PROTOKOLL Tekniska nämnden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PROTOKOLL Tekniska nämnden 2015-06-24"

Transkript

1 sid 1 av 35 Plats och tid: Mörrumssalen, klockan 13:15-18:55 Beslutande: Mats Dahlbom Ordförande (C) Britt Kilsäter Ledamot (M) Anneli Bengtsson Vice Ordförande (S) Katrin Johansson Ledamot (S) Tor Billing Ledamot (SD) Ivo Akum Ledamot (S) Sten Hedlund Ledamot (MP) Stig Johansson Ledamot (S) Jörgen Kronsell Ledamot (MP) Tjänstgörande ersättare: Närvarande ersättare: Mats Olausson, (M) ersättare för Lars Hasselgren, (M) Jan-Erik Abrahamsson, (S) ersättare för Amanda Nilsson, (S) Magnus Dagmyr, (S) ersättare för Stig Johansson, (S), Roy Johansson, (C), Magnus Dagmyr, (S), Bo Bogheim, (SD) t o m 112, Gunnar Fastén, (MP) t o m 115, Bo Sandgren, (S) Övriga: Tf förvaltningschef Thomas Andersson, , verksamhetscontroller Anette Ericson 95, ekonom Susanne Andersen 95-98, VA-chef Patrik Hellsberg, , entreprenading. Peter Hammarström, , gatuingenjör Jonas Johansson, ,enhetschef kost Christina Svensson, , fastighetschef Ulf Ohlsson, , fastighetsförvaltare Lars Persson, , trafikingenjör Per Ingströmer Utses att justera: Sten Hedlund (MP) Paragrafer: Justeringsdatum: Sekreterare Ordförande Justerande Gertrud Persson Mats Dahlbom Sten Hedlund

2 Anslag/Bevis sid 2 av 35 Organ: Tekniska nämnden Sammanträdesdatum: Datum då anslaget sätts upp: Datum då anslaget tas ner: Förvaringsplats för Rådhuset protokollet: Underskrift:

3 Innehållsförteckning sid 3 av Godkännande av dagordning / Kompass Karlshamn - information av Anette Ericson / Ekonomisk rapport januari-maj / Revidering TN resultatuppföljning mål och ekonomi tertial / Ny attestordning / Belysningsutredning 2013/ Utredning enskilda vägar - Områdesindelning samt drift- och underhållsplan 2012/ Motion angående trafiken på Erik Dahlbergsvägen 2014/ Information - Utbyggnad av VA Matvik-Hällaryd 2014/ Information - Överföringsledning Mörrum - Sternö 2013/ Utredning inför ombyggnad av Långasjöns vattenverk 2014/ Yttrande försök med tvårätters, särskilt boende 2013/ Redovisning kontrollrapport Östralycke servicehus 2014/ Östralycke restaurang - Ombyggnad och upprustning av restaurangdel 2015/ Planerat fastighetsunderhåll t o m v / Strategisk fastighetsplanering - rapport junisammanträdet 2014/ Tubbarydsanläggningen - rapport junisammanträdet 2012/ s yttrande om samråd för detaljplan Stensötan 4, Syrenen 16 och del av Karlshamn 4:1 2015/ s yttrande om samråd för detaljplan Karlshamn 9:28 och del av Karlshamn 9:2 2015/ Ytterligare fördyring av beräknad entreprenadkostnad för Nyemöllevägens nya vägsträckning mot Strömmarondellen 2011/ TN, AHA-metoden, utvärdering av delresultat vid samhällsbyggnadsförvaltningen 2014/ Barnkonventionen - Barnchecklista 2015/ Förvaltningschefen informerar / Presidiet informerar / Handlingar för kännedom junisammanträdet / Anmälda delegationsbeslut junisammanträdet 2015/ Beslutsuppföljning junisammanträdet 2015/

4 94 Godkännande av dagordning / sid 4 av 35 s beslut att godkänna dagordningen Presentation av städchef Pelle Karlsson lyfts ur.

5 sid 5 av Kompass Karlshamn - information av Anette Ericson / s beslut att godkänna informationen Verksamhetscontroller Anette Ericson informerar om Kompass Karlshamn. Dokumentet är en tydlig styrkedja från fullmäktige ner till nämnderna och vidare ner i organisationen. Kommunfullmäktige kommer att ta beslut om ett program under hösten. Kommunprogrammet ska innehålla fem inriktningsmål och till varje inriktningsmål ska strategier tas fram. Tre gånger per år kommer tekniska nämnden få resultatuppföljning för mål och ekonomi. Samtliga redovisningar skickas till fullmäktige.

6 sid 6 av Ekonomisk rapport januari-maj /2403 s beslut att godkänna ekonomisk rapport för perioden januari-maj 2015 Driftbudget TN exkl VA har en periodavvikelse för januari-maj på tkr och en prognostiserad helårsavvikelse på 0 tkr (nämnden -100 tkr och Förvaltningsledning/kansli +100 tkr). VA-enheten har en periodavvikelse för januari-maj på +804 tkr och en prognostiserad helårsavvikelse på 0 tkr. Investeringsbudget TN exkl VA har under januari-maj förbrukat -14,4 mnkr av årets investeringsbudget på - 39,8 mnkr. Den prognostiserade helårsavvikelsen är -4,4 mnkr och avser till största del ökade utgifter för ledningsflytt vid utbyggnad av anslutningsväg mellan Nymöllevägen och Strömmarondellen. kommer att begära ett extra anslag hos fullmäktige på -4,2 mnkr för färdigställande av väganslutningen hösten VA-enhetens investeringsinkomster är under perioden januari-maj 1,1 mnkr av budgeterade 12,0 mnkr och av budgeterade investeringsutgifter på -38,2 mnkr har -6,9 mnkr förbrukats, vilket ger nettoinvesteringar på -5,8 mnkr för perioden. Den prognostiserade helårsavvikelsen är 0 mnkr. Ekonomisk rapport januari-maj 2015 TN exkl VA Ekonomisk rapport januari-maj 2015 VA-enheten Ekonomikontoret Tf förvaltningschef Thomas Andersson Gatu- och parkchef Marie Louise Svensson Wickström VA-chef Patrik Hellsberg Fastighetschef Ulf Ohlsson Driftchef Mattias Pettersson Enhetschef Kostservice Marie Stanleysson Enhetschef Kostservice Diana Sjöström Enhetschef Kostservice Christina Svensson Städchef Pelle Karlsson Skorstensfejarmästare Lars Strandberg

7 Ekonom Susanne Andersen Ekonom Lisa Sunesson Ekonom Camilla Bengtsson Trafikingenjör Per Ingströmer sid 7 av 35

8 sid 8 av Revidering TN resultatuppföljning mål och ekonomi tertial /2083 s beslut att godkänna revidering av resultatuppföljning mål och ekonomi tertial Vattenverket vid Långasjön är till åldern kommet, byggt 1969, och det finns ett stort upprustningsbehov inom en snar framtid. Idag uppfyller verket inte Livsmedelsverket kriterier gällande säkerhetsbarriärer för att undvika t ex cryptosporidium, giardia, algtoxiner mm. Flertalet brister i arbetsmiljö finns. Reservkraft och reservvattentäkt saknas. föreslog styrelsen att ge tekniska nämnden i uppdrag att påbörja projektering för ett nytt vattenverk vid Långasjön. Kommunstyrelsen beslutade att ge klartecken för detta. Upphandling av Partneringentreprenör har påbörjats samt arbetet med att köpa mark i Froarp. Upphandlad konsult letar efter en ny reservvattentäkt. Nuvarande omklädnings- och kontorslokaler i Tubbaryd rymmer inte nuvarande verksamhet eller uppfyller dagens krav på arbetsmiljö. Det är av stor vikt att åtgärda bristerna i arbetsmiljön som påtalats av både personal och enhetschefer. Personalavdelningen har genomfört enkät om inomhusklimat, Fastighetsenheten OVK, Alviva arbetsplatskartläggning på anläggningen med fokus på arbetslokaler, omklädningsrum och personalutrymme och Conservator har inventerat fukt- och inomhusmiljöproblem samt gjort radonmätning. Undersökningarna visar att en total renovering eller nybyggnation krävs för att uppnå friska och ändamålsenliga lokaler. Östralycke kök har nyligen åtgärdats efter viteskrav från Miljöförbundet Blekinge Väst för att få fortsätta vara i bruk. Miljöförbundet anser att ombyggnad senast 2018 är avgörande för en fortsatt verksamhet. Österslättsskolans kök och matsal behöver även renoveras. Miljöförbundet Blekinge Väst har i inspektionsrapport redan från december 2010 skrivit att köket är i mycket stort behov av renovering för att framöver vara godkänd som livsmedelslokal. Om kökslokalerna inte renoveras kan det inte längre bedrivas verksamhet i form av tilllagningskök och det stora antalet portioner kan inte tillagas på några andra kök inom Kostservice. Efter tekniska nämndens beslut, TN 56/2015, att bryta ut renoveringarna av Östralycke kök och Österslättsskolans kök ur genomförandeplanen och lägga till en vagnhall på Stenbackanavet som steg 1, ska nu fokus 2015 ligga på att föra en dialog med alla berörda parter (Fastighet, KABO, Omsorgen och Utbildning). Det är av största vikt att arbetet kring dessa ombyggnationer inte stannar upp för att verksamheten ska kunna säkra produktionen och ha en säker arbetsmiljö för personalen.

