Kooperationen och dess organisationer i Finland

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kooperationen och dess organisationer i Finland"

Transkript

1 Kooperationen och dess organisationer i Finland 2011 Andelslag Personal Omsättning, milj. Personmedlemmar Marknadsandel, % Andelsslakterier Andelsmejerier Äggproduktion Grönsaker Skogsandelslag Husdjursförädling Hankkija- Lantbruk Ab * - - <1300> <1000> 50 Handelslag Andelsbanker TOTALT **

2 Kort historia Rochdale 1844 Handelslag bland vävnadsindustriarbetare (Owen) Kooperativa principerna Tyskland 1840-talet Andelskassor bland bönderna (Reiffeisen) Spridd över hela världen Världsorganisationen ICA (International Co-operative Alliance). Grundad ICA:s medlemsorganisationer har över 800 miljoner medlemmar.

3 De kooperativa principerna (de första i Rochdale1844, moderniserade senast 1995): 1. Frivilligt och öppet medlemskap 2. Demokratisk medlemskontroll ( en medlem en röst ) 3. Medlemmarnas ekonomiska deltagande, varvid medlemmarna på ett rättvist sätt bidrar till andelslagets kapital 4. Självständighet och oberoende; andelslagen styrs demokratiskt av medlemmarna och enbart medlemmarna 5. Utbildning, praktik och information; Andelslaget erbjuder utbildning och praktik till sina medlemmar, förtroendevalda, chefer och anställda samt informerar allmänheten om kooperationens särart och fördelar. 6. Samarbete mellan andelslagen 7. Samhällshänsyn; andelslagen arbetar för en hållbar utveckling av lokalsamhället enligt riktlinjer, som godkänts av medlemmarna.

4 ICA:s värderingar ICA = Den Internationella Kooperativa Alliansen Självhjälp Personligt ansvar Demokrati Jämlikhet Rättvisa Solidaritet Ärlighet Öppenhet Socialt ansvar Omsorg om andra

5 Bakgrund i Finland Kooperationen kom sent till Finland Enstaka konsumtionsföreningar (handelslag) i städerna, ett par andelsmejerier på landsbygden Februarimanisfestet 1899

6 Kooperationens intåg i Finland sammankopplas starkt med kampen för självständighet Nikolai II Bobrikov Storfurstendömet Finland hörde till Ryssland: autonomi egen administration (lantdag), lagar, pengar, post Februarimanisfestet 1899 förryskning intellektuella mobiliserade sig för fosterlandet Sibelius Finlandia 2006

7 Kooperationens födelse i Finland Hannes Gebhard ( ) Den finska kooperationens fader 2006

8 Situationen i Finland % av befolkningen inom jordbruket Fattigdom speciellt på landsbygden Bytesekonomi

9 Sällskapet Pellervo grundas i oktober lag om andelsverksamhet Pellervo spred den kooperativa idén snabbt över hela landet Gynnsam grogrund speciellt på landsbygden. På något decennium hade den lokala befolkningen grundat handelslag, andelskassor och andelsmejerier i snart sagt varje kommun Tack vare kooperationen fick jordbrukarbefolkningen för första gången i högre grad pengar till sitt förfogande. Med andelslag bröt man monopol, fick man möjligheter att marknadsföra sin produktion och tillgång till krediter. Primära andelslagen bildar snart sekundära andelslag, Andelskassornas Centralkreditanstalt (1902), Centrallaget för Handelslagen i Finland, SOK (1904) och smörexportlaget Valio (1905). Största antalet andelslag på 1930-talet: ca År 1990 drygt Idag ca med nästan 4 miljoner medlemskap Över 75 % av de finländska hushållen är med i något andelslag

10 Kooperationens nätverk Marknaden Centralandelslag Centralaffär Bank, ACA 1902 SOK 1904 Valio 1905 Hankkija 1905 Anl Anl Anl Anl Anl Anl Anl Lokal nivå Medlemmar 2003

11 Finland självständigt i december 1917

12 persons Medlemmar I andelslagen I Finland Befolkning: 1900: 2,7 mil 1950: 4,0 mil 2010: 5,4 mil Forestry co-op Meat co-ops Co-op dairies Co-op banks Consumer co-ops

13 Allt flera kommer med i kooperationen % % % 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

14 Mest medlemmar i handelslagen och andelsbankerna Hela befolkningen TOTAL (n=1113) Handelslag/S-gruppen 0% 20% 40% 60% 80% 100% 73% Andelsbank/OP-gruppen 40% Övrig Ömsesidig försäkring (Tapiola, Fennia) 25% Vatten-, el- och telefonandelslag 16% Lokalförsäkring 8% Lokalandelsbank/POP-gruppen 7% Metsäliitto 5% (skog) 1% Nyandelslag (arbets, vård m.m.) Övriga: 2%

15 Jordbrukarna har allra flest medlemskap I medeltal 4,1 medlemskap per jordbrukare (hela befolkningen 2,1) År ,3 medlemskap 0% 20% 40% 60% 80% 100% åtminstone ett 97 åminstone två 93 åtminstone tre 83 åtminstone fyra 66 åtminstone fem 45

16 Traditionella kooperationen i Finland Andelslag Personal Omsättning, milj. Personmedlemmar Marknadsandel, % Andelsslakterier Andelsmejerier Äggproduktion Grönsaker ) 2) 3) * Lantbruksförnödenheter, dotterbolag till det största konsumentandelslaget SOK ** Totalantalet andelslag i Finland var ( ) enligt Handelsregistret. 1) Köttanskaffning från producenterna 2) Mjölkanskaffning från producenterna 3) Förpackade ägg 4) Andel av marknadsavverkning från privata skogar 5) Depositioner Skogsandelslag ) 43 Husdjursförädling Hankkija- Lantbruk Ab * - - <1300> <1000> 50 Handelslag Andels- 5) banker TOTALT ** Ömsesidig försäkring

17 Finland är världens mest kooperativa land! En miljard medlemmar i ICA:s organisationer Över 7 miljoner medlemskap i Finland i andelslag och ömsesidiga Antal andelslag Av finländarna är 84 % av den vuxna befolkningen med i andelslag och ömsesidiga I medeltal 2 medlemskap, lantbrukarna 4 Finland kooperativast: medlemskap/befolkning, omsättning/bnp Kooperationen har stor betydelse.

18 Konsumentkooperationen Handelslagen i S-gruppen och deras centralandelslag, SOK 20 regionala och några lokala handelslag med över 2 miljoner medlemmar gruppens omsättning 12 miljarder euro Hög marknadsandel i dagligvaruhandeln (45 % 2011) (Prisma, S-market, Sale, Alepa) största hotell- och restaurangägare i Finland stark i bensinstationer S-Banken har c. 3 % av depositionerna Tradeka har över medlemmar verkar inom hotell- och restaurangbranschen (omsättning 380 miljoner euro 2011)

19 Andelsbankerna och ömsesidig försäkring i Finland Andelsbankerna - nuförtiden två andelsbanksgrupper som konkurrerar med varandra - 1,4 miljoner medlemmar - OP-Pohjolagruppen är den största finansgruppen i Finland - marknadsandel över 36 % av depositionerna - verksam i försäkringsbranschen sedan ökande bonus till ägarkunderna S-Banken, som ägs och styrs av handelslagen och SOK, har 2,3 % av depositionerna i Finland Ömsesidig försäkring - har sina rötter från 1660-talet - stark inom skadeförsäkringen - så gott som all pensionsförsäkring är ömsesidig

20 Producentandelslagen / lantbrukarnas andelslag Det finska jordbruket baserar sig helt på familjejordbruk Kooperation ger producenten trygghet Stärka bondens roll i matkedjan och hålla kvar mervärdet i kedjan Marknadsandelar varierar från 36 % till 97 % Branschen har genomgått en stark strukturomvandling de senaste 20 åren, speciellt inom mjölk- och köttsektorn

21 De kooperativa hybriderna En modell där primära andelslag styr ett börsbolag Hybriderna bildades för att samla kapital Börsbolaget har en avgörande betydelse för andelslagen i hybriden Kontrollen hålls genom att andelslagen innehar röststarka aktier Hybrider i Finland: Atria och HKScan i köttsektorn. De kontrolleras av en grupp köttandelslag MetsäBoard. Skogs- och pappersindustri. Kontrolleras av primärandelsaget Metsäliitto Pohjola-Bank. Centralbank för de lokala andelsbankerna

22 Nyandelslagen Rätt nygrundade andelslag som etablerat sig i andra branscher är de traditionella Nya andelslag började bildas efter depressionen i Finland på 1990-talet och arbetslösheten var stor Arbetsministeriet och Pellervo hade då ett samarbetsprojekt för att öka kooperativt entreprenörskap Sedan dess har det grundats ca 200 nya andelslag varje år Andelslag kan spela en stor roll vid producerandet av kommunala tjänster på landsbygden.

