aktiebolagslagen och var beslutför. Stämmokallelsen bifogades till protokollet (Bilaga 4). 5 KONSTATERANDE AV NÄRVARO VID STÄMMAN OCH FASTSTÄLLANDE AV RÖSTLÄNGDEN Röstlängden framlades, enligt vilken aktieägare var närvarande antingen personligen eller genom legal ställföreträdare eller befullmäktigat ombud. Antecknades, att aktier och röster var representerade vid stämmans öppnande. Röstlängden bifogades till protokollet (Bilaga 5A). Antecknades, att röstlängden fastställs separat inför en eventuell röstning att motsvara deltagandet vid tidpunkten i fråga. Ordföranden antecknade, att ombud Kati Lappalainen av Nordea Pankki Suomi Oyj, ombud Ismo Männistö av Skandinaviska Enskilda Banken och ombud Niina Väisänen av Svenska Handelsbanken AB (publ) hade före bolagsstämman tillställt röstanvisningar som i förväg hade inlämnats av förvaltarregistrerade aktieägare representerade av dem. I enlighet med röstanvisningarna aktieägare antingen motsatte sig beslutförslaget eller inte deltog i ärendets behandlig eller röstar blankt ifrågavarande punkter på röstanvisningarna. Aktieägarna kräver inte omröstning, om ordföranden kan pålitligt konstatera, att rösterna av de ifrågavarande aktieägarna inte påverkar resultatet av beslut. Röstanvisningarna har bifogats med protokollet och, om inte annat separat angivits, har besluten fattats enhälligt, förutom röster mot förslaget eller blanka röster enligt bilagor (Bilagor 5B, C och D). 6 FRAMLÄGGANDE AV BOKSLUT, KONCERNBOKSLUT, VERKSAMHETSBERÄTTELSE OCH REVISIONSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2008 Verkställande direktör Jussi Pesonen gav en översikt över koncernens verksamhet för Bokslutet, koncernbokslutet och styrelsens verksamhetsberättelse för räkenskapsperioden framlades, och antecknades att bokslutshandlingarna hade funnits tillgängliga på bolagets Internetsidor från och med den och att de därtill var tillgängliga vid bolagsstämman. Bokslutshandlingarna bifogades till protokollet (Bilaga 6A). Revisionsberättelsen framlades och bifogades till protokollet (Bilaga 6B). 2

3 7 FASTSTÄLLANDE AV BOKSLUTET OCH KONCERNBOKSLUTET Bolagsstämman fastställde bokslutet för räkenskapsperioden BESLUT OM DISPOSITION AV DEN VINST SOM BALANSRÄKNINGEN UTVISAR OCH DIVIDENDUTDELNING Antecknades, att moderbolagets utdelningsbara medel enligt balansräkningen per den 31 december 2008 uppgick till ,16 euro. Konstaterades, att styrelsen hade föreslagit för bolagsstämman att av moderbolagets utdelningsbara medel utdelas för de aktier som är i utomstående ägo i dividend 0,40 euro per aktie, totalt euro. Enligt förslaget utbetalas dividend till aktieägare som på avstämningsdagen för dividendutbetalningen, den 30 mars 2009, är registrerade i den ägarförteckning som förs av Euroclear Finland Ab. Enligt förslaget utbetalas dividenden den 8 april Bolagsstämman beslöt i enlighet med styrelsens förslag att av moderbolagets utdelningsbara medel utdelas i dividend 0,40 euro per aktie, totalt euro till aktieägare som på avstämningsdagen för dividendutbetalningen, den 30 mars 2009, är registrerade i den ägarförteckning som förs av Euroclear Finland Ab. Dividenden utbetalas den 8 april BESLUT OM ANSVARSFRIHET FÖR STYRELSELEDAMÖTER OCH VERKSTÄLLANDE DIREKTÖREN Bolagsstämman beslöt bevilja styrelseledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsperioden BESLUT OM STYRELSELEDAMÖTERNAS ARVODEN Antecknades, att styrelsens nominerings- och förvaltningskommitté hade föreslagit för bolagsstämman att arvodena för styrelseledamöterna förblir oförändrade, det vill säga, som årsarvoden för styrelse- och utskottledamöter som inte tillhör den operativa ledningen föreslås följande: styrelseordföranden euro, styrelsens vice ordförande och revisionskommitténs ordförande euro och ledamöterna euro. För styrelsemöten som hålls på annan ort än en styrelseledamots hemort utbetalas dagtraktamente enligt bolagets resereglemente. Därtill föreslås kostnader för resa och logi ersätts enligt faktura. Årsarvodet utbetalas så att 60 procent av årsarvodets belopp utbetalas kontant och 40 procent i form av aktier i bolaget, som förvärvas och överlåts till styrelseledamöter. Aktierna förvärvas inom två veckor från den tidpunkt då delårsrapporten för perioden publiceras. 3