9 sid 9 av 35 Den ekologiska andelen var enligt mätningen i april 26,7 % och Kostservice räknar med ett helårsutfall över uppsatt mål på 25 %. s sjukfrånvaro minskar under första kvartalet Revidering resultatrapport TN tertial Verksamhetscontroller Anette Ericson Kommunfullmäktige Tf förvaltningschef Thomas Andersson Gatu- och parkchef Marie Louise Svensson Wickström VA-chef Patrik Hellsberg Fastighetschef Ulf Ohlsson Driftchef Mattias Pettersson Enhetschef kost Christina Svensson Enhetschef kost Marie Stanleysson Enhetschef kost Diana Sjöström Städchef Pelle Karlsson Skorstensfejarmästare Lars Strandberg Ekonom Susanne Andersen Ekonom Lisa Sunesson Ekonom Camilla Bengtsson Trafikingenjör Per Ingströmer Personalutvecklare Berith Håkansson

10 98 Ny attestordning /44 sid 10 av 35 s beslut att anta ny attestordning för driftbudget från och med att attestordning för driftbudget upphör att gälla Ny attestordning för driftbudget krävs från och med på grund av ny markförvaltare, enhetschef Kostservice med samordnaruppdrag samt pensionerad arbetsledare Driftgruppen. Ny attestförteckning Tf förvaltningschef Thomas Andersson Ekonom Susanne Andersen Ekonom Lisa Sunesson Ekonom Camilla Bengtsson Systemansvarig Jörgen Nilsson Envar attestant Ekonomikontoret Lönekontoret

11 99 Belysningsutredning 2013/2996 sid 11 av 35 s beslut att godkänna informationen att återrapportering sker Gatuenheten har fått i uppdrag att ta fram en belysningsstrategi för funktionsbelysning i Karlshamns. Arbetet är nu i sitt slutskede och färdig handling kommer att gå till byggnadsnämnden och avdelningen för tillväxt och utveckling för samråd. Belysningsstrategin ska därefter till fullmäktige för beslut. Belysningsstrategin innehåller följande: Introduktion, Metod och utgångspunkt, Vision och målsättning, Analys, Belysningsprinciper, Belysningsteknologi, Belysningskategorier. Tjänsteskrivelse från gatuingenjör Jonas Johansson Gatu- och parkchef Marie Louise Svensson Wickström Gatuingenjör Jonas Johansson Ekonom Lisa Sunesson

12 sid 12 av Utredning enskilda vägar - Områdesindelning samt drift- och underhållsplan 2012/2435 s beslut att tekniska nämnden godkänner områdesindelning i enlighet med upprättade dokument att tekniska nämnden godkänner drift- och underhållsmoment i enlighet med upprättade dokument att ärendet avslutas och avförs från beslutsuppföljningslistan Gatuenheten har tillsammans med konsult under 2012 gjort en nulägesanalys av de enskilda vägarna där Karlshamns är ansvarig för drift- och underhåll. Materialet från denna nulägesanalys och dokument från trafikverket har legat till grund för olika moment som bör utföras på de enskilda vägarna för bästa möjliga resultat. Samtidigt som arbetet med moment har pågått har en långsiktig underhållsplan tagits fram. Detta arbete har utmynnat i en områdesindelning för de enskilda vägarna. Områdesindelning, moment, årsplanering och karta Gatu- och parkchef Marie Louise Svensson Wickström Gatuingenjör Jonas Johansson Ekonom Lisa Sunesson

13 sid 13 av Motion angående trafiken på Erik Dahlbergsvägen 2014/2914 s beslut att föreslå fullmäktige att avslå motionen. Reservation Ledamöterna Sten Hedlund, (MP) och Jörgen Kronsell, (MP) reserverar sig mot beslutet. Trafikingenjören anser att dubbdäcksförbud på Eriks Dahlbergsvägen skulle kraftigt minska trafiken på Erik Dahlbergsvägen och fördela ut den på mindre lämpliga alternativ. Dubbdäcksförbud i hela stadskärnan skulle medföra att man tvingar fram valet av ett dubbfritt alternativ vilket leder till högre olycksrisk på landsbygden. I mittremsan, vid polisstationen och på Surbrunnens lekplats står många träd främst lindar. De har en stor bladmassa och tar redan idag upp en stor mängd stoft. Att plantera ny vegetation i anslutning till Erik Dahlbergsvägen i t.ex. mittremsan är svårt. Jordvolymen är helt bemängd med rötter. När lindarna ska bytas ut kan träd med egenskaper som förslaget beskriver beaktas. Vi ny etablering av växter måste även god sikt genom och över vegetationen beaktas för trafiksäkerhetens skull. Tjänsteskrivelse Kommunfullmäktige Gatu- och parkchef Marie Louise Svensson Wickström Trafikingenjör Per Ingströmer Gatuingenjör Jonas Johansson

14 sid 14 av Information - Utbyggnad av VA Matvik-Hällaryd 2014/2519 s beslut att godkänna informationen att ärendet återrapporteras Beslut om att utöka verksamhetsområdet för vatten och spillvatten togs av Kommunfullmäktige Projektering samt förfrågningsunderlag blir klart i juni. Anmälan om samråd enligt 12 KAP 6 miljöbalken för ledningar samt ansökan om Strandskyddsdispens är inskickade likaså ansökan om Lantmäteriförrättning. Förfrågningsunderlaget kommer att läggas ut under E-avrop och kommer att ligga ute under sommaren. Tjänsteskrivelse daterad Entreprenadingenjör Peter Hammarström VA-chef Patrik Hellsberg VA-ingenjör Carina Fast Ekonom Lisa Sunesson

15 sid 15 av Information - Överföringsledning Mörrum - Sternö 2013/2014 s beslut att godkänna informationen att återrapportering sker Projektering av VA-ledningar och pumpstationer har utförts av Tyréns Infrakonsult i Kristianstad och förfrågningsunderlaget beräknas bli klart nu i juni månad. Tillståndsprocessen kopplad till projekteringen visade att ett nytt tillstånd behövde sökas för Sternö avloppsreningsverk. Arbetet med denna ansökan samt andra miljötillstånd för själva överföringsledningen har pågått under våren. Färdig tillståndsansökan för Sternö reningsverk bedöms kunna skickas till Länsstyrelsen i slutet av augusti i år. Tjänsteskrivelse daterad VA-chef Patrik Hellsberg Entreprenadingenjör Peter Hammarström Ekonom Lisa Sunesson

16 sid 16 av Utredning inför ombyggnad av Långasjöns vattenverk 2014/484 s beslut att godkänna informationen att återrapportering sker föreslog styrelsen att ge tekniska nämnden i uppdrag att påbörja projektering för ett nytt vattenverk i Långasjö. Kommunstyrelsen beslutade att ge klartecken för detta. Upphandling av Partneringentreprenör har påbörjats samt arbetet med att köpa mark i Froarp. Tjänsteskrivelse VA-chef Patrik Hellsberg Tf förvaltningschef Thomas Andersson Driftledare Per Andersson Processingenjör Ida Schyberg Ekonom Lisa Sunesson

17 sid 17 av Yttrande försök med tvårätters, särskilt boende 2013/3045 s beslut att tekniska nämnden beslutar att kostenheten återkommer med investeringsbehov samt eventuell utökad bemanning i äldreomsorgsköken under tiden Östralyckes kök är under renovering att tekniska nämnden beslutar att skjuta upp införandet av tvårätters på särskilt boende till Östralyckes kök är renoverat och åter i bruk Efter en beställning av tvårätters på särskilt boende från omsorgsnämnden beslutades det att kostenhetens äldreomsorgskök skulle prova på att erbjuda tvårätter under åtta veckor för att sedan utvärdera behov av investeringar och eventuellt behov av utökad bemanning. Utvärderingen visar att om vi skulle genomföra tvårätters till särskilt boende idag så skulle investeringar av utrustning och maskiner behövas samt även utöka bemanningen. Den största svårigheten ser dock köken i platsbristen, tre av de fem köken behöver utrustning som de längre fram inte har plats för. Platsbristen kommer att förvärras ytterligare under ombyggnationen på Östralyckes kök och vi ser ingen möjlighet att börja med tvårätters på särskilt boende innan Östralyckes kök är renoverat och åter i bruk. Med en omfördelning av produktionen ska vi försöka få bort lite av problemet med platsbristen. Tjänsteskrivelse Omsorgsnämnden Enhetschef kost Christina Svensson Tf förvaltningschef Thomas Andersson Ekonom Camilla Bengtsson

18 sid 18 av Redovisning kontrollrapport Östralycke servicehus 2014/3612 s beslut att tekniska nämnden godkänner uppföljning av reparationerna i Östralycke att tekniska nämnden godkänner att Östralycke fortsätter bedriva verksamheten som tillagningskök till den planerade ombyggnationen att återrapportering sker i januari 2016 Föreläggande/förbud med vite på Östralyckes kök icerades till tekniska nämnden Miljöförbundet Blekinge Väst slog ner på sju punkter. En åtgärdsplan skapades och har nu genomförts i två etapper. Miljöförbundet godkänner samtliga åtgärder enligt rapport Tjänsteskrivelse daterad Enhetschef kost Christina Svensson Ekonom Camilla Bengtsson

