PROTOKOLL Tekniska nämnden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PROTOKOLL Tekniska nämnden 2015-06-24"

Transkript

1 sid 1 av 35 Plats och tid: Mörrumssalen, klockan 13:15-18:55 Beslutande: Mats Dahlbom Ordförande (C) Britt Kilsäter Ledamot (M) Anneli Bengtsson Vice Ordförande (S) Katrin Johansson Ledamot (S) Tor Billing Ledamot (SD) Ivo Akum Ledamot (S) Sten Hedlund Ledamot (MP) Stig Johansson Ledamot (S) Jörgen Kronsell Ledamot (MP) Tjänstgörande ersättare: Närvarande ersättare: Mats Olausson, (M) ersättare för Lars Hasselgren, (M) Jan-Erik Abrahamsson, (S) ersättare för Amanda Nilsson, (S) Magnus Dagmyr, (S) ersättare för Stig Johansson, (S), Roy Johansson, (C), Magnus Dagmyr, (S), Bo Bogheim, (SD) t o m 112, Gunnar Fastén, (MP) t o m 115, Bo Sandgren, (S) Övriga: Tf förvaltningschef Thomas Andersson, , verksamhetscontroller Anette Ericson 95, ekonom Susanne Andersen 95-98, VA-chef Patrik Hellsberg, , entreprenading. Peter Hammarström, , gatuingenjör Jonas Johansson, ,enhetschef kost Christina Svensson, , fastighetschef Ulf Ohlsson, , fastighetsförvaltare Lars Persson, , trafikingenjör Per Ingströmer Utses att justera: Sten Hedlund (MP) Paragrafer: Justeringsdatum: Sekreterare Ordförande Justerande Gertrud Persson Mats Dahlbom Sten Hedlund

2 Anslag/Bevis sid 2 av 35 Organ: Tekniska nämnden Sammanträdesdatum: Datum då anslaget sätts upp: Datum då anslaget tas ner: Förvaringsplats för Rådhuset protokollet: Underskrift:

3 Innehållsförteckning sid 3 av Godkännande av dagordning / Kompass Karlshamn - information av Anette Ericson / Ekonomisk rapport januari-maj / Revidering TN resultatuppföljning mål och ekonomi tertial / Ny attestordning / Belysningsutredning 2013/ Utredning enskilda vägar - Områdesindelning samt drift- och underhållsplan 2012/ Motion angående trafiken på Erik Dahlbergsvägen 2014/ Information - Utbyggnad av VA Matvik-Hällaryd 2014/ Information - Överföringsledning Mörrum - Sternö 2013/ Utredning inför ombyggnad av Långasjöns vattenverk 2014/ Yttrande försök med tvårätters, särskilt boende 2013/ Redovisning kontrollrapport Östralycke servicehus 2014/ Östralycke restaurang - Ombyggnad och upprustning av restaurangdel 2015/ Planerat fastighetsunderhåll t o m v / Strategisk fastighetsplanering - rapport junisammanträdet 2014/ Tubbarydsanläggningen - rapport junisammanträdet 2012/ s yttrande om samråd för detaljplan Stensötan 4, Syrenen 16 och del av Karlshamn 4:1 2015/ s yttrande om samråd för detaljplan Karlshamn 9:28 och del av Karlshamn 9:2 2015/ Ytterligare fördyring av beräknad entreprenadkostnad för Nyemöllevägens nya vägsträckning mot Strömmarondellen 2011/ TN, AHA-metoden, utvärdering av delresultat vid samhällsbyggnadsförvaltningen 2014/ Barnkonventionen - Barnchecklista 2015/ Förvaltningschefen informerar / Presidiet informerar / Handlingar för kännedom junisammanträdet / Anmälda delegationsbeslut junisammanträdet 2015/ Beslutsuppföljning junisammanträdet 2015/

4 94 Godkännande av dagordning / sid 4 av 35 s beslut att godkänna dagordningen Presentation av städchef Pelle Karlsson lyfts ur.

5 sid 5 av Kompass Karlshamn - information av Anette Ericson / s beslut att godkänna informationen Verksamhetscontroller Anette Ericson informerar om Kompass Karlshamn. Dokumentet är en tydlig styrkedja från fullmäktige ner till nämnderna och vidare ner i organisationen. Kommunfullmäktige kommer att ta beslut om ett program under hösten. Kommunprogrammet ska innehålla fem inriktningsmål och till varje inriktningsmål ska strategier tas fram. Tre gånger per år kommer tekniska nämnden få resultatuppföljning för mål och ekonomi. Samtliga redovisningar skickas till fullmäktige.

6 sid 6 av Ekonomisk rapport januari-maj /2403 s beslut att godkänna ekonomisk rapport för perioden januari-maj 2015 Driftbudget TN exkl VA har en periodavvikelse för januari-maj på tkr och en prognostiserad helårsavvikelse på 0 tkr (nämnden -100 tkr och Förvaltningsledning/kansli +100 tkr). VA-enheten har en periodavvikelse för januari-maj på +804 tkr och en prognostiserad helårsavvikelse på 0 tkr. Investeringsbudget TN exkl VA har under januari-maj förbrukat -14,4 mnkr av årets investeringsbudget på - 39,8 mnkr. Den prognostiserade helårsavvikelsen är -4,4 mnkr och avser till största del ökade utgifter för ledningsflytt vid utbyggnad av anslutningsväg mellan Nymöllevägen och Strömmarondellen. kommer att begära ett extra anslag hos fullmäktige på -4,2 mnkr för färdigställande av väganslutningen hösten VA-enhetens investeringsinkomster är under perioden januari-maj 1,1 mnkr av budgeterade 12,0 mnkr och av budgeterade investeringsutgifter på -38,2 mnkr har -6,9 mnkr förbrukats, vilket ger nettoinvesteringar på -5,8 mnkr för perioden. Den prognostiserade helårsavvikelsen är 0 mnkr. Ekonomisk rapport januari-maj 2015 TN exkl VA Ekonomisk rapport januari-maj 2015 VA-enheten Ekonomikontoret Tf förvaltningschef Thomas Andersson Gatu- och parkchef Marie Louise Svensson Wickström VA-chef Patrik Hellsberg Fastighetschef Ulf Ohlsson Driftchef Mattias Pettersson Enhetschef Kostservice Marie Stanleysson Enhetschef Kostservice Diana Sjöström Enhetschef Kostservice Christina Svensson Städchef Pelle Karlsson Skorstensfejarmästare Lars Strandberg

7 Ekonom Susanne Andersen Ekonom Lisa Sunesson Ekonom Camilla Bengtsson Trafikingenjör Per Ingströmer sid 7 av 35

8 sid 8 av Revidering TN resultatuppföljning mål och ekonomi tertial /2083 s beslut att godkänna revidering av resultatuppföljning mål och ekonomi tertial Vattenverket vid Långasjön är till åldern kommet, byggt 1969, och det finns ett stort upprustningsbehov inom en snar framtid. Idag uppfyller verket inte Livsmedelsverket kriterier gällande säkerhetsbarriärer för att undvika t ex cryptosporidium, giardia, algtoxiner mm. Flertalet brister i arbetsmiljö finns. Reservkraft och reservvattentäkt saknas. föreslog styrelsen att ge tekniska nämnden i uppdrag att påbörja projektering för ett nytt vattenverk vid Långasjön. Kommunstyrelsen beslutade att ge klartecken för detta. Upphandling av Partneringentreprenör har påbörjats samt arbetet med att köpa mark i Froarp. Upphandlad konsult letar efter en ny reservvattentäkt. Nuvarande omklädnings- och kontorslokaler i Tubbaryd rymmer inte nuvarande verksamhet eller uppfyller dagens krav på arbetsmiljö. Det är av stor vikt att åtgärda bristerna i arbetsmiljön som påtalats av både personal och enhetschefer. Personalavdelningen har genomfört enkät om inomhusklimat, Fastighetsenheten OVK, Alviva arbetsplatskartläggning på anläggningen med fokus på arbetslokaler, omklädningsrum och personalutrymme och Conservator har inventerat fukt- och inomhusmiljöproblem samt gjort radonmätning. Undersökningarna visar att en total renovering eller nybyggnation krävs för att uppnå friska och ändamålsenliga lokaler. Östralycke kök har nyligen åtgärdats efter viteskrav från Miljöförbundet Blekinge Väst för att få fortsätta vara i bruk. Miljöförbundet anser att ombyggnad senast 2018 är avgörande för en fortsatt verksamhet. Österslättsskolans kök och matsal behöver även renoveras. Miljöförbundet Blekinge Väst har i inspektionsrapport redan från december 2010 skrivit att köket är i mycket stort behov av renovering för att framöver vara godkänd som livsmedelslokal. Om kökslokalerna inte renoveras kan det inte längre bedrivas verksamhet i form av tilllagningskök och det stora antalet portioner kan inte tillagas på några andra kök inom Kostservice. Efter tekniska nämndens beslut, TN 56/2015, att bryta ut renoveringarna av Östralycke kök och Österslättsskolans kök ur genomförandeplanen och lägga till en vagnhall på Stenbackanavet som steg 1, ska nu fokus 2015 ligga på att föra en dialog med alla berörda parter (Fastighet, KABO, Omsorgen och Utbildning). Det är av största vikt att arbetet kring dessa ombyggnationer inte stannar upp för att verksamheten ska kunna säkra produktionen och ha en säker arbetsmiljö för personalen.

