S v en r ap p o r t erar om att man p r eliminärbokat d atumen 2 2 o ch 29

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "S v en r ap p o r t erar om att man p r eliminärbokat d atumen 2 2 o ch 29"

Transkript

1 Medlemsmöte 16/8-08 Bilagor 1 D a g o r d n i n g 2 N ä r v arolista 1 M ö t e t s ö p p n a n d e J o j j e f ö r k l arar mötet öppnat. 2 Fo r m a l i a M ö t e t b eslutar a t t : J o j j e v al s t i l l m ö t esord f ö r ande M ö t e t b eslutar a t t : Li s a v al s t i l l m ö t e s s e k r et erare M ö t e t b eslutar a t t : S v e n o ch J o j j o v al s t i l l j u s t e r a r e. 3 R a p p o rter a) Konsert S v en r ap p o r t erar om stoner/doom spelningen s o m ä g d e r u m 2 3 / 8, allt gick bra o c h s p el n i n g en gi ck r u n t. S v en r ap p o r t erar om att det nu finns uppe en mys p a c e sida f ö r A - r o ck en (h t t p : / / m ys p a c e. com/a. r o ck en ). H an h ar hört av sig till 12 b an d o ch 6 s t y c k en h a r h i t t i l l s anmält sig. A r r an g em an g e t k o m m e r ä g a r u m d en 10 och 11 O k t o b e r. S v en r ap p o r t erar om att A m n est y k o m m er att lån a lite saker till en s p el n i n g i p a r k s n ä ck an den 29/8. S v en r ap p o r t erar om att man p r eliminärbokat d atumen 2 2 o ch 29 N o v ember till en Hardcore s p elning. S v en r ap p o r t erar om att det fö r s v u n n i t ett micks t ativ efter att p o p k o l l o l å n ad e det. b ) E v en em an g S v en r ap p o r t erar åt B en g t s o m i n t e kunde närvara v i d m ö t et. Be n gt h älsar att poesikvä l l en s o m ä g d e r u m d en 1 9 / 8 g i c k s t r ål ande o ch d et k o m c a 8 0 p ers.

2 c) St yr e l s en J o j j e r a p p o r t erar at t S am o ch Tanja h a r v alt at t h o p p a av s t yr elsen v i l k et med f ö r att Emmilie och Jojjo som tidigare v a r i t s u p l eanter g å r i n s o m l ed amöter. J o j j e r a p p o r t er a r o m att Magm a h a r g ått vidare i utvärd e r i n g en o m v i l k a som kommer få bidraget och vi har nu ännu större ch ans att f å p en g a r n a. Be s l u t k o m m e r v e ck a 3 6. J o j j e r a p p o r t erar om att det fö r s v u n n i t ci r k a k r o n o r u r k as s a n, t yv ä r r k a n v i i n g et gö r a. S v en r ap p o r t erar om att en ruta p å d ö r r en gi ck s ö n d er tidigare o c h f a s t i g h et s k o n t o r e t s t o d f ö r k o s t n ad erna av l a gningen. 4 A n d a In g e n a n d a 5 Fö r ra m ö t e t J o j j e läs er upp fö r r a mötesprotokollet. - S v en, Li s a och A gn e s h a r f o r t f a r ande inte gj o r t k l art b u d g et en - PR- g r u p p e n s k a u t f o r m a en f l ye r e f t er mötet. 6 A n m ä l a n a v ö v ri g a f r å g o r a) Caféutbud b ) P r o t o k o l l 7 Godkännande av dagordning D a g o r d n i n g en godkän n s. 8 E s t e t g ruppen E s t et g r u p p e n s k a h a möte den 2/9 där ska det disskuteras o m v e r k s amhet en o ch vad m an vil l g ö r a. 9 S e m e s t e r U n d e r A n n a o ch Johan n e s s em ester har B en g t h a f t ansvar att ta h an d o m d i v e r s e v i k t i g a uppgi f t e r. Ty v ä r r v ar A n n a t v u n g en a t t t a s i g till huset under sin sem es t e r o c h s t yr a u p p. St yr e l s en s k a

