Socialförvaltningen, Simrishamn, kl Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Socialförvaltningen, Simrishamn, kl. 09.00-12.30. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2"

Transkript

1 1 1 Plats och tid Socialförvaltningen, Simrishamn, kl Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats och tid Pia Ingvarsson Socialförvaltningen, Simrishamn kl Underskrifter Paragrafer Sekreterare Ann-Christine Bingåker Ordförande Maria Linde Strömberg Justerande Pia Ingvarsson Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag ANSLAG/BEVIS Organ Sammanträdesdatum Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Socialförvaltningen Underskrift Ann-Christine Bingåker

2 2 Beslutande: Maria Linde Strömberg (M) Sven Olsson (M) Ulla Nilsson (M) Kristina Rosenkvist (M) Ingrid Popovics (M) tjänstgör för Anita Svensson (C) Christer Persson (ÖP) Pia Ingvarsson (S) Ethel Sjölin (S), tjänstgör för Jan Vokoun (S) Anita Olsson (S), Mats Persson (S), tjänstgör för Anita Olsson (S) Margarethe Müntzing (FI) Anders Arenhag (V) Övriga närvarande: Ritva Håkansson (M) Kristina Åhberg (M) Malin Henriksson (FP), Mats Kaldvee (ÖP) Sven-Olle Mårtensson (S) Mats Persson (S), icke tjänstgörande Hanna Dahl (FI) Roland Persson, socialchef Lena Parkhagen, LSS-chef, Åsa Nejdebring, Vård och omsorgschef Stina Lundquist, IFO-chef Sofia Spetz, avdelningschef handläggarenheten Åsa Bullarbo, planerings- och utredningssekreterare, Malin Rehnstam, kvalitetscontroller, Almir Avdic, ekonom Ann-Christine Bingåker, sekreterare

3 9 87 Dnr 2014/14 LSS Valfrihet personlig assistans - förfrågningsunderlag enligt LOV Socialförvaltningen fick enligt beslut i socialnämnden i uppdrag att ta fram ett förfrågningsunderlag för att konkurrensutsätta utförandet av kommunens personliga assistans. Bakgrunden var att det råder olika förutsättningar mellan privata utförare och offentliga utförare vad gäller kostnaderna. s uppdrag innehöll ingen precisering huruvida upphandlingen skall ske enligt LOU eller LOV. Förvaltningen har efter en omvärldsanalys kommit fram till att ett förfrågningsunderlag enligt LOV är det som bäst stämmer överens med assistansreformens syfte, d.v.s. att brukaren skall ha möjlighet till inflytande på val av utförare. En upphandling enligt LOU innebär att en utförare sannolikt skulle få hela anbudet. Det skulle också göra det svårt för en mindre aktör att vara med och konkurrera. Socialförvaltningens skrivelse, Förfrågningsunderlag med bilagor Protokoll MBL 19, Protokoll MBL 11, Protokoll MBL 11, Förslaget har förhandlats jml. MBL 11 den 24 mars Förhandlingen avslutades i oenighet med Kommunal. Central förhandling enligt 14 MBL skedde 16 april 2014 med Kommunal. Förhandlingen avslutades i oenighet. Ajournering Sammanträdet ajourneras mellan för interna överläggningar. forts.

4 10 87 forts Dnr 2014/14 Yrkanden Pia Ingvarsson (S) yrkar för hela oppositionen att socialnämnden beslutar: - att ej anta förfrågningsunderlaget enligt LOV för personlig assistans enligt 9 2 LSS och ickevalsalternativ för personlig assistans enligt Sfb. Som en konsekvens av detta yrkas - att socialnämnden ej uppdrar åt förvaltningen att genomföra upphandlingen. Om inte ovan nämnda förslag går igenom - att socialnämnden skall fatta beslut om att godkänna utförare enligt LOV av personlig assistans. Ulla Nilsson (M) yrkar för majoriteten bifall till förvaltningens förslag i sin helhet. Propositionsordning första att-satsen, antagande av förfrågningsunderlaget Ordföranden ställer proposition på ställda yrkanden och finner att socialnämnden beslutat i enlighet med Ulla Nilssons = majoritetens yrkande. Omröstning begärs. Omröstning godkänner följande propositionsordning: JA för majoritetens yrkande. NEJ för oppositionens yrkande. forts.

5 11 87 forts Dnr 2014/14 Med 6 JA-röster för majoritetens yrkande mot 5 NEJ-röster för oppositionens yrkande har socialnämnden beslutat att anta förfrågningsunderlaget enligt LOV för personlig assistans enligt 9 2 LSS och ickevalsalternativ för personlig assistans enligt Sfb. Ledamot Ja Nej Avstår Marie Linde Strömberg (M) Sven Olsson (M) Ulla Nilsson (M) Kristina Rosenqvist (M) Ingrid Popovics (M) Christer Persson (ÖP) Pia Ingvarsson (S) Ethel Sjölin (S) Anita Olsson (S) Margarethe Müntzing (FI) Anders Arenhag (V) Resultat 6 5 Propositionsordning andra att-satsen, genomförande av upphandlingen Ordföranden ställer proposition på ställda yrkanden och finner att socialnämnden beslutat i enlighet med majoritetens förslag. Omröstning begärs. Omröstning godkänner följande propositionsordning: JA för majoritetens yrkande NEJ för oppositionens yrkande.

