PROTOKOLL 1 (54)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PROTOKOLL 1 (54) 2014-06-18"

Transkript

1 PROTOKOLL 1 (54) Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl Beslutande Övriga deltagare Lorents Burman (S) Anders Bergström, förvaltningschef skol- och Rickard Carstedt (S) kulturkontoret, kl Harriet Classon (S) Fredrik Nilsson, fastighetschef, kl Lennart Hägglund (KD) Jan Sundbom, förvaltningschef support och lokaler, Rose-Marie Johansson (S) kl Håkan Lindh (FP) Hans Andersson, förvaltningschef tekniska kontoret, Andreas Löwenhöök (M) kl Bengt Markstedt (S) Karin Degerfeldt, utvecklingsledare tekniska kontoret, Torvald Stefansson (S) kl Hans-Eric Wallin (V) Thomas Lindahl, förhandlare kommunledningskontoret, Andreas Westerberg (FP) kl Rune Wästerby (MP) Kristina Sundin Jonsson, kommunchef, kl Ann Åström (S), , Ann-Christin Westerlund, kommunfullmäktiges ordförande, Daniel Öhgren (C) kl Tjänstgörande ersättare Lotta Fahlgren Lidman, kommunsekreterare, Elizabeth Westerlund (S), tjg ers för Åsa Etelämäki (S) kl Ersättare Hans Brettschneider (MP) Anette Lindgren (M) Monica Widman Lundmark (S) närvarande tom kl Carina Sundbom (C) Justerare Harriet Classon med Hans-Eric Wallin som ersättare Paragrafer Underskrifter.. Lorents Burman, ordförande Lotta Fahlgren Lidman, sekreterare.. Harriet Classon, justerare BEVIS OM ANSLAG Justering av kommunstyrelsens protokoll har tillkännagivits på kommunens anslagstavla Sammanträdesdatum Anslaget har satts upp Anslaget tas ner efter Förvaringsplats för protokollet Kommunstyrelsens sekretariat Underskrift. Anna Norén Engström

2 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr KS Ansökan om bidrag till renovering av Kågebadet, Kågebadets vänner Den ideella föreningen Kågebadets vänner har drivit Kågebadet sedan sommaren Sommaren 2013 hade badet drygt besökare. Badet fungerar som en samlingsplats i Kåge med omnejd och är en viktig funktion för integration, då många asylsökande och nya svenskar samlas på badet. Badet erbjuder också feriepraktik för ett tiotal ungdomar varje sommar. Sommaren 2013 gjordes en inspektion av bygg- och miljökontoret där det konstaterades att omklädningsrummens duschutrymme är i behov av renovering. Föreningen har tillsammans med fritidskontoret och support och lokaler gått igenom lokalerna. Slutsatsen är att åtgärder behöver genomföras omgående då samtliga väggar i duschrummen är fuktskadade. Fritidskontoret har själva fått en offert för insatserna som uppgår till kronor (exklusive moms) plus cirka kronor (exklusive moms) för vvs-kostnader. Kågebadets vänner har själva en långsiktig plan för underhåll och uppdatering av badet för de kommande åren motsvarande kronor. Då kommunstyrelsens medel för den här typen av insatser är slut för 2014 föreslås föreningen i stället omprioritera i den egna planen för kommande underhåll och först välja att åtgärda det som är akut. Kommunstyrelsen bordlade ärendet , 220. Ansökan avslås. Kommunstyrelsens protokoll , 220 Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll , 286 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse Ansökan Kågebadets vänner

3 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr KS Vinterbelysning De senaste åren har driftansvaret för vinterbelysning i centrala Skellefteå legat på Destination Skellefteå AB. Styrelsen för Destination Skellefteå AB har arbetat fram ett förslag på ny inriktning av bolagets verksamhet där vinterbelysning inte inryms varför det är nödvändigt att hitta en ansvarig för fortsatt verksamhet. Kommunledningskontoret har fört samtal med involverade parter för att ta fram en årlig driftkostnad, vilka framtida investeringar som behövs och vem som kan ansvara för vinterbelysningen i framtiden. Parterna är överens om att tekniska nämnden är den som kan ta ett helhetsgrepp om vinterbelysningen i framtiden. Kostnaden för 2014 bedöms bli kronor. Det inkluderar upp- och nedmontering, elkostnader, lagring och årligt underhåll av stjärnhimmel, trädbelysning och julstjärnor. Belysningen kan då vara tänd mellan skyltsöndag och trettondagen, cirka 50 dagar. För 2014 bedömer tekniska kontoret att en investering i nya hänglinor och utbyte av delar av armaturen är nödvändig för att kunna hänga upp de 16 gamla julstjärnorna på Kanalgatan och Nygatan. Kostnaden för den åtgärden är kronor. Tekniska kontoret vill också byta ut och komplettera trädbelysningen samt investera i en utökad stjärnhimmel över Nygatan österut samt byta ut julstjärnorna på Kanalgatan delen E4-Lasarettsvägen under åren Totalkostnaden beräknas till kronor. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade , 306, att förslag till investering överlämnas till kommunstyrelsen utan eget yttrande. Kommunstyrelsen beslutade att tekniska nämnden får i uppdrag att ansvara för vinterbelysningen och att kommunledningskontoret i samverkan med fastighetsägare och handeln ska föra överläggningar om framtida ansvar. Kommunstyrelsen bordlade samtidigt frågan om investering. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 1. Tekniska nämnden får kronor för 2014 och kronor för 2015 för investeringar i vinterbelysning. 2. Kommande investeringar för åren prövas i respektive års budget.

4 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 4 Kommunstyrelsens protokoll , 232 Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll , 306 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse

5 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr KS Skrivelse om lusthuset på Södergård, stadsdelen Anderstorp I planeringen för gång- och cykelbron mellan Älvsbacka och Anderstorp konstaterades att det södra brofästet borde förläggas där ett lusthus var beläget. Lusthuset som ägs av två bostadsrättsföreningar måste därför flyttas. Skellefteå kommun tecknade avtal med föreningarna om att lusthuset skulle flyttas till någon intilliggande plats. Denna kunde inte bestämmas direkt och i samband med anläggningsarbetet fick lusthuset en provisorisk plats uppströms gång- och cykelbron. Trots omfattande arbete under flera år för att hitta en permanent placering har inget alternativ kunnat fastställas. Kommunledningskontoret har nu tagit fram en överenskommelse med bostadsrättsföreningarna som innebär att kommunen förvärvar lusthuset för kronor. Lusthuset kommer att flyttas och få en funktion på Skellefteå Camping. Lusthuset förvärvas för kronor. Yrkande Arbetsutskottet föreslår att lusthuset förvärvas för kronor. Andreas Löwenhöök (M) yrkar att lusthuset inte förvärvas. Beslutsgång Ordföranden ställer arbetsutskottets förslag och Andreas Löwenhööks yrkande var för sig under proposition och finner att kommunstyrelsen bifallit arbetsutskottets förslag. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll , 328 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse Kommunledningskontoret/samhällsutveckling

