Socialförvaltningen, Simrishamn, kl Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Socialförvaltningen, Simrishamn, kl. 09.00-12.30. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2"

Transkript

1 1 1 Plats och tid Socialförvaltningen, Simrishamn, kl Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats och tid Pia Ingvarsson Socialförvaltningen, Simrishamn kl Underskrifter Paragrafer Sekreterare Ann-Christine Bingåker Ordförande Maria Linde Strömberg Justerande Pia Ingvarsson Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag ANSLAG/BEVIS Organ Sammanträdesdatum Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Socialförvaltningen Underskrift Ann-Christine Bingåker

2 2 Beslutande: Maria Linde Strömberg (M) Sven Olsson (M) Ulla Nilsson (M) Kristina Rosenkvist (M) Ingrid Popovics (M) tjänstgör för Anita Svensson (C) Christer Persson (ÖP) Pia Ingvarsson (S) Ethel Sjölin (S), tjänstgör för Jan Vokoun (S) Anita Olsson (S), Mats Persson (S), tjänstgör för Anita Olsson (S) Margarethe Müntzing (FI) Anders Arenhag (V) Övriga närvarande: Ritva Håkansson (M) Kristina Åhberg (M) Malin Henriksson (FP), Mats Kaldvee (ÖP) Sven-Olle Mårtensson (S) Mats Persson (S), icke tjänstgörande Hanna Dahl (FI) Roland Persson, socialchef Lena Parkhagen, LSS-chef, Åsa Nejdebring, Vård och omsorgschef Stina Lundquist, IFO-chef Sofia Spetz, avdelningschef handläggarenheten Åsa Bullarbo, planerings- och utredningssekreterare, Malin Rehnstam, kvalitetscontroller, Almir Avdic, ekonom Ann-Christine Bingåker, sekreterare

3 9 87 Dnr 2014/14 LSS Valfrihet personlig assistans - förfrågningsunderlag enligt LOV Socialförvaltningen fick enligt beslut i socialnämnden i uppdrag att ta fram ett förfrågningsunderlag för att konkurrensutsätta utförandet av kommunens personliga assistans. Bakgrunden var att det råder olika förutsättningar mellan privata utförare och offentliga utförare vad gäller kostnaderna. s uppdrag innehöll ingen precisering huruvida upphandlingen skall ske enligt LOU eller LOV. Förvaltningen har efter en omvärldsanalys kommit fram till att ett förfrågningsunderlag enligt LOV är det som bäst stämmer överens med assistansreformens syfte, d.v.s. att brukaren skall ha möjlighet till inflytande på val av utförare. En upphandling enligt LOU innebär att en utförare sannolikt skulle få hela anbudet. Det skulle också göra det svårt för en mindre aktör att vara med och konkurrera. Socialförvaltningens skrivelse, Förfrågningsunderlag med bilagor Protokoll MBL 19, Protokoll MBL 11, Protokoll MBL 11, Förslaget har förhandlats jml. MBL 11 den 24 mars Förhandlingen avslutades i oenighet med Kommunal. Central förhandling enligt 14 MBL skedde 16 april 2014 med Kommunal. Förhandlingen avslutades i oenighet. Ajournering Sammanträdet ajourneras mellan för interna överläggningar. forts.

4 10 87 forts Dnr 2014/14 Yrkanden Pia Ingvarsson (S) yrkar för hela oppositionen att socialnämnden beslutar: - att ej anta förfrågningsunderlaget enligt LOV för personlig assistans enligt 9 2 LSS och ickevalsalternativ för personlig assistans enligt Sfb. Som en konsekvens av detta yrkas - att socialnämnden ej uppdrar åt förvaltningen att genomföra upphandlingen. Om inte ovan nämnda förslag går igenom - att socialnämnden skall fatta beslut om att godkänna utförare enligt LOV av personlig assistans. Ulla Nilsson (M) yrkar för majoriteten bifall till förvaltningens förslag i sin helhet. Propositionsordning första att-satsen, antagande av förfrågningsunderlaget Ordföranden ställer proposition på ställda yrkanden och finner att socialnämnden beslutat i enlighet med Ulla Nilssons = majoritetens yrkande. Omröstning begärs. Omröstning godkänner följande propositionsordning: JA för majoritetens yrkande. NEJ för oppositionens yrkande. forts.

5 11 87 forts Dnr 2014/14 Med 6 JA-röster för majoritetens yrkande mot 5 NEJ-röster för oppositionens yrkande har socialnämnden beslutat att anta förfrågningsunderlaget enligt LOV för personlig assistans enligt 9 2 LSS och ickevalsalternativ för personlig assistans enligt Sfb. Ledamot Ja Nej Avstår Marie Linde Strömberg (M) Sven Olsson (M) Ulla Nilsson (M) Kristina Rosenqvist (M) Ingrid Popovics (M) Christer Persson (ÖP) Pia Ingvarsson (S) Ethel Sjölin (S) Anita Olsson (S) Margarethe Müntzing (FI) Anders Arenhag (V) Resultat 6 5 Propositionsordning andra att-satsen, genomförande av upphandlingen Ordföranden ställer proposition på ställda yrkanden och finner att socialnämnden beslutat i enlighet med majoritetens förslag. Omröstning begärs. Omröstning godkänner följande propositionsordning: JA för majoritetens yrkande NEJ för oppositionens yrkande.

6 12 87 forts Dnr 2014/14 Med 6 JA-röster för majoritetens yrkande mot 5 NEJ-röster för oppositionens yrkande har socialnämnden beslutat att uppdra åt förvaltningen att genomföra upphandlingen. Ledamot Ja Nej Avstår Marie Linde Strömberg (M) Sven Olsson (M) Ulla Nilsson (M) Kristina Rosenqvist (M) Ingrid Popovics (M) Christer Persson (ÖP) Pia Ingvarsson (S) Ethel Sjölin (S) Anita Olsson (S) Margarethe Müntzing (FI) Anders Arenhag (V) Resultat 6 5 Propositionsordning tredje att-satsen, delegation att fatta beslut om utförare Ordföranden ställer proposition på ställda yrkanden och finner att socialnämnden beslutat i enlighet med majoritetens yrkande. Omröstning begärs. Omröstning godkänner följande propositionsordning: JA för majoritetens yrkande. NEJ för oppositionens yrkande. Forts.

7 13 87 forts Dnr 2014/14 Med 6 JA-röster för majoritetens yrkande mot 5 NEJ-röster för oppositionens yrkande har socialnämnden beslutat att Individ- och familjeutskottet ges delegation att fatta beslut om att godkänna utförare enligt LOV av personlig assistans enligt förslag.. Ledamot Ja Nej Avstår Marie Linde Strömberg (M) Sven Olsson (M) Ulla Nilsson (M) Kristina Rosenqvist (M) Ingrid Popovics (M) Christer Persson (ÖP) Pia Ingvarsson (S) Ethel Sjölin (S) Anita Olsson (S) Margarethe Müntzing (FI) Anders Arenhag (V) Resultat 6 5 beslutar anta förfrågningsunderlaget enligt LOV för personlig assistans enligt 9 2 LSS och ickevalsalterantiv för personlig assistans enligt Sfb uppdrar åt förvaltningen att genomföra upphandlingen Individ- och familjeutskottet ges delegation att fatta beslut om att godkänna utförare enligt LOV av personlig assistans enligt förslag Reservationer Oppositionen i sin helhet; Pia Ingvarsson (S), Ethel Sjölin (S), Anita Olsson (S), Margarethe Müntzing (FI) och Anders Arenhag (V) reserverar sig skriftligt mot beslutet i sin helhet.

8 14 87 forts Dnr 2014/14 Beslutet epedieras till: LSS-verksamheten LSS, enheten för personlig assistans Handläggarenheten social omsorg

9

10 15 88 Dnr 2014/128 Alkoholenheten, Tomelilla, granskningsrapport Föreliggande rapport är en granskning av den gemensamma alkoholenhet som bildades 2012 i samverkan mellan Ystad, Simrishamn, Tomelilla och Sjöbo. Syftet är att granska om enhetens arbete är rättsäkert, kvalitativt och kostnadseffektivt. Det skall ses mot bakgrund av den nya alkohollagen och de skärpta krav på bl.a. tillsyn som den ställer. Rapporten visar att enheten i allt väsentligt motsvarat förväntningarna. Granskningsrapport Rapporten läggs till handlingarna samt översändes till kommunstyrelsen. Beslutet epedieras till: Kommunstyrelsen Alkoholenheten, Tomelilla

11 16 89 Dnr 2014/147 Individ/familjeomsorg Förslag till tillägg och ändringar i gällande delegationsordning Föreligger förslag på tillägg och ändringar i gällande delegationsordning på grund av lagändring, nya ärenden samt för att tydliggöra delegationsordningen. I och med den ändring som gjordes i föräldrabalken och i socialtjänstlagen är det tre nya beslut som måste föras in i gällande delegationsordning: - Beslut om åtgärd till stöd för barnet när endast en vårdnadshavare samtycker. 6 kap. 13a FB. Förslag att delegat är Utskott. - Beslut om uppföljning efter avslutad utredning. 11 kap. 4 a SoL. Förslag att delegat är Ec (enhetschef). - Beslut om uppföljning efter att placering har upphört. 11 kap. 4 b SoL. Förslag att delegat är Ec (enhetschef). Behov föreligger även av tillägg beträffande verkställande av umgängesstöd: - Beslut om verkställande av umgängesstöd. 6 kap. 15 c FB. Förslag att delegat är Ec (enhetschef). För att tydliggöra vilken typ av ärende som delegationen avser samt för att uppdatera delegationsordningen så att den är anpassad till nuvarande personalkategorier på IFO och till avtalen med kommungemensamma jourfamiljehem föreslås ändringar i lydelsen under punkt 4.6 och 4.6 b i befintlig delegationsordning. Socialförvaltningens skrivelse, Forts.

