Ann-Christin Bingåker. Stefan Lamme. Pia Ingvarsson

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ann-Christin Bingåker. Stefan Lamme. Pia Ingvarsson 2011-02-16"

Transkript

1 (21) Plats och tid Socialförvaltningen, tisdagen den 25 januari 2011 kl Beslutande Enl särskild förteckning, sid 2 Övriga närvarande Enl särskild förteckning, sid 2 Utses att justera Justeringens plats och tid Pia Ingvarsson Tisdagen den 25 januari 2011 Underskrifter Paragrafer Sekreterare Ann-Christin Bingåker Ordförande Stefan Lamme Justerande Pia Ingvarsson Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag ANSLAG/BEVIS Organ Socialnämnden Sammanträdesdatum Datum för anslags uppsättande Förvaringsplats för protokollet Underskrift Datum för anslags nedtagande Socialförvaltningen Ann-Christin Bingåker

2 Beslutande: Övriga närvarande: Stefan Lamme (M) Sven Olsson (M) Ulla Nilsson (M) Kristina Rosenkvist (M) Anita Svensson (C) Christer Persson (ÖP) Pia Ingvarsson (S) Jan Vokoun (S) Anita Olsson (S) Margarethe Müntzing (FI) Anders Arenhag (V) Ingrid Popovics (M) Ritva Håkansson (M) Alexander Strömberg (FP) Ingela Nilsson (C) Mats Kaldvee (ÖP) Sven Olle Mårtensson (S) Ethel Sjölin (S) Mats Persson (S) Fredrik Öster (FI) Bert Cappelin (MP) Roland Persson, socialchef Veronika Andersson, administrativ chef Kristina Privér, verksamhetsutvecklare Ann-Christine Bingåker, sekreterare Hanna UvgårdSkansberger, socialstuderande Johanna Bendtsen, projektledare, 11. Carina Persson, omsorgshandläggare, 13

3 Dnr. 2011/6 730 Vård och omsorg Införandet av LOV i Simrishamns kommun hemtjänst och delegerad hemsjukvård Socialnämnden har gett förvaltningen i uppdrag att ta fram ett förslag enligt LOV för äldreoch handikappomsorgen. Arbetet har bedrivits med stöd av statliga stimulansmedel och skett i en projektgrupp med socialnämndens presidium och socialchef som styrgrupp. Framtaget förslag omfattar endast hemtjänst och därtill kopplad delegerad hemsjukvård. Införs LOV i Simrishamns kommun får det karaktären av en utmaningsrätt. Utförare utmanar varandra på kvalitet och inte på kostnader. Här är kommunen en utförare bland andra. Socialnämnden ansvarar för att fatta beslut om införandet av LOV, men förfogar inte över egna specialistresurser vad gäller att på ett professionellt sätt marknadsföra systemet i förhållande till intresserade entreprenörer och allmänheten. Detta är en informations och näringslivsfråga där stöd behövs från kommunledningskontoret. Det krävs också en diskussion och ett beslut på kommunledningsnivå om vilken policy som skall gälla om personal inom hemtjänsten vill starta eget. Tjänsteskrivelse Förslag till reviderade projektdirektiv Slutrapport daterad Förslag till förfrågningsunderlag Efter begäran från arbetstagarorganisationerna, har förslaget förhandlats som en information enligt MBL 19 vid central samverkan den 17 januari Projektledare Johanna Bendtsen närvarar och föredrar förslaget tillsammans med socialchef Roland Persson. Forts.

4 forts. Socialnämnden beslutar att bordlägga ärendet till februari månads sammanträde.

5 Snr. 2010/ Individ/familjeomsorg/Vård och omsorg/lss Rapportering ej verkställda beslut enligt SoL och LSS. 4:e kvartalet Socialnämnden skall kvartalsvis till Socialstyrelsen, kommunfullmäktige och revisorerna rapportera om det finns gynnande beslut om inte verkställts inom tre (3) månader från beslutsdatum. Rapportering skall även ske om det finns avbrott i verkställighet där bistånd inte verkställts inom tre månader. Rapporten för 4:e kvartalet 2010 har översänts till Socialstyrelsen avseende beslut enligt SoL gällande äldreomsorg, omsorger om personer med funktionsnedsättning och individ och familjeomsorg samt beslut enligt LSS gällande omsorger om personer med funktionsnedsättning. Förvaltningen hade inga ej verkställda gynnande beslut eller beslut med avbrott i verkställighet att rapportera för 4.e kvartalet Kvartalsrapport Rapporten överlämnas till Kommunfullmäktige och Simrishamns kommuns revisorer. Beslutet expedieras till: Kommunfullmäktige Simrishamns kommuns revisorer