6 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr KS Ansökan ur social investeringsfond år 2014 Skellefteå kommun avsatte 30 miljoner kronor under 2013 till en social investeringsfond. Tanken med fonden är att den främst ska kunna användas till projekt som avser främjande och förebyggande insatser för barn och unga. Kommunfullmäktige beslutade i mars 2013 om riktlinjer för fonden. I riktlinjerna sägs bland annat att sista datum för ansökningar ska vara 30 april respektive 31 oktober. Efter ansökningstillfällena under 2013 beviljade kommunstyrelsen bidrag med totalt drygt 24,5 miljoner kronor till totalt nio projekt. Därmed återstår i fonden knappt 5,5 miljoner kronor. Till ansökningstillfället per 30 april 2014 finns totalt fyra aktuella ansökningar. De uppgår till sammanlagt knappt 5,2 miljoner kronor och avser insatser som varierar mellan ett och fem år. Inkomna ansökningar har beretts av en arbetsgrupp bestående av företrädare för kommunens ledningsgrupp. Utifrån denna beredning har ett förslag till vilka ansökningar som ska bifallas upprättats. Fyra ansökningar föreslås få anslag, under vissa villkor. Föreslagna anslag uppgår totalt till knappt 4,75 miljoner kronor. Om detta också blir kommunstyrelsens beslut så återstår därefter cirka kronor som ännu inte ianspråktagits i sociala investeringsfonden. Ansökningarna ligger i stort inom ramen för de antagna riktlinjerna när det gäller målgrupper och typ av insatser. Däremot uppfyller ansökningarna inte fullt ut riktlinjernas tankar om en modell för redovisning av ekonomiska effekter för kommunen. För samtliga beviljade ansökningar gäller att en årlig återrapportering till kommunstyrelsen ska göras. I detta ska också ingå att redovisa hur genomförda insatser efter satsningens slut ska implementeras i ordinarie verksamhet. Kommunledningskontoret ska bistå verksamheterna i upprättande av ekonomiska redovisningar för beviljade projekt. En uppföljning av tidigare beviljade projekt inleds under våren Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade , 329, att överlämna ärendet till kommunstyrelsen utan eget yttrande. Ann Åström (S) och Monika Widman Lundmark (S) anmäler jäv och deltar inte i ärendets handläggning.

7 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 7 1. Bifalla följande inkomna ansökningar: - Reuse T, socialt företag, för 6 månader med kronor. Anslag medges under förutsättning att giltigt hyresavtal redovisas. Kommunstyrelsen är projektägare hos kommunen. - Första rummet med totalt kronor under 2 år. Gymnasienämnden är projektägare. - Skol-IF med totalt kronor under 2 år. Fritidsnämnden är projektägare. - Forskningssatsning; att förebygga behov av socialt stöd och omsorg med totalt kronor för 4-5 år. Anslag beviljas under förutsättning att övrig finansiering säkerställs. Socialnämnden är projektägare. 2. För samtliga beviljade ansökningar gäller att en årlig återrapportering till kommunstyrelsen ska göras. I återrapporteringen ska ingå att redovisa vilka effekter/vinster som projektet gett upphov till samt hur arbetet efter projektets avslutning ska implementeras i ordinarie verksamhet. 3. Kommunledningskontoret ska utvärdera hanteringen av den social investeringsfonden och återrapportera till kommunstyrelsen. 4. Kommunfullmäktige informeras om utvecklingen av den sociala investeringsfonden. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll , 329 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse Ansökningar Kommunstyrelsens protokoll , 492 Kommunstyrelsens protokoll , 376 Kommunstyrelsens protokoll , 260 Kommunfullmäktiges protokoll , 50 Kommunledningskontorets sekreterare De sökande Budget och bokslut

8 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr KS Ansökan om medfinansiering av projektet Spira - Resurs, Medlefors folkhögskola Medlefors folkhögskola fick avslag på sin uppgraderingsansökan av Svenska ESF-rådet för verksamhet Medlefors folkhögskola har, med hjälp av Skellefteå kommun och Samordningsförbundet, drivit verksamheten vidare under första halvåret 2014 och försökt hitta nya sätt att finansiera verksamheten andra halvåret Medlefors folkhögskola har ansökt hos Allmänna Arvsfonden om medel men har ännu inte fått svar. Projektägaren söker därför medel hos Samordningsförbundet och Skellefteå kommun för en förlängning av projektet som startade 1 januari Ann Åström (S) och Monika Widman Lundmark (S) anmäler jäv och deltar inte i ärendets handläggning. 1. Medfinansiering sker med totalt kronor för andra halvåret Finansiering sker ur medel till EU-projekt i 2014 års budget. 3. Medfinansiering sker under förutsättning att övrig finansiering säkerställs. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll , 332 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse Medlefors folkhögskolas ansökan om medfinansiering Medlefors Folkhögskola Budget och bokslut Kommunledningskontoret/samhällsutveckling/European office Samordningsförbundet

9 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr KS Motion om att krigs- och tortyrskadade ska erbjudas kollektiva resor för traumabehandling (49/13) Kommunfullmäktigeledamoten Maria Wiksten (KD) anför i motion bland annat att många människor som kommer till vårt land och Skellefteå kommun som asylsökande och sedan beviljas uppehållstillstånd, bär med sig traumatiska upplevelser från sitt hemland. De har flytt för sitt liv från krig, våld och utsatthet. Flykten till Sverige kan även den innehålla många smärtsamma upplevelser. Smärtsamma upplevelser som kan ge ett posttraumatiskt stressyndrom (PTSD). PTSD är en ångeststörning som kan uppkomma efter olika behov av trauman, som exempelvis dödshot och tortyr. Symptom för PTSD är ångest, depression och hög stressnivå. I Skellefteå driver Röda Korset ett behandlingscenter för krigs- och tortyrskadade. De har vårdavtal med landstinget med upptagningsområdet Norroch Västerbotten. På behandlingscentret behandlas cirka 200 personer per år med cirka 7 8 olika behandlingstillfällen per patient. Fram till i oktober 2012 kunde de som behandlades på behandlingscentret med Skellefteå kommun som vistelseort resa kostnadsfritt genom Skelleftebuss försorg. Sedan denna möjlighet upphörde har antalet behandlingar hos behandlingscentret halverats. Människor som behöver denna specialisthjälp från behandlingscentret har inte ekonomiska möjligheter att betala egenavgiften för sjukvårdsresor eller föreskottera sin del av resekostnaden. Motionären föreslår att patienter hos Röda Korsets behandlingscenter med Skellefteå kommun som vistelseort ska erbjudas att resa kollektivt kostnadsfritt genom Skellefteå kommuns försorg. Kommunledningskontoret föreslår att motionen bifalls och att kronor anslås för att via Skelleftebuss erbjuda kollektiva resor för de som ska få behandling vid behandlingscentret och som har vistelesort i Skellefteå kommun kronor per år anslås för att kunna erbjuda de som behandlas vid Röda Korsets centrum för krigs- och tortyrskadade, och som har Skellefteå som vistelseort, kollektiva resor till behandlingscentret. Det innebär för andra halvåret 2014 ett anslag med kronor. 2. Finansiering sker ur medel till kommunstyrelsens förfogande för respektive år.

10 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 10 Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Motionen bifalls. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll , 333 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll , 147 Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll , 826 Motion (49/13) Röda korset Budget och bokslut

11 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr KS Överskottsutdelning från Kommuninvest ekonomisk förening Kommuninvest ekonomisk förening delar ut överskott från 2013 till medlemmarna enligt den modell som fattats beslut om på föreningsstämman den 10 april För år 2013 blev Skellefteå kommuns totala överskottsutdelning kronor. Föreningsstämman har också beslutat att medlems insatsskyldighet för 2014 ska uppgå till 100 % av 2013 års överskottsutdelning. Beloppet kommer att utbetalas den 16 maj 2014 till Kommuninvest i Sverige AB. Efter denna återbetalning uppgår Skellefteå kommuns insatskapital till kronor. Rapporten godkänns. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll , 339 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse Kommuninvests skrivelse om överskottsutdelning Kommuninvests instruktioner för inbetalning av överskottsutdelning Kommunledningskontorets ekonomichef Finansfunktionen

12 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr KS Information om ansökningar till länsstyrelsen om medel enligt paragraf 37 a till insatser för nyanlända Skellefteå kommun har lämnat tre ansökningar till Länsstyrelsen i Västerbottens län om medel till insatser för nyanlända. Ansökningarna sker enligt förordning 2010:1122, länsstyrelsens information, se särskild bilaga. Det är kommuner som är behöriga att ansöka om medel. Insatser i samarbete med idéburna sektorn prioriteras. Tre ideella organisationer har lämnat förslag till insatser för målgruppen och samtliga lämnas vidare till länsstyrelsen för prövning. I ansökan benämns de som samarbetspartner till Skellefteå kommun. Dessa är - Studieförbundet Bilda Nord för insatsen Att leva och bo i Skellefteå - samhällsorientering för nyanlända. - Medborgarskolan Nord för insatsen Medspråk. - Sensus studieförbund och Röda Korset Skellefteåkretsen för insatsen Skellefteå mångfaldskör. Ingen av ansökningarna förutsätter kommunal medfinansiering. Informationen noteras. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll , 345 Gymnasiekontorets tjänsteskrivelse Länsstyrelsens information Ansökningar Gymnasiekontoret/arbetsmarknadsenheten

