Sammanträdesprotokoll

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammanträdesprotokoll"

Transkript

1 1 (44) Plats och tid Ovalen, stadshuset, måndag 24 november 2014, kl Beslutande Peter Roslund (S), ordf Rune Berglund (S) Helena Stenberg (S) Brith Fäldt (V) Lars-Olof Pettersson (S) Ann-Louise Hagström (MP) Lena Vikberg (S) Majvor Sjölund (C) Mats Johansson (S) Helén Lindbäck (KD) Marita Björkman (S) Åke Forslund (FP) Lars U Granberg (S) t.o.m. 240 Lage Hortlund (M) Laila Stålnacke (S) Övriga deltagare Se sida 2. Utses att justera Lars-Olof Pettersson Justeringens tid och plats Kommunledningskontoret, måndag 1 december 2014 Paragrafer Sekreterare Inger Ronkainen Ordförande Peter Roslund Justerande Lars-Olof Pettersson Organ Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsen Anslags uppsättande Anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Underskrift/anslaget av Inger Ronkainen

2 2 (44) Övriga deltagare Mats Berg, kommunchef Birgitta Samuelsson, ekonomichef Birgitta Wennerberg, personalstrateg, 241 Ingela Lyckne, pensionshandläggare, 241 Riitta Hovinen, enhetschef kultur, park och fritid, 247 Roland Hansson, fritidskonsulent, 247 Johan Forssell, kommunsekreterare Inger Ronkainen, kommunsekreterare

3 3 (44) Innehållsförteckning... Sid 227 Överläggningar med revisorerna Unga i Piteå granskar Revidering av Piteå kommuns grafiska manual Medfinansiering och samarbetsavtal, Destination Piteå Medfinansiering av nyföretagarverksamhet Ansökan om bidrag till projekt Främjande av tillväxt och innovationer i de gröna näringarna Fortsatt delägande i The Node Pole (North Sweden Datacenter Location AB) Årsplan/tidplan för ekonomiska aktiviteter för år Information om UNGSAM - Samverkansprojekt för unga i Piteå Månadsrapport för Piteå kommun januari - oktober Revisionsrapport - Granskning av socialnämndens underskott Revisionsrapport - Granskning av trygghetslarm Delegationsbeslut - anmälan till kommunstyrelsen Delgivningsärenden Förslag till bestämmelser om omställningsstöd och pension till förtroendevalda (OPF-KL) Bestämmelser om ersättning till Piteå kommuns förtroendevalda Förändrad näringslivsorganisation Hamntaxa Renhållningstaxa för hushållsavfall och därmed jämförligt avfall Höjning av felparkeringsavgift Nya avgifter vid kommunala fritidsanläggningar Höjning av vissa badavgifter Överenskommelse om samarbete inom missbruks- och beroendevård mellan landsting och kommuner i Norrbotten Detaljplan Bergsviken 6:56 m.fl. Piteå kommun Tillfälliga lån Justering av ramar i VEP mellan miljö- tillsynsnämnden, samhällsbyggnadsnämnden och fastighets- och servicenämnden Annonsering av kommunfullmäktiges sammanträden under Svar på medborgarförslag om gång- och cykelväg Jävre - Pitsund Svar på motion angående utredning av nämndsorganisation efter 2014 års val... 43

4 4 (44) 256 Redovisning av medborgarförslag som överlåtits till nämnd för beslut... 44

5 5 (44) 227 Överläggningar med revisorerna Diarienr 14KS417 Kommunens förtroendevalda revisorer har begärt att få träffa kommunstyrelsen. Mötet utgår från ett antal frågor som revisorerna önskar ställa. De frågor och synpunkter som kommer fram under mötet kommer revisionen att sammanfatta i en rapport. Revisorernas diskussionsunderlag kommunstyrelsen 14 november 2014

6 6 (44) 228 Unga i Piteå granskar 2015 Diarienr 14KS416 Beslut Kommunstyrelsen beslutar att granskningsuppdraget för år 2015 är att granska framtidens Piteå hur vill de unga att Piteå ska se ut i framtiden. Medborgardialog för och med unga Piteå kommun har som ett strategiskt område att utveckla medborgardialogen med Piteborna, dessutom finns en särskild satsning på att utveckla dialogen för och med unga. Medborgardialog för och med unga består av följande metoder; Personligt enkät, Unga i Piteå tycker, Unga i Piteå projekt, Unga i Piteå frågar, samt Unga i Piteå granskar där 1-5 klasser får ett uppdrag att ur ett bredare perspektiv granska en fråga på uppdrag av kommunstyrelsen. Resultatet redovisar de till kommunstyrelsen genom rapport, film, folder eller det media de väljer för sin redovisning. Eftersom årets frågeställningar i Unga/Student i Piteå tycker hade fokus på Piteå kommuns prioriterade målområde Ett Piteå för alla med ökad mångfald samt boendemiljöer och bostäder valdes dessa frågor ut till 2015 års unga granskar. I handlingsplanen för mångfald står det att en antiryktesundersökning ska genomföras i syfte att förebygga oönskad attitydutveckling och verka ryktespreventivt i samhället i stort. Botkyrka kommun har genomfört en antiryktesundersökning och tanken är att undersökningen som genomförs i Piteå ska utgå från denna modell. Kommunstyrelsen har tidigare beslutat att en antiryktesundersökning ska genomföras bland deltagarna i PiteåPanelen. Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 11 november 2014

7 7 (44) 229 Revidering av Piteå kommuns grafiska manual Diarienr 13KS487 Beslut 1. Kommunstyrelsen antar förslag till revidering av Piteå kommuns grafiska manual enligt bilaga 13KS487-1 med följande ändringar: - På sidan 22 i manualen: Under ny rubrik Lokala motiv skrivs följande in Lokala motiv ska användas i så stor utsträckning som möjligt. - Sidan 37 i förslaget till grafisk manual angående bildekor tas bort. 2. Den grafiska manualen revideras 1 gång per mandatperiod. 3. Informationsenheten får i uppdrag att göra en sammanställning av övriga grafiska symboler som används. Sammanställningen kommer att behandlas som ett särskilt ärende vid kommunstyrelsens sammanträde 2 februari Piteå kommuns grafiska manual har reviderats enligt bifogad bilaga 13KS I samband med revidering och implementering av förändringar kommer Informationsenheten att arbeta för att minimera undantag från profilen i syfte att stärka Piteå kommuns varumärke. De större förändringarna består i att Piteå kommuns logotyp har litet k i kommun enligt skrivregler och att kommunens logotyp primärt ska användas utan förvaltnings- eller verksamhetsnamn. I övrigt tydliggörs användningsområden för Piteå kommuns och Piteås logotyper samt kort information om grafisk identitet på webb, app och sociala medier. Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår vid sammanträde 10 november 2014, 175 kommunstyrelsen besluta att ant förslag till revidering av Piteå kommuns grafiska manual enligt bilaga 13KS487-1 med följande tillägg på sidan 22 i manualen: Under ny rubrik Lokala motiv skrivs följande in Lokala motiv ska användas i så stor utsträckning som möjligt samt att den grafiska manualen revideras 1 gång per mandatperiod. Yrkanden Ordförande Peter Roslund (S), Mats Johansson (S), Lars-Olof Pettersson (S), Brith Fäldt (V) och Ann-Louise Hagström (MP): Bifall till arbetsutskottets förslag med ändring att sidan 37 i föreslaget till grafisk manual angående bildekor tas bort samt att informationsenheten får i uppdrag att göra en sammanställning av övriga grafiska symboler som används. Sammanställningen kommer att behandlas som ett särskilt ärende vid kommunstyrelsens sammanträde 2 februari Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag med ordförandens m.fl. förslag till ändring och tillägg. Forts.

