Frilansen äger sin upphovsrätt! Det säger svensk lag.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "-------------------------------- Frilansen äger sin upphovsrätt! Det säger svensk lag."

Transkript

1 Frilansen äger sin upphovsrätt! Det säger svensk lag.

2 2 Upphovsrätten viktig men hotad! Upphovsrätten en garant för din trovärdighet! Varje journalist är personligen ansvarig för sina alster. Inte minst gentemot de intervjupersoner som medverkar. Upphovsrätten är en garant för journalistens trovärdighet och för att allmänheten ska kunna lita på att en journalist håller vad hon lovar. När uppdragsgivare vill ta över upphovsrätten innebär det ofta att de fritt vill förfoga över materialet de köper. De vill kunna använda det hur och var som helst, hur länge som helst. Utan att fråga journalisten först och utan att betala för sig. Journalisten kan då inte längre garantera var texten eller bilderna kommer publiceras och inte. Plötsligt kan materialet dyka upp i sammanhang där varken journalist eller intervjupersoner vill medverka. När samma material används på flera ställen minskar också mångfalden i medierna. Antalet röster blir färre, liksom antalet ögon som granskar makten. Demokratin blir fattigare. Vad är upphovsrätt Enligt svensk lag uppstår rätten till ett verk i och med att någon ger upphov till det. Man får inte använda någon annans alster utan att fråga om lov. Alla texter, bilder och illustrationer är skyddade av upphovsrättslagen. Ekonomisk och ideell upphovsrätt Upphovsrätten har både en ideell och ekonomisk sida. Den ekonomiska rätten eller förfoganderätten innebär att ingen annan än upphovsmannen får göra alstret tillgängligt för allmänheten i kommersiellt syfte eller annat publiceringssyfte. Den ideella rätten innebär att upphovsmannen alltid har rätt att namnges då hennes verk publiceras. Verket får inte heller ändras på ett sätt som kränker hennes anseende eller egenart som upphovsman, eller göras tillgängligt i en form som är kränkande för henne. Denna ideella rätt kan aldrig säljas eller överlåtas. Alster som omfattas av upphovsrättslagen måste ha uppnått så kallad verkshöjd. För det krävs ett visst mått av andligt skapande. En människa måste ha tänkt ut det hela. Verket måste vara så särpräglat att ingen annan skulle ha utformat samma innehåll likadant, eller i stort sett likadant. För fotografier gäller dock inte detta krav, alla fotografier har automatiskt upphovsrättsligt skydd. Det betyder att det mesta i tidningar, TV och radio omfattas av upphovsrätten, men exakt var gränsen går mellan skyddat och oskyddat material är svårt att säga. Informationsmaterial kan med denna definition också ha en sådan verkshöjd att det skyddas av upphovsrättslagen. Tabeller, kataloger och andra faktasamlingar skyddas mestadels inte.

3 3 Journalistisk upphovsrätt Ett bolag, en tidningsutgivare eller en organisation får inte ta en text eller bild från nätet, kanske bearbeta den, och sedan lägga den på sin egen hemsida. Det förbjuder lagen. All sådan användning kräver tillstånd från upphovsmannen och oftast också betalning. Vad händer på marknaden nu? Frilansmarknaden som marknad är ganska obeforskad. Ingen vet hur stor den är i reda pengar. Men bara upphovsrätten är värd många, många miljoner kronor varje år. Värden som rätteligen tillhör upphovsmännen, men som uppdrags- och arbetsgivare vill ta över och slippa betala för. För att göra större vinster i sina bolag. Det är därför tidningskoncernerna går ihop, blir större och större och försöker återanvända material i flera tidningar. Innehållet i tidskrifter sprids över gränserna i Norden och i Europa utan att frilansarna får betalt eller ibland ens blir informerade. Frilansar får skamlösa avtal att skriva under, där de förväntas göra sig av med sina lagstadgade upphovsrättigheter utan betalning. Ofta är alternativet att de annars blir av med uppdraget. Hur skyddar vi vår upphovsrätt? En och en är frilansar svaga, men när vi går ihop blir vi starka! Det bästa frilansar kan göra för att försvara upphovsrätten är att gå ihop i nätverk och besluta sig för att vägra skriva på de oskäliga avtalen. Gång på gång har sådant agerande lett till positiva resultat. Det gäller vår försörjning, vår trovärdighet och mångfalden i medierna. Läs mer under Sälja frilansmaterial! Myndigheter och upphovsrätt Myndigheters handlingar särbehandlas i upphovsrättslagen, eftersom de omfattas av offentlighetsprincipen. De kan ha verkshöjd, men de får ändå spridas. Detta för att allmänheten ska ha insyn i myndigheternas arbete, enligt tryckfrihetsförordningen. Detta gäller både inkomna handlingar och handlingar som upprättats inom myndigheten. Undantag är handlingar som är resultat av en konstnärlig verksamhet. Rent kommersiellt utnyttjande begränsas dock av lagen, särskilt för handlingar som har stora kommersiella värden. Innehåll i tidningar som produceras av myndigheter skyddas av lagen, som vilket annat journalistiskt material som helst, men detta är inte helt oomstritt. Läs mer i boken Din upphovsrätt och andras av Kerstin Ahlberg. Upphovsrätt och fildelning De senaste åren har upphovsrätt diskuterats mycket i media, men då med en utgångspunkt som på många sätt skiljer sig från hur journalisters upphovsrätt fungerar.

4 4 Till skillnad från journalister så får andra upphovsmän, som till exempel författare, musiker och skådespelare, sina inkomster som en andel av medieföretagens inkomster från konsumenterna (det vill säga de pengar som skivköpare eller biografbesökare betalar). Genom olika fildelningstjänster på nätet kan man nu olagligt ladda hem till exempel långfilmer. Detta gör påstås det att biografbesöken minskar och att upphovsmännen får sämre betalt trots att publiken är lika stor. Detta är en helt annan fråga än den diskussion som är aktuell för frilansjournalister och andra journalister, som inte betalas med provision. Läs mer om upphovsrätt på Journalistförbundets hemsida: Vad är upphovsrätt? Skydda din upphovsrätt Upphovsrätt för myndigheter Remisstiden för Upphovsrättsutredningens delbetänkande Avtalad upphovsrätt (SOU 2010:24) gick ut den 1 september Här finns journalistförbundets remissvar Att sälja frilansmaterial Du säljer rätten till EN publicering När du säljer ett jobb säljer du normalt tillståndet att publicera eller sända ditt verk artikeln, inslaget, bilderna eller vad det nu är vid ett eller enstaka tillfällen under begränsad tid. Du upplåter ditt arbete till användning, men förutsatt att du inte skrivit på något oskäligt avtal har du fortfarande kvar din upphovsrätt. Du har då full rätt att sälja samma reportage till olika uppdragsgivare, eller att ta betalt igen när en uppdragsgivare vill använda ditt material vid flera tillfällen än vad ni från början kommit överens om. Upphovsrätten en garant för din trovärdighet Som frilansjournalist äger du upphovsrätten till allt du skapar. Det säger svensk lag. Tack vare upphovsrätten behåller du kontrollen över dina alster och var de publiceras. Upphovsrätten är en garant för din journalistiska trovärdighet. Som frilans lever på att låta olika uppdragsgivare köpa rätten att publicera det du skapar. Om du förhandlar bort din upphovsrätt förhandlar du också bort dina möjligheter att ta betalt för ditt arbete.

5 5 En mer långtgående konsekvens är att medierna allt mer kommer att fyllas av återpubliceringar av friköpt material. Din marknad och dina möjligheter till försörjning krymper. Så angrips din upphovsrätt Många medieföretag försöker nu förhandla bort frilansjournalisternas upphovsrätt. De vill kunna publicera samma material i flera olika kanaler, ibland också utomlands. De försöker därför få frilansjournalister att skriva under oskäliga lavtal, där de får rätt att utnyttja materialet på alla tänkbara sätt, utan eller till alldeles för låg betalning. Ofta vill de kunna sälja det vidare, ändra i det och ibland även använda det i marknadsföring. Många förlorar på utvecklingen Både vi frilansjournalister och allmänheten förlorar på dagens utveckling. Vår marknad och våra försörjningsmöjligheter krymper när medierna fylls av återpubliceringar. Indirekt hotas yttrandefriheten eftersom färre röster kommer till tals och obekväma uttalanden och fakta enkelt kan klippas bort. Om du skriver på ett oskäligt avtal kan det hända att ditt arbete används på ett för dig eller den du intervjuat kränkande sätt utan att du har möjlighet att hindra det. Enda chansen att stoppa ett kränkande utnyttjande av ditt arbete blir att gå till domstol. Tack vare upphovsrätten kan du tala om för dem du intervjuar eller tar bilder av var ditt arbete kommer att publiceras. De flesta vill veta var deras uttalanden ska hamna för att ställa upp. Så kan ett oskäligt avtal se ut Bonnier Tidskrifter försökte vintern 2010 att få sina frilansar för tidningarna Laga lätt, Allt om mat och Spis bedre att skriva under ett oskäligt avtal. Enligt avtalet ges bolaget rätt att publicera texter och bilder ett obegränsat antal gånger och för all framtid mot en ersättning på 20 procent av grundarvodet, ett av de värsta exemplen på den här typen av avtal hittills i Sverige. Här är några av paragraferna: 3 Upphovsmannen överlåter härmed på BT den fullständiga upphovsrätten enligt 2 upphovsrättslagen till Arbetet, vilket omfattar bl a rätten att upphovsrättsligt förfoga över Arbetet i tryckt och i digital form, inom den verksamhet som direkt eller indirekt hör till BTtidningarna. 4 Av 3 följer att bl a att BT har rätten att publicera och/eller bearbeta Arbetet ett obegränsat antal gånger och utan begränsning i tid, geografiskt eller till omfattningen i övrigt, vilket inkluderar att Arbetet används i marknadsföring.

