Tjänsteskrivelse. Försäljning av byggrätt utmed Lyckevägen, del av Kärna 67:1, Västerhöjden. (Dnr KS2010/997) 1(2) Handläggarens namn Amanda Staf

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tjänsteskrivelse. Försäljning av byggrätt utmed Lyckevägen, del av Kärna 67:1, Västerhöjden. (Dnr KS2010/997) 1(2) Handläggarens namn Amanda Staf"

Transkript

1 Tjänsteskrivelse 1(2) Handläggarens namn Amanda Staf Försäljning av byggrätt utmed Lyckevägen, del av Kärna 67:1, Västerhöjden. (Dnr KS2010/997) Sammanfattning Albrektsunds fastigheter AB har inkommit med en förfrågan om att få köpa byggrätten utmed Lyckevägen inom detaljplanen för Torsby 1:9 m.fl. för att delvis bebygga den med hyresrätter. En markanvisningstävling har ägt rum, dock med svalt intresse för marken, vilket resulterade i att den avbröts. Förvaltningen anser att kommunen har testat marknaden och har tidigare sålt likartad mark i Kärna. Förvaltningen anser att priset som Albrektsunds fastigheter AB erbjuder kommunen, kr är rätt i förhållande till marknaden. Markanvisningsavtal är upprättat. Bakgrund En detaljplan för del av Torsby 1:9 antogs Kommunen äger en byggrätt om 1950 kvm BTA utmed Lyckevägen, inom detaljplanen för Torsby 1:9 m.fl, se kartbilaga. Albrektsunds fastigheter AB har inkommit med en förfrågan om att få köpa hela byggrätten för att delvis bebygga den med hyresrätter. Kommunen har tidigare haft en markanvisningstävling som avbrutits på grund av för låga bud. Förvaltningen föreslår nu att kommunen skall direktanvisa marken till ovan angiven exploatör. Ekonomisk bedömning Lämnade priser i tidigare markanvisningstävling låg mellan kr och kr för bostadsrätter. Jämfört med vad kommunen tidigare sålt mark för i Kärna ansåg förvaltningen att priset var för lågt. Förvaltningen ansåg att markanvisningstävlingen skulle avbrytas. Albrektsunds fastigheter AB erbjuder kr för samma mark och planerar bygga hyresrätter. Enligt styrdokumentet värderingsprinciper vid förvärv antaget kan kommunen direktanvisa mark under förutsättning att priset är marknadsmässigt. Eftersom kommunen haft en markanvisingstävling anser förvaltningen att kommunen testat marknaden, i kombination med priset på tidigare såld mark i Kärna anser förvaltningen att kr är rimligt i förhållande till marknaden. Förslag till kommunstyrelsen 1. Kommunstyrelsen godkänner upprättade markanvisningsavtal. 2. Kommunchefen och Kommunstyrelsen ordförande får i uppdrag att underteckna upprättade markanvisningsavtal. Leif Johansson Samhällsbyggnadschef Henrik Haglund Mark- och exploateringschef SAMHÄLLSBYGGNAD ADRESS Nämndhuset Kungälv TELEFON FAX E-POST HEMSIDA

2 2(2) Expedieras till: Albrektsunds fastigheter AB, Kornhall 160, Harestad Amanda Staf, Samhällsbyggnad Lennart Karlsson, UPU För kännedom till:

3 Antagandehandling Detaljplan för TORSBY 1:9 m.fl fastigheter, Kungälvs kommun. Västra Götalands län. Samhällsbyggnad , reviderad Carina Johansson Samhällsbyggnadschef Monica Wincentsson Fysisk planerare Agneta Atterskog Plantekniker PLANBESTÄMMELSER Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar. Där beteckning saknas gäller bestämmelsen inom hela planområdet. Endast angiven användning och utformning är tillåten. HANDLINGAR * * * * * Plankarta Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Fastighetsförteckning Samrådsredogörelse Västerhöjden Plankarta Skala 1:1000 Västerhöjden Planområde Orienteringskarta Illustrationskarta

4 Västerhöjden

5 FÖRSLAG Mellan Albrektsunds fastigheter AB (org nr ), Kornhall 160, Harestad, nedan kallad exploatören, och Kungälvs kommun(org nr ), Kungälv, nedan kallad kommunen träffas härmed följande MARKANVISNINGSAVTAL Avseende marköverlåtelse och exploatering inom detaljplan för Torsby 1:9 m.fl., Kungälvs kommun, Västra Götalands län. Till avtalet hör bilagda handlingar: Bil 1: detaljplan Bil 2: Exploateringsområde A. BAKGRUND OCH FÖRUTSÄTTNINGAR 1. Bakgrund och syfte Detaljplanen för Torsby 1:9 m fl. fastigheter på Västerhöjden i Kärna antogs Kommunen äger fastigheten Kärna 67:1. Den del av fastigheten där byggrätten är belägen ingår i detaljplanen. Detta markanvisningsavtal syftar till att reglera marköverlåtelse samt villkoren för genomförandet av den planerade byggnationen för exploatören. B. DETALJPLAN 1. Beskrivning En detaljplan har antagits av kommunen , se bilaga 1. Syftet med detaljplanen var att skapa förutsättningar för att bebygga området med skola, bostäder och viss verksamhet. Se bifogad detaljplan, bilaga Plankostnad Plankostnaden ingår i köpeskillingen. 3. Planavgift Plankostnaderna ingår i markköpet. Exploatören, eller köpare av exploatörens fastighet, skall inte betala planavgift i samband med bygglov inom denna detaljplan. C. MARKÖVERLÅTELSE 1. Marköverlåtelse Kommunen överlåter ett område om 5000 kvm till exploatören, se bilaga 2. Köpeskillingen utgör enmiljontrehundratusen ( ) kr. En handpenning om 10 % av köpeskillingen skall erläggas senast Resterande köpeskillingen skall erläggas inom 4 veckor efter det att exploateringsfastighet bildats i enlighet med laga kraft vunnen detaljplan samt kommunfullmäktiges godkännande av detta köpeavtal vunnit laga kraft. 1