4 Bolagsstämman beslöt i enlighet med styrelsens nominerings- och förvaltningskommitténs förslag att till de styrelseledamöter som väljs betalas följande årsarvoden för mandatperioden som utgår vid utgången av 2010 års ordinarie bolagsstämma: styrelsens ordförande euro, styrelsens vice ordförande euro, revisionsutskotts ordförande euro, och övriga styrelseledamöter var euro. Årsarvodet utbetalas så att 60 procent av årsarvodets belopp utbetalas kontant och 40 procent i form av aktier i bolaget, som förvärvas och överlåts till styrelseledamöter. Aktierna förvärvas inom två veckor från den tidpunkt då delårsrapporten för perioden har publicerats. För styrelsemöten som hålls på annan ort än en styrelseledamots hemort utbetalas dagtraktamente enligt bolagets resereglemente. Därtill ersätts kostnader för resa och logi enligt faktura. 11 BESLUT OM ANTALET STYRELSELEDAMÖTER Antecknades, att enligt 4 av bolagsordningen styrelsen består av ordförande, två vice ordförande och minst två eller högst nio medlemmar. Mandatperioden för styrelsemedlem vidtar omedelbart efter den bolagsstämma på vilken valet förrättats och utgår vid slutet av följande ordinarie bolagsstämma. Det nuvarande antalet styrelseledamöter är tio (10). Konstaterades, att styrelsens nominerings- och förvaltningskommitté hade föreslagit för bolagsstämman att antalet syrelseledamöter i bolaget fastställs till nio (9). Bolagsstämman beslöt i enlighet med styrelsens nominerings- och förvaltningsutskotts förslag, att antalet styrelseledamöter fastställs till nio (9). 12 VAL AV STYRELSELEDÄMÖTER Antecknades, att styrelsen nuvarande består av följande tio (10) ledamöter: Björn Wahlroos, styrelsens ordförande Berndt Brunow, styrelsens vice ordförande Georg Holzhey, styrelsens vice ordförande Matti Alahuhta Michael Bottenheim Karl Grotenfelt Wendy E. Lane Jussi Pesonen Ursula Ranin 4

5 Veli-Matti Reinikkala Konstaterades, att styrelsens nominerings- och förvaltningskommitté hade föreslagit för bolagsstämman att till styrelseledamöter återväljs följande personer för den mandatperiod som upphör vid utgången av den ordinarie bolagsstämman år 2010: Björn Wahlroos Berndt Brunow Georg Holzhey Matti Alahuhta Karl Grotenfelt Wendy E. Lane Jussi Pesonen Ursula Ranin Veli-Matti Reinikkala. Bolagsstämman beslöt i enlighet med styrelsens nominerings- och förvaltningskommitténs förslag, att återvälja ovan nämnda personer för den mandatperiod som upphör vid utgången av den ordinarie bolagsstämman år BESLUT OM REVISORNS ARVODE Konstaterades, att styrelsens revisionskommitté hade föreslagit för bolagsstämman att arvodet till den revisor som väljs betalas enligt faktura. Bolagsstämman beslöt i enlighet med styrelsens revisionskommitténs förslag, att arvodet till den revisor som väljs betalas enligt faktura. 14 VAL AV REVISOR Konstaterades, att styrelsens revisionskommitté hade föreslagit för bolagsstämman att till revisor återväljs CGR-samfundet PricewaterhouseCoopers Ab för den mandatperiod som upphör vid utgången av den ordinarie bolagsstämman år Bolagsstämman beslöt i enlighet med styrelsens revisionskommitténs förslag, att till revisor återväljs CGR-samfundet PricewaterhouseCoopers Ab för den mandatperiod som upphör vid utgången av den ordinarie bolagsstämman år Antecknades, att PricewaterhouseCoopers Ab hade meddelat att CGRrevisor Juha Wahlroos utses till huvudansvarig revisor. 5