6 6 Efter protester från frilansar och en demonstration drogs detta avtal tillbaka. Se upp för liknande paragrafer i dina egna avtal! Om du får ett liknande förslag på avtal, mejla det direkt till: fulavtal[snabela]frilansriks.org Läs hela Bonniers fulavtal! Ett annat exempel är Egmont tidskrifters fulavtal. Se: Du har alltid kvar den ideella upphovsrätten Du har alltid kvar den så kallade ideella upphovsrätten till ditt alster. Den kan inte säljas. Den ideella upphovsrätten innebär att det bara är du själv som har rätt att göra större ändringar i ditt material. Köparen får inte ändra eller beskära i texten, inslaget eller bilderna utan ditt tillstånd. Dessutom har du alltid rätt att namnges då ditt arbete publiceras. Om någon har ändrat i ditt material på ett kränkande sätt eller har publicerat ditt alster utan ditt namn, har du rätt att kräva ersättning i efterhand. Ytterst är det då en domstol som avgör vad som är kränkande. Tvister kring dessa frågor är dock ovanliga. Olika regler gäller för olika köpare Upphovsrättslagen fungerar olika för olika slags köpare. Det är viktigt att tänka på när du förhandlar om ditt arvode. Myndigheter: Om köparen är en myndighet kan din text komma att bli allmän handling när den publiceras, läs mer under Mer om upphovsrätt. Om det är en text får den då fritt återges av vem som helst. Tänk på det när du tar betalt. Detsamma gäller dock inte för bilder. Nyhetsbyråer: Om köparen är en nyhetsbyrå får den sälja ditt material vidare. Tänk på det när du tar betalt. Redaktioner: Redaktioner och andra köpare får bara överlåta publicerings- eller sändingsrätten om ni har kommit överens om det. Webbpublicering ska ge extra betalt Om du producerar material för webb har uppdragsgivaren enligt Journalistförbundets frilansrekommendation rätt att ha materialet liggande under sex månader. Om uppdragsgivaren i första hand publicerar materialet i tryckt version, men också vill lägga ut det på webben ska du ha extra betalt för det. Journalistförbundet rekommenderar 20 procents påslag på arvodet per sexmånadersperiod. Medieföretagens annonspriser bestäms av hur många besökare de har på sina sajter och det är vårt arbete som gör webben intressant. Tänk på det och ta betalt!

7 7 Texter som publiceras på webben riskerar att ligga kvar där under mycket lång tid. Det kan få svåröverblickbara konsekvenser både för dig och för dem du intervjuar. Kom överens med uppdragsgivaren om en tidsgräns för hur länge ditt material får ligga kvar på webben. Läs mer i Journalistförbundets frilansrekommendation på Det här kan du göra om du får ett oskäligt avtal Upphovsrätten är en fråga där facket faktiskt kan göra något! Det är också ett område där vi tjänar på att agera kollektivt. En enskild frilans är utsatt när det kommer fulavtal, men som kollektiv kan vi förändra. Frilans Riks arbetar aktivt med frågan. När du uppmanas att skriva på ett oskäligt avtal, ta då alltid kontakt med den som är upphovsrättsansvarig i din klubb. Är du inte med i Journalistförbundet, ta kontakt ändå och gå med! Larma: Mejla även det oskäliga avtalet till Frilans Riks och berättar vad som hänt. Adressen är: fulavtal[snabel-a]frilansriks.org Obs! Inga kontakter kommer att tas med din uppdragsgivare utan att du har gett ditt medgivande. Nätverka: Genom att ta kontakt med oss kan du få hjälp att hitta andra som frilansar för samma företag. Vi kan hjälpa till att skapa en e-postlista där ni kan diskutera er fram till hur ni vill agera. Det finns existerande e-postlistor för frilansar som jobbar för Göteborgsposten, Sveriges Radio och för tidningar inom Forma Magazines. Tanken är att underlätta diskussioner om bland annat arvoden och upphovsrätt. För att gå med i någon av dessa e- postlistor, kontakta Malin Wahlstedt på malins.masterverk[snabela]timecode.se och tala om vilken lista du vill gå med i. Förhandla: Känn först efter om du kan gå med på ditt material publiceras i de kanaler som kunden vill sprida det till. Om avtalet tillhör den riktigt fula typen som inkluderar publicering överallt och för all framtid förklara då att det inte är möjligt. Om kunden vidhåller avtalet, larma och nätverka! Om du tycker det är okej att ditt material vidarepubliceras mot betalning, be då kunden att specificera hur de önskar använda din text/bild (om det inte redan framgått väldigt konkret). Ibland skriver medieföretag ospecifika avtal för att de inte riktigt vet vad de vill använda material till. De vill försäkra sig om alla rättigheter utifall att. I nästa steg, begär ett pris för vidarepubliceringen. Enligt frilansrekommendationen bör överlåtelse till ett annat företag ge 100 procents betalning. Det rekommenderade arvodet för återpublicering hos samma kund är 50 procent av ursprungsarvodet. Om materialet behöver bearbetas rekommenders procent, beroende på bearbetningens omfattning.

8 8 En annan väg är att ta hjälp av arbetsplatsklubben på medieföretaget. Det är också möjligt att få förhandlingshjälp från Journalistförbundet. Kontakta då Journalistförbundets jurist Olle Wilöf eller klubbarnas upphovsrättsansvariga, läs mer under Kontakta oss! Gör en gryningsräd hitta stulet material: Satsa några timmar varje månad för att jaga upphovsrättsintrång på olika hemsidor på nätet. Om du googlar ditt namn och kanske någon rad ur en artikel och kan du hitta ställen där dina texter publicerats utan tillstånd. När du hittat intrång kan du kräva både rättelse och skadestånd. I pdf-filen Hitta stulna texter, /saljafrilansmaterial, kan du läsa hur det går till och varför det är viktigt att göra så kallade gryningsräder regelbundet. Automatiserad gryningsräd med Google Alert håll koll på dina grejor: Google Alert är ett utmärkt sätt att låta Google sköta omvärldsbevakningen åt dig på. Det är gratis fungerar för de webbplatser som går att hitta via Googles normala söktjänst i praktiken hela internet. Allt är gratis, det enda du behöver är ett Google-konto. Så här fungerar det: Vad du vill söka efter bestämmer du själv, men typiskt kan det vara ditt eget namn (ju ovanligare desto mer exakt blir sökningen), intervjupersoner som förekommer i ditt material (även här är ett ovanligt namn eller en titel mer precist) eller textsträngar i dina texter. Välj exempelvis ett citat med en lite udda formulering för att slippa alerts som handlar om andra saker. När ditt namn eller en specifik textsträng dyker upp första gången på en webbplats får du ett mejl till den e-postadress du har uppgivit i ditt Google-konto. I mejlet finns en länk till den webbplats där det namn eller den textsträng du gjort en alert för förekommer. Så här skapar du en Google Alert: Om du redan har ett Google-konto, kan du gå direkt till Om du däremot inte redan har ett Google-konto behöver du skapa ett först. Fyll sedan i det namn eller den textsträng du vill bevaka och välj från rullgardinsmenyerna hur du vill att sökningen ska göras och presenteras för dig. Du kan även förhandsgranska det du vill söka på så att du vet att bevakningen blir så precis som du vill ha den; du får veta vilka träffar just den tänkta bevakningen kommer att ge så att du kan justera den innan du väljer att aktivera den. Ett tips är att sätta alla namn eller söksträngar som består av fler än ett ord inom citationstecken, alltså på precis samma sätt som när du söker med hjälp av Google. Klicka på Skapa alarm"/create Alert. Nu kommer Google Alerts att, via mejl till den e- postadress du valt, berätta för dig när tjänsten upptäcker förekomster av det du söker. Du kan skapa hur många larm som helst. Gör bara en ny bevakning med en textsträng eller ett namn ur din text. I listan över aktiva bevakningar kan du i efterhand ändra hur de ska agera så att det passar dina behov.

9 9 Kontakta oss! Har du fått ett fulavtal eller har andra frågor kring upphovsrätt är du välkommen att kontakta de upphovsrättsansvariga i Frilans Riks eller i din klubb. Frilans Riks Fatima Grönblad / / fatima.gronblad[snabela]telia.com Dalarnas frilansklubb (Frilansar i Dalarna och Gävleborgs län) Erik Hjelte / erik.hjelte[snabela]bredband.net / Frilansklubben i Norrbotten Karin Sjöberg / karin.skrivare[snabela]gmail.com / Frilansklubben Västerbotten Annika Rydman / Frilans Syd (Frilansar i Skåne och Blekinge) Jenny Wickberg / jenny.wickberg[snabela]djingis.se Anne Jalakas / anne.jalakas[snabela]gmail.com Mellannorrlands frilansklubb (Frilansar i Västernorrlands, Jämtlands och Gävleborgs län) Karin Kämsby / karin.kmsby[snabela]telia.com / Mälardalens frilansklubb (Frilansar i Stockholm, Uppland, Södermanland och Västmanland) Elisabet Wahl / elisabet.wahl[snabela]milsbo.se / Värmland Marie Lundström / marie[snabela]kaktusreportagebyra.se / Västra frilansklubben (Frilansar i Västra Götaland och Halland.) Katarina P Nielsen / kp-write[snabela]tele2.se Östergötland Eva-Lena Askling / evalena.askling[snabela]telia.com / Anna Sjöstrand / anna[snabela]velda.se / Småland Ingen

10 10 Att köpa frilansmaterial Oskäliga avtal hur ser de ut? Ett oskäligt avtal är ett avtal där inköparen försöker ta över frilansjournalistens lagstadgade upphovsrätt. Det kan handla om att köparen vill ha rätt att på eget bevåg ändra formuleringar i ett reportage, att köparen får rätt att publicera ljud, text eller bilder hur många gånger som helst utan att ersätta upphovsmannen. Men det kan också handla om materialet kan publiceras i helt andra sammanhang än de från början avsedda till och med som reklam. I riktigt fula avtal förlorar upphovsmannen all makt över sitt eget material och får inte själv använda det. Vi menar att en sådan utveckling kan få betydligt mer allvarliga konsekvenser än för just den frilansjournalist du har skrivit ett sådant avtal med. Ett hot mot journalistiken Att en intervju ena dagen finns med på nyhetssidorna i morgontidningen, för att i nästa dag dyka upp i ett reklamblad är inte oproblematiskt. Hur ska mediekonsumenten kunna lita på redaktioner och journalister hålla isär vad som är journalistik och vad som är reklam? Det är en utveckling ingen vill se. En sådan här dubbelanvändning av texter kan också göra det svårt när frilansjournalister ska hitta intervjupersoner. För vem vågar ställa upp och låta sig intervjuas om ett känsligt ämne, när journalisten inte kan garantera hur, när och var informationen kommer att publiceras? Din redaktions trovärdighet urholkas Om du och din redaktion tummar på principer som är till för att skydda den fria journalistiken och i förlängningen demokratin kan det också påverka er trovärdighet. För hur tror du att den som lyssnar, läser eller tittar tänker om de upptäcker att samma material används flera gånger eller både i redaktionella sammanhang och i reklamsammanhang? Dessutom kan det också bli färre journalister som vill ha er som uppdragsgivare om de märker att deras egen trovärdighet sätts på spel om de arbetar för er. Var solidarisk med dina kollegor Såväl redaktörer som frilansjournalister tillhör samma skrå och är ofta organiserade i samma fackförbund. Många journalister varvar också frilanslivet med korta inhopp som anställd, så någon klar och tydlig gräns mellan anställda och frilansare blir allt svårare att se. Marknaden för frilansare är hård och lönen är oftast mycket knapp. När upphovsrätten dessutom förhandlas bort blir det därför ännu svårare att försörja sig. Det är oetiskt och osolidariskt att som inköpare hjälpa medieföretag att profitera ytterligare på kollegor med dåliga villkor.

