Kooperationen och dess organisationer i Finland

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kooperationen och dess organisationer i Finland"

Transkript

1 Kooperationen och dess organisationer i Finland 2011 Andelslag Personal Omsättning, milj. Personmedlemmar Marknadsandel, % Andelsslakterier Andelsmejerier Äggproduktion Grönsaker Skogsandelslag Husdjursförädling Hankkija- Lantbruk Ab * - - <1300> <1000> 50 Handelslag Andelsbanker TOTALT **

2 Kort historia Rochdale 1844 Handelslag bland vävnadsindustriarbetare (Owen) Kooperativa principerna Tyskland 1840-talet Andelskassor bland bönderna (Reiffeisen) Spridd över hela världen Världsorganisationen ICA (International Co-operative Alliance). Grundad ICA:s medlemsorganisationer har över 800 miljoner medlemmar.

3 De kooperativa principerna (de första i Rochdale1844, moderniserade senast 1995): 1. Frivilligt och öppet medlemskap 2. Demokratisk medlemskontroll ( en medlem en röst ) 3. Medlemmarnas ekonomiska deltagande, varvid medlemmarna på ett rättvist sätt bidrar till andelslagets kapital 4. Självständighet och oberoende; andelslagen styrs demokratiskt av medlemmarna och enbart medlemmarna 5. Utbildning, praktik och information; Andelslaget erbjuder utbildning och praktik till sina medlemmar, förtroendevalda, chefer och anställda samt informerar allmänheten om kooperationens särart och fördelar. 6. Samarbete mellan andelslagen 7. Samhällshänsyn; andelslagen arbetar för en hållbar utveckling av lokalsamhället enligt riktlinjer, som godkänts av medlemmarna.

4 ICA:s värderingar ICA = Den Internationella Kooperativa Alliansen Självhjälp Personligt ansvar Demokrati Jämlikhet Rättvisa Solidaritet Ärlighet Öppenhet Socialt ansvar Omsorg om andra

5 Bakgrund i Finland Kooperationen kom sent till Finland Enstaka konsumtionsföreningar (handelslag) i städerna, ett par andelsmejerier på landsbygden Februarimanisfestet 1899

6 Kooperationens intåg i Finland sammankopplas starkt med kampen för självständighet Nikolai II Bobrikov Storfurstendömet Finland hörde till Ryssland: autonomi egen administration (lantdag), lagar, pengar, post Februarimanisfestet 1899 förryskning intellektuella mobiliserade sig för fosterlandet Sibelius Finlandia 2006

7 Kooperationens födelse i Finland Hannes Gebhard ( ) Den finska kooperationens fader 2006

8 Situationen i Finland % av befolkningen inom jordbruket Fattigdom speciellt på landsbygden Bytesekonomi

9 Sällskapet Pellervo grundas i oktober lag om andelsverksamhet Pellervo spred den kooperativa idén snabbt över hela landet Gynnsam grogrund speciellt på landsbygden. På något decennium hade den lokala befolkningen grundat handelslag, andelskassor och andelsmejerier i snart sagt varje kommun Tack vare kooperationen fick jordbrukarbefolkningen för första gången i högre grad pengar till sitt förfogande. Med andelslag bröt man monopol, fick man möjligheter att marknadsföra sin produktion och tillgång till krediter. Primära andelslagen bildar snart sekundära andelslag, Andelskassornas Centralkreditanstalt (1902), Centrallaget för Handelslagen i Finland, SOK (1904) och smörexportlaget Valio (1905). Största antalet andelslag på 1930-talet: ca År 1990 drygt Idag ca med nästan 4 miljoner medlemskap Över 75 % av de finländska hushållen är med i något andelslag

10 Kooperationens nätverk Marknaden Centralandelslag Centralaffär Bank, ACA 1902 SOK 1904 Valio 1905 Hankkija 1905 Anl Anl Anl Anl Anl Anl Anl Lokal nivå Medlemmar 2003

11 Finland självständigt i december 1917

12 persons Medlemmar I andelslagen I Finland Befolkning: 1900: 2,7 mil 1950: 4,0 mil 2010: 5,4 mil Forestry co-op Meat co-ops Co-op dairies Co-op banks Consumer co-ops

13 Allt flera kommer med i kooperationen % % % 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

14 Mest medlemmar i handelslagen och andelsbankerna Hela befolkningen TOTAL (n=1113) Handelslag/S-gruppen 0% 20% 40% 60% 80% 100% 73% Andelsbank/OP-gruppen 40% Övrig Ömsesidig försäkring (Tapiola, Fennia) 25% Vatten-, el- och telefonandelslag 16% Lokalförsäkring 8% Lokalandelsbank/POP-gruppen 7% Metsäliitto 5% (skog) 1% Nyandelslag (arbets, vård m.m.) Övriga: 2%

15 Jordbrukarna har allra flest medlemskap I medeltal 4,1 medlemskap per jordbrukare (hela befolkningen 2,1) År ,3 medlemskap 0% 20% 40% 60% 80% 100% åtminstone ett 97 åminstone två 93 åtminstone tre 83 åtminstone fyra 66 åtminstone fem 45

16 Traditionella kooperationen i Finland Andelslag Personal Omsättning, milj. Personmedlemmar Marknadsandel, % Andelsslakterier Andelsmejerier Äggproduktion Grönsaker ) 2) 3) * Lantbruksförnödenheter, dotterbolag till det största konsumentandelslaget SOK ** Totalantalet andelslag i Finland var ( ) enligt Handelsregistret. 1) Köttanskaffning från producenterna 2) Mjölkanskaffning från producenterna 3) Förpackade ägg 4) Andel av marknadsavverkning från privata skogar 5) Depositioner Skogsandelslag ) 43 Husdjursförädling Hankkija- Lantbruk Ab * - - <1300> <1000> 50 Handelslag Andels- 5) banker TOTALT ** Ömsesidig försäkring

17 Finland är världens mest kooperativa land! En miljard medlemmar i ICA:s organisationer Över 7 miljoner medlemskap i Finland i andelslag och ömsesidiga Antal andelslag Av finländarna är 84 % av den vuxna befolkningen med i andelslag och ömsesidiga I medeltal 2 medlemskap, lantbrukarna 4 Finland kooperativast: medlemskap/befolkning, omsättning/bnp Kooperationen har stor betydelse.

18 Konsumentkooperationen Handelslagen i S-gruppen och deras centralandelslag, SOK 20 regionala och några lokala handelslag med över 2 miljoner medlemmar gruppens omsättning 12 miljarder euro Hög marknadsandel i dagligvaruhandeln (45 % 2011) (Prisma, S-market, Sale, Alepa) största hotell- och restaurangägare i Finland stark i bensinstationer S-Banken har c. 3 % av depositionerna Tradeka har över medlemmar verkar inom hotell- och restaurangbranschen (omsättning 380 miljoner euro 2011)

19 Andelsbankerna och ömsesidig försäkring i Finland Andelsbankerna - nuförtiden två andelsbanksgrupper som konkurrerar med varandra - 1,4 miljoner medlemmar - OP-Pohjolagruppen är den största finansgruppen i Finland - marknadsandel över 36 % av depositionerna - verksam i försäkringsbranschen sedan ökande bonus till ägarkunderna S-Banken, som ägs och styrs av handelslagen och SOK, har 2,3 % av depositionerna i Finland Ömsesidig försäkring - har sina rötter från 1660-talet - stark inom skadeförsäkringen - så gott som all pensionsförsäkring är ömsesidig

20 Producentandelslagen / lantbrukarnas andelslag Det finska jordbruket baserar sig helt på familjejordbruk Kooperation ger producenten trygghet Stärka bondens roll i matkedjan och hålla kvar mervärdet i kedjan Marknadsandelar varierar från 36 % till 97 % Branschen har genomgått en stark strukturomvandling de senaste 20 åren, speciellt inom mjölk- och köttsektorn

21 De kooperativa hybriderna En modell där primära andelslag styr ett börsbolag Hybriderna bildades för att samla kapital Börsbolaget har en avgörande betydelse för andelslagen i hybriden Kontrollen hålls genom att andelslagen innehar röststarka aktier Hybrider i Finland: Atria och HKScan i köttsektorn. De kontrolleras av en grupp köttandelslag MetsäBoard. Skogs- och pappersindustri. Kontrolleras av primärandelsaget Metsäliitto Pohjola-Bank. Centralbank för de lokala andelsbankerna

22 Nyandelslagen Rätt nygrundade andelslag som etablerat sig i andra branscher är de traditionella Nya andelslag började bildas efter depressionen i Finland på 1990-talet och arbetslösheten var stor Arbetsministeriet och Pellervo hade då ett samarbetsprojekt för att öka kooperativt entreprenörskap Sedan dess har det grundats ca 200 nya andelslag varje år Andelslag kan spela en stor roll vid producerandet av kommunala tjänster på landsbygden.

