Tjänsteskrivelse. Försäljning av byggrätt utmed Lyckevägen, del av Kärna 67:1, Västerhöjden. (Dnr KS2010/997) 1(2) Handläggarens namn Amanda Staf

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tjänsteskrivelse. Försäljning av byggrätt utmed Lyckevägen, del av Kärna 67:1, Västerhöjden. (Dnr KS2010/997) 1(2) Handläggarens namn Amanda Staf"

Transkript

1 Tjänsteskrivelse 1(2) Handläggarens namn Amanda Staf Försäljning av byggrätt utmed Lyckevägen, del av Kärna 67:1, Västerhöjden. (Dnr KS2010/997) Sammanfattning Albrektsunds fastigheter AB har inkommit med en förfrågan om att få köpa byggrätten utmed Lyckevägen inom detaljplanen för Torsby 1:9 m.fl. för att delvis bebygga den med hyresrätter. En markanvisningstävling har ägt rum, dock med svalt intresse för marken, vilket resulterade i att den avbröts. Förvaltningen anser att kommunen har testat marknaden och har tidigare sålt likartad mark i Kärna. Förvaltningen anser att priset som Albrektsunds fastigheter AB erbjuder kommunen, kr är rätt i förhållande till marknaden. Markanvisningsavtal är upprättat. Bakgrund En detaljplan för del av Torsby 1:9 antogs Kommunen äger en byggrätt om 1950 kvm BTA utmed Lyckevägen, inom detaljplanen för Torsby 1:9 m.fl, se kartbilaga. Albrektsunds fastigheter AB har inkommit med en förfrågan om att få köpa hela byggrätten för att delvis bebygga den med hyresrätter. Kommunen har tidigare haft en markanvisningstävling som avbrutits på grund av för låga bud. Förvaltningen föreslår nu att kommunen skall direktanvisa marken till ovan angiven exploatör. Ekonomisk bedömning Lämnade priser i tidigare markanvisningstävling låg mellan kr och kr för bostadsrätter. Jämfört med vad kommunen tidigare sålt mark för i Kärna ansåg förvaltningen att priset var för lågt. Förvaltningen ansåg att markanvisningstävlingen skulle avbrytas. Albrektsunds fastigheter AB erbjuder kr för samma mark och planerar bygga hyresrätter. Enligt styrdokumentet värderingsprinciper vid förvärv antaget kan kommunen direktanvisa mark under förutsättning att priset är marknadsmässigt. Eftersom kommunen haft en markanvisingstävling anser förvaltningen att kommunen testat marknaden, i kombination med priset på tidigare såld mark i Kärna anser förvaltningen att kr är rimligt i förhållande till marknaden. Förslag till kommunstyrelsen 1. Kommunstyrelsen godkänner upprättade markanvisningsavtal. 2. Kommunchefen och Kommunstyrelsen ordförande får i uppdrag att underteckna upprättade markanvisningsavtal. Leif Johansson Samhällsbyggnadschef Henrik Haglund Mark- och exploateringschef SAMHÄLLSBYGGNAD ADRESS Nämndhuset Kungälv TELEFON FAX E-POST HEMSIDA

2 2(2) Expedieras till: Albrektsunds fastigheter AB, Kornhall 160, Harestad Amanda Staf, Samhällsbyggnad Lennart Karlsson, UPU För kännedom till:

3 Antagandehandling Detaljplan för TORSBY 1:9 m.fl fastigheter, Kungälvs kommun. Västra Götalands län. Samhällsbyggnad , reviderad Carina Johansson Samhällsbyggnadschef Monica Wincentsson Fysisk planerare Agneta Atterskog Plantekniker PLANBESTÄMMELSER Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar. Där beteckning saknas gäller bestämmelsen inom hela planområdet. Endast angiven användning och utformning är tillåten. HANDLINGAR * * * * * Plankarta Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Fastighetsförteckning Samrådsredogörelse Västerhöjden Plankarta Skala 1:1000 Västerhöjden Planområde Orienteringskarta Illustrationskarta

4 Västerhöjden

5 FÖRSLAG Mellan Albrektsunds fastigheter AB (org nr ), Kornhall 160, Harestad, nedan kallad exploatören, och Kungälvs kommun(org nr ), Kungälv, nedan kallad kommunen träffas härmed följande MARKANVISNINGSAVTAL Avseende marköverlåtelse och exploatering inom detaljplan för Torsby 1:9 m.fl., Kungälvs kommun, Västra Götalands län. Till avtalet hör bilagda handlingar: Bil 1: detaljplan Bil 2: Exploateringsområde A. BAKGRUND OCH FÖRUTSÄTTNINGAR 1. Bakgrund och syfte Detaljplanen för Torsby 1:9 m fl. fastigheter på Västerhöjden i Kärna antogs Kommunen äger fastigheten Kärna 67:1. Den del av fastigheten där byggrätten är belägen ingår i detaljplanen. Detta markanvisningsavtal syftar till att reglera marköverlåtelse samt villkoren för genomförandet av den planerade byggnationen för exploatören. B. DETALJPLAN 1. Beskrivning En detaljplan har antagits av kommunen , se bilaga 1. Syftet med detaljplanen var att skapa förutsättningar för att bebygga området med skola, bostäder och viss verksamhet. Se bifogad detaljplan, bilaga Plankostnad Plankostnaden ingår i köpeskillingen. 3. Planavgift Plankostnaderna ingår i markköpet. Exploatören, eller köpare av exploatörens fastighet, skall inte betala planavgift i samband med bygglov inom denna detaljplan. C. MARKÖVERLÅTELSE 1. Marköverlåtelse Kommunen överlåter ett område om 5000 kvm till exploatören, se bilaga 2. Köpeskillingen utgör enmiljontrehundratusen ( ) kr. En handpenning om 10 % av köpeskillingen skall erläggas senast Resterande köpeskillingen skall erläggas inom 4 veckor efter det att exploateringsfastighet bildats i enlighet med laga kraft vunnen detaljplan samt kommunfullmäktiges godkännande av detta köpeavtal vunnit laga kraft. 1

6 FÖRSLAG Om Exploatören inte betalt köpeskillingen i rätt tid äger Kommunen rätt att häva köpet eller kräva fullgörande av köpet. Skall betalningen fullgöras är Exploatören skyldig att betala dröjsmålsränta enligt lag. 2. Köpebrev När Exploatören betalat hela köpeskillingen skall Kommunen överlämna kvitterat köpebrev till Exploatören som bekräftelse på fullgjord betalning. 3. Tillträde Tillträde sker så snart köpeskillingen är erlagd. Exploatören har dock rätt att innan tillträde av fastigheten, utföra erforderliga undersökningar av markförhållandena. Om exploateringen inte fullföljes förbinder sig Exploatören att återställa marken i ursprungligt skick, om Kommunen så fordrar. 4. Penninginteckningar Kommunen garanterar att fastigheten på tillträdesdagen inte besväras av några penninginteckningar. 5. Servitut och nyttjanderätter Kommunen garanterar att fastigheten, på tillträdesdagen, inte belastas av några andra servitut eller nyttjanderätter än vad som framgår av detta avtal. 6. Lagfartskostnader Med köpet förenade lagfarts- och stämpelkostnader betalas av köparen. 7. Grundförhållanden Kommunen ikläder sig inte något ansvar för fastighetens grundförhållanden. Exploatören erinras om att noga undersöka grundförhållandena innan byggnationen påbörjas. Exploatören påtar sig allt ansvar för de skador som en grundvattensänkning inom fastigheten kan åstadkomma på omkringliggande fastigheter, orsakat av de arbeten som exploatören utför. D. FASTIGHETSBILDNING 1. Marköverlåtelse Marköverlåtelsen enligt punkterna C ovan skall ske genom avstyckning. 2. Ledningsrätt Rätten att nedlägga, bibehålla, underhålla och förnya ledningar inom u-område i detaljplanen skall säkerställas genom att Kommunen utan ersättning erhåller ledningsrätt. Kommunen svarar för ansökan till lantmäterimyndigheten. 3. Servitut Servitut skall bildas för gc-bana genom exploateringområdet i samband med att den blir utbyggd i enlighet med detaljplanen. 4. Fastighetsbildning Fastighetsbildning skall ske i enlighet med detaljplanen och detta markanvisningsavtal, kommunen ansöker om fastighetsbildning. Förrättningskostnader betalas av exploatören. 2

7 FÖRSLAG E. ALLMÄNNA OCH GEMENSAMMA ANLÄGGNINGAR 1. Allmänna anläggningar Det är enskilt huvudmannaskap inom planområdet. Vid avtalets undertecknande är Kärna lokal AB huvudman. Genomförandetiden för detaljplanen är 10 år. Krav kan ställas på huvudmannen att bygga ut allmän plats inom detaljplan. 2. Övriga allmän plats En GC-väg som går mellan Västerhöjden och Lyckevägen och en GC-väg längs Lyckevägen skall anläggas av huvudmannen. Exploatören får inte förhindra eller försvåra anläggandet av GC-vägarna. Det är enskilt huvudmannaskap inom planområdet. Vid avtalets undertecknande är Kärna lokal AB huvudman. 3. Ny utfart vid lyckevägen Utfart till Lyckevägen skall anläggas av Exploatören. Grannfastigheten Kärna 5:1 skall ha rätt att utan ersättning nyttja utfarten för anslutning till Lyckevägen. F. HUSBYGGNATION OCH ANLÄGGNINGAR INOM KVARTERSMARK 1 Husbyggnation Exploatören ansvarar för alla åtgärder inom sin kvartersmark. Exploatören skall följa de gestaltningsprinciper som beskrivs i detaljplanen. 2. Upplåtelseform Exploatören skall bebygga området med hyresrätter. 3. Tilläggsköpeskilling Försäljningspriset är satt med syftet att exploatören skall bygga hyresrätter. Detta är också en viktig del i valet av exploatör. Exploatören har genom undertecknande av detta markanvisningsavtal accepterat ovanstående. Om exploatören frångår ovanstående och bygger bostäder med annan upplåtelseform än hyresrätter skall en tilläggsköpeskilling erläggas till kommunen. Tilläggsköpeskilling utgör 1000 kr/m² BTA. Detsamma gäller om en blivande hyresrättsfastighet omvandlas till bostads- eller äganderättslägenheter inom 10 år från att detta markanvisningssavtal blivit giltigt. 4. Miljöanpassning av byggnationen Parterna är överens om att bostadsbyggnationen skall ske med en resurs- och energieffektiv grundsyn för att uppnå en miljöanpassad nybyggnation. För att detta ska kunna ske skall exploatören bygga i enlighet med Kungälvs kommuns miljöprogram för bostäder. Exploatören ska vid byggsamrådet redovisa hur riktlinjerna för energi, grönytor och dagvatten, hushållens avfallshantering, materialval, hälsa och god innemiljö, fuktskydd, bullerskydd samt byggarbetsplatsen i Kungälvs kommuns miljöprogram för bostäder uppfylls. Eventuella avsteg från riktlinjerna ska tydligt redovisas och motiveras. Exploatörens egen miljöpolicy tillsammans med Kungälvs kommuns miljöprogram skall tillämpas vid utbyggnaden av området. 3

