Sammanträdesprotokoll

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammanträdesprotokoll"

Transkript

1 1 (44) Plats och tid Ovalen, stadshuset, måndag 24 november 2014, kl Beslutande Peter Roslund (S), ordf Rune Berglund (S) Helena Stenberg (S) Brith Fäldt (V) Lars-Olof Pettersson (S) Ann-Louise Hagström (MP) Lena Vikberg (S) Majvor Sjölund (C) Mats Johansson (S) Helén Lindbäck (KD) Marita Björkman (S) Åke Forslund (FP) Lars U Granberg (S) t.o.m. 240 Lage Hortlund (M) Laila Stålnacke (S) Övriga deltagare Se sida 2. Utses att justera Lars-Olof Pettersson Justeringens tid och plats Kommunledningskontoret, måndag 1 december 2014 Paragrafer Sekreterare Inger Ronkainen Ordförande Peter Roslund Justerande Lars-Olof Pettersson Organ Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsen Anslags uppsättande Anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Underskrift/anslaget av Inger Ronkainen

2 2 (44) Övriga deltagare Mats Berg, kommunchef Birgitta Samuelsson, ekonomichef Birgitta Wennerberg, personalstrateg, 241 Ingela Lyckne, pensionshandläggare, 241 Riitta Hovinen, enhetschef kultur, park och fritid, 247 Roland Hansson, fritidskonsulent, 247 Johan Forssell, kommunsekreterare Inger Ronkainen, kommunsekreterare

3 3 (44) Innehållsförteckning... Sid 227 Överläggningar med revisorerna Unga i Piteå granskar Revidering av Piteå kommuns grafiska manual Medfinansiering och samarbetsavtal, Destination Piteå Medfinansiering av nyföretagarverksamhet Ansökan om bidrag till projekt Främjande av tillväxt och innovationer i de gröna näringarna Fortsatt delägande i The Node Pole (North Sweden Datacenter Location AB) Årsplan/tidplan för ekonomiska aktiviteter för år Information om UNGSAM - Samverkansprojekt för unga i Piteå Månadsrapport för Piteå kommun januari - oktober Revisionsrapport - Granskning av socialnämndens underskott Revisionsrapport - Granskning av trygghetslarm Delegationsbeslut - anmälan till kommunstyrelsen Delgivningsärenden Förslag till bestämmelser om omställningsstöd och pension till förtroendevalda (OPF-KL) Bestämmelser om ersättning till Piteå kommuns förtroendevalda Förändrad näringslivsorganisation Hamntaxa Renhållningstaxa för hushållsavfall och därmed jämförligt avfall Höjning av felparkeringsavgift Nya avgifter vid kommunala fritidsanläggningar Höjning av vissa badavgifter Överenskommelse om samarbete inom missbruks- och beroendevård mellan landsting och kommuner i Norrbotten Detaljplan Bergsviken 6:56 m.fl. Piteå kommun Tillfälliga lån Justering av ramar i VEP mellan miljö- tillsynsnämnden, samhällsbyggnadsnämnden och fastighets- och servicenämnden Annonsering av kommunfullmäktiges sammanträden under Svar på medborgarförslag om gång- och cykelväg Jävre - Pitsund Svar på motion angående utredning av nämndsorganisation efter 2014 års val... 43

4 4 (44) 256 Redovisning av medborgarförslag som överlåtits till nämnd för beslut... 44

5 5 (44) 227 Överläggningar med revisorerna Diarienr 14KS417 Kommunens förtroendevalda revisorer har begärt att få träffa kommunstyrelsen. Mötet utgår från ett antal frågor som revisorerna önskar ställa. De frågor och synpunkter som kommer fram under mötet kommer revisionen att sammanfatta i en rapport. Revisorernas diskussionsunderlag kommunstyrelsen 14 november 2014

6 6 (44) 228 Unga i Piteå granskar 2015 Diarienr 14KS416 Beslut Kommunstyrelsen beslutar att granskningsuppdraget för år 2015 är att granska framtidens Piteå hur vill de unga att Piteå ska se ut i framtiden. Medborgardialog för och med unga Piteå kommun har som ett strategiskt område att utveckla medborgardialogen med Piteborna, dessutom finns en särskild satsning på att utveckla dialogen för och med unga. Medborgardialog för och med unga består av följande metoder; Personligt enkät, Unga i Piteå tycker, Unga i Piteå projekt, Unga i Piteå frågar, samt Unga i Piteå granskar där 1-5 klasser får ett uppdrag att ur ett bredare perspektiv granska en fråga på uppdrag av kommunstyrelsen. Resultatet redovisar de till kommunstyrelsen genom rapport, film, folder eller det media de väljer för sin redovisning. Eftersom årets frågeställningar i Unga/Student i Piteå tycker hade fokus på Piteå kommuns prioriterade målområde Ett Piteå för alla med ökad mångfald samt boendemiljöer och bostäder valdes dessa frågor ut till 2015 års unga granskar. I handlingsplanen för mångfald står det att en antiryktesundersökning ska genomföras i syfte att förebygga oönskad attitydutveckling och verka ryktespreventivt i samhället i stort. Botkyrka kommun har genomfört en antiryktesundersökning och tanken är att undersökningen som genomförs i Piteå ska utgå från denna modell. Kommunstyrelsen har tidigare beslutat att en antiryktesundersökning ska genomföras bland deltagarna i PiteåPanelen. Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 11 november 2014

