Sammanträdesprotokoll. 167 Dnr 2011/KA0295

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammanträdesprotokoll. 167 Dnr 2011/KA0295"

Transkript

1

2 Sammanträdesdatum Dnr 2011/KA0295 Yttrande till Regionförbundet över Järnvägens behov av ökad kapacitet förslag på lösningar för åren Informationen noteras till protokollet. Trafikverket har uppdraget av regeringen att utreda behovet av ökad kapacitet i järnvägssystemet fram till Det bedöms angeläget att åstadkomma en effektivare användning av spårkapaciteten, så att den ökade efterfrågan på resor och transporter på järnväg kan tillgodoses med tillfredställande kvalitet. Uppdraget ska redovisas 29 februari 2012 och en delredovisning som omfattar möjliga förändringar inom nationell plan ska redovisas 1 oktober Den 7 juli 2011 fick Vetlanda kommun av Regionförbundet i Jönköpings län en remissversion av rapporten. Kommunen fick möjlighet att bidra med synpunkter och kommentarer som skulle vara Regionförbundet tillhanda senast 19 augusti Vetlanda kommuns synpunkter samt Regionförbundets utkast till yttrande föreligger i bilagor. De synpunkter som skickats till regionförbundet kommer även att skickas direkt till Trafikverket före den 31 augusti 2011, då remisstiden löper ut.

3 Sammanträdesdatum Dnr 2011/KA0133 Detaljplan för del av Brogård 5:1, vid Tomashöjden 1, Vetlanda Arbetsutskottets beslut Detaljplan för del av Brogård 5:1, vid Tomashöjden 1, Vetlanda antas. Vid sydöstra fastighetsgränsen till Tomashöjden 1 finns ett område som i den gällande detaljplanen från 2010 är ämnad för gång- och cykelväg. Området ska överföras till fastigheten Tomashöjden 1. Planförslaget innebär att gc-vägen som ännu inte är anlagd istället blir planlagd som industrimark. Möjlighet finns att förlägga gång- och cykelvägen i anslutning till vändplanen i slutet av Tomasbacken. Planområdet är beläget vid Tomasbacken i industriområdet Tomashöjden i den västra delen av Vetlanda centralort, där Östanåvägen korsar Västerleden. Bedömningen är att genomförandet av detaljplanen inte innebär betydande miljöpåverkan i den betydelse som avses i plan- och bygglagen. Behov av någon miljökonsekvensbeskrivning föreligger därför inte. Samråd har skett under tiden 27 juni till och med 15 augusti De synpunkter som inkommit under denna tid har behandlats i Särskilt utlåtande daterat Utdrag: tekniska kontoret

4 Sammanträdesdatum Dnr 2011/KA0296 Samarbetsavtal gällande upphandling De fem höglandskommunerna Aneby, Eksjö, Nässjö, Sävsjö och Vetlanda förlänger nuvarande samarbetsavtal enligt p 5 avtalstid till och med , med justeringar av p 7 ersättning och p 15 avtalsuppföljning samt uppdatering av p 3 kontaktpersoner. Ny utvärdering av samarbetsavtalet görs under våren 2014 för att ta ställning till om nytt avtal ska tecknas. Nu gällande samarbetsavtal inom upphandling mellan höglandskommunerna löpte ut En utvärdering av avtalstiden (3 år) har genomförts av Höglandets affärsstrategiska råd (HAR) och föreligger i bilaga. Utvärderingen visar att en förlängning bör ske. Möjlighet finns att förlänga avtalet med ytterligare 3 år vilket HAR också föreslår.