23 Nyandelslagen i Finland Källa: Källa: Patent- och registerstyrelsen, Sällskapet Pellervo Andelslag, som grundats efter 1987 Arbets-, tjänste- och expertandelslag 855 Marknadsföringsandelslag 350 Kultur-, publikations- och mediaandelslag 228 Anskaffingsandelslag 98 Social-, hälso- och övriga välfärdstjänster 90 Turismandelslag 65 Energiandelslag 78 Utvecklingsandelslag 47 Vattenandelslag 1009 Övriga andelslag 120 TOTALT 2 940

24 BONDEKOOPERATIONENS VIKTIGASTE FÖRETAG ANDELSSLAKTERIER Atria, börsbolag styrs av 3 andelslag Itikka, Lihakunta och Österbottens Kött (tot medlemmar) omsättning 1,3 Mrd euro (nästan 40 procent utomlands) länge aktivt i Sverige genom köp av Lithells (Sibylla) och Samfood. Köpte upp svenska Sardus etablerar sig i Baltikum. HK Scan, börsbolag styrs av LSO-Andelslag (1 500 medlemmar) omsättning 2,5 miljoner euro (över 70 procent utomlands) etablerade sig i 2007 Sverige genom köp av Swedish Meats, som då mer än fördubblade HK:s omsättning. starkt etablerat i Baltikum (Rakvere) och Polen (Sokolow AS).

25 BONDEKOOPERATIONENS VIKTIGASTE FÖRETAG. ANDELSMEJERIER Valio Oy (aktiebolag) ägs till 100% av andelsmejerierna leverantörer i 8 andelsmejerier marknadsandel i Finland 80% av anskaffad mjölk omsättning ca 2 miljarder euro (30% export + utomlands) etablerat i Baltikum (25 marknadsandel i Estland) och Ryssland Betalar ofta högsta producentpris i EU Arla Ingman Ab Ingman Foods Ab, ett familjeföretag köptes av det dansk-svenska andelslaget Arla 2006 Omsättning över 300 milj. stor del av Ingmans råvara kommer från finska andelsmejerier Har hämtat in svensk mjölk i tank. Paketteras vid Hämeenlinnan osuusmeijeri

26 BONDEKOOPERATIONENS VIKTIGASTE FÖRETAG. SKOGSANDELSLAG Metsäliitto MetsäBoard på börsen Koncernomsättning 5 miljarder euro Metsäliitto är ett av Europas största producentandelslag medlemmar Dessutom finns två svenskspråkiga lokala skogsandelslag: Andelslaget Ålands Skogsägarförbund Jeppo Skogsandelslag

27 Finlandssvenska andelslag: Lantbruk och skog: Mjölk: Kött: Grönsaker: Ägg: Spannmål: Skog: Maskinringar: Mejeriandelaget Milka (Valio), Ålands Centralandelslag Andelslaget Österbottens Kött (Atria), LSO-Andelslag (HK Scan) Andelslaget Närpes Grönsaker, Ålands Trädgårdshall andelslag, Andelslaget Oskus Potatisland Österbottens Äggcentrallag Andelslaget A-spannmål (Västra Nyland) Andelslaget Ålands Skogsägarförbund, Jeppo Skogsandelslag Maskinring Peny och Ålands Maskinring

28 Finlandssvenska andelslag: Andra branscher: 11 andelsbanker (störst Vasa Andelsbank) 7 handelslag Tvåspråkiga: Osuuskauppa Varuboden Osla Handelslag, verksamhetsområde Hangö-Lovisa, exklusive Storhelsingfors. I Österbotten fungerar KPO. 5 energiandelsag, bl.a. Ålands Vindenergi Andelslag

29 Finlands Svenska Andelsförbund Grundat 1919 År 1993 samarbetsavtal med Sällskapet Pellervo Seminarier kurser, juridiska tjänster, publikationer och information Finlands Svenska Andelsförbund är ett samarbetsorgan för de finlandssvenska andelslagen. Andelsförbundet betjänar sina medlemsföretag med juridisk och ekonomisk rådgivning samt med utbildning av företagens förtroendevalda och personal. Andelsförbundet hjälper även nya andelslag med juridisk rådgivning vid grundandet.

30 Andelsförbundets medlemmar 2010 Handelslag 2 Andelsbanker 12 Andelsmejerier 2 Andelsslakterier 2 Äggandelslag 1 Grönsaksandelslag 3 Skogsandelslag 2 Energiandelslag 5 Telefonandelslag 1 Maskinringar 2 Sammanslutningar 2 SUMMA 34 Andelsförbundets styrelse VD Lars Björklöf, Ekenäs (ordf.) Jordbr. Mats Brandt, Karleby (viceordf.) Markn.chef Kjell Olenius, Hyvinge Jordbr. Jan Anderssén, Pedersöre Jordbr. Maria Pietola, Ekenäs Andelsbanken Raseborg Mejeriandelslaget Milka Osk Varuboden-Osla Hlg Andelslaget Österbottens Kött LSO Andelslag

31 Publikationer på svenska

32 Andelsförbundets förtjänstmedaljer

33 Finlands Svenska Andelsförbunds sidor Publikationer Handbok hur grunda ett andelslag Rådgivning Lagen om andelslag Årsberättelsen Historiken Ansvarsfullt inhemskt ägande Grunda ett andelslag Rekommendationer för arvoden Förtjänstmedaljer Seminarier

34 Sällskapet Pellervo En organisation som ger tjänster och strävar till samarbete. Pellervo främjar andelslag och andra medlems- eller kundägda företagsmodeller och vill öka deras konkurrensförmåga. Grundat 1899

35 Sällskapet Pellervo och dess samfund MEDLEMMARNA ca 270 Ordf Tauno Uitto ÅRSMÖTET DELEGATIONEN (25) PELLERVON JULKAISUPALVELU Antti Äijö PTT, PELLERVO EKONOMISKA FORSKNING Pasi Holm STYRELSEN ordf. Martti Asunta PELLERVO-INSTITUTET Kari Huhtala ADMINIST- RATIONEN VD Sami Karhu FINSKA GALLUP ELINTARVIKETIETO OY Anne Kallinen KOOPERATIONS- GRUPPEN Sami Karhu SVENSKA TJÄNSTER Per-Erik Lindström PELLERVO- TIDSKRIFTERNA Teemu Pakarinen JURIDISKA TJÄNSTER Anne Kontkanen KOOPERATIONENS DELEGATION Ordf.. Otto Mikkonen OSUUSTOIMINTA-LEHTI Riku-Matti Akkanen KOOPERATIV FÖRETAGSAMHET Juhani Lehto Matti Ketola KODIN PELLERVO MAATILAN PELLERVO ISO KALENTERI BRYSSELKONTORET Marjukka Manninen 2010

36 Pellervos medlemmar får Dra nytta av en 110 år gammal organisations service, nätverk och påverkningskanaler Vara med och främja och utveckla kooperationen samt delta i intressebevakningen Delta i beslutsfattandet.