11 11 Frilansens synvinkel Det är svårt att stå öga mot öga med en person som ska intervjuas och inte kunna tala om hur materialet ska användas. Det är högst obehagligt för en journalist att inte veta vad som kommer att ske med texter, bilder, ljud och filmer som man själv står som upphovsman till. En annan viktig aspekt är den ekonomiska. När frilansjournalisten berövas rätten att återanvända och sälja vidare sitt eget material, försvinner en för många livsviktig inkomstkälla. Du vet väl hur liten del av arvodet för ett jobb som till slut hamnar i frilansens plånbok? Ditt eget jobb kan stå på spel Räkna gärna ut hur stor andel frilansmaterial det finns i din egen publikation. De flesta blir förvånade när de ser hur mycket det är. Tjänar din arbetsgivare på att publicera och reprisera frilansmaterial i flera olika publikationer, men bara betala en enda gång? Köper din redaktion in frilansmaterial till underpris från andra medieföretag? Drar koncernen in pengar på att sälja vidare frilansars verk? Vissa medieföretag vill tjäna pengar på oskäliga avtal. Den här utvecklingen hotar i längden också de fasta journalistjobben. När de blir dyrare för arbetsgivaren att ha anställda jämfört med att köpa in material från frilansare kanske även ditt eget jobb hotas. Vad säger lagen? All ljud, text och bild som äger verkshöjd (det vill säga har en individuell prägel och är ett resultat av upphovsmannens personliga skapande) omfattas av upphovsrättslagen. Det gäller exempelvis journalistiska texter, radioreportage, foton, film och tv-inslag. När man köper rätten att publicera upphovsrättsskyddat material är momssatsen 6 procent. Enligt Journalistförbundets frilansrekommendation ska frilansjournalisten då ha full ersättning för varje enskild publicering av materialet. I den statliga utredningen Avtalad upphovsrätt (SOU 2010:24), föreslås en ändring av 33 i Upphovsrättslagen, så att priset på texter och bilder ska motsvara omfattningen på användningen. Mer omfattande användning innebär mer ersättning än mindre omfattande användning. Betalas ingen sådan ersättning är det fråga om ett oskäligt avtalsvillkor. Den så kallade ideella upphovsrätten innebär att upphovsmannen alltid - oavsett om ekonomisk ersättning har förhandlats bort - har rätt att bli omnämnd i den omfattning som god sed kräver. Upphovsmannan har även har rätt till inflytande över hur materialet publiceras, så att det inte ändras eller används på ett sätt som kränker upphovsmannen. Material som saknar verkshöjd, vilket kan vara fallet med en del informationsmaterial, saknar upphovsrätt och är belagt med 25 procents moms.

12 12 Gå igenom era egna avtal! Vill din arbetsgivare att du ska använda ett oskäligt avtal när du köper in frilansmaterial? Ta i så fall reda på vem som skrivit avtalet. Kanske är det författat av någon jurist eller ekonom som har dålig inblick i de särskilda omständigheter som gäller för journalistiskt arbete. Har du själv haft chans att säga din mening om avtalet? Det finns en viktig skillnad vid köp av journalistiskt material jämfört med köp av andra varor eller tjänster: journalistik är ingen vanlig handelsvara, utan har stor vikt för vår yttrandefrihet och demokrati. Om din arbetsgivare kräver att du använder oskäliga avtal, väck frågan! Och argumentera för att du själv ska förhandla med frilansen istället för att använda färdigskrivna oskäliga avtal. Så skriver du schyssta avtal Journalistförbundet har tagit fram förslag till avtalsmallar för tidskrifter, radio och tv i frilansrekommendationen. Mallarna är under uppdatering men det mesta är fortfarande aktuellt. Avtalsmallarna hittar du här: Detta kan frilansklubben göra Vi måste gå ihop! Upphovsrätten är en av de viktigaste frågorna för landets frilansklubbar just nu. Allt fler medieföretag vill publicera samma material i flera kanaler och publikationer. På detta sätt roffar de åt sig en allt större del av frilansarnas lagstadgade upphovsrätt och pengar. Om vi frilansar enbart agerar var för sig kan rädslan att förlora uppdrag leda till att en efter en går med på de usla villkoren. Till slut riskerar de här avtalen att bli norm. Det är därför oerhört viktigt att vi går samman för att hävda våra rättigheter. Vad är ett oskäligt avtal? Om förhandlingarna skedde öppet, om uppdragsgivarna erbjöd rimlig betalning och om avtalsförslagen tydligt specificerade vilken typ av publicering som åsyftades, skulle återanvändning och vidareutnyttjande inte vara något problem. Då skulle varje frilans själv kunna ta ställning till om hon ville sälja sitt alster vidare och till vilka villkor. Men så fungerar det tyvärr sällan.

13 13 Enligt Journalistförbundets frilansrekommendation, ska uppdragsgivaren betala minst 50 procent extra för återpublicering och 100 procent extra för överlåtelse till annat företag. Många uppdragsgivare tar dock inte upp sina krav förrän i slutskedet av en förhandling. Avtalsförslagen är ofta luddigt formulerade och kan innehålla orimliga krav om att få publicera frilansarnas alster var som helst, för all framtid. Det är inte ovanligt att uppdragsgivaren försöker spela ut frilansar mot varandra genom att hota med att den som inte skriver på avtalet kommer att sluta anlitas. Steg för steg- guide Journalistförbundet har tagit fram ett handlingsprogram för att skydda frilansars upphovsrätt. Det specificerar hur frilansar, arbetsplatsklubbar och Journalistförbundets kansli ska arbeta med frågan. Gör så här: 1. Utse en till två upphovsrättansvariga som ska ingå i Frilans Riks upphovsrättsnätverk. Lägg ut tydlig information på er hemsida om hur man kommer i kontakt med dem och vilket stöd som går att få. 2. Utbilda och informera era medlemmar om upphovsrätt. Till exempel genom att: Skicka ett välkomstbrev till nya medlemmar där ni bland annat förklarar konsekvenserna av att underteckna avtal som tar över upphovsrätten. Frilans Riks har tagit fram ett sådant välkomstbrev (finns här: /frilansklubb) som man kan använda som mall. Ordna kurser om upphovsrätt, förhandling och avtalsskrivning. Dela ut kampanjmaterial om upphovsrätt varje gång en aktivitet anordnas. Kampanjmaterial kommer snart att finnas att ladda ner här på sidan. Informera icke-medlemmar om upphovsrätten vid rekryteringar. Håll kontakt med arbetsplatsklubbarna på företag som köper frilansmaterial 3. När den upphovsrättsansvarige eller någon annan i styrelsen kontaktas av en frilans som behöver hjälp med ett fulavtal, gör så här: Be frilansen att skicka in avtalet till fulavtal[snabela]frilansriks.org. På så sätt dokumenteras det centralt. Erbjud frilansen hjälp att bilda nätverk med andra som frilansar för samma uppdragsgivare så att de kan formulera gemensamma krav. Till exempel kan ni: Hjälpa till att efterlysa andra frilansar via klubbens och förbundets e-postlistor och nyhetsbrev. Påminna om att det går att hitta andra frilansar genom att gå igenom artiklar eller radio- eller tv-inslag i mediet. Uppmuntra till att starta ett e-postnätverk.

14 14 4. Kontakta arbetsplatsklubben på medieföretaget ifråga (läs mer om vad arbetsplatsklubben kan göra på sidan för arbetsplatsklubbar. 5. Informera om att frilansen kan få förhandlingshjälp från Journalistförbundets jurist. 6. Demonstrera och dela ut flygblad: Frilans Riks och Mälardalens frilansklubb har arrangerat flera lyckade demonstrationer mot fulavtal. Enkelt, roligt och effektivt! Några från Frilans Riks stod och delade ut flygblad utanför företagens port när de anställda kom till jobbet. [popup url="http:///demonstrera/"]läs mer här![/popup] Kontakta gärna arbetsplatsklubben innan aktionen så att den är med på noterna. Det kan arbetsplatsklubben göra Dumpade frilansvillkor angår även anställda Anställda och frilansande journalister är med i samma fackförbund, men arbetar under helt olika förutsättningar. För anställda gäller arbetsrättsliga regler där kollektivavtal spelar en viktig roll. Frilansarna agerar på en fri marknad där arvodena förhandlas fram mellan medieföretag och enskilda frilansar. Om arbetsgivare får tillgång till billig arbetskraft via frilansmarknaden påverkas på sikt lönerna även för de anställda. Dumpade frilansvillkor gör att arbetsgivarnas intresse av att ersätta anställda med billigt frilansmaterial ökar. I förlängningen kan den här utvecklingen också innebära att arbetsgivare i högre grad anlitar frilansare än tillsätter fasta tjänster. Som arbetsplatsklubb bör ni därför arbeta för att förbättra villkoren för frilansar, både av omsorg om de egna medlemmarna och av solidariska skäl. Utbudet i medierna minskar Det har blivit allt vanligare att ett medieföretag vill publicera samma material i flera kanaler, till exempel på webben eller i flera medier inom samma företag eller koncern. Bolagen försöker därför ta över en allt större del av frilansjournalisternas upphovsrätt, oftast utan att vilja betala för sig. Läs mer om den här utvecklingen under rubriken Mer om upphovsrätt. Detta försämrar frilansarnas möjligheter till rimlig betalning för sitt arbete. Den besparing som uppstår när ett medieföretag återanvänder material i stället för att låta anställda eller frilansar producera nytt material stannar hos företaget. Läsaren/tittaren/lyssnaren drabbas däremot negativt, eftersom medierna blir mer likriktade. Mångfalden och antalet röster minskar.