8 8 (44) Forts. Bilaga 13KS487-1 Grafisk manual Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 10 november 2014, 175

9 9 (44) 230 Medfinansiering och samarbetsavtal, Destination Piteå Diarienr 14KS330 Beslut 1. Kommunstyrelsen beslutar att underteckna avsiktsförklaringen samt att avsätta i ett rambeslut totalt 4,5 miljoner kronor till Destinationsutveckling samt kronor till handelsutveckling. Finansieringen fördelas över åren 2015, 2016 och Medlen anslås från tillväxtpolitiska reserven. Piteå kommuns insats responderar mot medlemsantalet i Destination Piteå, och kan således bli mindre än den beslutade ramen. Under 2014 har ett avtal reglerat relationen mellan Piteå kommun och Destination Piteå. Fortsatt finns ett behov av att reglera samverkan på liknande sätt. Inga förändringar föreslås i avtalet annat än att det förlängs med tre år, så att Destination Piteå kan använda kommunens medel som medfinansiering i projekt som gynnar destinationsutveckling. Förväntningen är att Piteå kommuns grundfinansiering till stor del växlas upp med lika mycket regionala medel. Detta möjliggör en offensiv utveckling av destinationsnäringen i Piteå. Utvecklingen av handel i Piteå behöver fortsatt stärkas. Det finns ett starkt samröre mellan destinationsutveckling och handelsutveckling, därför är det naturligt att Destination Piteå har ett ansvar för handelsutvecklingen. Piteå kommun föreslås satsa extra resurser om kronor per år för ändamålet, men förväntningen från Piteå kommun är också att delar av den ramfinansiering som föreslås (1,5 miljoner kronor) också går till att stärka handelns utveckling. Piteå kommuns grundfinansiering utgörs enligt avtalet av en uppväxling en privat krona motsvarar två kommunala kronor) av medlemsfinansieringen av samma verksamhet. Det innebär att kommunen åtar sig en finansiering upp till 1,5 miljoner kronor, men att finansieringen kan bli lägre om inte medlemmarna svarar upp med sin del av finansieringen. Kommunledningskontorets uppfattning I Piteå kommuns tillväxtprogram är destinationsutveckling, genom primärt stärkande av turistnäringen prioriterat. Vidare har Piteå ett starkt varumärke vad gäller sommarturism. En utmaning ligger i att förlänga säsongen, något som Destination Piteå har arbetat aktivt med. Det finns signaler om att handelns utveckling inte är tillräcklig. Då kommunen ser framför sig en utveckling av centrumhandeln är det viktigt att skapa förutsättningar för en levande handel. Under året har Destination Piteå utarbetat ett koncept för ändamålet, och står i startgroparna för att tillsammans med handelsaktörerna genomdriva konceptet. Forts.

10 10 (44) Forts. Nivåerna på äskat belopp är i förhållande till andra satsningar höga. Däremot är inte nivåerna höga i relation med andra kommuner. Det är kommunledningskontorets uppfattning att satsningarna på våra spetsområden (enligt tillväxtprogrammet) också ska prioriteras i tillväxtarbetet och finansieringen från den tillväxtpolitiska reserven. Motsvarande nivåer finns för de kreativa näringarna och för de näringar som lever av skogen. Därför anser kommunledningskontoret att 1,5 miljoner kronor är en rimlig nivå. Av ovanstående skäl föreslås kommunstyrelsen att underteckna den bilagda avsiktsförklaringen och att avsätta motsvarande 5,4 miljoner kronor fördelat över tre år till ändamålet. Avsiktsförklaring Destination Piteå

11 11 (44) 231 Medfinansiering av nyföretagarverksamhet Diarienr 14KS331 Beslut 1. Kommunstyrelsen medfinansierar Start Företagarcentrum (eller motsvarande projektnamn) med kronor under åren 2015, 2016 och Medlen anvisas ur tillväxtpolitiska reserven. 3. Förutsatt att START Företagarcentrum ansöker och får beviljad en externfinansiering kommer kommunens finansiering att sträcka sig in i 2018 (projektperioden är tre år från startdatum). Därför delegerar kommunstyrelsen till kommunstyrelsens ordförande att godkänna en projektmedfinansiering som sträcker sig in i år 2018, utifrån samma förutsättningar som gäller under perioden Sökande: Piteå kommun Verksamhetens namn: START Företagarcentrum Projektansvarig: Ulf Fjällström Projekttid: Anspråk: Minst tkr och max tkr Beskrivning Företagarcentrum bedriver en verksamhet som ska underlätta för människor att starta företag i Piteå. Verksamheten har sedan mitten av 1990-talet finansierats av externa medel i mer eller mindre utsträckning. Detta är möjligt eftersom man på regional, nationell och internationell nivå hela tiden under perioden prioriterat nystartsverksamhet. Sedan fyra år tillbaka samverkar verksamheten med dess motsvarighet i Skellefteå. En stor del av verksamheten har varit externt finansierad, primärt via Europeiska Unionen. Under första delen av 2015 finns inga förutsättningar att söka externa pengar för verksamheten. Trots detta finns en ambition att fortsätta samverkan med Skellefteå, men också att utvidga samverkan med fler kommuner. Det finns också en ambition från verksamheten att söka extern finansiering via ett projekt som har till uppgift att öka antalet nyföretagare och att öka överlevnaden av dessa. För att säkerställa att verksamheten, om än i liten omfattning finns kvar vid Piteå kommun behövs en finansiering från tillväxtpolitiska reserven. Detta eftersom nystartsverksamheten under så lång tid varit projektfinansierad. Under första delen av 2015 ska arbetet med en strukturfondsansökan fortskrida. Verksamheten kommer att utgöras av en grund om två tjänster, omkostnader och en mindre del rörliga Forts.

12 12 (44) Forts. medel. Vid en eventuell medfinansiering medför möjligheter att utöka andelen aktiviteter som riktar sig mot överlevnadsgrad bland bildade företag. De aktiviteter som planeras för är: Individuell rådgivning Informationsträffar Grupprådgivning, företrädelsevis kvällstid Tematräffar med befintliga företag (överlevnadsgrad) Verksamheten söker också samverkan med andra aktörer inom nyföretagarområdet. Ansökt medfinansiering för verksamheten kommer också att utgöra projektmedfinansiering i en framtida projektansökan. Det innebär att verksamheten på sikt kommer att kunna växla upp medel med det dubbla, och därigenom ytterligare stärka arbetet med nyföretagande och befintligt företagande i kommunen. Kommunledningskontorets uppfattning Företagarcentrum har under lång tid utgjort en väl fungerande del av kommunens näringlivsbefrämjande insatser. Det råder fortsatt en osäkerhet kring regional projektfinansiering under åtminstone första halvåret Verksamheten kan fortsatt övervintra på sparlåga på kronor. För att kunna agera aktivt med uppsökande verksamhet (affärsrådgivning), expertrådgivning och högkvalitativa tematräffar mot befintligt näringsliv krävs externfinansiering, eller ett betydligt större verksamhetsstöd. Verksamheten ligger inom tillväxtprogrammet och utgör kärnan i kommunens arbete med nyföretagande. Ett eventuellt beslut om medfinansiering ska ses både som en bryggfinansiering och som en medfinansiering av ett framtida EU-projekt. Ett framtida projekt har preliminärt startdatum den 1 augusti För att underlätta för projektansökan föreslås kommunstyrelsen att ge kommunstyrelsens ordförande i delegation att fatta beslut om att projektet fortlöper fram till 30 juni 2018 (eller senare), med då från ett startdatum tre år tidigare. Av ovanstående anledning föreslår kommunledningskontoret kommunstyrelsen att bifalla ansökan och att anslå medel från tillväxtpolitiska reserven för ändamålet. Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 5 november 2014 Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 10 november 2014, 176

13 13 (44) 232 Ansökan om bidrag till projekt Främjande av tillväxt och innovationer i de gröna näringarna Diarienr 14KS288 Beslut 1. Piteå kommun medfinansiserar projektet Innovationscentrum Öjebyn med kr under år Medel anvisar ur den tillväxtpolitiska reserven. Bakgrund Försöksstationen i Öjebyn med verksamhet som bedrivs av SLU (Sveriges Lantbruksuniversitet) och Hushållningssällskapet har förutsättningar att tillsammans med Grans Naturbruksskola utvecklas till ett nav för kunskapsöverföring och innovationer kopplat till de gröna näringarna i norra Sverige. En hearing genomfördes 2013 om hur utvecklingsarbetet på bästa sätt ska kunna drivas vidare. Efter hearingen bildades en utvecklingsgrupp bestående av representanter från LRF (Lantbrukarnas riksförbund), Piteå kommun, SLU, Norrmejerier, Länsstyrelsen i Norrbotten samt Grans Naturbruksgymnasium/NLL. Utvecklingsgruppen har efter hearingen arbetat vidare med att utveckla projektet och skapa förutsättningar för finansiering. I Piteå kommun finns 226 jordbruksföretag som tillsammans omsätter 213 mkr och brukar 8372 ha åker vilket innebär att Piteå kommun har största arealen åker i länet. Vidare finns 35 % av länets mjölkkor i kommunen och sammantaget kan man säga att Piteå kommun är länets främsta jordbrukskommun. Vision, syfte och mål Visionen för försöksstationen i Öjebyn är att skapa ett nav där landsbygdens aktörer kan mötas för att samverka kring, forskning, utveckling, utbildning och företagsamhet. Syftet med projektet är att skapa utveckling och tillväxt i de gröna näringarna. Målet är att under projektperioden nå hälften av jordbruksföretagen i Piteå kommun samt på sikt även fler företag i Skellefteåområdet och övriga fyrkanten. Projekttid Oktober 2014 september 2015 Forts.

