* Hållbar utveckling handlar om mer än klimatet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "* Hållbar utveckling handlar om mer än klimatet"

Transkript

1 Hållbar utveckling i ett globalt perspektiv * Hållbar utveckling handlar om mer än klimatet * Något om orsakerna till de globala miljöproblemen, antagandet om att jordens försörjningsförmåga skulle vara oändlig att social hållbarhet och ekonomisk hållbarhet skulle kunna jämföras med ekologisk hållbarhet * Några föreslagna åtgärder för att uppnå en global hållbar utveckling, lösningen är ej av teknisk karaktär, i stället handlar det om ett globalt paradigmskifte

2

3 Anthropocene : a human-dominated biosphere

4 Source: Steffen, W. et al Global Change and the Earth system: a Planet under Pressure

5

6 Odlingspotentialen Fischer, m.fl Global Agro-ecological Assessment for Agriculture in the 21st century, FAO

7 Fischer, m.fl., 2001, FAO

8 Fischer, m.fl., 2001, FAO

9

10 Beräknat % tillskott eller bortfall av skörd p.g.a. ev. klimatförändring Fischer, m.fl., 2001, FAO

11 Fischer, m.fl. 2001, FAO

12 IEA, 2008

13 Den globala biobränslepotentialen * Globalt stod biomassa för ca 7 procent av vår energiförsörjning (år 2000). Av detta var ca 2 % drivmedel. * Den globala potentialen för energiproduktion från biomassa är stor i absoluta termer. År 2005 tog landväxterna upp ca 57 miljarder ton kol. De totala utsläppen av kol från fossila bränslen var det året ca 7,7 miljarder ton kol. * Totalt beräknar mänskligheten nyttja % av den globala nettoprimärproduktionen. Detta genom att ha påverkat ca 72 % av produktiv mark och helt omvandlat % av skogar och naturliga gräsmarker (ca 29 % av skogarna), till åker och betesmark. Ca 22 % i stort sett opåverkad skog finns kvar. * Totala upptaget av kol på åkermarker är ca 7 miljarder ton, dvs. nästan lika stort som utsläppen av kol. * Globalt utesluts skogar från den potentiell bienergipotentialen, eftersom växthuseffekten p.g.a. skogsavverkning blir för omfattande. * Den beräknade globala potentialen finns på nedlagd åkermark, ca 386 miljoner ha, eller 8-9 ggr Sveriges yta. * Produktionen på denna yta beräknas kunna ge 27 EJ (ca 7000 TWh) eller ca 5 % av energiomsättningen. Då skulle totalt biobränsleandelen utgöra ca 12 %.

14 Ca 386 Mha

15

16 Hållbar utveckling brukar definieras utifrån tre kriterier: * Ekologisk hållbarhet * Ekonomisk hållbarhet * Social hållbarhet Dessa brukar felaktigt jämställas. I stället bör den ekologiska hållbarheten ses som ramverket, de nivåer som ej kan överskridas, det människan har att anpassa sig till. Innanför detta ramverk bör en social hållbarhet uppnås genom att en ekonomisk hållbarhet utformas.

17 Många har varnat för att nuvarande globala utveckling ej är långsiktigt hållbar

18 Romklubben Meadows, m.fl Tillväxtens gränser

19 Jared Diamond, Undergång, Civilisationernas uppgång eller fall

20 UNEP

21 Framtiden? FN:s miljöorgan UNEP:s globala prognos GLOBIO Baserat på satellitdata över utbredning av infrastruktur i förhållande till förändring av BNP. Svart= Urbana miljöer, område inom 0,5 km från väg eller byggnad. Rött= Jordbruksmarker, trädplantager, område inom 0,2-3 km från infrastruktur Orange = Område inom 2-20 km från infrastruktur. Prognosen till år 2032 bygger på fortsatt tillväxt av BNP - globalt på ca 3% per år. Bör denna utveckling till 2032 undvikas? I så fall hur?