15 15 Förtroendet för journalistiken hotas Urholkad upphovsrätt är också en förtroendefråga, både för journalistiken i stort och gentemot intervjupersonerna. Om journalisten mister kontrollen över sitt material och var det kan hamna finns risken att enskilda intervjupersoner hamnar i kläm och kränks, till exempel om materialet publiceras i ett sammanhang där de inte vill medverka. Viljan att låta sig intervjuas i medierna riskerar att minska om journalisten inte kan svara på var och när citaten kan komma att dyka upp i framtiden. Journalistförbundets handlingsplan Journalistförbundet antog i maj 2009 en handlingsplan som beskriver hur olika delar av förbundet kan arbeta för att skydda frilansars upphovsrätt och i förlängningen även de anställdas villkor. Här följer en guide över hur ni som arbetsplatsklubb kan arbeta: 1. Kartlägg frilansarna! Kartlägg i vilken utsträckning ditt företag köper material av frilansar och vilka som anlitas! Det ger en bra bild av omfattningen av frilansmedverkan och av frilansarnas villkor. Arbetsgivaren har skyldighet att ge klubben information om hur verksamheten utvecklas produktionsmässigt och ekonomiskt liksom om riktlinjerna för personalpolitiken (del av 19 i MBL). En arbetsplatsklubb kan hänvisa till denna regel för att få fram information om frilansverksamheten, till exempel hur mycket den omsätter och hur villkoren ser ut. Arbetsgivaren bör i vart fall tillmötesgå kravet genom att göra en faktasammanställning, även om klubben kanske inte får tillgång till namnen på alla frilansar. Det är också relativt enkelt att kartlägga frilansarna på egen hand, genom att gå igenom publicerade artiklar eller inslag. Frilansarna går ofta lätt att hitta med hjälp av Journalistförbundets frilanskatalog eller sökmotorer. Om din klubb tecknar ett lokalt kollektivavtal enligt punkt 5 nedan, bör information om frilansverksamheten på företaget ingå i det. 2. Utse en kontaktperson! Gör en ledamot i klubbstyrelsen till kontaktperson för frilansfrågor. Frilansarna vet då vem de ska höra av sig till och att det blir lätt att samla all information på ett ställe. Kontaktpersonen kan också fungera som en knutpunkt mellan fackligt organiserade och ickeorganiserade frilansar när konflikter om avtal gör att alla frilansar behöver gå samman. 3. Bjud in alla frilansar till möte! Samarbetet mellan klubben och redaktionens frilansar kan förbättras om klubben bjuder in frilansarna till ett möte. Även frilansar som inte är medlemmar i Journalistförbundet kan då bjudas in (och rekryteras!). På mötet kan ni till exempel gå igenom frilansvillkoren och diskutera gemensamma strategier.

16 16 4. Informera redaktionsledningen om frilansars villkor Informera inköpande redaktörer om frilansars villkor och de överenskommelser som finns! Bra informationsmaterial hittar du här: Frilansens tusenlapp Frilansrekommendationen Kom ihåg att när medierna fylls med billigt eller återanvänt frilansmaterial minskar i förlängningen behovet av både anställda och frilansar. 5. Ge stöd vid tvister Samla frilansarna! När medieföretag inför sämre frilansvillkor drar de ofta nytta att frilansarna arbetar ensamma. Stöd bildandet av nätverk: Frilansar som går ihop har större chanser mot företaget. Om redaktionens frilansar lägger fram gemensamma krav blir de svårare att ignorera. E-postlistor är ett bra sätt att bygga nätverk. Nätverk av frilansar kan skapas även i fredstid, då det inte råder någon konflikt. Arbetsplatsklubben kan genom sin kartläggning hjälpa frilansarna att hitta varandra. Förhandla! Förhandlingar enligt frilansavtal I frilansavtalet mellan dåvarande Tidningsutgivarna och Journalistförbundet finns två förhandlingsregler: 6 om arvode: Klubben har rätt att påkalla förhandling med företaget angående frilansmedarbetarens arvode om frilansaren kräver detta. 12 om omfattande förändringar: Journalistklubben ska underrättas och förhandlingar upptas om en uppdragsgivare avser att upphäva eller göra omfattande förändringar av varaktiga överenskommelser med frilansare. Som omfattande förändringar kan exempelvis anses att medieföretaget vill använda materialet i fler kanaler eller driva igenom betydande försämringar av arvodet. Läs mer Läs mer om frilansarbetet på Anställd eller frilans så funkar det: Journalistförbundets frilansstrategi: Frilansrekommendationen (rekommendationer för arvoden): Frilansavtal mellan Journalistförbundet och Tidningsutgivarna respektive SRAO och Medie- och Informationsarbetsgivarna:

17 17 Förhandlingar enligt MBL I samband med förhandlingar om företagets budget (arbetsgivaren är skyldig att begära en förhandling om budgeten enligt 11 i MBL) kan klubben också diskutera frilansbudget med arbetsgivaren. Arbetsgivaren bör då kunna svara på i vilken omfattning företaget planerar att anlita frilansar. Även om arbetsgivaren normalt sett inte behöver förhandla om frilansintag, kan klubben använda sig av rätten att begära förhandling enligt 38 i MBL. Det bör framför allt ske om det visar sig att arbetsgivaren använder sig av frilansar som egentligen är att anse som anställda. Då finns det risk att arbetsgivaren missbrukar frilansbegreppet. Teckna lokalt avtal om villkoren för frilansmedverkan Klubben bör också teckna ett lokalt kollektivavtal som reglerar villkoren i de frilansavtal som skrivs. Varje frilansavtal är unikt, men klubben kan påverka vissa grundläggande regler för att undvika arvodesdumpning och alltför omfattande överlåtelser av upphovsrätt. Arbetsgivaren förbinder sig då gentemot klubben att tillämpa vissa villkor vid anlitande av frilansar. Förhandlingsavdelningen på Journalistförbundets kansli kan hjälpa till med närmare rådgivning. Du når dem här: mejldress, telefonnummer. En mer utförlig text med fler lagparagrafer att hänvisa till finns att läsa här! Läs mer Läs mer om frilansarbetet på Anställd eller frilans så funkar det: Journalistförbundets frilansstrategi: Frilansrekommendationen (rekommendationer för arvoden): Frilansavtal mellan Journalistförbundet och Tidningsutgivarna respektive SRAO och Medieoch Informationsarbetsgivarna:

18 18 Säg nej till oskäliga avtal! Tycker du att det är knepigt att förhandla med stora mediebolag? Här har du de bästa argumenten: Jag är inte intresserad av att synas i tidningen X. Däremot är jag intresserad av att kunna försörja mig på mina texter. Om jag går med på att min text publiceras på flera ställen utan skälig ersättning bidrar jag till att förstöra min egen marknad. Jag vill själv ha kontroll över de texter som bär min byline. Om det ska ske någon kortning eller omarbetning av min text vill jag själv göra den mot skälig ersättning. Det är viktigt för mig att kunna informera mina intervjupersoner om var texten kommer att publiceras. Jag kan inte låta dem dyka upp i andra sammanhang utan att de först gett sitt samtycke. Min text är inte ett slags råmaterial som kan styckas upp efter önskemål och serveras på nya sätt. Bra länkar om upphovsrätt Läs mer om upphovsrätt här: Vad är upphovsrätt? En sida från Journalistförbundet. De upphovsrättsliga frågorna blir en allt större del av förbundets arbete: Journalistförbundets styrelse antog 2009 en handlingsplan för att skydda frilansars upphovsrätt. Frilansenager.nu är en del av den. Läs hela handlingsplanen här: Läs upphovsrättslagen här! Vanliga frågor och svar om upphovsrätt. (En sida från Journalistförbundet, kräver inloggning.) Bonuspresskopia.se har mycket bra info om kopiering och upphovsrätt. Kulturskaparna är ett nätverk för opinionsbildning och samarbete på upphovsrättsområdet. Frilansen äger på Twitter: frilansenager. På Facebook: Frilansen Äger.

19 19 Protestera! Frilans Riks har vid flera tillfällen demonstrerat mot fulavtal - ett enkelt och effektivt sätt att protestera. Bonnier tidskrifter backade om oskäligt avtal Bonnier Tidskrifter kom vintern 2010 med ett av de fulaste avtalsförslagen som hittills skådats. Avtalet innebar bland annat att frilansars material skulle kunna användas även i marknadsföring. Frilans Riks, Mälardalens frilansklubb och Svenska fotografers förbund demonstrerade den 24 februari utanför Bonnier Tidskrifter på Sveavägen i Stockholm. Alla anställda som kom till jobbet fick ett flygblad i händerna. Efter demonstrationen sa chefredaktören på tidningen Allt om Mat, Katrin Alström, till Svenska fotografers förbund att hon var öppen för att diskutera avtalets innehåll. Jonas von Hedenberg, vice vd för Bonnier Tidskrifter försäkrade att avtalet i fråga inte ska ses som ett standardavtal. Manifestation på Public Service- dagen När SR, SVT och UR firade Public Service-dagen den 24 mars 2010, möttes de av en grupp frilansar i entrén. De delade ut flygblad i protest mot Sveriges Radios oskäliga avtal. Reaktionerna var positiva. Många blev förvånade och beklämda över att deras eget företag använde så ojusta avtal. Samma dag hade journalistklubben på Sveriges Radio årsmöte och skrev under ett upprop mot fulavtalen. Även på Stand Up for Journalism Day, den 5 november 2010, anordnades manifestationer och flygbladsutdelning utanför entréerna till Sveriges Radio i Göteborg, Stockholm och Malmö.

