PROTOKOLL 1 (54)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PROTOKOLL 1 (54) 2014-06-18"

Transkript

1 PROTOKOLL 1 (54) Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl Beslutande Övriga deltagare Lorents Burman (S) Anders Bergström, förvaltningschef skol- och Rickard Carstedt (S) kulturkontoret, kl Harriet Classon (S) Fredrik Nilsson, fastighetschef, kl Lennart Hägglund (KD) Jan Sundbom, förvaltningschef support och lokaler, Rose-Marie Johansson (S) kl Håkan Lindh (FP) Hans Andersson, förvaltningschef tekniska kontoret, Andreas Löwenhöök (M) kl Bengt Markstedt (S) Karin Degerfeldt, utvecklingsledare tekniska kontoret, Torvald Stefansson (S) kl Hans-Eric Wallin (V) Thomas Lindahl, förhandlare kommunledningskontoret, Andreas Westerberg (FP) kl Rune Wästerby (MP) Kristina Sundin Jonsson, kommunchef, kl Ann Åström (S), , Ann-Christin Westerlund, kommunfullmäktiges ordförande, Daniel Öhgren (C) kl Tjänstgörande ersättare Lotta Fahlgren Lidman, kommunsekreterare, Elizabeth Westerlund (S), tjg ers för Åsa Etelämäki (S) kl Ersättare Hans Brettschneider (MP) Anette Lindgren (M) Monica Widman Lundmark (S) närvarande tom kl Carina Sundbom (C) Justerare Harriet Classon med Hans-Eric Wallin som ersättare Paragrafer Underskrifter.. Lorents Burman, ordförande Lotta Fahlgren Lidman, sekreterare.. Harriet Classon, justerare BEVIS OM ANSLAG Justering av kommunstyrelsens protokoll har tillkännagivits på kommunens anslagstavla Sammanträdesdatum Anslaget har satts upp Anslaget tas ner efter Förvaringsplats för protokollet Kommunstyrelsens sekretariat Underskrift. Anna Norén Engström

2 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr KS Ansökan om bidrag till renovering av Kågebadet, Kågebadets vänner Den ideella föreningen Kågebadets vänner har drivit Kågebadet sedan sommaren Sommaren 2013 hade badet drygt besökare. Badet fungerar som en samlingsplats i Kåge med omnejd och är en viktig funktion för integration, då många asylsökande och nya svenskar samlas på badet. Badet erbjuder också feriepraktik för ett tiotal ungdomar varje sommar. Sommaren 2013 gjordes en inspektion av bygg- och miljökontoret där det konstaterades att omklädningsrummens duschutrymme är i behov av renovering. Föreningen har tillsammans med fritidskontoret och support och lokaler gått igenom lokalerna. Slutsatsen är att åtgärder behöver genomföras omgående då samtliga väggar i duschrummen är fuktskadade. Fritidskontoret har själva fått en offert för insatserna som uppgår till kronor (exklusive moms) plus cirka kronor (exklusive moms) för vvs-kostnader. Kågebadets vänner har själva en långsiktig plan för underhåll och uppdatering av badet för de kommande åren motsvarande kronor. Då kommunstyrelsens medel för den här typen av insatser är slut för 2014 föreslås föreningen i stället omprioritera i den egna planen för kommande underhåll och först välja att åtgärda det som är akut. Kommunstyrelsen bordlade ärendet , 220. Ansökan avslås. Kommunstyrelsens protokoll , 220 Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll , 286 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse Ansökan Kågebadets vänner

3 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr KS Vinterbelysning De senaste åren har driftansvaret för vinterbelysning i centrala Skellefteå legat på Destination Skellefteå AB. Styrelsen för Destination Skellefteå AB har arbetat fram ett förslag på ny inriktning av bolagets verksamhet där vinterbelysning inte inryms varför det är nödvändigt att hitta en ansvarig för fortsatt verksamhet. Kommunledningskontoret har fört samtal med involverade parter för att ta fram en årlig driftkostnad, vilka framtida investeringar som behövs och vem som kan ansvara för vinterbelysningen i framtiden. Parterna är överens om att tekniska nämnden är den som kan ta ett helhetsgrepp om vinterbelysningen i framtiden. Kostnaden för 2014 bedöms bli kronor. Det inkluderar upp- och nedmontering, elkostnader, lagring och årligt underhåll av stjärnhimmel, trädbelysning och julstjärnor. Belysningen kan då vara tänd mellan skyltsöndag och trettondagen, cirka 50 dagar. För 2014 bedömer tekniska kontoret att en investering i nya hänglinor och utbyte av delar av armaturen är nödvändig för att kunna hänga upp de 16 gamla julstjärnorna på Kanalgatan och Nygatan. Kostnaden för den åtgärden är kronor. Tekniska kontoret vill också byta ut och komplettera trädbelysningen samt investera i en utökad stjärnhimmel över Nygatan österut samt byta ut julstjärnorna på Kanalgatan delen E4-Lasarettsvägen under åren Totalkostnaden beräknas till kronor. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade , 306, att förslag till investering överlämnas till kommunstyrelsen utan eget yttrande. Kommunstyrelsen beslutade att tekniska nämnden får i uppdrag att ansvara för vinterbelysningen och att kommunledningskontoret i samverkan med fastighetsägare och handeln ska föra överläggningar om framtida ansvar. Kommunstyrelsen bordlade samtidigt frågan om investering. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 1. Tekniska nämnden får kronor för 2014 och kronor för 2015 för investeringar i vinterbelysning. 2. Kommande investeringar för åren prövas i respektive års budget.