23 Nyandelslagen i Finland Källa: Källa: Patent- och registerstyrelsen, Sällskapet Pellervo Andelslag, som grundats efter 1987 Arbets-, tjänste- och expertandelslag 855 Marknadsföringsandelslag 350 Kultur-, publikations- och mediaandelslag 228 Anskaffingsandelslag 98 Social-, hälso- och övriga välfärdstjänster 90 Turismandelslag 65 Energiandelslag 78 Utvecklingsandelslag 47 Vattenandelslag 1009 Övriga andelslag 120 TOTALT 2 940

24 BONDEKOOPERATIONENS VIKTIGASTE FÖRETAG ANDELSSLAKTERIER Atria, börsbolag styrs av 3 andelslag Itikka, Lihakunta och Österbottens Kött (tot medlemmar) omsättning 1,3 Mrd euro (nästan 40 procent utomlands) länge aktivt i Sverige genom köp av Lithells (Sibylla) och Samfood. Köpte upp svenska Sardus etablerar sig i Baltikum. HK Scan, börsbolag styrs av LSO-Andelslag (1 500 medlemmar) omsättning 2,5 miljoner euro (över 70 procent utomlands) etablerade sig i 2007 Sverige genom köp av Swedish Meats, som då mer än fördubblade HK:s omsättning. starkt etablerat i Baltikum (Rakvere) och Polen (Sokolow AS).

25 BONDEKOOPERATIONENS VIKTIGASTE FÖRETAG. ANDELSMEJERIER Valio Oy (aktiebolag) ägs till 100% av andelsmejerierna leverantörer i 8 andelsmejerier marknadsandel i Finland 80% av anskaffad mjölk omsättning ca 2 miljarder euro (30% export + utomlands) etablerat i Baltikum (25 marknadsandel i Estland) och Ryssland Betalar ofta högsta producentpris i EU Arla Ingman Ab Ingman Foods Ab, ett familjeföretag köptes av det dansk-svenska andelslaget Arla 2006 Omsättning över 300 milj. stor del av Ingmans råvara kommer från finska andelsmejerier Har hämtat in svensk mjölk i tank. Paketteras vid Hämeenlinnan osuusmeijeri

26 BONDEKOOPERATIONENS VIKTIGASTE FÖRETAG. SKOGSANDELSLAG Metsäliitto MetsäBoard på börsen Koncernomsättning 5 miljarder euro Metsäliitto är ett av Europas största producentandelslag medlemmar Dessutom finns två svenskspråkiga lokala skogsandelslag: Andelslaget Ålands Skogsägarförbund Jeppo Skogsandelslag

27 Finlandssvenska andelslag: Lantbruk och skog: Mjölk: Kött: Grönsaker: Ägg: Spannmål: Skog: Maskinringar: Mejeriandelaget Milka (Valio), Ålands Centralandelslag Andelslaget Österbottens Kött (Atria), LSO-Andelslag (HK Scan) Andelslaget Närpes Grönsaker, Ålands Trädgårdshall andelslag, Andelslaget Oskus Potatisland Österbottens Äggcentrallag Andelslaget A-spannmål (Västra Nyland) Andelslaget Ålands Skogsägarförbund, Jeppo Skogsandelslag Maskinring Peny och Ålands Maskinring

28 Finlandssvenska andelslag: Andra branscher: 11 andelsbanker (störst Vasa Andelsbank) 7 handelslag Tvåspråkiga: Osuuskauppa Varuboden Osla Handelslag, verksamhetsområde Hangö-Lovisa, exklusive Storhelsingfors. I Österbotten fungerar KPO. 5 energiandelsag, bl.a. Ålands Vindenergi Andelslag

29 Finlands Svenska Andelsförbund Grundat 1919 År 1993 samarbetsavtal med Sällskapet Pellervo Seminarier kurser, juridiska tjänster, publikationer och information Finlands Svenska Andelsförbund är ett samarbetsorgan för de finlandssvenska andelslagen. Andelsförbundet betjänar sina medlemsföretag med juridisk och ekonomisk rådgivning samt med utbildning av företagens förtroendevalda och personal. Andelsförbundet hjälper även nya andelslag med juridisk rådgivning vid grundandet.

30 Andelsförbundets medlemmar 2010 Handelslag 2 Andelsbanker 12 Andelsmejerier 2 Andelsslakterier 2 Äggandelslag 1 Grönsaksandelslag 3 Skogsandelslag 2 Energiandelslag 5 Telefonandelslag 1 Maskinringar 2 Sammanslutningar 2 SUMMA 34 Andelsförbundets styrelse VD Lars Björklöf, Ekenäs (ordf.) Jordbr. Mats Brandt, Karleby (viceordf.) Markn.chef Kjell Olenius, Hyvinge Jordbr. Jan Anderssén, Pedersöre Jordbr. Maria Pietola, Ekenäs Andelsbanken Raseborg Mejeriandelslaget Milka Osk Varuboden-Osla Hlg Andelslaget Österbottens Kött LSO Andelslag

31 Publikationer på svenska

32 Andelsförbundets förtjänstmedaljer

33 Finlands Svenska Andelsförbunds sidor Publikationer Handbok hur grunda ett andelslag Rådgivning Lagen om andelslag Årsberättelsen Historiken Ansvarsfullt inhemskt ägande Grunda ett andelslag Rekommendationer för arvoden Förtjänstmedaljer Seminarier

34 Sällskapet Pellervo En organisation som ger tjänster och strävar till samarbete. Pellervo främjar andelslag och andra medlems- eller kundägda företagsmodeller och vill öka deras konkurrensförmåga. Grundat 1899

35 Sällskapet Pellervo och dess samfund MEDLEMMARNA ca 270 Ordf Tauno Uitto ÅRSMÖTET DELEGATIONEN (25) PELLERVON JULKAISUPALVELU Antti Äijö PTT, PELLERVO EKONOMISKA FORSKNING Pasi Holm STYRELSEN ordf. Martti Asunta PELLERVO-INSTITUTET Kari Huhtala ADMINIST- RATIONEN VD Sami Karhu FINSKA GALLUP ELINTARVIKETIETO OY Anne Kallinen KOOPERATIONS- GRUPPEN Sami Karhu SVENSKA TJÄNSTER Per-Erik Lindström PELLERVO- TIDSKRIFTERNA Teemu Pakarinen JURIDISKA TJÄNSTER Anne Kontkanen KOOPERATIONENS DELEGATION Ordf.. Otto Mikkonen OSUUSTOIMINTA-LEHTI Riku-Matti Akkanen KOOPERATIV FÖRETAGSAMHET Juhani Lehto Matti Ketola KODIN PELLERVO MAATILAN PELLERVO ISO KALENTERI BRYSSELKONTORET Marjukka Manninen 2010

36 Pellervos medlemmar får Dra nytta av en 110 år gammal organisations service, nätverk och påverkningskanaler Vara med och främja och utveckla kooperationen samt delta i intressebevakningen Delta i beslutsfattandet.