8 FÖRSLAG 5. Parkering Fastighetens parkering skall ordnas inom egna fastigheten. 6. Tillgänglighetsanpassning Exploatören skall projektera och bygga i enlighet med BYGG IKAPP (AB Svensk Byggtjänst). Kommunens basutformningsprogram skall utgöra ett förtydligande komplement. 7. Tidplan Ansökan om bygglov skall lämnas in senast sex månader efter att markanvisningsavtalet vunnit laga kraft. Byggstart skall ske senast sex månader efter att bygglov beviljats. 8. Besiktning av befintliga hus Exploatören ansvarar för besiktning av befintliga bostadshus i området innan arbete påbörjas. 9. Syn och skador Exploatören eller av denna anlitade entreprenör skall svara för att erforderlig syn och besiktning av anläggningar och byggnader genomförs enligt gängse metoder. De skador som uppkommer under byggnadstiden och som vållats av exploatören eller av denne anlitad entreprenör skall återställas genom exploatörens försorg och på dess bekostnad. 10. Försäkringar Med anledning av ovan nämnda arbeten skall Exploatören teckna de försäkringar som erfordras för att ge omkringliggande fastigheter betryggande skydd mot eventuella skador. Bevis om tecknade försäkringar skall inlämnas till kommunen innan markarbetena påbörjas och vara tillgängliga för berörda fastighetsägare. G. TEKNISK FÖRSÖRJNING 1. VA-anslutning Exploateringsområdet skall anslutas till kommunalt vatten och avlopp. Kommunen svarar för att förbindelsepunkt för vatten, spill- och dagvatten upprättas i fastighetens omedelbara närhet. Anslutningsavgift betalas av exploatören när förbindelsepunkt är upprättad. Kommunen bekostar och ansvarar för ledningar fram till förbindelsepunkten i fastighetens nordligaste gräns. Exploatören bekostar och ansvarar för ledningar inom exploateringsområdet. 2. Dagvatten Dagvatten skall fördröjas/infiltreras inom kvarteren innan avledning till kommunal dagvattenledning. 3. Uppvärmning Exploateringsområdet skall anslutas till kommunens fjärrvärmenät. Byggnadens specifika energianvändning ska, enligt Kungälvs kommuns miljöprogram vara högst 70 kwh/m2, år vilket motsvarar kravspecifikation för minienergihus. 4

9 FÖRSLAG Det åligger exploatören att träffa särskilt avtal om detta med huvudmannen för fjärrvärme, Kungälv Energi AB. En kopia på avtalet skall vara kommunen tillhanda innan kommunstyrelsens godkännande av detta markanvisningsavtal. 4. El Exploateringsområdet skall anslutas till befintligt elnät som ägs av Kungälv Energi AB. 5. Bredband Byggnaderna skall anslutas till bredband. I samband med att el-servisen dras, så läggs en slang genom Kungälvs Energis försorg. H. HÄVNINGSRÄTT Om exploatören inte påbörjat byggnation inom 23 månader (entreprenadarbeten) från att detta avtal vunnit laga kraft har kommunen rätt att häva köpet. Ett villkor är att kommunen ersätter exploatören med en annan aktör som genomför byggnationen i enlighet med upprättade avtal. Om Kommunen verkställer sin hävningsrätt skall kommunen behålla handpenningen, se punkt C1, men skall betala tillbaka återstående del av köpeskilling. I. ÖVRIGT 1. Skador Exploatören skall iaktta aktsamhet så att skador undvikes på befintliga gator och närliggande anläggningar, tex häckar och träd. Skador som uppkommer på befintliga anläggningar utanför exploatörens tomtmark skall återställas av exploatören till den del skadan uppkommit till följd av exploatören eller dennes entreprenörs verksamhet. Det åligger exploatören att undvika lerspill o.d som uppkommer vid transporter till och från området i samband med byggnationen. Det åligger exploatören att i förekommande fall kalla berörda till syn av befintliga anläggningar före och efter genomförd byggnation. De skador som uppkommer under byggnadstiden och som vållats av exploatören eller av denne anlitad entreprenör skall återställas genom exploatörens försorg och på dess bekostnad. 2. Upplag o.d Upplag eller uppställning av bodar m.m får inte ske utanför exploatörens kvartersmark utan skriftligt medgivande från kommunen eller annan markägare. 3. Överlåtelseförbud Detta avtal får inte helt eller delvis överlåtas på annan utan godkännande av kommunstyrelsen i Kungälvs kommun. Om exploatören säljer sin fastighet skall detta ett förbehåll göras i köpekontraktet att detta avtal skall gälla även mot köparen. Köparen skall förbinda sig att göra motsvarande förbehåll vid en försäljning av fastigheten innan detaljplanens genomförandetid upphör. 4. Tvist Tvist med anledning av detta avtal skall avgöras i allmän domstol. 5

10 FÖRSLAG 5. Markanvisningsavtalets giltighet Detta avtal är till alla delar förfallet om: a) detta markanvisningsavtal inte godkännes av kommunfullmäktige i Kungälv genom beslut senast Återgång Om markanvisningsavtalet ej skulle bli giltigt enligt ovan skall överläggningar upptas mellan parterna beträffande projektets fortsatta handläggning Detta avtal har upprättats i tre likalydande exemplar. Parterna har tagit var sitt exemplar och det tredje bifogas ansökan om fastighetsbildning genom kommunens/exploatörens försorg. Se punkten C 6. Kungälv Kungälv För KUNGÄLVS KOMMUN För NN Anders Holmensköld Kommunstyrelsens ordf. Runo Gillholm Kenth Johansson Kommunchef Bevittnas: 6

11 Tjänsteskrivelse 1(3) Handläggarens namn Lennart Karlsson Anskaffning av lokaler för ungdomsboende (Dnr KS2012/2001) Sammanfattning Behovet av boendeplatser för ensamkommande flyktingbarn ökar. Samtidigt finns också ett behov att arbeta med ungdomar från Kungälv som av olika anledningar inte kan bo hemma. Förvaltningen har utrett boendesituationen och kostaterat att det är synnerligen svårt att hitta lämpligt boende i kommunen. Genom att köpa in fastigheten Postiljonen 5, Blå Huset, på Svarvaregatan kan behovet av bostäder och lokaler för denna verksamhet lösas. Kommunen hyr idag lokalerna men förvaltningen ser att detta är en verksamhet som kommer att finnas under en längre tid och vill därför äga fastigheten i enlighet med Fastighetsstrategin. Bakgrund Kungälvs kommun har idag avtal med Migrationsverket om tre asylplatser för ensamkommande flyktingbarn. När dessa barn/ungdomar får permanent uppehållstillstånd (PUT) säger avtalet med Migrationsverket att kommunen ska frigöra plats för nya asylsökanden. När ungdomarna fått PUT är de kommunens ansvar tills de har gått ut gymnasiet och/eller tills de fyllt 21 år. Det innebär att gruppen med PUT-ungdomar ökar efter hand. Idag finns fjorton ensamkommande flyktingungdomar som tillhör PUT-gruppen. Dessa förväntas öka i antal under kommande år, enligt de indikationer som Migrationsverket ger. Kommunen får en statlig dygnsersättning för flyktingungdomarna. Målsättningen med det kollektiva boendet är att ungdomarna ska lära sig språket, integreras och förberedas för ett eget boende. I avsaknad på sina egna föräldrar förbereder boendet dem på ett vuxenliv i samhället. När ungdomarna är redo att flytta från det kollektiva boendet uppstår en problematik eftersom det saknas ungdomslägenheter i kommunen. Det innebär att ungdomarna inte kan få en egen lägenhet via bostadskön och de blir istället kvar i det kommunala boendet. Vilket innebär att det blir stopp i systemet. Det finns alltså två orsaker till att gruppen PUT växer. Fler ungdomar kommer in i systemet och för få kan ta sig ur det. För att kunna leva upp till avtalet med Migrationsverket om att ha 3 asylplatser behöver förvaltningen öka antal boendeplatser för ensamkommande flyktingbarn. I dagarna startar verksamheten uppe på Nordiska. Målsättningen med inköpet på Nordiska var att lämna Blå huset då det är en inhyrd lokal. Förvaltningen har dock konstaterat att med det antal ungdomar som idag finns i systemet behöver Blå huset behållas som boende. I samråd med allmännyttan och genomgång av marknadens utbud kan förvaltningen inte se någon annan lösning än att förvärva Blå huset. KOMMUNLEDNINGSSEKTOR ADRESS Nämndhuset Kungälv TELEFON FAX E-POST HEMSIDA

