Socialförvaltningen, Simrishamn, tisdagen den 24 april 2012 kl

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Socialförvaltningen, Simrishamn, tisdagen den 24 april 2012 kl. 9.00 11.55"

Transkript

1 (26) Plats och tid Socialförvaltningen, Simrishamn, tisdagen den 24 april 2012 kl Beslutande Enl särskild förteckning, sid 2 Övriga närvarande Enl särskild förteckning, sid 2 Utses att justera Justeringens plats och tid Pia Ingvarsson Tisdagen den 24 april 2012 Underskrifter Paragrafer Sekreterare Ann-Christin Bingåker Ordförande Stefan Lamme Justerande Pia Ingvarsson Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag ANSLAG/BEVIS Organ Socialnämnden Sammanträdesdatum Datum för anslags uppsättande Förvaringsplats för protokollet Underskrift Datum för anslags nedtagande Socialförvaltningen Ann-Christin Bingåker

2 Beslutande: Övriga närvarande: Stefan Lamme (M) Sven Olsson (M) Ulla Nilsson (M) Kristina Rosenkvist (M) Anita Svensson (C) Christer Persson (ÖP) Pia Ingvarsson (S) Jan Vokoun (S) Anita Olsson (S) Margarethe Müntzing (FI) Anders Arenhag (V) Ritva Håkansson (M) Kristina Åhberg (M) Malin Henriksson (FP) Mats Kaldvee (ÖP) Ethel Sjölin (S) Mats Persson (S) Roland Persson, socialchef Stina Lundquist, IFO-chef Åsa Bullarbo, planerings- och utredningssekreterare Åsa Nejdebring, Ann-Christine Bingåker, sekreterare

3 Ändring i föredragningslistan Följande ärende tillkommer på dagens ärendelista: 22 B fordonsupphandling.

4 LSS Vårdambassadörer information Inom LSS-verksamheten finns ett antal vårdambassadörer med uppgift att informera om och motivera yrket samt underlätta rekrytering av vårdpersonal till LSS-verksamheten. Information sker på högstadiet, gymnasiet och arbetsförmedling. Målsättningen är att hitta sätt att göra ungdomar intresserade av att jobba inom LSS. Enhetschef Annette Nilhamn och vårdambassadörerna Jennie Dahl, Johan Ekberg och Cilla Augustin, närvarar på sammanträdet och lämnar muntlig information om arbetet som vårdambassadör. Vårdambassadörernas information läggs till handlingarna.

5 Dnr. 2012/140 Individ/familjeomsorg Ansökan hos länsstyrelsen om projektmedel till förebyggande arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck. Ärendebeskrivning Länsstyrelsen i Skåne län har inbjudit länets kommuner, myndigheter, frivilligorganisationer och stiftelser med verksamhet i Skåne att ansöka om medel till förebyggande insatser mot hedersrelaterat våld och förtryck Flyktingsamordnaren har upprättat en ansökan om projektmedel för att påbörja ett förebyggande arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck. Ansökan uppgår till kronor som avser kostnader för utbildningsdag samt föräldrastöd. Syfte är att genom en utbildningsdag, kunna öka kunskap om hedersrelaterat våld och förtryck. Mål med föreläsningen är att medvetengöra skolpersonal m fl om hedersproblematiken. Vidare skall föräldrastöd och medborgardialoger genomföras. Projektet med föräldrastöd och medborgardialog förutsätter samverkan och medfinansiering från grannkommunerna, främst Tomelilla kommun som uttalat intresse för samverkan. Ystad kommun deltar genom Forum Ystad. Om samverkan med övriga kommuner ej är genomförbart kommer projektidén att genomföras, dock enbart för målgrupen som är boende i Simrishamns kommun. Länsstyrelsens inbjudan Projektansökan Socialnämnden beslutar att hos länsstyrelsen i Skåne län ansöka om projektmedel med kronor till förebyggande arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck. Beslutet expedieras till: Länsstyrelsen Tomelilla kommun, information Forum Ystad, information