19 sid 19 av Östralycke restaurang - Ombyggnad och upprustning av restaurangdel 2015/2804 s beslut att tekniska nämnden hemställer hos fullmäktige att tkr för köksutrustning och matsalsmöbler till Östralycke anvisas i budget Kommunfullmäktige beslöt den 7 oktober 2013 att Karlshamnsbostäder genomför ny- och ombyggnadsinvesteringen av Östralycke. 1 december 2014 beslutade fullmäktige om en investeringsram på ca 160 mkr exkl. moms. Redan i den ursprungliga utredningen om Östralycke fanns en angivelse om att köks/restaurangdelen skulle rustas upp och byggas om. Helt i likhet med vad som gjordes i samband med Gustavsborgsprojektet. Detta uppdrag har senarelagts eftersom en utredning om kökens organisation och utformning har genomförts. Det fanns ingen anledning till att göra ett arbete förrän förutsättningarna klarlagts. Utredning är nu klar och kostenheten/fastighetsenheten har framfört krav på nödvändigheten av upprustning och ombyggnad. Dels av arbetsmiljö- och hälsoskäl, dels för att anpassa verksamheten till utredningen. Kostnaden för byggnationen ingår i Karlshamnsbostäders ansvar medan en finansierar och i framtiden ansvarar för kökets tekniska utrustning och möblering av matsal. Kostnad köksutrustning 8200 tkr. Kostnad möbler matsal 925 tkr. Arbetsgrupp för projektets genomförande kommer att utses från berörda verksamheter och arbetet sker enligt nedan. Fas 1. Omfattar upprättande av vision/verksamhetsprogram, projektering, kostnadsberäkning och tidplan. Fas 2. Omfattar upphandling, formella tillstånd och slutlig produktionskalkyl. Fas 3. Genomförande. Planerad byggstart är hösten Tjänsteskrivelse från fastighetschef Ulf Ohlsson Kommunfullmäktige Tf förvaltningschef Thomas Andersson Fastighetschef Ulf Ohlsson Enhetschef kost Christina Svensson Ekonom Camilla Bengtsson

20 sid 20 av Planerat fastighetsunderhåll t o m v /3663 s beslut att godkänna redovisningen att återrapportering sker Fastighetsförvaltare Lars Persson har sammanställt en redovisning av planerat underhåll som avser vecka 23, Redovisning läge vecka 23 Fastighetsförvaltare Lars Persson Fastighetschef Ulf Ohlsson Ekonom Susanne Andersen

21 sid 21 av Strategisk fastighetsplanering - rapport junisammanträdet 2014/3618 s beslut att godkänna fastighetschefens redogörelse beslutade : Att återrapportering sker Att i samband med återrapporteringen fastighetschefen informerar om ens fastighetsbestånd, 5 årig underhållsplan, lokalförsörjningsplan, hyresavtal för biblioteket i Citygallerian, tomma lokaler i ens fastighetsbestånd. Kommunens fastighetsbestånd mars 2015 uppgick till kvm. fördelat enl. följande: VERKSAMHETSTYP ANTAL kvm BTA Skolor Barnomsorg Socialomsorg Förvaltning Fritid Kultur Turism Gymnasium Blandad verksamhet Kontor-Affär Föreningar Räddningstjänsten Bostäder Offentliga toaletter 1 9 Summa Aktuella ytor avser mars 2015 UTBF 72% Fritid 14% Övriga 14% Femårig underhållsplanering redovisas i separat dokument. Framtagande av lokalförsörjningsplan är helt beroende på de brukande verksamheternas behovsanalys på kort och lång sikt. Inom både omsorgsförvaltningen och utbildningsförvaltningen arbetas det med framtagande av behovsbeskrivning. I det arbetet är lokalförsörjningsgruppen och fastighetsenheten en stödjande resurs. Hyresavtal bibliotek Citygallerian. Hyresavtal mellan JN von Bergen & son och Karlshamns avseende bibliotek är tecknat för tiden till Avtalet avser fyra lokaler i Citygallerian med

22 sid 22 av 35 en total yta av 1247 kvm. Den avtalade hyran är per år inkl. el, va, värme, varmvatten, kyla och ventilation. Tomma lokaler i det ala fastighetsbeståndet: Djurpark Björkliden Asarum. Skyddsrum Lingonbacken Karlshamn Hus Kapten Holms väg Kiosk Kolonigatan (innehåller transformatorstation KEAB) Bygdegården Tärnö Kyrkskolan Asarum Ringamåla skola Halasjö idrottsplats Rektorsbostad Hästarydsskolan Mörrum Åryd skola Femårig underhållsplanering Tf förvaltningschef Thomas Andersson Fastighetschef Ulf Ohlsson Kommunstyrelsen för kännedom Ekonom Susanne Andersen

23 sid 23 av Tubbarydsanläggningen - rapport junisammanträdet 2012/3134 s beslut att godkänna informationen Kontors- och personalbyggnad på Tubbaryd byggdes i anslutning till sammanslagningen Under senare år har verksamheterna förändrats och är därmed inte ändamålsenliga men framför allt upplevs inomhusmiljön som ytterst besvärande med risk för hälsa och välbefinnande. Med detta som bakgrund har genomgripande utredningar genomförts av konsulten Conservator och i samarbete med företagshälsovården. Undersökningarna visar att en total renovering eller nybyggnation erfordras för att uppnå friska och ändamålsenliga lokaler. Fastighetsenheten har 2013 genomfört en förstudie med två handlingsalternativ: 1. Om och tillbyggnad av befintliga lokaler. 2. Nybyggnad inom området. Investeringsutgiften vid en om- och tillbyggnad beräknades 2013 till tkr. Investeringsutgiften vid nybyggnad beräknades till tkr. Dåvarande projektgrupp tog efter noggrant övervägande ställning för nybyggnation eftersom det bl.a. skulle ge bästa arbetsmiljön och möjlighet för framtida utveckling av området. Anläggningen är tänkt inrymma cirka 120 medarbetare. Under pågående budgetarbete har frågan väckts om det är möjligt att ersätta nuvarande lokaler med Rörmokaren 1 (f d Photomic) genomförde Projektbyggaren en studie för att kostnadsberäkna en ombyggnation av rörmokaren till kontorsändamål för omsorgsförvaltningens räkning. Uppdraget var att projektera för cirka 70 kontorsarbetsplatser med tillhörande samtalsrum och personalutrymmen beräknade Projektbyggaren ombyggnadskostnaden till tkr. Därtill kommer kostnaden för inköp av fastigheten. Driftskostnaden beräknades till tkr/ år. En ombyggnation utifrån de tekniska verksamheternas lokalbehov på cirka 1125 m2 indikerar en kostnad av tkr. exklusive förvärv av fastigheten. Detta alternativ blir därmed något dyrare än nyproduktion på Stensättaren. Övrigt som talar mot Rörmokaren är gångsträckan mellan personalutrymmen, verkstäder och garage blir cirka 250 m vilket troligtvis innebär att personalen kommer att sitta i verkstaden och äta sin frukost och lunch. Spilltiden blir lång vid interna transporter. Behovet av parkeringsytor för besökande och tjänstebilar blir svårt att tillgodose. Detaljplanen och tomtens storlek omöjliggör en eventuell framtida utvidgning. Tjänsteskrivelse från fastighetschef Ulf Ohlsson Tf förvaltningschef Thomas Andersson Fastighetschef Ulf Ohlsson Kommunstyrelsen för kännedom Ekonom Susanne Andersen

24 sid 24 av s yttrande om samråd för detaljplan Stensötan 4, Syrenen 16 och del av Karlshamn 4:1 2015/2645 s beslut att stödja de tekniska enheternas yttranden Planen möjliggör tillägg av mindre del mark från Karlshamn 4:1 för intilliggande privatägda fastigheter. Markanvändningen för del av Karlshamn 4:1 ändras från allmän plats till tomtmark för att kunna säljas vidare till fastighetsägarna av Stensötan 4 och Syrenen 16. Yttranden från de tekniska enheterna: Gatuenheten, trafikenheten, fastighetsenheten och driftenheten har inget att erinra. VA-enheten: Befintliga va-ledningar: Inom detaljområdet berörs inte befintliga ala va-ledningar med nuvarande planändring. Utökning av fastighetsyta: I samband med fastighetsreglering som innebär en förändring av fastighetens bostadsyta eller tomtyta, ska fastighetsägaren ta kontakt med VA-enheten för att korrigera anslutningskostnaden enligt gällande taxa. I övrig har VA-enheten inte något att erinra mot planändringen. Tjänsteskrivelse från trafikingenjör Per Ingströmer daterad Byggnadsnämnden Trafikingenjör Per Ingströmer VA-chef Patrik Hellsberg VA-ingenjör Carina Fast

25 sid 25 av s yttrande om samråd för detaljplan Karlshamn 9:28 och del av Karlshamn 9:2 2015/2646 s beslut att stödja de tekniska enheternas yttranden Planen möjliggör tillägg av en mindre del av Karlshamn 9:2 till Karlshamn 9:28 Markanvändningen för del av Karlshamn 9:2 ändras från allmän platsmark till tomtmark för att kunna säljas och läggas till Karlshamn 9:28. För att fastighetsägaren till Karlshamn 9:28 ska kunna erhålla ett servitut för användande av skogsväg på Karlshamn 9:2 som utfart planläggs denna som allmän plats natur. Yttrande från de tekniska enheterna: Gatuenheten, trafikenheten, fastighetsenheten och driftenheten har inget att erinra. VA-enheten: Avtal, standarder etc vid avsett inköp av mark: Faktorer som påverkar taxan är förändringar i tomt- eller bebyggd yta. För att denna ska bli korrekt ska fastighetsägaren kontakta VA-enheten. Detta gäller vid avsett inköp av den arrenderade marken. Avtal, standarder etc vid framtida förändring, t ex avstyckning: Vid avstyckning måste ny förbindelsepunkt gentemot det ala VA-nätet upprättas för varje enskild fastighet. Varje enskild fastighetsägare måste då kontakta VA-enheten. Avstyckning och förändrad bebyggd yta påverkar även taxan. Övrigt: Vi kan se att VA-frågan kan medföra begränsningar för fastigheten som fastighetsägaren behöver ha i åtanke vid förändringar. Tjänsteskrivelse från trafikingenjör Per Ingströmer daterad Byggnadsnämnden Trafikingenjör Per Ingströmer VA-chef Patrik Hellsberg VA-ingenjör Carina Fast Ekonom Lisa Sunesson

