Kooperationen och dess organisationer i Finland

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kooperationen och dess organisationer i Finland"

Transkript

1 Kooperationen och dess organisationer i Finland 2011 Andelslag Personal Omsättning, milj. Personmedlemmar Marknadsandel, % Andelsslakterier Andelsmejerier Äggproduktion Grönsaker Skogsandelslag Husdjursförädling Hankkija- Lantbruk Ab * - - <1300> <1000> 50 Handelslag Andelsbanker TOTALT **

2 Kort historia Rochdale 1844 Handelslag bland vävnadsindustriarbetare (Owen) Kooperativa principerna Tyskland 1840-talet Andelskassor bland bönderna (Reiffeisen) Spridd över hela världen Världsorganisationen ICA (International Co-operative Alliance). Grundad ICA:s medlemsorganisationer har över 800 miljoner medlemmar.

3 De kooperativa principerna (de första i Rochdale1844, moderniserade senast 1995): 1. Frivilligt och öppet medlemskap 2. Demokratisk medlemskontroll ( en medlem en röst ) 3. Medlemmarnas ekonomiska deltagande, varvid medlemmarna på ett rättvist sätt bidrar till andelslagets kapital 4. Självständighet och oberoende; andelslagen styrs demokratiskt av medlemmarna och enbart medlemmarna 5. Utbildning, praktik och information; Andelslaget erbjuder utbildning och praktik till sina medlemmar, förtroendevalda, chefer och anställda samt informerar allmänheten om kooperationens särart och fördelar. 6. Samarbete mellan andelslagen 7. Samhällshänsyn; andelslagen arbetar för en hållbar utveckling av lokalsamhället enligt riktlinjer, som godkänts av medlemmarna.

4 ICA:s värderingar ICA = Den Internationella Kooperativa Alliansen Självhjälp Personligt ansvar Demokrati Jämlikhet Rättvisa Solidaritet Ärlighet Öppenhet Socialt ansvar Omsorg om andra

5 Bakgrund i Finland Kooperationen kom sent till Finland Enstaka konsumtionsföreningar (handelslag) i städerna, ett par andelsmejerier på landsbygden Februarimanisfestet 1899

6 Kooperationens intåg i Finland sammankopplas starkt med kampen för självständighet Nikolai II Bobrikov Storfurstendömet Finland hörde till Ryssland: autonomi egen administration (lantdag), lagar, pengar, post Februarimanisfestet 1899 förryskning intellektuella mobiliserade sig för fosterlandet Sibelius Finlandia 2006

7 Kooperationens födelse i Finland Hannes Gebhard ( ) Den finska kooperationens fader 2006

8 Situationen i Finland % av befolkningen inom jordbruket Fattigdom speciellt på landsbygden Bytesekonomi

9 Sällskapet Pellervo grundas i oktober lag om andelsverksamhet Pellervo spred den kooperativa idén snabbt över hela landet Gynnsam grogrund speciellt på landsbygden. På något decennium hade den lokala befolkningen grundat handelslag, andelskassor och andelsmejerier i snart sagt varje kommun Tack vare kooperationen fick jordbrukarbefolkningen för första gången i högre grad pengar till sitt förfogande. Med andelslag bröt man monopol, fick man möjligheter att marknadsföra sin produktion och tillgång till krediter. Primära andelslagen bildar snart sekundära andelslag, Andelskassornas Centralkreditanstalt (1902), Centrallaget för Handelslagen i Finland, SOK (1904) och smörexportlaget Valio (1905). Största antalet andelslag på 1930-talet: ca År 1990 drygt Idag ca med nästan 4 miljoner medlemskap Över 75 % av de finländska hushållen är med i något andelslag

10 Kooperationens nätverk Marknaden Centralandelslag Centralaffär Bank, ACA 1902 SOK 1904 Valio 1905 Hankkija 1905 Anl Anl Anl Anl Anl Anl Anl Lokal nivå Medlemmar 2003

11 Finland självständigt i december 1917

12 persons Medlemmar I andelslagen I Finland Befolkning: 1900: 2,7 mil 1950: 4,0 mil 2010: 5,4 mil Forestry co-op Meat co-ops Co-op dairies Co-op banks Consumer co-ops

13 Allt flera kommer med i kooperationen % % % 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

14 Mest medlemmar i handelslagen och andelsbankerna Hela befolkningen TOTAL (n=1113) Handelslag/S-gruppen 0% 20% 40% 60% 80% 100% 73% Andelsbank/OP-gruppen 40% Övrig Ömsesidig försäkring (Tapiola, Fennia) 25% Vatten-, el- och telefonandelslag 16% Lokalförsäkring 8% Lokalandelsbank/POP-gruppen 7% Metsäliitto 5% (skog) 1% Nyandelslag (arbets, vård m.m.) Övriga: 2%