3 u t f o r m a n å g o n f o r m a v k o m p ensation fö r A n n a. D et kommer hållas ett pers o n almöte d är vi ska disskutera r u t i n e r u n d e r s e m ester och annat n ö d v ändigt. 1 0 I n v en t ering av scenen D et m åste ch e ck as av vad som finns och fu n g erar när det gä l l e r s l ad d a r, m i ck ar och allt an n at. M ö t e t b eslutar a t t : an o r d n a e n i n v enteri n gs d a g d e n 7 S e p t em b e r f r ån k l o c k a n o c h f r ammåt. M ö t e t b eslutar a t t : ge S v e n m a n d at at t u t f o r m a e t t k v i t eri n gs s ys t em vid utlån i n g. 11 Ve rksamhet A l l a verksamhetsgrupper måste anord n a m ö t en och se t i l l att det f i n n s p r o t o k o l l f r å n m ö t en a. 1 2 R ep res entation M ö t e t b eslutar a t t : h a e t t p e r s o n a l m ö t e tillsammans med A n n a. 1 3 P e rformance M ö t e t b eslutar a t t : d a n s g r u p p en får mandat at t u t f o r m a e n b i d r a g s a n s ö k a n t i l l s p e gl ar och b alettstån g t i l l p e r f o r m a n c erummet. 14 B u d g e t M ö t e t b eslutar a t t : ga m l a s t yr e l s en f å r t i l l d en 3 1 / 8 p å s i g att f r amställa årets budge t. 1 5 Ö v ri g a f rågor a ) C a f éet M ö t e t b eslutar a t t : C a f é g r u p p e n o ch p e r s o n al f å r m an d a t att se ö v e r u t b u d et i Caféet och m ys a t i l l i n r edningen. b ) P ro t o k o l l M ö t e t b eslutar a t t : S v e n f å r an s v ar att posta ut bulletines om v i k t i g a b eslut på mys p ace.

4 1 6 Mö t e t s a v s l u t a n d e J o j j e f ö r k l arar mötet avslutat

5 B i l a g a 1 D a g o rdning 1 M ö t e t s ö p p n a n d e 2 Fo r m a l i a 3 R a p p o rter 4 A n d a 5 Fö r ra m ö t e t 6 A n m ä l a n a v ö v ri g a f r å g o r 7 Godkännande av dagordning 8 E s t e t g ruppen 9 S e m e s t e r 1 0 I n v e r t e ring av scen 11 Ve rksamhet 1 2 R ep res entation 1 3 P e rformance 1 4 B u d g e t 1 5 Ö v ri g a f rågor 1 6 Mö t e t s a v s l u t a n d e

6 B i l a g a 2 N ä rvaro l i s t a L i s a D a h l q v i s t S v e n H ö g l u n d P elle Å h m a n E l i n a P a h n k e E me l i e S v ensson A g n es Härd elin H a n n a h Wa h l b e ck J o h a n n a S chneider J o h a n S v e r redal D a v i d B e rg g ren C l e o H u d i s ci ck

Elevråd 30/3-15. 1:an- Vi har gått igenom elevdemokratiplanerna och vill inte ändra på något i dem.

Elevråd 30/3-15. 1:an- Vi har gått igenom elevdemokratiplanerna och vill inte ändra på något i dem. Elevråd 30/3-15 Närvarande: Åk 1- Lovisa Spångberg, Adrian Nordenhammar Åk 2- Silje Malmgren, Vidar Alva Nordlöf Åk 3- Adam Carlsson, Sara Åkerberg Åk 4- Moa Tollin, Tim O connor Åk 5- Erik Nordlöf Åk

Läs mer

Svan käl la våt mark spark

Svan käl la våt mark spark Svan käl la våt mark spark Bevarande av biologisk mångfald Återställande av landskapsbild Främjande av friluftslivet Rening av dagvatten Bio lo gisk mångfald inom sta dens gränser Be grep pet våtmarkspark

Läs mer

Hur får du igång fibernätet?