22

23

24

25

26 Living Planet Report Världsnaturfonden * År 2003 var det totala globala ekologiska fotavtrycket 14,1 miljarder ha. Den totala biokapaciteten var då 11,2 miljarder ha. Dvs. ett underskott på 2,9 miljarder ha, eller ca 25 %. * Det ekologiska fotavtrycket överskred biokapaciteten vid mitten av 1980 talet. Ekologiskt fotavtryck: USA 2.82 miljarder ha (ca 20 %) EU 2,16 miljarder ha (ca 15 %) Kina 2,10 miljarder ha (ca 15 %) Indien 0,85 miljarder ha (ca 6 %) Sammantaget ca 56 %

27 Living Planet Report 2006 (WWF)

28 Dietz, m.fl Frontiers in Ecology and the Environment vol. 5

29 Rockström, m.fl. 2009, Nature 461:

30 I=PxAxT (John Holdren, Paul Erlich, Science 1971) I= Impact (Människans påverkan på miljön) P= Population (Antalet människor) A= Affluence (Mängden konsumerade enheter av varor och tjänster per person) T= Technology (Graden av påverkan på miljön per konsumerad enhet. Genom ekoeffektivisering kan T:et minskas)

31

32

33

34

35 Bilaga 1 Källa : United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division, World Population in

36 * I scenariot, med 36,4 miljarder år 2300, beräknas födslotalet efter år 2050 sjunka från ca 2,6 barn per kvinna år 2009 till 2,35 barn per kvinna och sedan ligga där framgent. * I mellanscenariot, utplaning vid ca 9 miljarder ca år 2070, beräknas födslotalet sjunka från ca 2,6 barn per kvinna till ca 2,1 barn per kvinna till år 2050 och ligga där i ca 100 år framåt. * I det låga scenariot, 2,3 miljarder år 2300, beräknas födslotalet ha gått ner till 1,85 barn per kvinna efter år 2050 och ligga kvar där till år 2300.

37

38

39

40 Jevons paradox William Stanley Jevons, his book The Coal Question 1865 An increased efficiency in use of natural resources results in an increased use of the resources instead of a decreased use of the resources Med andra ord: Om ökad kunskap medför att möjligheten att effektivt nyttja naturen ökar används detta nya konsumtionsutrymme till konsumtion, ej till sparande. Say s law Jean Baptiste Say, tidigt 1800 Det är utbud som skapar efterfrågan

41 Vehmas, m.fl 2004 EU-US seminar: New Technology Foresight Seville May USA

42 Fyra exempel på volymeffekten (engelska the gross rebound effect 1. Sedan mitten av 1900 talet har mängden kol som används per producerad enhet av vara eller tjänst minskat med ca 1,3 % per år. Samtidigt har en totalt ökad användning medfört att utsläppen av kol till atmosfären ökat med ca 1,7 % per år, dvs en toal rebound på ca 3%. 2. Perioden ökade energieffektiviteten inom OECD med ca 30 % samtidigt ökade energiomsättningen med ca 20 %, total rebound ca 50 %. 3. Perioden ökade energieffektiviten globalt med ca 2 % per år, samtidigt ökade energiomsättningen totalt med ca 0,7 % per år. 4. Materialåtervinningen i väst ökar generellt samtidigt ökar uttaget av naturresurser.

43 Globala miljöproblem- möjlig lösning enligt tvåstegsmodellen Steg 1. Bestäm optimala globala nivåer för antropogena material och energiflöden. Steg 2. Uppnå dessa nivåer genom att motverka volymeffekterna utifrån I=PxAxT modellen. Förslag, steg 1: * Det rättvisa miljöutrymmet, Spangenberg m.fl., 1995 * Ca 2 miljarder människor ca år 2100, Pimentel mfl., 1994 * Ca 1 miljard människor år 2300, Benking, m.fl., * Minskning av fotavtrycket till under 1 jordklot till ca år 2070, utplaning vid 0,8 jordklot, eller till ca 0,9 jordklot år 2090, WWF,2006 * HDI vid lägst 0,8 samt fotavtryck/biokapacitet per person under 1 Moran, m.fl Förslag, steg 2: * Benking, mfl En ny ekonomisk världsordning som medför en global demografisk transition * Bottrill, Personlig handel med utsläppsrätter

