PROTOKOLL Tekniska nämnden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PROTOKOLL Tekniska nämnden 2015-06-24"

Transkript

1 sid 1 av 35 Plats och tid: Mörrumssalen, klockan 13:15-18:55 Beslutande: Mats Dahlbom Ordförande (C) Britt Kilsäter Ledamot (M) Anneli Bengtsson Vice Ordförande (S) Katrin Johansson Ledamot (S) Tor Billing Ledamot (SD) Ivo Akum Ledamot (S) Sten Hedlund Ledamot (MP) Stig Johansson Ledamot (S) Jörgen Kronsell Ledamot (MP) Tjänstgörande ersättare: Närvarande ersättare: Mats Olausson, (M) ersättare för Lars Hasselgren, (M) Jan-Erik Abrahamsson, (S) ersättare för Amanda Nilsson, (S) Magnus Dagmyr, (S) ersättare för Stig Johansson, (S), Roy Johansson, (C), Magnus Dagmyr, (S), Bo Bogheim, (SD) t o m 112, Gunnar Fastén, (MP) t o m 115, Bo Sandgren, (S) Övriga: Tf förvaltningschef Thomas Andersson, , verksamhetscontroller Anette Ericson 95, ekonom Susanne Andersen 95-98, VA-chef Patrik Hellsberg, , entreprenading. Peter Hammarström, , gatuingenjör Jonas Johansson, ,enhetschef kost Christina Svensson, , fastighetschef Ulf Ohlsson, , fastighetsförvaltare Lars Persson, , trafikingenjör Per Ingströmer Utses att justera: Sten Hedlund (MP) Paragrafer: Justeringsdatum: Sekreterare Ordförande Justerande Gertrud Persson Mats Dahlbom Sten Hedlund

2 Anslag/Bevis sid 2 av 35 Organ: Tekniska nämnden Sammanträdesdatum: Datum då anslaget sätts upp: Datum då anslaget tas ner: Förvaringsplats för Rådhuset protokollet: Underskrift:

3 Innehållsförteckning sid 3 av Godkännande av dagordning / Kompass Karlshamn - information av Anette Ericson / Ekonomisk rapport januari-maj / Revidering TN resultatuppföljning mål och ekonomi tertial / Ny attestordning / Belysningsutredning 2013/ Utredning enskilda vägar - Områdesindelning samt drift- och underhållsplan 2012/ Motion angående trafiken på Erik Dahlbergsvägen 2014/ Information - Utbyggnad av VA Matvik-Hällaryd 2014/ Information - Överföringsledning Mörrum - Sternö 2013/ Utredning inför ombyggnad av Långasjöns vattenverk 2014/ Yttrande försök med tvårätters, särskilt boende 2013/ Redovisning kontrollrapport Östralycke servicehus 2014/ Östralycke restaurang - Ombyggnad och upprustning av restaurangdel 2015/ Planerat fastighetsunderhåll t o m v / Strategisk fastighetsplanering - rapport junisammanträdet 2014/ Tubbarydsanläggningen - rapport junisammanträdet 2012/ s yttrande om samråd för detaljplan Stensötan 4, Syrenen 16 och del av Karlshamn 4:1 2015/ s yttrande om samråd för detaljplan Karlshamn 9:28 och del av Karlshamn 9:2 2015/ Ytterligare fördyring av beräknad entreprenadkostnad för Nyemöllevägens nya vägsträckning mot Strömmarondellen 2011/ TN, AHA-metoden, utvärdering av delresultat vid samhällsbyggnadsförvaltningen 2014/ Barnkonventionen - Barnchecklista 2015/ Förvaltningschefen informerar / Presidiet informerar / Handlingar för kännedom junisammanträdet / Anmälda delegationsbeslut junisammanträdet 2015/ Beslutsuppföljning junisammanträdet 2015/

4 94 Godkännande av dagordning / sid 4 av 35 s beslut att godkänna dagordningen Presentation av städchef Pelle Karlsson lyfts ur.

5 sid 5 av Kompass Karlshamn - information av Anette Ericson / s beslut att godkänna informationen Verksamhetscontroller Anette Ericson informerar om Kompass Karlshamn. Dokumentet är en tydlig styrkedja från fullmäktige ner till nämnderna och vidare ner i organisationen. Kommunfullmäktige kommer att ta beslut om ett program under hösten. Kommunprogrammet ska innehålla fem inriktningsmål och till varje inriktningsmål ska strategier tas fram. Tre gånger per år kommer tekniska nämnden få resultatuppföljning för mål och ekonomi. Samtliga redovisningar skickas till fullmäktige.

6 sid 6 av Ekonomisk rapport januari-maj /2403 s beslut att godkänna ekonomisk rapport för perioden januari-maj 2015 Driftbudget TN exkl VA har en periodavvikelse för januari-maj på tkr och en prognostiserad helårsavvikelse på 0 tkr (nämnden -100 tkr och Förvaltningsledning/kansli +100 tkr). VA-enheten har en periodavvikelse för januari-maj på +804 tkr och en prognostiserad helårsavvikelse på 0 tkr. Investeringsbudget TN exkl VA har under januari-maj förbrukat -14,4 mnkr av årets investeringsbudget på - 39,8 mnkr. Den prognostiserade helårsavvikelsen är -4,4 mnkr och avser till största del ökade utgifter för ledningsflytt vid utbyggnad av anslutningsväg mellan Nymöllevägen och Strömmarondellen. kommer att begära ett extra anslag hos fullmäktige på -4,2 mnkr för färdigställande av väganslutningen hösten VA-enhetens investeringsinkomster är under perioden januari-maj 1,1 mnkr av budgeterade 12,0 mnkr och av budgeterade investeringsutgifter på -38,2 mnkr har -6,9 mnkr förbrukats, vilket ger nettoinvesteringar på -5,8 mnkr för perioden. Den prognostiserade helårsavvikelsen är 0 mnkr. Ekonomisk rapport januari-maj 2015 TN exkl VA Ekonomisk rapport januari-maj 2015 VA-enheten Ekonomikontoret Tf förvaltningschef Thomas Andersson Gatu- och parkchef Marie Louise Svensson Wickström VA-chef Patrik Hellsberg Fastighetschef Ulf Ohlsson Driftchef Mattias Pettersson Enhetschef Kostservice Marie Stanleysson Enhetschef Kostservice Diana Sjöström Enhetschef Kostservice Christina Svensson Städchef Pelle Karlsson Skorstensfejarmästare Lars Strandberg

