-k; TRANAs KOMIVJUN Sida 13 (36),- ~ "'. KOMMUNSTYR8-SEN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "-k; TRANAs KOMIVJUN 2011-05-31 Sida 13 (36),- ~ "'. KOMMUNSTYR8-SEN"

Transkript

1 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum -k; TRANAs KOMIVJUN Sida 13 (36),- ~ "'. KOMMUNSTYR8-SEN Dnr 215/11 förtydligande ansvar för medlemmar i Kommuninvest, ksau 99 Ekonomichef Rosie-fvlarie Fors redogör för ärendet. Två nya avtalsförslag har upprättats mellan Kommuninvest i Sverige AB, Kommuninvest ekonomisk förening och medlemmarna i Kommuninvest ekonomisk förening. Avtalen berör regress m.m. och kommunernas ansvar för Kommuninvests motpartsexponeringar avseende derivat Avtal om regress beskriver medlemmarnas inbördes ansvar och hur proceduren ser ut om krav påbetalning framförs. Avtalet ersätter nuvarande avtal. Avtal om ansvar för motpartsexponeringar beskriver medlemmarnas ansvar mot Kommuninvest och ersätter nuvarande klausuler i lönehandlingar. Ändringarna i avtalen innebär inte något utökat medlemsansvar. Sen solidariska borgen innebär redan idag ett totalansvar för verksamheten. Anledningen till förändringarna äratt förtydliga medlemsansvaret. Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog kommunstyrelsen besluta att med Kommuninvest ekonomisk förening och medlemmarna i föreningen samt Kommuninvest j Sverige AB ingå nytt regressavtal att regressav1alet ska ersätta nuvarande regressavtal, benämnt "AV1al", daterat med början den 7 maj 1993 att med Kommuninvest i Sverige AB ingå avtal gällande Tranås kommuns ansvar för Kommuninvest i Sverige A8:s motpartsexponeringar avseende derivat att bemyndigar kommunstyrelsens ordförande och ekonomichef i förening att underteckna ovan angivna avtal för Tranås kommuns räkning. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta i enlighet med arbetsutskottets förslag. Expedieras till Kommunfullmaklige J u s t ~ re.s sign J / ( / : ".-,/\ v, Uldragsbestyrkande

2 S~~\ANTRÄDESPROTOKOll Sammanträdesdatum TRANAs KOMMUN Sida 8 (45) KOMMUNSTRYRaSENS AU 99 D /11 förtyd igande ansvar för medlemmar i Kommuninvest Ekonomichef Rosie-Marie Fors redogör för ärendet. Två nya avtalsförslag har upprättats mellan Kommuninvest i Sverige AB, Kommun!nvest ekonomisk förening och medlemmarna i Kommuninvest ekonomisk förening. Avtalen berör regress m.m, och kommunernas ansvar för Kommuninvests motpartsexponeringar avseende derivat. Avtal om regress beskriver medlemmarnas inbördes ansvar och hurproceduren ser ut om krav på betalning framförs. Avtalet ersätter nuvarande avtal. Avtal om ansvar för motpartsexponeringar beskriver medlemmarnas ansvar mot Kommuninvest och ersätter nuvarande klausuler i lönehandlingar. Ändringarna i avtalen innebär inte något utökat medlemsansvar. Sen solidariska borgen innebär redan idag ett totalansvar törverksamheten. Anledningen till förändringarna är att förtydliga medlemsansvaret. Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att med Kommuninvest ekonomisk förening och medlemmarna i föreningen samt Kommuninvest i Sverige AB ingå nytt regressavtal att regressavtalet ska ersätta nuvarande regressavtal, benämnt "Avtal", daterat med början den 7 maj 1993 att med Kommuninvest i Sverige AB ingå avtal gällande Tranås kommuns ansvar för Kommuninvest i Sverige AB:s motpartsexponeringar avseende derivat att bemyndigar kommunstyrelsens ordförande och ekonomichef i förening att underteckna ovan angivna avtal för Tranås kommuns räkning. Expedieras till Kommunstyrelsen Justeraressign l / ( i v. "...-1 "'- 1 v ~/

3 o TRA S IMMUN KL-Förvaltnin en TRANAS KOMMUN Ank...~~ 1f..:.~~:. r.~... Dm: Z /f).1 Tt -i; i. Datum: Handläggare: Rosie-Marie Fors Sammanfattning av det förtydligade medlemsansvaret från kommuninvest Två nya avtalsförslag har upprättats mellan Kommuninvest i Sverige AB, Kommuninvest ekonomisk förening och medlemmarna i Kommuninvest ekonomisk förening. Avtalen avser Avtal om regress m.m och Kommunernas ansvar för Kommuninvests motpartsexponeringar avseende derivat, avtalen medföljer detta dokument som bilagor. Avtal om regress beskriver medlemmarnas inbördes ansvar och hur proceduren ser ut om krav på betalning framförs. Det ersätter nuvarande avtal. Avtal om ansvar för motpartsexponeringar beskriver medlemmarnas ansvar mot Kommuninvest och ersätter nuvarande klausuler i lånehandlingar. Ändringarna i avtalen innebär inte något utökat medlemsansvar. Den solidariska borgen innebär redan idag ett totalansvar för verksamheten. Anledningen till förändringarna ärattförtydliga medlemsansvare1. Förslag till beslutsformulering i kommunfullmäktige Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att med Kommuninvest ekonomisk förening och medlemmarna i föreningen samt Kommuninvest i Sverige AB ingå nytt regressavtal. att regressavtalet ska ersätta nuvarande regressavtal, benämnt "Avtal", daterat med början den 7 maj attmed Kommuninvest i Sverige AB ingå avtal gällande Tranås kommuns ansvar för Kommuninvest i Sverige AB:s motpartsexponeringar avseende derivat. att bemyndiga kommunstyrelsens ordförande och ekonomichef i förening att underteckna ovan angivna avtal för Tranås kommuns rakning. Tranas Kommun,:,!,o " 'J: Stadshusel lfn +46 (0) SE Tranås fax+46(0) V.v.IW.trana s.se tranas.se