37 Medlemsförmåner i Pellervo Osuustoiminta-lehti (6 nummer per år) och dess bilagor: 4 x PTT Katsaus och ETT:s publikation Elintarviketalous + övriga bilagor Pellervotidningarna dvs. 12 Kodin Pellervo, 11 Maatilan Pellervo och Iso Kalenteri Pellervos nya publikationer Pellervo Foorumi medlemsbulletin.

38 Pellervo hade 273 medlemmar andelsbanker 19 ömsesidiga försäkringsbolag 18 andelsmejerier 27 ProAgriacentraler och lantbruksgillen 13 samarbetsföreningar 4 såg-, kvar- och maskinandelslag 4 andelsslakterier 6 telefonandelslag 4 elandelslag 3 handelslag 1 yrkesskola + Faba Palvelu Osk Metsäliitto Osuuskunta Munakunta Lokalandelsbankförbundet anl Valio Oy Suomalainen Energiaosuuskunta SEO Finlands Svenska Andelsförbund rf (33 medlemmar) Osuustoiminnan Kehittäjät - Coop Finland ry (46 medlemmar) Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry

39 Sällskapet Pellervos styrelse Martti Asunta (ordf.) forstmästare, Ylöjärvi Metsäliitto Osuuskunta Tiina Linnainmaa (vordf.) Osuuskunta Länsi-Maito jordbrukare, Tavastkyro Petri Pitkänen agronom, Helsingfors LokalTapiola Integrationschef Seppo Paavola Itikka osuuskunta, Atria Oyj jordbrukare, Kaustby Lars Björklöf Finlands Svenska Andelsförbund VD Andelsbanken Raseborg I styrelsemötena deltar dessutom: Jan Lähde ekonomiemagister, Åbo Pentti Santala jordbrukare, Kauhajoki Jarmo Toukola jordbrukare, Kangasala Munakunta VD Osuuskunta Maitosuomi, Valio Oy Kangasalan Osuuspankki Delegationens ordförande Tauno Uitto Osuuskunta Pohjolan Maito, Valio Oy lantbruksråd, Tyrnävä Salme Näsi Pirkanmaan osuuskauppa professor, ekonomiedoktor, Tammerfors

40 Pellervo fungerar i nätverk + Kooperationens Delegation + Finlands Svenska Andelsförbund rf + Osuustoiminnan kehittäjät Coop Finland ry + Finlands Vattenförsörjningsandelslag rf + Universitet, forskargrupper, undervisning + Projekt, som vanligen har offentlig finansiering + Myndigheterna + Delegationen för inhemskt ägande, SONK = Samarbete med alla som för framåt kooperativa frågor

41 Pellervos juridiska tjänster Intressebevakning i juridiska frågor Samarbete med SOK:s, Metsäliittos, Valios, OP- Centralens, Lokalandelsbankförbundets och Tradekas samt nykooperationens jurister Specialiserad på samfundslagstiftning Utför uppdrag från medlemsföretagen Ger årligen rekommendationer för förtroendevaldas arvoden I samarbete med svenska tjänsterna också svenskspråkig verksamhet.

42 Pellervo-lehti Tidningen Pellervo har funnits lika länge som sällskapet. Kodin Pellervo är en familjetidning, som behandlar livet på landet, landsbygden som livsstil, hem och hushåll, trädgård Maatilan Pellervo teknisk-ekonomisk tidning för jordbrukare Pellervon Iso Kalenteri utkommer varje år.

43 Osuustoiminta-lehti Ekonomiskt - kooperativ tidskrift Riktar sig till de förtroendevalda, förvaltningen och ledningen i företagen Kooperativ diskussion över branschgränserna PTT:s ekonomiska översikt som bilaga fyra gånger per år Årligen Elintarviketalous, med statistik från hela livsmedelssektorn Andra bilagor Betjänar också nykooperationen Ägnad för alla förtroendevalda och VD:n.

44 Pellervos kooperativa publikationer Undervisningsmaterial för självstudier eller som kursmaterial Mera: kirjat.

45 Publikationer på svenska

46 Pellervos Publikationstjänster Pellervon Julkaisupalvelu Oy Publikationer görs enligt nyckeln i hand Broschyrer, tidningar, handböcker, årsberättelser mm. Konkurrensställer tryckerierna.

47 Internationell påverkan, representation och information Internationella Kooperativa Alliansen, ICA Cooperatives Europe Cogeca för EU:s producentandelslag WFO, internationella jordbruksproducentorganisationen NBC, nordiska bondeorganisationer Brysselkontoret

48 Pellervo-Institutet Oy Syftet med skolningen är att förbättra de förtroendevaldas färdigheter i företagsledning och strategi och på så sätt stärka förvaltningens förmåga att göra beslut Målgrupp både de förtroendevalda och den operativa ledningen Riksomfattande HLJ-program (också på svenska) och HLJ-Akademin Regionalt HH-program Företagsvis skolning: fullmäktige, nya förtroendevalda och förvaltningens granskare Årliga branschseminarier: kött, spannmål, mjölk m.m. Internationellt: skolning delvis utomlands, kurser i praktisk engelska Förbättrande av förmågan till ändring: värdering av styrelsearbetet Andelsförbundet ger svenskspråkig skolning.

49 Pellervon taloustutkimus PTT ry Pellervo ekonomisk forskning PTT Nationalekonomisk forskning specialiserad på jordoch skogsbruk, livsmedelssektorn, befolkningsrörelse, bostadsmarknaden, småföretag och kooperationen Prognoser om nationalekonomi, regionalutveckling, jord- och skogsbruk, livsmedelssektorn Ger bakgrundsfakta för politiskt/ekonomiskt beslutsfattande Anföranden och föreläsningar, också i företagen Märk! Nyligen namnbyte och förnyade konjunkturprognoser.

50 Finska Gallup Elintarviketieto Oy Gör markandsundersökningar om livsmedelssektorn och ger andra tjänster För att stöda beslutsfattandet i företagen Pellervo äger 38 % En del av TNS Gallup-koncernen.

51 Förtjänsttecken och -medaljer Pellervos förtjänstmedaljer och -märken Hedvig och Hannes Gebhard medaljer Kooperationens förtjänstmedaljer Pellervos årsförtjänstmärken för personalen Nål och hedersdiplom För alla branscher Andelsförbundets förtjänstmedaljer med diplom

52 Osuustoiminnan neuvottelukunta Kooperationens delegation (grundad 2001) Sällskapet Pellervo ry Martti Asunta, viceordförande Tiina Linnainmaa Seppo Paavola Erkki Moisander Pentti Santala Centrallaget för Handelslagen i Finland, SOK Otto Mikkonen, ordförande Salme Näsi Matti Pikkarainen OP-Centralen anl Paavo Haapakoski Vesa Lehikoinen Osuuskunta Tradeka-yhtymä Markus Aaltonen Markku Hyvärinen Sekreterare Sami Karhu expert Anne Santamäki

53 Osuustoiminnan neuvottelukunta Kooperationens delegations uppgifter Kooperationen samlad kring samma bord för första gången sedan 1914 Kooperativ forskning och undervisning Kooperationen med i företagarskolning Ökande av kunskapen om kooperation bland företagsrådgivarna Konkurrensfrågor Kooperativt ägande Förnyande av lagen om andelslag Introduktion av titeln Kooperationsråd ICA och kooperationens värderingsgrund Kooperationens år 2012 utlyst av FN

Ny lag om andelslag. Enklare grunda och hålla andelslag

Ny lag om andelslag. Enklare grunda och hålla andelslag Ny lag om andelslag Från början av år 2014 träder en ny lag om andelslag i kraft i Finland. Lagen innebär klarare regler med modell från aktiebolagslagen. Nu blir det lättare att grunda ett andelslag då

Läs mer

Kooperation ANSVARSFULLT INHEMSKT ÄGANDE

Kooperation ANSVARSFULLT INHEMSKT ÄGANDE Kooperation ANSVARSFULLT INHEMSKT ÄGANDE Kooperationens Delegation Innehåll Till läsaren 2 Olika vägar till hållbar ekonomi 4 Kooperation i hundra år 10 Internationell värderingsgrund 11 De kooperativa

Läs mer

90:e verksamhetsåret. FINLANDS SVENSKA ANDELSFÖRBUND r.f.