6 Dnr. 2012/63 Individ/familjeomsorg Socialstyrelsens beslut efter tillsyn enligt 13 kap. 1 SoL av Ungdomsboendet i Borrby, information. Ärendebeskrivning Socialstyrelsen genomförde den 7 mars 2012 en inspektion av Ungdomsboendet i Borrby. Tillsynen var huvudsakligen inriktad på hur verksamheten ser till att barn och unga får den hjälp de behöver och att de har det bra under tiden på boendet. Socialstyrelsen har i beslut avslutat ärendet med bedömning, att mot bakgrund av inhämtad information, uppfyller verksamheten gällande lagstiftning i de delar som tillsynen avser. Socialstyrelsens beslut FÖRSLAG TILL BESLUT: SOCIALÄMNDENS BESLUT Socialstyrelsens beslut efter tillsyn enligt 13 kap. 1 SoL av Ungdomsboendet i Borrby, läggs till handlingarna. Beslutet expedieras till: Ungdomsboendet i Borrby, via enhetschefen

7 Dnr. 2011/91 Individ/familjeomsorg Socialstyrelsens beslut efter förstärkt tillsyn av kommunernas insatser till personer med psykisk funktionsnedsättning i Simrishamns kommun enligt SoL och LSS, information Ärendebeskrivning Socialstyrelsen genomförde juni 2011 en inspektion av Simrishamns kommuns myndighetsutövning och boendestöd riktat till personer med psykisk funktionsnedsättning inom ramen för det nationella projektet Socialstyrelsen har i beslut beslutat att socialnämnden ska säkerställa att dokumentation under genomförandet sker enligt gällande lag och föreskrift. Redovisning av vidtagna åtgärder/tidplan för planerade åtgärder ska ha inkommit till Socialstyrelsen senast den 31 maj Socialstyrelsens beslut Information om Socialstyrelsens beslut gällande förstärkt tillsyn av kommunernas insatser till personer med psykisk funktionsnedsättning, läggs till handlingarna. Beslutet expedieras till: Socialpsykiatrin Handäggarenheten social omsorg

8 Dnr. 2012/116 Individ/familjeomsorg Socialpsykiatrin kommunala stödet för personer med psykiska funktionshinder, verksamhetsplan för 2012 Ärendebeskrivning Socialpsykiatrin, kommunala stödet för personer med psykiska funktionshinder har i verksamhetsplan redovisat verksamheten för Verksamheten innehåller boendestöd, särskilt boendestöd, sysselsättning och träffpunktsverksamhet. Jobbcenter Österlen erbjuder sysselsättning som kan formas som praktikplats, studier och enskild kontakt eller att man deltar i grupverksamheten. Boendestödsgruppen och Kompassens särskilda boendestöd utför boendestöd, som riktar sig till socialt och psykologiskt vardagsstöd. Kompassen är ett särskilt boendestöd, som riktar sig till personer som är i behov av ett mer omfattande och flexibelt format stöd än vad vanliga boendestödet kan erbjuda. Boendestödsgruppen ansvarar för träffpunktsverksamheten. Dit kan man komma kravlöst för gemenskap och social samvaro samtidigt som det erbjuds andra aktiviteter som tex gemensamma utflykter, motion och matlagning. Verksamhetsplan 2012 Verksamhetsplan för enheten Socialpsykiatrin kommunala stödet för personer med psykiska funktionshinder, läggs till handlingarna. Beslutet expedieras till: Socialpsykiatrin Handläggarenheten social omsorg

9 Dnr. 2012/83 Vård och omsorg/lss Förslag om konkurrensutsättning av verksamheter inom Vård och omsorg och LSS, information. Socialförvaltningen har i förslag till budget 2012 föreslagit besparingsåtgärder genom bland annat konkurrensutsättning. Genom två paket för konkurrensutsättning skulle besparingar uppnås med kr och kr. Socialnämnden har hemställt hos kommunfullmäktige om bemyndigande att genomföra konkurrensutsättning enligt förslaget. Kommunfullmäktige har i beslut gett socialnämndens bemyndigande att genomföra konkurrensutsättning enligt förslag. Förvaltningen skall lämna förslag på vilka verksamheter som skall konkurrensutsättas. Kommunfullmäktiges beslut Förvaltningens förslag på verksamheter som skall konkurrensutsättas, muntlig information. Förvaltningens förslag är LSS-boendena Kvarngatan i Simrishamn och Oxelgatan i Gärsnäs. Inom vård och omsorg föreslås konkurrensutsättning av Hammenhögs vård och omsorgsdistrikt samt S:t Olofs vård och omsorgsdistrikt De fackliga företrädarna har informerats jml. MBL 19 vid central samverkan den 23 april. Förslaget MBL-förhandlas ( MBL 11) den 2 maj 2012 och socialnämnden beslutar den 29 maj. Yrkande Jan Vokoun yrkar att få ta del av risk- och konsekvensanalyser för arbetsplatserna. Förvaltningens förslag om vilka verksamheter som skall konkurrensutsättas, läggs till handlingarna. Förvaltningen skall inför beslut upprätta risk- och konsekvensanalyser för arbetsplatserna. Beslutet expedieras till: LSS-verksamheten Vård- och omsorgsavdelningen

10 Dnr. 2012/64 Vård och omsorg Statistik mars 2012 Ärendebeskrivning Redovisas statistik avseende verkställda beslut om korttidsboende, verkställda och icke verkställda beslut om särskilt boende, betalningsansvar, lediga platser i särskilt boende samt trygghetslarm för mars månad. Statistik mars 2012 Statistiken för mars 2012, läggs till handlingarna.