4 r KOMM INVEST Svenska kommuner och landstmg I samverkan l ~.. ~. ":J, j:\j UN KL- _.. r\j(... l ing n Ank.. g:(t:r.~...~... Örebro den 4 maj 20 Il Onr..., ~ c;- /1r- -(. Med lemmarna i Kommun invest ekonomisk förening Kommunstyrelsen Landstingsstyrelse n Tydligt medlemsansvar - Avtalshandlingar för utbyte! Dessvärre måste vi återigen kontakta er medlemmar och meddela att det, i vecka 15, utsänd a materialet gällande "Tydligt medlems ansvar" inte var helt korrekt. På grund av tryckfel måste vi därför ersätta de två tidigare utsända avta len ("Avtal om regress m m" samt "Kommunernas ansvar för Kommuninvests motpartsexponeringar avseende derivat") med nya. De nu översända avtalen har naturligtvis samma lydelse som i stämmobeslutet den 7 april För undvikande av förväx ling har vi på de nu utsända korrekta avtalen, längst ned till vänster på varje sida, skrivit: Cd v s stämmodatumet). De tidigare utsända avtalen ska ni makulera. Utby tet av nämnda avtalshandlingar har inge n påverkan på övriga handlingar i ärendet eller på handläggningen av detsamma. På förekommen anledning vill jag understryka att respektive fullmäktiges beslut i ärendet ska vara fa ttat senast den 31 oktober i år. Vi beklagar i högsta grad det inträffade och hoppas att det inte ställer till alltför stora besvär för er. Har ni några frågor e d så tveka inte att höra av er till undertecknad per mail, noran.m att eller telefon Ol KOMMUNINVEST EKONOMISK FÖRENING /} /" / '/ ~I'fdm~ Göra Mattsson Bilagor "Avtal om regress m m", i två origi nal på arkivbeständigt papper "Kommunernas ansvar för Kommuninvests motp artsexponeringar avseende derivat", i två original på ark ivbeständigt pap per Kommun l nv esl i Sv erig e AB {pubt), Org nr: Styrelsens sate: Örebro Kommuninvesl Eko nomisk föreni ng. Org nr: Styrelsens säte. Örebro Kommuni nve sl Fastighets AB. Org nr: Styrelsens säte- Örebro Postad ress: Box Örebro : Besöksadress: Fe ixhuset. Drott nmggata n 2 Tel: ' Fax: E posl. förnamn Interne\: ninvesl. se

5 KO 'lt\llji ( I{ A A IS ra R FÖR KO 'I i\iotp RTSEXPON RINGAR.AVSE B KGRV D Kommuninv st i Sverige AB "Kommuninvesi' är ert helägt dotterbolag til Komrnu invcst ckoncrnis förening ("För.ningcn" ). Före ingen ägs i sin [ur av de kommuner och lands ing SO I11 är medlemma r i föreningen t"kom m unern a" ). Kommuninvcsts verk nrn hct går ut P:I att erbjuda r orn rn unerna o ika ty er av finnnsizringslösningar. För d CIlJ än amåi [inansicrar Kornrn uninvest sill verksam het resvensk och internationell kapita lmarkn ad. I sy e att \ 11 prät hålla en god betalningsberedskap och för au möta Kommunernas kom mande lånc eho ', place as en el av J e upplånade me len i en likviditetsreserv bestående av lika finansiella in. In iment. J sy fte all begränsa de marknadsrisker so m upps lår som el. följd, v.ommuninvcsts upplöning och urianing samt J lacer ing: r - likvida medel, ingår K ommuninvest olika typer av riskhantcringsinstrumeut i form av deri -atkonrrakt. Samtl iga K rnmuner har ge nom en särs.ilt tec.nad förbin c lse i ngått ett solida iskt borgensansvar för dc förpl i.telscr S0 111 Korurnuninvest har ingått eller kornme r att ingå. Borgensåtagandet omfattar samtliga Komnu minvests förplik telser, Orh således även Kall u invests förp i.telser cnliut d riverkontra.ten. Användningen av d rivarkontrakt innebär en risk roratt motpart -ninie kan ful lgöra sina åtaganden, )enna ris ' omfattas inte a ' bl rgcnså ' gandet urar har hittills reglerat. i dc re 'erser som de låntagande Kommunerna skrivit 11I1 c1 r i sambane med lip lagande av ån från Kommuninvest. Avsik en med d Ct13 avtal är att ersätta vad som anges i Kommunens reverser om övertagandet av exponeringarna för le fin siella in trurn en som teck rats med all c ning av Kommuninvests r fina nsiering. Vidare reglerar dcuj avtal hur lessa riske r ska fö rdelas l eträffan dc e der ivatkornrakt som har ing åtts i samban d med de placeringar i finan s! Ila instrument som Kommuninvcst gör vid förvaltningen a ' likviel it ' lsrcservcn. 2Q1 1-Q4-07

6 rdetta avtal ska nedanståc ck egrcpp ha följan le innebörd. " :xpouer ino" "Kommu nen" "Klin n uuinvesr" "Placer tngsporrföljen",. pp lånir gspo r fi)jjc II O' utgörs av ler belopp Sl l11 Kommuninvcsts motparter i dc derivatkonlm'' t som KOl11n uninvest från tid till annan ingår har alt betula till K»nmuninvcst. avser undertecknad OIl1InUIl eller' landsting av T f Kommuninvest i Sverige A ugörs av dc Inansiella instrument som Kommuninvest inne tar ch som utgör fö rvaltni g a, d t kapita l i Upplån.ngsportföljen SOll inte blivit föremå l för utlåning. utgörs av samtliga e l cdel som frän tid till annan upplånats av Komnu ninvest. "U Il: ni ngs portföjjen" utgörs av sarn tliga dc mc l ~ j rom frå n lid \11 \ an an utlånats av K ornmuni nve L 70,,-04 07