44

45

46 Moran, m.fl, 2008

47 High and over Medium Low under not available UN Human development report 2007

48 1. Utgå från mänskliga behov, FN:s deklaration om mänskliga rättigheter, Rio konferensens olika dokument? Max- Neef? 2. Inför ett nytt globalt ekonomiskt system som till del ersätter det nuvarande marknadsekonomiska systemet 3. Sätt upp mål som en långsiktigt global befolkningsminskning, kortsiktigt- minskad konsumtion i rika länder, omfördelning av köpkraft från rika till fattiga, ökad ekoeffektivisering. Beräkna en process över många generationer framgent- till år 2300? 4. Starta i dagens verklighet, befintliga företag och personer i företagsledningar, fackföreningar, politiska organisationer, ideella organisationer. Se t.ex Milbrath Men utöka schemat sätt in verkliga företag, verkliga personer, etc.

49 Basala mänskliga behov, enligt Manfred Max-Neef Materiell försörjning Säkerhet Uppskattning, närhet Att bli förstådd Att få delta Möjlighet till rast, vila Att få skapa Att känna identitet, mening Frihet Dessa basala behov är: - Klassificerbara - Desamma i alla kulturer och alla historiska perioder (olika metoder att tillfredsställa dem) - Möjliga att tillfredsställa, kanske i en större omfattning än idag, även om uttagen av naturresurser minskas.

50 Donovan & Halpern, 2002

51 Donovan & Halpern, 2002

52 Behöver vi en ny Bretton Woods konferens, men denna gång kring global hållbar utveckling? Sätt målet högt, definiera ett bättre framtida världsamhälle än dagens, t.ex. med större arealer vildmarker mer biologisk mångfald, hög materiell välfärd som fördelas rättvist, samt ange vägen dit.

53 Konkurrensen måste synkroniseras mellan väldens länder, det ekonomiska systemet bytas ut

54

55 6 Frågor. 1) Hur överbryggar vi problemet med att lösningen på globala och andra miljöproblem antas handla om människa-natur, när det egentligen handlar om människa-människa? 2) Hur överbryggar vi problematiken med att samhällsvetare tror att man kan kompromissa med naturen på samma sätt som med människor? 3) En möjlig relevant anledning till punkt 2 ovan är att historiskt har miljöproblem ej varit aktuella eftersom krig, de förtrycktas revolution mot de härskande, sopat rent innan naturens bärkraft medfört en total naturvetenskapligt betingad samhällskollaps. Konkurrensen, människa-människa relationen sätts före människa-natur relationen sätts därför även nu i första rummet. Hur når vi vidare förbi denna i och för sig relevanta nivå, skulle miljöhotet kunna ses som en gemensam större fiende än den mänskliga fienden? 4) Vad skulle krävas för att förslaget om en lösning enligt tvåstegsmodellen skulle accepteras av majoriteten av befolkningarna i olika länder i världen, dvs. en demokratiskt lösning? 5) I en uppsats av Heiner Benking, m.fl. föreslås en ny världsordning, en global ekonomisk demokrati, som på sikt skulle kunna ge en global demografisk transition - en global befolkningsminskning. Det skulle således röra sig om en indirekt ekonomisk styrning bort från befolkningsexplosionen. Skulle detta kunna fungera per automatik, eller behövs en ny omgång av nymalthusianism där man propagerar för ett direkt personligt ansvarstagande vad gäller nativiteten? 6) Hur får vi upp frågan om global långsiktig överlevnad av mänsklighten på den politiska agendan? Hur går ersätter vi det gamla och nuvarande tillväxtparadigmet, hur går vi från ord till genomförande?

