Fall. Differentialdiagnostik. Kunskapsmål. Psykiatripartners Resurs AB. Suzanne Blomstedt. «Lat, nonchalant, slarvig och korkad.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Fall. Differentialdiagnostik. Kunskapsmål. Psykiatripartners Resurs AB. Suzanne Blomstedt. «Lat, nonchalant, slarvig och korkad."

Transkript

1 Fall Lat, nonchalant, slarvig och korkad Självdestruktiv Brister i exekutiv funktion, uppmärksamhet, arbetsminne och motivation 1 Kunskapsmål Hur förhåller man sig till neuropsykiatrisk problematik utifrån ett KBT-perspektiv? Istället för etiketter/egenskaper funktioner På vilket sätt påverkas behandling av NP? Etiska övervägande Planera behandling genom vid NP (autism och ADHD) genom att Se symtom/beteenden som tyder på funktionsnedsättning Se resurser Anpassa behandling utifrån detta Exempel på olika behandlingsupplägg Om vi hinner En inlärningsteoretiskt modell för ADHD 2 Differentialdiagnostik ADHD Autism Inlärningssvårigheter (t.ex. dyslexi, dyskalkyli) Utvecklingsstörning Lågbegåvning IK Tourette Språkstörning Ickeverbala inlärningssvårigheter Personlighetsstörning Bipolär sjukdom Psykos Depression, ångest, OCD Syndrom 3 1

2 4 Neuropsykologi och KBT Vi utreder ABC Antecedenter en händelse som föregått ett beteende. När gör hon beteendet? Var uppstår beteendet? I närvaro av vad? Beteende (inre och yttre) Vad gör personen? Hur beter hon sig? Vad upplever hon? Konsekvenser vad händer när hon gör beteendet? Etablerande omständigheter en grundfaktor som påverkar i samtliga led. Motivationell förutsättning. T.ex. hunger eller spänningssökande, kognitiva funktioner Varför viktigt? Jo, beteende har olika funktion. Tex repetitivt beteende (tvång) är ett symtom på två olika funktionsnedsättningar 5 Exempel på relevanta kognitiva funktioner Begåvning Uppmärksamhet & processhastighet Verbala funktioner Minnesfunktioner (verbalt- ickeverbalt), inlärning, lagring, framplockning, igenkänning Perceptuell och visuospatiala funktioner Exekutiv funktion Motoriska funktioner Personlighet Social förståelse/kommunikation/theory of mind Central koherens 6 2

3 Begåvning I arbetslivet resonerar man så här Den som får höga poäng på ett begåvningstest har i regel förmågan att i nya situationer snabbt förstå hur saker och ting hänger ihop utan att ha tidigare erfarenhet av själva grejen. Detta är mätbart. Att man har den egenskapen har samband med flera saker, som till exempel hur man tar in nya upplysningar och vilken förmåga till problemlösning som man har. Såväl praktiskt som teoretiskt. Att vara begåvad är ett mönster av beteenden som sammanfaller med hur man problemlöser uppgifter, som hjälper oss att klara en mängd situationer i vardagen. Problemlösningsförmågan får större och större betydelsen ju mer komplext vårt samhälle blir. Att ha hög begåvning innebär att man per automatik får flera fördelar. Begåvade personer lyckas bättre både i skolan och i sitt arbete. Hög begåvning visar också på positiva samband när det gäller hälsa, inkomst, skilsmässor och andra faktorer som rör livet i stort. Här är forskningen klar. 7 Begåvning Men.i ett neuropsykiatriskt sammanhang handlar begåvningstest framförallt om att undersöka styrkor och svagheter inom olika kognitiva funktioner Verbal förmåga (VFI) olika aspekter av verbal förståelse, verbal slutledningsförmåga och begreppsbildning Perceptuell förmåga (PFI) icke-verbal slutledningsförmåga, logiskt tänkande, olika aspekter av visuospatial perception (information som kommer via synen), visuomotoriska färdigheter Arbetsminne (AI) arbetsminne, koncentration, uppmärksamhet och mental kontroll Snabbhet (SI) snabbhet i mental och motorisk bearbetning, uppmärksamhet, urskiljning av visuella stimuli 8 Auditiv perception och språk - Verbal funktion Auditiv perception analysera och dela upp ljud/ord och sätta ihop i meningsfulla enheter. Skilja mellan ord som liknar varandra. Kallas fonologiskt processande. Viktigt vid talspråk och läs- och skrivfärdigheter. Expressivt språk att kunna uttrycka sig Semantik förståelse för syntax Tal artikulation och flyt i talet Pragmatiskt språkbruk att kunna använda språket i kommunikation med andra ADHD svårt med röd tråd, snabbt finna ord Asperger normal språkfunktion men brister i pragmatiskt språk Autism omfattande språksvårigheter vissa kan läsa Språkbrister märks genom Svårt att inleda och upprätta hålla ett samtal, stereotypt tal med många upprepningar eller egna ord, tolkar språket konkret och bokstavligt, avvikande intonation och satsmelodi, Tystlåten, fåordig, hittar inte ord, svårt att uttrycka sig i skrift, kan inte förklara sig, cocktailprat 9 3

4 Visuell och spatial funktion Visuell perception kräver förmågan att registrera sinnesintryck, analysera, tolka och sätta samman i meningsfulla enheter. Spatial funktion uppfatta riktning och rumsuppfattning, skilja mellan höger och vänster, se skillnad på spegelvända figurer. Förmågan att urskilja former och konturer, avstånd, rörelser och föremåls förhållande till varandra. Svårt att urskilja och avbilda former Svårt med bollspel Svårt att orientera sig Svårt att se och förstå snabba rörelser Svårt med pussel Svårt med matematik mängdlära, procent Svårt med ickeverbal information 10 Minnesfunktion Sensoriskt minne Korttidsminne Arbetsminne Långtidsminne svårt att minnas information tappar bort saker glömmer saker svårt att lära sig saker Kommer inte ihåg det som hänt Tar lång tid att minnas, energikrävande Svårt att dra lärdom från tidigare erfarenheter 11 Motorisk funktion Reflexer Finmotorik Styrka Viljestyrda rörelser Automatiserade rörelser Äta och tala Motoriska problem Dåligt differentierad motorik, mycket medrörelser (janne Schaffer), dåligt koordinerad rörelse, dålig samordning på kroppens delar, dålig stabilitet i bål och arm, otillräcklig automatiserad motorik, svårt att skriva, krampaktig pennfattning, skriver långsamt, klumpig 12 4

