Socialförvaltningen, Simrishamn, kl Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Socialförvaltningen, Simrishamn, kl. 09.00-12.30. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2"

Transkript

1 1 1 Plats och tid Socialförvaltningen, Simrishamn, kl Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats och tid Pia Ingvarsson Socialförvaltningen, Simrishamn kl Underskrifter Paragrafer Sekreterare Ann-Christine Bingåker Ordförande Maria Linde Strömberg Justerande Pia Ingvarsson Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag ANSLAG/BEVIS Organ Sammanträdesdatum Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Socialförvaltningen Underskrift Ann-Christine Bingåker

2 2 Beslutande: Maria Linde Strömberg (M) Sven Olsson (M) Ulla Nilsson (M) Kristina Rosenkvist (M) Ingrid Popovics (M) tjänstgör för Anita Svensson (C) Christer Persson (ÖP) Pia Ingvarsson (S) Ethel Sjölin (S), tjänstgör för Jan Vokoun (S) Anita Olsson (S), Mats Persson (S), tjänstgör för Anita Olsson (S) Margarethe Müntzing (FI) Anders Arenhag (V) Övriga närvarande: Ritva Håkansson (M) Kristina Åhberg (M) Malin Henriksson (FP), Mats Kaldvee (ÖP) Sven-Olle Mårtensson (S) Mats Persson (S), icke tjänstgörande Hanna Dahl (FI) Roland Persson, socialchef Lena Parkhagen, LSS-chef, Åsa Nejdebring, Vård och omsorgschef Stina Lundquist, IFO-chef Sofia Spetz, avdelningschef handläggarenheten Åsa Bullarbo, planerings- och utredningssekreterare, Malin Rehnstam, kvalitetscontroller, Almir Avdic, ekonom Ann-Christine Bingåker, sekreterare

3 9 87 Dnr 2014/14 LSS Valfrihet personlig assistans - förfrågningsunderlag enligt LOV Socialförvaltningen fick enligt beslut i socialnämnden i uppdrag att ta fram ett förfrågningsunderlag för att konkurrensutsätta utförandet av kommunens personliga assistans. Bakgrunden var att det råder olika förutsättningar mellan privata utförare och offentliga utförare vad gäller kostnaderna. s uppdrag innehöll ingen precisering huruvida upphandlingen skall ske enligt LOU eller LOV. Förvaltningen har efter en omvärldsanalys kommit fram till att ett förfrågningsunderlag enligt LOV är det som bäst stämmer överens med assistansreformens syfte, d.v.s. att brukaren skall ha möjlighet till inflytande på val av utförare. En upphandling enligt LOU innebär att en utförare sannolikt skulle få hela anbudet. Det skulle också göra det svårt för en mindre aktör att vara med och konkurrera. Socialförvaltningens skrivelse, Förfrågningsunderlag med bilagor Protokoll MBL 19, Protokoll MBL 11, Protokoll MBL 11, Förslaget har förhandlats jml. MBL 11 den 24 mars Förhandlingen avslutades i oenighet med Kommunal. Central förhandling enligt 14 MBL skedde 16 april 2014 med Kommunal. Förhandlingen avslutades i oenighet. Ajournering Sammanträdet ajourneras mellan för interna överläggningar. forts.

4 10 87 forts Dnr 2014/14 Yrkanden Pia Ingvarsson (S) yrkar för hela oppositionen att socialnämnden beslutar: - att ej anta förfrågningsunderlaget enligt LOV för personlig assistans enligt 9 2 LSS och ickevalsalternativ för personlig assistans enligt Sfb. Som en konsekvens av detta yrkas - att socialnämnden ej uppdrar åt förvaltningen att genomföra upphandlingen. Om inte ovan nämnda förslag går igenom - att socialnämnden skall fatta beslut om att godkänna utförare enligt LOV av personlig assistans. Ulla Nilsson (M) yrkar för majoriteten bifall till förvaltningens förslag i sin helhet. Propositionsordning första att-satsen, antagande av förfrågningsunderlaget Ordföranden ställer proposition på ställda yrkanden och finner att socialnämnden beslutat i enlighet med Ulla Nilssons = majoritetens yrkande. Omröstning begärs. Omröstning godkänner följande propositionsordning: JA för majoritetens yrkande. NEJ för oppositionens yrkande. forts.

5 11 87 forts Dnr 2014/14 Med 6 JA-röster för majoritetens yrkande mot 5 NEJ-röster för oppositionens yrkande har socialnämnden beslutat att anta förfrågningsunderlaget enligt LOV för personlig assistans enligt 9 2 LSS och ickevalsalternativ för personlig assistans enligt Sfb. Ledamot Ja Nej Avstår Marie Linde Strömberg (M) Sven Olsson (M) Ulla Nilsson (M) Kristina Rosenqvist (M) Ingrid Popovics (M) Christer Persson (ÖP) Pia Ingvarsson (S) Ethel Sjölin (S) Anita Olsson (S) Margarethe Müntzing (FI) Anders Arenhag (V) Resultat 6 5 Propositionsordning andra att-satsen, genomförande av upphandlingen Ordföranden ställer proposition på ställda yrkanden och finner att socialnämnden beslutat i enlighet med majoritetens förslag. Omröstning begärs. Omröstning godkänner följande propositionsordning: JA för majoritetens yrkande NEJ för oppositionens yrkande.

6 12 87 forts Dnr 2014/14 Med 6 JA-röster för majoritetens yrkande mot 5 NEJ-röster för oppositionens yrkande har socialnämnden beslutat att uppdra åt förvaltningen att genomföra upphandlingen. Ledamot Ja Nej Avstår Marie Linde Strömberg (M) Sven Olsson (M) Ulla Nilsson (M) Kristina Rosenqvist (M) Ingrid Popovics (M) Christer Persson (ÖP) Pia Ingvarsson (S) Ethel Sjölin (S) Anita Olsson (S) Margarethe Müntzing (FI) Anders Arenhag (V) Resultat 6 5 Propositionsordning tredje att-satsen, delegation att fatta beslut om utförare Ordföranden ställer proposition på ställda yrkanden och finner att socialnämnden beslutat i enlighet med majoritetens yrkande. Omröstning begärs. Omröstning godkänner följande propositionsordning: JA för majoritetens yrkande. NEJ för oppositionens yrkande. Forts.

7 13 87 forts Dnr 2014/14 Med 6 JA-röster för majoritetens yrkande mot 5 NEJ-röster för oppositionens yrkande har socialnämnden beslutat att Individ- och familjeutskottet ges delegation att fatta beslut om att godkänna utförare enligt LOV av personlig assistans enligt förslag.. Ledamot Ja Nej Avstår Marie Linde Strömberg (M) Sven Olsson (M) Ulla Nilsson (M) Kristina Rosenqvist (M) Ingrid Popovics (M) Christer Persson (ÖP) Pia Ingvarsson (S) Ethel Sjölin (S) Anita Olsson (S) Margarethe Müntzing (FI) Anders Arenhag (V) Resultat 6 5 beslutar anta förfrågningsunderlaget enligt LOV för personlig assistans enligt 9 2 LSS och ickevalsalterantiv för personlig assistans enligt Sfb uppdrar åt förvaltningen att genomföra upphandlingen Individ- och familjeutskottet ges delegation att fatta beslut om att godkänna utförare enligt LOV av personlig assistans enligt förslag Reservationer Oppositionen i sin helhet; Pia Ingvarsson (S), Ethel Sjölin (S), Anita Olsson (S), Margarethe Müntzing (FI) och Anders Arenhag (V) reserverar sig skriftligt mot beslutet i sin helhet.