HÅLLBAR KONSUMTION AV JORDBRUKSVAROR Hållbar samhällsutveckling vad innebär det?

HÅLLBAR KONSUMTION AV JORDBRUKSVAROR Hållbar samhällsutveckling vad innebär det? HÅLLBAR KONSUMTION AV JORDBRUKSVAROR Hållbar samhällsutveckling vad innebär det? Begreppet hållbar utveckling omfattar tre dimensioner; miljö, ekonomi och sociala förhållanden. Dessa tre dimensioner förstärker

Läs mer

Det saknade miljömålet

Det saknade miljömålet Björn Möllersten Det saknade miljömålet Om miljöpåverkan i andra länder av svensk konsumtion, med förslag till nytt miljökvalitetsmål Andra upplagan Björn Möllersten Det saknade miljömålet Om miljöpåverkan

Läs mer

00000000000 00000000000 00000000000 00000000000 00000000000 00000000000 0000000000%

00000000000 00000000000 00000000000 00000000000 00000000000 00000000000 0000000000% 00000000000 00000000000 00000000000 00000000000 00000000000 00000000000 0000000000% EKONOMI UTAN TILLVÄXT Ett svenskt perspektiv Mikael Malmaeus EKONOMI UTAN TILLVÄXT Ett svenskt perspektiv Mikael Malmaeus

Läs mer

RÄTTVISA MÅL - SÅ NÅR VI DIT!

RÄTTVISA MÅL - SÅ NÅR VI DIT! RÄTTVISA MÅL - SÅ NÅR VI DIT! en rapport av Göran Eklöf Innehåll Miljöförbundet Jordens Vänner (MJV) är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening som arbetar för miljö och solidaritet. Föreningen

Läs mer

2030 på väg mot ett mer hållbart energisystem

2030 på väg mot ett mer hållbart energisystem 2030 på väg mot ett mer hållbart energisystem Konsekvenser av mål för 2030 ER 2014:22 Böcker och rapporter utgivna av Statens energimyndighet kan beställas via www.energimyndigheten.se Orderfax: 08-505

Läs mer

Hur vi kan leva hållbart 2030. Christer Sanne

Hur vi kan leva hållbart 2030. Christer Sanne Hur vi kan leva hållbart 2030 Christer Sanne rapport 6524 november 2012 Hur vi kan leva hållbart 2030 Författare: Christer Sanne NATURVÅRDSVERKET Beställningar Ordertel: 08-505 933 40 Orderfax: 08-505

Läs mer

Ett bra klimat för utveckling

Ett bra klimat för utveckling SEPTEMBER 2008 Sidas syn på klimat och utveckling Ett bra klimat för utveckling Omslagsbilden: Trädplantering i Turkana, Kenya. FOTO: TRYGVE BØLSTAD/Bildbyrå PHOENIX Globalt miljöarbete gynnar de fattigaste

Läs mer

Hållbar köttkonsumtion

Hållbar köttkonsumtion Hållbar köttkonsumtion Vad är det? Hur når vi dit? landsbygdsaspekten kött och hälsoaspekter smittskydd och antibiotikaresistens hos djur miljö- och klimatpåverkan djurskydd global livsmedelsförsörjning

Läs mer

Jordbruket vid ett vägskäl: hur får vi maten och planetens resurser att räcka till alla?

Jordbruket vid ett vägskäl: hur får vi maten och planetens resurser att räcka till alla? Jordbruket vid ett vägskäl: hur får vi maten och planetens resurser att räcka till alla? Svensk sammanfattning av den internationella studien IAASTD, International Assessment of Agricultural Science and

Läs mer

Så når vi en biobaserad ekonomi. Ett inspel från Lantbrukarnas Riksförbund

Så når vi en biobaserad ekonomi. Ett inspel från Lantbrukarnas Riksförbund Så når vi en biobaserad ekonomi Ett inspel från Lantbrukarnas Riksförbund Version 1 juni 2015 Innehåll Bakgrund... 3 Vad är en biobaserad ekonomi?... 4 Strategier för biobaserad ekonomi... 5 Finlands nationella