Hur får du igång fibernätet? T I L L D I G S O M S TA R TAT E N F I B E R F Ö R E N I N G Hur får du igång fibernätet? Kommunikationsoperatören ZITIUS R Ä T T PA R T N E R F Ö R B YA L A G D Ä R F Ö R E N I N G E N B E H Å L L E R

Läs mer

Har du tänkt på att DET SPRIDER SIG. och det finns bevis

Har du tänkt på att DET SPRIDER SIG. och det finns bevis Har du tänkt på att DET SPRIDER SIG och det finns bevis Kasta en sten i vattnet......ringarna sprider sig Berätta för någon vad hon/han har för fel snart har du fått höra om alla dina egna fel och brister

Läs mer

Bygd i utveckling. Lokala utmaningar och regionalt samspel Studiehäfte

Bygd i utveckling. Lokala utmaningar och regionalt samspel Studiehäfte Bygd i utveckling Lokala utmaningar och regionalt samspel Studiehäfte Bygd i ut veck ling Lo ka la ut ma ning ar och regionalt samspel Stu di e häf te Vid e op ro gram met Bygd i ut veck ling vill in spi

Läs mer

Egnahemsgatan 13 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Egnahemsgatan 13 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Egnahemsgatan 13 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Välkommen till Egnahemsgatan 13! Det är vård- och omsorgsnämnden som har ansvar för kommunens äldre- och funktionshindersomsorg. I vård- och omsorgsnämndens servicedeklarationer

Läs mer

4-tråd, mo du lar kon takt. Alarm 1 st hög nivå 3..99 %, all tid hög re än steg 1

4-tråd, mo du lar kon takt. Alarm 1 st hög nivå 3..99 %, all tid hög re än steg 1 Drift- och montageinstruktion HC-2, Digital hygrostat HC-2 Ersätter: rev. 140320 All män na data Hygrostat Tek nis ka data m i-292se_14091 7.VP ] MIMA In di ke ring Pro gram me ring Fuktensor In kop pling

Läs mer

Problemlösarna har fyra konkreta tips på vad som gör ett lyckat studiebesök:

Problemlösarna har fyra konkreta tips på vad som gör ett lyckat studiebesök: Problemlösarna har fyra konkreta tips på vad som gör ett lyckat studiebesök: 1. Var medveten om vilken målgruppen är I Problemlösarna är det elever i årskurs 8-9 som är målgruppen. Många ungdomar i den

Läs mer

Hur lånar jag på biblioteket?

Hur lånar jag på biblioteket? Bibliotekets startsida / Hur lånar jag på biblioteket? Hur lånar jag på biblioteket? På biblioteket kan du låna böcker, filmer, cd-skivor, tidskrifter och annat. För att låna behöver du ett bibliotekskort.

Läs mer

Lättläst om att betala tillbaka. lån tagna efter den 30 juni 2001

Lättläst om att betala tillbaka. lån tagna efter den 30 juni 2001 Lättläst om att betala tillbaka lån tagna efter den 30 juni 2001 2015 1 2 Välkommen till CSN Här kan du läsa om hur du betalar tillbaka det lån som kallas annuitetslån. Det är pengar som du lånat när du

Läs mer

K T H s P E R S O N A LT I D N I N G NR 2 / 0 5

K T H s P E R S O N A LT I D N I N G NR 2 / 0 5 Återinför snuvakuten L å n g t i d s s j u ka skulle gynnas om fö re t a g s- h ä l s ovå rden fick behandla va n l i ga snuvo r. Då skulle bako m l i ggande fa k to rer ka n s ke u p p t ä c ka s, menar

Läs mer

Här är lite instruktioner hur man gör för att för registrera sig på forumet. Observera att endast medlemmar i Tollarps Mc-klubb med den e-postadress

Här är lite instruktioner hur man gör för att för registrera sig på forumet. Observera att endast medlemmar i Tollarps Mc-klubb med den e-postadress Här är lite instruktioner hur man gör för att för registrera sig på forumet. Observera att endast medlemmar i Tollarps Mc-klubb med den e-postadress som man fått av klubben kan registrera sig här. När

Läs mer

Pilgrimsfärd. en musikör Text och musik: Lasse Dahlberg fritt efter Geoffrey Chausers Canterbury Tales i svensk översättning av Britt G Hallqvist

Pilgrimsfärd. en musikör Text och musik: Lasse Dahlberg fritt efter Geoffrey Chausers Canterbury Tales i svensk översättning av Britt G Hallqvist Pilgrimsfärd en musikör ext musik: Lasse ahlberg fritt efter eoffrey Chausers Canterbury ales i svensk översättning av ritt Hallqvist Kör kluster ndas in alla tar sin ton så att det blir ett kluster av

