Webbjuridiska regler vid publicering på Region Skånes hemsidor

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Webbjuridiska regler vid publicering på Region Skånes hemsidor 2009-06-08"

Transkript

1 Sidan 1 av 7 Webbjuridiska regler vid publicering på Region Skånes hemsidor Syfte Syftet med detta dokument är att ur ett juridiskt perspektiv förtydliga vilka regler, utöver lagarna, som gäller vid publicering på Region Skånes webb. Dokumentet är en bilaga till Riktlinjer för Region Skånes webbplatser 1 och föremål för årlig översyn. 2. Upphovsrätt Upphovsrättslagen - lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk (URL) Vad skyddar upphovsrätten? Upphovsrätt är ett sätt att skydda litterära och konstnärliga verk som till exempel texter, fotografier, grafik, föredrag, vetenskapliga arbeten, kartor, konstverk, musik, film, m.m. Idéer och rena fakta skyddas inte. Till exempel kan man inte ha ensamrätt på en nyhet. Upphovsrätten skyddar bara sättet som nyheten presenteras på. Skriver man helt egna referat av nyheter begår man alltså inte upphovsrättsintrång. När uppstår upphovsrätt? Upphovsrätten uppstår i och med själva skapandet av verket. Det krävs ingen markering (som till exempel ) eller registrering. Verkshöjd Att en skapelse uppnår verkshöjd innebär att den når en sådan höjd av originalitet och självständighet, att det inte finns risk för att två personer skulle kunna ha skapat samma verk oberoende av varandra. Ju lägre höjd en skapelse når, desto mindre skydd av upphovsrätten har den. Till exempel korta notiser kan sakna upphovsrätt för att de är för allmänna och enkla och därför inte når upp till verkshöjd. Det ligger ingen värdebedömning i kraven. Även ett dåligt verk är ett verk. Fotografier Alla slags fotografier, oberoende av verkshöjd, skyddas av upphovsrätt. Faktasamlingar Sammanställningar av fakta i form av kataloger, tabeller, listor, etc, kan skyddas om de är omfattande (det så kallade katalogskyddet). Vem skyddas av upphovsrätten? Den som har skapat verket, upphovsmannen, har upphovsrätten. Det kan finnas olika konstellationer av upphovsmän: Vid andrahandsverk, t ex ett vid verk som har översatts, har översättaren upphovsrätt för sin tolkning. Vid samlingsverk som innehåller flera verk med varsin upphovsman har var och en av dem upphovsrätt för respektive bidrag. 1 Fastställda av regiondirektören

2 Sidan 2 av 7 Vid ett gemensamt verk med två eller flera upphovsmän, där insatserna inte kan särskiljas, har båda upphovsrätten tillsammans. Parodier och travestier räknas som självständiga verk om de syftar till att dra löje över förebilden. Parodimakaren har då upphovsrätt till parodin (men inte till förebilden/originalet). Upphovsrätten består av en ekonomisk del och en ideell del Den ekonomiska rätten innebär rätten att förfoga över verket, till exempel att överlåta det till annan mångfaldiga verket göra verket tillgängligt för allmänheten. Den ideella rätten innebär rätten att bli omnämnd som upphovsman förbud för andra att ändra i verket så att upphovsmannen blir kränkt. Återanvändning av och ändringar i verk Verk får inte återanvändas utan att upphovsmannen tillfrågas. Om man till exempel avtalat med någon att skriva en text till en trycksak, innebär det inte automatiskt att man har rätt att lägga ut texten på hemsidan. För att få göra det krävs en särskild överenskommelse med skribenten. Verk får inte ändras, manipuleras eller retuscheras utan upphovsmannens tillstånd. Skyddets varaktighet Upphovsrättsliga verk är skyddade 70 år efter upphovsmannens död. Fotografier utan verkshöjd skyddas som fotografiska bilder i 50 år efter att de har tagits. Fotografier med verkshöjd skyddas som fotografiska verk i 70 år efter fotografens död. Upphovsrätt för anställda Om inget annat avtalats vid anställningstillfället övergår den ekonomiska rätten till verk som skapas i tjänsten automatiskt till arbetsgivaren, det vill säga koncernen Region Skåne. Upphovsmannen anses bli kompenserad genom lönen. Den ideella rätten kvarstår. Den anställdes namn måste sättas ut på det sätt som god sed kräver. Undantag från upphovsrätt Kopiering för eget bruk. När texter görs tillgängliga via internet kan de inte anses avsedda för enskilt bruk. Citat. Citat får ske bara i överensstämmelse med god sed och bara i den omfattning som motiveras av ändamålet. Citatet får således inte vara för omfattande. Citatet måste dessutom sättas in i ett sammanhang, exempelvis i en egen artikel som behandlar samma område, för att tillåtas. Citaträtt gäller litterära och musikaliska verk, inte konstverk, bilder och foton. Vid citat ska källan anges. Konstverk i vissa fall. T.ex. konstverk på allmän plats utomhus, byggnader, m.m., får avbildas fritt. Vissa allmänna handlingar. Vad som anförts inför myndigheter vid offentliga debatter och utfrågningar får återges fritt.