7 7 (44) 229 Revidering av Piteå kommuns grafiska manual Diarienr 13KS487 Beslut 1. Kommunstyrelsen antar förslag till revidering av Piteå kommuns grafiska manual enligt bilaga 13KS487-1 med följande ändringar: - På sidan 22 i manualen: Under ny rubrik Lokala motiv skrivs följande in Lokala motiv ska användas i så stor utsträckning som möjligt. - Sidan 37 i förslaget till grafisk manual angående bildekor tas bort. 2. Den grafiska manualen revideras 1 gång per mandatperiod. 3. Informationsenheten får i uppdrag att göra en sammanställning av övriga grafiska symboler som används. Sammanställningen kommer att behandlas som ett särskilt ärende vid kommunstyrelsens sammanträde 2 februari Piteå kommuns grafiska manual har reviderats enligt bifogad bilaga 13KS I samband med revidering och implementering av förändringar kommer Informationsenheten att arbeta för att minimera undantag från profilen i syfte att stärka Piteå kommuns varumärke. De större förändringarna består i att Piteå kommuns logotyp har litet k i kommun enligt skrivregler och att kommunens logotyp primärt ska användas utan förvaltnings- eller verksamhetsnamn. I övrigt tydliggörs användningsområden för Piteå kommuns och Piteås logotyper samt kort information om grafisk identitet på webb, app och sociala medier. Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår vid sammanträde 10 november 2014, 175 kommunstyrelsen besluta att ant förslag till revidering av Piteå kommuns grafiska manual enligt bilaga 13KS487-1 med följande tillägg på sidan 22 i manualen: Under ny rubrik Lokala motiv skrivs följande in Lokala motiv ska användas i så stor utsträckning som möjligt samt att den grafiska manualen revideras 1 gång per mandatperiod. Yrkanden Ordförande Peter Roslund (S), Mats Johansson (S), Lars-Olof Pettersson (S), Brith Fäldt (V) och Ann-Louise Hagström (MP): Bifall till arbetsutskottets förslag med ändring att sidan 37 i föreslaget till grafisk manual angående bildekor tas bort samt att informationsenheten får i uppdrag att göra en sammanställning av övriga grafiska symboler som används. Sammanställningen kommer att behandlas som ett särskilt ärende vid kommunstyrelsens sammanträde 2 februari Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag med ordförandens m.fl. förslag till ändring och tillägg. Forts.

8 8 (44) Forts. Bilaga 13KS487-1 Grafisk manual Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 10 november 2014, 175

9 9 (44) 230 Medfinansiering och samarbetsavtal, Destination Piteå Diarienr 14KS330 Beslut 1. Kommunstyrelsen beslutar att underteckna avsiktsförklaringen samt att avsätta i ett rambeslut totalt 4,5 miljoner kronor till Destinationsutveckling samt kronor till handelsutveckling. Finansieringen fördelas över åren 2015, 2016 och Medlen anslås från tillväxtpolitiska reserven. Piteå kommuns insats responderar mot medlemsantalet i Destination Piteå, och kan således bli mindre än den beslutade ramen. Under 2014 har ett avtal reglerat relationen mellan Piteå kommun och Destination Piteå. Fortsatt finns ett behov av att reglera samverkan på liknande sätt. Inga förändringar föreslås i avtalet annat än att det förlängs med tre år, så att Destination Piteå kan använda kommunens medel som medfinansiering i projekt som gynnar destinationsutveckling. Förväntningen är att Piteå kommuns grundfinansiering till stor del växlas upp med lika mycket regionala medel. Detta möjliggör en offensiv utveckling av destinationsnäringen i Piteå. Utvecklingen av handel i Piteå behöver fortsatt stärkas. Det finns ett starkt samröre mellan destinationsutveckling och handelsutveckling, därför är det naturligt att Destination Piteå har ett ansvar för handelsutvecklingen. Piteå kommun föreslås satsa extra resurser om kronor per år för ändamålet, men förväntningen från Piteå kommun är också att delar av den ramfinansiering som föreslås (1,5 miljoner kronor) också går till att stärka handelns utveckling. Piteå kommuns grundfinansiering utgörs enligt avtalet av en uppväxling en privat krona motsvarar två kommunala kronor) av medlemsfinansieringen av samma verksamhet. Det innebär att kommunen åtar sig en finansiering upp till 1,5 miljoner kronor, men att finansieringen kan bli lägre om inte medlemmarna svarar upp med sin del av finansieringen. Kommunledningskontorets uppfattning I Piteå kommuns tillväxtprogram är destinationsutveckling, genom primärt stärkande av turistnäringen prioriterat. Vidare har Piteå ett starkt varumärke vad gäller sommarturism. En utmaning ligger i att förlänga säsongen, något som Destination Piteå har arbetat aktivt med. Det finns signaler om att handelns utveckling inte är tillräcklig. Då kommunen ser framför sig en utveckling av centrumhandeln är det viktigt att skapa förutsättningar för en levande handel. Under året har Destination Piteå utarbetat ett koncept för ändamålet, och står i startgroparna för att tillsammans med handelsaktörerna genomdriva konceptet. Forts.