14 14 (44) Forts. Projektledning En styrgrupp bildas med representanter från Piteå kommun, Grans Naturbruksgymnasium, SLU, Norrmejerier, Länsstyrelsen, Landstinget, LRF. Projektet leds av en projektkoordinator. Finansiärer Projektmedel via Länsstyrelsen kr, Piteå kommun kr samt övriga regionala intressenter kr. Den totala projektomslutningen uppgår till kr. Fyra strategiska utvecklinsområden 1. Entreprenörskap i samverkan med andra aktörer i kommunen utveckla ett koncept för att stödja unga med idéer inom de gröna näringarna. Idéer om företagskuvös kommer att diskuteras bl.a. i samverkan med START Företagarcentrum och Piteå Science Park (PSP). 2. Forskning, försök och innovationer en försöksbädd för att se hur förändrat klimat och nya energilösningar kan komma att påverka grödor, sådd och skörd. 3. Sociala innovationer förstudie för att se hur socialt företagande kan utvecklas kring skötsel av anläggningen i Öjebyn. 4. Kompetensutveckling kurser, utbildning, rådgivning inom område 1-3. Projektbeskrivning författad av Helena Zimmer, Hushållningssällskapet Kommuneldningskontorets tjänsteskrivelse 9 otkober 2014t

15 15 (44) 233 Fortsatt delägande i The Node Pole (North Sweden Datacenter Location AB) Diarienr 14KS409 Beslut 1. Kommunstyrelsen beslutar om fortsatt delägande i The Node Pole (North Sweden Datacenter Location AB) under en treårsperiod med en årlig grundfinansiering om kronor per år. 2. Medel anvisas ur den tillväxtpolitiska reserven. Sammanfattning En ny industrinäring är på framväxt och TNP (The Node Pole)-området är framgångsrikt och konkurrenskraftigt, något som styrks av de etableringar som redan är genomförda, de följdinvesteringar som genomförs löpande samt att områdets erbjudanden ligger mycket högt i konkurrens med övriga europeiska siter. Konkurrensen är hård och kan förväntas hårdna ytterligare framöver, varför bolagets erbjudanden måste stärkas ytterligare. Kommunledningskontorets bedömning är att det handlar framförallt om nedanstående delar: Tydligare och med leveransfärdiga erbjudanden Nya siter/erbjudanden måste tas fram Tydliggöra vilka krav som måste vara uppfyllda för att en aktör ska kunna vara med i ett säljerbjudande Förtydliga rollfördelningen mellan bolag och kommun, där det tydligt uttalas att TNP tillsammans med den kommunala organisationen kvalitetssäkrar respektive erbjudande, TNP sköter det aktiva säljarbetet och kommunerna ansvarar för att ha fungerande processer när ett företag visar intressen för ett erbjudande Att TNP fokuserar på dess verksamhetsidé och inte blir en samlingsorganisation för allt utvecklingsarbete som förväntas ske, bland annat inom ramen för den regionala datacenterstrategin Att TNP fortsätter att aktivt omvärlds-och marknadsbevaka i syfte att bevara den konkurrensfördel som i dagsläget finns. Piteå måste aktivt arbeta för att stärka elkapaciteten och att minska ner Norrbotniakorridoren i syfte att stärka konkurrenskraften gentemot omvärlden Bakgrund Piteå kommun bildade tillsammans med Luleå kommun, Bodens kommun och Norrbottens läns landsting ett gemensamt säljbolag i syfte att locka bolag med stora datalagringsbehov att etablera sig i någon av ägarkommunerna. Möjligheten att genom att aktivt säljarbete kunna locka till sig dessa bolag aktualiserades i samband med att Facebook valde att etablera ett Forts.

16 16 (44) Forts. megadatacenter i Luleå, vilket var den första etableringen utanför USA. Det visade sig att Norrbotten och inte minst Boden-Luleå-Piteåregionen hade stora konkurrensfördelar jämfört med stora delar av övriga världen inom denna relativt nya bransch. Billig och ren el, kyla, minimal risk för översvämningar, jordbävningar mm, tillgång till vatten och annan infrastruktur, gjorde regionen mycket konkurrenskraftig, ekonomiskt, miljömässigt, säkerhetsmässigt. När dessa grundbultar finns på plats gick det också att visa upp andra styrkor som exempelvis närheten till ett tekniskt universitet, flygplats och en stark och välorganiserad kommunal leveransorganisation. Beslutet att bilda ett gemensamt säljbolag var i det läget kopplat till att många av världens stora bolag var i stort behov av att kunna lagra sina stora och växande datamängder på ett kostnadseffektivt, miljömässigt och säkert sätt. Detta skulle främst ske genom att bolagen i fråga bygger egna megadatacenter, alternativt låter andra bygga och sedan hyra in sig. Mot bakgrund av detta bedömdes att det fanns ett så kallat tidsfönster på cirka tre år, under vilken tid denna utbyggnad skulle ske. Efter denna treårsperiod skulle marknaden vara mättad och endast marginella nyetableringar skulle äga rum. Efter hand som bolagets verksamhet fortlöpte och där säljresorna både blev ett uppsökande säljarbete och en unik omvärldsbevakning av en ny bransch som var under framväxande. Båda delarna innebar att The Node Pole ytterligare stärkte koncept och konkurrenskraft genom att läsa av trenderna på ett strategiskt plan. Det blev allt tydligare att marknaden var större och att datamängderna växte i snabbare takt än tidigare beräknat. Det handlade inte längre bara om de stora bolagens megadatacenter, utan det började dyka upp bolag vars affärsidé är att bygga så kallade co-locations där ett eller flera bolag kan hyra in sig för att lagra data. I Piteå ser Fortlax stora möjligheter att vidga sin marknad inom detta område och arbetar aktivt med Piteå Kommun för att bygga ett starkt erbjudande som säljorganisationen kan visa upp på säljresorna. Redan under 2013 blev det uppenbart att datalagringsbranschen är en ny stor bransch under framväxt där det inte finns något tydligt tidsfönster som begränsar möjligheterna till stora etableringar fortlöpande, bara erbjudandet är nog starkt från de kommuner som vill ha denna typ av etableringar. Resultat Sammantaget måste resultaten under den senaste 3-årsperioden bedömas som mycket starka. Facebook har beslutat att bygga en andra hall i Luleå och i Boden har både KNC-mining och Hydro 66 etablerat anläggningar och båda företagen har redan beslutat om följdinvesteringar i Boden, forskning har börjat byggas upp inom området och en regional datacenterstrategi har antagits av Länsstyrelserna i Norr- och Västerbotten. Forts.