13 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr KS Aktiviteter i Almedalen 2014 Region Västerbotten har inlett ett arbete med att utveckla sin närvaro på olika nationella och internationella arenor såsom till exempel Västerbottensveckorna på Grand i Stockholm och Almedalen. Syftet är att skapa: - Fördelar för våra prioriterade satsningar - Synlighet för viktiga frågeställningar - Dialog med beslutsfattare och nyckelaktörer - Forum för kund- och partnerskapsvård - Ytterligare kraft i vårt utvecklingsarbete - Strategiska mötesplatser för samhällsfrågor Region Västerbotten har bjudit in Skellefteå kommun att delta i regionens plattform i Almedalen Tillsammans med Regionförbundet föreslås Skellefteå kommun genomföra tre aktiviteter: 1. Workshop avseende öppen data. 2. Seminarium tillsammans med Kalmarregionen avseende universitetens och högskolornas ansvar och möjligheter till regional utveckling och kompetensförsörjning. 3. Demokratiutveckling genom tjänstedesign. Den totala beräknade kostnaden för insatsen är kronor. Aktiviteten föreslås finansieras ur kommunstyrelsens särskilda medel. Budget Resekostnader 5 personer Boende 3 nätter, 5 personer Kostnad möteslokaler 3 tillfällen Planeringsarbete av strategisk kommunikationsbyrå Totalt kronor kronor kronor kronor kronor 1. Kommun antar Region Västerbottens inbjudan att delta i regionens plattform i Almedalen Aktiviteten finansieras med kronor ur kommunstyrelsens särskilda medel.

14 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 14 Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll , 348 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse Region Västerbotten Kommunledningskontoret/samhällsutveckling Budget och bokslut

15 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr KS Åtgärdsplan för en ekonomi i balans, barn- och grundskolenämnden Barn- och grundskolenämnden har beslutat om en åtgärdsplan för att få en ekonomi i balans. Det är en långsiktig plan under åren för att få en ekonomi i balans och samtidigt kunna leverera en god kvalitet. Sedan planen togs fram har PWC, på barn- och grundskolenämndens uppdrag, tagit fram en rapport. I denna uppdaterade åtgärdsplan har PWC:s slutsatser och förslag beaktats där de berör punkter i den ursprungliga åtgärdsplanen. I denna uppdaterade åtgärdsplan har hänsyn tagits till de nya budgetförutsättningar som finns. Barn- och grundskolenämnden har fått ett tilläggsanslag på 60 miljoner kronor för år 2014 och de gamla underskotten från år 2012 och 2013 avskrivs. För år 2014 saknas det cirka 20 miljoner kronor före ytterligare åtgärder vidtas. Effektiviseringsåtgärder i denna åtgärdsplan kommer dock att leda till en budget i balans redan år För att barn- och grundskolenämnden ska fortsätta att ha en budget i balans behövs även åtgärder på längre sikt, därför gäller åtgärdsplanen för åren Åtgärdsplan för åren är indelad i nio huvudspår. Det första spåret innehåller åtgärder på kort sikt, under år Många av åtgärderna på kort sikt går ut på att minska antalet medarbetare. Det kan leda till både större klasstorlekar och större barngrupper samt lägre personaltäthet i både skola, förskola och fritidshem. De övriga spåren 2-10 innehåller åtgärder på längre sikt. Varje åtgärd på lång sikt ska ses som en egen utredning och konsekvensbeskrivningar kommer tas fram innan enskilda beslut fattas som egna ärenden i nämnd. Åtgärdsplanen ska ses som ett sammanfattande dokument över de besparingar och strategier som ska ge en ekonomi i balans för barn- och grundskolenämnden under åren framöver fram till år Åtgärdsplan för för en ekonomi i balans för barn- och grundskolenämnden noteras. Reservation Lennart Hägglund (KD), Håkan Lindh (FP), Andreas Löwenhöök (M), Andreas Westerberg (FP) och Daniel Öhgren (C) reserverar sig mot beslutet med motivering som redovisas sist i protokollet.

16 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 16 Yrkande Andreas Westerberg (FP) yrkar att kommunstyrelsen uppdrar åt budgetberedningen att inför kommande budgetförslag särskilt uppmärksamma Barn- och grundskolenämndens behov av resursförstärkningar. Beslutsgång Ordförande ställer bifall respektive avslag till Andreas Westerbergs yrkande var för sig under proposition och finner att kommunstyrelsen avslagit yrkandet. Votering begärs och verkställs över följande godkända voteringsproposition: Den som vill avslå yrkandet röstar ja. Den som vill bifalla yrkandet röstar nej. Omröstningsresultat Vid uppropet avges 10 ja-röster (Rickard Carstedt (S), Harriet Classon (S), Elizabeth Westerlund (S), Rose-Marie Johansson (S), Bengt Markstedt (S), Torvald Stefansson (S), Hans-Eric Wallin (V), Rune Wästerby (MP), Ann Åström (S) och Lorents Burman (S)) och 5 nej-röster (Lennart Hägglund (KD), Håkan Lindh (FP), Andreas Löwenhöök (M), Andreas Westerberg (FP) och Daniel Öhgren (C)). Motivering till reservation Alliansens ledamöter i kommunstyrelsen reserverar sig mot kommunstyrelsens beslut angående "Åtgärdsplan för en ekonomi i balans, barn- och grundskolenämnden". Trots en ambitiös åtgärdsplan är grundskolan på kort sikt i behov av resursförstärkningar. På lång sikt kan fokus inte bara vara att hantera begränsade ekonomiska medel. Skolan måste också få pengar till att utveckla verksamhetens kvalité. Därför behöver barn- och grundskolenämnden ökade anslag. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll , 355 Barn- och grundskolenämndens protokoll , 95 Skol- och kulturkontorets tjänsteskrivelse Åtgärdsplan för en ekonomi i balans Kommunblad Skellefteå 2012 Barn- och grundskolenämnden

17 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr KS Revisionsrapport - Kommunens beredskap avseende risker för korruption och oegentligheter Kommunens revisorer har granskat kommunens beredskap avseende risker för korruption och oegentligheter. Initialt har granskningen omfattat kommunstyrelsen och nämnder. Fördjupad granskning har även skett hos kommunstyrelsen, tekniska nämnden och nämnden för support och lokaler. Fokus i granskningen har legat på riskbedömning, riktlinjer, information, utbildning och kontroll. Granskningen visar att styrelse, nämnder och dess verksamheter arbetar inom ovan angivna områden men att insatserna kan och bör utvecklas. Revisionen lämnar följande rekommendationer inför framtiden: 1. Arbeta mer aktivt med riskanalyser kring korruption och oegentligheter. 2. Anta tydliga regler och riktlinjer och göra dessa kända för alla inom organisationen. 3. Se till att samtliga anställda får kontinuerlig utbildning på området. Kommunledningskontoret arbetar aktivt med att generellt höja kunskaperna kring den interna kontrollen däribland beredskapen avseende risker och korruption. Arbetet handlar också om att utveckla och förbättra hela processen för den interna kontrollen. Revisionens synpunkter och rekommendationer faller väl in i det utvecklingsarbetet. Kommunledningskontoret håller på att ta fram en ny struktur för styrande dokument som kommer att lyftas till kommunfullmäktige för beslut till hösten. Förvaltningen har också reviderat och kompletterat regelverket omkring representation, gåvor och andra förmåner. Beslut väntas också kring det till hösten. Kommunledningskontorets svar på hur kommunen ska förbättra den interna kontrollen och beredskapen avseende risker för korruption och oegentligheter godkänns.