26 sid 26 av Ytterligare fördyring av beräknad entreprenadkostnad för Nyemöllevägens nya vägsträckning mot Strömmarondellen 2011/2198 s beslut att med ändring av tidigare framställan, begära ytterligare 4,2 mnkr från styrelsen för färdigställandet av Nyemöllevägens nya anslutning mot Strömmarondellen Samtliga projektets delar har blivit dyrare än tidigare bedömt, vilket innebär att ytterligare medel måste tillskjutas projektet för att den nya vägsträckningen ska kunna byggas. Förklaring: Samtliga projektets delar har blivit dyrare. Fjärrvärmeledningen var flyttad sen tidigare, men övriga ledningsarbeten uppskattades till ca 1,5 Mkr och hamnar på 2.1 Mkr (om utbyte av spillvattenledning kostar Kr). Konsultarvodet blev också minst 0,5 MKr dyrare eftersom de komplicerade förhållanden som råder på platsen kräver en mycket omfattande handling. Kostnaden för vägentreprenaden steg från 2.5 MKr till 4.0 MKr (om utbyte av spillvattenledningen kostnadsuppskattas till 0,5 Mkr). Många lösningar för att få en fungerande helhet har krävts, exempelvis flytt av infart till Autoverkstaden med dagvattenlösning, plantering av 4 nya träd, vägräcke mot Sölvesborgsvägen, komplicerat stödmursbygge i 2 delar mot Nyemöllevägen. Ytterligare 0,5 MKr behövs om något oförutsett inträffar, vanligtvis 10 % av projektkostnaden. Konsulten har ännu inte färdigställt kostnadsuppskattningen baserat på färdigt förfrågningsunderlag, men denna bedömning bygger ändå på betydligt mer vetskap om verkliga förhållanden är den tidigare uppskattningen. Upparbetade medel och uppskattad resterande kostnad för vägprojektet i Strömma Upparbetade medel : Konsulttjänster inklusive detaljplanearbete: Kr Flytt av fjärrvärmeledning inklusive återställning av mark Kr Övrigt Kr Totalt: Kr Kostnadsbedömning för återstående del av projektet: 4,5 MKr för vägentreprenad inklusive byte av spillvattenledning Kr KEAB (el) Kr Skanova (tele) Kr CSAB (fiber) Sweco (konsult)

27 Oförutsett Kr Totalt Kr sid 27 av 35 Återstående medel: Kr har i skrivelse till fullmäktige, daterad , begärt 1,5 mnkr. Utöver detta behövs därmed ytterligare kr för att projektet ska kunna slutföras. Kommunstyrelsen Tf förvaltningschef Thomas Andersson Trafikingenjör Per Ingströmer Ekonom Lisa Sunesson Ekonom Susanne Andersen

28 sid 28 av TN, AHA-metoden, utvärdering av delresultat vid samhällsbyggnadsförvaltningen 2014/2015 s beslut att godkänna redovisningen AHA-metoden har utvecklats av en forskargrupp på Karolinska Institutet i Stockholm och har använts av många organisationer med goda resultat sedan år Metoden kartlägger hälsan och livsstilen hos individen samt den psykosociala arbetsmiljön hos arbetsgivaren. Kartläggningen görs i enkätform. Hösten 2014 var tredje gången som Karlshamns genomförde enkäten. Varje enhet ska var för sig analysera sitt resultat och med det som grund utveckla en egen handlingsplan. Samhällsbyggnadsförvaltningens resultat Resultatet över krav (hur mycket du har att göra) och kontroll (hur mycket inflytande du har över beslut som rör ditt arbete) skiljer sig väsentligt mellan ens totala resultat och förvaltningens (shbf) resultat: Procent Avspänt arbete (Låga krav och hög kontroll över arbetet) Shbf 17 Kommunen 8 Referensvärde 19 (riket) Passivt arbete (Låga krav och låg kontroll över arbetet) Shbf 28 Kommunen 16 Referensvärde 19 (riket) Kommentar: 45 % av förvaltningens medarbetare anger i enkäten att de har ett avspänt alternativt passivt arbete. Kommunens resultat är 24 %. Mot denna bakgrund uppdrogs åt enhetscheferna att tillsammans med sina medarbetare analysera detta delresultat. Analysarbetet har varit i full gång under våren och dialogen har varit inspirerad och god på de olika enheterna. Analys Resultatet av analysen ger ett entydigt besked om att medarbetarna inte känner igen sig i enkätens resultat.

PROTOKOLL Tekniska nämnden 2015-09-23

PROTOKOLL Tekniska nämnden 2015-09-23 sid 1 av 16 Plats och tid: Mörrumssalen, klockan 13:15 16:00 Beslutande: Mats Dahlbom Ordförande (C) Katrin Johansson Ledamot (S) Lars Hasselgren Ledamot (M) Tor Billing Ledamot (SD) Ivo Akum Ledamot (S)

Läs mer

PROTOKOLL Tekniska nämnden 2015-08-26

PROTOKOLL Tekniska nämnden 2015-08-26 sid 1 av 23 Plats och tid: Mörrumssalen, klockan 13:15-16:30 Beslutande: Mats Dahlbom Ordförande (C) Britt Kilsäter Ledamot (M) 121-128 Anneli Bengtsson V. ordf (S) Katrin Johansson Ledamot (S) Lars Hasselgren

Läs mer

Tommy Västerteg Roger Lundstedt beslutande: 32-34 FP S. Bernt Spetz, ordförande Göran Andersson S Ann-Christine Asp

Tommy Västerteg Roger Lundstedt beslutande: 32-34 FP S. Bernt Spetz, ordförande Göran Andersson S Ann-Christine Asp Sammanträdesdatum Sida 1 (13) Plats och tid Mötesrum hos Marks Bostads AB, klockan 16.00 18.20 Beslutande M Ann Iberius-Orrvik kl. 16.30-18.20, beslutande: 35-43 C C Tommy Västerteg Roger Lundstedt beslutande:

Läs mer

Rådhuset, 11 juni 2015, kl 09.00-11.45

Rådhuset, 11 juni 2015, kl 09.00-11.45 1 1 Plats och tid Rådhuset, 11 juni 2015, kl 09.00-11.45 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats och

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Sida 2015-04-28 1(9) Charles MacWange (KD) Håkan Sandberg (FP) 96-del av 98

Sammanträdesprotokoll Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Sida 2015-04-28 1(9) Charles MacWange (KD) Håkan Sandberg (FP) 96-del av 98 2015-04-28 1(9) Plats och tid Päronsalen kl. 14:00-15:50 Beslutande Olof Eriksson (S), ordförande Fredrik Bengtsson (S) Christoffer Karlsson (MP) ersätter Per-Arne Andersson (V) Linda Strand (S) Lisa Malm

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (6) Kommunstyrelsen 2011-06-15

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (6) Kommunstyrelsen 2011-06-15 Sammanträdesprotokoll Blad 1 (6) Kommunstyrelsen 2011-06-15 Plats och tid kommunhuset rum 292 kl 15.00-17.20 Beslutande Olov Zakrisson (S) Catharina Fredriksson (S) Dag Bergentoft (M) Patrik Renfors (V)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämnden 2003-06-03 1(13) Plats och tid: Tekniska kontorets sammanträdesrum kl 15.30-18.00 Studiebesök kl 13.30-15.30 ande: Eva Eriksson (c), ordförande Åke Carlsson (c) Lennart Slättengren (c)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll arbetsutskott 2014-05-07

Sammanträdesprotokoll arbetsutskott 2014-05-07 Plats och tid Rådhuset, kl 12.20-13.00 Beslutande Anders Johnsson (M), ordförande Carl-Göran Svensson (C) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Roland Thord (MP) tjänstgör för Pia Ingvarsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Utskottet Vård och omsorg 2013-06-19 45 Plats och tid ANC, kl 8.30 16.00 Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Sten Fransson (S), ordförande Maria Rönnehäll (S)

Läs mer

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-02-25. Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.30 15.55 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-02-25. Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.30 15.55 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Sida 1/13 Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.30 15.55 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Krister Olsson (S), ordförande J Håkan Andersson (C), vice ordförande Anneli Persson (S), tjänstgörande

Läs mer

Bengt Åström(s), ordförande Lars-Olle Olsson(s) Sven Sonesson(m) Anita Ljung(m) Lars-Anders Espert(sd)

Bengt Åström(s), ordförande Lars-Olle Olsson(s) Sven Sonesson(m) Anita Ljung(m) Lars-Anders Espert(sd) Barn- och utbildningsnämndens Sammanträdesdatum 2011-03-09 Sida 1 (8) Plats och tid B-rummet, kl. 13:30 17.10 Beslutande Bengt Åström(s), ordförande Lars-Olle Olsson(s) Sven Sonesson(m) Anita Ljung(m)