5 Perception - sensorik Balanssinne (vestibulär perception) låg tolerans frö all aktivitet som innebär rörelse eller snabb förändring av kroppshållning Proprioception märks på egendomlig kroppshålling, lutar sig mot väggar, svårigheter att hantera små föremål, känner inte hunger, törst. Känselsinne (taktil perception) smärta, beröring, kyla, värme Hörselsinne Smaksinne Luktsinne Syn Yttrar sig; Dålig kroppsuppfattning, svårt att planera och koordinera rörelser, hypo/hyper, förvrängda intryck, känner inte helhet utan småbitar (fragmenterad perception), fascinerad av vissa stimuli, sensitiv för vissa stimuli, svårt att filtrera, svårt att tolka, fördröjd, sårbar för sensorisk överbelastning, perifer perception (undviker tex ögonkontakt), släcker ner system, förlorar sig i sinnesintryck, synestesi, perceptuellt minne (fotografiskt minne), perceptuellt tänkande. 13 Snabbhet Förmågan att processa information snabbt Läser och arbetar långsamt Missar information Hinner inte med i socialt samspel 14 Exekutiv funktion Ett paraplybegrepp för många olika förmågor som samtliga har betydelse för hur man kan reglera det egna beteendet (analysera situationen, planera hur agera, utvärdera beteende och om nödvändigt förändra beteende) Flera olika teorier använda självstyrande beteende (självreglering) för att välja mål, och att välja, uppföra och upprätthålla beteende över tid mot detta mål, oftast tillsammans med andra och ofta beroende av sociala och kulturella medel. Detta görs för att maximera ens långsiktiga välbefinnande, så som personen definierar det. Barkleys teori Särskilt viktigt i nya situationer, generalisering, kompromisser, konflikter, problemlösning, stoppa pågående handlingar. Ingen betydelse i vana, kända situationer Brister visar sig som svårigheter att tänka abstrakt, impulsivitet, dålig planering, eufori, dålig timing, sänkt insikt, apati, social disinhibition, sänkt motivation, onyanserade affekter, aggressivitet, bekymmerslöshet, perseveration, konfabulering (lögner), rastlöshet, bristande förmåga att inhibera responser, svårt att fatta beslut, ej bry sig om sociala regle.r, svårt att reglera känslor 15 5

6 Uppmärksamhet Fyra komponenter Vigilans förmågan att upprätthålla uppmärksamhet över tid. (Titta på tv, lyssna på föreläsning, ökat behov av vila, hyperaktivitet) Koncentration/fokuserad uppmärksamhet förmågan att fokusera på inre eller yttre stimuli som dragit till sig uppmärksamheten och handla i relationer till dessa stimuli (vid tex beräkningar) Skifta uppmärksamhet förmågan att skifta uppmärksamheten mellan olika stimuli tex svara i telefon och sen återgå till uppgift, skifta mellan att uppmärksamma ett föremål långt borta och ett på nära håll, vill ej bli avbruten, mindre flexibilitet, anpassa beteende efter skiftande omständigheter Encoding/delad uppmärksamhet förmågan att hålla ett antal uppgifter i korttidsminnet medan man utför olika slags operationer med dem dvs även kallat arbetsminnet. Tex sifferrepetition baklänges Missar information Dagdrömmer Frågar om Lättdistraherad Följer inte instruktioner Slarvfel 16 Arbetsminne Icke-verbalt arbetsminne Vi kan återkalla det vi varit med om i minnet (vad vi sett eller hört) Vi har fantasi-föreställningsförmåga- mentala bilder av vad som kan hända i framtiden Vi kan föreställa oss konsekvenser Vi kan ha en känsla för tid Vi kan värdera framtida belöning ha en målbild framför oss Brister i ickeverbala arbetsminnet leder till Taktlös kan inte läsa av ansikten Svårt med lagsport, kommer inte ihåg andras spelstil Svårt att lära sig från misstag (tex om chefen skällt) Får böter på böter varje gång en chock Utan känsla för framtiden väljer belöning kort sikt 17 Arbetsminne Verbalt arbetsminne Beskriva och fundera över saker tyst för oss själv Vi kan lösa problem Formulera regler och planer Följa regler och instruktioner Kan behålla verbal info (tex det vi läst) aktuellt Resonera kring moral Brister verbala arbetsminnet leder till Använder inte tyst självprat för att kontrollera sig själv eller lösa problem, antar saker felaktig om människor eftersom man inte verbalt resonerat om intentionen först Använder inte självprat för att påminna om egna regler och planer. Inget blir som man tänkt. Tex banta eller spara till en resa Följer regler oflexibelt. Resonerar inte kring för och nackdelar. Tex pannkakor på torsdagar fastän på semester i Thailand. Eller följer inga regler alls. Begår brott och beter sig etiskt och moraliskt ansvarslöst 18 6