12 17 89 forts Dnr 2014/147 beslutar om tillägg och ändringar i delegationsordningen enligt förvaltningens förslag i beslutsunderlaget. Beslutet epedieras till: Individ- och familjeomsorgens enheter

13 18 90 Dnr 2013/286 Individ/familjeomsorg Kriscentrum, socialstyrelsens beslut om utvecklingsmedel, information beslutade att tillsammans med Tomelilla, Ystad, Sjöbo och Skurups kommuner ansöka om utvecklingsmedel 2014 för att kvalitetsutveckla socialtjänstens arbete mot våld i nära relationer. Ansökan uppgick till kr. Socialstyrelsen har beslutat att bevilja kronor för Socialstyrelsens beslut, Information om socialstyrelsens beslut om tilldelning av utvecklingsmedel för att kvalitetsutveckla arbetet med våldutsatta kvinnor, barn som bevittnat våld och våldsutförare för 2014, läggs till handlingarna. Beslutet epedieras till: Individ- och familjeomsorgen

14 19 91 Dnr 2014/152 Tillfälligt utökat anslag för feriearbete till ungdomar sommaren Efterfrågan på feriearbeten kommer sannolikt att vara stor inför sommaren Tillkommer också att kommunen gjort en utfästelse att erbjuda ca 20 feriearbeten inom ramen för evenemanget O-ringen. Frågan om feriearbeten har diskuterats på Samverkansråd barn och familj. Ansvarig tjänsteman lämnade en rapport. Diskussionen ledde fram till att det vore önskvärt att utöka antalet platser för sommaren Socialförvaltningens skrivelse, Antalet feriearbeten utökas från 50 till 70 för sommaren Beslutet epedieras till: Individ- och familjeomsogen Johan Kohnke, samordnare Kommunstyrelsen, för information

15 20 92 Dnr 2014/146 Förebyggande insatser - projekt förebyggande arbete 0-5 år förvaltar anslaget för förebyggande insatser. För 2014 uppgår beloppet till 900 tkr. Ärendena bereds av Samverkansrådet barn och familj. I ett första beslut fördelade socialnämnden 710 tkr och 190 tkr återstår. beslutade att resterande medel, i första hand, skall användas till projekt för målgruppen 0-7 år. Nu finns ett förslag till ett projekt riktat till målgruppen 0-5 år. Projektet som är förebyggande och benämns Rytmik en väg att stärka & tidigt upptäcka motorik, språk och socialt samspel kommer att förvaltas av Barn och utbildningsförvaltningen. Kostnaden uppgår till 185 tkr och projektet har tillstyrkts av Samverkansrådet barn och familj. Socialförvaltningens skrivelse, Projektplan godkänner projektet och projektbudgeten på 185 tkr Beslutet epedieras till: Barn- och utbildningsförvaltningen Kulturpedagogiska enheten inom barn- och utbildningsförvaltningen Kultur och fritidsförvaltningen Samhällsbyggandsförvaltningen

16 21 93 Dnr 2012/88 Motion från Centerpartiet om Äldreombudskvinna/Man, återremitterat beträffande vilken ekonomisk ersättning som skulle kunna utgå och vilken omfattning som skulle behövas på tjänsten som Äldreombudsman/kvinna Den 17 april 2013 återremitterades ärendet från kommunstyrelsen till socialnämnden beträffande vilken ersättning som skulle kunna utgå till pensionärsförening och vilken omfattning som skulle behövas på tjänsten som Äldreombudskvinna/Man. Det har skett överläggningar med pensionärsföreningarna. Frågan har behandlats i KPR. Socialförvaltningen har fört diskussioner med pensionärsföreningarna varvid framkommit en tveksamhet hos organisationerna att ta på sig uppgiften som äldreombudsman/kvinna. Man såg hellre att det tillsattes en tjänsteman enligt den modell som gäller för kommunens barnombusman, dvs med samma omfattning och inriktning, dock mot en annan målgrupp. Motion från Centerpartiet Kommunstyrelsens beslut, Socialförvaltningens skrivelse, beslutar återredovisa ärendet till kommunstyrelsen för nytt ställningstagande. Beslutet epedieras till: Kommunstyrelsen

17 22 94 Dnr 2014/105 Motion från Carl-Göran Svensson (C) - eldrivna bilar laddas med solenergi via solpaneler. Carl-Göran Svensson (c) har inkommit med en motion som syftar till att utreda möjligheten till en kommunal elbilpool enligt modell från Helsingborg. Socialförvaltningen har i skrivelse yttrat sig över motionen. I svaret uttalas att om fullmäktige går vidare med frågan så bör den utredas vidare av samhällsbyggnadsnämnden då merparten av denna fråga (den tekniska delen) faller vid sidan om socialnämndens ansvar. Om det byggdes laddningsplatser för elbilar skulle detta kunna beaktas i den kommande upphandlingen av leasingbilar. Det hade varit en positiv utveckling ur miljösynpunkt. Motion från Carl-Göran Svensson Socialförvaltningens skrivelse, Socialförvaltningens skrivelse överlämnas till kommunstyrelsen/kommunfullmäktige som svar på motion från Carl-Göran Svensson eldrivna bilar laddas med solenergi via solpaneler. Beslutet epedieras till: Kommunstyrelsen

18 23 95 Dnr 2014/148 LSS Verksamhetsuppföljning - avlösarservice, ledsagarservice, kontaktperson, stödfamilj LSS Handläggarenheten social omsorg har i januari 2014 genomfört en verksamhetsuppföljning avseende Ledsagare, avlösare, stödfamilj och kontaktperson inom LSS-verksamheten. Uppföljningen utgår från hur verksamheten bedrivs enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) samt aktuella bestämmelser och intentioner. Verksamheten skiljer sig en del från andra verksamheter. Som ledsagare och avslösare har man en anställning, medan man som kontaktperson och stödfamilj har ett uppdrag och ingen anställning. De som utför dessa insatser verkställer ett visst antal timmar eller tillfällen per månad och utför dessa utöver sin ordinarie anställningar. LSS avdelningschef är ytterst ansvarig för verksamheten, men en handläggare arbetar med att verkställa insatserna kontaktperson, ledsagarservice, avlösarservice och kortidsvistelse utanför det egna hemmet i form av stödfamilj. Området omfattar i dagsläget ca 40 brukare med insatsen kontaktperson, 24 brukare med insatsen ledsagarservice och 1 brukare som är beviljad stödfamilj. Inga pågående ärenden finns avseende insatsen avlösarservice. Resultatet av uppföljningen redovisas i en rapport. Som en följd av resultatet har ett antal åtgärdsförslag lämnats. Verksamheten ska inkomma med en åtgärdsplan på lämnade förslag till förbättringsåtgärder samt de förbättringsåtgärder som eventuellt kvarstår från föregående verksamhetsuppföljning. Verksamhetsuppföljning

19 24 95 forts Dnr 2014/148 uppdrar åt verksamheten för Ledsagare, avlösare, stödfamilj och kontaktperson inom LSS-verksamheten, att mot bakgrund av genomförd uppföljning, senast inkomma med en åtgärdsplan på lämnade förslag till förbättringsåtgärder samt de förbättringsåtgärder som eventuellt kvarstår från föregående verksamhetsuppföljning. Beslutet epedieras till: LSS-verksamhetens avlösarservice, ledsagarservice, kontaktperson, stödfamilj. LSS-chefen Handläggarenheten social omsorg

20 25 96 Dnr 2014/149 LSS Kvarngatans gruppboende, verksamhetsuppföljning 2014 Handläggarenheten social omsorg och Medicinskt ansvarig sjuksköterska har i januari 2014 genomfört verksamhetsuppföljning vid Kvarngatans gruppboende inom LSS-verksamheten. Verksamheten har följts upp enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och MAS har ansvar för att hälso- och sjukvården följs upp och att verksamheten följer lagar och författningar samt de rutiner som upprättats av MAS. Uppföljningen utgår från aktuella bestämmelser och intentioner. Kvarngatans gruppboende ligger i centrala Simrishamn och är en bostad med särskild service för vuna, i form av gruppbostad enligt LSS. Boendet består av se lägenheter. Gruppbostaden är bemannad med personal dygnet runt utifrån de boendes behov med vaken nattpersonal. Resultatet av uppföljningen redovisas i en rapport. Som en följd av resultatet har ett antal åtgärdsförslag lämnats. Verksamheten ska inkomma med en åtgärdsplan på lämnade förslag till förbättringsåtgärder samt de förbättringsåtgärder som eventuellt kvarstår från föregående verksamhetsuppföljning. Verksamhetsuppföljning Forts.