Läs mer

Mötesprotokoll, Sektionen för Energi och miljö

Mötesprotokoll, Sektionen för Energi och miljö Mötesprotokoll, Sektionen för Energi och miljö Styrelsemöte 2014-09-18 Adress: (Hemma hos Amanda Sievers) Styrelsemöte nr 2, VÅ 2014/2015 Datum: 2014-09-18 Tid: 18.50 21.14 Närvarande: Amanda Sievers (Mottagningsansvarig),

Läs mer

Sju frågor och lika många svar om miljöförvaltningens avgifter INFORMATION TILL FÖRETAG SOM HANTERAR LIVSMEDEL. Miljöförvaltningen

Sju frågor och lika många svar om miljöförvaltningens avgifter INFORMATION TILL FÖRETAG SOM HANTERAR LIVSMEDEL. Miljöförvaltningen Sju frågor och lika många svar om miljöförvaltningens avgifter INFORMATION TILL FÖRETAG SOM HANTERAR LIVSMEDEL Miljöförvaltningen Sju vanliga frågor och svar Funderar du ibland på hur vi på miljöförvaltningen

Läs mer

Q1 Hur många gånger har du använt surfplattan i mötet med besökare?

Q1 Hur många gånger har du använt surfplattan i mötet med besökare? Q1 Hur många gånger har du använt surfplattan i mötet med besökare? Antal ggr (Endast siffra) 0 1 2 3 4 5 Medeltal Totalt Antal ggr (Endast siffra) 2,00 18 9 Totalt antal svarande: 9 # Antal ggr (Endast

Läs mer

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte Ett år i föreningen Det finns i en förening några områden som återkommer varje år. Ett sätt att planera arbetet i föreningen är att se vilka uppgifter de är och när de behöver göras. Här hittar du några

Läs mer

Förtydligande ansvar för medlemmar i Kommuninvest

Förtydligande ansvar för medlemmar i Kommuninvest rn Samman trädesdatum TRANAs KOMMUN 2011-05-18 Sida 8(45) KOMMUNSTRYRElSENS AU SAMMANTRÄ ESPROTOKOl l s 99 Dnr 215/11 Förtydligande ansvar för medlemmar i Kommuninvest Ekonomichef Rosie-Marie Fors redogör

Läs mer

Lgr 11 Centralt innehåll och förmågor som tränas: Lgrs 11 Centralt innehåll och förmågor som tränas:

Lgr 11 Centralt innehåll och förmågor som tränas: Lgrs 11 Centralt innehåll och förmågor som tränas: SIDAN 1 Författare: Thomas Halling Vad handlar boken om? Boken handlar om Emil. Emil blir övertalad av en kille i klassen, Måns, att följa med till affären och handla godis på skoltid, fast man inte får.

Läs mer

Om att bli mer lik Gud och sig själv.

Om att bli mer lik Gud och sig själv. Om att bli mer lik Gud och sig själv. 2 Helgjuten Om att bli lik Gud och sig själv 3 Jonas Lundkvist equmenia 2012 Grafisk form & Illustration: Rebecca Miana Olsson Första utgåvan equmenia Box 14038, 167

Läs mer

LENDO - STORYBOARD. 1. Välkommen & Introduktion till privatlån

LENDO - STORYBOARD. 1. Välkommen & Introduktion till privatlån 1. Välkommen & Introduktion till privatlån Hej och välkommen till Lendo! Hos oss på Lendo kan du låna från 5.000 kr. till 350.000 kr. De lån vi erbjuder är så kallade privatlån, vilket innebär att ingen

Läs mer

KLASSENS BÄSTA AFFÄR. Få mer tid till skolan och fritid! Tjäna pengar till klasskassan på ett nytt, enkelt och tryggt sätt.

KLASSENS BÄSTA AFFÄR. Få mer tid till skolan och fritid! Tjäna pengar till klasskassan på ett nytt, enkelt och tryggt sätt. KLASSENS BÄSTA AFFÄR Få mer tid till skolan och fritid! Tjäna pengar till klasskassan på ett nytt, enkelt och tryggt sätt. TJÄNA PENGAR TILL KLASSKASSAN, MED EGEN WEBBUTIK! SÄLJ POPULÄRA PRODUKTER PÅ ETT

Läs mer

MÖTESPROTOKOLL FÖR FÖRENINGEN UNGDOMENS HUS STYRELSEMÖTE SÖNDAGEN DEN 1 APRIL 2007 Bilagor: 1. Närvarolista 2. Personalpolicy 3.