12 2(3) Det finns även en annan grupp ungdomar som är i behov av liknande stöd som flyktingungdomarna. Det rör sig om ungdomar som av olika anledningar inte kan bo hemma utan bor i jourboenden, hos kompisar eller riskarar att hamna som bostadslösa. Även denna grupp skulle kunna integreras i ett ungdomsboende i Blå Huset. Parallellt med arbetet att öka antalet boendeplatser i kollektivt boende för ungdomar förs förhandlingar med allmännyttan om att öka antalet lägenheter som kommunen kan få tillgång till i det vanliga bostadsbeståndet. Kommunen hyr idag Blå Huset av en privat fastighetsägare. Det finns idag inga andra bostäder dit ungdomarna som bor i Blå huset kan flyttas. Fastighetsägaren till Blå huset har sagt sig villig att sälja fastigheten till Kommunen. Fastigheten ligger i ett verksamhetsområde och innerhåller ett permanent bygglov från år 1987 för boende i övre planet. I och med att kommunen får rådighet över fastigheten har kommunen möjlighet att avveckla bygglovet på längre sikt om behov finns. Bedömning Förvaltningen anser att genom att äga fastigheten har kommunen själv rådigheten över lokalernas kvalitet och hyresnivåer. Ett ägande är också förenligt med Fastighetsstrategin då verksamheten kommer att pågå under lång tid. Blåhuset är anpassat för verksamhet på entréplan och boende på plan 2. I boendet på plan två kan inrymmas både boende för flyktingungdomar och boende för andra ungdomar. Genom att sammanföra dessa två ungdomsverksamheter kan personal och lokaler brukas på ett effektivt sätt. På bottenplan kan verksamheter sammanföras som relaterar till ungdomsboendet på plan två. Till exempel kan bostödet flytta in och de skulle då kunna lämna en inhyrd lokal. Sektor Arbetsliv och stöd arbetar intensivt med att se över vidare lokaleffektiviseringar för andra verksamheter som relaterar till ensamkommande flyktingbarn och ungdomsverksamhet. Fastigheten Postiljonen 5 har idag ett bygglov för verksamhet i plan ett och boende i plan två. Ekonomisk bedömning Inköpskostnad för fastigheten är beräknat till 9,3 mkr. Hyres- och driftkostnad för hela huset är beräknad till tkr. En del av byggnaden är idag uthyrd till extern hyresgäst vilket ger en intäkt på 102 tkr/år Förvaltningen får idag statlig ersättning för ensamkommande flyktingbarn. Ersättningen betalas ut så länge barnen går i skolan/gymnasiet. Med en verksamhet på sju platser för flyktingbarn innebär detta en ersättning på tkr. Totalkostnaden för ensamkommande flyktingbarn är tkr vilket ger ett årligt överskott på 766 tkr. Sektor Arbetsliv och stöd kan lämna en inhyrd lokal för 140 tkr/år och flytta in i Blå husets bottenvåning. Överskottet ovan täcker tillsammans med nuvarande hyreskostnader tillkommande drift- och kapitalkostnaden för Blå huset. Förvaltningen arbetar vidare med att ser över hur mycket övriga inhyrda lokaler som kan lämnas för att flytta till Blå Huset..

13 3(3) Förslag till kommunstyrelsen 1. Under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar att fastigheten Postiljonen 5 inköps får kommunchefen i uppdrag att genomföra köpet. 2. Under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar att fastigheten Postiljonen 5 inköps får kommunstyrelsens ordförande och kommunchef i uppdrag att underteckna nödvändiga avtal. Förslag till kommunfullmäktige 1. Fastigheten Postiljonen 5 inköps för 9,3 mkr. 2. Köpeavtalet daterat den XX godkänns. 3. Beloppet omfördelas inom tilldelad investeringsram för Kommunstyrelsen får i uppdrag att verkställa inköpet. Patrik Skog Enhetschef Ing-Britt Runger Sektorchef Lennart Karlsson Utvecklingsledare Åsa Berglie Utvecklingsledare Expedieras till: Sektor Arbetsliv och stöd, Ekonomienheten, Kommunledningssektorn, Mark och exploatering För kännedom till:

14 Tjänsteskrivelse 1(2) Handläggarens namn Evelina Sandström Tilläggsavtal med Riksbyggen för genomförande av Kongahälla östra (Dnr KS2010/1018) Sammanfattning I samband med arbetet med detaljplanerna för Kongahälla togs ett markanvisningsavtal fram mellan Kommunen och Riksbyggen vilket skall tas upp för godkännande i kommunfullmäktige i samband med antagande av detaljplanen för Kongahälla östra. Avtalet har en tidsgräns för giltigheten vilken inte kan uppfyllas till följd av att detaljplanen inte har antagits och vunnit laga kraft enligt tidigare uppsatt tidsplan. Syftet med tilläggsavtalet är att tidigare framtaget markanvisningsavtal mellan parterna, om det antas av kommunfullmäktige, skall få en längre giltighet. Tilläggsavtalet innebär att markanvisningsavtalet blir giltigt utan ytterligare förändringar under förutsättning att det godkänns och att detaljplanen antas av kommunfullmäktige senast den 31 december Förvaltningen föreslår att upprättat tilläggsavtal godkänns och att kommunstyrelsens ordförande och kommunchefen får i uppdrag att underteckna avtalen Bakgrund I samband med arbetet med detaljplanerna för Kongahälla tecknades ett ramavtal mellan Kommunen och berörda byggherrar på Kongahälla samt markanvisningsavtal mellan Kommunen och var och en av berörda byggherrar på Kongahälla västra och södra. Ytterliggare ett markanvisningsavtal togs fram mellan kommunen och Riksbyggen vilket kommer att tas upp för godkännande i kommunfullmäktige i samband med antagande av detaljplanen för Kongahälla östra. Avtalen och tilläggsavtalet reglerar samarbetet mellan Kommunen och berörda byggherrar under tiden som marköverlåtelser och utbyggnaden av Kongahälla genomförs. Dessa avtals giltighet hade en tidsgräns vilken inte kunde uppfyllas till följd av att detaljplanerna inte vunnit laga kraft enligt tidigare uppsatt tidsplan. I augusti 2011 tecknades därav ett tilläggsavtal mellan Kommunen och berörda byggherrar. Genom undertecknande av tilläggsavtalet kom Kommunen och berörda byggherrar överens om att förlänga avtalens giltighet men att avtalen i övrigt skulle fortsätta gälla oförändrat. I tilläggsavtalet angavs att det markanvisningsavtal för Kongahälla östra, som undertecknats av Riksbyggen, skall godkänns av kommunfullmäktige genom beslut senast den 31 december 2012 och som därefter vinner laga kraft och undertecknas av Kommunen senast den 31 december I tilläggsavtalet angavs även samma tidsplan för antagandet av detaljplanen för Kongahälla östra som ett villkor för tilläggsavtalets giltighet. SAMHÄLLSBYGGNAD ADRESS Nämndhuset Kungälv TELEFON FAX E-POST HEMSIDA

15 2(2) Detaljplanen för Kongahälla östra kommer inte att antas av kommunfullmäktige genom beslut senast den 31 december 2012 och därav kommer heller inte markanvisningsavtalet för Kongahälla östra, som undertecknats av Riksbyggen, att godkännas av kommunfullmäktige i Kommunen genom beslut senast den 31 december Syftet med det nya tilläggsavtalet, kallat Tilläggsavtal (2) är att förlänga giltigheten för markanvisningsavtalet mellan Kommunen och Riksbyggen för Kongahälla östra. Bedömning Tilläggsavtalet (2) innebär att markanvisningsavtalet kan godkännas och detaljplanen kan antas av kommunfullmäktige fram till utan att övriga villkor i avtalet förändras. De av kommunfullmäktige fattade besluten skall därefter vinna laga kraft och undertecknas av Kommunen senast Genom att godkänna tilläggsavtalet säkrar kommunen cirka 38 miljoner kronor i inkomst under förutsättning att detaljplanen för Kongahälla östra vinner laga kraft samt att kommunfullmäktige godkänner markanvisningsavtalet. Kommunstyrelsen ordförande och kommunchefen bör få i uppdrag att underteckna avtalen. Förslag till kommunfullmäktige 1. Upprättat Tilläggsavtal (2) mellan Kommunen och Riksbyggen Ekonomiska förening godkänns. 2. Kommunstyrelsens ordförande och kommunchefen får i uppdrag att underteckna avtalen. Leif Johansson Samhällsbyggnadschef Henrik Haglund Mark- och exploateringschef Expedieras till: Samhällsbyggnad/Henrik Haglund, Evelina Sandström, För kännedom till: Riksbyggen Ekonomiska förening, Att: Mikael Ahlén, Silentzvägen 6, Box 203, Uddevalla

16 Tilläggsavtal (2) Riksbyggen Mellan följande parter Kungälvs kommun ( ), Kungälv, nedan kallad Kommunen, och Riksbyggen ekonomisk förening ( ), Stockholm, nedan kallad Riksbyggen träffas härmed följande TILLÄGGSAVTAL (2) avseende marköverlåtelse och exploatering av en ny stadsdel i Kungälvs kommun, kallad Kongahälla. 1. BAKGRUND OCH SYFTE I samband med arbetet med detaljplanerna för Kongahälla tecknades ett ramavtal mellan Kommunen och berörda byggherrar på Kongahälla samt markanvisningsavtal mellan Kommunen och var och en av berörda byggherrar på Kongahälla. Dessa avtal kallas tillsammans för Avtalen. Dessutom tecknades i augusti 2011 ett tilläggsavtal mellan Kommunen och berörda byggherrar. Genom undertecknande av tilläggsavtalet kom Kommunen och berörda byggherrar överens om att förlänga Avtalens giltighet under förutsättning att: - För varje markanvisningsavtal gäller att den detaljplan (Kongahälla västra, Kongahälla södra respektive Kongahälla östra), som respektive markanvisningsavtal är kopplad till, antas av kommunfullmäktige i Kommunen genom beslut senast den 31 december 2012 och som därefter vinner laga kraft senast den 31 december För ramavtalet gäller att detaljplan för Kongahälla västra antas av kommunfullmäktige senast den 31 december 2012 och som därefter vinner laga kraft senast den 31 december För markanvisningsavtal för Kongahälla östra, som undertecknats av Riksbyggen, gäller dessutom att det godkänns av kommunfullmäktige i Kommunen genom beslut senast den 31 december 2012 och som därefter vinner laga kraft och undertecknas av Kommunen senast den 31 december Kommunen och berörda byggherrar var överens om att Avtalen i övrigt skulle fortsätt gälla oförändrat. Avtalen och tilläggsavtalet reglerar samarbetet mellan Kommunen och berörda byggherrar under tiden som marköverlåtelser och utbyggnaden av Kongahälla genomförs. 1(3)

