Tjänsteskrivelse. Försäljning av byggrätt utmed Lyckevägen, del av Kärna 67:1, Västerhöjden. (Dnr KS2010/997) 1(2) Handläggarens namn Amanda Staf

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tjänsteskrivelse. Försäljning av byggrätt utmed Lyckevägen, del av Kärna 67:1, Västerhöjden. (Dnr KS2010/997) 1(2) Handläggarens namn Amanda Staf"

Transkript

1 Tjänsteskrivelse 1(2) Handläggarens namn Amanda Staf Försäljning av byggrätt utmed Lyckevägen, del av Kärna 67:1, Västerhöjden. (Dnr KS2010/997) Sammanfattning Albrektsunds fastigheter AB har inkommit med en förfrågan om att få köpa byggrätten utmed Lyckevägen inom detaljplanen för Torsby 1:9 m.fl. för att delvis bebygga den med hyresrätter. En markanvisningstävling har ägt rum, dock med svalt intresse för marken, vilket resulterade i att den avbröts. Förvaltningen anser att kommunen har testat marknaden och har tidigare sålt likartad mark i Kärna. Förvaltningen anser att priset som Albrektsunds fastigheter AB erbjuder kommunen, kr är rätt i förhållande till marknaden. Markanvisningsavtal är upprättat. Bakgrund En detaljplan för del av Torsby 1:9 antogs Kommunen äger en byggrätt om 1950 kvm BTA utmed Lyckevägen, inom detaljplanen för Torsby 1:9 m.fl, se kartbilaga. Albrektsunds fastigheter AB har inkommit med en förfrågan om att få köpa hela byggrätten för att delvis bebygga den med hyresrätter. Kommunen har tidigare haft en markanvisningstävling som avbrutits på grund av för låga bud. Förvaltningen föreslår nu att kommunen skall direktanvisa marken till ovan angiven exploatör. Ekonomisk bedömning Lämnade priser i tidigare markanvisningstävling låg mellan kr och kr för bostadsrätter. Jämfört med vad kommunen tidigare sålt mark för i Kärna ansåg förvaltningen att priset var för lågt. Förvaltningen ansåg att markanvisningstävlingen skulle avbrytas. Albrektsunds fastigheter AB erbjuder kr för samma mark och planerar bygga hyresrätter. Enligt styrdokumentet värderingsprinciper vid förvärv antaget kan kommunen direktanvisa mark under förutsättning att priset är marknadsmässigt. Eftersom kommunen haft en markanvisingstävling anser förvaltningen att kommunen testat marknaden, i kombination med priset på tidigare såld mark i Kärna anser förvaltningen att kr är rimligt i förhållande till marknaden. Förslag till kommunstyrelsen 1. Kommunstyrelsen godkänner upprättade markanvisningsavtal. 2. Kommunchefen och Kommunstyrelsen ordförande får i uppdrag att underteckna upprättade markanvisningsavtal. Leif Johansson Samhällsbyggnadschef Henrik Haglund Mark- och exploateringschef SAMHÄLLSBYGGNAD ADRESS Nämndhuset Kungälv TELEFON FAX E-POST HEMSIDA

2 2(2) Expedieras till: Albrektsunds fastigheter AB, Kornhall 160, Harestad Amanda Staf, Samhällsbyggnad Lennart Karlsson, UPU För kännedom till:

3 Antagandehandling Detaljplan för TORSBY 1:9 m.fl fastigheter, Kungälvs kommun. Västra Götalands län. Samhällsbyggnad , reviderad Carina Johansson Samhällsbyggnadschef Monica Wincentsson Fysisk planerare Agneta Atterskog Plantekniker PLANBESTÄMMELSER Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar. Där beteckning saknas gäller bestämmelsen inom hela planområdet. Endast angiven användning och utformning är tillåten. HANDLINGAR * * * * * Plankarta Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Fastighetsförteckning Samrådsredogörelse Västerhöjden Plankarta Skala 1:1000 Västerhöjden Planområde Orienteringskarta Illustrationskarta

4 Västerhöjden

5 FÖRSLAG Mellan Albrektsunds fastigheter AB (org nr ), Kornhall 160, Harestad, nedan kallad exploatören, och Kungälvs kommun(org nr ), Kungälv, nedan kallad kommunen träffas härmed följande MARKANVISNINGSAVTAL Avseende marköverlåtelse och exploatering inom detaljplan för Torsby 1:9 m.fl., Kungälvs kommun, Västra Götalands län. Till avtalet hör bilagda handlingar: Bil 1: detaljplan Bil 2: Exploateringsområde A. BAKGRUND OCH FÖRUTSÄTTNINGAR 1. Bakgrund och syfte Detaljplanen för Torsby 1:9 m fl. fastigheter på Västerhöjden i Kärna antogs Kommunen äger fastigheten Kärna 67:1. Den del av fastigheten där byggrätten är belägen ingår i detaljplanen. Detta markanvisningsavtal syftar till att reglera marköverlåtelse samt villkoren för genomförandet av den planerade byggnationen för exploatören. B. DETALJPLAN 1. Beskrivning En detaljplan har antagits av kommunen , se bilaga 1. Syftet med detaljplanen var att skapa förutsättningar för att bebygga området med skola, bostäder och viss verksamhet. Se bifogad detaljplan, bilaga Plankostnad Plankostnaden ingår i köpeskillingen. 3. Planavgift Plankostnaderna ingår i markköpet. Exploatören, eller köpare av exploatörens fastighet, skall inte betala planavgift i samband med bygglov inom denna detaljplan. C. MARKÖVERLÅTELSE 1. Marköverlåtelse Kommunen överlåter ett område om 5000 kvm till exploatören, se bilaga 2. Köpeskillingen utgör enmiljontrehundratusen ( ) kr. En handpenning om 10 % av köpeskillingen skall erläggas senast Resterande köpeskillingen skall erläggas inom 4 veckor efter det att exploateringsfastighet bildats i enlighet med laga kraft vunnen detaljplan samt kommunfullmäktiges godkännande av detta köpeavtal vunnit laga kraft. 1

6 FÖRSLAG Om Exploatören inte betalt köpeskillingen i rätt tid äger Kommunen rätt att häva köpet eller kräva fullgörande av köpet. Skall betalningen fullgöras är Exploatören skyldig att betala dröjsmålsränta enligt lag. 2. Köpebrev När Exploatören betalat hela köpeskillingen skall Kommunen överlämna kvitterat köpebrev till Exploatören som bekräftelse på fullgjord betalning. 3. Tillträde Tillträde sker så snart köpeskillingen är erlagd. Exploatören har dock rätt att innan tillträde av fastigheten, utföra erforderliga undersökningar av markförhållandena. Om exploateringen inte fullföljes förbinder sig Exploatören att återställa marken i ursprungligt skick, om Kommunen så fordrar. 4. Penninginteckningar Kommunen garanterar att fastigheten på tillträdesdagen inte besväras av några penninginteckningar. 5. Servitut och nyttjanderätter Kommunen garanterar att fastigheten, på tillträdesdagen, inte belastas av några andra servitut eller nyttjanderätter än vad som framgår av detta avtal. 6. Lagfartskostnader Med köpet förenade lagfarts- och stämpelkostnader betalas av köparen. 7. Grundförhållanden Kommunen ikläder sig inte något ansvar för fastighetens grundförhållanden. Exploatören erinras om att noga undersöka grundförhållandena innan byggnationen påbörjas. Exploatören påtar sig allt ansvar för de skador som en grundvattensänkning inom fastigheten kan åstadkomma på omkringliggande fastigheter, orsakat av de arbeten som exploatören utför. D. FASTIGHETSBILDNING 1. Marköverlåtelse Marköverlåtelsen enligt punkterna C ovan skall ske genom avstyckning. 2. Ledningsrätt Rätten att nedlägga, bibehålla, underhålla och förnya ledningar inom u-område i detaljplanen skall säkerställas genom att Kommunen utan ersättning erhåller ledningsrätt. Kommunen svarar för ansökan till lantmäterimyndigheten. 3. Servitut Servitut skall bildas för gc-bana genom exploateringområdet i samband med att den blir utbyggd i enlighet med detaljplanen. 4. Fastighetsbildning Fastighetsbildning skall ske i enlighet med detaljplanen och detta markanvisningsavtal, kommunen ansöker om fastighetsbildning. Förrättningskostnader betalas av exploatören. 2

7 FÖRSLAG E. ALLMÄNNA OCH GEMENSAMMA ANLÄGGNINGAR 1. Allmänna anläggningar Det är enskilt huvudmannaskap inom planområdet. Vid avtalets undertecknande är Kärna lokal AB huvudman. Genomförandetiden för detaljplanen är 10 år. Krav kan ställas på huvudmannen att bygga ut allmän plats inom detaljplan. 2. Övriga allmän plats En GC-väg som går mellan Västerhöjden och Lyckevägen och en GC-väg längs Lyckevägen skall anläggas av huvudmannen. Exploatören får inte förhindra eller försvåra anläggandet av GC-vägarna. Det är enskilt huvudmannaskap inom planområdet. Vid avtalets undertecknande är Kärna lokal AB huvudman. 3. Ny utfart vid lyckevägen Utfart till Lyckevägen skall anläggas av Exploatören. Grannfastigheten Kärna 5:1 skall ha rätt att utan ersättning nyttja utfarten för anslutning till Lyckevägen. F. HUSBYGGNATION OCH ANLÄGGNINGAR INOM KVARTERSMARK 1 Husbyggnation Exploatören ansvarar för alla åtgärder inom sin kvartersmark. Exploatören skall följa de gestaltningsprinciper som beskrivs i detaljplanen. 2. Upplåtelseform Exploatören skall bebygga området med hyresrätter. 3. Tilläggsköpeskilling Försäljningspriset är satt med syftet att exploatören skall bygga hyresrätter. Detta är också en viktig del i valet av exploatör. Exploatören har genom undertecknande av detta markanvisningsavtal accepterat ovanstående. Om exploatören frångår ovanstående och bygger bostäder med annan upplåtelseform än hyresrätter skall en tilläggsköpeskilling erläggas till kommunen. Tilläggsköpeskilling utgör 1000 kr/m² BTA. Detsamma gäller om en blivande hyresrättsfastighet omvandlas till bostads- eller äganderättslägenheter inom 10 år från att detta markanvisningssavtal blivit giltigt. 4. Miljöanpassning av byggnationen Parterna är överens om att bostadsbyggnationen skall ske med en resurs- och energieffektiv grundsyn för att uppnå en miljöanpassad nybyggnation. För att detta ska kunna ske skall exploatören bygga i enlighet med Kungälvs kommuns miljöprogram för bostäder. Exploatören ska vid byggsamrådet redovisa hur riktlinjerna för energi, grönytor och dagvatten, hushållens avfallshantering, materialval, hälsa och god innemiljö, fuktskydd, bullerskydd samt byggarbetsplatsen i Kungälvs kommuns miljöprogram för bostäder uppfylls. Eventuella avsteg från riktlinjerna ska tydligt redovisas och motiveras. Exploatörens egen miljöpolicy tillsammans med Kungälvs kommuns miljöprogram skall tillämpas vid utbyggnaden av området. 3