4 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 4 Kommunstyrelsens protokoll , 232 Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll , 306 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse

5 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr KS Skrivelse om lusthuset på Södergård, stadsdelen Anderstorp I planeringen för gång- och cykelbron mellan Älvsbacka och Anderstorp konstaterades att det södra brofästet borde förläggas där ett lusthus var beläget. Lusthuset som ägs av två bostadsrättsföreningar måste därför flyttas. Skellefteå kommun tecknade avtal med föreningarna om att lusthuset skulle flyttas till någon intilliggande plats. Denna kunde inte bestämmas direkt och i samband med anläggningsarbetet fick lusthuset en provisorisk plats uppströms gång- och cykelbron. Trots omfattande arbete under flera år för att hitta en permanent placering har inget alternativ kunnat fastställas. Kommunledningskontoret har nu tagit fram en överenskommelse med bostadsrättsföreningarna som innebär att kommunen förvärvar lusthuset för kronor. Lusthuset kommer att flyttas och få en funktion på Skellefteå Camping. Lusthuset förvärvas för kronor. Yrkande Arbetsutskottet föreslår att lusthuset förvärvas för kronor. Andreas Löwenhöök (M) yrkar att lusthuset inte förvärvas. Beslutsgång Ordföranden ställer arbetsutskottets förslag och Andreas Löwenhööks yrkande var för sig under proposition och finner att kommunstyrelsen bifallit arbetsutskottets förslag. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll , 328 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse Kommunledningskontoret/samhällsutveckling

6 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr KS Ansökan ur social investeringsfond år 2014 Skellefteå kommun avsatte 30 miljoner kronor under 2013 till en social investeringsfond. Tanken med fonden är att den främst ska kunna användas till projekt som avser främjande och förebyggande insatser för barn och unga. Kommunfullmäktige beslutade i mars 2013 om riktlinjer för fonden. I riktlinjerna sägs bland annat att sista datum för ansökningar ska vara 30 april respektive 31 oktober. Efter ansökningstillfällena under 2013 beviljade kommunstyrelsen bidrag med totalt drygt 24,5 miljoner kronor till totalt nio projekt. Därmed återstår i fonden knappt 5,5 miljoner kronor. Till ansökningstillfället per 30 april 2014 finns totalt fyra aktuella ansökningar. De uppgår till sammanlagt knappt 5,2 miljoner kronor och avser insatser som varierar mellan ett och fem år. Inkomna ansökningar har beretts av en arbetsgrupp bestående av företrädare för kommunens ledningsgrupp. Utifrån denna beredning har ett förslag till vilka ansökningar som ska bifallas upprättats. Fyra ansökningar föreslås få anslag, under vissa villkor. Föreslagna anslag uppgår totalt till knappt 4,75 miljoner kronor. Om detta också blir kommunstyrelsens beslut så återstår därefter cirka kronor som ännu inte ianspråktagits i sociala investeringsfonden. Ansökningarna ligger i stort inom ramen för de antagna riktlinjerna när det gäller målgrupper och typ av insatser. Däremot uppfyller ansökningarna inte fullt ut riktlinjernas tankar om en modell för redovisning av ekonomiska effekter för kommunen. För samtliga beviljade ansökningar gäller att en årlig återrapportering till kommunstyrelsen ska göras. I detta ska också ingå att redovisa hur genomförda insatser efter satsningens slut ska implementeras i ordinarie verksamhet. Kommunledningskontoret ska bistå verksamheterna i upprättande av ekonomiska redovisningar för beviljade projekt. En uppföljning av tidigare beviljade projekt inleds under våren Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade , 329, att överlämna ärendet till kommunstyrelsen utan eget yttrande. Ann Åström (S) och Monika Widman Lundmark (S) anmäler jäv och deltar inte i ärendets handläggning.

7 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 7 1. Bifalla följande inkomna ansökningar: - Reuse T, socialt företag, för 6 månader med kronor. Anslag medges under förutsättning att giltigt hyresavtal redovisas. Kommunstyrelsen är projektägare hos kommunen. - Första rummet med totalt kronor under 2 år. Gymnasienämnden är projektägare. - Skol-IF med totalt kronor under 2 år. Fritidsnämnden är projektägare. - Forskningssatsning; att förebygga behov av socialt stöd och omsorg med totalt kronor för 4-5 år. Anslag beviljas under förutsättning att övrig finansiering säkerställs. Socialnämnden är projektägare. 2. För samtliga beviljade ansökningar gäller att en årlig återrapportering till kommunstyrelsen ska göras. I återrapporteringen ska ingå att redovisa vilka effekter/vinster som projektet gett upphov till samt hur arbetet efter projektets avslutning ska implementeras i ordinarie verksamhet. 3. Kommunledningskontoret ska utvärdera hanteringen av den social investeringsfonden och återrapportera till kommunstyrelsen. 4. Kommunfullmäktige informeras om utvecklingen av den sociala investeringsfonden. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll , 329 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse Ansökningar Kommunstyrelsens protokoll , 492 Kommunstyrelsens protokoll , 376 Kommunstyrelsens protokoll , 260 Kommunfullmäktiges protokoll , 50 Kommunledningskontorets sekreterare De sökande Budget och bokslut