17 Tilläggsavtal (2) Riksbyggen Detaljplanen för Kongahälla östra kommer inte att antas av kommunfullmäktige i Kommunen genom beslut senast den 31 december 2012 och som därefter vinner laga kraft senast den 31 december Markanvisningsavtalet för Kongahälla östra som undertecknats av Riksbyggen kommer heller inte att godkännas av kommunfullmäktige i Kommunen genom beslut senast den 31 december 2012 och som därefter vinner laga kraft och undertecknas av Kommunen senast den 31 december Syftet med detta tilläggsavtal, kallat Tilläggsavtal (2) är att förlänga giltigheten för markanvisningsavtalet mellan Kommunen och Riksbyggen för Kongahälla östra. 2. ÖVERENSKOMMELSE Kommunen och Riksbyggen har genom undertecknande av Tilläggsavtal (2) kommit överens om att förlänga tiden för markanvisningsavtal för Kongahälla östras giltighet under förutsättning att - detaljplanen för Kongahälla östra antas av kommunfullmäktige i Kommunen genom beslut senast den 31 december 2014 och som därefter vinner laga kraft senast den 31 december markanvisningsavtal för Kongahälla östra som undertecknats av Riksbyggen godkänns av kommunfullmäktige i Kommunen genom beslut senast den 31 december 2014 och som därefter vinner laga kraft och undertecknas av Kommunen senast den 31 december Parterna är överens om att Avtalen och tilläggsavtalet som tecknades augusti 2011 i övrigt skall fortsätt gälla oförändrat. 3. TILLÄGGSAVTALETS GILTIGHET Tilläggsavtal (2) är giltigt under förutsättning att: 1. det behörigen undertecknas av Riksbyggen innan det behandlas i kommunstyrelsen i Kommunen 2. det godkänns av kommunfullmäktige i Kommunen genom beslut senast den 31 december 2012 och som därefter vinner laga kraft och undertecknas av Kommunen senast den 30 juni TVIST Tvist med anledning av Tilläggsavtal (2) skall avgöras i allmän domstol. 5. ÅTERGÅNG Om Tilläggsavtal (2) inte skulle bli giltigt enligt punkt 3 skall överläggningar upptas mellan parterna beträffande projektets fortsatta handläggning. 2(3)

18 Tilläggsavtal (2) Riksbyggen Tilläggsavtal (2) har upprättats i två likalydande exemplar. Parterna har tagit var sitt exemplar Kungälv den 2012 Göteborg den 2012 För Kungälvs kommun För Riksbyggen ekonomisk förening Anders Holmensköld Kommunstyrelsens ordf. Michael Ekberg Magnus Gyllestad Kommunchef Bevittnas: 3(3)

19 Tjänsteskrivelse 1(2) Handläggarens namn Henrik Haglund Slutredovisning av projekt Kv Teknikern, Kungälv (Dnr KS2012/2032) Sammanfattning Projektet startades i samband med att Mimers Hus skulle genomföras. Syftet var att evakuera befintliga verksamheter inom kv Gjutaren och Garvaren. Genomförandet har nu avslutats genom at den sista fastigheten sålts. Samlat ger exploateringen ett överskott om 1,374mkr som förs till resultatet Bakgrund Kvarteret Teknikern skapades för att dels flytta verksamheter i samband med att Mimers Hus byggdes och dels för att möjliggöra kompletterande näringslivsetableringar i kommunen. Kommunen förvärvade marken av privat fastighetsägare. Kommunen och BOKAB har samverkat för genomförandet. Bedömning Kvarterat har löst de uppgifter som var syftet med utvecklingen. Det har tagit något år mer än den första tanken men tidshorisonten speglar de konjunktursvängningar som varit under senaste 10 åren. Den sista tomten bebyggs just nu av Mekonomen. Verksamheten ska starta under vintern Samlat menar förvaltningen att projektet väl mött de målsättningar som förväntades. Ekonomisk bedömning Projektet lämnar ett totalt överskott om 1,374 mkr som förs till resultatet Kommunen har byggt gatuanläggningar och allmänna vatten och avloppsledningar i området. Kommunen har sålt exploateringsfastigheter. En del i försäljningssumman utgör ersättningar för gatuanläggningar. De nya anläggningarna förs till kommunens anläggningsregister. Ersättningarna för gatuanläggningarna förs till anläggningsregistret. Förslag till kommunfullmäktige Projektet Teknikern avslutas. Det ekonomiska resultatet ingår i kommunens bokslut Leif Johansson Samhällsbyggnadschef Henrik Haglund Mark och exploateringschef SAMHÄLLSBYGGNAD ADRESS Nämndhuset Kungälv TELEFON FAX E-POST HEMSIDA

20 2(2) Expedieras till: Ingrid Karlsson, Ekonomi, Christina Gunnesby, Ekonomi För kännedom till:

Försäljning av del av Sturestaden 3:1 till ARKOLU AB

Försäljning av del av Sturestaden 3:1 till ARKOLU AB ARBOGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2010-08-09 Blad 3 Ks 72 Au 84 Dnr 163/2010-253 Försäljning av del av Sturestaden 3:1 till ARKOLU AB Från tekniska nämnden har inkommit

Läs mer

AVTAL OM MARKANVISNING

AVTAL OM MARKANVISNING Mellan Motala kommun och exploatören AVTAL OM MARKANVISNING 1 Parter Motala kommun, nedan kallad kommunen, org.nr 212000-2817, 591 86 Motala Exploatörens namn, nedan kallad exploatören, org.nr XXXXXX-XXXX,

Läs mer

Utkast till KÖPEAVTAL Gustavsberg 1:192

Utkast till KÖPEAVTAL Gustavsberg 1:192 1(5) Utkast till KÖPEAVTAL Gustavsberg 1:192 Följande avtal om försäljning och byggande av bostäder inom fastigheten Gustavsberg 1:192 i Gustavsberg, Värmdö kommun har träffats mellan Kommunen och Bolaget:

Läs mer

Säljare Kalmar kommun, org.nr 212000-0746 1/1 Box 611 391 26 Kalmar. Köpare Bolagsnamn AB, org.nr ******-**** 1/1 Adress Postadress

Säljare Kalmar kommun, org.nr 212000-0746 1/1 Box 611 391 26 Kalmar. Köpare Bolagsnamn AB, org.nr ******-**** 1/1 Adress Postadress Köpekontrakt Säljare Kalmar kommun, org.nr 212000-0746 1/1 Box 611 391 26 Kalmar Köpare Bolagsnamn AB, org.nr ******-**** 1/1 Adress Postadress Fastighet Fastigheten Kalmar Rustningen X-X, med adress Hjortvägen

Läs mer

Markanvisningstävling Vattmyravallen 1(5)

Markanvisningstävling Vattmyravallen 1(5) Markanvisningstävling Vattmyravallen 1(5) Mellan Järfälla kommun (org. nr 212000-0043), nedan kallad Kommunen, och XXX (org. nr YYYYYY-yyyy), nedan kallad Exploatören, har träffats följande MARKANVISNINGSAVTAL

Läs mer

MARKANVISNINGSAVTAL. Avsikten är att Exploatören, när Staden antar blivande detaljplan, av Staden förvärvar Fastigheten.

MARKANVISNINGSAVTAL. Avsikten är att Exploatören, när Staden antar blivande detaljplan, av Staden förvärvar Fastigheten. 1(5) Mellan Sundbybergs kommun, nedan kallad Staden, org nr 212000-0175, och JM AB, nedan kallad Exploatören, org nr 556045-2103 har denna dag träffats följande MARKANVISNINGSAVTAL Bakgrund I januari 2015

Läs mer

Bostäder i Nya Kristinedal. Detaljplan för Söbacken 3:4 mfl. Stenungsunds kommun, Västra Götalands län. Genomförandebeskrivning, antagandehandling

Bostäder i Nya Kristinedal. Detaljplan för Söbacken 3:4 mfl. Stenungsunds kommun, Västra Götalands län. Genomförandebeskrivning, antagandehandling Dnr 0461/05 Detaljplan för Söbacken 3:4 mfl Bostäder i Nya Kristinedal Stenungsunds kommun, Västra Götalands län Genomförandebeskrivning, antagandehandling 2013-09-19 1 INLEDNING Genomförandebeskrivningen

Läs mer

HALLERNA ETAPP II GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Antagandehandling. Detaljplan för. Stenungsunds kommun, Västra Götaland

HALLERNA ETAPP II GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Antagandehandling. Detaljplan för. Stenungsunds kommun, Västra Götaland Antagandehandling Detaljplan för HALLERNA ETAPP II Stenungsunds kommun, Västra Götaland GENOMFÖRANDEBESKRIVNING GF Konsult AB, Mark och exploatering Uppdragsnummer: 215 550 2 1 INLEDNING En genomförandebeskrivning

Läs mer

MARKANVISNINGSAVTAL KONCEPT

MARKANVISNINGSAVTAL KONCEPT 1 (6) Mellan Oskarshamns kommun genom dess kommunfullmäktige, nedan kallad Kommunen, och [Företagsnamn] (org.nr. [xxxxxx-xxxx]), nedan kallat Bolaget, har under förutsättning som anges i 9 nedan träffats

Läs mer

F. HUSBYGGNATION OCH ANLÄGGNINGAR INOM KVARTERSMARK

F. HUSBYGGNATION OCH ANLÄGGNINGAR INOM KVARTERSMARK Exploatören ansvarar för och bekostar tillsammans med övriga exploatörer inom detaljplaneområdet, för iordningställande av lekplats med belysning på kvartersmark samt belysning till ovan beskrivna besöksparkering.

Läs mer

Ärende 20. Godkännande av markanivsningsavtal med Ekeforshus AB samt Emrahus AB avseende Blossalyckan i Arild

Ärende 20. Godkännande av markanivsningsavtal med Ekeforshus AB samt Emrahus AB avseende Blossalyckan i Arild Ärende 20 Godkännande av markanivsningsavtal med Ekeforshus AB samt Emrahus AB avseende Blossalyckan i Arild 263 KALLELSE/PROTOKOLLSFÖRSLAG KOMMUNSTYRELSEN 2013-10-01 KS/2012/85 GODKÄNNANDE AV MARKANVISNINGSAVTAL

Läs mer

Är köpeskillingen inte till fullo betald på tillträdesdagen utgår därefter dröjsmålsränta enligt räntelagen.