17 17 (44) Forts. Förutom de redan beslutade och genomförda investeringarna finns många offertförfrågningar ute och Boden och Piteås erbjudanden ligger mycket högt uppe i en europa-ranking. Resultat i Piteå Piteå har framförallt två erbjudanden som presenteras på säljresorna. Dessutom arbetar Piteå kommun och TNP aktivt med att stärka privata företags koncept, i syfte att ytterligare bredda TNP-regionens totala erbjudande. Ännu har inga etableringar landat i Piteå, däremot har Piteå legat mycket högt uppe vid åtminstone tre stora etableringar. Erfarenhetsmässigt är det klarlagt att Piteås erbjudande är starkt när det kommer till marken, läget, detaljplaneläget, tillgång till vatten och ren el, säkerhet och den kommunala mottagningsorganisationen. Den svaga punkten är att Piteå inte har tillräcklig elkapacitet på plats. Jämfört med konkurrenterna kan Piteå inte erbjuda tillräcklig elkapacitet från dag 1, utan en etablerare måste förlita sig på att det löfte som Vattenfall ger om att ha tillräcklig kapacitet på plats inom månader från beslut om etablering. Detta är inte nog starkt om konkurrenterna kan erbjuda full elkapacitet redan i samband med att erbjudandet presenteras. Den andra svagheten i Piteå är att vi inte kan ta nog många intressanta erbjudanden i och med att Norrbotniabanekorridoren lägger en död hand över en del intressanta områden, exempelvis i anslutning till Öhns industriområde. Kommunledningskontorets förslag The Node Pole (TNP) kommer att fortsätta sin verksamhet. Övriga ägarkommuner har eller kommer att besluta om att fortsätta sitt delägarskap i bolaget och att göra det med en grundfinansiering om i första hand kronor per år under tre år. Vidare gör kommunledningskontoret bedömningen att datalagringsbranschen kommer att fortsätta växa och att det känns naturligt för Piteå kommun att fortsätta arbetet med att utveckla erbjudanden i syfte att locka hit bolag som behöver lagra data. Den kompetens som byggts upp och de konkurrensfördelar som TNP-regionen byggt upp bör vidareutvecklas. Piteå kommun behöver aktivt arbeta med att stärka erbjudandet genom att både hitta nya siter och att få Vattenfall att bygga ut elnätets prestanda. Kommunledningskontoret föreslår ett fortsatt delägande i The Node Pole, med en årlig grundfinansiering om kronor per år under 3 år. Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 10 november 2014 Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 10 november 2014, 177

18 18 (44) 234 Årsplan/tidplan för ekonomiska aktiviteter för år 2015 Diarienr 14KS343 Beslut Kommunstyrelsen reviderar sitt beslut 27 oktober 2014, 212, enligt följande: 1. Behandlingen av förslag till budget 2016 och verksamhetsplan sker enligt ärendebeskrivningens förslag B) nedan, d.v.s. att arbets- och personalutskottet genomför ett sammanträde 1 juni 2015 som enbart behandlar förslag till budget 2016 och verksamhetsplan Budgetberedningens sammanträden förläggs under perioden maj. 3. Fördjupad månadsrapport genomförs enligt ärendebeskrivningens förslag C) nedan d.v.s. fördjupad månadsrapport flyttas till mars månad för att kunna utgöra ett underlag till budget, i april genomförs månadsrapport. Kommunstyrelsen fastställde 27 oktober 2014, 212, årsplan/tidplan för ekonomiska aktiviteter Tidplanen bygger på att kommunfullmäktige fastställer verksamhetsplan (VEP) i juni Tidigare har rutinen varit att fullständigt budgetdokument presenterats först på kommunstyrelsens sammanträde. På arbetsutskottets sammanträde har förslag till investeringar, justering av nämnders ramar samt preliminärt resultat för perioden presenterats. Utifrån förda diskussioner mellan kommunledningskontoret samt ekonomi- och inköpsavdelningen har det konstateras att tidsramen är för snäv för att budgetdokumentet, så långt som möjligt, ska kunna presenteras i sin helhet på arbets- och personalutskottets sammanträde 25 maj Arbets- och personalutskottets sammanträde 25 maj 2015 förbereder ärenden inför kommunstyrelsen sammanträde 8 juni. Detta innebär att om utskottets sammanträde senareläggs till 1 juni, kommer kallelse till kommunstyrelsesammanträdet att skickas relativt sett nära sammanträdet. Alternativet är ett extra sammanträde med utskottet den 1 juni, ett sammanträde som enbart behandlar förslag till budget 2016 och verksamhetsplan Då kan kommunstyrelsens kallelse skickas kring 29 maj, för att så snart som möjligt efter den 1 juni kompletteras med förslag till verksamhetsplan. Dessa alternativ kan sammanfattas enligt följande: A/ På arbets- och personalutskottets sammanträde 25 maj 2015 presenteras förslag till investeringar, justering av nämnders ramar samt preliminärt resultat för perioden. Budgetdokumentet i sin helhet presenteras på kommunstyrelsens sammanträde 8 juni Forts.

19 19 (44) Forts. B/ Arbets- och personalutskottet genomför ett sammanträde 1 juni 2015, som enbart behandlar förslag till budget 2016 och verksamhetsplan Detta förslag skickas som en komplettering till den kallelse som redan gått ut till kommunstyrelsens sammanträde 8 juni Oavsett vilket av ovanstående alternativ som väljs bör budgetberedningens sammanträden förläggas under perioden maj. Då fördjupad månadsrapport i april inte kommer att vara fastställt så att den kan utgöra ett underlag i budgetprocessen utan beslutas samtidigt med budgeten, samt att det är en snäv tidsplan under maj månad för att hinna med både process för budgetdokument och process för fördjupat månadsrapport föreslås följande alternativ: C/ Fördjupad månadsrapport flyttas till mars månad för att kunna utgöra ett underlag till budget, i april genomförs månadsrapport. Om en flytt till mars månad sker bör Piteå Kommunföretag AB och Piteå Science Park AB ta ställning till om bolagen ska flytta sitt delårsbokslut till mars månad eller ligga kvar separat med delårsbokslut i april månad. D/ Det enbart genomförs månadsrapport för mars och april, ingen fördjupad månadsrapport. För Piteå Kommunföretag AB och Piteå Science Park AB kvarstår delårsbokslut april som tidigare. Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 6 november 2014 Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 10 november 2014, 178

20 20 (44) 235 Information om UNGSAM - Samverkansprojekt för unga i Piteå UNGSAM som startades hösten 2013 är ett samarbetsprojekt för unga i Piteå. Syftet med projektet är: - Unga i Piteå ska hitta sin väg till ett självständigt liv med egen försörjning och deltagande i samhällsbyggandet. - Kontakterna mellan unga och olika aktörer/verksamheter i Piteå ska underlättas. - Den digitala kommunikationen med unga ska förbättras - Aktörer ska få en ökad förståelse för varandras roller och verksamheter. Vera Nilsson, verksamhetsutvecklare Samhällsbyggnad näringsliv och samhälle, lämnar lägesrapport om projektet UNGSAM.

21 21 (44) 236 Månadsrapport för Piteå kommun januari - oktober 2014 Diarienr 14KS413 Beslut Kommunstyrelsen godkänner månadsrapporten januari-oktober 2014 och lägger den till handlingarna. Ekonomi och upphandlingsavdelningen har tillsammans med förvaltningarna arbetat fram ett månadsresultat per 31 oktober Piteå kommun uppvisar ett resultat för perioden januarioktober 2014 på plus 42,4 mkr. För helåret prognostiseras ett resultat på plus 13,8 mkr. Månadsrapport januari-oktober 2014 Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 10 november 2014, 179

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Sida 1/12 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået kl. 13.30 15.15 Ajournering, kl. 14.45 14.50 Beslutande Birgitta Jönsson (S), ordf 12 delar av 13 Christer Laurell (C), vice ordf 12 och delar av 13, ordf

Läs mer

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Personalutskottet 2014-04-02

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Personalutskottet 2014-04-02 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Kommunhusets tingssal, den 2 april 2014 Beslutande Carl-Axel Blom (S), ordförande Ingbritt Loberg (S), v ordförande Anders Svensson (M), ledamot

Läs mer

Kommunstyrelsen 2015-01-07 1(19 )

Kommunstyrelsen 2015-01-07 1(19 ) Kommunstyrelsen 2015-01-07 1(19 ) Plats och tid Nämndrummet, Kommunhuset, Skoghall, kl 13:30-15.30 Beslutande Siw Gidlöf (S), ordförande Sara Asp (S), v ordförande Per Aspengren (S) Lillemor Larsson (V)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrummet Karpen, kl 14.00-14.50, 15.05-15.55 1 (16) Beslutande Arnold Andréasson (c), ordförande Bo Dahlqvist (pf), 1:e vice ordförande Ulrika Thulin (s), 2:e vice