3 Sidan 3 av 7 Ekonomisk rätt Inför varje publicering måste det kontrolleras att Region Skåne har den ekonomiska rätten att publicera materialet. Ideell rätt Den ideella rätten är knuten till den enskilde upphovsmannen, inte förvaltningen. Skapelser (med undantag av fotografier) som inte når verkshöjd får användas och/eller bearbetas fritt. Skapelser som når verkshöjd ska anges med den enskilde upphovsmannens namn. Undantag från detta kan endast meddelas av upphovsmannen. Fotografier ska alltid anges med den enskilde upphovsmannens namn. Undantag från detta kan endast meddelas av upphovsmannen. Normal beskärning av ett fotografi är tillåten, men omarbetning som innebär förvanskning av fotografiet får ske endast med upphovsmannens tillstånd. Tydliga skriftliga avtal Tydliga skriftliga avtal med externa upphovsmän om skapelser som ska publiceras på rekommenderas. 3. Personlig integritet Personuppgiftslagen (1998:204), Personuppgiftsförordningen (1998:1191), Sekretesslagen (1980:100) Syftet med personuppgiftslagen Syftet med personuppgiftslagen är att skydda människor mot att deras personliga integritet kränks genom behandling av personuppgifter. Vad är personuppgifter? Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet. Exempel på sådan information är texter där någon person pekas ut eller foton där någon person går att känna igen. Observera att lagen gäller personer som är i livet, inte avlidna personer. Behandling av personuppgifter Att lägga ut personuppgifter på internet eller på ett intranät är att betrakta som behandling av personuppgifter. Vad gäller vid publicering av personuppgifter på webben? Tidigare har personuppgiftslagen varit utformad så att behandling av personupppgifter i princip inte har varit tillåten, med undantag till exempel om man haft samtycke av personen i fråga. Vid publicering på webben har därför fokus legat på att hämta in samtycke från personer i texter och bilder. Från och med har delar av lagen fått en annan utformning. Behandling av personuppgifter när det gäller ostrukturerat material (till exempel löpande text och enstaka ljud- och bildupptagningar) är numera i princip tillåten. En förutsättning är dock att personuppgifterna inte missbrukas så att publiceringen av dem kränker den personliga integriteten. Den här ändringen gäller inte databaser med personuppgiftsanknuten struktur, till exempel dokument- och ärendehanteringssystem, där man måste ha samtycke som tidigare. Endast medvetet eller grovt oaktsamt missbruk av personuppgifter är nu straffbart.

4 Sidan 4 av 7 Vad är sekretess? Sekretessbeläggning av uppgift innebär förbud att röja uppgiften oavsett om det sker muntligt, skriftligt, genom utlämnande av handling, överföring via datamedium, publicering på webben eller på annat sätt. Allmänt om personuppgifter på hemsidor Huvudregeln är att personuppgifter i ostrukturerat material som löpande text och enstaka ljud- och bildupptagningar kan publiceras på hemsidan utan samtycke. Inför publicering ska en bedömning göras så att publiceringen av personuppgifter inte kränker den personliga integriteten. Följande regler ska användas: Personuppgifter får inte publiceras för otillbörliga syften, som förföljelse eller skandalisering. En stor mängd uppgifter om en person får inte samlas utan godtagbara skäl. Personuppgifter som visar sig vara felaktiga eller missvisande ska rättas. Publiceringen får inte innebära att någon förtalas eller förolämpas. Regler om sekretess och tystnadsplikt ska följas. Uppgifter om brottsmisstankar får inte publiceras. Personnummer får inte publiceras. Uppgifter om medarbetare på hemsidan Endast arbetsplatsrelaterade uppgifter om medarbetare bör publiceras på hemsidan. I samråd med den enskilde medarbetaren kan även andra uppgifter, till exempel om fritidssysselsättning, publiceras. Hänsyn bör tas till medarbetare som riskerar att utsättas för hot eller trakasserier. 4. Länkning Enligt brottsbalken är det olagligt att medverka till att sprida förtal, hets mot folkgrupp, barnpornografi, m.m. Om man länkar till sidor med sådant innehåll, kan det finnas risk för att man gör sig skyldig till lagbrott. Länkning där man utan tillåtelse hämtar in upphovsrättsligt skyddat innehåll från utomstående hemsidor kan betraktas som intrång i annans upphovsrätt. Länkar (hypertextlänkar) till hemsidor utanför Region Skåne är tillåtna om det klart framgår att man kommer till en hemsida utanför Länkarna ska öppnas i nytt fönster. Hämtningslänkar som innebär att man genom syndikering automatiskt hämtar in information från en webbplats utanför Region Skåne är inte tillåten. Undantag från detta kan beviljas av kommunikationsdirektören, om det tydligt framgår för besökaren vem istället för Region Skåne som är ansvarig för informationen, eller om det är säkerställt att länkningen innebär hämtning av information som Region Skåne kan ta ansvar för.