7 .1 KO M JLJ NI NVESTS,!: AGA D ' Korm nuninvest inar sig härmed att i) bedriva verksamheten p; en ris ' nivå som inte överstiger vad som utgör tillåtet risktagande för Kommuner, ino: ram ' Il för den kommunala komp ensen. ii' en bart ingå derivat rontrak t med et huvudsakhua syftet alt minimera riskerna i verksamheten. iii) när sa bedöms möj ligt, beg 'änsa Exponeringarna genom alt Kommuninvcs s motparter eller annan. ställe säkerhet. iv) i en från affä 'sverksarnhcten skild fu nktion, granska nya motparte r samt löpande fö lja up dc motparter som god känts. v) följa de rutiner so m tillsy smyndighet, andra myndighete ~ ij 1I1 1 marknaden i ö -rigt illärn p: r för at löpande övci 'aka och kontrollern 1::, poneringarnas u vec kling. vi) minst två gånger årligen. samt vie! begära: Ii-ån Kommun, lämna bes d UI11 KUll munen s andel :1\ ans 'aret för Expone ringarna. Kornmuninvests åtagande enlig denna punkt 3. \ utgör inget villkor för att Kommunerna ska uppfyll' sina åtaganden enligt etta avtal. 3.2,'ND Begrä II snin a \' Expon ingar Dc Exponeringar som avses i dc na punkt 3.2 är dc Exponeringar som ianförs ill Cllånil l ~ P O Tlf't1jCIl s; mr dc Exponeringar som avser den del ' v Uppl ånings ortföljen som igger tili grund för Utlåning. penfö ljen Exponeringarn a hänförs till den del av Upplåniugsportföljcn som ligger till grund för UtlåningsportföJ jcn genom e beräkning av hur. l r andel av U, plåningspo rtföljen s 111 iir l [lånad. Åtaga n et enligt pui "1 3,2.2 avser den pro! ortionerligt beräknade andelen av J ~ orala Exponerin gar S( 111 a ' er Upplåningsportföljen enligt de beräl ningar ~ m anges i töregåend e stycke, samt dc Expor eringar som <IV S 'r 'tlåtungsportfö ljen Kommunens åta zande Kommunen åtnr ~i g härmed uti svara för de Expone ringar som a 'ses i PUIl ' I Kor imunens åtagande s 'a häl' id begränsas iii den :1 1 d I av de aktuell a Exponering arna S( Il morsvarar de andel som K OJ ununen än utgö.. av Utlånings] ut följ en. 2(1 1'

8 Vid bestämman et av Kommunens lån enligt vad som ange: j föregående stycke medräknas även Komrn uninvests ut I< ning till, ndra för vilka Kommunen har tcc 11m borgen. ~.3 " OiVl l l L NENS A GAA O ~ A V E I~ I DE lppl ' I G POR' "FÖ LJ '-. v Begräns ning av Ex poneringar Dc Exponeringar som a -scs i denna punkt 3.3 är de Exponeringar som hänförs iil] I n del av Up] l ånings rortföljco som inte ä utlånad" Exponeringurna hänförs till den dl'! a.. Upplåningspe t fö ljc n som inte är utlånad genom en beräkni g av hur stor andel av Uppl ån ingsport.öljen som är utlånad. Åtagande enlig t l unkt avser den proportionerligt berä ' Ilade and len av de totala Exponeri ngar som avser Lpplåningsportföljcn enligt de berä.n ingar som, nges i föreg ående stycke Kommunens åtaga nde Komrn men li tar ~ i g härmed att svara for do. Exponeringar som avses i punkt 3.3.1_Kommunen åtagande ska härvid begränsas till den andel av de aktucl a E p neringarna som motsvarar ( en ande som Kommunens insatskapital utgör av det totala insatskapital t i Korrmum invest ekonomisk förening. 3.4 KO. 'H I UN ENS A T A G.:\I ~ D E A VS ;" E:. DE PLAC ERI "GSPO HTFÖL.J, N Beg r änsn! g av :'...por erinsar Dc Exponeringar som c vses i e m a punkt 3.4 är de Ex Jc n CfII gur _o 11 hänför.' till Place 'inu "portföljen Ko mmu ens åtaga nde Kommunen litar sig härm d att svara för c Ex en eringar som avses i pun k! 3A.i. Kommunen ' åtagande ska häl' id b.gränsas till elen ande l av de aktuella Exp l erinua ;\ : 0111 mot varar den andel som Kommunens i risar 'kapital utgör av det tota el insats 'a pitukt "K ommull in 'est ekonomis k fö rening. 4. TlOP 'KT FÖR BETA i'l I 'G r ornm unen fö rbinder sig at t, på ( ommunillv 'st. anfordran, till j " omrnuninxest utge dc belopp som Kl 1l111JU nen enligl detta a vtal tagit sig au sv, r för cz ",