8 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr KS Ansökan om medfinansiering av projektet Spira - Resurs, Medlefors folkhögskola Medlefors folkhögskola fick avslag på sin uppgraderingsansökan av Svenska ESF-rådet för verksamhet Medlefors folkhögskola har, med hjälp av Skellefteå kommun och Samordningsförbundet, drivit verksamheten vidare under första halvåret 2014 och försökt hitta nya sätt att finansiera verksamheten andra halvåret Medlefors folkhögskola har ansökt hos Allmänna Arvsfonden om medel men har ännu inte fått svar. Projektägaren söker därför medel hos Samordningsförbundet och Skellefteå kommun för en förlängning av projektet som startade 1 januari Ann Åström (S) och Monika Widman Lundmark (S) anmäler jäv och deltar inte i ärendets handläggning. 1. Medfinansiering sker med totalt kronor för andra halvåret Finansiering sker ur medel till EU-projekt i 2014 års budget. 3. Medfinansiering sker under förutsättning att övrig finansiering säkerställs. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll , 332 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse Medlefors folkhögskolas ansökan om medfinansiering Medlefors Folkhögskola Budget och bokslut Kommunledningskontoret/samhällsutveckling/European office Samordningsförbundet

9 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr KS Motion om att krigs- och tortyrskadade ska erbjudas kollektiva resor för traumabehandling (49/13) Kommunfullmäktigeledamoten Maria Wiksten (KD) anför i motion bland annat att många människor som kommer till vårt land och Skellefteå kommun som asylsökande och sedan beviljas uppehållstillstånd, bär med sig traumatiska upplevelser från sitt hemland. De har flytt för sitt liv från krig, våld och utsatthet. Flykten till Sverige kan även den innehålla många smärtsamma upplevelser. Smärtsamma upplevelser som kan ge ett posttraumatiskt stressyndrom (PTSD). PTSD är en ångeststörning som kan uppkomma efter olika behov av trauman, som exempelvis dödshot och tortyr. Symptom för PTSD är ångest, depression och hög stressnivå. I Skellefteå driver Röda Korset ett behandlingscenter för krigs- och tortyrskadade. De har vårdavtal med landstinget med upptagningsområdet Norroch Västerbotten. På behandlingscentret behandlas cirka 200 personer per år med cirka 7 8 olika behandlingstillfällen per patient. Fram till i oktober 2012 kunde de som behandlades på behandlingscentret med Skellefteå kommun som vistelseort resa kostnadsfritt genom Skelleftebuss försorg. Sedan denna möjlighet upphörde har antalet behandlingar hos behandlingscentret halverats. Människor som behöver denna specialisthjälp från behandlingscentret har inte ekonomiska möjligheter att betala egenavgiften för sjukvårdsresor eller föreskottera sin del av resekostnaden. Motionären föreslår att patienter hos Röda Korsets behandlingscenter med Skellefteå kommun som vistelseort ska erbjudas att resa kollektivt kostnadsfritt genom Skellefteå kommuns försorg. Kommunledningskontoret föreslår att motionen bifalls och att kronor anslås för att via Skelleftebuss erbjuda kollektiva resor för de som ska få behandling vid behandlingscentret och som har vistelesort i Skellefteå kommun kronor per år anslås för att kunna erbjuda de som behandlas vid Röda Korsets centrum för krigs- och tortyrskadade, och som har Skellefteå som vistelseort, kollektiva resor till behandlingscentret. Det innebär för andra halvåret 2014 ett anslag med kronor. 2. Finansiering sker ur medel till kommunstyrelsens förfogande för respektive år.

10 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 10 Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Motionen bifalls. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll , 333 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll , 147 Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll , 826 Motion (49/13) Röda korset Budget och bokslut

11 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr KS Överskottsutdelning från Kommuninvest ekonomisk förening Kommuninvest ekonomisk förening delar ut överskott från 2013 till medlemmarna enligt den modell som fattats beslut om på föreningsstämman den 10 april För år 2013 blev Skellefteå kommuns totala överskottsutdelning kronor. Föreningsstämman har också beslutat att medlems insatsskyldighet för 2014 ska uppgå till 100 % av 2013 års överskottsutdelning. Beloppet kommer att utbetalas den 16 maj 2014 till Kommuninvest i Sverige AB. Efter denna återbetalning uppgår Skellefteå kommuns insatskapital till kronor. Rapporten godkänns. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll , 339 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse Kommuninvests skrivelse om överskottsutdelning Kommuninvests instruktioner för inbetalning av överskottsutdelning Kommunledningskontorets ekonomichef Finansfunktionen