6 Dnr. 2011/5 701 Individ/familjeomsorg Plan för psykiskt och socialt omhändertagande i Simrishamns kommun. Socialförvaltningen har fått i uppdrag av kommundirektören att ta fram ett förslag till reviderad plan för psykiskt och socialt omhändertagande i Simrishamns kommun. För psykiskt och socialt omhändertagande vid stora olyckor och katastrofer finns en POSOMgrupp i kommunen. Målsättningen är att snabbt sätta in och samordna resurser i form av psykiska och sociala stödinsatser vid en olycka som innebär speciella svårigheter och problem för drabbad, anhörig och deltagande insatspersonal. Förslag till plan för psykiskt och socialt omhändertagande i kommunen Socialnämnden godkänner förslaget till plan för pyskiskt och socialt omhändertagande i Simrishamns kommun. Förslaget överlämnas till kommunstyrelsen för beslut. Beslutet expedieras till: Kommunstyrelsen Individ/familjeomsorgen

7 Dnr. 2010/ Vård och omsorg Kriterier för stimulansbidrag till trygghetsbostäder i Simrishamns kommun Kommunstyrelsen gav den 6 oktober 2010 socialnämnden i uppdrag att återkomma med beslutsunderlag till kriterier för stimulans av trygghetsbostäder i Simrishamns kommun. Förvaltningen, har i skrivelse redogjort för regeringens beslut gällande statligt investeringsstöd till trygghetsbostäder, stödets storlek samt behov av trygghetsbostäder. I framtaget förslag till kriterier för stimulansbidrag till trygghetsbostäder i Simrishamns kommun framgår att den som vill anordna trygghetsbostäder i kommunen skall följa de regler som utformats av Boverket för att få del av det statliga investeringsstöd som finns att söka. Ansökan om bidrag lämnas till länsstyrelsen om också fattar beslut om detta stöd. I förslaget framgår att målgruppen för trygghetsbostäder är personer som fyllt 70 år och som vill förändra sitt boende för att man känner sig otrygg i sitt nuvarande boende. Kriterierna innefattar även vad som skall gälla beträffande upplåtelseform, gemensamhetslokal, värd/värdinna, förmedling, trygghetslarm, hemtjänst/hemsjukvård, krav på utformning och lokalisering, uppföljning, ekonomi samt beslut om stimulansbidrag som enligt förslaget skall tas av socialnämnden efter yttrande av samhällsbyggnadsförvaltningen. Tjänsteskrivelse Socialnämnden beslutar tillstyrka socialförvaltningens förslag till kriterier för stimulans av trygghetsbostäder i Simrishamns kommun. Ärendet överlämnas till kommunstyrelsen. Beslutet expedieras till: Kommunstyrelsen

8 Dnr. 2011/1 735 Vård och omsorg Inrättande av trygghetsboende i S:t Olof det första i Simrishamns kommun Aktiviteter pågår på olika håll för att skapa trygghetsbostäder i Simrishamns kommun. Ett exempel är Jonebergsområdet men det finns också andra alternativ. Behovet av tillgängliga bostäder med inbyggd trygghet är stort redan idag. Behovet kommer att öka framöver med de demografiska förändringarna. Förvaltningen har tagit fram ett förslag på inrättande av ett trygghetsboende i lokaler som tidigare utgjort gruppboendet Skogsgläntan i S:t Olof. Skogsgläntan innehåller åtta relativt rymliga lägenheter på vardera ca kvm. Till detta kommer gemensamhetsutrymmen. På andra sidan gatan finns ett område (S:t Olofs gård) med marklägenheter. Simrishamnsbostäder har möjlighet att i första omgången koppla på ytterligare sju lägenheter. I inledningsskedet blir det 15 lägenheter. Beroende av intresset kan det bli ytterligare några lägenheter framöver. Planeringen är att det skall ske en upprustning av området och främst lägenheterna på S:t Olofs gård. Skogsgläntan är i gott skick, men vissa förändringar kan behövas. Dessa förändringar får belasta hyran. AB SimrishamnsBostäder sköter uthyrning enligt de kriterier som kommunen inom kort kommer att fastställa. Bolaget är dock inte berett att ta över det blockhyresavtal som är skrivet fram till Socialförvaltningens kostnad är fn ca 430 tkr varav 85 % ligger på hyrorna för lägenheterna. En kostnad som bortfaller vid uthyrning. Socialförvaltningen vill tillsammans med AB Simrishamnsbostäder starta upp kommunens första trygghetsboende i S:t Olof Trygghetsboendet Skogsgläntan. Detta för att svara upp mot ett angeläget behov, samt att vinna erfarenheter inför framtiden. Tjänsteskrivelse Projektbeskrivning Forts. 19. forts.