5 Sammanträdesdatum Dnr 2011/KA0297 Halvårsbokslut per den 30 juni 2011 Kommunfullmäktige föreslås godkänna halvårsbokslut per den 30 juni Halvårsbokslut samt prognos per den 30 juni 2011 föreligger i bilaga. Av bokslutet framgår att resultatet för perioden januari till och med juni 2011 uppgår till -11,5 miljoner kronor. En stor förändring i förhållande till förra årets redovisning är att semesterlöneskulden nu redovisas på ett nytt sätt vilket innebär att halvårsresultatet är betydligt sämre än motsvarande period förra året. Det beräknade årsresultatet uppgår till 21 miljoner kronor. Investeringsvolymen uppgår enligt prognosen till 71 miljoner kronor. Koncernresultatet för första halvåret uppgår till 4,8 miljoner kronor. Måluppfyllelsen för de olika verksamhetsområdena redovisas i en särskild sammanställning.

6 Sammanträdesdatum Dnr 2011/KA0298 Införande av beslutsstödssystem Vetlanda kommun inför beslutsstöd med Hypergene som leverantör. Syftet med att införa ett beslutsstödssystem är att ge chefer lättillgänglig information om ekonomi, personal och annan verksamhetsrelaterade uppgifter som underlag för styrning av verksamheten. Bättre underlag ska i sin tur leda till förbättringar av verksamheten och lägre kostnader. Ett annat viktigt område är avstämningen av fullmäktiges mål nedbrutna till nämndmål och verksamhetsmål. I en förlängning bör samma system även kunna användas för chefernas prognosläggning. Efter en genomgång av olika leverantörer och deras produkter har man beslutat välja Hypergene som leverantör. 1,5 miljoner kronor är avsatt i investeringsbudgeten för beslutsstödssystem. Ekonomikontoret rekryterar en Controller som fungerar som projektledare för införandet av beslutsstöd- och beställningssystem.

7 Sammanträdesdatum Dnr 2011/KA0299 Borgensåtagande Vetlanda Stadshus AB Kommunfullmäktige föreslås besluta att såsom för egen skuld ingå borgen för Vetlanda Stadshus AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 96,7 miljoner kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader. Det totala högsta lånebeloppet ska beräknas på skuldebrevens respektive ursprungliga lånebelopp. Kommunfullmäktige föreslås besluta att såsom för egen skuld ingå borgen för Vetlanda Stadshus AB:s derivattransaktioner för motparter enligt finanspolicyn till ett totalt högsta om 96,7 miljoner kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader. Skärpta rutiner hos Kommuninvest innebär att vi behöver förnya borgensbeslut för våra kommunala bolag och någon ändring i sak har inte skett.

8 Sammanträdesdatum Dnr 2011/KA0300 Borgensåtagande Witalabostäder Kommunfullmäktige föreslås besluta att såsom för egen skuld ingå borgen för Witalabostäder AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 228 miljoner kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader. Det totala högsta lånebeloppet ska beräknas på skuldebrevens respektive ursprungliga lånebelopp. Kommunfullmäktige föreslås besluta att såsom för egen skuld ingå borgen för Witalabostäder AB:s derivattransaktioner för motparter enligt finanspolicyn till ett totalt högsta om 228 miljoner kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader. Skärpta rutiner hos Kommuninvest innebär att vi behöver förnya borgensbeslut för våra kommunala bolag och någon ändring i sak har inte skett.

9 Sammanträdesdatum Dnr 2010/KA0468 Borgensåtagande AB Vetlanda Industrilokaler Kommunfullmäktige föreslås besluta att såsom för egen skuld ingå borgen för AB Vetlanda Industrilokalers låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 82,5 miljoner kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader. Det totala högsta lånebeloppet ska beräknas på skuldebrevens respektive ursprungliga lånebelopp. Kommunfullmäktige föreslås besluta att såsom för egen skuld ingå borgen för AB Vetlanda Industrilokalers derivattransaktioner för motparter enligt finanspolicyn till ett totalt högsta om 82,5 miljoner kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader. Skärpta rutiner hos Kommuninvest innebär att vi behöver förnya borgensbeslut för våra kommunala bolag och någon ändring i sak har inte skett.