6 FÖRSLAG Om Exploatören inte betalt köpeskillingen i rätt tid äger Kommunen rätt att häva köpet eller kräva fullgörande av köpet. Skall betalningen fullgöras är Exploatören skyldig att betala dröjsmålsränta enligt lag. 2. Köpebrev När Exploatören betalat hela köpeskillingen skall Kommunen överlämna kvitterat köpebrev till Exploatören som bekräftelse på fullgjord betalning. 3. Tillträde Tillträde sker så snart köpeskillingen är erlagd. Exploatören har dock rätt att innan tillträde av fastigheten, utföra erforderliga undersökningar av markförhållandena. Om exploateringen inte fullföljes förbinder sig Exploatören att återställa marken i ursprungligt skick, om Kommunen så fordrar. 4. Penninginteckningar Kommunen garanterar att fastigheten på tillträdesdagen inte besväras av några penninginteckningar. 5. Servitut och nyttjanderätter Kommunen garanterar att fastigheten, på tillträdesdagen, inte belastas av några andra servitut eller nyttjanderätter än vad som framgår av detta avtal. 6. Lagfartskostnader Med köpet förenade lagfarts- och stämpelkostnader betalas av köparen. 7. Grundförhållanden Kommunen ikläder sig inte något ansvar för fastighetens grundförhållanden. Exploatören erinras om att noga undersöka grundförhållandena innan byggnationen påbörjas. Exploatören påtar sig allt ansvar för de skador som en grundvattensänkning inom fastigheten kan åstadkomma på omkringliggande fastigheter, orsakat av de arbeten som exploatören utför. D. FASTIGHETSBILDNING 1. Marköverlåtelse Marköverlåtelsen enligt punkterna C ovan skall ske genom avstyckning. 2. Ledningsrätt Rätten att nedlägga, bibehålla, underhålla och förnya ledningar inom u-område i detaljplanen skall säkerställas genom att Kommunen utan ersättning erhåller ledningsrätt. Kommunen svarar för ansökan till lantmäterimyndigheten. 3. Servitut Servitut skall bildas för gc-bana genom exploateringområdet i samband med att den blir utbyggd i enlighet med detaljplanen. 4. Fastighetsbildning Fastighetsbildning skall ske i enlighet med detaljplanen och detta markanvisningsavtal, kommunen ansöker om fastighetsbildning. Förrättningskostnader betalas av exploatören. 2

7 FÖRSLAG E. ALLMÄNNA OCH GEMENSAMMA ANLÄGGNINGAR 1. Allmänna anläggningar Det är enskilt huvudmannaskap inom planområdet. Vid avtalets undertecknande är Kärna lokal AB huvudman. Genomförandetiden för detaljplanen är 10 år. Krav kan ställas på huvudmannen att bygga ut allmän plats inom detaljplan. 2. Övriga allmän plats En GC-väg som går mellan Västerhöjden och Lyckevägen och en GC-väg längs Lyckevägen skall anläggas av huvudmannen. Exploatören får inte förhindra eller försvåra anläggandet av GC-vägarna. Det är enskilt huvudmannaskap inom planområdet. Vid avtalets undertecknande är Kärna lokal AB huvudman. 3. Ny utfart vid lyckevägen Utfart till Lyckevägen skall anläggas av Exploatören. Grannfastigheten Kärna 5:1 skall ha rätt att utan ersättning nyttja utfarten för anslutning till Lyckevägen. F. HUSBYGGNATION OCH ANLÄGGNINGAR INOM KVARTERSMARK 1 Husbyggnation Exploatören ansvarar för alla åtgärder inom sin kvartersmark. Exploatören skall följa de gestaltningsprinciper som beskrivs i detaljplanen. 2. Upplåtelseform Exploatören skall bebygga området med hyresrätter. 3. Tilläggsköpeskilling Försäljningspriset är satt med syftet att exploatören skall bygga hyresrätter. Detta är också en viktig del i valet av exploatör. Exploatören har genom undertecknande av detta markanvisningsavtal accepterat ovanstående. Om exploatören frångår ovanstående och bygger bostäder med annan upplåtelseform än hyresrätter skall en tilläggsköpeskilling erläggas till kommunen. Tilläggsköpeskilling utgör 1000 kr/m² BTA. Detsamma gäller om en blivande hyresrättsfastighet omvandlas till bostads- eller äganderättslägenheter inom 10 år från att detta markanvisningssavtal blivit giltigt. 4. Miljöanpassning av byggnationen Parterna är överens om att bostadsbyggnationen skall ske med en resurs- och energieffektiv grundsyn för att uppnå en miljöanpassad nybyggnation. För att detta ska kunna ske skall exploatören bygga i enlighet med Kungälvs kommuns miljöprogram för bostäder. Exploatören ska vid byggsamrådet redovisa hur riktlinjerna för energi, grönytor och dagvatten, hushållens avfallshantering, materialval, hälsa och god innemiljö, fuktskydd, bullerskydd samt byggarbetsplatsen i Kungälvs kommuns miljöprogram för bostäder uppfylls. Eventuella avsteg från riktlinjerna ska tydligt redovisas och motiveras. Exploatörens egen miljöpolicy tillsammans med Kungälvs kommuns miljöprogram skall tillämpas vid utbyggnaden av området. 3