37 Medlemsförmåner i Pellervo Osuustoiminta-lehti (6 nummer per år) och dess bilagor: 4 x PTT Katsaus och ETT:s publikation Elintarviketalous + övriga bilagor Pellervotidningarna dvs. 12 Kodin Pellervo, 11 Maatilan Pellervo och Iso Kalenteri Pellervos nya publikationer Pellervo Foorumi medlemsbulletin.

38 Pellervo hade 273 medlemmar andelsbanker 19 ömsesidiga försäkringsbolag 18 andelsmejerier 27 ProAgriacentraler och lantbruksgillen 13 samarbetsföreningar 4 såg-, kvar- och maskinandelslag 4 andelsslakterier 6 telefonandelslag 4 elandelslag 3 handelslag 1 yrkesskola + Faba Palvelu Osk Metsäliitto Osuuskunta Munakunta Lokalandelsbankförbundet anl Valio Oy Suomalainen Energiaosuuskunta SEO Finlands Svenska Andelsförbund rf (33 medlemmar) Osuustoiminnan Kehittäjät - Coop Finland ry (46 medlemmar) Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry

39 Sällskapet Pellervos styrelse Martti Asunta (ordf.) forstmästare, Ylöjärvi Metsäliitto Osuuskunta Tiina Linnainmaa (vordf.) Osuuskunta Länsi-Maito jordbrukare, Tavastkyro Petri Pitkänen agronom, Helsingfors LokalTapiola Integrationschef Seppo Paavola Itikka osuuskunta, Atria Oyj jordbrukare, Kaustby Lars Björklöf Finlands Svenska Andelsförbund VD Andelsbanken Raseborg I styrelsemötena deltar dessutom: Jan Lähde ekonomiemagister, Åbo Pentti Santala jordbrukare, Kauhajoki Jarmo Toukola jordbrukare, Kangasala Munakunta VD Osuuskunta Maitosuomi, Valio Oy Kangasalan Osuuspankki Delegationens ordförande Tauno Uitto Osuuskunta Pohjolan Maito, Valio Oy lantbruksråd, Tyrnävä Salme Näsi Pirkanmaan osuuskauppa professor, ekonomiedoktor, Tammerfors

40 Pellervo fungerar i nätverk + Kooperationens Delegation + Finlands Svenska Andelsförbund rf + Osuustoiminnan kehittäjät Coop Finland ry + Finlands Vattenförsörjningsandelslag rf + Universitet, forskargrupper, undervisning + Projekt, som vanligen har offentlig finansiering + Myndigheterna + Delegationen för inhemskt ägande, SONK = Samarbete med alla som för framåt kooperativa frågor

41 Pellervos juridiska tjänster Intressebevakning i juridiska frågor Samarbete med SOK:s, Metsäliittos, Valios, OP- Centralens, Lokalandelsbankförbundets och Tradekas samt nykooperationens jurister Specialiserad på samfundslagstiftning Utför uppdrag från medlemsföretagen Ger årligen rekommendationer för förtroendevaldas arvoden I samarbete med svenska tjänsterna också svenskspråkig verksamhet.

42 Pellervo-lehti Tidningen Pellervo har funnits lika länge som sällskapet. Kodin Pellervo är en familjetidning, som behandlar livet på landet, landsbygden som livsstil, hem och hushåll, trädgård Maatilan Pellervo teknisk-ekonomisk tidning för jordbrukare Pellervon Iso Kalenteri utkommer varje år.

43 Osuustoiminta-lehti Ekonomiskt - kooperativ tidskrift Riktar sig till de förtroendevalda, förvaltningen och ledningen i företagen Kooperativ diskussion över branschgränserna PTT:s ekonomiska översikt som bilaga fyra gånger per år Årligen Elintarviketalous, med statistik från hela livsmedelssektorn Andra bilagor Betjänar också nykooperationen Ägnad för alla förtroendevalda och VD:n.

44 Pellervos kooperativa publikationer Undervisningsmaterial för självstudier eller som kursmaterial Mera: kirjat.

45 Publikationer på svenska

46 Pellervos Publikationstjänster Pellervon Julkaisupalvelu Oy Publikationer görs enligt nyckeln i hand Broschyrer, tidningar, handböcker, årsberättelser mm. Konkurrensställer tryckerierna.

47 Internationell påverkan, representation och information Internationella Kooperativa Alliansen, ICA Cooperatives Europe Cogeca för EU:s producentandelslag WFO, internationella jordbruksproducentorganisationen NBC, nordiska bondeorganisationer Brysselkontoret

48 Pellervo-Institutet Oy Syftet med skolningen är att förbättra de förtroendevaldas färdigheter i företagsledning och strategi och på så sätt stärka förvaltningens förmåga att göra beslut Målgrupp både de förtroendevalda och den operativa ledningen Riksomfattande HLJ-program (också på svenska) och HLJ-Akademin Regionalt HH-program Företagsvis skolning: fullmäktige, nya förtroendevalda och förvaltningens granskare Årliga branschseminarier: kött, spannmål, mjölk m.m. Internationellt: skolning delvis utomlands, kurser i praktisk engelska Förbättrande av förmågan till ändring: värdering av styrelsearbetet Andelsförbundet ger svenskspråkig skolning.

49 Pellervon taloustutkimus PTT ry Pellervo ekonomisk forskning PTT Nationalekonomisk forskning specialiserad på jordoch skogsbruk, livsmedelssektorn, befolkningsrörelse, bostadsmarknaden, småföretag och kooperationen Prognoser om nationalekonomi, regionalutveckling, jord- och skogsbruk, livsmedelssektorn Ger bakgrundsfakta för politiskt/ekonomiskt beslutsfattande Anföranden och föreläsningar, också i företagen Märk! Nyligen namnbyte och förnyade konjunkturprognoser.

50 Finska Gallup Elintarviketieto Oy Gör markandsundersökningar om livsmedelssektorn och ger andra tjänster För att stöda beslutsfattandet i företagen Pellervo äger 38 % En del av TNS Gallup-koncernen.

51 Förtjänsttecken och -medaljer Pellervos förtjänstmedaljer och -märken Hedvig och Hannes Gebhard medaljer Kooperationens förtjänstmedaljer Pellervos årsförtjänstmärken för personalen Nål och hedersdiplom För alla branscher Andelsförbundets förtjänstmedaljer med diplom

52 Osuustoiminnan neuvottelukunta Kooperationens delegation (grundad 2001) Sällskapet Pellervo ry Martti Asunta, viceordförande Tiina Linnainmaa Seppo Paavola Erkki Moisander Pentti Santala Centrallaget för Handelslagen i Finland, SOK Otto Mikkonen, ordförande Salme Näsi Matti Pikkarainen OP-Centralen anl Paavo Haapakoski Vesa Lehikoinen Osuuskunta Tradeka-yhtymä Markus Aaltonen Markku Hyvärinen Sekreterare Sami Karhu expert Anne Santamäki

53 Osuustoiminnan neuvottelukunta Kooperationens delegations uppgifter Kooperationen samlad kring samma bord för första gången sedan 1914 Kooperativ forskning och undervisning Kooperationen med i företagarskolning Ökande av kunskapen om kooperation bland företagsrådgivarna Konkurrensfrågor Kooperativt ägande Förnyande av lagen om andelslag Introduktion av titeln Kooperationsråd ICA och kooperationens värderingsgrund Kooperationens år 2012 utlyst av FN

Kooperationen och dess organisationer i Finland

Kooperationen och dess organisationer i Finland Kooperationen och dess organisationer i Finland 2009 Andelslag Personal Omsättning, milj. Personmedlemmar Marknadsandel, % Andelsslakterier 5 11 800 13 500 3 600 81 Andelsmejerier 21 10 900 4 900 2 900