9 Förvaltningen ges i uppdrag att snarast möjligt tillsammans med AB Simrishamnsbostäder starta upp Trygghetsboendet Skogsgläntan i S:t Olof. Beslutet expedieras till: AB Simrishamnsbostäder S:t Olofs vård och omsorgsdistrikt Kommunstyrelsen för kännedom

10 Dnr. 2010/ Vård och omsorg Förslag till svar på motion från Anne-Li Roshagen, sjukvårdspartiet om nattbemanningen på kommunens äldreboende Anne-Li Roshagen, sjukvårdspartiet inkom i slutet av oktober 2010 med en motion där man mot bakgrund av TV-programmet Uppdrag granskning vill ha en översyn av hur bemanningen ser ut på kommunens äldreboenden, särskilt nattetid. Bakgrunden är också att omsorgsbehovet stadigt ökar hos de personer som flyttar in på särskilt boende och att personalbemanningen måste anpassas till detta. Socialnämnden har fått i uppdrag att inkomma med förslag till svar på motionen. Förvaltningen har i sitt svar också tagit upp den nationella tillsyn som socialstyrelsen genomförde natten mellan den 8 9 november vid 94 demensenheter i totalt 48 kommuner. Resultatet var nerslående och föranledde mycket skarp kritik från socialstyrelsen. Av svaret framgår att förvaltningen gjort en genomgång av samtliga enheter i kommunen. Resultatet visar att 100 % tillsyn inte går att uppnå och är inte heller önskvärd ur integritetssynpunkt. Ett särskilt boende är främst ett boende och kan inte likställas med en intensivvårdsavdelning där man skall ha uppsikt över samtliga patienter hela tiden. Dock måste utförarna kunna garantera en trygg och säker omsorg inom den ram som gällande rätt säger. Utredningen visar att man i Simrishamns kommun sätter in mer personal när det behövs vak eller när någon brukare är extra orolig. I S:t Olof har socialnämnden beslutat inrätta ytterligare ett nattarbetslag eftersom verksamheten bedrivs i två olika fastigheter, varav den ena innehåller ett korttidsboende med inriktning på demensomsorg. När det gäller demensenheterna på Pilegården och Solgläntan är enheterna på Pilegården i samma plan. Bemanningen vid det särskilda boendet, korttidsenheterna och demensboendena går inte via resursfördelningssystemet utan är i huvudsak anslagsbudgeterat. Förvaltningen följer utvecklingen av det samlade omsorgsbehovet och rapporterar till socialnämnden. Det görs via årliga mätningar av vårdtyngden, men kan också komma upp i de uppföljningar som handläggarenheten gör. Forts.

11 forts. Motion Tjänsteskrivelse Verksamhetsutvecklarens rapport Socialstyrelsens sammanställning av oanmäld tillsyn på nationell nivå Socialnämnden överlämnar förvaltningens skrivelse till kommunstyrelsen/ kommunfullmäktige som svar på Anne-Li Roshagens motion om nattbemanningen på kommunens äldreboenden. Beslutet expedieras till: Kommunstyrelsen/kommunfullmäktige

12 Dnr. 2011/4 730 Vård och omsorg Avslutning av intraprenaderna på Skönadalshemmet och centrala hemtjänstdistriktet, information Skönadalshemmet och Centrala hemtjänstdistriktet har sedan ett antal år tillbaks drivits på intraprenad, senaste avtalet tecknat t om 31 december Avtalen är tecknade mellan socialnämnden och respektive enhetschef. På grund av förändringar i ledningen har socialchefen beslutat att avsluta intraprenaderna per den 31 december 2010, d v s ett år tidigare. Socialchefens skrivelse med beslut om avslutning Informationen om att intraprenaderna på Skönadalshemmet och centrala hemtjänstdistriktet upphört att gälla per den 31 december 2010, läggs till handlingarna. Beslutet expedieras till: Skönadalshemmet Centrala hemtjänstdistriktet Ekonomichefen, kommunledningskontoret

13 Dnr. 2010/ Vård och omsorg Statistik december 2010 Redovisas statistik avseende verkställda beslut om korttidsboende, verkställda och icke verkställda beslut om särskilt boende, betalningsansvar, lediga platser i särskilt boende samt trygghetslarm för december Statistik december 2010 Statistiken för december 2010 läggs till handlingarna