8 14 87 forts Dnr 2014/14 Beslutet epedieras till: LSS-verksamheten LSS, enheten för personlig assistans Handläggarenheten social omsorg

9

10 15 88 Dnr 2014/128 Alkoholenheten, Tomelilla, granskningsrapport Föreliggande rapport är en granskning av den gemensamma alkoholenhet som bildades 2012 i samverkan mellan Ystad, Simrishamn, Tomelilla och Sjöbo. Syftet är att granska om enhetens arbete är rättsäkert, kvalitativt och kostnadseffektivt. Det skall ses mot bakgrund av den nya alkohollagen och de skärpta krav på bl.a. tillsyn som den ställer. Rapporten visar att enheten i allt väsentligt motsvarat förväntningarna. Granskningsrapport Rapporten läggs till handlingarna samt översändes till kommunstyrelsen. Beslutet epedieras till: Kommunstyrelsen Alkoholenheten, Tomelilla

11 16 89 Dnr 2014/147 Individ/familjeomsorg Förslag till tillägg och ändringar i gällande delegationsordning Föreligger förslag på tillägg och ändringar i gällande delegationsordning på grund av lagändring, nya ärenden samt för att tydliggöra delegationsordningen. I och med den ändring som gjordes i föräldrabalken och i socialtjänstlagen är det tre nya beslut som måste föras in i gällande delegationsordning: - Beslut om åtgärd till stöd för barnet när endast en vårdnadshavare samtycker. 6 kap. 13a FB. Förslag att delegat är Utskott. - Beslut om uppföljning efter avslutad utredning. 11 kap. 4 a SoL. Förslag att delegat är Ec (enhetschef). - Beslut om uppföljning efter att placering har upphört. 11 kap. 4 b SoL. Förslag att delegat är Ec (enhetschef). Behov föreligger även av tillägg beträffande verkställande av umgängesstöd: - Beslut om verkställande av umgängesstöd. 6 kap. 15 c FB. Förslag att delegat är Ec (enhetschef). För att tydliggöra vilken typ av ärende som delegationen avser samt för att uppdatera delegationsordningen så att den är anpassad till nuvarande personalkategorier på IFO och till avtalen med kommungemensamma jourfamiljehem föreslås ändringar i lydelsen under punkt 4.6 och 4.6 b i befintlig delegationsordning. Socialförvaltningens skrivelse, Forts.

12 17 89 forts Dnr 2014/147 beslutar om tillägg och ändringar i delegationsordningen enligt förvaltningens förslag i beslutsunderlaget. Beslutet epedieras till: Individ- och familjeomsorgens enheter

13 18 90 Dnr 2013/286 Individ/familjeomsorg Kriscentrum, socialstyrelsens beslut om utvecklingsmedel, information beslutade att tillsammans med Tomelilla, Ystad, Sjöbo och Skurups kommuner ansöka om utvecklingsmedel 2014 för att kvalitetsutveckla socialtjänstens arbete mot våld i nära relationer. Ansökan uppgick till kr. Socialstyrelsen har beslutat att bevilja kronor för Socialstyrelsens beslut, Information om socialstyrelsens beslut om tilldelning av utvecklingsmedel för att kvalitetsutveckla arbetet med våldutsatta kvinnor, barn som bevittnat våld och våldsutförare för 2014, läggs till handlingarna. Beslutet epedieras till: Individ- och familjeomsorgen

14 19 91 Dnr 2014/152 Tillfälligt utökat anslag för feriearbete till ungdomar sommaren Efterfrågan på feriearbeten kommer sannolikt att vara stor inför sommaren Tillkommer också att kommunen gjort en utfästelse att erbjuda ca 20 feriearbeten inom ramen för evenemanget O-ringen. Frågan om feriearbeten har diskuterats på Samverkansråd barn och familj. Ansvarig tjänsteman lämnade en rapport. Diskussionen ledde fram till att det vore önskvärt att utöka antalet platser för sommaren Socialförvaltningens skrivelse, Antalet feriearbeten utökas från 50 till 70 för sommaren Beslutet epedieras till: Individ- och familjeomsogen Johan Kohnke, samordnare Kommunstyrelsen, för information

15 20 92 Dnr 2014/146 Förebyggande insatser - projekt förebyggande arbete 0-5 år förvaltar anslaget för förebyggande insatser. För 2014 uppgår beloppet till 900 tkr. Ärendena bereds av Samverkansrådet barn och familj. I ett första beslut fördelade socialnämnden 710 tkr och 190 tkr återstår. beslutade att resterande medel, i första hand, skall användas till projekt för målgruppen 0-7 år. Nu finns ett förslag till ett projekt riktat till målgruppen 0-5 år. Projektet som är förebyggande och benämns Rytmik en väg att stärka & tidigt upptäcka motorik, språk och socialt samspel kommer att förvaltas av Barn och utbildningsförvaltningen. Kostnaden uppgår till 185 tkr och projektet har tillstyrkts av Samverkansrådet barn och familj. Socialförvaltningens skrivelse, Projektplan godkänner projektet och projektbudgeten på 185 tkr Beslutet epedieras till: Barn- och utbildningsförvaltningen Kulturpedagogiska enheten inom barn- och utbildningsförvaltningen Kultur och fritidsförvaltningen Samhällsbyggandsförvaltningen

16 21 93 Dnr 2012/88 Motion från Centerpartiet om Äldreombudskvinna/Man, återremitterat beträffande vilken ekonomisk ersättning som skulle kunna utgå och vilken omfattning som skulle behövas på tjänsten som Äldreombudsman/kvinna Den 17 april 2013 återremitterades ärendet från kommunstyrelsen till socialnämnden beträffande vilken ersättning som skulle kunna utgå till pensionärsförening och vilken omfattning som skulle behövas på tjänsten som Äldreombudskvinna/Man. Det har skett överläggningar med pensionärsföreningarna. Frågan har behandlats i KPR. Socialförvaltningen har fört diskussioner med pensionärsföreningarna varvid framkommit en tveksamhet hos organisationerna att ta på sig uppgiften som äldreombudsman/kvinna. Man såg hellre att det tillsattes en tjänsteman enligt den modell som gäller för kommunens barnombusman, dvs med samma omfattning och inriktning, dock mot en annan målgrupp. Motion från Centerpartiet Kommunstyrelsens beslut, Socialförvaltningens skrivelse, beslutar återredovisa ärendet till kommunstyrelsen för nytt ställningstagande. Beslutet epedieras till: Kommunstyrelsen

17 22 94 Dnr 2014/105 Motion från Carl-Göran Svensson (C) - eldrivna bilar laddas med solenergi via solpaneler. Carl-Göran Svensson (c) har inkommit med en motion som syftar till att utreda möjligheten till en kommunal elbilpool enligt modell från Helsingborg. Socialförvaltningen har i skrivelse yttrat sig över motionen. I svaret uttalas att om fullmäktige går vidare med frågan så bör den utredas vidare av samhällsbyggnadsnämnden då merparten av denna fråga (den tekniska delen) faller vid sidan om socialnämndens ansvar. Om det byggdes laddningsplatser för elbilar skulle detta kunna beaktas i den kommande upphandlingen av leasingbilar. Det hade varit en positiv utveckling ur miljösynpunkt. Motion från Carl-Göran Svensson Socialförvaltningens skrivelse, Socialförvaltningens skrivelse överlämnas till kommunstyrelsen/kommunfullmäktige som svar på motion från Carl-Göran Svensson eldrivna bilar laddas med solenergi via solpaneler. Beslutet epedieras till: Kommunstyrelsen

18 23 95 Dnr 2014/148 LSS Verksamhetsuppföljning - avlösarservice, ledsagarservice, kontaktperson, stödfamilj LSS Handläggarenheten social omsorg har i januari 2014 genomfört en verksamhetsuppföljning avseende Ledsagare, avlösare, stödfamilj och kontaktperson inom LSS-verksamheten. Uppföljningen utgår från hur verksamheten bedrivs enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) samt aktuella bestämmelser och intentioner. Verksamheten skiljer sig en del från andra verksamheter. Som ledsagare och avslösare har man en anställning, medan man som kontaktperson och stödfamilj har ett uppdrag och ingen anställning. De som utför dessa insatser verkställer ett visst antal timmar eller tillfällen per månad och utför dessa utöver sin ordinarie anställningar. LSS avdelningschef är ytterst ansvarig för verksamheten, men en handläggare arbetar med att verkställa insatserna kontaktperson, ledsagarservice, avlösarservice och kortidsvistelse utanför det egna hemmet i form av stödfamilj. Området omfattar i dagsläget ca 40 brukare med insatsen kontaktperson, 24 brukare med insatsen ledsagarservice och 1 brukare som är beviljad stödfamilj. Inga pågående ärenden finns avseende insatsen avlösarservice. Resultatet av uppföljningen redovisas i en rapport. Som en följd av resultatet har ett antal åtgärdsförslag lämnats. Verksamheten ska inkomma med en åtgärdsplan på lämnade förslag till förbättringsåtgärder samt de förbättringsåtgärder som eventuellt kvarstår från föregående verksamhetsuppföljning. Verksamhetsuppföljning

19 24 95 forts Dnr 2014/148 uppdrar åt verksamheten för Ledsagare, avlösare, stödfamilj och kontaktperson inom LSS-verksamheten, att mot bakgrund av genomförd uppföljning, senast inkomma med en åtgärdsplan på lämnade förslag till förbättringsåtgärder samt de förbättringsåtgärder som eventuellt kvarstår från föregående verksamhetsuppföljning. Beslutet epedieras till: LSS-verksamhetens avlösarservice, ledsagarservice, kontaktperson, stödfamilj. LSS-chefen Handläggarenheten social omsorg