6 12 87 forts Dnr 2014/14 Med 6 JA-röster för majoritetens yrkande mot 5 NEJ-röster för oppositionens yrkande har socialnämnden beslutat att uppdra åt förvaltningen att genomföra upphandlingen. Ledamot Ja Nej Avstår Marie Linde Strömberg (M) Sven Olsson (M) Ulla Nilsson (M) Kristina Rosenqvist (M) Ingrid Popovics (M) Christer Persson (ÖP) Pia Ingvarsson (S) Ethel Sjölin (S) Anita Olsson (S) Margarethe Müntzing (FI) Anders Arenhag (V) Resultat 6 5 Propositionsordning tredje att-satsen, delegation att fatta beslut om utförare Ordföranden ställer proposition på ställda yrkanden och finner att socialnämnden beslutat i enlighet med majoritetens yrkande. Omröstning begärs. Omröstning godkänner följande propositionsordning: JA för majoritetens yrkande. NEJ för oppositionens yrkande. Forts.

7 13 87 forts Dnr 2014/14 Med 6 JA-röster för majoritetens yrkande mot 5 NEJ-röster för oppositionens yrkande har socialnämnden beslutat att Individ- och familjeutskottet ges delegation att fatta beslut om att godkänna utförare enligt LOV av personlig assistans enligt förslag.. Ledamot Ja Nej Avstår Marie Linde Strömberg (M) Sven Olsson (M) Ulla Nilsson (M) Kristina Rosenqvist (M) Ingrid Popovics (M) Christer Persson (ÖP) Pia Ingvarsson (S) Ethel Sjölin (S) Anita Olsson (S) Margarethe Müntzing (FI) Anders Arenhag (V) Resultat 6 5 beslutar anta förfrågningsunderlaget enligt LOV för personlig assistans enligt 9 2 LSS och ickevalsalterantiv för personlig assistans enligt Sfb uppdrar åt förvaltningen att genomföra upphandlingen Individ- och familjeutskottet ges delegation att fatta beslut om att godkänna utförare enligt LOV av personlig assistans enligt förslag Reservationer Oppositionen i sin helhet; Pia Ingvarsson (S), Ethel Sjölin (S), Anita Olsson (S), Margarethe Müntzing (FI) och Anders Arenhag (V) reserverar sig skriftligt mot beslutet i sin helhet.

8 14 87 forts Dnr 2014/14 Beslutet epedieras till: LSS-verksamheten LSS, enheten för personlig assistans Handläggarenheten social omsorg

9

10 15 88 Dnr 2014/128 Alkoholenheten, Tomelilla, granskningsrapport Föreliggande rapport är en granskning av den gemensamma alkoholenhet som bildades 2012 i samverkan mellan Ystad, Simrishamn, Tomelilla och Sjöbo. Syftet är att granska om enhetens arbete är rättsäkert, kvalitativt och kostnadseffektivt. Det skall ses mot bakgrund av den nya alkohollagen och de skärpta krav på bl.a. tillsyn som den ställer. Rapporten visar att enheten i allt väsentligt motsvarat förväntningarna. Granskningsrapport Rapporten läggs till handlingarna samt översändes till kommunstyrelsen. Beslutet epedieras till: Kommunstyrelsen Alkoholenheten, Tomelilla

11 16 89 Dnr 2014/147 Individ/familjeomsorg Förslag till tillägg och ändringar i gällande delegationsordning Föreligger förslag på tillägg och ändringar i gällande delegationsordning på grund av lagändring, nya ärenden samt för att tydliggöra delegationsordningen. I och med den ändring som gjordes i föräldrabalken och i socialtjänstlagen är det tre nya beslut som måste föras in i gällande delegationsordning: - Beslut om åtgärd till stöd för barnet när endast en vårdnadshavare samtycker. 6 kap. 13a FB. Förslag att delegat är Utskott. - Beslut om uppföljning efter avslutad utredning. 11 kap. 4 a SoL. Förslag att delegat är Ec (enhetschef). - Beslut om uppföljning efter att placering har upphört. 11 kap. 4 b SoL. Förslag att delegat är Ec (enhetschef). Behov föreligger även av tillägg beträffande verkställande av umgängesstöd: - Beslut om verkställande av umgängesstöd. 6 kap. 15 c FB. Förslag att delegat är Ec (enhetschef). För att tydliggöra vilken typ av ärende som delegationen avser samt för att uppdatera delegationsordningen så att den är anpassad till nuvarande personalkategorier på IFO och till avtalen med kommungemensamma jourfamiljehem föreslås ändringar i lydelsen under punkt 4.6 och 4.6 b i befintlig delegationsordning. Socialförvaltningens skrivelse, Forts.

12 17 89 forts Dnr 2014/147 beslutar om tillägg och ändringar i delegationsordningen enligt förvaltningens förslag i beslutsunderlaget. Beslutet epedieras till: Individ- och familjeomsorgens enheter

13 18 90 Dnr 2013/286 Individ/familjeomsorg Kriscentrum, socialstyrelsens beslut om utvecklingsmedel, information beslutade att tillsammans med Tomelilla, Ystad, Sjöbo och Skurups kommuner ansöka om utvecklingsmedel 2014 för att kvalitetsutveckla socialtjänstens arbete mot våld i nära relationer. Ansökan uppgick till kr. Socialstyrelsen har beslutat att bevilja kronor för Socialstyrelsens beslut, Information om socialstyrelsens beslut om tilldelning av utvecklingsmedel för att kvalitetsutveckla arbetet med våldutsatta kvinnor, barn som bevittnat våld och våldsutförare för 2014, läggs till handlingarna. Beslutet epedieras till: Individ- och familjeomsorgen