Läs mer

Kooperativa företag bygger en bättre värld. Kooperationens internationella år 2012 utlyst av Förenta Nationerna

Kooperativa företag bygger en bättre värld. Kooperationens internationella år 2012 utlyst av Förenta Nationerna Kooperativa företag bygger en bättre värld Kooperationens internationella år 2012 utlyst av Förenta Nationerna FN:s mål Att öka kunskapen om kooperation Uppmuntra människor att delta i kooperativa företag

Läs mer

Effektiv ägarförvaltning

Effektiv ägarförvaltning Åke Stenström, Heikki Juutinen, Raimo Vuori Effektiv ägarförvaltning Handbok för förtroendevalda i andelslagen Författare: Åke Stenström (ekonomie magister) har bland annat verkat som verkställande direktör

Läs mer

Ny lag om andelslag. Enklare grunda och hålla andelslag

Ny lag om andelslag. Enklare grunda och hålla andelslag Ny lag om andelslag Från början av år 2014 träder en ny lag om andelslag i kraft i Finland. Lagen innebär klarare regler med modell från aktiebolagslagen. Nu blir det lättare att grunda ett andelslag då

Läs mer

FINLANDS SVENSKA ANDELSFÖRBUND r.f.

FINLANDS SVENSKA ANDELSFÖRBUND r.f. FINLANDS SVENSKA ANDELSFÖRBUND r.f. Det 95:e verksamhetsåret 2014 Finlands Svenska Andelsförbund PB 77, Simonsgatan 6, 00101 HELSINGFORS, Tfn (09) 4767 5532, fax (09) 694 8845 http://www.pellervo.fi/fsva/

Läs mer

90:e verksamhetsåret. FINLANDS SVENSKA ANDELSFÖRBUND r.f.

90:e verksamhetsåret. FINLANDS SVENSKA ANDELSFÖRBUND r.f. 90:e verksamhetsåret FINLANDS SVENSKA ANDELSFÖRBUND r.f. PREMIERA ERA TJÄNSTEMÄN OCH FÖRTROENDEVALDA Finlands Svenska Andelsförbunds förtjänstmedaljer: I klass medalj i förgyllt silver. Till personer som

Läs mer

Kooperation ANSVARSFULLT INHEMSKT ÄGANDE

Kooperation ANSVARSFULLT INHEMSKT ÄGANDE Kooperation ANSVARSFULLT INHEMSKT ÄGANDE Kooperationens Delegation Innehåll Till läsaren 2 Olika vägar till hållbar ekonomi 4 Kooperation i hundra år 10 Internationell värderingsgrund 11 De kooperativa

Läs mer

Svenska småbruk och egna hem Ab Ola Westmans allé 5, PB 35, Ingå Tfn , Fax E-post:

Svenska småbruk och egna hem Ab Ola Westmans allé 5, PB 35, Ingå Tfn , Fax E-post: 93:e verksamhetsåret Svenska småbruk och egna hem Ab Ola Westmans allé 5, PB 35, 10211 Ingå Tfn 09-644 761, 0400-477 008. Fax 09-601 262. E-post: smabruk@kolumbus.fi Idkar handel med markområden i Nyland

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om andelslag och vissa lagar som har samband med den PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att det stiftas en ny

Läs mer

Hvordan er utviklingen i finsk melkeproduksjon og landbruk?

Hvordan er utviklingen i finsk melkeproduksjon og landbruk? Hvordan er utviklingen i finsk melkeproduksjon og landbruk? Perttu Pyykkönen MTK Det finske sentralforbundet for jord- og skogbruksprodusenter AgriAnalyse seminar Oslo 10. februar 2017 Något av min egen

Läs mer

HKScans effektiviseringsmål 30 miljoner euro i Sverige. Pressmöte i Stockholm, vd Matti Perkonoja, HKScan Abp den 15 september 2009

HKScans effektiviseringsmål 30 miljoner euro i Sverige. Pressmöte i Stockholm, vd Matti Perkonoja, HKScan Abp den 15 september 2009 HKScans effektiviseringsmål 30 miljoner euro i Pressmöte i Stockholm, vd Matti Perkonoja, HKScan Abp den 15 september 2009 Koncernstruktur HKScan Abp Omsättning 2008: 2 294,6 milj., VD Matti Perkonoja

Läs mer

HKScan Abp. Beslut om disposition av vinst enligt balansräkningen och utdelning till aktieägare

HKScan Abp. Beslut om disposition av vinst enligt balansräkningen och utdelning till aktieägare Beslut om disposition av vinst enligt balansräkningen och utdelning till aktieägare föreslår bolagsstämman att utdelningen fastställs till 0,22 euro per aktie. Utdelning sker till aktieägare som på avstämningsdagen

Läs mer

Lärarexemplar med facit

Lärarexemplar med facit UPPGIFTER TILL UTSTÄLLNINGEN Svenskt i Finland: Bilderna berättar så har svenskbygden förändrats Lärarexemplar med facit s. Innehåll 2 Instuderingsfrågor och kronologi 3 Korsord 4 Bildtexter 5 Frågor till

Läs mer

Entrécoop - Din guide till ekonomisk förening

Entrécoop - Din guide till ekonomisk förening Entrécoop - Din guide till ekonomisk förening Dalarna, Gävleborg och Värmland i samverkan ... Ekonomisk förening - en företagsform för er? En ekonomisk förening ägs och drivs av minst tre medlemmar. Medlemmar

Läs mer

Seminarium om minoritetsfrågor Tallinn Stefan Svenfors

Seminarium om minoritetsfrågor Tallinn Stefan Svenfors Seminarium om minoritetsfrågor Tallinn 16.11.2007 Stefan Svenfors Ca 289 000 = 5,5% av befolkningen (2005) Svenskfinland de områden där majoriteten av finlandssvenskarna lever och verkar Svenskfinland

Läs mer

Vad innebär företagande?

Vad innebär företagande? Vad innebär företagande? Företagsamhet är ett sätt att tänka och agera En företagare får sin utkomst genom företagandet Inom många yrken är det vanligt att man är företagare Typisk för en företagare är

Läs mer

Finnvera kompletterar finansmarknaden och hjälper finländare att skapa nytt. 4.2.2016 Luottamuksellinen / Tekijä 1

Finnvera kompletterar finansmarknaden och hjälper finländare att skapa nytt. 4.2.2016 Luottamuksellinen / Tekijä 1 Finnvera kompletterar finansmarknaden och hjälper finländare att skapa nytt 4.2.2016 Luottamuksellinen / Tekijä 1 Finnvera i korthet Finnvera är ett specialfinansieringsbolag som ägs av finska staten och

Läs mer

Atria Strategier & Visioner

Atria Strategier & Visioner Atria Strategier & Visioner Innehåll Presentation av Atria Vår omvärld Våra framtidplaner - Tillväxt planer - Sardus Stort behov av svensk råvara Atria Koncern Abp Atria Koncern Abp är ett i grunden finskt

Läs mer

Veritas Pensionsförsäkrings styrelse 2012

Veritas Pensionsförsäkrings styrelse 2012 Styrelse 2012 2012 2 Kjell Sundström F. 1960, hemort Åbo Stiftelsen för Åbo Akademi, skattmästare (styrelseordförande) Ab Kelonia Oy:s styrelse (ordförande) Förlagsaktiebolaget Sydvästkusten (ordförande)

Läs mer

ÖSTERBOTTENS ANDELSBANKSFÖRBUND RF

ÖSTERBOTTENS ANDELSBANKSFÖRBUND RF ÖSTERBOTTENS ANDELSBANKSFÖRBUND RF STYRELSENS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 ALLMÄN ÖVERSIKT Medlemsbankerna hade en positiv utveckling under 2014. Räntenettot ökade med 10,9 procent jämfört med - 3,0 procent

Läs mer

- En lokal utvecklingsorganisation till ert förfogande!