20 25 96 Dnr 2014/149 LSS Kvarngatans gruppboende, verksamhetsuppföljning 2014 Handläggarenheten social omsorg och Medicinskt ansvarig sjuksköterska har i januari 2014 genomfört verksamhetsuppföljning vid Kvarngatans gruppboende inom LSS-verksamheten. Verksamheten har följts upp enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och MAS har ansvar för att hälso- och sjukvården följs upp och att verksamheten följer lagar och författningar samt de rutiner som upprättats av MAS. Uppföljningen utgår från aktuella bestämmelser och intentioner. Kvarngatans gruppboende ligger i centrala Simrishamn och är en bostad med särskild service för vuna, i form av gruppbostad enligt LSS. Boendet består av se lägenheter. Gruppbostaden är bemannad med personal dygnet runt utifrån de boendes behov med vaken nattpersonal. Resultatet av uppföljningen redovisas i en rapport. Som en följd av resultatet har ett antal åtgärdsförslag lämnats. Verksamheten ska inkomma med en åtgärdsplan på lämnade förslag till förbättringsåtgärder samt de förbättringsåtgärder som eventuellt kvarstår från föregående verksamhetsuppföljning. Verksamhetsuppföljning Forts.

21 26 96 forts Dnr 2014/149 uppdrar åt Kvarngatans gruppboende, att mot bakgrund av genomförd verksamhetsuppföljning, senast , inkomma med en åtgärdsplan på lämnade förslag till förbättringsåtgärder samt de förbättringsåtgärder som eventuellt kvarstår från föregående verksamhetsuppföljning. Beslutet epedieras till: Kvarngatans gruppboende LSS-verksamheten Handläggarenheten social omsorg MAS

22 27 97 Dnr 2014/150 Vård och omsorg Centrala vård och omsorgsdistriktet, verksamhetsuppföljning november 2013 Handläggarenheten social omsorg och Medicinskt ansvarig sjuksköterska har i november 2013 genomfört verksamhetsuppföljning vid centrala vård och omsorgsdistriktet i Simrishamn. Verksamheten har följts upp enligt Socialtjänstlagen (SoL) och MAS har ansvar för att hälso- och sjukvården (HSL) följs upp och att verksamheten följer lagar och författningar samt de rutiner som upprättats av MAS. Uppföljningen utgår från aktuella bestämmelser och intentioner. Centrala vård och omsorgsdistriktet består av yttre hemtjänst, samt larmansvarig. Distriktets yttre hemtjänst består av två arbetslag, vilka geografiskt har ansvar för större delen av Simrishamn, Baskemölla, Gröstorp, Gladsa, Järrestad och Gnalöv. Resultatet av uppföljningen redovisas i en rapport. Som en följd av resultatet har ett antal åtgärdsförslag lämnats. Verksamheten ska inkomma med en åtgärsplan på lämnade förslag på förbättringsåtgärder. Verksamhetsuppföljning Forts.

23 28 97 forts Dnr 2014/150 uppdrar åt Centrala vård och omsorgsdistriktet, att mot bakgrund av genomförd verksamhetsuppföljning, senast inkomma med en åtgärdsplan på lämnade förslag på förbättringsåtgärder. Beslutet epedieras till: Centrala vård och omsorgsdistriktet Vård och omsorgsavdelningen Handläggarenheten social omsorg MAS

24 29 98 Dnr 2014/67 Vård och omsorg Förenade Care, Kivik, åtgärdsplan efter verksamhetsuppföljning behandlade verksamhetsuppföljning genomförd i september 2013 vid Kiviks Vård och omsorgsdistrikt som drivs av Förenade Care. Förenade Care fick då i uppdrag att inkomma med en åtgärdsplan på lämnade förslag på förbättringsåtgärder samt de förbättringsåtgärder som eventuellt kvarstår från föregående verksamhetsuppföljning, Åtgärdsplan skulle också lämnas på hur verksamheten ska arbeta med det nämndsmål som avser mat och som inte uppnåtts vid den individuella kvalitetsuppföljningen. Förenade Care har i åtgärdsplan redovisat vidtagna, pågående och planerade åtgärder. Åtgärdsplan med bilagor Förenade Cares åtgärdsplan för Kiviks vård- och omsorgsdistrikt, läggs till handlingarna. Beslutet epedieras till: Förenade Care, Kivik Handläggarenheten social omsorg Medicinskt ansvarig sjuksköterska

25 30 99 Dnr 2014/137 Vård och omsorg Aleris, Hammenhögs vård och omsorgsdistrikt, verksamhetsplan 2014 Aleris Omsorg driver sedan oktober 2013 verksamheten vid Hammenhögs vård och omsorgsdistrikt som entreprenad. Verksamheten omfattar Pilegården, tre enheter för särskilt boende med nio platser på vardera (varav en demensenhet) samt Tulpanen, särskilt boende med tolv platser. Vidare bedrivs hemtjänst i ordinärt boende. En dagcentral är öppen för alla måndag fredag. Verksamhetsplan 2014 Komplettering vad gäller uppgifter om personal inkommen Aleris Omsorgs verksamhetsplan avseende Hammenhögs vård och omsorgsdistrikt 2014, läggs till handlingarna. Beslutet epedieras till: Aleris Omsorg, Hammenhögs vård och omsorgsdistrikt Handläggarenheten social omsorg Medicinskt ansvarig sjuksköterska, MAS Vård och omsorgsavdelningen

26 Dnr 2014/151 Vård och omsorg Aleris omsorg Hammenhög - verksamhetsberättelse 2013 Aleris Omsorg, som sedan 1 oktober 2013 på uppdrag av Simrishamns kommun driver verksamheten vid Hammenhögs vård och omsorgdistrikt, har i verksamhetsberättelse redovisat 2013 års verksamhet inom distriktet. Verksamhetsberättelse 2013 Komplettering vad gäller uppgifter om personal, inkommen Aleris verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2013 vid Hammenhögs vård och omsorgsdistrikt, läggs till handlingarna. Beslutet epedieras till: Aleris, Hammenhögs vård och omsorgsdistrikt Handläggarenheten Vård och omsorgsavdelningen MAS

27 Dnr 2014/141 Vård och omsorg Aleris Omsorg, Lillevångshemmet - verksamhetsberättelse 2013 Aleris Äldreomsorg, som sedan 1 oktober 2002 på uppdrag av Simrishamns kommun driver verksamheten vid särskilda boendet Lillevångshemmet i Simrishamn har i verksamhetsberättelse redovisat verksamheten år Verksamhetsberättelse 2013 Aleris verksamhetsberättelse för 2013 avseende särskilda boendet Lillevångshemmet, läggs till handlingarna, Beslutet epedieras till: Aleris, Lillevångshemmet Handläggarenheten social omsorg Medicinskt ansvarig sjuksköterska Vård och omsorgsavdelningen

28 Dnr 2014/57 Vård och omsorg Statistik mars 2014 Redovisas statistik avseende verkställda och icke verkställda beslut om korttidsboende, verkställda och icke verkställda beslut om särskilt boende, betalningsansvar, lediga platser i särskilt boende samt trygghetslarm för mars Statistik mars Avdelningschefen för handläggarenheten redogör för aktuell kö-situation, Statistiken för mars 2014, läggs till handlingarna.

29 Dnr 2014/29 Förslag till fördelning av föreningsbidrag för 2014 har ett anslag om 195 tkr att fördela till föreningar som verkar på socialnämndens område, d.v.s. med koppling till socialnämndens uppdrag. Ärendet innehåller ett förslag till fördelning av dessa medel. Förvaltningen har efter genomgång av samtliga inkomna ansökningar lämnat ett förslag till fördelning. Verksamhetsberättelser och verksamhetsplaner har redovisats av samtliga. Ansökningar Socialförvaltningens skrivelse, beviljar föreningsbidrag enligt förvaltningens förslag: FMN kr Brottsoffer- och kvinnojouren Sydöstra Skåne kr (enligt avtal) Brottsofferjouren Österlen Simrishamn/Tomelilla kr Kristianstads kvinnojour kr BRIS, region Syd kr Väntjänst inom Simrishamn med byar kr HRF kr Adoptionscentrum kr DHR kr Beslutet epedieras till: Berörda föreningar

30 Dnr 2013/311 Samverkansavtal mellan Brottsoffer- och kvinnojouren i sydöstra Skåne och Simrishamns kommun beslutade bordlägga avtalsförslag från Brottsoffer- och Kvinnojouren i sydöstra Skåne och en begäran om ekonomiskt bidrag med kronor för Simrishamns kommun har sedan tidigare ett avtal med BOJ som förlängs från år till år. Föreningen har nu inkommit med ett avtalsförslag för 2014 och en begäran om ekonomiskt bidrag med kr, en höjning med kr från föregående år. Socialförvaltningens skrivelse, Ansökan, Samverkansavtal för 2014 Socialnämnen godkänner avtal med BOJ för Sökt bidrag med kronor beviljas för Beslutet epedieras till: Brottsoffer- och Kvinnojouren i Sydöstra Skåne

31 Dnr 2014/15 Allmänna ärenden Ekonomisk uppföljning mars 2014 Ekonomisk uppföljning/helårsprognos för socialnämndens verksamhetsområde för perioden januari mars 2014 med bilagd särskild uppföljning för individ- och familjeomsorgen. Förvaltningens bedömning är att verksamheten uppnår ett balanserat resultat vid årets slut. Ekonomisk uppföljning mars 2014 Ekonomisk uppföljning mars 2014, läggs till handlingarna.