6 15 STRYRELSENS FÖRSLAG OM ÄNDRING AV BOLAGSORDNINGEN Konstaterades, att styrelsen hade föreslagit för bolagsstämman att 10 i bolagets bolagsordning ändras att lyda enligt följande: 10 Kallelse till bolagsstämma Kallelse till bolagsstämma publiceras på bolagets Internetsidor samt i en eller flera i Helsingfors utkommande dagstidningar tidigast tre (3) månader före den i 9 avsedda sista anmälningsdagen och senast 21 dagar före bolagsstämman. Bolagsstämman beslöt ändra bolagets bolagsordning i enlighet med styrelsens förslag. 16 BEMYNDIGANDE AV STYRELSEN ATT BESLUTA OM FÖRVÄRV AV EGNA AKTIER Konstaterades, att styrelsen hade föreslagit för bolagsstämman att styrelsen bemyndigas att besluta om förvärv av bolagets egna aktier på följande villkor. Antalet egna aktier som skall förvärvas kan uppgå till högst aktier. Bemyndigandet omfattar även rätten till mottagande av egna aktier i bolaget som pant. De egna aktierna förvärvas i annat förhållande än aktieägarnas innehav med fritt eget kapital i bolaget till gängse marknadspris vid tiden för förvärvet vid offentlig handel på de marknadsplatser där bolagets aktie eller särskilda bevis som berättigar till aktier har upptagits för offentlig handel. Aktierna förvärvas för att användas som vederlag vid eventuella företagsköp eller andra arrangemang som hör till bolagets affärsverksamhet, för finansiering av investeringar, som en del av bolagets incitamentssystem eller för att innehas, på annat sätt överlåtas eller makuleras av bolaget. Förvärvsbemyndigandet är i kraft under 18 månader från bolagsstämmans beslut och upphäver bolagsstämmans beslut om bemyndigande att förvärva egna aktier av den 26 mars Styrelsens förslag bifogades till protokollet (Bilaga 16). Bolagsstämman beslöt bemyndiga styrelsen att besluta om förvärv av bolagets egna aktier in enlighet med styrelsens förslag. 6

7 17 AVSLUTANDE AV STÄMMAN Ordföranden konstaterade att samtliga ärenden på föredragningslistan behandlats och att protokollet finns till påseende på bolagets Internetsidor från och med den Ordföranden förklarade stämman avslutad kl Bolagsstämmans ordförande: Pekka Merilampi In fidem: Juha Mäkelä Protokollet justerat och godkänt: Christian Sandström 7

8 BILAGOR Bilaga 4 Kallelse till bolagsstämma Bilaga 5A Röstlängden Bilaga 5B Röstanvisningar/Nordea Pankki Suomi Oyj Bilaga 5C Röstanvisningar/Skandinaviska Enskilda Banken Bilaga 5D Röstanvisningar/Svenska Handelsbanken AB (publ) Bilaga 6A Bokslut och Styrelsens verksamhetsberättelse 2008 Bilaga 6B Revisionsberättelse/PricewaterhouseCoopers Ab Bilaga 16 Styrelsens förslag om bemyndigande av styrelsen att förvärva egna aktier 8

Vid stämman var de aktieägare som framgår av den vid stämman fastställda röstlängden närvarande eller representerade.

Vid stämman var de aktieägare som framgår av den vid stämman fastställda röstlängden närvarande eller representerade. :S Tid: Plats: Närvarande: [dag] kl. [tid] [plats] Vid stämman var de aktieägare som framgår av den vid stämman fastställda röstlängden närvarande eller representerade. 1 ÖPPNANDE AV STÄMMAN [Närvarande

Läs mer

Stämman öppnades av styrelsens ordförande J.T. Bergqvist.

Stämman öppnades av styrelsens ordförande J.T. Bergqvist. :S Tid: kl. 12.00 Plats: Närvarande: Börssalen, Fabiansgatan 14, 00100 Helsingfors Vid stämman var de aktieägare som framgår av den vid stämman fastställda röstlängden (Bilaga 1) närvarande eller representerade.