14 19 91 Dnr 2014/152 Tillfälligt utökat anslag för feriearbete till ungdomar sommaren Efterfrågan på feriearbeten kommer sannolikt att vara stor inför sommaren Tillkommer också att kommunen gjort en utfästelse att erbjuda ca 20 feriearbeten inom ramen för evenemanget O-ringen. Frågan om feriearbeten har diskuterats på Samverkansråd barn och familj. Ansvarig tjänsteman lämnade en rapport. Diskussionen ledde fram till att det vore önskvärt att utöka antalet platser för sommaren Socialförvaltningens skrivelse, Antalet feriearbeten utökas från 50 till 70 för sommaren Beslutet epedieras till: Individ- och familjeomsogen Johan Kohnke, samordnare Kommunstyrelsen, för information

15 20 92 Dnr 2014/146 Förebyggande insatser - projekt förebyggande arbete 0-5 år förvaltar anslaget för förebyggande insatser. För 2014 uppgår beloppet till 900 tkr. Ärendena bereds av Samverkansrådet barn och familj. I ett första beslut fördelade socialnämnden 710 tkr och 190 tkr återstår. beslutade att resterande medel, i första hand, skall användas till projekt för målgruppen 0-7 år. Nu finns ett förslag till ett projekt riktat till målgruppen 0-5 år. Projektet som är förebyggande och benämns Rytmik en väg att stärka & tidigt upptäcka motorik, språk och socialt samspel kommer att förvaltas av Barn och utbildningsförvaltningen. Kostnaden uppgår till 185 tkr och projektet har tillstyrkts av Samverkansrådet barn och familj. Socialförvaltningens skrivelse, Projektplan godkänner projektet och projektbudgeten på 185 tkr Beslutet epedieras till: Barn- och utbildningsförvaltningen Kulturpedagogiska enheten inom barn- och utbildningsförvaltningen Kultur och fritidsförvaltningen Samhällsbyggandsförvaltningen

16 21 93 Dnr 2012/88 Motion från Centerpartiet om Äldreombudskvinna/Man, återremitterat beträffande vilken ekonomisk ersättning som skulle kunna utgå och vilken omfattning som skulle behövas på tjänsten som Äldreombudsman/kvinna Den 17 april 2013 återremitterades ärendet från kommunstyrelsen till socialnämnden beträffande vilken ersättning som skulle kunna utgå till pensionärsförening och vilken omfattning som skulle behövas på tjänsten som Äldreombudskvinna/Man. Det har skett överläggningar med pensionärsföreningarna. Frågan har behandlats i KPR. Socialförvaltningen har fört diskussioner med pensionärsföreningarna varvid framkommit en tveksamhet hos organisationerna att ta på sig uppgiften som äldreombudsman/kvinna. Man såg hellre att det tillsattes en tjänsteman enligt den modell som gäller för kommunens barnombusman, dvs med samma omfattning och inriktning, dock mot en annan målgrupp. Motion från Centerpartiet Kommunstyrelsens beslut, Socialförvaltningens skrivelse, beslutar återredovisa ärendet till kommunstyrelsen för nytt ställningstagande. Beslutet epedieras till: Kommunstyrelsen

17 22 94 Dnr 2014/105 Motion från Carl-Göran Svensson (C) - eldrivna bilar laddas med solenergi via solpaneler. Carl-Göran Svensson (c) har inkommit med en motion som syftar till att utreda möjligheten till en kommunal elbilpool enligt modell från Helsingborg. Socialförvaltningen har i skrivelse yttrat sig över motionen. I svaret uttalas att om fullmäktige går vidare med frågan så bör den utredas vidare av samhällsbyggnadsnämnden då merparten av denna fråga (den tekniska delen) faller vid sidan om socialnämndens ansvar. Om det byggdes laddningsplatser för elbilar skulle detta kunna beaktas i den kommande upphandlingen av leasingbilar. Det hade varit en positiv utveckling ur miljösynpunkt. Motion från Carl-Göran Svensson Socialförvaltningens skrivelse, Socialförvaltningens skrivelse överlämnas till kommunstyrelsen/kommunfullmäktige som svar på motion från Carl-Göran Svensson eldrivna bilar laddas med solenergi via solpaneler. Beslutet epedieras till: Kommunstyrelsen

18 23 95 Dnr 2014/148 LSS Verksamhetsuppföljning - avlösarservice, ledsagarservice, kontaktperson, stödfamilj LSS Handläggarenheten social omsorg har i januari 2014 genomfört en verksamhetsuppföljning avseende Ledsagare, avlösare, stödfamilj och kontaktperson inom LSS-verksamheten. Uppföljningen utgår från hur verksamheten bedrivs enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) samt aktuella bestämmelser och intentioner. Verksamheten skiljer sig en del från andra verksamheter. Som ledsagare och avslösare har man en anställning, medan man som kontaktperson och stödfamilj har ett uppdrag och ingen anställning. De som utför dessa insatser verkställer ett visst antal timmar eller tillfällen per månad och utför dessa utöver sin ordinarie anställningar. LSS avdelningschef är ytterst ansvarig för verksamheten, men en handläggare arbetar med att verkställa insatserna kontaktperson, ledsagarservice, avlösarservice och kortidsvistelse utanför det egna hemmet i form av stödfamilj. Området omfattar i dagsläget ca 40 brukare med insatsen kontaktperson, 24 brukare med insatsen ledsagarservice och 1 brukare som är beviljad stödfamilj. Inga pågående ärenden finns avseende insatsen avlösarservice. Resultatet av uppföljningen redovisas i en rapport. Som en följd av resultatet har ett antal åtgärdsförslag lämnats. Verksamheten ska inkomma med en åtgärdsplan på lämnade förslag till förbättringsåtgärder samt de förbättringsåtgärder som eventuellt kvarstår från föregående verksamhetsuppföljning. Verksamhetsuppföljning