32 Dnr Kommunala pensionärsrådet, Brukar och anhörigrådet i SÖSK, protokoll för information Följande protokoll redovisas som information: 1. Kommunala pensionärsrådet (KPF), sammanträde Brukar och anhörigrådet i SÖSK, sammanträde Ovan nämnda protokoll läggs till handlingarna.

33 Dnr Kurser/konferenser Föreligger följande inbjudningar till kurser och konferenser: 1. Kommunförbundet Skåne och Region Skåne i samverkan, inbjudan till kunskapsseminarium gällande nya riktlinjer för missbruk och beroende, 4 juni 2014 i Malmö. 2. Föreningen Sveriges Socialchefer (FSS), socialchefsdagarna den 1 3 oktober 2014 i Göteborg. 3. Kommunförbundet Skåne, inbjudan till utbildning angående nya regler i kommunallagen från 1 februari 2014, 23 maj i Simrishamn (Marint Centrum). 4. Kommunförbundet Skåne, Länsstyrelsen och Region Skåne i samverkan, temakonferens kring sociala investeringar, 27 maj 2014 i Tomelilla. Kursinbjudningar Följande ledamöter deltar i kommunförbundet Skånes utbildning angående nya regler i kommunallagen den 23 maj i Simrishamn: Maria Linde Strömberg, Kristina Åhberg, Ethel Sjölin, Sven Olsson, Ingrid Popovics, Anders Arenhag, Christer Persson och Mats Kaldvee. Övriga kursinbjudningar läggs till handlingarna.

34 Dnr Aktuell information Följande information lämnas muntligt på sammanträdet: 1. Arbetet med projekt Rätt till heltid. Process nu igång och projektledare har börjat arbeta med 80 % tjänstgöring. Nyckelpersoner varit på konferens i Stockholm. Muntlig information 1. Den muntliga informationen läggs till handlingarna.

35 Dnr Meddelanden Följande meddelanden redovisas som information: 1. Länsstyrelsen, information om ersättning för att stärka och utveckla verksamhet med flyktingguider och familjekontakter. 2. Socialstyrelsen, information om kunskaper hos personal som ger stöd, service eller omsorg till personer med funktionsnedsättning, meddelandeblad 2/ Sveriges Kommuner och Landsting, cirkulär 14:15 Vårpropositionen Vårdanalys information om rapport 2014:2 VIP i vården. 5. Kommunstyrelsens beslut med uppdrag åt samhällsbyggnadsförvaltningen att via mäklare sälja fastigheten Gärsnäs 6:10 Villan när nuvarande hyersavtal sagts upp. 6. Kommunstyrelsen, beslut befolkningsprognos Redovisade meddelanden läggs till handlingarna.

Socialförvaltningen, kl 09.00 12.25. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2

Socialförvaltningen, kl 09.00 12.25. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2 1 1 Plats och tid Socialförvaltningen, kl 09.00 12.25 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats och tid

Läs mer

Socialförvaltningen, Simrishamn, kl 09.00-12.25. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2

Socialförvaltningen, Simrishamn, kl 09.00-12.25. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2 1 1 Plats och tid Socialförvaltningen, Simrishamn, kl 09.00-12.25 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Pia Ingvarsson

Läs mer

Socialförvaltningen, Simrishamn, tisdagen den 24 april 2012 kl. 9.00 11.55

Socialförvaltningen, Simrishamn, tisdagen den 24 april 2012 kl. 9.00 11.55 2012-04-24 1 (26) Plats och tid Socialförvaltningen, Simrishamn, tisdagen den 24 april 2012 kl. 9.00 11.55 Beslutande Enl särskild förteckning, sid 2 Övriga närvarande Enl särskild förteckning, sid 2 Utses

Läs mer

Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Ann-Christine Bingåker. Christer Persson. Pia Ingvarsson 2014-01-11

Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Ann-Christine Bingåker. Christer Persson. Pia Ingvarsson 2014-01-11 1 1 Plats och tid Socialförvaltningen, kl 09.00 - Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats och tid Pia

Läs mer

Socialförvaltningen, onsdagen den 28 maj 2008, kl. 9.00 12.05. Ajournering kl. 11.10 1 1.15. Beslutande

Socialförvaltningen, onsdagen den 28 maj 2008, kl. 9.00 12.05. Ajournering kl. 11.10 1 1.15. Beslutande 2008-05-28 1 (22) Plats och tid Socialförvaltningen, onsdagen den 28 maj 2008, kl. 9.00 12.05. Ajournering kl. 11.10 1 1.15. Beslutande Enl särskild förteckning, sid 2 Övriga närvarande Enl särskild förteckning,

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 12 Plats och tid Kommunhuset, Lessebo onsdagen den 25 september 2013 kl 14.00-16.15 ande Övriga deltagare Mats Högberg ordf (s) Angelica Karlsson (c) Emil Wetterling (s) Anita Davoust (m) Leif

Läs mer

Socialnämnden. Lars G Andersson (S), Gunnar Hagström (S), Eleonor Westlund (C) 78-80, Maivor Norgren (M) och Mona Stavholt (KD)

Socialnämnden. Lars G Andersson (S), Gunnar Hagström (S), Eleonor Westlund (C) 78-80, Maivor Norgren (M) och Mona Stavholt (KD) Socialnämnden 1 (10) Plats och tid Kommunhuset, Hellqvistsalen, Kungsör, tisdagen den 24 november 2009, klockan 13.15 16.15. Ajournering 14.30-14.50 ande Görel Nilsson ordförande (S), Carina Granberg (S),

Läs mer

Eva Pettersson, nämndsekreterare Monica Hammar, socialchef Lena Larsson, äldreomsorgschef Linda Tolliner, ekonom. Eva Pettersson Sekreterare

Eva Pettersson, nämndsekreterare Monica Hammar, socialchef Lena Larsson, äldreomsorgschef Linda Tolliner, ekonom. Eva Pettersson Sekreterare Socialnämnden 2011-01-24 1 (10) 6-14 PLATS OCH TID Socialkontoret, Hagfors, kl 13.00 15.00 BESLUTANDE Åsa Johansson (S), ordförande Ulla Lundh (S) Margot Carlsson (S) Thomas Pettersson (S) Gunilla Östlund

Läs mer

Ann-Christin Bingåker. Stefan Lamme. Pia Ingvarsson 2010-06-18

Ann-Christin Bingåker. Stefan Lamme. Pia Ingvarsson 2010-06-18 2010-05-26 1 (23) Plats och tid Socialförvaltningen, onsdagen den 26 maj 2010 kl. 9.00 12.05 Beslutande Enl särskild förteckning, sid 2 Övriga närvarande Enl särskild förteckning, sid 2 Utses att justera

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid C4-huset, sammanträdeslokal 5:5 13:30 16.45 ande Radovan Javurek (FP) Katarina Honoré (S) Ewa Jakobsen (M) Magnus Carlsson (M) Eva-Lotte Campbell (FP) Christina

Läs mer

Anders Johnsson (M), ordförande Stefan Lamme (M) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Karl-Erik Olsson (S) Pia Ingvarsson (S)

Anders Johnsson (M), ordförande Stefan Lamme (M) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Karl-Erik Olsson (S) Pia Ingvarsson (S) 2012-03-14 1 (6) Plats och tid Marint centrum, kl. 08.00 08.20 Beslutande Anders Johnsson (M), ordförande Stefan Lamme (M) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Karl-Erik Olsson (S) Pia