Läs mer

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 17:00-17.50 ande Övriga närvarande Se bifogad uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Sten Ekström, revisionens ordförande, 22 Utses att justera Benny Eriksson

Läs mer

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Sammanträdesdatum s. 1 (12) Plats Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Beslutande Robert Wenglén (M) Yvonne Andreasson (FP) Richard Jerneborg (M) Mozghan

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

Motion om utvärdering av EU projekt med kommunal medfinansiering

Motion om utvärdering av EU projekt med kommunal medfinansiering Kommunfullmäktige 2009 11 30 200 476 2010 11 29 179 422 Kommunstyrelsen 2010 11 15 209 506 Arbets och personalutskottet 2010 10 11 190 398 Dnr 09.729 008 novkf37 Motion om utvärdering av EU projekt med

Läs mer

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Fredrik Löfqvist, kommunchef Karolina Larsson, nämndsekreterare, ej 49

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Fredrik Löfqvist, kommunchef Karolina Larsson, nämndsekreterare, ej 49 Sida 1 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået, kl 15.00 16.10. Beslutande Torbjörn Ekelund (FP), ordförande Anette Hallberg (S), tjänstgörande ersättare för Birgitta Jönsson (S) Christer Laurell (C) Ej

Läs mer

Upprop och anmälningar om förhinder

Upprop och anmälningar om förhinder 1(12) Kf 1 Kf 1 Upprop och anmälningar om förhinder 2(12) Kf 2 Kf 2 Kungörelse av fullmäktigesammanträdet Kungörelse av fullmäktigesammanträdet anslogs på kommunens anslagstavla den 22 december 2014. Kallelse

Läs mer

Ånge kommunkontor, måndag den 25 juni 2007. Ulf Stecksen. Sten-Ove Danielsson. Kommunstyrelsen. Ånge kommunkontor

Ånge kommunkontor, måndag den 25 juni 2007. Ulf Stecksen. Sten-Ove Danielsson. Kommunstyrelsen. Ånge kommunkontor 1 (6) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, måndag den 25 juni 2007, kl. 11.30 12.30. Sten-Ove Danielsson, s, ordförande Stiven Wiklund, s, vice ordförande Åke

Läs mer

Se bilagd förteckning

Se bilagd förteckning Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kommunstyrelsen 2007-07-19 1 Plats och tid torsdag 19 juli 2007 kl. 19.00-20.35 Beslutande Se bilagd förteckning Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2009-12-03 1 [15] Plats och tid Lilla Tjörnsalen, kommunkontoret kl 08.30 09.10 Beslutande Martin Johansen (FP) ordförande Lars Thorsson (M) Louise Marklund (KA) Benny Andersson

Läs mer

Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister Mattsson (S) Bengt Mård (M) Tommy Edenholm (KV)

Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister Mattsson (S) Bengt Mård (M) Tommy Edenholm (KV) 7HYLTE KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-04-13 1 (7) Plats och tid Räddningsstationen, Hyltebruk kl 08.30 12.00 Beslutande Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister

Läs mer

Socialnämnden 2014-11-11 1. Ingela Melchersson (S) Birgitta Antonsson (KD) Britt Hogenstedt (M) Rune Sandberg (KD) Elisabeth Cobb (M)

Socialnämnden 2014-11-11 1. Ingela Melchersson (S) Birgitta Antonsson (KD) Britt Hogenstedt (M) Rune Sandberg (KD) Elisabeth Cobb (M) 2014-11-11 1 Plats och tid Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Carl August-rummet, kommunkontoret Tisdagen den 11november 2014 klockan 9:30-11:30 Ove Bäck (C), ordförande Maria Gustafsson (S), 2:e vice

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1998-10-12 1(12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 94-103. ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen

Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 94-103. ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen 24 september 2014 1(12) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 13.30-15.50 Ajournering kl. 14.47-15.00, 15.23-15.45 Beslutande: Ersättare: Per Gruvberger, ordf Sune Frisk Marina

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 15.00-15.15 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2006-11-22 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Tommy Nilsson (s) ordf Lars Olsson (c)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2011-02-15 Sid: 1 Instans Allmänna utskottet Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 13.00-16.50 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Nicklas Huuva (KD) ordförande Bengt-Göran

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2007-06-18 1 (15) Plats och tid Konferensrummet, Västergården, Askersund, 2007-06-18 kl. 15.00 17.00. Beslutande Torbjörn Karlsson (s), ordförande Kurt Andersson

Läs mer

Medlemskap i Winternet ekonomisk förening samt finansiering

Medlemskap i Winternet ekonomisk förening samt finansiering Kommunfullmäktige 2012 01 30 10 31 Kommunstyrelsen 2012 01 16 17 42 Arbets och personalutskottet 2012 01 16 15 35 Dnr 11.347 10 augkf10 Medlemskap i Winternet ekonomisk förening samt finansiering Bilaga:

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum: 2009-06-17 Sid: 1 Instans Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 17.30-18.00 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera LarsÅke Magnusson (KD), ordförande Bertil Nilsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(8)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(8) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(8) Plats och tid Sammanträdesrum Yxningen, Nya kommunhuset, kl 13.30 15.15 Beslutande Ledamöter Magnus Hesse, (M), ordförande Lennart Haraldsson, (S), vice ordförande Ulf Dahl,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid 2004-09-29 98 Organ Socialnämnden Plats och tid Vårdcentralens konferensrum, kl 17.00 18.00 Beslutande Arne Ottosson (m), ordförande Inger Isaksson (kd) tj ers Gunnie Davidsson (c) Annelie Nyberg (fp)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsen 2004-10-12 1(11) Plats och tid Kommunkontoret, Grästorp 2004-10-12, kl 13.00-16.45 Beslutande Roger Andersson (c), ordförande Inger Paulsson (c) Svante Classon (c) Göran Enström (s) Sören

Läs mer

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista) 1(12) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-16.00 Beslutande Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Läs mer

Åke Thörnesjö (M) ordf. Bosse Pettersson (C) 1:e vice ordf. Eva WennStröm (S) 2:e vice ordf. Sonja Höglund (SIV) Gunnar Eriksson (S)

Åke Thörnesjö (M) ordf. Bosse Pettersson (C) 1:e vice ordf. Eva WennStröm (S) 2:e vice ordf. Sonja Höglund (SIV) Gunnar Eriksson (S) Sida PROTOKOLL 1(12) Plats och tid Sessionssalen, Nämndhuset, kl 8:30-11:45 Beslutande Ledamöter Åke Thörnesjö (M) ordf. Bosse Pettersson (C) 1:e vice ordf. Eva WennStröm (S) 2:e vice ordf. Sonja Höglund

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 12 Plats och tid Lessebo kommunkontor, tisdagen den 7 maj 2013, kl. 15.00 15.45 ande Monica Widnemark, (s) ordf. Evert Nilsson (s), 2:e vice ordf. Göran Borg (s) Jan O Eriksson (s) Annette Severinsson-Åstrand

Läs mer

Elin Rapp. Sten-Ove Danielsson. Hans-Erik Beck

Elin Rapp. Sten-Ove Danielsson. Hans-Erik Beck 1 (13) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Justeringens plats och tid Paragrafer Underskrifter Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdagen den 23 augusti 2011 kl. 9.00 12.00, 13.00

Läs mer

Tommy Edenholm (KV), ordf. Magnus Rasmusson (S), vice ordf.