Läs mer

TÄLLBERG PAPERS. Vi kan inte förhandla med Naturen. no. 1. Anders Wijkman Johan Rockström. December 2009

TÄLLBERG PAPERS. Vi kan inte förhandla med Naturen. no. 1. Anders Wijkman Johan Rockström. December 2009 TÄLLBERG PAPERS Vi kan inte förhandla med Naturen no. 1 December 2009 Anders Wijkman Johan Rockström I frankly think that at this point of time we shouldn t get unduly swayed by utterances and postures

Läs mer

Ställ om Sverige! Inspiration och handledning för omställningsgrupper

Ställ om Sverige! Inspiration och handledning för omställningsgrupper Ställ om Sverige! Inspiration och handledning för omställningsgrupper Innehåll Inledning 1. Ställ Om! - Lokala initiativ - Plattform Omställning Sverige 2. Omvärldsanalys - Vi behöver ställa om - Varför

Läs mer

Framtiden vi vill ha. Tolv svenska ungdomars budskap till Rio+20

Framtiden vi vill ha. Tolv svenska ungdomars budskap till Rio+20 Framtiden vi vill ha Tolv svenska ungdomars budskap till Rio+20 Produktion: Utrikesdepartementet, Stockholm Redaktör: Daniel Emilson, Politiskt sakkunnig, Ministerkansliet Medredaktör: Jenny Häggmark,

Läs mer

Flygets Miljökommitté

Flygets Miljökommitté Slutsatser och rekommendationer från Flygets Miljökommitté Hösten 2007 Innehåll Förord, Lena Micko, ordförande Föreningen Svenskt Flyg Sid 2 Flygets Miljökommittés ordförandes sammanfattning Sid 3 Fakta

Läs mer

Vad är resiliens? En introduktion till forskning om social-ekologiska system. www.stockholmresilience.su.se. a partner with

Vad är resiliens? En introduktion till forskning om social-ekologiska system. www.stockholmresilience.su.se. a partner with Vad är resiliens? En introduktion till forskning om social-ekologiska system a partner with www.stockholmresilience.su.se 1 illustration erik rosin Innehåll: Inledning sidan 3 2 Kapitel 1 Att länka människor

Läs mer

Vad gör flyget för klimatet? Flygets stora utmaning i en global värld

Vad gör flyget för klimatet? Flygets stora utmaning i en global värld Vad gör flyget för klimatet? Flygets stora utmaning i en global värld Flyg skapar möten, relationer och förståelse. Flyg ger även utsläpp. Dom ska vi minimera. Flyget är en förutsättning för att människor

Läs mer

Det subventionerade köttet. Rapport. Det subventionerade köttet. Finansiera ekosystemtjänster i jordbruket med en klimatavgift på kött

Det subventionerade köttet. Rapport. Det subventionerade köttet. Finansiera ekosystemtjänster i jordbruket med en klimatavgift på kött Rapport Det subventionerade köttet Finansiera ekosystemtjänster i jordbruket med en klimatavgift på kött 1 Februari 2015 Omslagsfoto: Thinkstock Författare: David Kihlberg, Naturskyddsföreningen Layout:

Läs mer

Ett biskopsbrev om klimatet

Ett biskopsbrev om klimatet Ett biskopsbrev om klimatet Ett biskopsbrev om klimatet Biskopsmötet 2014 artikelnr: sk14048 svenska kyrkan, biskopsmötet, uppsala 2014 produktion & tryck: Ineko issn: 1654-0085 Vapnet på baksidan är

Läs mer

Far väl välfärden? Socialtjänsten i framtiden

Far väl välfärden? Socialtjänsten i framtiden Far väl välfärden? Socialtjänsten i framtiden Socialtjänstforum ett möte mellan forskning och socialtjänst En konferens i Göteborg 12 13 april 2011 Far väl välfärden? Socialtjänsten i framtiden Socialtjänstforum