9 sid 9 av 35 Den ekologiska andelen var enligt mätningen i april 26,7 % och Kostservice räknar med ett helårsutfall över uppsatt mål på 25 %. s sjukfrånvaro minskar under första kvartalet Revidering resultatrapport TN tertial Verksamhetscontroller Anette Ericson Kommunfullmäktige Tf förvaltningschef Thomas Andersson Gatu- och parkchef Marie Louise Svensson Wickström VA-chef Patrik Hellsberg Fastighetschef Ulf Ohlsson Driftchef Mattias Pettersson Enhetschef kost Christina Svensson Enhetschef kost Marie Stanleysson Enhetschef kost Diana Sjöström Städchef Pelle Karlsson Skorstensfejarmästare Lars Strandberg Ekonom Susanne Andersen Ekonom Lisa Sunesson Ekonom Camilla Bengtsson Trafikingenjör Per Ingströmer Personalutvecklare Berith Håkansson

10 98 Ny attestordning /44 sid 10 av 35 s beslut att anta ny attestordning för driftbudget från och med att attestordning för driftbudget upphör att gälla Ny attestordning för driftbudget krävs från och med på grund av ny markförvaltare, enhetschef Kostservice med samordnaruppdrag samt pensionerad arbetsledare Driftgruppen. Ny attestförteckning Tf förvaltningschef Thomas Andersson Ekonom Susanne Andersen Ekonom Lisa Sunesson Ekonom Camilla Bengtsson Systemansvarig Jörgen Nilsson Envar attestant Ekonomikontoret Lönekontoret

11 99 Belysningsutredning 2013/2996 sid 11 av 35 s beslut att godkänna informationen att återrapportering sker Gatuenheten har fått i uppdrag att ta fram en belysningsstrategi för funktionsbelysning i Karlshamns. Arbetet är nu i sitt slutskede och färdig handling kommer att gå till byggnadsnämnden och avdelningen för tillväxt och utveckling för samråd. Belysningsstrategin ska därefter till fullmäktige för beslut. Belysningsstrategin innehåller följande: Introduktion, Metod och utgångspunkt, Vision och målsättning, Analys, Belysningsprinciper, Belysningsteknologi, Belysningskategorier. Tjänsteskrivelse från gatuingenjör Jonas Johansson Gatu- och parkchef Marie Louise Svensson Wickström Gatuingenjör Jonas Johansson Ekonom Lisa Sunesson

12 sid 12 av Utredning enskilda vägar - Områdesindelning samt drift- och underhållsplan 2012/2435 s beslut att tekniska nämnden godkänner områdesindelning i enlighet med upprättade dokument att tekniska nämnden godkänner drift- och underhållsmoment i enlighet med upprättade dokument att ärendet avslutas och avförs från beslutsuppföljningslistan Gatuenheten har tillsammans med konsult under 2012 gjort en nulägesanalys av de enskilda vägarna där Karlshamns är ansvarig för drift- och underhåll. Materialet från denna nulägesanalys och dokument från trafikverket har legat till grund för olika moment som bör utföras på de enskilda vägarna för bästa möjliga resultat. Samtidigt som arbetet med moment har pågått har en långsiktig underhållsplan tagits fram. Detta arbete har utmynnat i en områdesindelning för de enskilda vägarna. Områdesindelning, moment, årsplanering och karta Gatu- och parkchef Marie Louise Svensson Wickström Gatuingenjör Jonas Johansson Ekonom Lisa Sunesson

13 sid 13 av Motion angående trafiken på Erik Dahlbergsvägen 2014/2914 s beslut att föreslå fullmäktige att avslå motionen. Reservation Ledamöterna Sten Hedlund, (MP) och Jörgen Kronsell, (MP) reserverar sig mot beslutet. Trafikingenjören anser att dubbdäcksförbud på Eriks Dahlbergsvägen skulle kraftigt minska trafiken på Erik Dahlbergsvägen och fördela ut den på mindre lämpliga alternativ. Dubbdäcksförbud i hela stadskärnan skulle medföra att man tvingar fram valet av ett dubbfritt alternativ vilket leder till högre olycksrisk på landsbygden. I mittremsan, vid polisstationen och på Surbrunnens lekplats står många träd främst lindar. De har en stor bladmassa och tar redan idag upp en stor mängd stoft. Att plantera ny vegetation i anslutning till Erik Dahlbergsvägen i t.ex. mittremsan är svårt. Jordvolymen är helt bemängd med rötter. När lindarna ska bytas ut kan träd med egenskaper som förslaget beskriver beaktas. Vi ny etablering av växter måste även god sikt genom och över vegetationen beaktas för trafiksäkerhetens skull. Tjänsteskrivelse Kommunfullmäktige Gatu- och parkchef Marie Louise Svensson Wickström Trafikingenjör Per Ingströmer Gatuingenjör Jonas Johansson

14 sid 14 av Information - Utbyggnad av VA Matvik-Hällaryd 2014/2519 s beslut att godkänna informationen att ärendet återrapporteras Beslut om att utöka verksamhetsområdet för vatten och spillvatten togs av Kommunfullmäktige Projektering samt förfrågningsunderlag blir klart i juni. Anmälan om samråd enligt 12 KAP 6 miljöbalken för ledningar samt ansökan om Strandskyddsdispens är inskickade likaså ansökan om Lantmäteriförrättning. Förfrågningsunderlaget kommer att läggas ut under E-avrop och kommer att ligga ute under sommaren. Tjänsteskrivelse daterad Entreprenadingenjör Peter Hammarström VA-chef Patrik Hellsberg VA-ingenjör Carina Fast Ekonom Lisa Sunesson

15 sid 15 av Information - Överföringsledning Mörrum - Sternö 2013/2014 s beslut att godkänna informationen att återrapportering sker Projektering av VA-ledningar och pumpstationer har utförts av Tyréns Infrakonsult i Kristianstad och förfrågningsunderlaget beräknas bli klart nu i juni månad. Tillståndsprocessen kopplad till projekteringen visade att ett nytt tillstånd behövde sökas för Sternö avloppsreningsverk. Arbetet med denna ansökan samt andra miljötillstånd för själva överföringsledningen har pågått under våren. Färdig tillståndsansökan för Sternö reningsverk bedöms kunna skickas till Länsstyrelsen i slutet av augusti i år. Tjänsteskrivelse daterad VA-chef Patrik Hellsberg Entreprenadingenjör Peter Hammarström Ekonom Lisa Sunesson

16 sid 16 av Utredning inför ombyggnad av Långasjöns vattenverk 2014/484 s beslut att godkänna informationen att återrapportering sker föreslog styrelsen att ge tekniska nämnden i uppdrag att påbörja projektering för ett nytt vattenverk i Långasjö. Kommunstyrelsen beslutade att ge klartecken för detta. Upphandling av Partneringentreprenör har påbörjats samt arbetet med att köpa mark i Froarp. Tjänsteskrivelse VA-chef Patrik Hellsberg Tf förvaltningschef Thomas Andersson Driftledare Per Andersson Processingenjör Ida Schyberg Ekonom Lisa Sunesson

17 sid 17 av Yttrande försök med tvårätters, särskilt boende 2013/3045 s beslut att tekniska nämnden beslutar att kostenheten återkommer med investeringsbehov samt eventuell utökad bemanning i äldreomsorgsköken under tiden Östralyckes kök är under renovering att tekniska nämnden beslutar att skjuta upp införandet av tvårätters på särskilt boende till Östralyckes kök är renoverat och åter i bruk Efter en beställning av tvårätters på särskilt boende från omsorgsnämnden beslutades det att kostenhetens äldreomsorgskök skulle prova på att erbjuda tvårätter under åtta veckor för att sedan utvärdera behov av investeringar och eventuellt behov av utökad bemanning. Utvärderingen visar att om vi skulle genomföra tvårätters till särskilt boende idag så skulle investeringar av utrustning och maskiner behövas samt även utöka bemanningen. Den största svårigheten ser dock köken i platsbristen, tre av de fem köken behöver utrustning som de längre fram inte har plats för. Platsbristen kommer att förvärras ytterligare under ombyggnationen på Östralyckes kök och vi ser ingen möjlighet att börja med tvårätters på särskilt boende innan Östralyckes kök är renoverat och åter i bruk. Med en omfördelning av produktionen ska vi försöka få bort lite av problemet med platsbristen. Tjänsteskrivelse Omsorgsnämnden Enhetschef kost Christina Svensson Tf förvaltningschef Thomas Andersson Ekonom Camilla Bengtsson

18 sid 18 av Redovisning kontrollrapport Östralycke servicehus 2014/3612 s beslut att tekniska nämnden godkänner uppföljning av reparationerna i Östralycke att tekniska nämnden godkänner att Östralycke fortsätter bedriva verksamheten som tillagningskök till den planerade ombyggnationen att återrapportering sker i januari 2016 Föreläggande/förbud med vite på Östralyckes kök icerades till tekniska nämnden Miljöförbundet Blekinge Väst slog ner på sju punkter. En åtgärdsplan skapades och har nu genomförts i två etapper. Miljöförbundet godkänner samtliga åtgärder enligt rapport Tjänsteskrivelse daterad Enhetschef kost Christina Svensson Ekonom Camilla Bengtsson