8 FÖRSLAG 5. Parkering Fastighetens parkering skall ordnas inom egna fastigheten. 6. Tillgänglighetsanpassning Exploatören skall projektera och bygga i enlighet med BYGG IKAPP (AB Svensk Byggtjänst). Kommunens basutformningsprogram skall utgöra ett förtydligande komplement. 7. Tidplan Ansökan om bygglov skall lämnas in senast sex månader efter att markanvisningsavtalet vunnit laga kraft. Byggstart skall ske senast sex månader efter att bygglov beviljats. 8. Besiktning av befintliga hus Exploatören ansvarar för besiktning av befintliga bostadshus i området innan arbete påbörjas. 9. Syn och skador Exploatören eller av denna anlitade entreprenör skall svara för att erforderlig syn och besiktning av anläggningar och byggnader genomförs enligt gängse metoder. De skador som uppkommer under byggnadstiden och som vållats av exploatören eller av denne anlitad entreprenör skall återställas genom exploatörens försorg och på dess bekostnad. 10. Försäkringar Med anledning av ovan nämnda arbeten skall Exploatören teckna de försäkringar som erfordras för att ge omkringliggande fastigheter betryggande skydd mot eventuella skador. Bevis om tecknade försäkringar skall inlämnas till kommunen innan markarbetena påbörjas och vara tillgängliga för berörda fastighetsägare. G. TEKNISK FÖRSÖRJNING 1. VA-anslutning Exploateringsområdet skall anslutas till kommunalt vatten och avlopp. Kommunen svarar för att förbindelsepunkt för vatten, spill- och dagvatten upprättas i fastighetens omedelbara närhet. Anslutningsavgift betalas av exploatören när förbindelsepunkt är upprättad. Kommunen bekostar och ansvarar för ledningar fram till förbindelsepunkten i fastighetens nordligaste gräns. Exploatören bekostar och ansvarar för ledningar inom exploateringsområdet. 2. Dagvatten Dagvatten skall fördröjas/infiltreras inom kvarteren innan avledning till kommunal dagvattenledning. 3. Uppvärmning Exploateringsområdet skall anslutas till kommunens fjärrvärmenät. Byggnadens specifika energianvändning ska, enligt Kungälvs kommuns miljöprogram vara högst 70 kwh/m2, år vilket motsvarar kravspecifikation för minienergihus. 4

9 FÖRSLAG Det åligger exploatören att träffa särskilt avtal om detta med huvudmannen för fjärrvärme, Kungälv Energi AB. En kopia på avtalet skall vara kommunen tillhanda innan kommunstyrelsens godkännande av detta markanvisningsavtal. 4. El Exploateringsområdet skall anslutas till befintligt elnät som ägs av Kungälv Energi AB. 5. Bredband Byggnaderna skall anslutas till bredband. I samband med att el-servisen dras, så läggs en slang genom Kungälvs Energis försorg. H. HÄVNINGSRÄTT Om exploatören inte påbörjat byggnation inom 23 månader (entreprenadarbeten) från att detta avtal vunnit laga kraft har kommunen rätt att häva köpet. Ett villkor är att kommunen ersätter exploatören med en annan aktör som genomför byggnationen i enlighet med upprättade avtal. Om Kommunen verkställer sin hävningsrätt skall kommunen behålla handpenningen, se punkt C1, men skall betala tillbaka återstående del av köpeskilling. I. ÖVRIGT 1. Skador Exploatören skall iaktta aktsamhet så att skador undvikes på befintliga gator och närliggande anläggningar, tex häckar och träd. Skador som uppkommer på befintliga anläggningar utanför exploatörens tomtmark skall återställas av exploatören till den del skadan uppkommit till följd av exploatören eller dennes entreprenörs verksamhet. Det åligger exploatören att undvika lerspill o.d som uppkommer vid transporter till och från området i samband med byggnationen. Det åligger exploatören att i förekommande fall kalla berörda till syn av befintliga anläggningar före och efter genomförd byggnation. De skador som uppkommer under byggnadstiden och som vållats av exploatören eller av denne anlitad entreprenör skall återställas genom exploatörens försorg och på dess bekostnad. 2. Upplag o.d Upplag eller uppställning av bodar m.m får inte ske utanför exploatörens kvartersmark utan skriftligt medgivande från kommunen eller annan markägare. 3. Överlåtelseförbud Detta avtal får inte helt eller delvis överlåtas på annan utan godkännande av kommunstyrelsen i Kungälvs kommun. Om exploatören säljer sin fastighet skall detta ett förbehåll göras i köpekontraktet att detta avtal skall gälla även mot köparen. Köparen skall förbinda sig att göra motsvarande förbehåll vid en försäljning av fastigheten innan detaljplanens genomförandetid upphör. 4. Tvist Tvist med anledning av detta avtal skall avgöras i allmän domstol. 5

10 FÖRSLAG 5. Markanvisningsavtalets giltighet Detta avtal är till alla delar förfallet om: a) detta markanvisningsavtal inte godkännes av kommunfullmäktige i Kungälv genom beslut senast Återgång Om markanvisningsavtalet ej skulle bli giltigt enligt ovan skall överläggningar upptas mellan parterna beträffande projektets fortsatta handläggning Detta avtal har upprättats i tre likalydande exemplar. Parterna har tagit var sitt exemplar och det tredje bifogas ansökan om fastighetsbildning genom kommunens/exploatörens försorg. Se punkten C 6. Kungälv Kungälv För KUNGÄLVS KOMMUN För NN Anders Holmensköld Kommunstyrelsens ordf. Runo Gillholm Kenth Johansson Kommunchef Bevittnas: 6

11 Tjänsteskrivelse 1(3) Handläggarens namn Lennart Karlsson Anskaffning av lokaler för ungdomsboende (Dnr KS2012/2001) Sammanfattning Behovet av boendeplatser för ensamkommande flyktingbarn ökar. Samtidigt finns också ett behov att arbeta med ungdomar från Kungälv som av olika anledningar inte kan bo hemma. Förvaltningen har utrett boendesituationen och kostaterat att det är synnerligen svårt att hitta lämpligt boende i kommunen. Genom att köpa in fastigheten Postiljonen 5, Blå Huset, på Svarvaregatan kan behovet av bostäder och lokaler för denna verksamhet lösas. Kommunen hyr idag lokalerna men förvaltningen ser att detta är en verksamhet som kommer att finnas under en längre tid och vill därför äga fastigheten i enlighet med Fastighetsstrategin. Bakgrund Kungälvs kommun har idag avtal med Migrationsverket om tre asylplatser för ensamkommande flyktingbarn. När dessa barn/ungdomar får permanent uppehållstillstånd (PUT) säger avtalet med Migrationsverket att kommunen ska frigöra plats för nya asylsökanden. När ungdomarna fått PUT är de kommunens ansvar tills de har gått ut gymnasiet och/eller tills de fyllt 21 år. Det innebär att gruppen med PUT-ungdomar ökar efter hand. Idag finns fjorton ensamkommande flyktingungdomar som tillhör PUT-gruppen. Dessa förväntas öka i antal under kommande år, enligt de indikationer som Migrationsverket ger. Kommunen får en statlig dygnsersättning för flyktingungdomarna. Målsättningen med det kollektiva boendet är att ungdomarna ska lära sig språket, integreras och förberedas för ett eget boende. I avsaknad på sina egna föräldrar förbereder boendet dem på ett vuxenliv i samhället. När ungdomarna är redo att flytta från det kollektiva boendet uppstår en problematik eftersom det saknas ungdomslägenheter i kommunen. Det innebär att ungdomarna inte kan få en egen lägenhet via bostadskön och de blir istället kvar i det kommunala boendet. Vilket innebär att det blir stopp i systemet. Det finns alltså två orsaker till att gruppen PUT växer. Fler ungdomar kommer in i systemet och för få kan ta sig ur det. För att kunna leva upp till avtalet med Migrationsverket om att ha 3 asylplatser behöver förvaltningen öka antal boendeplatser för ensamkommande flyktingbarn. I dagarna startar verksamheten uppe på Nordiska. Målsättningen med inköpet på Nordiska var att lämna Blå huset då det är en inhyrd lokal. Förvaltningen har dock konstaterat att med det antal ungdomar som idag finns i systemet behöver Blå huset behållas som boende. I samråd med allmännyttan och genomgång av marknadens utbud kan förvaltningen inte se någon annan lösning än att förvärva Blå huset. KOMMUNLEDNINGSSEKTOR ADRESS Nämndhuset Kungälv TELEFON FAX E-POST HEMSIDA

