Tydligt medlemsansvar - Kommuninvest. Dnr KS

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tydligt medlemsansvar - Kommuninvest. Dnr KS 2011-216"

Transkript

1 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg FALKENBERG 290 Tydligt medlemsansvar - Kommuninvest. Dnr KS KS, KF Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta 1 Med Kommuninvest ekonomiska förening och medlemmar i föreningen samt Kommuninvest i Sverige AB ingå nytt regressavtal. 2 Regressavtalet ska ersätta det tidigare regressavtal, benämnt "avtal", Som ingicks Med Kommuninvest i Sverige AB ingå avtal gällande kommunens ansvar för Kommuninvest i Sverige AB: s mot partsexponering avseende derivat. 4 Bemyndiga kommunstyrelsens ordförande och kommunchef i förening att underteckna ovan angivna avtal för kommunens räkning. Beslutsunderlag Ekonomienhetens beslutsförslag, Regressavtal, garantiavtal, Tydligt medlemsansvar en sammanfattning på 10 sidor. Tydligt medlemsansvar: frågor och svar. Sammanfattning Medlemmarna i Kommuninvest ekonomisk förening beslutade vid stämman 2011 att medlemmarna ska ingå dels ett förtydligat regressavtal som ersätter nuvarande regressavtal, dels ett garantiavtal om medlemmarnas ansvar för Kommuninvests motpartsexponeringar avseende derivat. Regressavtalets och garantiavtalets lydelser framgår av bifogade bilagor. Falkenbergs kommun blev medlem i Kommuninvest ekonomisk förening år Kommuninvest skapades utifrån grundiden att tillsammans får svenska kommuner och landsting bättre villkor för sina investeringar än vad de får var och en för sig. Idag har föreningen 262 medlemmar. Kommuninvests förmåga att bistå medlemmarna med stabil och kostnadseffektiv finansiering baseras på dess mycket höga kreditvärdighet. Avgörande för finansmarknadens förtroende för Kommuninvest är den solidariska borgen som krävs för ett medlemskap i Kommuninvest. Borgensåtagandet innebär att medlemmarna har ett solidariskt ansvar för Kommuninvests samtliga förpliktelser. Sedan verksamheten startade har sättet att arbeta med finansiering ändrats på många olika sätt. Omvärlden ser bl.a. annorlunda ut och medlemmarnas krav på finansiering har förändrats. De har önskemål om snabb lånehantering samtidigt som inga bindande låneåtaganden lämnas i förväg. För Kommuninvests del ställer detta krav på en högre betalningsberedskap. Vidare använder Kommuninvest idag olika typer av försäkringsinstrument, så kallade derivat, för att minska riskerna i upplånings- och utlåningsverksamheten samt likviditetsförvaltningen. Falkenbergs kommun Falkenberg. "Felelbn växel: Fax: e-pose kommun"ii,falkenberg.se "IV. fal kenberg.se