10 10 (44) Forts. Nivåerna på äskat belopp är i förhållande till andra satsningar höga. Däremot är inte nivåerna höga i relation med andra kommuner. Det är kommunledningskontorets uppfattning att satsningarna på våra spetsområden (enligt tillväxtprogrammet) också ska prioriteras i tillväxtarbetet och finansieringen från den tillväxtpolitiska reserven. Motsvarande nivåer finns för de kreativa näringarna och för de näringar som lever av skogen. Därför anser kommunledningskontoret att 1,5 miljoner kronor är en rimlig nivå. Av ovanstående skäl föreslås kommunstyrelsen att underteckna den bilagda avsiktsförklaringen och att avsätta motsvarande 5,4 miljoner kronor fördelat över tre år till ändamålet. Avsiktsförklaring Destination Piteå

11 11 (44) 231 Medfinansiering av nyföretagarverksamhet Diarienr 14KS331 Beslut 1. Kommunstyrelsen medfinansierar Start Företagarcentrum (eller motsvarande projektnamn) med kronor under åren 2015, 2016 och Medlen anvisas ur tillväxtpolitiska reserven. 3. Förutsatt att START Företagarcentrum ansöker och får beviljad en externfinansiering kommer kommunens finansiering att sträcka sig in i 2018 (projektperioden är tre år från startdatum). Därför delegerar kommunstyrelsen till kommunstyrelsens ordförande att godkänna en projektmedfinansiering som sträcker sig in i år 2018, utifrån samma förutsättningar som gäller under perioden Sökande: Piteå kommun Verksamhetens namn: START Företagarcentrum Projektansvarig: Ulf Fjällström Projekttid: Anspråk: Minst tkr och max tkr Beskrivning Företagarcentrum bedriver en verksamhet som ska underlätta för människor att starta företag i Piteå. Verksamheten har sedan mitten av 1990-talet finansierats av externa medel i mer eller mindre utsträckning. Detta är möjligt eftersom man på regional, nationell och internationell nivå hela tiden under perioden prioriterat nystartsverksamhet. Sedan fyra år tillbaka samverkar verksamheten med dess motsvarighet i Skellefteå. En stor del av verksamheten har varit externt finansierad, primärt via Europeiska Unionen. Under första delen av 2015 finns inga förutsättningar att söka externa pengar för verksamheten. Trots detta finns en ambition att fortsätta samverkan med Skellefteå, men också att utvidga samverkan med fler kommuner. Det finns också en ambition från verksamheten att söka extern finansiering via ett projekt som har till uppgift att öka antalet nyföretagare och att öka överlevnaden av dessa. För att säkerställa att verksamheten, om än i liten omfattning finns kvar vid Piteå kommun behövs en finansiering från tillväxtpolitiska reserven. Detta eftersom nystartsverksamheten under så lång tid varit projektfinansierad. Under första delen av 2015 ska arbetet med en strukturfondsansökan fortskrida. Verksamheten kommer att utgöras av en grund om två tjänster, omkostnader och en mindre del rörliga Forts.

12 12 (44) Forts. medel. Vid en eventuell medfinansiering medför möjligheter att utöka andelen aktiviteter som riktar sig mot överlevnadsgrad bland bildade företag. De aktiviteter som planeras för är: Individuell rådgivning Informationsträffar Grupprådgivning, företrädelsevis kvällstid Tematräffar med befintliga företag (överlevnadsgrad) Verksamheten söker också samverkan med andra aktörer inom nyföretagarområdet. Ansökt medfinansiering för verksamheten kommer också att utgöra projektmedfinansiering i en framtida projektansökan. Det innebär att verksamheten på sikt kommer att kunna växla upp medel med det dubbla, och därigenom ytterligare stärka arbetet med nyföretagande och befintligt företagande i kommunen. Kommunledningskontorets uppfattning Företagarcentrum har under lång tid utgjort en väl fungerande del av kommunens näringlivsbefrämjande insatser. Det råder fortsatt en osäkerhet kring regional projektfinansiering under åtminstone första halvåret Verksamheten kan fortsatt övervintra på sparlåga på kronor. För att kunna agera aktivt med uppsökande verksamhet (affärsrådgivning), expertrådgivning och högkvalitativa tematräffar mot befintligt näringsliv krävs externfinansiering, eller ett betydligt större verksamhetsstöd. Verksamheten ligger inom tillväxtprogrammet och utgör kärnan i kommunens arbete med nyföretagande. Ett eventuellt beslut om medfinansiering ska ses både som en bryggfinansiering och som en medfinansiering av ett framtida EU-projekt. Ett framtida projekt har preliminärt startdatum den 1 augusti För att underlätta för projektansökan föreslås kommunstyrelsen att ge kommunstyrelsens ordförande i delegation att fatta beslut om att projektet fortlöper fram till 30 juni 2018 (eller senare), med då från ett startdatum tre år tidigare. Av ovanstående anledning föreslår kommunledningskontoret kommunstyrelsen att bifalla ansökan och att anslå medel från tillväxtpolitiska reserven för ändamålet. Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 5 november 2014 Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 10 november 2014, 176