10 Sammanträdesdatum Dnr 2011/KA0301 Yttrande över Likvärdiga förutsättningar för den kommunalekonomiska utjämningen (SOU 2011:39) Kommunstyrelsen ställer sig bakom yttrandet översyn av den kommunala utjämningen, SOU 2011:39 som är likalydande för Aneby, Eksjö, Gislaved, Gnosjö, Habo, Mullsjö, Nässjö, Sävsjö, Tranås, Vaggeryd, Vetlanda och Värnamo kommuner. Yttrandet överlämnas till finansdepartementet. Vetlanda kommun har möjlighet att yttra sig över den statliga Utjämningskommittén.08 som har avlämnat sitt förslag till revidering av den kommunalekonomiska utjämningen (SOU 2011:39). Yttrandet ska vara inlämnat senast den 15 september I Jönköpings län överlämnar 12 av de 13 kommunerna likalydande yttranden över likvärdiga förutsättningar översyn av den kommunala utjämningen. Förslag till yttrande föreligger i bilaga.

11 Sammanträdesdatum Dnr 2011/KA0270 Samråd över verksamhetsplan och budget 2012 Regionförbundet Kommunfullmäktige föreslås godkänna förslag till verksamhetsplan och budget för Regionförbundet i Jönköpings län Regionstyrelsen överlämnar förslag till verksamhetsplan och budget 2012 (enligt Regionförbundets s beslut ) för samråd inför beslut för Regionstyrelsens sammanträde , bilaga. Vetlanda kommuns avgift uppgår för 2012 till totalt kronor.

12 Sammanträdesdatum Dnr 2011/KA0065 Ansökan om lån B-net Vetlanda kommun förskotterar kommunens finansiering i projektet kronor och i övrigt avslås låneansökan. Utbetalning görs när bevis kan lämnas om att bidrag från länsstyrelsen beviljats. B-Net ekonomisk förening ansöker om ett kommunalt lån på 4,5 miljoner kronor för att finansiera bredbandsutbyggnad i Bäckaby socken i väntan på utbetalning av EU-medel. Som säkerhet lämnas beslut om EU-bidrag på motsvarande belopp. Vetlanda kommun ska bidra med kronor till finansiering av projektet. Kommunen ska inte bedriva bankverksamhet och därmed begränsas möjligheten till förskottering av kommunens finansiering. Kommunal borgen lämnas normalt endast till de kommunala företagen. Fler ansökningar om bidrag för utbyggnad av bredband förbereds vilket gör att frågan är av principiell betydelse. I dagsläget är finansieringen av projektet från länsstyrelsen inte klar vilket gör att inga medel kan utbetalas förrän finansieringen är klar. Yrkanden Jan Johansson (VF) föreslår att Vetlanda kommun förskotterar kommunens finansiering i projektet med kronor i övrigt avslås låneansökan. Utbetalningen görs när bevis kan lämnas om att bidrag från länsstyrelsen beviljats. Gunilla Hjelm (C) och Tommy Bohman (S) tillstyrker Jan Johanssons förslag.

13 Sammanträdesdatum Dnr 2011/KA0302 Revidering av finanspolicy för Vetlanda kommun Kommunfullmäktige föreslås godkänna revidering av Vetlanda kommuns finanspolicy i enlighet med bifogat förslag daterat Nu gällande finanspolicyn med riskinstruktion antogs av kommunfullmäktige Finanspolicy anger övergripande regler för hur finansverksamheten i kommunkoncernen ska bedrivas och rapporteras. Detaljerade riktlinjer för det finansiella risktagandet återfinns i riskinstruktionen. Reviderat förslag till placerings- och finansieringspolicy har upprättats och föreligger i bilaga.