7 Ekonom Susanne Andersen Ekonom Lisa Sunesson Ekonom Camilla Bengtsson Trafikingenjör Per Ingströmer sid 7 av 35

8 sid 8 av Revidering TN resultatuppföljning mål och ekonomi tertial /2083 s beslut att godkänna revidering av resultatuppföljning mål och ekonomi tertial Vattenverket vid Långasjön är till åldern kommet, byggt 1969, och det finns ett stort upprustningsbehov inom en snar framtid. Idag uppfyller verket inte Livsmedelsverket kriterier gällande säkerhetsbarriärer för att undvika t ex cryptosporidium, giardia, algtoxiner mm. Flertalet brister i arbetsmiljö finns. Reservkraft och reservvattentäkt saknas. föreslog styrelsen att ge tekniska nämnden i uppdrag att påbörja projektering för ett nytt vattenverk vid Långasjön. Kommunstyrelsen beslutade att ge klartecken för detta. Upphandling av Partneringentreprenör har påbörjats samt arbetet med att köpa mark i Froarp. Upphandlad konsult letar efter en ny reservvattentäkt. Nuvarande omklädnings- och kontorslokaler i Tubbaryd rymmer inte nuvarande verksamhet eller uppfyller dagens krav på arbetsmiljö. Det är av stor vikt att åtgärda bristerna i arbetsmiljön som påtalats av både personal och enhetschefer. Personalavdelningen har genomfört enkät om inomhusklimat, Fastighetsenheten OVK, Alviva arbetsplatskartläggning på anläggningen med fokus på arbetslokaler, omklädningsrum och personalutrymme och Conservator har inventerat fukt- och inomhusmiljöproblem samt gjort radonmätning. Undersökningarna visar att en total renovering eller nybyggnation krävs för att uppnå friska och ändamålsenliga lokaler. Östralycke kök har nyligen åtgärdats efter viteskrav från Miljöförbundet Blekinge Väst för att få fortsätta vara i bruk. Miljöförbundet anser att ombyggnad senast 2018 är avgörande för en fortsatt verksamhet. Österslättsskolans kök och matsal behöver även renoveras. Miljöförbundet Blekinge Väst har i inspektionsrapport redan från december 2010 skrivit att köket är i mycket stort behov av renovering för att framöver vara godkänd som livsmedelslokal. Om kökslokalerna inte renoveras kan det inte längre bedrivas verksamhet i form av tilllagningskök och det stora antalet portioner kan inte tillagas på några andra kök inom Kostservice. Efter tekniska nämndens beslut, TN 56/2015, att bryta ut renoveringarna av Östralycke kök och Österslättsskolans kök ur genomförandeplanen och lägga till en vagnhall på Stenbackanavet som steg 1, ska nu fokus 2015 ligga på att föra en dialog med alla berörda parter (Fastighet, KABO, Omsorgen och Utbildning). Det är av största vikt att arbetet kring dessa ombyggnationer inte stannar upp för att verksamheten ska kunna säkra produktionen och ha en säker arbetsmiljö för personalen.

9 sid 9 av 35 Den ekologiska andelen var enligt mätningen i april 26,7 % och Kostservice räknar med ett helårsutfall över uppsatt mål på 25 %. s sjukfrånvaro minskar under första kvartalet Revidering resultatrapport TN tertial Verksamhetscontroller Anette Ericson Kommunfullmäktige Tf förvaltningschef Thomas Andersson Gatu- och parkchef Marie Louise Svensson Wickström VA-chef Patrik Hellsberg Fastighetschef Ulf Ohlsson Driftchef Mattias Pettersson Enhetschef kost Christina Svensson Enhetschef kost Marie Stanleysson Enhetschef kost Diana Sjöström Städchef Pelle Karlsson Skorstensfejarmästare Lars Strandberg Ekonom Susanne Andersen Ekonom Lisa Sunesson Ekonom Camilla Bengtsson Trafikingenjör Per Ingströmer Personalutvecklare Berith Håkansson

10 98 Ny attestordning /44 sid 10 av 35 s beslut att anta ny attestordning för driftbudget från och med att attestordning för driftbudget upphör att gälla Ny attestordning för driftbudget krävs från och med på grund av ny markförvaltare, enhetschef Kostservice med samordnaruppdrag samt pensionerad arbetsledare Driftgruppen. Ny attestförteckning Tf förvaltningschef Thomas Andersson Ekonom Susanne Andersen Ekonom Lisa Sunesson Ekonom Camilla Bengtsson Systemansvarig Jörgen Nilsson Envar attestant Ekonomikontoret Lönekontoret