- En lokal utvecklingsorganisation till ert förfogande! - En lokal utvecklingsorganisation till ert förfogande! Pomoväst rf En stark del av det Västnyländska utvecklingsarbetet redan från år 1997! Verksamhetsområde Hangö, Raseborg, Ingå, Sjundeå och Kyrkslätt

Läs mer

Nya och nedlagda företag

Nya och nedlagda företag Företag 2016 Nya och nedlagda företag Antalet nedlagda företag var störst inom handel under tredje kvartalet 2015 Enligt Statistikcentralen inledde 5 817 nya företag sin verksamhet under fjärde kvartalet

Läs mer

MEDLEM I HSB DIN GUIDE TILL ALLA BRF-FÖRDELAR

MEDLEM I HSB DIN GUIDE TILL ALLA BRF-FÖRDELAR MEDLEM I HSB DIN GUIDE TILL ALLA BRF-FÖRDELAR 2014 1 2 Att vara medlem i HSB ger stora fördelar både för bostadsrättsföreningar och för bostadsrättshavare. I den här broschyren kan du läsa mer om varför

Läs mer

Konjunkturen i Stockholms län. Konjunkturläget kv Juni 2016

Konjunkturen i Stockholms län. Konjunkturläget kv Juni 2016 Konjunkturen i Konjunkturläget kv1 2016 Juni 2016 Stockholm fortsätter utvecklas positivt Konjunkturläget i Stockholm 2016 kv1 Om rapporten Rapporten är utgiven av Stockholm Business Region och publiceras

Läs mer

SOK SOK MEDIA

SOK SOK MEDIA S-gruppens resultat förblev på föregående års nivå S-gruppens resultat för år 2013 ökade med 6,7 procent från fjolårets och blev 226 miljoner euro. Trots det svaga allmänna läget i ekonomin ökade S-gruppens

Läs mer

Förord... 3. Inledning... 4. Andelsverksamheten startar i landet... 5 Sällskapet Pellervos uppkomst, Lagen om andelsverksamhet, "De svensksinnade"

Förord... 3. Inledning... 4. Andelsverksamheten startar i landet... 5 Sällskapet Pellervos uppkomst, Lagen om andelsverksamhet, De svensksinnade INNEHÅLL Förord... 3 Inledning... 4 Andelsverksamheten startar i landet... 5 Sällskapet Pellervos uppkomst, Lagen om andelsverksamhet, "De svensksinnade" Finlands Svenska Andelsförbund grundas... 8 Separationen

Läs mer

1 Stiftelsens namn är Helsingfors Svenska Bostadsstiftelse. Stiftelsens hemort är Helsingfors och språk svenska.

1 Stiftelsens namn är Helsingfors Svenska Bostadsstiftelse. Stiftelsens hemort är Helsingfors och språk svenska. STADGAR för stiftelsen HELSINGFORS SVENSKA BOSTADSSTIFTELSE 1 Stiftelsens namn är Helsingfors Svenska Bostadsstiftelse. Stiftelsens hemort är Helsingfors och språk svenska. 2 Stiftelsens ändamål är att

Läs mer

Nya och nedlagda företag

Nya och nedlagda företag Företag 2015 Nya och nedlagda företag Antalet nedlagda företag minskade jämfört med första kvartalet året innan Statistikcentralen minskade antalet nya företag med 6,6 procent under andra kvartalet 2015

Läs mer

Nationellt nätverk för skolutveckling inom grundläggande utbildning

Nationellt nätverk för skolutveckling inom grundläggande utbildning Nationellt nätverk för skolutveckling inom grundläggande utbildning Vilka slags medborgare behöver Finland i framtiden? Aktiva och innovativa Kreativa och skickliga i att tillämpa sina färdigheter Mångkunniga

Läs mer

Statsminister Paavo Lipponen

Statsminister Paavo Lipponen Statsrådets skrivelse till Riksdagen om statsrådsmedlemmarnas bindningar I enlighet med 29 riksdagens arbetsordning översänds till riksdagen en redogörelse för de bindningar som avses i 63 grundlagen beträffande

Läs mer

Finnveras finansieringstjänster i ett nötskal. Startia för Företagare seminarium 5.11.2012 Tom Siegfrids, Finnvera Abp

Finnveras finansieringstjänster i ett nötskal. Startia för Företagare seminarium 5.11.2012 Tom Siegfrids, Finnvera Abp Finnveras finansieringstjänster i ett nötskal Startia för Företagare seminarium 5.11.2012 Tom Siegfrids, Finnvera Abp Finnvera Abp Finnvera är ett specialfinansieringsbolag som ägs av finska staten och

Läs mer

Konjunkturen i Stockholms län. kv September 2016

Konjunkturen i Stockholms län. kv September 2016 Konjunkturen i kv2 2016 September 2016 Positiv utveckling i Stockholm Konjunkturläget i Stockholm 2016 kv2 Om rapporten Rapporten är utgiven av Stockholm Business Region och publiceras fyra gånger per

Läs mer

Undersökning om lediga arbetsplatser

Undersökning om lediga arbetsplatser Arbetsmarknaden 2013 Undersökning om lediga arbetsplatser 2012, 4:e kvartalet Under sista kvartalet färre lediga arbetsplatser än för ett år sedan Enligt Statistikcentralen fanns det 32 300 lediga jobb

Läs mer

VANHUSTYÖN KESKUSLIITTO - CENTRALFÖRBUNDET FÖR DE GAMLAS VÄL RY

VANHUSTYÖN KESKUSLIITTO - CENTRALFÖRBUNDET FÖR DE GAMLAS VÄL RY STADGAR 1 (5) VANHUSTYÖN KESKUSLIITTO - CENTRALFÖRBUNDET FÖR DE GAMLAS VÄL RY 1 Namn och hemort Föreningens namn är Vanhustyön keskusliitto - Centralförbundet för de gamlas väl ry. Förbundets hemort är

Läs mer

VAL AV SPRÅK UR FAMILJENS PERSPEKTIV

VAL AV SPRÅK UR FAMILJENS PERSPEKTIV VAL AV SPRÅK UR FAMILJENS PERSPEKTIV Ann-Jolin Grüne Projektledare Delaktig i Finland i huvudstadsregionen Helsingfors arbis DE SVENSKA DELAKTIG-PROJEKTEN Utveckling av språkbadsmetoder, Delaktig i Finland

Läs mer

RP 108/2015 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 39 i lagen om Finlands

RP 108/2015 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 39 i lagen om Finlands Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 39 i lagen om Finlands skogscentral PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen föreslås det att övergångsbestämmelsen

Läs mer

Detta är Swedbank. 2 februari, 2017

Detta är Swedbank. 2 februari, 2017 Detta är Swedbank 2 februari, 2017 Sverige, Estland, Lettland och Litauen är våra hemmamarknader 16,2 miljoner invånare 7,3 miljoner privatkunder 650 000 företagskunder 389 bankkontor 13 700 medarbetare

Läs mer

Nya och nedlagda företag

Nya och nedlagda företag Företag 2017 Nya och nedlagda företag Antalet nya företag var störst inom handeln under tredje kvartalet 2016 Enligt Statistikcentralen inledde 6 211 nya företag sin verksamhet under tredje kvartalet 2016.

Läs mer

SVENSKA LANTBRUKSPRODUCENTERNAS CENTRALFÖRBUND SLC r.f.