7 Impulsivitet Avbryter människor och ångrar sig efteråt Säger och gör saker i affekt och ångrar sig efteråt Handlar saker utan att ha planerat det Bjuder laget runt utan att ha pengar Blir inte som man tänkt sig Lätt distraherad svårt att titta TV, zappar, läsa, långa samtal Påbörjar saker utan att lyssna eller läsa instruktioner Håller inte det man lovat Kör för fort Svårt att vänta Vill ha omedelbar tillfredställelse Tänker inte på konsekvenserna Snabb, reagerar snabbt Lätt arg Svårt att följa regler Skriker på folk 19 Central koherens Koncentrera sig på innehållet helheten Att beräkna orsak - verkan Svag central koherens fokus på detaljer Stark central koherens fokus på helhet och mening Svårt att räkna ut vad som kommer hända, konsekvenstänk, svårt att planera, ta sig för något, svårt att förstå social situationer, motstånd mot förändringar, omvärlden blir fragmentarisk, kan inte använda sammanhanget för att förstå en annan människas intentioner. 20 Social kognition Förmågan att uppfatta och förstå andras intentioner, känslor och önskemål och kunna ingå i ett socialt samspel med andra Kräver minne, språk, uppmärksamhet, abstrakt tänkande I np-utredning kan man undersöka empati, kognitiv flexibilitet, förmågan att avläsa känslomässiga uttryck samt förmåga till kommunikation och samspel Ömsesidigt socialt samspel nedsatt förmåga till ögonkontakt, mimik, gester och kroppshållning. Svårt att få och behålla kamratkontakter, delar inte spontant glädjeämnen, intressen och aktiviteter med andra, leker inte rollspel 21 7

8 Socialt umgänge Intresserad av att umgås med andra, men det är sysselsättningen som är intressant Föredrar ensamhet Härmar beteende men förstår ej vad det betyder Blir lätt lurade och nästan alltid retade eller mobbade i skolan Svårt att förstå humor, insinuation etc. 22 Kommunikation Föra en dialog Gester, kroppsspråk, mimik, ögonkontakt Fysiska yttrande så som klädval Symboler, metaforer, ordspråk Röstläge och tonfall Problem som uppstår Tolkar inte kropps- eller bildspråk Tolkar det som sägs bokstavligt 23 Empati Exempel: 24 8

9 Empati Empati fackuttryck och vardagsuttryck Vardagsuttryck bra på att stötta och lyssna Fackuttryck förmåga att föreställa sig andras tankar, känslor, avsikter Empatisbrist som fackuttryck -handlar inte om brist på sympati, hänsyn eller olust att tala med andra människor 25 Empati Inte avgränsade till diagnos Central svårighet inom autism. Vanligt inom NPproblematik såväl som psykos och personlighetsstörningar Man brukar använda kognitiva begreppet Theory of mind, mentaliseringsförmåga eller inlevelseförmåga. Räcker inte att förklara svårigheter. Empati är ett samspel mellan kognitiva och affektiva funktioner och processer. Bättre begrepp. 26 Empati Två slags känslor Emotioner vardagligt tal om känslor (skuldkänslor, kärlek). Utvecklade över tid i kombination med erfarenheter. Affekter mer primitiva och flesta föds vi med. Likadana i hela världen. Nio grundaffekter intresse, sorg, ilska, avsky/avsmak, leda, förvåning, glädje, rädsla, skam Svaga förnimmelser till känslostormar Affekt grund för socialt samspel (spädbarn) Affektsmitta (spegelneuron) 27 9

10 Empati Personer med autism känsliga för andras affekter Använder samma område i hjärnan för att reflektera sig själv och andra (ventromediala prefrontala kortex). De flesta använder två olika områden. Drottning Elisabets kläder Gjorde således ingen skillnad på sig själv och andra Personer med empatisvårigheter - Får svårt att skilja på sina egna känslor och andras vid affektsmitta Blir arga som reaktion på andras ilska, smittas även av glädje, rädsla och ångest. Skärmar inte av personer ropar högt, gråter, skriker och skäller (som barn, ungdom, vuxen och i psykiatrin) Som terapeut kan man bli mkt trött av detta men lär sig till slut att skärma av sig 28 Empati Barn utan empatisvårigheter lär sig skilja på egna och andras affekter innan de fyllt fyra år. Förutsättning för att utveckla empati Om man får en smäll av någon som är arg kan man räkna ut att man ska se upp nästa gång man träffar personen. Om man inte förstår vem som var arg i situationen kan det bli skrämmande att själv vara arg för då kan man åka på en propp 29 Empati Om man inte kan räkna ut andras tankar är det svårt att förstå att andra har en annan uppfattning än en själv Detta leder till konflikter och svårigheter att reda ut dessa Man tror att den andra ljuger istället för att man uppfattat situationen annorlunda. I terapi kan detta vara viktigt att ta reda på och lyfta fram Hur kan människor bo i stan? De måste vara idioter! Hur kan människor frivilligt arbeta när man kan tjäna lika mycket på kriminalitet? Varför ska jag följa med på din väninnas 40- årsfest? Det är ju inte mina kompisar och det blir ju inte kul för mig. Den här maten var äcklig! Du är dålig som terapeut. Svårt att jämföra sig med andra, fastnar i tidsperiod eller bekväma kläder. Svårt att anpassa klädstil till informella regler. Ses ofta i subkultur eftersom det är lättare att veta vad som är rätt. Andras reaktioner blir mer förutsägbara. Vissa trivs i kriminella gäng, på fängelse, bland punkare, skinheads eller religiösa sammanhang. En del identifierar sig med självskadebeteende eller manga