11 Dnr. 2012/120 Individ/familjeomsorg Rådgivningsbyrån, OASEN, verksamhetsberättelse 2011 samt januari mars 2012 Ärendebeskrivning Rådgivningsbyrån OASEN har i verksamhetsberättelse redovisat den verksamhet som bedrivits under 2011 samt januari mars Verksamheten har upphört den 1 april Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelsen för rådgivningsbyrån Oasen för tiden 2011 samt januari - mars 2012, läggs till handlingarna. Beslutet expedieras till: Individ/familjeomsorgen

12 Dnr. 2012/144 Individ/familjeomsorg Familjerådgivningen, verksamhetsberättelse 2011 Ärendebeskrivning Familjerådgivning i kommunal samverkan har redovisat verksamhetsberättelse för Familjerådgivningen bedrivs i samverkan mellan 7 kommuner (Kristianstad, Östra Göinge, Bromölla, Hässleholm, Osby, Simrishamn och Tomelilla) med Kristianstad kommun som huvudman. Verksamhetsberättelse SOCIALNÄMDNENS BESLUT Verksamhetsberättelsen för Familjerådgivningen för 2011, läggs till handlingarna. Förvaltningen får i uppdrag att återkomma med uppgift om avgiften för Familjerådgivning. Beslutet expedieras till: Individ/familjeomsorgen

13 Dnr. 2012/143 Individ/familjeomsorg Brottsoffer och Kvinnojouren i Sydöstra Skåne, verksamhetsberättelse 2011 och verksamhetsplan för Ärendebeskrivning Brottsoffer och Kvinnojouren i Sydöstra Skåne har i verksamhetsberättelse för 2011 redovisat det gångna årets verksamhet samt lämnat en plan för år Ekonomisk rapport bifogas. Simrishamns kommun har ett samverksantal med Brottsoffer och Kvinnojouren. Kommunen utger bidrag med kronor varje verksamhetsår. Verksamhetsberättelse och verksamhetspan Verksamhetsberättelse 2011 och verksamhetsplan 2012 för Brottssoffer- och Kvinnojouren i Sydöstra Skåne, läggs till handlingarna. Beslutet expedieras till: Individ/familjeomsorgen

14 Dnr. 2012/102 Vård och omsorg Skönadalshemmet, verksamhetsberättelse 2011 Ärendebeskrivning Skönadalshemmet består av ett särskilt boende i form av fyra boendeenheter med 11 lägenheter på varje enhet (44 lgh), ett gruppboende med 8 lägenheter för personer med demens, en kottidsenhet med 11 lägenheter samt dagverksamheten Lergöken. I verksamhetberättelse informeras om den verksamhet som bedrivits på Skönadalshemmet under Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelsen 2011 för Skönadalshemmet, läggs till handlingarna. Beslutet expedieras till: Sköndalshemmet, enhetschefen Vård och omsorgschefen Handläggarenheten social omsorg

15 Dnr. 2012/133 Vård och omsorg Aleris, Lillevångshemmet, verksamhetsberättelse 2011 Ärendebeskrivning Aleris driver verksamheten vid det särskilt boendet Lillevångshemmet i Simrishamn på entreprenad. Verksamhetschefen har i verksamhetsberättelse redovisat den verksamhet som bedrivits under Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelsen 2011 för Lillevångshemmet, läggs till handlingarna. Beslutet expedieras till: Aleris,Lillevångshemmet Vård och omsorgschefen Handläggarenheten social omsorg MAS