9 5. AV. LSTID O C H UP P De ta avta löp r tillsvi are. ' mmuncns åtagande enligt detta avta l J an inte sägas upp elle på al nar säl återta s ut, fl Kommuninvests medg ivan e därti ll. r de l fall Kommunen ' evilj as utträde '[h' på a mat sålt uppl ör att 'ara medlem. Kornrnu inv c ' l ekonomi k för ning s Kommunen ort att svara föl san hg. åtaganden som T ommunen vi liden för utträd hade al svara Iö r eniigl detta < vtal. Avt l t : ka llj1p h" ra d å KI)l imuncns samt Iiga t taganden löpt H. 6. J;'ÖRH,' L AJ DE TI L i l';dra AVT A L [ det fall Kommunen tidigare ha utfärdat reve s till K rnmuninvcst sa.ka detta 3\ tal r 'till, -ad som ' revel'. ens övriga vill '01', först och andra stycket, studgas avse I1 J ~ Kommuner. ÖV rtagandc a Kornm niu -csrs skyldigheter, rän ig icre ocl e PQ cringar, 7. l! DRI I Detta avtal ka e dast U dras genom skriftlig :iv renskomruelse I ellan Kornmunin 'C. ch I' ommunei. T ILLÄl\ PLlG LAG Tolkning och tillämpning av detta avtal : \... (1 ske enligt s,'ensk lag. Ort och datum - '- - -._ t\amll pa kornmun. lan. ting Örebro en '( llu u uniny stå y<'rig A _ Namnu ndcrsk n ner.._---._ - -"- - Namnunder.krift er _.._-- - arnnförtydliganden j iurnnfö._-- - 'dligandcn - - _ _._-----_._ _.._._ _.,,--- -_._..-_._._ -- TIl '1 Tile! T itel Ti tel ;

10 Mellan Kornrnuninvest j Sverige AB. Ko muninvest ekonomisk to rening och medlemmarna i Ko ununinvest ekonomisk förening har träffars öljandc A T AL O '1R. GRE " 1\1. '1 1. Bakgrund Kommu ninvcsi i Sverige AB C'KomlTI uninvesf') är ett helägt douerbc lag till Kornrnuninves ekonomi' k förening ("Fö -eningen"). :'örejl ingcns med lemma igörs av kommuner och landsting ("Kommunerna"), Kommuninvests verksam het består främst i al erbjuda Kommunerna o i a typer av i na rsieringslösningar. För detta ii darn ål lånar Korn rnuninvest up ru edel på den svensk:. cc l intern: tionolla kapitaln ar naden. J sy te att upprätthålla en god betalningsberedskap och för att m..ta Kommu nernas ro rnande nebchov, ånar Korn rn uninvest upp mer iedcl än vad om vid varje ti lfällc låna: II I till KOnll11L nerna. e överskj Ilande medlen placeras i en ikvi liretsreser r, Samtliga Kommuner har, i... rlighet med Föreningens stadgar, genom en sä. kilt teckr ad förbindelse ik lätt sig ett solidariskt bor gensansvar för samtliga de Iörp iktelser som Kommuninvcst nr ingått och kommer <lit ingå ("Bl.' rgens 'ör bindel: en"), Enligt.olagson ningeu för Komrnuninvest samt tadgarna för För nin en, skall verksamheterna bedrivas inom ramen för lien kom munala kompetensen, Därigenom är risktagandet i verksarn h ten a begränsade på motsvara nde sär: som gäller för Korum nem. Den gr ridl äggande synen på risk regleras ; ägardirekti 'en som är beslutade uv 'öreuingen. Vidare arhctar Komrnuninvesr med olika. <y elssystern ' syftar til! Ull Pl in ka riskerna för att någon av Kommuninvests b rgcnärer framställer al sprak en lig B orgensförbirideisen. Sy ft et me detta avta "'Regrcssa 'ta! t") är attreglera ict inb ördes an varet mellan Kommu nerna on "ornmuninvests borgeniirer skulle fram ställa anspråk genrerno t någon eller några av Kommunerna en ligt Bo.gcnsförbindclscn ,(

11 2. Definitioner I Re gressavtalet ska l ne anslående eg repp ha följan le inneb örd. "Borgen är" Borgenär som framstä lt 'av enligt Borgensförbin clse. "Borgen 'för bind I e l " Den a 'Koml merna tec.nadc solidariska propiicborgen. "Borgen. I omrnun Ko 1J11U n ller lan Is ing mot -ilke km l enligt Borgensförbinde sen fram. tällts. D CI krav som Borgenär fr amställer enlig Borgensförbindelsen mot en "Br'sten" Kom LUl. Skall ha den betydelse som fram går ZL\ ' pun.ten 3A, ".J k -iditetsdelen' Skal] la den ic tydel se som fram går av punkten 3.3. " Li viditetsrescrven" en de! av U pl ånings] ortföljen som inte utgör Utlånin ~ s p or t fö lj ~I1, "L ånede n" S 'all ha den betydelse "om framgår av punkten ~. 3, "Uppl ni ugsport öljen" Samtliga medel som från rid till annan Ul l lånars a ' Kornrn uninvest. " Utlåningsportfölj en" Samtliga medel som f ån tid till annan utlånats av K omm uni nvest