14 Dnr. 2011/14 LSS Inrättande av ny tjänst som enhetschef inom LSS-verksamheten Förvaltningen har i skrivelse aktualiserat behovet av att inrätta en ny enhetschefstjänst inom området personlig assistans LSS. Bakgrunden är att området idag omfattar en enhetschef som leder 75 assistenter fördelat på 21 enheter och totalt assistanstimmar. Till detta kommer kontakter med brukare och anhöriga samt arbetsuppgifter att ha kontroll över alla assistanstimmar. En annan viktig arbetsuppgift är bevakning och uppföljning av alla debiteringar gentemot Försäkringskassan och assistansbolag utanför kommunens verksamhet. I nuvarande enhetschefs arbetsuppgifter ingår också att vara kontaktperson och inom enheten ha ansvar för Socialförvaltningens verksamhetssysten och ha ett övergripande ansvar för årsarbetstidssystemet ut till varje enhet inom hela LSS-verksamheten. Förslag till organisationsförändring innebär att det inrättas 1,0 enhetschefstjänst inom LSS-verksamheten. Finansiering genom 0,75 % från kontot personlig assistans och övriga 0.25 % från övrig LSS-verksamhet. Tjänsteskrivelse Förslaget har förhandlats jml. MBL 11 vid central samverkan den 17 januari De fackliga organisationerna hade inget att invända mot förslaget. Socialnämnden beslutar att inrätta 1,0 tjänst som enhetschef inom LSS-verksamheten enligt förslag. Beslutet expedieras till: LSS-verksamheten Enheten för personlig assistans LSS Personalavdelningen

15 Dnr. 2011/ Vård och omsorg Lokalisering av hospiceplatser i sydöstra Skåne Vård i livets slut är en av sjukvårdens allra mest prioriterade verksamheter. Region Skåne har gjort en handlingsplan för hur den specialiserade palliativa vården skall utvecklas i Skåne med mål om en god hälso- och sjukvård på lika villkor för alla medborgare. Handlingsplanen bygger på ett patientperspektiv, ett kvalitetsperspektiv och ett utvecklingsperspektiv. Den palliativa vården skall ske i nära samverkan mellan den specialiserade palliativa vården, närsjukvården och kommunernas hemsjukvård. Det skall vara en sammanhållen vårdkedja med patientens bästa för ögonen. Socialnämnden vill ge sitt stöd åt tanken att förlägga hospiceverksamheten i Skåne sydost till Simrishamn. Tjänsteskrivelse Region Skånes handlingsplan Socialnämnden beslutar att efter redaktionell förändring, översända skrivelsen med synpunkter angående lokalisering av hospiceplatser i sydöstra Skåne till Region Skåne, samt för kännedom till Stiftelsen Hospice Österlen. Beslutet expedieras till: Region Skåne Stiftelsen Hospice Österlen

16 Dnr. 2010/ Allmänna ärenden Budget 2011 samt plan för ekonomin , reviderat förslag Kommunfullmäktige har i beslut tilldelat socialnämnden en ram i driftbudget med tkr. Beslutet innebär att ramen utökats med 600 tkr. Utökningen avser statsbidrag för anhörigstöd som numera ingår i det sk generella statsbidraget. Förvaltningen har utifrån ny budgetram upprättat ett förslag till reviderad budget för Förslag till reviderad budget för 2011 Socialnämnden godkänner förvaltningens förslag till reviderad budget och verksamhetsmål för 2011 fördelat på verksamhetsnivå inom tilldelade budgetramar. Det reviderade budgetförslaget översändes till kommunstyrelsen. Beslutet expedieras till: Kommunstyrelsen

17 Allmänna ärenden Beredningen för vård och omsorgsfrågor minnesanteckningar för information Minnesanteckningar från möte i Lund den 19 november 2010 med Beredningen för vård och omsorgsfrågor redovisas för information. Minnesanteckningar Minnesanteckningarna från Beredningen för vård och omsorgsfrågors möte i Lund den 19 november 2010, läggs till handlingarna.

18 Allmänna ärenden Aktuell information Förvaltningen lämnar muntligt följande information: Information om hur förvaltningen klarat julhelgens kraftiga snöoväder. Enligt kommunens säkerhetsansvarige har förvaltningen klarat ovädret mycket bra i förhållande till andra kommuner. Förvaltningen har väl förberedda, beredskapsorganisationen startade den 22 december och pågick fram till 26 december. En del hemtjänstpersonal fick stanna kvar på jobbet och alla chefer var i tjänst i hemmet. Ökning av vårdplaneringar en markant ökning (47%) har skett mellan åren 2009 och Individ- och familjutskottets sammanträde den 12 april flyttas fram till den 19 april. Detta på grund av att kommunledningen aviserat om budgetberedning den 11 och 12 april. Den muntliga informationen läggs till handlingarna.