20 20 Så gjorde vi! Flera frilansar har lyckats stoppa oskäliga avtal och återpubliceringar genom att gå ihop. Andra har fått skadestånd då deras upphovsrätt inte respekterats. Framgångsrika förhandlingar på Sydsvenskan Frilansar i Skåne upptäckte vårvintern 2009 att Sydsvenskan återpublicerade deras texter i Trelleborgs Allehanda. Särskilt på kultursidorna var återpubliceringar rikligt förekommande. Den lokala klubben på Sydsvenskan och Journalistförbundets frilansklubb i Skåne, Frilans Syd, grep in. Resultatet blev att Sydsvenskankoncernen nu ger frilansarna rätt till 20 procents ersättning för återpublicering framöver. För den tid som gått utbetalas en engångssumma på drygt kronor. Fördelningarna fortsätter. Arbetsplatsklubbben på Sydsvenskan erbjuder också förhandlingshjälp för de frilansar som vill förhandla själva. Alla var överens Ledningen för en Bonnierägd månadstidning ville för några år sedan återpublicera frilansjournalisternas artiklar i en dagstidning. De flesta frilansarna var redan medlemmar i ett nätverk. De kände varandra och bestämde sig för att försöka hindra återpubliceringarna. Under några veckor fick månadstidningens chefredaktör ta emot nej tack-brev från de berörda frilansarna. I det första erbjudandet från chefredaktören stod det inget om betalning, utan vi skulle se återpubliceringen som reklam för oss själva och för tidningen, säger en av journalisterna, som vill vara anonym. Eftersom artiklarna var skrivna för ett månadsmagasin var de för långa för en dagstidning och skulle kortas ner och redigeras. Frilansjournalisterna, varav några redan var medarbetare i den aktuella dagstidningen, skulle inte få se och godkänna resultatet. Nätverket drev ingen samlad aktion, men medlemmarna var överens om att tacka nej. Efter att de var för sig gjort det, blev det tyst. Förslaget om återpublicering har inte återkommit. Fick rätt mot staten Fyra frilansar, Ragnhild Larsson, Ulla Kindenberg, Eva Ekelöf och Roland Cox, förlikades i maj 2010 i en upphovsrättstvist mot svenska staten. De hade dokumenterat varsin konferens för regeringens hemsida, men upptäckte efter någon tid att dokumentationerna hade översatts till engelska och publicerats på en EU-sajt.

-------------------------------- Frilansen äger sin upphovsrätt! Det säger svensk lag.

-------------------------------- Frilansen äger sin upphovsrätt! Det säger svensk lag. -------------------------------- Frilansen äger sin upphovsrätt! Det säger svensk lag. Att sälja frilansmaterial Du säjer rätten till EN publicering När du säljer ett jobb säljer du normalt tillståndet

Läs mer

Vem är frilans? Vem gör vad? Frilansstrategin

Vem är frilans? Vem gör vad? Frilansstrategin Arbetsmarknaden för journalister har under flera år gått mot fler osäkra anställningar, fler tillfälligt anställda eller inhyrda och fler uppdragstagare samtidigt som antalet arbetstillfällen minskat.

Läs mer

Frilansrekommendationen består dels av ett rekommenderat arvode, dels en beskrivande text, om hur vi kommit fram till detta rekommenderade arvode.

Frilansrekommendationen består dels av ett rekommenderat arvode, dels en beskrivande text, om hur vi kommit fram till detta rekommenderade arvode. 1 Journalistförbundets frilansrekommendation 2015 Denna rekommendation är avsedd för Journalistförbundets medlemmar som regelmässigt eller tillfälligt utför frilansuppdrag. Med frilansar avser vi alla

Läs mer

Gör en gryningsräd hitta stulet material

Gör en gryningsräd hitta stulet material Frilans Riks Journalistförbundet Gör en gryningsräd hitta stulet material Gryningsräd namnet kommer från tidningen Ny Teknik, vars redaktion en morgon satsade några timmar för att hitta upphovsrättsintrång.

Läs mer

SVENSKA TIDNINGSUTGIVAREFÖRENINGEN

SVENSKA TIDNINGSUTGIVAREFÖRENINGEN Kollektivavtal mellan SVENSKA TIDNINGSUTGIVAREFÖRENINGEN och SVENSKA JOURNALISTFÖRBUNDET för frilansmedarbetare 1994 AVTAL FÖR FRILANSMEDARBETARE Enligt parternas gemensamma uppfattning är det angeläget

Läs mer

VEM ÄGER VAD Nummer tre i en serie på tre om journalistik som en arbetsmetod i skolan. Från Tidningsutgivarna.

VEM ÄGER VAD Nummer tre i en serie på tre om journalistik som en arbetsmetod i skolan. Från Tidningsutgivarna. Ett material från Mediekompass Tidigare Tidningen i Skolan 3 Kolla källan VEM ÄGER VAD Nummer tre i en serie på tre om journalistik som en arbetsmetod i skolan. Från Tidningsutgivarna. Klicka! Klicka!

Läs mer

AVTAL OM RÄTT ATT NYTTJA UNDERVISNINGSMATERIAL. (Avsnitt inom parentes skall ersättas med för avtalet aktuella uppgifter)

AVTAL OM RÄTT ATT NYTTJA UNDERVISNINGSMATERIAL. (Avsnitt inom parentes skall ersättas med för avtalet aktuella uppgifter) Avtal Datum Dnr Sid 1 (5) AVTAL OM RÄTT ATT NYTTJA UNDERVISNINGSMATERIAL (Avsnitt inom parentes skall ersättas med för avtalet aktuella uppgifter) Parter 1. Umeå universitet, institutionen för (namn),

Läs mer

Webbjuridiska regler vid publicering på Region Skånes hemsidor 2009-06-08

Webbjuridiska regler vid publicering på Region Skånes hemsidor 2009-06-08 Sidan 1 av 7 Webbjuridiska regler vid publicering på Region Skånes hemsidor 2009-06-08 1. Syfte Syftet med detta dokument är att ur ett juridiskt perspektiv förtydliga vilka regler, utöver lagarna, som

Läs mer

Upphovsrätten sätter maten på upphovsmannens bord

Upphovsrätten sätter maten på upphovsmannens bord Upphovsrätten sätter maten på upphovsmannens bord Var och en har rätt till skydd för de ideella och materiella intressen som härrör från vetenskapliga, litterära och konstnärliga verk till vilka han eller

Läs mer

Journalistförbundet är både ett yrkesförbund och ett fackförbund.

Journalistförbundet är både ett yrkesförbund och ett fackförbund. Förslag Idéprogram Meningen med föreningen Journalistförbundet är både ett yrkesförbund och ett fackförbund. Journalistförbundet ska som fackförbund ta tillvara sina medlemmars fackliga, ekonomiska och

Läs mer

Framgångsrik organisering

Framgångsrik organisering Framgångsrik organisering Framgångsrik organisering för arbetsplatsklubbar Till dig som är förtroendevald Ialla tider har människan sökt gemenskap. För att lättare ta sig genom svårigheter, men också för

Läs mer

Utdrag ur anförande från KLYS vid Filmallians Sveriges seminarium om illegal fildelning den 28 april:

Utdrag ur anförande från KLYS vid Filmallians Sveriges seminarium om illegal fildelning den 28 april: Utdrag ur anförande från KLYS vid Filmallians Sveriges seminarium om illegal fildelning den 28 april: KLYS är en samarbetsorganisation för olika konstnärsgrupper som författare, bildkonstnärer, tonsättare,

Läs mer

Framgångsrik organisering. Arbetsplatsklubb

Framgångsrik organisering. Arbetsplatsklubb Framgångsrik organisering Arbetsplatsklubb Framgångsrik organisering för arbetsplatsklubbar Till dig som är förtroendevald Ialla tider har människan sökt gemenskap. För att lättare ta sig genom svårigheter,

Läs mer

Policy för Skånes Ridsportförbunds närvaro i sociala medier

Policy för Skånes Ridsportförbunds närvaro i sociala medier Policy för Skånes Ridsportförbunds närvaro i sociala medier Vi vill uppmuntra till användning av sociala medier i arbetetssyfte men också påminna om att du representerar din arbetsgivare/förbundet, både

Läs mer

VASSA VERKTYG FÖR SAMARBETE En workshop om samarbete mellan frilans- och arbetsplatsklubbar

VASSA VERKTYG FÖR SAMARBETE En workshop om samarbete mellan frilans- och arbetsplatsklubbar DOKUMENTATION AV VASSA VERKTYG FÖR SAMARBETE En workshop om samarbete mellan frilans- och arbetsplatsklubbar Genomförd den 6 mars 2014 i Styrelserummet, Journalistförbundet, Vasagatan 50 Arrangör: Mälardalens

Läs mer

Vad är upphovsrätt och hur uppstår den? Hur lång är skyddstiden? Vad skyddas av upphovsrätten? Vad innebär symbolen?

Vad är upphovsrätt och hur uppstår den? Hur lång är skyddstiden? Vad skyddas av upphovsrätten? Vad innebär symbolen? S V E R I G E S F Ö R FAT TA R F Ö R B U N D I N F O R M E R A R O M U P P H OV S R ÄT T E N i Vad är upphovsrätt och hur uppstår den? Upphovsrättslagen ger upphovsmän ensamrätt att förfoga över sitt verk

Läs mer

Framgångsrik organisering. Frilansklubb

Framgångsrik organisering. Frilansklubb Framgångsrik organisering Frilansklubb Framgångsrik organisering för frilansklubbar Till dig som är förtroendevald Ialla tider har människan sökt gemenskap. För att lättare ta sig genom svårigheter, men

Läs mer

Frilansande journalister (SJF) - arbetsvillkor, förändringar och framtidsutsikter. 24 september 2015 Sonja von Lochow & Martin Ahlqvist

Frilansande journalister (SJF) - arbetsvillkor, förändringar och framtidsutsikter. 24 september 2015 Sonja von Lochow & Martin Ahlqvist - arbetsvillkor, förändringar och framtidsutsikter 24 september 2015 Sonja von Lochow & Martin Ahlqvist Om undersökningen Fältperiod: 10 augusti 16 september 2015 Omfattning och urval: Totalundersökning

Läs mer

Webbpolicy Övertorneå kommun

Webbpolicy Övertorneå kommun 1 Webbpolicy Kanslienheten september 2006 2 Inledning Den officiella kommunala hemsidan är en viktig informationskälla och informations- och marknadsföringskanal som ökar i betydelse. En hemsida är under

Läs mer

Bilda klubb på arbetsplatsen

Bilda klubb på arbetsplatsen Bilda klubb på arbetsplatsen Bilda klubb på arbetsplatsen Att ha en egen klubb på arbetsplatsen är det bästa sättet att få vara med och påverka villkoren på jobbet, exempelvis arbetstider och omorganisationer.

Läs mer

Upphovsrätt och fotografier

Upphovsrätt och fotografier Växjö, Utvandrarnas Hus 1 februari 2010 Upphovsrätt och fotografier Catharina Ekdahl, förbundsjurist Liten meny Upphovsrätt och fotografier Om att teckna avtal med fotografer Om människor på bild Befintliga

Läs mer

Information. ALLT ni BEHÖVER VETA OM SOCKGROSSISTENS försäljning. för SKOLKLASSER. Vi lämnar alltid ett års garanti på våra produkter

Information. ALLT ni BEHÖVER VETA OM SOCKGROSSISTENS försäljning. för SKOLKLASSER. Vi lämnar alltid ett års garanti på våra produkter Information ALLT ni BEHÖVER VETA OM SOCKGROSSISTENS försäljning Ett enkelt sätt att TJÄNA PENGAR för SKOLKLASSER och FÖRENINGAR Vi lämnar alltid ett års garanti på våra produkter VÄLKOMMEN till SOCKGROSSISTEN!