21 26 96 forts Dnr 2014/149 uppdrar åt Kvarngatans gruppboende, att mot bakgrund av genomförd verksamhetsuppföljning, senast , inkomma med en åtgärdsplan på lämnade förslag till förbättringsåtgärder samt de förbättringsåtgärder som eventuellt kvarstår från föregående verksamhetsuppföljning. Beslutet epedieras till: Kvarngatans gruppboende LSS-verksamheten Handläggarenheten social omsorg MAS

22 27 97 Dnr 2014/150 Vård och omsorg Centrala vård och omsorgsdistriktet, verksamhetsuppföljning november 2013 Handläggarenheten social omsorg och Medicinskt ansvarig sjuksköterska har i november 2013 genomfört verksamhetsuppföljning vid centrala vård och omsorgsdistriktet i Simrishamn. Verksamheten har följts upp enligt Socialtjänstlagen (SoL) och MAS har ansvar för att hälso- och sjukvården (HSL) följs upp och att verksamheten följer lagar och författningar samt de rutiner som upprättats av MAS. Uppföljningen utgår från aktuella bestämmelser och intentioner. Centrala vård och omsorgsdistriktet består av yttre hemtjänst, samt larmansvarig. Distriktets yttre hemtjänst består av två arbetslag, vilka geografiskt har ansvar för större delen av Simrishamn, Baskemölla, Gröstorp, Gladsa, Järrestad och Gnalöv. Resultatet av uppföljningen redovisas i en rapport. Som en följd av resultatet har ett antal åtgärdsförslag lämnats. Verksamheten ska inkomma med en åtgärsplan på lämnade förslag på förbättringsåtgärder. Verksamhetsuppföljning Forts.

23 28 97 forts Dnr 2014/150 uppdrar åt Centrala vård och omsorgsdistriktet, att mot bakgrund av genomförd verksamhetsuppföljning, senast inkomma med en åtgärdsplan på lämnade förslag på förbättringsåtgärder. Beslutet epedieras till: Centrala vård och omsorgsdistriktet Vård och omsorgsavdelningen Handläggarenheten social omsorg MAS

24 29 98 Dnr 2014/67 Vård och omsorg Förenade Care, Kivik, åtgärdsplan efter verksamhetsuppföljning behandlade verksamhetsuppföljning genomförd i september 2013 vid Kiviks Vård och omsorgsdistrikt som drivs av Förenade Care. Förenade Care fick då i uppdrag att inkomma med en åtgärdsplan på lämnade förslag på förbättringsåtgärder samt de förbättringsåtgärder som eventuellt kvarstår från föregående verksamhetsuppföljning, Åtgärdsplan skulle också lämnas på hur verksamheten ska arbeta med det nämndsmål som avser mat och som inte uppnåtts vid den individuella kvalitetsuppföljningen. Förenade Care har i åtgärdsplan redovisat vidtagna, pågående och planerade åtgärder. Åtgärdsplan med bilagor Förenade Cares åtgärdsplan för Kiviks vård- och omsorgsdistrikt, läggs till handlingarna. Beslutet epedieras till: Förenade Care, Kivik Handläggarenheten social omsorg Medicinskt ansvarig sjuksköterska

25 30 99 Dnr 2014/137 Vård och omsorg Aleris, Hammenhögs vård och omsorgsdistrikt, verksamhetsplan 2014 Aleris Omsorg driver sedan oktober 2013 verksamheten vid Hammenhögs vård och omsorgsdistrikt som entreprenad. Verksamheten omfattar Pilegården, tre enheter för särskilt boende med nio platser på vardera (varav en demensenhet) samt Tulpanen, särskilt boende med tolv platser. Vidare bedrivs hemtjänst i ordinärt boende. En dagcentral är öppen för alla måndag fredag. Verksamhetsplan 2014 Komplettering vad gäller uppgifter om personal inkommen Aleris Omsorgs verksamhetsplan avseende Hammenhögs vård och omsorgsdistrikt 2014, läggs till handlingarna. Beslutet epedieras till: Aleris Omsorg, Hammenhögs vård och omsorgsdistrikt Handläggarenheten social omsorg Medicinskt ansvarig sjuksköterska, MAS Vård och omsorgsavdelningen

26 Dnr 2014/151 Vård och omsorg Aleris omsorg Hammenhög - verksamhetsberättelse 2013 Aleris Omsorg, som sedan 1 oktober 2013 på uppdrag av Simrishamns kommun driver verksamheten vid Hammenhögs vård och omsorgdistrikt, har i verksamhetsberättelse redovisat 2013 års verksamhet inom distriktet. Verksamhetsberättelse 2013 Komplettering vad gäller uppgifter om personal, inkommen Aleris verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2013 vid Hammenhögs vård och omsorgsdistrikt, läggs till handlingarna. Beslutet epedieras till: Aleris, Hammenhögs vård och omsorgsdistrikt Handläggarenheten Vård och omsorgsavdelningen MAS

27 Dnr 2014/141 Vård och omsorg Aleris Omsorg, Lillevångshemmet - verksamhetsberättelse 2013 Aleris Äldreomsorg, som sedan 1 oktober 2002 på uppdrag av Simrishamns kommun driver verksamheten vid särskilda boendet Lillevångshemmet i Simrishamn har i verksamhetsberättelse redovisat verksamheten år Verksamhetsberättelse 2013 Aleris verksamhetsberättelse för 2013 avseende särskilda boendet Lillevångshemmet, läggs till handlingarna, Beslutet epedieras till: Aleris, Lillevångshemmet Handläggarenheten social omsorg Medicinskt ansvarig sjuksköterska Vård och omsorgsavdelningen

28 Dnr 2014/57 Vård och omsorg Statistik mars 2014 Redovisas statistik avseende verkställda och icke verkställda beslut om korttidsboende, verkställda och icke verkställda beslut om särskilt boende, betalningsansvar, lediga platser i särskilt boende samt trygghetslarm för mars Statistik mars Avdelningschefen för handläggarenheten redogör för aktuell kö-situation, Statistiken för mars 2014, läggs till handlingarna.

29 Dnr 2014/29 Förslag till fördelning av föreningsbidrag för 2014 har ett anslag om 195 tkr att fördela till föreningar som verkar på socialnämndens område, d.v.s. med koppling till socialnämndens uppdrag. Ärendet innehåller ett förslag till fördelning av dessa medel. Förvaltningen har efter genomgång av samtliga inkomna ansökningar lämnat ett förslag till fördelning. Verksamhetsberättelser och verksamhetsplaner har redovisats av samtliga. Ansökningar Socialförvaltningens skrivelse, beviljar föreningsbidrag enligt förvaltningens förslag: FMN kr Brottsoffer- och kvinnojouren Sydöstra Skåne kr (enligt avtal) Brottsofferjouren Österlen Simrishamn/Tomelilla kr Kristianstads kvinnojour kr BRIS, region Syd kr Väntjänst inom Simrishamn med byar kr HRF kr Adoptionscentrum kr DHR kr Beslutet epedieras till: Berörda föreningar

30 Dnr 2013/311 Samverkansavtal mellan Brottsoffer- och kvinnojouren i sydöstra Skåne och Simrishamns kommun beslutade bordlägga avtalsförslag från Brottsoffer- och Kvinnojouren i sydöstra Skåne och en begäran om ekonomiskt bidrag med kronor för Simrishamns kommun har sedan tidigare ett avtal med BOJ som förlängs från år till år. Föreningen har nu inkommit med ett avtalsförslag för 2014 och en begäran om ekonomiskt bidrag med kr, en höjning med kr från föregående år. Socialförvaltningens skrivelse, Ansökan, Samverkansavtal för 2014 Socialnämnen godkänner avtal med BOJ för Sökt bidrag med kronor beviljas för Beslutet epedieras till: Brottsoffer- och Kvinnojouren i Sydöstra Skåne

31 Dnr 2014/15 Allmänna ärenden Ekonomisk uppföljning mars 2014 Ekonomisk uppföljning/helårsprognos för socialnämndens verksamhetsområde för perioden januari mars 2014 med bilagd särskild uppföljning för individ- och familjeomsorgen. Förvaltningens bedömning är att verksamheten uppnår ett balanserat resultat vid årets slut. Ekonomisk uppföljning mars 2014 Ekonomisk uppföljning mars 2014, läggs till handlingarna.