14 Sammanträdesdatum Dnr 2010/KA0321 Finansiering/borgen för Vetlanda Energi och Teknik AB:s investering i kraftvärmeverk Kommunfullmäktige föreslås besluta att såsom för egen skuld ingå borgen för Vetlanda Energi och Teknik AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 685 miljoner kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader. Det totala högsta lånebeloppet ska beräknas på skuldebrevens respektive ursprungliga lånebelopp. Fullmäktige föreslås vidare besluta att såsom för egen skuld ingå borgen för Vetlanda Energi och Teknik AB:s derivattransaktioner för motparter enligt finanspolicyn till ett totalt högsta belopp om 685 miljoner kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader. Vetlanda kommun som alternativ till borgen kan låna ut maximalt 316 miljoner kronor till Vetab alternativt Vetabs leasegivare förutsatt att leasegivaren pantsätter leasingavtalet till kommunen så att motpartsrisken blir Vetab. Om Upplåning för utlåning blir aktuell höja kommunens låneram från 50 miljoner kronor till 370 miljoner kronor. Kommunfullmäktige godkände Vetabs planerade investering i nytt kraftvärmeverk. Det totala finansieringsbehovet inklusive tilläggsinvesteringar beräknas efter att merparten av anbuden inkommit uppgått till 316 miljoner kronor. I förhållande till tidigare beslut behöver borgensramen därmed höjas. För att skapa viss marginal, höjs ramen med 45 miljoner kronor till 685 miljoner kronor. Upphandlingen av den kortfristiga finansieringen är avslutad. Upphandlingen av den långfristiga finansieringen har påbörjats och kommer att omfatta den långfristiga finansieringen i form av lån alternativt leasing. För att uppnå lägsta möjliga räntekostnad förutsätts att Vetlanda kommun lämnar borgen för Vetabs förpliktelser gentemot finansiärerna. Alternativt att Vetlanda kommun lånar upp motsvarande belopp för vidare utlåning till Vetab alternativt dess leasingsfinansiär. Volymen för borgen alternativt lån kan därmed bestämmas till maximalt 316 miljoner kronor.

15 Sammanträdesdatum Dnr 2011/KA0303 Mottagare av 2011 års utmärkelse Hedersplats Vetlanda Arbetsutskottets beslut Nils Bouveng och Lars Bergenhem tilldelas utmärkelsen 2011 års Hedersplats Vetlanda. Utdelning av utmärkelsen ska om möjligt ske i samband med Lejondagen den 24 september avgör varje år om utdelning av utmärkelsen Hedersplats Vetlanda ska ske eller inte och vem eller vilka som i så fall ska bli årets mottagare. Ett nomineringsförfarande har genomförts där allmänheten har fått möjlighet att föreslå kandidater under ett antal veckor. Mottagaren ska ha gjort Vetlanda känt i positiv bemärkelse eller gjort en stor insats för kommunen och dess invånare. Personen ska också vara född i eller länge varit verksam i Vetlanda kommun. Årets nomineringsförfarande har visat att flest nomineringar erhållits av dels Nils Bouveng och Lars Bergenhem, Sapas grundare och dels Lina Sandell, känd psalmdiktare. Yrkanden Tommy Bohman (S) föreslår att utdelningen av årets utmärkelse sker i samband med Lejondagen den 24 september Utdrag: Inge Gustafsson tekniska kontoret

16 Sammanträdesdatum Dnr 2011/KA0283 Programförslag vid besök från Hovet Arbetsutskottets beslut Fyra förslag överlämnas till länsstyrelsen: 1. läxläsningsprojektet i bostadsområdet Kantarellen 2. Jan Ekström, möbelsnickare 3. 6 servicelägenheter samlade med kvarterslokal och framarbetat av en föräldrarförening (OLIV) 4. därutöver påminns om kommunens gåva till Kronprinsessparet, en personlig guidad visning av naturreservatet Högarp Länsstyrelsen har i en skrivelse till kommunen framfört önskemål om lämpliga programpunkter vid ett eventuellt besök av hela eller delar av Kungafamiljen under Förslagen ska vara insända senast den 31 augusti Länsstyrelsen ska vidarebefordra tre förslag per län till Hovet. Utdrag: Länsstyrelsen i Jönköpings län