12 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr KS Information om ansökningar till länsstyrelsen om medel enligt paragraf 37 a till insatser för nyanlända Skellefteå kommun har lämnat tre ansökningar till Länsstyrelsen i Västerbottens län om medel till insatser för nyanlända. Ansökningarna sker enligt förordning 2010:1122, länsstyrelsens information, se särskild bilaga. Det är kommuner som är behöriga att ansöka om medel. Insatser i samarbete med idéburna sektorn prioriteras. Tre ideella organisationer har lämnat förslag till insatser för målgruppen och samtliga lämnas vidare till länsstyrelsen för prövning. I ansökan benämns de som samarbetspartner till Skellefteå kommun. Dessa är - Studieförbundet Bilda Nord för insatsen Att leva och bo i Skellefteå - samhällsorientering för nyanlända. - Medborgarskolan Nord för insatsen Medspråk. - Sensus studieförbund och Röda Korset Skellefteåkretsen för insatsen Skellefteå mångfaldskör. Ingen av ansökningarna förutsätter kommunal medfinansiering. Informationen noteras. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll , 345 Gymnasiekontorets tjänsteskrivelse Länsstyrelsens information Ansökningar Gymnasiekontoret/arbetsmarknadsenheten

13 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr KS Aktiviteter i Almedalen 2014 Region Västerbotten har inlett ett arbete med att utveckla sin närvaro på olika nationella och internationella arenor såsom till exempel Västerbottensveckorna på Grand i Stockholm och Almedalen. Syftet är att skapa: - Fördelar för våra prioriterade satsningar - Synlighet för viktiga frågeställningar - Dialog med beslutsfattare och nyckelaktörer - Forum för kund- och partnerskapsvård - Ytterligare kraft i vårt utvecklingsarbete - Strategiska mötesplatser för samhällsfrågor Region Västerbotten har bjudit in Skellefteå kommun att delta i regionens plattform i Almedalen Tillsammans med Regionförbundet föreslås Skellefteå kommun genomföra tre aktiviteter: 1. Workshop avseende öppen data. 2. Seminarium tillsammans med Kalmarregionen avseende universitetens och högskolornas ansvar och möjligheter till regional utveckling och kompetensförsörjning. 3. Demokratiutveckling genom tjänstedesign. Den totala beräknade kostnaden för insatsen är kronor. Aktiviteten föreslås finansieras ur kommunstyrelsens särskilda medel. Budget Resekostnader 5 personer Boende 3 nätter, 5 personer Kostnad möteslokaler 3 tillfällen Planeringsarbete av strategisk kommunikationsbyrå Totalt kronor kronor kronor kronor kronor 1. Kommun antar Region Västerbottens inbjudan att delta i regionens plattform i Almedalen Aktiviteten finansieras med kronor ur kommunstyrelsens särskilda medel.

14 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 14 Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll , 348 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse Region Västerbotten Kommunledningskontoret/samhällsutveckling Budget och bokslut

15 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr KS Åtgärdsplan för en ekonomi i balans, barn- och grundskolenämnden Barn- och grundskolenämnden har beslutat om en åtgärdsplan för att få en ekonomi i balans. Det är en långsiktig plan under åren för att få en ekonomi i balans och samtidigt kunna leverera en god kvalitet. Sedan planen togs fram har PWC, på barn- och grundskolenämndens uppdrag, tagit fram en rapport. I denna uppdaterade åtgärdsplan har PWC:s slutsatser och förslag beaktats där de berör punkter i den ursprungliga åtgärdsplanen. I denna uppdaterade åtgärdsplan har hänsyn tagits till de nya budgetförutsättningar som finns. Barn- och grundskolenämnden har fått ett tilläggsanslag på 60 miljoner kronor för år 2014 och de gamla underskotten från år 2012 och 2013 avskrivs. För år 2014 saknas det cirka 20 miljoner kronor före ytterligare åtgärder vidtas. Effektiviseringsåtgärder i denna åtgärdsplan kommer dock att leda till en budget i balans redan år För att barn- och grundskolenämnden ska fortsätta att ha en budget i balans behövs även åtgärder på längre sikt, därför gäller åtgärdsplanen för åren Åtgärdsplan för åren är indelad i nio huvudspår. Det första spåret innehåller åtgärder på kort sikt, under år Många av åtgärderna på kort sikt går ut på att minska antalet medarbetare. Det kan leda till både större klasstorlekar och större barngrupper samt lägre personaltäthet i både skola, förskola och fritidshem. De övriga spåren 2-10 innehåller åtgärder på längre sikt. Varje åtgärd på lång sikt ska ses som en egen utredning och konsekvensbeskrivningar kommer tas fram innan enskilda beslut fattas som egna ärenden i nämnd. Åtgärdsplanen ska ses som ett sammanfattande dokument över de besparingar och strategier som ska ge en ekonomi i balans för barn- och grundskolenämnden under åren framöver fram till år Åtgärdsplan för för en ekonomi i balans för barn- och grundskolenämnden noteras. Reservation Lennart Hägglund (KD), Håkan Lindh (FP), Andreas Löwenhöök (M), Andreas Westerberg (FP) och Daniel Öhgren (C) reserverar sig mot beslutet med motivering som redovisas sist i protokollet.