Tommy Edenholm (KV), ordf. Magnus Rasmusson (S), vice ordf. Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 2011-08-10 1 (15) Plats och tid Barn- och ungdomskontoret, kl. 13.00-16.00 Beslutande Tommy Edenholm (KV), ordf. Magnus Rasmusson (S), vice ordf. Övriga deltagare

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-10-22 1(11) Plats och tid Kommunhuset, klockan 16.00-18.00 ande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Ersättare Tjänstemän Kent Lagrell (M) ordförande Jim Adolfsson

Läs mer

Kultur och Fritidsnämndens kontor

Kultur och Fritidsnämndens kontor 1(12) Plats och tid Kommunkontoret, Foxen, den 25 augusti, kl 16.30-18.30 (ajourn. kl 17.15-17.30) Beslutande Ledamöter Lars Jonehög, ordf, FP Mats Andersson, C Kristina Kristiansson, S Mårten Karlsson,

Läs mer

Förslag till komplettering av Luleå kommuns regler kring Pension och avgångsersättningar för förtroendevalda

Förslag till komplettering av Luleå kommuns regler kring Pension och avgångsersättningar för förtroendevalda Kommunfullmäktige 2012-09-24 174 416 2012-09-10 179 454 2012-08-27 177 381 Dnr 12.389-02 septkf16 Förslag till komplettering av Luleå kommuns regler kring Pension och avgångsersättningar för förtroendevalda

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-06-30 1 (9)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-06-30 1 (9) Kommunstyrelsen 2014-06-30 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrummet Nasa, Tingsbacka, måndagen den 30 juni 2014, kl 8.00 8.40. Beslutande Britta Flinkfeldt Jansson (S), ordförande Leif Rönnqvist (S), ledamot

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-02-27 1. Charles Eriksson. Kommunkontoret, Ödeshög. Ordförande/Magnus Oscarsson. Justerande/Charles Eriksson

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-02-27 1. Charles Eriksson. Kommunkontoret, Ödeshög. Ordförande/Magnus Oscarsson. Justerande/Charles Eriksson 1 Plats och tid Carl August-rummet, kommunkontoret, Ödeshög måndagen den 27 februari 2012 kl 9:00-10:00 Beslutande Magnus Oscarsson (KD), ordförande Anders Rydberg (KD), ersättare för Arne Arvidsson (KD)

Läs mer

jj/dt7f' Justeringens platsochlidµ Justerand~/- Utdrags bestyrkande Justeras 2014-04-14 Kommunstyrelsens personalutskott

jj/dt7f' Justeringens platsochlidµ Justerand~/- Utdrags bestyrkande Justeras 2014-04-14 Kommunstyrelsens personalutskott Sammanträdesprotokoll 1 (5) 2014-04-14 Kommunstyrelsens personalutskott Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby, den 14 april 2014 kl. 08.30-12.00 ande Roger Fredriksson Kenneth Michaelsson Anna

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2004-02-04 1. Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2004-02-04 1. Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m) 2004-02-04 1 Plats och tid Stadshuset, rum 2, kl 09.45-11.20 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m) Kanslichef Per Hildingson Utvecklingschef

Läs mer

Föredragningslista. 13 Ersättning till förtroendevalda 14 Ändring av sammanträdesdag 15 Lärare utan föreskriven behörighet

Föredragningslista. 13 Ersättning till förtroendevalda 14 Ändring av sammanträdesdag 15 Lärare utan föreskriven behörighet Föredragningslista Plats och tid för sammanträdet Föredragande Ånge kommunkontor, personal- och ekonomienheten, fredag den 20 januari 2006, kl 08.30 Ärenden 1 Justering 2 Föregående mötesprotokoll Göran

Läs mer

Kävlinge kommunhus, Fullmäktigesalen, Kullagatan 2, Kävlinge. Samtliga bilagor har skickats ut i samband med kommunstyrelsens kallelse

Kävlinge kommunhus, Fullmäktigesalen, Kullagatan 2, Kävlinge. Samtliga bilagor har skickats ut i samband med kommunstyrelsens kallelse Kallelse/föredragningslista Kungörelse 2014-10-01 Kommunfullmäktige Tid 2014-10-13, kl. 19:00 Plats Bilagor Kävlinge kommunhus, Fullmäktigesalen, Kullagatan 2, Kävlinge Samtliga bilagor har skickats ut

Läs mer

Kommunhuset, rum 293, kl 13,15-16,00. Birgitta Luoto. Klas-Gunnar Appel Bjarne Westerlund Ann Svensson Jan Staszewski Gunnar Carlsson Agnetha Bertheau

Kommunhuset, rum 293, kl 13,15-16,00. Birgitta Luoto. Klas-Gunnar Appel Bjarne Westerlund Ann Svensson Jan Staszewski Gunnar Carlsson Agnetha Bertheau 1 Plats och tid Kommunhuset, rum 293, kl 13,15-16,00 Beslutande Heikki Perttula Birgitta Luoto Ivan Abrahamsson Klas-Gunnar Appel Bjarne Westerlund Ann Svensson Jan Staszewski Gunnar Carlsson Agnetha Bertheau

Läs mer

Investeringsbudget Tekniska nämnden 2014

Investeringsbudget Tekniska nämnden 2014 Tjänsteskrivelse Sida 1(2) Kommunledningsförvaltningen Morgan Persson,0550-88024 morgan.persson@kristinehamn.se Datum 2013-12-04 Ks/2013:187 041 Budget Investeringsbudget Tekniska nämnden 2014 Sammanfattning

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2013-03-05 35 Plats och tid Mobergsalen kommunhuset Emmaboda, 2013-03-05, 13:00 14:30 Beslutande Övriga deltagare Tema Ann-Marie Fagerström (s) ordförande Stig-Ove Andersson (s) Bo Eddie Rossbol (s) Jan-Olof

Läs mer

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået, kl 15.00 16.35. Beslutande Torbjörn Ekelund (FP), ordförande Annette Hallberg (S) tjänstgörande ersättare för Birgitta Jönsson (S) Christer Laurell (C) Ej

Läs mer

PROTOKOLL 1 (15) 2014-01-15

PROTOKOLL 1 (15) 2014-01-15 PROTOKOLL 1 (15) 2014-01-15 Personalnämnden Plats och tid Stadshuset kl. 13.00-16.10 Beslutande Harriet Classon (S), ordförande Lennart Burvall (S) Monica Grape (M) Tomas Teglund (S) Maria Wiksten (KD)

Läs mer

Per-Inge Pettersson, C Rosie Folkesson, S Gunilla Aronsson, C Tommy Ejnarsson, V Mikael Petersson, FP Carina Littorin 57

Per-Inge Pettersson, C Rosie Folkesson, S Gunilla Aronsson, C Tommy Ejnarsson, V Mikael Petersson, FP Carina Littorin 57 Sammanträdesprotokoll 1 (10) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl. 14.00-16.20 Beslutande Lars Rosander,C Mattias Wärnsberg, S Åke Nilsson, KD Tomas Söreling, S Pär Edgren, M ej 57 Carola

Läs mer

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Åke Malmqvist (MP) ersättare för Susanne Stambolidou Tellebo (FP) Jan Plantin (M) Kristina Pettersson (S)

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Åke Malmqvist (MP) ersättare för Susanne Stambolidou Tellebo (FP) Jan Plantin (M) Kristina Pettersson (S) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (14) Plats och tid Vård och omsorgsförvaltningen, Heby, kl 12.30 16.00 Beslutande Karl-Arne Larsson (C), ordförande Åke Malmqvist (MP) ersättare för Susanne Stambolidou Tellebo

Läs mer

Plats och tid Kommunkontoret, Vindelns kommun, 16 december 2014, kl. 10.00 12.00

Plats och tid Kommunkontoret, Vindelns kommun, 16 december 2014, kl. 10.00 12.00 2014-12-16 1(16) Plats och tid Kommunkontoret, Vindelns kommun, 16 december 2014, kl. 10.00 12.00 Beslutande Ewa-May Karlsson, (c), ordförande 174-177, 179-187 Christer Lundgren, (c), ordförande 178 Marianne

Läs mer

PROTOKOLL 2014-04-07

PROTOKOLL 2014-04-07 Tid och plats Beslutande Ledamöter Ersättare Övriga närvarande Ersättare Måndag 7 april 2014 kl. 17.00-18.25 i konferensrum Yngern Nykvarns kommunhus. Björn Håkansson (m), ordförande Jan Linderhielm (np)

Läs mer

Janet Andersson (S) ledamot Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Annette Linander (C) ledamot Håkan Svensson-Sixbo (V) ledamot

Janet Andersson (S) ledamot Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Annette Linander (C) ledamot Håkan Svensson-Sixbo (V) ledamot Sammanträdesprotokoll Sida 1 (9) Plats och tid Stadshuset, 14.00-15.15 ande Johan Andersson (S) ordförande Janet Andersson (S) ledamot Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Annette Linander (C) ledamot Håkan