17 Sammanträdesdatum Dnr Kurser och konferenser Arbetsutskottets beslut Följande inbjudning noteras till protokollet: Juridik för kommunägda företag 7 november 2011, Stockholm Kommunakuten AB

Ställningstagande till VEMAB:s beslut angående byggnation av kraftvärmeverket

Ställningstagande till VEMAB:s beslut angående byggnation av kraftvärmeverket Arende Vimmerby kommun www.vimmerby.se Kommunstyrelseförvaltningen TJG TJÄNSTESKRIVELSE 2012-06-16 Diarienummer 19912011/370 Id 2012.1826 1(1) Kommunstyrelsen Ställningstagande till VEMAB:s beslut angående

Läs mer

Tunasalen, stadshuset, Vimmerby. Tisdag 22januari 2013 kl 09:00-09:05, 10:00-12:10 Ajournering kl 09:05-10:00

Tunasalen, stadshuset, Vimmerby. Tisdag 22januari 2013 kl 09:00-09:05, 10:00-12:10 Ajournering kl 09:05-10:00 VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL Sidnr 1(1) Plats och sammanträdestid Beslutande ledamöter Tunasalen, stadshuset, Vimmerby. Tisdag 22januari 2013 kl 09:00-09:05, 10:00-12:10 Ajournering kl 09:05-10:00

Läs mer

Kommunfullmäktiges sammanträde- kompletterande handlingar

Kommunfullmäktiges sammanträde- kompletterande handlingar Vimmerby kommun www. vimmerby.se Kornrnunstyrelseförvaltningen, Kansliavdelningen TIG KUNGÖRELSE 2013-01-23 1(1) Kommunfullmäktiges sammanträde- kompletterande handlingar Tid Måndagen den 28 januari 2013,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sida

Sammanträdesprotokoll Sida Sammanträdesdatum 1 (20) Plats och tid s sessionssal, stadshuset, kl. 18.30-20.00 Beslutande Gisela Brumme (S) Michael Petersson (M) Arne Ahlgren (S) Lola Frödeberg (VF) Anker Iskov Christensen (SD) Tommy

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-01-07. 1 Information till kommunstyrelsen KS 13/6. 2 Riktlinjer för investeringar KS 13/372

Sammanträdesdatum 2014-01-07. 1 Information till kommunstyrelsen KS 13/6. 2 Riktlinjer för investeringar KS 13/372 KOMMUNSTYRELSEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-01-07 PLATS OCH TID Nedre Fryken, tisdag 7 januari 2014, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Information till kommunstyrelsen KS 13/6 2 Riktlinjer

Läs mer

Tunasalen, stadshuset, Vimmerby Tisdag 20 augusti 2013, klockan 09:00-15:30 Ajournering 09:05-10:00

Tunasalen, stadshuset, Vimmerby Tisdag 20 augusti 2013, klockan 09:00-15:30 Ajournering 09:05-10:00 ~~::;l Vimmerby kommun www. vimmerby.se Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL l (2) 2013-08-20 Plats och sammanträdestid Beslutande Ledamöter Tunasalen, stadshuset, Vimmerby Tisdag 20 augusti 2013, klockan

Läs mer

Robert Mörk, (s), ordförande Bjarne Rasmussen (s) Annika Engelbrektsson (s) deltar 206-216 Roland Halvarsson (v) Lars-Gunnar Hedenquist (fp)

Robert Mörk, (s), ordförande Bjarne Rasmussen (s) Annika Engelbrektsson (s) deltar 206-216 Roland Halvarsson (v) Lars-Gunnar Hedenquist (fp) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2004-12-13 1. ( 27 ) Plats och tid: Folkets Hus, D-salen, kl. 13.00 17.00 Beslutande: Robert Mörk, (s), ordförande Bjarne Rasmussen (s) Annika Engelbrektsson (s) deltar 206-216