SVENSKA LANTBRUKSPRODUCENTERNAS CENTRALFÖRBUND SLC r.f. SLC:s målsättningar inför regeringsprogrammet 2011-2015 Jordbruk Jordbruksstöd och näringens finansiering Den finländska jordbrukspolitikens roll och regeringens målsättning är att förbättra lönsamheten

Läs mer

Jord- och skogsbrukarnas bank Varför är det bra att medlemmar i en ekonomisk förening äger en bank? Vad gör för skillnad? Vad är möjligheterna och

Jord- och skogsbrukarnas bank Varför är det bra att medlemmar i en ekonomisk förening äger en bank? Vad gör för skillnad? Vad är möjligheterna och 1 Jord- och skogsbrukarnas bank Varför är det bra att medlemmar i en ekonomisk förening äger en bank? Vad gör för skillnad? Vad är möjligheterna och utmaningarna? 2 3 4 6 februari 2014 Gemensamt intresse

Läs mer

Korporationernas tid är förbi I Finland finns arbetsgivarföretag: Finlands förnyelse lyckas inte utan företag

Korporationernas tid är förbi I Finland finns arbetsgivarföretag: Finlands förnyelse lyckas inte utan företag Finlands förnyelse lyckas inte utan företag Korporationernas tid är förbi I Finland finns 90 000 arbetsgivarföretag: DET NORMALBINDANDE FÄLTET Cirka 20 000 företag Hör till arbetsgivarförbund Kan påverka

Läs mer

? Producerad med finansiering från jord- och skogsbruksministeriet, www.laatuketju.

? Producerad med finansiering från jord- och skogsbruksministeriet, www.laatuketju. SNABBGUIDE FÖR KONSUMENTER Vet du varifrån din mat kommer? Av den mat som äts i Finland är cirka 80 % tillverkad i Finland. Cirka 65 % av matens råvaror är finländska. Livsmedelsproduktionen är global.

Läs mer

Finlands förnyelse lyckas inte utan företag

Finlands förnyelse lyckas inte utan företag Finlands förnyelse lyckas inte utan företag Korporationernas tid är förbi I Finland finns 90 000 arbetsgivarföretag: DET NORMALBINDANDE FÄLTET Cirka 20 000 företag Hör till arbetsgivarförbund Kan påverka

Läs mer

Finlands nationella skogsprogram 2015. Skogsbranschen blir en ansvarfull föregångare inom bioekonomi

Finlands nationella skogsprogram 2015. Skogsbranschen blir en ansvarfull föregångare inom bioekonomi Finlands nationella skogsprogram 2015 Skogsbranschen blir en ansvarfull föregångare inom bioekonomi Skogsbranschens omvärld i förändringen Förändringar i efterfrågan på produkter finanskrisen den snabba

Läs mer

Stöd för företag i landsbygdsprogrammet 2014 2020

Stöd för företag i landsbygdsprogrammet 2014 2020 Stöd för företag i landsbygdsprogrammet 2014 2020 NTM-centralen i Nyland Sivu 1 NTM-centralens stöd för företag Team Finland Utvecklingstjänsterna för företag (Tavastehus NTMcentral) Gemensam anskaffning

Läs mer

Medlemmens nättjänst. LSO Andelslags nya elektroniska serviceform

Medlemmens nättjänst. LSO Andelslags nya elektroniska serviceform Medlemmens nättjänst LSO Andelslags nya elektroniska serviceform Medlemmens nättjänst betjänar andelslagets aktiva medlemmar Medlemmens nättjänst är LSO Andelslags nya elektroniska serviceform. Den fungerar

Läs mer

Malax. Kommunrapport

Malax. Kommunrapport Malax Kommunrapport Bakgrund och genomförande 1/2 Syftet med undersökningen var att utreda vad medlemmar i Företagarna i Finland anser om kommunernas näringspolitik samt om utvecklingen av samarbetet mellan

Läs mer

Inkvarteringsstatistik

Inkvarteringsstatistik Transport och turism 2011 Inkvarteringsstatistik 2011, februari Finländska turisters övernattningar ökade med en procent i februari Korrigerad 1842011 De korrigerade punkterna är markerade med rött I februari

Läs mer

Bättre företagsklimat och fler vill växa

Bättre företagsklimat och fler vill växa 2010-09-17 NyföretagarCentrums och SEB:s Företagskompass, nummer 2 Bättre företagsklimat och fler vill växa men politikernas syn på företagande skiljer sig från företagarnas I den andra upplagan av NyföretagarCentrums

Läs mer

SAMMANDRAG AV CERTIFIERINGSRAPPORTEN PÅ KUSTENS SKOGSCENTRALS VERKSAMHETSOMRÅDE SAMT ÅLAND ÅR 2009

SAMMANDRAG AV CERTIFIERINGSRAPPORTEN PÅ KUSTENS SKOGSCENTRALS VERKSAMHETSOMRÅDE SAMT ÅLAND ÅR 2009 SAMMANDRAG AV CERTIFIERINGSRAPPORTEN PÅ KUSTENS SKOGSCENTRALS VERKSAMHETSOMRÅDE SAMT ÅLAND ÅR 2009 1. Allmänt Reviderade standarder: FFCS 1001:2003 och FFCS 1002-1:2003 Revisionens omfattning: Skötseln

Läs mer

MARKNADSOMRÅDET SVERIGE milj. euro Q2/2007 Q2/2006 H1/2007 H1/2006 2006

MARKNADSOMRÅDET SVERIGE milj. euro Q2/2007 Q2/2006 H1/2007 H1/2006 2006 HKScan Abp BÖRSMEDDELANDE 14.8.2007, kl. 10.15 HKSCAN-KONCERNENS DELÅRSRAPPORT FÖR 1.1-30.6.2007 * Koncernens resultat för andra kvartalet var som helhet på väntad nivå: den jämförbara operativa rörelsevinsten

Läs mer

Det är smart att driva företag kooperativt. Det förenar det bästa av två världar resultatorientering och mänsklighet.

Det är smart att driva företag kooperativt. Det förenar det bästa av två världar resultatorientering och mänsklighet. Det är smart att driva företag kooperativt. Det förenar det bästa av två världar resultatorientering och mänsklighet. Socialt Företagande Info om Coompanion Definition sociala företag Inuti och utanför

Läs mer

Sjuttiotre procent av jobben fanns inom servicebranscher

Sjuttiotre procent av jobben fanns inom servicebranscher Befolkning 2012 Sysselsättning 2010 Näringsgren, arbetsgivarsektor och arbetsplatser Sjuttiotre procent av jobben fanns inom servicebranscher År 2010 var andelen jobb inom servicebranscher 72,9 procent

Läs mer

Nya och nedlagda företag

Nya och nedlagda företag Företag 2015 Nya och nedlagda företag Antalet nya företag minskade i alla landskapen Statistikcentralen minskade antalet nya företag med 8,3 procent under första kvartalet 2015 jämfört med motsvarande

Läs mer

Nya och nedlagda företag

Nya och nedlagda företag Företag 2015 Nya och nedlagda företag Antalet nedlagda företag ökade avsevärt Statistikcentralen minskade antalet nya företag med 9,1 procent under tredje kvartalet 2014 jämfört med motsvarande period

Läs mer

Nya och nedlagda företag

Nya och nedlagda företag Företag 2016 Nya och nedlagda företag Sjunkande antal nedlagda företag Enligt Statistikcentralen minskade antalet nya företag med en procent under tredje kvartalet 2015 jämfört med motsvarande period året

Läs mer

METSÄLIITTO OSUUSKUNTA PROTOKOLL 90 Fullmäktige. FO-nummer 0116300-4 22.11.2011 1(5) Metsätapiolas auditorium, Norrskensvägen 6, Esbo

METSÄLIITTO OSUUSKUNTA PROTOKOLL 90 Fullmäktige. FO-nummer 0116300-4 22.11.2011 1(5) Metsätapiolas auditorium, Norrskensvägen 6, Esbo FO-nummer 0116300-4 22.11.2011 1(5) EXTRA FULLMÄKTIGESAMMANTRÄDE Tid Onsdagen den 22 november 2011 klockan 14.00 Plats Metsätapiolas auditorium, Norrskensvägen 6, Esbo Närvarande Aikkinen Ilmari Alatalo

Läs mer

Konjunkturutsikterna 2011

Konjunkturutsikterna 2011 1 Konjunkturutsikterna 2011 Det går bra i vår omgivning. Hänger Åland med? Richard Palmer, ÅSUB Fortsatt återhämtning i världsekonomin men med inslag av starka orosmoment Världsekonomin växer men lider