19 24 95 forts Dnr 2014/148 uppdrar åt verksamheten för Ledsagare, avlösare, stödfamilj och kontaktperson inom LSS-verksamheten, att mot bakgrund av genomförd uppföljning, senast inkomma med en åtgärdsplan på lämnade förslag till förbättringsåtgärder samt de förbättringsåtgärder som eventuellt kvarstår från föregående verksamhetsuppföljning. Beslutet epedieras till: LSS-verksamhetens avlösarservice, ledsagarservice, kontaktperson, stödfamilj. LSS-chefen Handläggarenheten social omsorg

20 25 96 Dnr 2014/149 LSS Kvarngatans gruppboende, verksamhetsuppföljning 2014 Handläggarenheten social omsorg och Medicinskt ansvarig sjuksköterska har i januari 2014 genomfört verksamhetsuppföljning vid Kvarngatans gruppboende inom LSS-verksamheten. Verksamheten har följts upp enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och MAS har ansvar för att hälso- och sjukvården följs upp och att verksamheten följer lagar och författningar samt de rutiner som upprättats av MAS. Uppföljningen utgår från aktuella bestämmelser och intentioner. Kvarngatans gruppboende ligger i centrala Simrishamn och är en bostad med särskild service för vuna, i form av gruppbostad enligt LSS. Boendet består av se lägenheter. Gruppbostaden är bemannad med personal dygnet runt utifrån de boendes behov med vaken nattpersonal. Resultatet av uppföljningen redovisas i en rapport. Som en följd av resultatet har ett antal åtgärdsförslag lämnats. Verksamheten ska inkomma med en åtgärdsplan på lämnade förslag till förbättringsåtgärder samt de förbättringsåtgärder som eventuellt kvarstår från föregående verksamhetsuppföljning. Verksamhetsuppföljning Forts.

21 26 96 forts Dnr 2014/149 uppdrar åt Kvarngatans gruppboende, att mot bakgrund av genomförd verksamhetsuppföljning, senast , inkomma med en åtgärdsplan på lämnade förslag till förbättringsåtgärder samt de förbättringsåtgärder som eventuellt kvarstår från föregående verksamhetsuppföljning. Beslutet epedieras till: Kvarngatans gruppboende LSS-verksamheten Handläggarenheten social omsorg MAS

22 27 97 Dnr 2014/150 Vård och omsorg Centrala vård och omsorgsdistriktet, verksamhetsuppföljning november 2013 Handläggarenheten social omsorg och Medicinskt ansvarig sjuksköterska har i november 2013 genomfört verksamhetsuppföljning vid centrala vård och omsorgsdistriktet i Simrishamn. Verksamheten har följts upp enligt Socialtjänstlagen (SoL) och MAS har ansvar för att hälso- och sjukvården (HSL) följs upp och att verksamheten följer lagar och författningar samt de rutiner som upprättats av MAS. Uppföljningen utgår från aktuella bestämmelser och intentioner. Centrala vård och omsorgsdistriktet består av yttre hemtjänst, samt larmansvarig. Distriktets yttre hemtjänst består av två arbetslag, vilka geografiskt har ansvar för större delen av Simrishamn, Baskemölla, Gröstorp, Gladsa, Järrestad och Gnalöv. Resultatet av uppföljningen redovisas i en rapport. Som en följd av resultatet har ett antal åtgärdsförslag lämnats. Verksamheten ska inkomma med en åtgärsplan på lämnade förslag på förbättringsåtgärder. Verksamhetsuppföljning Forts.

23 28 97 forts Dnr 2014/150 uppdrar åt Centrala vård och omsorgsdistriktet, att mot bakgrund av genomförd verksamhetsuppföljning, senast inkomma med en åtgärdsplan på lämnade förslag på förbättringsåtgärder. Beslutet epedieras till: Centrala vård och omsorgsdistriktet Vård och omsorgsavdelningen Handläggarenheten social omsorg MAS

24 29 98 Dnr 2014/67 Vård och omsorg Förenade Care, Kivik, åtgärdsplan efter verksamhetsuppföljning behandlade verksamhetsuppföljning genomförd i september 2013 vid Kiviks Vård och omsorgsdistrikt som drivs av Förenade Care. Förenade Care fick då i uppdrag att inkomma med en åtgärdsplan på lämnade förslag på förbättringsåtgärder samt de förbättringsåtgärder som eventuellt kvarstår från föregående verksamhetsuppföljning, Åtgärdsplan skulle också lämnas på hur verksamheten ska arbeta med det nämndsmål som avser mat och som inte uppnåtts vid den individuella kvalitetsuppföljningen. Förenade Care har i åtgärdsplan redovisat vidtagna, pågående och planerade åtgärder. Åtgärdsplan med bilagor Förenade Cares åtgärdsplan för Kiviks vård- och omsorgsdistrikt, läggs till handlingarna. Beslutet epedieras till: Förenade Care, Kivik Handläggarenheten social omsorg Medicinskt ansvarig sjuksköterska