16 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 16 Yrkande Andreas Westerberg (FP) yrkar att kommunstyrelsen uppdrar åt budgetberedningen att inför kommande budgetförslag särskilt uppmärksamma Barn- och grundskolenämndens behov av resursförstärkningar. Beslutsgång Ordförande ställer bifall respektive avslag till Andreas Westerbergs yrkande var för sig under proposition och finner att kommunstyrelsen avslagit yrkandet. Votering begärs och verkställs över följande godkända voteringsproposition: Den som vill avslå yrkandet röstar ja. Den som vill bifalla yrkandet röstar nej. Omröstningsresultat Vid uppropet avges 10 ja-röster (Rickard Carstedt (S), Harriet Classon (S), Elizabeth Westerlund (S), Rose-Marie Johansson (S), Bengt Markstedt (S), Torvald Stefansson (S), Hans-Eric Wallin (V), Rune Wästerby (MP), Ann Åström (S) och Lorents Burman (S)) och 5 nej-röster (Lennart Hägglund (KD), Håkan Lindh (FP), Andreas Löwenhöök (M), Andreas Westerberg (FP) och Daniel Öhgren (C)). Motivering till reservation Alliansens ledamöter i kommunstyrelsen reserverar sig mot kommunstyrelsens beslut angående "Åtgärdsplan för en ekonomi i balans, barn- och grundskolenämnden". Trots en ambitiös åtgärdsplan är grundskolan på kort sikt i behov av resursförstärkningar. På lång sikt kan fokus inte bara vara att hantera begränsade ekonomiska medel. Skolan måste också få pengar till att utveckla verksamhetens kvalité. Därför behöver barn- och grundskolenämnden ökade anslag. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll , 355 Barn- och grundskolenämndens protokoll , 95 Skol- och kulturkontorets tjänsteskrivelse Åtgärdsplan för en ekonomi i balans Kommunblad Skellefteå 2012 Barn- och grundskolenämnden

17 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr KS Revisionsrapport - Kommunens beredskap avseende risker för korruption och oegentligheter Kommunens revisorer har granskat kommunens beredskap avseende risker för korruption och oegentligheter. Initialt har granskningen omfattat kommunstyrelsen och nämnder. Fördjupad granskning har även skett hos kommunstyrelsen, tekniska nämnden och nämnden för support och lokaler. Fokus i granskningen har legat på riskbedömning, riktlinjer, information, utbildning och kontroll. Granskningen visar att styrelse, nämnder och dess verksamheter arbetar inom ovan angivna områden men att insatserna kan och bör utvecklas. Revisionen lämnar följande rekommendationer inför framtiden: 1. Arbeta mer aktivt med riskanalyser kring korruption och oegentligheter. 2. Anta tydliga regler och riktlinjer och göra dessa kända för alla inom organisationen. 3. Se till att samtliga anställda får kontinuerlig utbildning på området. Kommunledningskontoret arbetar aktivt med att generellt höja kunskaperna kring den interna kontrollen däribland beredskapen avseende risker och korruption. Arbetet handlar också om att utveckla och förbättra hela processen för den interna kontrollen. Revisionens synpunkter och rekommendationer faller väl in i det utvecklingsarbetet. Kommunledningskontoret håller på att ta fram en ny struktur för styrande dokument som kommer att lyftas till kommunfullmäktige för beslut till hösten. Förvaltningen har också reviderat och kompletterat regelverket omkring representation, gåvor och andra förmåner. Beslut väntas också kring det till hösten. Kommunledningskontorets svar på hur kommunen ska förbättra den interna kontrollen och beredskapen avseende risker för korruption och oegentligheter godkänns.

18 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 18 Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll , 356 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse Revisionsrapport PWC Kommunens beredskap avseende risker för korruption och oegentligheter, maj 2014 Skrivelse från kommunens revisorer Kommunrevisionen Alla nämnder

19 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr KS Överföring av funktion som säkerhetssamordnare till support och lokaler Kommunens säkerhetssamordnare finns i dag placerad inom kommunledningskontorets avdelning för samhällsutveckling. Nuvarande innehavare avgick med pension i april I samband med återrekrytering till tjänsten föreslår kommunledningskontoret att den överförs från kommunledningskontoret till support och lokaler. Motivet till förändringen är att tjänsten genom en flyttning skulle ingå i ett större sammanhang för säkerhetsfrågor där även annan kompetens och resurser för närliggande säkerhetsområden finns, till exempel fysiskt skydd, it, brand och så vidare. Support och lokaler ska närmare utreda tjänstens framtida innehåll och organisatoriska placering inom förvaltningen. Funktionen som säkerhetssamordnare överförs från kommunledningskontoret till support och lokaler. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll , 357 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse Kommunledningskontoret/samhällsutveckling Support- och lokaler

20 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr KS Slutrapport av förstudie Nordanås turistiska potential Kultur Skellefteå beviljades medfinansiering för att utreda Nordanås potential att i större utsträckning attrahera turister och möta det ökande behovet från besöksnäringen. De frågor som skulle belysas var vilken potential det finns att attrahera utländska kulturbesökare och i vilken utsträckning området kan vara gynnsamt för företag, befolkningsutvecklingen samt rekryteringsbehovet i kommunen. I utredningen framkom att - Nordanå är inte ett tydligt avgränsat område. Det finns inte en samstämmig bild av vad som avses med Nordanå, vilket får till följd att Nordanå saknar en distinkt identitet. - Det är svårt att skilja på turister och närbesökare. - Det statistiska underlaget avseende antal besökare är bristfälligt, vilket gör det svårt att bedöma det faktiska antalet besökare. - Nordanåområdet har en rik historik och genom det breda kulturutbudet finns en god plattform att bygga vidare på ur kulturarvsperspektiv. Ett stort utbud av verksamheter ger ett brett utbud, men riskerar också att urholka ett områdes attraktivitet genom att bilden av Nordanå blir spretig och otydlig. - Med många ansvariga aktörer finns mer resurser att tillgå, men skapar också en risk för att ingen tar ett övergripande helhetsansvar. 1. Kulturnämnden får i uppdrag att i samverkan med berörda verksamheter utveckla samverkan och samsyn kring utveckling av Nordanåområdet. 2. Kulturnämnden leder ett process- och utvecklingsarbete för att utveckla det turistiska utbudet: tematisering, produktifiering, paketering samt utvecklad samverkan mellan aktörer. I detta ingår också att samordna och paketera det turistiska och besökarinriktade utbudet på kulturarvsområdet. Detta ska ske i samverkan med övriga aktörer på området samt med Destination Skellefteå AB. Uppdraget omfattar också att utveckla nya verktyg för att mäta måluppfyllelse.