Läs mer

Inofficiell översättning från finska ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA 12.3.2015. Helsingfors Mässcenter, Konferenscentrum, Mässplatsen 1, Helsingfors

Inofficiell översättning från finska ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA 12.3.2015. Helsingfors Mässcenter, Konferenscentrum, Mässplatsen 1, Helsingfors :S Tid: kl. 15.00 Plats: Närvarande: Helsingfors Mässcenter, Konferenscentrum, Mässplatsen 1, Helsingfors Vid stämman var de aktieägare som framgår av den vid stämman fastställda röstlängden (Bilaga 1)

Läs mer

5. Konstaterande av närvaro vid stämman och fastställande av röstlängden

5. Konstaterande av närvaro vid stämman och fastställande av röstlängden BOLAGSSTÄMMOKALLELSE Aktieägarna i Tecnotree Abp kallas till ordinarie bolagsstämma som hålls onsdagen den 28 mars 2012 kl. 16.00 på Marina Congress Center, Fennia 1, Skatuddskajen 6, Helsingfors. Emottagandet

Läs mer

5. Konstaterande av närvaro vid stämman och fastställande av röstlängden

5. Konstaterande av närvaro vid stämman och fastställande av röstlängden Bolagsstämmokallelse Aktieägarna i Konecranes Abp kallas till ordinarie bolagsstämma som hålls torsdagen 31.3.2011 kl. 10.00 i Hyvingesalen (adress: Jussinkuja 1, 05800 Hyvinge, Finland). Dörrarna öppnas

Läs mer

STYRELSENS FÖRSLAG TILL ANVÄNDNING AV VINSTEN SOM BALANSRÄKNINGEN UTVISAR OCH BESLUT OM UTBETALNING AV DIVIDEND

STYRELSENS FÖRSLAG TILL ANVÄNDNING AV VINSTEN SOM BALANSRÄKNINGEN UTVISAR OCH BESLUT OM UTBETALNING AV DIVIDEND 1 (6) STYRELSENS FÖRSLAG TILL ANVÄNDNING AV VINSTEN SOM BALANSRÄKNINGEN UTVISAR OCH BESLUT OM UTBETALNING AV DIVIDEND s förslag till vinstdisposition offentliggjordes 18.2.2010. föreslår för bolagsstämman

Läs mer

4.2.2015. 9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens medlemmar samt verkställande direktören och dennes ställföreträdare

4.2.2015. 9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens medlemmar samt verkställande direktören och dennes ställföreträdare 1 (5) Kallelse till Fortum Abp:s ordinarie bolagsstämma 2015 Aktieägarna i Fortum Abp kallas till ordinarie bolagsstämma som hålls tisdagen den 31 mars 2015 klockan 14.00 i Finlandiasalen i Finlandiahuset,

Läs mer

5. Konstaterande av närvaro vid stämman och fastställande av röstlängden

5. Konstaterande av närvaro vid stämman och fastställande av röstlängden KALLELSE TILL AHLSTROM ABP:S ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA Aktieägarna i Ahlstrom Abp kallas till ordinarie bolagsstämma som hålls torsdagen den 26 mars 2015 kl. 13.00 i Finlandiahuset, Mannerheimvägen 13 e,

Läs mer

5. Konstaterande av närvaro vid stämman och fastställande av röstlängden

5. Konstaterande av närvaro vid stämman och fastställande av röstlängden KALLELSE TILL AHLSTROM ABP:S ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA Aktieägarna i Ahlstrom Abp kallas till ordinarie bolagsstämma som hålls onsdagen den 30 mars 2011 kl. 13.00 i Finlandiahuset, Mannerheimvägen 13 e, Helsingfors

Läs mer

Styrelsens förslag 1 (1) 3.2.2014 STYRELSENS FÖRSLAG OM VAL AV REVISOR

Styrelsens förslag 1 (1) 3.2.2014 STYRELSENS FÖRSLAG OM VAL AV REVISOR ns förslag 1 (1) STYRELSENS FÖRSLAG OM VAL AV REVISOR På rekommendation av revisions- och riskkommittén föreslår styrelsen att CGRsamfundet Deloitte & Touche Ab återväljs till bolagets revisor och att

Läs mer

Fiskars bolagsstämmokallelse

Fiskars bolagsstämmokallelse Fiskars Oyj Abp Börsmeddelande 6.2.2015 kl. 9.00 EET Fiskars bolagsstämmokallelse Aktieägarna i Fiskars Oyj Abp kallas till ordinarie bolagsstämma som hålls torsdagen 12.3.2015 kl. 15.00 i Konferenscentrum