8 FÖRSLAG 5. Parkering Fastighetens parkering skall ordnas inom egna fastigheten. 6. Tillgänglighetsanpassning Exploatören skall projektera och bygga i enlighet med BYGG IKAPP (AB Svensk Byggtjänst). Kommunens basutformningsprogram skall utgöra ett förtydligande komplement. 7. Tidplan Ansökan om bygglov skall lämnas in senast sex månader efter att markanvisningsavtalet vunnit laga kraft. Byggstart skall ske senast sex månader efter att bygglov beviljats. 8. Besiktning av befintliga hus Exploatören ansvarar för besiktning av befintliga bostadshus i området innan arbete påbörjas. 9. Syn och skador Exploatören eller av denna anlitade entreprenör skall svara för att erforderlig syn och besiktning av anläggningar och byggnader genomförs enligt gängse metoder. De skador som uppkommer under byggnadstiden och som vållats av exploatören eller av denne anlitad entreprenör skall återställas genom exploatörens försorg och på dess bekostnad. 10. Försäkringar Med anledning av ovan nämnda arbeten skall Exploatören teckna de försäkringar som erfordras för att ge omkringliggande fastigheter betryggande skydd mot eventuella skador. Bevis om tecknade försäkringar skall inlämnas till kommunen innan markarbetena påbörjas och vara tillgängliga för berörda fastighetsägare. G. TEKNISK FÖRSÖRJNING 1. VA-anslutning Exploateringsområdet skall anslutas till kommunalt vatten och avlopp. Kommunen svarar för att förbindelsepunkt för vatten, spill- och dagvatten upprättas i fastighetens omedelbara närhet. Anslutningsavgift betalas av exploatören när förbindelsepunkt är upprättad. Kommunen bekostar och ansvarar för ledningar fram till förbindelsepunkten i fastighetens nordligaste gräns. Exploatören bekostar och ansvarar för ledningar inom exploateringsområdet. 2. Dagvatten Dagvatten skall fördröjas/infiltreras inom kvarteren innan avledning till kommunal dagvattenledning. 3. Uppvärmning Exploateringsområdet skall anslutas till kommunens fjärrvärmenät. Byggnadens specifika energianvändning ska, enligt Kungälvs kommuns miljöprogram vara högst 70 kwh/m2, år vilket motsvarar kravspecifikation för minienergihus. 4

9 FÖRSLAG Det åligger exploatören att träffa särskilt avtal om detta med huvudmannen för fjärrvärme, Kungälv Energi AB. En kopia på avtalet skall vara kommunen tillhanda innan kommunstyrelsens godkännande av detta markanvisningsavtal. 4. El Exploateringsområdet skall anslutas till befintligt elnät som ägs av Kungälv Energi AB. 5. Bredband Byggnaderna skall anslutas till bredband. I samband med att el-servisen dras, så läggs en slang genom Kungälvs Energis försorg. H. HÄVNINGSRÄTT Om exploatören inte påbörjat byggnation inom 23 månader (entreprenadarbeten) från att detta avtal vunnit laga kraft har kommunen rätt att häva köpet. Ett villkor är att kommunen ersätter exploatören med en annan aktör som genomför byggnationen i enlighet med upprättade avtal. Om Kommunen verkställer sin hävningsrätt skall kommunen behålla handpenningen, se punkt C1, men skall betala tillbaka återstående del av köpeskilling. I. ÖVRIGT 1. Skador Exploatören skall iaktta aktsamhet så att skador undvikes på befintliga gator och närliggande anläggningar, tex häckar och träd. Skador som uppkommer på befintliga anläggningar utanför exploatörens tomtmark skall återställas av exploatören till den del skadan uppkommit till följd av exploatören eller dennes entreprenörs verksamhet. Det åligger exploatören att undvika lerspill o.d som uppkommer vid transporter till och från området i samband med byggnationen. Det åligger exploatören att i förekommande fall kalla berörda till syn av befintliga anläggningar före och efter genomförd byggnation. De skador som uppkommer under byggnadstiden och som vållats av exploatören eller av denne anlitad entreprenör skall återställas genom exploatörens försorg och på dess bekostnad. 2. Upplag o.d Upplag eller uppställning av bodar m.m får inte ske utanför exploatörens kvartersmark utan skriftligt medgivande från kommunen eller annan markägare. 3. Överlåtelseförbud Detta avtal får inte helt eller delvis överlåtas på annan utan godkännande av kommunstyrelsen i Kungälvs kommun. Om exploatören säljer sin fastighet skall detta ett förbehåll göras i köpekontraktet att detta avtal skall gälla även mot köparen. Köparen skall förbinda sig att göra motsvarande förbehåll vid en försäljning av fastigheten innan detaljplanens genomförandetid upphör. 4. Tvist Tvist med anledning av detta avtal skall avgöras i allmän domstol. 5

10 FÖRSLAG 5. Markanvisningsavtalets giltighet Detta avtal är till alla delar förfallet om: a) detta markanvisningsavtal inte godkännes av kommunfullmäktige i Kungälv genom beslut senast Återgång Om markanvisningsavtalet ej skulle bli giltigt enligt ovan skall överläggningar upptas mellan parterna beträffande projektets fortsatta handläggning Detta avtal har upprättats i tre likalydande exemplar. Parterna har tagit var sitt exemplar och det tredje bifogas ansökan om fastighetsbildning genom kommunens/exploatörens försorg. Se punkten C 6. Kungälv Kungälv För KUNGÄLVS KOMMUN För NN Anders Holmensköld Kommunstyrelsens ordf. Runo Gillholm Kenth Johansson Kommunchef Bevittnas: 6

11 Tjänsteskrivelse 1(3) Handläggarens namn Lennart Karlsson Anskaffning av lokaler för ungdomsboende (Dnr KS2012/2001) Sammanfattning Behovet av boendeplatser för ensamkommande flyktingbarn ökar. Samtidigt finns också ett behov att arbeta med ungdomar från Kungälv som av olika anledningar inte kan bo hemma. Förvaltningen har utrett boendesituationen och kostaterat att det är synnerligen svårt att hitta lämpligt boende i kommunen. Genom att köpa in fastigheten Postiljonen 5, Blå Huset, på Svarvaregatan kan behovet av bostäder och lokaler för denna verksamhet lösas. Kommunen hyr idag lokalerna men förvaltningen ser att detta är en verksamhet som kommer att finnas under en längre tid och vill därför äga fastigheten i enlighet med Fastighetsstrategin. Bakgrund Kungälvs kommun har idag avtal med Migrationsverket om tre asylplatser för ensamkommande flyktingbarn. När dessa barn/ungdomar får permanent uppehållstillstånd (PUT) säger avtalet med Migrationsverket att kommunen ska frigöra plats för nya asylsökanden. När ungdomarna fått PUT är de kommunens ansvar tills de har gått ut gymnasiet och/eller tills de fyllt 21 år. Det innebär att gruppen med PUT-ungdomar ökar efter hand. Idag finns fjorton ensamkommande flyktingungdomar som tillhör PUT-gruppen. Dessa förväntas öka i antal under kommande år, enligt de indikationer som Migrationsverket ger. Kommunen får en statlig dygnsersättning för flyktingungdomarna. Målsättningen med det kollektiva boendet är att ungdomarna ska lära sig språket, integreras och förberedas för ett eget boende. I avsaknad på sina egna föräldrar förbereder boendet dem på ett vuxenliv i samhället. När ungdomarna är redo att flytta från det kollektiva boendet uppstår en problematik eftersom det saknas ungdomslägenheter i kommunen. Det innebär att ungdomarna inte kan få en egen lägenhet via bostadskön och de blir istället kvar i det kommunala boendet. Vilket innebär att det blir stopp i systemet. Det finns alltså två orsaker till att gruppen PUT växer. Fler ungdomar kommer in i systemet och för få kan ta sig ur det. För att kunna leva upp till avtalet med Migrationsverket om att ha 3 asylplatser behöver förvaltningen öka antal boendeplatser för ensamkommande flyktingbarn. I dagarna startar verksamheten uppe på Nordiska. Målsättningen med inköpet på Nordiska var att lämna Blå huset då det är en inhyrd lokal. Förvaltningen har dock konstaterat att med det antal ungdomar som idag finns i systemet behöver Blå huset behållas som boende. I samråd med allmännyttan och genomgång av marknadens utbud kan förvaltningen inte se någon annan lösning än att förvärva Blå huset. KOMMUNLEDNINGSSEKTOR ADRESS Nämndhuset Kungälv TELEFON FAX E-POST HEMSIDA