Läs mer

Monetär värdering av biologisk mångfald. En sammanställning av metoder och erfarenheter

Monetär värdering av biologisk mångfald. En sammanställning av metoder och erfarenheter Monetär värdering av biologisk mångfald. En sammanställning av metoder och erfarenheter Magnus Sjöström SPECIALSTUDIE NR 14, DECEMBER 2007 UTGIVEN AV KONJUNKTURINSTITUTET KONJUNKTURINSTITUTET (KI) gör

Läs mer

Hållbar konsumtion. - Vad är det? Bli en stolt, medveten konsument!

Hållbar konsumtion. - Vad är det? Bli en stolt, medveten konsument! Hållbar konsumtion - Vad är det? Bli en stolt, medveten konsument! Hållbar konsumtion Vad är det? Hållbar utveckling Det pratas mycket om hållbarhet. Hållbar utveckling, hållbar konsumtion, hållbart samhälle.

Läs mer

Hur mycket är tillräckligt?

Hur mycket är tillräckligt? Hur mycket är tillräckligt? - Om tanken på tillväxt som vår tids största ekologiska och sociala problem dennis pamlin Innehållsförteckning inledning 1. Tillväxt, en introduktion 2. Historien bakom tanken

Läs mer

Frågan som världen glömde

Frågan som världen glömde MEDDELANDE M140 Februari 2015 Frågan som världen glömde En rapport om fosfor P PHOSPHORUS 15 Frågan som världen glömde En rapport om fosfor Svenskt Vatten påtar sig inget ansvar för eventuella felaktigheter,

Läs mer

Bättre införande av åtgärder för ett hållbart transportsystem. Sammanfattande råd från tre års tvärvetenskaplig forskning om implementering.

Bättre införande av åtgärder för ett hållbart transportsystem. Sammanfattande råd från tre års tvärvetenskaplig forskning om implementering. Bättre införande av åtgärder för ett hållbart transportsystem Sammanfattande råd från tre års tvärvetenskaplig forskning om implementering. Lund mars 2009 Document information Title: WP/Project: Bättre

Läs mer

Klimatförändringar vad innebär det egentligen?

Klimatförändringar vad innebär det egentligen? Klimatförändringar vad innebär det egentligen? En introduktion för ungdomar Europeiska kommissionen Klimatförändringar vad innebär det egentligen? En introduktion för ungdomar Europeiska kommissionen

Läs mer

UTGIVEN I SAMARBETE MELLAN. Sverige och Nagoyamålen Naturskyddsföreningen / Världsnaturfonden WWF. Foto: Mikhail Bistrov

UTGIVEN I SAMARBETE MELLAN. Sverige och Nagoyamålen Naturskyddsföreningen / Världsnaturfonden WWF. Foto: Mikhail Bistrov UTGIVEN I SAMARBETE MELLAN Sverige och Nagoyamålen Naturskyddsföreningen / Världsnaturfonden WWF Foto: Mikhail Bistrov 2 SVERIGE OCH NAGOYAMÅLEN SVERIGE OCH NAGOYAMÅLEN 3 Förord 2010 beslutade världens

Läs mer

Förbättra nordiskt beslutsfattande genom att skingra myter om hållbar konsumtion

Förbättra nordiskt beslutsfattande genom att skingra myter om hållbar konsumtion Förbättra nordiskt beslutsfattande genom att skingra myter om hållbar konsumtion Förbättra nordiskt beslutsfattande genom att skingra myter om hållbar konsumtion Oksana Mont, Eva Heiskanen, Kate Power

Läs mer

Hållbart är det normala

Hållbart är det normala Hållbart är det normala Lika bra vi säger det nu: Hållbart är det normala. Vår planet har byggt upp sig i årtusenden genom att skapa hållbara processer, ekotjänster, som skapar välfärd. Det är helt normalt

Läs mer