Läs mer

1 OPPNANDE AV STAMMAN

1 OPPNANDE AV STAMMAN Nr.1/2013 KONECRANESABP :S Tid: Plats: Narvarande: 21.3.2013 kl. 10.00 Hyvingesalen, Jussinkuja 1, 05800 Hyvinge Vid stamman var de aktieagare sm framgax av bifgade rsdangd (Bilaga 1) narvarande eller

Läs mer

1. De i bolagsordningens 10 och aktiebolagslagens 5 kap. 3 nämnda ärenden som ankommer på den ordinarie bolagsstämman

1. De i bolagsordningens 10 och aktiebolagslagens 5 kap. 3 nämnda ärenden som ankommer på den ordinarie bolagsstämman Kallelse till bolagsstämma Aktieägarna i Konecranes Abp kallas till ordinarie bolagsstämma som hålls torsdagen den 13.3.2008 kl. 11.00 i bolagets auditorium på adressen Koneenkatu 8, 05830 Hyvinge. PÅ

Läs mer

KLÖVERN. Protokoll fört vid årsstämma i Klövern AB (publ), org.nr 556482-5833, den 23 april 2015, kl. 16.00 på Kistamässan, Kista, Stockholm.

KLÖVERN. Protokoll fört vid årsstämma i Klövern AB (publ), org.nr 556482-5833, den 23 april 2015, kl. 16.00 på Kistamässan, Kista, Stockholm. KLÖVERN Protokoll fört vid årsstämma i Klövern AB (publ), org.nr 556482-5833, den 23 april 2015, kl. 16.00 på Kistamässan, Kista, Stockholm. 1 STÄMMANS ÖPPNANDE Styrelseordföranden Fredrik Svensson hälsade

Läs mer

STÄMMANS ÖPPNANDE. Styrelseordföranden Patrik Essehorn hälsade stämmodeltagarna välkomna och öppnade årsstämman. 2 VAL AV ORDFÖRANDE VID STÄMMAN

STÄMMANS ÖPPNANDE. Styrelseordföranden Patrik Essehorn hälsade stämmodeltagarna välkomna och öppnade årsstämman. 2 VAL AV ORDFÖRANDE VID STÄMMAN Protokoll fört vid årsstamma i Corem Property Group AB (publ), org.nr 556463-9440, den 29 april 2014, kl. 14.00 i MAQS Advokatbyrås lokaler, Mäster Samuelsgatan 20, Stockholm. STÄMMANS ÖPPNANDE Styrelseordföranden

Läs mer

Andelslagets firma är Taltioni andelslag, på finska Taltioni osuuskunta och på engelska Taltioni cooperative. Andelslagets hemort är Helsingfors.

Andelslagets firma är Taltioni andelslag, på finska Taltioni osuuskunta och på engelska Taltioni cooperative. Andelslagets hemort är Helsingfors. STADGAR FÖR TALTIONI ANDELSLAG 1 FIRMA OCH HEMORT Andelslagets firma är Taltioni andelslag, på finska Taltioni osuuskunta och på engelska Taltioni cooperative. Andelslagets hemort är Helsingfors. 2 BRANSCH

Läs mer

övrigt var närvarande skulle äga rätt

övrigt var närvarande skulle äga rätt Protokoll från årsstämma i Fastighets AB Balder (pubi), 556525-6905, tisdagen den 7 maj 2013, kl 16.00, på Restaurang Palace, Södra Hamngatan 2, Brunnsparken i Göteborg 1 Mötets öppnande Stämman öppnades

Läs mer

Hereditas. från livränteanstalt till aktiebolag

Hereditas. från livränteanstalt till aktiebolag Hereditas från livränteanstalt till aktiebolag 1 Idag förvaltar Hereditas en mångsidig placeringsförmögenhet enligt samma principer som för 110 år sedan 2 hereditas från livränteanstalt till aktiebolag

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Akademiska Hus Aktiebolag, 2015. Härmed kallas till årsstämma i Akademiska Hus Aktiebolag, 556459-9156.