5 Sidan 5 av 7 Länkning som innebär att man inom hämtar in information från en webbplats till en annan är tillåten efter överenskommelse med ansvarig för webbplatsen där informationen hämtas ifrån. Den som avser att ta bort information från en webbplats måste i god tid informera andra inom som hämtar information från webbplatsen så att dessa kan se till att det inte uppstår brutna länkar. För att gynna principen om uppdatering på ett ställe och inte riskera dubbla budskap, ska kopiering av uppdateringskänsligt material från andra webbplatser undvikas. Istället ska länkning användas. 5. Reklam Kommunallagen (1991:900) anger att individuellt riktat stöd till enskilda näringsidkare får lämnas bara om det föreligger synnerliga skäl för det. Saklig information på hemsidan om företag och organisationer är tillåten, såvida man inte gynnar vissa framför andra. Marknadsföring och reklam är bara tillåten för Region Skånes egen verksamhet. 6. Cookies Vad är en cookie? En cookie är en textfil som webbplatsen du besöker begär att spara på din dator. Gör du några inställningar eller val på webbplatsen, så kan information om det sparas i cookien. Nästa gång du besöker samma webbplats, slipper du göra om samma inställningar. Istället är det cookien som meddelar till webbplatsen att besökaren varit där tidigare och vilka inställningar som gjorts. Gör du nya inställningar på webbplatsen, byts den gamla cookien ut mot en ny i din dator. Cookies används alltså av praktiska skäl för underlätta för dig som besöker en viss webbplats. Enligt lag (2003:389) om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats informeras om vad cookies används till och ges möjlighet att undvika sådan användning. Man måste informera webbplatsens besökare om att webbplatsen innehåller cookies, vad dessa cookies används till och hur cookies kan undvikas. Bestämmelsen omfattar användningen av cookies genom allmänt tillgängliga elektroniska kommunikationstjänster. Ett slutet intranät anses inte vara allmänt tillgängligt och omfattas därför inte. Varje förvaltning ansvarar för att dess startsidor länkar till den centrala sidan med information om cookies,

6 Sidan 6 av 7 7. Debattforum Lag (1998:112) om ansvar för elektroniska anslagstavlor (även kallad BBS-lagen) lägger ett ansvar på den som förmedlar andras meddelanden via debattforum, chat och insändarsida. Lagen gäller dock inte förmedling av meddelanden inom en myndighet eller en koncern. Interna debattforum inom Region Skåne omfattas således inte. Lagen gäller heller inte debattforum där varje inlägg granskas innan publicering. Vid debattforum som riktar sig till allmänheten måste varje inlägg granskas innan publicering så att det inte bryter mot lag (modererat forum). Moderator ska utses och det ska tydligt framgå vem det är. 8. Ansvar Straffrättsligt ansvar Varje enskild person som publicerar på en hemsida ansvarar för att publiceringen inte bryter mot någon lag eller annan författning, till exempel personuppgiftslagen, brottsbalkens bestämmelser gällande t ex förtal, hets mot folkgrupp, upphovsrättslagen, sekretesslagen, m.fl. Den som medverkar genom att t ex förmå någon att begå brott genom att publicera något olagligt kan fällas till ansvar för medverkan till brottet. Blir den ansvarige individen fälld för ett brott, rör det sig i de aktuella sammanhangen oftast om ett bötesstraff. Arbetsgivaren kan av kommunalrättsliga och skatterättsliga skäl inte gå in och betala detta, utan det drabbar den enskilde personligen. Skadeståndansvar Uppstår skadeståndsansvar, regleras detta av vanliga skadeståndsregler. Normalt är det arbetsgivaren, Region Skåne, som står för skadeståndet. YGL och ansvarig utgivare Enligt yttrandefrihetsgrundlagens bestämmelser om frivilligt grundlagsskydd kan man utse en ansvarig utgivare för en hemsida. Efter anmälan om ansvarig utgivare till Radio- och TV-verket kan ett utgivningsbevis utfärdas som kan ge grundlagsskydd för det som publiceras på hemsidan. Alla medarbetare förväntas följa lagarna och Region Skånes webbjuridiska regler. Arbetsledaren ska ge den som publicerar på webben förutsättningar att följa lagarna och Region Skånes webbjuridiska regler. Yttrandefrihetsgrundlagens bestämmelser om ansvarig utgivare för hemsidor ska inte användas i Region Skåne.