Läs mer

Verksamhetsuppföljning Kvarngatan 2014-01-30

Verksamhetsuppföljning Kvarngatan 2014-01-30 Verksamhetsuppföljning Kvarngatan 2014-01-30 Malin Rehnstam Kvalitetscontroller Sofia Spetz Avdelningschef Handläggarenheten Elisabeth Rubin MAS 1 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Kvarngatans gruppboende ligger

Läs mer

PROTOKOLL 2014-04-07

PROTOKOLL 2014-04-07 Tid och plats Beslutande Ledamöter Ersättare Övriga närvarande Ersättare Måndag 7 april 2014 kl. 17.00-18.25 i konferensrum Yngern Nykvarns kommunhus. Björn Håkansson (m), ordförande Jan Linderhielm (np)

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (16) Datum Tid kl 08.15-15.00 Plats Sammanträdesrummet Hesselgrenska Närvarande Se sidan 2 Helena Wikström (C) Justeringens plats och tid LSS-kontoret fredagen den 31 augusti Justerade

Läs mer

Övriga Elisabeth Eriksson 40 Bosse Svensson, social- och utbildningschef. Justeringstid Socialkontoret 2009-04-30 kl. 07.30 Paragrafer 37-48

Övriga Elisabeth Eriksson 40 Bosse Svensson, social- och utbildningschef. Justeringstid Socialkontoret 2009-04-30 kl. 07.30 Paragrafer 37-48 Sida 1 Sammanträdesdatum 2009-04-22 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 15.00 16.40 Beslutande Eva Aronsson (C), ordförande Pia Fahlgren (C) Erik Mali (S) Kerstin Karlberg (S) Lena Brolin (M) Stefan

Läs mer

Socialnämnden 2011-09-20 1 (9) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, 2011-09-20 kl 8.00-12.30. Marianne Andersson

Socialnämnden 2011-09-20 1 (9) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, 2011-09-20 kl 8.00-12.30. Marianne Andersson Socialnämnden 2011-09-20 1 (9) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, 2011-09-20 kl 8.00-12.30 Beslutande Tjänstgörande ersättare Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Britt-Marie

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 14 Plats och tid Kommunhuset, Lessebo onsdagen den 17 december 2014 kl 14.00-16.15 ande Lars Altgård, ordf (s) Jim Lindberg (s) Marianne Nilsson (m) Gull-Britt Sandefors (c) Charlotta Book (s)

Läs mer

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida 2013-01-22 1 (13)

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida 2013-01-22 1 (13) 2013-01-22 1 (13) Plats och tid Älmhults kommunhus 22 januari 2013 kl. 8.30 10.45 Beslutande Övriga deltagande Vidar Lundbäck (C), ordförande Ann Johansson (S), andre vice ordförande Annelie Olin (C) Gun-Britt

Läs mer

Förvaltningskontoret, kl. 16.50 19.00. Martin Fransson, sekreterare Göran Nydahl, förvaltningschef Sven Weitner, kl. 16.50 17.45

Förvaltningskontoret, kl. 16.50 19.00. Martin Fransson, sekreterare Göran Nydahl, förvaltningschef Sven Weitner, kl. 16.50 17.45 1 (15) Plats och tid Förvaltningskontoret, kl. 16.50 19.00 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Stefan Ahlbeck (fp) Christer Grankvist (s) Lennart Månsson (s) Övriga närvarande Martin

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Socialnämnden 2015-01-29 1-14

Sammanträdesprotokoll Socialnämnden 2015-01-29 1-14 Socialnämnden 2015-01-29 1-14 Plats och tid Sammanträdesrum A1, Engelbrektsgatan 15, kl. 13.30-14.55 ande Ersättare ej tjänstgörande Övriga deltagare Utses att justera Erland Linjer (M) Turid Ravlo-Svensson

Läs mer

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-05-27. Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.25 16.20 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare.

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-05-27. Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.25 16.20 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare. Sida 1/12 Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.25 16.20 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Krister Olsson (S), ordförande J Håkan Andersson (C), vice ordförande Thomas Löfgren (M) Anneli

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr. Socialnämnden 2005-12-20 1 (15)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr. Socialnämnden 2005-12-20 1 (15) Nr Socialnämnden 2005-12-20 1 (15) Plats och tid Melleruds kommunkontor och Karolinen, tisdagen den 20 december 2005, klockan 09:00 17:00 Beslutande Kerstin Nordström (s) Eivor Östergren (c) Erik Johansson

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 93-100 Plats och tid Socialkontoret, kl. 16.00 17.35 ande Närvarande,ej tjänstgörande ledamöter Lisbet Westerberg (c) Cecilia Riveros Boström (m) Marianne Blom (c)

Läs mer

Plats och tid Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset, kl. 18.30 20.30

Plats och tid Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset, kl. 18.30 20.30 2010-05-27 69 Plats och tid Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset, kl. 18.30 20.30 Beslutande Håkan Anderberg, (m), ordförande Ingrid Håkansson, (m), ledamot Henrik Kvennberg, (m), ledamot Ellinor Dahlgren,

Läs mer

MÖNSTERÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1. Socialnämnden 2015-05-13

MÖNSTERÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1. Socialnämnden 2015-05-13 1 Plats och tid Kommunhuset kl 13.30 16.00 ande Emma Magnusson (C) Agnetha Landberg (C) Håkan Spärlin (C) Inga Jonsson (C) Chatrine Pålsson Ahlgren (KD) Karin L Folkegård (FP) Alexandra Ekstrand (S) Renée

Läs mer

Socialnämnden. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2014-06-16. Underskrifter ANSLAG/BEVIS

Socialnämnden. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2014-06-16. Underskrifter ANSLAG/BEVIS Plats och tid Socialtjänsten, kl 16.00-17.30 ande Bengt Andersson (C), ordförande Per Gren (S), vice ordförande Kjell-Åke Johansson (KD) ersätter Barbro Lund (KD) Siw Malmsten (FP) Inger Strand (FP) Tomas

Läs mer

Magnus Lander (mp) Håkan Andersson Inger Karlsson Ulla Johansson, 40 Yvonne Högrud, 41. Solveig Eriksson Socialförvaltningen 2011-04-29

Magnus Lander (mp) Håkan Andersson Inger Karlsson Ulla Johansson, 40 Yvonne Högrud, 41. Solveig Eriksson Socialförvaltningen 2011-04-29 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (12) 2011-04-26 Plats och tid Kullängen, Hallsberg, kl 08.30-09.50 Beslutande Magnus Andersson (s) Gunnel Hedström (s) Roland Johansson (s) Inger Larsson (s) Inga-Lill Thim

Läs mer

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2013-02-19. Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.50 16.15 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2013-02-19. Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.50 16.15 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Sida 1/11 Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.50 16.15 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Krister Olsson (S) Agnetha Persson (C) Pernilla Ekelund (FP), tjänstgörande ersättare för Thomas Löfgren (M) Anneli

Läs mer

Sammanträdesprotokoll arbetsutskott 2014-05-07

Sammanträdesprotokoll arbetsutskott 2014-05-07 Plats och tid Rådhuset, kl 12.20-13.00 Beslutande Anders Johnsson (M), ordförande Carl-Göran Svensson (C) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Roland Thord (MP) tjänstgör för Pia Ingvarsson

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 11 Plats och tid Kommunhuset, Lessebo onsdagen den 28 augusti 2013 kl 14.00 16.00 ande Övriga deltagare Utses att justera Mats Högberg ordf (s) Angelica Karlsson (c) Per-Magnus Pettersson (m)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(16) Plats och tid Kommunstyrelsesalen Kommunkontoret Charlottenberg kl 09.00-12,00 13.00-15.50 Beslutande Lars-Magnus Pålsson (M), ordförande Lars-Erik Andersson (C) Birgitta Eklund (S) Hans-Peter Jessen

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) Plats och tid Yxningen, kommunhuset, kl. 08:30 10:25 Beslutande Ledamöter Thomas Lidberg (S), ordförande Peder Griph (S) Astrid-Marie Jonsson, (C) Övriga närvarande Linda

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden Sammanträdesdatum 2014-11-06 Sida 1 (13)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden Sammanträdesdatum 2014-11-06 Sida 1 (13) Socialnämnden Sammanträdesdatum 2014-11-06 Sida 1 (13) Plats och tid Lilla Sessionsslaen, Medborgarhuset i Arlöv, kl 18.30-20.40 Beslutande Inger Borgenberg,(S) ordförande Sven-Åke Persson, (S) Britt Sonesson,

Läs mer

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-02-25. Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.30 15.55 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-02-25. Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.30 15.55 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Sida 1/13 Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.30 15.55 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Krister Olsson (S), ordförande J Håkan Andersson (C), vice ordförande Anneli Persson (S), tjänstgörande

Läs mer

Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset Torsdagen den 22 maj 2014 kl 18:00 19:30

Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset Torsdagen den 22 maj 2014 kl 18:00 19:30 1 (13) Plats och tid ande Övriga närvarande Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset Torsdagen den 22 maj 2014 kl 18:00 19:30 Jessica Ashworth (M), Ordförande Harriet Paulsson (C), 1e vice ordförande Anders

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN Medborgarnämnden 2010-03-01

ÅSTORPS KOMMUN Medborgarnämnden 2010-03-01 24 Allmän Plats och tid Kommunhuset, Björnekullasalen kl. 19.00-20.25 ande Reino Persson (S) ordförande Friberg, Gun (S) vice ordf. Hellman, Gertrud (M) Eriksson, Lennart (S) Andersson, Lena (C) tjg. ersättare

Läs mer

Yvonne Dahlqvist. Justeringstid Socialkontoret 2008-12-11 kl. 11.00 Paragrafer 104-117. Bosse Svensson, Sekreterare. Eva Aronsson, Ordförande

Yvonne Dahlqvist. Justeringstid Socialkontoret 2008-12-11 kl. 11.00 Paragrafer 104-117. Bosse Svensson, Sekreterare. Eva Aronsson, Ordförande Sida 1 Sammanträdesdatum 2008-12-03 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 8.00 10.40 Beslutande Eva Aronsson (c), ordförande Pia Fahlgren (c) Erik Mali (s) Kerstin Karlberg (s) Lena Brolin (m) Yvonne

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2014-08-26, kl. 13:15-14:45

Socialnämndens arbetsutskott. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2014-08-26, kl. 13:15-14:45 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2014-08-26, kl. 13:15-14:45 Beslutande: Jan-Olof Sewring (M) ordförande Anders Malm (M) Mikael von Krassow (S) Gun-Inger Sjögren (S) Övriga närvarande: Barbara

Läs mer

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Socialnämnden 2009-05-27 2 SN 64 Dnr Muntlig information från FOU Välfärd Maria Nilsson, FOU-Välfärd informerade om ungdomars utanförskap i Kronobergs län. att lägga informationen till handlingarna. Socialnämnden

Läs mer

Anslag/bevis. Sida 1 Sammanträdesprotokoll Datum: 2008-02-27 Nämnd/styrelse: Socialnämnden

Anslag/bevis. Sida 1 Sammanträdesprotokoll Datum: 2008-02-27 Nämnd/styrelse: Socialnämnden Sida 1 Sammanträdesdatum 2008-02-27 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 15.00 16.40 Beslutande Eva Aronsson (c), ordförande Erik Mali (s) Lena Brolin (m) Stefan Algebäck (m), tjänstgörande ersättare

Läs mer

PROTOKOLL 2015-04-07

PROTOKOLL 2015-04-07 Tid och plats Beslutande Ledamöter Ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Tisdag 7 april 2015 kl. 17.00 18.30 i konferensrum Yngern Nykvarns kommunhus. Peter Ohlsson (m), ordförande Jan Lindehielm

Läs mer

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida 2012-02-21 1 (17)

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida 2012-02-21 1 (17) 2012-02-21 1 (17) Plats och tid Älmhults kommunhus 21 februari kl. 8:30 11:20 Beslutande Vidar Lundbäck (C), ordförande Berith Krook (M), förste vice ordförande Lars Ingvert (S) Ingrid Bergström (S) Viktor

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2014-08-27 1 Innehållsförteckning Ärende 62 Godkännande av dagordning... 3 63 Budget 2015 - drift... 4 64 Budget 2015 - investering... 6 65 Personalfrågor... 7 2014-08-27 2 Plats och tid ande Ej tjänstgörande

Läs mer

Sammanträdesdatum 2012-09-12 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 15.00 16:10

Sammanträdesdatum 2012-09-12 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 15.00 16:10 Sida 1 Sammanträdesdatum 2012-09-12 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 15.00 16:10 Beslutande Elsy Lundberg Östrand (FP), ordförande Bengt-Göran Henningsson (S) Pia Fahlgren (C) Gunilla Ekblad

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 9-18

Sammanträdesprotokoll 9-18 Sammanträdesprotokoll 9-18 Sammanträde med Skultuna kommundelsnämnd Sammanträdesdatum Onsdagen den 25 februari 2009 Plats och tid Skultunagården kl. 16:00-17:15 Närvarande ledamöter Ordförande Sven Svensson

Läs mer

Pia Ingvarsson Onsdagen den 23 september 2009. Ann-Christin Bingåker. Stefan Lamme. Pia Ingvarsson 2009-10-15

Pia Ingvarsson Onsdagen den 23 september 2009. Ann-Christin Bingåker. Stefan Lamme. Pia Ingvarsson 2009-10-15 2009-09-23 1 (17) Plats och tid Socialförvaltningen, onsdagen den 23 september 2009 kl. 9.00 13.00 Beslutande Enl särskild förteckning, sid 2 Övriga närvarande Enl särskild förteckning, sid 2 Utses att

Läs mer

Vård- och omsorgsutskottet

Vård- och omsorgsutskottet Sida 1/11 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået, kl. 13.30 14.45 Beslutande Övriga deltagare Krister Olsson (S), ordförande Anette Hallberg (S) Agnetha Persson (C) Thomas Löfgren (M) Pernilla Ekelund

Läs mer

Ann Larsson, förvaltningschef Mariann Lundin, bitr förvaltningschef Lena Vilhelmsson, sekreterare Jörgen Karlsson, ekonom, 33

Ann Larsson, förvaltningschef Mariann Lundin, bitr förvaltningschef Lena Vilhelmsson, sekreterare Jörgen Karlsson, ekonom, 33 26-34 Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 13.00 16.00 Beslutande Leif T Johansson, (FP) ordförande Kristina Frigert (M), 1:e vice ordförande Elving Claesson (S) 2:e vice ordförande Christina

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2007-04-12 1(21) Plats och tid Sessionssalen Skillingehus Kl 14.00-16.00 Beslutande Jan Andersson (c) Gunnel Elg (kd) Sofie Larsson (m) Sören Ståhlgren (s) Sonja Kling (s) Övriga deltagare Laila Bradling,

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden : Plats och tid Svea Hund, den, kl. 09.30-.30 Beslutande Övriga närvarande Ida Bornlykke (S), ordförande Sejdi Karaliti (S) Marianne Åkerblad (M) Gunnel Andersson (M) Lars Erik Ottosson (SPI) Mona Nihlén

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2013-11-19 ()

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2013-11-19 () SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2013-11-19 () Plats och tid Kommunhuset, klockan 16.00-18.45 Beslutande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Tjänstemän Justering Kent Lagrell (M) ordförande Anders Kjellgren

Läs mer

Kommunkontoret Nedre Fryken, onsdag 25 januari 2012, kl 13.00-16.40

Kommunkontoret Nedre Fryken, onsdag 25 januari 2012, kl 13.00-16.40 1(17) Plats och tid ande Ledamöter Tjg ersättare Kommunkontoret Nedre Fryken, onsdag 25 januari 2012, kl 13.00-16.40 Peter Krööse (c), ordförande Anita Karmteg (fp) Annika Bjelvert (m) Birgit Bergman-Blank

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-10-22 1(11) Plats och tid Kommunhuset, klockan 16.00-18.00 ande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Ersättare Tjänstemän Kent Lagrell (M) ordförande Jim Adolfsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid 2004-09-29 98 Organ Socialnämnden Plats och tid Vårdcentralens konferensrum, kl 17.00 18.00 Beslutande Arne Ottosson (m), ordförande Inger Isaksson (kd) tj ers Gunnie Davidsson (c) Annelie Nyberg (fp)

Läs mer

Bengt Ingvarsson (s), ordförande Anna Rönn (v), 1:e vice ordförande Rose-Marie Jönsson (c), 2:e vice ordförande. Rose-Marie Jönsson

Bengt Ingvarsson (s), ordförande Anna Rönn (v), 1:e vice ordförande Rose-Marie Jönsson (c), 2:e vice ordförande. Rose-Marie Jönsson SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (16) Plats och tid Kommunförvaltningens sammanträdesrum Boken kl 14.00 17.00 Beslutande Bengt Ingvarsson (s), ordförande Anna Rönn (v), 1:e vice ordförande Rose-Marie Jönsson (c),

Läs mer

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (16 ) Socialutskottet 2015-06-04

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (16 ) Socialutskottet 2015-06-04 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (16 ) WEBB-VERSION. Protokollet finns i sin helhet på kommunledningskontoret Plats och tid IFO:s sammanträdeslokal,torsdagen den 4 juni 2015 kl 13,00-17,10 Beslutande