Läs mer

KARLSTADS KOMMUN. Ärende 1

KARLSTADS KOMMUN. Ärende 1 KARLSTADS KOMMUN Ärende 1 Dnr KS-2012-206 Dpl01 sid 1 (2) KARLSTADS KOMMUN KOMMUNLEDNINGSKONTORET Ekonomi- och verksamhetsstyrning Tjänsteskrivelse 2012-04-04 Per Björkengren, 054-5401046 per. bjorkengren@karlstad.se

Läs mer

Ersättare: Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 14 november 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 103-118

Ersättare: Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 14 november 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 103-118 Kommunstyrelsen 12 november 2008 1 (29) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl.13.30-17.00 Ajournering kl. 15.50-16.30 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Per-Åke Sandberg Sune Frisk Bengt-Olov

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 504 Kommunstyrelsen 2010-11-29

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 504 Kommunstyrelsen 2010-11-29 Sammanträdesdatum 504 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.40 Beslutande Inger Rydbrink, ordförande (s) Christina Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 1 (78) Plats och tid Stadshuset, sessionssalen, kl. 13.00 21.25 Beslutande Se sida 2 Övriga deltagare Johan Forssell, kommunsekreterare Inger Ronkainen, kommunsekreterare Anders Nordin, förslagställare,

Läs mer

KS 262 Ärende KS 2013/704

KS 262 Ärende KS 2013/704 Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 2013-12-03 KS 262 Ärende KS 2013/704 VA-taxa 2014, Vansbro Teknik AB Beslut Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att VA-taxan höjs fr.o.m. 2014-01-01

Läs mer

Christer Lundgren, (c) Per-Anders Olsson

Christer Lundgren, (c) Per-Anders Olsson 2012-10-23 1(37) Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Vindeln, tisdagen 23 oktober 2012, kl. 10.00-17.40 Ewa-May Karlsson, (c), ordförande Kent-Erik Mattsson,

Läs mer

Kommunstyrelsen 2009-11-26

Kommunstyrelsen 2009-11-26 TRELLEBORGS KOMMUN PROTOKOLL INNEHÅLL 290 Dagordningen, val av justerare samt dag och tid för justering av kommunstyrelsens protokoll 291 Redovisning av pågående jämförelseprojekt om gymnasiet 292 Ställningstagande

Läs mer

239 Svar på motion om mätning av bullernivåer från vindkraftverk. 240 Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område

239 Svar på motion om mätning av bullernivåer från vindkraftverk. 240 Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2012-11-13 Ärendelista 238 Svar på motion om stöd till ridskola 239 Svar på motion om mätning av bullernivåer från vindkraftverk 240 Taxa för prövning och tillsyn inom

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 294 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.30-15.15 Beslutande Markus Lund, ordförande (s), 134-151, 153-158 Stig Davidson, ordförande (c), 152 Evy Annér (s) Kaj Göransson

Läs mer

Daniel Andersson (S), ersättare Bengt Evertsson (MP) Kanslienheten torsdag 30 april 2015. Helena Randefelt

Daniel Andersson (S), ersättare Bengt Evertsson (MP) Kanslienheten torsdag 30 april 2015. Helena Randefelt Plats och tid Nya näset, kommunhuset, kl. 9.00-10.50 ande Irja Gustavsson (S), ordförande 92-119 Jonas Kleber (C), vice ordförande 92-119, ordförande 120-130 Per Söderlund (SD) Daniel Andersson (S) Anniette

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-05-16. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-05-16. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14 Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 13.00-17.00 Beslutande Övriga deltagande Andreas Svahn Christel Forsberg Magnus Andersson Inga-Britt Ritzman Magnus Fahlström

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2013-11-26

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2013-11-26 1(74) Plats och tid Rinmansalen, stadshuset, klockan 15:00-16.10 Ajournering 15:10-15:15 Beslutande Ersättare Jimmy Jansson (S), ordförande Sarita Hotti (S) Mikael Edlund (S) Ann-Sofie Wågström (S) ersätter

Läs mer

Protokoll. Kommunstyrelsen 2014-03-10 22-43

Protokoll. Kommunstyrelsen 2014-03-10 22-43 Kommunstyrelsen 22-43 2 22 Årsredovisning 2013 för Alingsås kommun... 6 23 Flerårsstrategi för Alingsås kommun - förändring av årsplan... 7 24 Ansökan om förlängd kommunal borgen - Montessoriskolan Globen...