13 13 (44) 232 Ansökan om bidrag till projekt Främjande av tillväxt och innovationer i de gröna näringarna Diarienr 14KS288 Beslut 1. Piteå kommun medfinansiserar projektet Innovationscentrum Öjebyn med kr under år Medel anvisar ur den tillväxtpolitiska reserven. Bakgrund Försöksstationen i Öjebyn med verksamhet som bedrivs av SLU (Sveriges Lantbruksuniversitet) och Hushållningssällskapet har förutsättningar att tillsammans med Grans Naturbruksskola utvecklas till ett nav för kunskapsöverföring och innovationer kopplat till de gröna näringarna i norra Sverige. En hearing genomfördes 2013 om hur utvecklingsarbetet på bästa sätt ska kunna drivas vidare. Efter hearingen bildades en utvecklingsgrupp bestående av representanter från LRF (Lantbrukarnas riksförbund), Piteå kommun, SLU, Norrmejerier, Länsstyrelsen i Norrbotten samt Grans Naturbruksgymnasium/NLL. Utvecklingsgruppen har efter hearingen arbetat vidare med att utveckla projektet och skapa förutsättningar för finansiering. I Piteå kommun finns 226 jordbruksföretag som tillsammans omsätter 213 mkr och brukar 8372 ha åker vilket innebär att Piteå kommun har största arealen åker i länet. Vidare finns 35 % av länets mjölkkor i kommunen och sammantaget kan man säga att Piteå kommun är länets främsta jordbrukskommun. Vision, syfte och mål Visionen för försöksstationen i Öjebyn är att skapa ett nav där landsbygdens aktörer kan mötas för att samverka kring, forskning, utveckling, utbildning och företagsamhet. Syftet med projektet är att skapa utveckling och tillväxt i de gröna näringarna. Målet är att under projektperioden nå hälften av jordbruksföretagen i Piteå kommun samt på sikt även fler företag i Skellefteåområdet och övriga fyrkanten. Projekttid Oktober 2014 september 2015 Forts.

14 14 (44) Forts. Projektledning En styrgrupp bildas med representanter från Piteå kommun, Grans Naturbruksgymnasium, SLU, Norrmejerier, Länsstyrelsen, Landstinget, LRF. Projektet leds av en projektkoordinator. Finansiärer Projektmedel via Länsstyrelsen kr, Piteå kommun kr samt övriga regionala intressenter kr. Den totala projektomslutningen uppgår till kr. Fyra strategiska utvecklinsområden 1. Entreprenörskap i samverkan med andra aktörer i kommunen utveckla ett koncept för att stödja unga med idéer inom de gröna näringarna. Idéer om företagskuvös kommer att diskuteras bl.a. i samverkan med START Företagarcentrum och Piteå Science Park (PSP). 2. Forskning, försök och innovationer en försöksbädd för att se hur förändrat klimat och nya energilösningar kan komma att påverka grödor, sådd och skörd. 3. Sociala innovationer förstudie för att se hur socialt företagande kan utvecklas kring skötsel av anläggningen i Öjebyn. 4. Kompetensutveckling kurser, utbildning, rådgivning inom område 1-3. Projektbeskrivning författad av Helena Zimmer, Hushållningssällskapet Kommuneldningskontorets tjänsteskrivelse 9 otkober 2014t

15 15 (44) 233 Fortsatt delägande i The Node Pole (North Sweden Datacenter Location AB) Diarienr 14KS409 Beslut 1. Kommunstyrelsen beslutar om fortsatt delägande i The Node Pole (North Sweden Datacenter Location AB) under en treårsperiod med en årlig grundfinansiering om kronor per år. 2. Medel anvisas ur den tillväxtpolitiska reserven. Sammanfattning En ny industrinäring är på framväxt och TNP (The Node Pole)-området är framgångsrikt och konkurrenskraftigt, något som styrks av de etableringar som redan är genomförda, de följdinvesteringar som genomförs löpande samt att områdets erbjudanden ligger mycket högt i konkurrens med övriga europeiska siter. Konkurrensen är hård och kan förväntas hårdna ytterligare framöver, varför bolagets erbjudanden måste stärkas ytterligare. Kommunledningskontorets bedömning är att det handlar framförallt om nedanstående delar: Tydligare och med leveransfärdiga erbjudanden Nya siter/erbjudanden måste tas fram Tydliggöra vilka krav som måste vara uppfyllda för att en aktör ska kunna vara med i ett säljerbjudande Förtydliga rollfördelningen mellan bolag och kommun, där det tydligt uttalas att TNP tillsammans med den kommunala organisationen kvalitetssäkrar respektive erbjudande, TNP sköter det aktiva säljarbetet och kommunerna ansvarar för att ha fungerande processer när ett företag visar intressen för ett erbjudande Att TNP fokuserar på dess verksamhetsidé och inte blir en samlingsorganisation för allt utvecklingsarbete som förväntas ske, bland annat inom ramen för den regionala datacenterstrategin Att TNP fortsätter att aktivt omvärlds-och marknadsbevaka i syfte att bevara den konkurrensfördel som i dagsläget finns. Piteå måste aktivt arbeta för att stärka elkapaciteten och att minska ner Norrbotniakorridoren i syfte att stärka konkurrenskraften gentemot omvärlden Bakgrund Piteå kommun bildade tillsammans med Luleå kommun, Bodens kommun och Norrbottens läns landsting ett gemensamt säljbolag i syfte att locka bolag med stora datalagringsbehov att etablera sig i någon av ägarkommunerna. Möjligheten att genom att aktivt säljarbete kunna locka till sig dessa bolag aktualiserades i samband med att Facebook valde att etablera ett Forts.

16 16 (44) Forts. megadatacenter i Luleå, vilket var den första etableringen utanför USA. Det visade sig att Norrbotten och inte minst Boden-Luleå-Piteåregionen hade stora konkurrensfördelar jämfört med stora delar av övriga världen inom denna relativt nya bransch. Billig och ren el, kyla, minimal risk för översvämningar, jordbävningar mm, tillgång till vatten och annan infrastruktur, gjorde regionen mycket konkurrenskraftig, ekonomiskt, miljömässigt, säkerhetsmässigt. När dessa grundbultar finns på plats gick det också att visa upp andra styrkor som exempelvis närheten till ett tekniskt universitet, flygplats och en stark och välorganiserad kommunal leveransorganisation. Beslutet att bilda ett gemensamt säljbolag var i det läget kopplat till att många av världens stora bolag var i stort behov av att kunna lagra sina stora och växande datamängder på ett kostnadseffektivt, miljömässigt och säkert sätt. Detta skulle främst ske genom att bolagen i fråga bygger egna megadatacenter, alternativt låter andra bygga och sedan hyra in sig. Mot bakgrund av detta bedömdes att det fanns ett så kallat tidsfönster på cirka tre år, under vilken tid denna utbyggnad skulle ske. Efter denna treårsperiod skulle marknaden vara mättad och endast marginella nyetableringar skulle äga rum. Efter hand som bolagets verksamhet fortlöpte och där säljresorna både blev ett uppsökande säljarbete och en unik omvärldsbevakning av en ny bransch som var under framväxande. Båda delarna innebar att The Node Pole ytterligare stärkte koncept och konkurrenskraft genom att läsa av trenderna på ett strategiskt plan. Det blev allt tydligare att marknaden var större och att datamängderna växte i snabbare takt än tidigare beräknat. Det handlade inte längre bara om de stora bolagens megadatacenter, utan det började dyka upp bolag vars affärsidé är att bygga så kallade co-locations där ett eller flera bolag kan hyra in sig för att lagra data. I Piteå ser Fortlax stora möjligheter att vidga sin marknad inom detta område och arbetar aktivt med Piteå Kommun för att bygga ett starkt erbjudande som säljorganisationen kan visa upp på säljresorna. Redan under 2013 blev det uppenbart att datalagringsbranschen är en ny stor bransch under framväxt där det inte finns något tydligt tidsfönster som begränsar möjligheterna till stora etableringar fortlöpande, bara erbjudandet är nog starkt från de kommuner som vill ha denna typ av etableringar. Resultat Sammantaget måste resultaten under den senaste 3-årsperioden bedömas som mycket starka. Facebook har beslutat att bygga en andra hall i Luleå och i Boden har både KNC-mining och Hydro 66 etablerat anläggningar och båda företagen har redan beslutat om följdinvesteringar i Boden, forskning har börjat byggas upp inom området och en regional datacenterstrategi har antagits av Länsstyrelserna i Norr- och Västerbotten. Forts.

17 17 (44) Forts. Förutom de redan beslutade och genomförda investeringarna finns många offertförfrågningar ute och Boden och Piteås erbjudanden ligger mycket högt uppe i en europa-ranking. Resultat i Piteå Piteå har framförallt två erbjudanden som presenteras på säljresorna. Dessutom arbetar Piteå kommun och TNP aktivt med att stärka privata företags koncept, i syfte att ytterligare bredda TNP-regionens totala erbjudande. Ännu har inga etableringar landat i Piteå, däremot har Piteå legat mycket högt uppe vid åtminstone tre stora etableringar. Erfarenhetsmässigt är det klarlagt att Piteås erbjudande är starkt när det kommer till marken, läget, detaljplaneläget, tillgång till vatten och ren el, säkerhet och den kommunala mottagningsorganisationen. Den svaga punkten är att Piteå inte har tillräcklig elkapacitet på plats. Jämfört med konkurrenterna kan Piteå inte erbjuda tillräcklig elkapacitet från dag 1, utan en etablerare måste förlita sig på att det löfte som Vattenfall ger om att ha tillräcklig kapacitet på plats inom månader från beslut om etablering. Detta är inte nog starkt om konkurrenterna kan erbjuda full elkapacitet redan i samband med att erbjudandet presenteras. Den andra svagheten i Piteå är att vi inte kan ta nog många intressanta erbjudanden i och med att Norrbotniabanekorridoren lägger en död hand över en del intressanta områden, exempelvis i anslutning till Öhns industriområde. Kommunledningskontorets förslag The Node Pole (TNP) kommer att fortsätta sin verksamhet. Övriga ägarkommuner har eller kommer att besluta om att fortsätta sitt delägarskap i bolaget och att göra det med en grundfinansiering om i första hand kronor per år under tre år. Vidare gör kommunledningskontoret bedömningen att datalagringsbranschen kommer att fortsätta växa och att det känns naturligt för Piteå kommun att fortsätta arbetet med att utveckla erbjudanden i syfte att locka hit bolag som behöver lagra data. Den kompetens som byggts upp och de konkurrensfördelar som TNP-regionen byggt upp bör vidareutvecklas. Piteå kommun behöver aktivt arbeta med att stärka erbjudandet genom att både hitta nya siter och att få Vattenfall att bygga ut elnätets prestanda. Kommunledningskontoret föreslår ett fortsatt delägande i The Node Pole, med en årlig grundfinansiering om kronor per år under 3 år. Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 10 november 2014 Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 10 november 2014, 177

18 18 (44) 234 Årsplan/tidplan för ekonomiska aktiviteter för år 2015 Diarienr 14KS343 Beslut Kommunstyrelsen reviderar sitt beslut 27 oktober 2014, 212, enligt följande: 1. Behandlingen av förslag till budget 2016 och verksamhetsplan sker enligt ärendebeskrivningens förslag B) nedan, d.v.s. att arbets- och personalutskottet genomför ett sammanträde 1 juni 2015 som enbart behandlar förslag till budget 2016 och verksamhetsplan Budgetberedningens sammanträden förläggs under perioden maj. 3. Fördjupad månadsrapport genomförs enligt ärendebeskrivningens förslag C) nedan d.v.s. fördjupad månadsrapport flyttas till mars månad för att kunna utgöra ett underlag till budget, i april genomförs månadsrapport. Kommunstyrelsen fastställde 27 oktober 2014, 212, årsplan/tidplan för ekonomiska aktiviteter Tidplanen bygger på att kommunfullmäktige fastställer verksamhetsplan (VEP) i juni Tidigare har rutinen varit att fullständigt budgetdokument presenterats först på kommunstyrelsens sammanträde. På arbetsutskottets sammanträde har förslag till investeringar, justering av nämnders ramar samt preliminärt resultat för perioden presenterats. Utifrån förda diskussioner mellan kommunledningskontoret samt ekonomi- och inköpsavdelningen har det konstateras att tidsramen är för snäv för att budgetdokumentet, så långt som möjligt, ska kunna presenteras i sin helhet på arbets- och personalutskottets sammanträde 25 maj Arbets- och personalutskottets sammanträde 25 maj 2015 förbereder ärenden inför kommunstyrelsen sammanträde 8 juni. Detta innebär att om utskottets sammanträde senareläggs till 1 juni, kommer kallelse till kommunstyrelsesammanträdet att skickas relativt sett nära sammanträdet. Alternativet är ett extra sammanträde med utskottet den 1 juni, ett sammanträde som enbart behandlar förslag till budget 2016 och verksamhetsplan Då kan kommunstyrelsens kallelse skickas kring 29 maj, för att så snart som möjligt efter den 1 juni kompletteras med förslag till verksamhetsplan. Dessa alternativ kan sammanfattas enligt följande: A/ På arbets- och personalutskottets sammanträde 25 maj 2015 presenteras förslag till investeringar, justering av nämnders ramar samt preliminärt resultat för perioden. Budgetdokumentet i sin helhet presenteras på kommunstyrelsens sammanträde 8 juni Forts.

19 19 (44) Forts. B/ Arbets- och personalutskottet genomför ett sammanträde 1 juni 2015, som enbart behandlar förslag till budget 2016 och verksamhetsplan Detta förslag skickas som en komplettering till den kallelse som redan gått ut till kommunstyrelsens sammanträde 8 juni Oavsett vilket av ovanstående alternativ som väljs bör budgetberedningens sammanträden förläggas under perioden maj. Då fördjupad månadsrapport i april inte kommer att vara fastställt så att den kan utgöra ett underlag i budgetprocessen utan beslutas samtidigt med budgeten, samt att det är en snäv tidsplan under maj månad för att hinna med både process för budgetdokument och process för fördjupat månadsrapport föreslås följande alternativ: C/ Fördjupad månadsrapport flyttas till mars månad för att kunna utgöra ett underlag till budget, i april genomförs månadsrapport. Om en flytt till mars månad sker bör Piteå Kommunföretag AB och Piteå Science Park AB ta ställning till om bolagen ska flytta sitt delårsbokslut till mars månad eller ligga kvar separat med delårsbokslut i april månad. D/ Det enbart genomförs månadsrapport för mars och april, ingen fördjupad månadsrapport. För Piteå Kommunföretag AB och Piteå Science Park AB kvarstår delårsbokslut april som tidigare. Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 6 november 2014 Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 10 november 2014, 178

20 20 (44) 235 Information om UNGSAM - Samverkansprojekt för unga i Piteå UNGSAM som startades hösten 2013 är ett samarbetsprojekt för unga i Piteå. Syftet med projektet är: - Unga i Piteå ska hitta sin väg till ett självständigt liv med egen försörjning och deltagande i samhällsbyggandet. - Kontakterna mellan unga och olika aktörer/verksamheter i Piteå ska underlättas. - Den digitala kommunikationen med unga ska förbättras - Aktörer ska få en ökad förståelse för varandras roller och verksamheter. Vera Nilsson, verksamhetsutvecklare Samhällsbyggnad näringsliv och samhälle, lämnar lägesrapport om projektet UNGSAM.

21 21 (44) 236 Månadsrapport för Piteå kommun januari - oktober 2014 Diarienr 14KS413 Beslut Kommunstyrelsen godkänner månadsrapporten januari-oktober 2014 och lägger den till handlingarna. Ekonomi och upphandlingsavdelningen har tillsammans med förvaltningarna arbetat fram ett månadsresultat per 31 oktober Piteå kommun uppvisar ett resultat för perioden januarioktober 2014 på plus 42,4 mkr. För helåret prognostiseras ett resultat på plus 13,8 mkr. Månadsrapport januari-oktober 2014 Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 10 november 2014, 179

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 1 (78) Plats och tid Stadshuset, sessionssalen, kl. 13.00 21.25 Beslutande Se sida 2 Övriga deltagare Johan Forssell, kommunsekreterare Inger Ronkainen, kommunsekreterare Anders Nordin, förslagställare,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 1 (28) Plats och tid Stadshuset, Ovalen, kl. 13.00 16.40 Beslutande Peter Roslund (S), ordf Elisabet Berg (M) Lars-Olof Pettersson (S) Majvor Sjölund (C) Lena Vikberg (S) Helén Lindbäck (KD), 73 Mats Johansson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum PITEÅ KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (73) Plats och tid Stadshuset, Ovalen, kl. 13.00-17.00 Beslutande Peter Roslund (s) ordf Johnny Åström (ns) Lars-Olof Pettersson (s) Christer Lindström (s) tj ers Rune

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 1 (64) Plats och tid Stadshuset, sessionssalen, kl. 13.00 17.20 ande Se sida 2. Övriga deltagare Johan Forssell, kommunsekreterare Inger Ronkainen, kommunsekreterare Utses att justera Björn Berglund och

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum PITEÅ KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (44) Plats och tid Stadshuset, sessionssalen kl.13.00-20.00 ande Se särskild närvarolista. Övriga deltagande Barbro Holmberg, assistent Inger Ronkainen, sekreterare

Läs mer

verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan

verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan  verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan Verksamhetsplan 2015 2017 verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Blad Kommunstyrelsen 2014-10-13 221 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur klockan 08.30 15.15. Beslutande Lotta Åman (s), ordförande Johan Lundgren (s) Lena Karlsson (s) Marcus Lundberg

Läs mer

BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE. 89 Återrapportering av obesvarade motioner. 90 Återrapportering av obesvarade medborgarförslag

BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE. 89 Återrapportering av obesvarade motioner. 90 Återrapportering av obesvarade medborgarförslag INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 [2] BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 87 Kommunens årsredovisning 2013 88 Ombudgeteringar från 2013 till 2014 89 Återrapportering av obesvarade motioner 90 Återrapportering av obesvarade

Läs mer

Protokoll. Kommunstyrelsen 2014-03-10 22-43

Protokoll. Kommunstyrelsen 2014-03-10 22-43 Kommunstyrelsen 22-43 2 22 Årsredovisning 2013 för Alingsås kommun... 6 23 Flerårsstrategi för Alingsås kommun - förändring av årsplan... 7 24 Ansökan om förlängd kommunal borgen - Montessoriskolan Globen...

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-03-11

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-03-11 1(55) Plats och tid Rinmansalen, stadshuset, klockan 15:00 16:20 Ajournering klockan 15:45 15:55 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Utses att justera Jimmy Jansson (S), ordförande Sarita Hotti (S) Mikael

Läs mer

Tunasalen, stadshuset, Vimmerby. Tisdag 22januari 2013 kl 09:00-09:05, 10:00-12:10 Ajournering kl 09:05-10:00

Tunasalen, stadshuset, Vimmerby. Tisdag 22januari 2013 kl 09:00-09:05, 10:00-12:10 Ajournering kl 09:05-10:00 VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL Sidnr 1(1) Plats och sammanträdestid Beslutande ledamöter Tunasalen, stadshuset, Vimmerby. Tisdag 22januari 2013 kl 09:00-09:05, 10:00-12:10 Ajournering kl 09:05-10:00

Läs mer

215 Kommunstyrelsens ärendelista. 216 Rapportering enligt internkontrollplan. 218 Månadsrapport för pensionsportföljen april 2014

215 Kommunstyrelsens ärendelista. 216 Rapportering enligt internkontrollplan. 218 Månadsrapport för pensionsportföljen april 2014 2014-06-02 Paragrafer 215 Kommunstyrelsens ärendelista Beslutsärenden 216 Rapportering enligt internkontrollplan 217 Ajournering 218 Månadsrapport för pensionsportföljen april 2014 219 Skuldförvaltarrapport

Läs mer

Lisebritt Karlsson (S) ersätter Sabina Johansson (S) Anna Wallgren (M) ersätter Annika Håkanson (M)

Lisebritt Karlsson (S) ersätter Sabina Johansson (S) Anna Wallgren (M) ersätter Annika Håkanson (M) Sida 1 (54) Plats och tid. Nicolairummet, stadshuset kl. 09:00-11:25 Ajournering för kaffe 10:00-10:20 Beslutande Ledamöter Kjell Hedvall (S), Kajsa Ezelius (S), Bertil Jonsson (M), Morten Ryan (S), Bo

Läs mer

Handlingar till sammanträde med. förbundsstyrelsen 2015-03-27

Handlingar till sammanträde med. förbundsstyrelsen 2015-03-27 Handlingar till sammanträde med förbundsstyrelsen 2015-03-27 Ärende 1 Dnr: 15-59.012 Styrelseärende 1 2015-03-27 Till förbundsstyrelsen Val av ny ledamot i sociala styrgruppen Claes Danielsson (M), Öckerö,

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 188 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.00 Beslutande Övriga deltagande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson

Läs mer

PROTOKOLL 1 (58) 2011-09-20

PROTOKOLL 1 (58) 2011-09-20 PROTOKOLL 1 (58) 2011-09-20 Kommunfullmäktige Plats och tid Forumsalen, Campus Skellefteå, kl 10.00-12.30, 13.30-17.45 Beslutande Se sidan 2 Övriga deltagande Lars Björklund, sekreterare Justerare Paragrafer

Läs mer

Kommunstyrelsen 2009-11-26

Kommunstyrelsen 2009-11-26 TRELLEBORGS KOMMUN PROTOKOLL INNEHÅLL 290 Dagordningen, val av justerare samt dag och tid för justering av kommunstyrelsens protokoll 291 Redovisning av pågående jämförelseprojekt om gymnasiet 292 Ställningstagande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Árviesjávrien kommuvdna Sammanträdesdatum Blad

Sammanträdesprotokoll Árviesjávrien kommuvdna Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsen 2015-03-24 83 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur klockan 08.30 19.00. Beslutande Lotta Åman (s), ordförande Johan Lundgren (s) Lena Karlsson (s) Marcus Lundberg (s), ej 116 Ylva Stråhle

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Blad Kommunfullmäktige 2014-11-24 220 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan 13.00-16.50 Beslutande Samtliga kommunfullmäktigeledamöter med undantag av: Stina Johansson,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2013-03-19 101 (146) Plats och tid Stadshuset, Verdesalen, kl 14.30-16.45 Beslutande Paul Lindvall (M) ordförande Linnea Darell (FP) 1:e vice ordförande Lena Micko (S) 2:e vice ordförande

Läs mer

PROTOKOLL 1 (54) 2014-06-18

PROTOKOLL 1 (54) 2014-06-18 PROTOKOLL 1 (54) 2014-06-18 Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl. 13.00-17.50 Beslutande Övriga deltagare Lorents Burman (S) Anders Bergström, förvaltningschef skol- och Rickard

Läs mer

Sammanträdesprotokoll arbetsutskott 2014-05-28

Sammanträdesprotokoll arbetsutskott 2014-05-28 Plats och tid Rådhuset, kl 08.30 16.20 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Anders Johnsson (M), ordförande Håkan Erlandsson (C), 189, 191-194, 196, 197, 199-201, 204-206,

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen Protokoll 1 (75) Innehåll Trelleborg3000, v 1.0, 2010-02-11 227 Val av justerare samt tid och plats för justering 228 Anställning av förvaltningschef för samhällsbyggnadsförvaltningen 229 Justerad organisation

Läs mer

Kommunstyrelsen 2011-05-10 1

Kommunstyrelsen 2011-05-10 1 Kommunstyrelsen 2011-05-10 1 Plats och tid Rådhuset i Säter, kl 08.30 12.10. Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Abbe Ronsten, ordförande (s) Lotta Bergstrand, vice ordförande (fp) Mats Nilsson (s) Sixten

Läs mer

Budget för år 2013 med utblick 2014-2016

Budget för år 2013 med utblick 2014-2016 Budget för år 2013 med utblick 2014-2016 Katrin Thoor, 0531-52 60 38 katrin.thoor@bengtsfors.se TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2012-10-23 1(40) Budget för år 2013 (2014-2016) v:\klk\gemensam\tjänsteskrivelser\2012\kommunstrateg

Läs mer

Budget 2015. Kommunplan Resursplan Investeringsplan Exploateringsplan

Budget 2015. Kommunplan Resursplan Investeringsplan Exploateringsplan Budget 2015 Kommunplan Resursplan Investeringsplan Exploateringsplan Innehållsförteckning Organisation och övergripande kommentar Fullmäktigebeslut 3 Kommunstyrelsens ordförande 4-5 Kommunens organisation

Läs mer

LULEÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (50)

LULEÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (50) LULEÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (50) Plats och tid Sessionssalen, Stadshuset. kl 13.15 16.35 Beslutande Enligt bifogad närvarolista Justerare Inger B Larsson (S) och Sana Suljanovic (M) Tid och plats

Läs mer

Plats och tid Messingen, Love Almqvist torg 1 Måndagen den 10 september 2012, klockan 19:30-20:15

Plats och tid Messingen, Love Almqvist torg 1 Måndagen den 10 september 2012, klockan 19:30-20:15 Kommunstyrelsen 2012-09-10 1 Plats och tid Messingen, Love Almqvist torg 1 Måndagen den 10 september 2012, klockan 19:30-20:15 Beslutande Ledamöter: Per-Erik Kanström (M), ordförande Antonia Ax:son Johnson

Läs mer

Kommunstyrelsen 2014-06-03

Kommunstyrelsen 2014-06-03 Kommunstyrelsen 2014-06-03 Ks 89 Information om- och nybyggnation, Stora Skedvi skola och förskola... 2 Ks 90 Hyresavtal verksamhetslokaler Fabriken 7... 3 Ks 91 Trafikbeställning 2015... 4 Ks 92 Trafikförsörjningsprogram...

Läs mer

Kommunstyrelsen 2014-03-04

Kommunstyrelsen 2014-03-04 Kommunstyrelsen 2014-03-04 Ks 15 Ansökan om bidrag till genomförande av Leaderprojekt... 2 Ks 16 Remiss, Dalarnas regionala serviceprogram 2014-2018... 4 Ks 17 Fågelsången... 6 Ks 18 Vattenförsörjning

Läs mer