32 Dnr Kommunala pensionärsrådet, Brukar och anhörigrådet i SÖSK, protokoll för information Följande protokoll redovisas som information: 1. Kommunala pensionärsrådet (KPF), sammanträde Brukar och anhörigrådet i SÖSK, sammanträde Ovan nämnda protokoll läggs till handlingarna.

33 Dnr Kurser/konferenser Föreligger följande inbjudningar till kurser och konferenser: 1. Kommunförbundet Skåne och Region Skåne i samverkan, inbjudan till kunskapsseminarium gällande nya riktlinjer för missbruk och beroende, 4 juni 2014 i Malmö. 2. Föreningen Sveriges Socialchefer (FSS), socialchefsdagarna den 1 3 oktober 2014 i Göteborg. 3. Kommunförbundet Skåne, inbjudan till utbildning angående nya regler i kommunallagen från 1 februari 2014, 23 maj i Simrishamn (Marint Centrum). 4. Kommunförbundet Skåne, Länsstyrelsen och Region Skåne i samverkan, temakonferens kring sociala investeringar, 27 maj 2014 i Tomelilla. Kursinbjudningar Följande ledamöter deltar i kommunförbundet Skånes utbildning angående nya regler i kommunallagen den 23 maj i Simrishamn: Maria Linde Strömberg, Kristina Åhberg, Ethel Sjölin, Sven Olsson, Ingrid Popovics, Anders Arenhag, Christer Persson och Mats Kaldvee. Övriga kursinbjudningar läggs till handlingarna.

34 Dnr Aktuell information Följande information lämnas muntligt på sammanträdet: 1. Arbetet med projekt Rätt till heltid. Process nu igång och projektledare har börjat arbeta med 80 % tjänstgöring. Nyckelpersoner varit på konferens i Stockholm. Muntlig information 1. Den muntliga informationen läggs till handlingarna.

35 Dnr Meddelanden Följande meddelanden redovisas som information: 1. Länsstyrelsen, information om ersättning för att stärka och utveckla verksamhet med flyktingguider och familjekontakter. 2. Socialstyrelsen, information om kunskaper hos personal som ger stöd, service eller omsorg till personer med funktionsnedsättning, meddelandeblad 2/ Sveriges Kommuner och Landsting, cirkulär 14:15 Vårpropositionen Vårdanalys information om rapport 2014:2 VIP i vården. 5. Kommunstyrelsens beslut med uppdrag åt samhällsbyggnadsförvaltningen att via mäklare sälja fastigheten Gärsnäs 6:10 Villan när nuvarande hyersavtal sagts upp. 6. Kommunstyrelsen, beslut befolkningsprognos Redovisade meddelanden läggs till handlingarna.

Socialförvaltningen, Simrishamn, kl 09.00 11.50. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Ann-Christine Bingåker

Socialförvaltningen, Simrishamn, kl 09.00 11.50. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Ann-Christine Bingåker 1 1 Plats och tid Socialförvaltningen, Simrishamn, kl 09.00 11.50 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

Ann-Christin Bingåker. Stefan Lamme. Pia Ingvarsson 2011-02-02

Ann-Christin Bingåker. Stefan Lamme. Pia Ingvarsson 2011-02-02 2011-01-11 1 (12) Plats och tid Socialförvaltningen, tisdagen den 11 januari 2011 kl. 9.00 11.15 Beslutande Enl särskild förteckning, sid 2 Övriga närvarande Enl särskild förteckning, sid 2 Utses att justera

Läs mer

Socialförvaltningen, kl 09.00 12.50. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Ann-Christine Bingåker.

Socialförvaltningen, kl 09.00 12.50. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Ann-Christine Bingåker. 1 1 Plats och tid Socialförvaltningen, kl 09.00 12.50 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats och tid

Läs mer

Ann-Christin Bingåker. Stefan Lamme. Pia Ingvarsson 2011-06-16

Ann-Christin Bingåker. Stefan Lamme. Pia Ingvarsson 2011-06-16 2011-05-24 1 (21) Plats och tid Socialförvaltningen, Simrishamn, tisdagen den 24 maj kl. 9.00 11.05 Beslutande Enl särskild förteckning, sid 2 Övriga närvarande Enl särskild förteckning, sid 2 Utses att

Läs mer

Socialförvaltningen, Simrishamn, 22 mars 2011 kl. 9.00 12.05, 13.15-14.40 (sammanträdet ajournerat mellan 10.05 10.10) Beslutande

Socialförvaltningen, Simrishamn, 22 mars 2011 kl. 9.00 12.05, 13.15-14.40 (sammanträdet ajournerat mellan 10.05 10.10) Beslutande 2011-03-22 1 (22) Plats och tid Socialförvaltningen, Simrishamn, 22 mars 2011 kl. 9.00 12.05, 13.15-14.40 (sammanträdet ajournerat mellan 10.05 10.10) Beslutande Enl särskild förteckning, sid 2 Övriga

Läs mer

Socialförvaltningen, kl 09.00 12.25. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2

Socialförvaltningen, kl 09.00 12.25. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2 1 1 Plats och tid Socialförvaltningen, kl 09.00 12.25 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats och tid

Läs mer

Ann-Christine Bingåker. Maria Linde Strömberg 2014-11-21

Ann-Christine Bingåker. Maria Linde Strömberg 2014-11-21 1 Plats och tid Socialförvaltningen, Simrishamn, kl 09.00 12.10 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Pia Ingvarsson Socialförvaltningen

Läs mer

Socialförvaltningen, Simrishamn, kl 09.00-12.25. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2

Socialförvaltningen, Simrishamn, kl 09.00-12.25. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2 1 1 Plats och tid Socialförvaltningen, Simrishamn, kl 09.00-12.25 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Pia Ingvarsson

Läs mer

Socialförvaltningen, Simrishamn, tisdagen den 27 mars kl. 9.00 12.00

Socialförvaltningen, Simrishamn, tisdagen den 27 mars kl. 9.00 12.00 2012-03-27 1 (22) Plats och tid Socialförvaltningen, Simrishamn, tisdagen den 27 mars kl. 9.00 12.00 Beslutande Enl särskild förteckning, sid 2 Övriga närvarande Enl särskild förteckning, sid 2 Utses att

Läs mer

Socialförvaltningen, Simrishamn, kl 09.00-12.05

Socialförvaltningen, Simrishamn, kl 09.00-12.05 1 1 Plats och tid Socialförvaltningen, Simrishamn, kl 09.00-12.05 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

Socialförvaltningen, Simrishamn, kl Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2

Socialförvaltningen, Simrishamn, kl Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2 1 1 Plats och tid Socialförvaltningen, Simrishamn, kl 09.00 12.15 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

Ann-Christine Bingåker. Pia Ingvarsson 2015-01-31

Ann-Christine Bingåker. Pia Ingvarsson 2015-01-31 1 1 Plats och tid Socialförvaltningen, kl 09.00-10.50 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats och tid

Läs mer

Sven Olsson (M) Anders Larsson (S) Jan-Evert Nilsson (C) Roland Thord (MP)

Sven Olsson (M) Anders Larsson (S) Jan-Evert Nilsson (C) Roland Thord (MP) 2010-06-30 1 (22) Plats och tid Socialförvaltningen, onsdagen den 30 juni 2010 kl. 9.00 13.15 Beslutande Enl särskild förteckning, sid 2 Övriga närvarande Enl särskild förteckning, sid 2 Utses att justera

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Socialnämnden 2007-05-22 1 (17) Socialkontoret, kl. 9.00 10.50

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Socialnämnden 2007-05-22 1 (17) Socialkontoret, kl. 9.00 10.50 2007-05-22 1 (17) Plats och tid Socialkontoret, kl. 9.00 10.50 Beslutande Övriga närvarande: Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Stefan Lamme (m) Pia Ingvarsson (s) Anita Svensson

Läs mer

Socialförvaltningen, Simrishamn, 21 oktober 2011 kl

Socialförvaltningen, Simrishamn, 21 oktober 2011 kl 2011-10-21 1 (21) Plats och tid Socialförvaltningen, Simrishamn, 21 oktober 2011 kl. 14.00 16.45 Beslutande Enl särskild förteckning, sid 2 Övriga närvarande Enl särskild förteckning, sid 2 Utses att justera