12 Inbö rdes 3 IS 'ar någon av Kormnuninvcsts borgenärer framställer kmv 111igt Borgensför indelsen gentemo i ågon av Kommur erna skal l fä [ande gäll a. 3.1 Om rg nskrav framställs mot Borgenskommun skall Borgenskommun en genast, eddela Korm nuninvest. Kcmu urnnves r skall ä sn: f t som möj ligt dock senast inom en vecka från mottagandet av mc dc andct, informera Borg.nskor ununen om Kommunin st har n ågot invändning mot Borgenskravet el! er om de l saknas inväl dning däremot. Skullc Kom muninvest ar se al t det films gru el för invändn ing skall Kornmuninvest bistå Borgenskommunen med bestridande av Borgen skravet. Borg nskornm un sk' I inte betala innen Kornmuni ivcs mc Idelat huru rida invä ndning mot Borg ns kravet finns, inklusi 'e kviu ningsinvändning. amt att h loppet stämmer. 3.2 Korn muninv st skall, såvida Komrnuninvest inte framfört någon invändn ing enligt um kten 3.J. senast på fö rfallor ogen erlägga l etalni 19 t; II Borgenären en igl Borgenskravet. eller - om betalning redan har erlagts av Borzenskommunen - till oruenskornnumen. Om ornrnun in 'est sak ar förm åga att erlägga ful beta ning enligt Borgenskravet ska I Kommuninv slge nast underr ätta Borgens kornmun n om Je ta och samt" ligt, efter vederb örlig berä kning, "kril l: igen ar mada Kommunerna att erl ägga betalning III d ett belopp mol varande deras respektive ande lar av Borne ~ I ' ''' vet bcräk udc en!igl punk en 3.3 ned an. 3.3 Kommun ma skall å sätt och tid som ang s i I'omrnunin 'ests anmodan en ligt punkt ' n 3.2 o an l c ' la sina respektive an, clar avel ' 11 del av Borgenskravet som Kommu ninvcst inte kan täcka. b ' raknade eniigl Iledan. Borgenskravet skal l vid beräkningen delas upp i två delar, en del s m motsvarar den ande som Utlåningsportföljen utgör av L J plåningsporrföljen C U li1cdd n") och en dc som motsvarar den andel som Likv id itetsreserven utgör av Upplåningspe tföljcn CLih iditet.dclcu"). 3.3.i Dc Kommun r som har lånat medel Irå \ Ko rnmuninvest skall l ctala en undel av Lånede t n motsvarande den ande son deras respektive lån utgör av Utlåningsport följen Vid b -stämmande av Kommuns lån enligt pun "ten _.3.1 medräknas j Vl: 11 Kommuninvests utlåning till andr fö vilka Kommun n har tecknat annan borg n än Borgen sför oi ndelsen. l dc!,.: Il fler Kommuner tcc.nat så dan annan borgen för 20 1'\

13 sarruna juridiska en het skull lånebeloppet fördelas efter antalet borgensmän il Il n det medräkna Samtl iga Kommuner skall betala n andel av Likviditet delen motsvaran ; d n andel 'om respektive Kommuns in ruskapital utgör av det totn!a insatskapitalet i F öreningen. Sam tliga b räkningar enl igt ovan skall kc 111 d ngångspu kl fr' n den tidpunkt som Borgenären har ramställt sitt krav. 3,4 Om lågnn av Korrim inerna i l kan erlägga hela eller delar av sin eller sina andelar ' v Borgenskravet berä enade enligt punkten 3.3 ova C' risten") skal denna kornmun genast skriftligen 11 ddela Korn muninvc ' t detta. Kommuninvcsr skall därvid genast anmoda samtliga övriga Kommuner att edil' gli en andel av Bristen motsvarande den andel som respekliv Komm uns insatskapital utgör a i de. tott la insatskapitalet j Förening n. Kommunerna skall erlägga betalning på i anmodan angivet sätt och tid, 4. Av alst id oc h upphörande 4.1 Detta Regressavtal löpet tillsvidare. Kommunernas och Kommuninvests åtaganden enligt cle ta Regressavtal kan inte sägas LIp eller på ann al: säll åte rtas utan överens] ornm else m lian Kom lin ~ na och Kom runinvcst. 4.2 Om deua Regressavtal sägs upp j samband med att Kommun beviljas ull äde eller pil annat sätt upphör att vara medlem i F ö eningen, ska J dock egressavtaler i ti llämpl iga delar fortsätra att gäll fö s ådan förnli telser som avgåe de Kumm 1 allriä m ha ' a ll svara för enligt 'ad SOI11 fraing år av Föreninge ns st' dgar. Geno m undertecknande 3 \ ' delta Regressavtal bekräftas Kommuns ansvar enligt vad som fr rngår av Föreningen s stadgar avseende upph örande av cdk 111, kap i Föreningen och av, eende Borgensfö rpliktelsens til ämpning \ id upphörande av medlemskap. 4.3 Efter utträde e ler uteslutning fl-ån Föreningen skall vid berä 'Hinn av elen avgåen de Kommunens ansvar enligt detta Regrcssa tal den avgåei de Kommunens andel av del totala insatskapitalet i :örenill gcn b räknas so l ( In den avgae nde r ornmunen ::il tjämn t va medlem i Föreningen. lid såd: berä ening skal I den :1 'oående K OJ11Il1\I11t.: II S ins skapits l, s m det sag ut vid avg ången ur Föreniugen, lägg a.. till Föreningens totala insatskap ital. 5. l\ cddela nde n :.l Med el, n el. so. skickas ' niig bes än mc. crna i Regressavtal ~ t skall skickas skriftligen via fax, hu I. rekommenderat brev eller e-post till dc faxnu mmer. <1dresser eller c-postadress r SOl l framgår av Bila ' 3 l " {