12 2(3) Det finns även en annan grupp ungdomar som är i behov av liknande stöd som flyktingungdomarna. Det rör sig om ungdomar som av olika anledningar inte kan bo hemma utan bor i jourboenden, hos kompisar eller riskarar att hamna som bostadslösa. Även denna grupp skulle kunna integreras i ett ungdomsboende i Blå Huset. Parallellt med arbetet att öka antalet boendeplatser i kollektivt boende för ungdomar förs förhandlingar med allmännyttan om att öka antalet lägenheter som kommunen kan få tillgång till i det vanliga bostadsbeståndet. Kommunen hyr idag Blå Huset av en privat fastighetsägare. Det finns idag inga andra bostäder dit ungdomarna som bor i Blå huset kan flyttas. Fastighetsägaren till Blå huset har sagt sig villig att sälja fastigheten till Kommunen. Fastigheten ligger i ett verksamhetsområde och innerhåller ett permanent bygglov från år 1987 för boende i övre planet. I och med att kommunen får rådighet över fastigheten har kommunen möjlighet att avveckla bygglovet på längre sikt om behov finns. Bedömning Förvaltningen anser att genom att äga fastigheten har kommunen själv rådigheten över lokalernas kvalitet och hyresnivåer. Ett ägande är också förenligt med Fastighetsstrategin då verksamheten kommer att pågå under lång tid. Blåhuset är anpassat för verksamhet på entréplan och boende på plan 2. I boendet på plan två kan inrymmas både boende för flyktingungdomar och boende för andra ungdomar. Genom att sammanföra dessa två ungdomsverksamheter kan personal och lokaler brukas på ett effektivt sätt. På bottenplan kan verksamheter sammanföras som relaterar till ungdomsboendet på plan två. Till exempel kan bostödet flytta in och de skulle då kunna lämna en inhyrd lokal. Sektor Arbetsliv och stöd arbetar intensivt med att se över vidare lokaleffektiviseringar för andra verksamheter som relaterar till ensamkommande flyktingbarn och ungdomsverksamhet. Fastigheten Postiljonen 5 har idag ett bygglov för verksamhet i plan ett och boende i plan två. Ekonomisk bedömning Inköpskostnad för fastigheten är beräknat till 9,3 mkr. Hyres- och driftkostnad för hela huset är beräknad till tkr. En del av byggnaden är idag uthyrd till extern hyresgäst vilket ger en intäkt på 102 tkr/år Förvaltningen får idag statlig ersättning för ensamkommande flyktingbarn. Ersättningen betalas ut så länge barnen går i skolan/gymnasiet. Med en verksamhet på sju platser för flyktingbarn innebär detta en ersättning på tkr. Totalkostnaden för ensamkommande flyktingbarn är tkr vilket ger ett årligt överskott på 766 tkr. Sektor Arbetsliv och stöd kan lämna en inhyrd lokal för 140 tkr/år och flytta in i Blå husets bottenvåning. Överskottet ovan täcker tillsammans med nuvarande hyreskostnader tillkommande drift- och kapitalkostnaden för Blå huset. Förvaltningen arbetar vidare med att ser över hur mycket övriga inhyrda lokaler som kan lämnas för att flytta till Blå Huset..

13 3(3) Förslag till kommunstyrelsen 1. Under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar att fastigheten Postiljonen 5 inköps får kommunchefen i uppdrag att genomföra köpet. 2. Under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar att fastigheten Postiljonen 5 inköps får kommunstyrelsens ordförande och kommunchef i uppdrag att underteckna nödvändiga avtal. Förslag till kommunfullmäktige 1. Fastigheten Postiljonen 5 inköps för 9,3 mkr. 2. Köpeavtalet daterat den XX godkänns. 3. Beloppet omfördelas inom tilldelad investeringsram för Kommunstyrelsen får i uppdrag att verkställa inköpet. Patrik Skog Enhetschef Ing-Britt Runger Sektorchef Lennart Karlsson Utvecklingsledare Åsa Berglie Utvecklingsledare Expedieras till: Sektor Arbetsliv och stöd, Ekonomienheten, Kommunledningssektorn, Mark och exploatering För kännedom till:

14 Tjänsteskrivelse 1(2) Handläggarens namn Evelina Sandström Tilläggsavtal med Riksbyggen för genomförande av Kongahälla östra (Dnr KS2010/1018) Sammanfattning I samband med arbetet med detaljplanerna för Kongahälla togs ett markanvisningsavtal fram mellan Kommunen och Riksbyggen vilket skall tas upp för godkännande i kommunfullmäktige i samband med antagande av detaljplanen för Kongahälla östra. Avtalet har en tidsgräns för giltigheten vilken inte kan uppfyllas till följd av att detaljplanen inte har antagits och vunnit laga kraft enligt tidigare uppsatt tidsplan. Syftet med tilläggsavtalet är att tidigare framtaget markanvisningsavtal mellan parterna, om det antas av kommunfullmäktige, skall få en längre giltighet. Tilläggsavtalet innebär att markanvisningsavtalet blir giltigt utan ytterligare förändringar under förutsättning att det godkänns och att detaljplanen antas av kommunfullmäktige senast den 31 december Förvaltningen föreslår att upprättat tilläggsavtal godkänns och att kommunstyrelsens ordförande och kommunchefen får i uppdrag att underteckna avtalen Bakgrund I samband med arbetet med detaljplanerna för Kongahälla tecknades ett ramavtal mellan Kommunen och berörda byggherrar på Kongahälla samt markanvisningsavtal mellan Kommunen och var och en av berörda byggherrar på Kongahälla västra och södra. Ytterliggare ett markanvisningsavtal togs fram mellan kommunen och Riksbyggen vilket kommer att tas upp för godkännande i kommunfullmäktige i samband med antagande av detaljplanen för Kongahälla östra. Avtalen och tilläggsavtalet reglerar samarbetet mellan Kommunen och berörda byggherrar under tiden som marköverlåtelser och utbyggnaden av Kongahälla genomförs. Dessa avtals giltighet hade en tidsgräns vilken inte kunde uppfyllas till följd av att detaljplanerna inte vunnit laga kraft enligt tidigare uppsatt tidsplan. I augusti 2011 tecknades därav ett tilläggsavtal mellan Kommunen och berörda byggherrar. Genom undertecknande av tilläggsavtalet kom Kommunen och berörda byggherrar överens om att förlänga avtalens giltighet men att avtalen i övrigt skulle fortsätta gälla oförändrat. I tilläggsavtalet angavs att det markanvisningsavtal för Kongahälla östra, som undertecknats av Riksbyggen, skall godkänns av kommunfullmäktige genom beslut senast den 31 december 2012 och som därefter vinner laga kraft och undertecknas av Kommunen senast den 31 december I tilläggsavtalet angavs även samma tidsplan för antagandet av detaljplanen för Kongahälla östra som ett villkor för tilläggsavtalets giltighet. SAMHÄLLSBYGGNAD ADRESS Nämndhuset Kungälv TELEFON FAX E-POST HEMSIDA

15 2(2) Detaljplanen för Kongahälla östra kommer inte att antas av kommunfullmäktige genom beslut senast den 31 december 2012 och därav kommer heller inte markanvisningsavtalet för Kongahälla östra, som undertecknats av Riksbyggen, att godkännas av kommunfullmäktige i Kommunen genom beslut senast den 31 december Syftet med det nya tilläggsavtalet, kallat Tilläggsavtal (2) är att förlänga giltigheten för markanvisningsavtalet mellan Kommunen och Riksbyggen för Kongahälla östra. Bedömning Tilläggsavtalet (2) innebär att markanvisningsavtalet kan godkännas och detaljplanen kan antas av kommunfullmäktige fram till utan att övriga villkor i avtalet förändras. De av kommunfullmäktige fattade besluten skall därefter vinna laga kraft och undertecknas av Kommunen senast Genom att godkänna tilläggsavtalet säkrar kommunen cirka 38 miljoner kronor i inkomst under förutsättning att detaljplanen för Kongahälla östra vinner laga kraft samt att kommunfullmäktige godkänner markanvisningsavtalet. Kommunstyrelsen ordförande och kommunchefen bör få i uppdrag att underteckna avtalen. Förslag till kommunfullmäktige 1. Upprättat Tilläggsavtal (2) mellan Kommunen och Riksbyggen Ekonomiska förening godkänns. 2. Kommunstyrelsens ordförande och kommunchefen får i uppdrag att underteckna avtalen. Leif Johansson Samhällsbyggnadschef Henrik Haglund Mark- och exploateringschef Expedieras till: Samhällsbyggnad/Henrik Haglund, Evelina Sandström, För kännedom till: Riksbyggen Ekonomiska förening, Att: Mikael Ahlén, Silentzvägen 6, Box 203, Uddevalla

16 Tilläggsavtal (2) Riksbyggen Mellan följande parter Kungälvs kommun ( ), Kungälv, nedan kallad Kommunen, och Riksbyggen ekonomisk förening ( ), Stockholm, nedan kallad Riksbyggen träffas härmed följande TILLÄGGSAVTAL (2) avseende marköverlåtelse och exploatering av en ny stadsdel i Kungälvs kommun, kallad Kongahälla. 1. BAKGRUND OCH SYFTE I samband med arbetet med detaljplanerna för Kongahälla tecknades ett ramavtal mellan Kommunen och berörda byggherrar på Kongahälla samt markanvisningsavtal mellan Kommunen och var och en av berörda byggherrar på Kongahälla. Dessa avtal kallas tillsammans för Avtalen. Dessutom tecknades i augusti 2011 ett tilläggsavtal mellan Kommunen och berörda byggherrar. Genom undertecknande av tilläggsavtalet kom Kommunen och berörda byggherrar överens om att förlänga Avtalens giltighet under förutsättning att: - För varje markanvisningsavtal gäller att den detaljplan (Kongahälla västra, Kongahälla södra respektive Kongahälla östra), som respektive markanvisningsavtal är kopplad till, antas av kommunfullmäktige i Kommunen genom beslut senast den 31 december 2012 och som därefter vinner laga kraft senast den 31 december För ramavtalet gäller att detaljplan för Kongahälla västra antas av kommunfullmäktige senast den 31 december 2012 och som därefter vinner laga kraft senast den 31 december För markanvisningsavtal för Kongahälla östra, som undertecknats av Riksbyggen, gäller dessutom att det godkänns av kommunfullmäktige i Kommunen genom beslut senast den 31 december 2012 och som därefter vinner laga kraft och undertecknas av Kommunen senast den 31 december Kommunen och berörda byggherrar var överens om att Avtalen i övrigt skulle fortsätt gälla oförändrat. Avtalen och tilläggsavtalet reglerar samarbetet mellan Kommunen och berörda byggherrar under tiden som marköverlåtelser och utbyggnaden av Kongahälla genomförs. 1(3)