Läs mer

Ann-Christin Bingåker. Stefan Lamme. Pia Ingvarsson

Ann-Christin Bingåker. Stefan Lamme. Pia Ingvarsson 2010-04-26 1 (14) Plats och tid Socialförvaltningen, måndagen den 26 april 2010 kl. 18.00 19.45 Beslutande Enl särskild förteckning, sid 2 Övriga närvarande Enl särskild förteckning, sid 2 Utses att justera

Läs mer

Socialförvaltningen, Simrishamn, tisdagen den 24 april 2012 kl. 9.00 11.55

Socialförvaltningen, Simrishamn, tisdagen den 24 april 2012 kl. 9.00 11.55 2012-04-24 1 (26) Plats och tid Socialförvaltningen, Simrishamn, tisdagen den 24 april 2012 kl. 9.00 11.55 Beslutande Enl särskild förteckning, sid 2 Övriga närvarande Enl särskild förteckning, sid 2 Utses

Läs mer

Pia Ingvarsson Torsdagen den 23 september 2010. Ann-Christin Bingåker. Stefan Lamme. Pia Ingvarsson 2010-10-16

Pia Ingvarsson Torsdagen den 23 september 2010. Ann-Christin Bingåker. Stefan Lamme. Pia Ingvarsson 2010-10-16 2010-09-23 1 (13) Plats och tid Socialförvaltningen, torsdagen den 23 september 2010 kl. 9.00 11.45 Enl särskild förteckning, sid 2 Övriga närvarande Enl särskild förteckning, sid 2 Utses att justera Justeringens

Läs mer

Socialförvaltningen, Simrishamn, 18 december 2012, 9.00 15.30 ( avbrott för lunch 12.00-13.30

Socialförvaltningen, Simrishamn, 18 december 2012, 9.00 15.30 ( avbrott för lunch 12.00-13.30 2012-12-18 1 (21) Plats och tid Socialförvaltningen, Simrishamn, 18 december 2012, 9.00 15.30 ( avbrott för lunch 12.00-13.30 Beslutande Enl särskild förteckning, sid 2 Övriga närvarande Enl särskild förteckning,

Läs mer

Socialförvaltningen, Simrishamn, tisdagen den 29 maj 15.30 18.35. (ajournering 17 50-17 55)

Socialförvaltningen, Simrishamn, tisdagen den 29 maj 15.30 18.35. (ajournering 17 50-17 55) 2012-05-29 1 (32) Plats och tid Beslutande Socialförvaltningen, Simrishamn, tisdagen den 29 maj 15.30 18.35. (ajournering 17 50-17 55) Enl särskild förteckning, sid 2 Övriga närvarande Enl särskild förteckning,

Läs mer

Ulla Nilsson Socialförvaltningen, torsdagen den 17 december Ann-Christin Bingåker. Pia Ingvarsson. Ulla Nilsson

Ulla Nilsson Socialförvaltningen, torsdagen den 17 december Ann-Christin Bingåker. Pia Ingvarsson. Ulla Nilsson 2009-12-17 1 (17) Plats och tid Socialförvaltningen, torsdagen den 17 december 2009 kl. 9.00 11.50 Beslutande Enl särskild förteckning, sid 2 Övriga närvarande Enl särskild förteckning, sid 2 Utses att

Läs mer

Socialförvaltningen, Simrishamn, tisdagen 4 september 2012 kl

Socialförvaltningen, Simrishamn, tisdagen 4 september 2012 kl 2012-09-04 1 (22) Plats och tid Socialförvaltningen, Simrishamn, tisdagen 4 september 2012 kl. 9.00 12.30 Beslutande Enl särskild förteckning, sid 2 Övriga närvarande Enl särskild förteckning, sid 2 Utses

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Socialnämnden 2006-03-22 1 (17)

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Socialnämnden 2006-03-22 1 (17) 2006-03-22 1 (17) Plats och tid Socialkontoret, kl. 9. 00 12.25. Sammanträdet ajournerat mellan 11.05 11.10 Beslutande Ersättare Stefan Lamme (m) Johan Åkesson (s) tjänstgörande ersättare för Pia Ingvarsson

Läs mer

Socialnämnden. Lars G Andersson (S), Gunnar Hagström (S), Eleonor Westlund (C) 78-80, Maivor Norgren (M) och Mona Stavholt (KD)

Socialnämnden. Lars G Andersson (S), Gunnar Hagström (S), Eleonor Westlund (C) 78-80, Maivor Norgren (M) och Mona Stavholt (KD) Socialnämnden 1 (10) Plats och tid Kommunhuset, Hellqvistsalen, Kungsör, tisdagen den 24 november 2009, klockan 13.15 16.15. Ajournering 14.30-14.50 ande Görel Nilsson ordförande (S), Carina Granberg (S),

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Socialnämnden 2006-01-25 1 (17) Socialkontoret, kl. 9.00 12.00

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Socialnämnden 2006-01-25 1 (17) Socialkontoret, kl. 9.00 12.00 2006-01-25 1 (17) Plats och tid Socialkontoret, kl. 9.00 12.00 Beslutande Ersättare Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Stefan Lamme (m) Pia Ingvarsson (s) Ulf Johansson (c)

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 12 Plats och tid Kommunhuset, Lessebo onsdagen den 25 september 2013 kl 14.00-16.15 ande Övriga deltagare Mats Högberg ordf (s) Angelica Karlsson (c) Emil Wetterling (s) Anita Davoust (m) Leif

Läs mer

Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Ann-Christine Bingåker. Christer Persson. Pia Ingvarsson 2014-01-11

Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Ann-Christine Bingåker. Christer Persson. Pia Ingvarsson 2014-01-11 1 1 Plats och tid Socialförvaltningen, kl 09.00 - Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats och tid Pia

Läs mer

Eva Pettersson, nämndsekreterare Monica Hammar, socialchef Lena Larsson, äldreomsorgschef Linda Tolliner, ekonom. Eva Pettersson Sekreterare

Eva Pettersson, nämndsekreterare Monica Hammar, socialchef Lena Larsson, äldreomsorgschef Linda Tolliner, ekonom. Eva Pettersson Sekreterare Socialnämnden 2011-01-24 1 (10) 6-14 PLATS OCH TID Socialkontoret, Hagfors, kl 13.00 15.00 BESLUTANDE Åsa Johansson (S), ordförande Ulla Lundh (S) Margot Carlsson (S) Thomas Pettersson (S) Gunilla Östlund

Läs mer

Socialförvaltningen, onsdagen den 28 maj 2008, kl. 9.00 12.05. Ajournering kl. 11.10 1 1.15. Beslutande

Socialförvaltningen, onsdagen den 28 maj 2008, kl. 9.00 12.05. Ajournering kl. 11.10 1 1.15. Beslutande 2008-05-28 1 (22) Plats och tid Socialförvaltningen, onsdagen den 28 maj 2008, kl. 9.00 12.05. Ajournering kl. 11.10 1 1.15. Beslutande Enl särskild förteckning, sid 2 Övriga närvarande Enl särskild förteckning,

Läs mer

Förvaltningskontoret Lilla Rådmansgatan 2, kl

Förvaltningskontoret Lilla Rådmansgatan 2, kl 1 (13) Plats och tid Förvaltningskontoret Lilla Rådmansgatan 2, kl. 18.00 19.40 Beslutande Carl-Göran Svensson (C) Lars Ragnarsson (M) tjänstgör för Madli-Ann Pohla (M) Fredric Strömberg (FP) Christer

Läs mer

Pia Ingvarsson och Ingela Bröndel Onsdagen den 6 maj 2009-52-64, 70-74 samt 76-87. Ann-Christin Bingåker. 2009-04-29-52-64, 70 74 samt 76-87

Pia Ingvarsson och Ingela Bröndel Onsdagen den 6 maj 2009-52-64, 70-74 samt 76-87. Ann-Christin Bingåker. 2009-04-29-52-64, 70 74 samt 76-87 2009-04-29 1 (31) Plats och tid Socialförvaltningen, onsdagen den 29 april 2009 kl. 9.00 12.55 Beslutande Enl särskild förteckning, sid 2 Övriga närvarande Enl särskild förteckning, sid 2 Utses att justera

Läs mer

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2015-04-29. Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.00 15.55 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare.

