Socialförvaltningen, kl Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Socialförvaltningen, kl Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2"

Transkript

1 1 1 Plats och tid Socialförvaltningen, kl Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats och tid Pia Ingvarsson Socialförvaltningen Underskrifter Paragrafer 1-24 Sekreterare Ann-Christine Bingåker Ordförande Maria Linde Strömberg Justerande Pia Ingvarsson Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag ANSLAG/BEVIS Organ Sammanträdesdatum Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Socialförvaltningen Underskrift Ann-Christine Bingåker

2 2 Beslutande: Maria Linde Strömberg (M) Sven Olsson (M) Ulla Nilsson (M) Kristina Rosenkvist (M) Ingela Nilsson (C), tjänstgör för Anita Svensson (C) Christer Persson (ÖP) Pia Ingvarsson (S) Jan Vokoun (S), 1 15 Ethel Sjölin (S), tjänstgör för Jan Vokoun (S), Anita Olsson (S) Inga Dahlati (FI), tjänstgör för Margarethe Müntzing (FI) Anders Arenhag (V) Övriga närvarande: Ingrid Popovics (M) Ritva Håkansson (M) Kristina Åhberg (M) Mats Kaldvee (ÖP) Sven-Olle Mårtensson (S) Ethel Sjölin (S), icke tjänstgörande 1-15 Mats Persson (S) Roland Persson, socialchef Stina Lundquist, IFO-chef Lena Parkhagen, LSS-chef Åsa Nejdebring, Vård och omsorgschef Sofia Spetz, avdelningschef handläggarenheten Ann-Christine Bingåker, sekreterare

3 9 5 Dnr 2013/309 Remissvar gällande Socialstyrelsens förslag till allmänna råd om socialnämndens ansvar för barn och unga Socialstyrelsen önskar synpunkter på förslaget till nya allmänna råd om socialnämndens ansvar för barn och unga. Avsikten är att det nya författningsförslaget ska ersätta Socialstyrelsens allmänna råd (SOSFS 2003:16) om anmälan om missförhållanden enligt 14 kap. 1 socialtjänstlagen (2001:453) samt Socialstyrelsens allmänna råd (SOSFS 2006:12) om handläggning och dokumentation av ärenden som rör barn och unga. Den nya författningen föreslås träda i kraft i maj Socialstyrelsens förslag till allmänna råd och konsekvensutredning. Socialförvaltningens skrivelse, Av yttrandet framgår att socialnämnden ser positivt på Socialstyrelsens förslag till nya allmänna råd. Förslaget innebär en tydlighet då det ges rekommendationer vid anmälan och förhandsbedömning, handläggning av ärenden och uppföljning av öppna insatser. överlämnar förvaltningens skrivelse till Socialstyrelsen som yttrande över förslag till allmänna råd om socialnämndens ansvar för barn och unga. Beslutet expedieras till: Socialstyrelsen

4 10 6 Dnr 2013/309 Remissvar gällande Socialstyrelsens förslag til föreskrifter och allmänna råd om dokumentation inom socialtjänsten Socialstyrelsen önskar synpunkter på förslaget till föreskrifter och allmänna råd om dokumentation inom socialtjänsten. Avsikten är att de nya föreskrifterna och allmänna råden ska ge en bättre vägvisning och större tydlighet vad gäller tillämpningen. För att dokumentationen ska kunna användas för exempelvis uppföljning, styrning och förbättringsarbete inom socialtjänsten vill regeringen få till stånd en mer enhetlig och ändamålsenlig strukturerad dokumentation. Socialstyrelsen bedömer att de föreslagna föreskrifterna kommer att underlätta och förtydliga dokumentationsskyldigheten enligt SoL och LSS men att de även kan komma att bidra till målet om en gemensam informationsstruktur för vård och omsorg. Den nya författningen föreslås träda i kraft den 1 september Socialstyrelsens förslag till föreskrifter och allmänna råd samt konsekvensutredningen. Socialförvaltningens skrivelse, I yttrandet anges att socialnämnden ser positivt på Socialstyrelsens förslag till föreskrifter och allmänna råd om dokumentation. En tydlighet i tillämpningen efterfrågas ofta i det dagliga arbetet och detta finns i de föreslagna föreskrifterna och allmänna råden. Forts.

5 11 6 forts Dnr 2013/309 överlämnar förvaltningens skrivelse till Socialstyrelsen som yttrande över förslag till föreskrifter och allmänna råd om dokumentation inom socialtjänsten. Beslutet expedieras till: Socialstyrelsen Enhetschef, barn och unga Enhetschef, vuxen Enhetschef, ensamkommande barn Handläggarenheten LSS-enheten Vård och omsorg

6 12 7 Dnr 2014/21 Personligt ombud (PO) redovisning 2013 års verksamhet, verksamhetsberättelse 2013 och verksamhetsplan för 2014 Länsstyrelsen har begärt en redovisning av hur 2013 års statsbidrag till verksamheten med personligt ombud (PO) använts. Bakgrunden är att verksamheten delfinansieras med statsbidrag. Enligt anvisningarna ska ansvarig nämnd ta del av redovisningen. Som underlag finns verksamhetsberättelse med ekonomisk redovisning för 2013 avseende PO:s arbete i Simrishamn, verksamhetsberättelse 2013 verksamheterna i Simrishamn/Sjöbo och Tomelilla kommuner samt verksamhetsplan för 2014 för de tre kommunerna. Verksamhetsberättelse med ekonomisk redovisning för 2013 Verksamhetsberättelse 2013 för Simrishamn/Sjöbo och Tomelilla kommuner Verksamhetsplan 2014 för Simrishamn/Sjöbo och Tomelilla kommuner. godkänner inlämnad redovisning avseende 2013 års verksamhet med personligt ombud Verksamhetsberättelse 2013 och verksamhetsplan för 2014 för personliga ombudet, läggs till handlingarna. Beslutet expedieras till: Länsstyrelsen i Skåne län Personliga ombudet

7 13 8 Dnr 2014/4 Brukarundersökning, december 2013 inom vård och omsorg samt socialpsykiatrin inom LSS. Handläggarenheten social omsorg har i december genomfört brukarundersökning inom vård och omsorg samt vid socialpsykiatrin inom LSS. I sammanställning redovisas resultatet i de olika områdena i förhållande till nämndsmålen. Brukarundersökning, sammanställning Sammanställningen från brukarundersökningen läggs till handlingarna. överlämnar utvärderingen vad gäller mat till Barn- och utbildningsförvaltningen. Förvaltningen får i uppdrag att beträffande matfrågan återkomma till socialnämnden med en fördjupad redovisning genomförd i samverkan med barn och utbildningsförvaltningen. Beslutet expedieras till: Barn- och utbildningsförvaltningen Ansvarsenheterna inom vård och omsorg LSS- socialpsykiatrin

8 14 9 Dnr 2014/26 LSS Bruket 5-Verksamhetsuppföljning 2013 Handläggarenheten social omsorg och Medicinskt ansvarig sjuksköterska har i oktober 2013 genomfört verksamhetsuppföljning vid gruppboendet Bruket 5 inom LSSverksamheten. Verksamheten faller under Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och Hälso- och sjukvårdslagen samt de rutiner som upprättats av MAS. Uppföljningen utgår från de lagar, författningar, bestämmelser och intentioner som styr verksamheten. Bruket 5 är en gruppbostad i så kallad trapphusmodell och är belägen i centrala Simrishamn. Här finns sju lägenheter som består av en- och en halvrums- och tvårumslägenheter fördelade på tre plan. Hiss finns i fastigheten samt en gemensamhetslägenhet. Bostaden är bemannad med personal då någon boende är hemma. Natten bemannas med vaken personal. Resultatet av uppföljningen redovisas i en rapport. Som en följd av resultatet har ett antal förslag till förbättringsåtgärder lämnats. Verksamheten ska inkomma med en åtgärdsplan på förslag på förbättringsåtgärder samt de förbättringsåtgärder som eventuellt kvarstår från föregående verksamhetsuppföljning. Åtgärdsplan ska också inkomma på hur verksamheten ska arbeta med det nämndsmål som inte uppnåtts i den individuella kvalitetsuppfölningen. Målet för att brukaren ska känna sig trygg i sin bostad uppnås inte. Verksamhetshetsuppföljning, oktober 2013 Forts.

9 15 9 forts Dnr 2014/26 uppdrar åt gruppboendet Bruket 5, att mot bakgrund av genomförd uppföljning, senast inkomma med en åtgärdsplan på lämnade förslag till förbättringsåtgärder samt de förbättringsåtgärder som eventuellt kvarstår från föregående verksamhetsuppföljning. Åtgärdsplan skall också inkomma på hur verksamheten ska arbeta med det nämndsmål som inte uppnåtts vid den individuella kvalitetsuppföljningen Beslutet expedieras till: Gruppboendet Bruket 5 Handläggarenheten social omsorg MAS

10 16 10 Dnr 2014/27 LSS Socialpsykiatrin, Verksamhetsuppföljning 2013 Handläggarenheten social omsorg har i oktober 2013 genomfört verksamhetsuppföljning vid Socialpsykiatrin (Boendestöd, Kompassens särskilda boendestöd och Sysselsättningen) organiserad inom LSS-verksamheten. Uppföljningen utgår från aktuella bestämmelser och intentioner. Kommunens socialpsykiatri innefattar tre verksamheter, Boendestöd, Kompassens särskilda boendestöd samt Sysselsättningen, som vänder sig till personer med psykiska funktionsnedsättningar och som tillhör psykiatrireformens målgrupp. Verksamheterna inom socialpsykiatrin är sedan årsskiftet 2012/2013 organiserad inom LSS-verksamheten. Resultatet av uppföljningen redovisas i en rapport. Som en följd av resultatet har ett antal förslag till förbättringsåtgärder lämnats. Verksamheten ska inkomma med en åtgärdsplan på lämnade förslag på förbättringsåtgärder. Åtgärdsplan ska också inkomma på hur verksamheten ska arbeta med det nämndsmål som inte uppnåtts vid den individuella kvalitetsuppföljningen ( ) som avser delaktighet. Verksamhetsuppföljning Forts.

11 17 10 forts Dnr 2014/27 uppdrar åt Socialpsykiatrin, att mot bakgrund av genomförd uppföljning, senast inkomma med en åtgärdsplan på lämnade förslag till förbättringsåtgärder. Åtgärdsplan ska också inkomma på hur verksamheten ska arbeta med det nämndsmål som inte uppnåtts vid den individuella kvalitetsuppföljningen som avser delaktighet. Beslutet expedieras till: Socialpsykiatrin Handläggarenheten social omsorg LSS-verksamheten

12 18 11 Dnr 2014/14 LSS Förändring inom Personlig assistans LASS/LSS Kommunal har sagt upp ett lokalt kollektivavtal som reglerar jourtjänstgöring inom personlig assistans. Uppsägningen är från och med Det får betydande kostnadskonsekvenser som måste bli föremål för behandling i socialnämnden. Förvaltningen har efter majoritetens uppdrag tagit fram ett ärende till socialnämnden angående eventuell upphandling. Information har lämnats till berörd personal vid två tillfällen, risk- och konsekvensanalys är gjord. Ett viktigt påpekande är att kommunen efter en upphandling inte längre är utförare av personlig assistans d.v.s. man kan inte välja kommunen. Förvaltningen bedömer också att en eventuell upphandling får göras av extern konsult då egen handläggarkapacitet saknas under våren Förhandling jml. MBL 11 har skett Förhandlingen avslutades i oenighet mellan Kommunal och arbetsgivaren. Övriga arbestagarparter hade inga synpunkter på förslaget men ställde sig bakom Kommunals synpunkter på att valet att välja kommunal utförare försvinner. Socialförvaltningens skrivelse, Risk- och konsekvensanalys MBL-protokoll, Yrkanden Socialdemokraterna, Pia Ingvarsson m fl yrkar avslag till att ta fram ett förfrågningsunderlag för att konkurrensutsätta utförandet av kommunens personliga assistans enligt LSS/LASS. Merkostnaden på 3 miljoner finansieras genom att hos kommunstyrelsen ansöka om täckning ifrån kontot för oförutsedda utgifter. Inga Dahlati (FI) instämmer i socialdemokraternas yrkande. Anders Arenhag (V) yrkar avslag till förslaget. Sven Olsson (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag. Forts.

13 19 11 forts Dnr 2014/14 Ajournering Sammanträdet ajourneras mellan för interna överläggningar. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på de yrkanden som framkommit och finner att socialnämnden beslutat i enlighet med Sven Olssons yrkande, dvs i enlighet med förvaltningens förslag. Omröstning begärs. Ordföranden meddelar att Sven Olssons yrkande är huvudförslag. Propositionsordning motförslag till huvudförslag Ordföranden ställer härefter proposition på yrkande från Socialdemokraterna, Pia Ingvarssons m fl med instämmande av Inga Dahlati (FI) respektive Anders Arenhags (V) yrkande och finner att socialnämnden beslutat att socialdemokraternas med instämmande av Inga Dahlati (FI) skall utgöra motförslag till huvudförslaget. Omröstning godkänner följande propositionsordning: JA för Sven Olssons yrkande NEJ för Pia Ingvarssons m fl yrkande forts.

14 20 11 forts Dnr 2014/14 Med 6 JA-röster för Sven Olssons yrkande mot 5 NEJ-röster för Pia Ingvarssons m fl yrkande har socialnämnden beslutat i enlighet med förvaltningens förslag. Ledamot Ja Nej Avstår Marie Linde Strömberg (M) x Sven Olsson (M) x Ulla Nilsson (M) x Kristina Rosenqvist (M) x Ingela Nilsson (C) x Christer Persson (ÖP) x Pia Ingvarsson (S) x Jan Vokoun (S) x Anita Olsson (S) x Inga Dahlati (FI) x Anders Arenhag (V) x Resultat 6 5 beslutar ge förvaltningen i uppdrag att ta fram ett förfrågningsunderlag för att konkurrensutsätta utförandet av kommunens personliga assistans enligt LSS/LASS. Reservationer Socialdemokraterna; Pia Ingvarsson, Jan Vokoun och Anita Olsson reserverar sig skriftligt mot beslutet. Anders Arenhag (V) reserverar sig skriftligt mot beslutet. forts.

15 21 11 forts Dnr 2014/14 Protokollsanteckning godkänner att Inga Dahlati (FI) gör följande protokollsanteckning: FI kommer inte delta i några som helst beslut som drar undan tryggheten för de personliga assistenterna och deras uppdragsgivare, brukarna. Att majoriteten har haft svårt att få ihop en rimlig budget skal inte de mest välfärdsberoende straffas för. Att driva idén om att sälja ut assistansen till privata entreprenörer tyder inte bara på en brist på empati utan även en okunskap om assistenternas och brukarnas vardag. Det är kortsiktigt tänkande och går dessutom stick i stäv med majoritetens stora ord om valfrihet. Beslutet expedieras till: LSS-verksamheten

16

17

18

19 22 12 Dnr 2014/24 Lokal värdegrund inom Vård och omsorg, förslag I augusti 2012 ansökte Vård och omsorg om statsbidrag till prestationsersättning gällande värdegrundsarbete och värdighetsgarantier. En projektgrupp togs fram där man skulle lämna förslag till lokal värdegrund till socialnämndens sammanträde december 2013 All personal inom Vård och omsorg har genomgått studiecirkel och varit delaktiga i att ta fram en lokal värdegrund. Den lokala värdegrunden gestaltas och fördjupas i form av ett träd där sillarna i trädet är viktiga begrepp för att kunna uppnå den lokala värdegrunden. Socialförvaltningens skrivelse, Beskrivning av arbetet med att ta fram lokal värdegrund Lokal värdegrund antar förslaget till lokal värdegrund för Vård och omsorg i Simrishamns kommun, Beslutet expedieras till: Ansvarsenheterna inom vård och omsorg Handläggarenheten social omsorg MAS

20 23 13 Dnr 2013/268 Medborgarförslag från Margareta Arvidson om att personer som fyllt 75 år ska ha rätt att få 6 timmars hjälp per månad utan biståndsbedömning Kommunfullmäktige har för beredning och beslut av socialnämnden överlämnat ett medborgarförslag från Margareta Arvidson om att kommunen skall införa att personer över 75 år, eller äldre, skall få t.ex. 6 timmars hjälp/månad om hon/han önskar det. Insatsen skall göras utan biståndsbedömning och med ordinarie taxa. I förslaget hänvisas till Linköpings kommun. beslutade bjuda in Margareta Arvidson för en presentation av medborgarförslaget och i avvaktan på detta bordlades ärendet. Margareta Arvidson har tackat nej till inbjudan. Socialförvaltningen har tittat på hur man gör i Linköpings kommun samt det meddelandeblad 4/2013 från socialstyrelsen som behandlar frågan om hemtjänstinsatser av servicekaraktär. Socialförvaltningen anser att andemeningen i medborgarförslaget är positivt genom att sträva mot att ge individen största möjliga inflytande. Förvaltningen kommer att ha med detta i det fortsatta arbetet med Vård- och omsorgsplanen, men mot bakgrund av det osäkra rättsläget bör förslaget inte genomföras. Medborgarförslag och KF beslut Socialförvaltningens skrivelse, Forts.

21 24 13 forts Dnr 2013/268 överlämnar förvaltningens skrivelse till Margareta Arvidson som svar på medborgarförslaget om rätt att få 6 timmars hjälp per månad utan biståndsbedömning. Medborgarförslaget skall därmed anses besvarat. Beslutet expedieras till: Margareta Arvidson

22 25 14 Dnr 2013/269 Medborgarförslag från Margareta Arvidson om subventionerad lunch för äldre personer Kommunfullmäktige har för beredning och beslut av socialnämnden överlämnat ett medborgarförslag från Margareta Arvidsson om att subventionerad lunch på kommunens restauranger utreds och införes. beslutade bjuda in Margareta Arvidson för en presentation av medborgarförslaget och i avvaktan på detta bordlades ärendet. Margareta Arvidson har tackat nej till inbjudan Socialförvaltningen har undersökt hur Köpenhamns kommun har löst kostfrågan för de äldre som inte kan stå för matlagningen själva samt vad som anges i socialtjänstlagen och kommunallagen. I ett förslag till svar uttalas att resurserna i första hand måste satsas på de pensionärer som inte kan ta sig till restaurang, dagcentral eller affär. Detta område skall socialnämnden, enligt sin verksamhetsplan, arbeta med under Målet är att höja kvalitén och öka valfriheten. Medborgarförslag och KF beslut Socialförvaltningens skrivelse, överlämnar förvaltningens skrivelse till Margareta Arvidson som svar på medborgarförslaget om subventionerad lunch för äldre personer. Medborgarförslaget skall därmed anses besvarat. Beslutet expedieras till: Margareta Arvidson

23 26 15 Dnr 2012/156 Vård och omsorg Hemtagningsteam inom vård och omsorg beslutade den 24 januari 2013 att ge socialförvaltningen i uppdrag att arbeta vidare med ett hemtagningsteam/mottagningsteam inför budget Uppdraget ligger kvar, men förutsättningarna har ändrats. Det är därför rimligt att nämnden upphäver beslutet. I budget och verksamhetsplan för 2014 finns angivet att kommunens rehabiliteringsorganisation skalls ses över under Samtidigt ingår socialchefen i den grupp som håller på att se över samverkansöverenskommelsen mellan region Skåne och kommunerna gällande hemsjukvården. Kunskaperna från detta göra att uppdraget om hemtagningsteam bör upphävas. s beslut Socialförvaltningens skrivelse upphäver det beslut om hemtagningsteam etc som fattades den 24 januari Översynen av rehabiliteringsverksamheten påbörjas när man kan se hur den nya överenskommelsen kring hemsjukvården kan komma att se ut. Beslutet expedieras till: Handläggarenheten social omsorg Vård och omsorgschefen Hälso- och sjukvårdsenheten, Rehab

24 27 16 Dnr 2013/69 Redovisning Omvårdnadslyftet 2013 och ansökan för 2014 redovisar fortbildning som genomförts 2013 med statsbidrag i form av Omvårdnadslyftet samt ansöker om ytterligare statsbidrag för fortbildning under erhöll socialförvaltningen 700 tkr i statsbidrag för fortbildning via Omvårdnadslyftet. Under 2013 slutfördes utbildning till undersköterska för personal utan utbildning. Dessutom har tre undersköterskor genomfört utbildning till sk Silviasystrar. Hösten 2013 har även fortbildning erbjudits personal inom funktionshinderomsorg. Genomförda utbildningar har redovisats till socialstyrelsen och de poäng som uppnåtts innebär att förvaltingen kan tillgodoräkna sig det erhållna statsbidraget. Under 2014 fortsätter Demensvård till undersköterskor samt fortbildning för personal inom funktionshinderomsorg. Socialförvaltningen har ansökt om 300 tkr i stasbidrag från Omvårdnadslyftet för att genomföra utbildningar Socialförvaltningens skrivelse med bilagor godkänner 2013 års redovisning samt ansökan om statsbidrag 2014 till socialstyrelsen avseende Omvårdnadslyftet. Beslutet expedieras till: Socialstyrelsen Vård och omsorgsavdelningen LSS-verksamheten

25 28 17 Dnr 2013/41 Vård och Omsorg Statistik december 2013 Redovisas statistik avseende verkställda och icke verkställda beslut om korttidsboende, verkställda och icke verkställda beslut om särskilt boende, betalningsansvar, lediga platser i särskilt boende samt antalet trygghetslarm för december Statistik december 2013 Statistiken för december 2013, läggs till handlingarna.

26 29 18 Dnr 2013/311 Samverkansavtal mellan Brottsoffer- och kvinnojouren i sydöstra Skåne och Simrishamns kommun Brottsoffer- och Kvinnojouren i sydöstra Skåne har inkommit med ett avtalsförslag för 2014 och en begäran om ekonomiskt bidrag med kr från Simrishamns kommun. Förvaltningen har sedan tidigare ett avtal med BOJ som förlängs från år till år. Begäran om ekonomiskt bidrag för 2014 är kr, en höjning med kr från föregående år. Socialförvaltningens skrivelse, Samverkansavtal för 2014 beslutar ärendet till april månads sammanträde för att behandlas samtidigt som övriga bidragsansökningar. Beslutet expedieras till: Brottsoffer och Kvinnojouren i Sydöstra Skåne

27 30 19 Dnr 2013/289 Ersättningar enligt resursfördelningssystemen 2014 Socialförvaltningen har tagit fram ett förslag till ersättningsnivåer i resursfördelningssystem för särskilt boende och ordinärt boende inom vård och omsorg. Förslaget avser både kommunal vård och omsorg och utförare enligt LOV. Till detta kommer ersättningsnivåerna för boendestödet inom LSS-verksamheten. Förslag till ersättningsnivåer. fastställer ersättningsnivåerna i resursfördelningssystem inom vård och omsorg samt för boendestödet inom LSS i enlighet med förvaltningens förslag. Beslutet expedieras till: Vård och omsorgsavdelningen LSS-verksamheten Ansvarsenheterna inom Vård och omsorg Boendestödet inom LSS Handläggarenheten social omsorg Förenade Care AB Aleris Omsorg AB Administrativa enheten

28 31 20 Dnr 2014/31 Överföring av investeringsmedel från 2013 till 2014 hade år 2013 en investeringsbudget på totalt tkr. Av denna summa återstår 1 397,7 tkr. Förvaltningen föreslår att tkr av icke förbrukare investeringsmedel 2013 överförs till år 2014 att användas till följande: - Inventarier till bl a vård och omsorg, inköp av bärbara datorer till handläggarenheten samt kontorsinventarier inom individ- och familjeomsorgen 975 tkr - Trygghetsskapande IT-produkter 345 tkr - Inventarier socialförvaltningen 77 tkr. Socialförvaltningens förslag -FÖRSLAG godkänner socialförvaltningens förslag och hemställer hos kommunstyrelsen/kommunfullmäktige om att få överföra tkr från 2013 års investeringsbudget till investeringsbudget Beslutet expedieras till: Kommunstyrelsen/kommunfullmäktige

29 32 21 Dnr Protokoll från möte med kommunala pensionärsrådet , information Kommunala pensionärsrådet (KPR) hade sammanträde Protokollet från mötet redovisas som information. KPR protokoll från möte Kommunala pensionärsrådets protokoll, , läggs till handlingarna.

30 33 22 Dnr Kurser/konferenser 1. Inspektionen för vård och omsorg, inbjudan till tillsynsåterföring och dialog den 24 februari 2014 (förmiddag eller eftermiddag), i Malmö. 2. Sveriges Kommuner och Landsting, inbjudan till Arbetsmarknads- och Näringslivsdagarna 2014, 3 4 april 2014 i Uppsala. 3. Kommunförbundet Skåne i samverkan med Region Skåne m fl, inbjudan till konferens Kommunalt och idéburet medskapande den 11 mars 2014 (eftermiddag) i Eslöv. 4. Regionförbundet Södra Småland, inbjudan till konferens Ett tillgängligt samhälle för alla den 27 maj 2014 på Hotell Tylösand i Halmstad. 5. Konferensutvecklingsinstitutet inbjudan till rikskonferensen Framtidens äldreomsorg maj 2014 i Stockholm. 6. Socialdepartementet och Sveriges Kommuner och Landsting, inbjudan till nationell konferens mars 2014 i Stockholm Att göra skillnad för äldre. Kursinbjudningar Maria Linde Strömberg (M) och Pia Ingvarsson (S) deltar i Socialdepartementets konferens i Stockholm den mars 2014 Att göra skillnad för äldre Övriga inbjudningar läggs till handlingarna.

31 34 23 Dnr Aktuell information Information i följande frågor lämnas muntligt på sammanträdet: 1. Arbetsmarknadsinsatser diskussioner pågår om hur man skall organisera arbetet med arbetsmarknadsfrågor i kommunen. Ett förslag kommer att lämnas som innebär att ett samverkansorgan bildas där deltagare från berörda myndigheter ingår. 2. Projekt Heltidstjänst med möjlighet till deltid. Arbetet pågår. En projektledare har anställts efter intern rekrytering. 3. Lokalfrågan. Finns tre olika alternativ till hur Österlengymnasiet skall användas. Ett alternativ är att fastigheten rivs och där blir bostadsbyggelse. Ett förslag är att samtliga mellanstadieelever flyttar in till Simrishamn och högstadieeleverna går på Österlengymnasiet. Ett tredje alternativ är att Österlengymnasiet blir ett gemensamt kommunhus för samtliga förvaltningar. De olika alternativen skall nu kostnadsberäknas. 4. Trygghetslarm Vård och omsorgschefen lämnar information om hur situationen med trygghetslarm ser ut i vår kommun. I dag har vi larmmottagning i kommunhuset: Det är inga problem med vanliga analoga larm i det analoga nätet. I vår kommun kan man välja mellan analogt trygghetslarm eller trygghetslarm via GSM-nätet. Vi har daglig provning av alla larm. Länktest sker vartannat dygn. Personal har rutiner för hur man hanterar detta. Information kommer att gå ut i Österlenmagasinet nästa vecka där våra kommuninvånare informeras om vad som gäller beträffande trygghetslarm i Simrishamns kommun. Muntlig information Den muntliga informationen läggs till handlingarna.

32 35 24 Dnr Meddelanden Följande meddelanden redovisas: 1. Sveriges Kommuner och Landsting, överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting om fortsatta insatser för att främja en mer jämlik hälso- och sjukvård, Sveriges Kommuner och Landsting, överenskommelse mellan Staten och Sveriges Kommuner och Landsting om att stärka barnets rättigheter i Sverige. 3. Sveriges Kommuner och Landsting, överenskommelse för 2014 mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting om stöd till evidensbaserad praktik för god kvalitet inom socialtjänsten. 4. Sveriges Kommuner och Landsting, överenskommelse mellan statens och Sveriges kommuner och landsting om fördjupade medicinska utredningar Sveriges Kommuner och Landsting, överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting om förbättrad patientsäkerhet Sveriges Kommuner och Landsting, cirkulär 13:60 ändring i folkbokföringslagen. 7. Sveriges Kommuner och Landsting, cirkulär 13:66 information om tecknade överenskommelser inom socialtjänst och närliggande hälso- och sjukvård avseende en fortsättning av pågående utvecklingsarbeten under Sveriges Kommuner och Landsting, information om statliga stimulansmedel aktuella för Skåne län genom överenskommelser mellan SKL och regeringen Sveriges Kommuner och Landsting, information om prestationsbaserade medel gällande överenskommelsen om sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre 2013.Vård 10. Statistiska Centralbyrån, angående utjämning av LSS-kostnader mellan kommuner utjämningsåret Socialstyrelsen, angående inventering av verksamheter i kommunernas äldreomsorg.

33 36 24 forts Dnr 12. Socialstyrelsen, information om ny kartläggning som visar att strukturer för stöd till barn och unga som plötsligt mister en förälder är bristfälliga och ansvarsfördelningen oklar. 13. Socialstyrelsen, rapport om Primärvårdens ansvar och insatser för de mest sjuka äldre. 14. Vårdanalys, information om rapport produktivitetsskillnader i äldreomsorgen. 15. Inspektionen för vård och omsorg, information om rapport om iakttagelser i HVB och LSS-boende för barn och unga. 16. SOS-Alarm, information om att journummer för försvunna barn införs i Sverige. 17. Kommunfullmäktige, beslut om nämndsmål Kommunfullmäktige, beslut om investeringsbudget Kommunfullmäktige, beslut om styrdokument för hantering av medlen för socialt förebyggande insatser. 20. Kommunfullmäktige, beslut om policy för sponsring. 21. Kommunfullmäktige, beslut beslut om ny ordförande i socialnämnden mm 22. Nationellt kompetenscentrum anhöriga, nyhetsbrev 4/ Näringslivsnyheter Redovisade meddeladen läggs till handlingarna.

Ann-Christin Bingåker. Stefan Lamme. Pia Ingvarsson 2011-02-02

Ann-Christin Bingåker. Stefan Lamme. Pia Ingvarsson 2011-02-02 2011-01-11 1 (12) Plats och tid Socialförvaltningen, tisdagen den 11 januari 2011 kl. 9.00 11.15 Beslutande Enl särskild förteckning, sid 2 Övriga närvarande Enl särskild förteckning, sid 2 Utses att justera

Läs mer

Socialförvaltningen, Simrishamn, kl 09.00 11.50. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Ann-Christine Bingåker

Socialförvaltningen, Simrishamn, kl 09.00 11.50. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Ann-Christine Bingåker 1 1 Plats och tid Socialförvaltningen, Simrishamn, kl 09.00 11.50 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

Socialförvaltningen, Simrishamn, kl Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2

Socialförvaltningen, Simrishamn, kl Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2 1 1 Plats och tid Socialförvaltningen, Simrishamn, kl 09.00 12.15 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

Socialförvaltningen, Simrishamn, 22 mars 2011 kl. 9.00 12.05, 13.15-14.40 (sammanträdet ajournerat mellan 10.05 10.10) Beslutande

Socialförvaltningen, Simrishamn, 22 mars 2011 kl. 9.00 12.05, 13.15-14.40 (sammanträdet ajournerat mellan 10.05 10.10) Beslutande 2011-03-22 1 (22) Plats och tid Socialförvaltningen, Simrishamn, 22 mars 2011 kl. 9.00 12.05, 13.15-14.40 (sammanträdet ajournerat mellan 10.05 10.10) Beslutande Enl särskild förteckning, sid 2 Övriga

Läs mer

Socialförvaltningen, Simrishamn, tisdagen den 27 mars kl. 9.00 12.00

Socialförvaltningen, Simrishamn, tisdagen den 27 mars kl. 9.00 12.00 2012-03-27 1 (22) Plats och tid Socialförvaltningen, Simrishamn, tisdagen den 27 mars kl. 9.00 12.00 Beslutande Enl särskild förteckning, sid 2 Övriga närvarande Enl särskild förteckning, sid 2 Utses att

Läs mer

Socialförvaltningen, Simrishamn, tisdagen 4 september 2012 kl

Socialförvaltningen, Simrishamn, tisdagen 4 september 2012 kl 2012-09-04 1 (22) Plats och tid Socialförvaltningen, Simrishamn, tisdagen 4 september 2012 kl. 9.00 12.30 Beslutande Enl särskild förteckning, sid 2 Övriga närvarande Enl särskild förteckning, sid 2 Utses

Läs mer

Ann-Christin Bingåker. Stefan Lamme. Pia Ingvarsson 2011-06-16

Ann-Christin Bingåker. Stefan Lamme. Pia Ingvarsson 2011-06-16 2011-05-24 1 (21) Plats och tid Socialförvaltningen, Simrishamn, tisdagen den 24 maj kl. 9.00 11.05 Beslutande Enl särskild förteckning, sid 2 Övriga närvarande Enl särskild förteckning, sid 2 Utses att

Läs mer

Socialförvaltningen, kl 09.00 12.25. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2

Socialförvaltningen, kl 09.00 12.25. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2 1 1 Plats och tid Socialförvaltningen, kl 09.00 12.25 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats och tid

Läs mer

Socialförvaltningen, Simrishamn, kl 09.00-12.25. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2

Socialförvaltningen, Simrishamn, kl 09.00-12.25. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2 1 1 Plats och tid Socialförvaltningen, Simrishamn, kl 09.00-12.25 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Pia Ingvarsson

Läs mer

Ann-Christine Bingåker. Maria Linde Strömberg 2014-11-21

Ann-Christine Bingåker. Maria Linde Strömberg 2014-11-21 1 Plats och tid Socialförvaltningen, Simrishamn, kl 09.00 12.10 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Pia Ingvarsson Socialförvaltningen

Läs mer

Socialförvaltningen, Simrishamn, kl 09.00-12.05

Socialförvaltningen, Simrishamn, kl 09.00-12.05 1 1 Plats och tid Socialförvaltningen, Simrishamn, kl 09.00-12.05 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

Pia Ingvarsson Torsdagen den 23 september 2010. Ann-Christin Bingåker. Stefan Lamme. Pia Ingvarsson 2010-10-16

Pia Ingvarsson Torsdagen den 23 september 2010. Ann-Christin Bingåker. Stefan Lamme. Pia Ingvarsson 2010-10-16 2010-09-23 1 (13) Plats och tid Socialförvaltningen, torsdagen den 23 september 2010 kl. 9.00 11.45 Enl särskild förteckning, sid 2 Övriga närvarande Enl särskild förteckning, sid 2 Utses att justera Justeringens

Läs mer

Ann-Christine Bingåker. Pia Ingvarsson 2015-01-31

Ann-Christine Bingåker. Pia Ingvarsson 2015-01-31 1 1 Plats och tid Socialförvaltningen, kl 09.00-10.50 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats och tid

Läs mer

Socialförvaltningen, Simrishamn, kl. 09.00-12.30. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2

Socialförvaltningen, Simrishamn, kl. 09.00-12.30. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2 1 1 Plats och tid Socialförvaltningen, Simrishamn, kl. 09.00-12.30 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens

Läs mer

Socialförvaltningen, kl 09.00 12.50. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Ann-Christine Bingåker.

Socialförvaltningen, kl 09.00 12.50. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Ann-Christine Bingåker. 1 1 Plats och tid Socialförvaltningen, kl 09.00 12.50 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats och tid

Läs mer

Socialförvaltningen, Simrishamn, 21 oktober 2011 kl

Socialförvaltningen, Simrishamn, 21 oktober 2011 kl 2011-10-21 1 (21) Plats och tid Socialförvaltningen, Simrishamn, 21 oktober 2011 kl. 14.00 16.45 Beslutande Enl särskild förteckning, sid 2 Övriga närvarande Enl särskild förteckning, sid 2 Utses att justera

Läs mer

Socialförvaltningen, Simrishamn, 18 december 2012, 9.00 15.30 ( avbrott för lunch 12.00-13.30

Socialförvaltningen, Simrishamn, 18 december 2012, 9.00 15.30 ( avbrott för lunch 12.00-13.30 2012-12-18 1 (21) Plats och tid Socialförvaltningen, Simrishamn, 18 december 2012, 9.00 15.30 ( avbrott för lunch 12.00-13.30 Beslutande Enl särskild förteckning, sid 2 Övriga närvarande Enl särskild förteckning,

Läs mer

Ann-Christin Bingåker. Stefan Lamme. Pia Ingvarsson

Ann-Christin Bingåker. Stefan Lamme. Pia Ingvarsson 2010-04-26 1 (14) Plats och tid Socialförvaltningen, måndagen den 26 april 2010 kl. 18.00 19.45 Beslutande Enl särskild förteckning, sid 2 Övriga närvarande Enl särskild förteckning, sid 2 Utses att justera

Läs mer

Ulla Nilsson Socialförvaltningen, torsdagen den 17 december Ann-Christin Bingåker. Pia Ingvarsson. Ulla Nilsson

Ulla Nilsson Socialförvaltningen, torsdagen den 17 december Ann-Christin Bingåker. Pia Ingvarsson. Ulla Nilsson 2009-12-17 1 (17) Plats och tid Socialförvaltningen, torsdagen den 17 december 2009 kl. 9.00 11.50 Beslutande Enl särskild förteckning, sid 2 Övriga närvarande Enl särskild förteckning, sid 2 Utses att

Läs mer

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2015-04-29. Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.00 15.55 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare.

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2015-04-29. Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.00 15.55 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare. Sida 1/13 Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.00 15.55 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Krister Olsson (S), ordförande Håkan Andersson (C), vice ordförande Pernilla Ekelund (FP), tjg

Läs mer

Sammanträdesdag Sida

Sammanträdesdag Sida 2014-01-29 Innehåll SN AU 1 Tillkommande ärenden... 2 SN AU 2 Revisionsrapport gällande granskning av samverkan mellan kommun och landsting avseende psykisk ohälsa bland barn och unga... 3 SN AU 3 Föregående

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Socialnämnden 2007-05-22 1 (17) Socialkontoret, kl. 9.00 10.50

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Socialnämnden 2007-05-22 1 (17) Socialkontoret, kl. 9.00 10.50 2007-05-22 1 (17) Plats och tid Socialkontoret, kl. 9.00 10.50 Beslutande Övriga närvarande: Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Stefan Lamme (m) Pia Ingvarsson (s) Anita Svensson

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen, kl

Barn- och utbildningsförvaltningen, kl Plats och tid Barn- och utbildningsförvaltningen, kl. 10.30-11.40 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

Sven Olsson (M) Anders Larsson (S) Jan-Evert Nilsson (C) Roland Thord (MP)

Sven Olsson (M) Anders Larsson (S) Jan-Evert Nilsson (C) Roland Thord (MP) 2010-06-30 1 (22) Plats och tid Socialförvaltningen, onsdagen den 30 juni 2010 kl. 9.00 13.15 Beslutande Enl särskild förteckning, sid 2 Övriga närvarande Enl särskild förteckning, sid 2 Utses att justera

Läs mer

Vård- och omsorgsutskottet

Vård- och omsorgsutskottet Sida 1/8 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået, kl. 14.30 16.00 Beslutande Övriga deltagare Krister Olsson (S), ordförande Anette Hallberg (S) Eva Olofsson (C) Pernilla Ekelund (FP) Susanne Rosenström,

Läs mer

Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Ann-Christine Bingåker. Christer Persson. Pia Ingvarsson 2014-01-11

Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Ann-Christine Bingåker. Christer Persson. Pia Ingvarsson 2014-01-11 1 1 Plats och tid Socialförvaltningen, kl 09.00 - Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats och tid Pia

Läs mer

Socialnämnden. Lars G Andersson (S), Gunnar Hagström (S), Eleonor Westlund (C) 78-80, Maivor Norgren (M) och Mona Stavholt (KD)

Socialnämnden. Lars G Andersson (S), Gunnar Hagström (S), Eleonor Westlund (C) 78-80, Maivor Norgren (M) och Mona Stavholt (KD) Socialnämnden 1 (10) Plats och tid Kommunhuset, Hellqvistsalen, Kungsör, tisdagen den 24 november 2009, klockan 13.15 16.15. Ajournering 14.30-14.50 ande Görel Nilsson ordförande (S), Carina Granberg (S),

Läs mer

Gunnel Orselius-Dahl (FP), ordförande Marie-Louise Löwenbeck (M) vice ordförande Ing-Marie Elfström (S)

Gunnel Orselius-Dahl (FP), ordförande Marie-Louise Löwenbeck (M) vice ordförande Ing-Marie Elfström (S) Socialnämndens arbetsutskott 2010-08-10 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Frösundarummet, Socialförvaltningen, Tuna torg 15, Vallentuna, tisdagen den 10 augusti kl. 15.00-16.15

Läs mer

Övriga Elisabeth Eriksson 40 Bosse Svensson, social- och utbildningschef. Justeringstid Socialkontoret 2009-04-30 kl. 07.30 Paragrafer 37-48

Övriga Elisabeth Eriksson 40 Bosse Svensson, social- och utbildningschef. Justeringstid Socialkontoret 2009-04-30 kl. 07.30 Paragrafer 37-48 Sida 1 Sammanträdesdatum 2009-04-22 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 15.00 16.40 Beslutande Eva Aronsson (C), ordförande Pia Fahlgren (C) Erik Mali (S) Kerstin Karlberg (S) Lena Brolin (M) Stefan

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 12 Plats och tid Kommunhuset, Lessebo onsdagen den 25 september 2013 kl 14.00-16.15 ande Övriga deltagare Mats Högberg ordf (s) Angelica Karlsson (c) Emil Wetterling (s) Anita Davoust (m) Leif

Läs mer

Magnus Lander (mp) Håkan Andersson Inger Karlsson Ulla Johansson, 40 Yvonne Högrud, 41. Solveig Eriksson Socialförvaltningen 2011-04-29

Magnus Lander (mp) Håkan Andersson Inger Karlsson Ulla Johansson, 40 Yvonne Högrud, 41. Solveig Eriksson Socialförvaltningen 2011-04-29 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (12) 2011-04-26 Plats och tid Kullängen, Hallsberg, kl 08.30-09.50 Beslutande Magnus Andersson (s) Gunnel Hedström (s) Roland Johansson (s) Inger Larsson (s) Inga-Lill Thim

Läs mer

Kenneth Tinglöf (KD)

Kenneth Tinglöf (KD) Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2016-09-30 Plats och tid: Folkets hus i Trosa, 12.30 16.00 ande ledamöter: Inte tjänstgörande ersättare: Martina Johansson (C), ordf. Ricken

Läs mer

Socialförvaltningen, Simrishamn, tisdagen den 24 april 2012 kl. 9.00 11.55

Socialförvaltningen, Simrishamn, tisdagen den 24 april 2012 kl. 9.00 11.55 2012-04-24 1 (26) Plats och tid Socialförvaltningen, Simrishamn, tisdagen den 24 april 2012 kl. 9.00 11.55 Beslutande Enl särskild förteckning, sid 2 Övriga närvarande Enl särskild förteckning, sid 2 Utses

Läs mer

Socialnämnden 2007-08-21 1 (11)

Socialnämnden 2007-08-21 1 (11) Sammanträdesdatum Blad Socialnämnden 2007-08-21 1 (11) Plats och tid Socialförvaltningen, Stora Torget, 2007-06-12, kl. 13.00-14.45 Beslutande Sune Frisk, ordförande Britt-Marie Wall Rolf Wennerlöf Anita

Läs mer

Vård- och omsorgsutskottet

Vård- och omsorgsutskottet Sida 1/13 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået, kl. 13.30 14.55 Beslutande Övriga deltagare Krister Olsson (S), ordförande Anette Hallberg (S) Eva Olofsson (C), vice ordförande Pernilla Ekelund (FP)

Läs mer

PROTOKOLL 2015-01-26

PROTOKOLL 2015-01-26 Tid och plats Beslutande Ledamöter Ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Övriga Justering Justerare Måndag 26 januari 2015 kl. 17.00 18.30 i konferensrum Yngern Nykvarns kommunhus. Peter Ohlsson

Läs mer

Kommunhuset vån 3, Sunnangränd 4, Tyresö

Kommunhuset vån 3, Sunnangränd 4, Tyresö TYRESÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats och tid Kommunhuset i Tyresö, sammanträdesrummet Myggdalen, plan 1 Onsdagen den 29 augusti 2007 kl 19.00-20.50 Beslutande Se närvarolista Övriga deltagare

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 11 Plats och tid Kommunhuset, Lessebo onsdagen den 28 augusti 2013 kl 14.00 16.00 ande Övriga deltagare Utses att justera Mats Högberg ordf (s) Angelica Karlsson (c) Per-Magnus Pettersson (m)

Läs mer

Vård- och omsorgsutskottet

Vård- och omsorgsutskottet Sida 1/10 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået, kl. 13.30 16.20 Ajournering 14.20-14.30 Beslutande Ersättare Övriga deltagare Karl-Erik Kruse (S), ordförande Eva Olofsson (C), vice ordförande Ingrid

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ

ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Socialnämnden 2015.02.18 1 Plats och tid Stora sammanträdesrummet vårdcentralen kl 13.30-15.51 ande Övriga deltagande Fredrik Pettersson (S) Mikael Hernborg (S) Jan Sahlström (S) Ulf Genitz (C) Birgitta

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Socialnämnden 2006-02-22 1 (22) Socialkontoret, kl. 9.00 13.15

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Socialnämnden 2006-02-22 1 (22) Socialkontoret, kl. 9.00 13.15 2006-02-22 1 (22) Plats och tid Socialkontoret, kl. 9.00 13.15 Beslutande Stefan Lamme (m) Pia Ingvarsson (s) Anita Svensson (c) tjänstgörande ersättare för Ulf Johansson (c) 17-35 Cecilia Edman (öp) 17-33

Läs mer

Sammanträdesdatum Sida 1-10

Sammanträdesdatum Sida 1-10 Sammanträdesdatum Sida 1-10 Socialnämnden 2013-01-30 Plats och tid Socialkontoret, konferensrum Älven, kl 08.30-09.45 ande Bernt Persson (S), ordförande Christina Bröms (C) Christiane Djäken (M) Terje

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen (11) Enligt särskild förteckning, sid 2. Enligt särskild förteckning, sid 2

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen (11) Enligt särskild förteckning, sid 2. Enligt särskild förteckning, sid 2 2006-12-29 1 (11) Plats och tid Rådhuset, kl 08.30-09.20 Beslutande Enligt särskild förteckning, sid 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sid 2 Utses att justera Justeringens plats och tid

Läs mer

PROTOKOLL 2014-04-07

PROTOKOLL 2014-04-07 Tid och plats Beslutande Ledamöter Ersättare Övriga närvarande Ersättare Måndag 7 april 2014 kl. 17.00-18.25 i konferensrum Yngern Nykvarns kommunhus. Björn Håkansson (m), ordförande Jan Linderhielm (np)

Läs mer

Fernando Germond Corrêa Susanne Wirstedt Johansson Alexander Ramsing 107-110 Karin Johansson 115, 112-113 Karin Svensson 111 Viktoria Karlsson 115

Fernando Germond Corrêa Susanne Wirstedt Johansson Alexander Ramsing 107-110 Karin Johansson 115, 112-113 Karin Svensson 111 Viktoria Karlsson 115 Plats och tid Kommunhuset, Lessebo onsdagen den 23 september 2015 kl. 14:00-16:00 ande Övriga deltagare Utses att justera Lars Altgård, ordf. (s) Emil Wetterling (s) Jim Lindberg (s) Gull-Britt Sandefors

Läs mer

Verksamhetsuppföljning Kvarngatan 2014-01-30

Verksamhetsuppföljning Kvarngatan 2014-01-30 Verksamhetsuppföljning Kvarngatan 2014-01-30 Malin Rehnstam Kvalitetscontroller Sofia Spetz Avdelningschef Handläggarenheten Elisabeth Rubin MAS 1 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Kvarngatans gruppboende ligger

Läs mer

Ann-Christin Bingåker. Stefan Lamme. Pia Ingvarsson 2009-09-17

Ann-Christin Bingåker. Stefan Lamme. Pia Ingvarsson 2009-09-17 2009-08-26 1 (21) Plats och tid Socialförvaltningen, onsdagen den 26 augusti 2009 kl. 9.00 11.20 Beslutande Enl särskild förteckning, sid 2 Övriga närvarande Enl särskild förteckning, sid 2 Utses att justera

Läs mer

Vård- och omsorgsutskottet

Vård- och omsorgsutskottet Sida 1/16 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået, kl. 13.30-16.30 Ajournering 14.45-15.00 Beslutande Ersättare Övriga deltagare Karl-Erik Kruse (S), ordförande Eva Olofsson (C), vice ordförande Ingrid

Läs mer

Christian Kruse Torsdagen den 17 mars 2016 klockan 08:00 10:30.

Christian Kruse Torsdagen den 17 mars 2016 klockan 08:00 10:30. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (22) Plats och tid ande Christian Kruse Torsdagen den 17 mars 2016 klockan 08:00 10:30. Kristina Cavetoft (S), 1:e vice ordförande Bengt Hedlund (SPI), 2:e vice ordförande Matilda

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden (8)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden (8) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2012-02-08 1(8) Plats och tid Kommunhuset, kl 14.00-18.30 ande Kent Lagrell (M), ordförande Jim Adolfsson (M) Stig Ottosson (M) Anders Kjellgren (M) Gun Simonsson (S) (S) Tommy

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Socialnämnden 2006-01-25 1 (17) Socialkontoret, kl. 9.00 12.00

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Socialnämnden 2006-01-25 1 (17) Socialkontoret, kl. 9.00 12.00 2006-01-25 1 (17) Plats och tid Socialkontoret, kl. 9.00 12.00 Beslutande Ersättare Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Stefan Lamme (m) Pia Ingvarsson (s) Ulf Johansson (c)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1(27)

Sammanträdesprotokoll 1(27) Sammanträdesprotokoll 1(27) Plats och tid Soc. konferens, Öjersbogården, 16.30-19.45 ande Christer Filipsson (FP), ordförande Inga-Stina Hesselius (S) Åke Andersson (V) Torsten Jansson (S) Ingrid Falquist

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(15) Plats och tid Yxningen, kommunhuset, kl. 08.30-11.00 Beslutande Ledamöter Thomas Lidberg (S) ordförande Mira Wedenberg (M) vice ordförande Sören Söderström (C) Carl Donnér

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Skutan Strömsvik tisdag kl. 08.15 12.15 Beslutande Ulla Wallering Fall (S) Bertil Eklund (NB) 58-61) Hans Jonsson (M) Rune Hallgren (C) Inga Ericsson (S) Helena Johansson

Läs mer

Socialförvaltningen, Simrishamn, tisdagen den 29 maj 15.30 18.35. (ajournering 17 50-17 55)

Socialförvaltningen, Simrishamn, tisdagen den 29 maj 15.30 18.35. (ajournering 17 50-17 55) 2012-05-29 1 (32) Plats och tid Beslutande Socialförvaltningen, Simrishamn, tisdagen den 29 maj 15.30 18.35. (ajournering 17 50-17 55) Enl särskild förteckning, sid 2 Övriga närvarande Enl särskild förteckning,

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Socialnämnden (13) Socialkontoret, kl

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Socialnämnden (13) Socialkontoret, kl 2006-10-25 1 (13) Plats och tid Socialkontoret, kl. 9.00 11.50 Beslutande Ersättare Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Stefan Lamme (m) Pia Ingvarsson (s) Ulf Johansson (c)

Läs mer

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15 ) Socialutskottet 2015-04-09

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15 ) Socialutskottet 2015-04-09 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15 ) Plats och tid Mogårdens äldreboende 11-12, Kommunhuset kl.13-16, torsdagen den 9 april 2015 Beslutande Marcus Schön (M), ordförande Diana Bergeskans (S), v ordförande

Läs mer

Eva Pettersson, nämndsekreterare Monica Hammar, socialchef Lena Larsson, äldreomsorgschef Linda Tolliner, ekonom. Eva Pettersson Sekreterare

Eva Pettersson, nämndsekreterare Monica Hammar, socialchef Lena Larsson, äldreomsorgschef Linda Tolliner, ekonom. Eva Pettersson Sekreterare Socialnämnden 2011-01-24 1 (10) 6-14 PLATS OCH TID Socialkontoret, Hagfors, kl 13.00 15.00 BESLUTANDE Åsa Johansson (S), ordförande Ulla Lundh (S) Margot Carlsson (S) Thomas Pettersson (S) Gunilla Östlund

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Socialnämnden 2006-03-22 1 (17)

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Socialnämnden 2006-03-22 1 (17) 2006-03-22 1 (17) Plats och tid Socialkontoret, kl. 9. 00 12.25. Sammanträdet ajournerat mellan 11.05 11.10 Beslutande Ersättare Stefan Lamme (m) Johan Åkesson (s) tjänstgörande ersättare för Pia Ingvarsson

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 93-100 Plats och tid Socialkontoret, kl. 16.00 17.35 ande Närvarande,ej tjänstgörande ledamöter Lisbet Westerberg (c) Cecilia Riveros Boström (m) Marianne Blom (c)

Läs mer

Sammanträdesdatum Sida 1-10

Sammanträdesdatum Sida 1-10 Sammanträdesdatum Sida 1-10 Socialnämnden 2012-04-18 Plats och tid Kommunstyrelserummet, Kommunhuset, Mora, kl 08.15-09:15 ande Övriga deltagare Bernt Persson (S), ordförande Christina Bröms (C) Christiane

Läs mer

Plats och tid Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset, kl. 18.30 21.00

Plats och tid Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset, kl. 18.30 21.00 2010-11-04 157 Plats och tid Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset, kl. 18.30 21.00 Beslutande Håkan Anderberg, (m), ordförande Ingrid Håkansson, (m), ledamot Henrik Kvennberg, (m), ledamot Lars Nihlén, (c),

Läs mer

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Socialnämnden 2009-08-26 2 SN 100 Dnr 5.09 700 Extra ärende Följande extra ärende godkännes till dagordningen. - Länsstyrelsens beslut 2009-06-04 ang ansökan om tillstånd att bedriva enskild verksamhet

Läs mer

Vård- och omsorgsutskottet

Vård- och omsorgsutskottet Sida 1/11 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået, kl. 13.30 16.15 Ajournering 15.05-15.15 Beslutande Ersättare Karl-Erik Kruse (S), ordförande Eva Olofsson (C), vice ordförande 22-25 Agneta Lenander (V),

Läs mer

Joakim Engström (MP), ordförande Berit Lind (S) Mathias Gerdin (AltBr) 76-80, Kay Stark (S) Gudrun Bengtsson (SD)

Joakim Engström (MP), ordförande Berit Lind (S) Mathias Gerdin (AltBr) 76-80, Kay Stark (S) Gudrun Bengtsson (SD) 1(29) Kommunstyrelsens omsorgsutskott Plats och tid Sammanträdesrummet i Vita huset, kl. 8.30 11.15 Beslutande Ledamöter Joakim Engström (MP), ordförande Berit Lind (S) Mathias Gerdin (AltBr) 76-80, 90-92

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Socialnämnden. Innehåll

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Socialnämnden. Innehåll Innehåll 66 Godkännande av ärendelista... 82 67 Handlingsplan för det ANDT-förebyggande arbetet i Jönköpings län 2017-2021 - remiss... 83 68 Om förenklat beslutsfattande och särskilda boendeformer för

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Anslags uppsättande: 2015-01-27 Anslags nedtagande: 2015-02-18

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Anslags uppsättande: 2015-01-27 Anslags nedtagande: 2015-02-18 Socialnämnden 2015-01-22 1 (12) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa, torsdagen 2015-01-22, kl. 9.30-12.05 Beslutande: Gruppmöte: 8.00-9.30 Roger Rydström (S), ordf. Else-Marie Frisk (S) Risto Laine (S)

Läs mer

Protokoll Sida 1 av 23

Protokoll Sida 1 av 23 Protokoll Sida 1 av 23 Plats och tid Polstjernan 9:00-11.00 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ledamöter Tjänstemän Per-Arne Frisk (S) Pirjo Jonsson (S) Alf Söderlund (S) Elisabeth

Läs mer

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida (12)

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida (12) 2014-03-12 1 (12) Plats och tid Älmhults kommunhus 12 mars 2014 kl. 13.00 14.45 Beslutande Vidar Lundbäck (C), ordförande Ann Johansson (S), andre vice ordförande Annelie Olin (C), t.o.m. 30 Viktor Emilsson

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 12 Plats och tid Kommunhuset, Lessebo måndagen den 26 maj 2014 kl 14.00 16.15 ande Lars Altgård, ordf (s) Gull-Britt Sandefors, v ordf (c) Charlotta Book (s) Jim Lindberg (s) Annette Åstrand

Läs mer

Kjell-Åke Nilsson (s) ordförande Bo Lundqvist (c) Robert Lindgren (s) Sandra Brändström (s) Marie Viberg (c)

Kjell-Åke Nilsson (s) ordförande Bo Lundqvist (c) Robert Lindgren (s) Sandra Brändström (s) Marie Viberg (c) Plats och tid Kommunkontoret 2015-02-09 kl 8.00 12:00 Beslutande Kjell-Åke Nilsson (s) ordförande Bo Lundqvist (c) Robert Lindgren (s) Sandra Brändström (s) Marie Viberg (c) Övriga deltagare David Grahn

Läs mer

Socialnämnden (12) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, kl. 8:30-11:00

Socialnämnden (12) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, kl. 8:30-11:00 Socialnämnden 2014-09-09 1 (12) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, 2014-09-09 kl. 8:30-11:00 Beslutande Britt-Marie Wall, ordförande Sune Frisk Christina Persson Christer Olsson

Läs mer

Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30 14.00

Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30 14.00 1(18) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30 14.00 Beslutande: Tage Björk (s), ordförande Gerd Lindgren (s) Lena Norgren, (fp), tj g ersättare för Ingalill Jonsson, (m) Övriga deltagande:

Läs mer

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-05-27. Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.25 16.20 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare.

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-05-27. Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.25 16.20 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare. Sida 1/12 Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.25 16.20 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Krister Olsson (S), ordförande J Håkan Andersson (C), vice ordförande Thomas Löfgren (M) Anneli

Läs mer

Verksamhetsuppföljning Socialpsykiatrin (Boendestöd, Kompassens särskilda boendestöd, Sysselsättningen) 2013-10-09 2013-10-11

Verksamhetsuppföljning Socialpsykiatrin (Boendestöd, Kompassens särskilda boendestöd, Sysselsättningen) 2013-10-09 2013-10-11 Verksamhetsuppföljning Socialpsykiatrin (Boendestöd, Kompassens särskilda boendestöd, Sysselsättningen) 2013-10-09 2013-10-11 Malin Rehnstam Kvalitetscontroller Sofia Spetz Avdelningschef Handläggarenheten

Läs mer

Ingemar Svanström (c), ordförande Marita Björkvall (kd) Folke Karlsson (s)

Ingemar Svanström (c), ordförande Marita Björkvall (kd) Folke Karlsson (s) HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Beslutande Kommunhusets tingssal måndagen den 14 december 2009, kl 09.00-15.15 Ingemar Svanström (c), ordförande Marita Björkvall (kd) Folke Karlsson

Läs mer

Socialnämnden 2011-09-20 1 (9) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, 2011-09-20 kl 8.00-12.30. Marianne Andersson

Socialnämnden 2011-09-20 1 (9) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, 2011-09-20 kl 8.00-12.30. Marianne Andersson Socialnämnden 2011-09-20 1 (9) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, 2011-09-20 kl 8.00-12.30 Beslutande Tjänstgörande ersättare Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Britt-Marie

Läs mer

Sida (10)

Sida (10) 2008-06-04 1 (10) Plats och tid Rådhuset, kl 08.00-12.00 Beslutande Christer Akej (m), ordförande Karl-Erik Olsson (s) Margareta Nilsson (c) Egon Carlsson (sjvp) Pia Ingvarsson (s) Övriga närvarande Hanna-Karin

Läs mer

Socialnämnden. Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare. Övriga deltagare SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Socialnämnden. Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare. Övriga deltagare SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(14) Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl 14.00 16.45 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Ajournering 15.15-15.25 Krister Olsson (S), ordförande Håkan Andersson (C), vice ordförande

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 14 Plats och tid Kommunhuset, Lessebo onsdagen den 17 december 2014 kl 14.00-16.15 ande Lars Altgård, ordf (s) Jim Lindberg (s) Marianne Nilsson (m) Gull-Britt Sandefors (c) Charlotta Book (s)

Läs mer

Socialnämnden. (C), Sergio Estrada, Olof Lindberg (FP), Margareta Karlsson (M) och Maivor Norgren (M)

Socialnämnden. (C), Sergio Estrada, Olof Lindberg (FP), Margareta Karlsson (M) och Maivor Norgren (M) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 1 (5) Plats och tid Kommunhuset, Hellqvistsalen, Kungsör, fredagen den 4 november 2011, klockan 09.00 10.00 Beslutande Görel Nilsson (S) ordförande, Kristin Fernerud

Läs mer

Socialförvaltningen, onsdagen den 17 december kl

Socialförvaltningen, onsdagen den 17 december kl 2008-12-17 1 (16) Plats och tid Socialförvaltningen, onsdagen den 17 december kl. 09.00 - Beslutande Enl särskild förteckning, sid 2 Övriga närvarande Enl särskild förteckning, sid 2 Utses att justera

Läs mer

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13 ) Socialutskottet OBS: WEBB-VERSION

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13 ) Socialutskottet OBS: WEBB-VERSION HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13 ) OBS: WEBB-VERSION Plats och tid IFOs sammanträdeslokal, torsdagen den 12 maj 2016 kl 08.30-16.05 Beslutande Marcus Schön (M), ordförande Diana Bergeskans (S),

Läs mer

Socialnämnden. (V), Olof Lindberg (FP), Margareta Karlsson (M) och Maivor Norgren

Socialnämnden. (V), Olof Lindberg (FP), Margareta Karlsson (M) och Maivor Norgren Socialnämnden 1 (13) Plats och tid Kommunhuset, Hellqvistsalen, Kungsör, tisdagen den 19 juni 2012, klockan 13.30 16.10 ajournering klockan 14.45-15.00 ande Görel Nilsson (S) ordförande, Kristin Fernerud

Läs mer

Anslag/bevis. Sida 1 Sammanträdesprotokoll Datum: 2008-02-27 Nämnd/styrelse: Socialnämnden

Anslag/bevis. Sida 1 Sammanträdesprotokoll Datum: 2008-02-27 Nämnd/styrelse: Socialnämnden Sida 1 Sammanträdesdatum 2008-02-27 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 15.00 16.40 Beslutande Eva Aronsson (c), ordförande Erik Mali (s) Lena Brolin (m) Stefan Algebäck (m), tjänstgörande ersättare

Läs mer

Sammanträdesdatum Sida 1-10

Sammanträdesdatum Sida 1-10 Sammanträdesdatum Sida 1-10 Socialnämnden 2012-03-14 Plats och tid Kommunstyrelserummet, Kommunhuset, Mora, kl 08.15-09.45 ande Bernt Persson (S), ordförande Christina Bröms (C) Christiane Djäken (M) Ulla

Läs mer

Socialnämnden 2015-08-17 1(14)

Socialnämnden 2015-08-17 1(14) Socialnämnden 2015-08-17 1(14) Plats och tid Nämndrummet kl 13.00-16.30 Beslutande Solweig Gard (S) ordförande Margareta Ivarsson (C) Anders Englund (S) ersätter Daniel Hjelm (S) Jan Jansson (S) ersätter

Läs mer

Förvaltningskontoret Lilla Rådmansgatan 2, kl

Förvaltningskontoret Lilla Rådmansgatan 2, kl 1 (13) Plats och tid Förvaltningskontoret Lilla Rådmansgatan 2, kl. 18.00 19.40 Beslutande Carl-Göran Svensson (C) Lars Ragnarsson (M) tjänstgör för Madli-Ann Pohla (M) Fredric Strömberg (FP) Christer

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOLL Sammanträdesdatum Socialnämnden. Innehåll

SAMMANTRÄDESPROTOLL Sammanträdesdatum Socialnämnden. Innehåll Innehåll 1 Godkännande av ärendelista... 3 2 Anmälan av delegationsbeslut... 4 3 Anmälan av utskottsprotokoll... 5 4 Delgivningar... 6 5 Statusrapport över pågående ärenden i socialnämnden... 8 6 Sammanträdesdagar

Läs mer

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Kommunstyrelsens omvårdnadsutskott SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, kl 08.30-11.20. Ajournering kl 09.30-09.45 1 Beslutande Ledamöter Ewa F Thorstenson (M), ordförande Kerstin Strandberg

Läs mer

PROTOKOLL 2015-04-07

PROTOKOLL 2015-04-07 Tid och plats Beslutande Ledamöter Ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Tisdag 7 april 2015 kl. 17.00 18.30 i konferensrum Yngern Nykvarns kommunhus. Peter Ohlsson (m), ordförande Jan Lindehielm

Läs mer

Gun Ivesund (s) ordförande Kenneth Isaksson (m) Marta Pettersson (c) Lars-Gunnar Andersson (s) Sandra Brändström (s)

Gun Ivesund (s) ordförande Kenneth Isaksson (m) Marta Pettersson (c) Lars-Gunnar Andersson (s) Sandra Brändström (s) Plats och tid Kommunkontoret 2014-02-03 kl 8.00 11:40 Beslutande Gun Ivesund (s) ordförande Kenneth Isaksson (m) Marta Pettersson (c) Lars-Gunnar Andersson (s) Sandra Brändström (s) Övriga deltagare David

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Håkan Andersson Torbjörn Dybeck, 72-73 Birgitta Harsbo Inger Karlsson. Ingrid Grahn Socialförvaltningen 2011-09-28.

ANSLAG/BEVIS. Håkan Andersson Torbjörn Dybeck, 72-73 Birgitta Harsbo Inger Karlsson. Ingrid Grahn Socialförvaltningen 2011-09-28. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (13) 2011-09-21 Plats och tid Kommunhuset, Hallsberg, kl 13.30-15.50 Beslutande Magnus Andersson (s) Inga-Lill Thim (s) Roland Johansson (s) Inger Larsson (s) Conny Larsson

Läs mer

1(9) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Omsorgsnämnden

1(9) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Omsorgsnämnden 1(9) Plats och tid Åsaka-Velandarummet, kl. 15:00 16:00 ande Ledamöter Ersättare Ann-Christin Holgersson (S), Ordförande Sven Åke Möll (S), 1:e vice ordförande Maria Nilsson (KD), 2:e vice ordförande Mussa

Läs mer

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2013-02-19. Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.50 16.15 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2013-02-19. Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.50 16.15 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Sida 1/11 Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.50 16.15 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Krister Olsson (S) Agnetha Persson (C) Pernilla Ekelund (FP), tjänstgörande ersättare för Thomas Löfgren (M) Anneli

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2012-10-02 1 Innehållsförteckning Ärende 102 Presentation av ny enhetschef... 3 103 Information om tillsynsärende - Socialstyrelsen... 4 104 Delegation handläggning av SFI-bonus... 5 105 Äldreomsorgsplan...

Läs mer

Sammanträdesrummet, Socialförvaltningen, Lenhovda. Torsdagen den 10 december 2009, kl. 13.00 17.15.

Sammanträdesrummet, Socialförvaltningen, Lenhovda. Torsdagen den 10 december 2009, kl. 13.00 17.15. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (20) Plats och tid Beslutande Sammanträdesrummet, Socialförvaltningen, Lenhovda. Torsdagen den 10 december 2009, kl. 13.00 17.15. Thomas Lindberg (c) ordförande Ingrid Hugosson

Läs mer

PROTOKOLL 1 (14) Sammanträdesdatum

PROTOKOLL 1 (14) Sammanträdesdatum PROTOKOLL 1 (14) Plats och tid Konferensrummet, Storegården Vissefjärda,, kl. 08:00 Beslutande Maria Ixcot Nilsson, (S), ordförande Dragan Pavlovic, (S) Ingrid Adolfsson, (S) Jarkko Pekkala, (S) Gullvi

Läs mer

Protokoll 2013-10-30

Protokoll 2013-10-30 2013-10-30 Socialnämnden Plats och tid Kumla, 2013-10-30, klockan 13:30 Beslutande Gunnel Kask (S) Jan Engman (C) Lars Malmberg (S) Göran Andersson (M) Sölve Persson (S) Barbro Backlund (FP) Agneta Eriksson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2012-03-14 1(11) Plats och tid Kung Birger, Furuhällshuset, Kungsängen, kl 16.00 17.05 Beslutande Ledamöter Tina Teljstedt (KD), ordf Anders Åkerlind (M) Björn Liljedahl (M) Göran Malmestedt (M) Gunvor

Läs mer