17 Tilläggsavtal (2) Riksbyggen Detaljplanen för Kongahälla östra kommer inte att antas av kommunfullmäktige i Kommunen genom beslut senast den 31 december 2012 och som därefter vinner laga kraft senast den 31 december Markanvisningsavtalet för Kongahälla östra som undertecknats av Riksbyggen kommer heller inte att godkännas av kommunfullmäktige i Kommunen genom beslut senast den 31 december 2012 och som därefter vinner laga kraft och undertecknas av Kommunen senast den 31 december Syftet med detta tilläggsavtal, kallat Tilläggsavtal (2) är att förlänga giltigheten för markanvisningsavtalet mellan Kommunen och Riksbyggen för Kongahälla östra. 2. ÖVERENSKOMMELSE Kommunen och Riksbyggen har genom undertecknande av Tilläggsavtal (2) kommit överens om att förlänga tiden för markanvisningsavtal för Kongahälla östras giltighet under förutsättning att - detaljplanen för Kongahälla östra antas av kommunfullmäktige i Kommunen genom beslut senast den 31 december 2014 och som därefter vinner laga kraft senast den 31 december markanvisningsavtal för Kongahälla östra som undertecknats av Riksbyggen godkänns av kommunfullmäktige i Kommunen genom beslut senast den 31 december 2014 och som därefter vinner laga kraft och undertecknas av Kommunen senast den 31 december Parterna är överens om att Avtalen och tilläggsavtalet som tecknades augusti 2011 i övrigt skall fortsätt gälla oförändrat. 3. TILLÄGGSAVTALETS GILTIGHET Tilläggsavtal (2) är giltigt under förutsättning att: 1. det behörigen undertecknas av Riksbyggen innan det behandlas i kommunstyrelsen i Kommunen 2. det godkänns av kommunfullmäktige i Kommunen genom beslut senast den 31 december 2012 och som därefter vinner laga kraft och undertecknas av Kommunen senast den 30 juni TVIST Tvist med anledning av Tilläggsavtal (2) skall avgöras i allmän domstol. 5. ÅTERGÅNG Om Tilläggsavtal (2) inte skulle bli giltigt enligt punkt 3 skall överläggningar upptas mellan parterna beträffande projektets fortsatta handläggning. 2(3)

18 Tilläggsavtal (2) Riksbyggen Tilläggsavtal (2) har upprättats i två likalydande exemplar. Parterna har tagit var sitt exemplar Kungälv den 2012 Göteborg den 2012 För Kungälvs kommun För Riksbyggen ekonomisk förening Anders Holmensköld Kommunstyrelsens ordf. Michael Ekberg Magnus Gyllestad Kommunchef Bevittnas: 3(3)

19 Tjänsteskrivelse 1(2) Handläggarens namn Henrik Haglund Slutredovisning av projekt Kv Teknikern, Kungälv (Dnr KS2012/2032) Sammanfattning Projektet startades i samband med att Mimers Hus skulle genomföras. Syftet var att evakuera befintliga verksamheter inom kv Gjutaren och Garvaren. Genomförandet har nu avslutats genom at den sista fastigheten sålts. Samlat ger exploateringen ett överskott om 1,374mkr som förs till resultatet Bakgrund Kvarteret Teknikern skapades för att dels flytta verksamheter i samband med att Mimers Hus byggdes och dels för att möjliggöra kompletterande näringslivsetableringar i kommunen. Kommunen förvärvade marken av privat fastighetsägare. Kommunen och BOKAB har samverkat för genomförandet. Bedömning Kvarterat har löst de uppgifter som var syftet med utvecklingen. Det har tagit något år mer än den första tanken men tidshorisonten speglar de konjunktursvängningar som varit under senaste 10 åren. Den sista tomten bebyggs just nu av Mekonomen. Verksamheten ska starta under vintern Samlat menar förvaltningen att projektet väl mött de målsättningar som förväntades. Ekonomisk bedömning Projektet lämnar ett totalt överskott om 1,374 mkr som förs till resultatet Kommunen har byggt gatuanläggningar och allmänna vatten och avloppsledningar i området. Kommunen har sålt exploateringsfastigheter. En del i försäljningssumman utgör ersättningar för gatuanläggningar. De nya anläggningarna förs till kommunens anläggningsregister. Ersättningarna för gatuanläggningarna förs till anläggningsregistret. Förslag till kommunfullmäktige Projektet Teknikern avslutas. Det ekonomiska resultatet ingår i kommunens bokslut Leif Johansson Samhällsbyggnadschef Henrik Haglund Mark och exploateringschef SAMHÄLLSBYGGNAD ADRESS Nämndhuset Kungälv TELEFON FAX E-POST HEMSIDA

20 2(2) Expedieras till: Ingrid Karlsson, Ekonomi, Christina Gunnesby, Ekonomi För kännedom till:

2012-09-06. Indexreglering av taxa för parkeringsavgifter för besöks- och boendeparkering Marstrand (Dnr KS2012/1424)

2012-09-06. Indexreglering av taxa för parkeringsavgifter för besöks- och boendeparkering Marstrand (Dnr KS2012/1424) Tjänsteskrivelse 1(1) Handläggarens namn Maria Sandberg 2012-09-06 Indexreglering av taxa för parkeringsavgifter för besöks- och boendeparkering Marstrand (Dnr KS2012/1424) Sammanfattning Kommunfullmäktige

Läs mer

2012-08-22. Information om avsiktsförklaring avseende ombyggnation av Kungälvsmotet (Dnr KS2012/996)

2012-08-22. Information om avsiktsförklaring avseende ombyggnation av Kungälvsmotet (Dnr KS2012/996) Tjänsteskrivelse 1(1) Handläggarens namn Evelina Sandström 2012-08-22 Information om avsiktsförklaring avseende ombyggnation av Kungälvsmotet (Dnr KS2012/996) Sammanfattning Information lämnas vad gäller

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Inbjudan markanvisningstävling för bostäder på Tega ängar i Ytterby, Kungälv(Dnr KS2013/1669-1) 1(2)

Tjänsteskrivelse. Inbjudan markanvisningstävling för bostäder på Tega ängar i Ytterby, Kungälv(Dnr KS2013/1669-1) 1(2) Tjänsteskrivelse 1(2) Handläggarens namn Gunbritt Ornée 2013-10-08 Inbjudan markanvisningstävling för bostäder på Tega ängar i Ytterby, Kungälv(Dnr KS2013/1669-1) Sammanfattning På kommunens fastigheter