90:e verksamhetsåret. FINLANDS SVENSKA ANDELSFÖRBUND r.f. 90:e verksamhetsåret FINLANDS SVENSKA ANDELSFÖRBUND r.f. PREMIERA ERA TJÄNSTEMÄN OCH FÖRTROENDEVALDA Finlands Svenska Andelsförbunds förtjänstmedaljer: I klass medalj i förgyllt silver. Till personer som

Läs mer

Veritas Pensionsförsäkrings styrelse 2012

Veritas Pensionsförsäkrings styrelse 2012 Styrelse 2012 2012 2 Kjell Sundström F. 1960, hemort Åbo Stiftelsen för Åbo Akademi, skattmästare (styrelseordförande) Ab Kelonia Oy:s styrelse (ordförande) Förlagsaktiebolaget Sydvästkusten (ordförande)

Läs mer

1 Stiftelsens namn är Helsingfors Svenska Bostadsstiftelse. Stiftelsens hemort är Helsingfors och språk svenska.

1 Stiftelsens namn är Helsingfors Svenska Bostadsstiftelse. Stiftelsens hemort är Helsingfors och språk svenska. STADGAR för stiftelsen HELSINGFORS SVENSKA BOSTADSSTIFTELSE 1 Stiftelsens namn är Helsingfors Svenska Bostadsstiftelse. Stiftelsens hemort är Helsingfors och språk svenska. 2 Stiftelsens ändamål är att

Läs mer

Vad innebär företagande?

Vad innebär företagande? Vad innebär företagande? Företagsamhet är ett sätt att tänka och agera En företagare får sin utkomst genom företagandet Inom många yrken är det vanligt att man är företagare Typisk för en företagare är

Läs mer

SAMMANDRAG AV CERTIFIERINGSRAPPORTEN PÅ KUSTENS SKOGSCENTRALS VERKSAMHETSOMRÅDE SAMT ÅLAND ÅR 2009

SAMMANDRAG AV CERTIFIERINGSRAPPORTEN PÅ KUSTENS SKOGSCENTRALS VERKSAMHETSOMRÅDE SAMT ÅLAND ÅR 2009 SAMMANDRAG AV CERTIFIERINGSRAPPORTEN PÅ KUSTENS SKOGSCENTRALS VERKSAMHETSOMRÅDE SAMT ÅLAND ÅR 2009 1. Allmänt Reviderade standarder: FFCS 1001:2003 och FFCS 1002-1:2003 Revisionens omfattning: Skötseln

Läs mer

Det är smart att driva företag kooperativt. Det förenar det bästa av två världar resultatorientering och mänsklighet.

Det är smart att driva företag kooperativt. Det förenar det bästa av två världar resultatorientering och mänsklighet. Det är smart att driva företag kooperativt. Det förenar det bästa av två världar resultatorientering och mänsklighet. Socialt Företagande Info om Coompanion Definition sociala företag Inuti och utanför

Läs mer

? Producerad med finansiering från jord- och skogsbruksministeriet, www.laatuketju.

? Producerad med finansiering från jord- och skogsbruksministeriet, www.laatuketju. SNABBGUIDE FÖR KONSUMENTER Vet du varifrån din mat kommer? Av den mat som äts i Finland är cirka 80 % tillverkad i Finland. Cirka 65 % av matens råvaror är finländska. Livsmedelsproduktionen är global.

Läs mer

Entrécoop - Din guide till ekonomisk förening

Entrécoop - Din guide till ekonomisk förening Entrécoop - Din guide till ekonomisk förening Dalarna, Gävleborg och Värmland i samverkan ... Ekonomisk förening - en företagsform för er? En ekonomisk förening ägs och drivs av minst tre medlemmar. Medlemmar

Läs mer

Förbundet Finlands Svenska Synskadade

Förbundet Finlands Svenska Synskadade Förbundet Finlands Svenska Synskadade Vad är FSS? Förbundet Finlands Svenska Synskadade rf. (FSS) är en intresse- och serviceorganisation av svenskspråkiga synskadade i Finland. Av landets omkring 80 000

Läs mer

Finnveras finansieringstjänster i ett nötskal. Startia för Företagare seminarium 5.11.2012 Tom Siegfrids, Finnvera Abp

Finnveras finansieringstjänster i ett nötskal. Startia för Företagare seminarium 5.11.2012 Tom Siegfrids, Finnvera Abp Finnveras finansieringstjänster i ett nötskal Startia för Företagare seminarium 5.11.2012 Tom Siegfrids, Finnvera Abp Finnvera Abp Finnvera är ett specialfinansieringsbolag som ägs av finska staten och

Läs mer

KOOPERATIONEN 1 NÄRINGSLIV OCH SAMHÄLLE. Finlands Svenska Andelsförbund

KOOPERATIONEN 1 NÄRINGSLIV OCH SAMHÄLLE. Finlands Svenska Andelsförbund KOOPERATIONEN 1 NÄRINGSLIV OCH SAMHÄLLE Finlands Svenska Andelsförbund Helsingfo'rs 1982 KOOPERATIONEN 1 NÄRINGSLIV OCH SAMHÄLLE KOOPERA TIONEN 1 NÄRINGSLIV OCH SAMHÄLLE FINLANDS SVENSKA ANDELSFÖRBUND

Läs mer

Medlemmens nättjänst. LSO Andelslags nya elektroniska serviceform

Medlemmens nättjänst. LSO Andelslags nya elektroniska serviceform Medlemmens nättjänst LSO Andelslags nya elektroniska serviceform Medlemmens nättjänst betjänar andelslagets aktiva medlemmar Medlemmens nättjänst är LSO Andelslags nya elektroniska serviceform. Den fungerar

Läs mer

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer

Samhällets ekonomi Familjens ekonomi Ekonomi = hushållning Budget = uppställning över inkomster och utgifter Bruttoinkomst = lön innan skatt Nettoinkomst = lön efterskatt Disponibel inkomst = nettoinkomst

Läs mer

Denna rekommendation ersätter den tidigare rekommendationen för den offentliga förvaltningen 124 Den institutionella sektorindelningen.

Denna rekommendation ersätter den tidigare rekommendationen för den offentliga förvaltningen 124 Den institutionella sektorindelningen. JUHTA JHS 124 Sektorindelningen 2000 Version: 31.9.2005 Fastställd: 13.12.2000 Giltighetstid: tillsvidare Innehåll 1. TILLÄMPNINGSOMRÅDE 2. DEFINITIONER, UPPBYGGNAD OCH NOMENKLATUR 2.1. DEFINITIONER PÅ

Läs mer

Skogsutbildningen i Finland Jämförelser med Sverige

Skogsutbildningen i Finland Jämförelser med Sverige Skogsutbildningen i Finland Jämförelser med Sverige Yrkeshögskolan Novia Jakobstad Nykarleby Vasa Novia är resultatet av att Yrkeshögskolan Sydväst och Svenska yrkeshögskolan gick samman 1.8.2008 Yrkeshögskolan

Läs mer

Kjell Johansson Ktf Norrort (i stället för Lars Bryntesson Värmdö kommun)

Kjell Johansson Ktf Norrort (i stället för Lars Bryntesson Värmdö kommun) Seminariet Kooperativ -ett smart sätt att driva företag Catharina Andersson, ordförande i Konsumentföreningen Norrort, hälsade alla välkomna till seminariet och informerade om konsumentföreningen och varför

Läs mer

Jord- och skogsbrukarnas bank Varför är det bra att medlemmar i en ekonomisk förening äger en bank? Vad gör för skillnad? Vad är möjligheterna och

Jord- och skogsbrukarnas bank Varför är det bra att medlemmar i en ekonomisk förening äger en bank? Vad gör för skillnad? Vad är möjligheterna och 1 Jord- och skogsbrukarnas bank Varför är det bra att medlemmar i en ekonomisk förening äger en bank? Vad gör för skillnad? Vad är möjligheterna och utmaningarna? 2 3 4 6 februari 2014 Gemensamt intresse

