-k; TRANAs KOMIVJUN Sida 13 (36),- ~ "'. KOMMUNSTYR8-SEN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "-k; TRANAs KOMIVJUN 2011-05-31 Sida 13 (36),- ~ "'. KOMMUNSTYR8-SEN"

Transkript

1 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum -k; TRANAs KOMIVJUN Sida 13 (36),- ~ "'. KOMMUNSTYR8-SEN Dnr 215/11 förtydligande ansvar för medlemmar i Kommuninvest, ksau 99 Ekonomichef Rosie-fvlarie Fors redogör för ärendet. Två nya avtalsförslag har upprättats mellan Kommuninvest i Sverige AB, Kommuninvest ekonomisk förening och medlemmarna i Kommuninvest ekonomisk förening. Avtalen berör regress m.m. och kommunernas ansvar för Kommuninvests motpartsexponeringar avseende derivat Avtal om regress beskriver medlemmarnas inbördes ansvar och hur proceduren ser ut om krav påbetalning framförs. Avtalet ersätter nuvarande avtal. Avtal om ansvar för motpartsexponeringar beskriver medlemmarnas ansvar mot Kommuninvest och ersätter nuvarande klausuler i lönehandlingar. Ändringarna i avtalen innebär inte något utökat medlemsansvar. Sen solidariska borgen innebär redan idag ett totalansvar för verksamheten. Anledningen till förändringarna äratt förtydliga medlemsansvaret. Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog kommunstyrelsen besluta att med Kommuninvest ekonomisk förening och medlemmarna i föreningen samt Kommuninvest j Sverige AB ingå nytt regressavtal att regressav1alet ska ersätta nuvarande regressavtal, benämnt "AV1al", daterat med början den 7 maj 1993 att med Kommuninvest i Sverige AB ingå avtal gällande Tranås kommuns ansvar för Kommuninvest i Sverige A8:s motpartsexponeringar avseende derivat att bemyndigar kommunstyrelsens ordförande och ekonomichef i förening att underteckna ovan angivna avtal för Tranås kommuns räkning. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta i enlighet med arbetsutskottets förslag. Expedieras till Kommunfullmaklige J u s t ~ re.s sign J / ( / : ".-,/\ v, Uldragsbestyrkande

2 S~~\ANTRÄDESPROTOKOll Sammanträdesdatum TRANAs KOMMUN Sida 8 (45) KOMMUNSTRYRaSENS AU 99 D /11 förtyd igande ansvar för medlemmar i Kommuninvest Ekonomichef Rosie-Marie Fors redogör för ärendet. Två nya avtalsförslag har upprättats mellan Kommuninvest i Sverige AB, Kommun!nvest ekonomisk förening och medlemmarna i Kommuninvest ekonomisk förening. Avtalen berör regress m.m, och kommunernas ansvar för Kommuninvests motpartsexponeringar avseende derivat. Avtal om regress beskriver medlemmarnas inbördes ansvar och hurproceduren ser ut om krav på betalning framförs. Avtalet ersätter nuvarande avtal. Avtal om ansvar för motpartsexponeringar beskriver medlemmarnas ansvar mot Kommuninvest och ersätter nuvarande klausuler i lönehandlingar. Ändringarna i avtalen innebär inte något utökat medlemsansvar. Sen solidariska borgen innebär redan idag ett totalansvar törverksamheten. Anledningen till förändringarna är att förtydliga medlemsansvaret. Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att med Kommuninvest ekonomisk förening och medlemmarna i föreningen samt Kommuninvest i Sverige AB ingå nytt regressavtal att regressavtalet ska ersätta nuvarande regressavtal, benämnt "Avtal", daterat med början den 7 maj 1993 att med Kommuninvest i Sverige AB ingå avtal gällande Tranås kommuns ansvar för Kommuninvest i Sverige AB:s motpartsexponeringar avseende derivat att bemyndigar kommunstyrelsens ordförande och ekonomichef i förening att underteckna ovan angivna avtal för Tranås kommuns räkning. Expedieras till Kommunstyrelsen Justeraressign l / ( i v. "...-1 "'- 1 v ~/

3 o TRA S IMMUN KL-Förvaltnin en TRANAS KOMMUN Ank...~~ 1f..:.~~:. r.~... Dm: Z /f).1 Tt -i; i. Datum: Handläggare: Rosie-Marie Fors Sammanfattning av det förtydligade medlemsansvaret från kommuninvest Två nya avtalsförslag har upprättats mellan Kommuninvest i Sverige AB, Kommuninvest ekonomisk förening och medlemmarna i Kommuninvest ekonomisk förening. Avtalen avser Avtal om regress m.m och Kommunernas ansvar för Kommuninvests motpartsexponeringar avseende derivat, avtalen medföljer detta dokument som bilagor. Avtal om regress beskriver medlemmarnas inbördes ansvar och hur proceduren ser ut om krav på betalning framförs. Det ersätter nuvarande avtal. Avtal om ansvar för motpartsexponeringar beskriver medlemmarnas ansvar mot Kommuninvest och ersätter nuvarande klausuler i lånehandlingar. Ändringarna i avtalen innebär inte något utökat medlemsansvar. Den solidariska borgen innebär redan idag ett totalansvar för verksamheten. Anledningen till förändringarna ärattförtydliga medlemsansvare1. Förslag till beslutsformulering i kommunfullmäktige Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att med Kommuninvest ekonomisk förening och medlemmarna i föreningen samt Kommuninvest i Sverige AB ingå nytt regressavtal. att regressavtalet ska ersätta nuvarande regressavtal, benämnt "Avtal", daterat med början den 7 maj attmed Kommuninvest i Sverige AB ingå avtal gällande Tranås kommuns ansvar för Kommuninvest i Sverige AB:s motpartsexponeringar avseende derivat. att bemyndiga kommunstyrelsens ordförande och ekonomichef i förening att underteckna ovan angivna avtal för Tranås kommuns rakning. Tranas Kommun,:,!,o " 'J: Stadshusel lfn +46 (0) SE Tranås fax+46(0) V.v.IW.trana s.se tranas.se

4 r KOMM INVEST Svenska kommuner och landstmg I samverkan l ~.. ~. ":J, j:\j UN KL- _.. r\j(... l ing n Ank.. g:(t:r.~...~... Örebro den 4 maj 20 Il Onr..., ~ c;- /1r- -(. Med lemmarna i Kommun invest ekonomisk förening Kommunstyrelsen Landstingsstyrelse n Tydligt medlemsansvar - Avtalshandlingar för utbyte! Dessvärre måste vi återigen kontakta er medlemmar och meddela att det, i vecka 15, utsänd a materialet gällande "Tydligt medlems ansvar" inte var helt korrekt. På grund av tryckfel måste vi därför ersätta de två tidigare utsända avta len ("Avtal om regress m m" samt "Kommunernas ansvar för Kommuninvests motpartsexponeringar avseende derivat") med nya. De nu översända avtalen har naturligtvis samma lydelse som i stämmobeslutet den 7 april För undvikande av förväx ling har vi på de nu utsända korrekta avtalen, längst ned till vänster på varje sida, skrivit: Cd v s stämmodatumet). De tidigare utsända avtalen ska ni makulera. Utby tet av nämnda avtalshandlingar har inge n påverkan på övriga handlingar i ärendet eller på handläggningen av detsamma. På förekommen anledning vill jag understryka att respektive fullmäktiges beslut i ärendet ska vara fa ttat senast den 31 oktober i år. Vi beklagar i högsta grad det inträffade och hoppas att det inte ställer till alltför stora besvär för er. Har ni några frågor e d så tveka inte att höra av er till undertecknad per mail, noran.m att eller telefon Ol KOMMUNINVEST EKONOMISK FÖRENING /} /" / '/ ~I'fdm~ Göra Mattsson Bilagor "Avtal om regress m m", i två origi nal på arkivbeständigt papper "Kommunernas ansvar för Kommuninvests motp artsexponeringar avseende derivat", i två original på ark ivbeständigt pap per Kommun l nv esl i Sv erig e AB {pubt), Org nr: Styrelsens sate: Örebro Kommuninvesl Eko nomisk föreni ng. Org nr: Styrelsens säte. Örebro Kommuni nve sl Fastighets AB. Org nr: Styrelsens säte- Örebro Postad ress: Box Örebro : Besöksadress: Fe ixhuset. Drott nmggata n 2 Tel: ' Fax: E posl. förnamn Interne\: ninvesl. se

5 KO 'lt\llji ( I{ A A IS ra R FÖR KO 'I i\iotp RTSEXPON RINGAR.AVSE B KGRV D Kommuninv st i Sverige AB "Kommuninvesi' är ert helägt dotterbolag til Komrnu invcst ckoncrnis förening ("För.ningcn" ). Före ingen ägs i sin [ur av de kommuner och lands ing SO I11 är medlemma r i föreningen t"kom m unern a" ). Kommuninvcsts verk nrn hct går ut P:I att erbjuda r orn rn unerna o ika ty er av finnnsizringslösningar. För d CIlJ än amåi [inansicrar Kornrn uninvest sill verksam het resvensk och internationell kapita lmarkn ad. I sy e att \ 11 prät hålla en god betalningsberedskap och för au möta Kommunernas kom mande lånc eho ', place as en el av J e upplånade me len i en likviditetsreserv bestående av lika finansiella in. In iment. J sy fte all begränsa de marknadsrisker so m upps lår som el. följd, v.ommuninvcsts upplöning och urianing samt J lacer ing: r - likvida medel, ingår K ommuninvest olika typer av riskhantcringsinstrumeut i form av deri -atkonrrakt. Samtl iga K rnmuner har ge nom en särs.ilt tec.nad förbin c lse i ngått ett solida iskt borgensansvar för dc förpl i.telscr S0 111 Korurnuninvest har ingått eller kornme r att ingå. Borgensåtagandet omfattar samtliga Komnu minvests förplik telser, Orh således även Kall u invests förp i.telser cnliut d riverkontra.ten. Användningen av d rivarkontrakt innebär en risk roratt motpart -ninie kan ful lgöra sina åtaganden, )enna ris ' omfattas inte a ' bl rgcnså ' gandet urar har hittills reglerat. i dc re 'erser som de låntagande Kommunerna skrivit 11I1 c1 r i sambane med lip lagande av ån från Kommuninvest. Avsik en med d Ct13 avtal är att ersätta vad som anges i Kommunens reverser om övertagandet av exponeringarna för le fin siella in trurn en som teck rats med all c ning av Kommuninvests r fina nsiering. Vidare reglerar dcuj avtal hur lessa riske r ska fö rdelas l eträffan dc e der ivatkornrakt som har ing åtts i samban d med de placeringar i finan s! Ila instrument som Kommuninvcst gör vid förvaltningen a ' likviel it ' lsrcservcn. 2Q1 1-Q4-07

6 rdetta avtal ska nedanståc ck egrcpp ha följan le innebörd. " :xpouer ino" "Kommu nen" "Klin n uuinvesr" "Placer tngsporrföljen",. pp lånir gspo r fi)jjc II O' utgörs av ler belopp Sl l11 Kommuninvcsts motparter i dc derivatkonlm'' t som KOl11n uninvest från tid till annan ingår har alt betula till K»nmuninvcst. avser undertecknad OIl1InUIl eller' landsting av T f Kommuninvest i Sverige A ugörs av dc Inansiella instrument som Kommuninvest inne tar ch som utgör fö rvaltni g a, d t kapita l i Upplån.ngsportföljen SOll inte blivit föremå l för utlåning. utgörs av samtliga e l cdel som frän tid till annan upplånats av Komnu ninvest. "U Il: ni ngs portföjjen" utgörs av sarn tliga dc mc l ~ j rom frå n lid \11 \ an an utlånats av K ornmuni nve L 70,,-04 07

7 .1 KO M JLJ NI NVESTS,!: AGA D ' Korm nuninvest inar sig härmed att i) bedriva verksamheten p; en ris ' nivå som inte överstiger vad som utgör tillåtet risktagande för Kommuner, ino: ram ' Il för den kommunala komp ensen. ii' en bart ingå derivat rontrak t med et huvudsakhua syftet alt minimera riskerna i verksamheten. iii) när sa bedöms möj ligt, beg 'änsa Exponeringarna genom alt Kommuninvcs s motparter eller annan. ställe säkerhet. iv) i en från affä 'sverksarnhcten skild fu nktion, granska nya motparte r samt löpande fö lja up dc motparter som god känts. v) följa de rutiner so m tillsy smyndighet, andra myndighete ~ ij 1I1 1 marknaden i ö -rigt illärn p: r för at löpande övci 'aka och kontrollern 1::, poneringarnas u vec kling. vi) minst två gånger årligen. samt vie! begära: Ii-ån Kommun, lämna bes d UI11 KUll munen s andel :1\ ans 'aret för Expone ringarna. Kornmuninvests åtagande enlig denna punkt 3. \ utgör inget villkor för att Kommunerna ska uppfyll' sina åtaganden enligt etta avtal. 3.2,'ND Begrä II snin a \' Expon ingar Dc Exponeringar som avses i dc na punkt 3.2 är dc Exponeringar som ianförs ill Cllånil l ~ P O Tlf't1jCIl s; mr dc Exponeringar som avser den del ' v Uppl ånings ortföljen som igger tili grund för Utlåning. penfö ljen Exponeringarn a hänförs till den del av Upplåniugsportföljcn som ligger till grund för UtlåningsportföJ jcn genom e beräkning av hur. l r andel av U, plåningspo rtföljen s 111 iir l [lånad. Åtaga n et enligt pui "1 3,2.2 avser den pro! ortionerligt beräknade andelen av J ~ orala Exponerin gar S( 111 a ' er Upplåningsportföljen enligt de beräl ningar ~ m anges i töregåend e stycke, samt dc Expor eringar som <IV S 'r 'tlåtungsportfö ljen Kommunens åta zande Kommunen åtnr ~i g härmed uti svara för de Expone ringar som a 'ses i PUIl ' I Kor imunens åtagande s 'a häl' id begränsas iii den :1 1 d I av de aktuell a Exponering arna S( Il morsvarar de andel som K OJ ununen än utgö.. av Utlånings] ut följ en. 2(1 1'

8 Vid bestämman et av Kommunens lån enligt vad som ange: j föregående stycke medräknas även Komrn uninvests ut I< ning till, ndra för vilka Kommunen har tcc 11m borgen. ~.3 " OiVl l l L NENS A GAA O ~ A V E I~ I DE lppl ' I G POR' "FÖ LJ '-. v Begräns ning av Ex poneringar Dc Exponeringar som a -scs i denna punkt 3.3 är de Exponeringar som hänförs iil] I n del av Up] l ånings rortföljco som inte ä utlånad" Exponeringurna hänförs till den dl'! a.. Upplåningspe t fö ljc n som inte är utlånad genom en beräkni g av hur stor andel av Uppl ån ingsport.öljen som är utlånad. Åtagande enlig t l unkt avser den proportionerligt berä ' Ilade and len av de totala Exponeri ngar som avser Lpplåningsportföljcn enligt de berä.n ingar som, nges i föreg ående stycke Kommunens åtaga nde Komrn men li tar ~ i g härmed att svara for do. Exponeringar som avses i punkt 3.3.1_Kommunen åtagande ska härvid begränsas till den andel av de aktucl a E p neringarna som motsvarar ( en ande som Kommunens insatskapital utgör av det totala insatskapital t i Korrmum invest ekonomisk förening. 3.4 KO. 'H I UN ENS A T A G.:\I ~ D E A VS ;" E:. DE PLAC ERI "GSPO HTFÖL.J, N Beg r änsn! g av :'...por erinsar Dc Exponeringar som c vses i e m a punkt 3.4 är de Ex Jc n CfII gur _o 11 hänför.' till Place 'inu "portföljen Ko mmu ens åtaga nde Kommunen litar sig härm d att svara för c Ex en eringar som avses i pun k! 3A.i. Kommunen ' åtagande ska häl' id b.gränsas till elen ande l av de aktuella Exp l erinua ;\ : 0111 mot varar den andel som Kommunens i risar 'kapital utgör av det tota el insats 'a pitukt "K ommull in 'est ekonomis k fö rening. 4. TlOP 'KT FÖR BETA i'l I 'G r ornm unen fö rbinder sig at t, på ( ommunillv 'st. anfordran, till j " omrnuninxest utge dc belopp som Kl 1l111JU nen enligl detta a vtal tagit sig au sv, r för cz ",

9 5. AV. LSTID O C H UP P De ta avta löp r tillsvi are. ' mmuncns åtagande enligt detta avta l J an inte sägas upp elle på al nar säl återta s ut, fl Kommuninvests medg ivan e därti ll. r de l fall Kommunen ' evilj as utträde '[h' på a mat sålt uppl ör att 'ara medlem. Kornrnu inv c ' l ekonomi k för ning s Kommunen ort att svara föl san hg. åtaganden som T ommunen vi liden för utträd hade al svara Iö r eniigl detta < vtal. Avt l t : ka llj1p h" ra d å KI)l imuncns samt Iiga t taganden löpt H. 6. J;'ÖRH,' L AJ DE TI L i l';dra AVT A L [ det fall Kommunen tidigare ha utfärdat reve s till K rnmuninvcst sa.ka detta 3\ tal r 'till, -ad som ' revel'. ens övriga vill '01', först och andra stycket, studgas avse I1 J ~ Kommuner. ÖV rtagandc a Kornm niu -csrs skyldigheter, rän ig icre ocl e PQ cringar, 7. l! DRI I Detta avtal ka e dast U dras genom skriftlig :iv renskomruelse I ellan Kornmunin 'C. ch I' ommunei. T ILLÄl\ PLlG LAG Tolkning och tillämpning av detta avtal : \... (1 ske enligt s,'ensk lag. Ort och datum - '- - -._ t\amll pa kornmun. lan. ting Örebro en '( llu u uniny stå y<'rig A _ Namnu ndcrsk n ner.._---._ - -"- - Namnunder.krift er _.._-- - arnnförtydliganden j iurnnfö._-- - 'dligandcn - - _ _._-----_._ _.._._ _.,,--- -_._..-_._._ -- TIl '1 Tile! T itel Ti tel ;

10 Mellan Kornrnuninvest j Sverige AB. Ko muninvest ekonomisk to rening och medlemmarna i Ko ununinvest ekonomisk förening har träffars öljandc A T AL O '1R. GRE " 1\1. '1 1. Bakgrund Kommu ninvcsi i Sverige AB C'KomlTI uninvesf') är ett helägt douerbc lag till Kornrnuninves ekonomi' k förening ("Fö -eningen"). :'örejl ingcns med lemma igörs av kommuner och landsting ("Kommunerna"), Kommuninvests verksam het består främst i al erbjuda Kommunerna o i a typer av i na rsieringslösningar. För detta ii darn ål lånar Korn rnuninvest up ru edel på den svensk:. cc l intern: tionolla kapitaln ar naden. J sy te att upprätthålla en god betalningsberedskap och för att m..ta Kommu nernas ro rnande nebchov, ånar Korn rn uninvest upp mer iedcl än vad om vid varje ti lfällc låna: II I till KOnll11L nerna. e överskj Ilande medlen placeras i en ikvi liretsreser r, Samtliga Kommuner har, i... rlighet med Föreningens stadgar, genom en sä. kilt teckr ad förbindelse ik lätt sig ett solidariskt bor gensansvar för samtliga de Iörp iktelser som Kommuninvcst nr ingått och kommer <lit ingå ("Bl.' rgens 'ör bindel: en"), Enligt.olagson ningeu för Komrnuninvest samt tadgarna för För nin en, skall verksamheterna bedrivas inom ramen för lien kom munala kompetensen, Därigenom är risktagandet i verksarn h ten a begränsade på motsvara nde sär: som gäller för Korum nem. Den gr ridl äggande synen på risk regleras ; ägardirekti 'en som är beslutade uv 'öreuingen. Vidare arhctar Komrnuninvesr med olika. <y elssystern ' syftar til! Ull Pl in ka riskerna för att någon av Kommuninvests b rgcnärer framställer al sprak en lig B orgensförbirideisen. Sy ft et me detta avta "'Regrcssa 'ta! t") är attreglera ict inb ördes an varet mellan Kommu nerna on "ornmuninvests borgeniirer skulle fram ställa anspråk genrerno t någon eller några av Kommunerna en ligt Bo.gcnsförbindclscn ,(

11 2. Definitioner I Re gressavtalet ska l ne anslående eg repp ha följan le inneb örd. "Borgen är" Borgenär som framstä lt 'av enligt Borgensförbin clse. "Borgen 'för bind I e l " Den a 'Koml merna tec.nadc solidariska propiicborgen. "Borgen. I omrnun Ko 1J11U n ller lan Is ing mot -ilke km l enligt Borgensförbinde sen fram. tällts. D CI krav som Borgenär fr amställer enlig Borgensförbindelsen mot en "Br'sten" Kom LUl. Skall ha den betydelse som fram går ZL\ ' pun.ten 3A, ".J k -iditetsdelen' Skal] la den ic tydel se som fram går av punkten 3.3. " Li viditetsrescrven" en de! av U pl ånings] ortföljen som inte utgör Utlånin ~ s p or t fö lj ~I1, "L ånede n" S 'all ha den betydelse "om framgår av punkten ~. 3, "Uppl ni ugsport öljen" Samtliga medel som från rid till annan Ul l lånars a ' Kornrn uninvest. " Utlåningsportfölj en" Samtliga medel som f ån tid till annan utlånats av K omm uni nvest

12 Inbö rdes 3 IS 'ar någon av Kormnuninvcsts borgenärer framställer kmv 111igt Borgensför indelsen gentemo i ågon av Kommur erna skal l fä [ande gäll a. 3.1 Om rg nskrav framställs mot Borgenskommun skall Borgenskommun en genast, eddela Korm nuninvest. Kcmu urnnves r skall ä sn: f t som möj ligt dock senast inom en vecka från mottagandet av mc dc andct, informera Borg.nskor ununen om Kommunin st har n ågot invändning mot Borgenskravet el! er om de l saknas inväl dning däremot. Skullc Kom muninvest ar se al t det films gru el för invändn ing skall Kornmuninvest bistå Borgenskommunen med bestridande av Borgen skravet. Borg nskornm un sk' I inte betala innen Kornmuni ivcs mc Idelat huru rida invä ndning mot Borg ns kravet finns, inklusi 'e kviu ningsinvändning. amt att h loppet stämmer. 3.2 Korn muninv st skall, såvida Komrnuninvest inte framfört någon invändn ing enligt um kten 3.J. senast på fö rfallor ogen erlägga l etalni 19 t; II Borgenären en igl Borgenskravet. eller - om betalning redan har erlagts av Borzenskommunen - till oruenskornnumen. Om ornrnun in 'est sak ar förm åga att erlägga ful beta ning enligt Borgenskravet ska I Kommuninv slge nast underr ätta Borgens kornmun n om Je ta och samt" ligt, efter vederb örlig berä kning, "kril l: igen ar mada Kommunerna att erl ägga betalning III d ett belopp mol varande deras respektive ande lar av Borne ~ I ' ''' vet bcräk udc en!igl punk en 3.3 ned an. 3.3 Kommun ma skall å sätt och tid som ang s i I'omrnunin 'ests anmodan en ligt punkt ' n 3.2 o an l c ' la sina respektive an, clar avel ' 11 del av Borgenskravet som Kommu ninvcst inte kan täcka. b ' raknade eniigl Iledan. Borgenskravet skal l vid beräkningen delas upp i två delar, en del s m motsvarar den ande som Utlåningsportföljen utgör av L J plåningsporrföljen C U li1cdd n") och en dc som motsvarar den andel som Likv id itetsreserven utgör av Upplåningspe tföljcn CLih iditet.dclcu"). 3.3.i Dc Kommun r som har lånat medel Irå \ Ko rnmuninvest skall l ctala en undel av Lånede t n motsvarande den ande son deras respektive lån utgör av Utlåningsport följen Vid b -stämmande av Kommuns lån enligt pun "ten _.3.1 medräknas j Vl: 11 Kommuninvests utlåning till andr fö vilka Kommun n har tecknat annan borg n än Borgen sför oi ndelsen. l dc!,.: Il fler Kommuner tcc.nat så dan annan borgen för 20 1'\

13 sarruna juridiska en het skull lånebeloppet fördelas efter antalet borgensmän il Il n det medräkna Samtl iga Kommuner skall betala n andel av Likviditet delen motsvaran ; d n andel 'om respektive Kommuns in ruskapital utgör av det totn!a insatskapitalet i F öreningen. Sam tliga b räkningar enl igt ovan skall kc 111 d ngångspu kl fr' n den tidpunkt som Borgenären har ramställt sitt krav. 3,4 Om lågnn av Korrim inerna i l kan erlägga hela eller delar av sin eller sina andelar ' v Borgenskravet berä enade enligt punkten 3.3 ova C' risten") skal denna kornmun genast skriftligen 11 ddela Korn muninvc ' t detta. Kommuninvcsr skall därvid genast anmoda samtliga övriga Kommuner att edil' gli en andel av Bristen motsvarande den andel som respekliv Komm uns insatskapital utgör a i de. tott la insatskapitalet j Förening n. Kommunerna skall erlägga betalning på i anmodan angivet sätt och tid, 4. Av alst id oc h upphörande 4.1 Detta Regressavtal löpet tillsvidare. Kommunernas och Kommuninvests åtaganden enligt cle ta Regressavtal kan inte sägas LIp eller på ann al: säll åte rtas utan överens] ornm else m lian Kom lin ~ na och Kom runinvcst. 4.2 Om deua Regressavtal sägs upp j samband med att Kommun beviljas ull äde eller pil annat sätt upphör att vara medlem i F ö eningen, ska J dock egressavtaler i ti llämpl iga delar fortsätra att gäll fö s ådan förnli telser som avgåe de Kumm 1 allriä m ha ' a ll svara för enligt 'ad SOI11 fraing år av Föreninge ns st' dgar. Geno m undertecknande 3 \ ' delta Regressavtal bekräftas Kommuns ansvar enligt vad som fr rngår av Föreningen s stadgar avseende upph örande av cdk 111, kap i Föreningen och av, eende Borgensfö rpliktelsens til ämpning \ id upphörande av medlemskap. 4.3 Efter utträde e ler uteslutning fl-ån Föreningen skall vid berä 'Hinn av elen avgåen de Kommunens ansvar enligt detta Regrcssa tal den avgåei de Kommunens andel av del totala insatskapitalet i :örenill gcn b räknas so l ( In den avgae nde r ornmunen ::il tjämn t va medlem i Föreningen. lid såd: berä ening skal I den :1 'oående K OJ11Il1\I11t.: II S ins skapits l, s m det sag ut vid avg ången ur Föreniugen, lägg a.. till Föreningens totala insatskap ital. 5. l\ cddela nde n :.l Med el, n el. so. skickas ' niig bes än mc. crna i Regressavtal ~ t skall skickas skriftligen via fax, hu I. rekommenderat brev eller e-post till dc faxnu mmer. <1dresser eller c-postadress r SOl l framgår av Bila ' 3 l " {

14 Sam tliga parter till detta avtal åtar sig att snarast meddela övriga parter vid ändringar av dessa faxnummer. adresser eller c-postadrcsse. 5.2 Tid sfri ster Iör anm odningar en igt Regressavn let skall börj a löpa frå n dagen daanmodan mottagits. Ett medde lart le sänt med fax eller e-post skall an es m itaget sarnn <l ag föru tsatt att d,r kommit mot tagaren ii lll anda i läsba r form. Ett meddelande sänt med bud sbl! anses moltaget vit de faktiska a\ lämriandet. En meddelande sänt 'ned rekc rrncnderut bre I skall, nses mottaget då mottagaren kvittera 11evet, - Tt medde ande som läninats efter eller p5 dag s m inte lir arda T : kall anses ha anlänt nä tföljande vardag. 6. Ränta 6.1 J det fall orgenskornrnunen hm' betalat Borgenären och någon annan Kommun inte har fullföljt sin skyldighet ; t t erlägga beralniuu enligt punkten 3.3 o 'al ska ll Borgenskommur en ha rätt till dr öj smålsräru a frå n denna Kommun på det belopp som är obetal. År ig dröjsmålsränta skall utgå på beloppet mots varande åtta ~ recent över vid varj e lid gäl]; nde referensr änn enligt rä telagen fr ån fö rfallodagen för annan Ko r lu ns he alnin g enligt punkten 3.3 ovan til dess be alning : kel' eller bristtäckning enlig punkten 3.4 sker. 6.2 I et fall... onunun inte betalar enligt punkten 3.4 skall dc övrige Kommuner som bar täckt Bristen ha räu till dr öjsm ålsränta motsvarande lad som sägs i puu 'ten 6.1 ovan från den Ii punkt som betalning av Bristen skett till dess den brists nde Kommunen betalat. 7. Ikraf tr ädande D ztt: Rcg es l. \ ' aj skallt riida j ' aft den dag samtliga Kommunerna und rtcc enat [3i lagl och ersätter därme d tidigare ' igån g t gres.'a,rr, I. benämnt "Avtar ', dat rat med örjan den 7 l aj N..' illkomna Korn mu er ti!lträd r Regressav alet genom all 1Inderte ckna BiJ m~ a ;\ndr'ng Regressavtaler kan endast ändras geno m skriftlig överenskommelse 1l1l:'1I, Il Korn rnuninvest, ör -ning ' Il och Kommunern a. 9. F öreni 1gens fl llgör a nde av vis a åtaganden I le fall K mm ninvcsr på grund av obestånd, ikvidation eller liknande situation inte kan fullgöra sina åtaganden el l i ~ t Rcgrcssav alet skall s, långt som möj ligt dessa åtaganden. med undantag ör Kommuninvcsts bctalningsansva -, fullg öras av Föreni gen

15 o. vi stiösning Tvister i anledning av detta Rcgressa 'tal ska ll slutligt av 'öras geno m kiljedon en ligt Skiljedo rnsregler för Stockholrns Handelskammar s Skiljedomsinstitut. Skiljenärn nden skall bestå av tre skiljem än och sä ' t för skiljeförfarandet skall vara Stock ho lrn. Undertecknande skall göras i separat handlin r beteck nad till dc ua Regrcssavia l Q7

16 BI AGA l TILL REGRESSAVTAL Genom att unde rteckna detta a 'tal ingår nedanstf ende Kommun etta Regressavtal som reglerar hur ansvare för det solidariska borgensåtagandet som medlemmarna i Kommuninve: L C conorn isk förening tecknat för K omrnuninvest i ~ verige AB:s nu.arande och framtida förpliktelser skall förd elas mellan borgensm ännen _..._ -_.-- _._..- - _.._._...-._._-- - _. Ort och datui -- - "- - -._._-_....._ - _......_._ amn å kommu n/la: dsting Örebro len Kum rnunin vest i S 'erige B - - _..._....._--_._.._ _.._..._-_....._ ---_..._ _...._-_._._ - Namnunde rskrifter Namnunders -rifl "r _ _._.._.._-- _._ - _._ - - Narnnförrydligand "n arnnförtydliganden _._.._ -- _._- Titel Titel Titel T Ie! esö ksa r s" Fenixhuse t. rotminggatan 2. Orebr - _.._--_..-._ - _._.-._ _. Postadres ~ Box l 42 Örebro E-pl.lsta tress offic (i:t konununinx.st.se

Mellan Kommuninvest i Sverige AB, Kommuninvest ekonomisk förening och medlemmarna i Kommuninvest ekonomisk förening har träffats följande

Mellan Kommuninvest i Sverige AB, Kommuninvest ekonomisk förening och medlemmarna i Kommuninvest ekonomisk förening har träffats följande Mellan Kommuninvest i Sverige AB, Kommuninvest ekonomisk förening och medlemmarna i Kommuninvest ekonomisk förening har träffats följande AVTAL OM REGRESS M.M 1. Bakgrund Kommuninvest i Sverige AB ( Kommuninvest

Läs mer

KOMMUNERNAS ANSVAR FÖR KOMMUNINVESTS MOTPARTSEXPONERINGAR AVSEENDE DERIVAT

KOMMUNERNAS ANSVAR FÖR KOMMUNINVESTS MOTPARTSEXPONERINGAR AVSEENDE DERIVAT KOMMUNERNAS ANSVAR FÖR KOMMUNINVESTS MOTPARTSEXPONERINGAR AVSEENDE DERIVAT BAKGRUND Kommuninvest i Sverige AB ("Kommuninvest") är ett helägt dotterbolag till Kommuninvest ekonomisk förening ("Föreningen").

Läs mer

Mellan KOlnmuninvest i Sverige AB, KOlrununinvest ekonomisk förening och lnedlemmanla i Kommuninvest ekonomisk förening har träffats följande

Mellan KOlnmuninvest i Sverige AB, KOlrununinvest ekonomisk förening och lnedlemmanla i Kommuninvest ekonomisk förening har träffats följande Mellan KOlnmuninvest i Sverige AB, KOlrununinvest ekonomisk förening och lnedlemmanla i Kommuninvest ekonomisk förening har träffats följande AVTAL OM REGRESS M.M l. Bal{grund I(ommuninvest i Sverige AB

Läs mer

sammanträdesdatum 2011-09-06

sammanträdesdatum 2011-09-06 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 5 (28) sammanträdesdatum 2011-09-06 188 Kommuninvest - tydligt medlemsansvar Dnr 2011/120 INLEDNING Kommuninvest ekonomisk förening har vid ordinarie

Läs mer

Beskrivning Nedan lämnas en ärendebeskrivning på förslag av Kommuninvest.

Beskrivning Nedan lämnas en ärendebeskrivning på förslag av Kommuninvest. u~~~~ Bilaga KS 2011/162/1 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING Kommunstyrelsen Kommuninvest - tydligt medlemsansvar Inledning Kommuninvest ekonomisk förening har vid den ordinarie stämman den 7 april 20 Il beslutat

Läs mer

Regressavtalets lydelse framgår av bilaga 2, och garantiavtalets lydelse framgår av bilaga 3.

Regressavtalets lydelse framgår av bilaga 2, och garantiavtalets lydelse framgår av bilaga 3. Bilaga 1 till Dnr LD 11/01374 CDiLAGA LS %129 Bakgrund Medlemmarna i Kommuninvest ekonomisk förening beslutade vid stämman 2011 att medlemmarna ska ingå dels ett förtydligat regressavtal som ersätter nuvarande

Läs mer

Tydligt medlemsansvar - Kommuninvest. Dnr KS 2011-216

Tydligt medlemsansvar - Kommuninvest. Dnr KS 2011-216 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2011-09-20 FALKENBERG 290 Tydligt medlemsansvar - Kommuninvest. Dnr KS 2011-216 KS, KF Beslut Arbetsutskottet föreslår

Läs mer

Bekräftelse av borgensförbindelse av den 15 november 2004 - Kommuninvest

Bekräftelse av borgensförbindelse av den 15 november 2004 - Kommuninvest KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 24 mars 2014 10 Paragraf Diarienummer KS-2013/1642.185 Bekräftelse av borgensförbindelse av den 15 november 2004 - Kommuninvest Kommunstyrelsens

Läs mer

Förtydligande ansvar för medlemmar i Kommuninvest

Förtydligande ansvar för medlemmar i Kommuninvest rn Samman trädesdatum TRANAs KOMMUN 2011-05-18 Sida 8(45) KOMMUNSTRYRElSENS AU SAMMANTRÄ ESPROTOKOl l s 99 Dnr 215/11 Förtydligande ansvar för medlemmar i Kommuninvest Ekonomichef Rosie-Marie Fors redogör

Läs mer

Beredskapsavtal. Fastigo Fastighets, Sif, Ledarna, CF, Sv Arkitekter, SKTF. Giltigt från 1990-01-01

Beredskapsavtal. Fastigo Fastighets, Sif, Ledarna, CF, Sv Arkitekter, SKTF. Giltigt från 1990-01-01 Beredskapsavtal Fastigo Fastighets, Sif, Ledarna, CF, Sv Arkitekter, SKTF Giltigt från 1990-01-01 Förhandlingsprotokoll Mån da gen den 1 juni 1987 med ändringar onsdagen den 24 juli 1996 Par ter Fastigo,

Läs mer

Fader Bergström, stäm upp och klinga (epistel nr 63)

Fader Bergström, stäm upp och klinga (epistel nr 63) Fader Bergström, stäm upp klinga (epistel nr 6) ext musik: Carl Michael Bellman Soprano 1 Soprano 2 lto enor.. Berg - ström, stäm upp.. Berg - ström, stäm upp.. Berg - ström, stäm upp kling - a, öpp -

Läs mer

~ TRANAs KOMMUN 2011-05-31 Sida 11 (37)

~ TRANAs KOMMUN 2011-05-31 Sida 11 (37) RÄDESPROTOKOLL S~\AN Samman trä desdatum ~ TRANAs KOMMUN 2011-05-31 Sida 11 (37) KOMMUNSTYRELSEN s 83 DnT 282/11 Finansiering/borgen för Tranås Energi AB:s i n vest:2r~!'lg i kraftvär. everk, ksau 112

Läs mer

135 Dnr 405/15 Fusion av Tranås Energi Elförsäljning AB med Tranås Energi AB, ksau 162

135 Dnr 405/15 Fusion av Tranås Energi Elförsäljning AB med Tranås Energi AB, ksau 162 SAMMANTRÄDES PROTOKOLL ~ Sammanträdesdatum TRANAs KOMMUN 2015-06-23 Sida 26 (51) KOM MUNSTYRELSEN 135 Dnr 405/15 Fusion av Tranås Energi Elförsäljning AB med Tranås Energi AB, ksau 162 Styrelsen för Tranås

Läs mer

FRÖSET - SMÅLAND. Fröset 7:6 Hånger församling Värnamo kommun, Jönköpings län. www.skogsmark.nu S K O G S M A R K A B 1

FRÖSET - SMÅLAND. Fröset 7:6 Hånger församling Värnamo kommun, Jönköpings län. www.skogsmark.nu S K O G S M A R K A B 1 . FRÖSET - SMÅLAND Fröset 7:6 Hånger församling Värnamo kommun, Jönköpings län www.skogsmark.nu S K O G S M A R K A B 1 S K O G S G Å R D 2 9 H A ALLMÄNT L a n t lig t b o e n de me d b ra lä g e e n da

Läs mer

Motion till LO-kongressen 2012 Allmän arbetsförsäkring

Motion till LO-kongressen 2012 Allmän arbetsförsäkring Motion till LO-kongressen 2012 Allmän arbetsförsäkring I social d e m o k r a t i s k a partie ts Råds la g o m jobb i börja n av 2008 för d e jag tillsa m m a n s me d tre ka m r a t e r fra m idé n o

Läs mer

SANu\AANTRÄDESPROTOKOLL x

SANu\AANTRÄDESPROTOKOLL x SANu\AANTRÄDESPROTOKOLL x Sam manträdesdatum ~ 's~ TRI\NAs KOMMUN '" ~ "'""\', 2011-09-20 Sida jd (23) KOMMUNSTYR ELS Ef\1 s 142 Dnr 065 / 11 Hannah Heligren (8) före slår i sin motion att Tranås kornmun

Läs mer

Sammanträdesdatum 2010-11-01. Ekonomichef Rosie-Marie Fors och ekonom Pär Thudeen redogör för ärendet.

Sammanträdesdatum 2010-11-01. Ekonomichef Rosie-Marie Fors och ekonom Pär Thudeen redogör för ärendet. m '""-"< z - -..., KOMMUNFULLMÄKTIGE 2010-11-01.,~ TRANAs KOMMUN 200 Dnr 418/10 Budget 2012, ksau 173, ks 158 Ekonomichef Rosie-Marie Fors och ekonom Pär Thudeen redogör för ärendet. För finansiering av

Läs mer

Alings ås 2010-02-24. Sven Jo nas son Ste fan By dén

Alings ås 2010-02-24. Sven Jo nas son Ste fan By dén Fjällgatan 3 E, terrassen, 413 17 GÖTEBORG Tel 031-85 71 00 Fax 031-14 22 75 www.melica.se Gran skning för Ös tham mars kom mun av grund vat ten re la te ra de frå gor i Svensk Kärn bränsle han te ring

Läs mer

Försäljning av del av Sturestaden 3:1 till ARKOLU AB

Försäljning av del av Sturestaden 3:1 till ARKOLU AB ARBOGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2010-08-09 Blad 3 Ks 72 Au 84 Dnr 163/2010-253 Försäljning av del av Sturestaden 3:1 till ARKOLU AB Från tekniska nämnden har inkommit

Läs mer

2010-12-20 Sida 15 (33) Flyktingmottagande 2011 -tvåårsavtal, ksau 205

2010-12-20 Sida 15 (33) Flyktingmottagande 2011 -tvåårsavtal, ksau 205 mtranas KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum -- --" KOMMUNS1YRELSEN 2010-12-20 Sida 15 (33) 192 Dm 523/10 Flyktingmottagande 2011 -tvåårsavtal, ksau 205 Ett nytt förslag till överenskommelse

Läs mer

S v en r ap p o r t erar om att man p r eliminärbokat d atumen 2 2 o ch 29

S v en r ap p o r t erar om att man p r eliminärbokat d atumen 2 2 o ch 29 Medlemsmöte 16/8-08 Bilagor 1 D a g o r d n i n g 2 N ä r v arolista 1 M ö t e t s ö p p n a n d e J o j j e f ö r k l arar mötet öppnat. 2 Fo r m a l i a M ö t e t b eslutar a t t : J o j j e v al s t

Läs mer

~ - KOMMUNSTRYRElSENS

~ - KOMMUNSTRYRElSENS SA~NTRÄDESPROTOKOLL ~ t. Sammanträdesdatum ~ TRANAs KOMMUN 2015-06-09 Sida 38 (38) ~ - KOMMUNSTRYRElSENS AU 162 Dnr 405/15 Övrigt - Fusion av Tranås Energi Elförsäljning AB med Tranås Energi AB Styrelsen

Läs mer

S~~N. 2011-05-31 Sida 24 (35)

S~~N. 2011-05-31 Sida 24 (35) S~~N RÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2011-05-31 Sida 24 (35) s 93 Dnr 51/11 Svar på motion angåe nde reseersättning f ör cy kel, e l - cykel och eventue'it, kf 19, ksau '1'19 Mali/da Fransson (tvl P)

Läs mer

ÅTVIDABERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-11-27

ÅTVIDABERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-11-27 Kf 144 Ks 208 Dnr 2007-269 269 Medlemskap i Kommuninvest ekonomisk förening Ärendebeskrivning Åtvidabergs kommuns intresseanmälan om medlemskap i Kommuninvest ekonomisk förening har behandlats av föreningens

Läs mer

Förlagslån till Kommuninvest ekonomisk förening. (AU 186) Dnr 2010-KS0141

Förlagslån till Kommuninvest ekonomisk förening. (AU 186) Dnr 2010-KS0141 137 Förlagslån till Kommuninvest ekonomisk förening. (AU 186) Dnr 2010-KS0141 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag Arbetsutskottets förslag Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen

Läs mer

7 Dnr 94/14. TRANAs KOMMUN 2015-01-20 Sida 12(19) KOMMUNSTYRELSEN

7 Dnr 94/14. TRANAs KOMMUN 2015-01-20 Sida 12(19) KOMMUNSTYRELSEN I JUSletS\ sign ' att föreslå kommunfullmäktige besluta att avsla motionen - - - -_. - - U1dragsbestyrkande AJ~ \\ ~. I' J V'xJ~ m Sammantradesdatum TRANAs KOMMUN 2015-01-20 Sida 12(19) KOMMUNSTYRELSEN

Läs mer

Star ta Pro/ENG I NE ER

Star ta Pro/ENG I NE ER 145 4 Välj att lad da ner fi - ler na till bo ken för an ting en Edu ca tio nal Edition eller den kommersiella versio - nen (des sa kom mer senare). 5 Lad da ner fi len, packa upp den och se till att under

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-01-07. 1 Information till kommunstyrelsen KS 13/6. 2 Riktlinjer för investeringar KS 13/372

Sammanträdesdatum 2014-01-07. 1 Information till kommunstyrelsen KS 13/6. 2 Riktlinjer för investeringar KS 13/372 KOMMUNSTYRELSEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-01-07 PLATS OCH TID Nedre Fryken, tisdag 7 januari 2014, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Information till kommunstyrelsen KS 13/6 2 Riktlinjer

Läs mer

Information om insatskapital och de nya stadgarna

Information om insatskapital och de nya stadgarna V P"*--KOMMUNINVEST För kännedom: 2015-03-19 Eslövs kommun Ekonomichefen eller motsv Information om insatskapital och de nya stadgarna Bakgrund Vid senaste föreningsstämman togs det första beslutet om

Läs mer

Ärende 24 Finansiering Örebroregionens Science Park år 2015

Ärende 24 Finansiering Örebroregionens Science Park år 2015 Ärende 24 Finansiering Örebroregionens Science Park år 2015 Tjänsteskrivelse 1 (2) 2015-07-06 KS 2014.0399 Handläggare Christian Westas Till Kommunfullmäktige Överlåtelse av aktier i Örebroregionens Science

Läs mer

~ -' KOMMUNSTRYRELSENS AU

~ -' KOMMUNSTRYRELSENS AU ... ± SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum TRANAs KOMMUN ~ -' KOMMUNSTRYRELSENS AU 2014-05-07 Sida 30 (35) 101 Dnr 175/12 Svar på motion om att Tranås kommun ska ansöka om att bli en ekokommun Annika

Läs mer

SAMARBETSAVTAL / KOMPANJONSAVTAL

SAMARBETSAVTAL / KOMPANJONSAVTAL Samarbetsavtal Organisation Organisationsnummer VästSvensk ByggKonst ek.f. 769618-0764 Mellan dem som har undertecknat detta Avtal: Konstnärernas Kollektivverkstad Bohuslän (KKVB) Konstnärernas Kollektivverkstad

Läs mer

ttb s 14 5 SAfMAANTRÄDESPROTOKOLL att all kommunal vård- och omsorgspe rsonal skall ha utbildning i första hjälpen (HLR och L -abc)

ttb s 14 5 SAfMAANTRÄDESPROTOKOLL att all kommunal vård- och omsorgspe rsonal skall ha utbildning i första hjälpen (HLR och L -abc) SAfMAANTRÄDESPROTOKOLL Samrnant rädesdatum TRANAs KOMM Ui'1 2011 09 20 Sida 17(23) KOMM UNS1YRELSEN s 14 5 S'/';:i p~ ;;J~ 't 3~:l E:ilg å ;?;j (h,; utbilcining i första hjälpen för Tranås kommuns anställda,

Läs mer

Regler för Ånge kommuns borgens åtagande

Regler för Ånge kommuns borgens åtagande Planeringsenheten 1994-09-14 Dnr 98/152 045 Regler för Ånge kommuns borgens åtagande Antagit av kommunfullmäktige 1999-11-29 74 Postadress Besöksadress Webb Telefon Bankgiro Organisationsnummer 841 81

Läs mer

Principbeslut om och tidtabell för bolagisering av affärsverk

Principbeslut om och tidtabell för bolagisering av affärsverk Stadsfullmäktige 34 28.04.2014 Principbeslut om och tidtabell för bolagisering av affärsverk FGE 34 639/00/01/00/2010 Koncern- och stadsutvecklingssektionen 20 Beredning: stadsjurist Ben Weizmann, finansdirektör

Läs mer

Avtal om fastighetsanslutning

Avtal om fastighetsanslutning 1 Avtal om fastighetsanslutning Detta avtal ( Avtalet ) rörande anslutning till fibernät har denna dag ingåtts mellan: Edsleskogs fiber ekonomisk förening med organisationsnummer 769624-7589 (i fortsättningen

Läs mer

RIKTLINJER FÖR KOMMUNENS BORGENSÅTAGANDEN

RIKTLINJER FÖR KOMMUNENS BORGENSÅTAGANDEN RIKTLINJER FÖR KOMMUNENS BORGENSÅTAGANDEN 1. ALLMÄNT 1.1 Inledning Borgensåtaganden är ingen obligatorisk kommunal verksamhet. Ett borgensåtagande innebär en kreditrisk för kommunen, eftersom kommunen

Läs mer

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 234 lottnummer 1.000 kronor vardera:

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 234 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 04-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

Regler för Stockholms Handelskammares Medlingsinstitut

Regler för Stockholms Handelskammares Medlingsinstitut Regler för Stockholms Handelskammares Medlingsinstitut Stockholms Handelskammares Medlingsinstitut Box 16050 103 21 Stockholm Besöksadress: Jakobs Torg 3 Tel: 08 555 100 50, Fax: 08 566 316 50, E-mail:arbitration@chamber.se

Läs mer

1 Svar på motion från Ken Swedenborg (-) "Bemanningen vid akutmottagningen, Ludvika lasarett LANDSTINGSSTYRELSENS YTTRANDE

1 Svar på motion från Ken Swedenborg (-) Bemanningen vid akutmottagningen, Ludvika lasarett LANDSTINGSSTYRELSENS YTTRANDE I ~ Landstinget l) DALARNA LANDSTINGSSTYRELSEN Arbetsutskottet BEREDNINGSMEMORIAL Sammanträdesdatum 2011-04-04 1 Svar på motion från Ken Swedenborg (-) "Bemanningen vid akutmottagningen, Ludvika lasarett

Läs mer

För länge sen hos Beethoven

För länge sen hos Beethoven Ludwig van Beethoven ör länge sen hos Beethoven Arrangemang Christian Ljunggren SATB calluna musik hb ör länge sen hos Beethoven Sopran Alt Tenor/Bas 4 8 12 ör länge sen hos Beethoven 4 2 4 2 4 2 j ör

Läs mer

Bilaga 1. Protokollsutdrag styrelsen 43/05 med bilaga 2. Finanspolicy, slutversion 2005-11-24

Bilaga 1. Protokollsutdrag styrelsen 43/05 med bilaga 2. Finanspolicy, slutversion 2005-11-24 PROTOKOLL DATUM DIARIENR REGIONFULLMÄKTIGE 2005-11-24 05-128 24 Finanspolicy för Regionförbundet Sörmland Bakgrund Styrelsen för Regionförbundet Sörmland har lämnat bilagda förslag till finanspolicy för

Läs mer

Svenska Kraftnäts säkerhetskrav på balansansvariga företag

Svenska Kraftnäts säkerhetskrav på balansansvariga företag SvK1000, v3.1, 2011-11-16 Marknad 2012-03-13 Svenska Kraftnäts säkerhetskrav på balansansvariga företag 1 Inledning Svenska Kraftnät har systemansvaret för det svenska elsystemet. Svenska Kraftnät tecknar

Läs mer

Sammanträdande organ. Tid Onsdag den 31 augusti 2011, klockan 8.15 Plats. Kommunstyrelsen. KTS-salen, Vita Huset SAMMANTRÄDESHANDLINGAR

Sammanträdande organ. Tid Onsdag den 31 augusti 2011, klockan 8.15 Plats. Kommunstyrelsen. KTS-salen, Vita Huset SAMMANTRÄDESHANDLINGAR SAMMANTRÄDESHANDLINGAR TILL KALLELSE Datum KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN 2011-08-23 1 Sammanträdande organ Kommunstyrelsen Tid Onsdag den 31 augusti 2011, klockan 8.15 Plats KTS-salen, Vita Huset SAMMANTRÄDESHANDLINGAR

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Sida 1/13 Plats och tid Lokal Strået kl. 14.00 15.20 Beslutande Övriga deltagare Birgitta Jönsson (S), ordf Anette Hallberg (S), tjänstgörande ersättare för Gunnar Bengtsson (S) Christer Laurell (C), v

Läs mer

Finanspolicy. Ekonomi. Mariestads kommun. Antagen av Kommunfullmäktige Mariestad 2015-01-26

Finanspolicy. Ekonomi. Mariestads kommun. Antagen av Kommunfullmäktige Mariestad 2015-01-26 Finanspolicy Ekonomi Mariestads kommun Antagen av Kommunfullmäktige Mariestad 2015-01-26 Innehållsförteckning Finanspolicyns omfattning och syfte... 3 Övergripande mål för den finansiella verksamheten...

Läs mer

'l:: \:) ) l \. i..---"\,

'l:: \:) ) l \. i..---\, Kommunstyrelsens handling nr 12/2011 _1)-'".I'" "" ~.. IZatrineholms kommun " j) /.- /' /ll~j1 -j i 1 l t - r:j.: i,j 'l:: \:) ) l \. i..---"\, Sid 1(4) Mellan Katrineholms kommun, 212000-0340, 641 80

Läs mer

Sammanträdesdatum 2011-04-14

Sammanträdesdatum 2011-04-14 SALA KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum 2011-04-14 KF:s HANDLING NR 23 2011 23 (29) 77 Försäljning av fastigheten Mamre 10 Dnr 2011/52 INLEDNING Sala Industrifastigheter AB har 2011-02-17, 663, beslutat

Läs mer

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1 DET ÄR 2652 282 71 HAR EN 350 140 141 KAN INTE 228 59 2 FÖR ATT 2276 369

Läs mer

BALLERINA. Prima. look

BALLERINA. Prima. look b Mi TOP-li få TOPMl- äl! Ciy lic Ciy iy C y C P i c i f y li c y l äl li b J ä! Cy ä äi pi ö: bäppfyll j få böj bö M j P A i C b fö i! i l x c Hli TOPMl li å f Hli J äl i äl li på äll c ö cl jbb på ll

Läs mer

KS 17 10 SEPTEMBER 2014

KS 17 10 SEPTEMBER 2014 KS 17 10 SEPTEMBER 2014 KÖPEKONTRAKT Säljare: Köpare: Fastighet: Uppsala kommun, genom dess kommunstyrelse, org nr 212000-3005, nedan kallad Säljaren. Uppsala Kommun Skolfastigheter AB, org nr 556911-0751,

Läs mer

2. Ecolndustries Development in Europe AB, 556511-1621, nedan benämnd ECO. 6. SEKAB BioFuellndustries AB, 556666-7654, nedan benämnd Bolaget

2. Ecolndustries Development in Europe AB, 556511-1621, nedan benämnd ECO. 6. SEKAB BioFuellndustries AB, 556666-7654, nedan benämnd Bolaget 1 Mellan 1. Norrlands Etanolkraft AB, 556303-6986, nedan benämnd NEAB 2. Ecolndustries Development in Europe AB, 556511-1621, nedan benämnd ECO 3. Övik Energi AB, 556019-1750, nedan benämnd ÖEAB 4. Skellefteå

Läs mer

IVar genomfordes projektel? 2 O1 3/4 0 N. IFrån odl m ed IT ~ I och med. c. Sammanfattning av projektet. Jordbruks verket L-..J _... -" I.

IVar genomfordes projektel? 2 O1 3/4 0 N. IFrån odl m ed IT ~ I och med. c. Sammanfattning av projektet. Jordbruks verket L-..J _... - I. .- PROJEKTSTÖO Jordbruks verket _... -" I ~ - slutrapport ---- r., l.. Du ska anv ända blan ketten för att skriva en slutrapport so m c esanve r ge nomförande t och resunater av proje ktet. Jordbruksverke

Läs mer

;k TRb...~S KO J iv U

;k TRb...~S KO J iv U .~~ S~\~N TRÄDES PR OTO KOLL ;k TRb...~S KO J iv U Sammanträdesdatum "'\ 2011-09-(,1'.r- Sida 15 (25) ~- i

Läs mer

Anslutningsavtal för medlemmar i Långelanda Fiber ekonomisk förening

Anslutningsavtal för medlemmar i Långelanda Fiber ekonomisk förening Anslutningsavtal för medlemmar i Långelanda Fiber ekonomisk förening Fastigheten Fullständig beteckning Postadress till Fastigheten För Medlemmen Ort och datum För Föreningen Ort och datum Medlem, Namn

Läs mer

Överenskommelse mellan regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting om åtgärder för all minska sjukfrånvaron

Överenskommelse mellan regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting om åtgärder för all minska sjukfrånvaron 1 Sveriges Kommuner och Landsting O~ d' ~'\\_"l, f-j ~ 1 1",,- ;..(" (;:"v~v Ek.-...J.STYRELSENS BESLUT NR 17 2008 12-12 Vårt cnr 0810184 Avd lör vård och omsorg Anna Ostbom Landst ingsstyrelsema/regionstyreiscrna

Läs mer

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesdatum 2011-05-31 14 (33) 139 Dnr 2011/105 Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd INLEDNING

Läs mer

4-tråd, mo du lar kon takt. Alarm 1 st hög nivå 3..99 %, all tid hög re än steg 1

4-tråd, mo du lar kon takt. Alarm 1 st hög nivå 3..99 %, all tid hög re än steg 1 Drift- och montageinstruktion HC-2, Digital hygrostat HC-2 Ersätter: rev. 140320 All män na data Hygrostat Tek nis ka data m i-292se_14091 7.VP ] MIMA In di ke ring Pro gram me ring Fuktensor In kop pling

Läs mer

STADGAR FÖR O2 EL EKONOMISK FÖRENING

STADGAR FÖR O2 EL EKONOMISK FÖRENING STADGAR FÖR O2 EL EKONOMISK FÖRENING 1 Föreningens firma och ändamål Föreningen, vars firma är O2 el ekonomisk förening, och som i dessa stadgar benämns föreningen, har till ändamål att främja medlemmarnas

Läs mer

Ställningstagande till VEMAB:s beslut angående byggnation av kraftvärmeverket

Ställningstagande till VEMAB:s beslut angående byggnation av kraftvärmeverket Arende Vimmerby kommun www.vimmerby.se Kommunstyrelseförvaltningen TJG TJÄNSTESKRIVELSE 2012-06-16 Diarienummer 19912011/370 Id 2012.1826 1(1) Kommunstyrelsen Ställningstagande till VEMAB:s beslut angående

Läs mer

Tomträttsavtal och överlåtelse av byggnader avseende fastigheterna Tuna 4:14 och 89:2 (Vens Camping)

Tomträttsavtal och överlåtelse av byggnader avseende fastigheterna Tuna 4:14 och 89:2 (Vens Camping) Teknik- och stadsbyggnadsförvaltningen 1(1) Datum Handläggare Er Referens Vår Referens Kommunstyrelsen Tomträttsavtal och överlåtelse av byggnader avseende fastigheterna Tuna 4:14 och 89:2 (Vens Camping)

Läs mer

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 4.4.2012 COM(2012) 160 final C7-00091/12 Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter

Läs mer

Rätten till arbetstagares uppfinningar

Rätten till arbetstagares uppfinningar Avtal om Rätten till arbetstagares uppfinningar Fastigo / Sif, Ledarna, CF, Sv Arkitekter, SKTF Giltigt från den 19960401 9604 Avtal mellan Fas ti go, Fas tig hets bran schens Ar bets gi varor ga ni sa

Läs mer

Sa mmanträdesdatum 2011-i2-01. Försäljning av Kompassen 2; Ängshagen. INLEDNING Förslag på markanvisningsavtal mellan Sala kommun och Cazel AB.

Sa mmanträdesdatum 2011-i2-01. Försäljning av Kompassen 2; Ängshagen. INLEDNING Förslag på markanvisningsavtal mellan Sala kommun och Cazel AB. SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRElSEN Sa mmanträdesdatum 2011-i2-01 5 (23) KF : s rand L :i G :JR 75 20 1 1 235 Försäljning av Kompassen 2; Ängshagen NLEDNNG Förslag på markanvisningsavtal

Läs mer

DOM 2007-11-26 Meddelad i Stockholm

DOM 2007-11-26 Meddelad i Stockholm STOCKHOLMS TINGSRÄTT DOM Meddelad i Stockholm Mål nr Sid 1 (7) PARTER KÄRANDE Aktiebolaget Zelda, 556057-3056 Box 2084 182 02 Danderyd Ombud: advokaten Michael Nordstrand, jur. kand. Konstantin Sabo Advokatfirman

Läs mer

Finanspolicy i Hällefors kommun

Finanspolicy i Hällefors kommun Finanspolicy i Hällefors kommun 2(4) Enligt kommunallagen ska kommunerna förvalta sina medel på ett sådant sätt att kravet på god avkastning och betryggande säkerhet kan tillgodoses. För att uppfylla kommunallagen

Läs mer

FINANSRAPPORT FEBRUARI 2015

FINANSRAPPORT FEBRUARI 2015 FINANSRAPPORT 1(6) 2015-03-01 Internbankschef Ronald Rombrant Finansekonom Liselott Häggström Kommunstyrelsen, koncernföretagen, kommunens ekonomichef FINANSRAPPORT FEBRUARI 2015 Sammanfattning Den genomsnittliga

Läs mer

'PJII."t. IFr.n och med. ii20 1 1/ 7 6 9 6. PROJEKTSTÖO - Slutrapport. A. Uppgifter om stöd mottagare. ö.t. Projektet genomfördes under perioden

'PJII.t. IFr.n och med. ii20 1 1/ 7 6 9 6. PROJEKTSTÖO - Slutrapport. A. Uppgifter om stöd mottagare. ö.t. Projektet genomfördes under perioden ~ Jordbruks verket Du ska anvanda bla nketten for att skriva et! $IlSl:rappott som besilriver genomforandet och resultatet av pro;e«tet. JQfdbru ksyen..et konvner att publicera rappotten i databasen for

Läs mer

Sjukvårdsrådgivningen GRUNDAVTAL IT-TJÄNSTER

Sjukvårdsrådgivningen GRUNDAVTAL IT-TJÄNSTER Sjukvårdsrådgivningen GRUNDAVTAL IT-TJÄNSTER 2008-01-30 Version 1.0 2 (6) Mellan Sjukvårdsrådgivningen SVR AB, organisationsnummer 556559-4230 (nedan benämnd Sjukvårdsrådgivningen) och organisationsnummer

Läs mer

SALA KOMMUN. s ft Ll\ i< o rvt rw u ~\I. Svar på medborgarförslag om att hjälpa hemlösa. lnk_ LIJ i:j -05-1 2 '.'.S 2015; 109/1

SALA KOMMUN. s ft Ll\ i< o rvt rw u ~\I. Svar på medborgarförslag om att hjälpa hemlösa. lnk_ LIJ i:j -05-1 2 '.'.S 2015; 109/1 I bilaga SALA KOMMUN '.'.S 2015; 109/1 1 (1) 2015-05-11 DIARIENR: 2014/1093 KOMMUNSTYRELSEN Carola Gunnarsson s ft Ll\ i< o rvt rw u ~\I Komrnunstyn.)lsens förvaitning lnk_ LIJ i:j -05-1 2 Svar på medborgarförslag

Läs mer

FINANSRAPPORT MARS 2015

FINANSRAPPORT MARS 2015 FINANSRAPPORT 1(6) 2015-04-07 Internbankschef Ronald Rombrant Finansekonom Liselott Häggström Kommunstyrelsen, koncernföretagen, kommunens ekonomichef FINANSRAPPORT MARS 2015 Sammanfattning Den genomsnittliga

Läs mer

Finanspolicy. Antaget av kommunfullmäktige 2010-02-22, 5 Reviderat av kommunfullmäktige 2013-05-06, 24 ÅNGE KOMMUNS FINANSPOLICY 2013-03-06

Finanspolicy. Antaget av kommunfullmäktige 2010-02-22, 5 Reviderat av kommunfullmäktige 2013-05-06, 24 ÅNGE KOMMUNS FINANSPOLICY 2013-03-06 ÅNGE KOMMUNS FINANSPOLICY Finanspolicy Antaget av kommunfullmäktige 2010-02-22, 5 Reviderat av kommunfullmäktige 2013-05-06, 24 Ånge kommuns Finanspolicy Innehåll 1 Omfattning av finanspolicyn...1 2 Övergripande

Läs mer

FINANSRAPPORT JUNI 2015

FINANSRAPPORT JUNI 2015 FINANSRAPPORT 1(6) 2015-07-01 Internbankschef Ronald Rombrant Finansekonom Liselott Häggström Kommunstyrelsen, koncernföretagen, kommunens ekonomichef FINANSRAPPORT JUNI 2015 Sammanfattning Två lån på

Läs mer

0 I LAG-A LS ~ 31i I:>~.l1

0 I LAG-A LS ~ 31i I:>~.l1 - 0 I LAG-A LS ~ 31i I:>~.l1 Juridik Germund Persson Fördelning av kostnader - kollektivtrafik Kommunalförbundslagstiftningen Med utgångspunkt att landstinget och kommunerna inom ett län gemensamt ansvarar

Läs mer

STADGAR FÖR Mikrofonden för social ekonomi och lokal utveckling Antagna vid konstituerande stämma 2009-10-13

STADGAR FÖR Mikrofonden för social ekonomi och lokal utveckling Antagna vid konstituerande stämma 2009-10-13 STADGAR FÖR Mikrofonden för social ekonomi och lokal utveckling Antagna vid konstituerande stämma 2009-10-13 1 FIRMA Föreningens firma är Mikrofonden för social ekonomi och lokal utveckling ekonomisk förening.

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Avtal om överlåtelse av rättigheter och skyldigheter enligt säljoptionsavtalet (2003-04-16) avseende fastigheten Orkanen 1 i Malmö

Tjänsteskrivelse. Avtal om överlåtelse av rättigheter och skyldigheter enligt säljoptionsavtalet (2003-04-16) avseende fastigheten Orkanen 1 i Malmö SIGNERAD 2014-04-24 Malmö stad Stadskontoret 1 (2) Datum 2014-04-24 Handläggare Claes-Inge Wennström Stadsjurist claesinge.wennstrom@malmo.se Tjänsteskrivelse Avtal om överlåtelse av rättigheter och skyldigheter

Läs mer

Karlsborgs kommun Kommunledningsförvaltningen

Karlsborgs kommun Kommunledningsförvaltningen Karlsborgs kommun Kommunledningsförvaltningen 2015-09-15 1 (1 ) Ekonomienheten Anders Johansson Kommunstyrelsen Särskild medlemsinsats Kommuninvest Nya lagkrav som växt fram efter senaste finanskrisen

Läs mer

Riktlinjer för Österåkers kommun avseende gåvor, finansiella bidrag och sponsring

Riktlinjer för Österåkers kommun avseende gåvor, finansiella bidrag och sponsring Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-06-18 1} AU 6:14 Dnr. KS 2013/296-020 Riktlinjer för Österåkers kommun avseende gåvor, finansiella bidrag och sponsring Arbetsutskottets förslag

Läs mer

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intresse genom att producera förnybar el med solceller för medlemmarnas räkning.

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intresse genom att producera förnybar el med solceller för medlemmarnas räkning. Stadgar antagna 2014-04-28 Stadgar för Zolcell 1:1 Ekonomisk Förening Org. nr: 1 Föreningens namn Föreningens namn är Zolcell 1:1 ekonomisk förening. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen har till ändamål

Läs mer

Sammanträdesdatum 2015-09-22. Svar på medborgarförslag om skydd vid gångbro över Västeråsvägen

Sammanträdesdatum 2015-09-22. Svar på medborgarförslag om skydd vid gångbro över Västeråsvägen BsALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDN INGSUTSKOTIET Sammanträdesdatum 215-9-22 13 (18) 195 Dnr 215/ 392-7- Svar på medborgarförslag om skydd vid gångbro över Västeråsvägen vid Bryggeriet INLEDNING Gunnel

Läs mer

KARLSTADS KOMMUN. Ärende 2

KARLSTADS KOMMUN. Ärende 2 KARLSTADS KOMMUN Ärende 2 sid 8 (34) KOMMUNSTYRELSEN Protokoll 2012-03-20 3 Gemensam förtroendevald revisor för Landstinget och kommunerna i Dnr KS-2012-130 Dpl 00 Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Läs mer

Önskan av en Bacchi man (Fredmans sång nr 8)

Önskan av en Bacchi man (Fredmans sång nr 8) Soprano 1 Soprano 2 lto Basso 1 Basso 2 Text musik: Carl Michael Bellman 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 ck, ck, b ck, ck, rr: Eva Toller 2006 ck, att vid så -stång-en att vid så -stång-en b att vid så -stång-en att

Läs mer

VÄGBESKRIVNING: Från Örebro: Fra n E18 sva nger du av Kolba ck va stra, va g 252. Efter 8 km kommer. Markanplan.

VÄGBESKRIVNING: Från Örebro: Fra n E18 sva nger du av Kolba ck va stra, va g 252. Efter 8 km kommer. Markanplan. Ryttarbrev Nu är det dags för andra delen av Vintermästerskapen 2014 och vi hoppas att ni är lika laddade som vi är! Nedan följer information som är viktigt att alla tar del utav. VÄGBESKRIVNING: Från

Läs mer

2013-08-20. Riktlinjer för kommunens borgensåtaganden. Dnr KS 2013-266

2013-08-20. Riktlinjer för kommunens borgensåtaganden. Dnr KS 2013-266 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg FALKENBERG 2013-08-20 245 Riktlinjer för kommunens borgensåtaganden. Dnr KS 2013-266 KS, KF Beslut Arbetsutskottet

Läs mer

Kommersiella villkor m.m.

Kommersiella villkor m.m. Kommersiella villkor m.m. Priser (vid avrop) Tjänsterna är prissatta per timme med ett angivet takpris som inte får överskridas. Debitering ska baseras på faktiska förhållanden. Endast utförda arbetsuppgifter

Läs mer

Finanspolicy. Karlskrona kommuns samlade verksamhet

Finanspolicy. Karlskrona kommuns samlade verksamhet Finanspolicy Karlskrona kommuns samlade verksamhet Innehållsförteckning 1 Inledning 3 1.1 Bakgrund 3 1.2 Omfattning: 3 1.3 Syfte med finanspolicyn: 4 1.4 Målsättningar med finansverksamheten: 4 2 Organisation

Läs mer

Hade jag sextusende daler (sång nr 14)

Hade jag sextusende daler (sång nr 14) Hade ag sextusde daler (sång nr 14) Text och musik: Carl Michael Bellman Tor 1 c Arr: Eva Toller 2009. Tor 2 c. och Basso 1 c 1.Ha - de ag sex - tu - s - de. da - ler i kvar - ta - ler, i kvar - ta - ler.

Läs mer

KALLELSE/ÄRENDELISTA Sida 11 (22) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2015-09-10. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut

KALLELSE/ÄRENDELISTA Sida 11 (22) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2015-09-10. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut STRÖMSTADS KOMMUN KALLELSE/ÄRENDELISTA Sida 11 (22) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2015-09-10 Kf 92 Ks 131 Au 146 KS/2009 0089 Mobilitetsstöd Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut

Läs mer

Yttrande, revisionsrapport, granskning av internkontrollkundfakturering

Yttrande, revisionsrapport, granskning av internkontrollkundfakturering ~ LJUSNARSBERGS ~ KOMMUN SAM MANTRÄDESPROTOKOLL 5 (22) Sammanträdesdatum ALLMÄNNA UTSKOTIET 2015-08-19 Au 129 Dnr KS 155/2015 Yttrande, revisionsrapport, granskning av internkontrollkundfakturering Ärendebeskrivning

Läs mer

Extra bolagsstämma 2009 Billerud Aktiebolag (publ)

Extra bolagsstämma 2009 Billerud Aktiebolag (publ) PRESSMEDDELANDE 2009-07-28 Extra bolagsstämma 2009 Billerud Aktiebolag (publ) Aktieägarna i Billerud Aktiebolag (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma torsdag den 27 augusti 2009 klockan 16.00 på

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 11 juni 2015 T 3680-13 KLAGANDE Royal Palace Handelsbolag, 969717-7799 Sörbyplan 26, 1 tr 163 71 Spånga Ombud: Advokat MC samt jur.kand.

Läs mer

- KOMMUNSTRYRELSENS AU

- KOMMUNSTRYRELSENS AU -;... SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ~ Sammanträdesdatum TRANAs KOMMUN 2015-06-09 Sida 15 (3B) - KOMMUNSTRYRELSENS AU 141 Dnr 406/15 Sponsring av projekt Ljusslingan Skrivelse har inkommit från Tranås handel (via

Läs mer

Överlåtelse av exploateringsavtal för fastigheten Ullarp 1:74 som berör detaljplan för Ullarp 1:74 m fl. (AU 311) KS 2014-388

Överlåtelse av exploateringsavtal för fastigheten Ullarp 1:74 som berör detaljplan för Ullarp 1:74 m fl. (AU 311) KS 2014-388 kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-11-04 268 Överlåtelse av exploateringsavtal för fastigheten Ullarp 1:74 som berör detaljplan för Ullarp 1:74 m fl. (AU 311) KS 2014-388 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar

Läs mer

Bilaga 2. [YY] pers.nr [xxxxxx-xxxx], nedan Köpoptionsinnehavaren, har erbjudits, och förklarat sig intresserad av att teckna Köpoptioner.

Bilaga 2. [YY] pers.nr [xxxxxx-xxxx], nedan Köpoptionsinnehavaren, har erbjudits, och förklarat sig intresserad av att teckna Köpoptioner. Bilaga 2 Styrelsen i Avensia Innovation AB ( Bolaget ) har den 3 november 2011 beslutat att ställa ut köpoptioner i Avensia AB ( Avensia ), org nr 556721-7582, nedan benämnda Köpoptionerna. [YY] pers.nr

Läs mer

Kommunala bolagens övertagande av kommunens lån, ingående av borgen för de kommunala bolagen. (AU 26) Dnr KS 2013-41

Kommunala bolagens övertagande av kommunens lån, ingående av borgen för de kommunala bolagen. (AU 26) Dnr KS 2013-41 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2013-02-05 45 Kommunala bolagens övertagande av kommunens lån, ingående av borgen för de kommunala bolagen. (AU 26) Dnr KS 2013-41

Läs mer

S T A D G A R för VARABYGDENS ENERGI ek. för.

S T A D G A R för VARABYGDENS ENERGI ek. för. S T A D G A R för VARABYGDENS ENERGI ek. för. 1 Firma Föreningens firma är Varabygdens Energi ek. för. 2 Ändamål Föreningen har till ändamål att distribuera och försälja energi samt driva annan därmed

Läs mer

Förvaltningshuset ihaparanda,

Förvaltningshuset ihaparanda, SammanhädesdaNm 1 Tid och plats Beslutande Övriga närvarande Förvaltningshuset ihaparanda, Tryggve Kenttä (S) ordf Bengt-Olov Innala (S) till 32, kl 16 Peter Juntti (M) Marlene Haara (S) Pekka Hyötylä

Läs mer

Är köpeskillingen inte till fullo betald på tillträdesdagen utgår därefter dröjsmålsränta enligt räntelagen.

Är köpeskillingen inte till fullo betald på tillträdesdagen utgår därefter dröjsmålsränta enligt räntelagen. 1 (4) Mellan Ekerö kommun, org nr 212000-0050 (Kommunen) och AB Storstockholm Lokaltrafik, org nr 556013-0683, (SL) har med anledning av att behov föreligger om att flytta SLs bussdepå från Ekerö Centrum

Läs mer

2014-10-21 Sida 27(35) 170 Dnr 158/12 Svar på motion om tillgång till teleslinga i offentliga lokaler, Ksau 176

2014-10-21 Sida 27(35) 170 Dnr 158/12 Svar på motion om tillgång till teleslinga i offentliga lokaler, Ksau 176 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2014-10-21 Sida 27(35) 170 Dnr 158/12 Svar på motion om tillgång till teleslinga i offentliga lokaler, Ksau 176 Claes Lindell (S) skriver i sin motion att 17,9%

Läs mer