19 sid 19 av Östralycke restaurang - Ombyggnad och upprustning av restaurangdel 2015/2804 s beslut att tekniska nämnden hemställer hos fullmäktige att tkr för köksutrustning och matsalsmöbler till Östralycke anvisas i budget Kommunfullmäktige beslöt den 7 oktober 2013 att Karlshamnsbostäder genomför ny- och ombyggnadsinvesteringen av Östralycke. 1 december 2014 beslutade fullmäktige om en investeringsram på ca 160 mkr exkl. moms. Redan i den ursprungliga utredningen om Östralycke fanns en angivelse om att köks/restaurangdelen skulle rustas upp och byggas om. Helt i likhet med vad som gjordes i samband med Gustavsborgsprojektet. Detta uppdrag har senarelagts eftersom en utredning om kökens organisation och utformning har genomförts. Det fanns ingen anledning till att göra ett arbete förrän förutsättningarna klarlagts. Utredning är nu klar och kostenheten/fastighetsenheten har framfört krav på nödvändigheten av upprustning och ombyggnad. Dels av arbetsmiljö- och hälsoskäl, dels för att anpassa verksamheten till utredningen. Kostnaden för byggnationen ingår i Karlshamnsbostäders ansvar medan en finansierar och i framtiden ansvarar för kökets tekniska utrustning och möblering av matsal. Kostnad köksutrustning 8200 tkr. Kostnad möbler matsal 925 tkr. Arbetsgrupp för projektets genomförande kommer att utses från berörda verksamheter och arbetet sker enligt nedan. Fas 1. Omfattar upprättande av vision/verksamhetsprogram, projektering, kostnadsberäkning och tidplan. Fas 2. Omfattar upphandling, formella tillstånd och slutlig produktionskalkyl. Fas 3. Genomförande. Planerad byggstart är hösten Tjänsteskrivelse från fastighetschef Ulf Ohlsson Kommunfullmäktige Tf förvaltningschef Thomas Andersson Fastighetschef Ulf Ohlsson Enhetschef kost Christina Svensson Ekonom Camilla Bengtsson

20 sid 20 av Planerat fastighetsunderhåll t o m v /3663 s beslut att godkänna redovisningen att återrapportering sker Fastighetsförvaltare Lars Persson har sammanställt en redovisning av planerat underhåll som avser vecka 23, Redovisning läge vecka 23 Fastighetsförvaltare Lars Persson Fastighetschef Ulf Ohlsson Ekonom Susanne Andersen

21 sid 21 av Strategisk fastighetsplanering - rapport junisammanträdet 2014/3618 s beslut att godkänna fastighetschefens redogörelse beslutade : Att återrapportering sker Att i samband med återrapporteringen fastighetschefen informerar om ens fastighetsbestånd, 5 årig underhållsplan, lokalförsörjningsplan, hyresavtal för biblioteket i Citygallerian, tomma lokaler i ens fastighetsbestånd. Kommunens fastighetsbestånd mars 2015 uppgick till kvm. fördelat enl. följande: VERKSAMHETSTYP ANTAL kvm BTA Skolor Barnomsorg Socialomsorg Förvaltning Fritid Kultur Turism Gymnasium Blandad verksamhet Kontor-Affär Föreningar Räddningstjänsten Bostäder Offentliga toaletter 1 9 Summa Aktuella ytor avser mars 2015 UTBF 72% Fritid 14% Övriga 14% Femårig underhållsplanering redovisas i separat dokument. Framtagande av lokalförsörjningsplan är helt beroende på de brukande verksamheternas behovsanalys på kort och lång sikt. Inom både omsorgsförvaltningen och utbildningsförvaltningen arbetas det med framtagande av behovsbeskrivning. I det arbetet är lokalförsörjningsgruppen och fastighetsenheten en stödjande resurs. Hyresavtal bibliotek Citygallerian. Hyresavtal mellan JN von Bergen & son och Karlshamns avseende bibliotek är tecknat för tiden till Avtalet avser fyra lokaler i Citygallerian med

22 sid 22 av 35 en total yta av 1247 kvm. Den avtalade hyran är per år inkl. el, va, värme, varmvatten, kyla och ventilation. Tomma lokaler i det ala fastighetsbeståndet: Djurpark Björkliden Asarum. Skyddsrum Lingonbacken Karlshamn Hus Kapten Holms väg Kiosk Kolonigatan (innehåller transformatorstation KEAB) Bygdegården Tärnö Kyrkskolan Asarum Ringamåla skola Halasjö idrottsplats Rektorsbostad Hästarydsskolan Mörrum Åryd skola Femårig underhållsplanering Tf förvaltningschef Thomas Andersson Fastighetschef Ulf Ohlsson Kommunstyrelsen för kännedom Ekonom Susanne Andersen

23 sid 23 av Tubbarydsanläggningen - rapport junisammanträdet 2012/3134 s beslut att godkänna informationen Kontors- och personalbyggnad på Tubbaryd byggdes i anslutning till sammanslagningen Under senare år har verksamheterna förändrats och är därmed inte ändamålsenliga men framför allt upplevs inomhusmiljön som ytterst besvärande med risk för hälsa och välbefinnande. Med detta som bakgrund har genomgripande utredningar genomförts av konsulten Conservator och i samarbete med företagshälsovården. Undersökningarna visar att en total renovering eller nybyggnation erfordras för att uppnå friska och ändamålsenliga lokaler. Fastighetsenheten har 2013 genomfört en förstudie med två handlingsalternativ: 1. Om och tillbyggnad av befintliga lokaler. 2. Nybyggnad inom området. Investeringsutgiften vid en om- och tillbyggnad beräknades 2013 till tkr. Investeringsutgiften vid nybyggnad beräknades till tkr. Dåvarande projektgrupp tog efter noggrant övervägande ställning för nybyggnation eftersom det bl.a. skulle ge bästa arbetsmiljön och möjlighet för framtida utveckling av området. Anläggningen är tänkt inrymma cirka 120 medarbetare. Under pågående budgetarbete har frågan väckts om det är möjligt att ersätta nuvarande lokaler med Rörmokaren 1 (f d Photomic) genomförde Projektbyggaren en studie för att kostnadsberäkna en ombyggnation av rörmokaren till kontorsändamål för omsorgsförvaltningens räkning. Uppdraget var att projektera för cirka 70 kontorsarbetsplatser med tillhörande samtalsrum och personalutrymmen beräknade Projektbyggaren ombyggnadskostnaden till tkr. Därtill kommer kostnaden för inköp av fastigheten. Driftskostnaden beräknades till tkr/ år. En ombyggnation utifrån de tekniska verksamheternas lokalbehov på cirka 1125 m2 indikerar en kostnad av tkr. exklusive förvärv av fastigheten. Detta alternativ blir därmed något dyrare än nyproduktion på Stensättaren. Övrigt som talar mot Rörmokaren är gångsträckan mellan personalutrymmen, verkstäder och garage blir cirka 250 m vilket troligtvis innebär att personalen kommer att sitta i verkstaden och äta sin frukost och lunch. Spilltiden blir lång vid interna transporter. Behovet av parkeringsytor för besökande och tjänstebilar blir svårt att tillgodose. Detaljplanen och tomtens storlek omöjliggör en eventuell framtida utvidgning. Tjänsteskrivelse från fastighetschef Ulf Ohlsson Tf förvaltningschef Thomas Andersson Fastighetschef Ulf Ohlsson Kommunstyrelsen för kännedom Ekonom Susanne Andersen

24 sid 24 av s yttrande om samråd för detaljplan Stensötan 4, Syrenen 16 och del av Karlshamn 4:1 2015/2645 s beslut att stödja de tekniska enheternas yttranden Planen möjliggör tillägg av mindre del mark från Karlshamn 4:1 för intilliggande privatägda fastigheter. Markanvändningen för del av Karlshamn 4:1 ändras från allmän plats till tomtmark för att kunna säljas vidare till fastighetsägarna av Stensötan 4 och Syrenen 16. Yttranden från de tekniska enheterna: Gatuenheten, trafikenheten, fastighetsenheten och driftenheten har inget att erinra. VA-enheten: Befintliga va-ledningar: Inom detaljområdet berörs inte befintliga ala va-ledningar med nuvarande planändring. Utökning av fastighetsyta: I samband med fastighetsreglering som innebär en förändring av fastighetens bostadsyta eller tomtyta, ska fastighetsägaren ta kontakt med VA-enheten för att korrigera anslutningskostnaden enligt gällande taxa. I övrig har VA-enheten inte något att erinra mot planändringen. Tjänsteskrivelse från trafikingenjör Per Ingströmer daterad Byggnadsnämnden Trafikingenjör Per Ingströmer VA-chef Patrik Hellsberg VA-ingenjör Carina Fast

25 sid 25 av s yttrande om samråd för detaljplan Karlshamn 9:28 och del av Karlshamn 9:2 2015/2646 s beslut att stödja de tekniska enheternas yttranden Planen möjliggör tillägg av en mindre del av Karlshamn 9:2 till Karlshamn 9:28 Markanvändningen för del av Karlshamn 9:2 ändras från allmän platsmark till tomtmark för att kunna säljas och läggas till Karlshamn 9:28. För att fastighetsägaren till Karlshamn 9:28 ska kunna erhålla ett servitut för användande av skogsväg på Karlshamn 9:2 som utfart planläggs denna som allmän plats natur. Yttrande från de tekniska enheterna: Gatuenheten, trafikenheten, fastighetsenheten och driftenheten har inget att erinra. VA-enheten: Avtal, standarder etc vid avsett inköp av mark: Faktorer som påverkar taxan är förändringar i tomt- eller bebyggd yta. För att denna ska bli korrekt ska fastighetsägaren kontakta VA-enheten. Detta gäller vid avsett inköp av den arrenderade marken. Avtal, standarder etc vid framtida förändring, t ex avstyckning: Vid avstyckning måste ny förbindelsepunkt gentemot det ala VA-nätet upprättas för varje enskild fastighet. Varje enskild fastighetsägare måste då kontakta VA-enheten. Avstyckning och förändrad bebyggd yta påverkar även taxan. Övrigt: Vi kan se att VA-frågan kan medföra begränsningar för fastigheten som fastighetsägaren behöver ha i åtanke vid förändringar. Tjänsteskrivelse från trafikingenjör Per Ingströmer daterad Byggnadsnämnden Trafikingenjör Per Ingströmer VA-chef Patrik Hellsberg VA-ingenjör Carina Fast Ekonom Lisa Sunesson