15 Jordbrukarna har allra flest medlemskap I medeltal 4,1 medlemskap per jordbrukare (hela befolkningen 2,1) År ,3 medlemskap 0% 20% 40% 60% 80% 100% åtminstone ett 97 åminstone två 93 åtminstone tre 83 åtminstone fyra 66 åtminstone fem 45

16 Traditionella kooperationen i Finland Andelslag Personal Omsättning, milj. Personmedlemmar Marknadsandel, % Andelsslakterier Andelsmejerier Äggproduktion Grönsaker ) 2) 3) * Lantbruksförnödenheter, dotterbolag till det största konsumentandelslaget SOK ** Totalantalet andelslag i Finland var ( ) enligt Handelsregistret. 1) Köttanskaffning från producenterna 2) Mjölkanskaffning från producenterna 3) Förpackade ägg 4) Andel av marknadsavverkning från privata skogar 5) Depositioner Skogsandelslag ) 43 Husdjursförädling Hankkija- Lantbruk Ab * - - <1300> <1000> 50 Handelslag Andels- 5) banker TOTALT ** Ömsesidig försäkring

17 Finland är världens mest kooperativa land! En miljard medlemmar i ICA:s organisationer Över 7 miljoner medlemskap i Finland i andelslag och ömsesidiga Antal andelslag Av finländarna är 84 % av den vuxna befolkningen med i andelslag och ömsesidiga I medeltal 2 medlemskap, lantbrukarna 4 Finland kooperativast: medlemskap/befolkning, omsättning/bnp Kooperationen har stor betydelse.

18 Konsumentkooperationen Handelslagen i S-gruppen och deras centralandelslag, SOK 20 regionala och några lokala handelslag med över 2 miljoner medlemmar gruppens omsättning 12 miljarder euro Hög marknadsandel i dagligvaruhandeln (45 % 2011) (Prisma, S-market, Sale, Alepa) största hotell- och restaurangägare i Finland stark i bensinstationer S-Banken har c. 3 % av depositionerna Tradeka har över medlemmar verkar inom hotell- och restaurangbranschen (omsättning 380 miljoner euro 2011)

19 Andelsbankerna och ömsesidig försäkring i Finland Andelsbankerna - nuförtiden två andelsbanksgrupper som konkurrerar med varandra - 1,4 miljoner medlemmar - OP-Pohjolagruppen är den största finansgruppen i Finland - marknadsandel över 36 % av depositionerna - verksam i försäkringsbranschen sedan ökande bonus till ägarkunderna S-Banken, som ägs och styrs av handelslagen och SOK, har 2,3 % av depositionerna i Finland Ömsesidig försäkring - har sina rötter från 1660-talet - stark inom skadeförsäkringen - så gott som all pensionsförsäkring är ömsesidig

20 Producentandelslagen / lantbrukarnas andelslag Det finska jordbruket baserar sig helt på familjejordbruk Kooperation ger producenten trygghet Stärka bondens roll i matkedjan och hålla kvar mervärdet i kedjan Marknadsandelar varierar från 36 % till 97 % Branschen har genomgått en stark strukturomvandling de senaste 20 åren, speciellt inom mjölk- och köttsektorn

21 De kooperativa hybriderna En modell där primära andelslag styr ett börsbolag Hybriderna bildades för att samla kapital Börsbolaget har en avgörande betydelse för andelslagen i hybriden Kontrollen hålls genom att andelslagen innehar röststarka aktier Hybrider i Finland: Atria och HKScan i köttsektorn. De kontrolleras av en grupp köttandelslag MetsäBoard. Skogs- och pappersindustri. Kontrolleras av primärandelsaget Metsäliitto Pohjola-Bank. Centralbank för de lokala andelsbankerna

22 Nyandelslagen Rätt nygrundade andelslag som etablerat sig i andra branscher är de traditionella Nya andelslag började bildas efter depressionen i Finland på 1990-talet och arbetslösheten var stor Arbetsministeriet och Pellervo hade då ett samarbetsprojekt för att öka kooperativt entreprenörskap Sedan dess har det grundats ca 200 nya andelslag varje år Andelslag kan spela en stor roll vid producerandet av kommunala tjänster på landsbygden.