2

3 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg FALKENBERG Forts. 290 Därutöver har medlemmarna i ägardirektiven angivit att Kommuninvest vid alla tillfällen ska ha en tillfredsställande likviditet. Krav på likviditet föreligger även från myndigheter och kreditvärderingsföretag. Genom de förändringar som har skett i verksamheten och de krav som i övrigt ställs, behöver medlemmarna ingå de två nya avtalen. Därigenom tillförsäkras att medlemmarnas ansvar för Kommuninvests åtaganden blir tydligt även i framtiden. Ändringarna innebär inte något utökat medlemsansvar, då den solidariska borgen, som redan idag innebär ett totalansvar för verksamheten, inte ändras. Ett förtydligat regressavtal Detta avtal ersätter nuvarande regressavtal och reglerar det inbördes ansvaret mellan medlemmarna om Kommuninvests fordringsägare skulle framställa anspråk gentemot någon medlem med hänvisning till det solidariska borgensåtagandet. Vidare reglerar regressavtalet den närmare proceduren om ett krav på betalning skulle framställas gentemot en medlem. Ansvaret i regressavtalet för finansieringen (den del av upplåningen som ännu ej är utlånad) är gemensamt för alla medlemmar. Ansvaret står i relation till medlemmens andel av föreningens totala insatskapital. När det gäller den del av upplåningen som använts för utlåningen är enbart de medlemmar som lånar ansvariga. Detta ansvar sker i förhållande till medlemmens andel av Kommuninvests totala utlåning. Ett nytt garantiavtal beträffande ansvar gällande motpartsexponeringar i derivat För att minska valuta- och ränteriskerna i verksamheten använder Kommuninvest sig av derivat ett slags försäkringsinstrument. De vanligaste derivaten är sveapar, optioner och terminer. Beroende på räntans eller valutans utveckling kommer Kommuninvest att ha en skuld eller en fordran på sin motpart. Garantiavtalet omfattar den fordran som Kommuninvest har på sin motpart, medan den solidariska borgensförbindelsen reglerar Kommuninvests skuld till motparten. Motpartsrisken avser risken att motparten i en transaktion inte kan fullgöra sina åtaganden. Om inte motparten klarar av sina åtaganden kan Kommuninvest begära att medlemmarna fullgör sitt betalningsansvar enligt garantiavtalet. I likhet med det grundläggande solidariska borgensåtagandet är ansvaret för motpartsexponeringar genom derivatkontrakt gemensamt för alla medlemmar när det gäller förfmansieringen (derivat kopplade till den del av upplåningen som ännu ej är utlånad). Ansvaret utgörs av medlemmens andel av föreningens totala insatskapital. När det gäller de derivat som är kopplade till utlåningen är enbart de medlemmar som lånar ansvariga. Detta ansvar sker i förhållande till medlemmens andel av Kommuninvests totala utlåning. Medlemmarnas ansvar för motpartsexponeringar gällande derivat regleras idag i Kommuninvests utlåningsreverser och kommer därför att utmönstras ur dessa så snart det nya garantiavtalet blir gällande. Falkenbergs kommun Falkenberg. Felelbn växel: Fax: e-post: konuntyoalkenberg.se \ Å VW. fa Ikenberg.se

4 -

5 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg FALKENBERG Forts. 290 Kommuninvests skyddssystem Kommuninvest arbetar hela tiden aktivt för att förebygga finansiella förluster. Som kreditinstitut ska Kommuninvest alltid bedriva verksamheten inom ramen för de krav som samhället uppställt i den finansiella lagstiftningen och genom Finansinspektionens normering. Medlemmarna har i ägardirektiv fastslagit den grundläggande synen på risk. Kommuninvest får inte driva sådana verksamheter som innebär att risknivån överstiger vad som hade varit tillåtet risktagande för en kommun eller ett landsting enligt kommunallagen. Riskerna i verksamheten ska minimeras och den totala risknivån får inte äventyra Kommuninvests finansiella situation. Samtliga medlemmar i Kommuninvest behöver ingå de två nya avtalen. Dessa utgör en förutsättning för medlemskap i Kommuninvest och bygger på de skyldigheter en medlem har gentemot föreningen och övriga medlemmar. Vidare utgör ett ingående av de nya avtalen en förutsättning för att kunna låna pengar från Kommuninvest. Ekonomi På grund av rådande finanskris har Kommuninvests roll som kommunens kreditgivare blivit allt viktigare. Kommuninvests ställning på finansmarknaderna är därför av avgörande betydelse för kommunen. Genom medlemskap i Kommuninvest ekonomiska förening erhåller kommunen en stabil och kostnadseffektiv finansiering. Vid protokollet Henrik Lundahl Protokollet justerat och anslaget samma dag. Utdragsbestyrkande Falkenbergs kommun 31 I 80 Falkenberg. Teletbn växel: Fax: e-post: kolumun(iijalkenberg.se \ N w.falkenberg.se