18 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 18 Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll , 356 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse Revisionsrapport PWC Kommunens beredskap avseende risker för korruption och oegentligheter, maj 2014 Skrivelse från kommunens revisorer Kommunrevisionen Alla nämnder

19 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr KS Överföring av funktion som säkerhetssamordnare till support och lokaler Kommunens säkerhetssamordnare finns i dag placerad inom kommunledningskontorets avdelning för samhällsutveckling. Nuvarande innehavare avgick med pension i april I samband med återrekrytering till tjänsten föreslår kommunledningskontoret att den överförs från kommunledningskontoret till support och lokaler. Motivet till förändringen är att tjänsten genom en flyttning skulle ingå i ett större sammanhang för säkerhetsfrågor där även annan kompetens och resurser för närliggande säkerhetsområden finns, till exempel fysiskt skydd, it, brand och så vidare. Support och lokaler ska närmare utreda tjänstens framtida innehåll och organisatoriska placering inom förvaltningen. Funktionen som säkerhetssamordnare överförs från kommunledningskontoret till support och lokaler. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll , 357 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse Kommunledningskontoret/samhällsutveckling Support- och lokaler

20 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr KS Slutrapport av förstudie Nordanås turistiska potential Kultur Skellefteå beviljades medfinansiering för att utreda Nordanås potential att i större utsträckning attrahera turister och möta det ökande behovet från besöksnäringen. De frågor som skulle belysas var vilken potential det finns att attrahera utländska kulturbesökare och i vilken utsträckning området kan vara gynnsamt för företag, befolkningsutvecklingen samt rekryteringsbehovet i kommunen. I utredningen framkom att - Nordanå är inte ett tydligt avgränsat område. Det finns inte en samstämmig bild av vad som avses med Nordanå, vilket får till följd att Nordanå saknar en distinkt identitet. - Det är svårt att skilja på turister och närbesökare. - Det statistiska underlaget avseende antal besökare är bristfälligt, vilket gör det svårt att bedöma det faktiska antalet besökare. - Nordanåområdet har en rik historik och genom det breda kulturutbudet finns en god plattform att bygga vidare på ur kulturarvsperspektiv. Ett stort utbud av verksamheter ger ett brett utbud, men riskerar också att urholka ett områdes attraktivitet genom att bilden av Nordanå blir spretig och otydlig. - Med många ansvariga aktörer finns mer resurser att tillgå, men skapar också en risk för att ingen tar ett övergripande helhetsansvar. 1. Kulturnämnden får i uppdrag att i samverkan med berörda verksamheter utveckla samverkan och samsyn kring utveckling av Nordanåområdet. 2. Kulturnämnden leder ett process- och utvecklingsarbete för att utveckla det turistiska utbudet: tematisering, produktifiering, paketering samt utvecklad samverkan mellan aktörer. I detta ingår också att samordna och paketera det turistiska och besökarinriktade utbudet på kulturarvsområdet. Detta ska ske i samverkan med övriga aktörer på området samt med Destination Skellefteå AB. Uppdraget omfattar också att utveckla nya verktyg för att mäta måluppfyllelse.

21 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL En översyn av den fysiska miljön inklusive verksamheter och lokaler på Nordanå ska genomföras samordnat med arbetet med kulturhuset och med den kommande turismstrategin. Översynen leds av support och lokaler i samverkan med övriga aktörer på området. 4. Medel för ett genomförandeprojekt ska sökas via befintliga EU-fonder. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll , 358 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse Slutrapport Kulturnämnden Destination Skellefteå AB Kommunledningskontoret/samhällsutveckling Support- och lokaler

22 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr KS FN:s deklaration om mänskliga rättigheter, uppmärksammande av 65-årsdagen Kommunstyrelsen beslutade att anslå kronor till aktiviteter för att uppmärksamma FN:s deklaration om mänskliga rättigheter som skulle genomföras i anslutning till kommunens engagemang i kulturhuvudstadsåret. I det engagemanget står livsberättelser (människoöden) i centrum för en serie nedslag på temat mänskliga rättigheter och vad det kan betyda för oss i Sverige. För att genomföra aktiviteter har Skelleftebygdens berättarförening anlitats. Skelleftebygdens berättarförening har sammanställt en rapport om genomförda aktiviteter. Rapporten noteras. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll , 359 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse Rapport från Skelleftebygdens berättarförening om genomförda aktiviteter Kommunstyrelsens protokoll , 245 Skelleftebygdens berättarförening

23 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr KS Medborgarförslag - Förslag på skyltar med mera för att välkomna besökare till Skellefteå (69/13) I ett medborgarförslag vill förslagsställaren få flygresenärer och övriga trafikanter längs väg 364 att känna sig mer välkomna till Skellefteå genom skyltning samt utsmyckning av bergvägg (målning och belysning) i anslutning till väg 364. Kommunledningskontoret anser att behovet av välkomnande skyltar kommer att täckas av de nya infartsskyltar som planeras komma upp under juni månad, vilket innebär att även flygplatsresenärer kommer att få ett fint välkomnande när de kommer till Skellefteå. Därför rekommenderas inte att andra skyltar sätts upp vid den föreslagna platsen. Kommunledningskontoret ser däremot positivt både på möjlig utsmyckning av bergvägg och belysning av denna, men föreslår att man i ett första steg ser över möjlighet till belysning eftersom man behöver utreda hur väl färger fäster på aktuell bergvägg samt vem som i så fall har ansvar för underhåll av denna typ av utsmyckning. Frågan om belysning har diskuterats med både Trafikverket och tekniska kontoret som initialt ställer sig positiva till belysning på aktuell vägg. Trafikverket ska komma med förslag på olika belysningslösningar och utifrån dessa förslag kan sedan tekniska kontoret och Trafikverket se över hur en sådan lösning skulle kunna finansieras. Kommunledningskontoret föreslår att kommunstyrelsen ger tekniska kontoret i uppdrag att utreda möjligheten att tillsammans med Trafikverket belysa den aktuella sträckan. Tekniska kontoret får i uppdrag att utreda möjligheten att tillsammans med Trafikverket belysa den aktuella sträckan. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll , 361 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse Medborgarförslag (69/13) Förslagsställaren Tekniska kontoret

PROTOKOLL 1 (5) 2014-11-03

PROTOKOLL 1 (5) 2014-11-03 PROTOKOLL 1 (5) 2014-11-03 Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, klockan 10.00-11.15 Beslutande Rickard Carstedt (S) Harriet Classon (S) Lennart Hägglund (KD) Rose-Marie Johansson

Läs mer

PROTOKOLL 1 (10) 2011-02-14

PROTOKOLL 1 (10) 2011-02-14 PROTOKOLL 1 (10) 2011-02-14 Personalnämnden Plats och tid Stadshuset kl 08.00-11.10 Beslutande Harriet Classon (S) ordf Lennart Burvall (S) Tomas Teglund (S) Maria Wiksten (KD) Monica Grape (M) Övriga

Läs mer

PROTOKOLL 1 (15) 2015-04-10

PROTOKOLL 1 (15) 2015-04-10 PROTOKOLL 1 (15) 2015-04-10 Personalnämnden Plats och tid Sammanträdesrum 104, kl. 8.00-12.00 Beslutande Monica Widman Lundmark (S), ordförande Tomas Andersson (S) Annika Nyman (S) Peder Zingmark (V) Tjänstgörande

Läs mer

PROTOKOLL 1 (15) 2014-01-15

PROTOKOLL 1 (15) 2014-01-15 PROTOKOLL 1 (15) 2014-01-15 Personalnämnden Plats och tid Stadshuset kl. 13.00-16.10 Beslutande Harriet Classon (S), ordförande Lennart Burvall (S) Monica Grape (M) Tomas Teglund (S) Maria Wiksten (KD)

Läs mer

PROTOKOLL 1 (18) 2012-11-05

PROTOKOLL 1 (18) 2012-11-05 PROTOKOLL 1 (18) 2012-11-05 Personalnämnden Plats och tid Stadshuset kl 13.00 16.45 Beslutande Harriet Classon (S) ordf Lennart Burvall (S) Tomas Teglund (S) Maria Wiksten (KD) Tjänstgörande ersättare