7 Sidan 7 av 7 9. Övrigt Internet och intranät I princip gäller dessa webbjuridiska regler oavsett av om man publicerar internet eller på intranätet.

Datainspektionen informerar. Dina rättigheter enligt personuppgiftslagen

Datainspektionen informerar. Dina rättigheter enligt personuppgiftslagen Datainspektionen informerar 1 Dina rättigheter enligt personuppgiftslagen Ändringar i PuL Observera att innehållet i den här skriften inte är anpassat till de ändringar i PuL som trädde i kraft den 1 januari

Läs mer

Riktlinjer för kommunikation inom Norrköpings kommun. Fastställd av kommunfullmäktige 2011-05-30, 67

Riktlinjer för kommunikation inom Norrköpings kommun. Fastställd av kommunfullmäktige 2011-05-30, 67 Riktlinjer för kommunikation inom Norrköpings kommun Fastställd av kommunfullmäktige 2011-05-30, 67 Diarienummer: KS-283/2011 Ett budskap som öppnar möjligheter Vi i Norrköping är vana vid förändring.

Läs mer

Frågor & svar om nya PuL

Frågor & svar om nya PuL Frågor & svar om nya PuL Fråga 1: Varför ändras PuL? PuL ändras för att underlätta vardaglig behandling av personuppgifter som normalt inte medför några risker för att de registrerades personliga integritet

Läs mer

Vidareutnyttjande av offentlig information. En vägledning för myndigheter

Vidareutnyttjande av offentlig information. En vägledning för myndigheter Vidareutnyttjande av offentlig information En vägledning för myndigheter 7 Innehåll 1 Inledning... 10 1.1 Varför främja vidareutnyttjande?... 10 1.2 Vägledningens syfte och målgrupp... 11 1.3 Vägledningens

Läs mer

Regler för behandling av personuppgifter enligt personuppgiftslagen

Regler för behandling av personuppgifter enligt personuppgiftslagen Regler för behandling av personuppgifter enligt personuppgiftslagen 2013-03-01 Innehåll 1. Kort om personuppgiftslagen... 1 2. Några begrepp i PuL... 1 3. Grundläggande krav på behandling av personuppgifter...

Läs mer

Sociala medier. Riktlinjer för användande av Sociala medier i Falköpings kommun. Informationsavdelningen Falköpings kommun

Sociala medier. Riktlinjer för användande av Sociala medier i Falköpings kommun. Informationsavdelningen Falköpings kommun Riktlinjer för användande av Sociala medier i Falköpings kommun Informationsavdelningen Falköpings kommun Antagna av kommunfullmäktige 2011-09-26 Innehållsförteckning Sociala medier 3 Ett strategiskt val

Läs mer

Vägledning om upphovsrätt. och angränsande lagstiftning

Vägledning om upphovsrätt. och angränsande lagstiftning Vägledning om upphovsrätt och angränsande lagstiftning Följande vägledning är ett av resultaten av arbetet med upphovsrätt och angränsande lagstiftning som bedrivs av Digisam sedan slutet av 2013. Vägledningen

Läs mer

Information till registrerade enligt personuppgiftslagen

Information till registrerade enligt personuppgiftslagen Information till registrerade enligt personuppgiftslagen Datainspektionens allmänna råd 1 Ändringar i PuL Observera att innehållet i den här skriften inte är anpassat till de ändringar i PuL som trädde