16 Dnr. 2012/129 Vård och omsorg Förenade Care, Kiviks vård och omsorgsdistrikt, verksamhetsberättelse 2011 Ärendebeskrivning Förenade Care driver verksamheten vid Kiviks vård och omsorgsdistrikt på entreprenad. Kiviks vård och omsorgsdistrikt består av ett Vård och omsorgsboende (Solgläntan) och en hemtjänstgrupp som har verksamhetsområde utifrån kundval. Verksamheten drivs sedan april 2008 av Förenade Care AB på uppdrag av Simrishamns kommun. Verksamhetschefen har i verksamhetsberättelse redovisat den verksamhet som bedrivits under Verksamhetsberättelse SOCIALNÄMDNENS BESLUT Verksamhetsberättelsen 2011 för Kiviks vård och omsorgsdistrikt, läggs till handlingarna. Beslutet expedieras till: Aleris,Lillevångshemmet Vård och omsorgschefen Handläggarenheten social omsorg MAS

17 Dnr. 2012/61 mfl Allmänna ärenden Förslag till fördelning av föreningsbidrag 2012 Ärendebeskrivning Socialnämnden har ett anslag om 165 tkr att fördela till föreningar som verkar på socialnämndens område, dvs med koppling till socialnämndens uppdrag. Följande föreningar har lämnat ansökningar: Brottsoffer- och kvinnojouren Sydöstra Skåne Brottsofferjouren Österlen Föräldraföreningen mot Narkotika(FMN) Kristianstads kvinnojour DHR Tomelillla-Sjöbo-Simrishamn Adoptionscentrum Skåne Bris Region Syd SRF Synskadades Riksförbund HRF Österlen kr Ansökan är på väg Ospecificerat kr kr kr kr Bussutflykt kr Efter genomgång av inkomna ansökningshandlingar har förvaltningen lämnat förslag till fördelning. Totalt har kr fördelats, återstår kronor. Tjänsteskrivese Stödet till föreningar för 2012 fördelas enligt följande. Brottsoffer- och kvinnojouren Sydöstra Skåne kr Föräldraföreningen mot Narkotika(FMN) kr (utbetalas när verksamhetsberättelse för 2011 inkommit) Kristianstads kvinnojour kr (0,5 kr/kommuninvånare) DHR Tomelillla-Sjöbo-Simrishamn kr Adoptionscentrum Skåne kr Bris Region Syd kr SRF Synskadades Riksförbund kr HRF Österlen kr Beslutet expedieras till: Berörda föreningar

18 Dnr. 2012/27 Allmänna ärenden Ekonomisk uppföljning mars 2012 Ärende beskrivning Ekonomisk uppföljning för socialnämndens verksamhetsområde t o m mars 2012 redovisas. Ekonomisk uppföljning Den ekonomiska uppföljningen för socialnämnden t o m mars 2012, läggs till handlingarna.

19 Dnr. 2012/27 Allmänna ärenden Arbete med en budget i balans för 2012 Socialnämnden/förvaltningen arbetar kontinuerligt med åtgärder för att få en budget i balans för 2012 och kunna ligga i nivå för Detta är svårt mot bakgrund av faktorer som nämnden i mycket ringa utsträckning styr över. Det handlar om effekter av demografi, sviktande konjunktur samt effekter av LSS. I den senaste prognosen t o m mars 2012 är det samlade underskottet tkr fördelat på: tkr Vård och Omsorg tkr LSS tkr Individ-och familjeomsorg pga ökat försörjningsstöd tkr genom att enheterna förväntas ge ett överskott. Följande åtgärder har vidtagits: - tillfällig stängning av ett LSS-boende genomförs till den 1 juli - förslag om konkurrensutsättning läggs till socialnämndens maj-sammanträde - arbete med att förbättra logistiken pågår och budget för 2012 är redan nerjusterad. Senaste nedjusteringen görs från den 1 juli hemtagningsteam utredning utförd och rapport lämnas till socialnämnden - direktiv till verksamheterna att vara så återhållsamma det går utan ge avkall på kärnuppgiften Utöver ovanstående åtgärder föreslår förvaltningen att socialnämnden överväger att föreslå kommunstyrelsen att införa ett anställningsstopp i hela kommunen. Skrivelse Hemtagningsteam skrivelse med redovisning av uppdrag Yrkanden Stefan Lamme (M) yrkar att socialnämnden avvaktar tydligare utvärdering beträffande hemtagningsteam. Förnyad rapport skall lämnas i november. att förvaltningen får i uppdrag att se över hur kvalitetshöjande åtgärder för äldre kan medföra minskade kostnader i verksamheten. Översynen skall innefatta följande: - urinvägsinfektioner - läkemedelsgenomgångar - fallprevention - trycksår - undernäring