6

7 Beslutsförslag FALKENBERG Kommunledningskontoret Ekonomienheten William Hedman Tydligt medlemsansvar - Kommuninvest. Dnr Förslag till beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta 1 Med Kömmuninvest ekonomiska förening och medlemmar i föreningen samt Kommuninvest i Sverige AB ingå nytt regressavtal. 2 Regressavtalet ska ersätta det tidigare regressavtal, benämnt "avtal", Som ingicks Med Kommuninvest i Sverige AB ingå avtal gällande kommunens ansvar för Kommuninvest i Sverige AB: s motpartsexponering avseende derivat. 4 Bemyndiga kommunstyrelsens ordförande och kommunchef i förening att underteckna ovan angivna avtal för kommunens räkning. Beslutsunderlag Ekonomienhetens beslutsförslag, Regressavtal, garantiavtal, Tydligt medlemsansvar en sammanfattning på 10 sidor. "' sydligt medlemsansvar: frågor och svar. Sammanfattning Medlemmarna i Kommuninvest ekonomisk förening beslutade vid stämman 2011 att medlemmarna ska ingå dels ett förtydligat regressavtal som ersätter nuvarande regressavtal, dels ett garantiavtal om medlemmarnas ansvar för Kommuninvests motpartsexponeringar avseende derivat. Regressavtalets och garantiavtalets lydelser framgår av bifogade bilagor. Falkenbergs kommun blev medlem i Kommuninvest ekonomisk förening år Kommuninvest skapades utifrån grundidb att tillsammans får svenska kommuner och landsting bättre villkor för sina investeringar än vad de får var och en för sig. Idag har föreningen 262 medlemmar. Kommuninvests förmåga att bistå medlemmarna med stabil och kostnadseffektiv finansiering baseras på dess mycket höga kreditvärdighet. Avgörande för finansmarknadens förtroende för Kommuninvest är den solidariska borgen som krävs för ett medlemskap i Kommuninvest. Borgensåtagandet innebär att medlemmarna har ett solidariskt ansvar för Kommuninvests samtliga förpliktelser. Sedan verksamheten startade har sättet att arbeta med finansiering ändrats på många olika sätt. Omvärlden ser bl.a. annorlunda ut och medlemmarnas krav på finansiering har förändrats. De har önskemål om snabb lånehantering samtidigt som inga bindande låneåtaganden lämnas i förväg. För Kommuninvests del ställer detta krav på en högre betalningsberedskap. Vidare använder Falkenbergs kommun Falkenberg. Telefon växel: Fax: e-post: kommun'dfalkenberg.se

8

9 Kommuninvest idag olika typer av försäkringsinstrument, så kallade derivat, för att minska riskerna i upplånings- och utlåningsverksamheten samt likviditetsförvaltningen. Därutöver har medlemmarna i ägardirektiven angivit att Kommuninvest vid alla tillfällen ska ha en tillfredsställande likviditet. Krav på likviditet föreligger även från myndigheter och kreditvärderingsföretag. Genom de förändringar som har skett i verksamheten och de krav som i övrigt ställs, behöver medlemmarna ingå de två nya avtalen. Därigenom tillförsäkras att medlemmarnas ansvar för Kommuninvests åtaganden blir tydligt även i framtiden. Ändringarna innebär inte något utökat medlemsansvar, då den solidariska borgen, som redan idag innebär ett totalansvar för verksamheten, inte ändras. Ett förtydligat regressavtal Detta avtal ersätter nuvarande regressavtal och reglerar det inbördes ansvaret mellan medlemmarna om Kommuninvests fordringsägare skulle framställa anspråk gentemot någon medlem med hänvisning till det solidariska borgensåtagandet. Vidare reglerar regressavtalet den närmare proceduren om ett krav på betalning skulle framställas gentemot en medlem. Ansvaret i regressavtalet för förfinansieringen (den del av upplåningen som ännu ej är utlånad) är gemensamt för alla medlemmar. Ansvaret står i relation till medlemmens andel av föreningens totala insatskapital. När det gäller den del av upplåningen som använts för utlåningen är enbart de medlemmar som lånar ansvariga. Detta ansvar sker i förhållande till medlemmens andel av Kommuninvests totala utlåning. Ett nytt garantiavtal beträffande ansvar gällande motpartsexponeringar i derivat För att minska valuta- och ränteriskerna i verksamheten använder Kommuninvest sig av derivat ett slags försäkringsinstrument. De vanligaste derivaten är sveapar, optioner och terminer. Beroende på räntans eller valutans utveckling kommer Kommuninvest att ha en skuld eller en fordran på sin motpart. Garantiavtalet omfattar den fordran som Kommuninvest har på sin motpart, medan den solidariska borgensförbindelsen reglerar Kommuninvests skuld till motparten. Motpartsrisken avser risken att motparten i en transaktion inte kan fullgöra sina åtaganden. Om inte motparten klarar av sina åtaganden kan Kommuninvest begära att medlemmarna fullgör sitt betalningsansvar enligt garantiavtalet. I likhet med det grundläggande solidariska borgensåtagandet är ansvaret för motpartsexponeringar genom derivatkontrakt gemensamt för alla medlemmar när det gäller forfinansieringen (derivat kopplade till den del av upplåningen som ännu ej är utlånad). Ansvaret utgörs av medlemmens andel av föreningens totala insatskapital. När det gäller de derivat som är kopplade till utlåningen är enbart de medlemmar som lånar ansvariga. Detta ansvar sker i förhållande till medlemmens andel av Kommuninvests totala utlåning. Medlemmarnas ansvar för motpartsexponeringar gällande derivat regleras idag i Kommuninvests utlåningsreverser och kommer därför att utmönstras ur dessa så snart det nya garantiavtalet blir gällande. 2