Läs mer

Samhällets ekonomi Familjens ekonomi Ekonomi = hushållning Budget = uppställning över inkomster och utgifter Bruttoinkomst = lön innan skatt Nettoinkomst = lön efterskatt Disponibel inkomst = nettoinkomst

Läs mer

Nya och nedlagda företag

Nya och nedlagda företag Företag 2015 Nya och nedlagda företag Antalet nedlagda företag ökade avsevärt Statistikcentralen minskade antalet nya företag med 9,1 procent under tredje kvartalet 2014 jämfört med motsvarande period

Läs mer

Nya och nedlagda företag

Nya och nedlagda företag Företag 2015 Nya och nedlagda företag Antalet nya företag minskade i alla landskapen Statistikcentralen minskade antalet nya företag med 8,3 procent under första kvartalet 2015 jämfört med motsvarande

Läs mer

Antalet konkurser minskade under januari november med 6,4 procent från året innan

Antalet konkurser minskade under januari november med 6,4 procent från året innan Rättsväsende 2014 2014, november Antalet konkurser minskade under januari november med 6,4 procent från året innan Enligt Statistikcentralens uppgifter anhängiggjordes under januari november 2014 totalt

Läs mer

Antalet konkurser minskade under januari september med 6,4 procent från året innan

Antalet konkurser minskade under januari september med 6,4 procent från året innan Rättsväsende, september Antalet konkurser minskade under januari september med 6,4 procent från året innan Enligt Statistikcentralens uppgifter anhängiggjordes under januari september totalt 2 278 konkurser,

Läs mer

Kyrkligt 1996-2004 Miljö- och jaktvård, militär 1997-2001 Näringar -allmänt och turism I 1996-2000

Kyrkligt 1996-2004 Miljö- och jaktvård, militär 1997-2001 Näringar -allmänt och turism I 1996-2000 Kyrkligt 1996-2004 Miljö- och jaktvård, militär 1997-2001 -allmänt och turism I 1996-2000 123 T5 NYKARLEBY -allmänt och turism II 2001-2005 -pälsdjur 1997-2002 -allmänt och bibliotek 1996-2005 -Svenska

Läs mer

Försäkringsbolagen 2008

Försäkringsbolagen 2008 1 (7) Utgivare Finansinspektionen Redaktör Juhani Peltola Tel. 010 8315538 juhani.peltola@fiva.fi Titel Försäkringsbolagen 2008 Innehåll Text och tabeller Referat Resultaträkning, balansräkning och deras

Läs mer

Vägen mot visionen. Lantbrukarnas Riksförbund

Vägen mot visionen. Lantbrukarnas Riksförbund Lantbrukarnas Riksförbund Vägen mot visionen LRF byggs av medlemmarna som alla samlas kring en gemensam vision. Som stöd för att nå visionen finns Vägen mot visionen som är riksförbundsstämmans dokument

Läs mer

Nya och nedlagda företag

Nya och nedlagda företag Företag 2014 Nya och nedlagda företag Antalet nya företag fortsätter minska Statistikcentralen minskade antalet nya företag med 6,2 procent under andra kvartalet 2014 jämfört med motsvarande period året

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om andelslag och vissa lagar som har samband med den PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att det stiftas en ny

Läs mer

Finländska dotterbolag utomlands 2011

Finländska dotterbolag utomlands 2011 Företag 2013 Finländska dotterbolag utomlands 2011 Finländska företag utomlands: drygt 4 600 dotterbolag i 119 länder år 2011 Enligt Statistikcentralens uppgifter bedrev finländska företag affärsverksamhet

Läs mer

Skogscertifiering enligt finska modellen. 10.2.2015 Umeå Kii Korhonen

Skogscertifiering enligt finska modellen. 10.2.2015 Umeå Kii Korhonen Skogscertifiering enligt finska modellen 10.2.2015 Umeå Kii Korhonen Varför PEFC i Finland? Organisation 740 000 skogsägare: 60 % under 20 ha, 1% över 1000 ha. Regional grupp certifiering via skogsvårdsföreningarna

Läs mer

Plattform för entreprenörskap och social ekonomi ett europaperspektiv i Örebro

Plattform för entreprenörskap och social ekonomi ett europaperspektiv i Örebro Plattform för entreprenörskap och social ekonomi ett europaperspektiv i Örebro Gordon Hahn Jobbar för en organisation som heter Serus och har varit med och tagit fram en plattform för hur man kan jobba

Läs mer

Starkare tillsammans. De kooperativa principerna

Starkare tillsammans. De kooperativa principerna STYR DOKUMENT HSB Kompassen Vägvisaren till det goda boendet Styrdokument för HSB-organisationen 2012 2015 Starkare tillsammans HSB är en av Sveriges största boendeorganisationer. Vi ägs av våra medlemmar

Läs mer

Finländarnas resor inom landet ökade under maj augusti 2012

Finländarnas resor inom landet ökade under maj augusti 2012 Transport och turism 0 Finländarnas resor Sommar 0 (...8.0) Finländarnas resor inom landet ökade under maj augusti 0 Korrigering.0.0 kl. 0.0. Detta offentliggörande ersätter offentliggörandet Finländarnas

Läs mer

Institutionen för offentlig rätt JuK, RN-kompletteringstentamen 14.8.2007

Institutionen för offentlig rätt JuK, RN-kompletteringstentamen 14.8.2007 JURIDISKA FAKULTETEN Institutionen för offentlig rätt FINANSRÄTT Ämnesstudier JuK, RN-kompletteringstentamen 14.8.2007 Svaren på frågorna 1, 2, 3a och 3b på skilda ark. Fråga 4 besvaras på skild svarsblankett.

Läs mer

PRESSMAPP Samarbete för socialt företagande

PRESSMAPP Samarbete för socialt företagande PRESSMAPP Samarbete för socialt företagande Arrangör: SKOOPI - Sociala arbetskooperativens intresseorganisation - och Tillväxtverket i samarbete med företagsrådgivaren Coompanion och Allmänna Arvsfonden

Läs mer

Medlem i bostadsrättsföreningen

Medlem i bostadsrättsföreningen Medlem i bostadsrättsföreningen Vad har du som boende ansvar för och vad ska föreningen ta hand om? Vad sker på en stämma och vem kan väljas in i styrelsen? I den här skriften får du svar på de här och

Läs mer

Försäkringsbolagens placeringsverksamhet 2009

Försäkringsbolagens placeringsverksamhet 2009 placeringsverksamhet 29 FK Finanssialan Keskusliitto FC Finansbranschens Centralförbund placeringsverksamhet 29 placeringsverksamhet 29 Kimmo Koivisto INNEHÅLL Allmänt... 3 placeringar 31.12.29... 4 nya

Läs mer

Sociala arbetskooperativ. inte starta eget - men starta vårat. Riksförbundet för Social och Mental Hälsa, www.rsmh.se

Sociala arbetskooperativ. inte starta eget - men starta vårat. Riksförbundet för Social och Mental Hälsa, www.rsmh.se Sociala arbetskooperativ inte starta eget - men starta vårat Riksförbundet för Social och Mental Hälsa, www.rsmh.se Att vara behövd Allas rätt till arbete måste betyda att alla har rätt till arbete - och

Läs mer

alla kan bidra alla kan påverka alla kan arbeta = Socialt f öretagande tillväxt och vinster för alla PRESSMAPP Almedalsveckan 2009

alla kan bidra alla kan påverka alla kan arbeta = Socialt f öretagande tillväxt och vinster för alla PRESSMAPP Almedalsveckan 2009 alla kan bidra alla kan påverka alla kan arbeta = Socialt f öretagande tillväxt och vinster för alla 100% PRESSMAPP Arrangör: - Sociala arbetskooperativens intresseorganisation - och företagsrådgivaren