23 Nyandelslagen i Finland Källa: Källa: Patent- och registerstyrelsen, Sällskapet Pellervo Andelslag, som grundats efter 1987 Arbets-, tjänste- och expertandelslag 855 Marknadsföringsandelslag 350 Kultur-, publikations- och mediaandelslag 228 Anskaffingsandelslag 98 Social-, hälso- och övriga välfärdstjänster 90 Turismandelslag 65 Energiandelslag 78 Utvecklingsandelslag 47 Vattenandelslag 1009 Övriga andelslag 120 TOTALT 2 940

24 BONDEKOOPERATIONENS VIKTIGASTE FÖRETAG ANDELSSLAKTERIER Atria, börsbolag styrs av 3 andelslag Itikka, Lihakunta och Österbottens Kött (tot medlemmar) omsättning 1,3 Mrd euro (nästan 40 procent utomlands) länge aktivt i Sverige genom köp av Lithells (Sibylla) och Samfood. Köpte upp svenska Sardus etablerar sig i Baltikum. HK Scan, börsbolag styrs av LSO-Andelslag (1 500 medlemmar) omsättning 2,5 miljoner euro (över 70 procent utomlands) etablerade sig i 2007 Sverige genom köp av Swedish Meats, som då mer än fördubblade HK:s omsättning. starkt etablerat i Baltikum (Rakvere) och Polen (Sokolow AS).

25 BONDEKOOPERATIONENS VIKTIGASTE FÖRETAG. ANDELSMEJERIER Valio Oy (aktiebolag) ägs till 100% av andelsmejerierna leverantörer i 8 andelsmejerier marknadsandel i Finland 80% av anskaffad mjölk omsättning ca 2 miljarder euro (30% export + utomlands) etablerat i Baltikum (25 marknadsandel i Estland) och Ryssland Betalar ofta högsta producentpris i EU Arla Ingman Ab Ingman Foods Ab, ett familjeföretag köptes av det dansk-svenska andelslaget Arla 2006 Omsättning över 300 milj. stor del av Ingmans råvara kommer från finska andelsmejerier Har hämtat in svensk mjölk i tank. Paketteras vid Hämeenlinnan osuusmeijeri

26 BONDEKOOPERATIONENS VIKTIGASTE FÖRETAG. SKOGSANDELSLAG Metsäliitto MetsäBoard på börsen Koncernomsättning 5 miljarder euro Metsäliitto är ett av Europas största producentandelslag medlemmar Dessutom finns två svenskspråkiga lokala skogsandelslag: Andelslaget Ålands Skogsägarförbund Jeppo Skogsandelslag

27 Finlandssvenska andelslag: Lantbruk och skog: Mjölk: Kött: Grönsaker: Ägg: Spannmål: Skog: Maskinringar: Mejeriandelaget Milka (Valio), Ålands Centralandelslag Andelslaget Österbottens Kött (Atria), LSO-Andelslag (HK Scan) Andelslaget Närpes Grönsaker, Ålands Trädgårdshall andelslag, Andelslaget Oskus Potatisland Österbottens Äggcentrallag Andelslaget A-spannmål (Västra Nyland) Andelslaget Ålands Skogsägarförbund, Jeppo Skogsandelslag Maskinring Peny och Ålands Maskinring

28 Finlandssvenska andelslag: Andra branscher: 11 andelsbanker (störst Vasa Andelsbank) 7 handelslag Tvåspråkiga: Osuuskauppa Varuboden Osla Handelslag, verksamhetsområde Hangö-Lovisa, exklusive Storhelsingfors. I Österbotten fungerar KPO. 5 energiandelsag, bl.a. Ålands Vindenergi Andelslag

29 Finlands Svenska Andelsförbund Grundat 1919 År 1993 samarbetsavtal med Sällskapet Pellervo Seminarier kurser, juridiska tjänster, publikationer och information Finlands Svenska Andelsförbund är ett samarbetsorgan för de finlandssvenska andelslagen. Andelsförbundet betjänar sina medlemsföretag med juridisk och ekonomisk rådgivning samt med utbildning av företagens förtroendevalda och personal. Andelsförbundet hjälper även nya andelslag med juridisk rådgivning vid grundandet.