10 -

11 Kommuninvests skyddssystem Kommuninvest arbetar hela tiden aktivt för att förebygga finansiella förluster. Som kreditinstitut ska Kommuninvest alltid bedriva verksamheten inom ramen för de krav som samhället uppställt i den finansiella lagstiftningen och genom finansinspektionens normering. Medlemmarna har i ägardirektiv fastslagit den grundläggande synen på risk. Kommuninvest får inte driva sådana verksamheter som innebär att risknivån överstiger vad som hade varit tillåtet risktagande för en kommun eller ett landsting enligt kommunallagen. Riskerna i verksamheten ska minimoras och den totala risknivån får inte äventyra Kommuninvests finansiella situation. Samtliga medlemmar i Kommuninvest behöver ingå de två nya avtalen. Dessa utgör en förutsättning för medlemskap i Kommuninvest och bygger på de skyldigheter en medlem har gentemot föreningen och övriga medlemmar. Vidare utgör ett ingående av de nya avtalen en förutsättning för att kunna låna pengar från Kommuninvest. Ekonomi På grund av rådande finanskris har Kommuninvests roll som kommunens kreditgivare blivit allt viktigare. Kommuninvests ställning på finansmarknaderna är därför av avgörande betydelse för kommunen. Genom medlemskap i Kommuninvest ekonomiska förening erhåller kommunen en stabil och kostnadseffektiv finansiering. 3

12

13 Tydligt medlemsansvar Sammanfattning på tio sidor KOMMUNINVEST

14

15 Nya tider kräver tydligare medlemsansvar Kommuninvests grundid bygger på samarbete Kommuninvest grundades Grundiden baserades på insikten att tillsammans får svenska kommuner och landsting bättre villkor för sina investeringar än vad de får var och en för sig. Allt fler anslöt sig. I dag har denna frivilliga samverkan fler än 260 medlemmar. Rollen som Kommungäld för svenska kommuner och landsting är tydlig. God ekonomisk skörd för medlemmarna Det ekonomiska utbytet för Kommuninvests medlemmar har varit mycket gott. Värdet kan beskrivas med följande exempel: En halv procentenhet lägre ränta på 100 lånade miljarder betyder i reda pengar 500 miljoner kronor lägre kostnader för medlemmarna. Varje 3