14 Sam tliga parter till detta avtal åtar sig att snarast meddela övriga parter vid ändringar av dessa faxnummer. adresser eller c-postadrcsse. 5.2 Tid sfri ster Iör anm odningar en igt Regressavn let skall börj a löpa frå n dagen daanmodan mottagits. Ett medde lart le sänt med fax eller e-post skall an es m itaget sarnn <l ag föru tsatt att d,r kommit mot tagaren ii lll anda i läsba r form. Ett meddelande sänt med bud sbl! anses moltaget vit de faktiska a\ lämriandet. En meddelande sänt 'ned rekc rrncnderut bre I skall, nses mottaget då mottagaren kvittera 11evet, - Tt medde ande som läninats efter eller p5 dag s m inte lir arda T : kall anses ha anlänt nä tföljande vardag. 6. Ränta 6.1 J det fall orgenskornrnunen hm' betalat Borgenären och någon annan Kommun inte har fullföljt sin skyldighet ; t t erlägga beralniuu enligt punkten 3.3 o 'al ska ll Borgenskommur en ha rätt till dr öj smålsräru a frå n denna Kommun på det belopp som är obetal. År ig dröjsmålsränta skall utgå på beloppet mots varande åtta ~ recent över vid varj e lid gäl]; nde referensr änn enligt rä telagen fr ån fö rfallodagen för annan Ko r lu ns he alnin g enligt punkten 3.3 ovan til dess be alning : kel' eller bristtäckning enlig punkten 3.4 sker. 6.2 I et fall... onunun inte betalar enligt punkten 3.4 skall dc övrige Kommuner som bar täckt Bristen ha räu till dr öjsm ålsränta motsvarande lad som sägs i puu 'ten 6.1 ovan från den Ii punkt som betalning av Bristen skett till dess den brists nde Kommunen betalat. 7. Ikraf tr ädande D ztt: Rcg es l. \ ' aj skallt riida j ' aft den dag samtliga Kommunerna und rtcc enat [3i lagl och ersätter därme d tidigare ' igån g t gres.'a,rr, I. benämnt "Avtar ', dat rat med örjan den 7 l aj N..' illkomna Korn mu er ti!lträd r Regressav alet genom all 1Inderte ckna BiJ m~ a ;\ndr'ng Regressavtaler kan endast ändras geno m skriftlig överenskommelse 1l1l:'1I, Il Korn rnuninvest, ör -ning ' Il och Kommunern a. 9. F öreni 1gens fl llgör a nde av vis a åtaganden I le fall K mm ninvcsr på grund av obestånd, ikvidation eller liknande situation inte kan fullgöra sina åtaganden el l i ~ t Rcgrcssav alet skall s, långt som möj ligt dessa åtaganden. med undantag ör Kommuninvcsts bctalningsansva -, fullg öras av Föreni gen

15 o. vi stiösning Tvister i anledning av detta Rcgressa 'tal ska ll slutligt av 'öras geno m kiljedon en ligt Skiljedo rnsregler för Stockholrns Handelskammar s Skiljedomsinstitut. Skiljenärn nden skall bestå av tre skiljem än och sä ' t för skiljeförfarandet skall vara Stock ho lrn. Undertecknande skall göras i separat handlin r beteck nad till dc ua Regrcssavia l Q7

16 BI AGA l TILL REGRESSAVTAL Genom att unde rteckna detta a 'tal ingår nedanstf ende Kommun etta Regressavtal som reglerar hur ansvare för det solidariska borgensåtagandet som medlemmarna i Kommuninve: L C conorn isk förening tecknat för K omrnuninvest i ~ verige AB:s nu.arande och framtida förpliktelser skall förd elas mellan borgensm ännen _..._ -_.-- _._..- - _.._._...-._._-- - _. Ort och datui -- - "- - -._._-_....._ - _......_._ amn å kommu n/la: dsting Örebro len Kum rnunin vest i S 'erige B - - _..._....._--_._.._ _.._..._-_....._ ---_..._ _...._-_._._ - Namnunde rskrifter Namnunders -rifl "r _ _._.._.._-- _._ - _._ - - Narnnförrydligand "n arnnförtydliganden _._.._ -- _._- Titel Titel Titel T Ie! esö ksa r s" Fenixhuse t. rotminggatan 2. Orebr - _.._--_..-._ - _._.-._ _. Postadres ~ Box l 42 Örebro E-pl.lsta tress offic (i:t konununinx.st.se

Förtydligande ansvar för medlemmar i Kommuninvest

Förtydligande ansvar för medlemmar i Kommuninvest rn Samman trädesdatum TRANAs KOMMUN 2011-05-18 Sida 8(45) KOMMUNSTRYRElSENS AU SAMMANTRÄ ESPROTOKOl l s 99 Dnr 215/11 Förtydligande ansvar för medlemmar i Kommuninvest Ekonomichef Rosie-Marie Fors redogör

Läs mer

Regressavtalets lydelse framgår av bilaga 2, och garantiavtalets lydelse framgår av bilaga 3.

Regressavtalets lydelse framgår av bilaga 2, och garantiavtalets lydelse framgår av bilaga 3. Bilaga 1 till Dnr LD 11/01374 CDiLAGA LS %129 Bakgrund Medlemmarna i Kommuninvest ekonomisk förening beslutade vid stämman 2011 att medlemmarna ska ingå dels ett förtydligat regressavtal som ersätter nuvarande

Läs mer

Mellan KOlnmuninvest i Sverige AB, KOlrununinvest ekonomisk förening och lnedlemmanla i Kommuninvest ekonomisk förening har träffats följande

Mellan KOlnmuninvest i Sverige AB, KOlrununinvest ekonomisk förening och lnedlemmanla i Kommuninvest ekonomisk förening har träffats följande Mellan KOlnmuninvest i Sverige AB, KOlrununinvest ekonomisk förening och lnedlemmanla i Kommuninvest ekonomisk förening har träffats följande AVTAL OM REGRESS M.M l. Bal{grund I(ommuninvest i Sverige AB

Läs mer

Beskrivning Nedan lämnas en ärendebeskrivning på förslag av Kommuninvest.