Läs mer

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 Plats och tid Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (FP) 49-62, 70-76 Ronald Hagbert

Läs mer

Revisionsberättelse för budgetåret 2014 - prövning av ansvarsfrihet enligt 5 kap. 25 a kommunallagen

Revisionsberättelse för budgetåret 2014 - prövning av ansvarsfrihet enligt 5 kap. 25 a kommunallagen KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2015-04-01 KS-2015/620.912 1 (4) HANDLÄGGARE Björkbacka, Per-Erik Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se Kommunfullmäktige Revisionsberättelse

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

Medfinansiering av statlig infrastruktur. Ansvarsfördelning, finansieringsalternativ samt översikt over medfinansieringsprocessen

Medfinansiering av statlig infrastruktur. Ansvarsfördelning, finansieringsalternativ samt översikt over medfinansieringsprocessen Medfinansiering av statlig infrastruktur Ansvarsfördelning, finansieringsalternativ samt översikt over medfinansieringsprocessen 25 februari 2013 Medfinansiering För att uppnå det övergripande målet för

Läs mer

Protokoll 2014-04-02

Protokoll 2014-04-02 2014-04-02 Kommunstyrelsen Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2014-04-02, klockan 17:00 18:35 Beslutande Katarina Hansson (S) Mats Hellgren (M) Annica Moberg (S) Margareta Engman (M) Lennart Eriksson

Läs mer

STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (38) Beslutande Tomas Mörtsell (C) ordförande, 55 66, 68 81 Therese Granström (C)

STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (38) Beslutande Tomas Mörtsell (C) ordförande, 55 66, 68 81 Therese Granström (C) STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (38) Plats och tid Kommunhuset, Storuman 2013-06-04 kl. 13.00 14.00 Beslutande Tomas Mörtsell (C) ordförande, 55 66, 68 81 Therese Granström (C) Veronika Håkansson (M) Tina

Läs mer

Protokoll Nr 6 Sammanträdesdatum 2010-03-02 Sammanträdestid 08.30 11.30

Protokoll Nr 6 Sammanträdesdatum 2010-03-02 Sammanträdestid 08.30 11.30 Protokoll Nr 6 Sammanträdesdatum 2010-03-02 Sammanträdestid 08.30 11.30 Kommunstyrelsens arbetsutskott Närvarande Ledamöter Mari-Louise Wernersson (c), ordförande Gerry Norberg (s), 2:e vice ordförande

Läs mer

%ad 4// Vansbro kommun. Kommunstyrelsen Protokoll 2014-09-16. Tid och plats Vansbrorummet, tisdagen den 16 september 2014 kl. 08.30-16.15.

%ad 4// Vansbro kommun. Kommunstyrelsen Protokoll 2014-09-16. Tid och plats Vansbrorummet, tisdagen den 16 september 2014 kl. 08.30-16.15. Tid och plats Vansbrorummet, tisdagen den 16 september 2014 kl. 08.30-16.15 ande Karl Björklund, M Nall Lasse Andersson, S ej 219-221 Per-Anders Westhed, C ej 219 Torsten Larsson, KD ej 2 19-220 Anders

Läs mer

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00 Sammanträdesprotokoll 1 (48) Plats och tid Måndagen den 7 juni 2010 i Portalen, Baggängsvägen 65, klockan 13.00 16.00 Sammanträdet ajournerades klockan 14.20-14.45 Beslutande Övriga deltagande Niina Laitila

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 19 maj 2015 kl. 8:30-9:10 Plats KS-salen, stadshuset Omfattning 37-38 Beslutande Anders Andersson (C) Christina Fosnes (M) Bertil Dahl (V) Inger Hilmansson

Läs mer