Läs mer

Kommunfullmäktige kallas till sammanträde torsdagen den 22 augusti 2013 kl 18.00 i sessionssalen, Fullmäktigehuset

Kommunfullmäktige kallas till sammanträde torsdagen den 22 augusti 2013 kl 18.00 i sessionssalen, Fullmäktigehuset Kommunfullmäktige kallas till sammanträde torsdagen den 22 augusti 2013 kl 18.00 i sessionssalen, Fullmäktigehuset Ärenden 1 Val av justerande ledamöter 2 Anmälningsärenden 3 Inkomna interpellationer och

Läs mer

Kommunfullmäktiges sammanträde

Kommunfullmäktiges sammanträde -3, KF 2014-02-13 18:00 Kallelse till Kommunfullmäktiges sammanträde 2014-02-13 kl 18.00 i PB-hallen, Folkets Hus / OSD Gruppmöten på Folkets hus / OSD från kl 17.00. Lokal meddelas på plats. -2, KF 2014-02-13

Läs mer

Avtal, barn utan vårdnadshavare som söker asyl i Sverige. (AU 361) KS 2014-279

Avtal, barn utan vårdnadshavare som söker asyl i Sverige. (AU 361) KS 2014-279 284 Avtal, barn utan vårdnadshavare som söker asyl i Sverige. (AU 361) KS 2014-279 Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag. Arbetsutskottets förslag Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen

Läs mer

2014-05-14. Byggnation av vattenverk vid Dösebacka(Dnr KS2014/881-1)

2014-05-14. Byggnation av vattenverk vid Dösebacka(Dnr KS2014/881-1) Tjänsteskrivelse 1(3) Handläggarens namn Anders Holm 2014-05-14 Byggnation av vattenverk vid Dösebacka(Dnr KS2014/881-1) Sammanfattning I stort sett alla framtida investeringar för VA-kollektivet är beroende

Läs mer

Detaljplaneuppdrag och ramavtal för Lövdungen 2 m. fl. i Segeltorp

Detaljplaneuppdrag och ramavtal för Lövdungen 2 m. fl. i Segeltorp KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 24 november 2014 7 Paragraf Diarienummer KS-2014/1351.313 Detaljplaneuppdrag och ramavtal för Lövdungen 2 m. fl. i Segeltorp Kommunstyrelsens

Läs mer

Kallelse till Kommunstyrelsen

Kallelse till Kommunstyrelsen KOMMUNSTYRELSEN KALLELSE SIDA 1 (3) Kallelse till Kommunstyrelsen Tid Måndag den 22 september 2014, klockan 18:00 Plats A-salen, kommunalhuset, Kommunalvägen 28 Ärenden Diarienummer 0 Val av justerare

Läs mer

Ärende Beteckning Förslag. 1. Val av justerare Fredrik Hansson (C)

Ärende Beteckning Förslag. 1. Val av justerare Fredrik Hansson (C) KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Upprättad 2015-02-19 Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträde 24 februari 2015 klockan 10 i Kungsbacka rummet, stadshuset Ärende Beteckning Förslag 1. Val av justerare Fredrik

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2012-05-31 Sida 1 (2) 81/2012 KS2012/520 Planändring Marstrand 82:22 (Dnr KS2012/520) Sökandens önskemål: Sökanden önskar en planändring för att möjliggöra s.k.

Läs mer

Ramavtal och planuppdrag för fastigheten Lönngården 1 i Kungens kurva

Ramavtal och planuppdrag för fastigheten Lönngården 1 i Kungens kurva KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-05-29 KS-2011/1019.214 KS-2013/544.313 1 (3) HANDLÄGGARE Sundström, Gunilla 08-535 313 86 Gunilla.Sundstrom@huddinge.se Kommunstyrelsen

Läs mer

Kommunfullmäktige kallas till sammanträde torsdagen den 12 april 2012 kl 18.00 i sessionssalen, Fullmäktigehuset

Kommunfullmäktige kallas till sammanträde torsdagen den 12 april 2012 kl 18.00 i sessionssalen, Fullmäktigehuset Kommunfullmäktige kallas till sammanträde torsdagen den april 0 kl 8.00 i sessionssalen, Fullmäktigehuset Ärenden Val av justerande ledamöter Anmälningsärenden 3 Inkomna interpellationer och enkla frågor

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Marstrand 5:39m.fl. planansökan Badhusplansområdet (Dnr KS2013/1416) 1(2) Handläggarens namn Linda Andreasson 2013-08-30

Tjänsteskrivelse. Marstrand 5:39m.fl. planansökan Badhusplansområdet (Dnr KS2013/1416) 1(2) Handläggarens namn Linda Andreasson 2013-08-30 Tjänsteskrivelse 1(2) Handläggarens namn Linda Andreasson 2013-08-30 Marstrand 5:39m.fl. planansökan Badhusplansområdet (Dnr KS2013/1416) Sammanfattning Sökandens önskemål: Sökanden önskar en planändring

Läs mer

Exploateringsavtal och antagande av detaljplan för hotell i Hallunda (KS/2014:389)

Exploateringsavtal och antagande av detaljplan för hotell i Hallunda (KS/2014:389) ORDFÖRANDEFÖRSLAG 1[2] Kommunstyrelsen 2014-09-08 Dnr KS/2014:389 Exploateringsavtal och antagande av detaljplan för hotell i Hallunda (KS/2014:389) Beslut Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:

Läs mer

EXPLOATERINGSAVTAL FÖR DEL AV NACKA STRAND, NORRA BRANTEN DELPLAN 1 I NACKA KOMMUN

EXPLOATERINGSAVTAL FÖR DEL AV NACKA STRAND, NORRA BRANTEN DELPLAN 1 I NACKA KOMMUN Mellan Nacka kommun, org. nr. 212000-0167 genom kommunstyrelsen, ( Kommunen ) och Nacka 13:79 AB, org.nr. 556959-1406, c/o Carlyle Group, Kungsgatan 30, 111 35 Stockholm ( Exploatören ), har under de förutsättningar

Läs mer

19 augusti 2010 handlingar

19 augusti 2010 handlingar 19 augusti 2010 handlingar Nr 67 Investeringsanslag för kollektivtrafikens behov av infrastrukturåtgärder 2010 2010-05-31 Från Kommunstyrelsen Till Kommunfullmäktige Den 17 maj yttrade sig Kommunstyrelsen