Beskrivning Nedan lämnas en ärendebeskrivning på förslag av Kommuninvest. u~~~~ Bilaga KS 2011/162/1 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING Kommunstyrelsen Kommuninvest - tydligt medlemsansvar Inledning Kommuninvest ekonomisk förening har vid den ordinarie stämman den 7 april 20 Il beslutat

Läs mer

Mellan Kommuninvest i Sverige AB, Kommuninvest ekonomisk förening och medlemmarna i Kommuninvest ekonomisk förening har träffats följande

Mellan Kommuninvest i Sverige AB, Kommuninvest ekonomisk förening och medlemmarna i Kommuninvest ekonomisk förening har träffats följande Mellan Kommuninvest i Sverige AB, Kommuninvest ekonomisk förening och medlemmarna i Kommuninvest ekonomisk förening har träffats följande AVTAL OM REGRESS M.M 1. Bakgrund Kommuninvest i Sverige AB ( Kommuninvest

Läs mer

Tydligt medlemsansvar - Kommuninvest. Dnr KS 2011-216

Tydligt medlemsansvar - Kommuninvest. Dnr KS 2011-216 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2011-09-20 FALKENBERG 290 Tydligt medlemsansvar - Kommuninvest. Dnr KS 2011-216 KS, KF Beslut Arbetsutskottet föreslår

Läs mer

Sammanträdande organ. Tid Onsdag den 31 augusti 2011, klockan 8.15 Plats. Kommunstyrelsen. KTS-salen, Vita Huset SAMMANTRÄDESHANDLINGAR

Sammanträdande organ. Tid Onsdag den 31 augusti 2011, klockan 8.15 Plats. Kommunstyrelsen. KTS-salen, Vita Huset SAMMANTRÄDESHANDLINGAR SAMMANTRÄDESHANDLINGAR TILL KALLELSE Datum KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN 2011-08-23 1 Sammanträdande organ Kommunstyrelsen Tid Onsdag den 31 augusti 2011, klockan 8.15 Plats KTS-salen, Vita Huset SAMMANTRÄDESHANDLINGAR

Läs mer

KOMMUNERNAS ANSVAR FÖR KOMMUNINVESTS MOTPARTSEXPONERINGAR AVSEENDE DERIVAT

KOMMUNERNAS ANSVAR FÖR KOMMUNINVESTS MOTPARTSEXPONERINGAR AVSEENDE DERIVAT KOMMUNERNAS ANSVAR FÖR KOMMUNINVESTS MOTPARTSEXPONERINGAR AVSEENDE DERIVAT BAKGRUND Kommuninvest i Sverige AB ("Kommuninvest") är ett helägt dotterbolag till Kommuninvest ekonomisk förening ("Föreningen").

Läs mer

Stadshuset, Vimmerby, måndagen den 30 maj 2011 k1.18.30-22.35. Se särskild närvarolista, s 2.

Stadshuset, Vimmerby, måndagen den 30 maj 2011 k1.18.30-22.35. Se särskild närvarolista, s 2. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2011-05-30 Sidnr 1(2) Plats och tid Beslutande Stadshuset, Vimmerby, måndagen den 30 maj 2011 k1.18.30-22.35 Se särskild närvarolista, s 2. Närvarande ej tjänstgörande

Läs mer

Ks 74 Au 70 Dnr 12/2010-106

Ks 74 Au 70 Dnr 12/2010-106 ARBOGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2010-05-31 Blad 8 Ks 74 Au 70 Dnr 12/2010-106 Kapitaltillskott till Kommuninvest ekonomisk förening Från Kommuninvest ekonomisk förening

Läs mer

Stadgar för Kommuninvest ekonomisk förening

Stadgar för Kommuninvest ekonomisk förening KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING C 10 1(1) Gäller från Diarienummer 2011/387 Antagen: kommunfullmäktige 2011-10-31 102 Fastställd av ordinarie föreningsstämma i Kommuninvest ekonomisk förening 2009-04-02 Stadgar

Läs mer

Beredskapsavtal. Fastigo Fastighets, Sif, Ledarna, CF, Sv Arkitekter, SKTF. Giltigt från 1990-01-01

Beredskapsavtal. Fastigo Fastighets, Sif, Ledarna, CF, Sv Arkitekter, SKTF. Giltigt från 1990-01-01 Beredskapsavtal Fastigo Fastighets, Sif, Ledarna, CF, Sv Arkitekter, SKTF Giltigt från 1990-01-01 Förhandlingsprotokoll Mån da gen den 1 juni 1987 med ändringar onsdagen den 24 juli 1996 Par ter Fastigo,

Läs mer

Bekräftelse av borgensförbindelse av den 15 november 2004 - Kommuninvest

Bekräftelse av borgensförbindelse av den 15 november 2004 - Kommuninvest KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 24 mars 2014 10 Paragraf Diarienummer KS-2013/1642.185 Bekräftelse av borgensförbindelse av den 15 november 2004 - Kommuninvest Kommunstyrelsens

Läs mer

OBS! Handlingen sparas och medtages till KS och KF! Sammanträdande organ Kommunstyrelsen Tid Onsdagen den 24 februari 2010, kl. 8.

OBS! Handlingen sparas och medtages till KS och KF! Sammanträdande organ Kommunstyrelsen Tid Onsdagen den 24 februari 2010, kl. 8. KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN SAMMANTRÄDESHANDLINGAR TILL KALLELSE Datum 2010-02-15 Sammanträdande organ Kommunstyrelsen Tid Onsdagen den 24 februari 2010, kl. 8.15 Plats KTS-salen, Vita Huset Ärenden till

Läs mer

Sammanträdesdatum 2013-11-12. Förslag till beslut om att ombilda Vafab Miljö AB till kommunalförbundet VafabMiljö

Sammanträdesdatum 2013-11-12. Förslag till beslut om att ombilda Vafab Miljö AB till kommunalförbundet VafabMiljö ARBOGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2013-11-12 Blad 21 Ks 142 Dnr 122/2011-106 Förslag till beslut om att ombilda Vafab Miljö AB till kommunalförbundet VafabMiljö Från

Läs mer

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING. om genomförande av ett fördjupat samarbete om tillämplig lag för äktenskapsskillnad och hemskillnad

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING. om genomförande av ett fördjupat samarbete om tillämplig lag för äktenskapsskillnad och hemskillnad EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 24.3.2010 KOM(2010) 105 slutlig 2010/0067 (CNS) C7-0102/10 Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om genomförande av ett fördjupat samarbete om tillämplig lag för äktenskapsskillnad