Läs mer

PROTOKOLL 1 (14) 2014-05-07

PROTOKOLL 1 (14) 2014-05-07 PROTOKOLL 1 (14) 2014-05-07 Personalnämnden Plats och tid Stadshuset rum 104, kl. 13.00-15.55 Beslutande Harriet Classon (S), ordförande Lennart Burwall (S) Monica Grape (M) Tomas Teglund (S) Tjänstgörande

Läs mer

PROTOKOLL 1 (20) 2012-03-14

PROTOKOLL 1 (20) 2012-03-14 PROTOKOLL 1 (20) 2012-03-14 Personalnämnden Plats och tid Stadshuset kl 08.00 12.30 Beslutande Harriet Classon (S) ordf Lennart Burvall (S) Tomas Teglund (S) Maria Wiksten (KD) 11.30 Monica Grape (M) Tjänstgörande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

Protokoll 2013-04-03

Protokoll 2013-04-03 2013-04-03 Kommunstyrelsen Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2013-04-03, klockan 17:00 17:10 Beslutande Dan-Åke Moberg (S) Mats Hellgren (M) Christer Thörner (S) Margareta Engman (M) Annica Moberg (S)

Läs mer

PROTOKOLL 1 (14) 2014-02-11

PROTOKOLL 1 (14) 2014-02-11 PROTOKOLL 1 (14) 2014-02-11 Konsumentnämnden Plats och tid Kontorshuset Hjorten kl. 10.00-12.05 ande Valter Stenberg (S), ordförande Inger Lundqvist (FP) Ann-Sofi Sehlstedt (S) Lars-Eric Lidman (S) Tjänstgörande

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2011-02-15 Sid: 1 Instans Allmänna utskottet Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 13.00-16.50 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Nicklas Huuva (KD) ordförande Bengt-Göran

Läs mer

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 17:00-17.50 ande Övriga närvarande Se bifogad uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Sten Ekström, revisionens ordförande, 22 Utses att justera Benny Eriksson

Läs mer

Kommunstyrelsens infrastruktur- och serviceutskott 15 september 2015

Kommunstyrelsens infrastruktur- och serviceutskott 15 september 2015 Kommunstyrelsens infrastruktur- och serviceutskott Kommunstyrelsens infrastruktur- och serviceutskott 15 september 2015 Ärende Sid Justering... 2 114 Information om kompetensförsörjningsplanen... 3 115

Läs mer

30 FÖREDRAGNINGSLISTA

30 FÖREDRAGNINGSLISTA 30 FÖREDRAGNINGSLISTA Datum 2015-05-19 10 (15) KOMMUNFULLMÄKTIGE Dnr KSF 2013/339 6 Svar på motion från Kristdemokraterna avseende integration av ensamkommande flyktingbarn. Förslag till beslut Kommunfullmäktige

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (8) Konsumentnämnden 2009-06-09

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (8) Konsumentnämnden 2009-06-09 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (8) Plats och tid Kontorshuset Hjorten kl. 10.00-11.40 Beslutande Övriga deltagande Valter Stenberg (S), ordförande Agda Johansson (C) Ann-Sofi Sehlstedt (S) Carina Lillbacka

Läs mer

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-06-18 1(7) Kommunstyrelsen

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-06-18 1(7) Kommunstyrelsen 2013-06-18 1(7) Plats och tid: Centrumhuset i Alvesta den 18 juni 2013, kl 11.00 11.55. Beslutande Mats Johnsson (m), ordf. Per-Anders Nordahl (s) Thomas Johnsson (m) Thomas Haraldsson (c) Anne Johansson

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2014-08-28

Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2014-08-28 Barn- och ungdomsnämnden Paragraf Ärendelista Sammanträdesdatum 2014-08-28 69 Budgetuppföljning och ekonomisk redovisning år 2014 70 Budget skolskjuts 2015 71 Återremiss motion om förskola i Vallberga

Läs mer

PROTOKOLL 1 (45) 2014-04-29

PROTOKOLL 1 (45) 2014-04-29 PROTOKOLL 1 (45) 2014-04-29 Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl. 13.00-15.20 Beslutande Lorents Burman (S), ordförande Rickard Carstedt (S), 176-194, 196-211 Harriet Classon

Läs mer

2015-06-17. Justerare Kamel Mnad Paragrafer 153-167. Kamel Mnad, justerare BEVIS OM ANSLAG

2015-06-17. Justerare Kamel Mnad Paragrafer 153-167. Kamel Mnad, justerare BEVIS OM ANSLAG PROTOKOLL 1 (18) Barn- och grundskolenämnden 2015-06-17 Plats och tid Tekniska kontoret, kl. 08.15-10.40, 13.00-15.10 ande Maria Marklund (S), ordförande Jeanette Velander (V), vice ordförande Fredrik

Läs mer

Lena Emilsson (S) tgj ers för Tony Hansson (S) Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Karin Reinisch (M) ledamot Annette Linander (C) ledamot

Lena Emilsson (S) tgj ers för Tony Hansson (S) Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Karin Reinisch (M) ledamot Annette Linander (C) ledamot Sida 1 (9) Plats och tid Stadshuset, klockan 14.00-17.30 ande Cecilia Lind (S) ordförande Lena Emilsson (S) tgj ers för Tony Hansson (S) Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Karin Reinisch (M) ledamot Annette

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-12-03 1 Innehållsförteckning Ärende 118 Godkännande av dagordning... 3 119 Individärende... 4 120 Individärende... 5 121 Uppsökande verksamhet... 6 122 Ekonomi... 7 123 Avdelningschefstjänst inom

Läs mer

Tid och plats för 2015-05-25 klockan 13.00 sammanträde Kommunstyrelsens sammanträdesrum, Stadshuset, våningsplan 3

Tid och plats för 2015-05-25 klockan 13.00 sammanträde Kommunstyrelsens sammanträdesrum, Stadshuset, våningsplan 3 Kommunstyrelsen Kallelse/Underrättelse Tid och plats för 2015-05-25 klockan 13.00 sammanträde Kommunstyrelsens sammanträdesrum, Stadshuset, våningsplan 3 Inga föredragningar finns planerade vid kallelsens

Läs mer

2011-11-10 2014-12-15 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 15 december, 2014, kl. 15.00 15.30 Beslutande

2011-11-10 2014-12-15 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 15 december, 2014, kl. 15.00 15.30 Beslutande 2011-11-10 2014-12-15 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 15 december, 2014, kl. 15.00 15.30 Beslutande Ledamöter Yoomi Renström (S) Ordförande Håkan Englund (S), 1:e vice ordförande

Läs mer

PROTOKOLL 1 (11) 2009-12-08

PROTOKOLL 1 (11) 2009-12-08 PROTOKOLL 1 (11) 2009-12-08 Konsumentnämnden Plats och tid Kontorshuset Hjorten kl. 10.00-11.30 ande Valter Stenberg (S) ordförande Agda Johansson (C) Ann-Sofi Sehlstedt ((S) Carina Lillbacka (S) Pia Risán

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum: 2011-10-18 Sid: 96 Instans Barn- och utbildningsutskottet Plats och tid Margretetorp Gästgifvaregård kl 13.00 16.40 Beslutande Övriga deltagande Alexander Josefsson (M) Ordförande Daniel

Läs mer

Tid och plats för 2015-10-21, kl 13.00 sammanträde Kommunstyrelsens sammanträdesrum, Stadshuset, våningsplan 3

Tid och plats för 2015-10-21, kl 13.00 sammanträde Kommunstyrelsens sammanträdesrum, Stadshuset, våningsplan 3 Kommunstyrelsen Kallelse/Underrättelse Tid och plats för 2015-10-21, kl 13.00 sammanträde Kommunstyrelsens sammanträdesrum, Stadshuset, våningsplan 3 Information om strategin för barns och ungas inflytande