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LULEÅ KOMMUN BEVIS/ANSLAG 2014-02-19 1(7) Plats och tid Fritidsförvaltningens sammanträdesrum Bävern, kl. 14.00-16.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LULEÅ KOMMUN BEVIS/ANSLAG 2014-02-19 1(7) Plats och tid Fritidsförvaltningens sammanträdesrum Bävern, kl. 14.00-16. LULEÅ KOMMUN Fritidsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 2014-02-19 1(7) Plats och tid Fritidsförvaltningens sammanträdesrum Bävern, kl. 14.00-16.30 Beslutande Enligt närvarolista Övriga

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2014-08-28

Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2014-08-28 Barn- och ungdomsnämnden Paragraf Ärendelista Sammanträdesdatum 2014-08-28 69 Budgetuppföljning och ekonomisk redovisning år 2014 70 Budget skolskjuts 2015 71 Återremiss motion om förskola i Vallberga

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (11) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Beslutande Stig Eng (c) Ordförande Monica Olsson

Läs mer

Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna torsdagen den 29 januari 2009, kl. 19.00 21.40. Maj Birgersson (kd) 1-16

Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna torsdagen den 29 januari 2009, kl. 19.00 21.40. Maj Birgersson (kd) 1-16 Utbildningsnämnden 2009-01-29 Plats och tid för sammanträdet Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna torsdagen den 29 januari 2009, kl. 19.00 21.40 Beslutande Elisabeth Rydström (c),ordförande Jörgen

Läs mer

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesdatum 2011-05-31 14 (33) 139 Dnr 2011/105 Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd INLEDNING

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Sammanträdesdatum KOMMUNFULLMÄK TIGES REVISORER SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) 18 april 2013 Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 15.00 17.00 Beslutande Leif Nilsson (S), ordföran de Stig Johansson (M) Anders Eriksson (C)

Läs mer

Utdrag ur Sammanträdesprotokoll

Utdrag ur Sammanträdesprotokoll 1 (1) Kommunstyrelsen Utdrag ur Sammanträdesprotokoll Sammanträde med Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Onsdag den 12 oktober 2011 Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal A 287, kl 13:30-14:34 Sekreterare

Läs mer

Sammanträdesdatum 2015-05-28. 2 Val av två protokolljusterare samt dag för justering

Sammanträdesdatum 2015-05-28. 2 Val av två protokolljusterare samt dag för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2015-05-28 PLATS OCH TID KilArena, torsdag 28 maj 2015, 19.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Upprop 2 Val av två protokolljusterare samt dag för justering

Läs mer

Sammanträdesdatum. Vård- och Omsorgsnämnden 2004-11-18. Innehållsförteckning. Ärenden

Sammanträdesdatum. Vård- och Omsorgsnämnden 2004-11-18. Innehållsförteckning. Ärenden Vård- och Omsorgsnämnden 2004-11-18 1 (13) Plats och tid Kommunhuset rum 293, kl 13.15 15.30 Beslutande Sören Carlsson (s) Ann Svensson (s) Hans Nilsson (fp) Klas-Gunnar Appel (s) Lennart Samuelsson (s)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2010-08-24 Sid: 1 Instans Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 15.00-16.15 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera LarsÅke Magnusson (KD), ordförande Kristina

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Nr 21 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Plats och tid Melleruds kommunkontor, tisdagen den 11 oktober 2005, klockan 08.30-12.15, 13.00 16.45 Beslutande Robert Svensson (c) Johnny Stücken

Läs mer

2011-11-10 2015-04-27 1 (11) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 27 april, 2015, kl. 13.00 15.15. Beslutande

2011-11-10 2015-04-27 1 (11) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 27 april, 2015, kl. 13.00 15.15. Beslutande 2011-11-10 2015-04-27 1 (11) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 27 april, 2015, kl. 13.00 15.15. Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Yoomi Renström (S) Ordförande Mikael Jonsson

Läs mer

Johan Edenholm (KV) Tommy Edenholm (KV) Marie-Louise Lindström (S) Per Borg, kommunchef Susanne Ohlsson, mötessekreterare

Johan Edenholm (KV) Tommy Edenholm (KV) Marie-Louise Lindström (S) Per Borg, kommunchef Susanne Ohlsson, mötessekreterare Kommunstyrelsen 2014-12-18 1 (7) Plats och tid Forum, Hyltebruk. Kl. 16:00-16:30 Beslutande Henrik Erlingson (C) ordförande Gunnel Johansson (S) Karin Åkesson (C) Micael Arnström (S) Carl Larsson (M) Maria

Läs mer

Gunilla Aurusell (S) och Niklas Magnusson (M)

Gunilla Aurusell (S) och Niklas Magnusson (M) Kommunstyrelsen 1 (6) Plats och tid Kommunhuset, Hellqvistsalen, måndagen den 21 juni 2010, klockan 17.00-17.30. Beslutande Per Strengbom (S), ordförande, Margareta Johansson (S), Rolf Lindgren (S), Sergio

Läs mer

Socialnämnden. Lars G Andersson (S), Gunnar Hagström (S), Eleonor Westlund (C) 78-80, Maivor Norgren (M) och Mona Stavholt (KD)

Socialnämnden. Lars G Andersson (S), Gunnar Hagström (S), Eleonor Westlund (C) 78-80, Maivor Norgren (M) och Mona Stavholt (KD) Socialnämnden 1 (10) Plats och tid Kommunhuset, Hellqvistsalen, Kungsör, tisdagen den 24 november 2009, klockan 13.15 16.15. Ajournering 14.30-14.50 ande Görel Nilsson ordförande (S), Carina Granberg (S),

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2007-06-05 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-14.35 Beslutande Övriga närvarande LarsÅke Magnusson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m), 1:e vice ordförande

Läs mer

Protokoll 2013-04-03

Protokoll 2013-04-03 2013-04-03 Kommunstyrelsen Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2013-04-03, klockan 17:00 17:10 Beslutande Dan-Åke Moberg (S) Mats Hellgren (M) Christer Thörner (S) Margareta Engman (M) Annica Moberg (S)

Läs mer

Kommunstyrelsen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-09-10. Underskrifter ANSLAG/BEVIS

Kommunstyrelsen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-09-10. Underskrifter ANSLAG/BEVIS Plats och tid Sammanträdesrummet Mästaren, kl 14.00-16.45 ande Claes Jägevall (FP) ordf Laila Gröhn (FP) ersätter Alda Daniel (FP) Claes-Gunnar Almestål (FP) Ann-Britt Danielsson (M) Peo Andersson (M)

Läs mer

Socialnämnden 2012-12-05

Socialnämnden 2012-12-05 PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(19) Plats och tid Kommunförvaltningen, 2012-12-05, kl. 09.00-1615 ande Övriga deltagande Ann-Sofi Larsson, V Jan Larsson, S Owe Pekkari, S Anita Sköld, M Lena Elsasdotter

Läs mer

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-26 1(5) Kommunstyrelsen

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-26 1(5) Kommunstyrelsen 2013-03-26 1(5) Plats och tid: Centrumhuset i Alvesta den 26 mars 2013, kl 17.00 17.35. Beslutande Mats Johnsson (m), ordf. Per-Anders Nordahl (s) Thomas Johnsson (m) Thomas Haraldsson (c) Helen Gustavsson

Läs mer

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 24 april 2001 kl 19.00 20.40

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 24 april 2001 kl 19.00 20.40 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 24 april 2001 kl 19.00 20.40 Lars Rundgren

Läs mer

Protokoll 1 (7) Sammanträdesdatum 2015-03-23

Protokoll 1 (7) Sammanträdesdatum 2015-03-23 Protokoll 1 (7) ammanträdesdatum Plats och tid Folkets Hus, kl. 17.30-17.55 Beslutande V C M KD D D ara Rudolfsson, ordf Kjell-Åke Karlsson Kaj Joelsson Patrik jöstedt ersätter Anita karphagen Karmen Björkman

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2012-09-03

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2012-09-03 STENUNGSUNDS KOMMUN KOMMUNSTYRELSENS PERSONAL- OCH EKONOMIUTSKOTT Tid 08:30-12:00 Plats Kommunhuset, Rodret Ledamöter Kent Sylvan (M) ordförande Bo Pettersson (S) vice ordförande Lisbeth Svensson (FP)