30 Andelsförbundets medlemmar 2010 Handelslag 2 Andelsbanker 12 Andelsmejerier 2 Andelsslakterier 2 Äggandelslag 1 Grönsaksandelslag 3 Skogsandelslag 2 Energiandelslag 5 Telefonandelslag 1 Maskinringar 2 Sammanslutningar 2 SUMMA 34 Andelsförbundets styrelse VD Lars Björklöf, Ekenäs (ordf.) Jordbr. Mats Brandt, Karleby (viceordf.) Markn.chef Kjell Olenius, Hyvinge Jordbr. Jan Anderssén, Pedersöre Jordbr. Maria Pietola, Ekenäs Andelsbanken Raseborg Mejeriandelslaget Milka Osk Varuboden-Osla Hlg Andelslaget Österbottens Kött LSO Andelslag

31 Publikationer på svenska

32 Andelsförbundets förtjänstmedaljer

33 Finlands Svenska Andelsförbunds sidor Publikationer Handbok hur grunda ett andelslag Rådgivning Lagen om andelslag Årsberättelsen Historiken Ansvarsfullt inhemskt ägande Grunda ett andelslag Rekommendationer för arvoden Förtjänstmedaljer Seminarier

34 Sällskapet Pellervo En organisation som ger tjänster och strävar till samarbete. Pellervo främjar andelslag och andra medlems- eller kundägda företagsmodeller och vill öka deras konkurrensförmåga. Grundat 1899

35 Sällskapet Pellervo och dess samfund MEDLEMMARNA ca 270 Ordf Tauno Uitto ÅRSMÖTET DELEGATIONEN (25) PELLERVON JULKAISUPALVELU Antti Äijö PTT, PELLERVO EKONOMISKA FORSKNING Pasi Holm STYRELSEN ordf. Martti Asunta PELLERVO-INSTITUTET Kari Huhtala ADMINIST- RATIONEN VD Sami Karhu FINSKA GALLUP ELINTARVIKETIETO OY Anne Kallinen KOOPERATIONS- GRUPPEN Sami Karhu SVENSKA TJÄNSTER Per-Erik Lindström PELLERVO- TIDSKRIFTERNA Teemu Pakarinen JURIDISKA TJÄNSTER Anne Kontkanen KOOPERATIONENS DELEGATION Ordf.. Otto Mikkonen OSUUSTOIMINTA-LEHTI Riku-Matti Akkanen KOOPERATIV FÖRETAGSAMHET Juhani Lehto Matti Ketola KODIN PELLERVO MAATILAN PELLERVO ISO KALENTERI BRYSSELKONTORET Marjukka Manninen 2010

36 Pellervos medlemmar får Dra nytta av en 110 år gammal organisations service, nätverk och påverkningskanaler Vara med och främja och utveckla kooperationen samt delta i intressebevakningen Delta i beslutsfattandet.

37 Medlemsförmåner i Pellervo Osuustoiminta-lehti (6 nummer per år) och dess bilagor: 4 x PTT Katsaus och ETT:s publikation Elintarviketalous + övriga bilagor Pellervotidningarna dvs. 12 Kodin Pellervo, 11 Maatilan Pellervo och Iso Kalenteri Pellervos nya publikationer Pellervo Foorumi medlemsbulletin.

38 Pellervo hade 273 medlemmar andelsbanker 19 ömsesidiga försäkringsbolag 18 andelsmejerier 27 ProAgriacentraler och lantbruksgillen 13 samarbetsföreningar 4 såg-, kvar- och maskinandelslag 4 andelsslakterier 6 telefonandelslag 4 elandelslag 3 handelslag 1 yrkesskola + Faba Palvelu Osk Metsäliitto Osuuskunta Munakunta Lokalandelsbankförbundet anl Valio Oy Suomalainen Energiaosuuskunta SEO Finlands Svenska Andelsförbund rf (33 medlemmar) Osuustoiminnan Kehittäjät - Coop Finland ry (46 medlemmar) Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry

39 Sällskapet Pellervos styrelse Martti Asunta (ordf.) forstmästare, Ylöjärvi Metsäliitto Osuuskunta Tiina Linnainmaa (vordf.) Osuuskunta Länsi-Maito jordbrukare, Tavastkyro Petri Pitkänen agronom, Helsingfors LokalTapiola Integrationschef Seppo Paavola Itikka osuuskunta, Atria Oyj jordbrukare, Kaustby Lars Björklöf Finlands Svenska Andelsförbund VD Andelsbanken Raseborg I styrelsemötena deltar dessutom: Jan Lähde ekonomiemagister, Åbo Pentti Santala jordbrukare, Kauhajoki Jarmo Toukola jordbrukare, Kangasala Munakunta VD Osuuskunta Maitosuomi, Valio Oy Kangasalan Osuuspankki Delegationens ordförande Tauno Uitto Osuuskunta Pohjolan Maito, Valio Oy lantbruksråd, Tyrnävä Salme Näsi Pirkanmaan osuuskauppa professor, ekonomiedoktor, Tammerfors