19 Allmänna ärenden Kurser/konferenser Kommunförbundet Skåne inbjudan till konferens nyvalda och omvalda 2010 Ta ditt ansvar!, den 4 mars 2011 i Lund. Kommunförbundet Skåne inbjudan till utvecklingsprogram för nyvalda och omvalda Dag 1 29 mars och dag 2 den 28 april på Åhus Strand. Dag 3 den 27 maj på Sturup. Anhörigstödet information om planerad mässa med syfte att blicka in i framtidens socialförvaltning. Mässan är planerad till den 14 maj mellan i Simrishamn. Mer preciserad inbjudan kommer att överlämnas till socialnämnden. Simrishamns kommun inbjudan till heldagsutbildning om bemötande, 7 eller 8 mars 2010 på Österlengymnasiet i Simrishamn. Kommunförbundet Skåne, inbjudan till Beroende och missbruksvården; handläggning, lagstiftning, samverkan/gränsdragning och viktiga rättsfall. Konferens i Åhus den 8 mars Kommunförbundet Skåne, inbjudan till konferens om Lagen om offentlig upphadling för nyoch omvalda politiker (förmiddagen) mm. Konferens i Sturup den 9 mars Socialnämnden beslutar att återkomma till Anhörigstödets inbjudan till mässa den 14 maj i Simrishamn. Övriga kurs och konferensinbjudningar läggs till handlingarna.

20 Allmänna ärenden Meddelanden 1. Individ- och familjeomsorgens förslag till ändrade åldersgränser mellan Ungdomsgruppen och Prologen. 2. Socialstyrelsen information om fördelning av statsbidrag till kommuner och landsting för att förstärka kompetensen bland personal som i sitt arbete kommer i kontakt med personer med psykisk sjukdom eller psykisk funktionsnedsättning. 3. Socialstyrelsen, förhandsinformation inför uppföljningsuppdrag gällande 2006 års vårdnadsreform. 4. Socialstyrelsen, resultatet av beräkningar avseende utjämning av LSS-kostnader mellan kommuner för utjämningsåret Socialstyrelsen, beslut att bifalla Solängskolan i Hammenhög AB:s ansökan om tillstånd att bedriva verksamhet vid Solängens karriärs- och arbetscentrum, SKO med anledning av byte av föreståndare. 6. Socialstyrelsen, meddelandeblad om förändringar i lagstiftningen om personlig assistans mm. 7. Barnombudsmannen information om kommundialog om ensamkommande asylsökande barn. 8. Länsstyrelsen, tilläggs beslut om medel för att förstärka stödet till anhöriga som hjälper och vårdar närstående, 500 tkr beviljats till informationskampanj. 9. Sveriges Kommuner och Landsting, cirkulär 10:77 en ny alkohollag. 10. Sveriges Kommuner och Landsting, cirkulär 10:78 om uppgifter för beräkning av avgifter för äldre- och handikappomsorgen Sveriges Kommuner och Landsting, information om Bättre liv för sjuka äldre- prestationsersättning. 12. Sveriges Kommuner och Landsting, information om ny skrift upphandling och uppföljning av HVB för barn och unga. Forts.

21 forts. 13. Hjälpmedelsinstitutet inbjudan att ansöka om bidrag till allmänna studier samt projekt kring fysiska kommunala och regionala planeringen, rörande bostäder och boendemiljön för äldre. 14. Nationellt kompetenscentrum sammanställning från träff 7 lärande nätverket. 15. Kommunfullmäktige, beslut om förslag till budget för 2011 samt plan för ekonomin Kommunfullmäktige, beslut om taxor och avgifter för Kommunfullmäktige, beslut sammanträdesdagar Kommunstyrelsen, beslut om nattbemanning på korttidsboendet i S:t Olof. 19. Kommunstyrelsen, beslut om hjärtstartare i kommunens lokaler. 20. Kommunfullmäktige, beslut om översyn av kommunens nämndsorganisation. 21. Kommunfullmäktige, beslut om ersättning till kommunalt förtroendevalda i Simrishamns kommun. 22. Kommunfullmäktige, beslut om val av nämnder mm för perioden Miljöförbundet inspektionsrapporter tillsyn enligt miljöbalken på följande enheter: Ungdomsboendet, Borrby, Vinkelgatans gruppbostad, Gärsnäs, Stibyborgs gruppboende, Gärsnäs, Oxelgatans gruppboende, Gärsnäs, Borrbyhemmet, Betgatans gruppboende, Simrishamn, Strandbadsvägens gruppboende. 24. Miljöförbundet kommunicering om fastställande av fast årlig avgift för tillsyn enligt miljöbalken för Äldreboende, LSS och gruppboende. 25. Simrishamns kommun nyhetsbrev 7/2010.