11 99 Belysningsutredning 2013/2996 sid 11 av 35 s beslut att godkänna informationen att återrapportering sker Gatuenheten har fått i uppdrag att ta fram en belysningsstrategi för funktionsbelysning i Karlshamns. Arbetet är nu i sitt slutskede och färdig handling kommer att gå till byggnadsnämnden och avdelningen för tillväxt och utveckling för samråd. Belysningsstrategin ska därefter till fullmäktige för beslut. Belysningsstrategin innehåller följande: Introduktion, Metod och utgångspunkt, Vision och målsättning, Analys, Belysningsprinciper, Belysningsteknologi, Belysningskategorier. Tjänsteskrivelse från gatuingenjör Jonas Johansson Gatu- och parkchef Marie Louise Svensson Wickström Gatuingenjör Jonas Johansson Ekonom Lisa Sunesson

12 sid 12 av Utredning enskilda vägar - Områdesindelning samt drift- och underhållsplan 2012/2435 s beslut att tekniska nämnden godkänner områdesindelning i enlighet med upprättade dokument att tekniska nämnden godkänner drift- och underhållsmoment i enlighet med upprättade dokument att ärendet avslutas och avförs från beslutsuppföljningslistan Gatuenheten har tillsammans med konsult under 2012 gjort en nulägesanalys av de enskilda vägarna där Karlshamns är ansvarig för drift- och underhåll. Materialet från denna nulägesanalys och dokument från trafikverket har legat till grund för olika moment som bör utföras på de enskilda vägarna för bästa möjliga resultat. Samtidigt som arbetet med moment har pågått har en långsiktig underhållsplan tagits fram. Detta arbete har utmynnat i en områdesindelning för de enskilda vägarna. Områdesindelning, moment, årsplanering och karta Gatu- och parkchef Marie Louise Svensson Wickström Gatuingenjör Jonas Johansson Ekonom Lisa Sunesson

13 sid 13 av Motion angående trafiken på Erik Dahlbergsvägen 2014/2914 s beslut att föreslå fullmäktige att avslå motionen. Reservation Ledamöterna Sten Hedlund, (MP) och Jörgen Kronsell, (MP) reserverar sig mot beslutet. Trafikingenjören anser att dubbdäcksförbud på Eriks Dahlbergsvägen skulle kraftigt minska trafiken på Erik Dahlbergsvägen och fördela ut den på mindre lämpliga alternativ. Dubbdäcksförbud i hela stadskärnan skulle medföra att man tvingar fram valet av ett dubbfritt alternativ vilket leder till högre olycksrisk på landsbygden. I mittremsan, vid polisstationen och på Surbrunnens lekplats står många träd främst lindar. De har en stor bladmassa och tar redan idag upp en stor mängd stoft. Att plantera ny vegetation i anslutning till Erik Dahlbergsvägen i t.ex. mittremsan är svårt. Jordvolymen är helt bemängd med rötter. När lindarna ska bytas ut kan träd med egenskaper som förslaget beskriver beaktas. Vi ny etablering av växter måste även god sikt genom och över vegetationen beaktas för trafiksäkerhetens skull. Tjänsteskrivelse Kommunfullmäktige Gatu- och parkchef Marie Louise Svensson Wickström Trafikingenjör Per Ingströmer Gatuingenjör Jonas Johansson

14 sid 14 av Information - Utbyggnad av VA Matvik-Hällaryd 2014/2519 s beslut att godkänna informationen att ärendet återrapporteras Beslut om att utöka verksamhetsområdet för vatten och spillvatten togs av Kommunfullmäktige Projektering samt förfrågningsunderlag blir klart i juni. Anmälan om samråd enligt 12 KAP 6 miljöbalken för ledningar samt ansökan om Strandskyddsdispens är inskickade likaså ansökan om Lantmäteriförrättning. Förfrågningsunderlaget kommer att läggas ut under E-avrop och kommer att ligga ute under sommaren. Tjänsteskrivelse daterad Entreprenadingenjör Peter Hammarström VA-chef Patrik Hellsberg VA-ingenjör Carina Fast Ekonom Lisa Sunesson

15 sid 15 av Information - Överföringsledning Mörrum - Sternö 2013/2014 s beslut att godkänna informationen att återrapportering sker Projektering av VA-ledningar och pumpstationer har utförts av Tyréns Infrakonsult i Kristianstad och förfrågningsunderlaget beräknas bli klart nu i juni månad. Tillståndsprocessen kopplad till projekteringen visade att ett nytt tillstånd behövde sökas för Sternö avloppsreningsverk. Arbetet med denna ansökan samt andra miljötillstånd för själva överföringsledningen har pågått under våren. Färdig tillståndsansökan för Sternö reningsverk bedöms kunna skickas till Länsstyrelsen i slutet av augusti i år. Tjänsteskrivelse daterad VA-chef Patrik Hellsberg Entreprenadingenjör Peter Hammarström Ekonom Lisa Sunesson

16 sid 16 av Utredning inför ombyggnad av Långasjöns vattenverk 2014/484 s beslut att godkänna informationen att återrapportering sker föreslog styrelsen att ge tekniska nämnden i uppdrag att påbörja projektering för ett nytt vattenverk i Långasjö. Kommunstyrelsen beslutade att ge klartecken för detta. Upphandling av Partneringentreprenör har påbörjats samt arbetet med att köpa mark i Froarp. Tjänsteskrivelse VA-chef Patrik Hellsberg Tf förvaltningschef Thomas Andersson Driftledare Per Andersson Processingenjör Ida Schyberg Ekonom Lisa Sunesson