40 Pellervo fungerar i nätverk + Kooperationens Delegation + Finlands Svenska Andelsförbund rf + Osuustoiminnan kehittäjät Coop Finland ry + Finlands Vattenförsörjningsandelslag rf + Universitet, forskargrupper, undervisning + Projekt, som vanligen har offentlig finansiering + Myndigheterna + Delegationen för inhemskt ägande, SONK = Samarbete med alla som för framåt kooperativa frågor

41 Pellervos juridiska tjänster Intressebevakning i juridiska frågor Samarbete med SOK:s, Metsäliittos, Valios, OP- Centralens, Lokalandelsbankförbundets och Tradekas samt nykooperationens jurister Specialiserad på samfundslagstiftning Utför uppdrag från medlemsföretagen Ger årligen rekommendationer för förtroendevaldas arvoden I samarbete med svenska tjänsterna också svenskspråkig verksamhet.

42 Pellervo-lehti Tidningen Pellervo har funnits lika länge som sällskapet. Kodin Pellervo är en familjetidning, som behandlar livet på landet, landsbygden som livsstil, hem och hushåll, trädgård Maatilan Pellervo teknisk-ekonomisk tidning för jordbrukare Pellervon Iso Kalenteri utkommer varje år.

43 Osuustoiminta-lehti Ekonomiskt - kooperativ tidskrift Riktar sig till de förtroendevalda, förvaltningen och ledningen i företagen Kooperativ diskussion över branschgränserna PTT:s ekonomiska översikt som bilaga fyra gånger per år Årligen Elintarviketalous, med statistik från hela livsmedelssektorn Andra bilagor Betjänar också nykooperationen Ägnad för alla förtroendevalda och VD:n.

44 Pellervos kooperativa publikationer Undervisningsmaterial för självstudier eller som kursmaterial Mera: kirjat.

45 Publikationer på svenska

46 Pellervos Publikationstjänster Pellervon Julkaisupalvelu Oy Publikationer görs enligt nyckeln i hand Broschyrer, tidningar, handböcker, årsberättelser mm. Konkurrensställer tryckerierna.

47 Internationell påverkan, representation och information Internationella Kooperativa Alliansen, ICA Cooperatives Europe Cogeca för EU:s producentandelslag WFO, internationella jordbruksproducentorganisationen NBC, nordiska bondeorganisationer Brysselkontoret

48 Pellervo-Institutet Oy Syftet med skolningen är att förbättra de förtroendevaldas färdigheter i företagsledning och strategi och på så sätt stärka förvaltningens förmåga att göra beslut Målgrupp både de förtroendevalda och den operativa ledningen Riksomfattande HLJ-program (också på svenska) och HLJ-Akademin Regionalt HH-program Företagsvis skolning: fullmäktige, nya förtroendevalda och förvaltningens granskare Årliga branschseminarier: kött, spannmål, mjölk m.m. Internationellt: skolning delvis utomlands, kurser i praktisk engelska Förbättrande av förmågan till ändring: värdering av styrelsearbetet Andelsförbundet ger svenskspråkig skolning.

49 Pellervon taloustutkimus PTT ry Pellervo ekonomisk forskning PTT Nationalekonomisk forskning specialiserad på jordoch skogsbruk, livsmedelssektorn, befolkningsrörelse, bostadsmarknaden, småföretag och kooperationen Prognoser om nationalekonomi, regionalutveckling, jord- och skogsbruk, livsmedelssektorn Ger bakgrundsfakta för politiskt/ekonomiskt beslutsfattande Anföranden och föreläsningar, också i företagen Märk! Nyligen namnbyte och förnyade konjunkturprognoser.

50 Finska Gallup Elintarviketieto Oy Gör markandsundersökningar om livsmedelssektorn och ger andra tjänster För att stöda beslutsfattandet i företagen Pellervo äger 38 % En del av TNS Gallup-koncernen.

51 Förtjänsttecken och -medaljer Pellervos förtjänstmedaljer och -märken Hedvig och Hannes Gebhard medaljer Kooperationens förtjänstmedaljer Pellervos årsförtjänstmärken för personalen Nål och hedersdiplom För alla branscher Andelsförbundets förtjänstmedaljer med diplom

52 Osuustoiminnan neuvottelukunta Kooperationens delegation (grundad 2001) Sällskapet Pellervo ry Martti Asunta, viceordförande Tiina Linnainmaa Seppo Paavola Erkki Moisander Pentti Santala Centrallaget för Handelslagen i Finland, SOK Otto Mikkonen, ordförande Salme Näsi Matti Pikkarainen OP-Centralen anl Paavo Haapakoski Vesa Lehikoinen Osuuskunta Tradeka-yhtymä Markus Aaltonen Markku Hyvärinen Sekreterare Sami Karhu expert Anne Santamäki