Är köpeskillingen inte till fullo betald på tillträdesdagen utgår därefter dröjsmålsränta enligt räntelagen. 1 (4) Mellan Ekerö kommun, org nr 212000-0050 (Kommunen) och AB Storstockholm Lokaltrafik, org nr 556013-0683, (SL) har med anledning av att behov föreligger om att flytta SLs bussdepå från Ekerö Centrum

Läs mer

Ärende: Staffanstorp Stanstorp 1:223, förvärv av

Ärende: Staffanstorp Stanstorp 1:223, förvärv av ÄRENDEBESKRIVNING 2012 09 10 1(1 ) STAFFANSTORPS KOMMUN / KOMMUNSTYRELSEN Ärende: Staffanstorp Stanstorp 1:223, förvärv av Sammanfattning av ärendet: Ärendet avser sådant markförvärv som föranleds av kommunstyrelsens

Läs mer

TFAB överlåter och försäljer härmed till köparen Fastigheten, markerad med röd begränsningslinje i bilaga 1, för en köpeskilling om XXX kronor.

TFAB överlåter och försäljer härmed till köparen Fastigheten, markerad med röd begränsningslinje i bilaga 1, för en köpeskilling om XXX kronor. Mall köpekontrakt. Område 1, 2, 3 KÖPEKONTRAKT 1. Parter och fast egendom Säljare: Täby Fastighets AB, 556007-4642, 183 80 TÄBY, nedan kallad TFAB Köpare: Namn, org.nr, adress, nedan kallad köparen Fast

Läs mer

MARKANVISNINGSAVTAL. Området utgör stadsutvecklingsprojektet del av kvarteret Orren i centrala Ludvika.

MARKANVISNINGSAVTAL. Området utgör stadsutvecklingsprojektet del av kvarteret Orren i centrala Ludvika. Mellan Ludvika kommun, genom samhällsbyggnadsnämnden, ( Kommunen ), och [Företagsnamn] (org.nr. [xxxxxx-xxxx]), ( Bolaget ), har nedan träffats följande MARKANVISNINGSAVTAL Nedan benämnt Markanvisningsavtalet

Läs mer

UTKAST!! Markanvisningsavtal - del av Österby 1:24 och Falkenbäck 25. Varbergs kommun, nedan kallad kommunen Varberg

UTKAST!! Markanvisningsavtal - del av Österby 1:24 och Falkenbäck 25. Varbergs kommun, nedan kallad kommunen Varberg Markanvisningsavtal - del av Österby 1:24 och Falkenbäck 25 Parter Varbergs kommun, nedan kallad kommunen 212000-1249 432 80 Varberg AB, nedan kallad exploatören 1. Bakgrund, syfte och omfattning Avtalet

Läs mer

KÖPEKONTRAKT. Mall köpekontrakt. 1. Parter och fast egendom

KÖPEKONTRAKT. Mall köpekontrakt. 1. Parter och fast egendom Mall köpekontrakt. KÖPEKONTRAKT 1. Parter och fast egendom Säljare: Täby Fastighets AB, 556007-4642, 183 80 TÄBY, nedan kallad TFAB Köpare: Namn, org.nr, adress, nedan kallad köparen Fast egendom: Täby

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 11 (18)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 11 (18) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 11 (18) Kommunstyrelsens näringslivs- och planutskott 2014-05-26 76 Försäljning av fastighet i Fågelsången, Bällsta 2:1127 (KS 2014.200) Beslut Näringslivs- och

Läs mer

Förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att sälja del av Slättna 1:61 till Preem AB enligt upprättat förslag till köpekontrakt.

Förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att sälja del av Slättna 1:61 till Preem AB enligt upprättat förslag till köpekontrakt. 1/1 Kommunstyrelsen Tjänsteskrivelse Datum: 201-0-22 Förvaltning: Samhällsbyggnadsförvaltningen Handläggare: Jeanette Almroth Telefon: 023-61 31 42 E-post: jeanette.almroth@lysekil.se Försäljning del av

Läs mer

KÖPEKONTRAKT. Fastigheten försäljs i det skick den är på köpekontraktsdagen. Köparen har själv besiktigat fastigheten och kunnat utröna dess skick.

KÖPEKONTRAKT. Fastigheten försäljs i det skick den är på köpekontraktsdagen. Köparen har själv besiktigat fastigheten och kunnat utröna dess skick. 1(8) KÖPEKONTRAKT 1 PARTER, OBJEKT OCH KÖPESKILLING Nacka kommun, genom dess kommunstyrelse, nedan kallad kommunen försäljer härmed till, Tekno- Bygg i Stockholm AB, orgnr 556544-4113, Box 1139, 131 26

Läs mer

Detaljplan för Bansvik villor, Gamlestan 1:3 m fl GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Antagandehandling. Lysekils kommun, Västra Götalands län 2008-11-20

Detaljplan för Bansvik villor, Gamlestan 1:3 m fl GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Antagandehandling. Lysekils kommun, Västra Götalands län 2008-11-20 Antagandehandling Detaljplan för Bansvik villor, Gamlestan 1:3 m fl, Västra Götalands län 2008-11-20 GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Norconsult AB Ref: 1415001 2 (7) INLEDNING En genomförandebeskrivning redovisar

Läs mer

Detaljplan för Kroksdal 1:170 Tennistomten

Detaljplan för Kroksdal 1:170 Tennistomten TENNISTOMTEN GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 2010-03-29 ENKELT PLANFÖRFARANDE (SAMRÅDSHANDLING) Detaljplan för Kroksdal 1:170 Tennistomten Tjörns Kommun, Västra Götaland 1. INLEDNING Genomförandebeskrivningen

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Detaljplan för Flässjum 3:60 m.fl., ALLAKTIVITETSHUSET Bollebygds kommun, Västra Götalands län Samrådshandling 2009-01-20 Detaljplan för Flässjum 3:60 m.fl., ALLAKTIVITETSHUSET

Läs mer

AVTAL AVSEENDE ÖVERLÅTELSE AV MARK

AVTAL AVSEENDE ÖVERLÅTELSE AV MARK Mellan Nacka kommun genom kommunstyrelsen, ( Kommunen ), och [Företagsnamn] (org.nr. [xxxxxx xxxx]), ( Bolaget ), har under de förutsättningar som anges nedan träffats följande AVTAL AVSEENDE ÖVERLÅTELSE

Läs mer

DETALJPLAN FÖR BOSTÄDER I KÅREVIK Rönnäng 1:267 m fl, Tjörns kommun, Västra Götalands län

DETALJPLAN FÖR BOSTÄDER I KÅREVIK Rönnäng 1:267 m fl, Tjörns kommun, Västra Götalands län 1/5 Planområd G E N O M F Ö R A N D E B E S K R I V N I N G Antagandehandling 2010-08-16, reviderad 2011-03-25 DETALJPLAN FÖR BOSTÄDER I KÅREVIK Rönnäng 1:267 m fl, Tjörns kommun, Västra Götalands län

Läs mer

Förslag till KÖPEKONTRAKT

Förslag till KÖPEKONTRAKT Förslag till KÖPEKONTRAKT SÄLJARE: Surahammars kommun genom kommunstyrelsen org.nr 212000-2031 Box 203 735 23 SURAHAMMAR (nedan kallad Säljaren) KÖPARE: Elpartner Norrort AB org.nr 556646-9598 Aprilvägen

Läs mer

Detaljplan för bostäder inom NOL 13:1 m fl Ale kommun, Västra Götalands län

Detaljplan för bostäder inom NOL 13:1 m fl Ale kommun, Västra Götalands län Detaljplan för bostäder inom NOL 13:1 m fl Ale kommun, Västra Götalands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE 2009-04-02 Rev. 2009-10-20 Diarienummer: MBN0063/08 Specifikationsnummer:

Läs mer

Överlåtelse av fastigheten Kalmar Kungsljuset 4

Överlåtelse av fastigheten Kalmar Kungsljuset 4 Landstingsservice Bygg- och förvaltarenheten TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2015-09-30 Landstingsstyrelsen Sida 1(2) Referens Diarienummer 120359 Överlåtelse av fastigheten Kalmar Kungsljuset 4 Förslag till beslut

Läs mer

Försäljning del av Jäder 2:15, del av kulturprojekt Jädersbruk

Försäljning del av Jäder 2:15, del av kulturprojekt Jädersbruk ARBOGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2010-08-09 Blad 4 Ks 73 Au 85 Dnr 281/2010-048 Försäljning del av Jäder 2:15, del av kulturprojekt Jädersbruk Från tekniska nämnden

Läs mer

Föravtal gällande hotell på del av fastigheten Kvarnholmen 2:1, Ölandskajen

Föravtal gällande hotell på del av fastigheten Kvarnholmen 2:1, Ölandskajen TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Johanna Kindqvist 2014-08-19 KS 2012/0379 50126 Kommunstyrelsen Föravtal gällande hotell på del av fastigheten Kvarnholmen 2:1, Ölandskajen Förslag till

Läs mer

avseende markupplåtelse mm för uppförande av bostadsbebyggelse inom fastigheten Prästhopen 2:2 i Frösjö strand, Gnesta kommun.

avseende markupplåtelse mm för uppförande av bostadsbebyggelse inom fastigheten Prästhopen 2:2 i Frösjö strand, Gnesta kommun. Mellan Gnesta kommun, org nr 212000-2965, Västra storgatan 15, 646 80 Gnesta, ( Kommunen ), och XXXXXXXXX, org nr: xxxxxxxxxx, med adress xxxxxxxxxxxxx, ( Bolaget ), har träffats följande MARKANVISNINGSAVTAL

Läs mer

Utkast till KÖPEAVTAL Del av Hälsinggården 24:1

Utkast till KÖPEAVTAL Del av Hälsinggården 24:1 1(5) Utkast till KÖPEAVTAL Del av Hälsinggården 24:1 Följande avtal om försäljning och byggande av bostäder inom del av fastigheten Hälsinggården 24:1 i Falun har träffats mellan Kommunen och Bolaget:

Läs mer

Upplands Väsby kommun Öresundskastellet Fastighets AB, EXPLOATERINGSAVTAL bilaga A Bakgrund och syfte bilaga B Bilagor

Upplands Väsby kommun Öresundskastellet Fastighets AB, EXPLOATERINGSAVTAL bilaga A Bakgrund och syfte bilaga B Bilagor Mellan Upplands Väsby kommun, org.nr 212000-0019, nedan kallad Kommunen och Öresundskastellet Fastighets AB, org.nr 556978-8788, nedan kallad Fastighetsägaren, har träffats följande EXPLOATERINGSAVTAL