21 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL En översyn av den fysiska miljön inklusive verksamheter och lokaler på Nordanå ska genomföras samordnat med arbetet med kulturhuset och med den kommande turismstrategin. Översynen leds av support och lokaler i samverkan med övriga aktörer på området. 4. Medel för ett genomförandeprojekt ska sökas via befintliga EU-fonder. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll , 358 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse Slutrapport Kulturnämnden Destination Skellefteå AB Kommunledningskontoret/samhällsutveckling Support- och lokaler

22 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr KS FN:s deklaration om mänskliga rättigheter, uppmärksammande av 65-årsdagen Kommunstyrelsen beslutade att anslå kronor till aktiviteter för att uppmärksamma FN:s deklaration om mänskliga rättigheter som skulle genomföras i anslutning till kommunens engagemang i kulturhuvudstadsåret. I det engagemanget står livsberättelser (människoöden) i centrum för en serie nedslag på temat mänskliga rättigheter och vad det kan betyda för oss i Sverige. För att genomföra aktiviteter har Skelleftebygdens berättarförening anlitats. Skelleftebygdens berättarförening har sammanställt en rapport om genomförda aktiviteter. Rapporten noteras. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll , 359 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse Rapport från Skelleftebygdens berättarförening om genomförda aktiviteter Kommunstyrelsens protokoll , 245 Skelleftebygdens berättarförening

23 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr KS Medborgarförslag - Förslag på skyltar med mera för att välkomna besökare till Skellefteå (69/13) I ett medborgarförslag vill förslagsställaren få flygresenärer och övriga trafikanter längs väg 364 att känna sig mer välkomna till Skellefteå genom skyltning samt utsmyckning av bergvägg (målning och belysning) i anslutning till väg 364. Kommunledningskontoret anser att behovet av välkomnande skyltar kommer att täckas av de nya infartsskyltar som planeras komma upp under juni månad, vilket innebär att även flygplatsresenärer kommer att få ett fint välkomnande när de kommer till Skellefteå. Därför rekommenderas inte att andra skyltar sätts upp vid den föreslagna platsen. Kommunledningskontoret ser däremot positivt både på möjlig utsmyckning av bergvägg och belysning av denna, men föreslår att man i ett första steg ser över möjlighet till belysning eftersom man behöver utreda hur väl färger fäster på aktuell bergvägg samt vem som i så fall har ansvar för underhåll av denna typ av utsmyckning. Frågan om belysning har diskuterats med både Trafikverket och tekniska kontoret som initialt ställer sig positiva till belysning på aktuell vägg. Trafikverket ska komma med förslag på olika belysningslösningar och utifrån dessa förslag kan sedan tekniska kontoret och Trafikverket se över hur en sådan lösning skulle kunna finansieras. Kommunledningskontoret föreslår att kommunstyrelsen ger tekniska kontoret i uppdrag att utreda möjligheten att tillsammans med Trafikverket belysa den aktuella sträckan. Tekniska kontoret får i uppdrag att utreda möjligheten att tillsammans med Trafikverket belysa den aktuella sträckan. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll , 361 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse Medborgarförslag (69/13) Förslagsställaren Tekniska kontoret

PROTOKOLL 1 (66) 2013-10-01

PROTOKOLL 1 (66) 2013-10-01 PROTOKOLL 1 (66) 2013-10-01 Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl. 13.00-16.45 Beslutande Ersättare Lorents Burman (S), ordförande Maalin Wikström (MP) Harriet Classon (S)

Läs mer

PROTOKOLL 1 (58) 2011-09-20

PROTOKOLL 1 (58) 2011-09-20 PROTOKOLL 1 (58) 2011-09-20 Kommunfullmäktige Plats och tid Forumsalen, Campus Skellefteå, kl 10.00-12.30, 13.30-17.45 Beslutande Se sidan 2 Övriga deltagande Lars Björklund, sekreterare Justerare Paragrafer

Läs mer

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (71) Kommunstyrelsen 2008-03-04

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (71) Kommunstyrelsen 2008-03-04 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (71) Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl. 13.00-17.45 Beslutande Närvarande ersättare Bert Öhlund, ordförande Rickard Carstedt Harriet Classon Anders Hård närvarande