25 30 99 Dnr 2014/137 Vård och omsorg Aleris, Hammenhögs vård och omsorgsdistrikt, verksamhetsplan 2014 Aleris Omsorg driver sedan oktober 2013 verksamheten vid Hammenhögs vård och omsorgsdistrikt som entreprenad. Verksamheten omfattar Pilegården, tre enheter för särskilt boende med nio platser på vardera (varav en demensenhet) samt Tulpanen, särskilt boende med tolv platser. Vidare bedrivs hemtjänst i ordinärt boende. En dagcentral är öppen för alla måndag fredag. Verksamhetsplan 2014 Komplettering vad gäller uppgifter om personal inkommen Aleris Omsorgs verksamhetsplan avseende Hammenhögs vård och omsorgsdistrikt 2014, läggs till handlingarna. Beslutet epedieras till: Aleris Omsorg, Hammenhögs vård och omsorgsdistrikt Handläggarenheten social omsorg Medicinskt ansvarig sjuksköterska, MAS Vård och omsorgsavdelningen

26 Dnr 2014/151 Vård och omsorg Aleris omsorg Hammenhög - verksamhetsberättelse 2013 Aleris Omsorg, som sedan 1 oktober 2013 på uppdrag av Simrishamns kommun driver verksamheten vid Hammenhögs vård och omsorgdistrikt, har i verksamhetsberättelse redovisat 2013 års verksamhet inom distriktet. Verksamhetsberättelse 2013 Komplettering vad gäller uppgifter om personal, inkommen Aleris verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2013 vid Hammenhögs vård och omsorgsdistrikt, läggs till handlingarna. Beslutet epedieras till: Aleris, Hammenhögs vård och omsorgsdistrikt Handläggarenheten Vård och omsorgsavdelningen MAS

27 Dnr 2014/141 Vård och omsorg Aleris Omsorg, Lillevångshemmet - verksamhetsberättelse 2013 Aleris Äldreomsorg, som sedan 1 oktober 2002 på uppdrag av Simrishamns kommun driver verksamheten vid särskilda boendet Lillevångshemmet i Simrishamn har i verksamhetsberättelse redovisat verksamheten år Verksamhetsberättelse 2013 Aleris verksamhetsberättelse för 2013 avseende särskilda boendet Lillevångshemmet, läggs till handlingarna, Beslutet epedieras till: Aleris, Lillevångshemmet Handläggarenheten social omsorg Medicinskt ansvarig sjuksköterska Vård och omsorgsavdelningen

28 Dnr 2014/57 Vård och omsorg Statistik mars 2014 Redovisas statistik avseende verkställda och icke verkställda beslut om korttidsboende, verkställda och icke verkställda beslut om särskilt boende, betalningsansvar, lediga platser i särskilt boende samt trygghetslarm för mars Statistik mars Avdelningschefen för handläggarenheten redogör för aktuell kö-situation, Statistiken för mars 2014, läggs till handlingarna.

29 Dnr 2014/29 Förslag till fördelning av föreningsbidrag för 2014 har ett anslag om 195 tkr att fördela till föreningar som verkar på socialnämndens område, d.v.s. med koppling till socialnämndens uppdrag. Ärendet innehåller ett förslag till fördelning av dessa medel. Förvaltningen har efter genomgång av samtliga inkomna ansökningar lämnat ett förslag till fördelning. Verksamhetsberättelser och verksamhetsplaner har redovisats av samtliga. Ansökningar Socialförvaltningens skrivelse, beviljar föreningsbidrag enligt förvaltningens förslag: FMN kr Brottsoffer- och kvinnojouren Sydöstra Skåne kr (enligt avtal) Brottsofferjouren Österlen Simrishamn/Tomelilla kr Kristianstads kvinnojour kr BRIS, region Syd kr Väntjänst inom Simrishamn med byar kr HRF kr Adoptionscentrum kr DHR kr Beslutet epedieras till: Berörda föreningar

30 Dnr 2013/311 Samverkansavtal mellan Brottsoffer- och kvinnojouren i sydöstra Skåne och Simrishamns kommun beslutade bordlägga avtalsförslag från Brottsoffer- och Kvinnojouren i sydöstra Skåne och en begäran om ekonomiskt bidrag med kronor för Simrishamns kommun har sedan tidigare ett avtal med BOJ som förlängs från år till år. Föreningen har nu inkommit med ett avtalsförslag för 2014 och en begäran om ekonomiskt bidrag med kr, en höjning med kr från föregående år. Socialförvaltningens skrivelse, Ansökan, Samverkansavtal för 2014 Socialnämnen godkänner avtal med BOJ för Sökt bidrag med kronor beviljas för Beslutet epedieras till: Brottsoffer- och Kvinnojouren i Sydöstra Skåne

31 Dnr 2014/15 Allmänna ärenden Ekonomisk uppföljning mars 2014 Ekonomisk uppföljning/helårsprognos för socialnämndens verksamhetsområde för perioden januari mars 2014 med bilagd särskild uppföljning för individ- och familjeomsorgen. Förvaltningens bedömning är att verksamheten uppnår ett balanserat resultat vid årets slut. Ekonomisk uppföljning mars 2014 Ekonomisk uppföljning mars 2014, läggs till handlingarna.

32 Dnr Kommunala pensionärsrådet, Brukar och anhörigrådet i SÖSK, protokoll för information Följande protokoll redovisas som information: 1. Kommunala pensionärsrådet (KPF), sammanträde Brukar och anhörigrådet i SÖSK, sammanträde Ovan nämnda protokoll läggs till handlingarna.