Läs mer

Ärende 20. Särskild kapitalinsats till Kommuninvest i Sverige AB

Ärende 20. Särskild kapitalinsats till Kommuninvest i Sverige AB Ärende 20 Särskild kapitalinsats till Kommuninvest i Sverige AB Tjänsteskrivelse 1 (4) 2015-07-06 KS 2014.0374 Handläggare Christian Westas Till Kommunfullmäktige Särskild medlemsinsats till Kommuninvest

Läs mer

KUNGL ÖRLOGSMANNA SÄLLSKAPET

KUNGL ÖRLOGSMANNA SÄLLSKAPET KUNGL ÖRLOGSMANNA SÄLLSKAPET N:r 5 1959 Meddelande från Kungl. Orlogsmannasällskapet Nr 4/ 1959 Ordinarie sammanträde den 1 april 1959. ( Ctclrag ur protokoll'l l. Valel es t i Il förecl ragan el e i vetenskapsgrenen

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2011-09-12 19 Sida Kf Dnr 41/2009 012 Skolverksamhet i Högsjö Kommunstyrelsen beslut Förslag till kommunfullmäktige I enlighet med barn och utbildningsnämndens

Läs mer

Stadgar för Svenska Byggnadsarbetareförbundet

Stadgar för Svenska Byggnadsarbetareförbundet Stadgar för Svenska Byggnadsarbetareförbundet Gällande från 4 juni 2010 (ersätter stadgarna från 16 juni 2006) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Uppgift 3 2 Organisation 4 3 Förbundsstyrelsens säte 4 4 Inträde 5

Läs mer

Material till 2014 års medlemssamråd

Material till 2014 års medlemssamråd Sida 1/1 Deltagarna vid 2014 års medlemssamråd för Kommuninvests medlemmar Material till 2014 års medlemssamråd Under perioden från den 14 januari till den 6 februari 2014 genomför vi samrådsmöten med

Läs mer

Heby kommuns författningssamling

Heby kommuns författningssamling Heby kommuns författningssamling Kommunfullmäktige ISSN 2000-043X HebyFS 2013:22 Infördes i författningssamlingen den 14 februari 2014 Finansreglemente för Heby kommunkoncern Kommunfullmäktige beslutade

Läs mer

Östersunds kommuns Medium Term Note-program om SEK 2 000 000 000

Östersunds kommuns Medium Term Note-program om SEK 2 000 000 000 NOTERINGSDOKUMENT Daterat 2 juli 2013 Östersunds kommuns Medium Term Note-program om SEK 2 000 000 000 Ledarbank: Handelsbanken Capital Markets Emissionsinstitut: Handelsbanken Capital Markets SEB Nordea

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden

Kultur- och fritidsnämnden Kallelse Kultur- och fritidsnämnden Tid: Måndagen den 8 juni 2015 kl. 17.00 Plats: Västra Roten, Kommunhuset Ärenden 1. Godkännande av dagordning 2. Bibliotekslokal Dnr 2015 ULN 007 Föredraganden Kultur-

Läs mer

Ärende Beteckning Förslag. 1. Val av justerare Fredrik Hansson (C)

Ärende Beteckning Förslag. 1. Val av justerare Fredrik Hansson (C) KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Upprättad 2015-02-19 Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträde 24 februari 2015 klockan 10 i Kungsbacka rummet, stadshuset Ärende Beteckning Förslag 1. Val av justerare Fredrik

Läs mer

DAGON. Uh ur 10d$ A. KYLA 1 VENTILATIONSKLAUSUL Fba LoKitst. Bilaga nr 6. Västerbotten 44. avseende kyla och ventilation,

DAGON. Uh ur 10d$ A. KYLA 1 VENTILATIONSKLAUSUL Fba LoKitst. Bilaga nr 6. Västerbotten 44. avseende kyla och ventilation, 31. Mars 29 1:29 Dagan AB Nr. 713 8. 15 DAGON KYLA 1 VENTILATIONSKLAUSUL Fba LoKitst. Bilaga nr 6 1111hbi kro akontrekt nr.---r-rw gl Ian 926-411$ - Västerbotten 44 FigepOrd Donzelle AS Hyrespägt Liber

Läs mer

Tema: möten. I Japan uppskattar man lågriskemittenter. närvaro. Nr 1 / 2011

Tema: möten. I Japan uppskattar man lågriskemittenter. närvaro. Nr 1 / 2011 kommuninvest 25 år Nr 1 / 2011 M E D K U N S K A P O C H I N S P I R AT I O N F R Å N K O M M U N I N V E S T I Japan uppskattar man lågriskemittenter som ser långsiktigt på sin närvaro Kanichiro Hirata,

Läs mer

Kommunfullmäktiges protokoll 2015-03-25

Kommunfullmäktiges protokoll 2015-03-25 Datum: Onsdagen den 25 mars 2015 Tid: kl 19.00 21.05 Plats: Stora Salongen, Folkets Hus, Lilla Edet Justeringsdag: Måndagen den 30 mars, klockan 16.00 Paragrafer: 10-20 Utses att justera: Leif Kinnunen

Läs mer

Kallelse med föredragningslista

Kallelse med föredragningslista 1 av 99 Tomelilla kommun Kommunstyrelsen Ledamöter kallas Ersättare underrättas Tid: Onsdagen den 8 januari 2014, kl. 14.00 Plats: Äppelkriget i kommunhuset, Tomelilla Kallelse med föredragningslista Ärenden

Läs mer

Datum 2011-10-06 FI Dnr 10-4628

Datum 2011-10-06 FI Dnr 10-4628 B E S L U T S P R O M E M O R I A Datum 2011-10-06 FI Dnr 10-4628 Allmänna råd om krediter i konsumentförhållanden Finansinspektionen P.O. Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80

Läs mer