Läs mer

Lennart Hermansson, teknik- och fritidschef, 56-60 och 62 Björn Thorsson, enhetschef, 62 1 Christian Bagan, kommunsekreterare

Lennart Hermansson, teknik- och fritidschef, 56-60 och 62 Björn Thorsson, enhetschef, 62 1 Christian Bagan, kommunsekreterare 1(10) Plats och tid Kommunhuset, lokal: Kulltorp, kl 15.00-17.20 Beslutande Nicklas Huuva (KD), ordförande Bengt-Göran Johansson (S), 1:e vice ordförande LarsÅke Magnusson (KD) ersätter Karolina Sköld

Läs mer

Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Alnarp Tid kl. 17.00-17.30

Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Alnarp Tid kl. 17.00-17.30 Sammanträdesdatum s. 1 (5) Plats Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Alnarp Tid kl. 17.00-17.30 Beslutande Alf Michelsen (M) ordförande 37-39 Lennart Månsson (M) vice ordförande 37-39 Bengt Håkansson

Läs mer

Notariet, kommunhuset i Högsby 2012-05-08 kl. 8.30

Notariet, kommunhuset i Högsby 2012-05-08 kl. 8.30 Sammanträdesprotokoll 1 (10) Plats och tid Notariet, kommunhuset i Högsby kl. 8.30 ande Roland Waern, M Åke Nilsson, KD Gunilla Schollin Borg, MP Per-Inge Pettersson, C Ewa Engdahl, C Gunilla Abrahamsson,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-06-16 Samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdesprotokoll 2014-06-16 Samhällsbyggnadsnämnden 1(13) Tid och plats 2014-06-16 - i Kommunhuset klockan 14.00. Beslutande Övriga deltagande Justering Justerare Martin Gustavsson (C) - ordförande Bjarne Daa (S) - 2:e vice ordförande Erkki Ekman (FP) -

Läs mer

Kommunhuset, Överrsten Måndagen den 9 mars 2015 kl 18:00 21:30

Kommunhuset, Överrsten Måndagen den 9 mars 2015 kl 18:00 21:30 2015-03-09 1 (14) Plats och tid ande Övriga närvarande Kommunhuset, Överrsten Måndagen den 9 mars 2015 kl 18:00 21:30 Hanna Ershytt (C), ordförande Marianne Ragntoft (S), 1:e vice ordf Ingemar Kristensson

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25 KOMMUNSTYRELSEN Tid Kl. 10:00 11:50 Ajournering 11.40 11.45 för överläggningar Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner

Läs mer

Ej tjänstgörande ersättare S Anders Manskog. Tjänstemän och övriga Tord Lundborg, förvaltningschef Sara Åkesson, sekreterare.

Ej tjänstgörande ersättare S Anders Manskog. Tjänstemän och övriga Tord Lundborg, förvaltningschef Sara Åkesson, sekreterare. Sammanträdesdatum Sida 1 (6) Plats och tid Strömsalen, Kinnaströms Företagscenter, Kinna, kl. 15.30-15-35 Beslutande M Jörgen-Hagman Lindén, tjänstgör för Lars-Åke Åkesson (M) C Pontus Johansson M Madeleine

Läs mer

... Helena Andrén.... Leif-Åke Johansson.... Staffan Korsgren BEVIS

... Helena Andrén.... Leif-Åke Johansson.... Staffan Korsgren BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2010-05-18 1 (12) Plats och tid Konferensrummet, tekniska kontoret, Rådhuset, Askersund 2010-05-18, kl.15.00-17.30. Beslutande Leif-Åke Johansson (s), ordförande

Läs mer

Miljö- och byggnämndens protokoll 2014-05-27

Miljö- och byggnämndens protokoll 2014-05-27 Datum: Tisdagen den 27 maj 2014 Tid: 17.00 19.00 Plats: Västra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Justeringsdag: Tisdagen den 27 maj 2014 Paragrafer: 42-53 Utses att justera: Tomy Granqvist (M) Underskrifter:

Läs mer

Övriga närvarande Erik Rånlund renhållningsdirektör Agneta Ingemarsson ekonomichef

Övriga närvarande Erik Rånlund renhållningsdirektör Agneta Ingemarsson ekonomichef Sid 1 (13) Plats och tid Traktorvägen 16, Lund, kl 18.00 20.40 Ledamöter Torsten Czernyson (kd) ordförande Lars Dahlquist (m) vice ordförande Mätta Ivarsson (mp) andre vice ordförande Antti Malminen (fp)

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 14 Plats och tid Vetab, Vetlanda måndagen den 21 oktober kl 13.15-16.30 ande Anders Palmengren (s) ordf Ingvar Johansson (c) v ordf Monica Johansson (s) Tommy Truedsson (s) Eva Kabanda Gustavsson

Läs mer

Krister Olsson (S), ordförande Håkan Andersson (C), vice ordförande Thomas Löfgren (M) Linda Lindberg (SD) Anneli Persson (S) Ida Andersson (C)

Krister Olsson (S), ordförande Håkan Andersson (C), vice ordförande Thomas Löfgren (M) Linda Lindberg (SD) Anneli Persson (S) Ida Andersson (C) Sida 1/8 Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.40 16.25 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Krister Olsson (S), ordförande Håkan Andersson (C), vice ordförande Thomas Löfgren (M) Linda Lindberg

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 13 november 2013 1 9)

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 13 november 2013 1 9) Miljö- och byggnadsnämnden 13 november 2013 1 9) Plats och tid: Bröderna Ericssonrummet kl. 09.00-12.00 Beslutande Ersättare: Åsa Hååkman Felth, ordförande Henric Forsberg Stefan Andersson Iréne Frisk

Läs mer

BT Kemi Efterbehandlings SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

BT Kemi Efterbehandlings SAMMANTRÄDESPROTOKOLL s 1 (6) Plats och tid Torgskolan, Teckomatorp, kl. 09.00-10.30 Beslutande Övriga deltagare Hans-Inge Svensson (S), ordf. Torsten Vigre (M) Hans Lennartsson (S) Sven-Ove Dahlsson (C), tjänstgörande ers

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014 10 06 1 (9) Plats och tid: Kommunkontoret i Kisa måndagen den 6 oktober 2014 klockan 13.00 14.

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014 10 06 1 (9) Plats och tid: Kommunkontoret i Kisa måndagen den 6 oktober 2014 klockan 13.00 14. Kommunstyrelsen 2014 10 06 1 (9) Plats och tid: Kommunkontoret i Kisa måndagen den 6 oktober 2014 klockan 13.00 14.50 Beslutande: Pia Tingvall (C), ordförande Björn Hoflund (M) Göran Lindgren (M) Claes

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Stadsbyggnadsnämnden 2014-04-16

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Stadsbyggnadsnämnden 2014-04-16 2014-04-16 1(6) Plats och tid Ekströmska i kv Värjan klockan 09.00-12.25, 13.30-15.00 Beslutande Magnus Johansson (MP) Ann-Sofie Wågström (S) Eva Alström (S) Ingerth Haglund (S) Nicklas Karlsson (S) Birgitta

Läs mer

Tekniska nämndens arbetsutskott. Beslutande Ulf Andersson (S) ordförande Suzanne Michaelsen Gunnarsson (S) 1:e vice ordförande. Evert Eklind (MAP)

Tekniska nämndens arbetsutskott. Beslutande Ulf Andersson (S) ordförande Suzanne Michaelsen Gunnarsson (S) 1:e vice ordförande. Evert Eklind (MAP) Sammanträdesdatum Sida 0 ande organ Plats och tid Stadshuset Mariestad, lokal Hemön, kl. 14.00 16.10 ande Ulf Andersson (S) ordförande Suzanne Michaelsen Gunnarsson (S) 1:e vice ordförande Evert Eklind

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Tekniska nämnden

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Tekniska nämnden 2014-10-22 1 (12) Plats och tid Kommunhuset, Harriesalen, 22 oktober 2014, klockan 19.00 19.55 ande Övriga deltagande Johan Ericsson (M), ordförande Sofia Lindblom (M) Larserik Johansson (S) Tommy Almström

Läs mer

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Marie Öhlund TEKNISKA NÄMNDEN. Tekniska förvaltningen...