33 Dnr Kurser/konferenser Föreligger följande inbjudningar till kurser och konferenser: 1. Kommunförbundet Skåne och Region Skåne i samverkan, inbjudan till kunskapsseminarium gällande nya riktlinjer för missbruk och beroende, 4 juni 2014 i Malmö. 2. Föreningen Sveriges Socialchefer (FSS), socialchefsdagarna den 1 3 oktober 2014 i Göteborg. 3. Kommunförbundet Skåne, inbjudan till utbildning angående nya regler i kommunallagen från 1 februari 2014, 23 maj i Simrishamn (Marint Centrum). 4. Kommunförbundet Skåne, Länsstyrelsen och Region Skåne i samverkan, temakonferens kring sociala investeringar, 27 maj 2014 i Tomelilla. Kursinbjudningar Följande ledamöter deltar i kommunförbundet Skånes utbildning angående nya regler i kommunallagen den 23 maj i Simrishamn: Maria Linde Strömberg, Kristina Åhberg, Ethel Sjölin, Sven Olsson, Ingrid Popovics, Anders Arenhag, Christer Persson och Mats Kaldvee. Övriga kursinbjudningar läggs till handlingarna.

34 Dnr Aktuell information Följande information lämnas muntligt på sammanträdet: 1. Arbetet med projekt Rätt till heltid. Process nu igång och projektledare har börjat arbeta med 80 % tjänstgöring. Nyckelpersoner varit på konferens i Stockholm. Muntlig information 1. Den muntliga informationen läggs till handlingarna.

35 Dnr Meddelanden Följande meddelanden redovisas som information: 1. Länsstyrelsen, information om ersättning för att stärka och utveckla verksamhet med flyktingguider och familjekontakter. 2. Socialstyrelsen, information om kunskaper hos personal som ger stöd, service eller omsorg till personer med funktionsnedsättning, meddelandeblad 2/ Sveriges Kommuner och Landsting, cirkulär 14:15 Vårpropositionen Vårdanalys information om rapport 2014:2 VIP i vården. 5. Kommunstyrelsens beslut med uppdrag åt samhällsbyggnadsförvaltningen att via mäklare sälja fastigheten Gärsnäs 6:10 Villan när nuvarande hyersavtal sagts upp. 6. Kommunstyrelsen, beslut befolkningsprognos Redovisade meddelanden läggs till handlingarna.

Socialförvaltningen, Simrishamn, tisdagen den 24 april 2012 kl. 9.00 11.55

Socialförvaltningen, Simrishamn, tisdagen den 24 april 2012 kl. 9.00 11.55 2012-04-24 1 (26) Plats och tid Socialförvaltningen, Simrishamn, tisdagen den 24 april 2012 kl. 9.00 11.55 Beslutande Enl särskild förteckning, sid 2 Övriga närvarande Enl särskild förteckning, sid 2 Utses

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Omsorgsnämnden 2015-02-11 1 (54) Plats och tid Stadshuset, Verdesalen, kl 13:00-15:25 Beslutande Daniel Andersson (FP), ordförande Andreas Ardenfors (KD), vice ordförande Lotta Bäckman (S) Per Wretman

Läs mer

Sammanträdesprotokoll arbetsutskott 2014-05-28

Sammanträdesprotokoll arbetsutskott 2014-05-28 Plats och tid Rådhuset, kl 08.30 16.20 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Anders Johnsson (M), ordförande Håkan Erlandsson (C), 189, 191-194, 196, 197, 199-201, 204-206,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Socialnämndens sammanträdesrum, Nämndhuset, klockan 08.15 16.10 med ajournering klockan 11.55 13.15 Beslutande Ledamöter Ann-Christine Myrgren (S), ordförande Hans Sefbom (M), 2: e vice ordförande

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Socialnämnden 2008-04-22 1 (1-22) Plats och tid Röda rummet, Kommunens hus tisdagen den 22 april 2008, kl 08.30-12.30 Beslutande Svante Classon (c), ordförande Gunilla Johansson (s) Marianne Pettersson

Läs mer

Socialnämnden 2012-08-22

Socialnämnden 2012-08-22 Socialnämnden 2012-08-22 201 Delegationsbeslut individ- och familjeomsorgen... 2 202 Delgivningar individ- och familjeomsorgen... 4 203 Redovisning av försörjningsstöd mer än sex månader... 5 204 Delegationsbeslut

Läs mer

Deltagare under respektive informations- och beslutsärende. Justerande... Johan Schenström ANSLAG/BEVIS

Deltagare under respektive informations- och beslutsärende. Justerande... Johan Schenström ANSLAG/BEVIS Plats och tid TORSDAGEN DEN 5 SEPTEMBER 2013, KL. 13.30-15:20 STADSHUSET SAL B Ledamöter och ersättare Beslutande Jacob Sandgren (S), ordf Mona Ström (V), 1:e v ordf Johan Schenström (M), 2:e v ordf Carina

Läs mer

Lesley Holmberg (FP)

Lesley Holmberg (FP) Sida 1 (14) Plats och tid Stadshuset, kl. 16.00-18.45 ande Tony Hansson (S) ordförande Agneta Nilsson (S) ledamot Gabriel Barjosef (S) ledamot Lena Wöhlecke (M) förste vice ordförande Hans Johansson (M)