Läs mer

Polisens servicenätverk

Polisens servicenätverk Polisens servicenätverk SM 418/2013 11 huvudpolisstationer Helsingfors Esbo Vanda Åbo Lahtis Kouvola Vasa Tammerfors Kuopio Uleåborg Rovaniemi Huvudpolisstationer Polisstationer vars ersättande med övervägs

Läs mer

Post- och logistikunion PAU ry

Post- och logistikunion PAU ry Post- och logistikunion PAU ry Förbundets syfte är att bevaka och förbättra sina medlemmars ekonomiska och sociala intressen i arbetslivet och samhället. Förbundets medlemmar arbetar inom postoch kommunikationsbranschen,

Läs mer

KF i korthet 2005 Kooperativa Förbundet (KF)

KF i korthet 2005 Kooperativa Förbundet (KF) KF i korthet 2005 Kooperativa Förbundet (KF) Detta är KF Kooperativa Förbundet är förbund för landets 58 konsumentföreningar med sammanlagt drygt tre miljoner medlemmar. Kooperativa Förbundet (KF) har

Läs mer

STADGAR FÖR AUGUST LUDVIG HARTWALLS STIFTELSE. Stiftelsens namn och hemort

STADGAR FÖR AUGUST LUDVIG HARTWALLS STIFTELSE. Stiftelsens namn och hemort STADGAR FÖR AUGUST LUDVIG HARTWALLS STIFTELSE 1 Stiftelsens namn och hemort Stiftelsens namn är August Ludvig Hartwalls stiftelse, på finska August Ludvig Hartwallin säätiö och på engelska The Foundation

Läs mer

Ekonomiskt kretslopp

Ekonomiskt kretslopp Samhällets ekonomi Ekonomiskt kretslopp Pengar, varor och tjänster flödar genom samhället Enkel förklaringsmodell (så här såg det ut innan banker och den offentliga sektorn dök upp): Större förklaringsmodell

Läs mer

PROJEKTPLAN LÅNGSTENARNA

PROJEKTPLAN LÅNGSTENARNA PROJEKTPLAN LÅNGSTENARNA Inledning och bakgrund Projektägarna Ålands Vindenergi Andelslag (ÅVA), Ålands Vindkraft Ab (ÅVK), Leovind Ab och Ålands Elandelslag (ÅEA) projekterar en vindkraftspark med 16

Läs mer

Bortom tillväxtparadigmet arbete och välfärd i den nya ekonomin. Mikael Malmaeus 2014 06 07

Bortom tillväxtparadigmet arbete och välfärd i den nya ekonomin. Mikael Malmaeus 2014 06 07 Bortom tillväxtparadigmet arbete och välfärd i den nya ekonomin Mikael Malmaeus 2014 06 07 Den tyska ekonomin bromsar in rejält nästa år och tillväxten minskar ordentligt Operahus ökar den ekonomiska tillväxten

Läs mer

Nya och nedlagda företag

Nya och nedlagda företag Företag 2014 Nya och nedlagda företag Grundandet av nya företag fortfarande på nedåtgående Enligt Statistikcentralen minskade antalet nya företag med 6,7 procent under fjärde kvartalet 2013 jämfört med

Läs mer

FORSKARFÖRBUNDET TIETEENTEKIJÖIDEN LIITTO The Finnish Union of University Researchers and Teachers. Forskning för livet

FORSKARFÖRBUNDET TIETEENTEKIJÖIDEN LIITTO The Finnish Union of University Researchers and Teachers. Forskning för livet FORSKARFÖRBUNDET TIETEENTEKIJÖIDEN LIITTO The Finnish Union of University Researchers and Teachers Forskning för livet Ett medlemskap i Forskarförbundet är ett viktigt tecken på uppskattning för den egna

Läs mer

Protokoll 94 1(8) Fullmäktige. Metsätapiola, Norrskensparken 2 C, Esbo

Protokoll 94 1(8) Fullmäktige. Metsätapiola, Norrskensparken 2 C, Esbo Protokoll 94 1(8) Metsäliitto Osuuskuntas ordinarie fullmäktigesammanträde Tid Torsdag 7.5.2015 klockan 15.00 Plats Metsätapiola, Norrskensparken 2 C, Esbo Närvarande Aikkinen Ilmari Alatalo Matti Haukilahti

Läs mer

MER MINDRE LÄRARHANDLEDNING. Kvinnliga småbrukare i Afrika vet vad som krävs

MER MINDRE LÄRARHANDLEDNING. Kvinnliga småbrukare i Afrika vet vad som krävs MER MINDRE LÄRARHANDLEDNING JÄMSTÄLLDHET FATTIGDOM MER MINDRE LÄRARHANDLEDNING JÄMSTÄLLDHET FATTIGDOM Om materialet Angela och Juliana har världens tuffaste jobb att vara kvinna och bruka jorden i ett

Läs mer

PROGRAM. Finlands Brandbefälsförbunds & Finlands Svenska Brand- och Räddningsförbunds studiedagar och FSB:s höstmöte Sokos Hotel Caribia i Åbo

PROGRAM. Finlands Brandbefälsförbunds & Finlands Svenska Brand- och Räddningsförbunds studiedagar och FSB:s höstmöte Sokos Hotel Caribia i Åbo PROGRAM Finlands Brandbefälsförbunds & Finlands Svenska Brand- och Räddningsförbunds studiedagar och FSB:s höstmöte Sokos Hotel Caribia i Åbo Tid 15-16 november 2013 Adress Beskrivning Målsättning Sokos

Läs mer

Premie exemplen för NewLife per år

Premie exemplen för NewLife per år NewLifeförsäkring Trygghet för barnet Med en livförsäkring säkerställer du dina kärastes levnadsstandard och exempelvis återbetalningen av lån i händelse av ett överraskande dödsfall. En livförsäkring

Läs mer

Stöd till kommersiella projekt i utvecklingsländer

Stöd till kommersiella projekt i utvecklingsländer Stöd till kommersiella projekt i utvecklingsländer 4.6.2014 Finnpartnershipföretagspartnerskapsprogrammet bakgrund och mål Ett program som finansieras av utrikesministeriet och administreras av Finnfund

Läs mer

FÖRSÄKRINGSBOLAGENS SOLVENS 30.9.2007

FÖRSÄKRINGSBOLAGENS SOLVENS 30.9.2007 PRESSMEDDELANDE 8/2007 13.12.2007 1 (5) FÖRSÄKRINGSBOLAGENS SOLVENS 30.9.2007 Försäkringsbolagens solvens ökade under perioden januari september. Efter september kan bolagens solvens uppskattas ha försvagats

Läs mer

!"#$% semesterersättning? &!'(#)*(+,#(-./*)$ Facket kräver MBL-förhandling! Vad ska jag göra? Jag förstår inte. Vilka blanketter måste jag fylla i om

!#$% semesterersättning? &!'(#)*(+,#(-./*)$ Facket kräver MBL-förhandling! Vad ska jag göra? Jag förstår inte. Vilka blanketter måste jag fylla i om Vad ska jag göra? Jag förstår inte Arbetsmiljöverkets krav för djurskötare! Vilka blanketter måste jag fylla i om jag anlitar utländsk arbetskraft? Facket kräver MBL-förhandling! Hur ska jag betala ut

Läs mer

Finländarna reste till Medelhavet, Estland och Lappland under september december 2012

Finländarna reste till Medelhavet, Estland och Lappland under september december 2012 Transport och turism 201 Finländarnas resor Höst 2012 (1 1122012) Finländarna reste till Medelhavet, Estland och Lappland under september december 2012 Den ökande populariteten för turism visar inga tecken

Läs mer

Projektplan för projektet Samarbete mellan minoriteter inom minoriteten (MiM)

Projektplan för projektet Samarbete mellan minoriteter inom minoriteten (MiM) Projektplan för projektet Samarbete mellan minoriteter inom minoriteten (MiM) Innehåll 1. Bakgrund och behov 2. Målsättningar och målgrupp 3. Samarbetsorganisationer och samarbetsparter 4. Projektets resultat