Läs mer

KOMMISSIONENS YTTRANDE. av den 3.9.2015

KOMMISSIONENS YTTRANDE. av den 3.9.2015 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 3.9.2015 C(2015) 6197 final KOMMISSIONENS YTTRANDE av den 3.9.2015 enligt artikel 3.1 i förordning (EG) nr 714/2009 och artikel 10 i direktiv 2009/72/EG Finland (Åland)

Läs mer

Undersökning om lediga arbetsplatser

Undersökning om lediga arbetsplatser Arbetsmarknaden 2011 Undersökning om lediga arbetsplatser 2011, 1:a kvartalet Under det första kvartalet fler lediga arbetsplatser än för ett år sedan Enligt Statistikcentralen fanns det lediga jobb under

Läs mer

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer

På en rullande sten växer ingen mossa

På en rullande sten växer ingen mossa På en rullande sten växer ingen mossa Jag värdesätter PCF som pensionstagarnas egen intresseorganisation och för att den försvarar pensionstagare Det bästa med PCF är att där finns många aktiviteter och

Läs mer

Antalet konkurser minskade under januari november med 6,4 procent från året innan

Antalet konkurser minskade under januari november med 6,4 procent från året innan Rättsväsende 2014 2014, november Antalet konkurser minskade under januari november med 6,4 procent från året innan Enligt Statistikcentralens uppgifter anhängiggjordes under januari november 2014 totalt

Läs mer

Undersökning om lediga arbetsplatser

Undersökning om lediga arbetsplatser Arbetsmarknaden 211 Undersökning om lediga arbetsplatser 211, 3:e kvartalet Under det tredje kvartalet fler lediga arbetsplatser än för ett år sedan Enligt Statistikcentralen fanns det 4 lediga jobb under

Läs mer

MER MINDRE LÄRARHANDLEDNING. Kvinnliga småbrukare i Afrika vet vad som krävs

MER MINDRE LÄRARHANDLEDNING. Kvinnliga småbrukare i Afrika vet vad som krävs MER MINDRE LÄRARHANDLEDNING JÄMSTÄLLDHET FATTIGDOM MER MINDRE LÄRARHANDLEDNING JÄMSTÄLLDHET FATTIGDOM Om materialet Angela och Juliana har världens tuffaste jobb att vara kvinna och bruka jorden i ett

Läs mer

Undersökning om lediga arbetsplatser

Undersökning om lediga arbetsplatser Arbetsmarknaden 11 Undersökning om lediga arbetsplatser 11, :a kvartalet Under det andra kvartalet lika många lediga arbetsplatser som för ett år sedan Enligt Statistikcentralen fanns det 49 8 lediga jobb

Läs mer

Akava rf. Allmän presentation

Akava rf. Allmän presentation Akava rf Allmän presentation Tillsammans för framgång och trygghet Akava är en facklig centralorganisation för högutbildade. Akava har 35 medlemsorganisationer med närmare 600 000 medlemmar. Medlemskap

Läs mer

Vision Emmaus Björkås vision är att avskaffa nödens orsaker. Verksamhetsidé (Stadgarnas 2) Internationell solidaritet genom föreningens arbete för

Vision Emmaus Björkås vision är att avskaffa nödens orsaker. Verksamhetsidé (Stadgarnas 2) Internationell solidaritet genom föreningens arbete för Vision & idé Vision Emmaus Björkås vision är att avskaffa nödens orsaker. Verksamhetsidé (Stadgarnas 2) Internationell solidaritet genom föreningens arbete för att alla människor ska omfattas av mänskliga

Läs mer

Antalet konkurser minskade under januari september med 6,4 procent från året innan

Antalet konkurser minskade under januari september med 6,4 procent från året innan Rättsväsende, september Antalet konkurser minskade under januari september med 6,4 procent från året innan Enligt Statistikcentralens uppgifter anhängiggjordes under januari september totalt 2 278 konkurser,

Läs mer

Nya och nedlagda företag

Nya och nedlagda företag Företag 2016 Nya och nedlagda företag Grundandet av nya företag vänt uppåt Enligt Statistikcentralen ökade antalet nya företag med en halv procent under andra kvartalet 2016 jämfört med motsvarande period

Läs mer

Inkvarteringsstatistik

Inkvarteringsstatistik Transport och turism 2011 Inkvarteringsstatistik 2011, januari Utländska turisters övernattningar ökade med procent i januari I januari 2011 bokförde inkvarteringsanläggningarna i Finland 535 000 dygn

Läs mer

Förbundet Finlands Svenska Synskadade

Förbundet Finlands Svenska Synskadade Förbundet Finlands Svenska Synskadade Vad är FSS? Förbundet Finlands Svenska Synskadade rf. (FSS) är en intresse- och serviceorganisation av svenskspråkiga synskadade i Finland. Av landets omkring 80 000

Läs mer

Undersökning om lediga arbetsplatser

Undersökning om lediga arbetsplatser Arbetsmarknaden 2012 Undersökning om lediga arbetsplatser 2012, 2:a kvartalet Under det andra kvartalet lika många lediga arbetsplatser som för ett år sedan Enligt Statistikcentralen fanns det 2 lediga

Läs mer

Svensk- och tvåspråkiga kommuner. Bakgrundsinformation

Svensk- och tvåspråkiga kommuner. Bakgrundsinformation Svensk- och tvåspråkiga kommuner Bakgrundsinformation 2008 2017 Kommunerna i Svenskfinland 2017 49 av de finländska kommunerna är två- eller svenskspråkiga. Det finns sammanlagt 311 kommuner. Det finns

Läs mer

Inkvarteringsstatistik

Inkvarteringsstatistik Transport och turism 2012 Inkvarteringsstatistik 2012, januari Utländska turisters övernattningar ökade med 13 procent i januari 2012 I januari 2012 bokförde inkvarteringsanläggningarna i Finland 60 000

Läs mer

Undersökning om lediga arbetsplatser

Undersökning om lediga arbetsplatser Arbetsmarknaden 2012 Undersökning om lediga arbetsplatser 2012, 1:a kvartalet Under första kvartalet fler lediga arbetsplatser än för ett år sedan Enligt Statistikcentralen fanns det lediga jobb under

Läs mer

Nya och nedlagda företag

Nya och nedlagda företag Företag 2014 Nya och nedlagda företag Antalet nya företag minskade mest inom handeln Statistikcentralen minskade antalet nya företag med 8,4 procent under fjärde kvartalet 2014 jämfört med motsvarande

Läs mer

Inbjudan till Överenskommelsen mellan Västra Götalandsregionen och den sociala ekonomin

Inbjudan till Överenskommelsen mellan Västra Götalandsregionen och den sociala ekonomin Inbjudan till Överenskommelsen mellan Västra Götalandsregionen och den sociala ekonomin Vill du vara med och skapa historia? Sedan juni 2012 pågår ett arbete som ska ge invånarna i Västra Götalandsregionen

Läs mer

Instuderingsfrågor i historia åk 7

Instuderingsfrågor i historia åk 7 Instuderingsfrågor i historia åk 7 Läroboken s. 32-37 1. Vad innebär nationalismen? 2. Vem enade det tyska riket år 1871? 3. Vad kallades denna man? 4. Varför hade han fått detta smeknamn? 5. Mot vilka

Läs mer

SKAL 2015 Pålitligt framme SKAL

SKAL 2015 Pålitligt framme SKAL SKAL Om oss Intressebevakning från1936 Organisationen för företagare inom transport och logistik Intressebevakning i Finland och EU Cirka 5 500 företagare 9 lokalföreningar och 3 specialorganisationer

Läs mer

Informationsfriheten - Anders Chydenius och offentlighetsprincipens tillkomst professor Juha Manninen