11 Empati Egocentricitet hur gör man andra glada? Inte samma som egoism. Lögner kräver hög grad av empatisk förmåga. Måste räkna ut vad den andra vet och vad de kan kontrollera. Ju äldre man blir desto bättre blir man. Alla ljuger. Man ljuger för att skydda sig själv och/eller andra. Personer med empatisvårigheter ljuger som alla andra men blir lättare genomskådad. Ljuger för att rädda sig Ljuger för att skapa status Ljuger för att inte bli synlig (håller med) Ljuger för att uppnå något för egen del på andras bekostnad Om du konfronterar någon som ljuger blir den antingen bättre på att ljuga eller så ljuger den än mer vanvettigt. Personen behöver behålla sin värdighet. Bästa sättet är humor. 31 Empati Svårt att känna igen egnas och andras affektuttryck Svårt att beskriva känslor, svårt att förstå känslomässiga sammanhang Använder glad eller okej, sur eller arg. Inga nyanser. Antingen eller. Är i känslornas våld Lämnar inte situationer som håller på att gå fel i tid Blir lättare utnyttjad av andra, både ekonomiskt och sexuellt (svårt att räkna ut andras avsikter) Kan också beskrivas som personer med platt känsloliv eller saknar fantasi. Har känslor men svårt att beskriva dem. Problematiskt att vara utåtriktad och samtidigt ha svårt med empati. Kan uppfattas som uppmärksamhetstkrävande eller jobbiga. 32 Empati Psykopati och autism sällsynt Psykopater god förmåga till kognitiv empati (mentaliseringsförmåga) och därmed god manipulativ förmåga Personer med NP kan bete sig psykopatiskt brister i emotionell empati, spontan medkänsla, vilket delvis beror på brister i mentaliseringsförmåga 33 11

12 Empati Fallet Robin 34 Exempel på vanliga funktionsnedsättningar vid olika diagnoser Depression exekutiv funktion, minne, uppmärksamhet Mani exekutiv funktion, uppmärksamhet Tvångssyndrom exekutiv funktion Schizofreni uppmärksamhet, snabbhet, nivåsänkning, exekutiv funktion ADHD uppmärksamhet, impulsivitet, exekutiv funktion, arbetsminne Autism central koherens, theory of mind, exekutiv funktion, perception, snabbhet, ojämn begåvning 35 Betydelse för behandling Ta hänsyn till funktion Anpassa kraven i vardagssituationer Modifiera behandling Specifik träning Samarbeta med AF, FK, Soc, socpsyk, hab, arbetsgivare, boendestöd, omvårdnad Samarbete med anhöriga 36 12

13 Uppgift Väl ut en av de olika funktionerna vi gått igenom och berätta för deltagarna i din grupp om hur funktionsnedsättningen yttrar sig i en av dina patienter. Chansa och hjälp varandra. Funktionerna är: Begåvning Visuospatial funktion Minnesfunktion Motorisk funktion Sensorisk funktion Snabbhet Exekutiv funktion Uppmärksamhet Arbetsminne Impulsivitet Social kognition Kommunikation Central koherens Empati 37 På vilket sätt påverkar NP det terapeutiska arbetet? Terapistörande beteende? Uteblir, gör inte hemuppgift, kommer försent Behandlingseffekter uteblir Förstår patienten behandlingen? Fokuserar man på rätt saker? Kan patienten vara uppmärksam under behandlingen? Kommer patient ihåg det som sägs i behandlingen? Generaliseringsförmåga? Kravnivå? Hur ser den sociala situationen ut? Sömn, mat, motion? Hur påverkar den behandlingen? Vad kan man vänta sig av behandlingen? 38 Etiska övervägande Vad göra om man upptäcker symtom? Misstanke i samband med behandling Ta reda på om problematik funnits sedan barndom Att det är en funktionsnedsättning Att den är utvecklingsrelaterad Diskutera med patient när lugnt och stabilt (ej akut läge) Ha beredskap för att ge stöd om behövs Vad skriva i journal beteende inte diagnos - patient har sista ordet om funktionshinder, avstår då insatser Misstanke om autism bristande ögonkontakt kan ha många anledningar, somatiska såväl som schizofreni. De flesta med specialintresse har inte autism. Några, men långt ifrån alla, föräldrar till barn med autism har funktionshinder i sådan grad att diagnos kan ställas. Om person sökt vård av andra skäl - var försiktig vid misstanke om autismspektrum. Chock. Ibland kan det vara läge att försiktigt diskutera sig fram med personen

14 Etiska övervägande Fördelar med diagnos ADHD: förklaring, upprättelse, ansvarstagandet underlättas, medicin, behandling och stödinsatser. Nackdelar med diagnos ADHD: stigmatiserande, kategoriserad, besvikna när behandling inte har 100% effekt, närstående besvikna på effekt, transportstyrelsen kräver läkarintyg för körkortstillstånd Fördelar diagnos autismspektrum: De som sökt utredning ofta stor tillfredställelse, benämning på svårigheter, förklaring och upprättelse, grund för bättre relationer till anhöriga, vänner och a-kamrater. Känsla av grupptillhörighet. Inträdesbiljett till samhällets hjälp och stödinsatser. Nackdelar med diagnos autismspektrum: behöver bearbeta diagnos, omgivning reagerar starkt (känt sig överkörda, sämre bemötande i kontakt med vård och samhälle). Omständigt med körkortstillstånd och ibland svårigheter med försäkring. OM patient inte får diagnos och inte håller med second opinion Finns beteenden som är avvikande men ej omfattas av diagnos diagnostik är en grov kategorisering av mänskligt beteende 40 PAUS 41 Om Autism problem och behandling Om ADHD problem och behandling 42 14

15 Autismer Wings triad Kvalitativ begränsning i förmågan till ömsesidig interaktion Kvalitativ begränsning i förmågan till ömsesidig social kommunikation Begränsningar i beteenderepertoar, social fantasi och intressen, vilket leder till stereotypa beteenden 43 Autismer Wings triad Kvalitativ begränsning i förmågan till ömsesidig interaktion Kvalitativ begränsning i förmågan till ömsesidig social kommunikation Begränsningar i beteenderepertoar, social fantasi och intressen, vilket leder till stereotypa beteenden 44 Autismer Kärnproblem Mentalisering (theory of mind) eller empati som vi tidigare gått igenom (kognitiv empati). Affektiv empati (vissa kallar det så medkänsla) - hänsyn Central Koherens Exekutiv funktion Funktionerna överlappar och påverkar varandra, påverkas av utveckling och begåvning. Svaga funktioner leder till avvikande utveckling på fler områden