17 sid 17 av Yttrande försök med tvårätters, särskilt boende 2013/3045 s beslut att tekniska nämnden beslutar att kostenheten återkommer med investeringsbehov samt eventuell utökad bemanning i äldreomsorgsköken under tiden Östralyckes kök är under renovering att tekniska nämnden beslutar att skjuta upp införandet av tvårätters på särskilt boende till Östralyckes kök är renoverat och åter i bruk Efter en beställning av tvårätters på särskilt boende från omsorgsnämnden beslutades det att kostenhetens äldreomsorgskök skulle prova på att erbjuda tvårätter under åtta veckor för att sedan utvärdera behov av investeringar och eventuellt behov av utökad bemanning. Utvärderingen visar att om vi skulle genomföra tvårätters till särskilt boende idag så skulle investeringar av utrustning och maskiner behövas samt även utöka bemanningen. Den största svårigheten ser dock köken i platsbristen, tre av de fem köken behöver utrustning som de längre fram inte har plats för. Platsbristen kommer att förvärras ytterligare under ombyggnationen på Östralyckes kök och vi ser ingen möjlighet att börja med tvårätters på särskilt boende innan Östralyckes kök är renoverat och åter i bruk. Med en omfördelning av produktionen ska vi försöka få bort lite av problemet med platsbristen. Tjänsteskrivelse Omsorgsnämnden Enhetschef kost Christina Svensson Tf förvaltningschef Thomas Andersson Ekonom Camilla Bengtsson

18 sid 18 av Redovisning kontrollrapport Östralycke servicehus 2014/3612 s beslut att tekniska nämnden godkänner uppföljning av reparationerna i Östralycke att tekniska nämnden godkänner att Östralycke fortsätter bedriva verksamheten som tillagningskök till den planerade ombyggnationen att återrapportering sker i januari 2016 Föreläggande/förbud med vite på Östralyckes kök icerades till tekniska nämnden Miljöförbundet Blekinge Väst slog ner på sju punkter. En åtgärdsplan skapades och har nu genomförts i två etapper. Miljöförbundet godkänner samtliga åtgärder enligt rapport Tjänsteskrivelse daterad Enhetschef kost Christina Svensson Ekonom Camilla Bengtsson

19 sid 19 av Östralycke restaurang - Ombyggnad och upprustning av restaurangdel 2015/2804 s beslut att tekniska nämnden hemställer hos fullmäktige att tkr för köksutrustning och matsalsmöbler till Östralycke anvisas i budget Kommunfullmäktige beslöt den 7 oktober 2013 att Karlshamnsbostäder genomför ny- och ombyggnadsinvesteringen av Östralycke. 1 december 2014 beslutade fullmäktige om en investeringsram på ca 160 mkr exkl. moms. Redan i den ursprungliga utredningen om Östralycke fanns en angivelse om att köks/restaurangdelen skulle rustas upp och byggas om. Helt i likhet med vad som gjordes i samband med Gustavsborgsprojektet. Detta uppdrag har senarelagts eftersom en utredning om kökens organisation och utformning har genomförts. Det fanns ingen anledning till att göra ett arbete förrän förutsättningarna klarlagts. Utredning är nu klar och kostenheten/fastighetsenheten har framfört krav på nödvändigheten av upprustning och ombyggnad. Dels av arbetsmiljö- och hälsoskäl, dels för att anpassa verksamheten till utredningen. Kostnaden för byggnationen ingår i Karlshamnsbostäders ansvar medan en finansierar och i framtiden ansvarar för kökets tekniska utrustning och möblering av matsal. Kostnad köksutrustning 8200 tkr. Kostnad möbler matsal 925 tkr. Arbetsgrupp för projektets genomförande kommer att utses från berörda verksamheter och arbetet sker enligt nedan. Fas 1. Omfattar upprättande av vision/verksamhetsprogram, projektering, kostnadsberäkning och tidplan. Fas 2. Omfattar upphandling, formella tillstånd och slutlig produktionskalkyl. Fas 3. Genomförande. Planerad byggstart är hösten Tjänsteskrivelse från fastighetschef Ulf Ohlsson Kommunfullmäktige Tf förvaltningschef Thomas Andersson Fastighetschef Ulf Ohlsson Enhetschef kost Christina Svensson Ekonom Camilla Bengtsson

20 sid 20 av Planerat fastighetsunderhåll t o m v /3663 s beslut att godkänna redovisningen att återrapportering sker Fastighetsförvaltare Lars Persson har sammanställt en redovisning av planerat underhåll som avser vecka 23, Redovisning läge vecka 23 Fastighetsförvaltare Lars Persson Fastighetschef Ulf Ohlsson Ekonom Susanne Andersen

21 sid 21 av Strategisk fastighetsplanering - rapport junisammanträdet 2014/3618 s beslut att godkänna fastighetschefens redogörelse beslutade : Att återrapportering sker Att i samband med återrapporteringen fastighetschefen informerar om ens fastighetsbestånd, 5 årig underhållsplan, lokalförsörjningsplan, hyresavtal för biblioteket i Citygallerian, tomma lokaler i ens fastighetsbestånd. Kommunens fastighetsbestånd mars 2015 uppgick till kvm. fördelat enl. följande: VERKSAMHETSTYP ANTAL kvm BTA Skolor Barnomsorg Socialomsorg Förvaltning Fritid Kultur Turism Gymnasium Blandad verksamhet Kontor-Affär Föreningar Räddningstjänsten Bostäder Offentliga toaletter 1 9 Summa Aktuella ytor avser mars 2015 UTBF 72% Fritid 14% Övriga 14% Femårig underhållsplanering redovisas i separat dokument. Framtagande av lokalförsörjningsplan är helt beroende på de brukande verksamheternas behovsanalys på kort och lång sikt. Inom både omsorgsförvaltningen och utbildningsförvaltningen arbetas det med framtagande av behovsbeskrivning. I det arbetet är lokalförsörjningsgruppen och fastighetsenheten en stödjande resurs. Hyresavtal bibliotek Citygallerian. Hyresavtal mellan JN von Bergen & son och Karlshamns avseende bibliotek är tecknat för tiden till Avtalet avser fyra lokaler i Citygallerian med