12 2(3) Det finns även en annan grupp ungdomar som är i behov av liknande stöd som flyktingungdomarna. Det rör sig om ungdomar som av olika anledningar inte kan bo hemma utan bor i jourboenden, hos kompisar eller riskarar att hamna som bostadslösa. Även denna grupp skulle kunna integreras i ett ungdomsboende i Blå Huset. Parallellt med arbetet att öka antalet boendeplatser i kollektivt boende för ungdomar förs förhandlingar med allmännyttan om att öka antalet lägenheter som kommunen kan få tillgång till i det vanliga bostadsbeståndet. Kommunen hyr idag Blå Huset av en privat fastighetsägare. Det finns idag inga andra bostäder dit ungdomarna som bor i Blå huset kan flyttas. Fastighetsägaren till Blå huset har sagt sig villig att sälja fastigheten till Kommunen. Fastigheten ligger i ett verksamhetsområde och innerhåller ett permanent bygglov från år 1987 för boende i övre planet. I och med att kommunen får rådighet över fastigheten har kommunen möjlighet att avveckla bygglovet på längre sikt om behov finns. Bedömning Förvaltningen anser att genom att äga fastigheten har kommunen själv rådigheten över lokalernas kvalitet och hyresnivåer. Ett ägande är också förenligt med Fastighetsstrategin då verksamheten kommer att pågå under lång tid. Blåhuset är anpassat för verksamhet på entréplan och boende på plan 2. I boendet på plan två kan inrymmas både boende för flyktingungdomar och boende för andra ungdomar. Genom att sammanföra dessa två ungdomsverksamheter kan personal och lokaler brukas på ett effektivt sätt. På bottenplan kan verksamheter sammanföras som relaterar till ungdomsboendet på plan två. Till exempel kan bostödet flytta in och de skulle då kunna lämna en inhyrd lokal. Sektor Arbetsliv och stöd arbetar intensivt med att se över vidare lokaleffektiviseringar för andra verksamheter som relaterar till ensamkommande flyktingbarn och ungdomsverksamhet. Fastigheten Postiljonen 5 har idag ett bygglov för verksamhet i plan ett och boende i plan två. Ekonomisk bedömning Inköpskostnad för fastigheten är beräknat till 9,3 mkr. Hyres- och driftkostnad för hela huset är beräknad till tkr. En del av byggnaden är idag uthyrd till extern hyresgäst vilket ger en intäkt på 102 tkr/år Förvaltningen får idag statlig ersättning för ensamkommande flyktingbarn. Ersättningen betalas ut så länge barnen går i skolan/gymnasiet. Med en verksamhet på sju platser för flyktingbarn innebär detta en ersättning på tkr. Totalkostnaden för ensamkommande flyktingbarn är tkr vilket ger ett årligt överskott på 766 tkr. Sektor Arbetsliv och stöd kan lämna en inhyrd lokal för 140 tkr/år och flytta in i Blå husets bottenvåning. Överskottet ovan täcker tillsammans med nuvarande hyreskostnader tillkommande drift- och kapitalkostnaden för Blå huset. Förvaltningen arbetar vidare med att ser över hur mycket övriga inhyrda lokaler som kan lämnas för att flytta till Blå Huset..

13 3(3) Förslag till kommunstyrelsen 1. Under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar att fastigheten Postiljonen 5 inköps får kommunchefen i uppdrag att genomföra köpet. 2. Under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar att fastigheten Postiljonen 5 inköps får kommunstyrelsens ordförande och kommunchef i uppdrag att underteckna nödvändiga avtal. Förslag till kommunfullmäktige 1. Fastigheten Postiljonen 5 inköps för 9,3 mkr. 2. Köpeavtalet daterat den XX godkänns. 3. Beloppet omfördelas inom tilldelad investeringsram för Kommunstyrelsen får i uppdrag att verkställa inköpet. Patrik Skog Enhetschef Ing-Britt Runger Sektorchef Lennart Karlsson Utvecklingsledare Åsa Berglie Utvecklingsledare Expedieras till: Sektor Arbetsliv och stöd, Ekonomienheten, Kommunledningssektorn, Mark och exploatering För kännedom till:

14 Tjänsteskrivelse 1(2) Handläggarens namn Evelina Sandström Tilläggsavtal med Riksbyggen för genomförande av Kongahälla östra (Dnr KS2010/1018) Sammanfattning I samband med arbetet med detaljplanerna för Kongahälla togs ett markanvisningsavtal fram mellan Kommunen och Riksbyggen vilket skall tas upp för godkännande i kommunfullmäktige i samband med antagande av detaljplanen för Kongahälla östra. Avtalet har en tidsgräns för giltigheten vilken inte kan uppfyllas till följd av att detaljplanen inte har antagits och vunnit laga kraft enligt tidigare uppsatt tidsplan. Syftet med tilläggsavtalet är att tidigare framtaget markanvisningsavtal mellan parterna, om det antas av kommunfullmäktige, skall få en längre giltighet. Tilläggsavtalet innebär att markanvisningsavtalet blir giltigt utan ytterligare förändringar under förutsättning att det godkänns och att detaljplanen antas av kommunfullmäktige senast den 31 december Förvaltningen föreslår att upprättat tilläggsavtal godkänns och att kommunstyrelsens ordförande och kommunchefen får i uppdrag att underteckna avtalen Bakgrund I samband med arbetet med detaljplanerna för Kongahälla tecknades ett ramavtal mellan Kommunen och berörda byggherrar på Kongahälla samt markanvisningsavtal mellan Kommunen och var och en av berörda byggherrar på Kongahälla västra och södra. Ytterliggare ett markanvisningsavtal togs fram mellan kommunen och Riksbyggen vilket kommer att tas upp för godkännande i kommunfullmäktige i samband med antagande av detaljplanen för Kongahälla östra. Avtalen och tilläggsavtalet reglerar samarbetet mellan Kommunen och berörda byggherrar under tiden som marköverlåtelser och utbyggnaden av Kongahälla genomförs. Dessa avtals giltighet hade en tidsgräns vilken inte kunde uppfyllas till följd av att detaljplanerna inte vunnit laga kraft enligt tidigare uppsatt tidsplan. I augusti 2011 tecknades därav ett tilläggsavtal mellan Kommunen och berörda byggherrar. Genom undertecknande av tilläggsavtalet kom Kommunen och berörda byggherrar överens om att förlänga avtalens giltighet men att avtalen i övrigt skulle fortsätta gälla oförändrat. I tilläggsavtalet angavs att det markanvisningsavtal för Kongahälla östra, som undertecknats av Riksbyggen, skall godkänns av kommunfullmäktige genom beslut senast den 31 december 2012 och som därefter vinner laga kraft och undertecknas av Kommunen senast den 31 december I tilläggsavtalet angavs även samma tidsplan för antagandet av detaljplanen för Kongahälla östra som ett villkor för tilläggsavtalets giltighet. SAMHÄLLSBYGGNAD ADRESS Nämndhuset Kungälv TELEFON FAX E-POST HEMSIDA

15 2(2) Detaljplanen för Kongahälla östra kommer inte att antas av kommunfullmäktige genom beslut senast den 31 december 2012 och därav kommer heller inte markanvisningsavtalet för Kongahälla östra, som undertecknats av Riksbyggen, att godkännas av kommunfullmäktige i Kommunen genom beslut senast den 31 december Syftet med det nya tilläggsavtalet, kallat Tilläggsavtal (2) är att förlänga giltigheten för markanvisningsavtalet mellan Kommunen och Riksbyggen för Kongahälla östra. Bedömning Tilläggsavtalet (2) innebär att markanvisningsavtalet kan godkännas och detaljplanen kan antas av kommunfullmäktige fram till utan att övriga villkor i avtalet förändras. De av kommunfullmäktige fattade besluten skall därefter vinna laga kraft och undertecknas av Kommunen senast Genom att godkänna tilläggsavtalet säkrar kommunen cirka 38 miljoner kronor i inkomst under förutsättning att detaljplanen för Kongahälla östra vinner laga kraft samt att kommunfullmäktige godkänner markanvisningsavtalet. Kommunstyrelsen ordförande och kommunchefen bör få i uppdrag att underteckna avtalen. Förslag till kommunfullmäktige 1. Upprättat Tilläggsavtal (2) mellan Kommunen och Riksbyggen Ekonomiska förening godkänns. 2. Kommunstyrelsens ordförande och kommunchefen får i uppdrag att underteckna avtalen. Leif Johansson Samhällsbyggnadschef Henrik Haglund Mark- och exploateringschef Expedieras till: Samhällsbyggnad/Henrik Haglund, Evelina Sandström, För kännedom till: Riksbyggen Ekonomiska förening, Att: Mikael Ahlén, Silentzvägen 6, Box 203, Uddevalla

16 Tilläggsavtal (2) Riksbyggen Mellan följande parter Kungälvs kommun ( ), Kungälv, nedan kallad Kommunen, och Riksbyggen ekonomisk förening ( ), Stockholm, nedan kallad Riksbyggen träffas härmed följande TILLÄGGSAVTAL (2) avseende marköverlåtelse och exploatering av en ny stadsdel i Kungälvs kommun, kallad Kongahälla. 1. BAKGRUND OCH SYFTE I samband med arbetet med detaljplanerna för Kongahälla tecknades ett ramavtal mellan Kommunen och berörda byggherrar på Kongahälla samt markanvisningsavtal mellan Kommunen och var och en av berörda byggherrar på Kongahälla. Dessa avtal kallas tillsammans för Avtalen. Dessutom tecknades i augusti 2011 ett tilläggsavtal mellan Kommunen och berörda byggherrar. Genom undertecknande av tilläggsavtalet kom Kommunen och berörda byggherrar överens om att förlänga Avtalens giltighet under förutsättning att: - För varje markanvisningsavtal gäller att den detaljplan (Kongahälla västra, Kongahälla södra respektive Kongahälla östra), som respektive markanvisningsavtal är kopplad till, antas av kommunfullmäktige i Kommunen genom beslut senast den 31 december 2012 och som därefter vinner laga kraft senast den 31 december För ramavtalet gäller att detaljplan för Kongahälla västra antas av kommunfullmäktige senast den 31 december 2012 och som därefter vinner laga kraft senast den 31 december För markanvisningsavtal för Kongahälla östra, som undertecknats av Riksbyggen, gäller dessutom att det godkänns av kommunfullmäktige i Kommunen genom beslut senast den 31 december 2012 och som därefter vinner laga kraft och undertecknas av Kommunen senast den 31 december Kommunen och berörda byggherrar var överens om att Avtalen i övrigt skulle fortsätt gälla oförändrat. Avtalen och tilläggsavtalet reglerar samarbetet mellan Kommunen och berörda byggherrar under tiden som marköverlåtelser och utbyggnaden av Kongahälla genomförs. 1(3)