Läs mer

Detaljplan för Rönnäng 1:267 Bostäder i Kårevik

Detaljplan för Rönnäng 1:267 Bostäder i Kårevik GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 2009-09-21 NORMALT PLANFÖRFARANDE (SAMRÅDSHANDLING) Detaljplan för Rönnäng 1:267 Bostäder i Kårevik Tjörns Kommun, Västra Götaland 2/5 GENOMFÖRANDEBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING Upprättad

Läs mer

Försäljning av del av Räveskalla 1:370, 1:409 och 1:415

Försäljning av del av Räveskalla 1:370, 1:409 och 1:415 M2 BESLUTSFÖRSLAG Försäljning av del av Räveskalla 1:370, 1:409 och 1:415 I samband med upprättandet av Detaljplan för Sjömarken, del av Räveskalla 1:25 m.fl. har ett köpeavtal upprättats mellan Borås

Läs mer

AVTAL AVSEENDE ÖVERLÅTELSE AV FASTIGHET

AVTAL AVSEENDE ÖVERLÅTELSE AV FASTIGHET Mellan Nacka kommun genom kommunstyrelsen, ( Kommunen ), och [Företagsnamn] (org.nr. [xxxxxx xxxx]), ( Bolaget ), har under de förutsättningar som anges nedan träffats följande AVTAL AVSEENDE ÖVERLÅTELSE

Läs mer

Datum 201 5 05 05 Handläggare Mårten Olsson

Datum 201 5 05 05 Handläggare Mårten Olsson Stadsbyggnadsförvaltningen. Landskrona stod Datum 201 5 05 05 Handläggare Mårten Olsson Er Referens V år Referens Kommunstyrelsen Stiltjen l och del av Borstahusen 1:1, nu fråga om köpeavtal. Ärendebeskrivning

Läs mer

Fastigheten försäljs i det skick den är på köpekontraktsdagen. Kommunen har själv besiktigat fastigheten och kunnat utröna dess skick.

Fastigheten försäljs i det skick den är på köpekontraktsdagen. Kommunen har själv besiktigat fastigheten och kunnat utröna dess skick. KÖPEKONTRAKT 1 PARTER, OBJEKT OCH KÖPESKILLING Wallenstam Fastighets AB Nacka Älta 26:1, 556815-4263, nedan kallad säljaren, försäljer härmed till Nacka kommun, 212000-0167, genom dess kommunstyrelse,

Läs mer

Sa mmanträdesdatum 2011-i2-01. Försäljning av Kompassen 2; Ängshagen. INLEDNING Förslag på markanvisningsavtal mellan Sala kommun och Cazel AB.

Sa mmanträdesdatum 2011-i2-01. Försäljning av Kompassen 2; Ängshagen. INLEDNING Förslag på markanvisningsavtal mellan Sala kommun och Cazel AB. SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRElSEN Sa mmanträdesdatum 2011-i2-01 5 (23) KF : s rand L :i G :JR 75 20 1 1 235 Försäljning av Kompassen 2; Ängshagen NLEDNNG Förslag på markanvisningsavtal

Läs mer

K Ö P E K O N T R A K T

K Ö P E K O N T R A K T K Ö P E K O N T R A K T Säljare: Linköpings kommun, 212000-0449 Teknik- och samhällsbyggnad 581 81 Linköping Telefon växel: 013-20 60 00 nedan kallad säljaren Köpare: Namn personnummer ½-del Telefon, mobil

Läs mer

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 1. Fastigheten Norra Skogen 1:65 återgår till Arboga kommun

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 1. Fastigheten Norra Skogen 1:65 återgår till Arboga kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2010-05-31 Blad 14 Ks 78 Au 74 Dnr 130/2007-252 Fastigheten Norra Skogen 1:65 återgår till kommunen Kommunfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde

Läs mer

Bilaga I K Ö P E A V T A L. Bolaget AB (******-****) Adress Postadress Telefon växel: nedan kallad köparen

Bilaga I K Ö P E A V T A L. Bolaget AB (******-****) Adress Postadress Telefon växel: nedan kallad köparen Bilaga I Förslag köpeavtal med skuldebrev till markanvisning för Manstorp JS etapp 1(5) 3. Datum: 20xx-xx-xx K Ö P E A V T A L Säljare: Linköpings kommun, 212000-0449 Teknik- och samhällsbyggnad 581 81

Läs mer

Detaljplan för del av Nötsäter 1:311 Dunkavlemyren

Detaljplan för del av Nötsäter 1:311 Dunkavlemyren GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 2014-03-05 NORMALT PLANFÖRFARANDE (Utställningshandling) Detaljplan för del av Nötsäter 1:311 Dunkavlemyren Tjörns Kommun, Västra Götaland 1. INLEDNING Genomförandebeskrivningen

Läs mer

Godkännande av exploateringsavtal i anslutning till detaljplan för kvarteren Brädgården och Silon samt delar av Brännäset 8 i Norrtälje stad

Godkännande av exploateringsavtal i anslutning till detaljplan för kvarteren Brädgården och Silon samt delar av Brännäset 8 i Norrtälje stad TJÄNSTEUTLÅTANDE 2016-05-09 Till Kommunstyrelsens arbetsutskott Godkännande av exploateringsavtal i anslutning till detaljplan för kvarteren Brädgården och Silon samt delar av Brännäset 8 i Norrtälje stad

Läs mer

AVTAL OM MARKANVISNING

AVTAL OM MARKANVISNING Mellan Motala kommun och exploatören AVTAL OM MARKANVISNING 1 Parter Motala kommun, nedan kallad kommunen, org.nr 212000-2817, 591 86 Motala Exploatörens namn, nedan kallad exploatören, org.nr XXXXXX-XXXX,

Läs mer

1/5 ANTAGANDEHANDLING. Detaljplan för Frölunda 8:6 m fl fastigheter i Gällstad Ulricehamns kommun Västra Götalands län. Dnr 2006.

1/5 ANTAGANDEHANDLING. Detaljplan för Frölunda 8:6 m fl fastigheter i Gällstad Ulricehamns kommun Västra Götalands län. Dnr 2006. 1/5 ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för Frölunda 8:6 m fl fastigheter i Gällstad Ulricehamns kommun Västra Götalands län Dnr 2006.0534 GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Upprättad 2007-11-22 1. INLEDNING En genomförandebeskrivning

Läs mer

Förvaltningens förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att låta de framtagna riktlinjerna för exploateringsavtal gå ut på samråd.

Förvaltningens förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att låta de framtagna riktlinjerna för exploateringsavtal gå ut på samråd. TJÄNSTESKRIVELSE 2016-01-12 Kommunstyrelsen Oscar Olsson Samhällsplanerare 08-555 014 80 oscar.olsson@nykvarn.se exploateringsavtal KS/2015:450 Riktlinjer för Förvaltningens förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Ärende 8 Inriktningsbeslut om försäljning av fastigheten Sånnahult 2:3 samt budgetpost för stiftelsen Kurrebo

Ärende 8 Inriktningsbeslut om försäljning av fastigheten Sånnahult 2:3 samt budgetpost för stiftelsen Kurrebo Ärende 8 Inriktningsbeslut om försäljning av fastigheten Sånnahult 2:3 samt budgetpost för stiftelsen Kurrebo TJÄNSTESKRIVELSE 1(1) 2015-10-02 Jörgen Wijk 0477 441-14 jorgen.wijk@tingsryd.se Kommunstyrelsens

Läs mer

U T S T Ä L L N I N G S H A N D L I N G

U T S T Ä L L N I N G S H A N D L I N G 2009-05-28 Genomförandebeskrivning: Drivbänken FABO (Utställningshandling) 1(5) U T S T Ä L L N I N G S H A N D L I N G Detaljplan för del av Kv Drivbänken (f.d. Möllevägsskolan) Falkenbergs kommun Hallands

Läs mer

Försäljning och markanvisningsavtal för fastigheterna Eldaren 6 m.fl., Ölandshamnen

Försäljning och markanvisningsavtal för fastigheterna Eldaren 6 m.fl., Ölandshamnen TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Johanna Kindqvist 2015-03-20 KS 2015/0102 50126 Kommunfullmäktige Försäljning och markanvisningsavtal för fastigheterna Eldaren 6 m.fl., Ölandshamnen

Läs mer

Överenskommelse om exploatering med överlåtelse av fastigheten Telefonen 1

Överenskommelse om exploatering med överlåtelse av fastigheten Telefonen 1 Bilaga 2 1 (7) Mellan Danderyds kommun genom dess kommunstyrelse, nedan kallad Kommunen, och NYAB UNÄT Stocksunds Fastighetsutveckling AB (org.nr. 556990-9715), nedan kallat Bolaget, har under de förutsättningar

Läs mer

A N T A G A N D E H A N D L I N G

A N T A G A N D E H A N D L I N G 1(5) A N T A G A N D E H A N D L I N G Detaljplan för Kv. Hjulet m.fl. Falkenbergs kommun GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Upprättad 2012-12-21 Reviderad 2013-05-21 1. INLEDNING Detaljplanens syfte är att möjliggöra

Läs mer

MARKANVISNINGSAVTAL. Detta markanvisningsavtal tecknas för att reglera samarbetet kring en överlåtelse och exploatering av Fastigheten.

MARKANVISNINGSAVTAL. Detta markanvisningsavtal tecknas för att reglera samarbetet kring en överlåtelse och exploatering av Fastigheten. 2013-11-12 Sida 1 av 5 Mellan Sundbybergs kommun, nedan kallad Staden, org nr 212000-0175, och Einar Mattsson Projekt AB, org nr 556628-1920, nedan kallad Exploatören, har denna dag träffats följande MARKANVISNINGSAVTAL

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Antagandehandling

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Antagandehandling Datum 2014-02-03 Diarienummer 0901/07 Sida 1/5 GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Antagandehandling DETALJPLAN FÖR RÖRÖ 1:108 M FL RÖRÖ, ÖCKERÖ KOMMUN Datum 2014-02-03 Diarienummer 0901-11 Sida 2/5 BAKGRUND En genomförandebeskrivning

Läs mer

Markanvisningsavtal mellan Knivsta Kommun och Magnolia Bostad AB, avseende del av Ängby 1:1 KS-2015/488

Markanvisningsavtal mellan Knivsta Kommun och Magnolia Bostad AB, avseende del av Ängby 1:1 KS-2015/488 Kommunstyrelsens arbetsutskott 145 Utdrag ur PROTOKOLL OJUSTERAT 2015-09-07 Markanvisningsavtal mellan Knivsta Kommun och Magnolia Bostad AB, avseende del av Ängby 1:1 KS-2015/488 Förslag till beslut Kommunstyrelsens

Läs mer

Förslag på markanvisningsavtal finns mellan Sala kommun och Cazel AB i enlighet med, bilaga l.