26 sid 26 av Ytterligare fördyring av beräknad entreprenadkostnad för Nyemöllevägens nya vägsträckning mot Strömmarondellen 2011/2198 s beslut att med ändring av tidigare framställan, begära ytterligare 4,2 mnkr från styrelsen för färdigställandet av Nyemöllevägens nya anslutning mot Strömmarondellen Samtliga projektets delar har blivit dyrare än tidigare bedömt, vilket innebär att ytterligare medel måste tillskjutas projektet för att den nya vägsträckningen ska kunna byggas. Förklaring: Samtliga projektets delar har blivit dyrare. Fjärrvärmeledningen var flyttad sen tidigare, men övriga ledningsarbeten uppskattades till ca 1,5 Mkr och hamnar på 2.1 Mkr (om utbyte av spillvattenledning kostar Kr). Konsultarvodet blev också minst 0,5 MKr dyrare eftersom de komplicerade förhållanden som råder på platsen kräver en mycket omfattande handling. Kostnaden för vägentreprenaden steg från 2.5 MKr till 4.0 MKr (om utbyte av spillvattenledningen kostnadsuppskattas till 0,5 Mkr). Många lösningar för att få en fungerande helhet har krävts, exempelvis flytt av infart till Autoverkstaden med dagvattenlösning, plantering av 4 nya träd, vägräcke mot Sölvesborgsvägen, komplicerat stödmursbygge i 2 delar mot Nyemöllevägen. Ytterligare 0,5 MKr behövs om något oförutsett inträffar, vanligtvis 10 % av projektkostnaden. Konsulten har ännu inte färdigställt kostnadsuppskattningen baserat på färdigt förfrågningsunderlag, men denna bedömning bygger ändå på betydligt mer vetskap om verkliga förhållanden är den tidigare uppskattningen. Upparbetade medel och uppskattad resterande kostnad för vägprojektet i Strömma Upparbetade medel : Konsulttjänster inklusive detaljplanearbete: Kr Flytt av fjärrvärmeledning inklusive återställning av mark Kr Övrigt Kr Totalt: Kr Kostnadsbedömning för återstående del av projektet: 4,5 MKr för vägentreprenad inklusive byte av spillvattenledning Kr KEAB (el) Kr Skanova (tele) Kr CSAB (fiber) Sweco (konsult)

27 Oförutsett Kr Totalt Kr sid 27 av 35 Återstående medel: Kr har i skrivelse till fullmäktige, daterad , begärt 1,5 mnkr. Utöver detta behövs därmed ytterligare kr för att projektet ska kunna slutföras. Kommunstyrelsen Tf förvaltningschef Thomas Andersson Trafikingenjör Per Ingströmer Ekonom Lisa Sunesson Ekonom Susanne Andersen

28 sid 28 av TN, AHA-metoden, utvärdering av delresultat vid samhällsbyggnadsförvaltningen 2014/2015 s beslut att godkänna redovisningen AHA-metoden har utvecklats av en forskargrupp på Karolinska Institutet i Stockholm och har använts av många organisationer med goda resultat sedan år Metoden kartlägger hälsan och livsstilen hos individen samt den psykosociala arbetsmiljön hos arbetsgivaren. Kartläggningen görs i enkätform. Hösten 2014 var tredje gången som Karlshamns genomförde enkäten. Varje enhet ska var för sig analysera sitt resultat och med det som grund utveckla en egen handlingsplan. Samhällsbyggnadsförvaltningens resultat Resultatet över krav (hur mycket du har att göra) och kontroll (hur mycket inflytande du har över beslut som rör ditt arbete) skiljer sig väsentligt mellan ens totala resultat och förvaltningens (shbf) resultat: Procent Avspänt arbete (Låga krav och hög kontroll över arbetet) Shbf 17 Kommunen 8 Referensvärde 19 (riket) Passivt arbete (Låga krav och låg kontroll över arbetet) Shbf 28 Kommunen 16 Referensvärde 19 (riket) Kommentar: 45 % av förvaltningens medarbetare anger i enkäten att de har ett avspänt alternativt passivt arbete. Kommunens resultat är 24 %. Mot denna bakgrund uppdrogs åt enhetscheferna att tillsammans med sina medarbetare analysera detta delresultat. Analysarbetet har varit i full gång under våren och dialogen har varit inspirerad och god på de olika enheterna. Analys Resultatet av analysen ger ett entydigt besked om att medarbetarna inte känner igen sig i enkätens resultat.

PROTOKOLL Tekniska nämnden 2015-09-23

PROTOKOLL Tekniska nämnden 2015-09-23 sid 1 av 16 Plats och tid: Mörrumssalen, klockan 13:15 16:00 Beslutande: Mats Dahlbom Ordförande (C) Katrin Johansson Ledamot (S) Lars Hasselgren Ledamot (M) Tor Billing Ledamot (SD) Ivo Akum Ledamot (S)

Läs mer

PROTOKOLL Tekniska nämnden 2016-02-17

PROTOKOLL Tekniska nämnden 2016-02-17 sid 1 av 5 Plats och tid: Asarumssalen, klockan 13:15 - Beslutande: Mats Dahlbom Ordförande (C) Britt Kilsäter Ledamot (M) Anneli Bengtsson Vice Ordf. (S) Katrin Johansson Ledamot (S) Lars Hasselgren Ledamot

Läs mer

PROTOKOLL Tekniska nämnden 2016-04-20

PROTOKOLL Tekniska nämnden 2016-04-20 sid 1 av 5 Plats och tid: Årydssalen, klockan 13:15 14:30 Beslutande: Mats Dahlbom Ordförande (C) Britt Kilsäter Ledamot (M) Anneli Bengtsson V Ordf (S) Katrin Johansson Ledamot (S) Lars Hasselgren Ledamot

Läs mer

PROTOKOLL Tekniska nämnden

PROTOKOLL Tekniska nämnden sid 1 av 5 Plats och tid: Asarumssalen, klockan 13:15-16:30, ajournering 14:45-15:10 Beslutande: Mats Dahlbom Ordförande (C) Britt Kilsäter Ledamot (M) Anneli Bengtsson Vice Ordf. (S) Katrin Johansson

Läs mer

PROTOKOLL Tekniska nämnden 2015-10-21

PROTOKOLL Tekniska nämnden 2015-10-21 sid 1 av 27 Plats och tid: Mörrumssalen, klockan 13:15-16:40 Beslutande: Mats Dahlbom Ordförande (C) Britt Kilsäter Ledamot (M) Katrin Johansson Ledamot (S) Lars Hasselgren Ledamot (M) Tor Billing Ledamot

Läs mer

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 165(184) Tekniska nämnden 2011-08-31 PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED TEKNISKA NÄMNDEN

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 165(184) Tekniska nämnden 2011-08-31 PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED TEKNISKA NÄMNDEN KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 165(184) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED TEKNISKA NÄMNDEN Plats och tid: Mörrumssalen, Rådhuset kl 13:00-15:15. Á journering kl 14:20-14:45. Deltagande: Närvarande ledamot och

Läs mer

PROTOKOLL Tekniska nämnden 2015-08-26

PROTOKOLL Tekniska nämnden 2015-08-26 sid 1 av 23 Plats och tid: Mörrumssalen, klockan 13:15-16:30 Beslutande: Mats Dahlbom Ordförande (C) Britt Kilsäter Ledamot (M) 121-128 Anneli Bengtsson V. ordf (S) Katrin Johansson Ledamot (S) Lars Hasselgren

Läs mer

PROTOKOLL Gymnasienämnden

PROTOKOLL Gymnasienämnden sid 1 av 12 Plats och tid Rhone, klockan 13:15 15.45 Beslutande: Paul Hedlund Ordförande (L) Cecilia Holmberg Ledamot (M) Johnny Persson Vice Ordförande (S) Mona Wettergren Ledamot (SD) Torgny Lindqvist

Läs mer

Rådhuset, 11 juni 2015, kl 09.00-11.45

Rådhuset, 11 juni 2015, kl 09.00-11.45 1 1 Plats och tid Rådhuset, 11 juni 2015, kl 09.00-11.45 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats och

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (6) Kommunstyrelsen 2011-06-15

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (6) Kommunstyrelsen 2011-06-15 Sammanträdesprotokoll Blad 1 (6) Kommunstyrelsen 2011-06-15 Plats och tid kommunhuset rum 292 kl 15.00-17.20 Beslutande Olov Zakrisson (S) Catharina Fredriksson (S) Dag Bergentoft (M) Patrik Renfors (V)

Läs mer

Tommy Västerteg Roger Lundstedt beslutande: 32-34 FP S. Bernt Spetz, ordförande Göran Andersson S Ann-Christine Asp

Tommy Västerteg Roger Lundstedt beslutande: 32-34 FP S. Bernt Spetz, ordförande Göran Andersson S Ann-Christine Asp Sammanträdesdatum Sida 1 (13) Plats och tid Mötesrum hos Marks Bostads AB, klockan 16.00 18.20 Beslutande M Ann Iberius-Orrvik kl. 16.30-18.20, beslutande: 35-43 C C Tommy Västerteg Roger Lundstedt beslutande:

Läs mer

Sammanträdesdatum

Sammanträdesdatum 1(9) Plats och tid Sammanträdesrummet vid biblioteket kl 18.00-19.30 Beslutande Övriga Marie-Louise Svensson (M), ordförande Fredrik Ahlén (S), vice ordförande Tomas Johansson (C) Ulf Johansson (C) Lena

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Sida 2015-04-28 1(9) Charles MacWange (KD) Håkan Sandberg (FP) 96-del av 98

Sammanträdesprotokoll Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Sida 2015-04-28 1(9) Charles MacWange (KD) Håkan Sandberg (FP) 96-del av 98 2015-04-28 1(9) Plats och tid Päronsalen kl. 14:00-15:50 Beslutande Olof Eriksson (S), ordförande Fredrik Bengtsson (S) Christoffer Karlsson (MP) ersätter Per-Arne Andersson (V) Linda Strand (S) Lisa Malm

Läs mer

Kommunhuset, Krokom, Mus-Ollerummet 17 november 2008, kl 08.15-10.30

Kommunhuset, Krokom, Mus-Ollerummet 17 november 2008, kl 08.15-10.30 Sammanträdesdatum Sida 1 Plats och tid: Beslutande: Övriga deltagande: Kommunhuset, Krokom, Mus-Ollerummet 17 november 2008, kl 08.15-10.30 Nils Johnsson, c, ordförande Peter Grundström, s Ann-Kristin

Läs mer

Förvaltningsbyggnaden, , kl. 15:30. Ann-Katrin Karlsson. Jeanette Wäppling. Tomas Junkka

Förvaltningsbyggnaden, , kl. 15:30. Ann-Katrin Karlsson. Jeanette Wäppling. Tomas Junkka SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 734 (742) Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, sammanträdesrum 1, kl. 16:00-16:25 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Utses att justera Jeanette Wäppling (V) Lars

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämnden 2003-06-03 1(13) Plats och tid: Tekniska kontorets sammanträdesrum kl 15.30-18.00 Studiebesök kl 13.30-15.30 ande: Eva Eriksson (c), ordförande Åke Carlsson (c) Lennart Slättengren (c)

Läs mer

Ordförande... Christer Thobiasson (M) Bo Carlsson (C) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Ordförande... Christer Thobiasson (M) Bo Carlsson (C) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2014-12-11 1 (12) Plats Rum 225 Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Tid Torsdagen den 11 december Kl: 13:30 15:00 Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Övriga deltagande Enligt närvarolista, sid 2 Utsedd

Läs mer

Anders Cargerman (L) Ordförande Håkan Tomasson (M) Anna-Lena Rehnman (S)

Anders Cargerman (L) Ordförande Håkan Tomasson (M) Anna-Lena Rehnman (S) Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2016-09-21 Plats och tid 08.30-11.20 Beslutande Anders Cargerman (L) Ordförande Håkan Tomasson (M) Anna-Lena Rehnman (S) Övriga deltagare Thomas Lindberg skolchef,

Läs mer

Notariet, kommunhuset i Högsby 2012-05-08 kl. 8.30

Notariet, kommunhuset i Högsby 2012-05-08 kl. 8.30 Sammanträdesprotokoll 1 (10) Plats och tid Notariet, kommunhuset i Högsby kl. 8.30 ande Roland Waern, M Åke Nilsson, KD Gunilla Schollin Borg, MP Per-Inge Pettersson, C Ewa Engdahl, C Gunilla Abrahamsson,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2014-08-27 1 Innehållsförteckning Ärende 62 Godkännande av dagordning... 3 63 Budget 2015 - drift... 4 64 Budget 2015 - investering... 6 65 Personalfrågor... 7 2014-08-27 2 Plats och tid ande Ej tjänstgörande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Utskottet Vård och omsorg 2013-06-19 45 Plats och tid ANC, kl 8.30 16.00 Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Sten Fransson (S), ordförande Maria Rönnehäll (S)

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 8 september 2014 1 (9) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-16.

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 8 september 2014 1 (9) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-16. Kommunstyrelsens teknikutskott 8 september 2014 1 (9) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-16.00 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Urban Granfeldt Patrik Fornander Peter Johansson Marina

Läs mer

Vård- och Omsorgsnämnden 2005-01-27 1 (12) Ann Svensson Hans Nilsson

Vård- och Omsorgsnämnden 2005-01-27 1 (12) Ann Svensson Hans Nilsson Vård- och Omsorgsnämnden 2005-01-27 1 (12) Plats och tid Kommunhuset rum 293, kl 13.15 16.30 Beslutande Sören Carlsson (s) Ann Svensson (s) Hans Nilsson (fp) Klas-Gunnar Appel (s) Lennart Samuelsson (s)

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 14 Plats och tid Vetab, Vetlanda måndagen den 21 oktober kl 13.15-16.30 ande Anders Palmengren (s) ordf Ingvar Johansson (c) v ordf Monica Johansson (s) Tommy Truedsson (s) Eva Kabanda Gustavsson

Läs mer

Lennart Hermansson, teknik- och fritidschef, 56-60 och 62 Björn Thorsson, enhetschef, 62 1 Christian Bagan, kommunsekreterare

Lennart Hermansson, teknik- och fritidschef, 56-60 och 62 Björn Thorsson, enhetschef, 62 1 Christian Bagan, kommunsekreterare 1(10) Plats och tid Kommunhuset, lokal: Kulltorp, kl 15.00-17.20 Beslutande Nicklas Huuva (KD), ordförande Bengt-Göran Johansson (S), 1:e vice ordförande LarsÅke Magnusson (KD) ersätter Karolina Sköld

Läs mer

Sammanträdesprotokoll arbetsutskott 2014-05-07

Sammanträdesprotokoll arbetsutskott 2014-05-07 Plats och tid Rådhuset, kl 12.20-13.00 Beslutande Anders Johnsson (M), ordförande Carl-Göran Svensson (C) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Roland Thord (MP) tjänstgör för Pia Ingvarsson

Läs mer

Kommunhuset, Överrsten Måndagen den 9 mars 2015 kl 18:00 21:30

Kommunhuset, Överrsten Måndagen den 9 mars 2015 kl 18:00 21:30 2015-03-09 1 (14) Plats och tid ande Övriga närvarande Kommunhuset, Överrsten Måndagen den 9 mars 2015 kl 18:00 21:30 Hanna Ershytt (C), ordförande Marianne Ragntoft (S), 1:e vice ordf Ingemar Kristensson

Läs mer

KROKOMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Samhällsbyggnadsnämnden 19 mars 2014

KROKOMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Samhällsbyggnadsnämnden 19 mars 2014 Sammanträdesdatum Innehållsförteckning Sida * Samhällsbyggnadsnämndens mål 2015, 27 2 * Rambudget 2015, plan 2016-2017 samt investeringsbudget, 28 3-5 * Logglista, uppdrag från nämnden som ej återrapporterats,

Läs mer

Tekniska nämnden. Övriga deltagande Åke Lindström förvaltningschef Michael Nordin VA-chef 3 Maria Torp kvalitetschef 4.

Tekniska nämnden. Övriga deltagande Åke Lindström förvaltningschef Michael Nordin VA-chef 3 Maria Torp kvalitetschef 4. Sammanträdesdatum Sida 0 ande organ Plats och tid Stadshuset Mariestad, lokal Vänersalen, kl. 17.00 19.25 ande Ulf Andersson (S) ordförande Evert Eklind (MAP) 2:e vice ordförande Peter Granath (S) ledamot

Läs mer

Protokoll för Samhällsbyggnadsnämnden

Protokoll för Samhällsbyggnadsnämnden Protokoll för Samhällsbyggnadsnämnden Plats: Kommunhusets sessionssal, Skutskär Datum och tid: 08.30 11.25 Justering Plats: Kommunhuset, Skutskär Datum och tid: 2015-11-09 13:00 Paragrafer: 156-168 Sekreterare:

Läs mer

Rådhuset, Simrishamn, kl 11.00-12.00

Rådhuset, Simrishamn, kl 11.00-12.00 1 Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Rådhuset, Simrishamn, kl 11.00-12.00 Beslutande Karl-Erik Olsson (S) ordförande Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Anders Johnsson (M) Christer Akej

Läs mer

Kerstin Andersson (s), ordf Ann Knudsen (m) Ingegärd Karlsson (c), tj ersättare

Kerstin Andersson (s), ordf Ann Knudsen (m) Ingegärd Karlsson (c), tj ersättare SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(11) Dnr. 432/05 Plats och tid Omvårdnadsförvaltningen, Nya Kyrkogatan 21, Kristinehamn, Kl. 13.30 15.40 Beslutande Ledamöter Kerstin Andersson (s), ordf Ann Knudsen (m) Ingegärd

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 14 december 2015 kl. 08:15-13:30. Eva Engström Sekreterare. Yvonne Nilsson Ekonom,

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 14 december 2015 kl. 08:15-13:30. Eva Engström Sekreterare. Yvonne Nilsson Ekonom, NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (12) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 14 december 2015 kl. 08:15-13:30. Beslutande Erik Eriksson Neu (S) Ordförande Kent

Läs mer

VA-GIS nämnden Sida 1 av 18

VA-GIS nämnden Sida 1 av 18 VA-GIS nämnden Sida 1 av 18 Plats och tid ande Övriga närvarande Sammanträdesrum Översten, Kommunhuset i Höör Onsdagen den 23 april 2014 kl 13:00 14:50 Camilla Källström (M), Ordförande Pelle Skerup (M),