16 Autismer Mentalisering Svårt med spontan medkänsla (hänsyn) Inte intresserad av vad andra säger, visar Saknar drift att dela erfarenheter Kan efterhand lära sig hur andra tänker tar dock längre tid att räkna ut. En anledning till att undvika sociala sammanhang. Säger fel saker i fel sammanhang socialt klumpig. Annorlunda motivation verkar inte bry sig om vad andra tycker. Saknar insikt om vad andra tycker. Motiverade av att repetera beteende som man gjort tidigare. Motiverade av starkt intresse för något ämne. Svårt att kommunicera på ett ömsesidigt sätt. Gester, tonfall, mimik och kroppsspråk svårt. Beroende av verbal kommunikation Svårt att be om hjälp 46 Autismer Central koherens Föredrar fokus på detaljer Fastnar i detaljer Svårt att förstå språk Mycket av samma blir stabil pålitligt jämfört med den jämfört med fragmenterade värld vissa lever i Starkt behov av konstans oroliga vid förändring Behöver förberedas inför nya situationer Fördel vid granskning, forskning, korrekturläsning 47 Autismer Exekutiv funktion Många problem med arbetsminnet Bristande simultankapacitet en sak åt gången Behöver få instruktioner uppdelade i bitar, en åt gången Svårt att bedöma den egna prestationen Svårt att var flexibla stå ut med omvärlden eller förändra sitt beteende Impulskontroll brukar vara ok dock svårt att bedöma konsekvenser för en själv och andra Automatisering ojämn förmåga. T.ex. kan inte alfabet eller 1-16 Generalisering använda kunskaper i andra former än där man lärt sig problem i terapi Att rikta uppmärksamhet delad uppmärksamhet fokuserar inte på ansikte utan på detaljer i rummet, en slips eller en mun. Annorlunda uppmärksamhet. Sociala signaler inte så viktiga. Kanske inte undviker ögonkontakt utan ser istället inte vikten av den

17 Autismer andra symtom Social stil avskärmande och drar sig undan social kontakt, passiv men drar sig inte undan (beroende av annan person), aktiv men udda, rigid överformell social stil. Perceptionsstörning Hörsel och känsel vanligast Kan leda till annorlunda ätbeteende (bara bacon), egendomliga rädslor Lägre tröskel för överbelastning Levt tillsammans med anhöriga, haft vårdkontakter hela livet, avstått från umgänge, aktuella i samband med reaktiv psykos i samband med påtvingad förändring Lättlurade, låg självkänsla, kan leka och härma andra, bra skådisar, intresserade av kroppspråk, svårt att skilja på fantasi och verklighet, svårt att hitta avstånd till andra, bristande ADL eller överdriven fixering vid utseende, fixering vid tv, katastrofer, djur, kändis, barnslig, svårt att välja, undviker krav, matproblem, sömnproblem, rädd för frågor, ter sig deprimerade utan att vara det, passiva, kastar sig in i farliga situiationer, missbruk, te sig psykotisk, Tänkbara orsaker till självskador fastnar i tankegånger och repetetiva beteenden, har dålig kroppsuppfattning och känsel, blir verkligt först när det blöder eller gör ont, brist på bromsar för känslor och impulser, bristfällig inre monolog, explosivt beteende Motoriska problem 49 Autismer sekundära problem Prognosen är individuell och har samband med vilka förutsättningar individen har. De med minst symtom klarar sig bäst Hög begåvning verkar också skyddande Kan få ett bra liv om anpassningar i miljön Reaktiv psykos Problem på arbetsmarknaden Ensamstående Fåtal fått barn Dystymi Depression/ångest Ekonomiska svårigheter Trötthet Problem med kompisar Orealistiska förväntningar på yrkesliv 50% får fungerande vuxenliv men betalar med stress och depression 50 Autismer - komorbiditet Asperger DAMP, ADHD, ADD, DCD (developmental coordinationdisorder), Tourette, OCD, inlärningssvårigheter, svag begåvning, dyslexi, dyskalkyli, språkstörning, epilepsi, anorexi, depression, ångest social fobi, bipolär sjukdom, schizoid personlighet, paranoia 51 17

18 Autismer positiva sidor Specialister Detaljfokuserade Följer regler Kreativa 52 Autismer kompensatoriska strategier Reaktiv depression Flykt in i fantasier Förnekande och arrogans Imitation Fallet Sonja - gruppövning 53 Autismer Kompensatoriska strategier Begripligt och meningsfullt sammanhang Lagom anpassade krav Möjlighet att påverka situationen Summan av krav får ej bli för stor Bristande automatik tröttar Använd hjälpmedel Det är deprimerande att vara annorlunda Det är deprimerande att vara utanför Det är deprimerande med för mycket stress 54 18

19 Autismer - Bemötande Tala korrekt, var rak i dialogen och koncis i din information, undvik metaforer och ironi Tolkar inte kropps- eller bildspråk. Tolkar omgivning bokstavligt. Släng dig i väggen betyder släng dig i väggen. Tycker omgivningen krånglar till. Ej lagda åt intriger och dolda budskap Ta inte illa upp vid rakt bemötande, är rättfram, ärliga och står för vad de tycker. Finns inget smicker, inga förutfattade meningar, tomma artighetsfraser eller dolda budskap. Kontrollera att patient förstått Inga störande moment Övning: Berätta om gårdagen för din granne. Var rak, koncis etc. 3 minuter var, byt. 55 Autism - Behandling Föräldrar och partner kan behöva hjälp att förstå mentaliteten hos personen med autism kan berika relationen om man förstår den med autism bättre Svårt att hitta terapeut som accepteras av person med autismspektrum Terapeut behöver var väl bekant självet hos personer med autism och med theory of mind, exekutiva funktioner och central koherens. Läs självbiografier. Förstå språkliga profilen tex svårigheter med pragmatik, tex turtagning, avbrytning, bokstavliga tolkningar, pedantiskt språk Tydlig, strukturerad och systematisk metodik Kortare och tätare sessioner Skriv ner vad sessionen handlar om, gå genom nästa gång Förklara den terapeutiska relationen, dess natur och gränser, tex när kontakta i telefon, professionell ej vänner. 56 Autism - Behandling Värdefullt att arbeta med att förstå och uttrycka inre tankar, om sig själv och andra. Psykoterapeutisk interaktion två och två, öga mot öga stressande. Mail? Seriesamtal rita händelser och använda pratbubblor och tankebubblor Använda konst, musik, scener ur filmer för att uttrycka och förklara känslor Minnen om orättvisor mot dem själv och andra svåra att reda ut. Seriesamtal där terapeut fyller i och förklarar det som patienten saknar intuitiv insikt om