Förslag på markanvisningsavtal finns mellan Sala kommun och Cazel AB i enlighet med, bilaga l. SALA Bilaga KS 2011/235/1 KOMMUN 1(1) 2011-11-08 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVAL TNNG Kommunstyrelsen nk, 1 O Försäljning av fastigheten Kompassen 2. Förslag på markanvisningsavtal finns mellan Sala kommun och

Läs mer

Bostäder vid Kvarnfallsvägen/Kvarnstensvägen

Bostäder vid Kvarnfallsvägen/Kvarnstensvägen 2007-10-22 Handläggare Kristina Bodin Tel: 031-792 12 62 UTSTÄLLNINGSHANDLING Diarienummer KS/2007:09 Detaljplan för Bostäder vid Kvarnfallsvägen/Kvarnstensvägen Partille kommun Västra Götalands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Tamburinen 1 m fl Del av Östra Eklanda G E N O M F Ö R A N D E B E S K R I V N I N G

Detaljplan för fastigheten Tamburinen 1 m fl Del av Östra Eklanda G E N O M F Ö R A N D E B E S K R I V N I N G Dnr 152/08 Upprättad 2011-11-28 1 Reviderad 2012-05-22 Detaljplan för fastigheten Tamburinen 1 m fl Del av Östra Eklanda Mölndals stad Västra Götalands län ANTAGANDEHANDLING G E N O M F Ö R A N D E B E

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Detaljplan för Getabrohult 1:9 m fl GRÖNKULLEN Bollebygds Kommun, Västra Götalands län Antagandehandling 2006-08-29 Detaljplan för Getabrohult 1:9 m fl, GRÖNKULLEN GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

Läs mer

Detaljplan för bostäder och verksamheter inom Nol 3:72 m fl. Ale kommun, Västra Götalands län

Detaljplan för bostäder och verksamheter inom Nol 3:72 m fl. Ale kommun, Västra Götalands län Detaljplan för bostäder och verksamheter inom Nol 3:72 m fl. Ale kommun, Västra Götalands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Beslut Godkänd av Samhällsbyggnadsnämnden 2013-03-21 Antagen av Kommunfullmäktige 2013-05-27

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 2008-09-04 Dnr: KS 2006.0884 MSB 2007.1728 1 (5) Detaljplan för del av Vist 10:2 industriområde etapp 3 i Ulricehamns stad, Ulricehamns kommun, Västra Götalands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

Läs mer

Förslag till riktlinjer för markanvisningar och exploateringsavtal Antagande

Förslag till riktlinjer för markanvisningar och exploateringsavtal Antagande Kommunfullmäktige Utdrag ur SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2015-06-09 Sid 54 Dnr KS 2015-306 Dpl 23 Förslag till riktlinjer för markanvisningar och exploateringsavtal Antagande Enligt ny lagstiftning

Läs mer

Diarienummer Ärendemening. 1 KS Tilläggsärende Försäljning av del av Norra Hestra Kyrkobol 1:4, Ådalens verksamhetsområde Hestra

Diarienummer Ärendemening. 1 KS Tilläggsärende Försäljning av del av Norra Hestra Kyrkobol 1:4, Ådalens verksamhetsområde Hestra K O M M U N F U L L M Ä K T I G E i Gislaveds kommun kallas härmed till sammanträde som börjar måndagen den 22 juni 2015, klockan 13:00 i Sessionssalen, Kommunhuset, Gislaved för att behandla följande

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Detaljplan för Flässjum 3:140 m fl BOSTÄDER VID HEMBYGDSVÄGEN Bollebygds Kommun, Västra Götalands län Antagandehandling 2006-09-07 Detaljplan för Flässjum 3:140 m fl. BOSTÄDER

Läs mer

PM ANGÅENDE ÖSTERSUNDS KOMMUNS FÖRSÄLJNING AV MARK

PM ANGÅENDE ÖSTERSUNDS KOMMUNS FÖRSÄLJNING AV MARK 2011-03-08 PM ANGÅENDE ÖSTERSUNDS KOMMUNS FÖRSÄLJNING AV MARK för grupphus/flerbostadshus i Lugnvik - Brittsbo och Torvalla - Ängsmon Östersunds kommun är inne i en expansiv fas. En ny arena ska byggas

Läs mer

MARKANVISNINGSAVTAL. Bilaga 1

MARKANVISNINGSAVTAL. Bilaga 1 Bilaga 1 Mellan Värmdö kommun, org nr 212000-0035, 134 81 Gustavsberg, ( Kommunen ), och Företaget, org nr xxxxxx-xxxx, adress, ( Bolaget ), har träffats följande MARKANVISNINGSAVTAL avseende upplåtelse

Läs mer

DETALJPLAN FÖR KOHOLMEN 1:200 OCH DEL AV KOHOLMEN 1:1 SALT & BOENDE Tjörns Kommun, Västra Götaland GF Konsult AB, Mark och exploatering, Ref: 219 292

DETALJPLAN FÖR KOHOLMEN 1:200 OCH DEL AV KOHOLMEN 1:1 SALT & BOENDE Tjörns Kommun, Västra Götaland GF Konsult AB, Mark och exploatering, Ref: 219 292 GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 2007-10-03 NORMALT PLANFÖRFARANDE (ANTAGANDEHANDLING) DETALJPLAN FÖR KOHOLMEN 1:200 OCH DEL AV KOHOLMEN 1:1 SALT & BOENDE Tjörns Kommun, Västra Götaland GF Konsult AB, Mark och

Läs mer

HENÅN 1:67 m.fl. GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Antagen av KF Laga kraft Henån, Orust kommun Västra Götalands län

HENÅN 1:67 m.fl. GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Antagen av KF Laga kraft Henån, Orust kommun Västra Götalands län Antagen av KF 2012-02-23. Laga kraft 2012-03-21 Detaljplan för seniorboende inom HENÅN 1:67 m.fl. Henån, Orust kommun Västra Götalands län Upprättad 2011-06-15, rev 2011-12-22 Till detaljplanen hör följande

Läs mer

MARKANVISNINGSAVTAL avseende del av fastigheten Sundbyberg 2:17 vid Kyrkogatan/Tulegatan i Sundbybergs kommun.

MARKANVISNINGSAVTAL avseende del av fastigheten Sundbyberg 2:17 vid Kyrkogatan/Tulegatan i Sundbybergs kommun. Mellan Sundbybergs kommun, org. nr 212000-0175, nedan kallat Staden och Näckström Fastigheter AB, org. nr 556556-5248, nedan kallat Exploatören har träffats följande Markanvisningsavtal. Staden och Exploatören

Läs mer

MARK- OCH GENOMFÖRANDEAVTAL. Höjdvägen. Höjdvägen 1(7) Berörda fastigheter: Berga 11:1, Berga 13:1 samt Berga 13:2.

MARK- OCH GENOMFÖRANDEAVTAL. Höjdvägen. Höjdvägen 1(7) Berörda fastigheter: Berga 11:1, Berga 13:1 samt Berga 13:2. Höjdvägen 1(7) MARK- OCH GENOMFÖRANDEAVTAL Höjdvägen Berörda fastigheter: Berga 11:1, Berga 13:1 samt Berga 13:2. Parter: Österåkers kommun, MBA Mark & Invest i Täby AB, Österåkersvatten AB. Utkast 2016-05-10

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Tid Plats 08:30-12:00 Utsikten, kommunhuset Hallsberg Beslutande ledamöter Andreas Svahn (S) (ordförande) Torbjörn Appelqvist (M) Magnus Andersson (S) Siw Lunander

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Detaljplan för Kv. Bocken 2008-02-20 Tanums kommun, Västra Götalands län Till detaljplanen hör följande handlingar: Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Fastighetsförteckning

Läs mer

IDROTTSANLÄGGNING LASSALYCKAN

IDROTTSANLÄGGNING LASSALYCKAN Antagandehandling Dnr 2007.0163 Detaljplan för IDROTTSANLÄGGNING LASSALYCKAN Ulricehamns kommun, Västra Götalands län 2007-10-19 GENOMFÖRANDEBESKRIVNING GF Konsult AB / Mark och exploatering Ref: 384 072

Läs mer

Markförsäljning med öppen budgivning för industritomt söder om Kappetorpsvägen del 2

Markförsäljning med öppen budgivning för industritomt söder om Kappetorpsvägen del 2 Markförsäljning med öppen budgivning för industritomt söder om Kappetorpsvägen del 2 Inbjudan till markförsäljning Den här inbjudan avser ett markområde inom detaljplan söder om Kappetorpsvägen. Markområdets

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING RIKTLINJER FÖR MARKANVISNING OCH FÖRSÄLJNING AV KOMMUNENS MARK

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING RIKTLINJER FÖR MARKANVISNING OCH FÖRSÄLJNING AV KOMMUNENS MARK KF 2015-01-29 6 Blad 1(6) RIKTLINJER FÖR MARKANVISNING OCH FÖRSÄLJNING AV KOMMUNENS MARK Med markanvisning avses en överenskommelse mellan kommunen och en byggherre som ger byggherren ensamrätt att under

Läs mer

Köpeavtal avseende del av fastigheten Generatorn 7 mm (HSB ek för)

Köpeavtal avseende del av fastigheten Generatorn 7 mm (HSB ek för) Teknik- och stadsbyggnadsförvaltningen () Datum 008-0- Handläggare Er Referens Vår Referens Kommunstyrelsen Köpeavtal avseende del av fastigheten Generatorn mm (HSB ek för) HSB Landskrona hyr lokaler inom

Läs mer

KS 17 10 SEPTEMBER 2014

KS 17 10 SEPTEMBER 2014 KS 17 10 SEPTEMBER 2014 KÖPEKONTRAKT Säljare: Köpare: Fastighet: Uppsala kommun, genom dess kommunstyrelse, org nr 212000-3005, nedan kallad Säljaren. Uppsala Kommun Skolfastigheter AB, org nr 556911-0751,

Läs mer

KÖPEAVTAL MARKÖVERLÅTELSE. 23:3 i Skåne län. SÄLJARE KÄVLINGE KOMMUN (212000-1058) Box 501 244 80 Kävlinge Tfn: 046-73 90 00

KÖPEAVTAL MARKÖVERLÅTELSE. 23:3 i Skåne län. SÄLJARE KÄVLINGE KOMMUN (212000-1058) Box 501 244 80 Kävlinge Tfn: 046-73 90 00 1 (5) KÖPEAVTAL FASTIGHET Del/ar av fastigheten/erna Kävlinge Löddeköpinge 14:4 och 23:3 i Skåne län. SÄLJARE KÄVLINGE KOMMUN (212000-1058) Box 501 244 80 Kävlinge Tfn: 046-73 90 00 KÖPARE BAKGRUND TILL

Läs mer

Köp av fastigheten Eldaren 6

Köp av fastigheten Eldaren 6 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Johanna Kindqvist 204-03-20 KS 204/0242 Rev 204-04-02 Kommunfullmäktige Köp av fastigheten Eldaren 6 Förslag till beslut Kommunstyrelsen får köpa fastigheten

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING. Detaljplan för del av Nötsäter 1:311, Dunkavlemyren. Tjörns Kommun, Västra Götaland

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING. Detaljplan för del av Nötsäter 1:311, Dunkavlemyren. Tjörns Kommun, Västra Götaland GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 2009-11-30 SAMRÅDSHANDLING Detaljplan för del av Nötsäter 1:311, Dunkavlemyren Tjörns Kommun, Västra Götaland 1. INLEDNING Genomförandebeskrivningen redovisar de organisatoriska,

Läs mer

Bostäder i kv Porträttet

Bostäder i kv Porträttet ANTAGANDEHANDLING september 2009 GENOMFÖRANDEBESKRIVNING TILLHÖRANDE DETALJPLAN FÖR Bostäder i kv Porträttet Tyresö 1:481-483 samt del av Tyresö 1:544, inom Tyresö kommun, Stockholms län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Datum: 2009-01-07 Dnr: 09TEK3

Tjänsteskrivelse. Datum: 2009-01-07 Dnr: 09TEK3 Tjänsteskrivelse 09TEK3 Förslag till beslut Att godkänna upprättat köpekontrakt gällande försäljning av fastigheten Öjebyn 3:459 i Piteå kommun, till 661102-8900, Annica Rönnqvist, Arnemark. Ärendebeskrivning

Läs mer

G ENOMFÖRANDEBESKRIVNING

G ENOMFÖRANDEBESKRIVNING 1(6) SPN-141/2008 214 G ENOMFÖRANDEBESKRIVNING tillhörande detaljplan för del av fastigheten Borg 11:2 med närområde inom Klockaretorpet i Norrköping, fysisk planering den 12 januari 2009 reviderad den

Läs mer

Upprättad 2011-05-02 och reviderad 2011-10-03 Lantmätare Eva Engman (Explo AB) och planarkitekt Åsa Svensson

Upprättad 2011-05-02 och reviderad 2011-10-03 Lantmätare Eva Engman (Explo AB) och planarkitekt Åsa Svensson Diarienummer PBN 2008/0008 214 Detaljplan för SKOGSHÖJD, SÄTILA 2:90 M FL, Sätila, Marks kommun, Västra Götalands län Upprättad 2011-05-02 och reviderad 2011-10-03 Lantmätare Eva Engman (Explo AB) och

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 1 [9] Mark- och exploateringsenheten 2009-01-20 rev 2009-09-17 Plannummer: 45-33 Referens Agneta Engver Lindquist DETALJPLAN FÖR Tullinge Trädgårdsstad, etapp 3 Tullinge Villastad, Botkyrka

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Antagandehandling Detaljplan för Kinnared 3:12 m fl, Hylte kommun Industriändamål Upprättad 2012-09-06

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Antagandehandling Detaljplan för Kinnared 3:12 m fl, Hylte kommun Industriändamål Upprättad 2012-09-06 GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Antagandehandling Detaljplan för Kinnared 3:12 m fl, Hylte kommun Industriändamål Upprättad 2012-09-06 1. INLEDNING Genomförandebeskrivningen redovisar de organisatoriska, tekniska,

Läs mer

Detaljplanen syftar till att genom normalt planförfarande skapa förutsättningar för nybyggnation av bostäder i Rönnäng.

Detaljplanen syftar till att genom normalt planförfarande skapa förutsättningar för nybyggnation av bostäder i Rönnäng. 1/6 1/6 2/6 GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 1. INLEDNING En genomförandebeskrivning har till uppgift att redovisa de organisatoriska, tekniska, ekonomiska och fastighetsrättsliga åtgärder som

Läs mer

K Ö P E A V T A L avseende fastighet

K Ö P E A V T A L avseende fastighet K Ö P E A V T A L avseende fastighet Säljare: Peab Bostad AB, (556237-5161), nedan kallad Säljaren, Box 808, 169 28 Solna Köpare: Österåkers Kommun, (212000-2890), nedan kallad Köparen, 184 86 Åkersberga

Läs mer

FASTIGHETSREGLERINGSAVTAL

FASTIGHETSREGLERINGSAVTAL Mellan Trelleborgs Hamn AB org.nr 556008-2413 (Överlåtaren), och Trelleborgs kommun org.nr 212000-1199 (Förvärvaren), har träffats följande 1 Bakgrund FASTIGHETSREGLERINGSAVTAL 1.1 Trelleborgs centralstation

Läs mer

KÖPEAVTAL. överlåter och försäljer härmed till. för en överenskommen köpeskilling om enmillionetthundrafemtiotusen (1.150.000) kronor.

KÖPEAVTAL. överlåter och försäljer härmed till. för en överenskommen köpeskilling om enmillionetthundrafemtiotusen (1.150.000) kronor. Ekerö Tennisklubb arrenderar i dag mark vid Ekebyhovsdalen för sin verksamhet. Anläggningen har två inomhusbanor och två utomhusbanor. Ekerö Tennisklubb avser nu genomföra en utökning av verksamheten genom

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Kommunstyrelsen Dnr: LKS 11/253/214 Datum: 2011-11-04 SAMRÅDHANDLING Detaljplan för BANSVIKSBROTTET Del av Kronberget 1:82, GENOMFÖRANDEBESKRIVNING INLEDNING Genomförandebeskrivningen redovisar de organisatoriska,

Läs mer

o 99 I ~ l) landstinget PROTOKOLLSUTDRAG LANDSTINGSSTYRELSEN Dm LD1 0/02757

o 99 I ~ l) landstinget PROTOKOLLSUTDRAG LANDSTINGSSTYRELSEN Dm LD1 0/02757 I ~ l) landstinget DALARNA o 99 LANDSTINGSSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum 2010-11-08 171 Förvärvav fastigheten Valhalla 2 I Falun Dm LD1 0/02757 Landstingsstyrelsen föreslår fullmäktige besluta

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Hjällsnäs 8:30 m fl Gråbo Centrum i Lerums kommun

Detaljplan för fastigheten Hjällsnäs 8:30 m fl Gråbo Centrum i Lerums kommun KS10.431 Detaljplan för fastigheten Hjällsnäs 8:30 m fl Gråbo Centrum i Lerums kommun Genomförandebeskrivning samrådshandling 2012-05-22 Genomförandebeskrivning En genomförandebeskrivning redovisar de

Läs mer

KANONEN (Optiumusvägen 15) i VILUNDA i Upplands Väsby kommun

KANONEN (Optiumusvägen 15) i VILUNDA i Upplands Väsby kommun Detaljplan för Antagandehandling Januari 2012 Normalt planförfarande (PBL 1987:10) KANONEN (Optiumusvägen 15) i VILUNDA i Upplands Väsby kommun GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Genomförandebeskrivningen behandlar

Läs mer

Markanvisningsavtal med Bolagsnamn avseende del av Edsberg 10:8, Edsberg, Sollentuna

Markanvisningsavtal med Bolagsnamn avseende del av Edsberg 10:8, Edsberg, Sollentuna 1 Parter Mellan Sollentuna kommun (org.nr 212000-0134), nedan kallad Kommunen, och Bolagsnamn (org.nr xxxxxx-xxxx), nedan kallat Bolaget, har under förutsättning som anges i 10 nedan träffats följande

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING UTSTÄLLNINGSHANDLING 1 [6] 2011-10-24 Plannummer: 53-31 Referens Kristofer Uddén DETALJPLAN FÖR Tornet 4 m.m. (f.d. Tornbergsskolans tomt) Botkyrka kommun GENOMFÖRANDEBESKRIVNING BOTKYRKA KOMMUN GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

Läs mer

Byte av mark med ägare till Carlsson & Co rörande fastigheterna Reparatören 9 och 10, Skogstorp 3:49 och Tröinge 6:75. KS 2014-396

Byte av mark med ägare till Carlsson & Co rörande fastigheterna Reparatören 9 och 10, Skogstorp 3:49 och Tröinge 6:75. KS 2014-396 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2014-11-11 328 Byte av mark med ägare till Carlsson & Co rörande fastigheterna Reparatören 9 och 10, Skogstorp 3:49

Läs mer

Försäljning av mark för parhus i Brittsbo

Försäljning av mark för parhus i Brittsbo 2015-01-28 Försäljning av mark för parhus i Brittsbo Sida 1 av 6 Attraktiva Brittsbo Östersunds kommun har planlagt Brittsbo i syfte att kunna erbjuda invånarna bostadsbyggande i ett attraktivt naturskönt

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Detaljplan för del av Ryland 3:2 m.fl. TANUMSHEDE CENTRUM DEL 1

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Detaljplan för del av Ryland 3:2 m.fl. TANUMSHEDE CENTRUM DEL 1 ANTAGANDEHANDLING Upprättad 2014-05-13, justerad 2015-03-25 GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Detaljplan för del av Ryland 3:2 m.fl. TANUMSHEDE CENTRUM DEL 1 Tanums kommun, Västra Götalands Län Ditrix AB INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

'l:: \:) ) l \. i..---"\,

'l:: \:) ) l \. i..---\, Kommunstyrelsens handling nr 12/2011 _1)-'".I'" "" ~.. IZatrineholms kommun " j) /.- /' /ll~j1 -j i 1 l t - r:j.: i,j 'l:: \:) ) l \. i..---"\, Sid 1(4) Mellan Katrineholms kommun, 212000-0340, 641 80

Läs mer