17 Tilläggsavtal (2) Riksbyggen Detaljplanen för Kongahälla östra kommer inte att antas av kommunfullmäktige i Kommunen genom beslut senast den 31 december 2012 och som därefter vinner laga kraft senast den 31 december Markanvisningsavtalet för Kongahälla östra som undertecknats av Riksbyggen kommer heller inte att godkännas av kommunfullmäktige i Kommunen genom beslut senast den 31 december 2012 och som därefter vinner laga kraft och undertecknas av Kommunen senast den 31 december Syftet med detta tilläggsavtal, kallat Tilläggsavtal (2) är att förlänga giltigheten för markanvisningsavtalet mellan Kommunen och Riksbyggen för Kongahälla östra. 2. ÖVERENSKOMMELSE Kommunen och Riksbyggen har genom undertecknande av Tilläggsavtal (2) kommit överens om att förlänga tiden för markanvisningsavtal för Kongahälla östras giltighet under förutsättning att - detaljplanen för Kongahälla östra antas av kommunfullmäktige i Kommunen genom beslut senast den 31 december 2014 och som därefter vinner laga kraft senast den 31 december markanvisningsavtal för Kongahälla östra som undertecknats av Riksbyggen godkänns av kommunfullmäktige i Kommunen genom beslut senast den 31 december 2014 och som därefter vinner laga kraft och undertecknas av Kommunen senast den 31 december Parterna är överens om att Avtalen och tilläggsavtalet som tecknades augusti 2011 i övrigt skall fortsätt gälla oförändrat. 3. TILLÄGGSAVTALETS GILTIGHET Tilläggsavtal (2) är giltigt under förutsättning att: 1. det behörigen undertecknas av Riksbyggen innan det behandlas i kommunstyrelsen i Kommunen 2. det godkänns av kommunfullmäktige i Kommunen genom beslut senast den 31 december 2012 och som därefter vinner laga kraft och undertecknas av Kommunen senast den 30 juni TVIST Tvist med anledning av Tilläggsavtal (2) skall avgöras i allmän domstol. 5. ÅTERGÅNG Om Tilläggsavtal (2) inte skulle bli giltigt enligt punkt 3 skall överläggningar upptas mellan parterna beträffande projektets fortsatta handläggning. 2(3)

18 Tilläggsavtal (2) Riksbyggen Tilläggsavtal (2) har upprättats i två likalydande exemplar. Parterna har tagit var sitt exemplar Kungälv den 2012 Göteborg den 2012 För Kungälvs kommun För Riksbyggen ekonomisk förening Anders Holmensköld Kommunstyrelsens ordf. Michael Ekberg Magnus Gyllestad Kommunchef Bevittnas: 3(3)

19 Tjänsteskrivelse 1(2) Handläggarens namn Henrik Haglund Slutredovisning av projekt Kv Teknikern, Kungälv (Dnr KS2012/2032) Sammanfattning Projektet startades i samband med att Mimers Hus skulle genomföras. Syftet var att evakuera befintliga verksamheter inom kv Gjutaren och Garvaren. Genomförandet har nu avslutats genom at den sista fastigheten sålts. Samlat ger exploateringen ett överskott om 1,374mkr som förs till resultatet Bakgrund Kvarteret Teknikern skapades för att dels flytta verksamheter i samband med att Mimers Hus byggdes och dels för att möjliggöra kompletterande näringslivsetableringar i kommunen. Kommunen förvärvade marken av privat fastighetsägare. Kommunen och BOKAB har samverkat för genomförandet. Bedömning Kvarterat har löst de uppgifter som var syftet med utvecklingen. Det har tagit något år mer än den första tanken men tidshorisonten speglar de konjunktursvängningar som varit under senaste 10 åren. Den sista tomten bebyggs just nu av Mekonomen. Verksamheten ska starta under vintern Samlat menar förvaltningen att projektet väl mött de målsättningar som förväntades. Ekonomisk bedömning Projektet lämnar ett totalt överskott om 1,374 mkr som förs till resultatet Kommunen har byggt gatuanläggningar och allmänna vatten och avloppsledningar i området. Kommunen har sålt exploateringsfastigheter. En del i försäljningssumman utgör ersättningar för gatuanläggningar. De nya anläggningarna förs till kommunens anläggningsregister. Ersättningarna för gatuanläggningarna förs till anläggningsregistret. Förslag till kommunfullmäktige Projektet Teknikern avslutas. Det ekonomiska resultatet ingår i kommunens bokslut Leif Johansson Samhällsbyggnadschef Henrik Haglund Mark och exploateringschef SAMHÄLLSBYGGNAD ADRESS Nämndhuset Kungälv TELEFON FAX E-POST HEMSIDA

20 2(2) Expedieras till: Ingrid Karlsson, Ekonomi, Christina Gunnesby, Ekonomi För kännedom till:

Försäljning av del av Sturestaden 3:1 till ARKOLU AB

Försäljning av del av Sturestaden 3:1 till ARKOLU AB ARBOGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2010-08-09 Blad 3 Ks 72 Au 84 Dnr 163/2010-253 Försäljning av del av Sturestaden 3:1 till ARKOLU AB Från tekniska nämnden har inkommit

Läs mer

Utkast till KÖPEAVTAL Gustavsberg 1:192

Utkast till KÖPEAVTAL Gustavsberg 1:192 1(5) Utkast till KÖPEAVTAL Gustavsberg 1:192 Följande avtal om försäljning och byggande av bostäder inom fastigheten Gustavsberg 1:192 i Gustavsberg, Värmdö kommun har träffats mellan Kommunen och Bolaget:

Läs mer

F. HUSBYGGNATION OCH ANLÄGGNINGAR INOM KVARTERSMARK

F. HUSBYGGNATION OCH ANLÄGGNINGAR INOM KVARTERSMARK Exploatören ansvarar för och bekostar tillsammans med övriga exploatörer inom detaljplaneområdet, för iordningställande av lekplats med belysning på kvartersmark samt belysning till ovan beskrivna besöksparkering.

Läs mer

Ärende: Staffanstorp Stanstorp 1:223, förvärv av

Ärende: Staffanstorp Stanstorp 1:223, förvärv av ÄRENDEBESKRIVNING 2012 09 10 1(1 ) STAFFANSTORPS KOMMUN / KOMMUNSTYRELSEN Ärende: Staffanstorp Stanstorp 1:223, förvärv av Sammanfattning av ärendet: Ärendet avser sådant markförvärv som föranleds av kommunstyrelsens

Läs mer

Är köpeskillingen inte till fullo betald på tillträdesdagen utgår därefter dröjsmålsränta enligt räntelagen.

Är köpeskillingen inte till fullo betald på tillträdesdagen utgår därefter dröjsmålsränta enligt räntelagen. 1 (4) Mellan Ekerö kommun, org nr 212000-0050 (Kommunen) och AB Storstockholm Lokaltrafik, org nr 556013-0683, (SL) har med anledning av att behov föreligger om att flytta SLs bussdepå från Ekerö Centrum

Läs mer

HALLERNA ETAPP II GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Antagandehandling. Detaljplan för. Stenungsunds kommun, Västra Götaland

HALLERNA ETAPP II GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Antagandehandling. Detaljplan för. Stenungsunds kommun, Västra Götaland Antagandehandling Detaljplan för HALLERNA ETAPP II Stenungsunds kommun, Västra Götaland GENOMFÖRANDEBESKRIVNING GF Konsult AB, Mark och exploatering Uppdragsnummer: 215 550 2 1 INLEDNING En genomförandebeskrivning

Läs mer

K Ö P E K O N T R A K T

K Ö P E K O N T R A K T K Ö P E K O N T R A K T Säljare: Linköpings kommun, 212000-0449 Teknik- och samhällsbyggnad 581 81 Linköping Telefon växel: 013-20 60 00 nedan kallad säljaren Köpare: Namn personnummer ½-del Telefon, mobil

Läs mer

Förslag till KÖPEKONTRAKT

Förslag till KÖPEKONTRAKT Förslag till KÖPEKONTRAKT SÄLJARE: Surahammars kommun genom kommunstyrelsen org.nr 212000-2031 Box 203 735 23 SURAHAMMAR (nedan kallad Säljaren) KÖPARE: Elpartner Norrort AB org.nr 556646-9598 Aprilvägen

Läs mer

Utkast till KÖPEAVTAL Del av Hälsinggården 24:1

Utkast till KÖPEAVTAL Del av Hälsinggården 24:1 1(5) Utkast till KÖPEAVTAL Del av Hälsinggården 24:1 Följande avtal om försäljning och byggande av bostäder inom del av fastigheten Hälsinggården 24:1 i Falun har träffats mellan Kommunen och Bolaget:

Läs mer

Upplands Väsby kommun Öresundskastellet Fastighets AB, EXPLOATERINGSAVTAL bilaga A Bakgrund och syfte bilaga B Bilagor

Upplands Väsby kommun Öresundskastellet Fastighets AB, EXPLOATERINGSAVTAL bilaga A Bakgrund och syfte bilaga B Bilagor Mellan Upplands Väsby kommun, org.nr 212000-0019, nedan kallad Kommunen och Öresundskastellet Fastighets AB, org.nr 556978-8788, nedan kallad Fastighetsägaren, har träffats följande EXPLOATERINGSAVTAL

Läs mer

Överenskommelse om exploatering med överlåtelse av fastigheten Telefonen 1

Överenskommelse om exploatering med överlåtelse av fastigheten Telefonen 1 Bilaga 2 1 (7) Mellan Danderyds kommun genom dess kommunstyrelse, nedan kallad Kommunen, och NYAB UNÄT Stocksunds Fastighetsutveckling AB (org.nr. 556990-9715), nedan kallat Bolaget, har under de förutsättningar

Läs mer

Bilaga I K Ö P E A V T A L. Bolaget AB (******-****) Adress Postadress Telefon växel: nedan kallad köparen

Bilaga I K Ö P E A V T A L. Bolaget AB (******-****) Adress Postadress Telefon växel: nedan kallad köparen Bilaga I Förslag köpeavtal med skuldebrev till markanvisning för Manstorp JS etapp 1(5) 3. Datum: 20xx-xx-xx K Ö P E A V T A L Säljare: Linköpings kommun, 212000-0449 Teknik- och samhällsbyggnad 581 81