Läs mer

Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Alnarp Tid kl. 17.00-17.30

Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Alnarp Tid kl. 17.00-17.30 Sammanträdesdatum s. 1 (5) Plats Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Alnarp Tid kl. 17.00-17.30 Beslutande Alf Michelsen (M) ordförande 37-39 Lennart Månsson (M) vice ordförande 37-39 Bengt Håkansson

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Tekniska nämnden

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Tekniska nämnden 2014-10-22 1 (12) Plats och tid Kommunhuset, Harriesalen, 22 oktober 2014, klockan 19.00 19.55 ande Övriga deltagande Johan Ericsson (M), ordförande Sofia Lindblom (M) Larserik Johansson (S) Tommy Almström

Läs mer

Marit Strand Pettersen (V)

Marit Strand Pettersen (V) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1[9] Plats och tid Kommunalhuset i Tumba, plan 2, rum 2, kl 19:00-20:40 ande Dan Gahnström (MP), ordförande Susanne Stangenberg (S) Lennart Lundell (M) Lars-Göran Liljedahl (S) Ulf

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25 KOMMUNSTYRELSEN Tid Kl. 10:00 11:50 Ajournering 11.40 11.45 för överläggningar Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner

Läs mer

Tisdagen den 30 augusti 2016 kl 13:00

Tisdagen den 30 augusti 2016 kl 13:00 2016-08-30 1 (19) Plats och tid Hörby sportcenter, Byggmästareg 6 Tisdagen den 30 augusti 2016 kl 13:00 ande Camilla Källström (M), ordförande Anders Larsson (C), vice ordförande, 182-190 Göran Dahlgren

Läs mer

Karl-Johan Nybell (C), vice Eva Hiort (M) Maarit Nordmark (FP) Per-Olof Håkansson (FP) Iwona Sjölie (KD) Mikael Adersteg (MP), andre vice

Karl-Johan Nybell (C), vice Eva Hiort (M) Maarit Nordmark (FP) Per-Olof Håkansson (FP) Iwona Sjölie (KD) Mikael Adersteg (MP), andre vice Sammanträdesdatum 1(6) Plats och tid Enebybergs gård, kl. 18.45 19.46 Paragrafer 55 59 Beslutande Torsten Sjögren (M), ordförande Ersättare Karl-Johan Nybell (C), vice Eva Hiort (M) ordförande Artimis

Läs mer

Ordförande... Benny Augustsson (S) Peter Göthblad (FP) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Ordförande... Benny Augustsson (S) Peter Göthblad (FP) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2015-02-12 1 (9) Plats Rum 522, 4:e våning, Sundsgatan 29, Vänersborg Tid Torsdagen den 12 februari Kl: 09:20 11:05 Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Övriga deltagande Enligt närvarolista, sid 2 Utsedd

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Akademi Båstad, tisdagen den 12 maj 2015 kl. 13.00-17.30.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Akademi Båstad, tisdagen den 12 maj 2015 kl. 13.00-17.30. ftij BÅSTADS ~ Sammanträdesdatum Vård- och omsorgsnämnden 2015-05-12 1 (10) Plats och tid: ande: Övriga närvarande: Utses att justera: Akademi Båstad, tisdagen den 12 maj 2015 kl. 13.00-17.30. Eddie Grankvist

Läs mer

Lennart Sjödin. Sekreterare... Paragrafer 107-152. Diana Börjesdotter Olsson... 148, omedelbart justerad. Ordförande... Christina Embretsen

Lennart Sjödin. Sekreterare... Paragrafer 107-152. Diana Börjesdotter Olsson... 148, omedelbart justerad. Ordförande... Christina Embretsen PROTOKOLL Datum Plats och tid Beslutande Brandstation, Molinsgatan 2, Ljusdal. Kl 09.30 14.30 Christina Embretsen, ordförande (s) Lennart Sjödin, 1:e vice ordförande (c) Ulla-Britt Gidemalm 2:e vice ordförande

Läs mer

Övriga närvarande Erik Rånlund renhållningsdirektör Agneta Ingemarsson ekonomichef

Övriga närvarande Erik Rånlund renhållningsdirektör Agneta Ingemarsson ekonomichef Sid 1 (13) Plats och tid Traktorvägen 16, Lund, kl 18.00 20.40 Ledamöter Torsten Czernyson (kd) ordförande Lars Dahlquist (m) vice ordförande Mätta Ivarsson (mp) andre vice ordförande Antti Malminen (fp)

Läs mer

Qerim Maksudi, S Siw Svensson, S. Stefan Filipsson, omsorgschef Helene Håkansson, verksamhetschef Camilla Eriksson, nämndsekreterare.

Qerim Maksudi, S Siw Svensson, S. Stefan Filipsson, omsorgschef Helene Håkansson, verksamhetschef Camilla Eriksson, nämndsekreterare. 2010-09-23 Sida 1 (11) Plats och tid Stadshuset, Sölvesborg, Lageråssalen, torsdagen den 23 september 2010 kl 18.30-19.35 Beslutande Ersättare Övriga närvarande Roine Olsson, ordförande, S Annelie Rosenqvist,

Läs mer

Inger Olsson-Blomberg (m) ordf. Carina Erlandsson (m) Benkt Lindström (m) Anita Jansson (c) Sven Stjärne (fp)

Inger Olsson-Blomberg (m) ordf. Carina Erlandsson (m) Benkt Lindström (m) Anita Jansson (c) Sven Stjärne (fp) Sammanträdesdatum 1(7) Plats och tid Tekniska kontoret, kl. 09.00 11.30 Paragrafer 11-15 Beslutande Inger Olsson-Blomberg (m) ordf. Carina Erlandsson (m) Benkt Lindström (m) Anita Jansson (c) Sven Stjärne

Läs mer

Martin Fransson. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Martin Fransson. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2011-12-07 1 (10) Plats och tid Rådhuset, kl. 08.00 12.45 Beslutande Anders Johnsson (M), ordförande Stefan Lamme (M) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) deltog inte vid företagsbesöken

Läs mer

Bengt-Christer Nilsson. Lars-Erik Hjort (fp) Monia Svensson

Bengt-Christer Nilsson. Lars-Erik Hjort (fp) Monia Svensson Sammanträdesprotokoll 1(12) 2009-03-18 Tekniska nämnden Plats och tid: Hoby-salen, Stadshuset, Ronneby 13 30-16 00. ande Bengt-Christer Nilsson (s) Lars-Erik Hjort (fp) Monia Svensson (c) Tommy Arvidsson

Läs mer

Rikard Malmborg (M) 1:e vice ordförande Mikael Sonander (C) 2:e vice ordförande Kerstin Brink (SD) Ledamot

Rikard Malmborg (M) 1:e vice ordförande Mikael Sonander (C) 2:e vice ordförande Kerstin Brink (SD) Ledamot Sammanträdesprotokoll Sida 1 (12) Plats och tid Stadshuset, klockan 17.00 19.05, 19.10-19.15 Beslutande Lars Månsson (S) Ordförande Rikard Malmborg (M) 1:e vice ordförande Mikael Sonander (C) 2:e vice

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden

Miljö- och byggnadsnämnden 1 (14) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga, klockan 9.00-11.35 Beslutande Günter Ruchatz (M), ordförande Jimmy Odenäng (M) Anne Wilks (MP) Johan Sigvardsson (C) 131-138 Per-Olof Johansson (S) Bertil

Läs mer

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Marie Öhlund TEKNISKA NÄMNDEN. Tekniska förvaltningen...

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Marie Öhlund TEKNISKA NÄMNDEN. Tekniska förvaltningen... SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15) Plats och tid Tekniska förvaltningen, kl 14.00-17.30 Beslutande Se bifogad deltagarlista. Närvarande ersättare Se bifogad deltagarlista. Övriga deltagande Se bifogad

Läs mer

Annelie Frostensson (s) Fastighetsnämnden. Fastighetskontoret. Underskrift. Sammanträdesdatum Fastighetsnämnden 2011-04-07 ANSLAG / BEVIS

Annelie Frostensson (s) Fastighetsnämnden. Fastighetskontoret. Underskrift. Sammanträdesdatum Fastighetsnämnden 2011-04-07 ANSLAG / BEVIS OSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Väktarens samlingslokal i Osby, torsdagen den 7 april 2011 kl. 13.00-14.25 Närvarande Clas Frisk (kd) tjänstgör för Torsten Johansson (m) Sten Andersson

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014 10 06 1 (9) Plats och tid: Kommunkontoret i Kisa måndagen den 6 oktober 2014 klockan 13.00 14.

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014 10 06 1 (9) Plats och tid: Kommunkontoret i Kisa måndagen den 6 oktober 2014 klockan 13.00 14. Kommunstyrelsen 2014 10 06 1 (9) Plats och tid: Kommunkontoret i Kisa måndagen den 6 oktober 2014 klockan 13.00 14.50 Beslutande: Pia Tingvall (C), ordförande Björn Hoflund (M) Göran Lindgren (M) Claes

Läs mer

Lars Eliasson, teknisk direktör Marie Stahl, stabs chef Johan Ejbe, fastighetschef Christina Eriksson, nämndsekreterare

Lars Eliasson, teknisk direktör Marie Stahl, stabs chef Johan Ejbe, fastighetschef Christina Eriksson, nämndsekreterare 1(9) Plats och tid Restaurang Kevinge, Stockholms Golfklubb, Danderyd kl. 18.00 18.37 Paragrafer 64-71 Beslutande Torsten Sjögren (M), ordförande Maria Mandahl (C), 1:a vice ordförande Sivert Svärling

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö- och Bygg- och Räddningsnämnden 2013-01-11 1 (13)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö- och Bygg- och Räddningsnämnden 2013-01-11 1 (13) Miljö- och Bygg- och Räddningsnämnden 2013-01-11 1 (13) Plats och tid Sammanträdesrummet Nasa, Tingsbacka, fredagen den 11 januari 2013, kl 9.00 10.00. Beslutande John Sundström (S), ordförande Anders

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 14 april 2010 1 (9) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum 385 kl 13.30-15.