Läs mer

INFOKOLL. Formulera frågor Söka information

INFOKOLL. Formulera frågor Söka information INFOKOLL Att söka, bearbeta och presentera information på ett effektivt sätt är avgörande när du arbetar med projekt, temaarbeten och fördjupningar. Slutmålet är att du ska få ny kunskap och mer erfarenheter.

Läs mer

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? - Blekinge 16 3 1 29 18 1 4 Blekinge Bas: Boende i aktuellt län 0 intervjuer per län TNS SIFO 09 1 Vilken är din dröm? - Dalarna 3

Läs mer

Henry Olsson. Copyright. Svensk och internationell upphovsrätt. Åttonde upplagan. Norstedts Juridik

Henry Olsson. Copyright. Svensk och internationell upphovsrätt. Åttonde upplagan. Norstedts Juridik Henry Olsson Copyright Svensk och internationell upphovsrätt Åttonde upplagan Norstedts Juridik Innehållsförteckning Förord 11 Förkortningar 17 1. Inledning 19 Immaterialrätt 19 Upphovsrättens huvudinnehåll

Läs mer

AVTAL OM UPPHOVSMÄNS RÄTT TILL ERSÄTTNING VID VISNING AV VERK SAMT MEDVERKAN VID UTSTÄLLNING M M

AVTAL OM UPPHOVSMÄNS RÄTT TILL ERSÄTTNING VID VISNING AV VERK SAMT MEDVERKAN VID UTSTÄLLNING M M 1 AVTAL OM UPPHOVSMÄNS RÄTT TILL ERSÄTTNING VID VISNING AV VERK SAMT MEDVERKAN VID UTSTÄLLNING M M mellan svenska staten, representerad av Statens kulturråd å ena sidan och Konstnärernas Riksorganisation,

Läs mer

ANVÄNDARVILLKOR ILLUSIONEN

ANVÄNDARVILLKOR ILLUSIONEN ANVÄNDARVILLKOR ILLUSIONEN Välkommen till Illusionen! Tack för att du använder Illusionen som tillhandahålls av Fotboll 2000. Detta är villkoren för användning av denna webbplats och programvara, bilder,

Läs mer

ANVÄNDNINGSVILLKOR. Läs igenom dessa villkor noggrant innan du använder denna webbplats.

ANVÄNDNINGSVILLKOR. Läs igenom dessa villkor noggrant innan du använder denna webbplats. ANVÄNDNINGSVILLKOR Läs igenom dessa villkor noggrant innan du använder denna webbplats. Genworth Financial-gruppen av företag som erbjuder försäkrings- och finanstjänster ("Genworth Financial") tillhandahåller

Läs mer

ANVÄNDARVILLKOR. 1. Allmänt. 2. Tjänsten och villkor för tillträde till denna

ANVÄNDARVILLKOR. 1. Allmänt. 2. Tjänsten och villkor för tillträde till denna ANVÄNDARVILLKOR 1. Allmänt 1.1 Dessa användarvillkor ( Användarvillkoren ) gäller när du som användare ( Användare ) ingår avtal ( Avtalet ) med M.C. WITTE of Sweden AB, org. nr 556871-4298, med adress

Läs mer

Vi satsar på dig som är chef! Framtidsfacket för dig!

Vi satsar på dig som är chef! Framtidsfacket för dig! Vi satsar på dig som är chef! Framtidsfacket för dig! ST, 2004. Produktion: STs informationsenhet/hellgren Grafisk form. Illustration: Lukas Möllersten. Tryck: EO Grafiska, december 2006. Upplaga: 3 000

Läs mer

Kämpa tillsammans för högre lön, kortare dagar och bättre arbetsvillkor!

Kämpa tillsammans för högre lön, kortare dagar och bättre arbetsvillkor! Kämpa tillsammans för högre lön, kortare dagar och bättre arbetsvillkor! En stark fackförening gör skillnad Kraven på oss arbetstagare ökar hela tiden. Vi ska göra mer på kortare tid. Genom vårt arbete

Läs mer

Allmänna villkor Allmänna användarvillkor för Yobeeda AB, http://www.yobeeda.com Senast ändrade 2014-07-01

Allmänna villkor Allmänna användarvillkor för Yobeeda AB, http://www.yobeeda.com Senast ändrade 2014-07-01 Allmänna villkor Allmänna användarvillkor för Yobeeda AB, http://www.yobeeda.com Senast ändrade 2014-07-01 De allmänna användarvillkoren ("Användarvillkor") finns tillgängliga på webbplatsen http://www.yobeeda.com

Läs mer

Riktlinjer sociala medier

Riktlinjer sociala medier Riktlinjer sociala medier Fastställd av kommunfullmäktig, 58, 2011-09-26 Riktlinjer för användning av sociala medier i Essunga kommun Bakgrund Sociala medier är ett samlingsbegrepp för en rad Internetbaserade

Läs mer

diagrambilaga skapande skola

diagrambilaga skapande skola diagrambilaga skapande skola Del 1 Här presenteras resultaten från sammanställningen av redovisningar. 1. Deltagande barn elever per år, antal År 4 År 5 År 6 År 7 År 8 År 9 0 10 000 20 000 30 000 40 000

Läs mer

Yrke: professionell kulturskapare. Att ta betalt KLYS

Yrke: professionell kulturskapare. Att ta betalt KLYS Yrke: professionell kulturskapare Att ta betalt Avtals- och arvodesrekommendationer från KLYS KLYS 3 frågor till 4! Tänk vilket privilegium att få jobba med sin hobby 1. Vad är konstnärlig kvalitet för

Läs mer

CHECKLISTA TIPS. Saker som kan vara bra att tänka på inför arrangemanget:

CHECKLISTA TIPS. Saker som kan vara bra att tänka på inför arrangemanget: CHECKLISTA TIPS Saker som kan vara bra att tänka på inför arrangemanget: Finns det en ansvarig för varje sak? Hur ser vår organisation ut? Är alla med? Känns det bra? Vet alla vad de ska göra? Överhuvudtaget

Läs mer

Rättsutredning angående distansavtal och telefonförsäljning

Rättsutredning angående distansavtal och telefonförsäljning Riksförbundet för frivilliga samhällsarbetare 1 Rättsutredning angående distansavtal och telefonförsäljning Många gode män upplever ett ganska stort problem med telefonförsäljning och försäljning på stan

Läs mer

Riktlinjer för bildhantering

Riktlinjer för bildhantering Kommunledningskontoret Anna Sandström, 0531-52 60 25 anna.sandstrom@bengtsfors.se RIKTLINJER Antagen av Kommunstyrelsen 1(5) Riktlinjer för bildhantering Bilagor: 1. Tillgänglighet vid bildpublicering

Läs mer

Sveriges villaägare om grannrelationer. Rapport september 2010

Sveriges villaägare om grannrelationer. Rapport september 2010 Sveriges villaägare om grannrelationer Rapport september 2010 Välkommen till villapanelen Villapanelen är den första oberoende och opolitiska panelen som speglar villaägarnas åsikter inom olika områden.

Läs mer

Särskilda avtalsvillkor för tjänsten Elisa Kirja

Särskilda avtalsvillkor för tjänsten Elisa Kirja 22.7.2013 Särskilda avtalsvillkor för tjänsten Elisa Kirja Särskilda avtalsvillkor för tjänsten Elisa Kirja 1. Allmänt Tjänsten Elisa Kirja (nedan Innehållstjänsten) är avsedd för konsumentkunder. Dessa

Läs mer

Lathund för webbpublicering av bilder

Lathund för webbpublicering av bilder Lathund för webbpublicering av bilder Innehåll Lathund för webbpublicering av bilder... 1 Vilka bilder får du publicera på webben?... 2 Bilder på Google... 3 Creative Commons bilder... 4 Bilder utan upphovsrätt

Läs mer

Lön är Ersättning KontaKta oss E-post: Webb: telefon: Utan fack och Utan avtal

Lön är Ersättning KontaKta oss E-post: Webb: telefon: Utan fack och Utan avtal Löneladda! Du har rätt att få en lön som motsvarar din prestation på jobbet. Gör du ett bra jobb ska det synas i lönekuvertet, helt enkelt. Det står i kollektivavtalet. Där står också att det är det lokala

Läs mer

Kom väl förberedd till ditt lönesamtal så ökar möjligheterna att få gehör för dina krav. Det gäller såväl när du har en klubb som förhandlar för dig

Kom väl förberedd till ditt lönesamtal så ökar möjligheterna att få gehör för dina krav. Det gäller såväl när du har en klubb som förhandlar för dig Lönesamtal Kom väl förberedd till ditt lönesamtal så ökar möjligheterna att få gehör för dina krav. Det gäller såväl när du har en klubb som förhandlar för dig som när du förhandlar din lön själv. Den

Läs mer

Riktlinjer för sociala medier på Malmö högskola

Riktlinjer för sociala medier på Malmö högskola 1(5) Styr- och handledningsdokument Dokumenttyp: Riktlinjer Beslutsdatum: 2013-04-04 Beslutande/Titel: Rektor Stefan Bengtsson Giltighetstid: Tillsvidare Dokumentansvarig/Funktion: Kommunikationschef Diarienummer:

Läs mer

Riktlinjer för sociala medier, Lilla Edets kommun. Framtagen av: Kommunikationsteamet Diarienummer: 2014/KS0101 Datum: 2014-03-24 Version: 1.