Informationsfriheten - Anders Chydenius och offentlighetsprincipens tillkomst professor Juha Manninen Anders Chydenius stiftelse Verksamhetsberättelse för 2005 Seminarier År 2005 utvidgade Chydenius-stiftelsen sitt verksamhetsfält och gav ut sin första publikation. Centrala mål som uppnåtts under året

Läs mer

REKOMMENDATIONSAVTAL OM TELE- OCH EL- LEDNINGAR

REKOMMENDATIONSAVTAL OM TELE- OCH EL- LEDNINGAR 25.1.2008 uppdaterad avtalstext 1 REKOMMENDATIONSAVTAL OM TELE- OCH EL- LEDNINGAR MAA- JA METSÄTALOUSTUOTTAJAIN KESKUSLIITTO MTK R.Y. SVENSKA LANTBRUKSPRODUCENTERNAS CENTRALFÖRBUND SLC R.F. FINSK ENERGIINDUSTRI

Läs mer

Nya och nedlagda företag

Nya och nedlagda företag Företag 2014 Nya och nedlagda företag Antalet nya företag fortsätter minska Statistikcentralen minskade antalet nya företag med 6,2 procent under andra kvartalet 2014 jämfört med motsvarande period året

Läs mer

Aktuellt om projektstöden

Aktuellt om projektstöden Aktuellt om projektstöden Programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland 2014-2020 Petri Svanbäck och Sirkku Wacklin 3.11.2016 Positiva beslut om projektstöd 11.10.2016 NTM-centralen Leader

Läs mer

Ett medlemskap i Bostadsrätterna för att skapa opinion och styrka

Ett medlemskap i Bostadsrätterna för att skapa opinion och styrka Ett medlemskap i Bostadsrätterna för att skapa opinion och styrka Bostadsrätterna arbetar också fokuserat med opinionsbildning och information för att påverka samhället till bostadsrättens fördel. Ett

Läs mer

Undersökning om lediga arbetsplatser

Undersökning om lediga arbetsplatser Arbetsmarknaden 2014 Undersökning om lediga arbetsplatser 2014, 3:e kvartalet Färre lediga arbetsplatser under tredje kvartalet än för ett år sedan Enligt Statistikcentralens undersökning om lediga arbetsplatser

Läs mer

Obunden Samling för Åland r.f.

Obunden Samling för Åland r.f. Obunden Samling för Åland r.f. För det moderna, dynamiska och gröna Åland Åländskt hållbart rättvist Partiprogram 2014 Reviderat 16.10.2014 1. OBUNDEN SAMLING R.F. 1.1 INLEDNING Obunden Samling på Åland

Läs mer

Kreditinstitutens bokslut

Kreditinstitutens bokslut Finansiering och försäkring 2016 Kreditinstitutens bokslut 2016, 2:a kvartalet De inhemska bankernas finansnetto minskade med 5 procent och rörelsevinsten med 37 procent under andra kvartalet 2016 De inhemska

Läs mer

Lättläst version av Överenskommelsen

Lättläst version av Överenskommelsen Lättläst version av Överenskommelsen Överenskommelsen Överenskommelsen handlar om hur regeringen, de idéburna organisationerna inom det sociala området och Sveriges kommuner och landsting ska förhålla

Läs mer

KF som konsumenternas röst

KF som konsumenternas röst Konsumentplattform KF som konsumenternas röst Konsumentkooperationens uppgift är att skapa ekonomisk nytta och samtidigt göra det möjligt för medlemmen att med sin konsumtion bidra till hållbar utveckling.

Läs mer

Konjunkturen i Stockholms län. kv December 2017

Konjunkturen i Stockholms län. kv December 2017 Konjunkturen i Stockholms län kv3 2017 December 2017 Mestadels stark konjunktur i Stockholm Konjunkturläget i Stockholm 2017 kv3 Om rapporten Rapporten är utgiven av Stockholm Business Region och publiceras

Läs mer

Visita en del av en växande framtidsbransch

Visita en del av en växande framtidsbransch Bli medlem Visita en del av en växande framtidsbransch FÖR DIG SOM VERKAR INOM BESÖKSNÄRINGEN HAR Visita jobbat i över hundra år. Vi har sedan starten arbetat för branschens utveckling och för att våra

Läs mer

Utländska dotterbolag i Finland 2013

Utländska dotterbolag i Finland 2013 Företag 2014 Utländska dotterbolag i Finland 2013 Svenska bolag sysselsatte i synnerhet inom servicebranscherna Omkring 71 000 personer arbetade i svenska bolag år 2013, de flesta inom servicebranscherna.

Läs mer

Kjell Johansson Ktf Norrort (i stället för Lars Bryntesson Värmdö kommun)

Kjell Johansson Ktf Norrort (i stället för Lars Bryntesson Värmdö kommun) Seminariet Kooperativ -ett smart sätt att driva företag Catharina Andersson, ordförande i Konsumentföreningen Norrort, hälsade alla välkomna till seminariet och informerade om konsumentföreningen och varför

Läs mer

Chefdirektörens hälsning

Chefdirektörens hälsning Finlands Bank Chefdirektörens hälsning Ett stabilt penningvärde och ett väl fungerande finanssystem är viktiga för oss alla. Att sörja för det är centralbankernas uppgift. Centralbankerna i de länder

Läs mer

HANKEN EN ÖVERSIKT INTERNATIONELLT FOKUS INSTITUTIONER. Grundad i Helsingfors Campus i Vasa från Kandidat- och magisterstuderande 2300

HANKEN EN ÖVERSIKT INTERNATIONELLT FOKUS INSTITUTIONER. Grundad i Helsingfors Campus i Vasa från Kandidat- och magisterstuderande 2300 HANKEN EN ÖVERSIKT Grundad i Helsingfors 1909 Campus i Vasa från 1980 Kandidat- och magisterstuderande 2300 Forskarstuderande 160 Undervisande och forskande personal 130 Partneruniversitet 105 Alumner

Läs mer

alla kan bidra alla kan påverka alla kan arbeta = Socialt f öretagande tillväxt och vinster för alla PRESSMAPP Almedalsveckan 2009

alla kan bidra alla kan påverka alla kan arbeta = Socialt f öretagande tillväxt och vinster för alla PRESSMAPP Almedalsveckan 2009 alla kan bidra alla kan påverka alla kan arbeta = Socialt f öretagande tillväxt och vinster för alla 100% PRESSMAPP Arrangör: - Sociala arbetskooperativens intresseorganisation - och företagsrådgivaren

Läs mer

Konjunkturen i Stockholms län. kv December 2016

Konjunkturen i Stockholms län. kv December 2016 Konjunkturen i Stockholms län kv3 2016 December 2016 Positiv utveckling i Stockholm Konjunkturläget i Stockholm 2016 kv3 Om rapporten Rapporten är utgiven av Stockholm Business Region och publiceras fyra

Läs mer

Konjunkturen i Stockholms län. kv Mars 2017

Konjunkturen i Stockholms län. kv Mars 2017 Konjunkturen i Stockholms län kv4 2016 Mars 2017 Positiv utveckling i Stockholm Konjunkturläget i Stockholm 2016 kv4 Om rapporten Rapporten är utgiven av Stockholm Business Region och publiceras fyra gånger

Läs mer

Kort om Kårkulla Verksamheten inleddes Upprätthålls av alla 33 svensk- och tvåspråkiga kommuner i Finland (utom Åland). Vår primära uppgift

Kort om Kårkulla Verksamheten inleddes Upprätthålls av alla 33 svensk- och tvåspråkiga kommuner i Finland (utom Åland). Vår primära uppgift KÅRKULLA SAMKOMMUN Kort om Kårkulla Verksamheten inleddes 20.8.1960. Upprätthålls av alla 33 svensk- och tvåspråkiga kommuner i Finland (utom Åland). Vår primära uppgift är att ordna svenskspråkig omsorg

Läs mer