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2015-04-29. Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.00 15.55 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare. Sida 1/13 Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.00 15.55 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Krister Olsson (S), ordförande Håkan Andersson (C), vice ordförande Pernilla Ekelund (FP), tjg

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Socialnämnden (13) Socialkontoret, kl

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Socialnämnden (13) Socialkontoret, kl 2006-10-25 1 (13) Plats och tid Socialkontoret, kl. 9.00 11.50 Beslutande Ersättare Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Stefan Lamme (m) Pia Ingvarsson (s) Ulf Johansson (c)

Läs mer

Socialnämnden 2007-08-21 1 (11)

Socialnämnden 2007-08-21 1 (11) Sammanträdesdatum Blad Socialnämnden 2007-08-21 1 (11) Plats och tid Socialförvaltningen, Stora Torget, 2007-06-12, kl. 13.00-14.45 Beslutande Sune Frisk, ordförande Britt-Marie Wall Rolf Wennerlöf Anita

Läs mer

Hälso och omsorgsnämnden Sammanträdesdatum

Hälso och omsorgsnämnden Sammanträdesdatum Plats och tid Björmekullasalen, 2010-09-20, kl. 18.00-21.00 Ajournering kl. 19.55-20.30 Beslutande Övriga närvarande Ersättare Karlsson, Gunilla (S) ordförande Wilhelmsson, Anders (S) Åkerman, Lizette

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden : Plats och tid Äppelkriget i kommunhuset, den, kl. 13.00-13.30 Beslutande Se sidan 2 Övriga närvarande Kommunsekreterare Pamela Lindqvist Socialchef Madeleine Moberg Utses att justera Tommy Falk (SD)

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Socialnämnden 2007-03-27 1 (28) Socialkontoret, kl. 9.00 12.20

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Socialnämnden 2007-03-27 1 (28) Socialkontoret, kl. 9.00 12.20 2007-03-27 1 (28) Plats och tid Socialkontoret, kl. 9.00 12.20 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Stefan Lamme (m) Pia Ingvarsson (s) Anita Svensson (c) 62-90 Ulla

Läs mer

PROTOKOLL 2014-04-07

PROTOKOLL 2014-04-07 Tid och plats Beslutande Ledamöter Ersättare Övriga närvarande Ersättare Måndag 7 april 2014 kl. 17.00-18.25 i konferensrum Yngern Nykvarns kommunhus. Björn Håkansson (m), ordförande Jan Linderhielm (np)

Läs mer

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida (12)

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida (12) 2014-03-12 1 (12) Plats och tid Älmhults kommunhus 12 mars 2014 kl. 13.00 14.45 Beslutande Vidar Lundbäck (C), ordförande Ann Johansson (S), andre vice ordförande Annelie Olin (C), t.o.m. 30 Viktor Emilsson

Läs mer

Ann-Christin Bingåker. Stefan Lamme. Pia Ingvarsson 2010-06-18

Ann-Christin Bingåker. Stefan Lamme. Pia Ingvarsson 2010-06-18 2010-05-26 1 (23) Plats och tid Socialförvaltningen, onsdagen den 26 maj 2010 kl. 9.00 12.05 Beslutande Enl särskild förteckning, sid 2 Övriga närvarande Enl särskild förteckning, sid 2 Utses att justera

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2012-10-02 1 Innehållsförteckning Ärende 102 Presentation av ny enhetschef... 3 103 Information om tillsynsärende - Socialstyrelsen... 4 104 Delegation handläggning av SFI-bonus... 5 105 Äldreomsorgsplan...

Läs mer

Christian Kruse Torsdagen den 17 mars 2016 klockan 08:00 10:30.

Christian Kruse Torsdagen den 17 mars 2016 klockan 08:00 10:30. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (22) Plats och tid ande Christian Kruse Torsdagen den 17 mars 2016 klockan 08:00 10:30. Kristina Cavetoft (S), 1:e vice ordförande Bengt Hedlund (SPI), 2:e vice ordförande Matilda

Läs mer

Verksamhetsuppföljning Kvarngatan 2014-01-30

Verksamhetsuppföljning Kvarngatan 2014-01-30 Verksamhetsuppföljning Kvarngatan 2014-01-30 Malin Rehnstam Kvalitetscontroller Sofia Spetz Avdelningschef Handläggarenheten Elisabeth Rubin MAS 1 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Kvarngatans gruppboende ligger

Läs mer

Socialförvaltningen, kl Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2

Socialförvaltningen, kl Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2 1 1 Plats och tid Socialförvaltningen, kl 09.00 12.20 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats och tid

Läs mer

Kommunhuset vån 3, Sunnangränd 4, Tyresö

Kommunhuset vån 3, Sunnangränd 4, Tyresö TYRESÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats och tid Kommunhuset i Tyresö, sammanträdesrummet Myggdalen, plan 1 Onsdagen den 29 augusti 2007 kl 19.00-20.50 Beslutande Se närvarolista Övriga deltagare

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Socialnämnden 2006-02-22 1 (22) Socialkontoret, kl. 9.00 13.15

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Socialnämnden 2006-02-22 1 (22) Socialkontoret, kl. 9.00 13.15 2006-02-22 1 (22) Plats och tid Socialkontoret, kl. 9.00 13.15 Beslutande Stefan Lamme (m) Pia Ingvarsson (s) Anita Svensson (c) tjänstgörande ersättare för Ulf Johansson (c) 17-35 Cecilia Edman (öp) 17-33

Läs mer

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-05-27. Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.25 16.20 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare.

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-05-27. Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.25 16.20 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare. Sida 1/12 Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.25 16.20 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Krister Olsson (S), ordförande J Håkan Andersson (C), vice ordförande Thomas Löfgren (M) Anneli

Läs mer

Anders Johnsson (M), ordförande Stefan Lamme (M) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Karl-Erik Olsson (S) Pia Ingvarsson (S)

Anders Johnsson (M), ordförande Stefan Lamme (M) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Karl-Erik Olsson (S) Pia Ingvarsson (S) 2012-03-14 1 (6) Plats och tid Marint centrum, kl. 08.00 08.20 Beslutande Anders Johnsson (M), ordförande Stefan Lamme (M) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Karl-Erik Olsson (S) Pia

Läs mer

Övriga Elisabeth Eriksson 40 Bosse Svensson, social- och utbildningschef. Justeringstid Socialkontoret 2009-04-30 kl. 07.30 Paragrafer 37-48

Övriga Elisabeth Eriksson 40 Bosse Svensson, social- och utbildningschef. Justeringstid Socialkontoret 2009-04-30 kl. 07.30 Paragrafer 37-48 Sida 1 Sammanträdesdatum 2009-04-22 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 15.00 16.40 Beslutande Eva Aronsson (C), ordförande Pia Fahlgren (C) Erik Mali (S) Kerstin Karlberg (S) Lena Brolin (M) Stefan

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden Sammanträdesdatum 2015-10-01 Sida 1 (16)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden Sammanträdesdatum 2015-10-01 Sida 1 (16) Socialnämnden Sammanträdesdatum 2015-10-01 Sida 1 (16) Plats och tid Beslutande Ersättare Övriga närvarande Utses att justera Skärfläckan/Betan, Medborgarhuset, Arlöv kl. 18:00-21:15 Inger Borgenberg (S),

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid C4-huset, sammanträdeslokal 5:5 13:30 16.45 ande Radovan Javurek (FP) Katarina Honoré (S) Ewa Jakobsen (M) Magnus Carlsson (M) Eva-Lotte Campbell (FP) Christina

Läs mer

PROTOKOLL 2015-04-07

PROTOKOLL 2015-04-07 Tid och plats Beslutande Ledamöter Ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Tisdag 7 april 2015 kl. 17.00 18.30 i konferensrum Yngern Nykvarns kommunhus. Peter Ohlsson (m), ordförande Jan Lindehielm

Läs mer

Socialnämnden. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2014-06-16. Underskrifter ANSLAG/BEVIS

Socialnämnden. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2014-06-16. Underskrifter ANSLAG/BEVIS Plats och tid Socialtjänsten, kl 16.00-17.30 ande Bengt Andersson (C), ordförande Per Gren (S), vice ordförande Kjell-Åke Johansson (KD) ersätter Barbro Lund (KD) Siw Malmsten (FP) Inger Strand (FP) Tomas

Läs mer

Socialnämnden 2012.12.12 1

Socialnämnden 2012.12.12 1 Socialnämnden 2012.12.12 1 Plats och tid Sammanträdesrum Verandan, kommunhuset kl 13.30-14.30 Beslutande Stefan Westergren (S) ordf Anders Palm-Lundin (S) Mikael Hernborg (S) Håkan Karlsson (C) Charlotte

Läs mer

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2013-09-17. Plats och tid Lokal Roten, kl. 14.20 14.50 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2013-09-17. Plats och tid Lokal Roten, kl. 14.20 14.50 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Sida 1/12 Plats och tid Lokal Roten, kl. 14.20 14.50 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Krister Olsson (S), ordförande Agnetha Persson (C), vice ordförande Pernilla Ekelund (FP), tjänstgörande

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 93-100 Plats och tid Socialkontoret, kl. 16.00 17.35 ande Närvarande,ej tjänstgörande ledamöter Lisbet Westerberg (c) Cecilia Riveros Boström (m) Marianne Blom (c)

Läs mer

Ann-Christine Bingåker. Marie Linde Strömberg

Ann-Christine Bingåker. Marie Linde Strömberg 1 Plats och tid Socialförvaltningen, kl 09.00 12.40 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Pia Ingvarsson Socialförvaltningen

Läs mer

Verksamhetsuppföljning Sankt Olofs Vård- och omsorgsdistrikt (exkl. dagverksamhet och nattpatrull)

Verksamhetsuppföljning Sankt Olofs Vård- och omsorgsdistrikt (exkl. dagverksamhet och nattpatrull) Verksamhetsuppföljning Sankt Olofs Vård- och omsorgsdistrikt (exkl. dagverksamhet och nattpatrull) 2013-04-25 2013-04-29 Malin Rehnstam Vik. Kvalitetscontroller Sofia Spetz Avdelningschef Handläggarenheten

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr. Socialnämnden 2005-12-20 1 (15)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr. Socialnämnden 2005-12-20 1 (15) Nr Socialnämnden 2005-12-20 1 (15) Plats och tid Melleruds kommunkontor och Karolinen, tisdagen den 20 december 2005, klockan 09:00 17:00 Beslutande Kerstin Nordström (s) Eivor Östergren (c) Erik Johansson

Läs mer

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2013-02-19. Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.50 16.15 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2013-02-19. Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.50 16.15 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Sida 1/11 Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.50 16.15 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Krister Olsson (S) Agnetha Persson (C) Pernilla Ekelund (FP), tjänstgörande ersättare för Thomas Löfgren (M) Anneli

Läs mer

Patric Carlsson. Anders Svensson. Arne Andersson. Patric Carlsson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Patric Carlsson. Anders Svensson. Arne Andersson. Patric Carlsson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Socialnämndens arbetsutskott Plats och tid Beslutande Kommunkontoret, Örkelljunga, Skånes Fagerhultsrummet, tisdagen den 17 november 2015, klockan 13.30 16.40 Arne Andersson (M) ordförande Christer Unosson

Läs mer

PROTOKOLL 2015-01-26

PROTOKOLL 2015-01-26 Tid och plats Beslutande Ledamöter Ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Övriga Justering Justerare Måndag 26 januari 2015 kl. 17.00 18.30 i konferensrum Yngern Nykvarns kommunhus. Peter Ohlsson

Läs mer

Protokoll 2010-11-16

Protokoll 2010-11-16 2010-11-16 Socialnämnden Plats och tid Kumlarummet, 2010-11-16, klockan 13:30 Beslutande Gunnel Kask (S) Anette Friman (C) Annica Eriksson (S) Raymonda Kourie (KD) Sölve Persson (S) Linda Axäng (FP) Andreas

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott

Socialnämndens arbetsutskott 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum grå, 2012-08-30, kl 13:15-15:25 ande: Jan-Olof Sewring (M) ordförande Mikael von Krassow (S) Gun-Inger Sjögren (S) Christina Hanstål (M) tj ersättare för Anders

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida 1 (13)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida 1 (13) Socialnämnden Sammanträdesdatum 2013-03-07 Sida 1 (13) Plats och tid Beslutande Medborgarhuset, Lilla Sessionssalen, kl. 18:30 21:00 Inger Borgenberg (S), ordförande Sven-Åke Persson (S) Britt Sonesson

Läs mer

Socialförvaltningen, 31 oktober 2007, kl. 9.00 12.45. Ajournering 12.10 12.15

Socialförvaltningen, 31 oktober 2007, kl. 9.00 12.45. Ajournering 12.10 12.15 2007-10-31 1 (25) Plats och tid Socialförvaltningen, 31 oktober 2007, kl. 9.00 12.45. Ajournering 12.10 12.15 Beslutande Enl särskild förteckning, sid 2 Övriga närvarande Enl särskild förteckning, sid

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT STENUNGSUNDS KOMMUN Tid 08:30 11:45 KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT Plats Skeppet Ledamöter Lillemor Arvidsson (M) ordförande Janette Olsson (S) vice ordförande Jan Rohlén (S) Christian Andersson (FP)

Läs mer

Magnus Lander (mp) Håkan Andersson Inger Karlsson Ulla Johansson, 40 Yvonne Högrud, 41. Solveig Eriksson Socialförvaltningen 2011-04-29

Magnus Lander (mp) Håkan Andersson Inger Karlsson Ulla Johansson, 40 Yvonne Högrud, 41. Solveig Eriksson Socialförvaltningen 2011-04-29 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (12) 2011-04-26 Plats och tid Kullängen, Hallsberg, kl 08.30-09.50 Beslutande Magnus Andersson (s) Gunnel Hedström (s) Roland Johansson (s) Inger Larsson (s) Inga-Lill Thim

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Socialnämnden 2007-01-31 1 a (32) Socialkontoret, onsdagen den 31 januari kl. 9.00 11.

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Socialnämnden 2007-01-31 1 a (32) Socialkontoret, onsdagen den 31 januari kl. 9.00 11. 2007-01-31 1 a (32) Plats och tid Socialkontoret, onsdagen den 31 januari kl. 9.00 11.45 Beslutande Övriga närvarande Stefan Lamme (m) Pia Ingvarsson (s) Anita Svensson (c) Ulla Nilsson (m) Ethel Sjölin

Läs mer

Socialnämnden. (C), Sergio Estrada, Olof Lindberg (FP), Margareta Karlsson (M) och Maivor Norgren (M)

Socialnämnden. (C), Sergio Estrada, Olof Lindberg (FP), Margareta Karlsson (M) och Maivor Norgren (M) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 1 (5) Plats och tid Kommunhuset, Hellqvistsalen, Kungsör, fredagen den 4 november 2011, klockan 09.00 10.00 Beslutande Görel Nilsson (S) ordförande, Kristin Fernerud

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN Medborgarnämnden 2010-03-01

ÅSTORPS KOMMUN Medborgarnämnden 2010-03-01 24 Allmän Plats och tid Kommunhuset, Björnekullasalen kl. 19.00-20.25 ande Reino Persson (S) ordförande Friberg, Gun (S) vice ordf. Hellman, Gertrud (M) Eriksson, Lennart (S) Andersson, Lena (C) tjg. ersättare

Läs mer

Socialnämnden 2011-09-20 1 (9) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, 2011-09-20 kl 8.00-12.30. Marianne Andersson

Socialnämnden 2011-09-20 1 (9) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, 2011-09-20 kl 8.00-12.30. Marianne Andersson Socialnämnden 2011-09-20 1 (9) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, 2011-09-20 kl 8.00-12.30 Beslutande Tjänstgörande ersättare Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Britt-Marie

Läs mer

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-02-25. Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.30 15.55 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-02-25. Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.30 15.55 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Sida 1/13 Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.30 15.55 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Krister Olsson (S), ordförande J Håkan Andersson (C), vice ordförande Anneli Persson (S), tjänstgörande

Läs mer

Ingemar Svanström (c), ordförande Marita Björkvall (kd) Folke Karlsson (s)

Ingemar Svanström (c), ordförande Marita Björkvall (kd) Folke Karlsson (s) HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Beslutande Kommunhusets tingssal måndagen den 14 december 2009, kl 09.00-15.15 Ingemar Svanström (c), ordförande Marita Björkvall (kd) Folke Karlsson

Läs mer

Kommunhuset, Stora sessionsalen. Karin Caesar Socialförvaltningen,

Kommunhuset, Stora sessionsalen. Karin Caesar Socialförvaltningen, Sammanträdesdatum s. 1 (11) Plats Kommunhuset, Stora sessionsalen Tid Tisdagen den 4 oktober 2011, kl. 18.30-19.45 Beslutande Se nästa sida. Se nästa sida. Övriga deltagande Se nästa sida. Se nästa sida.