Läs mer

sociala medier), e-post och telefoni i Jönköpings kommun

sociala medier), e-post och telefoni i Jönköpings kommun Program för Internetnvändning (inklusive sociala medier), e-post och telefoni i 2010:510 kommunfullmäktige kommunstyrelsen övriga nämnder förvaltning Program för Internetnvändning (inklusive sociala medier),

Läs mer

Skyldigheten att lämna registerutdrag blir mindre betungande

Skyldigheten att lämna registerutdrag blir mindre betungande Sammanfattning Hanteringen av personuppgifter som inte ingår i personregister underlättas Personuppgiftslagsutredningen har haft i uppdrag att göra en över-syn av personuppgiftslagen. Syftet har varit

Läs mer

Riktlinjer för PRO:s webbsidor i föreningar, samorganisationer och distrikt. Antagen av Riksorganisationens styrelse den 13/12 2011

Riktlinjer för PRO:s webbsidor i föreningar, samorganisationer och distrikt. Antagen av Riksorganisationens styrelse den 13/12 2011 Riktlinjer för PRO:s webbsidor i föreningar, samorganisationer och distrikt Antagen av Riksorganisationens styrelse den 13/12 2011 Inledning Detta är en policy för hur föreningar och distrikt ska använda

Läs mer

Att publicera på Internet

Att publicera på Internet Att publicera på Internet Att publicera på Internet Radio- och TV-verket är en myndighet inom medieområdet. Verket ger tillstånd för marksänd TV (utom för public service-företagen), närradio, privat lokalradio

Läs mer

Regler för behandling av personuppgifter samt blanketter för anmälan av personuppgiftsbehandling

Regler för behandling av personuppgifter samt blanketter för anmälan av personuppgiftsbehandling Regler för behandling av personuppgifter samt blanketter för anmälan av personuppgiftsbehandling enligt Personuppgiftslagen (1998:204) vid Göteborgs universitet. Regler för behandling av personuppgifter

Läs mer

Vägledning för återanvändning av information

Vägledning för återanvändning av information Vägledning för återanvändning av information 7 Innehåll 1 Inledning... 11 1.1 Syfte med vägledningen och förväntade effekter... 11 1.2 Avgränsningar... 12 1.3 Målgrupper... 12 1.4 Översikt av innehåll...

Läs mer

Datainspektionen informerar. Samtycke enligt personuppgiftslagen. (reviderad den 1 oktober 2007)

Datainspektionen informerar. Samtycke enligt personuppgiftslagen. (reviderad den 1 oktober 2007) Datainspektionen informerar 11 Samtycke enligt personuppgiftslagen (reviderad den 1 oktober 2007) Innehåll Kort om personuppgiftslagen... 4 Vad är samtycke enligt PuL?... 6 Olika slag av samtycke... 8

Läs mer

Juridisk vägledning för it-användningen vid SU

Juridisk vägledning för it-användningen vid SU Stockholms universitet 2012-06-24 Juridisk vägledning för it-användningen vid SU Förord... 1 1. Stockholms universitet en öppen myndighet... 2 2. Förvaltningslagen vår juridiska plattform... 3 2.1 Allmänt...

Läs mer

Vad är straffbart enligt personuppgiftslagen? En vägledning från Datainspektionen för polis och åklagare

Vad är straffbart enligt personuppgiftslagen? En vägledning från Datainspektionen för polis och åklagare Vad är straffbart enligt personuppgiftslagen? En vägledning från Datainspektionen för polis och åklagare Januari 2011 Förord Det är viktigt att brott mot personuppgiftslagen, PuL, prövas i domstol för

Läs mer

Personuppgifter i arbetslivet. Datainspektionen informerar

Personuppgifter i arbetslivet. Datainspektionen informerar Personuppgifter i arbetslivet Datainspektionen informerar Personuppgifter i arbetslivet Illustrationer: Oscar Alarik Reviderad i juni 2015. Det kan finnas en senare version av den här broschyren i pdf-format

Läs mer

Samtycke enligt personuppgiftslagen

Samtycke enligt personuppgiftslagen Samtycke enligt personuppgiftslagen Datainspektionen informerar Reviderad i oktober 2007 FAKTA Personuppgiftslagen Personuppgiftslagen (PuL, 1998:204) trädde i kraft 1998 och har till syfte att skydda