Läs mer

PROTOKOLL 1 (62) 2009-09-29

PROTOKOLL 1 (62) 2009-09-29 PROTOKOLL 1 (62) 2009-09-29 Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl. 13.00-16.20 Beslutande Bert Öhlund (S), ordförande Rickard Carstedt (S) Harriet Classon (S) Lena Håkansson

Läs mer

PROTOKOLL 1 (47) 2009-10-20

PROTOKOLL 1 (47) 2009-10-20 PROTOKOLL 1 (47) 2009-10-20 Kommunfullmäktige Plats och tid Beslutande Se sid 2 Forumsalen, Campus Skellefteå, kl 10.00-12.30, 13.30-18.20 Övriga deltagande Tjänstemän Lars Björklund, sekreterare Utses

Läs mer

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (64) Kommunstyrelsen 2005-06-22

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (64) Kommunstyrelsen 2005-06-22 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (64) Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl. 13.00-17.15 Beslutande Närvarande ersättare Bert Öhlund, ordförande Harriet Classon Philip Cohen Eva Enqvist Tore

Läs mer

PROTOKOLL 1 (61) 2009-05-26

PROTOKOLL 1 (61) 2009-05-26 PROTOKOLL 1 (61) 2009-05-26 Kommunfullmäktige Plats och tid Forumsalen, Campus Skellefteå, kl 10.00-12.25, 13.25-18.45 Beslutande Se sid 2 Övriga deltagande Lars Björklund, sekreterare Justerare Joakim

Läs mer

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (93) Kommunstyrelsen 2006-11-29

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (93) Kommunstyrelsen 2006-11-29 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (93) Plats och tid Hotell Aurum, rum 18 karat, kl. 13.00-18.10 Beslutande Närvarande ersättare Bert Öhlund, ordförande Harriet Classon Philip Cohen Eva Enqvist Tore Gabrielsson

Läs mer

PROTOKOLL 1 (52) 2013-11-12

PROTOKOLL 1 (52) 2013-11-12 PROTOKOLL 1 (52) 2013-11-12 Kommunfullmäktige Plats och tid Forumsalen, Campus Skellefteå, klockan 10.00-12.20, 13.20-17.30 Beslutande Se sidan 2 Övriga deltagande Lotta Fahlgren Lidman, sekreterare Justerare

Läs mer

Arken, Örnsköldsvikt, sammanträdesrum Korallen 15:00-15:15

Arken, Örnsköldsvikt, sammanträdesrum Korallen 15:00-15:15 Kultur- och fritidsnämnd 2013-02-20 1 (24) Plats och tid Beslutande Övriga deltagare ersättare Övriga deltagare Arken, Örnsköldsvikt, sammanträdesrum Korallen 15:00-15:15 Ordförande: Leif Lindholm (S)

Läs mer

PROTOKOLL 1 (27) 2009-06-15

PROTOKOLL 1 (27) 2009-06-15 PROTOKOLL 1 (27) 2009-06-15 Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl. 13.00-16.35 Beslutande Bert Öhlund (S), ordförande Rickard Carstedt (S) Harriet Classon (S) Lena Håkansson

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Blad Kommunstyrelsen 2014-10-13 221 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur klockan 08.30 15.15. Beslutande Lotta Åman (s), ordförande Johan Lundgren (s) Lena Karlsson (s) Marcus Lundberg

Läs mer

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (72) Kommunstyrelsen 2004-06-08

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (72) Kommunstyrelsen 2004-06-08 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (72) Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 13.00-16.00 Beslutande Övriga deltagande Bert Öhlund, ordförande Harriet Classon, närvarande t.o.m. kl 15.40 Philip

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2013-01-08

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2013-01-08 1(55) Plats och tid Rinmansalen, klockan 15:00-15:40 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Utses att justera Justeringens plats och tid Jimmy Jansson (S), ordförande Sarita Hotti (S) Marie Svensson (S)

Läs mer

A-salen, kommunhuset, Sollefteå. Enligt närvaro- och tjänstgöringslista

A-salen, kommunhuset, Sollefteå. Enligt närvaro- och tjänstgöringslista 1 (38) Datum Tid Kl. 13.00 17.00 Plats Beslutande A-salen, kommunhuset, Sollefteå Enligt närvaro- och tjänstgöringslista Övriga närvarande Tomas Alsfjell, vik. kommunchef, 55-72 Ulf Bergsten, kommunsekreterare,

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 12.30-14.30 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s) Karl Längberg

Läs mer

215 Kommunstyrelsens ärendelista. 216 Rapportering enligt internkontrollplan. 218 Månadsrapport för pensionsportföljen april 2014

215 Kommunstyrelsens ärendelista. 216 Rapportering enligt internkontrollplan. 218 Månadsrapport för pensionsportföljen april 2014 2014-06-02 Paragrafer 215 Kommunstyrelsens ärendelista Beslutsärenden 216 Rapportering enligt internkontrollplan 217 Ajournering 218 Månadsrapport för pensionsportföljen april 2014 219 Skuldförvaltarrapport

Läs mer

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (50) Kommunfullmäktige 2008-10-21

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (50) Kommunfullmäktige 2008-10-21 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (50) Plats och tid Forumsalen, Campus Skellefteå, kl 13.30-18.15 Beslutande Se sid 2 Övriga deltagande Lars Björklund, sekreterare Utses att justera Kurt Vallmark och Jens