Läs mer

Finlands Banks strategi

Finlands Banks strategi Finlands Banks strategi Bankavdelningen vid Finlands Bank svarar för genomförandet av ECB:s penningmarknadsoperationer i Finland. Finlands Bank främjar prisstabilitet och finansiell stabilitet, effektivitet

Läs mer

Hägringar. Jobbskaparna och jobbkaparna. Det ekonomiska läget Svenskt Näringsliv September 2009

Hägringar. Jobbskaparna och jobbkaparna. Det ekonomiska läget Svenskt Näringsliv September 2009 Hägringar Jobbskaparna och jobbkaparna Det ekonomiska läget Svenskt Näringsliv September 2009 Det ekonomiska läget Svenskt Näringsliv Mars 2010 Konsoliderad bruttoskuld, andel av BNP 140 120 100 80 60

Läs mer

En utvärdering av verksamheten vid finlandssvenska folkbibliotek 2000 - Barbro Wigell-Ryynänen, UVM

En utvärdering av verksamheten vid finlandssvenska folkbibliotek 2000 - Barbro Wigell-Ryynänen, UVM En utvärdering av verksamheten vid finlandssvenska folkbibliotek 2000 - Barbro Wigell-Ryynänen, UVM Artikeln har tidigare publicerats i SFV:s kalender 2001. Det svenska biblioteksdistriktet omfattar biblioteks-

Läs mer

Försäkringsbolagens placeringsverksamhet 2010

Försäkringsbolagens placeringsverksamhet 2010 placeringsverksamhet 2010 FK Finanssialan Keskusliitto FC Finansbranschens Centralförbund Kimmo Koivisto INNEHÅLL Allmänt... 3 placeringar 31.12.2010... 4 nya placeringar 2010... 6 Placeringsintäkternas

Läs mer

MARKNADSÖVERSIKT 1/2012. Hushållens internetförbindelser

MARKNADSÖVERSIKT 1/2012. Hushållens internetförbindelser MARKNADSÖVERSIKT 1/2012 Hushållens internetförbindelser Kommunikationsverket 2012 Förfrågningar: markkinaselvitykset@ficora.fi Uppgifterna får lånas med uppgivande av Kommunikationsverket som källa. MARKNADSÖVERSIKT

Läs mer

Framtiden. är här. valmanifest på lättläst svenska

Framtiden. är här. valmanifest på lättläst svenska Framtiden är här valmanifest på lättläst svenska De val vi gör i dag är viktiga för våra liv i framtiden. Miljöpartiet vill skydda djuren, naturen, miljön, världen och människorna. Vi vill ha ett miljövänligare

Läs mer

FÖRETAGSPRESENTATION. November 2013

FÖRETAGSPRESENTATION. November 2013 FÖRETAGSPRESENTATION November 2013 Technopolis Ett annorlunda fastighetsbolag Ett börsbolag specialiserat på fastigheter, uthyrning av kontorslokaler och tjänster. Bolaget fokuserar på multianvändarmiljöer.

Läs mer

vilket motsvarar gällande praxis i större andelslag.

vilket motsvarar gällande praxis i större andelslag. 5HJHULQJHQVSURSRVLWLRQWLOO5LNVGDJHQPHGI UVODJWLOO ODJRPDQGHOVODJRFKYLVVDODJDULVDPEDQGPHGGHQ 352326,7,21(16+898'6$ /,*$,11(+c// I denna proposition föreslås att det stiftas en ny lag om andelslag. Genom

Läs mer

Kolster. Våra tjänster. Våra kunder. Vår verksamhetsmodell

Kolster. Våra tjänster. Våra kunder. Vår verksamhetsmodell Kolster. Kolster är en ledande expert på immaterialrätter i Finland. Från oss får du alla tjänster du behöver för att skydda, försvara och utnyttja uppfinningar, formgivning och varumärken. Kolster är

Läs mer

Undersökning om lediga arbetsplatser

Undersökning om lediga arbetsplatser Arbetsmarknaden 2013 Undersökning om lediga arbetsplatser 2013, 3:e kvartalet Under det tredje kvartalet lediga arbetsplatser Enligt Statistikcentralen fanns det lediga jobb under tredje kvartalet 2013.

Läs mer

Chefdirektörens hälsning

Chefdirektörens hälsning Finlands Bank Chefdirektörens hälsning Ett stabilt penningvärde och ett väl fungerande finanssystem är viktiga för oss alla. Att sörja för det är centralbankernas uppgift. Centralbankerna i de länder

Läs mer

Sjuttiotre procent av jobben fanns inom servicebranscher

Sjuttiotre procent av jobben fanns inom servicebranscher Befolkning 2012 Sysselsättning 2010 Näringsgren, arbetsgivarsektor och arbetsplatser Sjuttiotre procent av jobben fanns inom servicebranscher År 2010 var andelen jobb inom servicebranscher 72,9 procent

Läs mer

Inkomster totalt 2 395 690 Utgifter 2 395 690

Inkomster totalt 2 395 690 Utgifter 2 395 690 Reviderad budget 2015 Budget 2015 inkomster utgifter inkomster utgifter Förvaltning 36 600 562 787 39 600 571 727 Läger och Avlastning 610 385 610 385 613 900 613 900 Anpassningsträning och Fritid 36 015

Läs mer

Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad

Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad Kommunstyrelsen Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad Kommunstyrelsen beslöt på sammanträde den 22 augusti 2002, 183, att anta ett

Läs mer

Swedbank. en företagspresentation. 30 juni, 2015. Swedbank

Swedbank. en företagspresentation. 30 juni, 2015. Swedbank Swedbank en företagspresentation 30 juni, 2015 2 Det ska aldrig vara långt till banken, varken bokstavligt eller bildligt. Det ska vara enkelt att bli och att vara kund. Vi ska ha en aktiv och kontinuerlig

Läs mer

Finlands nationella skogsprogram 2015. Skogsbranschen blir en ansvarfull föregångare inom bioekonomi

Finlands nationella skogsprogram 2015. Skogsbranschen blir en ansvarfull föregångare inom bioekonomi Finlands nationella skogsprogram 2015 Skogsbranschen blir en ansvarfull föregångare inom bioekonomi Skogsbranschens omvärld i förändringen Förändringar i efterfrågan på produkter finanskrisen den snabba

Läs mer

Styrelse 2013. Veritas Pensionsförsäkring

Styrelse 2013. Veritas Pensionsförsäkring Styrelse 2013 Veritas Pensionsförsäkring Veritas Pensionsförsäkrings styrelse 2013 2 Kjell Sundström F. 1960, hemort Åbo Stiftelsen för Åbo Akademi, skattmästare (styrelseordförande) Ab Kelonia Oy:s styrelse

Läs mer

Utrikeshandel med tjänster 2013, preliminära uppgifter

Utrikeshandel med tjänster 2013, preliminära uppgifter Utrikeshandel med tjänster, preliminära uppgifter Handeln med tjänster och den internationella produktionen inhämtade nästan 4 miljarder i intäkter till Finland år Överskottet i utrikeshandeln med tjänster

Läs mer

Vad är FSC? Hållbart skogsbruk Kontrollerad skog Återvunnet material

Vad är FSC? Hållbart skogsbruk Kontrollerad skog Återvunnet material Vad är FSC? Hållbart skogsbruk Kontrollerad skog Återvunnet material Tar hänsyn till flera aspekter: Ekologi biologisk mångfald Social respekt befolkningen i skogens närhet Ekonomisk tillväxt långsiktigt

Läs mer

Småföretagens vardag. En rapport om problem och möjligheter bland svenska småföretag

Småföretagens vardag. En rapport om problem och möjligheter bland svenska småföretag Småföretagens vardag En rapport om problem och möjligheter bland svenska småföretag September 2006 Innehållsförteckning Sammanfattning 3 De viktigaste slutsatserna 4 Introduktion 5 Fakta om undersökningen