Läs mer

Plats och tid: Kommunkontorets sammanträdesrum, kl 9 12.35

Plats och tid: Kommunkontorets sammanträdesrum, kl 9 12.35 1 (15) Plats och tid: Kommunkontorets sammanträdesrum, kl 9 12.35 Beslutande: Tomas Johansson (s), ordförande Cariné Ahlfeldt (s) Margareta Gustavsson (s), ersättare för Andreas Bylund (s) Liza Jonsson

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesdatum 2011-05-31 14 (33) 139 Dnr 2011/105 Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd INLEDNING

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid 2004-09-29 98 Organ Socialnämnden Plats och tid Vårdcentralens konferensrum, kl 17.00 18.00 Beslutande Arne Ottosson (m), ordförande Inger Isaksson (kd) tj ers Gunnie Davidsson (c) Annelie Nyberg (fp)

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 12 Plats och tid Lessebo kommunkontor, tisdagen den 7 maj 2013, kl. 15.00 15.45 ande Monica Widnemark, (s) ordf. Evert Nilsson (s), 2:e vice ordf. Göran Borg (s) Jan O Eriksson (s) Annette Severinsson-Åstrand

Läs mer

REGLER. Regler för handläggning av motioner och medborgarförslag

REGLER. Regler för handläggning av motioner och medborgarförslag REGLER Regler för handläggning av motioner och medborgarförslag 1 Styrdokument Handlingstyp: Regler för handläggning av motioner och medborgarförslag Diarienummer: KS/2014:158 Beslutas av: kommunfullmäktige

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 8 september 2015 kl. 8:30-9:15 Plats KS-salen, stadshuset Omfattning 63-66 ande Christina Fosnes (M) Johan Persson (S) Dzenita Abaza (S) Bertil Dahl (V)

Läs mer

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista) 1(12) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-16.00 Beslutande Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll DELEGERINGSBESLUT Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens personal- och arbetsutskott 2013-04-08 10 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan 13.00-16.00. Beslutande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2004-02-04 1. Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2004-02-04 1. Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m) 2004-02-04 1 Plats och tid Stadshuset, rum 2, kl 09.45-11.20 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m) Kanslichef Per Hildingson Utvecklingschef

Läs mer

Hans Bengtson. Gunilla Andersson. Kåge Wallner. Hans Bengtson

Hans Bengtson. Gunilla Andersson. Kåge Wallner. Hans Bengtson Protokoll 1 (14) Plats och tid: Camp Igge, Iggesund klockan 08.30-15.30 Förtroendevalda: Beslutande: Ej beslutande: Kåge Wallner (MP) ordf Birgitta Medin (M) Kerstin Karlsson (M) Agneta Palmqvist (M) Marcus

Läs mer

PROTOKOLL 1 (66) 2013-10-01

PROTOKOLL 1 (66) 2013-10-01 PROTOKOLL 1 (66) 2013-10-01 Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl. 13.00-16.45 Beslutande Ersättare Lorents Burman (S), ordförande Maalin Wikström (MP) Harriet Classon (S)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2007-08-09 1(13) Plats och tid Nämndrummet, Skillingehus Kl 14.00-16.20 Beslutande Jan Andersson (c) Gunnel Elg (kd) Christer Holmgren, tjg. ers. för Sofie Larsson (m) Sören Ståhlgren (s) Sonja Kling (s)

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden 2008-02-05 1

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden 2008-02-05 1 Socialnämnden 2008-02-05 1 Plats och tid Svegs Hälsocentral, kl 09.00-14.10 Beslutande Gunilla Hedin (s), ordf Maj-Lis Larsson (s) Solveig Haugen (s) Hans Erik Bergström (v) Stig Holm (c) kl 09.00-14.00

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 19 Plats och tid Björnekullasalen kl 18.00-19.10 Beslutande Jan Nilsson (s) ordförande Nils Göran Nilsson (kd) Mats Kroon (m) Reino Persson (s) Gunilla Karlsson (s) Gösta Brodin (kof)

Läs mer

Investeringsbudget Tekniska nämnden 2014

Investeringsbudget Tekniska nämnden 2014 Tjänsteskrivelse Sida 1(2) Kommunledningsförvaltningen Morgan Persson,0550-88024 morgan.persson@kristinehamn.se Datum 2013-12-04 Ks/2013:187 041 Budget Investeringsbudget Tekniska nämnden 2014 Sammanfattning

Läs mer

MÖNSTERÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 Socialnämnden 2014-03-05

MÖNSTERÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 Socialnämnden 2014-03-05 1 Plats och tid Kommunhuset kl 13.30 16.30 ande Emma Magnusson (C) Agnetha Landberg (C) Daniel Backenius (C) Inga Jonsson (C) Håkan Sjöborg (C) Britt-Marie Domeij (M) 18-33 Rune Carlsson (KD) Renée Solstad

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LULEÅ KOMMUN BEVIS/ANSLAG 2014-02-19 1(7) Plats och tid Fritidsförvaltningens sammanträdesrum Bävern, kl. 14.00-16.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LULEÅ KOMMUN BEVIS/ANSLAG 2014-02-19 1(7) Plats och tid Fritidsförvaltningens sammanträdesrum Bävern, kl. 14.00-16. LULEÅ KOMMUN Fritidsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 2014-02-19 1(7) Plats och tid Fritidsförvaltningens sammanträdesrum Bävern, kl. 14.00-16.30 Beslutande Enligt närvarolista Övriga

Läs mer

Christina Höij (m), 11-19 Rolf Antonsson (m), 11-19 Inger Eckert (kd) Ingrid Högman (kd) Stephan Karlsson (s), 11-19

Christina Höij (m), 11-19 Rolf Antonsson (m), 11-19 Inger Eckert (kd) Ingrid Högman (kd) Stephan Karlsson (s), 11-19 11-22 Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 13.00 17.15. Beslutande Närvarande ersättare Kristina Frigert (m), ordförande Göran Fahlgren (m), 2:e vice ordförande Lasse Andersson (m) Daniel

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2015 06 24 1 av 7 Plats och tid: Beslutande: Övriga närvarande: Kommunkontoret i Båstad, onsdagen den 24 juni, kl. 17.00 17.35 i Astrakanen. Bo Wendt (BP), Ordförande Gösta Gebauer (C), 1:e vice ordförande

Läs mer

23 Svar på remiss på reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och den idéburna sektorn

23 Svar på remiss på reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och den idéburna sektorn Protokoll Omsorgs och utbildningsutskottet Sida 1 av 9 Ärendeförteckning 21 Rapport Förebyggande hembesök 22 Förlängning av avtal med Attendo Sverige AB 23 Svar på remiss på reviderad överenskommelse om

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 79-95 Plats och tid Stadshuset Säffle, Trätäljarummet, kl. 9.00-12.30 Ölserudsrummet kl. 13.30-16.40 ande Övriga deltagare Protokolljusterare Daniel Bäckström (c) Kerstin

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag NORRTÄLJE Barn- och skolnämnden SAMMANTRADESPROTOKOLL 2012-03-26 Plats och tid Norrtäijesalen, Kommunhuset Ankaret Estunavägen 14, Norrtälje kl 14:00-16.30 Beslutande Enligt förteckning sid 2 övriga deltagande

Läs mer

Ann Larsson, förvaltningschef Mariann Lundin, bitr förvaltningschef Lena Vilhelmsson, sekreterare Jörgen Karlsson, ekonom, 33

Ann Larsson, förvaltningschef Mariann Lundin, bitr förvaltningschef Lena Vilhelmsson, sekreterare Jörgen Karlsson, ekonom, 33 26-34 Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 13.00 16.00 Beslutande Leif T Johansson, (FP) ordförande Kristina Frigert (M), 1:e vice ordförande Elving Claesson (S) 2:e vice ordförande Christina

Läs mer

Kommunhuset rum Dalen Tisdagen den 24 mars 2015 kl 18:00

Kommunhuset rum Dalen Tisdagen den 24 mars 2015 kl 18:00 2015-03-24 1 (17) Plats och tid ande Övriga närvarande Kommunhuset rum Dalen Tisdagen den 24 mars 2015 kl 18:00 Anders Magnhagen (S), ordförande Jessica Ashworth (M), 1:e vice ordf Maria Truedsson (MP),