Läs mer

Sammanträdesdatum 2013-11-12. Förslag till beslut om att ombilda Vafab Miljö AB till kommunalförbundet VafabMiljö

Sammanträdesdatum 2013-11-12. Förslag till beslut om att ombilda Vafab Miljö AB till kommunalförbundet VafabMiljö ARBOGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2013-11-12 Blad 21 Ks 142 Dnr 122/2011-106 Förslag till beslut om att ombilda Vafab Miljö AB till kommunalförbundet VafabMiljö Från

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING UTSTÄLLNINGSHANDLING 1 Förslag till detaljplan för del av BARREVIK BARREVIK 1:33 m.fl. Orust kommun Västra Götalands län Upprättad 2014-11-17 av Förvaltningsområde samhällsutveckling, Orust kommun Lantmäterikonsult

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2013-02-28 Sida 1 (2) 30/2013 Aröd 4:24 Ansökan om planbesked (Dnr KS2012/1264) Sökandens önskemål: Sökanden vill att fastigheten Aröd 4:24 undantas från områdesbestämmelserna

Läs mer

2012-04-26. Kungälvs Transporttjänst AB yrkar kompensation för GRYAAB: s prishöjningar för 2011 och framåt (Dnr KS2012/555).

2012-04-26. Kungälvs Transporttjänst AB yrkar kompensation för GRYAAB: s prishöjningar för 2011 och framåt (Dnr KS2012/555). Tjänsteskrivelse 1(1) Handläggarens namn Arne Alfredsson 2012-04-26 Kungälvs Transporttjänst AB yrkar kompensation för GRYAAB: s prishöjningar för 2011 och framåt (Dnr KS2012/555). Sammanfattning GRYAAB

Läs mer

Bilaga 6 AKTIEÖVERLÅTELSEAVTAL

Bilaga 6 AKTIEÖVERLÅTELSEAVTAL Bilaga 6 AKTIEÖVERLÅTELSEAVTAL Säljare: Köpare: Köpeobjekt: Upplands Väsby kommun, 212000-0019,194 80 UPPLANDS VÄSBY ( Kommunen ) Brabo Holding AB, 556801-4442 ( Köparen ) Samtliga 1 000 aktier i Vilunda

Läs mer

Överenskommelse om exploatering med överlåtelse av mark inom Dalen 16

Överenskommelse om exploatering med överlåtelse av mark inom Dalen 16 1 (8) Mellan Danderyds kommun, nedan kallad Kommunen, och Strabag Projektutveckling AB (org.nr. 556812-8143), nedan kallat Bolaget, har under de förutsättningar som anges i 4.3 nedan träffats följande

Läs mer

Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-12-05 10:20-12:20. Lars-Åke Gustavsson. Sekreterare.. Paragraf 307-330 Olof Borgmalm BEVIS

Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-12-05 10:20-12:20. Lars-Åke Gustavsson. Sekreterare.. Paragraf 307-330 Olof Borgmalm BEVIS 1 Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-12-05 10:20-12:20 Beslutande Bengt Torstensson Lotta Husberg Kerstin Gadde Catarina Mellberg Claes Nordevik Kristina Svensson Els-Marie Ragnar Bo Andersson

Läs mer

Kommunledningsförvaltningen 2014-12-18 Dnr KS/2014:543

Kommunledningsförvaltningen 2014-12-18 Dnr KS/2014:543 1[11] Kommunledningsförvaltningen 2014-12-18 Dnr KS/2014:543 Referens Rolf Gustafsson Oscar Arnell Mottagare Kommunstyrelsen Kommunal borgen till Tennis och Paddel i Tumba Förvaltning AB samt borgen, övertagande

Läs mer

PLANBESKRIVNING DALSKOGEN 3 M.FL. Detaljplan för DEL AV SIVIK 1:5 M.FL. LYSEKILS KOMMUN. Samrådshandling, upprättad 2012-11-08.

PLANBESKRIVNING DALSKOGEN 3 M.FL. Detaljplan för DEL AV SIVIK 1:5 M.FL. LYSEKILS KOMMUN. Samrådshandling, upprättad 2012-11-08. Kommunstyrelsen Dnr: LKS 2012-297-214 Datum: 2012-11-08 PLANBESKRIVNING Detaljplan för DALSKOGEN 3 M.FL. DEL AV SIVIK 1:5 M.FL. LYSEKILS KOMMUN Samrådshandling, upprättad 2012-11-08 1 Detaljplanen består

Läs mer

DATUM DIARIENR SIDA 2015-02-26 KS-2015/342.259 2 (2)

DATUM DIARIENR SIDA 2015-02-26 KS-2015/342.259 2 (2) KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DIARIENR 2015-02-26 KS-2015/342.259 1 (2) HANDLÄGGARE Söderquist, Mari 08-535 364 97 Mari.Soderquist@huddinge.se Kommunstyrelsen Kommunalekonomiska kostnader

Läs mer

Årsbok 2005 Fastighetsmäklarnämndens tillsynsärenden

Årsbok 2005 Fastighetsmäklarnämndens tillsynsärenden Inledning Inledning Den som arbetar som fastighetsmäklare måste vara registrerad hos Fastighetsmäklarnämnden. Detta gäller dock inte för den som är advokat. Nämnden för ett register över de mäklare som

Läs mer

1 Informationspunkt: Karin Medin, vd på Söderenergi AB BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE

1 Informationspunkt: Karin Medin, vd på Söderenergi AB BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [3] Kommunstyrelsen 2014-12-19 Tid 2015-01-07, Kl 16:00 Plats Kommunhuset 2:3 Ärenden Justering 1 Informationspunkt: Karin Medin, vd på Söderenergi AB BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE

Läs mer

"Stenungsund, det goda samhället med framtidstro och utveckling med människan och naturen i centrum"

Stenungsund, det goda samhället med framtidstro och utveckling med människan och naturen i centrum Dnr: 0155/14 Markanvisningsutlysning CW Borgs väg / Snippen Maj 2015 "Stenungsund, det goda samhället med framtidstro och utveckling med människan och naturen i centrum" Bostäder, handel och kontor Stenungsunds

Läs mer