Kallelse till årsstämma i Akademiska Hus Aktiebolag, 2015. Härmed kallas till årsstämma i Akademiska Hus Aktiebolag, 556459-9156. Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Kallelse till årsstämma i Akademiska Hus Aktiebolag, 2015 Härmed kallas

Läs mer

Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i BE Group AB (publ), org. nr. 556578-4724, torsdagen den 7 maj 2015 i Malmö

Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i BE Group AB (publ), org. nr. 556578-4724, torsdagen den 7 maj 2015 i Malmö Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i BE Group AB (publ), org. nr. 556578-4724, torsdagen den 7 maj 2015 i Malmö 1 Stämmans öppnande Stämman öppnades av styrelsens ordförande, Anders Ullberg,

Läs mer

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I WALLENSTAM AB (PUBL)

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I WALLENSTAM AB (PUBL) KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I WALLENSTAM AB (PUBL) Aktieägarna i Wallenstam AB (publ), org nr 556072-1523, kallas till årsstämma tisdagen den 28 april 2015 kl. 16.00 på Elite Park Avenue Hotel, Kungsportsavenyn

Läs mer

Härmed kallas till årsstämma i Saab Automobile Parts AB, 556602-9277.

Härmed kallas till årsstämma i Saab Automobile Parts AB, 556602-9277. Svenska staten Finansdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Kallelse till årsstämma i Saab Automobile Parts AB Härmed kallas till

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2006 Utgiven i Helsingfors den 28 juli 2006 Nr 624 651 INNEHÅLL Nr Sidan 624 Aktiebolagslag... 1898 625 Lag om införande av aktiebolagslagen... 1964 626 Lag om ändring av 8

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Svenska rymdaktiebolaget 2015 Härmed kallas till årsstämma i Svenska rymdaktiebolaget, organisationsnummer 556166-5836.

Kallelse till årsstämma i Svenska rymdaktiebolaget 2015 Härmed kallas till årsstämma i Svenska rymdaktiebolaget, organisationsnummer 556166-5836. Kallelse till årsstämma i Svenska rymdaktiebolaget 2015 Härmed kallas till årsstämma i Svenska rymdaktiebolaget, organisationsnummer 556166-5836. Tid: Fredagen den 24 april 2015, kl. 9.00 Plats: Bolagets

Läs mer

Protokoll B1/2014 fört vid årsstämma med aktieägaren i Apoteket AB (publ) (org. nr 556138-6532) torsdagen den 10 april 2014 kl. 10.

Protokoll B1/2014 fört vid årsstämma med aktieägaren i Apoteket AB (publ) (org. nr 556138-6532) torsdagen den 10 april 2014 kl. 10. fört vid årsstämma med aktieägaren i Apoteket AB (publ) (org. nr 556138-6532) torsdagen den 10 april 2014 kl. 10.00 i Solna Närvarande aktieägare Antal aktier Antal röster Staten genom Elin Lewold 175

Läs mer

Välkommen till årsstämma i Systemair AB (publ)

Välkommen till årsstämma i Systemair AB (publ) Välkommen till årsstämma i Systemair AB (publ) Aktieägarna i Systemair AB (publ), org.nr. 556160-4108, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 28 augusti 2014 kl. 15.00 i Aulan, Systemair Expo, i Skinnskatteberg.

Läs mer

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I CTT SYSTEMS AB (PUBL)

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I CTT SYSTEMS AB (PUBL) KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I CTT SYSTEMS AB (PUBL) Aktieägarna i CTT Systems AB (publ) kallas härmed till årsstämma onsdagen den 13 maj 2015 kl. 17.00 i bolagets lokaler, Brukslagarevägen 5 i Nyköping. ANMÄLAN

Läs mer

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I DAGON AB (PUBL)

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I DAGON AB (PUBL) KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I DAGON AB (PUBL) Aktieägarna i Dagon AB (publ), org.nr. 556431-0067, kallas härmed till extra bolagsstämma den 14 juni 2012 i bolagets fastighet på Hanögatan 11 i Malmö,

Läs mer

Vid anmälan skall aktieägare uppge namn, personnummer/organisationsnummer, adress och telefonnummer och registrerat aktieinnehav.

Vid anmälan skall aktieägare uppge namn, personnummer/organisationsnummer, adress och telefonnummer och registrerat aktieinnehav. INTELLECTA Kallelse till årsstämma i Intellecta AB (publ) Aktieägarna i Intellecta AB (publ), org. nr. 556056-5151, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 7 maj 2015 kl. 16.00 i Spårvagnen, Spårvagnshallarna,

Läs mer