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 14 april 2010 1 (9) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum 385 kl 13.30-15. Kommunstyrelsens teknikutskott 14 april 2010 1 (9) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum 385 kl 13.30-15.00 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Peter Johansson Bo Olsson Annika Johansson Urban Granfeldt

Läs mer

1(9) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Omsorgsnämnden

1(9) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Omsorgsnämnden 1(9) Plats och tid Åsaka-Velandarummet, kl. 15:00 16:00 ande Ledamöter Ersättare Ann-Christin Holgersson (S), Ordförande Sven Åke Möll (S), 1:e vice ordförande Maria Nilsson (KD), 2:e vice ordförande Mussa

Läs mer

Styrelsen 2003-06-10 1 (10)

Styrelsen 2003-06-10 1 (10) Styrelsen 2003-06-10 1 (10) Plats och tid Ronnebyhus konferenslokal tisdagen den 10 juni 2003 kl 14.30-16.25 Beslutande Monica Ingvarson, ordf Roger Svensson, 1:e v ordf Bengt Wihlstrand, 2:e v ordf Åke

Läs mer

Bengt Åström(s), ordförande Lars-Olle Olsson(s) Sven Sonesson(m) Anita Ljung(m) Lars-Anders Espert(sd)

Bengt Åström(s), ordförande Lars-Olle Olsson(s) Sven Sonesson(m) Anita Ljung(m) Lars-Anders Espert(sd) Barn- och utbildningsnämndens Sammanträdesdatum 2011-03-09 Sida 1 (8) Plats och tid B-rummet, kl. 13:30 17.10 Beslutande Bengt Åström(s), ordförande Lars-Olle Olsson(s) Sven Sonesson(m) Anita Ljung(m)

Läs mer

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-02-25. Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.30 15.55 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-02-25. Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.30 15.55 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Sida 1/13 Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.30 15.55 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Krister Olsson (S), ordförande J Håkan Andersson (C), vice ordförande Anneli Persson (S), tjänstgörande

Läs mer

Föredragningslista ***** Allmänheten har möjlighet att närvara vid behandling av ärende 1-16. ***** Val av justerare samt dag och tid för justering

Föredragningslista ***** Allmänheten har möjlighet att närvara vid behandling av ärende 1-16. ***** Val av justerare samt dag och tid för justering Tekniska nämnden 2012-02-23 Kallelse/Underrättelse Sammanträdesdatum 1(17) Plats och tid Mellanfryken, torsdag 23 februari 2012, kl. 15.00 Föredragningslista ***** Allmänheten har möjlighet att närvara

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat Sida 1 av 7 Plats och tid Beslutande Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande ersättare Sjuntorpsrummet, Stadshuset kl 16.30 18.15 Carina Lorentzon (S) ordförande Christer Bohm (V) 1:e vice ordförande

Läs mer

Mats Falk Lomma kommunhus, Paragrafer Adam Edvinsson. Alf Michelsen

Mats Falk Lomma kommunhus, Paragrafer Adam Edvinsson. Alf Michelsen Sammanträdesdatum s. 1 (8) Plats Örestads golfklubb, Stora konferensrummet Tid Måndagen den 12 december 2016, kl. 18.40-19:50 Beslutande Övriga deltagare Alf Michelsen (M) Lennart Månsson (M) Rune Netterlid

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, kommunhuset, Krokom

Samhällsbyggnadsförvaltningen, kommunhuset, Krokom Sammanträdesdatum Sida 1 Plats och tid: Almdalen, Apotekshuset, Krokom 24 mars 2009, kl 08.15-12.50 Beslutande: Övriga deltagande: Nils Johnsson, C, ordförande Mi Bringsaas, S, 1:e vice ordförande Tomas

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-06-11 1(12) Filip Gille (M) ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S)

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-06-11 1(12) Filip Gille (M) ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S) Miljö- och byggnadsnämnden 2014-06-11 1(12) Plats och tid Planrummet, kommunhuset, kl. 13.00-14.20 Beslutande Filip Gille (M) ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Plats Folkets Hus, vån 7 Dag och tid Onsdag den 20 november 2013 kl. 14:00 14:40

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Plats Folkets Hus, vån 7 Dag och tid Onsdag den 20 november 2013 kl. 14:00 14:40 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Plats Folkets Hus, vån 7 Dag och tid Onsdag den 20 november 2013 kl. 14:00 14:40 ande Sören Finnström (S) Kenneth Andersson (S) Jan Willner (C) Maino Wohlfeil (S) Susanne Salomonsson

Läs mer

Sammanträdesrum ÖREN, tisdagen den 15 juni 2010, kl. 13 30 14 45.

Sammanträdesrum ÖREN, tisdagen den 15 juni 2010, kl. 13 30 14 45. Plats och tid Beslutande Sammanträdesrum ÖREN, tisdagen den 15 juni 2010, kl. 13 30 14 45. Evert Johansson, s, ordförande Jan Korsfeldt, m Roy Wasniowski, v Ej tjänstgörande Arne Holmgren, s Kenneth Hallberg,

Läs mer

Raymond Asp, S Göran Lundberg, S Staffan Svensson, avdelningschef, 106 Helena Grybäck Svensson, förbundschef Ulla Nilsson, sekreterare

Raymond Asp, S Göran Lundberg, S Staffan Svensson, avdelningschef, 106 Helena Grybäck Svensson, förbundschef Ulla Nilsson, sekreterare Sammanträdesprotokoll 1 (11) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred, kl. 8.30-10.40 ande Roland Waern, M Åke Nilsson, KD Gunilla Schollin Borg, MP Per-Inge Pettersson, C Ewa Engdahl, C Gunilla

Läs mer

PROTOKOLL 2015-01-26

PROTOKOLL 2015-01-26 Tid och plats Beslutande Ledamöter Ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Övriga Justering Justerare Måndag 26 januari 2015 kl. 17.00 18.30 i konferensrum Yngern Nykvarns kommunhus. Peter Ohlsson

Läs mer

Protokoll 1 (17) Se nästa sida. Maria Christensen, Bibliotekschef Louise Persson, Bibliotekarie. Martin Kalén. Göran Pettersson (MP)

Protokoll 1 (17) Se nästa sida. Maria Christensen, Bibliotekschef Louise Persson, Bibliotekarie. Martin Kalén. Göran Pettersson (MP) Protokoll 1 (17) Plats och tid Biblioteket i Rydsgård, 2015-02-10, kl. 17.30 19.20 Beslutande Övriga närvarande Se nästa sida. Maria Christensen, Bibliotekschef Louise Persson, Bibliotekarie Justerade

Läs mer

Ej tjänstgörande ersättare S Anders Manskog. Tjänstemän och övriga Tord Lundborg, förvaltningschef Sara Åkesson, sekreterare.

Ej tjänstgörande ersättare S Anders Manskog. Tjänstemän och övriga Tord Lundborg, förvaltningschef Sara Åkesson, sekreterare. Sammanträdesdatum Sida 1 (6) Plats och tid Strömsalen, Kinnaströms Företagscenter, Kinna, kl. 15.30-15-35 Beslutande M Jörgen-Hagman Lindén, tjänstgör för Lars-Åke Åkesson (M) C Pontus Johansson M Madeleine

Läs mer

Björn Johansson (V), tjänstgörande ersättare för Krister Nyström (S) Mats Hahne (M), vice ordf. Margot Eriksson (S)

Björn Johansson (V), tjänstgörande ersättare för Krister Nyström (S) Mats Hahne (M), vice ordf. Margot Eriksson (S) PROTOKOLL 1(5) Plats och tid Björnidet, kl 10:00-10:35 Beslutande Ledamöter Björn Johansson (V), tjänstgörande ersättare för Krister Nyström (S) Mats Hahne (M), vice ordf. Ersättare Björn Nyström (M) Övriga

Läs mer

Krister Olsson (S), ordförande Håkan Andersson (C), vice ordförande Thomas Löfgren (M) Linda Lindberg (SD) Anneli Persson (S) Ida Andersson (C)

Krister Olsson (S), ordförande Håkan Andersson (C), vice ordförande Thomas Löfgren (M) Linda Lindberg (SD) Anneli Persson (S) Ida Andersson (C) Sida 1/8 Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.40 16.25 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Krister Olsson (S), ordförande Håkan Andersson (C), vice ordförande Thomas Löfgren (M) Linda Lindberg

Läs mer

HABO OCH MULLSJÖ KOMMUNER. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag 2015-12-10. Miljönämnden

HABO OCH MULLSJÖ KOMMUNER. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag 2015-12-10. Miljönämnden 2015-12-10 56 Verksamhetsplan 2016 för miljönämndens verksamhet... 91 57 Uppföljning av det systematiska arbetsmiljö- och säkerhetsarbetet 2015... 92 58 Handlingsplan för det systematiska arbetsmiljö-

Läs mer

Erik Liljencrantz, ordförande (m), Bertil Carlsson, 2:e vice ordförande (s), Lars Gustavsson (s), Katarina Rosenlund-Svensson (s), Bengt Hult (fp)

Erik Liljencrantz, ordförande (m), Bertil Carlsson, 2:e vice ordförande (s), Lars Gustavsson (s), Katarina Rosenlund-Svensson (s), Bengt Hult (fp) BYGGNADSNÄMNDEN 2013-08-27 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3, rum 611. Kl 15.00-16.00 Beslutande Erik Liljencrantz, ordförande (m), Bertil Carlsson, 2:e vice ordförande (s), Lars Gustavsson (s), Katarina

Läs mer

MULLSJÖ KOMMUN Kommunstyrelsens tekniska utskott. Innehåll SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag

MULLSJÖ KOMMUN Kommunstyrelsens tekniska utskott. Innehåll SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag Kommunstyrelsens tekniska utskott Sammanträdesdag 2015-11-19 Innehåll 159 Godkännande av ärendelista... 178 160 Anmälan av delegationsbeslut... 179 161 Delgivningar... 180 162 Lägesbeskrivning per programområde...