Läs mer

Eva Marklund, sekreterare

Eva Marklund, sekreterare Plats och tid Församlingshemmet, Bygdeå 2014-09-10, kl 18.00-20.20 Beslutande Samtliga ledamöter med undantag av: Ingrid Sundbom (c), ersättare Lars Pettersson Åsa Svanström (c), ersättare Maine Bergstedt

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2004-05-25 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-14.05 Beslutande Christer Gustafsson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m) Inga-Lill Andersson Hjelm (s) Myrna

Läs mer

Anders Johnsson (M), ordförande Stefan Lamme (M) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Karl-Erik Olsson (S) Pia Ingvarsson (S)

Anders Johnsson (M), ordförande Stefan Lamme (M) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Karl-Erik Olsson (S) Pia Ingvarsson (S) 2012-03-14 1 (6) Plats och tid Marint centrum, kl. 08.00 08.20 Beslutande Anders Johnsson (M), ordförande Stefan Lamme (M) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Karl-Erik Olsson (S) Pia

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Barn- och skolnämndens arbetsutskott 2011-08-29 Plats och tid Beslutande Sammanträdesrum Fregatten, Norrtälje kommunala vuxenutbildning (NKV) Astrid Lindgrens gata 2, Nordrona, Norrtälje kl 13:00-13:30

Läs mer

Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Karin Lindgren. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson 2013-10-07

Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Karin Lindgren. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson 2013-10-07 1 1 Plats och tid Rådhuset, kl 13.00 14.30 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats och tid Karl-Erik

Läs mer

2015-03-25 i samband med utbildning Morokulien. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 13-24 Ingrid Andersson

2015-03-25 i samband med utbildning Morokulien. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 13-24 Ingrid Andersson 1(14) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-16.00 Beslutande Hans Nilsson (Hela Edas Lista) ordförande Björn Källman (Hela Edas Lista) Johanna Söderberg (C) Hans-Peter

Läs mer

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida 2013-01-22 1 (13)

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida 2013-01-22 1 (13) 2013-01-22 1 (13) Plats och tid Älmhults kommunhus 22 januari 2013 kl. 8.30 10.45 Beslutande Övriga deltagande Vidar Lundbäck (C), ordförande Ann Johansson (S), andre vice ordförande Annelie Olin (C) Gun-Britt

Läs mer

Socialnämnden 2015-08-17 1(14)

Socialnämnden 2015-08-17 1(14) Socialnämnden 2015-08-17 1(14) Plats och tid Nämndrummet kl 13.00-16.30 Beslutande Solweig Gard (S) ordförande Margareta Ivarsson (C) Anders Englund (S) ersätter Daniel Hjelm (S) Jan Jansson (S) ersätter

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2006-05-02 1

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2006-05-02 1 1 Plats och tid Björkegrenska gården, Simrishamn 2 maj 2006, kl 17.30-22.30 Beslutande Ersättare Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Agne Johnsson (m) Kjell Dahl (s) Nils-Inge

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sammanträdesdatum 1(12) Plats och tid Stadshuset, Vetlanda kl. 13.15-15.00 Beslutande Tommy Bohman, ordförande Klas Håkanson Jan Johansson Ingemar Sturesson Agneta Lindberg, tjänstgörande ersättare Ritva

Läs mer

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Karl-Erik Kruse (S), ordf. Christer Laurell (C) Leif Hägg (M) Gunnar Bengtsson (S), ej tjg ers

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Karl-Erik Kruse (S), ordf. Christer Laurell (C) Leif Hägg (M) Gunnar Bengtsson (S), ej tjg ers 1 Plats och tid Kommunhuset, kl 15.00 16.35 Beslutande Karl-Erik Kruse (S), ordf. Christer Laurell (C) Leif Hägg (M) Övriga deltagare Gunnar Bengtsson (S), ej tjg ers Kommunchef Åsa Ratcovich Ekonomichef

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Kommunstyrelsen 1 (7) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Harald Hjalmarsson (M), ordf. Christin Rampeltin Molin (M) Katarina

Läs mer

PROTOKOLL 2014-05-20. Gruesalen, Mejerigatan 1 09:00-12:00. Christer Landin (S) Ninnie Lindell (M) Urban Berglund (KD) Bert Roos (S)

PROTOKOLL 2014-05-20. Gruesalen, Mejerigatan 1 09:00-12:00. Christer Landin (S) Ninnie Lindell (M) Urban Berglund (KD) Bert Roos (S) 1(15) Plats och tid Beslutande Ledamöter Gruesalen, Mejerigatan 1 09:00-12:00 Christer Landin (S) Ninnie Lindell (M) Urban Berglund (KD) Bert Roos (S) Tjänstegörande ersättare Övriga närvarande Tjänstemän

Läs mer

Sammanträdesdatum 2013-01-24. 1 Upprop. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering

Sammanträdesdatum 2013-01-24. 1 Upprop. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2013-01-24 PLATS OCH TID KilArena, torsdag 24 januari 2013, kl. 19.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Upprop 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av

Läs mer

Per Almström, kommunchef Karolina Hansen, sekreterare Susanne Burström, säkerhetssamordnare. Helene Norrback Bo Dahlqvist

Per Almström, kommunchef Karolina Hansen, sekreterare Susanne Burström, säkerhetssamordnare. Helene Norrback Bo Dahlqvist Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdeslokalen Karpen, kl. 18.00 20.53 1 (14) Beslutande Se bilaga 1 Övriga deltagande Per Almström, kommunchef Karolina Hansen, sekreterare Susanne Burström, säkerhetssamordnare

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson (C), vice ordförande Lisa Andersson (M) Ulrika Landergren (FP) Eva Borg (S)

Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson (C), vice ordförande Lisa Andersson (M) Ulrika Landergren (FP) Eva Borg (S) KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid sammanträde Kungsbackarummet, stadshuset Klockan 08:30-12:05 ajournering 10-10:15 Beslutande Ledamöter Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.00-08.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry Sandahl S Lisa Dahlberg V Eivor Hellman

Läs mer

~:~~k... ... :... :?:~~:'J4~~.. >~.) H. HJO KOMMUN Kommunstyrelsens allmänna utskott. SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2008-03-26

~:~~k... ... :... :?:~~:'J4~~.. >~.) H. HJO KOMMUN Kommunstyrelsens allmänna utskott. SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2008-03-26 SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 1 Plats och tid Deltagande Stadshuset, kl 13.00 15.15 Beslutande Catrin Hulmarker (m), ordförande Tore Nolberger (m) Petter Jönsson (fp) Eva-Lott Gram (kd) Pierre R yden ( s) Tina

Läs mer

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2009-01-29

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2009-01-29 1 Plats och tid Kommunalhuset, Sävsjö, torsdag den 29 januari 2009, kl. 14.30-17.05 ande Ordinarie ledamöter: Sten-Åke Claesson, ordförande (c) Elisabeth Jonasson, 1:e vice ordf. (kd) Susanne Sjögren,

Läs mer

Ovanåkers kommun. Ansvarsgranskning av kommunstyrelsen och nämnderna med inriktning mot intern kontroll. Revisionsrapport

Ovanåkers kommun. Ansvarsgranskning av kommunstyrelsen och nämnderna med inriktning mot intern kontroll. Revisionsrapport Ansvarsgranskning av kommunstyrelsen och nämnderna med inriktning mot intern kontroll Revisionsrapport KPMG AB Antal sidor: 9 Innehåll 1. Sammanfattning och kommentarer/rekommendationer 1 2. Uppdrag 2

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden 2008-02-05 1

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden 2008-02-05 1 Socialnämnden 2008-02-05 1 Plats och tid Svegs Hälsocentral, kl 09.00-14.10 Beslutande Gunilla Hedin (s), ordf Maj-Lis Larsson (s) Solveig Haugen (s) Hans Erik Bergström (v) Stig Holm (c) kl 09.00-14.00

Läs mer

Kommunstyrelsens infrastruktur- och serviceutskott 15 september 2015

Kommunstyrelsens infrastruktur- och serviceutskott 15 september 2015 Kommunstyrelsens infrastruktur- och serviceutskott Kommunstyrelsens infrastruktur- och serviceutskott 15 september 2015 Ärende Sid Justering... 2 114 Information om kompetensförsörjningsplanen... 3 115

Läs mer