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING 35 Besök i Förrskolan på Spinnet... 39 36 Budgetramar 2012-2014... 40 37 Mål och satsningar 2011-2014... 41 38 Remiss utredning om alternativ till lösning av allaktivitetshus Träffpunkt

Läs mer

Socialnämnden 2015-08-17 1(14)

Socialnämnden 2015-08-17 1(14) Socialnämnden 2015-08-17 1(14) Plats och tid Nämndrummet kl 13.00-16.30 Beslutande Solweig Gard (S) ordförande Margareta Ivarsson (C) Anders Englund (S) ersätter Daniel Hjelm (S) Jan Jansson (S) ersätter

Läs mer

Motion från Inger Hilmansson (FP) om att investera i barnen

Motion från Inger Hilmansson (FP) om att investera i barnen TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Jonas Sverkén 2015-01-30 KS 2013/0228 50044 Kommunfullmäktige Motion från Inger Hilmansson (FP) om att investera i barnen Förslag till beslut Kommunfullmäktige

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum: Sida: 2007-11-27 1(15) arbetsutskott Plats och tid Sessionssalen, Kommunalkontoret, Skillingaryd, tisdagen 27 november 2007 kl. 13.00 17.10 Beslutande Gert Jonsson (m) ordförande Sune

Läs mer

Socialnämnden 2011-09-20 1 (9) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, 2011-09-20 kl 8.00-12.30. Marianne Andersson

Socialnämnden 2011-09-20 1 (9) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, 2011-09-20 kl 8.00-12.30. Marianne Andersson Socialnämnden 2011-09-20 1 (9) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, 2011-09-20 kl 8.00-12.30 Beslutande Tjänstgörande ersättare Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Britt-Marie

Läs mer

PROTOKOLL 1 (18) 2013-02-20

PROTOKOLL 1 (18) 2013-02-20 PROTOKOLL 1 (18) 2013-02-20 Fritidsnämnden Plats och tid Skellefteå Kraft Arena kl. 09.00 16.40 Beslutande Daniel Ådin, ordförande (S) Joakim Wallström, vice ordförande (V) Gunilla Lundström (S) Rickard

Läs mer

Beslutande Bo Frank (M), ordförande. Åsa Karlsson Björkmarker

Beslutande Bo Frank (M), ordförande. Åsa Karlsson Björkmarker Plats A-salen Tid Kl. 10.00 11.00 Beslutande Ledamöter Bo Frank (M), ordförande Åsa Karlsson Björkmarker (S) Per Schöldberg (C) Anna Tenje (M) Nils Fransson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V)

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

Plats och tid: Rum 429 Stadshuset Ängelholm, 2014-08-21, kl. 09:00 11.20

Plats och tid: Rum 429 Stadshuset Ängelholm, 2014-08-21, kl. 09:00 11.20 Plats och tid: Rum 429 Stadshuset Ängelholm, 2014-08-21, kl. 09:00 11.20 Beslutande: Sven-Ingvar Borgquist (M), ordförande Ann Hörnebrant-Sturesson (C) Lars Nyander (S) Wiveca Britzén (M) BrittMarie Hansson

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2012-06-18 1 (5)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2012-06-18 1 (5) Kommunstyrelsen 2012-06-18 1 (5) Plats och tid Tingsbacka, sammanträdesrum Nasa, måndagen den 18 juni 2012, klockan 08:00 09:00. Beslutande Britta Flinkfeldt Jansson (S), ordförande Mari-Teres Ögren (S),

Läs mer

Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister Mattsson (S) Bengt Mård (M) Tommy Edenholm (KV)

Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister Mattsson (S) Bengt Mård (M) Tommy Edenholm (KV) 7HYLTE KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-04-13 1 (7) Plats och tid Räddningsstationen, Hyltebruk kl 08.30 12.00 Beslutande Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 43-52 Plats och tid Socialkontoret, kl. 16.00 16.45 ande Närvarande, ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Protokolljusterare Lisbet Westerberg (c) Cecilia Riveros

Läs mer

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Sammanträdesdatum s. 1 (12) Plats Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Beslutande Robert Wenglén (M) Yvonne Andreasson (FP) Richard Jerneborg (M) Mozghan

Läs mer

Sammanträdesdatum 2012-09-12 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 15.00 16:10

Sammanträdesdatum 2012-09-12 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 15.00 16:10 Sida 1 Sammanträdesdatum 2012-09-12 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 15.00 16:10 Beslutande Elsy Lundberg Östrand (FP), ordförande Bengt-Göran Henningsson (S) Pia Fahlgren (C) Gunilla Ekblad

Läs mer

Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja Falkenbergs kommun som utförare av personlig assistans. KS 2015-48

Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja Falkenbergs kommun som utförare av personlig assistans. KS 2015-48 kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-08-11 185 Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja som utförare av personlig assistans. KS 2015-48 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-04-24. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering

Sammanträdesdatum 2014-04-24. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-04-24 PLATS OCH TID KilArena, torsdag 24 april 2014, kl. 19.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Upprop 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid

Läs mer

PROTOKOLL 1 (8) 2015-05-25

PROTOKOLL 1 (8) 2015-05-25 PROTOKOLL 1 (8) 2015-05-25 Gemensam måltidsnämnd Plats och tid Sammanträdesrum Älgen, gamla stadshuset Hjorten. Klockan 10.00-12.30 ande Tomas Teglund (S), ordförande Janeth Lundberg (S), vice ordförande

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN Medborgarnämnden 2010-03-01

ÅSTORPS KOMMUN Medborgarnämnden 2010-03-01 24 Allmän Plats och tid Kommunhuset, Björnekullasalen kl. 19.00-20.25 ande Reino Persson (S) ordförande Friberg, Gun (S) vice ordf. Hellman, Gertrud (M) Eriksson, Lennart (S) Andersson, Lena (C) tjg. ersättare

Läs mer

Utses att justera: Åke Almqvist (M) Ing-Britt Andersson (S) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Utses att justera: Åke Almqvist (M) Ing-Britt Andersson (S) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsen 2011-02-07 1 (15) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa 2011-02-07 klockan 10.00 16.00 Beslutande: Anders Ljung (C), ordförande Jan-Olof Andersson (C) Markus Hall (MP) Göran Lindgren (M)

Läs mer

Tekniska nämnden 2012-03-06 22-24

Tekniska nämnden 2012-03-06 22-24 PROTOKOLL Tekniska nämnden 22-24 Tekniska nämnden Sida 2 Tekniska nämnden sammanträde den 6 mars 2012 22 Granskning, detaljplan för idrott m m vid Mjörngatan 23 Remiss plansamråd, bostäder vid Simmenäsvägen

Läs mer

Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen 1995-09-07. Plats och tid Stadshuset, Storrummet torsdagen den 7 september 1995, kl 17.00-17.45

Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen 1995-09-07. Plats och tid Stadshuset, Storrummet torsdagen den 7 september 1995, kl 17.00-17.45 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 1995-09-07 Plats och tid Stadshuset, Storrummet torsdagen den 7 september 1995, kl 17.00-17.45 Beslutande Sven-Ove Cederstrand, ordf

Läs mer

Kultur och Fritidsnämndens kontor

Kultur och Fritidsnämndens kontor 1(12) Plats och tid Kommunkontoret, Foxen, den 25 augusti, kl 16.30-18.30 (ajourn. kl 17.15-17.30) Beslutande Ledamöter Lars Jonehög, ordf, FP Mats Andersson, C Kristina Kristiansson, S Mårten Karlsson,

Läs mer

PROTOKOLL 1 (34) 2013-04-23

PROTOKOLL 1 (34) 2013-04-23 PROTOKOLL 1 (34) 2013-04-23 Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl. 13.00-14.30 Beslutande Bert Öhlund (S), ordförande Rickard Carstedt (S) Harriet Classon (S), 158-168, 171,

Läs mer

Jan-Åke Bredberg, fritidschef Agneta Fleischer, enhetschef, 11-12 Marie-Louise Bornholm, förvaltningssekreterare