53 Osuustoiminnan neuvottelukunta Kooperationens delegations uppgifter Kooperationen samlad kring samma bord för första gången sedan 1914 Kooperativ forskning och undervisning Kooperationen med i företagarskolning Ökande av kunskapen om kooperation bland företagsrådgivarna Konkurrensfrågor Kooperativt ägande Förnyande av lagen om andelslag Introduktion av titeln Kooperationsråd ICA och kooperationens värderingsgrund Kooperationens år 2012 utlyst av FN

Ny lag om andelslag. Enklare grunda och hålla andelslag

Ny lag om andelslag. Enklare grunda och hålla andelslag Ny lag om andelslag Från början av år 2014 träder en ny lag om andelslag i kraft i Finland. Lagen innebär klarare regler med modell från aktiebolagslagen. Nu blir det lättare att grunda ett andelslag då

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om andelslag och vissa lagar som har samband med den PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att det stiftas en ny

Läs mer

vilket motsvarar gällande praxis i större andelslag.

vilket motsvarar gällande praxis i större andelslag. 5HJHULQJHQVSURSRVLWLRQWLOO5LNVGDJHQPHGI UVODJWLOO ODJRPDQGHOVODJRFKYLVVDODJDULVDPEDQGPHGGHQ 352326,7,21(16+898'6$ /,*$,11(+c// I denna proposition föreslås att det stiftas en ny lag om andelslag. Genom

Läs mer

OP-Pohjola-gruppens årsrapport 2011

OP-Pohjola-gruppens årsrapport 2011 OP-Pohjola-gruppens årsrapport 2011 Innehåll År 2011 Chefdirektörens översikt...1 Nyckeltal...2 OP-Pohjola-gruppen...5 Viktiga händelser 2011...19 Strategi...21 Omvärlden...26 Riskhantering...31 Rating...37

Läs mer

OP-Pohjola-gruppens samhällsansvarsrapport 2013

OP-Pohjola-gruppens samhällsansvarsrapport 2013 OP-Pohjola-gruppens samhällsansvarsrapport 2013 Chefdirektörens översikt 2 OP-Pohjola-gruppen i korthet 3 Samhällsansvaret inom OP-Pohjola-gruppen Finansbranschens megatrender, risker och möjligheter 6

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse 2013 VD:s översikt Sparbankernas 191:a verksamhetsår var ett år av aktiva förberedelser och stark framtidstro. Det kommer att gå till historien som en vändpunkt då 25 Sparbanker beslöt

Läs mer

Entrécoop - Din guide till ekonomisk förening

Entrécoop - Din guide till ekonomisk förening Entrécoop - Din guide till ekonomisk förening Dalarna, Gävleborg och Värmland i samverkan ... Ekonomisk förening - en företagsform för er? En ekonomisk förening ägs och drivs av minst tre medlemmar. Medlemmar

Läs mer

Nya steg i rätt riktning. Kooperation Utan Gränsers vägvisare för 2007 2011

Nya steg i rätt riktning. Kooperation Utan Gränsers vägvisare för 2007 2011 Nya steg i rätt riktning Kooperation Utan Gränsers vägvisare för 2007 2011 Fastställd av styrelsen 21 mars, 2007 Innehållsförteckning Förord 3 Kooperation Utan Gränser 4 - Visionär inledning av arbetet

Läs mer

SOK-koncernen. årsberättelse 2011

SOK-koncernen. årsberättelse 2011 SOK-koncernen årsberättelse 2011 Innehåll 4 Nytta och gott humör av handelslaget 6 Dagligvaruhandeln svarar på kundernas föränderliga förväntningar 10 Allt bättre bruksvaruhandel 16 ABC tar hand om ägarkunderna

Läs mer

KOOPERATIV SOM ALTERNATIV TILL SAMHALL

KOOPERATIV SOM ALTERNATIV TILL SAMHALL KOOPERATIV SOM ALTERNATIV TILL SAMHALL 1 Kooperativ som alternativ till Samhall...3 Inledning...3 Framtidens samhälle... 4 Viktiga behov för individ och samhälle... 5 Kooperativ organisering...6 Kooperativa

Läs mer

HANDBOK I PRODUKTUTVECKLING

HANDBOK I PRODUKTUTVECKLING HANDBOK I PRODUKTUTVECKLING En ökad satsning på innovationer och produktutveckling är idag en av de viktigaste hörnstenarna för företagens lönsamhet och överlevnad. Marknadens behov är i ständig förändring,