20 Autism - Behandling Var jag kom ifrån att förstå vad autismspektrum är, tidigare erfarenheter och hur dessa särdrag påverkat individen Vem är jag nu se styrkor (istället för användandet av kompensatoriska strategier). Självkritik leder till depression Fantasiflykt kan leda till psykos Mobbing kan leda till paranoia andra människor är illvilliga Omnipotens kan leda till avståndstagande behöver får reda på hur en sådan inställning påverkar andra. Behöver läras sig vikten av att erkänna misstag. Undvika vredesutbrott mot människor som inte uppfyller ens höga förväntningar. Istället för skådespel (vilket är utmattande) ta reda på egen identitet 58 Autism KBT Bedömning av art och grad av emotionell störning (ångest, nedstämdhet) självskattning och intervju Psykoedukation om emotioner utforska samband mellan tankar, emotioner och beteende, hur personen föreställer sig känslor och uppfattar olika situationer. (funktionell analys) Kognitiv omstrukturering korrigera felaktiga föreställningar för att personen ska hantera emotioner på ett konstruktivt sätt Färdighetsträning hantera energi, avslappning, uppmärksamhet, samtala Exponering - träning i att använda nya färdigheter för att hantera emotioner i verkliga situationer 59 Autism KBT känslor Klippbok om känslor Glädje och välbehag spindlar, höga byggnader, frimärken, spindelmannen, dofter, smaker, intyg och diplom, mål jobba med färdigheter kan även visas i grupp för att bygga upp mentaliseringsförmågan. Hitta känsloledtrådar kroppsliga signaler, beteenden, tankar. Syftet är att personen ska bli mer medveten om sitt emotionella tillstånd och att hantera en emotion innan den kognitiva kontrollen går förlorad. Hitta känsloledtrådar hos andra - Tolka andra människors känslor och ansiktsuttryck särskilt om en handling är vänlig, oavsiktlig eller illasinnad. (Theory of mind) En rynkad panna kan betyda ilska som förvirring, åldrad hud. Att tala med hög röst innebär inte alltid att man är arg. Kan tex lyssna på ljudupptagningar och lyssna på förändringar i tonfall och betoning. Upprepa en mening många gånger med olika tonfall och betoning, tex meningen Kom hit! Charader i grupp tex gissa handling och känslan spela tennis och förvirrad, diskar och känner sig arg. Ta livet av sig gör känslobarometer över besvikelse/nedstämdhet och be patient placera från skala

21 Autism KBT känslor Ta fram bilder/musik/ansikten som uttrycker olika känslor t.ex. sorg, tillgivenhet, kärlek Har en tendens att använda extrema ord när upprörda Utbildning kring känslor utökar ordförrådet ifråga om emotionella uttryck för att undvika extrema, stötande, sårande uttryckssätt Använd känslobarometer för att ställa frågor som hur glad skulle din partner bli om du sa att du älskar hen? eller Hur ledsen blir din partner om du säger.? KAT 61 Autism kognitiv omstrukturering Ändra tankar, känslor och beteenden med hjälp av argument och logik Blir tryggare och mer optimistisk med hjälp av argument och logik Samla bevis för en trosföreställning (bristande theory of mind gör att drar fel slutsatser om andras intentioner och avsikter, tolkar bokstavligt, saker kan ryckas ur sitt sammanhang (central koherens), eller dras till ytterlighet (dikotomt tänkande). Tex bråk jag ska döda dig fruktar för sitt liv, jag ska gifta mig med dig - packar resväskan Utmana övertygelser med hjälp av fakta och logik t.ex. statistik över risker, inte livsfarligt. Lära sig fråga skämtar du nu?, menar du allvar, gjorde du så med flit, det du sa nu gjorde mig förvirrad. Lära sig säga förlåt att jag sårade dig, ojdå, hur borde jag gjort nu, har jag sagt något som bekymrar dig, jag har svårt att tolka ditt ansiktsuttryck. Öka antalet reaktioner i en vissa situationer (som väcker ångest och ilska) Gör lista över reaktioner, gå genom konsekvenser och bestäm sedan vilka som är lämpliga och olämpliga reaktioner. (funktionell analys) 62 Autism KBT Seriesamtal Rita en händelse eller händelseförlopp i serieform med streckgubbar som representerar deltagarna och prat- och tankebubblor som visar vad de säger och tänker. Tuschpennor i olika färger, varje färg en viss emotion. Kan användas för att visa att olika personer tänker på olika sätt och har olika känslor och åsikter om vad man ska tänka och göra i en situation. Avgöra vad någon sannolikt kommer att tänka eller göra som reaktion på alla de alternativa reaktioner som klienten och terapeuten undersöker. Kan sen välja hur tänka, säga och göra för att åstadkomma bäst resultat för alla inblandade. Fråga din granne vad hen gjorde i morse, med hjälp av Seriesamtal. 10 minuter och sen byt

Stress och psykisk ohälsa hos unga med Aspergers syndrom

Stress och psykisk ohälsa hos unga med Aspergers syndrom 2013-03-24 Stress och psykisk ohälsa hos unga med Aspergers syndrom Diana Lorenz Aspergers syndrom och stress Man hör ofta att personer med Aspergers syndrom är stress- eller kravkänsliga, eller att de