Läs mer

Utskottet för omsorg 2015-08-11. Plats och tid Kommunhuset, Henån s-rum Hälsön 2015-08-11 08:30-11.40

Utskottet för omsorg 2015-08-11. Plats och tid Kommunhuset, Henån s-rum Hälsön 2015-08-11 08:30-11.40 1 Plats och tid Kommunhuset, Henån s-rum Hälsön 2015-08-11 08:30-11.40 Beslutande Bertil Olsson (S) Maria Sörkvist (C) Eva Skoglund (S) ersätter Ulf Sjölinder (FP) Mats Överfjord (M) ersätter Övriga deltagande

Läs mer

Rådhuset, Simrishamn, kl. 18.00-19.55, 20.15-22.00

Rådhuset, Simrishamn, kl. 18.00-19.55, 20.15-22.00 1 Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll 2012-05-28 Plats och tid Rådhuset, Simrishamn, kl. 18.00-19.55, 20.15-22.00 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning,

Läs mer

Rikard Larsson. Birgitta Rolfsdotter Johannesson, nämndsekr. Reidun Lorentzon. Justerande. Rikard Larsson. Socialnämnden Sammanträdesdatum 2008-08-27

Rikard Larsson. Birgitta Rolfsdotter Johannesson, nämndsekr. Reidun Lorentzon. Justerande. Rikard Larsson. Socialnämnden Sammanträdesdatum 2008-08-27 TJÖRNS KOMMUN Plats och tid: Billströmska Folkhögskolan kl. 17.00 18.45 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Beslutande: Yvonne Andersson (m) Ulla-Britt Elkan (m) Gun Alexandersson-Malm (fp) Reidun Lorentzon (kd) ordf.

Läs mer

Sida 2011-03-30 1 (69) Rådhuset, kl 08.30 12.30, 13.30 14.50

Sida 2011-03-30 1 (69) Rådhuset, kl 08.30 12.30, 13.30 14.50 2011-03-30 1 (69) Plats och tid Rådhuset, kl 08.30 12.30, 13.30 14.50 Beslutande Anders Johnsson (M), ordförande Margareta Nilsson (C) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Karl-Erik

Läs mer

Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Övriga deltagande. Helena Henriksson, kommunsekreterare. Kommunkontoret, Heby 28 februari 2014, kl 08:00

Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Övriga deltagande. Helena Henriksson, kommunsekreterare. Kommunkontoret, Heby 28 februari 2014, kl 08:00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (42) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Heby kl 10:00-16:20 Beslutande Marie Wilén (C), ordförande David Olsson (M) Carina Schön (S) Anders Pettersson (S) Bengt

Läs mer

STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (31) Skytteanska skolan, Tärnaby 2015-05-20, kl 09.00 15.30. Ajournering för partivisa överläggningar kl 13.00 13.40.

STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (31) Skytteanska skolan, Tärnaby 2015-05-20, kl 09.00 15.30. Ajournering för partivisa överläggningar kl 13.00 13.40. STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (31) Plats och tid Skytteanska skolan, Tärnaby 2015-05-20, kl 09.00 15.30. Ajournering för partivisa överläggningar kl 13.00 13.40. Beslutande Patrik Persson (C) ordförande

Läs mer

2015-01-22. Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Gällivare, sammanträdesrum 1, torsdagen den 22 januari 2015 kl.10:00-16:00

2015-01-22. Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Gällivare, sammanträdesrum 1, torsdagen den 22 januari 2015 kl.10:00-16:00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 (36) Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Gällivare, sammanträdesrum 1, torsdagen den 22 januari 2015 kl.10:00-16:00 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Justeringens

Läs mer

PROTOKOLL Socialnämnden

PROTOKOLL Socialnämnden 1 (16) Paragrafer 38-50 Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, Klippan, kl. 18.00-20.00 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Hans-Bertil

Läs mer

Annalena Järnberg (S) Anne Horneman (S) Margeurite Wase (HOB) Thomas Eklund (V) Ulrika Mellkvist (C) ordförande Arne Rubin (KD) Ulla Werdin (GL)

Annalena Järnberg (S) Anne Horneman (S) Margeurite Wase (HOB) Thomas Eklund (V) Ulrika Mellkvist (C) ordförande Arne Rubin (KD) Ulla Werdin (GL) 1(33) Plats och tid Kommunhuset, Plenisalen, kl. 13.00 Beslutande Övriga närvarande Justerare Ledamöter Annalena Järnberg (S) Anne Horneman (S) Margeurite Wase (HOB) Thomas Eklund (V) Ulrika Mellkvist

Läs mer

Motala kommun Sammanträdesdatum Sida Socialnämnden 2008-12-17 1

Motala kommun Sammanträdesdatum Sida Socialnämnden 2008-12-17 1 Socialnämnden 2008-12-17 1 Plats och tid Solfjädern, Socialkontoret, Drottninggatan 5, Motala. Onsdagen den 17 december 2008, kl 09.30 16.00. Partigruppsmöten kl. 08.00 09.30. Ajournering för lunch kl.