Läs mer

30 mars klockan 16.30, Borgmästaregatan 5A, Kungsbacka

30 mars klockan 16.30, Borgmästaregatan 5A, Kungsbacka KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid sammanträde Sjöallén 9D, Kungsbacka Klockan 15-18.20 Ajournering 16.30-16.47 ande Ledamöter Kristina Karlsson (C), ordförande Kent Stenhammar (S),

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2003-12-08 1 (15 ) Plats och tid Magistraten, Rådhuset, Askersund, 2003-12-08 kl.16.00 16.50. Beslutande Kent Larsson (s), ordförande Ylva Averin (s) Kurt Andersson

Läs mer

Tekniska nämndens arbetsutskott

Tekniska nämndens arbetsutskott 2011-12-06 1 Beslutande organ Plats och tid Hemön, Stadshuset, Mariestad, kl. 14.00 16.15 Beslutande Ulf Andersson (s) ordförande Staffan Starringer (s) 1:e vice ordförande Evert Eklind (map) 2:e vice

Läs mer

Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Önnerup Tid kl

Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Önnerup Tid kl Sammanträdesdatum s. 1 (8) Plats Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Önnerup Tid kl. 15.00-17.30 Beslutande Lennart Månsson (M) ordförande Patric Bystedt (M) tjg. ersättare för Alf Michelsen (M) Ola Ahlqvist

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Linda Larsson, tf enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Linda Larsson, tf enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Linda Larsson, tf enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2018-2019 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Stadsbyggnadsnämnden 2014-04-16

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Stadsbyggnadsnämnden 2014-04-16 2014-04-16 1(6) Plats och tid Ekströmska i kv Värjan klockan 09.00-12.25, 13.30-15.00 Beslutande Magnus Johansson (MP) Ann-Sofie Wågström (S) Eva Alström (S) Ingerth Haglund (S) Nicklas Karlsson (S) Birgitta

Läs mer

MULLSJÖ KOMMUN Kommunstyrelsens tekniska utskott. Innehåll 2015-05-28. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag

MULLSJÖ KOMMUN Kommunstyrelsens tekniska utskott. Innehåll 2015-05-28. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag Kommunstyrelsens tekniska utskott Sammanträdesdag 2015-05-28 Innehåll 70 Tillkommande/utgående ärenden och godkännande av föredragningslista... 81 71 Anmälan av delegationsbeslut... 82 72 Delgivningar...

Läs mer

omsorgskontoret, Skara Thomas Gustafsson (M) Anette Gustafsson (S)

omsorgskontoret, Skara Thomas Gustafsson (M) Anette Gustafsson (S) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Plats och tid: Tisdagen den 17 juni 2014 kl 13.00--16.00 omsorgskontoret, Skara Beslutande: Ersättare: Övriga närvarande: Michael Karlsson (S), ordförande Margareta Wing Andersson

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 13 november 2013 1 9)

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 13 november 2013 1 9) Miljö- och byggnadsnämnden 13 november 2013 1 9) Plats och tid: Bröderna Ericssonrummet kl. 09.00-12.00 Beslutande Ersättare: Åsa Hååkman Felth, ordförande Henric Forsberg Stefan Andersson Iréne Frisk

Läs mer

PROTOKOLL Tekniska nämnden

PROTOKOLL Tekniska nämnden sid 1 av 29 Plats och tid: Mörrumssalen, klockan 13:15-18:00 Beslutande: Mats Dahlbom Ordförande (C) Britt Kilsäter Ledamot (M) Anneli Bengtsson Vice Ordf. (S) Magnus Dagmyr Ledamot (S) Lars Hasselgren

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Plats och tid Sammanträdesrum Kongsvinger, stadshuset, kl. 14.15-15.45 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Kenneth Wåhlund, ordförande, (S) Gerd Karlsson (S) Stefan Åström (S) Eva Svensson (S) Eva Ryman

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Sammanträdesdatum Innehållsförteckning Sida * Sånghusvallens skola, 1 2-3 * Förvärv av fastigheten Täng 1:40, 2 4 Sammanträdesdatum Sida 1 Plats och tid: Beslutande: Övriga deltagande: Almdalen, Apotekshuset,

Läs mer

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Sammanträdesdatum s. 1 (12) Plats Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Beslutande Robert Wenglén (M) Yvonne Andreasson (FP) Richard Jerneborg (M) Mozghan

Läs mer

Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Önnerup Tid kl

Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Önnerup Tid kl Sammanträdesdatum s. 1 (29) Plats Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Önnerup Tid kl. 08.30 12.10 Beslutande Övriga deltagare Sofia Forsgren-Böhmer (M) Britt Hjertqvist (L) Lena Forsberg (M) Anders Widesjö

Läs mer

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista) 1(12) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-16.00 Beslutande Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Läs mer

Fredrik Rönning (S), ordförande Ingemar Hellström (S) Lotta Gunnarsson (M)

Fredrik Rönning (S), ordförande Ingemar Hellström (S) Lotta Gunnarsson (M) Teknik- och fritidsutskottet 2015-12-17 Plats och tid Tekniska kontoret, klockan 08.30-11.30 Beslutande Fredrik Rönning (S), ordförande Ingemar Hellström (S) Lotta Gunnarsson (M) Övriga deltagare Sören

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens budgetutskott 2014-03-04 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08.30-10.30, 11.00-11.20. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande 14-21 Christin Löfstrand (V) vice ordförande Pär

Läs mer

PROTOKOLL Omsorgsnämnden 2016-04-20

PROTOKOLL Omsorgsnämnden 2016-04-20 sid 1 av 22 Plats och tid: Rådhussalen, klockan 13:30 16:00 Beslutande: Leif Håkansson Ordförande (S) Iréne Ahlstrand-Mårlind Ledamot (M) Berith Gustavsson (jäv 64) Vice ordförande (S) Tommy Alm (tom 66)

Läs mer

Tony Hansson (S) ledamot Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Peter Melinder (M) tjg. ers. för K Reinisch Annette Linander (C) ledamot

Tony Hansson (S) ledamot Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Peter Melinder (M) tjg. ers. för K Reinisch Annette Linander (C) ledamot Sammanträdesprotokoll Sida 1 (7) Plats och tid Stadshuset, klockan 14.00-16.15 ande Cecilia Lind (S) ordförande Tony Hansson (S) ledamot Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Peter Melinder (M) tjg. ers.

Läs mer

Peter Göthblad (L) Ordförande... Benny Augustsson (S) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Peter Göthblad (L) Ordförande... Benny Augustsson (S) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2016-09-08 1 (8) Plats Rum 522, 4:e vån, Sundsgatan 29, Vänersborg Tid Torsdagen 8 september 2016 kl: 09:00 10:00 Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Övriga deltagande Enligt närvarolista, sid 2 Utsedd

Läs mer

kl 13.00-16.15 Arvo Hellman (S) ordförande Bert Roos (S) Gull-Britt Hansson (S) Irena Alm (S) Margit Johansson (M) Stig-Arne Svalö

kl 13.00-16.15 Arvo Hellman (S) ordförande Bert Roos (S) Gull-Britt Hansson (S) Irena Alm (S) Margit Johansson (M) Stig-Arne Svalö 1(15) Plats och tid Almliden, Blosset, Bjuv kl 13.00-16.15 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Tjänstemän Arvo Hellman (S) ordförande Bert Roos (S) Gull-Britt Hansson (S) Irena

Läs mer

Ove Karlesand (M), ordförande Bo Sjölin (MP), ledamot Kerstin Lindgren (FP), ledamot

Ove Karlesand (M), ordförande Bo Sjölin (MP), ledamot Kerstin Lindgren (FP), ledamot 1(8) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga, klockan 09.00 09.30 Beslutande Ove Karlesand (M), ordförande Bo Sjölin (MP), ledamot Kerstin Lindgren (FP), ledamot Övriga närvarande Marie-Christine Svensson,

Läs mer

Protokoll 1 (12) Se nästa sida. Annika Nilsson, sekreterare Marcus Willman, kommundirektör. Pierre Esbjörnsson (S) Jörgen Sjöslätt (C) Anslag/bevis

Protokoll 1 (12) Se nästa sida. Annika Nilsson, sekreterare Marcus Willman, kommundirektör. Pierre Esbjörnsson (S) Jörgen Sjöslätt (C) Anslag/bevis Protokoll 1 (12) Plats och tid Nils/Holger, kommunhuset i Skurup, 2016-11-16, kl. 18.00 18.15 Beslutande Övriga närvarande Se nästa sida. Annika Nilsson, sekreterare Marcus Willman, kommundirektör Justerade

Läs mer

Renovering av Söderskolans kök. KS 2014-407

Renovering av Söderskolans kök. KS 2014-407 kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-01-13 33 Renovering av Söderskolans kök. KS 2014-407 KF Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 1 Godkänna genomförande av investeringsprojekt renovering

Läs mer