22 sid 22 av 35 en total yta av 1247 kvm. Den avtalade hyran är per år inkl. el, va, värme, varmvatten, kyla och ventilation. Tomma lokaler i det ala fastighetsbeståndet: Djurpark Björkliden Asarum. Skyddsrum Lingonbacken Karlshamn Hus Kapten Holms väg Kiosk Kolonigatan (innehåller transformatorstation KEAB) Bygdegården Tärnö Kyrkskolan Asarum Ringamåla skola Halasjö idrottsplats Rektorsbostad Hästarydsskolan Mörrum Åryd skola Femårig underhållsplanering Tf förvaltningschef Thomas Andersson Fastighetschef Ulf Ohlsson Kommunstyrelsen för kännedom Ekonom Susanne Andersen

23 sid 23 av Tubbarydsanläggningen - rapport junisammanträdet 2012/3134 s beslut att godkänna informationen Kontors- och personalbyggnad på Tubbaryd byggdes i anslutning till sammanslagningen Under senare år har verksamheterna förändrats och är därmed inte ändamålsenliga men framför allt upplevs inomhusmiljön som ytterst besvärande med risk för hälsa och välbefinnande. Med detta som bakgrund har genomgripande utredningar genomförts av konsulten Conservator och i samarbete med företagshälsovården. Undersökningarna visar att en total renovering eller nybyggnation erfordras för att uppnå friska och ändamålsenliga lokaler. Fastighetsenheten har 2013 genomfört en förstudie med två handlingsalternativ: 1. Om och tillbyggnad av befintliga lokaler. 2. Nybyggnad inom området. Investeringsutgiften vid en om- och tillbyggnad beräknades 2013 till tkr. Investeringsutgiften vid nybyggnad beräknades till tkr. Dåvarande projektgrupp tog efter noggrant övervägande ställning för nybyggnation eftersom det bl.a. skulle ge bästa arbetsmiljön och möjlighet för framtida utveckling av området. Anläggningen är tänkt inrymma cirka 120 medarbetare. Under pågående budgetarbete har frågan väckts om det är möjligt att ersätta nuvarande lokaler med Rörmokaren 1 (f d Photomic) genomförde Projektbyggaren en studie för att kostnadsberäkna en ombyggnation av rörmokaren till kontorsändamål för omsorgsförvaltningens räkning. Uppdraget var att projektera för cirka 70 kontorsarbetsplatser med tillhörande samtalsrum och personalutrymmen beräknade Projektbyggaren ombyggnadskostnaden till tkr. Därtill kommer kostnaden för inköp av fastigheten. Driftskostnaden beräknades till tkr/ år. En ombyggnation utifrån de tekniska verksamheternas lokalbehov på cirka 1125 m2 indikerar en kostnad av tkr. exklusive förvärv av fastigheten. Detta alternativ blir därmed något dyrare än nyproduktion på Stensättaren. Övrigt som talar mot Rörmokaren är gångsträckan mellan personalutrymmen, verkstäder och garage blir cirka 250 m vilket troligtvis innebär att personalen kommer att sitta i verkstaden och äta sin frukost och lunch. Spilltiden blir lång vid interna transporter. Behovet av parkeringsytor för besökande och tjänstebilar blir svårt att tillgodose. Detaljplanen och tomtens storlek omöjliggör en eventuell framtida utvidgning. Tjänsteskrivelse från fastighetschef Ulf Ohlsson Tf förvaltningschef Thomas Andersson Fastighetschef Ulf Ohlsson Kommunstyrelsen för kännedom Ekonom Susanne Andersen

24 sid 24 av s yttrande om samråd för detaljplan Stensötan 4, Syrenen 16 och del av Karlshamn 4:1 2015/2645 s beslut att stödja de tekniska enheternas yttranden Planen möjliggör tillägg av mindre del mark från Karlshamn 4:1 för intilliggande privatägda fastigheter. Markanvändningen för del av Karlshamn 4:1 ändras från allmän plats till tomtmark för att kunna säljas vidare till fastighetsägarna av Stensötan 4 och Syrenen 16. Yttranden från de tekniska enheterna: Gatuenheten, trafikenheten, fastighetsenheten och driftenheten har inget att erinra. VA-enheten: Befintliga va-ledningar: Inom detaljområdet berörs inte befintliga ala va-ledningar med nuvarande planändring. Utökning av fastighetsyta: I samband med fastighetsreglering som innebär en förändring av fastighetens bostadsyta eller tomtyta, ska fastighetsägaren ta kontakt med VA-enheten för att korrigera anslutningskostnaden enligt gällande taxa. I övrig har VA-enheten inte något att erinra mot planändringen. Tjänsteskrivelse från trafikingenjör Per Ingströmer daterad Byggnadsnämnden Trafikingenjör Per Ingströmer VA-chef Patrik Hellsberg VA-ingenjör Carina Fast

25 sid 25 av s yttrande om samråd för detaljplan Karlshamn 9:28 och del av Karlshamn 9:2 2015/2646 s beslut att stödja de tekniska enheternas yttranden Planen möjliggör tillägg av en mindre del av Karlshamn 9:2 till Karlshamn 9:28 Markanvändningen för del av Karlshamn 9:2 ändras från allmän platsmark till tomtmark för att kunna säljas och läggas till Karlshamn 9:28. För att fastighetsägaren till Karlshamn 9:28 ska kunna erhålla ett servitut för användande av skogsväg på Karlshamn 9:2 som utfart planläggs denna som allmän plats natur. Yttrande från de tekniska enheterna: Gatuenheten, trafikenheten, fastighetsenheten och driftenheten har inget att erinra. VA-enheten: Avtal, standarder etc vid avsett inköp av mark: Faktorer som påverkar taxan är förändringar i tomt- eller bebyggd yta. För att denna ska bli korrekt ska fastighetsägaren kontakta VA-enheten. Detta gäller vid avsett inköp av den arrenderade marken. Avtal, standarder etc vid framtida förändring, t ex avstyckning: Vid avstyckning måste ny förbindelsepunkt gentemot det ala VA-nätet upprättas för varje enskild fastighet. Varje enskild fastighetsägare måste då kontakta VA-enheten. Avstyckning och förändrad bebyggd yta påverkar även taxan. Övrigt: Vi kan se att VA-frågan kan medföra begränsningar för fastigheten som fastighetsägaren behöver ha i åtanke vid förändringar. Tjänsteskrivelse från trafikingenjör Per Ingströmer daterad Byggnadsnämnden Trafikingenjör Per Ingströmer VA-chef Patrik Hellsberg VA-ingenjör Carina Fast Ekonom Lisa Sunesson

26 sid 26 av Ytterligare fördyring av beräknad entreprenadkostnad för Nyemöllevägens nya vägsträckning mot Strömmarondellen 2011/2198 s beslut att med ändring av tidigare framställan, begära ytterligare 4,2 mnkr från styrelsen för färdigställandet av Nyemöllevägens nya anslutning mot Strömmarondellen Samtliga projektets delar har blivit dyrare än tidigare bedömt, vilket innebär att ytterligare medel måste tillskjutas projektet för att den nya vägsträckningen ska kunna byggas. Förklaring: Samtliga projektets delar har blivit dyrare. Fjärrvärmeledningen var flyttad sen tidigare, men övriga ledningsarbeten uppskattades till ca 1,5 Mkr och hamnar på 2.1 Mkr (om utbyte av spillvattenledning kostar Kr). Konsultarvodet blev också minst 0,5 MKr dyrare eftersom de komplicerade förhållanden som råder på platsen kräver en mycket omfattande handling. Kostnaden för vägentreprenaden steg från 2.5 MKr till 4.0 MKr (om utbyte av spillvattenledningen kostnadsuppskattas till 0,5 Mkr). Många lösningar för att få en fungerande helhet har krävts, exempelvis flytt av infart till Autoverkstaden med dagvattenlösning, plantering av 4 nya träd, vägräcke mot Sölvesborgsvägen, komplicerat stödmursbygge i 2 delar mot Nyemöllevägen. Ytterligare 0,5 MKr behövs om något oförutsett inträffar, vanligtvis 10 % av projektkostnaden. Konsulten har ännu inte färdigställt kostnadsuppskattningen baserat på färdigt förfrågningsunderlag, men denna bedömning bygger ändå på betydligt mer vetskap om verkliga förhållanden är den tidigare uppskattningen. Upparbetade medel och uppskattad resterande kostnad för vägprojektet i Strömma Upparbetade medel : Konsulttjänster inklusive detaljplanearbete: Kr Flytt av fjärrvärmeledning inklusive återställning av mark Kr Övrigt Kr Totalt: Kr Kostnadsbedömning för återstående del av projektet: 4,5 MKr för vägentreprenad inklusive byte av spillvattenledning Kr KEAB (el) Kr Skanova (tele) Kr CSAB (fiber) Sweco (konsult)

27 Oförutsett Kr Totalt Kr sid 27 av 35 Återstående medel: Kr har i skrivelse till fullmäktige, daterad , begärt 1,5 mnkr. Utöver detta behövs därmed ytterligare kr för att projektet ska kunna slutföras. Kommunstyrelsen Tf förvaltningschef Thomas Andersson Trafikingenjör Per Ingströmer Ekonom Lisa Sunesson Ekonom Susanne Andersen

28 sid 28 av TN, AHA-metoden, utvärdering av delresultat vid samhällsbyggnadsförvaltningen 2014/2015 s beslut att godkänna redovisningen AHA-metoden har utvecklats av en forskargrupp på Karolinska Institutet i Stockholm och har använts av många organisationer med goda resultat sedan år Metoden kartlägger hälsan och livsstilen hos individen samt den psykosociala arbetsmiljön hos arbetsgivaren. Kartläggningen görs i enkätform. Hösten 2014 var tredje gången som Karlshamns genomförde enkäten. Varje enhet ska var för sig analysera sitt resultat och med det som grund utveckla en egen handlingsplan. Samhällsbyggnadsförvaltningens resultat Resultatet över krav (hur mycket du har att göra) och kontroll (hur mycket inflytande du har över beslut som rör ditt arbete) skiljer sig väsentligt mellan ens totala resultat och förvaltningens (shbf) resultat: Procent Avspänt arbete (Låga krav och hög kontroll över arbetet) Shbf 17 Kommunen 8 Referensvärde 19 (riket) Passivt arbete (Låga krav och låg kontroll över arbetet) Shbf 28 Kommunen 16 Referensvärde 19 (riket) Kommentar: 45 % av förvaltningens medarbetare anger i enkäten att de har ett avspänt alternativt passivt arbete. Kommunens resultat är 24 %. Mot denna bakgrund uppdrogs åt enhetscheferna att tillsammans med sina medarbetare analysera detta delresultat. Analysarbetet har varit i full gång under våren och dialogen har varit inspirerad och god på de olika enheterna. Analys Resultatet av analysen ger ett entydigt besked om att medarbetarna inte känner igen sig i enkätens resultat.

PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED TEKNISKA NÄMNDEN

PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED TEKNISKA NÄMNDEN KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL l (21) Tekniska nämnden 2015-01-28 PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED TEKNISKA NÄMNDEN Plats och tid: Mörrumssalenk\1 3:15-1 8:10. Ajournering kl. 15:20-15:40 Deltagande: Närvarande

Läs mer

~er~2:mnöte~r/,0,,,,,- (j " 54_7~4~~tZ".L j/j

~er~2:mnöte~r/,0,,,,,- (j  54_7~4~~tZ.L j/j KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 1(29) Tekniska nämnden 2012-03-22 PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED TEKNISKA NÄMNDEN Plats och tid: Arydssalen, Rådhuset kl 13:15-17:10 Ajournering kl 14:35-14:55. Deltagande:

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 12.30-14.30 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s) Karl Längberg

Läs mer

PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED TEKNISKA NÄMNDEN. -7'P=717F="'-7=,.u",d~la""d!.>ec.:;ä,..r",en:!.!d:.>e=n: 1-25 /, l

PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED TEKNISKA NÄMNDEN. -7'P=717F='-7=,.u,d~lad!.>ec.:;ä,..r,en:!.!d:.>e=n: 1-25 /, l KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 1(32) Tekniska nämnden 2012-01-26 PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED TEKNISKA NÄMNDEN Plats och tid: Ärydssalen, Rådhuset kl 13:00-17:00. Ajournering kl. 15:00-15:20. Deltagande:

Läs mer

Kommunstyrelsen 2014-03-04

Kommunstyrelsen 2014-03-04 Kommunstyrelsen 2014-03-04 Ks 15 Ansökan om bidrag till genomförande av Leaderprojekt... 2 Ks 16 Remiss, Dalarnas regionala serviceprogram 2014-2018... 4 Ks 17 Fågelsången... 6 Ks 18 Vattenförsörjning

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Kommunstyrelsen. Kjell Andersson (C) tjänstgörande för Jan Bergman (C) Erik Warg (C) ej 1, 15, 30, 34-35, 58 Börje Nahlbom (MP)

Sammanträdesprotokoll. Kommunstyrelsen. Kjell Andersson (C) tjänstgörande för Jan Bergman (C) Erik Warg (C) ej 1, 15, 30, 34-35, 58 Börje Nahlbom (MP) Kommunstyrelsen 2012-02-14 1 (92) Plats och tid Kommunkontoret Djurås, kl. 09.00-17.30, ajournering kl. 11.35-11.45. Beslutande Ledamöter Sofia Jarl (C) ordförande Anders Bengtsson (KD) Anki Enevoldsen

Läs mer

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Plats och tid Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (FP) Roland Mattsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-06-17 1 (45) Plats och tid Biblioteket i Edsbyn, hörsalen, måndagen den 17 juni 2013, kl. 18.30 21:10. Beslutande Se särskild förteckning, sid 3. Övriga närvarande Ersättare Ingemar Ehn (FP) Claes

Läs mer

Kommunkontoret, Heby fredag, 26 september 2014 kl 08:00. Helena Henriksson 152-171. Marie Wilén David Olsson 168 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, Heby fredag, 26 september 2014 kl 08:00. Helena Henriksson 152-171. Marie Wilén David Olsson 168 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (26) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Heby kl 10:00-15:00 Beslutande Marie Wilén (C), ordförande 152-167-, 169-171 David Olsson (M), ordförande 168 Carina

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 284 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.45 Beslutande Markus Lund, ordförande (s), utom 125 Stig Davidson, ordförande (c), 125 Evy Annér (s) Kaj Göransson (s)

Läs mer

Nr DiarieNr Ärendemening Sid /föredragning

Nr DiarieNr Ärendemening Sid /föredragning KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare med flera Kommunstyrelsen Tid och plats: Kommunstyrelsen kallas till sammanträde 2014-11-05, 13.15 kommunhuset rum 293 Catharina Fredriksson Ordförande

Läs mer

Kommunledningskontoret, Vallentuna. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunledningskontoret, Vallentuna. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Datum 2005-03-23 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna onsdagen

Läs mer

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 Plats och tid Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (FP) 49-62, 70-76 Ronald Hagbert

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (60) Stora Sessionsalen, Kommunhuset i Lomma

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (60) Stora Sessionsalen, Kommunhuset i Lomma Sammanträdesdatum s. 1 (60) Plats Stora Sessionsalen, Kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 22 maj 2013, kl. 19.00-20.15 Beslutande se bifogad närvarolista Övriga deltagande Jan Sohlmér Christine Edenbrandt

Läs mer

Beslutande Olov Zakrisson (S) 205-218 Catharina Fredriksson (S) Ordförande 219-238 Dag Bergentoft Patrik Renfors Mattias Pettersson Britta Bergström

Beslutande Olov Zakrisson (S) 205-218 Catharina Fredriksson (S) Ordförande 219-238 Dag Bergentoft Patrik Renfors Mattias Pettersson Britta Bergström Sammanträdesprotokoll Blad 1 (51) Plats och tid kommunhuset rum 293 kl 13.30-20.45 Beslutande Olov Zakrisson (S) 205-218 Catharina Fredriksson (S) Ordförande 219-238 Dag Bergentoft (M) Patrik Renfors (V)

Läs mer

Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Övriga deltagande. Helena Henriksson, kommunsekreterare. Kommunkontoret, Heby 28 februari 2014, kl 08:00

Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Övriga deltagande. Helena Henriksson, kommunsekreterare. Kommunkontoret, Heby 28 februari 2014, kl 08:00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (42) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Heby kl 10:00-16:20 Beslutande Marie Wilén (C), ordförande David Olsson (M) Carina Schön (S) Anders Pettersson (S) Bengt

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2014-12-09 Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 9 december 2014 kl. 8:30-9:05 Plats KS-salen, stadshuset Omfattning 100-102 Beslutande Anders Andersson (C) Christina

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2012-05-28 KOMMUNSTYRELSEN. Kommunhuset, sammanträdesrum Rodret. Peter Blomqvist. Ann-Christine Larsson personalchef

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2012-05-28 KOMMUNSTYRELSEN. Kommunhuset, sammanträdesrum Rodret. Peter Blomqvist. Ann-Christine Larsson personalchef STENUNGSUNDS KOMMUN Tid 14:00-18:45 KOMMUNSTYRELSEN Plats Ledamöter Kommunhuset, sammanträdesrum Rodret Se närvarolista Övriga Erica Bjärsved ekonomichef Anne-Margret Draganis budgetekonom Raymond Vaske

Läs mer

Kommunledningskontoret

Kommunledningskontoret Sammanträdesdatum Sida 0 Plats och tid Sammanträdesrum Torsö klockan 8.00 16.15 Beslutande Johan Abrahamsson (M) Ordförande Marianne Kjellquist (S) 2: e vice ordförande Rune Skogsberg (C) 1:e vice ordförande,

Läs mer

Välfärdsutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Välfärdsutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Lokal Strået, kl. 13.30 16.00 Ajournering kl. 15.05 15.15 Beslutande Agnetha Persson (C), ordförande Olof Röstin (M) Bengt Jönsson (S), tjänstgörande ersättare för Birgitta Jönsson (S)

Läs mer

4 Information - Utmanande avstamp KS 2013/412 Föredragande: Johanna Östlund

4 Information - Utmanande avstamp KS 2013/412 Föredragande: Johanna Östlund Datum: kl 12:00 Plats: Nämndrummet, Hova Ordförande Carina Gullberg Sekreterare Britt-Marie Nilsson Vid ordinarie ledamots förhinder kontaktas i första hand personlig ersättare. Vid dennes förhinder kontaktas

Läs mer

VA utredning 2009. Utdrag ur kallelsen till föreningsstämma 2009. VA utredning 2009 utdrag ur kallelse.docx

VA utredning 2009. Utdrag ur kallelsen till föreningsstämma 2009. VA utredning 2009 utdrag ur kallelse.docx VA utredning 2009 Utdrag ur kallelsen till föreningsstämma 2009 2 Innehållsförteckning 1.1 VATTEN OCH AVLOPP I GISEKVARN... 3 1.1.1 Bakgrund... 3 1.1.2 Genomfört arbete... 5 1.1.3 Juridisk form... 5 1.1.4

Läs mer

STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (38) Beslutande Tomas Mörtsell (C) ordförande, 55 66, 68 81 Therese Granström (C)

STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (38) Beslutande Tomas Mörtsell (C) ordförande, 55 66, 68 81 Therese Granström (C) STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (38) Plats och tid Kommunhuset, Storuman 2013-06-04 kl. 13.00 14.00 Beslutande Tomas Mörtsell (C) ordförande, 55 66, 68 81 Therese Granström (C) Veronika Håkansson (M) Tina

Läs mer

Kommunstyrelsen 2009-11-26

Kommunstyrelsen 2009-11-26 TRELLEBORGS KOMMUN PROTOKOLL INNEHÅLL 290 Dagordningen, val av justerare samt dag och tid för justering av kommunstyrelsens protokoll 291 Redovisning av pågående jämförelseprojekt om gymnasiet 292 Ställningstagande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2012-05-31 Sida 1 (2) 81/2012 KS2012/520 Planändring Marstrand 82:22 (Dnr KS2012/520) Sökandens önskemål: Sökanden önskar en planändring för att möjliggöra s.k.

Läs mer

2011-11-10 2013-05-07 1 (49)

2011-11-10 2013-05-07 1 (49) 2011-11-10 2013-05-07 1 (49) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, tisdagen den 7 maj, 2013, kl. 09.00 15.15, Ajournering 09.40 10.00, 12.30-13.30, 14.40 14.55 Beslutande Ledamöter Yoomi Renström

Läs mer

Rikstens skola, Flygarvägen 5, Tullinge. Gruppmöten: (S), (V) och (MP), Rikstens skola, kl 18.00 (M), (FP) och (KD), Rikstens skola, kl 18.

Rikstens skola, Flygarvägen 5, Tullinge. Gruppmöten: (S), (V) och (MP), Rikstens skola, kl 18.00 (M), (FP) och (KD), Rikstens skola, kl 18. KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [2] Tekniska nämnden 2013-08-15 Tid 2013-08-26, Kl 19:00 Plats Rikstens skola, Flygarvägen 5, Tullinge Gruppmöten: (S), (V) och (MP), Rikstens skola, kl 18.00 (M), (FP) och

Läs mer

Hillevi Engström, kommundirektör Magdalena Granholm, nämndsekr. Per-Erik Kanström (M)

Hillevi Engström, kommundirektör Magdalena Granholm, nämndsekr. Per-Erik Kanström (M) Kommunstyrelsen 2015-06-01 1 Plats och tid Messingen, Love Almqvist torg 1 Måndagen den 1 juni 2015, klockan 19:30-20.37 Beslutande Ledamöter: Mathias Bohman (S), ordförande Ann-Christin Martens (S), vice

Läs mer

PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÅD E MED KOMMUNSTYRELSEN

PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÅD E MED KOMMUNSTYRELSEN KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KS 13 409(439) Kommunstyrelsen 2011-12-13 PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÅD E MED KOMMUNSTYRELSEN Plats och tid: Asarumssalen, kll7.00-18.40 Närvarande: (markerade med x, tjänstgörande

Läs mer

Nacka kommun. Granskning av om- och tillbyggnation av Nacka stadshus

Nacka kommun. Granskning av om- och tillbyggnation av Nacka stadshus Nacka kommun Granskning av om- och tillbyggnation av Nacka stadshus Innehåll 1. Sammanfattning... 2 2. Inledning... 8 2.1. Bakgrund... 8 2.2. Syfte och avgränsning... 8 2.3. Metod... 9 3. Beslut i kommunstyrelse

Läs mer