20 Forts. Stefan Lamme (M) yrkar att socialnämnden föreslår kommunstyrelsen att införa ett tillfälligt anställningsstopp i hela kommunen. Anders Arenhag ( V) yrkar avslag till förslaget om anställningstopp även om det bara är tillfälligt. Propositionsordning tillfälligt anställningstopp Ordföranden ställer proposition på Stefan Lammes yrkande gällande tillfälligt anställningstopp respektive Anders Arenhags yrkande om avslag på förslaget om anställningsstopp och finner att socialnämnden beslutat i enlighet med Stefan Lammes yrkande. Reservationer Anders Arenhag (V) och Margarethe Müntzing (FI) reseverar sig mot beslutet. Socialnämnden beslutar att lägga informationen till protokollet. Socialnämnden avvaktar tydligare utvärdering beträffande hemtagningsteam. Förnyad rapport skall lämnas i november. Förvaltningen får i uppdrag att se över hur kvalitetshöjande åtgärder för äldre kan medföra minskade kostnader i verksamheten. Översynen skall innefatta: urinvägsinfektioner, läkemedelsgenomgångar, fallprevention, trycksår, undernäring. Socialnämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen att tillfälligt anställningsstopp införs i hela kommunen. Beslutet expedieras till: Kommunstyrelsen Avdelningscheferna inom socialförvaltningen

21 Dnr. 2012/153 Allmänna ärenden Fordonsupphandling Gemensam upphandling av fordon tillsammans med Ystad och Tomelilla kommuner är i sitt slutskede. Förvaltningen föreslår socialnämnden besluta att socialchefen får i uppdrag att ta beslut och skriva avtal för Simrishamns kommun. Socialnämnden uppdrar åt socialchefen att ta beslut och skriva avtal avseende fordonsupphandling för Simrishamns kommun.

22 Allmänna ärenden Minnesanteckningar från Beredningens för vård och omsorgsfrågor, information Minnesanteckningar från möte 14 februari 2012 med Beredningen för vård och omsorgsfrågor inom Kommunförbundet Skåne redovisas som information. Minnesanteckningar Minnesanteckningarna läggs till handlingarna.

23 Allmänna ärenden Information Förvaltningen lämnar muntligt följande information: 1. Budgetberedningens möte den april Bra och konstruktivt möte. Politikerna fått bra underlag från förvaltningarna inför kommande beslut. Förvaltningschefsgruppen har arbetat fram ett förslag till budget i balans. Socialchefens redogör för förslaget som rör socialnämndens område. 2. Socialchefen informerar om sitt uppdrag på barn- och utbildningsförvaltningen. Uppdraget förlängt fram till 15 juni. Lena Parkhagen förordnas som bitr.socialchef under motsvarande tid med konkreta arbetsuppgifter. Lämnad information läggs till handingarna.

24 Allmänna ärenden Kurser/konferenser 1. Kommunförbundet Skåne, inbjudan till konferens Kommunallagen har ändrats igen den 12 juni Jan Vokoun (S) deltar i ovannämnda konferens.

25 Allmänna ärenden Meddelanden Föredrages och lägges till handlingarna följande meddelanden: 1. Patientnämnden Skånes verksamhetsberättelse för Socialstyrelsen, information om Socialstyrelsens värdegrundsmaterial. 3. Socialstyrelsen, information om handläggning av överflyttningsärenden enligt SoL. 4. Socialstyrelsen, information till kommuner som beviljats statsbidrag till sociala insatser i samband med ny vårdform. 5. Sveriges Kommuner och Landsting, information om grundläggande krav och fakturering av medel gällande överenskommelse om sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre. 6. Sveriges Kommuner och Landsting, cirkulär 12:10 om ändrade traktamentsbelopp. 7. Sveriges Kommuner och Landsting, cirkulär 12:12 om stöd till evidensbaserad praktik för god kvalitet inom socialtjänsten överenskommelse för 2012 mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting. 8. Sveriges Kommuner och Landsting, cirkulär 12:13 SKL erbjuder startpaket för jämställd hetsintegrering. 9. Överenskommelse för 2012 mellan staten och Sveriges Kommuner och Landting om stöd till evidensbaserad praktik för god kvalitet inom socialtjänsten. 10. Konstfrämjandet intresseförfråga om att delta i Konst i vården. 11. Kultur- och fritidsförvaltningen, skrivelse om extra satsning Flytande fritidsledare Kultur- och fritidsnämnden, beslut om ungdomspolitiskt program och måldokument - Ungdomarnas egna förslag. 13.Tomelilla kommun, beslut om samverkan handläggning enligt alkohollagen. Forts.