Läs mer

MARKANVISNINGSAVTAL. Bilaga 1

MARKANVISNINGSAVTAL. Bilaga 1 Bilaga 1 Mellan Värmdö kommun, org nr 212000-0035, 134 81 Gustavsberg, ( Kommunen ), och Företaget, org nr xxxxxx-xxxx, adress, ( Bolaget ), har träffats följande MARKANVISNINGSAVTAL avseende upplåtelse

Läs mer

Detaljplan för bostäder inom NOL 13:1 m fl Ale kommun, Västra Götalands län

Detaljplan för bostäder inom NOL 13:1 m fl Ale kommun, Västra Götalands län Detaljplan för bostäder inom NOL 13:1 m fl Ale kommun, Västra Götalands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE 2009-04-02 Rev. 2009-10-20 Diarienummer: MBN0063/08 Specifikationsnummer:

Läs mer

Försäljning del av Jäder 2:15, del av kulturprojekt Jädersbruk

Försäljning del av Jäder 2:15, del av kulturprojekt Jädersbruk ARBOGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2010-08-09 Blad 4 Ks 73 Au 85 Dnr 281/2010-048 Försäljning del av Jäder 2:15, del av kulturprojekt Jädersbruk Från tekniska nämnden

Läs mer

Föravtal gällande hotell på del av fastigheten Kvarnholmen 2:1, Ölandskajen

Föravtal gällande hotell på del av fastigheten Kvarnholmen 2:1, Ölandskajen TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Johanna Kindqvist 2014-08-19 KS 2012/0379 50126 Kommunstyrelsen Föravtal gällande hotell på del av fastigheten Kvarnholmen 2:1, Ölandskajen Förslag till

Läs mer

Detaljplan för del av Nötsäter 1:311 Dunkavlemyren

Detaljplan för del av Nötsäter 1:311 Dunkavlemyren GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 2014-03-05 NORMALT PLANFÖRFARANDE (Utställningshandling) Detaljplan för del av Nötsäter 1:311 Dunkavlemyren Tjörns Kommun, Västra Götaland 1. INLEDNING Genomförandebeskrivningen

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Detaljplan för Getabrohult 1:9 m fl GRÖNKULLEN Bollebygds Kommun, Västra Götalands län Antagandehandling 2006-08-29 Detaljplan för Getabrohult 1:9 m fl, GRÖNKULLEN GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

Läs mer

1/5 ANTAGANDEHANDLING. Detaljplan för Frölunda 8:6 m fl fastigheter i Gällstad Ulricehamns kommun Västra Götalands län. Dnr 2006.

1/5 ANTAGANDEHANDLING. Detaljplan för Frölunda 8:6 m fl fastigheter i Gällstad Ulricehamns kommun Västra Götalands län. Dnr 2006. 1/5 ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för Frölunda 8:6 m fl fastigheter i Gällstad Ulricehamns kommun Västra Götalands län Dnr 2006.0534 GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Upprättad 2007-11-22 1. INLEDNING En genomförandebeskrivning

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Datum: 2009-01-07 Dnr: 09TEK3

Tjänsteskrivelse. Datum: 2009-01-07 Dnr: 09TEK3 Tjänsteskrivelse 09TEK3 Förslag till beslut Att godkänna upprättat köpekontrakt gällande försäljning av fastigheten Öjebyn 3:459 i Piteå kommun, till 661102-8900, Annica Rönnqvist, Arnemark. Ärendebeskrivning

Läs mer

PM ANGÅENDE ÖSTERSUNDS KOMMUNS FÖRSÄLJNING AV MARK

PM ANGÅENDE ÖSTERSUNDS KOMMUNS FÖRSÄLJNING AV MARK 2011-03-08 PM ANGÅENDE ÖSTERSUNDS KOMMUNS FÖRSÄLJNING AV MARK för grupphus/flerbostadshus i Lugnvik - Brittsbo och Torvalla - Ängsmon Östersunds kommun är inne i en expansiv fas. En ny arena ska byggas

Läs mer

Sa mmanträdesdatum 2011-i2-01. Försäljning av Kompassen 2; Ängshagen. INLEDNING Förslag på markanvisningsavtal mellan Sala kommun och Cazel AB.

Sa mmanträdesdatum 2011-i2-01. Försäljning av Kompassen 2; Ängshagen. INLEDNING Förslag på markanvisningsavtal mellan Sala kommun och Cazel AB. SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRElSEN Sa mmanträdesdatum 2011-i2-01 5 (23) KF : s rand L :i G :JR 75 20 1 1 235 Försäljning av Kompassen 2; Ängshagen NLEDNNG Förslag på markanvisningsavtal

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Tamburinen 1 m fl Del av Östra Eklanda G E N O M F Ö R A N D E B E S K R I V N I N G

Detaljplan för fastigheten Tamburinen 1 m fl Del av Östra Eklanda G E N O M F Ö R A N D E B E S K R I V N I N G Dnr 152/08 Upprättad 2011-11-28 1 Reviderad 2012-05-22 Detaljplan för fastigheten Tamburinen 1 m fl Del av Östra Eklanda Mölndals stad Västra Götalands län ANTAGANDEHANDLING G E N O M F Ö R A N D E B E

Läs mer

KS 17 10 SEPTEMBER 2014

KS 17 10 SEPTEMBER 2014 KS 17 10 SEPTEMBER 2014 KÖPEKONTRAKT Säljare: Köpare: Fastighet: Uppsala kommun, genom dess kommunstyrelse, org nr 212000-3005, nedan kallad Säljaren. Uppsala Kommun Skolfastigheter AB, org nr 556911-0751,

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING RIKTLINJER FÖR MARKANVISNING OCH FÖRSÄLJNING AV KOMMUNENS MARK

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING RIKTLINJER FÖR MARKANVISNING OCH FÖRSÄLJNING AV KOMMUNENS MARK KF 2015-01-29 6 Blad 1(6) RIKTLINJER FÖR MARKANVISNING OCH FÖRSÄLJNING AV KOMMUNENS MARK Med markanvisning avses en överenskommelse mellan kommunen och en byggherre som ger byggherren ensamrätt att under

Läs mer

KÖPEAVTAL. överlåter och försäljer härmed till. för en överenskommen köpeskilling om enmillionetthundrafemtiotusen (1.150.000) kronor.

KÖPEAVTAL. överlåter och försäljer härmed till. för en överenskommen köpeskilling om enmillionetthundrafemtiotusen (1.150.000) kronor. Ekerö Tennisklubb arrenderar i dag mark vid Ekebyhovsdalen för sin verksamhet. Anläggningen har två inomhusbanor och två utomhusbanor. Ekerö Tennisklubb avser nu genomföra en utökning av verksamheten genom

Läs mer

'l:: \:) ) l \. i..---"\,

'l:: \:) ) l \. i..---\, Kommunstyrelsens handling nr 12/2011 _1)-'".I'" "" ~.. IZatrineholms kommun " j) /.- /' /ll~j1 -j i 1 l t - r:j.: i,j 'l:: \:) ) l \. i..---"\, Sid 1(4) Mellan Katrineholms kommun, 212000-0340, 641 80

Läs mer

FASTIGHETSREGLERINGSAVTAL

FASTIGHETSREGLERINGSAVTAL Mellan Trelleborgs Hamn AB org.nr 556008-2413 (Överlåtaren), och Trelleborgs kommun org.nr 212000-1199 (Förvärvaren), har träffats följande 1 Bakgrund FASTIGHETSREGLERINGSAVTAL 1.1 Trelleborgs centralstation

Läs mer

Bostäder vid Kvarnfallsvägen/Kvarnstensvägen

Bostäder vid Kvarnfallsvägen/Kvarnstensvägen 2007-10-22 Handläggare Kristina Bodin Tel: 031-792 12 62 UTSTÄLLNINGSHANDLING Diarienummer KS/2007:09 Detaljplan för Bostäder vid Kvarnfallsvägen/Kvarnstensvägen Partille kommun Västra Götalands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

Läs mer

KÖPESKILLING: Säljaren överlåter till köparen Fastigheten mot en överenskommen köpeskilling om etthundrafyratusentrehundrasextio (104 360) kronor.

KÖPESKILLING: Säljaren överlåter till köparen Fastigheten mot en överenskommen köpeskilling om etthundrafyratusentrehundrasextio (104 360) kronor. KÖPEKONTRAKT SÄLJARE: Surahammars kommun genom kommunstyrelsen org.nr 212000-2031 Box 203 735 23 Surahammar (nedan kallad Säljaren ) KÖPARE: Netto Marknad Sverige AB org.nr 556615-2269 311 84 Falkenberg

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 1 [9] Mark- och exploateringsenheten 2009-01-20 rev 2009-09-17 Plannummer: 45-33 Referens Agneta Engver Lindquist DETALJPLAN FÖR Tullinge Trädgårdsstad, etapp 3 Tullinge Villastad, Botkyrka

Läs mer

Upprättad 2011-05-02 och reviderad 2011-10-03 Lantmätare Eva Engman (Explo AB) och planarkitekt Åsa Svensson

Upprättad 2011-05-02 och reviderad 2011-10-03 Lantmätare Eva Engman (Explo AB) och planarkitekt Åsa Svensson Diarienummer PBN 2008/0008 214 Detaljplan för SKOGSHÖJD, SÄTILA 2:90 M FL, Sätila, Marks kommun, Västra Götalands län Upprättad 2011-05-02 och reviderad 2011-10-03 Lantmätare Eva Engman (Explo AB) och

Läs mer

Köpeavtal avseende del av fastigheten Generatorn 7 mm (HSB ek för)

Köpeavtal avseende del av fastigheten Generatorn 7 mm (HSB ek för) Teknik- och stadsbyggnadsförvaltningen () Datum 008-0- Handläggare Er Referens Vår Referens Kommunstyrelsen Köpeavtal avseende del av fastigheten Generatorn mm (HSB ek för) HSB Landskrona hyr lokaler inom

Läs mer

G E N O M F Ö R A N D E B E S K R I V N I N G Antagandehandling

G E N O M F Ö R A N D E B E S K R I V N I N G Antagandehandling G E N O M F Ö R A N D E B E S K R I V N I N G Antagandehandling Detaljplan för bostäder RHODIN 2 OCH 3 2015-01-29 rev. 2015-07-02 Kungälvs kommun, Västra Götalands län SAMHÄLLSBYGGNAD Planering och exploatering