Läs mer

Plats och tid Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset, kl. 18.30 20.30

Plats och tid Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset, kl. 18.30 20.30 2010-05-27 69 Plats och tid Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset, kl. 18.30 20.30 Beslutande Håkan Anderberg, (m), ordförande Ingrid Håkansson, (m), ledamot Henrik Kvennberg, (m), ledamot Ellinor Dahlgren,

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 14 Plats och tid Kommunhuset, Lessebo onsdagen den 17 december 2014 kl 14.00-16.15 ande Lars Altgård, ordf (s) Jim Lindberg (s) Marianne Nilsson (m) Gull-Britt Sandefors (c) Charlotta Book (s)

Läs mer

Socialnämnden (12) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, kl. 8:30-11:00

Socialnämnden (12) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, kl. 8:30-11:00 Socialnämnden 2014-09-09 1 (12) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, 2014-09-09 kl. 8:30-11:00 Beslutande Britt-Marie Wall, ordförande Sune Frisk Christina Persson Christer Olsson

Läs mer

Kommunhuset i Lomma, sammanträdeslokal Alnarp Tid kl , ajournering kl

Kommunhuset i Lomma, sammanträdeslokal Alnarp Tid kl , ajournering kl Sammanträdesdatum s. 1 (14) Plats Kommunhuset i Lomma, sammanträdeslokal Alnarp Tid kl.17.30-20.00, ajournering kl 18.20-19.15 Beslutande Övriga deltagare Sofia Forsgren-Böhmer (M) ordförande Britt Hjertqvist

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen, kl

Barn- och utbildningsförvaltningen, kl Plats och tid Barn- och utbildningsförvaltningen, kl. 10.30-11.40 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

Ann-Christin Bingåker. Stefan Lamme. Pia Ingvarsson 2008-09-18

Ann-Christin Bingåker. Stefan Lamme. Pia Ingvarsson 2008-09-18 2008-08-27 1 (19) Plats och tid Socialförvaltningen, onsdagen den 27 augusti 2008 kl. 9.00 12.35 Beslutande Enl särskild förteckning, sid 2 Övriga närvarande Enl särskild förteckning, sid 2 Utses att justera

Läs mer

Kjell-Åke Nilsson (s) ordförande Bo Lundqvist (c) Robert Lindgren (s) Sandra Brändström (s) Marie Viberg (c)

Kjell-Åke Nilsson (s) ordförande Bo Lundqvist (c) Robert Lindgren (s) Sandra Brändström (s) Marie Viberg (c) Plats och tid Kommunkontoret 2015-02-09 kl 8.00 12:00 Beslutande Kjell-Åke Nilsson (s) ordförande Bo Lundqvist (c) Robert Lindgren (s) Sandra Brändström (s) Marie Viberg (c) Övriga deltagare David Grahn

Läs mer

Socialnämnden 2010-06-15. Föredragningslista

Socialnämnden 2010-06-15. Föredragningslista 1 (11) Föredragningslista 107 Val av protokolljusterare 108 Anmälan av övriga ärenden 122 Informationsärenden a. Statistik boenderådet och meddelande om utskrivningsklara från heldygnssjukvård b. Kvarteret

Läs mer

Socialnämnden. Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare. Övriga deltagare SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Socialnämnden. Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare. Övriga deltagare SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(14) Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl 14.00 16.45 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Ajournering 15.15-15.25 Krister Olsson (S), ordförande Håkan Andersson (C), vice ordförande

Läs mer

Gunnel Orselius-Dahl (FP), ordförande Marie-Louise Löwenbeck (M) vice ordförande Ing-Marie Elfström (S)

Gunnel Orselius-Dahl (FP), ordförande Marie-Louise Löwenbeck (M) vice ordförande Ing-Marie Elfström (S) Socialnämndens arbetsutskott 2010-08-10 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Frösundarummet, Socialförvaltningen, Tuna torg 15, Vallentuna, tisdagen den 10 augusti kl. 15.00-16.15

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Socialnämnden 2015-01-29 1-14

Sammanträdesprotokoll Socialnämnden 2015-01-29 1-14 Socialnämnden 2015-01-29 1-14 Plats och tid Sammanträdesrum A1, Engelbrektsgatan 15, kl. 13.30-14.55 ande Ersättare ej tjänstgörande Övriga deltagare Utses att justera Erland Linjer (M) Turid Ravlo-Svensson

Läs mer

Ann-Christin Bingåker. Stefan Lamme. Pia Ingvarsson 2009-09-17

Ann-Christin Bingåker. Stefan Lamme. Pia Ingvarsson 2009-09-17 2009-08-26 1 (21) Plats och tid Socialförvaltningen, onsdagen den 26 augusti 2009 kl. 9.00 11.20 Beslutande Enl särskild förteckning, sid 2 Övriga närvarande Enl särskild förteckning, sid 2 Utses att justera

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 11 Plats och tid Kommunhuset, Lessebo onsdagen den 28 augusti 2013 kl 14.00 16.00 ande Övriga deltagare Utses att justera Mats Högberg ordf (s) Angelica Karlsson (c) Per-Magnus Pettersson (m)

Läs mer

Joakim Engström (MP), ordförande Berit Lind (S) Mathias Gerdin (AltBr) 76-80, Kay Stark (S) Gudrun Bengtsson (SD)

Joakim Engström (MP), ordförande Berit Lind (S) Mathias Gerdin (AltBr) 76-80, Kay Stark (S) Gudrun Bengtsson (SD) 1(29) Kommunstyrelsens omsorgsutskott Plats och tid Sammanträdesrummet i Vita huset, kl. 8.30 11.15 Beslutande Ledamöter Joakim Engström (MP), ordförande Berit Lind (S) Mathias Gerdin (AltBr) 76-80, 90-92

Läs mer

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-08-26. Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.00 15.50, ajournering kl. 15.00-15.

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-08-26. Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.00 15.50, ajournering kl. 15.00-15. Sida 1/8 Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.00 15.50, ajournering kl. 15.00-15.10 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Krister Olsson (S), ordförande Håkan Andersson (C), vice ordförande

Läs mer

Ledamöter: Helena Öhlund, s, ordförande Eva Lundström, s. Anette Lundberg

Ledamöter: Helena Öhlund, s, ordförande Eva Lundström, s. Anette Lundberg PROTOKOLL 1(21) Tid: Kl 8:30: - 15:00 Plats: Förvaltningsbyggnaden, Bäcken Ledamöter: Helena Öhlund, s, ordförande Eva Lundström, s Anette Lundberg, s Harry Bäckström, s Lars-Åke Andersson, v Ingrid Dahlberg,

Läs mer

Pia Ingvarsson Torsdagen den 16 december Ann-Christin Bingåker. Stefan Lamme. Pia Ingvarsson

Pia Ingvarsson Torsdagen den 16 december Ann-Christin Bingåker. Stefan Lamme. Pia Ingvarsson 2010-12-16 1 (17) 2Plats och tid Socialförvaltningen, torsdagen den 16 december 2010 kl. 9.00 11.20 Beslutande Enl särskild förteckning, sid 2 Övriga närvarande Enl särskild förteckning, sid 2 Utses att

Läs mer

Sammanträdesdatum Socialnämnden 2015-05-21 1 (17)

Sammanträdesdatum Socialnämnden 2015-05-21 1 (17) Socialnämnden 2015-05-21 1 (17) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa, torsdagen 2015-05-21, kl. 9.30-11.35, 12.30-14.15 Beslutande: Gruppmöte: 8.00-9.30 Roger Rydström (S), ordf, 67-78 Linus Nilsson (S)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) Plats och tid Yxningen, kommunhuset, kl. 08:30 10:25 Beslutande Ledamöter Thomas Lidberg (S), ordförande Peder Griph (S) Astrid-Marie Jonsson, (C) Övriga närvarande Linda

Läs mer

Sammanträdesprotokoll arbetsutskott 2014-05-07

Sammanträdesprotokoll arbetsutskott 2014-05-07 Plats och tid Rådhuset, kl 12.20-13.00 Beslutande Anders Johnsson (M), ordförande Carl-Göran Svensson (C) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Roland Thord (MP) tjänstgör för Pia Ingvarsson

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden Sammanträdesdatum 2014-11-06 Sida 1 (13)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden Sammanträdesdatum 2014-11-06 Sida 1 (13) Socialnämnden Sammanträdesdatum 2014-11-06 Sida 1 (13) Plats och tid Lilla Sessionsslaen, Medborgarhuset i Arlöv, kl 18.30-20.40 Beslutande Inger Borgenberg,(S) ordförande Sven-Åke Persson, (S) Britt Sonesson,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2014-08-27 1 Innehållsförteckning Ärende 62 Godkännande av dagordning... 3 63 Budget 2015 - drift... 4 64 Budget 2015 - investering... 6 65 Personalfrågor... 7 2014-08-27 2 Plats och tid ande Ej tjänstgörande

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen, kl

Barn- och utbildningsförvaltningen, kl 1 Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Barn- och utbildningsförvaltningen, kl. 14.00 16.00 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses

Läs mer

Socialnämnden 2015-11-10 1 (13)

Socialnämnden 2015-11-10 1 (13) Socialnämnden 2015-11-10 1 (13) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, 2015-11-10 kl. 9:00-11:30 Ajournering kl. 9:50-10:30 Beslutande Anders Nilsson, ordförande Christer Olsson

Läs mer

Plats och tid Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset, kl. 18.30 21.00

Plats och tid Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset, kl. 18.30 21.00 2010-11-04 157 Plats och tid Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset, kl. 18.30 21.00 Beslutande Håkan Anderberg, (m), ordförande Ingrid Håkansson, (m), ledamot Henrik Kvennberg, (m), ledamot Lars Nihlén, (c),

Läs mer