Läs mer

Webbstuga. SiteVision. Text

Webbstuga. SiteVision. Text Webbstuga SiteVision Text Innehållsförteckning 1. Textmodulen 3 1.1 Verktygsfält 3 1.2 Punktlista 5 1.3 Länkar 6 1.3.1 Ankarlänkar 8 1.3.2 Förhandsgranska länk 10 1.3.3 Länkbeskrivning 10 1.3.4 Öppna i

Läs mer

RIKTLINJER FÖR SOCIALA MEDIER

RIKTLINJER FÖR SOCIALA MEDIER RIKTLINJER FÖR SOCIALA MEDIER 2013-04-23 Inledning Riktlinjerna för sociala medier beskriver hur kommunens verksamheter kan utveckla sin service, informationsarbete och medborgardialog genom att dra nytta

Läs mer

Rutin för användning av sociala medier. Beslutad av Kommundirektören 2010-11-24. Reviderad 2012-12-14. Reviderad 2014-06-13

Rutin för användning av sociala medier. Beslutad av Kommundirektören 2010-11-24. Reviderad 2012-12-14. Reviderad 2014-06-13 Rutin för användning av sociala medier Beslutad av Kommundirektören 2010-11-24 Reviderad 2012-12-14 Reviderad 2014-06-13 Dnr KK13/451 2/8 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. Vad är sociala medier?...

Läs mer

Strategi för användning av. Sociala Medier inom Västerås stad Antagen av Kommunstyrelsen 100907

Strategi för användning av. Sociala Medier inom Västerås stad Antagen av Kommunstyrelsen 100907 Strategi för användning av Sociala Medier inom Västerås stad Antagen av Kommunstyrelsen 100907 Innehåll 1. Inledning 1.1 Vad är sociala medier? 1.2 Beskrivning av de mediekanaler vi medverkar i idag 1.3

Läs mer

Riktlinjer för sociala medier inom Kumla kommun

Riktlinjer för sociala medier inom Kumla kommun 2010-11-02 Kommunstyrelsen Riktlinjer för sociala medier inom Kumla kommun Antogs av kommunstyrelsen 2 november 2010, 335 2(11) 1. Inledning I Kumla kommun finns ett intresse från verksamheten att kunna

Läs mer

Kommunikationspolicy

Kommunikationspolicy 2015-04-30 1 (4) Kommunikationspolicy Syftet med en kommunikationspolicy Denna kommunikationspolicy, som är ett kommunövergripande styrdokument som gäller för alla medarbetare, ska ligga till grund för

Läs mer

KOMMUNIKATIONSPOLICY FÖR STAFFANSTORPS KOMMUN

KOMMUNIKATIONSPOLICY FÖR STAFFANSTORPS KOMMUN FÖRFATTNING 7.9 Antagen av kommunstyrelsen 123/14 KOMMUNIKATIONSPOLICY FÖR STAFFANSTORPS KOMMUN 1 KOMMUNIKATION Kommunikationspolicyn bildar grunden för en gemensam syn på intern och extern kommunikation.

Läs mer

Riktlinjer för sociala medier vid Försvarshögskolan

Riktlinjer för sociala medier vid Försvarshögskolan Riktlinjer 1 (7) 2011-09-21 Riktlinjer för sociala medier vid Försvarshögskolan 1 Riktlinjer i korthet 1.1 Riktlinjer för medarbetare vid Försvarshögskolan i allmänhet Medarbetare vid Försvarshögskolan

Läs mer

Policy för sociala medier

Policy för sociala medier 1 [7] Referens Marica Nordwall Policy för sociala medier Sammanfattning Policyn är tänkt som ett stöd och ge råd till dig som medarbetare i Botkyrka kommun när du deltar i sociala medier. I sociala medier

Läs mer

Policy och rutiner för Sociala medier

Policy och rutiner för Sociala medier Policy och rutiner för Sociala medier Munkedals kommun Tillväxtenheten Jenny Martinsson, webbredaktör (-april 2012) med tillägg av Lotta Karlsson, webbredaktör och informationsansvarig (mars 2012-) Sida

Läs mer

RIKTLINJER FÖR KOMMUNIKATION

RIKTLINJER FÖR KOMMUNIKATION Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler» Styrdokument RIKTLINJER FÖR KOMMUNIKATION ANTAGET AV: Kommunstyrelsen DATUM: 3 november 2014 ANSVAR UPPFÖLJNING/REVIDERING: Kommunikationsstrateg GÄLLER

Läs mer