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Marie Öhlund TEKNISKA NÄMNDEN. Tekniska förvaltningen... SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15) Plats och tid Tekniska förvaltningen, kl 14.00-17.30 Beslutande Se bifogad deltagarlista. Närvarande ersättare Se bifogad deltagarlista. Övriga deltagande Se bifogad

Läs mer

kl 13.00-16.15 Arvo Hellman (S) ordförande Bert Roos (S) Gull-Britt Hansson (S) Irena Alm (S) Margit Johansson (M) Stig-Arne Svalö

kl 13.00-16.15 Arvo Hellman (S) ordförande Bert Roos (S) Gull-Britt Hansson (S) Irena Alm (S) Margit Johansson (M) Stig-Arne Svalö 1(15) Plats och tid Almliden, Blosset, Bjuv kl 13.00-16.15 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Tjänstemän Arvo Hellman (S) ordförande Bert Roos (S) Gull-Britt Hansson (S) Irena

Läs mer

Hans Bengtson. Gunilla Andersson. Kåge Wallner. Hans Bengtson

Hans Bengtson. Gunilla Andersson. Kåge Wallner. Hans Bengtson Protokoll 1 (14) Plats och tid: Camp Igge, Iggesund klockan 08.30-15.30 Förtroendevalda: Beslutande: Ej beslutande: Kåge Wallner (MP) ordf Birgitta Medin (M) Kerstin Karlsson (M) Agneta Palmqvist (M) Marcus

Läs mer

PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED FRITIDSNÄMNDEN. Plats och tid: Mörrumssalen i Rådhuset 08:15 10:15, ajournering 09:20 09:40

PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED FRITIDSNÄMNDEN. Plats och tid: Mörrumssalen i Rådhuset 08:15 10:15, ajournering 09:20 09:40 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 165 (181) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED FRITIDSNÄMNDEN Plats och tid: Mörrumssalen i Rådhuset 08:15 10:15, ajournering 09:20 09:40 Deltagande: Närvarande ledamot och ersättare

Läs mer

Sekreterare Maria Höglund Paragrafer 1-10. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Sekreterare Maria Höglund Paragrafer 1-10. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 2014-02-27 1(12) Plats och tid Forsströmska huset kl 8.30-11.00 Beslutande Övriga deltagande Stefan Nordström, (m), ordförande Janne Norén (c) Per-Uno Bergner (c) Staffan Nygren (fp) Ulf-Peter Nilsson

Läs mer

Styrelsen 2003-06-10 1 (10)

Styrelsen 2003-06-10 1 (10) Styrelsen 2003-06-10 1 (10) Plats och tid Ronnebyhus konferenslokal tisdagen den 10 juni 2003 kl 14.30-16.25 Beslutande Monica Ingvarson, ordf Roger Svensson, 1:e v ordf Bengt Wihlstrand, 2:e v ordf Åke

Läs mer

ESLÖVS KOMMUN PROTOKOLL 1(13 ) Servicenämnden 2009-03-18

ESLÖVS KOMMUN PROTOKOLL 1(13 ) Servicenämnden 2009-03-18 ESLÖVS KOMMUN PROTOKOLL 1(13 ) Plats och tid Stadshuset, sammanträdesrum Sahlin, kl 18.00 Beslutande Lars Månsson (s) Ordförande Else-Maj Nilsson (s) Claes Jönsson (s) Irene Somers (s) tjänstgörande ersättare

Läs mer

Socialnämnden 2015-03-31 1(10) Tisdagen den 31 mars 2015, klockan 08.30 12.15, i Skållerudrummet.

Socialnämnden 2015-03-31 1(10) Tisdagen den 31 mars 2015, klockan 08.30 12.15, i Skållerudrummet. Socialnämnden 2015-03-31 1(10) Tid och plats Tisdagen den 31 mars 2015, klockan 08.30 12.15, i Skållerudrummet. Beslutande Ledamöter Michael Melby, ordf. (S) Daniel Jensen, vice ordf. (KD) Kerstin Lindberg

Läs mer

Ove Karlesand (M), ordförande Bo Sjölin (MP), ledamot Kerstin Lindgren (FP), ledamot

Ove Karlesand (M), ordförande Bo Sjölin (MP), ledamot Kerstin Lindgren (FP), ledamot 1(8) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga, klockan 09.00 09.30 Beslutande Ove Karlesand (M), ordförande Bo Sjölin (MP), ledamot Kerstin Lindgren (FP), ledamot Övriga närvarande Marie-Christine Svensson,

Läs mer

Rikard Malmborg (M) 1:e vice ordförande Mikael Sonander (C) 2:e vice ordförande Kerstin Brink (SD) Ledamot

Rikard Malmborg (M) 1:e vice ordförande Mikael Sonander (C) 2:e vice ordförande Kerstin Brink (SD) Ledamot Sammanträdesprotokoll Sida 1 (12) Plats och tid Stadshuset, klockan 17.00 19.05, 19.10-19.15 Beslutande Lars Månsson (S) Ordförande Rikard Malmborg (M) 1:e vice ordförande Mikael Sonander (C) 2:e vice

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(7) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-11-30

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(7) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-11-30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(7) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 13.30-17.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt FP Rolf Hallberg S S S Pelle Pellby, kl 13.30-16.45,

Läs mer

Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Marianne Ström (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) 1-9

Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Marianne Ström (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) 1-9 BYGGNADSNÄMNDEN 2014-01-28 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3, rum 611. Kl 15.00--16.00 Beslutande Erik Liljencrantz, ordförande (m), Marie-Louise Karlsson, 1:e vice ordförande (s), Bertil Carlsson, 2:e

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2015-06-25 1 (12)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2015-06-25 1 (12) Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2015-06-25 1 (12) Plats och tid Sammanträdesrummet Nasa, Tingsbacka, torsdagen den 25 juni 2015 kl 9.00 10.25. Beslutande Anders Burman (S), ordförande Erik Grähs (V),

Läs mer

Lars-Gunnar Wallin (FP), 1:e vice ordförande Anette Jellve (S) 2:e vice ordförande

Lars-Gunnar Wallin (FP), 1:e vice ordförande Anette Jellve (S) 2:e vice ordförande 1(11) Plats och tid Tranholmen, Mörby centrum, plan 6, kl 18:30-20:25 Paragrafer 49-58 Beslutande Torsten Sjögren (M), ordförande Ersättare Lars-Gunnar Wallin (FP), 1:e vice ordförande Anette Jellve (S)

Läs mer

Ing-Britt Andersson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Ing-Britt Andersson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsen 2013-06-24 1 (8) Plats och tid: Kommunkontoret i Kisa, sammanträdesrum Sjön 2013-06-24 klockan 14.00-17.10 Beslutande: Pia Tingvall (C), ordförande Pär-Anders Olovsson (C) Pontus Wessman

Läs mer

Raymond Asp, S Göran Lundberg, S Staffan Svensson, avdelningschef, 106 Helena Grybäck Svensson, förbundschef Ulla Nilsson, sekreterare

Raymond Asp, S Göran Lundberg, S Staffan Svensson, avdelningschef, 106 Helena Grybäck Svensson, förbundschef Ulla Nilsson, sekreterare Sammanträdesprotokoll 1 (11) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred, kl. 8.30-10.40 ande Roland Waern, M Åke Nilsson, KD Gunilla Schollin Borg, MP Per-Inge Pettersson, C Ewa Engdahl, C Gunilla

Läs mer

Mats Ernstsson (C) Ingmar Bernthsson (S) Pontus Plantman (M) Roland Anvegård (KD) (tjänstgör för Ann-Karin Bengtsson (MP)) Rose-Marie Riling (S)

Mats Ernstsson (C) Ingmar Bernthsson (S) Pontus Plantman (M) Roland Anvegård (KD) (tjänstgör för Ann-Karin Bengtsson (MP)) Rose-Marie Riling (S) 1(15) Plats och tid Kommunhuset, sammanträdesrum 4 tisdag 12 februari 2013 klockan 13.00-16.30 ande ledamöter Mats Ernstsson (C) Ingmar Bernthsson (S) Pontus Plantman (M) Roland Anvegård (KD) (tjänstgör

Läs mer

Lennart Sjödin. Sekreterare... Paragrafer 107-152. Diana Börjesdotter Olsson... 148, omedelbart justerad. Ordförande... Christina Embretsen

Lennart Sjödin. Sekreterare... Paragrafer 107-152. Diana Börjesdotter Olsson... 148, omedelbart justerad. Ordförande... Christina Embretsen PROTOKOLL Datum Plats och tid Beslutande Brandstation, Molinsgatan 2, Ljusdal. Kl 09.30 14.30 Christina Embretsen, ordförande (s) Lennart Sjödin, 1:e vice ordförande (c) Ulla-Britt Gidemalm 2:e vice ordförande

Läs mer

Martin Fransson. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Martin Fransson. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2011-12-07 1 (10) Plats och tid Rådhuset, kl. 08.00 12.45 Beslutande Anders Johnsson (M), ordförande Stefan Lamme (M) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) deltog inte vid företagsbesöken

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2011-02-15 Sid: 1 Instans Allmänna utskottet Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 13.00-16.50 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Nicklas Huuva (KD) ordförande Bengt-Göran

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kultur och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 2010-12-13 Sida 1 (12)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kultur och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 2010-12-13 Sida 1 (12) Kultur och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 2010-12-13 Sida 1 (12) Plats och tid Möllegården, kl. 19:00-21.20 Beslutande Hans-Åke Mårtensson, (S) ordf Margareta Abelsson (S), 1:e vice ordf Lars Johnson

Läs mer

Jävsnämnden 2015-06-11

Jävsnämnden 2015-06-11 Jävsnämnden 2015-06-11 Jn 5 Säter 2:1, Säter anläggande av konstgräsplan med belysning mm på Säters Idrottsplats... 2 Jn 6 Gruvby 8:2, Gustafs nybyggnad av omklädnings- och duschbaracker... 4 Jn 7 Kungsgården

Läs mer

Kommunhuset i Lomma, Stora Sessionssalen Tid kl. 18.30-20.20, ajournering kl 19.05-19.30

Kommunhuset i Lomma, Stora Sessionssalen Tid kl. 18.30-20.20, ajournering kl 19.05-19.30 Sammanträdesdatum s. 1 (10) Plats Kommunhuset i Lomma, Stora Sessionssalen Tid kl. 18.30-20.20, ajournering kl 19.05-19.30 Beslutande Övriga deltagare Alf Michelsen (M) ordförande Lennart Månsson (M) 1:e