Läs mer

VISION. Budgeten 2014 och ekonomiplanen. Stadsdirektörens förslag Stadsstyrelsen 28.10.2013

VISION. Budgeten 2014 och ekonomiplanen. Stadsdirektörens förslag Stadsstyrelsen 28.10.2013 Budgeten 2014 och ekonomiplanen Stadsdirektörens förslag Stadsstyrelsen 28.10.2013 B ERÄTTELSEN OM VISION Esbo är en ansvarsfull och human föregångare med fem stadscentrum och nätverksstruktur, där det

Läs mer

Kooperation. en del av

Kooperation. en del av Kooperation en del av Januari 2015 innehåll 02 05 05 Svensk Kooperation har initierats och drivs av Arbetsgivarföreningen KFO. Syftet är att skapa Kooperation inom välfärden. Varför inte? Vad är speciellt

Läs mer

Pohjola Bank Abp:s årsrapport 2011

Pohjola Bank Abp:s årsrapport 2011 Pohjola Bank Abp:s årsrapport 2011 Innehåll År 2011 Pohjola i korthet...1 Styrelseordförandens översikt...15 Verkställande direktörens översikt...16 Nyckeltal...18 Viktiga händelser 2011...29 Strategi...32

Läs mer

Finn finansiering. ett studiematerial för nya organisationer inom den sociala ekonomin. Samarbetspartners

Finn finansiering. ett studiematerial för nya organisationer inom den sociala ekonomin. Samarbetspartners Stockholms läns utvecklingspartnerskap för social ekonomi Finn finansiering ett studiematerial för nya organisationer inom den sociala ekonomin Samarbetspartners ABF Stockholm STAR Södertälje TillväxtArena

Läs mer

Årsbok 2012. ProAgria Svenska lantbrukssällskapens förbund Finlands Svenska 4H. Förbundets 102:a verksamhetsår 1

Årsbok 2012. ProAgria Svenska lantbrukssällskapens förbund Finlands Svenska 4H. Förbundets 102:a verksamhetsår 1 Årsbok 2012 ProAgria Svenska lantbrukssällskapens förbund Finlands Svenska 4H Förbundets 102:a verksamhetsår 1 Årsbok 2012 publikation nr 264 Förbundets 102:a verksamhetsår Pärmbild: Ingeborg Mansner INNEHÅLL

Läs mer

Så här fungerar vår demokrati

Så här fungerar vår demokrati Så här fungerar vår demokrati 1 Innehåll Finland är en demokrati... 3 Finländska värden... 5 Grundlagen... 7 Rättigheterna gäller alla... 8 Statsmakten tillhör folket... 12 Finland är en rättsstat... 17

Läs mer

OFFENSIV O KOOPERATIONK

OFFENSIV O KOOPERATIONK OFFENSIV O KOOPERATIONK OK EKONOMISK FÖRENING VERKSAMHETS- BERÄTTELSE 2013/2014 Om OK ekonomisk förening OK:S VERKSAMHET Försäljning av traditionella och förnybara drivmedel, biltillbehör, livsmedel samt

Läs mer

Innehåll. 01. I korthet. 02. Händelser. 03. VD har ordet. 04. Kundförmåner. 05. Placeringverksamhet. 06. Förvaltning. 07. Bokslut. 08.

Innehåll. 01. I korthet. 02. Händelser. 03. VD har ordet. 04. Kundförmåner. 05. Placeringverksamhet. 06. Förvaltning. 07. Bokslut. 08. ÅRSBERÄTTELSE 2005 Innehåll 01. I korthet 02. Händelser 03. VD har ordet 04. Kundförmåner 05. Placeringverksamhet 06. Förvaltning 07. Bokslut 08. Kontaktinfo 01. I KORTHET Suomi-bolaget i korthet Ömsesidiga

Läs mer

Riktlinjer för Kommunals internationella arbete VÅRT GRÄNSLÖSA UPPDRAG

Riktlinjer för Kommunals internationella arbete VÅRT GRÄNSLÖSA UPPDRAG Riktlinjer för Kommunals internationella arbete VÅRT GRÄNSLÖSA UPPDRAG VÅRT GRÄNSLÖSA UPPDRAG Riktlinjer för Kommunals internationella arbete antagna av Kommunals kongress 2004 Innehåll Förord 7 Uppdrag