Socialförvaltningen, Simrishamn, tisdagen den 24 april 2012 kl. 9.00 11.55

Socialförvaltningen, Simrishamn, tisdagen den 24 april 2012 kl. 9.00 11.55 2012-04-24 1 (26) Plats och tid Socialförvaltningen, Simrishamn, tisdagen den 24 april 2012 kl. 9.00 11.55 Beslutande Enl särskild förteckning, sid 2 Övriga närvarande Enl särskild förteckning, sid 2 Utses

Läs mer

Socialförvaltningen, Simrishamn, kl. 09.00-12.30. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2

Socialförvaltningen, Simrishamn, kl. 09.00-12.30. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2 1 1 Plats och tid Socialförvaltningen, Simrishamn, kl. 09.00-12.30 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens

Läs mer

Deltagare under respektive informations- och beslutsärende. Justerande... Johan Schenström ANSLAG/BEVIS

Deltagare under respektive informations- och beslutsärende. Justerande... Johan Schenström ANSLAG/BEVIS Plats och tid TORSDAGEN DEN 5 SEPTEMBER 2013, KL. 13.30-15:20 STADSHUSET SAL B Ledamöter och ersättare Beslutande Jacob Sandgren (S), ordf Mona Ström (V), 1:e v ordf Johan Schenström (M), 2:e v ordf Carina

Läs mer

Anslag / Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagetts genom anslag ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Socialnämnden 2009-05-19 36 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur, klockan 08.00-17.00. Beslutande Henning Åhman (s), ordförande Marie Wikberg

Läs mer

2828 Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 () Sammanträdesdatum Socialnämnden 2007-03-14. Lars Rundgren, s till kl 16.30

2828 Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 () Sammanträdesdatum Socialnämnden 2007-03-14. Lars Rundgren, s till kl 16.30 2828 Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 () Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred kl 14.00 17.30 ande Mattias Wärnsberg, s Eva Johansson Rosso, kd Gunilla Larsson, s Gunvor Nilsson, m Jan Kennmark,,

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Socialnämnden 2008-04-22 1 (1-22) Plats och tid Röda rummet, Kommunens hus tisdagen den 22 april 2008, kl 08.30-12.30 Beslutande Svante Classon (c), ordförande Gunilla Johansson (s) Marianne Pettersson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Omsorgsnämnden 2015-02-11 1 (54) Plats och tid Stadshuset, Verdesalen, kl 13:00-15:25 Beslutande Daniel Andersson (FP), ordförande Andreas Ardenfors (KD), vice ordförande Lotta Bäckman (S) Per Wretman

Läs mer

Socialnämnden 2012-08-22

Socialnämnden 2012-08-22 Socialnämnden 2012-08-22 201 Delegationsbeslut individ- och familjeomsorgen... 2 202 Delgivningar individ- och familjeomsorgen... 4 203 Redovisning av försörjningsstöd mer än sex månader... 5 204 Delegationsbeslut

Läs mer

Annelii Andersson (s) Henny Södermark (s) tjg. ersättare. Sekreterare Susanne Sjögren Mats Morin Paragrafer 29-53

Annelii Andersson (s) Henny Södermark (s) tjg. ersättare. Sekreterare Susanne Sjögren Mats Morin Paragrafer 29-53 2014-02-26 1(31) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, kommunkontoret, Vindeln, onsdagen den 26 februari 2014 kl. 09.00 12.00, 13.00 16.30 Beslutande Övriga deltagande Christer Lundgren (c) ordförande

Läs mer

Socialnämnden 2009-01-13 1 (24)

Socialnämnden 2009-01-13 1 (24) KLIPPANS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 (24) Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, kl 18.30-20.40 Beslutande Övriga närvarande Hans-Bertil Sinclair (m) ordförande Janeth Norén

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1 (18) 2014-04-23 36-53 SOCIALNÄMNDEN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1 (18) 2014-04-23 36-53 SOCIALNÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1 (18) Plats och tid Socialkontoret i Borgholm, 13.00 17.00 Beslutande Eva Karlström (M) Björn Andreen (M) Eva Wahlgren (C) 36-42, 45-50, 52-53 Elisabeth Svensson (C) Eva-Lena