Läs mer

Finländarna reste flitigt under januari april 2012

Finländarna reste flitigt under januari april 2012 Transport och turism 01 Finländarnas resor 01, vår (1.1-0..01) Finländarna reste flitigt under januari april 01 I början av år 01 reste finländarna flitigt både i Finland och till utlandet. Finländarna

Läs mer

Om Interim kultur. Kooperativets syfte och mål

Om Interim kultur. Kooperativets syfte och mål Om Interim kultur Kooperativets syfte och mål Vi som är medlemmar i Interim kultur arbetar som frilansare inom konst och kultur, som artister, konstnärer, projektledare och pedagoger. I dagsläget arbetar

Läs mer

HANDBOK. för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS

HANDBOK. för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS HANDBOK för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS Världen angår oss Centerkvinnornas fond Världen angår oss (VAO) är fonden för Centerkvinnornas medlemmar som vill jobba för en

Läs mer

Konjunkturutsikterna 2011

Konjunkturutsikterna 2011 1 Konjunkturutsikterna 2011 Det går bra i vår omgivning. Hänger Åland med? Richard Palmer, ÅSUB Fortsatt återhämtning i världsekonomin men med inslag av starka orosmoment Världsekonomin växer men lider

Läs mer

Presentation av: Elisabeth Sasse

Presentation av: Elisabeth Sasse Folksam Presentation av: Elisabeth Sasse Stockholm, 28/8-2012 1 Folksam presentation 2012-08-28 Folksam det här är vi Folksam är ömsesidigt Det betyder att vi ägs av våra kunder 10 försäkringsbolag 33

Läs mer

Tillsammans. för skogens bästa AB SKOGEN

Tillsammans. för skogens bästa AB SKOGEN Tillsammans för skogens bästa AB SKOGEN Förbättrad konkurrenskraft för den åländska skogen Idag är konkurrensen inom skogsindustrin global. Tidigare kunde konkurrenten finnas i grannbyn, men nu kan det

Läs mer

SPANNMÅLSMARKNADEN. mest. För tillfället ärde. väderleksfenomenen somär. Skörde- och balansuppföljning. Finland av marknaden

SPANNMÅLSMARKNADEN. mest. För tillfället ärde. väderleksfenomenen somär. Skörde- och balansuppföljning. Finland av marknaden SPANNMÅLSMARKNADEN SKÖRDEÅRET 2015-2016 Hankkija Oy, Tarmo Kajander 1 SPANNMÅLSMARKNADEN Ute i världen ochi Europa För tillfället ärde väderleksfenomenen somär mest uppföljda på olika delar i världen Skörde-

Läs mer

Rådgivningsenheten för offentlig upphandling?

Rådgivningsenheten för offentlig upphandling? Upphandling och kvalitet inom äldreomsorgen blev det som vi tänkte oss? Jonna Törnroos, jurist och vicehäradshövding Vem vårdar vem? äldreomsorgen i ett vägskäl Parallellseminarium Rådgivningsenheten för

Läs mer

JHL:s forbundsval 2012. Rosta. Och främja välfärden

JHL:s forbundsval 2012. Rosta. Och främja välfärden JHL:s forbundsval 2012 Rosta Och främja välfärden Forbundsval i hela Finland Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena JHL väljer representantskap 12 28.3.2012. Förbundsvalet betyder att

Läs mer

INTERNATIONALISERING PÅ HEMMAPLAN. Internationella färdigheter för alla

INTERNATIONALISERING PÅ HEMMAPLAN. Internationella färdigheter för alla INTERNATIONALISERING PÅ HEMMAPLAN Internationella färdigheter för alla Innehåll Varför internationalisering på hemmaplan?...3 Internationalisering på hemmaplan utmanar att reflektera över värden och attityder...

Läs mer

Avdelningschef, överdirektör

Avdelningschef, överdirektör INBJUDAN 4.4.2007 1(5) Dnr Nämnda i utdelningen Referens Ärende ÖPPET SEMINARIUM ANGÅENDE LANDSBYGDSNÄTVERKET SOM GRUNDAS FÖR ÅREN 2007-2014 Jord- och skogsbruksministeriet inbjuder er till ett öppet seminarium

Läs mer

Amanda: Jaha? Kan man ha svenska som modersmål i Finland? Det visste jag inte!

Amanda: Jaha? Kan man ha svenska som modersmål i Finland? Det visste jag inte! Kapitel 21 Språkförhållanden Aktivering 21.1. Vi förstår varandra! Vi lär oss om likheter och olikheter mellan svenska språket i Sverige och Finland. Gruppen läser texten till övning 21.1. och lyssnar

Läs mer

Finländarna reste flitigt inom landet under januari-april 2013

Finländarna reste flitigt inom landet under januari-april 2013 Transport och turism 01 Finländarnas resor 01, vår (1.1.-0..01) Finländarna reste flitigt inom landet under januari-april 01 I början av år 01 reste finländarna flitigt både i Finland och till utlandet.

Läs mer

Grundutbildningsnämnden för Dnr 476/2004-510 humaniora och samhällsvetenskap. Programme for Marketing and Business Management, 180 points (ECTS)

Grundutbildningsnämnden för Dnr 476/2004-510 humaniora och samhällsvetenskap. Programme for Marketing and Business Management, 180 points (ECTS) Grundutbildningsnämnden för Dnr 476/2004-510 humaniora och samhällsvetenskap UTBILDNINGSPLAN Programmets benämning: Engelsk benämning: MARKNADSFÖRINGSPROGRAMMET, 120 poäng Programme for Marketing and Business

Läs mer

FINLANDS SVENSKA SOCIALFÖRBUND FÖREDRAGNINGSLISTA/PROTOKOLL STYRELSEN 28.4.2014

FINLANDS SVENSKA SOCIALFÖRBUND FÖREDRAGNINGSLISTA/PROTOKOLL STYRELSEN 28.4.2014 Till medlemmarna i styrelsen och bokföraren samt ersättarna i styrelsen (för kännedom). KALLELSE Styrelsen för Finlands Svenska Socialförbund r.f. kallas till sammanträde måndagen den 28 april 2014 kl.

Läs mer

Försäkringsbolagen i Finland 2010

Försäkringsbolagen i Finland 2010 Försäkringsbolagen i Finland 2010 FK Finanssialan Keskusliitto FC Finansbranschens Centralförbund Kimmo Koivisto INNEHÅLL I korthet... 1 Försäkringsmarknadens allmänna utveckling... 2 Antalet bolag samt

Läs mer

Roschier i korthet. Förstklassiga juridiska tjänster i norra Europa

Roschier i korthet. Förstklassiga juridiska tjänster i norra Europa Roschier Press kit Roschier i korthet 2 (5) En av Nordens ledande advokatbyråer Rankas som en av de främsta byråerna i Norden av internationella rankingpublikationer Medverkar regelbundet i de mest betydande

Läs mer

Märkvärdigt En guide i märkningsdjungeln

Märkvärdigt En guide i märkningsdjungeln Märkvärdigt En guide i märkningsdjungeln EU-ekologiskt Baseras på EU:s förordning för ekologiskt jordbruk. Ekologisk odling betyder att inte kemiska bekämpningsmedel eller konstgödsel används. Märkningen

Läs mer

Försäkringsbolagen i Finland 2009

Försäkringsbolagen i Finland 2009 Försäkringsbolagen i Finland 29 FK Finanssialan Keskusliitto FC Finansbranschens Centralförbund Kimmo Koivisto INNEHÅLL I korthet... 1 Försäkringsmarknadens allmänna utveckling... 2 Antalet bolag samt

Läs mer

Jobba lokalt och rädda vårt klot! Och en levande skärgård!

Jobba lokalt och rädda vårt klot! Och en levande skärgård! Udvalget for Landdistrikter og Øer 2014-15 (Omtryk - 14-04-2015 - Præsentationer fra konferencen vedlagt) ULØ Alm.del Bilag 76 Offentligt Jobba lokalt och rädda vårt klot! Och en levande skärgård! Lokalt

Läs mer