Läs mer

Om Interim kultur. Kooperativets syfte och mål

Om Interim kultur. Kooperativets syfte och mål Om Interim kultur Kooperativets syfte och mål Vi som är medlemmar i Interim kultur arbetar som frilansare inom konst och kultur, som artister, konstnärer, projektledare och pedagoger. I dagsläget arbetar

Läs mer

ProAgria Svenska lantbrukssällskapens förbund Finlands svenska 4H Publikation nr. 253 Förbundets 97:e verksamhetsår

ProAgria Svenska lantbrukssällskapens förbund Finlands svenska 4H Publikation nr. 253 Förbundets 97:e verksamhetsår Årsbok 2007 ProAgria Svenska lantbrukssällskapens förbund Finlands svenska 4H Publikation nr. 253 Förbundets 97:e verksamhetsår 1 2 Årsbok 2007 INNEHÅLL sid GRUNDPRINCIPERNA I VERKSAMHETEN 5 Allmän översikt

Läs mer

Företagsnyckeln. FC på riksdagsbesök s. 6. I detta nummer: En gemensam tidning för svenskspråkiga företagare inom FiF 1/2009

Företagsnyckeln. FC på riksdagsbesök s. 6. I detta nummer: En gemensam tidning för svenskspråkiga företagare inom FiF 1/2009 Företagsnyckeln I detta nummer: En gemensam tidning för svenskspråkiga företagare inom FiF 1/2009 Max Lindholm - ny svensk ombudsman på FiF Viktigt att företagaren ser över sin framtida trygghet Framtidens

Läs mer

Årsbok 2013. ProAgria Svenska lantbrukssällskapens förbund Finlands Svenska 4H. Förbundets 103:e verksamhetsår 1

Årsbok 2013. ProAgria Svenska lantbrukssällskapens förbund Finlands Svenska 4H. Förbundets 103:e verksamhetsår 1 Årsbok 2013 ProAgria Svenska lantbrukssällskapens förbund Finlands Svenska 4H Förbundets 103:e verksamhetsår 1 Årsbok 2013 publikation nr 265 Förbundets 103:e verksamhetsår Pärmbild: chiliparika, Irmelin

Läs mer

Kartläggning av innovativa och framgångsrika verksamheter inom social ekonomi i Europa

Kartläggning av innovativa och framgångsrika verksamheter inom social ekonomi i Europa Kartläggning av innovativa och framgångsrika verksamheter inom social ekonomi i Europa Oktober 2010 Greta ekonomisk förening Lena Björk, Elisabet Mattsson och Jan Olsson 2(25) Innehåll Inledning... 3 Beskrivning

Läs mer

Budgeten 2015 och ekonomiplanen. Stadsdirektörens förslag Stadsstyrelsen 3.11.2014

Budgeten 2015 och ekonomiplanen. Stadsdirektörens förslag Stadsstyrelsen 3.11.2014 Budgeten 2015 och ekonomiplanen Stadsdirektörens förslag Stadsstyrelsen 3.11.2014 Innehåll FÖRORD 1 BERÄTTELSEN OM ESBO 3 MOTIVERINGAR TILL BUDGETEN OCH EKONOMIPLANEN 13 BUDGETEN OCH EKONOMIPLANEN 28 Översiktstabeller

Läs mer

17 000 besökare under 22 dagar, Klimattåget blev en succé.

17 000 besökare under 22 dagar, Klimattåget blev en succé. HSB hållbarhetsredovisning 2010 17 000 besökare under 22 dagar, Klimattåget blev en succé. 2 Hållbarhetsredovisning 2010 Innehåll Ordförande tycker till 4 HSB en hållbar kooperation 6 Marknaden framöver

Läs mer

Natur och Miljö Medlemsundersökning

Natur och Miljö Medlemsundersökning < Natur och Miljö Medlemsundersökning 2013 Mia Halmén Cecilia Mickos Institutionen för logistik och företagsgeografi Svenska handelshögskolan Helsingfors 2013 INNEHÅLL 1 INLEDNING... 1 1.1. Bakgrund...

Läs mer

Franchising Handbok Social

Franchising Handbok Social Handbok SocialFranchising Innehåll Förord sid 1 Att bli social franchisegivare sid 24 Inledning sid 3 Att bli franchisetagare sid 32 I sociala företag arbetar alla 100 % sid 4 Att förbli franchisegivare

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2010

Verksamhetsberättelse 2010 Verksamhetsberättelse 2010 Bistånd som gör det möjligt att ta klivet ur fattigdomen Kooperation Utan Gränser är en biståndsorganisation som arbetar i 24 länder. Vi är specialiserade inom områdena jordbruk,

Läs mer