Jan-Åke Bredberg, fritidschef Agneta Fleischer, enhetschef, 11-12 Marie-Louise Bornholm, förvaltningssekreterare Fritidsnämnden 24 februari 2005 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Frösundarummet, Socialkontoret, Tuna torg 15, Vallentuna, torsdagen den 24 februari 2005, kl. 19.00-21.35 Jörgen

Läs mer

Ann-Christin Jarl Iréne Alm. Socialkontoret 2006-03-01

Ann-Christin Jarl Iréne Alm. Socialkontoret 2006-03-01 1 (15) Plats och tid Kommunförvaltningens sessionssal Karpen, kl 09.00 12.10 Beslutande Bengt Ingvarsson (s), ordförande Rose-Marie Jönsson (c), 1:e vice ordförande 09.00 12.05 Lars Ottosson (s), ej tjänstgörande

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Kommunstyrelsen 2008-10-01 1

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Kommunstyrelsen 2008-10-01 1 Kommunstyrelsen 2008-10-01 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 140 Ny kommunledningsorganisation 141 Projektering och ansökan om vattendom för nytt vattenverk i Funäsdalen 142

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2014-01-30

Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2014-01-30 Barn- och ungdomsnämnden Paragraf Ärendelista Sammanträdesdatum 2014-01-30 1 Barn- och ungdomsnämndens internbudget för 2014 2 Uppföljning av internkontrollplan år 2013 3 Verksamhetschef skolhälsovården

Läs mer

Protokoll. Socialnämnden 2012-09-18 83-88

Protokoll. Socialnämnden 2012-09-18 83-88 Socialnämnden 83-88 Socialnämnden Sida 2 Socialnämndens sammanträde Information om riktlinjer för planerad invånardialog 5 Ansökan om tillfälligt serveringstillstånd MX Rockbar 6 Ansökan om tillfälligt

Läs mer

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (9) Konsumentnämnden 2011-06-21

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (9) Konsumentnämnden 2011-06-21 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (9) Konsumentnämnden 2011-06-21 Plats och tid Kontorshuset Hjorten kl. 10.00-11.40 Beslutande Övriga deltagande Valter Stenberg (S), ordförande Agda Johansson (C) Ann-Sofi

Läs mer

2015-03-25 i samband med utbildning Morokulien. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 13-24 Ingrid Andersson

2015-03-25 i samband med utbildning Morokulien. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 13-24 Ingrid Andersson 1(14) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-16.00 Beslutande Hans Nilsson (Hela Edas Lista) ordförande Björn Källman (Hela Edas Lista) Johanna Söderberg (C) Hans-Peter

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (12) Omsorgsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (12) Omsorgsnämnden Plats och sammanträdestid Beslutare Övriga deltagare SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 2007-02-15 Äldreboendet Jägarens sammanträdesrum 2007-02-15 kl. 09.00 16.00 Leif Andersson (s) Anna-Lena Carlsson (c) Lisbeth

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1998-10-12 1(12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

Bengt Åström(s), ordförande Lisbeth Lundgren(s) Sven Sonesson(m) Anita Ljung(m)

Bengt Åström(s), ordförande Lisbeth Lundgren(s) Sven Sonesson(m) Anita Ljung(m) Barn- och utbildningsnämndens Sammanträdesdatum 2011-11-02 Sida 1 (12) Plats och tid Lilla Sess, kl. 8:30 Beslutande Bengt Åström(s), ordförande Lisbeth Lundgren(s) Sven Sonesson(m) Anita Ljung(m) Övriga

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum: 2009-06-17 Sid: 1 Instans Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 17.30-18.00 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera LarsÅke Magnusson (KD), ordförande Bertil Nilsson

Läs mer

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (8) Konsumentnämnden 2012-06-13

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (8) Konsumentnämnden 2012-06-13 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (8) Plats och tid Kontorshuset Hjorten kl. 10.00-11.30 Beslutande Övriga deltagande Valter Stenberg (S), ordförande Agda Johansson (C) Ann-Sofi Sehlstedt (S) Lars-Erik Lidman

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-06-04 1 Innehållsförteckning Ärende 53 Godkännande av dagordning... 3 54 Besök av Anetthe Jovanovic Karlsson, enhetschef hemtjänst... 4 55 Barnahus... 5 56 Länsgemensam familjehemsrekrytering... 6

Läs mer

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrummet Karpen, kl 14.00-14.50, 15.05-15.55 1 (16) Beslutande Arnold Andréasson (c), ordförande Bo Dahlqvist (pf), 1:e vice ordförande Ulrika Thulin (s), 2:e vice

Läs mer

Socialnämnden 2013-06-26 1 (14) Plats och tid: Miljökontoret, onsdagen den 26 juni 2013, kl 13.00 15.00

Socialnämnden 2013-06-26 1 (14) Plats och tid: Miljökontoret, onsdagen den 26 juni 2013, kl 13.00 15.00 Socialnämnden 2013-06-26 1 (14) Plats och tid: Miljökontoret, onsdagen den 26 juni 2013, kl 13.00 15.00 ande: Övriga: Hans Sternbro (S), ordförande Bernt Westerhagen (C), ersättare för Anne-Marie Fröjdh

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.00-08.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry Sandahl S Lisa Dahlberg V Eivor Hellman

Läs mer

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesprotokoll

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Tid och plats Tisdagen den 26 april 2011, kl. 13.00-15.20 i Prologen, kommunhuset Beslutande Ledamöter Peter Carpelan (M) ordf. Lennart Nilsson (M) Jan Runesten (M) Jan-Eric

Läs mer

ANSLAGSBEVIS Protokollet är justerat och tillkännagivet genom anslag

ANSLAGSBEVIS Protokollet är justerat och tillkännagivet genom anslag M-nämnden 2009-09-15 1 (13) Plats och tid Rosentorpskolan i Vellinge, 17.00-20.00 ande Övriga deltagare Utses att justera Carina Larsson, ordförande Kristina Fredin Börje Nilsson Christer Tedestål Gun

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (10)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (10) Sammanträdesdatum s. 1 (10) Plats Lomma kommunhus, sammanträdesrum Önnerup Tid kl. 15.00-16.00 Beslutande Alf Michelsen (M) ordförande Lennart Månsson (M) vice ordförande Ola Ahlqvist (M) tjg. ersättare

Läs mer

Förvaltningskontoret, kl. 16.50 19.00. Martin Fransson, sekreterare Göran Nydahl, förvaltningschef Sven Weitner, kl. 16.50 17.45

Förvaltningskontoret, kl. 16.50 19.00. Martin Fransson, sekreterare Göran Nydahl, förvaltningschef Sven Weitner, kl. 16.50 17.45 1 (15) Plats och tid Förvaltningskontoret, kl. 16.50 19.00 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Stefan Ahlbeck (fp) Christer Grankvist (s) Lennart Månsson (s) Övriga närvarande Martin

Läs mer

Anslag/bevis. Sida 1 Sammanträdesprotokoll Datum: 2008-02-27 Nämnd/styrelse: Socialnämnden

Anslag/bevis. Sida 1 Sammanträdesprotokoll Datum: 2008-02-27 Nämnd/styrelse: Socialnämnden Sida 1 Sammanträdesdatum 2008-02-27 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 15.00 16.40 Beslutande Eva Aronsson (c), ordförande Erik Mali (s) Lena Brolin (m) Stefan Algebäck (m), tjänstgörande ersättare

Läs mer

Gruppmöten på andra våningen i två konferensrum och i personalrum. Sekreterare. Ärende Beteckning Förslag

Gruppmöten på andra våningen i två konferensrum och i personalrum. Sekreterare. Ärende Beteckning Förslag Barn- och utbildningsnämnden 2014-10-07 Plats: Stora Dalslundskolans matsal i Åkarp Tid: 2014-10-14 kl. 19:00 Kl. 18:00 Gruppmöten på andra våningen i två konferensrum och i personalrum Vid eventuellt

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (11) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Beslutande Stig Eng (c) Ordförande Monica Olsson

Läs mer