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 2008-09-04 Dnr: KS 2006.0884 MSB 2007.1728 1 (5) Detaljplan för del av Vist 10:2 industriområde etapp 3 i Ulricehamns stad, Ulricehamns kommun, Västra Götalands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

Läs mer

Köp av fastigheten Eldaren 6

Köp av fastigheten Eldaren 6 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Johanna Kindqvist 204-03-20 KS 204/0242 Rev 204-04-02 Kommunfullmäktige Köp av fastigheten Eldaren 6 Förslag till beslut Kommunstyrelsen får köpa fastigheten

Läs mer

DETALJPLAN FÖR KOHOLMEN 1:200 OCH DEL AV KOHOLMEN 1:1 SALT & BOENDE Tjörns Kommun, Västra Götaland GF Konsult AB, Mark och exploatering, Ref: 219 292

DETALJPLAN FÖR KOHOLMEN 1:200 OCH DEL AV KOHOLMEN 1:1 SALT & BOENDE Tjörns Kommun, Västra Götaland GF Konsult AB, Mark och exploatering, Ref: 219 292 GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 2007-10-03 NORMALT PLANFÖRFARANDE (ANTAGANDEHANDLING) DETALJPLAN FÖR KOHOLMEN 1:200 OCH DEL AV KOHOLMEN 1:1 SALT & BOENDE Tjörns Kommun, Västra Götaland GF Konsult AB, Mark och

Läs mer

Fastigheten Piteå Hortlax 17: 17, i fortsättningen kallad fastigheten, Överenskommen köpeskilling - i kronor (SEK) 500 000

Fastigheten Piteå Hortlax 17: 17, i fortsättningen kallad fastigheten, Överenskommen köpeskilling - i kronor (SEK) 500 000 :. il, "1:( ~ KÖPEKONTRAKT l~~lstighctsbyrån Säljare: Piteå Kommun 94185 Piteå med en 1/1-del Org.nr: 212000-2759 1 (4) överlåter härmed - genom försäljning Fastighet: Fastigheten Piteå Hortlax 17: 17,

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Hjällsnäs 8:30 m fl Gråbo Centrum i Lerums kommun

Detaljplan för fastigheten Hjällsnäs 8:30 m fl Gråbo Centrum i Lerums kommun KS10.431 Detaljplan för fastigheten Hjällsnäs 8:30 m fl Gråbo Centrum i Lerums kommun Genomförandebeskrivning samrådshandling 2012-05-22 Genomförandebeskrivning En genomförandebeskrivning redovisar de

Läs mer

Köp av Kalmar Familjebad KB:s byggnad på fastigheten Nötskrikan 4

Köp av Kalmar Familjebad KB:s byggnad på fastigheten Nötskrikan 4 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Maria Björkman 2013-10-07 0480-45 34 10 Kommunfullmäktige Köp av Kalmar Familjebad KB:s byggnad på fastigheten Nötskrikan 4 Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Genomförandebeskrivning

Genomförandebeskrivning Genomförandebeskrivning 1(10) Tillhörande detaljplan för del av fastigheten Östantill 1:2 med närområde (Nya Torget) inom Östantill i Norrköping den 12 december 2014 SAMRÅDSHANDLING 2(10) Innehållsförteckning

Läs mer

A N T A G A N D E H A N D L I N G

A N T A G A N D E H A N D L I N G Antagande: Skrea 14:8 mfl 1(5) A N T A G A N D E H A N D L I N G Detaljplan för del av Skrea 14:8 mfl Falkenbergs kommun Hallands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Upprättad 2010-09-29 Reviderad 2011-01-25,

Läs mer

Tekniska nämndens arbetsutskott föreslår tekniska nämnden att besluta försälja del av Prästgärdet 2:1, Karlsdal för 560 000 kronor.

Tekniska nämndens arbetsutskott föreslår tekniska nämnden att besluta försälja del av Prästgärdet 2:1, Karlsdal för 560 000 kronor. ARBOGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2010-05-10 Blad 15 Ks63 Au 65 Dnr 115/253-2010 Försäljning av del av Prästgärdet 2:1, Karisdal Från tekniska nämnden har den 19 april

Läs mer

Regionstyrelsens arbetsutskott 131-150

Regionstyrelsens arbetsutskott 131-150 PROTOKOLL UTDRAG Regionstyrelsens arbetsutskott 131-150 Tid: 2015-09-07, kl 13:00-16:35 Plats: Regionens Hus, sal A 136 RJL2015 /1609 Försäljning av del av fastigheten Bykvarn 1:2, Eksjö kommun Beslut

Läs mer

Försäljning av mark för radhus/grupphus/flerbostadshus i Brittsbo

Försäljning av mark för radhus/grupphus/flerbostadshus i Brittsbo 2015-01-28 Försäljning av mark för radhus/grupphus/flerbostadshus i Brittsbo Sida 1 av 6 Attraktiva Brittsbo Brittsbo har alla de kvaliteter som behövs för att tillskapa ett attraktivt bostadsområde! Östersunds

Läs mer

Försäljning av mark inom kvarteret Generatorn

Försäljning av mark inom kvarteret Generatorn Teknik- och stadsbyggnadsförvaltningen () Datum 008-0-0 Handläggare Er Referens Vår Referens Kommunstyrelsen Försäljning av mark inom kvarteret Generatorn Kommunfullmäktige godkände tidigare i år återtagande

Läs mer

Detaljplan för del av KVARTERET HYACINTEN GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ORGANISATORISKA FRÅGOR. Karlstorp SAMRÅDSHANDLING. Allmänt.

Detaljplan för del av KVARTERET HYACINTEN GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ORGANISATORISKA FRÅGOR. Karlstorp SAMRÅDSHANDLING. Allmänt. 1(6) Detaljplan för del av KVARTERET HYACINTEN Karlstorp SAMRÅDSHANDLING GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ORGANISATORISKA FRÅGOR Allmänt Planförslaget redovisar en utbyggnad av bostäder i flerbostadshus alternativt

Läs mer

Tomträttsavtal och överlåtelse av byggnader avseende fastigheterna Tuna 4:14 och 89:2 (Vens Camping)

Tomträttsavtal och överlåtelse av byggnader avseende fastigheterna Tuna 4:14 och 89:2 (Vens Camping) Teknik- och stadsbyggnadsförvaltningen 1(1) Datum Handläggare Er Referens Vår Referens Kommunstyrelsen Tomträttsavtal och överlåtelse av byggnader avseende fastigheterna Tuna 4:14 och 89:2 (Vens Camping)

Läs mer

Bakgrund EXPLOATERINGSAVTAL

Bakgrund EXPLOATERINGSAVTAL Bakgrund 1.(5) DSV i Sverige hade år 2007 en omsättning på ca 6,5 miljarder kronor inom sina tre divisioner Road, Air&Sea och Solutions. Bolaget önskar uppföra en ny anläggning i Landskrona för att ersätta

Läs mer

Optionsavtal för bostadsbebyggelse avseende fastigheterna Skolbänken 21-24, i Mölnbo

Optionsavtal för bostadsbebyggelse avseende fastigheterna Skolbänken 21-24, i Mölnbo 2015-05-06 Tjänsteskrivelse Dnr VM 15/25 Dnr TN-2015-00290-251 Kontor Samhällsbyggnadskontoret Handläggare Martin Ivarsson martin.ivarsson@sodertalje.se Tekniska nämnden Optionsavtal för bostadsbebyggelse

Läs mer

Protokollsutdrag dokument till Landstingsfullmäktige Akten

Protokollsutdrag dokument till Landstingsfullmäktige Akten Landstingsstyrelsen PROTOKOLL DATUM DIARIENR 2009-11-10 LS-LED09-715 165 Fastigheterna Predikanten 2, Fagerhult 2:213 och Lånesta 4:8, försäljning. Godkännande av köpekontrakt. LF Landstingsstyrelsens

Läs mer

Genomförandetid Genomförandetiden är tio år räknat från det datum då planen vunnit laga kraft.

Genomförandetid Genomförandetiden är tio år räknat från det datum då planen vunnit laga kraft. Datum Diarienummer Sida 2013-05-15 1/5 Samrådshandling Detaljplan för Ulvesunds Marina Ulvesund 1:206 m fl i Ljungskile Uddevalla kommun, Västra Götalands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING INLEDNING En genomförandebeskrivning

Läs mer

Försäljning av del av fastigheten Jonstorpsudden 1, Vaggeryds kommun

Försäljning av del av fastigheten Jonstorpsudden 1, Vaggeryds kommun 1(1) 2013-10-25 LJ 2013/1491 Landstingets kansli Avsändare Landstingsstyrelsen Försäljning av del av fastigheten Jonstorpsudden 1, Vaggeryds kommun Inledning På fastigheten finns en byggnad med lokaler

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Dnr: LKS 11-94-214 Upprättad: 2013-01-07 Justerad: 2013-02-28, 2013-05-22 ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för GULLMARSSTRAND Skaftö-Fiskebäck 1:480 m.fl. Fiskebäckskil, kommun ANTAGANDE Planen är antagen

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Torp 2:75 Bostäder på Telestationstomten i Lerums kommun. Genomförandebeskrivning - Utställningshandling KS09.

Detaljplan för fastigheten Torp 2:75 Bostäder på Telestationstomten i Lerums kommun. Genomförandebeskrivning - Utställningshandling KS09. Detaljplan för fastigheten Torp 2:75 KS09.319 Detaljplan för fastigheten Torp 2:75 Bostäder på Telestationstomten i Lerums kommun Genomförandebeskrivning - Utställningshandling SEKTOR SAMHÄLLSBYGGNAD Mark-

Läs mer

Fosfaten 12 och 19, del av, Landskrona stad; nu fråga om markanvisning med köpoption

Fosfaten 12 och 19, del av, Landskrona stad; nu fråga om markanvisning med köpoption LANDSKRONA STAD KOMMUNSlYRELSEN Ank. 2015-06- l 7 Stadsbyggnadsförvaltningen Datum 2015 06 16 Handläggare Mårten Olsson Er Referens Vår Referens 1(3) Kommunstyrelsen Fosfaten 12 och 19, del av, Landskrona

Läs mer

KÖPEKONTRAKT. Säljaren försäljer härmed fastigheten till köparen/köparna för en överenskommen köpeskilling. av ( ) kronor. på nedanstående villkor.