Läs mer

1. Utredning LOV i Upplands-Bro kommun 2. Lagtext, Lag (2008:962) om valfrihetssystem

1. Utredning LOV i Upplands-Bro kommun 2. Lagtext, Lag (2008:962) om valfrihetssystem Socialförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare, telefon Datum Vår beteckning Mikael Nissén 2011-08-26 Dnr 2011-7057 1 Socialnämnden Utredning angående införande av lagen om valfrihetssystem, LOV. Socialnämnden

Läs mer

Protokoll Nr 10. Närvarande. Ledamöter

Protokoll Nr 10. Närvarande. Ledamöter Protokoll Nr 10 Sammanträdesdatum 2011-08-24 Sammanträdestid 08.30-12.10 Socialnämnden Närvarande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ersättare Tjänstemän Rie Boulund (M), ordförande Britt-Marie Jonsson

Läs mer

PROTOKOLL. Peter Engdahl. Datum Omsorgsnämnden 2014-01-23. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-16:45.

PROTOKOLL. Peter Engdahl. Datum Omsorgsnämnden 2014-01-23. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-16:45. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-16:45 Beslutande: Markus Evensson (S), ordförande Maria Andersson (S) Birgitta Ek (S) Jenny Breslin (S), tjänstgörande ersättare för Per Gunnar

Läs mer

Ester Lindstedt Staaf (KD) Runar Kaattari (S) Rune Samuelsson (M) Othmar Nekham (MP) Per Sjövall (V)

Ester Lindstedt Staaf (KD) Runar Kaattari (S) Rune Samuelsson (M) Othmar Nekham (MP) Per Sjövall (V) Protokoll Nr 7 Sammanträdesdatum 2014-08-27 Sammanträdestid 08.30-12.00 Socialnämnden Närvarande Ledamöter Ersättare Tjänstemän Rie Boulund (M), ordförande Shlomo Gavie (C), 1:e vice ordförande Britt-Marie

Läs mer

Utskottet för omsorg 2015-08-11. Plats och tid Kommunhuset, Henån s-rum Hälsön 2015-08-11 08:30-11.40

Utskottet för omsorg 2015-08-11. Plats och tid Kommunhuset, Henån s-rum Hälsön 2015-08-11 08:30-11.40 1 Plats och tid Kommunhuset, Henån s-rum Hälsön 2015-08-11 08:30-11.40 Beslutande Bertil Olsson (S) Maria Sörkvist (C) Eva Skoglund (S) ersätter Ulf Sjölinder (FP) Mats Överfjord (M) ersätter Övriga deltagande

Läs mer

STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (25) Plats och tid Dialogen, kommunhuset, Storuman 2012-09-26, kl 09.00 16.00

STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (25) Plats och tid Dialogen, kommunhuset, Storuman 2012-09-26, kl 09.00 16.00 STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (25) Plats och tid Dialogen, kommunhuset, Storuman 2012-09-26, kl 09.00 16.00 Beslutande Monica Beije (M) Håkan Rombe (Fp) Allan Forsberg (KD) Christin Vallin (S) Bengt Dalemalm

Läs mer

PROTOKOLL. Maria Sellberg. Datum Omsorgsnämnden 2015-05-13. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00.

PROTOKOLL. Maria Sellberg. Datum Omsorgsnämnden 2015-05-13. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00 Beslutande: Helena Brink (C), ordförande László Gönczi (MP) Tommy Olsson (C) Kennet Hedman (M) Maria Molin (M), tjänstgörande ersättare

Läs mer

PROTOKOLL. Underskrifter Sekreterare... Paragrafer: 55-71 Maria Hjärtmyr varav sekretess 71. Ordförande... Markus Evensson. Justerande...

PROTOKOLL. Underskrifter Sekreterare... Paragrafer: 55-71 Maria Hjärtmyr varav sekretess 71. Ordförande... Markus Evensson. Justerande... Plats och tid Ljusdalssalen, 8:30: - 14:20 Beslutande: Övriga deltagande Utses att justera Markus Evensson (S) ordf Maria Andersson (S), Birgitta Ek (S) Per Gunnar Larsson (S), Mona Wandel (SRD) Annasara

Läs mer

Sammanträdesprotokoll arbetsutskott 2014-05-28

Sammanträdesprotokoll arbetsutskott 2014-05-28 Plats och tid Rådhuset, kl 08.30 16.20 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Anders Johnsson (M), ordförande Håkan Erlandsson (C), 189, 191-194, 196, 197, 199-201, 204-206,