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2011-05-30 KOMMUNSTYRELSENS SAMHÄLLSBYGGNADSUTSKOTT

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2011-05-30 KOMMUNSTYRELSENS SAMHÄLLSBYGGNADSUTSKOTT STENUNGSUNDS KOMMUN Tid: 09:00 09:20 KOMMUNSTYRELSENS SAMHÄLLSBYGGNADSUTSKOTT Plats: Rodret Ledamöter: Arne Olsson (c) ordförande Olof Lundberg (s) vice ordförande Christina Engström (m) Roger Andersson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2014-08-27 1 Innehållsförteckning Ärende 62 Godkännande av dagordning... 3 63 Budget 2015 - drift... 4 64 Budget 2015 - investering... 6 65 Personalfrågor... 7 2014-08-27 2 Plats och tid ande Ej tjänstgörande

Läs mer

Tekniska nämnden arbetsutskottet 2007-10-04 1

Tekniska nämnden arbetsutskottet 2007-10-04 1 Tekniska nämnden arbetsutskottet 2007-10-04 1 Plats och tid kl 08.30 11.40 Beslutande Pär Palmgren, m, ordförande Arne Dahlström, kd, 1:e vice ordförande Benny Petersson, s, 2:e vice ordförande Övriga

Läs mer

Se bilagd förteckning

Se bilagd förteckning Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kommunstyrelsen 2007-07-19 1 Plats och tid torsdag 19 juli 2007 kl. 19.00-20.35 Beslutande Se bilagd förteckning Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

Christina Höij (m), 11-19 Rolf Antonsson (m), 11-19 Inger Eckert (kd) Ingrid Högman (kd) Stephan Karlsson (s), 11-19

Christina Höij (m), 11-19 Rolf Antonsson (m), 11-19 Inger Eckert (kd) Ingrid Högman (kd) Stephan Karlsson (s), 11-19 11-22 Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 13.00 17.15. Beslutande Närvarande ersättare Kristina Frigert (m), ordförande Göran Fahlgren (m), 2:e vice ordförande Lasse Andersson (m) Daniel

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (10)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (10) Sammanträdesdatum s. 1 (10) Plats Lomma kommunhus, sammanträdesrum Önnerup Tid kl. 15.00-16.00 Beslutande Alf Michelsen (M) ordförande Lennart Månsson (M) vice ordförande Ola Ahlqvist (M) tjg. ersättare

Läs mer

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Sammanträdesdatum s. 1 (12) Plats Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Beslutande Robert Wenglén (M) Yvonne Andreasson (FP) Richard Jerneborg (M) Mozghan

Läs mer

Syftet med kompletteringsbudgeten är att överföra ej utnyttjade investeringsramar mellan åren på grund av tidsförskjutning av investeringar.

Syftet med kompletteringsbudgeten är att överföra ej utnyttjade investeringsramar mellan åren på grund av tidsförskjutning av investeringar. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL (D. Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-04-08 Blad 5 Ks 61 Au 37 Dnr 53/2014-042 Kompletteringsbudget år 2014 Syftet med kompletteringsbudgeten är att överföra ej utnyttjade investeringsramar

Läs mer

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Karl-Erik Kruse (S), ordf. Christer Laurell (C) Leif Hägg (M) Gunnar Bengtsson (S), ej tjg ers

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Karl-Erik Kruse (S), ordf. Christer Laurell (C) Leif Hägg (M) Gunnar Bengtsson (S), ej tjg ers 1 Plats och tid Kommunhuset, kl 15.00 16.35 Beslutande Karl-Erik Kruse (S), ordf. Christer Laurell (C) Leif Hägg (M) Övriga deltagare Gunnar Bengtsson (S), ej tjg ers Kommunchef Åsa Ratcovich Ekonomichef

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-03-27. Kommunhuset, lokal Mellanfryken, torsdag 27 mars 2014, kl. 15.00 ÄRENDE DNR

Sammanträdesdatum 2014-03-27. Kommunhuset, lokal Mellanfryken, torsdag 27 mars 2014, kl. 15.00 ÄRENDE DNR TEKNISKA NÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-03-27 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, torsdag 27 mars 2014, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR - Val av justerare samt dag och tid för

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2007-06-18 1 (15) Plats och tid Konferensrummet, Västergården, Askersund, 2007-06-18 kl. 15.00 17.00. Beslutande Torbjörn Karlsson (s), ordförande Kurt Andersson

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD Samhällsbyggnadsnämnden 2011-05-12 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 36 Värmepumpinstallation Lofsdalens skola 37 Förskolelokaler Funäsdalen 38 Funäsdalens skola, omdisponering

Läs mer

Arvo Hellman, ordförande (S) Bert Roos (S) Gull-Britt Hansson (S) Irena Alm (S) Margit Johansson (M) Rolf Malmberg (S)

Arvo Hellman, ordförande (S) Bert Roos (S) Gull-Britt Hansson (S) Irena Alm (S) Margit Johansson (M) Rolf Malmberg (S) 1 (13) Plats och tid Almliden, Blosset, Bjuv Kl 13.00-14.50 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ersättare Övriga närvarande Tjänstemän Justering Justerare Tid och plats Justerade paragrafer Arvo

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-10-22 1(11) Plats och tid Kommunhuset, klockan 16.00-18.00 ande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Ersättare Tjänstemän Kent Lagrell (M) ordförande Jim Adolfsson

Läs mer

ARVIKA FASTIGHETS AB. Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2013-11-18 76

ARVIKA FASTIGHETS AB. Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2013-11-18 76 Plats och tid Scandic Winn, Karlstad, kl 9.15-11.30 2013-11-18 76 Beslutande Ledamöter Claes Pettersson, ordförande Ann-Sofie Alexandersson, vice ordförande Peter Joensuu, vice ordförande Lars-Ove Jansson,

Läs mer

Vård- och omsorgsutskottet

Vård- och omsorgsutskottet Sida 1/11 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået, kl. 13.30 14.45 Beslutande Övriga deltagare Krister Olsson (S), ordförande Anette Hallberg (S) Agnetha Persson (C) Thomas Löfgren (M) Pernilla Ekelund

Läs mer

VÄNERSBORGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum. Samhällsbyggnadsnämnden 2007-04-12 1 (25)

VÄNERSBORGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum. Samhällsbyggnadsnämnden 2007-04-12 1 (25) Samhällsbyggnadsnämnden 2007-04-12 1 (25) Plats och tid Rum 367, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg torsdag 12 april 2007, kl 08.30-14.40 Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt närvarolista,

Läs mer

Plats och tid Facklan, kommunhuset, Bjuv, 2013-01-09 kl 09.00-11-20

Plats och tid Facklan, kommunhuset, Bjuv, 2013-01-09 kl 09.00-11-20 1(13) Plats och tid Facklan, kommunhuset, Bjuv, kl 09.00-11-20 Beslutande Ledamöter Stefan Svalö (S), ordf, jäv 6 Anders Månsson (S), ordf 6 Christer Landin (S) Ninnie Lindell (M) Sven Yngve Persson (M)

Läs mer

Kultur och fritidsnämndens protokoll 2013-09-24

Kultur och fritidsnämndens protokoll 2013-09-24 Datum: Tisdagen den 24 september 2013 Tid: 18.00-20.30 Plats: Östra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Paragrafer: 34-41 Utses att justera: Anna-Lee Alenmalm (m) Underskrifter: Sekreterare Ordförande Justerare

Läs mer

Carl-Erik Almskoug (OPA) Kicki Hedström (V) Mikael von Melsted (MP)

Carl-Erik Almskoug (OPA) Kicki Hedström (V) Mikael von Melsted (MP) Tekniska nämndens arbetsutskott 2011-04-06 Plats och tid Ahllöfsrummet kl. 07.30-08.40 Beslutande Övriga deltagare Carl-Erik Almskoug (OPA) Kicki Hedström (V) Mikael von Melsted (MP) Bo Antonsson teknisk

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden. Ärendelista. Sammanträdesdatum 2015-04-23

Barn- och ungdomsnämnden. Ärendelista. Sammanträdesdatum 2015-04-23 Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2015-04-23 Ärendelista 40. Budgetuppföljning och ekonomisk redovisning år 2015 41. Remiss av förbättringsområden och ambitioner i handlingsprogram för skydd mot

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott : Plats och tid Lindeman, kommunhuset i Tomelilla, den, kl. 09.00 10:15 Beslutande Övriga närvarande Leif Sandberg (C) Mats Andersson (M) Torgny Larsson (S) Stefan Larsson, kommunchef Jörgen Prahl, samhällsbyggnadschef

Läs mer

PROTOKOLL 2014-04-07

PROTOKOLL 2014-04-07 Tid och plats Beslutande Ledamöter Ersättare Övriga närvarande Ersättare Måndag 7 april 2014 kl. 17.00-18.25 i konferensrum Yngern Nykvarns kommunhus. Björn Håkansson (m), ordförande Jan Linderhielm (np)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Nämnden för myndighetsutövning

Sammanträdesprotokoll Nämnden för myndighetsutövning 2015-06-15 1(15) Plats och tid Sammanträdesrummet Salen vån 1 Alvesta 2015-06-15 kl. 13.00-15.00 Justerade paragrafer 18-24 Beslutande Lisbeth Holmqvist (S) ordf. Monica Phil (C) 19-24 jäv 18 Anita Thörn

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Sida 1/14 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået kl. 13.30 15.50 Ajournering: kl. 14.30 14.40 Beslutande Övriga deltagare Birgitta Jönsson (S), ordf Gunnar Bengtsson (S) Lennart Pettersson (C) tjänstgörande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Socialnämnden 2015-01-29 1-14