Läs mer

Lesley Holmberg (FP)

Lesley Holmberg (FP) Sida 1 (14) Plats och tid Stadshuset, kl. 16.00-18.45 ande Tony Hansson (S) ordförande Agneta Nilsson (S) ledamot Gabriel Barjosef (S) ledamot Lena Wöhlecke (M) förste vice ordförande Hans Johansson (M)

Läs mer

Värdshuset 17 rum och kök i Harmånger Tisdag 2 december 2014 kl. 10:00 12:00

Värdshuset 17 rum och kök i Harmånger Tisdag 2 december 2014 kl. 10:00 12:00 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (9) Sida Plats och tid Värdshuset 17 rum och kök i Harmånger Tisdag 2 december 2014 kl. 10:00 12:00 Beslutande Stig Eng (C) Bengt-Ola Olsson

Läs mer

Socialnämnden 2015-09-10

Socialnämnden 2015-09-10 100 Redovisning av delegationsbeslut enl. 35 Kommunallagen... 2 101 Budgetuppföljning med delårsredovisning... 3 102 Delgivningar... 4 103 Internkontroll... 5 104 Verksamhetsinformation... 6 105 Rapport

Läs mer

Socialkontoret, Västervik 12 december 2012 kl. 13.15 13.50

Socialkontoret, Västervik 12 december 2012 kl. 13.15 13.50 1 (11) Plats och tid Beslutande Socialkontoret, Västervik 12 december 2012 kl. 13.15 13.50 Peter Johansson (M) Birgitta Sjölander (M) tjg.ers. Britt-Louise Åberg (M) Marianne Båtman (M) Angelica Katsanidou

Läs mer

Socialnämnden 2015-08-17 1(14)

Socialnämnden 2015-08-17 1(14) Socialnämnden 2015-08-17 1(14) Plats och tid Nämndrummet kl 13.00-16.30 Beslutande Solweig Gard (S) ordförande Margareta Ivarsson (C) Anders Englund (S) ersätter Daniel Hjelm (S) Jan Jansson (S) ersätter

Läs mer

Verksamhetsuppföljning Ledsagare, avlösare, stödfamilj och kontaktperson (LSS) 2014-01-17

Verksamhetsuppföljning Ledsagare, avlösare, stödfamilj och kontaktperson (LSS) 2014-01-17 Verksamhetsuppföljning Ledsagare, avlösare, stödfamilj och kontaktperson (LSS) 2014-01-17 Malin Rehnstam Kvalitetscontroller Sofia Spetz Avdelningschef Handläggarenheten 1 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Verksamheten

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden : Plats och tid Svea Hund i kommunhuset, den, kl. 0.00-.5 Beslutande Övriga närvarande Carl Malmqvist (M) ersättare för Ida Bornlykke (S) Sejdi Karaliti (S) Mona Nihlén (V) ersättare för Marianne Åkerblad

Läs mer

Sammanträdesdatum Sida 1-10

Sammanträdesdatum Sida 1-10 Sammanträdesdatum Sida 1-10 Socialnämnden 2012-03-14 Plats och tid Kommunstyrelserummet, Kommunhuset, Mora, kl 08.15-09.45 ande Bernt Persson (S), ordförande Christina Bröms (C) Christiane Djäken (M) Ulla

Läs mer

Socialnämnden 2013-10-23

Socialnämnden 2013-10-23 245 Delegationsbeslut... 2 245 Delgivningar... 3 247 Tillstånd att servera alkohol till allmänheten... 4 248 Verksamhetsinformation... 5 249 Yttrande över förslag till samverkansorganisation för vissa

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott 2006-01-17

Socialnämndens arbetsutskott 2006-01-17 1 Plats och tid Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby, kl 13.30 15.35 Beslutande ordförande Åke Andersson (v) Yvonne Skärheden (m) Leif Johansson (s) Kristina Valtersson ( c ) Ewa Svensson (s) tjg ersättare

Läs mer

Bevis om att justerat protokoll är anslaget. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 1 (11) 2013-05-08

Bevis om att justerat protokoll är anslaget. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 1 (11) 2013-05-08 1 (11) Plats och tid Kommunhuset, Västervik Ajournering,11.30-13.30 för lunch och gruppmöten 8 maj 2013 kl. 09.00 13.45 Beslutande Peter Johansson (M) Birgitta Sjölander (M) tjg.ers Tanja Pålsson (M) tjg.ers

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunrevisionen. 2010-10-21, kl. 09.00 17.00, Kommunhuset i Simrishamn

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunrevisionen. 2010-10-21, kl. 09.00 17.00, Kommunhuset i Simrishamn 2010-11-11 1 (1) Plats och tid 2010-10-21, kl. 09.00 17.00, Kommunhuset i Simrishamn Birgitta Larsson, ordförande Froste Persson, vice ordförande Ulf Bengtsson Alf-Göran Andersson Bengt Wieslander Ann-Mari

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 12 Plats och tid Kommunhuset, Lessebo måndagen den 26 maj 2014 kl 14.00 16.15 ande Lars Altgård, ordf (s) Gull-Britt Sandefors, v ordf (c) Charlotta Book (s) Jim Lindberg (s) Annette Åstrand

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (15) Plats och tid Västergården, Askersund, den 12 oktober 2010 kl 13.00-16.45 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Siv Ahlstrand, ordförande (S) Johan

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 13 Plats och tid Kommunhuset, Lessebo onsdagen den 28 januari 2015 kl 14.00 17.00 ande Lars Altgård, ordf (s) Kristina Brundin (s) Emil Wetterling (s) Jim Lindberg (s) Lars Turunen (s) Lena Henriksson

Läs mer

Socialnämnden 2010-03-09 1(8 )

Socialnämnden 2010-03-09 1(8 ) Sammanträdesdatum Blad Socialnämnden 2010-03-09 1(8 ) Plats och tid Socialförvaltningen, Eklunden våning 4, 2010-03-09, kl. 13.00-14.00 Beslutande Tjänstgörande ersättare Sune Frisk, ordförande Anita Johansson

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2014-01-28, kl. 13:15-15:05

Socialnämndens arbetsutskott. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2014-01-28, kl. 13:15-15:05 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2014-01-28, kl. 13:15-15:05 Beslutande: Anders Malm (M) tjänstgörande ordförande Mikael von Krassow (S) Katarina Nilsson (KD) Gun-Inger Sjögren (S) Marita

Läs mer

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Socialnämnden 2011-08-31 2 SN 101 Dnr 63.11 700 Individrapportering ej verkställda beslut Socialassistent Lena Pettersson redovisar individrapportering ej verkställda beslut för perioden 2011-04-01 2011-06-30

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Skutan Strömsvik tisdag kl. 08.15 12.15 Beslutande Ulla Wallering Fall (S) Bertil Eklund (NB) 58-61) Hans Jonsson (M) Rune Hallgren (C) Inga Ericsson (S) Helena Johansson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (14) Vård- och omsorgsnämnden 2008-05-29. Linda Bogne

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (14) Vård- och omsorgsnämnden 2008-05-29. Linda Bogne Sammanträdesprotokoll Blad 1 (14) Plats och tid Kommunhuset rum 293 kl 13.15 16.30 Beslutande Sören Carlsson (s) Gun Cederbaum (m) Ann Svensson (s) Lars-Åke Lindman (s) Bjarne Westerlund (s) Jan T. Staszewski

Läs mer

Ann-Christin Bingåker. Stefan Lamme. Pia Ingvarsson 2011-02-16

Ann-Christin Bingåker. Stefan Lamme. Pia Ingvarsson 2011-02-16 2011-01-25 1 (21) Plats och tid Socialförvaltningen, tisdagen den 25 januari 2011 kl. 9.00 12.10 Beslutande Enl särskild förteckning, sid 2 Övriga närvarande Enl särskild förteckning, sid 2 Utses att justera

Läs mer

Socialnämnden 2007-01-17 1 (14)

Socialnämnden 2007-01-17 1 (14) Socialnämnden 2007-01-17 1 (14) Plats och tid Katrineholmssalen, Safiren, Katrineholm, kl. 14.30 16.45 Ajounering kl. 15.40-15.50 ande Tjänstgörande Ersättare Ove Melin, ordförande (s), Matti Turunen (s),

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2012-06-18 1 (5)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2012-06-18 1 (5) Kommunstyrelsen 2012-06-18 1 (5) Plats och tid Tingsbacka, sammanträdesrum Nasa, måndagen den 18 juni 2012, klockan 08:00 09:00. Beslutande Britta Flinkfeldt Jansson (S), ordförande Mari-Teres Ögren (S),