MÖTESPROTOKOLL FÖR FÖRENINGEN UNGDOMENS HUS STYRELSEMÖTE SÖNDAGEN DEN 1 APRIL 2007 Bilagor: 1. Närvarolista 2. Personalpolicy 3. Bilagor: 1. Närvarolista 2. Personalpolicy 3. Caféutbildning 1. Mötets öppnande. Ordförande förklarade att: mötet är öppnat. Mötet beslutade att: ajournera tills dess att David Berggren anländer. återupptog

Läs mer

Antal svarande: Totalt: 125 Tjejer: 74 Killar: 51. Ålder: 13-14 år: 43 15-16 år: 37 17-18 år: 27 19-20 år: 9 Över 20 år: 9

Antal svarande: Totalt: 125 Tjejer: 74 Killar: 51. Ålder: 13-14 år: 43 15-16 år: 37 17-18 år: 27 19-20 år: 9 Över 20 år: 9 1 Vi har under tre veckor (20/6 8/7 2011) fått arbeta med att göra en marknadsundersökning om vad ungdomar tycker om biblioteken i Mjölby kommun. Det har inneburit att vi har intervjuat ungdomar på olika

Läs mer

Installation Hogia Small Office. Bokföring. Se hur vi förenklar vardagen för dig som småföretagare på www.hogia.se/smalloffice

Installation Hogia Small Office. Bokföring. Se hur vi förenklar vardagen för dig som småföretagare på www.hogia.se/smalloffice Installation Hogia Small Office Bokföring 1 Installationsanvisning Hogia Small Office Bokföring Från och med version 2012.2 har vi gått över till licensnummer och du måste därför efter installationen är

Läs mer

Förskolan ska främja allsidiga kontakter och social gemenskap och förbereda barnen för fortsatt utbildning.

Förskolan ska främja allsidiga kontakter och social gemenskap och förbereda barnen för fortsatt utbildning. Svensk författningssamling (SFS) Observera: att det kan förekomma fel i författningstexterna. I de flesta fall finns bilagorna med. Bilagor som består av bilder, kartor, uppställningar i många spalter

Läs mer

Utvärdering Biologdesignern grupp 19

Utvärdering Biologdesignern grupp 19 Utvärdering Biologdesignern grupp 19 Biologdesignern har: svara med svar 1-5 1=dåligt, 5=jättebra Poäng Antal 1. Jag är bättre på att förklara vad jag är bra på och vad jag tycker om att göra. 51 15 2.

Läs mer

Beredskapsavtal. Fastigo Fastighets, Sif, Ledarna, CF, Sv Arkitekter, SKTF. Giltigt från 1990-01-01

Beredskapsavtal. Fastigo Fastighets, Sif, Ledarna, CF, Sv Arkitekter, SKTF. Giltigt från 1990-01-01 Beredskapsavtal Fastigo Fastighets, Sif, Ledarna, CF, Sv Arkitekter, SKTF Giltigt från 1990-01-01 Förhandlingsprotokoll Mån da gen den 1 juni 1987 med ändringar onsdagen den 24 juli 1996 Par ter Fastigo,

Läs mer

MASKINTEKNOLOGSEKTIONEN Protokoll 2012-01-16

MASKINTEKNOLOGSEKTIONEN Protokoll 2012-01-16 s styrelsemöte 2012-01-16 Plats: Tid: Mk 1 Måndag den 16:e Jan 12.00 Närvarande: Josefin Bertilsson,,, &. 1 Mötets öppnande Vice Ordförande förklarar mötet öppnat kl 12.08. 2 Inga adjungeringar. Adjungeringar

Läs mer

SÄLJGUIDE. - så lyckas du med din försäljning

SÄLJGUIDE. - så lyckas du med din försäljning SÄLJGUIDE - så lyckas du med din försäljning Hej! I den här guiden vill vi dela med oss av några tips och råd som vi tror att du och dina kompisar kan ha nytta av när webbutiken ska öppna och försäljningen

Läs mer