Läs mer

Socialnämnden 2009-01-13 1 (24)

Socialnämnden 2009-01-13 1 (24) KLIPPANS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 (24) Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, kl 18.30-20.40 Beslutande Övriga närvarande Hans-Bertil Sinclair (m) ordförande Janeth Norén

Läs mer

Socialnämnden 2011.09.28 1

Socialnämnden 2011.09.28 1 Socialnämnden 2011.09.28 1 Plats och tid Stora sammanträdesrummet vårdcentralen kl 13.30-17.00 ande Övriga deltagande Justerare Stefan Westergren (S) ordf Thomas Hansson (S) t.o.m 16.30 101 Inger Olsson

Läs mer

Anita Peterson (v) Kasern Johnsson SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(16) Plats och tid Högalid Storstugan, 2015-06-23 kl. 13.25 16.35. Beslutande Ledamöter

Anita Peterson (v) Kasern Johnsson SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(16) Plats och tid Högalid Storstugan, 2015-06-23 kl. 13.25 16.35. Beslutande Ledamöter SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(16) 2015-06-23 Plats och tid Högalid Storstugan, 2015-06-23 kl. 13.25 16.35 ande Ledamöter Thomas Rasmusson (s) ordförande Solbritt Lindborg (mp) 1:e v ordf Åsa Erlandsson (sd)

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr. Socialnämnden 2009-04-28 1(11)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr. Socialnämnden 2009-04-28 1(11) Nr Socialnämnden 2009-04-28 1(11) Plats och tid Melleruds kommunkontor, tisdagen den 28 april 2009 klockan 08.30-12.00 Beslutande Daniel Jensen, ordf. (KD) Kerstin Nordström, v. ordf. (S) Marie Johansson

Läs mer

Sida 2009-10-21 1 (48) Rådhuset, kl 08.30-12.30; 13.30-16.40

Sida 2009-10-21 1 (48) Rådhuset, kl 08.30-12.30; 13.30-16.40 2009-10-21 1 (48) Plats och tid Rådhuset, kl 08.30-12.30; 13.30-16.40 Beslutande Christer Akej (M), ordförande Karl-Erik Olsson (S) Håkan Erlandsson (C), kl 09.00-12.30; 13.30-16.40 Egon Carlsson (SJVP)

Läs mer

Ester Lindstedt Staaf (KD) Runar Kaattari (S) Rune Samuelsson (M) Othmar Nekham (MP) Per Sjövall (V)

Ester Lindstedt Staaf (KD) Runar Kaattari (S) Rune Samuelsson (M) Othmar Nekham (MP) Per Sjövall (V) Protokoll Nr 7 Sammanträdesdatum 2014-08-27 Sammanträdestid 08.30-12.00 Socialnämnden Närvarande Ledamöter Ersättare Tjänstemän Rie Boulund (M), ordförande Shlomo Gavie (C), 1:e vice ordförande Britt-Marie

Läs mer

STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (25) Plats och tid Dialogen, kommunhuset, Storuman 2012-09-26, kl 09.00 16.00

STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (25) Plats och tid Dialogen, kommunhuset, Storuman 2012-09-26, kl 09.00 16.00 STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (25) Plats och tid Dialogen, kommunhuset, Storuman 2012-09-26, kl 09.00 16.00 Beslutande Monica Beije (M) Håkan Rombe (Fp) Allan Forsberg (KD) Christin Vallin (S) Bengt Dalemalm

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Socialnämnden

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Socialnämnden 2014-05-20 1 (16) Plats och tid Kommunhuset, Kävlinge 2014 05 20, kl 18.30 19.30 Ajournering 19.00 19.05 ande Annsofie Thuresson, ordförande Maria Karlberg Gunni Gustafsson Nilsson Gunnar Wiederhielm Navid

Läs mer

Socialnämnden. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum grå, 2014-01-14, kl 14:00-16:00. Anders Malm Mikael von Krassow

Socialnämnden. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum grå, 2014-01-14, kl 14:00-16:00. Anders Malm Mikael von Krassow 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum grå, 2014-01-14, kl 14:00-16:00 Beslutande: Övriga närvarande: Jan-Olof Sewring (M) ordförande Anders Malm (M) Mikael von Krassow (S) Christina Hanstål (M)

Läs mer

ANSLAGSBEVIS Justeringen har tillkännagivits via anslag

ANSLAGSBEVIS Justeringen har tillkännagivits via anslag PROTOKOLL 1(60) Tid: kl 10:00 16:45 Plats: Bäcken Ledamöter: Bill Nilsson, s, ordförande Erika Sundström, s Peter Eriksson, s Helena Öhlund, s Tommy Lindgren, s vice ordförande Eva Westerlund, s Camilla

Läs mer

PROTOKOLL. Mona Wandel. Datum Omsorgsnämnden 2013-06-18. Plats och tid Ljusdalssalen, förvaltningshuset, Ljusdal, 08:30-18:20.

PROTOKOLL. Mona Wandel. Datum Omsorgsnämnden 2013-06-18. Plats och tid Ljusdalssalen, förvaltningshuset, Ljusdal, 08:30-18:20. Plats och tid Ljusdalssalen, förvaltningshuset, Ljusdal, 08:30-18:20 Beslutande: Markus Evensson (S), ordförande Ann-Britt Ekh (S), tjänstgörande ersättare för Maria Andersson (S) Birgitta Ek (S) Per Gunnar

Läs mer

Rapportering av ej verkställda beslut inom tre månader enligt lagen om stöd till vissa funktionshindrade (LSS) -2013

Rapportering av ej verkställda beslut inom tre månader enligt lagen om stöd till vissa funktionshindrade (LSS) -2013 10 Vård- och omsorgskontoret Monika Linderstål Tjänsteutlåtande 2013-04-16 Sidan 1 av 1 Dnr 2013/0076 VON-1 Diariekod: 711 Vård- och omsorgsnämnden Rapportering av ej verkställda beslut inom tre månader

Läs mer