26 forts. 14. Kommunfullmäktige, beslut om ombudgetering av investeringsmedel från 2011 till Kommunfullmäktige, beslut angående socialnämndens begäran om tilläggsanslag för att bekosta extern placering inom LSS Kommunfullmäktige, beslut angående styrmodell för Simrisahamns kommun. 17. Verksamhetsrapport för 2011 för upphandling i samverkan Skåne och Halland. 18. Carema Care och Carema Sjukvård, information. 19. Simrishamns kommun, nyhetsbrev 3/2012.

Socialnämnden. Beslutande Janne Jansson (S) ordförande Leif Johansson (S) ledamot Eivor Hallén (S) ledamot Fred-Joachim Bruns (S) ledamot

Socialnämnden. Beslutande Janne Jansson (S) ordförande Leif Johansson (S) ledamot Eivor Hallén (S) ledamot Fred-Joachim Bruns (S) ledamot Sammanträdesdatum Sida 1 Beslutande organ Plats och tid Torsö, Stadshuset kl. 13:00-14:45 Beslutande Janne Jansson (S) ordförande Leif Johansson (S) ledamot Eivor Hallén (S) ledamot Fred-Joachim Bruns

Läs mer

Socialnämnden 2012-08-22

Socialnämnden 2012-08-22 Socialnämnden 2012-08-22 201 Delegationsbeslut individ- och familjeomsorgen... 2 202 Delgivningar individ- och familjeomsorgen... 4 203 Redovisning av försörjningsstöd mer än sex månader... 5 204 Delegationsbeslut

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Omsorgsnämnden 2015-02-11 1 (54) Plats och tid Stadshuset, Verdesalen, kl 13:00-15:25 Beslutande Daniel Andersson (FP), ordförande Andreas Ardenfors (KD), vice ordförande Lotta Bäckman (S) Per Wretman

Läs mer

Anders Johnsson (M), ordförande Stefan Lamme (M) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Karl-Erik Olsson (S) Pia Ingvarsson (S)

Anders Johnsson (M), ordförande Stefan Lamme (M) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Karl-Erik Olsson (S) Pia Ingvarsson (S) 2012-03-14 1 (6) Plats och tid Marint centrum, kl. 08.00 08.20 Beslutande Anders Johnsson (M), ordförande Stefan Lamme (M) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Karl-Erik Olsson (S) Pia

Läs mer

Sammanträdesdatum 2009-04-08

Sammanträdesdatum 2009-04-08 1 (28) Plats och tid för sammanträdet Ånge kommunalkontor, rum Myckelmyrberget, onsdag 8 april, 2009, kl. 9.30 12.00, 13.00 16.00 Beslutande Gun Olofsson, s, ordförande Victoria Lund, s, ersätter Birgitta

Läs mer

2014-09-30. Annicka Hörnsten Blommé (M), ordf. Dan Pierre (M) Britt Ståhl (C) Leslie Öqvist (FP)

2014-09-30. Annicka Hörnsten Blommé (M), ordf. Dan Pierre (M) Britt Ståhl (C) Leslie Öqvist (FP) 70-87 Plats och tid Lokal Konferensrummet Höken, kommunhuset kl. 18.00 20.50 Beslutande Annicka Hörnsten Blommé (M), ordf. Dan Pierre (M) Britt Ståhl (C) Leslie Öqvist (FP) Jonas Forsberg (S) Ingemar Visteus

Läs mer

PROTOKOLL. Maria Andersson. Datum Omsorgsnämnden 2012-04-19. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-15:20.

PROTOKOLL. Maria Andersson. Datum Omsorgsnämnden 2012-04-19. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-15:20. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-15:20 Beslutande: Markus Evensson (S), ordförande Maria Andersson (S) Birgitta Ek (S) 54-65, 67-82 Per Gunnar Larsson (S) Mona Wandel

Läs mer

Sammanträdesprotokoll arbetsutskott 2014-05-28

Sammanträdesprotokoll arbetsutskott 2014-05-28 Plats och tid Rådhuset, kl 08.30 16.20 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Anders Johnsson (M), ordförande Håkan Erlandsson (C), 189, 191-194, 196, 197, 199-201, 204-206,

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden : Plats och tid Svea Hund i kommunhuset, den, kl. 08.30-11.00 Beslutande Övriga närvarande Ida Bornlykke (S), ordförande Carl Malmqvist (M) ersättare för Sejdi Karaliti (S) Bo Grevinger (M) ersättare för

Läs mer

2828 Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 () Sammanträdesdatum Socialnämnden 2007-03-14. Lars Rundgren, s till kl 16.30

2828 Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 () Sammanträdesdatum Socialnämnden 2007-03-14. Lars Rundgren, s till kl 16.30 2828 Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 () Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred kl 14.00 17.30 ande Mattias Wärnsberg, s Eva Johansson Rosso, kd Gunilla Larsson, s Gunvor Nilsson, m Jan Kennmark,,

Läs mer

PROTOKOLL. Peter Engdahl. Datum Omsorgsnämnden 2014-01-23. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-16:45.