Läs mer

Annalena Järnberg (S) Anne Horneman (S) Margeurite Wase (HOB) Thomas Eklund (V) Ulrika Mellkvist (C) ordförande Arne Rubin (KD) Ulla Werdin (GL)

Annalena Järnberg (S) Anne Horneman (S) Margeurite Wase (HOB) Thomas Eklund (V) Ulrika Mellkvist (C) ordförande Arne Rubin (KD) Ulla Werdin (GL) 1(33) Plats och tid Kommunhuset, Plenisalen, kl. 13.00 Beslutande Övriga närvarande Justerare Ledamöter Annalena Järnberg (S) Anne Horneman (S) Margeurite Wase (HOB) Thomas Eklund (V) Ulrika Mellkvist

Läs mer

Sammanträdesrum 1, Gamla stadshuset, kl 13.20-18.10. Barbro Hietala Nordlund (S) ordförande

Sammanträdesrum 1, Gamla stadshuset, kl 13.20-18.10. Barbro Hietala Nordlund (S) ordförande SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1(26) Plats och tid Sammanträdesrum 1, Gamla stadshuset, kl 13.20-18.10 Ledamöter Barbro Hietala Nordlund (S) ordförande Håkan Castor (S) 2:e vice ordförande Barbro Lindroth (S)

Läs mer

PROTOKOLL. Maria Andersson. Datum Omsorgsnämnden 2012-04-19. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-15:20.

PROTOKOLL. Maria Andersson. Datum Omsorgsnämnden 2012-04-19. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-15:20. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-15:20 Beslutande: Markus Evensson (S), ordförande Maria Andersson (S) Birgitta Ek (S) 54-65, 67-82 Per Gunnar Larsson (S) Mona Wandel

Läs mer

Socialnämnden 2009-10-14

Socialnämnden 2009-10-14 Socialnämnden 2009-10-14 254 Framställan om förlängd behandling jml 5 kap 9 SoL...2 255 Upphörande av vård jml 3 LVU...3 256 Placering i HVB-hem...4 257 Omprövning avseende personlig assistans jml 9 2

Läs mer

Kommunhuset, Revelj 2014-06-11 kl 13.00 15.30. Per-Inge Pettersson, c, ordf Göran Lundberg, s

Kommunhuset, Revelj 2014-06-11 kl 13.00 15.30. Per-Inge Pettersson, c, ordf Göran Lundberg, s Sammanträdesprotokoll 1(16) Plats och tid Kommunhuset, Revelj kl 13.00 15.30 Beslutande Per-Inge Pettersson, c, ordf Göran Lundberg, s Sture Persson, m Eva Svedberg, s Gunilla Aronsson, c Stig Andersson,

Läs mer

Protokoll. Tid Onsdagen den 4 februari 2009 kl. 14:00 16:40

Protokoll. Tid Onsdagen den 4 februari 2009 kl. 14:00 16:40 Tid Onsdagen den 4 februari 2009 kl. 14:00 16:40 Plats Sessionssalen, Rådhuset Närvarande ledamöter Rasmus Persson (C) Lars Elamson (M) Carina Dahl (S) t o m 28 Olof Johansson (MP) Murad Artin (V) Ronnie

Läs mer

NÄMNDPLAN 2015 Socialnämnden 2014-11-26, 1094

NÄMNDPLAN 2015 Socialnämnden 2014-11-26, 1094 NÄMNDPLAN Socialnämnden -11-26, 1094 Tyresös vision Strategiska målområden och mål VISION STRATEGISKA MÅLOMRÅDEN KOMMUNENS MÅL SOCIALNÄMNDENS MÅL Tyresö är en av Sveriges mest attraktiva boendekommuner

Läs mer

Jan-Åke Hermansson, kommundirektör Cecilia Lundqvist Hahne, sekreterare Per-Joel Sewelén, verksamhetschef LOS, 93. Cecilia Lundqvist Hahne

Jan-Åke Hermansson, kommundirektör Cecilia Lundqvist Hahne, sekreterare Per-Joel Sewelén, verksamhetschef LOS, 93. Cecilia Lundqvist Hahne Sammanträdesprotokoll 1 (30) Plats och tid Sammanträdesrum AB-salen, Verkstaden, Arvika, kl. 14.00 16.45 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Claes Pettersson, Ordförande (S) Aina Wåhlund (S) Jan Wettmark

Läs mer

Socialnämnden 2012-11-07

Socialnämnden 2012-11-07 256 Delegationsbeslut... 2 257 Budgetuppföljning... 3 258 Rapport avseende ej verkställda beslut... 4 259 Revidering av socialnämndens reglemente... 5 260 s sammanträdesdagar 2013... 6 261 Granskning av

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer