-k; TRANAs KOMIVJUN Sida 13 (36),- ~ "'. KOMMUNSTYR8-SEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "-k; TRANAs KOMIVJUN 2011-05-31 Sida 13 (36),- ~ "'. KOMMUNSTYR8-SEN"

Transkript

1 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum -k; TRANAs KOMIVJUN Sida 13 (36),- ~ "'. KOMMUNSTYR8-SEN Dnr 215/11 förtydligande ansvar för medlemmar i Kommuninvest, ksau 99 Ekonomichef Rosie-fvlarie Fors redogör för ärendet. Två nya avtalsförslag har upprättats mellan Kommuninvest i Sverige AB, Kommuninvest ekonomisk förening och medlemmarna i Kommuninvest ekonomisk förening. Avtalen berör regress m.m. och kommunernas ansvar för Kommuninvests motpartsexponeringar avseende derivat Avtal om regress beskriver medlemmarnas inbördes ansvar och hur proceduren ser ut om krav påbetalning framförs. Avtalet ersätter nuvarande avtal. Avtal om ansvar för motpartsexponeringar beskriver medlemmarnas ansvar mot Kommuninvest och ersätter nuvarande klausuler i lönehandlingar. Ändringarna i avtalen innebär inte något utökat medlemsansvar. Sen solidariska borgen innebär redan idag ett totalansvar för verksamheten. Anledningen till förändringarna äratt förtydliga medlemsansvaret. Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog kommunstyrelsen besluta att med Kommuninvest ekonomisk förening och medlemmarna i föreningen samt Kommuninvest j Sverige AB ingå nytt regressavtal att regressav1alet ska ersätta nuvarande regressavtal, benämnt "AV1al", daterat med början den 7 maj 1993 att med Kommuninvest i Sverige AB ingå avtal gällande Tranås kommuns ansvar för Kommuninvest i Sverige A8:s motpartsexponeringar avseende derivat att bemyndigar kommunstyrelsens ordförande och ekonomichef i förening att underteckna ovan angivna avtal för Tranås kommuns räkning. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta i enlighet med arbetsutskottets förslag. Expedieras till Kommunfullmaklige J u s t ~ re.s sign J / ( / : ".-,/\ v, Uldragsbestyrkande

2 S~~\ANTRÄDESPROTOKOll Sammanträdesdatum TRANAs KOMMUN Sida 8 (45) KOMMUNSTRYRaSENS AU 99 D /11 förtyd igande ansvar för medlemmar i Kommuninvest Ekonomichef Rosie-Marie Fors redogör för ärendet. Två nya avtalsförslag har upprättats mellan Kommuninvest i Sverige AB, Kommun!nvest ekonomisk förening och medlemmarna i Kommuninvest ekonomisk förening. Avtalen berör regress m.m, och kommunernas ansvar för Kommuninvests motpartsexponeringar avseende derivat. Avtal om regress beskriver medlemmarnas inbördes ansvar och hurproceduren ser ut om krav på betalning framförs. Avtalet ersätter nuvarande avtal. Avtal om ansvar för motpartsexponeringar beskriver medlemmarnas ansvar mot Kommuninvest och ersätter nuvarande klausuler i lönehandlingar. Ändringarna i avtalen innebär inte något utökat medlemsansvar. Sen solidariska borgen innebär redan idag ett totalansvar törverksamheten. Anledningen till förändringarna är att förtydliga medlemsansvaret. Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att med Kommuninvest ekonomisk förening och medlemmarna i föreningen samt Kommuninvest i Sverige AB ingå nytt regressavtal att regressavtalet ska ersätta nuvarande regressavtal, benämnt "Avtal", daterat med början den 7 maj 1993 att med Kommuninvest i Sverige AB ingå avtal gällande Tranås kommuns ansvar för Kommuninvest i Sverige AB:s motpartsexponeringar avseende derivat att bemyndigar kommunstyrelsens ordförande och ekonomichef i förening att underteckna ovan angivna avtal för Tranås kommuns räkning. Expedieras till Kommunstyrelsen Justeraressign l / ( i v. "...-1 "'- 1 v ~/

3 o TRA S IMMUN KL-Förvaltnin en TRANAS KOMMUN Ank...~~ 1f..:.~~:. r.~... Dm: Z /f).1 Tt -i; i. Datum: Handläggare: Rosie-Marie Fors Sammanfattning av det förtydligade medlemsansvaret från kommuninvest Två nya avtalsförslag har upprättats mellan Kommuninvest i Sverige AB, Kommuninvest ekonomisk förening och medlemmarna i Kommuninvest ekonomisk förening. Avtalen avser Avtal om regress m.m och Kommunernas ansvar för Kommuninvests motpartsexponeringar avseende derivat, avtalen medföljer detta dokument som bilagor. Avtal om regress beskriver medlemmarnas inbördes ansvar och hur proceduren ser ut om krav på betalning framförs. Det ersätter nuvarande avtal. Avtal om ansvar för motpartsexponeringar beskriver medlemmarnas ansvar mot Kommuninvest och ersätter nuvarande klausuler i lånehandlingar. Ändringarna i avtalen innebär inte något utökat medlemsansvar. Den solidariska borgen innebär redan idag ett totalansvar för verksamheten. Anledningen till förändringarna ärattförtydliga medlemsansvare1. Förslag till beslutsformulering i kommunfullmäktige Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att med Kommuninvest ekonomisk förening och medlemmarna i föreningen samt Kommuninvest i Sverige AB ingå nytt regressavtal. att regressavtalet ska ersätta nuvarande regressavtal, benämnt "Avtal", daterat med början den 7 maj attmed Kommuninvest i Sverige AB ingå avtal gällande Tranås kommuns ansvar för Kommuninvest i Sverige AB:s motpartsexponeringar avseende derivat. att bemyndiga kommunstyrelsens ordförande och ekonomichef i förening att underteckna ovan angivna avtal för Tranås kommuns rakning. Tranas Kommun,:,!,o " 'J: Stadshusel lfn +46 (0) SE Tranås fax+46(0) V.v.IW.trana s.se tranas.se

4 r KOMM INVEST Svenska kommuner och landstmg I samverkan l ~.. ~. ":J, j:\j UN KL- _.. r\j(... l ing n Ank.. g:(t:r.~...~... Örebro den 4 maj 20 Il Onr..., ~ c;- /1r- -(. Med lemmarna i Kommun invest ekonomisk förening Kommunstyrelsen Landstingsstyrelse n Tydligt medlemsansvar - Avtalshandlingar för utbyte! Dessvärre måste vi återigen kontakta er medlemmar och meddela att det, i vecka 15, utsänd a materialet gällande "Tydligt medlems ansvar" inte var helt korrekt. På grund av tryckfel måste vi därför ersätta de två tidigare utsända avta len ("Avtal om regress m m" samt "Kommunernas ansvar för Kommuninvests motpartsexponeringar avseende derivat") med nya. De nu översända avtalen har naturligtvis samma lydelse som i stämmobeslutet den 7 april För undvikande av förväx ling har vi på de nu utsända korrekta avtalen, längst ned till vänster på varje sida, skrivit: Cd v s stämmodatumet). De tidigare utsända avtalen ska ni makulera. Utby tet av nämnda avtalshandlingar har inge n påverkan på övriga handlingar i ärendet eller på handläggningen av detsamma. På förekommen anledning vill jag understryka att respektive fullmäktiges beslut i ärendet ska vara fa ttat senast den 31 oktober i år. Vi beklagar i högsta grad det inträffade och hoppas att det inte ställer till alltför stora besvär för er. Har ni några frågor e d så tveka inte att höra av er till undertecknad per mail, noran.m att eller telefon Ol KOMMUNINVEST EKONOMISK FÖRENING /} /" / '/ ~I'fdm~ Göra Mattsson Bilagor "Avtal om regress m m", i två origi nal på arkivbeständigt papper "Kommunernas ansvar för Kommuninvests motp artsexponeringar avseende derivat", i två original på ark ivbeständigt pap per Kommun l nv esl i Sv erig e AB {pubt), Org nr: Styrelsens sate: Örebro Kommuninvesl Eko nomisk föreni ng. Org nr: Styrelsens säte. Örebro Kommuni nve sl Fastighets AB. Org nr: Styrelsens säte- Örebro Postad ress: Box Örebro : Besöksadress: Fe ixhuset. Drott nmggata n 2 Tel: ' Fax: E posl. förnamn Interne\: ninvesl. se

5 KO 'lt\llji ( I{ A A IS ra R FÖR KO 'I i\iotp RTSEXPON RINGAR.AVSE B KGRV D Kommuninv st i Sverige AB "Kommuninvesi' är ert helägt dotterbolag til Komrnu invcst ckoncrnis förening ("För.ningcn" ). Före ingen ägs i sin [ur av de kommuner och lands ing SO I11 är medlemma r i föreningen t"kom m unern a" ). Kommuninvcsts verk nrn hct går ut P:I att erbjuda r orn rn unerna o ika ty er av finnnsizringslösningar. För d CIlJ än amåi [inansicrar Kornrn uninvest sill verksam het resvensk och internationell kapita lmarkn ad. I sy e att \ 11 prät hålla en god betalningsberedskap och för au möta Kommunernas kom mande lånc eho ', place as en el av J e upplånade me len i en likviditetsreserv bestående av lika finansiella in. In iment. J sy fte all begränsa de marknadsrisker so m upps lår som el. följd, v.ommuninvcsts upplöning och urianing samt J lacer ing: r - likvida medel, ingår K ommuninvest olika typer av riskhantcringsinstrumeut i form av deri -atkonrrakt. Samtl iga K rnmuner har ge nom en särs.ilt tec.nad förbin c lse i ngått ett solida iskt borgensansvar för dc förpl i.telscr S0 111 Korurnuninvest har ingått eller kornme r att ingå. Borgensåtagandet omfattar samtliga Komnu minvests förplik telser, Orh således även Kall u invests förp i.telser cnliut d riverkontra.ten. Användningen av d rivarkontrakt innebär en risk roratt motpart -ninie kan ful lgöra sina åtaganden, )enna ris ' omfattas inte a ' bl rgcnså ' gandet urar har hittills reglerat. i dc re 'erser som de låntagande Kommunerna skrivit 11I1 c1 r i sambane med lip lagande av ån från Kommuninvest. Avsik en med d Ct13 avtal är att ersätta vad som anges i Kommunens reverser om övertagandet av exponeringarna för le fin siella in trurn en som teck rats med all c ning av Kommuninvests r fina nsiering. Vidare reglerar dcuj avtal hur lessa riske r ska fö rdelas l eträffan dc e der ivatkornrakt som har ing åtts i samban d med de placeringar i finan s! Ila instrument som Kommuninvcst gör vid förvaltningen a ' likviel it ' lsrcservcn. 2Q1 1-Q4-07

6 rdetta avtal ska nedanståc ck egrcpp ha följan le innebörd. " :xpouer ino" "Kommu nen" "Klin n uuinvesr" "Placer tngsporrföljen",. pp lånir gspo r fi)jjc II O' utgörs av ler belopp Sl l11 Kommuninvcsts motparter i dc derivatkonlm'' t som KOl11n uninvest från tid till annan ingår har alt betula till K»nmuninvcst. avser undertecknad OIl1InUIl eller' landsting av T f Kommuninvest i Sverige A ugörs av dc Inansiella instrument som Kommuninvest inne tar ch som utgör fö rvaltni g a, d t kapita l i Upplån.ngsportföljen SOll inte blivit föremå l för utlåning. utgörs av samtliga e l cdel som frän tid till annan upplånats av Komnu ninvest. "U Il: ni ngs portföjjen" utgörs av sarn tliga dc mc l ~ j rom frå n lid \11 \ an an utlånats av K ornmuni nve L 70,,-04 07

7 .1 KO M JLJ NI NVESTS,!: AGA D ' Korm nuninvest inar sig härmed att i) bedriva verksamheten p; en ris ' nivå som inte överstiger vad som utgör tillåtet risktagande för Kommuner, ino: ram ' Il för den kommunala komp ensen. ii' en bart ingå derivat rontrak t med et huvudsakhua syftet alt minimera riskerna i verksamheten. iii) när sa bedöms möj ligt, beg 'änsa Exponeringarna genom alt Kommuninvcs s motparter eller annan. ställe säkerhet. iv) i en från affä 'sverksarnhcten skild fu nktion, granska nya motparte r samt löpande fö lja up dc motparter som god känts. v) följa de rutiner so m tillsy smyndighet, andra myndighete ~ ij 1I1 1 marknaden i ö -rigt illärn p: r för at löpande övci 'aka och kontrollern 1::, poneringarnas u vec kling. vi) minst två gånger årligen. samt vie! begära: Ii-ån Kommun, lämna bes d UI11 KUll munen s andel :1\ ans 'aret för Expone ringarna. Kornmuninvests åtagande enlig denna punkt 3. \ utgör inget villkor för att Kommunerna ska uppfyll' sina åtaganden enligt etta avtal. 3.2,'ND Begrä II snin a \' Expon ingar Dc Exponeringar som avses i dc na punkt 3.2 är dc Exponeringar som ianförs ill Cllånil l ~ P O Tlf't1jCIl s; mr dc Exponeringar som avser den del ' v Uppl ånings ortföljen som igger tili grund för Utlåning. penfö ljen Exponeringarn a hänförs till den del av Upplåniugsportföljcn som ligger till grund för UtlåningsportföJ jcn genom e beräkning av hur. l r andel av U, plåningspo rtföljen s 111 iir l [lånad. Åtaga n et enligt pui "1 3,2.2 avser den pro! ortionerligt beräknade andelen av J ~ orala Exponerin gar S( 111 a ' er Upplåningsportföljen enligt de beräl ningar ~ m anges i töregåend e stycke, samt dc Expor eringar som <IV S 'r 'tlåtungsportfö ljen Kommunens åta zande Kommunen åtnr ~i g härmed uti svara för de Expone ringar som a 'ses i PUIl ' I Kor imunens åtagande s 'a häl' id begränsas iii den :1 1 d I av de aktuell a Exponering arna S( Il morsvarar de andel som K OJ ununen än utgö.. av Utlånings] ut följ en. 2(1 1'

8 Vid bestämman et av Kommunens lån enligt vad som ange: j föregående stycke medräknas även Komrn uninvests ut I< ning till, ndra för vilka Kommunen har tcc 11m borgen. ~.3 " OiVl l l L NENS A GAA O ~ A V E I~ I DE lppl ' I G POR' "FÖ LJ '-. v Begräns ning av Ex poneringar Dc Exponeringar som a -scs i denna punkt 3.3 är de Exponeringar som hänförs iil] I n del av Up] l ånings rortföljco som inte ä utlånad" Exponeringurna hänförs till den dl'! a.. Upplåningspe t fö ljc n som inte är utlånad genom en beräkni g av hur stor andel av Uppl ån ingsport.öljen som är utlånad. Åtagande enlig t l unkt avser den proportionerligt berä ' Ilade and len av de totala Exponeri ngar som avser Lpplåningsportföljcn enligt de berä.n ingar som, nges i föreg ående stycke Kommunens åtaga nde Komrn men li tar ~ i g härmed att svara for do. Exponeringar som avses i punkt 3.3.1_Kommunen åtagande ska härvid begränsas till den andel av de aktucl a E p neringarna som motsvarar ( en ande som Kommunens insatskapital utgör av det totala insatskapital t i Korrmum invest ekonomisk förening. 3.4 KO. 'H I UN ENS A T A G.:\I ~ D E A VS ;" E:. DE PLAC ERI "GSPO HTFÖL.J, N Beg r änsn! g av :'...por erinsar Dc Exponeringar som c vses i e m a punkt 3.4 är de Ex Jc n CfII gur _o 11 hänför.' till Place 'inu "portföljen Ko mmu ens åtaga nde Kommunen litar sig härm d att svara för c Ex en eringar som avses i pun k! 3A.i. Kommunen ' åtagande ska häl' id b.gränsas till elen ande l av de aktuella Exp l erinua ;\ : 0111 mot varar den andel som Kommunens i risar 'kapital utgör av det tota el insats 'a pitukt "K ommull in 'est ekonomis k fö rening. 4. TlOP 'KT FÖR BETA i'l I 'G r ornm unen fö rbinder sig at t, på ( ommunillv 'st. anfordran, till j " omrnuninxest utge dc belopp som Kl 1l111JU nen enligl detta a vtal tagit sig au sv, r för cz ",

9 5. AV. LSTID O C H UP P De ta avta löp r tillsvi are. ' mmuncns åtagande enligt detta avta l J an inte sägas upp elle på al nar säl återta s ut, fl Kommuninvests medg ivan e därti ll. r de l fall Kommunen ' evilj as utträde '[h' på a mat sålt uppl ör att 'ara medlem. Kornrnu inv c ' l ekonomi k för ning s Kommunen ort att svara föl san hg. åtaganden som T ommunen vi liden för utträd hade al svara Iö r eniigl detta < vtal. Avt l t : ka llj1p h" ra d å KI)l imuncns samt Iiga t taganden löpt H. 6. J;'ÖRH,' L AJ DE TI L i l';dra AVT A L [ det fall Kommunen tidigare ha utfärdat reve s till K rnmuninvcst sa.ka detta 3\ tal r 'till, -ad som ' revel'. ens övriga vill '01', först och andra stycket, studgas avse I1 J ~ Kommuner. ÖV rtagandc a Kornm niu -csrs skyldigheter, rän ig icre ocl e PQ cringar, 7. l! DRI I Detta avtal ka e dast U dras genom skriftlig :iv renskomruelse I ellan Kornmunin 'C. ch I' ommunei. T ILLÄl\ PLlG LAG Tolkning och tillämpning av detta avtal : \... (1 ske enligt s,'ensk lag. Ort och datum - '- - -._ t\amll pa kornmun. lan. ting Örebro en '( llu u uniny stå y<'rig A _ Namnu ndcrsk n ner.._---._ - -"- - Namnunder.krift er _.._-- - arnnförtydliganden j iurnnfö._-- - 'dligandcn - - _ _._-----_._ _.._._ _.,,--- -_._..-_._._ -- TIl '1 Tile! T itel Ti tel ;

10 Mellan Kornrnuninvest j Sverige AB. Ko muninvest ekonomisk to rening och medlemmarna i Ko ununinvest ekonomisk förening har träffars öljandc A T AL O '1R. GRE " 1\1. '1 1. Bakgrund Kommu ninvcsi i Sverige AB C'KomlTI uninvesf') är ett helägt douerbc lag till Kornrnuninves ekonomi' k förening ("Fö -eningen"). :'örejl ingcns med lemma igörs av kommuner och landsting ("Kommunerna"), Kommuninvests verksam het består främst i al erbjuda Kommunerna o i a typer av i na rsieringslösningar. För detta ii darn ål lånar Korn rnuninvest up ru edel på den svensk:. cc l intern: tionolla kapitaln ar naden. J sy te att upprätthålla en god betalningsberedskap och för att m..ta Kommu nernas ro rnande nebchov, ånar Korn rn uninvest upp mer iedcl än vad om vid varje ti lfällc låna: II I till KOnll11L nerna. e överskj Ilande medlen placeras i en ikvi liretsreser r, Samtliga Kommuner har, i... rlighet med Föreningens stadgar, genom en sä. kilt teckr ad förbindelse ik lätt sig ett solidariskt bor gensansvar för samtliga de Iörp iktelser som Kommuninvcst nr ingått och kommer <lit ingå ("Bl.' rgens 'ör bindel: en"), Enligt.olagson ningeu för Komrnuninvest samt tadgarna för För nin en, skall verksamheterna bedrivas inom ramen för lien kom munala kompetensen, Därigenom är risktagandet i verksarn h ten a begränsade på motsvara nde sär: som gäller för Korum nem. Den gr ridl äggande synen på risk regleras ; ägardirekti 'en som är beslutade uv 'öreuingen. Vidare arhctar Komrnuninvesr med olika. <y elssystern ' syftar til! Ull Pl in ka riskerna för att någon av Kommuninvests b rgcnärer framställer al sprak en lig B orgensförbirideisen. Sy ft et me detta avta "'Regrcssa 'ta! t") är attreglera ict inb ördes an varet mellan Kommu nerna on "ornmuninvests borgeniirer skulle fram ställa anspråk genrerno t någon eller några av Kommunerna en ligt Bo.gcnsförbindclscn ,(

11 2. Definitioner I Re gressavtalet ska l ne anslående eg repp ha följan le inneb örd. "Borgen är" Borgenär som framstä lt 'av enligt Borgensförbin clse. "Borgen 'för bind I e l " Den a 'Koml merna tec.nadc solidariska propiicborgen. "Borgen. I omrnun Ko 1J11U n ller lan Is ing mot -ilke km l enligt Borgensförbinde sen fram. tällts. D CI krav som Borgenär fr amställer enlig Borgensförbindelsen mot en "Br'sten" Kom LUl. Skall ha den betydelse som fram går ZL\ ' pun.ten 3A, ".J k -iditetsdelen' Skal] la den ic tydel se som fram går av punkten 3.3. " Li viditetsrescrven" en de! av U pl ånings] ortföljen som inte utgör Utlånin ~ s p or t fö lj ~I1, "L ånede n" S 'all ha den betydelse "om framgår av punkten ~. 3, "Uppl ni ugsport öljen" Samtliga medel som från rid till annan Ul l lånars a ' Kornrn uninvest. " Utlåningsportfölj en" Samtliga medel som f ån tid till annan utlånats av K omm uni nvest

12 Inbö rdes 3 IS 'ar någon av Kormnuninvcsts borgenärer framställer kmv 111igt Borgensför indelsen gentemo i ågon av Kommur erna skal l fä [ande gäll a. 3.1 Om rg nskrav framställs mot Borgenskommun skall Borgenskommun en genast, eddela Korm nuninvest. Kcmu urnnves r skall ä sn: f t som möj ligt dock senast inom en vecka från mottagandet av mc dc andct, informera Borg.nskor ununen om Kommunin st har n ågot invändning mot Borgenskravet el! er om de l saknas inväl dning däremot. Skullc Kom muninvest ar se al t det films gru el för invändn ing skall Kornmuninvest bistå Borgenskommunen med bestridande av Borgen skravet. Borg nskornm un sk' I inte betala innen Kornmuni ivcs mc Idelat huru rida invä ndning mot Borg ns kravet finns, inklusi 'e kviu ningsinvändning. amt att h loppet stämmer. 3.2 Korn muninv st skall, såvida Komrnuninvest inte framfört någon invändn ing enligt um kten 3.J. senast på fö rfallor ogen erlägga l etalni 19 t; II Borgenären en igl Borgenskravet. eller - om betalning redan har erlagts av Borzenskommunen - till oruenskornnumen. Om ornrnun in 'est sak ar förm åga att erlägga ful beta ning enligt Borgenskravet ska I Kommuninv slge nast underr ätta Borgens kornmun n om Je ta och samt" ligt, efter vederb örlig berä kning, "kril l: igen ar mada Kommunerna att erl ägga betalning III d ett belopp mol varande deras respektive ande lar av Borne ~ I ' ''' vet bcräk udc en!igl punk en 3.3 ned an. 3.3 Kommun ma skall å sätt och tid som ang s i I'omrnunin 'ests anmodan en ligt punkt ' n 3.2 o an l c ' la sina respektive an, clar avel ' 11 del av Borgenskravet som Kommu ninvcst inte kan täcka. b ' raknade eniigl Iledan. Borgenskravet skal l vid beräkningen delas upp i två delar, en del s m motsvarar den ande som Utlåningsportföljen utgör av L J plåningsporrföljen C U li1cdd n") och en dc som motsvarar den andel som Likv id itetsreserven utgör av Upplåningspe tföljcn CLih iditet.dclcu"). 3.3.i Dc Kommun r som har lånat medel Irå \ Ko rnmuninvest skall l ctala en undel av Lånede t n motsvarande den ande son deras respektive lån utgör av Utlåningsport följen Vid b -stämmande av Kommuns lån enligt pun "ten _.3.1 medräknas j Vl: 11 Kommuninvests utlåning till andr fö vilka Kommun n har tecknat annan borg n än Borgen sför oi ndelsen. l dc!,.: Il fler Kommuner tcc.nat så dan annan borgen för 20 1'\

13 sarruna juridiska en het skull lånebeloppet fördelas efter antalet borgensmän il Il n det medräkna Samtl iga Kommuner skall betala n andel av Likviditet delen motsvaran ; d n andel 'om respektive Kommuns in ruskapital utgör av det totn!a insatskapitalet i F öreningen. Sam tliga b räkningar enl igt ovan skall kc 111 d ngångspu kl fr' n den tidpunkt som Borgenären har ramställt sitt krav. 3,4 Om lågnn av Korrim inerna i l kan erlägga hela eller delar av sin eller sina andelar ' v Borgenskravet berä enade enligt punkten 3.3 ova C' risten") skal denna kornmun genast skriftligen 11 ddela Korn muninvc ' t detta. Kommuninvcsr skall därvid genast anmoda samtliga övriga Kommuner att edil' gli en andel av Bristen motsvarande den andel som respekliv Komm uns insatskapital utgör a i de. tott la insatskapitalet j Förening n. Kommunerna skall erlägga betalning på i anmodan angivet sätt och tid, 4. Av alst id oc h upphörande 4.1 Detta Regressavtal löpet tillsvidare. Kommunernas och Kommuninvests åtaganden enligt cle ta Regressavtal kan inte sägas LIp eller på ann al: säll åte rtas utan överens] ornm else m lian Kom lin ~ na och Kom runinvcst. 4.2 Om deua Regressavtal sägs upp j samband med att Kommun beviljas ull äde eller pil annat sätt upphör att vara medlem i F ö eningen, ska J dock egressavtaler i ti llämpl iga delar fortsätra att gäll fö s ådan förnli telser som avgåe de Kumm 1 allriä m ha ' a ll svara för enligt 'ad SOI11 fraing år av Föreninge ns st' dgar. Geno m undertecknande 3 \ ' delta Regressavtal bekräftas Kommuns ansvar enligt vad som fr rngår av Föreningen s stadgar avseende upph örande av cdk 111, kap i Föreningen och av, eende Borgensfö rpliktelsens til ämpning \ id upphörande av medlemskap. 4.3 Efter utträde e ler uteslutning fl-ån Föreningen skall vid berä 'Hinn av elen avgåen de Kommunens ansvar enligt detta Regrcssa tal den avgåei de Kommunens andel av del totala insatskapitalet i :örenill gcn b räknas so l ( In den avgae nde r ornmunen ::il tjämn t va medlem i Föreningen. lid såd: berä ening skal I den :1 'oående K OJ11Il1\I11t.: II S ins skapits l, s m det sag ut vid avg ången ur Föreniugen, lägg a.. till Föreningens totala insatskap ital. 5. l\ cddela nde n :.l Med el, n el. so. skickas ' niig bes än mc. crna i Regressavtal ~ t skall skickas skriftligen via fax, hu I. rekommenderat brev eller e-post till dc faxnu mmer. <1dresser eller c-postadress r SOl l framgår av Bila ' 3 l " {

14 Sam tliga parter till detta avtal åtar sig att snarast meddela övriga parter vid ändringar av dessa faxnummer. adresser eller c-postadrcsse. 5.2 Tid sfri ster Iör anm odningar en igt Regressavn let skall börj a löpa frå n dagen daanmodan mottagits. Ett medde lart le sänt med fax eller e-post skall an es m itaget sarnn <l ag föru tsatt att d,r kommit mot tagaren ii lll anda i läsba r form. Ett meddelande sänt med bud sbl! anses moltaget vit de faktiska a\ lämriandet. En meddelande sänt 'ned rekc rrncnderut bre I skall, nses mottaget då mottagaren kvittera 11evet, - Tt medde ande som läninats efter eller p5 dag s m inte lir arda T : kall anses ha anlänt nä tföljande vardag. 6. Ränta 6.1 J det fall orgenskornrnunen hm' betalat Borgenären och någon annan Kommun inte har fullföljt sin skyldighet ; t t erlägga beralniuu enligt punkten 3.3 o 'al ska ll Borgenskommur en ha rätt till dr öj smålsräru a frå n denna Kommun på det belopp som är obetal. År ig dröjsmålsränta skall utgå på beloppet mots varande åtta ~ recent över vid varj e lid gäl]; nde referensr änn enligt rä telagen fr ån fö rfallodagen för annan Ko r lu ns he alnin g enligt punkten 3.3 ovan til dess be alning : kel' eller bristtäckning enlig punkten 3.4 sker. 6.2 I et fall... onunun inte betalar enligt punkten 3.4 skall dc övrige Kommuner som bar täckt Bristen ha räu till dr öjsm ålsränta motsvarande lad som sägs i puu 'ten 6.1 ovan från den Ii punkt som betalning av Bristen skett till dess den brists nde Kommunen betalat. 7. Ikraf tr ädande D ztt: Rcg es l. \ ' aj skallt riida j ' aft den dag samtliga Kommunerna und rtcc enat [3i lagl och ersätter därme d tidigare ' igån g t gres.'a,rr, I. benämnt "Avtar ', dat rat med örjan den 7 l aj N..' illkomna Korn mu er ti!lträd r Regressav alet genom all 1Inderte ckna BiJ m~ a ;\ndr'ng Regressavtaler kan endast ändras geno m skriftlig överenskommelse 1l1l:'1I, Il Korn rnuninvest, ör -ning ' Il och Kommunern a. 9. F öreni 1gens fl llgör a nde av vis a åtaganden I le fall K mm ninvcsr på grund av obestånd, ikvidation eller liknande situation inte kan fullgöra sina åtaganden el l i ~ t Rcgrcssav alet skall s, långt som möj ligt dessa åtaganden. med undantag ör Kommuninvcsts bctalningsansva -, fullg öras av Föreni gen

15 o. vi stiösning Tvister i anledning av detta Rcgressa 'tal ska ll slutligt av 'öras geno m kiljedon en ligt Skiljedo rnsregler för Stockholrns Handelskammar s Skiljedomsinstitut. Skiljenärn nden skall bestå av tre skiljem än och sä ' t för skiljeförfarandet skall vara Stock ho lrn. Undertecknande skall göras i separat handlin r beteck nad till dc ua Regrcssavia l Q7

16 BI AGA l TILL REGRESSAVTAL Genom att unde rteckna detta a 'tal ingår nedanstf ende Kommun etta Regressavtal som reglerar hur ansvare för det solidariska borgensåtagandet som medlemmarna i Kommuninve: L C conorn isk förening tecknat för K omrnuninvest i ~ verige AB:s nu.arande och framtida förpliktelser skall förd elas mellan borgensm ännen _..._ -_.-- _._..- - _.._._...-._._-- - _. Ort och datui -- - "- - -._._-_....._ - _......_._ amn å kommu n/la: dsting Örebro len Kum rnunin vest i S 'erige B - - _..._....._--_._.._ _.._..._-_....._ ---_..._ _...._-_._._ - Namnunde rskrifter Namnunders -rifl "r _ _._.._.._-- _._ - _._ - - Narnnförrydligand "n arnnförtydliganden _._.._ -- _._- Titel Titel Titel T Ie! esö ksa r s" Fenixhuse t. rotminggatan 2. Orebr - _.._--_..-._ - _._.-._ _. Postadres ~ Box l 42 Örebro E-pl.lsta tress offic (i:t konununinx.st.se

Mellan Kommuninvest i Sverige AB, Kommuninvest ekonomisk förening och medlemmarna i Kommuninvest ekonomisk förening har träffats följande

Mellan Kommuninvest i Sverige AB, Kommuninvest ekonomisk förening och medlemmarna i Kommuninvest ekonomisk förening har träffats följande Mellan Kommuninvest i Sverige AB, Kommuninvest ekonomisk förening och medlemmarna i Kommuninvest ekonomisk förening har träffats följande AVTAL OM REGRESS M.M 1. Bakgrund Kommuninvest i Sverige AB ( Kommuninvest

Läs mer

KOMMUNERNAS ANSVAR FÖR KOMMUNINVESTS MOTPARTSEXPONERINGAR AVSEENDE DERIVAT

KOMMUNERNAS ANSVAR FÖR KOMMUNINVESTS MOTPARTSEXPONERINGAR AVSEENDE DERIVAT KOMMUNERNAS ANSVAR FÖR KOMMUNINVESTS MOTPARTSEXPONERINGAR AVSEENDE DERIVAT BAKGRUND Kommuninvest i Sverige AB ("Kommuninvest") är ett helägt dotterbolag till Kommuninvest ekonomisk förening ("Föreningen").

Läs mer

Mellan KOlnmuninvest i Sverige AB, KOlrununinvest ekonomisk förening och lnedlemmanla i Kommuninvest ekonomisk förening har träffats följande

Mellan KOlnmuninvest i Sverige AB, KOlrununinvest ekonomisk förening och lnedlemmanla i Kommuninvest ekonomisk förening har träffats följande Mellan KOlnmuninvest i Sverige AB, KOlrununinvest ekonomisk förening och lnedlemmanla i Kommuninvest ekonomisk förening har träffats följande AVTAL OM REGRESS M.M l. Bal{grund I(ommuninvest i Sverige AB

Läs mer

sammanträdesdatum 2011-09-06

sammanträdesdatum 2011-09-06 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 5 (28) sammanträdesdatum 2011-09-06 188 Kommuninvest - tydligt medlemsansvar Dnr 2011/120 INLEDNING Kommuninvest ekonomisk förening har vid ordinarie

Läs mer

Nytt regressavtal och garantiavtal Kommuninvest KS-2011/501

Nytt regressavtal och garantiavtal Kommuninvest KS-2011/501 Göran Nilsson FÖRSLAG TILL BESLUT Kommunstyrelsens ordförande 2011-05-20 Kommunstyrelsen Nytt regressavtal och garantiavtal Kommuninvest KS-2011/501 Förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar föreslå

Läs mer

Beskrivning Nedan lämnas en ärendebeskrivning på förslag av Kommuninvest.

Beskrivning Nedan lämnas en ärendebeskrivning på förslag av Kommuninvest. u~~~~ Bilaga KS 2011/162/1 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING Kommunstyrelsen Kommuninvest - tydligt medlemsansvar Inledning Kommuninvest ekonomisk förening har vid den ordinarie stämman den 7 april 20 Il beslutat

Läs mer

Regressavtalets lydelse framgår av bilaga 2, och garantiavtalets lydelse framgår av bilaga 3.

Regressavtalets lydelse framgår av bilaga 2, och garantiavtalets lydelse framgår av bilaga 3. Bilaga 1 till Dnr LD 11/01374 CDiLAGA LS %129 Bakgrund Medlemmarna i Kommuninvest ekonomisk förening beslutade vid stämman 2011 att medlemmarna ska ingå dels ett förtydligat regressavtal som ersätter nuvarande

Läs mer

1. M öt et s öp pn an d e S ve n fö r k la r a r mö t et ö p p nat k lo c k a n 13. 5 0 i me d le ms k o nt o r et.

1. M öt et s öp pn an d e S ve n fö r k la r a r mö t et ö p p nat k lo c k a n 13. 5 0 i me d le ms k o nt o r et. Styrels e möte 7mars 2010 Bila gor: 1. D ago r d ning 2. N är va r o lis t a 1. M öt et s öp pn an d e S ve n fö r k la r a r mö t et ö p p nat k lo c k a n 13. 5 0 i me d le ms k o nt o r et. 2. F o rma

Läs mer

Tydligt medlemsansvar - Kommuninvest. Dnr KS 2011-216

Tydligt medlemsansvar - Kommuninvest. Dnr KS 2011-216 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2011-09-20 FALKENBERG 290 Tydligt medlemsansvar - Kommuninvest. Dnr KS 2011-216 KS, KF Beslut Arbetsutskottet föreslår

Läs mer

Bekräftelse av borgensförbindelse av den 15 november 2004 - Kommuninvest

Bekräftelse av borgensförbindelse av den 15 november 2004 - Kommuninvest KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 24 mars 2014 10 Paragraf Diarienummer KS-2013/1642.185 Bekräftelse av borgensförbindelse av den 15 november 2004 - Kommuninvest Kommunstyrelsens

Läs mer

Bröderna fara väl vilse ibland (epistel nr 35)

Bröderna fara väl vilse ibland (epistel nr 35) Brödera fara väl vilse ilad (epistel r 35) Text musik: Carl Michael Bellma Teor 1 8 6 Arr: Eva Toller 2008 Teor 2 6 8 Basso 1 8 6.. Basso 2 8 6 1.Brö- der - a fa - ra väl vil - se i-lad om gla - se me

Läs mer

Adagio. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ. & bb 4 4 œ. & bb. œ œ œ œ œ œ œ œ Œ. & bb œ œ œ œ œ œ œ œ. & bb œ œ œ œ œ b D. q = 72. och nar. var 1ens.

Adagio. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ. & bb 4 4 œ. & bb. œ œ œ œ œ œ œ œ Œ. & bb œ œ œ œ œ œ œ œ. & bb œ œ œ œ œ b D. q = 72. och nar. var 1ens. q = 72 & bb 4 4 1. Vatt 2. Mol net rörs nen gli & bb der vin lätt dagio m den spe lar, vind som vi ta sva nar vat ö ten tar ver him F B b Text: Bo Bergman Musik: Lasse ahlberg var 1ens ann. sjö, Bak men

Läs mer

Kom Helge Ande. œ œ œ. Ó Œ œ. b b Ó Œ. œ œ. & b b. œ œ œ œ. œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ

Kom Helge Ande. œ œ œ. Ó Œ œ. b b Ó Œ. œ œ. & b b. œ œ œ œ. œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ pran c Œ Km Helge nde rad arr. Mattias Risthlm Km hel ge n de till mig in. Upp lys min säl, upp tänd mitt sinn. tt ag i dig må lt 7 c Œ Km hel ge an de till mig in. Upp lys min säl, upp tänd mitt sinn.

Läs mer

Sammanträdesdatum. 2014-06-24 Sida 29(39)

Sammanträdesdatum. 2014-06-24 Sida 29(39) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum ~ TRANAs KOMMUN 2014-06-24 Sida 29(39) l6j KOMMUNSTYRELSEN 119 Dnr 328/14 Egenavgift resa dagverksamhet. ksau 125 2014-01-01 övertog Landstinget ansvaret för färdtjänst.

Läs mer

Förtydligande ansvar för medlemmar i Kommuninvest

Förtydligande ansvar för medlemmar i Kommuninvest rn Samman trädesdatum TRANAs KOMMUN 2011-05-18 Sida 8(45) KOMMUNSTRYRElSENS AU SAMMANTRÄ ESPROTOKOl l s 99 Dnr 215/11 Förtydligande ansvar för medlemmar i Kommuninvest Ekonomichef Rosie-Marie Fors redogör

Läs mer

~ TRANAs KOMMUN 2011-05-31 Sida 11 (37)

~ TRANAs KOMMUN 2011-05-31 Sida 11 (37) RÄDESPROTOKOLL S~\AN Samman trä desdatum ~ TRANAs KOMMUN 2011-05-31 Sida 11 (37) KOMMUNSTYRELSEN s 83 DnT 282/11 Finansiering/borgen för Tranås Energi AB:s i n vest:2r~!'lg i kraftvär. everk, ksau 112

Läs mer

äkta Bredband, ett krav för framtidens multiservice nät?

äkta Bredband, ett krav för framtidens multiservice nät? äkta Bredband, ett krav för framtidens multiservice nät? U lf V in n e ra s D e s ig n c o n s u lta n t, C is c o S y s te m s 2 0 0 2, C is c o S y s te m s, In c. A ll rig h ts re s e rv e d. U lf V

Läs mer

Beredskapsavtal. Fastigo Fastighets, Sif, Ledarna, CF, Sv Arkitekter, SKTF. Giltigt från 1990-01-01

Beredskapsavtal. Fastigo Fastighets, Sif, Ledarna, CF, Sv Arkitekter, SKTF. Giltigt från 1990-01-01 Beredskapsavtal Fastigo Fastighets, Sif, Ledarna, CF, Sv Arkitekter, SKTF Giltigt från 1990-01-01 Förhandlingsprotokoll Mån da gen den 1 juni 1987 med ändringar onsdagen den 24 juli 1996 Par ter Fastigo,

Läs mer

Fader Bergström, stäm upp och klinga (epistel nr 63)

Fader Bergström, stäm upp och klinga (epistel nr 63) Fader Bergström, stäm upp klinga (epistel nr 6) ext musik: Carl Michael Bellman Soprano 1 Soprano 2 lto enor.. Berg - ström, stäm upp.. Berg - ström, stäm upp.. Berg - ström, stäm upp kling - a, öpp -

Läs mer

135 Dnr 405/15 Fusion av Tranås Energi Elförsäljning AB med Tranås Energi AB, ksau 162

135 Dnr 405/15 Fusion av Tranås Energi Elförsäljning AB med Tranås Energi AB, ksau 162 SAMMANTRÄDES PROTOKOLL ~ Sammanträdesdatum TRANAs KOMMUN 2015-06-23 Sida 26 (51) KOM MUNSTYRELSEN 135 Dnr 405/15 Fusion av Tranås Energi Elförsäljning AB med Tranås Energi AB, ksau 162 Styrelsen för Tranås

Läs mer

GARANTI AVSEENDE [INSTITUTS] LÅN NR. [NUMMER] UTGIVET UNDER [PROGRAM]

GARANTI AVSEENDE [INSTITUTS] LÅN NR. [NUMMER] UTGIVET UNDER [PROGRAM] [MALL FÖR GARANTI FÖR VISS EMISSION UNDER SVENSKT PROGRAM] GARANTI AVSEENDE [INSTITUTS] LÅN NR. [NUMMER] UTGIVET UNDER [PROGRAM] [Datum] Till: Fordringshavarna (enligt definition nedan) GARANTI utfärdad

Läs mer

NOVATHERM 4FR PROJEKTERINGSANVISNING BRANDISOLERING AV BÄRANDE STÅLKONSTRUKTIONER

NOVATHERM 4FR PROJEKTERINGSANVISNING BRANDISOLERING AV BÄRANDE STÅLKONSTRUKTIONER NOVATHERM 4FR PROJEKTERINGSANVISNING BRANDISOLERING AV BÄRANDE STÅLKONSTRUKTIONER Brandpåverkad stålkonstruktion Temperaturhöjningen i en brandpåverkad stål kon struk tion beror på profilens volym eller

Läs mer

Motion till LO-kongressen 2012 Allmän arbetsförsäkring

Motion till LO-kongressen 2012 Allmän arbetsförsäkring Motion till LO-kongressen 2012 Allmän arbetsförsäkring I social d e m o k r a t i s k a partie ts Råds la g o m jobb i börja n av 2008 för d e jag tillsa m m a n s me d tre ka m r a t e r fra m idé n o

Läs mer

Patie nts äke rhe ts be rätte ls e för Slotts s tade ns Läkarhus Re hab o Häls a år 2015

Patie nts äke rhe ts be rätte ls e för Slotts s tade ns Läkarhus Re hab o Häls a år 2015 Patie nts äke rhe ts be rätte ls e för Slotts s tade ns Läkarhus Re hab o Häls a år 2015 Ko s tn ad s s tälle n u m m e r 1 6 3 9 8 0, 1 6 3 9 9 8 I enlighet med 3 kap 10 patientsäkerhetslagen (2010:659)

Läs mer

Vad gör vi på jobbet?

Vad gör vi på jobbet? Vad gör vi på jobbet? Eva Anskär, distriktssköterska Handledare: Agneta Andersson, Fil. Dr. Malou Lindberg, Docent. Bakgrund Administration - stor del av arbetstiden Som en del av vårdcentralens Lean-arbete

Läs mer

att utse kommunstyrelsens ordförande och kommundirektör att för kommunens räkning underteckna alla handlingar med anledning av detta beslut.

att utse kommunstyrelsens ordförande och kommundirektör att för kommunens räkning underteckna alla handlingar med anledning av detta beslut. Kommunstyrelsens arbetsutskott Utdrag ur PROTOKOLL 2016-10-10 168 Förnyelse av avtal med Kommuninvest KS-2016/584 Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta att Knivsta

Läs mer

Skyarna tjockna (epistel nr 21)

Skyarna tjockna (epistel nr 21) Skyarna tockna (epistel nr 21) Text musik: Carl Michael Bellman Arr: Eva Toller 2009 Tenor 1 3 8 Tenor 2 3 8... Basso 1 8 3 1.Sky - ar - na. tock - na, stär - nor- na. slock - na, stor - mar- na. Basso

Läs mer

Ser ni äng -en? œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ Ó. Œ œ. œ œ œ œ œ F. œ œ Œ œ. & Œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ œ œ. & œ œ œ œ.

Ser ni äng -en? œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ Ó. Œ œ. œ œ œ œ œ F. œ œ Œ œ. & Œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ œ œ. & œ œ œ œ. h = 92 Ser ni ängen ur lban poppmuffa för små hundar & 4. Text: arbro Lindgren Musik: Lasse ahlberg Ser ni äng en? & Ser ni äng en, en stor, stor äng? & Ser ni äng en? & Ser ni äng en med grönt, grönt,

Läs mer

Kommunkontoret, Surahammar Måndagen den 8 augusti 2011, klockan Britt-Inger Fröberg (S) ordförande Tobias Nordlander (S) Erkki Visti (C)

Kommunkontoret, Surahammar Måndagen den 8 augusti 2011, klockan Britt-Inger Fröberg (S) ordförande Tobias Nordlander (S) Erkki Visti (C) Plats och tid Beslutande Kommunkontoret, Surahammar Måndagen den 8 augusti 2011, klockan 08.00 09.10 Britt-Inger Fröberg (S) ordförande Tobias Nordlander (S) Erkki Visti (C) Övriga deltagande Frank Pfeiler,

Läs mer

Ur Höga visan. 4. Stycket är i grunden skrivet för enbart kör, men solister kan, om så önskas, sjunga valfria delar för att öka variationen.

Ur Höga visan. 4. Stycket är i grunden skrivet för enbart kör, men solister kan, om så önskas, sjunga valfria delar för att öka variationen. ext ur ibel 2000 venska ibelsällskapet ångernas sång Musik: Eva oller 200 nvisningar 1 Grundtempot i stycket är 115 järdedelsslag per ut ariera det eter eget godtycke, så att texten kan sjungas på ett

Läs mer

FRÖSET - SMÅLAND. Fröset 7:6 Hånger församling Värnamo kommun, Jönköpings län. www.skogsmark.nu S K O G S M A R K A B 1

FRÖSET - SMÅLAND. Fröset 7:6 Hånger församling Värnamo kommun, Jönköpings län. www.skogsmark.nu S K O G S M A R K A B 1 . FRÖSET - SMÅLAND Fröset 7:6 Hånger församling Värnamo kommun, Jönköpings län www.skogsmark.nu S K O G S M A R K A B 1 S K O G S G Å R D 2 9 H A ALLMÄNT L a n t lig t b o e n de me d b ra lä g e e n da

Läs mer

Försäljning av del av Sturestaden 3:1 till ARKOLU AB

Försäljning av del av Sturestaden 3:1 till ARKOLU AB ARBOGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2010-08-09 Blad 3 Ks 72 Au 84 Dnr 163/2010-253 Försäljning av del av Sturestaden 3:1 till ARKOLU AB Från tekniska nämnden har inkommit

Läs mer

Fiskars avdelning pä Finlands Mässas 50-àrs jubileumsmässa.

Fiskars avdelning pä Finlands Mässas 50-àrs jubileumsmässa. Fiskars avdelning pä Finlands Mässas 50-àrs jubileumsmässa. O Y F IS K A R S A B Verksamhetsberättelse för 1969, bolagets 86 verksamhetsär. E x t e m f ö r s ä l j n i n g o c h e x p o r t ( 1 0 0 0 m

Läs mer

SANu\AANTRÄDESPROTOKOLL x

SANu\AANTRÄDESPROTOKOLL x SANu\AANTRÄDESPROTOKOLL x Sam manträdesdatum ~ 's~ TRI\NAs KOMMUN '" ~ "'""\', 2011-09-20 Sida jd (23) KOMMUNSTYR ELS Ef\1 s 142 Dnr 065 / 11 Hannah Heligren (8) före slår i sin motion att Tranås kornmun

Läs mer

Vila vid denna källa (epistel nr 82)

Vila vid denna källa (epistel nr 82) ila vid denna källa (epistel nr 82) ext och musik: Carl Michael Bellman Arr: Eva oller 2004 oprano c..... Alto 1 c 1.i - la_ vid den - na. 1.i - la vid den - na käl - la,_ vår lil - la. käl - la, vår lil

Läs mer

Sammanträdesdatum 2010-11-01. Ekonomichef Rosie-Marie Fors och ekonom Pär Thudeen redogör för ärendet.

Sammanträdesdatum 2010-11-01. Ekonomichef Rosie-Marie Fors och ekonom Pär Thudeen redogör för ärendet. m '""-"< z - -..., KOMMUNFULLMÄKTIGE 2010-11-01.,~ TRANAs KOMMUN 200 Dnr 418/10 Budget 2012, ksau 173, ks 158 Ekonomichef Rosie-Marie Fors och ekonom Pär Thudeen redogör för ärendet. För finansiering av

Läs mer

Tranors nyttjande av en tranbetesåker vid Draven i Jönköpings län

Tranors nyttjande av en tranbetesåker vid Draven i Jönköpings län Tranors nyttjande av en tranbetesåker vid Draven i Jönköpings län R APPORT 20 200 7 Uppföljning 2007 Be stäl la re Läns sty rel sen i Jön kö pings län Produktion: Svensk Na tur för valt ning AB Text: Jo

Läs mer

S v en r ap p o r t erar om att man p r eliminärbokat d atumen 2 2 o ch 29

S v en r ap p o r t erar om att man p r eliminärbokat d atumen 2 2 o ch 29 Medlemsmöte 16/8-08 Bilagor 1 D a g o r d n i n g 2 N ä r v arolista 1 M ö t e t s ö p p n a n d e J o j j e f ö r k l arar mötet öppnat. 2 Fo r m a l i a M ö t e t b eslutar a t t : J o j j e v al s t

Läs mer

(2) Socialnämnden ("Licenstagaren ) Adress: Telefax: Kontaktperson: E-postadress: LICENSAVTAL

(2) Socialnämnden (Licenstagaren ) Adress: Telefax: Kontaktperson: E-postadress: LICENSAVTAL Mellan (1) Socialstyrelsen, 106 30 Stockholm ("Socialstyrelsen") Telefax: 075-247 31 62 Kontaktperson: Katarina Munier E-postadress:katarina.munier@socialstyrelsen.se (2) Socialnämnden ("Licenstagaren

Läs mer

~ - KOMMUNSTRYRElSENS

~ - KOMMUNSTRYRElSENS SA~NTRÄDESPROTOKOLL ~ t. Sammanträdesdatum ~ TRANAs KOMMUN 2015-06-09 Sida 38 (38) ~ - KOMMUNSTRYRElSENS AU 162 Dnr 405/15 Övrigt - Fusion av Tranås Energi Elförsäljning AB med Tranås Energi AB Styrelsen

Läs mer

M edlem sblad för H allsbergsn aturskyddsförening N r2 1999

M edlem sblad för H allsbergsn aturskyddsförening N r2 1999 M edlem sblad för H allsbergsn aturskyddsförening N r2 1999 Majviva En ca decimeterhög vacker viva med violetta blommor Majvivan är ganska sällsynt på öppen, fuktig, kalkrik mark. Kalkkärr mm. Minskande.

Läs mer

Information om insatskapital och de nya stadgarna

Information om insatskapital och de nya stadgarna V P"*--KOMMUNINVEST För kännedom: 2015-03-19 Eslövs kommun Ekonomichefen eller motsv Information om insatskapital och de nya stadgarna Bakgrund Vid senaste föreningsstämman togs det första beslutet om

Läs mer

I t IÜJL fj&isyl* ( den 5 fe b ru a ri 194-8. Br/An. Herr Jäm vägsinspektör Einar Fredrikson Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen STOCKHOLM B.B.

I t IÜJL fj&isyl* ( den 5 fe b ru a ri 194-8. Br/An. Herr Jäm vägsinspektör Einar Fredrikson Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen STOCKHOLM B.B. ( ) den 5 fe b ru a ri 194-8 Br/An Herr Jäm vägsinspektör Einar Fredrikson Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen STOCKHOLM I t IÜJL fj&isyl* ( O. N» J 7 T - z o J v i ' i-j C B.B. I anledning av dagens

Läs mer

2010-12-20 Sida 15 (33) Flyktingmottagande 2011 -tvåårsavtal, ksau 205

2010-12-20 Sida 15 (33) Flyktingmottagande 2011 -tvåårsavtal, ksau 205 mtranas KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum -- --" KOMMUNS1YRELSEN 2010-12-20 Sida 15 (33) 192 Dm 523/10 Flyktingmottagande 2011 -tvåårsavtal, ksau 205 Ett nytt förslag till överenskommelse

Läs mer

Alings ås 2010-02-24. Sven Jo nas son Ste fan By dén

Alings ås 2010-02-24. Sven Jo nas son Ste fan By dén Fjällgatan 3 E, terrassen, 413 17 GÖTEBORG Tel 031-85 71 00 Fax 031-14 22 75 www.melica.se Gran skning för Ös tham mars kom mun av grund vat ten re la te ra de frå gor i Svensk Kärn bränsle han te ring

Läs mer

Tidtabell. 208/209 Skellefteå - Skelleftehamn Sommar, från och med 16/6 till och med 17/8 2014. www.skelleftebuss.se Tel.

Tidtabell. 208/209 Skellefteå - Skelleftehamn Sommar, från och med 16/6 till och med 17/8 2014. www.skelleftebuss.se Tel. Iformatio Dessa biljetter ka köpas på busse; - Ekelbiljett, ige fri övergåg till stadsbussara. - Rabattkort, rabatterade resor med ca 20 %, valfritt atal resor frå 6 resor och uppåt. - Periodkort, gäller

Läs mer

Borgenspolicy. Gemensam för kommunkoncern

Borgenspolicy. Gemensam för kommunkoncern Dokumenttyp: Policy Antaget av: Kommunfullmäktige 2017-04-25 134 Status: 2017-04-05 Giltighetstid: Tillsvidare Linköpings kommun linkoping.se Diarienummer: KS 2017-309 Dokumentansvarig: Adresserat till:

Läs mer

Förlagslån till Kommuninvest ekonomisk förening. (AU 186) Dnr 2010-KS0141

Förlagslån till Kommuninvest ekonomisk förening. (AU 186) Dnr 2010-KS0141 137 Förlagslån till Kommuninvest ekonomisk förening. (AU 186) Dnr 2010-KS0141 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag Arbetsutskottets förslag Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen

Läs mer

Hälso- & sjukvårdsenheten 27-29 november 2007

Hälso- & sjukvårdsenheten 27-29 november 2007 Hälso- & sjukvårdsenheten 27-29 november 2007 Kartlagd process: Slusskommunikation Nulägeskarta Identifierat slöseri/spill Orsaksanalys O rsak Förbättring, idé/lösn in g R ö relse (leta p ärm ) In g en

Läs mer

Bilaga L MODERBOLAGSGARANTI

Bilaga L MODERBOLAGSGARANTI Bilaga L MODERBOLAGSGARANTI Denna moderbolagsgaranti ( Moderbolagsgarantin ) har utfärdats av Skanska AB (publ), org. nr 556000-4615, och Wallfast AB, org. nr 556399-8474 (gemensamt och var för sig Borgensmännen

Läs mer

2014-05-20 Sida 23 (33) Svar på motion om elbilspool med solcellskraft, ksau 99

2014-05-20 Sida 23 (33) Svar på motion om elbilspool med solcellskraft, ksau 99 I UtdraQsbeslyrkande SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2014-05-20 Sida 23 (33) 90 Dnr 206/12 Svar på motion om elbilspool med solcellskraft, ksau 99 Mats Antonsson (KO) föreslår i sin motion att

Läs mer

Svar på medborgarförslag angående Taxi-båtar I ksau 103

Svar på medborgarförslag angående Taxi-båtar I ksau 103 m Sammanträdesdatum TRANAs KOMMUN 2014-05-20 Sida 28 (33) KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 94 Dnr291/12 Svar på medborgarförslag angående Taxi-båtar I ksau 103 Emma Sanfridsson, Ebba Frank och lvioa

Läs mer

SALA KOMMUN. s ft Ll\ i< o rvt rw u ~\I. Svar på medborgarförslag om att hjälpa hemlösa. lnk_ LIJ i:j -05-1 2 '.'.S 2015; 109/1

SALA KOMMUN. s ft Ll\ i< o rvt rw u ~\I. Svar på medborgarförslag om att hjälpa hemlösa. lnk_ LIJ i:j -05-1 2 '.'.S 2015; 109/1 I bilaga SALA KOMMUN '.'.S 2015; 109/1 1 (1) 2015-05-11 DIARIENR: 2014/1093 KOMMUNSTYRELSEN Carola Gunnarsson s ft Ll\ i< o rvt rw u ~\I Komrnunstyn.)lsens förvaitning lnk_ LIJ i:j -05-1 2 Svar på medborgarförslag

Läs mer

ÅTVIDABERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-11-27

ÅTVIDABERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-11-27 Kf 144 Ks 208 Dnr 2007-269 269 Medlemskap i Kommuninvest ekonomisk förening Ärendebeskrivning Åtvidabergs kommuns intresseanmälan om medlemskap i Kommuninvest ekonomisk förening har behandlats av föreningens

Läs mer

Svar på motion om miijöcertifiering av lokaler! ksau 211-10

Svar på motion om miijöcertifiering av lokaler! ksau 211-10 m Sammanträdesdatum TRANAs KOMMUN 2011-04-19 Sida 14(30) KOMMUNSTYR8..SEN S~NTRÄDESPROTOKOLL 63 Dnr512/10 Svar på motion om miijöcertifiering av lokaler! ksau 211-10 Kew Nordqvist (MP) tror att krav på

Läs mer

~ -' KOMMUNSTRYRELSENS AU

~ -' KOMMUNSTRYRELSENS AU ... ± SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum TRANAs KOMMUN ~ -' KOMMUNSTRYRELSENS AU 2014-05-07 Sida 30 (35) 101 Dnr 175/12 Svar på motion om att Tranås kommun ska ansöka om att bli en ekokommun Annika

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 23 (28) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2013-02-14. KS/2012-0314 Au 203 KS 140 KF Borgensram för AB Strömstanet

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 23 (28) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2013-02-14. KS/2012-0314 Au 203 KS 140 KF Borgensram för AB Strömstanet STRÖMSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 23 (28) Sammanträdesdatum 2013-02-14 KS/2012-0314 Au 203 KS 140 KF Borgensram för AB Strömstanet Förslag till beslut beslutar I enlighet med kommunstyrelsens

Läs mer

(1) Västsvenska Handelskammaren Service AB, org.nr , Box 5253, SE Göteborg ( Handelskammaren ) och

(1) Västsvenska Handelskammaren Service AB, org.nr , Box 5253, SE Göteborg ( Handelskammaren ) och DEPOSITIONSAVTAL (1) Västsvenska Handelskammaren Service AB, org.nr 556063-6796, Box 5253, SE-402 25 Göteborg ( Handelskammaren ) och (2) XXXXX, XXXX, org.nr 000000-000, ( Deponenten ) och (3) XXXXXX,

Läs mer

Borgensteckning för lån åt Sydvatten AB hos Handelsbanken på 121 mnkr.

Borgensteckning för lån åt Sydvatten AB hos Handelsbanken på 121 mnkr. SYDVATTEN Vår referens Carina Hertzman Er referens Till delägarkommunerna Datum Sidnr 1 (2) ÄN GF LHC i M Anv 2012-08- 3 1 Borgensteckning för lån åt Sydvatten AB hos Handelsbanken på 121 mnkr. Upplåning

Läs mer

ANVÄNDNING AV SERVICESEDLAR FÖR ÖPPNA REHABILITERINGSTJÄNSTER FÖR FRONTVETERANER OCH I HANDIKAPPSERVICELAGEN AVSEDD PERSONLIG ASSISTANS

ANVÄNDNING AV SERVICESEDLAR FÖR ÖPPNA REHABILITERINGSTJÄNSTER FÖR FRONTVETERANER OCH I HANDIKAPPSERVICELAGEN AVSEDD PERSONLIG ASSISTANS Social- och hälsovårdsn. 50 22.04.2015 ANVÄNDNING AV SERVICESEDLAR FÖR ÖPPNA REHABILITERINGSTJÄNSTER FÖR FRONTVETERANER OCH I HANDIKAPPSERVICELAGEN AVSEDD PERSONLIG ASSISTANS SOHÄN 22.04.2015 50 Beredning:

Läs mer

Jimmy Ryde föreslår i sitt medborgarförslag att kommunen utökar parkeringsmöjligheterna vid Tranås järnvägsstation.

Jimmy Ryde föreslår i sitt medborgarförslag att kommunen utökar parkeringsmöjligheterna vid Tranås järnvägsstation. TRANÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 25 (29) Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2010 01 19 17 Dnr 398/09 Svar på medborgarförslag angående förbättrade parkeringsrnöj ligheter vid järnvägsstationen,

Läs mer

Köp hela häftet på www.arrakmusik.se (16 sidor)

Köp hela häftet på www.arrakmusik.se (16 sidor) ftontankar vid ridas ruta + komp ad li. irger öerg rr: nders Öman opran lt aryton 5 c c c E 6 1. 5.. 7 E m G 7 C m 1. rida ro sig lagt, månen skiner mild vid sin tys ta vakt på hennes fönsterplåt. 5. rida

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL m "')\.'(U ''> KOMMUNSTRYRELSENS AU l' o Sammanträdesdatum.~ TRANAS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-12-01 Sida 18(35) 283 Dnr 645/14 Uppföljning kvalitetskontrollplan 2015 för kommunledningsförvaltningen

Läs mer

För länge sen hos Beethoven

För länge sen hos Beethoven Ludwig van Beethoven ör länge sen hos Beethoven Arrangemang Christian Ljunggren SATB calluna musik hb ör länge sen hos Beethoven Sopran Alt Tenor/Bas 4 8 12 ör länge sen hos Beethoven 4 2 4 2 4 2 j ör

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog kommunstyrelsen besluta

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog kommunstyrelsen besluta TRANÅS KOMMUN Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2010 01 19 Sida 13 (29) 9 Dm 429/09 Svar på motion om iämställdhet, kf 160-09, ksau 283-09 Kristdemokraterna Mats Antonsson (kd) och

Läs mer

Uppsala Summer Heat Blues

Uppsala Summer Heat Blues Inspirerad av den mellansvenska sommaren 200 (och av ohn Fogertys "A Hundred and Ten in the Shade"). Text och musik: Eva Toller 200 "Uppsala" och "Fyrisån" kan ytas ut mot lokala varianter. Soprano c Alto

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 249 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 249 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 10-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

BUFFÉ. Smedj an, 340. Gr öndal, 270 Fr i t t er s på gul a är t or kr yddade med kor i ander f r ön

BUFFÉ. Smedj an, 340. Gr öndal, 270 Fr i t t er s på gul a är t or kr yddade med kor i ander f r ön MIDDAGSMENY TRE RÄTTER Meny 1, 450 Sashi mi på Sal mal ax med mar i ner ad kål r abbi, f or el l r om, mi somaj onäs och kr assesal l ad Ör t f är ser ad går dskyckl i ng med ci t r on- och t i mj anpot

Läs mer

Tre julvisor. för blandad kör SATB. I kärlekens tid. SATB a cappella, piano ad lib. œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. J œ. bar lju bar. nen set.

Tre julvisor. för blandad kör SATB. I kärlekens tid. SATB a cappella, piano ad lib. œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. J œ. bar lju bar. nen set. opran lt enor as (ad lib) Pno ext: Pernilla Rosin 6???? 1 er 2 er 3 er Do do do do do do do do do Do do do do do do do do do Do do do do do do do do do 1 er 2 er 3 er 1 er 2 er 3 er re ulvisor dụ för blandad

Läs mer

Svar på motion om möjiighet att plantera vårdträd som minnesgåva, kf 57

Svar på motion om möjiighet att plantera vårdträd som minnesgåva, kf 57 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum TRA.NAs KOMMUN 201 1-06-29 Sida 5 (10) KOtvHvlUN STRYRB..SEi\lS AU s 154 Dnr 175/11 Svar på motion om möjiighet att plantera vårdträd som minnesgåva, kf 57 Kew Nordqvist

Läs mer

Neuropedagogik Björn Adler, Hanna Adler och Studentlitteratur 2006. Bilaga 1:1 Arbete med schema för bokstäver Kognitiv träning i läsning

Neuropedagogik Björn Adler, Hanna Adler och Studentlitteratur 2006. Bilaga 1:1 Arbete med schema för bokstäver Kognitiv träning i läsning Bilaga : Arbete med schema för bokstäver Bokstäverna Våra bokstäver skrivs samtliga med ett antal geometriska former som sedan kombineras på olika sätt för att bilda de 9 unika bokstäverna i vårt alfabet.

Läs mer

DOM. 2006-05- 3 1 Meddelad i Stockholm. SAKEN Skatt m.m. enligt lagen (2004:629) om trängselskatt

DOM. 2006-05- 3 1 Meddelad i Stockholm. SAKEN Skatt m.m. enligt lagen (2004:629) om trängselskatt A KAMMARRÄTTEN I STOCKHOLM Avdelning 04 2006-05- 3 1 Meddelad i Stockholm Sida l (2) Mål nr 3308-06 KLAGANDE X AB MOTPART Skatteverket Trängselskattesektionen 701 87 Örebro ÖVERKLAGATAVGÖRANDE Länsrättens

Läs mer

Vandringsmannen G =144. d d l l l. l l. k t. ks ks k k t. ks ks ks. s k s ks k. k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k. ks k. ks k s k s ks k.

Vandringsmannen G =144. d d l l l. l l. k t. ks ks k k t. ks ks ks. s k s ks k. k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k. ks k. ks k s k s ks k. Vadrigsmae Kar-Guar Svess ch Caria Svess a Sa - a g r ha v ga d d G =144 d d D ff mp s s mf s s s s mp mp f a d D/C# Hm Hm/A d s - e fram sm s m g - a g g - er f rr. s s s s s s Cpyrigh Έ 1981 by Kar-Guar

Läs mer

Till Dig. 11 kärleksverser tonsatta av Lasse Dahlberg. pianoarrangemang Jonas Franke-Blom. Blåeld musik 2012 www.blaeld.se

Till Dig. 11 kärleksverser tonsatta av Lasse Dahlberg. pianoarrangemang Jonas Franke-Blom. Blåeld musik 2012 www.blaeld.se Till Dig 11 kärleksverser tonsatta av Lasse Dahlerg pianoarrangemang Jonas ranke-blom Blåeld musik 2012 laeldse Innehåll Till dig Allt, allt ag ägde Idyll Trollunden Melodi Adagio Och får ag aldrig äga

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL. s t r ä nde r o c h ö ppna f ä lt. L1 7 s t å r k la r t f ö r inf ly t t ning Ka ns k e bö r ja r dit t ny a liv då?

VÄLKOMMEN TILL. s t r ä nde r o c h ö ppna f ä lt. L1 7 s t å r k la r t f ö r inf ly t t ning Ka ns k e bö r ja r dit t ny a liv då? VÄLKOMMEN TILL E T T S U N D A R E L I V. I strandnära Laröd, en cykeltur från centrala Helsingborg, bygger vi 17 moderna radhus. Här förenas känslan a v e t t e g e t ä g t bo e nde m e d ut r y m m e

Läs mer

Regler för Ånge kommuns borgens åtagande

Regler för Ånge kommuns borgens åtagande Planeringsenheten 1994-09-14 Dnr 98/152 045 Regler för Ånge kommuns borgens åtagande Antagit av kommunfullmäktige 1999-11-29 74 Postadress Besöksadress Webb Telefon Bankgiro Organisationsnummer 841 81

Läs mer

Plattformsvagnar blålackerade

Plattformsvagnar blålackerade Produktkatalog Plattformsvagnar blålackerade Samtliga plattformsvagnar finns med grå elastic: maxbelastning 1000 kg. Made in Småland 600 Grundmodell 600-7 L=1000 B=700 H=270 mm 600-8 L=1200 B=800 H=270

Läs mer

RIKTLINJER FÖR KOMMUNENS BORGENSÅTAGANDEN

RIKTLINJER FÖR KOMMUNENS BORGENSÅTAGANDEN RIKTLINJER FÖR KOMMUNENS BORGENSÅTAGANDEN 1. ALLMÄNT 1.1 Inledning Borgensåtaganden är ingen obligatorisk kommunal verksamhet. Ett borgensåtagande innebär en kreditrisk för kommunen, eftersom kommunen

Läs mer

7 Dnr 94/14. TRANAs KOMMUN 2015-01-20 Sida 12(19) KOMMUNSTYRELSEN

7 Dnr 94/14. TRANAs KOMMUN 2015-01-20 Sida 12(19) KOMMUNSTYRELSEN I JUSletS\ sign ' att föreslå kommunfullmäktige besluta att avsla motionen - - - -_. - - U1dragsbestyrkande AJ~ \\ ~. I' J V'xJ~ m Sammantradesdatum TRANAs KOMMUN 2015-01-20 Sida 12(19) KOMMUNSTYRELSEN

Läs mer

Birger Sjöberg. Dansbanan. Arrangemang Christian Ljunggren SA T/B + Piano SATB MUSIC

Birger Sjöberg. Dansbanan. Arrangemang Christian Ljunggren SA T/B + Piano SATB MUSIC Birger Söberg Dansbanan Arrangemang Christian Lunggren SA T/B + Piano SATB MUSIC Dansbanan Sopran Birger Söberg Arr. Christian Lunggren Alt 1.Drilla på löten 2.Dyster sluten, 3.Blek är Bestyrarn, 4.Drilla

Läs mer

Kultur och fritidsnämndens utnyttjande av fonderade medel från kommunens skogskonto. Dnr KS 2011-400

Kultur och fritidsnämndens utnyttjande av fonderade medel från kommunens skogskonto. Dnr KS 2011-400 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 4.41, 2012-01-17 3 Kultur och fritidsnämndens utnyttjande av fonderade medel från kommunens skogskonto. Dnr KS 2011-400

Läs mer

Sammanträdesdatum 2011-05-24. Bilen som arbetsmiljö; skrivelse från vård- och omsorgsnämnden

Sammanträdesdatum 2011-05-24. Bilen som arbetsmiljö; skrivelse från vård- och omsorgsnämnden SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesdatum 2011-05-24 12 (17) 122 Dnr 2011/127 Bilen som arbetsmiljö; skrivelse från vård- och omsorgsnämnden INLEDNING Vård- och

Läs mer

S~~N. 2011-05-31 Sida 24 (35)

S~~N. 2011-05-31 Sida 24 (35) S~~N RÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2011-05-31 Sida 24 (35) s 93 Dnr 51/11 Svar på motion angåe nde reseersättning f ör cy kel, e l - cykel och eventue'it, kf 19, ksau '1'19 Mali/da Fransson (tvl P)

Läs mer

--l. _.. r ' .. ~A As fkommum SAMMANTRADESPROTOKOLLKl~Förvdltr'in~en. Ank... :i.',j!'j'~-j..::1:'

--l. _.. r ' .. ~A As fkommum SAMMANTRADESPROTOKOLLKl~Förvdltr'in~en. Ank... :i.',j!'j'~-j..::1:' 182 Dnr BU 164/14 Anvisningsplatser nyanlända Arbetsutskottet föreslår nämnden Att ställa sig bakom remissvaret.. ~A As fkommum SAMMANTRADESPROTOKOLLKl~Förvdltr'in~en _.. r ' Ank... :i.',j!'j'~-j..::1:'

Läs mer

Bilaga 1. Protokollsutdrag styrelsen 43/05 med bilaga 2. Finanspolicy, slutversion 2005-11-24

Bilaga 1. Protokollsutdrag styrelsen 43/05 med bilaga 2. Finanspolicy, slutversion 2005-11-24 PROTOKOLL DATUM DIARIENR REGIONFULLMÄKTIGE 2005-11-24 05-128 24 Finanspolicy för Regionförbundet Sörmland Bakgrund Styrelsen för Regionförbundet Sörmland har lämnat bilagda förslag till finanspolicy för

Läs mer

VA GBESKRIVNING PARKERING

VA GBESKRIVNING PARKERING Ryttarbrev Nu är det dags för Vintermästerskapen 2015, FINAL! I detta ryttarbrev hittar du information som är mycket viktig att ta del utav. Läs igenom allt och är det något du ändå undrar över, tveka

Läs mer

Star ta Pro/ENG I NE ER

Star ta Pro/ENG I NE ER 145 4 Välj att lad da ner fi - ler na till bo ken för an ting en Edu ca tio nal Edition eller den kommersiella versio - nen (des sa kom mer senare). 5 Lad da ner fi len, packa upp den och se till att under

Läs mer

Förfrågan från Kommuninvest ekonomisk förening om särskild medlemsinsats år 2015

Förfrågan från Kommuninvest ekonomisk förening om särskild medlemsinsats år 2015 Kommunledningsförvaltningen Morgan Persson,0550-88024 morgan.persson@kristinehamn.se Tjänsteskrivelse Sida 1(2) Datum 2015-08-13 Ks/2015:131 043 Statsbidrag/kommunbidrag Förfrågan från Kommuninvest ekonomisk

Läs mer

Svenska Kraftnäts säkerhetskrav på balansansvariga företag

Svenska Kraftnäts säkerhetskrav på balansansvariga företag SvK1000, v3.1, 2011-11-16 Marknad 2012-03-13 Svenska Kraftnäts säkerhetskrav på balansansvariga företag 1 Inledning Svenska Kraftnät har systemansvaret för det svenska elsystemet. Svenska Kraftnät tecknar

Läs mer

Sammanträdande organ. Tid Onsdag den 31 augusti 2011, klockan 8.15 Plats. Kommunstyrelsen. KTS-salen, Vita Huset SAMMANTRÄDESHANDLINGAR

Sammanträdande organ. Tid Onsdag den 31 augusti 2011, klockan 8.15 Plats. Kommunstyrelsen. KTS-salen, Vita Huset SAMMANTRÄDESHANDLINGAR SAMMANTRÄDESHANDLINGAR TILL KALLELSE Datum KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN 2011-08-23 1 Sammanträdande organ Kommunstyrelsen Tid Onsdag den 31 augusti 2011, klockan 8.15 Plats KTS-salen, Vita Huset SAMMANTRÄDESHANDLINGAR

Läs mer

13. DIKTÖRNS SÅNG. l l l l. a 2 2 ff f l. l l l l. a2 ff f l. l l l l. b 2 2f f f. k k k k k k k k

13. DIKTÖRNS SÅNG. l l l l. a 2 2 ff f l. l l l l. a2 ff f l. l l l l. b 2 2f f f. k k k k k k k k 13. DIKTÖRNS SÅNG 70 a 2 2 ff f a2 ff f Ditörn: Ficor: b 2 2f f f Pirater: a 2 2 ff f b2f f f e e f n n J mz o Jag Jag är ett fö-re-dö-me för en ä-ta fö-re - ta - ga-re, en fö-re-bid för star-a - re som

Läs mer

. 2015-10- 06 ' D n r\~~.. S).~\~~ '\-\ - s-- """S(" ''\

. 2015-10- 06 ' D n r\~~.. S).~\~~ '\-\ - s-- S( ''\ Medborgarförslag BÅSTADS KOMMUN Kommunstyrelsen. 2015-10- 06 ' D n r\.. S).\ '\-\ - s-- """S(" ''\......... Återinföra korrekta benämningar på vägnamn samt vid ändring av/nya vägnamn motivera detta på

Läs mer

VECKANS SMÅVINSTER - POSTKOD, 500 kronor vanns av följande postkoder:

VECKANS SMÅVINSTER - POSTKOD, 500 kronor vanns av följande postkoder: Dragningsresultat den 19 juni Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i månadens utlottning av vinsterna i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-01-07. 1 Information till kommunstyrelsen KS 13/6. 2 Riktlinjer för investeringar KS 13/372

Sammanträdesdatum 2014-01-07. 1 Information till kommunstyrelsen KS 13/6. 2 Riktlinjer för investeringar KS 13/372 KOMMUNSTYRELSEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-01-07 PLATS OCH TID Nedre Fryken, tisdag 7 januari 2014, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Information till kommunstyrelsen KS 13/6 2 Riktlinjer

Läs mer

Sa mmanträdesdatum 2011-i2-01. Försäljning av Kompassen 2; Ängshagen. INLEDNING Förslag på markanvisningsavtal mellan Sala kommun och Cazel AB.

Sa mmanträdesdatum 2011-i2-01. Försäljning av Kompassen 2; Ängshagen. INLEDNING Förslag på markanvisningsavtal mellan Sala kommun och Cazel AB. SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRElSEN Sa mmanträdesdatum 2011-i2-01 5 (23) KF : s rand L :i G :JR 75 20 1 1 235 Försäljning av Kompassen 2; Ängshagen NLEDNNG Förslag på markanvisningsavtal

Läs mer

Karlsborgs kommun Kommunledningsförvaltningen

Karlsborgs kommun Kommunledningsförvaltningen Karlsborgs kommun Kommunledningsförvaltningen 2015-09-15 1 (1 ) Ekonomienheten Anders Johansson Kommunstyrelsen Särskild medlemsinsats Kommuninvest Nya lagkrav som växt fram efter senaste finanskrisen

Läs mer

Beredningarnas arbete i Härryda kommun SKL

Beredningarnas arbete i Härryda kommun SKL Beredningarnas arbete i Härryda kommun SKL 2014-12-09 Annette Eiserman-Wikström, kommunstyrelsens ordförande 1 2014-12-09 Administrativt stöd INNEHÅLL Välkommen till Härryda kommun Organisation och rollfördelning

Läs mer

Vara kommun. Berit Hallersbo,, personalchef Christina Dahlberg, leankoordinator

Vara kommun. Berit Hallersbo,, personalchef Christina Dahlberg, leankoordinator Vara kommun Berit Hallersbo,, personalchef Christina Dahlberg, leankoordinator Eftermiddagens upplägg Tanken I huvudet på en personalchef Verktyg vi använder..lite om hur vi vandrar vidare VARA VÅGAR!

Läs mer

Avtal om konsulttjänster

Avtal om konsulttjänster Avtal om konsulttjänster Parter Uppdragsgivare: IUC SYD AB, 556101-2153 Anckargripsgatan 3 211 19 Malmö i det följande IUC Syd AB Uppdragstagare: i det följande Konsulten Detta avtal anger de villkor som

Läs mer