PROTOKOLL. Peter Engdahl. Datum Omsorgsnämnden 2014-01-23. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-16:45. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-16:45 Beslutande: Markus Evensson (S), ordförande Maria Andersson (S) Birgitta Ek (S) Jenny Breslin (S), tjänstgörande ersättare för Per Gunnar

Läs mer

PROTOKOLL. Maud Jonsson. Datum Omsorgsnämnden 2015-04-15. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-15:00.

PROTOKOLL. Maud Jonsson. Datum Omsorgsnämnden 2015-04-15. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-15:00. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-15:00 Beslutande: Helena Brink (C), ordförande László Gönczi (MP) Tommy Olsson (C) Kennet Hedman (M) Victoria Andersson (M) Maud Jonsson (FP)

Läs mer

2015-01-22. Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Gällivare, sammanträdesrum 1, torsdagen den 22 januari 2015 kl.10:00-16:00

2015-01-22. Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Gällivare, sammanträdesrum 1, torsdagen den 22 januari 2015 kl.10:00-16:00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 (36) Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Gällivare, sammanträdesrum 1, torsdagen den 22 januari 2015 kl.10:00-16:00 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Justeringens

Läs mer

Socialnämnden 2009-01-13 1 (24)

Socialnämnden 2009-01-13 1 (24) KLIPPANS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 (24) Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, kl 18.30-20.40 Beslutande Övriga närvarande Hans-Bertil Sinclair (m) ordförande Janeth Norén

Läs mer

Socialnämnden. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum grå, 2014-01-14, kl 14:00-16:00. Anders Malm Mikael von Krassow

Socialnämnden. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum grå, 2014-01-14, kl 14:00-16:00. Anders Malm Mikael von Krassow 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum grå, 2014-01-14, kl 14:00-16:00 Beslutande: Övriga närvarande: Jan-Olof Sewring (M) ordförande Anders Malm (M) Mikael von Krassow (S) Christina Hanstål (M)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1 (18) 2014-04-23 36-53 SOCIALNÄMNDEN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1 (18) 2014-04-23 36-53 SOCIALNÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1 (18) Plats och tid Socialkontoret i Borgholm, 13.00 17.00 Beslutande Eva Karlström (M) Björn Andreen (M) Eva Wahlgren (C) 36-42, 45-50, 52-53 Elisabeth Svensson (C) Eva-Lena

Läs mer

PROTOKOLL. Underskrifter Sekreterare... Paragrafer: 55-71 Maria Hjärtmyr varav sekretess 71. Ordförande... Markus Evensson. Justerande...

PROTOKOLL. Underskrifter Sekreterare... Paragrafer: 55-71 Maria Hjärtmyr varav sekretess 71. Ordförande... Markus Evensson. Justerande... Plats och tid Ljusdalssalen, 8:30: - 14:20 Beslutande: Övriga deltagande Utses att justera Markus Evensson (S) ordf Maria Andersson (S), Birgitta Ek (S) Per Gunnar Larsson (S), Mona Wandel (SRD) Annasara

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2014-06-18

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2014-06-18 1(31) Plats och tid Nämndhuset, Nynäshamn. lokal: Landsort kl. 08:30-09:35 Beslutande Enligt förteckning Övriga närvarande Enligt förteckning Utses att justera Harry Bouveng (M) och Daniel Adborn (FP)

Läs mer

Motala kommun Sammanträdesdatum Sida Socialnämnden 2008-12-17 1

Motala kommun Sammanträdesdatum Sida Socialnämnden 2008-12-17 1 Socialnämnden 2008-12-17 1 Plats och tid Solfjädern, Socialkontoret, Drottninggatan 5, Motala. Onsdagen den 17 december 2008, kl 09.30 16.00. Partigruppsmöten kl. 08.00 09.30. Ajournering för lunch kl.