Riktlinjer för sociala medier, Lilla Edets kommun. Framtagen av: Kommunikationsteamet Diarienummer: 2014/KS0101 Datum: 2014-03-24 Version: 1. Riktlinjer för sociala medier, Lilla Edets kommun Framtagen av: Kommunikationsteamet Diarienummer: 2014/KS0101 Datum: 2014-03-24 Version: 1.0 Innehåll 1. Vad är sociala medier?... 3 2. Varför och när ska

Läs mer

Sociala medier vad säger lagen? 23 januari 2013

Sociala medier vad säger lagen? 23 januari 2013 1 Sociala medier vad säger lagen? 23 januari 2013 3 Agenda Företags ansvar för sociala medier Marknadsföring och immateriellrätt i sociala medier Personuppgifter 4 Användare av sociala medier Generellt

Läs mer

rätt att dramatisera utgivet litterärt verk

rätt att dramatisera utgivet litterärt verk RAMAVTAL mellan Sveriges Television AB (SVT) och Sveriges Författarförbund avseende nyttjande av Sveriges Författarförbunds medlemmars verk mm i television om rätt att dramatisera utgivet litterärt verk

Läs mer

Slutprojekt 2010 Medieinstitutet. Förstudie Hur Icakuriren ska utveckla sin närvaro i sociala medier för att marknadsföra sig på webben

Slutprojekt 2010 Medieinstitutet. Förstudie Hur Icakuriren ska utveckla sin närvaro i sociala medier för att marknadsföra sig på webben Slutprojekt 2010 Medieinstitutet Förstudie Hur Icakuriren ska utveckla sin närvaro i sociala medier för att marknadsföra sig på webben http://www.youtube.com/watch?v=sifypqjyhv8 Problem, syfte och mål

Läs mer

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010 Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Region: 1 Län: Norrbottens län Västerbottens län Enheten för upphandling av Varor och Tjänster Region: 2 Län: Västernorrlands län Jämtlands län

Läs mer

2011-04-21. Riktlinjer för sociala medier i Örebro kommun Version 1.0

2011-04-21. Riktlinjer för sociala medier i Örebro kommun Version 1.0 2011-04-21 Riktlinjer för sociala medier i Örebro kommun Version 1.0 Innehållsförteckning Bakgrund...3 Medborgarnas behov...3 Hur och när kan sociala medier användas?...3 Representant för Örebro kommun...3

Läs mer

Del 1. Hur ser ni på den svenska mediemarknaden och public service-bolagens påverkan?

Del 1. Hur ser ni på den svenska mediemarknaden och public service-bolagens påverkan? Sida 1 av 7 Del 1. Hur ser ni på den svenska mediemarknaden och public service-bolagens påverkan? Hur beskriva mediemarknaden? För att kunna analysera public service-bolagens påverkan på mediemarknaden

Läs mer

Löneläget 2014. En liten folder med lönestatistik för psykologer. Siffror från 2014.

Löneläget 2014. En liten folder med lönestatistik för psykologer. Siffror från 2014. Löneläget 2014 En liten folder med lönestatistik för psykologer. Siffror från 2014. 1 2 Innehåll Inledning 4 Varför samlar vi in lönestatistik? Definitioner Löneutveckling 5 Landsting 6 Tabell och fakta

Läs mer

april 2013 Hej alla Klippan-sektioner! Våren är här! Hoppas ni är vår-glada.

april 2013 Hej alla Klippan-sektioner! Våren är här! Hoppas ni är vår-glada. april 2013 Hej alla Klippan-sektioner! Våren är här! Hoppas ni är vår-glada. brev Alla Klippan-sektioner får här ett nyhetsbrev. Hoppas jag! Kanske får du detta brev, fast det egentligen någon annan borde

Läs mer

Sökoptimerad hemsida från

Sökoptimerad hemsida från Sökoptimerad hemsida från Lätt att uppdatera, bra för Google Tack för att du har visat intresse för en hemsida från oss. Här kommer information om hemsidor som bygger på 0371:s egenutvecklade system. Vi

Läs mer

Förhandling. Du kan tjäna cirka 10.000 kronor per år på en lyckad förhandling (räknat på bolån på 2 miljoner kronor)

Förhandling. Du kan tjäna cirka 10.000 kronor per år på en lyckad förhandling (räknat på bolån på 2 miljoner kronor) BOLÅNEBOK #1 Förhandling Du kan tjäna cirka 10.000 kronor per år på en lyckad förhandling (räknat på bolån på 2 miljoner kronor) En lyckad förhandling kräver: o Att du har en någorlunda god privatekonomi

Läs mer

arbetslivet. Vi är övertygade om att ju fler vi är, desto starkare är

arbetslivet. Vi är övertygade om att ju fler vi är, desto starkare är Vi är Unionen! Vem är du? Du vet bäst vad som är viktigt i ditt arbetsliv. Men det är tillsammans vi ser till att din tid på jobbet blir som du vill ha den. Vi är våra medlemmar och därför är våra viktigaste

Läs mer

VADÅ UPPHOVSRÄTT? Att använda andras material i skolarbete

VADÅ UPPHOVSRÄTT? Att använda andras material i skolarbete VADÅ UPPHOVSRÄTT? Att använda andras material i skolarbete Hämtar du material från Internet till dina skolarbeten? Bränner du ditt färdiga arbete på en cd-skiva för att visa inför klassen? Publicerar du

Läs mer

llllll www.shutterstock.com 95507863 Upphovsrätt i praktiken Inga-Lill Nilsson Karlstads Universitetsbibliotek

llllll www.shutterstock.com 95507863 Upphovsrätt i praktiken Inga-Lill Nilsson Karlstads Universitetsbibliotek llllll www.shutterstock.com 95507863 Upphovsrätt i praktiken Inga-Lill Nilsson Karlstads Universitetsbibliotek Upphovsrätt i praktiken en biblioteksfråga http://mediaeducationlab.com/copyright Lagen om

Läs mer

Inlämningsuppgift. Fråga 1

Inlämningsuppgift. Fråga 1 Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej Andreas! g heter Lena Danås och rättar dina uppgifter! På fråga 5a vill jag att du tar reda på lite mer om SACO-förneingar på din arbetsplats. Frågorna 7 a) och

Läs mer

2007 07 15 Vår ref Pär Trehörning. Yttrande Allmänhetens tillgång till handlingar från Europeiska gemenskapens institutioner KOM (2007) 185, slutlig

2007 07 15 Vår ref Pär Trehörning. Yttrande Allmänhetens tillgång till handlingar från Europeiska gemenskapens institutioner KOM (2007) 185, slutlig 2007 07 15 Vår ref Pär Trehörning EU-kommissionen Yttrande Allmänhetens tillgång till handlingar från Europeiska gemenskapens Det är viktigt att yttrandefrihet, tryckfrihet och offentlighet inte enbart

Läs mer

Dagordningens punkt 17 Vår arbetsplats. Utlåtande Kollektivavtalsteckning och tydliga avtal motionerna A126 A133

Dagordningens punkt 17 Vår arbetsplats. Utlåtande Kollektivavtalsteckning och tydliga avtal motionerna A126 A133 Utlåtande Kollektivavtalsteckning och tydliga avtal motionerna A126 A133 Motionerna A126 A128 tar upp förbundets arbete med att teckna lokalavtal. Förbundsstyrelsen tillsatte hösten 2013 en arbetsgrupp

Läs mer

Inlämningsuppgift. Fråga 1

Inlämningsuppgift. Fråga 1 Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej igen Thomas, Nu har jag rättat dina kompletteringar och det var i stort sett rätt. Det som kvarstår som ett litet frågetecken är SACO frågan som jag har försökt

Läs mer

AVTAL FÖR KONSTNÄRERS MEDVERKAN OCH ERSÄTTNING VID UTSTÄLLNINGAR

AVTAL FÖR KONSTNÄRERS MEDVERKAN OCH ERSÄTTNING VID UTSTÄLLNINGAR AVTAL FÖR KONSTNÄRERS MEDVERKAN OCH ERSÄTTNING VID UTSTÄLLNINGAR mellan svenska staten, representerad av Statens kulturråd å ena sidan och Konstnärernas Riksorganisation, Föreningen Sveriges Konsthantverkare

Läs mer

sociala medier), e-post och telefoni i Jönköpings kommun

sociala medier), e-post och telefoni i Jönköpings kommun Program för Internetnvändning (inklusive sociala medier), e-post och telefoni i 2010:510 kommunfullmäktige kommunstyrelsen övriga nämnder förvaltning Program för Internetnvändning (inklusive sociala medier),

Läs mer

Användarguide. Sök och administrera dina volontärer på Volontärbyrån

Användarguide. Sök och administrera dina volontärer på Volontärbyrån 1 Användarguide Sök och administrera dina volontärer på Volontärbyrån 2 Välkommen till Volontärbyrån! Den här guiden beskriver alla funktioner i volontärsamordnaradmin på www.volontarbyran.org. Har du

Läs mer

Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka

Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka På omslaget: Camilla Jansson, vagnvärd Harjit Kaur, spärrexpeditör Stefan Färnström, behandlingsassistent Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka Varmt välkommen

Läs mer

Kränkningar och påtryckningar mot journalister blir allt vanligare

Kränkningar och påtryckningar mot journalister blir allt vanligare Enkät om kränkningar och påtryckningar mot journalister 2014 Sammanfattning Journalistförbundet genomför regelbundna enkätundersökningar bland sina medlemmar för att kartlägga förekomsten av kränkningar,

Läs mer

Ansökan ska skickas till: Socialstyrelsen Avdelningen för regler och tillstånd Enheten för tillstånd 106 30 Stockholm

Ansökan ska skickas till: Socialstyrelsen Avdelningen för regler och tillstånd Enheten för tillstånd 106 30 Stockholm 1 Ansökan om tillstånd att bedriva enskild verksamhet med personlig assistans enligt 9 2 lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Information Bolag, stiftelser, föreningar

Läs mer

Hoppas ni får en underbar sommar!

Hoppas ni får en underbar sommar! juni 2015 Till alla Klippan-sektioner Hej alla vänner i Klippan-sektionerna! brev Bild från Almedalen Foto: Mikael Svedberg Nu kanske ni inte träffas så ofta när sommaren är här? Då kan du ta med nyhetsbrevet

Läs mer

En liten broschyr om ditt jobb och dina rättigheter

En liten broschyr om ditt jobb och dina rättigheter JOBBA! En liten broschyr om ditt jobb och dina rättigheter 23 sidor som ger dig bättre koll på ditt jobb och på oss 05 välkommen till ditt arbetsliv! Om att jobba och varför vi ger dig den här broschyren.

Läs mer

Nystartade företag första kvartalet 2013

Nystartade företag första kvartalet 2013 Nystartade företag första kvartalet 2013 Innehållsförteckning Nystartade företag första kvartalet 2013... 2 Tabell 1: Antal nystartade företag kvartal 1 2012 - kvartal 1 2013, efter branschgrupp (SNI 2007)...3

Läs mer

Webbpolicy för Klippans kommun

Webbpolicy för Klippans kommun Webbpolicy för Klippans kommun Framtagen av Kommunkansliet 2006-10-11 (ändring 2006-10-31) 1 Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 2. Bakgrund... 2 3. Syfte och målgrupper... 3 4. Riktlinjer... 3 5. Ansvar...

Läs mer

Visma Utvecklarpaket för eget bruk

Visma Utvecklarpaket för eget bruk Visma Utvecklarpaket för eget bruk Tack för ditt intresse att köpa Visma Utvecklarpaket för eget bruk. Bifogat med detta e-brev finns vårt avtal med tillhörande bilagor. Visma Spcs är en av Sveriges största

Läs mer

Adress Postnr Postort

Adress Postnr Postort Sidan 1 av 6 BESTÄLLNING / AVTAL Företagskund Företagsnamn Kontaktperson Adress Postnr Postort Organisationsnummer Tel Mobiltel E-post Tjänstebeskrivning (GEAB) tillhandahåller ett fiberpar för kunds bruk

Läs mer

Några tips om du man kan jobba med media och PR

Några tips om du man kan jobba med media och PR Några tips om du man kan jobba med media och PR 1. Höras och synas i media Idag är konkurrensen om medias utrymme stenhård. Den som vill synas och höras måste själv vara aktiv. Hur man lyckas beror mindre

Läs mer

En liten introduktion till www.sli.se/avkarlstad

En liten introduktion till www.sli.se/avkarlstad Sida 1(9) Mediecenter Värmland Lena Bengtsson, 054-7011062 lena.bengtsson@regionvarmland.se Datum 2015-05-07 En liten introduktion till www.sli.se/avkarlstad Region Värmland - kommunalförbund Postadress

Läs mer

Riktlinjer för samordningsförbundets medverkan i sociala medier

Riktlinjer för samordningsförbundets medverkan i sociala medier Datum 2014-09-19 1(5) Riktlinjer för samordningsförbundets medverkan i sociala medier Sociala medier är enligt Wikipedia ett Samlingsnamn för platser och tjänster på nätet som för samman människor och

Läs mer

Allmänna villkor för besök och användandet av Redeyes webbsidor.

Allmänna villkor för besök och användandet av Redeyes webbsidor. Allmänna villkor för besök och användandet av Redeyes webbsidor. Information om Redeye AB Redeye AB, org nr 556581-2954, är en specialiserad finansiell rådgivare inriktad mot små och medelstora tillväxtbolag

Läs mer

ST inom Sveriges Domstolar

ST inom Sveriges Domstolar ST inom Sveriges Domstolar September 2005 Reviderad februari 2012 2 INNEHÅLL: sid Viktiga paragrafer i MBL... 3 Information.. 4 Informationsmottagning 4-5 Begäran om förhandling 5 Kallelse till förhandling..

Läs mer

Aktiv mot BRAND KAMPANJMANUAL 2014

Aktiv mot BRAND KAMPANJMANUAL 2014 Aktiv mot BRAND KAMPANJMANUAL 2014 KAMPANJMANUAL 2014 2 INNEHÅLL Sid 4-8 Sid 9 Sid 10-11 Sid 12 Sid 13 Sid 14 Aktiviteter Budskap Tryckt material Digitalt material Profilprodukter Kampanjhemsida KAMPANJMANUAL

Läs mer

PRINCIPPROGRAM FÖR SVERIGES UNGDOMSRÅD

PRINCIPPROGRAM FÖR SVERIGES UNGDOMSRÅD PRINCIPPROGRAM FÖR SVERIGES UNGDOMSRÅD 1. INLEDNING På s årsmöte 2009 valdes en styrelse på ett mandat att se över hur ungdomsråden i landet kunde utvecklas och bli starkare. För att komma dit behövde

Läs mer

Internationellt Avtal rörande respekt för och främjande av Internationella normer för arbetslivet och fackliga rättigheter. Mellan

Internationellt Avtal rörande respekt för och främjande av Internationella normer för arbetslivet och fackliga rättigheter. Mellan 1 Internationellt Avtal rörande respekt för och främjande av Internationella normer för arbetslivet och fackliga rättigheter Mellan Elanders ( Bolaget ) och UNI Global Union ( UNI ) 2 1. Inledning: 1.1

Läs mer

När du är sjukskriven

När du är sjukskriven När du är sjukskriven När du är sjukskriven Har du koll på dina rättigheter som sjukskriven? Det kan vara mycket att hålla reda på samtidigt som du ska försöka bli frisk igen. Unionen hjälper dig att

Läs mer

Riktlinjer för PRO:s webbsidor i föreningar, samorganisationer och distrikt. Antagen av Riksorganisationens styrelse den 13/12 2011

Riktlinjer för PRO:s webbsidor i föreningar, samorganisationer och distrikt. Antagen av Riksorganisationens styrelse den 13/12 2011 Riktlinjer för PRO:s webbsidor i föreningar, samorganisationer och distrikt Antagen av Riksorganisationens styrelse den 13/12 2011 Inledning Detta är en policy för hur föreningar och distrikt ska använda

Läs mer

Medlemsregler Goodgame

Medlemsregler Goodgame Medlemsregler Goodgame Riksförbundet Goodgame Tullgatan 2E 252 70 Råå tel. 0736 440882 info@goodgame.se org.nr. 802412 2718 Ansöker du om medlemskap och inte gör ett aktivt föreningsval kommer du att bli

Läs mer

ORDNING OCH REDA MED LAGAR OCH KOLLEKTIVAVTAL

ORDNING OCH REDA MED LAGAR OCH KOLLEKTIVAVTAL ORDNING OCH REDA MED LAGAR OCH KOLLEKTIVAVTAL LO-TCO Rättsskydd AB MINDRE KAOS MED KOLLEKTIVAVTAL Kollektivavtalen ger ordning och reda på arbetsplatserna. Med dem i handen står vi starkare mot arbetsgivarna.

Läs mer

Kommunstyrelsens Ledningsutskott 2014-10-15 15 (18) HANTERING AV MASSMEDIA OCH AGERANDE PÅ SOCIALA MEDIER I

Kommunstyrelsens Ledningsutskott 2014-10-15 15 (18) HANTERING AV MASSMEDIA OCH AGERANDE PÅ SOCIALA MEDIER I LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsens Ledningsutskott 2014-10-15 15 (18) 135 HANTERING AV MASSMEDIA OCH AGERANDE PÅ SOCIALA MEDIER I LYSEKILS KOMMUN Dnr: LKS 2014-428 Bilden av och förtroendet

Läs mer

ARBETSLÖS? SÅ HÄR GÖR DU STEG FÖR STEG

ARBETSLÖS? SÅ HÄR GÖR DU STEG FÖR STEG När du är arbetslös ARBETSLÖS? SÅ HÄR GÖR DU STEG FÖR STEG 1. Anmäl dig på arbetsförmedlingen din första arbetslösa dag 2. Inom 10 dagar får du ett brev med information samt dina första kassakort 3. Fyll

Läs mer

INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSSTRATEGI. Informationsoch. kommunikationsstrategi

INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSSTRATEGI. Informationsoch. kommunikationsstrategi INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSSTRATEGI 1 Informationsoch kommunikationsstrategi 2 INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Informations- och kommunikationsstrategi En av de viktigaste uppgifterna i Sjöbefälsföreningens

Läs mer

Användarvillkor för Folkets Väder

Användarvillkor för Folkets Väder Användarvillkor för Folkets Väder Avtalsparter m.m. 1. Dessa användarvillkor gäller mellan Folkets Väder AB, (nedan kallad FV ) och den person (nedan kallad Användaren ) som använder FV:s internetbaserade

Läs mer

Du och chefen Vad fungerar bra/mindre bra i samarbetet? Vad kan var och en göra för att åstadkomma en förbättring?

Du och chefen Vad fungerar bra/mindre bra i samarbetet? Vad kan var och en göra för att åstadkomma en förbättring? Utvecklingssamtalet Utvecklingssamtal Din utveckling är värd ett eget samtal Utvecklingssamtalet är ett samtal där du och din chef talar om din utveckling i företaget. Syftet är att utveckla dig som individ

Läs mer

GWA ARTIKELSERIE INNEHÅLL. 1 Publicering av sexbilder på Facebook ej saklig grund för uppsägning AD 2012 NR 25... 2

GWA ARTIKELSERIE INNEHÅLL. 1 Publicering av sexbilder på Facebook ej saklig grund för uppsägning AD 2012 NR 25... 2 GWA ARTIKELSERIE Titel: Nyhetsbrev, juni 2012 Rättsområde: Arbetsrätt Författare: Gärde Wesslaus Arbetsrättsgrupp Datum: Juni, 2012 I vanlig ordning när det nalkas sommar, sol och välförtjänt ledighet

Läs mer

Syfte och inriktning. Bidragstyper. www.hogreutbildning.se

Syfte och inriktning. Bidragstyper. www.hogreutbildning.se Syfte och inriktning Högre utbildning är en vetenskaplig e-tidskrift som är fritt tillgänglig enligt open accessprincipen. Tidskriftens övergripande syfte är att stödja framväxten av kunskap om lärande

Läs mer

lär dig söka och publicera på världens största videocommunity!

lär dig söka och publicera på världens största videocommunity! lär dig söka och publicera på världens största videocommunity! En guide av Jennifer Erlandsson och Youtube en stor community där du kan titta på och dela med dig av videoklipp. Det är ett utmärkt ställe

Läs mer

Datainspektionen informerar. Dina rättigheter enligt personuppgiftslagen

Datainspektionen informerar. Dina rättigheter enligt personuppgiftslagen Datainspektionen informerar 1 Dina rättigheter enligt personuppgiftslagen Innehåll Inledning... 4 Fakta om PuL... 5 Så här kan du få rättelse... 6 Rätten till registerutdrag... 6 Möjligheten att själv

Läs mer

Fakta och tips till dig som är förtroendevald. Välkommen som fackombud

Fakta och tips till dig som är förtroendevald. Välkommen som fackombud Fakta och tips till dig som är förtroendevald i Handels Välkommen som fackombud Välkommen som fackombud Att vara fackombud innebär att du är Handels kontaktperson på arbetsplatsen. Du har fått förtroendet

Läs mer

Bevaka vetenskapliga tidskrifter med hjälp av RSS

Bevaka vetenskapliga tidskrifter med hjälp av RSS Bevaka vetenskapliga tidskrifter med hjälp av RSS Vad ska jag lära mig? Att använda en RSS-läsare, t ex Google Reader Bevaka nya tidskriftsartiklar inom ditt ämne Prenumerera på innehållsförteckningar

Läs mer