Sammanträdesprotokoll Socialnämnden 2015-01-29 1-14 Socialnämnden 2015-01-29 1-14 Plats och tid Sammanträdesrum A1, Engelbrektsgatan 15, kl. 13.30-14.55 ande Ersättare ej tjänstgörande Övriga deltagare Utses att justera Erland Linjer (M) Turid Ravlo-Svensson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL MARKS FASTIGHETS AB Sammanträdesdatum Sida 1 (15) 2012-05-08

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL MARKS FASTIGHETS AB Sammanträdesdatum Sida 1 (15) 2012-05-08 Sammanträdesdatum Sida 1 (15) Plats och tid Marks Bostads AB:s kontor, klockan 17.00 18.55 Beslutande M C FP S S Ann Iberius-Orrvik Tommy Västerteg Bernt Spetz, ordförande Göran Andersson, vice ordförande

Läs mer

Omsorgsnämnden 2007-12-11 1 (16) Jens Nilsson (s) Morgan Ohlsén (s) Eivor Carlsson (kd), från och med 127

Omsorgsnämnden 2007-12-11 1 (16) Jens Nilsson (s) Morgan Ohlsén (s) Eivor Carlsson (kd), från och med 127 Omsorgsnämnden 2007-12-11 1 (16) Plats och tid Bollegården, tisdagen den 11 december 2007, kl. 16.00-18.30 Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Hannu Sutinen (fp) ordförande Stefan Edvardsson

Läs mer

Kommunkontoret, måndag 1 september kl 8.00. Sekreterare Paragrafer 59-68 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, måndag 1 september kl 8.00. Sekreterare Paragrafer 59-68 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 9.00 11.45 Beslutande David Olsson (M), ordförande Carina Schön (S) Dick Pettersson (C) Sören Johansson (KD) Anders Pettersson (S) Ej

Läs mer

Fastighetskontoret tisdagen den 7 oktober 2014 kl 13.00. Justerande...

Fastighetskontoret tisdagen den 7 oktober 2014 kl 13.00. Justerande... 1(9) Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl 8.00-14.30 Fastighetsnämnden Sammanträdesdatum 2014-10-01 Beslutande Lars-Erik Nyström (C) ordförande Markus Lewintus (M) Lisbeth Åkestrand (M) Marcus Ingelsbo

Läs mer

266 Dnr 2015/40-012 KS. Uppföljnings- och avstämningsmöte, Borgholm Energi AB.

266 Dnr 2015/40-012 KS. Uppföljnings- och avstämningsmöte, Borgholm Energi AB. Sammanträdesprotokoll sid 2 (7) Innehållsförteckning: 266 Uppföljnings- och avstämningsmöte, Borgholm Energi AB. 267 Amorteringsplan. 268 Fråga om genomförande av uppdrag; Lokalisering av biogasmack i

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-12-11 1(10)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-12-11 1(10) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-12-11 1(10) Plats och tid Kommunhuset, klockan 10.00-12.20 ande Tjänstgörande ersättare Kent Lagrell (M) ordförande Stig Ottosson (M) Maj-Britt Dahlborg (S) Helena Larsson

Läs mer

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2015-05-27. Plats och tid Lokal Roten, kl. 14.45 16.00 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare.

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2015-05-27. Plats och tid Lokal Roten, kl. 14.45 16.00 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare. Sida 1/9 Plats och tid Lokal Roten, kl. 14.45 16.00 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Krister Olsson (S), ordförande Håkan Andersson (C), vice ordförande Pernilla Ekelund (FP), tjg

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (6) Kommunstyrelsen 2013-06-19

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (6) Kommunstyrelsen 2013-06-19 Sammanträdesprotokoll Blad 1 (6) Plats och tid Koordinaten Stora mötet kl 16.30-17.40 Beslutande Catharina Fredriksson (S) Mattias Jensen Pettersson (S) Dag Bergentoft (M) Patrik Renfors (V) Ann Svensson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-12-03 1 Innehållsförteckning Ärende 118 Godkännande av dagordning... 3 119 Individärende... 4 120 Individärende... 5 121 Uppsökande verksamhet... 6 122 Ekonomi... 7 123 Avdelningschefstjänst inom

Läs mer

PROTOKOLL 1(5) 2011-04-21. Ledamöter: Bill Nilsson, s, ordförande. Stefan Hortlund

PROTOKOLL 1(5) 2011-04-21. Ledamöter: Bill Nilsson, s, ordförande. Stefan Hortlund - EXTRA PROTOKOLL 1(5) Tid: kl 08:30 8:45 Plats: Bäcken Ledamöter: Bill Nilsson, s, ordförande Stefan Hortlund, s Jenny Dahlberg, s Inger Grankvist, s Tomas Egmark, s Harry Nyström, v Matilda Wiklund,

Läs mer

Sammanträdesdatum Servicenämnden 2006-04-07 1. (13)

Sammanträdesdatum Servicenämnden 2006-04-07 1. (13) Servicenämnden 2006-04-07 1. (13) Plats och tid: Nämndhuset E-plan kl 13.15-15.20 Beslutande: Börje Jansson (s), ordförande Marianne Högberg (s) Jeannette Rasko (s) Göran Persson (s) Patrik Rehnberg (s)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL MARKS FASTIGHETS AB Sammanträdesdatum Sida 1 (15) 2012-12-17

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL MARKS FASTIGHETS AB Sammanträdesdatum Sida 1 (15) 2012-12-17 Plats och tid Marks Bostads AB, klockan 17.00 20.25 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 (15) Beslutande M C FP S Ann Iberius-Orrvik Tommy Västerteg Bernt Spetz, ordförande Göran Andersson, vice

Läs mer

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden Sida 1/10 Plats och tid Kommunhuset, kl. 13.30-15.10 Ajournering kl. 14.10-14.25 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Ulla Wallin (S) Håkan Andersson (C), vice ordförande Stig Lampa (S)

Läs mer

Sida 2011-02-02 1 (8) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt. Underskrifter Paragrafer

Sida 2011-02-02 1 (8) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt. Underskrifter Paragrafer 2011-02-02 1 (8) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2015-2021 Sekreterare

Läs mer

Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2011-12-13 1 (8) Plats och tid: Kommunkontoret Ängen, Kisa kl 13.30 15.30

Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2011-12-13 1 (8) Plats och tid: Kommunkontoret Ängen, Kisa kl 13.30 15.30 Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2011-12-13 1 (8) Plats och tid: Kommunkontoret Ängen, Kisa kl 13.30 15.30 Beslutande: Göran Olsson (c) Göran Lindgren (m) Göran Frisk (s) Margareta Holm (mp) Rune Larsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Tekniska nämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Tekniska nämnden Tekniska nämnden 1 (9) Plats och tid Hellqvistsalen, onsdagen den 28 januari 2010, klockan 16.00 18.15 Beslutande Görel Nilsson (S), 1-2 Lennart Pettersson (S) Elisabeth Persson (S) Börje Andersson (C),

Läs mer

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrummet Karpen, kl 14.00-14.50, 15.05-15.55 1 (16) Beslutande Arnold Andréasson (c), ordförande Bo Dahlqvist (pf), 1:e vice ordförande Ulrika Thulin (s), 2:e vice

Läs mer

Nicklas Huuva (KD), ordförande Bengt-Göran Johansson (S), 1:e vice ordförande ----- (C), 2:e vice ordförande Rolf Davidsson (M) Stig Axelsson (S)

Nicklas Huuva (KD), ordförande Bengt-Göran Johansson (S), 1:e vice ordförande ----- (C), 2:e vice ordförande Rolf Davidsson (M) Stig Axelsson (S) 1(11) Plats och tid Hammargården, kl. 15.00-16.55 Beslutande Nicklas Huuva (KD), ordförande Bengt-Göran Johansson (S), 1:e vice ordförande ----- (C), 2:e vice ordförande Rolf Davidsson (M) Stig Axelsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdesprotokoll Samhällsbyggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll Tid och plats Beslutande Övriga deltagande Justering Justerare 2013-01-28 i Kommunhuset. Martin Gustavsson (C) - ordförande Henrik Nilsson (M) - 1:e vice ordförande Bjarne Daa (S)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-06-04 1 Innehållsförteckning Ärende 53 Godkännande av dagordning... 3 54 Besök av Anetthe Jovanovic Karlsson, enhetschef hemtjänst... 4 55 Barnahus... 5 56 Länsgemensam familjehemsrekrytering... 6

Läs mer

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Kommunstyrelsens omvårdnadsutskott SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, kl 08.30-11.20. Ajournering kl 09.30-09.45 1 Beslutande Ledamöter Ewa F Thorstenson (M), ordförande Kerstin Strandberg

Läs mer

DEGERFORS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida. Byggnadsnämnden 2004-06-17 1 (15) Susanna Weiberg, stadsarkitekt Gun Ehrnström, sekreterare

DEGERFORS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida. Byggnadsnämnden 2004-06-17 1 (15) Susanna Weiberg, stadsarkitekt Gun Ehrnström, sekreterare Byggnadsnämnden 2004-06-17 1 (15) Plats och tid Folkets Hus, D-salen kl 15.00 16.15 ande: Franz Maretta (s), ordförande Kjell Agtorp (s) Alf Carlsson (s) Bertil Persson (c) Nils Björk (kd), ersättare för

Läs mer