Läs mer

PROTOKOLL Socialnämnden

PROTOKOLL Socialnämnden 1 (16) Paragrafer 38-50 Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, Klippan, kl. 18.00-20.00 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Hans-Bertil

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Socialnämndens sammanträdesrum, Nämndhuset, klockan 08.15 16.10 med ajournering klockan 11.55 13.15 Beslutande Ledamöter Ann-Christine Myrgren (S), ordförande Hans Sefbom (M), 2: e vice ordförande

Läs mer

Annalena Järnberg (S) Anne Horneman (S) Margeurite Wase (HOB) Thomas Eklund (V) Ulrika Mellkvist (C) ordförande Arne Rubin (KD) Ulla Werdin (GL)

Annalena Järnberg (S) Anne Horneman (S) Margeurite Wase (HOB) Thomas Eklund (V) Ulrika Mellkvist (C) ordförande Arne Rubin (KD) Ulla Werdin (GL) 1(33) Plats och tid Kommunhuset, Plenisalen, kl. 13.00 Beslutande Övriga närvarande Justerare Ledamöter Annalena Järnberg (S) Anne Horneman (S) Margeurite Wase (HOB) Thomas Eklund (V) Ulrika Mellkvist

Läs mer

SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Vård- och omsorgsnämnden 2012-08-30 92

SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Vård- och omsorgsnämnden 2012-08-30 92 Plats och tid Kommunhuset, Sessionsalen, kl. 18.30-20.10 Beslutande Berit Lundström (M) Lena Blennow-Andersson (M) Irene Norrman (M) Bodil Czernyson (C) Ethel Thulin (SJP) Yvonne Roos (S) Liz-Beth Persson

Läs mer

Sammanträdesrum 1, Gamla stadshuset, kl 13.20-18.10. Barbro Hietala Nordlund (S) ordförande

Sammanträdesrum 1, Gamla stadshuset, kl 13.20-18.10. Barbro Hietala Nordlund (S) ordförande SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1(26) Plats och tid Sammanträdesrum 1, Gamla stadshuset, kl 13.20-18.10 Ledamöter Barbro Hietala Nordlund (S) ordförande Håkan Castor (S) 2:e vice ordförande Barbro Lindroth (S)

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

Sida 2009-10-21 1 (48) Rådhuset, kl 08.30-12.30; 13.30-16.40

Sida 2009-10-21 1 (48) Rådhuset, kl 08.30-12.30; 13.30-16.40 2009-10-21 1 (48) Plats och tid Rådhuset, kl 08.30-12.30; 13.30-16.40 Beslutande Christer Akej (M), ordförande Karl-Erik Olsson (S) Håkan Erlandsson (C), kl 09.00-12.30; 13.30-16.40 Egon Carlsson (SJVP)

Läs mer

Socialnämnden 2011.09.28 1

Socialnämnden 2011.09.28 1 Socialnämnden 2011.09.28 1 Plats och tid Stora sammanträdesrummet vårdcentralen kl 13.30-17.00 ande Övriga deltagande Justerare Stefan Westergren (S) ordf Thomas Hansson (S) t.o.m 16.30 101 Inger Olsson

Läs mer

PROTOKOLL. Maria Sellberg. Datum Omsorgsnämnden 2015-05-13. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00.

PROTOKOLL. Maria Sellberg. Datum Omsorgsnämnden 2015-05-13. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00 Beslutande: Helena Brink (C), ordförande László Gönczi (MP) Tommy Olsson (C) Kennet Hedman (M) Maria Molin (M), tjänstgörande ersättare

Läs mer

1. Utredning LOV i Upplands-Bro kommun 2. Lagtext, Lag (2008:962) om valfrihetssystem

1. Utredning LOV i Upplands-Bro kommun 2. Lagtext, Lag (2008:962) om valfrihetssystem Socialförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare, telefon Datum Vår beteckning Mikael Nissén 2011-08-26 Dnr 2011-7057 1 Socialnämnden Utredning angående införande av lagen om valfrihetssystem, LOV. Socialnämnden

Läs mer

Ersättare för Susanne Davidsson (S) Stellan Lindeberg (S) Kerstin Sternell (C) Göte Pettersson (M) Ingemar Lennartsson (Kd)

Ersättare för Susanne Davidsson (S) Stellan Lindeberg (S) Kerstin Sternell (C) Göte Pettersson (M) Ingemar Lennartsson (Kd) Plats och tid Nils Falks sal, Forum, kl 09.00 15.30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Beslutande Andreas Erlandsson (S) Ordförande Joakim Rylin(S) Ersättare för Susanne Davidsson (S) Dennis Rydh (S) Ledamot

Läs mer