Läs mer

Aspergers syndrom och andra autismspektrumtillstånd

Aspergers syndrom och andra autismspektrumtillstånd Aspergers syndrom och andra autismspektrumtillstånd i grundskola och gymnasium Information Förhållningssätt Pedagogik Helene Fägerblad Habilitering & Hälsa, Stockholms läns landsting, 2011 Text: Helene

Läs mer

DEMENS OCH BEMÖTANDE

DEMENS OCH BEMÖTANDE DEMENS OCH BEMÖTANDE All glömska är inte demens Det händer oss alla ibland att vi inte tycker om den bild vi ser av oss själva i spegeln. Ansiktsdragen har blivit slappare och huden rynkigare. Men det

Läs mer

Hur arbetar lärare i skolan med elever som har diagnosen ADHD? En kvalitativ intervjustudie

Hur arbetar lärare i skolan med elever som har diagnosen ADHD? En kvalitativ intervjustudie Akademin för utbildning, kultur och kommunikation Hur arbetar lärare i skolan med elever som har diagnosen ADHD? En kvalitativ intervjustudie Författare Maria Olausson och Eleonor Segerdorf Examensarbete

Läs mer

Regionalt vårdprogram 2010. ADHD vuxna

Regionalt vårdprogram 2010. ADHD vuxna Regionalt vårdprogram 2010 ADHD vuxna Regionalt vårdprogram ADHD vuxna 2010 1 Regionalt vårdprogram ADHD Innehåll Bakgrund... 4 Inledning... 4 Sammanfattning... 5 Epidemiologi... 6 Diagnosen ADHD... 6

Läs mer

Break4Change föräldragrupp,sweden

Break4Change föräldragrupp,sweden Break4Change föräldragrupp,sweden För yrkesverksamma som arbetar med familjer vars ungdomar är våldsamma / kränkande mot sina föräldrar / vårdnadshavare 1 This publication has been produced with the financial

Läs mer

man känner sig alltid bekymrad

man känner sig alltid bekymrad man känner sig alltid bekymrad en undersökning om anhöriga till unga vuxna med ADHD Denna rapport är ett led i Attentions arbete för att uppmärksamma och förbättra situationen för unga vuxna med ADHD.

Läs mer

Blyga och ängsliga barn

Blyga och ängsliga barn Blyga och ängsliga barn ISBN 978-91-86301-98-9 Artikelnr 2010-3-9 Omslag Socialstyrelsen/Iwa Wasberg Foto Itstock Sättning Edita Västra Aros Tryck Edita Västra Aros, Västerås, mars 2010 Förord Barn och

Läs mer

2014-11-02. Vilka är ni, och vad ska det här vara bra för? Korrekta principer är som fyrar

2014-11-02. Vilka är ni, och vad ska det här vara bra för? Korrekta principer är som fyrar Michael Rangne Överläkare, specialist i psykiatri mrangne@gmail.com Vilka är ni, och vad ska det här vara bra för? Korrekta principer är som fyrar We shall never cease from striving, and the end of all

Läs mer

Bild som samtal EXAMENSARBETE. Hösten 2006 Lärarutbildningen. www.hkr.se. bildarbete i undervisningen för konstruktiv konflikthantering

Bild som samtal EXAMENSARBETE. Hösten 2006 Lärarutbildningen. www.hkr.se. bildarbete i undervisningen för konstruktiv konflikthantering EXAMENSARBETE Hösten 2006 Lärarutbildningen Bild som samtal bildarbete i undervisningen för konstruktiv konflikthantering Författare Lisa Carlsson Christina Lantz Handledare Elisabet Malmström Ewa Gislèn

Läs mer

Ibland. finns det inga enkla svar. En bok om självskadebeteende och ätstörningar

Ibland. finns det inga enkla svar. En bok om självskadebeteende och ätstörningar Ibland finns det inga enkla svar En bok om självskadebeteende och ätstörningar 1 Ibland finns det inga enkla svar 3 isbn 978-91-637-2561-6 Föreningen SHEDO/Ego Nova och författarna 2013 Boken ges ut med

Läs mer

Att göra studiesituationen tillgänglig för vuxna. med ADHD

Att göra studiesituationen tillgänglig för vuxna. med ADHD Att göra studiesituationen tillgänglig för vuxna med ADHD Utgivna skrifter i denna serie: Att göra studiesituationen tillgänglig för vuxna med funktionsnedsättning. Övergripande information om stödinsatser

Läs mer

En överlevnadsguide för personer med Aspergers syndrom. Av Marc Segar

En överlevnadsguide för personer med Aspergers syndrom. Av Marc Segar En överlevnadsguide för personer med Aspergers syndrom Av Marc Segar Originalets titel: A survival guide for people with Asperger syndrome Översättning: Ingrid Flöistrup Textbearbetning: Gunilla Gerland

Läs mer

Läs-, skriv och matematiksvårigheter

Läs-, skriv och matematiksvårigheter Läs-, skriv och matematiksvårigheter - En studie om några lärares tankar kring sambandet mellan dessa svårigheter. Patrik Holm Examensarbete 10 poäng VT 06 Examensarbete på lärarprogrammet, 140 p Institutionen

Läs mer

Rebin klättrar som Spindelmannen. Tema: ADHD

Rebin klättrar som Spindelmannen. Tema: ADHD En tidning från Handikapp & Habilitering Nr 4. 2007 Rebin klättrar som Spindelmannen Tema: ADHD Ansvarig utgivare har ordet: Fördomar skapar funktionshinder Innehåll Som en liten virvelvind 3-5 Vi kan

Läs mer

pedagogiskt perspektiv

pedagogiskt perspektiv pedagogiskt perspektiv Annorlunda vägar skapar förutsättningar för att mötas om samtalstekniker och verktyg info@pedagogisktperspektiv.se www.pedagogisktperspektiv.se Dagens hålltider Fm fika 10.00-10.30

Läs mer

Vem ser flickan med ADHD? Dr Magell om mediciner Organisationen Underbara ADHD

Vem ser flickan med ADHD? Dr Magell om mediciner Organisationen Underbara ADHD Vem ser flickan med ADHD? Dr Magell om mediciner Organisationen Underbara ADHD - 1 - Välkommen till nummer 2 INNEHÅLL Presentation... sid 3 Hyperaktivitetsstörningar...... sid 4-5 Dr Sandras syn......