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 61-68 Plats och tid Hermes, Svanskogsrummet kl. 16.00 16.45 ande Närvarande, ej tjänstgörande ersättare Lisbet Westerberg (c) Marianne Blom (c) Margareta der Nederlanden

Läs mer

Fernando Germond Corrêa Susanne Wirstedt Johansson Alexander Ramsing 107-110 Karin Johansson 115, 112-113 Karin Svensson 111 Viktoria Karlsson 115

Fernando Germond Corrêa Susanne Wirstedt Johansson Alexander Ramsing 107-110 Karin Johansson 115, 112-113 Karin Svensson 111 Viktoria Karlsson 115 Plats och tid Kommunhuset, Lessebo onsdagen den 23 september 2015 kl. 14:00-16:00 ande Övriga deltagare Utses att justera Lars Altgård, ordf. (s) Emil Wetterling (s) Jim Lindberg (s) Gull-Britt Sandefors

Läs mer

Bengt Ingvarsson (s), ordförande Anna Rönn (v), 1:e vice ordförande Rose-Marie Jönsson (c), 2:e vice ordförande. Anna Rönn. Socialkontoret 2008-03-12

Bengt Ingvarsson (s), ordförande Anna Rönn (v), 1:e vice ordförande Rose-Marie Jönsson (c), 2:e vice ordförande. Anna Rönn. Socialkontoret 2008-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (21) Plats och tid Kommunförvaltningens sammanträdesrum Eken kl 14.00 17.00 Beslutande Bengt Ingvarsson (s), ordförande Anna Rönn (v), 1:e vice ordförande Rose-Marie Jönsson (c),

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesprotokoll 1 Sammanträdesdatum 2013-01-15

Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesprotokoll 1 Sammanträdesdatum 2013-01-15 Sammanträdesprotokoll 1 Plats och tid: s sammanträdessal, Fäladstorget 1, Lund, kl 08:30-09:10 Ordförande: Johansson Lars (M) Ledamöter: Arnesen Lena (M) Dowler Mathias (C) Adolfsson Maj (KD) Almén Mai

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25 KOMMUNSTYRELSEN Tid Kl. 10:00 11:50 Ajournering 11.40 11.45 för överläggningar Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2011-09-21 1 Plats och tid Socialförvaltningen, Östhammar, kl. 08.30-14.40 Beslutande Kerstin Björck-Jansson (C), ordförande Ann-Charlotte Grehn (S) Désirée Mattsson (S) Håkan Dannberg (C) Katarina Ståhlbrand

Läs mer

Solfjädern, Socialkontoret, Drottninggatan 5, Motala Onsdagen den 16 maj 2007, kl 10.00-12.00 Partigruppsmöten kl. 08.00 10.00.

Solfjädern, Socialkontoret, Drottninggatan 5, Motala Onsdagen den 16 maj 2007, kl 10.00-12.00 Partigruppsmöten kl. 08.00 10.00. Socialnämnden 2007-05-16 1 Plats och tid Solfjädern, Socialkontoret, Drottninggatan 5, Motala Onsdagen den 16 maj 2007, kl 10.00-12.00 Partigruppsmöten kl. 08.00 10.00. Beslutande Maths Andersson (fp)

Läs mer

Ingegerd Johansson 1(19) Sammanträdesprotokoll 2008-12-09. Omsorgsnämnden. Plats och tid: Hobysalen, Stadshuset, Ronneby 09.00-15.40.

Ingegerd Johansson 1(19) Sammanträdesprotokoll 2008-12-09. Omsorgsnämnden. Plats och tid: Hobysalen, Stadshuset, Ronneby 09.00-15.40. Sammanträdesprotokoll 1(19) 2008-12-09 Omsorgsnämnden Plats och tid: Hobysalen, Stadshuset, Ronneby 09.00-15.40 ande Bo Johansson (s) Ulla Svensson (kd) Christoffer Stenström (m) Birgitta Andersson (s)

Läs mer

SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Vård- och omsorgsnämnden 2012-08-30 92

SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Vård- och omsorgsnämnden 2012-08-30 92 Plats och tid Kommunhuset, Sessionsalen, kl. 18.30-20.10 Beslutande Berit Lundström (M) Lena Blennow-Andersson (M) Irene Norrman (M) Bodil Czernyson (C) Ethel Thulin (SJP) Yvonne Roos (S) Liz-Beth Persson

Läs mer

Bokslut investeringar 2007 3. Budget 2009, plan 2010-2011 5. Utvärdering av socialpsykiatriska teamet 6

Bokslut investeringar 2007 3. Budget 2009, plan 2010-2011 5. Utvärdering av socialpsykiatriska teamet 6 Sammanträdesdatum Sida 1 Innehåll Sida Bokslut investeringar 2007 3 Bokslut 2007 4 Budget 2009, plan 2010-2011 5 Utvärdering av socialpsykiatriska teamet 6 Val av ledamot till socialnämndens arbetsutskott

Läs mer

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 1 (11) Plats och tid Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Staffan Olzon (fp) Christer Grankvist (s) Maria Andersson (s) tjänstgör för Lennart Månsson

Läs mer

Ann-Christin Jarl Iréne Alm. Socialkontoret 2006-03-01

Ann-Christin Jarl Iréne Alm. Socialkontoret 2006-03-01 1 (15) Plats och tid Kommunförvaltningens sessionssal Karpen, kl 09.00 12.10 Beslutande Bengt Ingvarsson (s), ordförande Rose-Marie Jönsson (c), 1:e vice ordförande 09.00 12.05 Lars Ottosson (s), ej tjänstgörande

Läs mer

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9 ) Socialutskottet 2014-09-18

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9 ) Socialutskottet 2014-09-18 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9 ) Plats och tid IFO:s sammanträdeslokal, torsdagen den 18 september 2014 kl 08.30-14.30 Beslutande Jonas Erlandsson (S), ordförande Diana Bergeskans (S), v ordförande

Läs mer

Paragrafer: 49-55 Sekreterare:... Anne-Marie Mattsson. Ordförande:... Ann-Charlotte Strömwall. Justerare:... Richard Åkerman

Paragrafer: 49-55 Sekreterare:... Anne-Marie Mattsson. Ordförande:... Ann-Charlotte Strömwall. Justerare:... Richard Åkerman Vård- och omsorgsnämnden 2014-05-05 1/8 Sammanträdestid: 2014-05-05, kl. 13.00 16.10 Lokal: Sammanträdesrum Borgmästaren, stadshuset, Lysekil Beslutande ledamöter och tjänstgörande ersättare: Ann-Charlotte

Läs mer

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (19) Plats och tid Vård- och omsorgsförvaltningen klockan 13.30-17.30 Beslutande Se bifogad deltagarlista. Närvarande ersättare Se bifogad deltagarlista Övriga deltagare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 (13) Plats och tid Konferensrummet Uret, kl. 13.15-15.45 Beslutande Mats Åstrand (S) ordförande Jörgen Alkberg (S) Elisabeth Henningsson (S) Elsie-Britt Eriksson (S) Peter Agelii (S) Viveca Andersson

Läs mer

Kommunkontoret, Heby, 8 december 2014. Sekreterare Paragrafer 107-113 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, Heby, 8 december 2014. Sekreterare Paragrafer 107-113 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Sammanträdesdatum Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 10.00-12.00 Beslutande Margaretha Gadde-Jennische (M), ordförande Susanna Hansson (M), ersättare för Gudrun Wängelin-Lernskog

Läs mer

Myndighetsutskottet välfärd Sammanträdesprotokoll OFFENTLIGT

Myndighetsutskottet välfärd Sammanträdesprotokoll OFFENTLIGT Sammanträdesprotokoll OFFENTLIGT 1(7) Plats och tid Kommunhuset, lokal Roten kl. 14.30-16.25 Ajournering: kl. 14.40-14.50 Beslutande Krister Olsson (S) Agnetha Persson (C) Torsten Vigre (M) Övriga deltagare

Läs mer

Socialnämndens arbetsutksott 2015-01-27 1

Socialnämndens arbetsutksott 2015-01-27 1 Sammanträdesprotokoll 2015-01-27 1 Plats och tid Socialkontoret, Malung, kl. 08.00-10.30 Beslutande Carina Albertsson (S), ordförande Brita Sohlin (M), vice ordförande Lars-Erik Bech (V) övriga deltagande

Läs mer

Martin Fransson. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Martin Fransson. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2011-12-07 1 (10) Plats och tid Rådhuset, kl. 08.00 12.45 Beslutande Anders Johnsson (M), ordförande Stefan Lamme (M) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) deltog inte vid företagsbesöken

Läs mer