KÖPEKONTRAKT. Säljaren försäljer härmed fastigheten till köparen/köparna för en överenskommen köpeskilling. av ( ) kronor. på nedanstående villkor. KÖPEKONTRAKT Parter Fastighetens/tomträttens beteckning nedan kallad fastigheten Kommun och län (i Stockholm även församling) n försäljer härmed fastigheten till köparen/köparna för en överenskommen köpeskilling

Läs mer

Byte av mark med ägare till Carlsson & Co rörande fastigheterna Reparatören 9 och 10, Skogstorp 3:49 och Tröinge 6:75. KS 2014-396

Byte av mark med ägare till Carlsson & Co rörande fastigheterna Reparatören 9 och 10, Skogstorp 3:49 och Tröinge 6:75. KS 2014-396 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2014-11-11 328 Byte av mark med ägare till Carlsson & Co rörande fastigheterna Reparatören 9 och 10, Skogstorp 3:49

Läs mer

KÖPEKONTRAKT Fastighet SÄLJARE Namn Adress Andel Personnummer

KÖPEKONTRAKT Fastighet SÄLJARE Namn Adress Andel Personnummer Sida. 1/5 KÖPEKONTRAKT Fastighet SÄLJARE KÖPARE 1. KÖPEOBJEKT Säljaren överlåter till köparen på nedan angivna villkor Fastigheten: 2. KÖPESKILLING Belopp (med siffror) 000.000 Kr 3. TILLTRÄDESDAG Sida.

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING SAMRÅDSFÖRSLAG 2008-02-14 UTSTÄLLNINGSFÖRSLAG 1 2009-01-23 UTSTÄLLNINGSFÖRSLAG 2 2011-01-21, rev 2011-06-29 ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för Görla 1:15, 1:11, 7:1 m.fl. i Frötuna församling Dnr 07-10032.214

Läs mer

KS14.924. Gult = kommunens markinnehav. Markpolicy. för Lerums kommun. 2015-01-09 Mark- och projektenheten

KS14.924. Gult = kommunens markinnehav. Markpolicy. för Lerums kommun. 2015-01-09 Mark- och projektenheten KS14.924 Gult = kommunens markinnehav Markpolicy för Lerums kommun 2015-01-09 Mark- och projektenheten Innehåll 1 Bakgrund 4 2 Markreserv 4 3 Strategiska markförvärv 5 4 Exploatering 5 5 Markanvisning

Läs mer

NORRA HAMNEN KRONBERGET 1:209 m fl GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ORGANISATORISKA FRÅGOR. Lysekil, Lysekils kommun. ANTAGANDEHANDLING Upprättad 2013-08-21

NORRA HAMNEN KRONBERGET 1:209 m fl GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ORGANISATORISKA FRÅGOR. Lysekil, Lysekils kommun. ANTAGANDEHANDLING Upprättad 2013-08-21 Dnr: LKS 12-64-214 Kommunstyrelsen ANTAGANDE Planen är antagen av Kommunfullmäktige i Lysekils kommun 2013-12-19, 172. Detaljplan för restaurang NORRA HAMNEN KRONBERGET 1:209 m fl Lysekil, Lysekils kommun

Läs mer

DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO. Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633

DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO. Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633 DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633 INNEHÅLL: PLANBESKRIVNING: Handlingar 3 Syfte 3 Planområdet 3 Bakgrund 4 GÄLLANDE PLANER OCH BESLUT 4 Översiktsplaner

Läs mer

ÖVERENSKOMMELSE OM FASTIGHETSREGLERING

ÖVERENSKOMMELSE OM FASTIGHETSREGLERING ÖVERENSKOMMELSE OM FASTIGHETSREGLERING har denna dag träffats mellan (1) Jernhusen Fastigheter AB, org. nr 556596-9598, Box 520, 101 30 Stockholm ( Överlåtaren ); och (2) Piteå Kommun, org. nr 212000-2759,

Läs mer

Detaljplan för Kv SVARVEN m m. Genomförandebeskrivning

Detaljplan för Kv SVARVEN m m. Genomförandebeskrivning Detaljplan för Kv SVARVEN m m Antagandehandling Contekton Arkitekter Fyrstad AB Upprättad i mars 2012 1(4) Detaljplan för ANTAGANDEHANDLING Normalt planförfarande Mars 2012 GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ORGANISATORISKA

Läs mer

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1 PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1 VALDEMARSVIKS KOMMUN Östergötlands län 2015-05-27 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till planförslaget har följande handlingar upprättats: Planbeskrivning Plankarta

Läs mer

Detaljplan för del av STARE 1:109 m. fl.

Detaljplan för del av STARE 1:109 m. fl. Fotomontage över planområdet med nya vägar och bostäder illustrerade Antagen av KF 2013-05-30 Laga kraft 2013-06-28 Genomförandebeskrivning Detaljplan för del av STARE 1:109 m. fl. Strömstads kommun, Västra

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 1(5) Detaljplan för ÅBY ÄNGAR ETAPP 1 omfattande fastigheten Vallentuna-Åby 1:149 samt delar av fastigheterna Vallentuna-Åby 1:94, 1:118 och 1:126 i Vallentuna kommun, Stockholms län. GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

Läs mer

Överenskommelse om exploatering med överlåtelse av mark inom Dalen 16

Överenskommelse om exploatering med överlåtelse av mark inom Dalen 16 1 (8) Mellan Danderyds kommun, nedan kallad Kommunen, och Strabag Projektutveckling AB (org.nr. 556812-8143), nedan kallat Bolaget, har under de förutsättningar som anges i 4.3 nedan träffats följande

Läs mer

Detaljplan för del av fastigheten Torp 2:80 Bostäder vid Torpskolan Lerums kommun

Detaljplan för del av fastigheten Torp 2:80 Bostäder vid Torpskolan Lerums kommun KS 10.80 Detaljplan för del av fastigheten Torp 2:80 Bostäder vid Torpskolan Lerums kommun Genomförandebeskrivning - Samrådshandling SEKTOR SAMHÄLLSBYGGNAD Mark- och projektenheten 2010-09-03 Innehåll

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2014-08-27 Sida 1 (12)

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2014-08-27 Sida 1 (12) Sida 1 (12) Plats och tid Bohusrummet, stadshuset, klockan 13:00-16:15 Beslutande Gun-Marie Daun (KD) Ordförande Mona-Britt Gillerstedt (S) Tommy Ohlsson (M) Inger Rasmusson (FP) Linda Åshamre (S) Sekreterare

Läs mer

Detaljplan för. VÄSTERRÅDA HANDELS OCH INDUSTRIOMRÅDE Västerråda 2:25 m fl. Genomförandebeskrivning

Detaljplan för. VÄSTERRÅDA HANDELS OCH INDUSTRIOMRÅDE Västerråda 2:25 m fl. Genomförandebeskrivning VÄSTERRÅDA HANDELS OCH INDUSTRIOMRÅDE Västerråda 2:25 m fl Genomförandebeskrivning Utställningshandling Contekton Arkitekter Fyrstad AB November 2011 Västerråda 2:25 m fl, 1(6) INNEHÅLL INNEHÅLLSFÖRTECKNING...

Läs mer

Genomförandebeskrivning

Genomförandebeskrivning 1(8) Genomförandebeskrivning SPN-237/2010 214 tillhörande detaljplan för del av fastigheten Ljura 1:2, med närområde (bostäder vid Albrektsvägen) inom Ljura i Norrköping den 6 februari 2015 ANTAGANDEHANDLING

Läs mer

Navet 1 - avsiktsförklaring om framtida förvärv. (AU 149) KS 2015-190

Navet 1 - avsiktsförklaring om framtida förvärv. (AU 149) KS 2015-190 kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-06-02 154 Navet 1 - avsiktsförklaring om framtida förvärv. (AU 149) KS 2015-190 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag. Arbetsutskottets förslag

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Miljö- och byggnadsnämnden Dnr: MBN 07/060/214 Upprättad: 2009-11-20 Justerad: 2010-02-05 ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för DALSKOGEN 3 M.M. Del av Sivik 1:5 m.fl. GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ORGANISATORISKA

Läs mer

Genomförandebeskrivning

Genomförandebeskrivning Samrådshandling Januari 2011 Sektorn för samhällsbyggnad Detaljplan för del av Landvetter 4:45 m fl OMVANDLING AV LANDVETTERS BACKA, VÄSTRA i Landvetter, Härryda kommun Genomförandebeskrivning En genomförandebeskrivning

Läs mer

Ändring, genom tillägg, av detaljplan nr 357, avseende Vinreceptet 13, Viby

Ändring, genom tillägg, av detaljplan nr 357, avseende Vinreceptet 13, Viby Ändring, genom tillägg, av detaljplan nr 357, avseende Vinreceptet 3, Viby Godkänt dokument, 0-05-5, Katarina Kämpe Antagandehandling 0-05-07 Dnr 0/079 KS 03 Innehåll Planbeskrivning 3 Syfte 3 Handlingar

Läs mer

(Norrboda-Brunna handels- och verksamhetsområde) Genomförandebeskrivning. Organisatoriska frågor. Fastighetsrättsliga frågor

(Norrboda-Brunna handels- och verksamhetsområde) Genomförandebeskrivning. Organisatoriska frågor. Fastighetsrättsliga frågor Tillväxtkontoret 2014-02-12 2010-000133 UTSTÄLLNINGSHANDLING Detaljplan för Kungsängens-Tibble 1:331 m.fl. nr 1301 (Norrboda-Brunna handels- och verksamhetsområde) Kungsängen Upplands-Bro kommun Normalt

Läs mer

Detaljplan för LÖBERÖD 1:119 m.fl. Eslövs kommun, Skåne län

Detaljplan för LÖBERÖD 1:119 m.fl. Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 1 (5) Detaljplan för LÖBERÖD 1:119 m.fl. Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 2 (5) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR

Läs mer

Skogsfastighet ca 40 ha

Skogsfastighet ca 40 ha Skogsfastighet ca 40 ha Klippan Östra Ljungby 3:72, del av Skogsfastighet belägen i Östra Ljungby skog ca 10 km norr om Klippan. 41,5 ha varav 39 ha produktiv skog. Virkesförråd om 6951 m3sk med medelbonitet

Läs mer

Försäljning av fastigheten Björksättra 1:136

Försäljning av fastigheten Björksättra 1:136 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE 2013-10-31 KS- 2013/1067.213 1 (4) HANDLÄGGARE Helena Sundström Helena.sundstrom@huddinge.se Kommunstyrelsen Försäljning av fastigheten Björksättra 1:136 Förslag

Läs mer

Sammanträdesdatum 2011-04-14

Sammanträdesdatum 2011-04-14 SALA KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum 2011-04-14 KF:s HANDLING NR 23 2011 23 (29) 77 Försäljning av fastigheten Mamre 10 Dnr 2011/52 INLEDNING Sala Industrifastigheter AB har 2011-02-17, 663, beslutat

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Antagen av Myndighetsnämnden 2012-06-12 Laga kraft 2012-07-13 ANTAGANDEHANDLING GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Detaljplan för FUNÄSDALEN 105:72 M FL Skarvliden Härjedalens kommun, Jämtlands Län Upprättad av VästArkitekter

Läs mer

Stadsbyggnadsnämnden Datum Diarienummer Aktnummer 1 (6) Stadsbyggnadsförvaltningen 2013-04-17 SBN/2009:154 2.22 Planavdelningen Madeleine Lundbäck

Stadsbyggnadsnämnden Datum Diarienummer Aktnummer 1 (6) Stadsbyggnadsförvaltningen 2013-04-17 SBN/2009:154 2.22 Planavdelningen Madeleine Lundbäck Stadsbyggnadsnämnden Datum Diarienummer Aktnummer 1 (6) Stadsbyggnadsförvaltningen 2013-04-17 SBN/2009:154 2.22 Planavdelningen Madeleine Lundbäck Utställningshandling Utställning 2 + Detaljplan för Hensta

Läs mer

Överlåtelse av exploateringsavtal för fastigheten Ullarp 1:74 som berör detaljplan för Ullarp 1:74 m fl. (AU 311) KS 2014-388

Överlåtelse av exploateringsavtal för fastigheten Ullarp 1:74 som berör detaljplan för Ullarp 1:74 m fl. (AU 311) KS 2014-388 kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-11-04 268 Överlåtelse av exploateringsavtal för fastigheten Ullarp 1:74 som berör detaljplan för Ullarp 1:74 m fl. (AU 311) KS 2014-388 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar

Läs mer

UTSTÄLLNINGSHANDLING Diarienummer: PBN 2012/458 214 Diarienummer: KS 2014-300 214. Detaljplan för KV KINNASTRÖM, Kinnaström 4 m.fl.

UTSTÄLLNINGSHANDLING Diarienummer: PBN 2012/458 214 Diarienummer: KS 2014-300 214. Detaljplan för KV KINNASTRÖM, Kinnaström 4 m.fl. UTSTÄLLNINGSHANDLING Diarienummer: PBN 2012/458 214 Diarienummer: KS 2014-300 214 Detaljplan för KV KINNASTRÖM, Kinnaström 4 m.fl. Kinna, Marks kommun, Västra Götalands Län Upprättad 2014-10-07 Exploateringsingenjör

Läs mer

Kallelse Sammanträdesdatum 2013-03-27

Kallelse Sammanträdesdatum 2013-03-27 Kallelse Sammanträdesdatum 2013-03-27 Dagordning Förslag till beslut 1 Upprop Formalia 2 Val av justerare Utses 3 Tillkommande och utgående ärenden Fastställs Information 4 Information från sektor kultur

Läs mer

Detaljplan för Baldersgatans södra del samt för fastigheterna Balder 5 och 10, Laboremus 1 mfl i Norrtälje stad

Detaljplan för Baldersgatans södra del samt för fastigheterna Balder 5 och 10, Laboremus 1 mfl i Norrtälje stad SAMRÅDSFÖRSLAG 2010-03-26 UTSTÄLLNINGSFÖRSLAG 2011-02-28, rev 2011-08-24 ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för Baldersgatans södra del samt för fastigheterna Balder 5 och 10, Laboremus 1 mfl i Norrtälje stad

Läs mer

Uttag av avgift rörande iordningställande av ny cirkulationsplats Peter Åbergs Väg/ Kattegattvägen. (AU 47) KS 2013-391

Uttag av avgift rörande iordningställande av ny cirkulationsplats Peter Åbergs Väg/ Kattegattvägen. (AU 47) KS 2013-391 kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-03-04 60 Uttag av avgift rörande iordningställande av ny cirkulationsplats Peter Åbergs Väg/ Kattegattvägen. (AU 47) KS 2013-391 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt

Läs mer

Tillägg till. DETALJPLAN FÖR DEL AV TRANÅSKVARN 1:1 (Näckströms småbåtshamn) i Tranås tätort. DETALJPLAN - Samråd

Tillägg till. DETALJPLAN FÖR DEL AV TRANÅSKVARN 1:1 (Näckströms småbåtshamn) i Tranås tätort. DETALJPLAN - Samråd Datum Vår bet 2014-09-05 Dnr 2014-77 Er bet Adressat Enligt sändlista DETALJPLAN - Samråd Härmed översändes handlingar för: Tillägg till DETALJPLAN FÖR DEL AV TRANÅSKVARN 1:1 (Näckströms småbåtshamn) Upprättad

Läs mer

Obebyggd skogsfastighet med gräns i Rönne å

Obebyggd skogsfastighet med gräns i Rönne å Obebyggd skogsfastighet med gräns i Rönne å Klippan Sjöleden 1:5, del av Obebyggt skogsskifte om ca 30 ha. Skiftet är beläget nära Ljungbyhed och har ca 1,3 km gräns i Rönne å. Virkesförråd om 5400 m3sk

Läs mer

Exploatör/Fastighetsägare Strömstads kommun dagvattenledningar Elnät El-distributör El-distributör Telenät Teleoperatör Teleoperatör

Exploatör/Fastighetsägare Strömstads kommun dagvattenledningar Elnät El-distributör El-distributör Telenät Teleoperatör Teleoperatör !"#$ %"&!"#$%&'#()( '%(') En genomförandebeskrivning skall redovisa de organisatoriska, fastighetsrättsliga, tekniska och ekonomiska åtgärder som behövs för att åstadkomma ett samordnat och ändamålsenligt

Läs mer

KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare med flera. Ksau

KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare med flera. Ksau KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare med flera Ksau Tid och plats: Kommunstyrelsens arbetsutskott kallas till sammanträde 2014-06-09, 8.30 Kommunhuset 291. Catharina Fredriksson Ordförande

Läs mer

Detaljplan. ning (Antagandehandling)

Detaljplan. ning (Antagandehandling) Planbeskrivn Detaljplan för Kv. Mäklaren m..fl Falköpings kommun ning (Antagandehandling) HANDLINGAR Planförslaget består av plankarta i skala a 1:1000 med bestämmelser. Till förslaget hör planbeskrivning

Läs mer

MARIEDAL 1:136 m.fl. Lysekils kommun. Antagandehandling 2009-10-26. Redigerad 2010-02-22. GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ORGANISATORISKA FRÅGOR

MARIEDAL 1:136 m.fl. Lysekils kommun. Antagandehandling 2009-10-26. Redigerad 2010-02-22. GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ORGANISATORISKA FRÅGOR Dnr: 08/52/214 Detaljplan för bilservice, handel och kontor MARIEDAL 1:136 m.fl. Antagandehandling 2009-10-26. Redigerad 2010-02-22. GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ORGANISATORISKA FRÅGOR Allmänt Genomförandebeskrivningen

Läs mer

område vid Slånbärsvägen i Bollstanäs

område vid Slånbärsvägen i Bollstanäs Antagandehandling september 2013 Detaljplan för område vid Slånbärsvägen i Bollstanäs GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Genomförandebeskrivningen behandlar de organisatoriska, fastighetsrättsliga, ekonomiska, tekniska

Läs mer

Ändring av detaljplan i Östra Lambohov för del av LAMBOHOV 2:20 m.fl.

Ändring av detaljplan i Östra Lambohov för del av LAMBOHOV 2:20 m.fl. Ändring av detaljplan i Östra Lambohov för del av LAMBOHOV 2:20 m.fl. Planområde A Antagandehandling 2011-05-02 Dnr. Tsn 2011-477 ANTAGANDEHANDLING Sammanfattning av planförslaget Ändringen av detaljplan

Läs mer

Tillägg till detaljplan för kv. Lodjuret m.fl (fastigheten Lodjuret 11), Huddinge kommun

Tillägg till detaljplan för kv. Lodjuret m.fl (fastigheten Lodjuret 11), Huddinge kommun DATUM DIARIENR 2015-04-10 1 (6) Tillägg till planbeskrivning-antagandehandling Tillägg till planbeskrivning Tillägg till genomförandebeskrivning Tillägg till plankarta med bestämmelser Fastigheten Lodjuret

Läs mer

Ida Nilsson (C), ersättare för Ola Persson (C) Lena Gynnemo. Agneta Carlsson (S), ej 126 på grund av jäv Lars-Erik Hedlund (V)

Ida Nilsson (C), ersättare för Ola Persson (C) Lena Gynnemo. Agneta Carlsson (S), ej 126 på grund av jäv Lars-Erik Hedlund (V) 1 (5) Plats och tid Kommunkontoret, Sunne, kl 17:00-17:10 Paragrafer Beslutande Ida Nilsson (C), ersättare för Ola Persson (C) Lena Gynnemo (C) Gunilla Ingemyr (C) Bengt Hedelin (C) Åsa Rådhström (M),

Läs mer

Fastighet med träförråd Gotland

Fastighet med träförråd Gotland Projektnr. 12053855 Diarienr. 2042/2014 Fastighet med träförråd Gotland E-bud Fastigheten säljs genom e-bud. Fri prövningsrätt förbehålles säljaren. Budgivningen startar den 2014-08-19 och är öppen minst

Läs mer