Läs mer

Sofia Jarl (C) ordförande. Stefan J Eriksson (M) 38-59, 65-69, 73, 79 Alf Johansson (S) 38, 40-42, 45-46, 50, 56-57, 73

Sofia Jarl (C) ordförande. Stefan J Eriksson (M) 38-59, 65-69, 73, 79 Alf Johansson (S) 38, 40-42, 45-46, 50, 56-57, 73 Kommunstyrelsen 2014-04-08 1 (61) Plats och tid Kommunkontoret Djurås, kl. 13.00-18.00 Beslutande Ledamöter Sofia Jarl (C) ordförande Anki Enevoldsen (C) Anders Bengtsson (KD) Kerstin Stenquist (C) Irene

Läs mer

Tunasalen, stadshuset, Vimmerby. Tisdag 22januari 2013 kl 09:00-09:05, 10:00-12:10 Ajournering kl 09:05-10:00

Tunasalen, stadshuset, Vimmerby. Tisdag 22januari 2013 kl 09:00-09:05, 10:00-12:10 Ajournering kl 09:05-10:00 VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL Sidnr 1(1) Plats och sammanträdestid Beslutande ledamöter Tunasalen, stadshuset, Vimmerby. Tisdag 22januari 2013 kl 09:00-09:05, 10:00-12:10 Ajournering kl 09:05-10:00

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Árviesjávrien kommuvdna Sammanträdesdatum Blad

Sammanträdesprotokoll Árviesjávrien kommuvdna Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsen 2015-03-24 83 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur klockan 08.30 19.00. Beslutande Lotta Åman (s), ordförande Johan Lundgren (s) Lena Karlsson (s) Marcus Lundberg (s), ej 116 Ylva Stråhle

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Omsorgsnämnden 2015-02-11 1 (54) Plats och tid Stadshuset, Verdesalen, kl 13:00-15:25 Beslutande Daniel Andersson (FP), ordförande Andreas Ardenfors (KD), vice ordförande Lotta Bäckman (S) Per Wretman

Läs mer

2012-01-12 2012-02-02

2012-01-12 2012-02-02 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1[24] Plats och tid Kommunalhuset i Tumba, 2:3, kl 16:00-17:00 ande Enligt bilaga / Ersättare Övriga deltagande Enligt bilaga Åsa Ratcovich (kommundirektör), Marica Nordwall (kommunikationschef),

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-09-09

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-09-09 1(43) Plats och tid Rinmansalen, stadshuset, klockan 15:00-15:45 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Utses att justera Jimmy Jansson (S), ordförande Sarita Hotti (S) Mikael Edlund (S) Mona Kanaan (S)

Läs mer

PROTOKOLL 1 (21) 2013-06-17

PROTOKOLL 1 (21) 2013-06-17 PROTOKOLL 1 (21) 2013-06-17 Socialnämnden Plats och tid Stadshuset kl. 08:15-16:25 Beslutande Kenneth Fahlesson (S), ordförande Torgny Lind (S) vice ordförande Ulla-Britt Kulin (S) Iosif Karambotis (S)

Läs mer

Lisebritt Karlsson (S) ersätter Sabina Johansson (S) Anna Wallgren (M) ersätter Annika Håkanson (M)

Lisebritt Karlsson (S) ersätter Sabina Johansson (S) Anna Wallgren (M) ersätter Annika Håkanson (M) Sida 1 (54) Plats och tid. Nicolairummet, stadshuset kl. 09:00-11:25 Ajournering för kaffe 10:00-10:20 Beslutande Ledamöter Kjell Hedvall (S), Kajsa Ezelius (S), Bertil Jonsson (M), Morten Ryan (S), Bo

Läs mer

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2014-04-08. Innehållsförteckning. Innehåll EKSJÖ KOMMUN

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2014-04-08. Innehållsförteckning. Innehåll EKSJÖ KOMMUN Ledningsutskottet 2014-04-08 1 (32) Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2014-04-08 Innehållsförteckning Innehåll Budgetuppföljning, kvartalsrapport - KLK... 3 Internkontrollplan 2014... 6 Internkontroll

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 156 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.00 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s), utom 85 Kaj Göransson (s)

Läs mer

Tunasalen, stadshuset, Vimmerby Tisdag l O mars 2015 Klockan 09:00-16:20 Ajournering 09:05-10:00, 15:15-15:20 ( 110)

Tunasalen, stadshuset, Vimmerby Tisdag l O mars 2015 Klockan 09:00-16:20 Ajournering 09:05-10:00, 15:15-15:20 ( 110) Plats och sammanträdestid SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL 1(2) Sammanträdesdatum Tunasalen, stadshuset, Vimmerby Tisdag l O mars 2015 Klockan 09:00-16:20 Ajournering 09:05-10:00, 15:15-15:20 ( 110) Beslutande Ledamöter

Läs mer

BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE. 61 Godkännande av förvärv av mark samt borgensåtagande - SRV Återvinning AB Ärendet utgår

BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE. 61 Godkännande av förvärv av mark samt borgensåtagande - SRV Återvinning AB Ärendet utgår INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 [2] 57 Infopunkt - Medarbetarundersökningen BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 58 Evakueringspaviljonger i norra Botkyrka 59 Begäran om investeringsmedel för ombyggnation av förskolan

Läs mer