Läs mer

Livslång aktivism Hur förändra världen och samtidigt må bra

Livslång aktivism Hur förändra världen och samtidigt må bra Livslång aktivism Hur förändra världen och samtidigt må bra En översättning, tolkning och bearbetning av Hillary Rettigs bok The Lifelong Activist Malte Lindstam Innehållsförteckning: Förord...1 Introduktion...1

Läs mer

Verktyg som gör dig bäst när det gäller

Verktyg som gör dig bäst när det gäller Verktyg som gör dig bäst när det gäller LEDAR- TRÄNAR- OCH FUNKTIONÄRSSKAP 4 BARNS OCH UNGDOMARS FYSISKA, MOTORISKA OCH SOCIALA UTVECKLING 6 ATT SKAPA FÖRTROENDE 8 INLÄRNING 9 LEKENS BETYDELSE VID INLÄRNING

Läs mer

ISBN 978-91-86301-96-5 Artikelnr 2010-3-7

ISBN 978-91-86301-96-5 Artikelnr 2010-3-7 Ledsna barn ISBN 978-91-86301-96-5 Artikelnr 2010-3-7 Omslag Socialstyrelsen/Iwa Wasberg Foto ImageSource Sättning Edita Västra Aros Tryck Edita Västra Aros, Västerås, mars 2010 Förord Barn och unga med

Läs mer

första hjälpen vid spelproblem

första hjälpen vid spelproblem första hjälpen vid spelproblem för dig som har problem med spel om pengar för dig som vill hjälpa någon som har det för dig som vill veta mer om spelproblem Författare: Henrik Josephson Om.författaren.och.

Läs mer

Svenska dagbladet 2006. Serie om kognitiv beteendeterapi (KBT).

Svenska dagbladet 2006. Serie om kognitiv beteendeterapi (KBT). Svenska dagbladet 2006. Serie om kognitiv beteendeterapi (KBT). Text och foto är hämtat från www.svd.se. Publicerat 8 januari 2006 05:30 Artikel 1. "Ångestfyllt att utmana tankarna" Hon behöver inte stänga

Läs mer

CHEFENS PERSONAL:GUIDE inspiration och verktyg i modernt ledarskap

CHEFENS PERSONAL:GUIDE inspiration och verktyg i modernt ledarskap InsightGUIDE SERIES CHEFENS PERSONAL:GUIDE inspiration och verktyg i modernt ledarskap CHEFSROLLEN DET DAGLIGA LEDARSKAPET Det är de små och stora sakerna du gör i vardagen som bygger upp ett inspirerande,

Läs mer

Hur kan vi förebygga psykisk ohälsa hos barn?

Hur kan vi förebygga psykisk ohälsa hos barn? Hur kan vi förebygga psykisk ohälsa hos barn? Dokumentation från regional konferens i Göteborg 6 april 2011 arrangerad i samarbete mellan Göteborgsregionens kommunalförbund/fou i Väst och Länsstyrelsen

Läs mer

Case Management & resursgruppsarbete

Case Management & resursgruppsarbete Case Management & resursgruppsarbete (Tidigare titel: Resursgrupps- och familjestöd, RFS) Version 3 Nisse Berglund, Per Borell Manualen får kopieras fritt, men inte säljas eller användas inom kommersiell

Läs mer

EMPATI. - Hur utvecklar barn empati? EVELINA ALA-TAINIO CAMILLA LINDSKOG

EMPATI. - Hur utvecklar barn empati? EVELINA ALA-TAINIO CAMILLA LINDSKOG EMPATI - Hur utvecklar barn empati? EVELINA ALA-TAINIO CAMILLA LINDSKOG Akademin för utbildning, kultur och kommunikation Pedagogik Examensarbete i lärarutbildningen Grundnivå 15 hp Handledare Kamran Namdar

Läs mer

Information till personal. om barnet som anhörig och patient

Information till personal. om barnet som anhörig och patient Information till personal om barnet som anhörig och patient 2 Innehållsförteckning 1. Viktiga frågor att beakta vid framtagande av handlingsplan och rutiner...5 Vad behöver barnet som anhörig och patient?...5

Läs mer

Bygga upp ett erfarenhetsbibliotek genom sociala berättelser och seriesamtal.

Bygga upp ett erfarenhetsbibliotek genom sociala berättelser och seriesamtal. Bygga upp ett erfarenhetsbibliotek genom sociala berättelser och seriesamtal. Ett pedagogiskt arbetssätt för barn/elever/personer med neuropsykiatriska problem som Autism, Aspergers syndrom,tourettes synrom,

Läs mer

Fri från spelberoende. En manual för gruppbehandling utifrån KBT och MI

Fri från spelberoende. En manual för gruppbehandling utifrån KBT och MI Fri från spelberoende En manual för gruppbehandling utifrån KBT och MI Fri från spelberoende En manual för gruppbehandling utifrån KBT och MI STATENS FOLKHÄLSOINSTITUT, ÖSTERSUND 2010 ISBN: 978-91-7257-709-1

Läs mer

PREVENTION OCH BEHANDLING AV ALKOHOL- OCH DROGMISSBRUK

PREVENTION OCH BEHANDLING AV ALKOHOL- OCH DROGMISSBRUK Conscientia-konceptet för PREVENTION OCH BEHANDLING AV ALKOHOL- OCH DROGMISSBRUK - att väcka det knäckta väsendet Grundprinciper Allt vad vi ser hos den andra finns i oss själva på något sätt. Det man

Läs mer