16

17 Solidarisk borgen är grundförutsättningen för att få låna förmånligt För att kunna låna ut pengar till sina medlemmar måste Kommuninvest låna upp pengar på kapitalmarknaden. Där är högt förtroende helt avgörande för att få bra upplåningsvillkor. Ett av de viktigaste måtten när det gäller förtroende är kreditvärdighet. Den mäts bland annat i olika betygskalor av s.k. ratinginstitut som Moody's och Standard & Poor's. Kommuninvest bedöms som en extremt stabil och trovärdig aktör på den globala kapitalmarknaden. Verksamheten har dubbla trippel-a-betyg när det gäller kreditvärdighet. I Sverige är det enbart Kommuninvest, Stockholms stad och svenska staten som har dessa betyg. I hela världen finns det drygt 100 stycken som rankas lika högt. Avgörande för finansmarknadens förtroende är den solidariska borgen som krävs för ett medlemskap i Kommuninvest. Detta borgensåtagande innebär ett solidariskt ansvar»såsom för egen skuld» för samtliga Kommuninvests förpliktelser i dag och i morgon. Innebörden av detta är att i en situation där Kommuninvest inte skulle kunna göra rätt för sig ekonomiskt, behöver en fordringsägare inte först försöka få betalt från bolaget. I stället kan denne kräva hela beloppet direkt från vilken medlem som helst. Borgensansvar kan förstås utkrävas först när en skuld har förfallit till betalning. Det solidariska borgensåtagandet beskriver medlemmarnas ansvar mot Kommuninvests fordringsägare. 4

18

19 Utveckling till Sveriges Kommungäld : Penningpolitisk motpart, RIX, Kapitalisering 1 mdkr, Kommuninvests svenska obligationsprogram : "Lender of last reson" Kcminuninvest lånar ut nar bankerna drar sig tillbaka 2006: MA, hogsta mega kreditbetyg från Standard & Poor's 2005: Godkarnande att använda Lilla Riksvapnet - forstarker offentlig anknytning : Aaa, hogsta mothga kreditbe tyg från Moody's Ma Sveriges kommuner och landsting kan ansoka om medlemskap 1986: Komrnuninvest grundas av nio kommuner och landshrget i Orebro Ian 0 CO (3'1 CO 00 CO CO O (Så Crt o ol Cr, Ol 0"1 co 0' 0 on ol CO Cr rn on O 0 O O CD cr O CD C I O CD O CO O 0-1 O CD O O O 09 O O - O Verksamheten startade relativt blygsamt 1986 med nio kommuner och landstinget i Örebro kall öppnades dörren för samtliga Sveriges landsting och kommuner. Det första trippel-a-betyget när det gäller kreditvärdighet kom 2002 och det andra Under den finanskris som kulminerade i den amerikanska investmentbanken Lehman Brothers konkurs i september 2008 stod Kommuninvest stadigt. Verksamheten levde upp till "tender of the last resort" en långivare som aldrig lämnar sina kunder i sticket manifesterades Kommuninvests allt viktigare roll i det finansiella systemet. Då antog Sveriges rikshank Komnuininvest som penningpolitisk motpart och deltagare i betalningssystemet RIX tecknade samtliga medlemmar sig för det förlagslån som förstärkte Kommuninvests kapitalbas med en miljard kronor. Detta år lanserades även Kommuninvests svenska obligationsprogram med stor framgång. 5

20

21 Sättet att arbeta med finansiering har förändrats sedan starten På den tiden då Kommuninvest grundades kunde alla pengar som verksamheten lånade upp kopplas direkt till en bestämd kommun. Då krävdes bindande åtaganden i förväg. Ingen förfinansiering och inga derivat förekom Medlemmarnas krav har förändrats. Ökade investeringsbehov, önskemål om snabb lånehantering, ej i förväg bindande låneåtaganden samt behov av betalningsberedskap ställer krav på förfinansiering. Dessutom används försäkringsinstrument s.k. derivat för att minska riskerna i samband med upplåning. Exempel: Om Askersunds kommun behövde låna 20 miljoner för att bygga ut en skola kontaktades Kommuninvest. Detta och övriga medlemmars aktuella kreditbehov resulterade i en upplåningsinsats av Kommuninvest som inte alltid kunde synkroniseras vid den idealiska tidpunkten. Anledningen till att man ibland tvingades vänta var att upplåningsvolymen inte var tillräckligt intressant för investerarna. Exempel: Om Askersunds kommun behöver låna 35 miljoner för att bygga ett äldreboende, kan denna kredit i princip hanteras över dagen. 25 procent av Kommuninvests balansräkning består av kreditberedskap i form av förfinansiering. Detta medger snabb tillgång till lån med förmånliga villkor. Den upplånade kreditberedskap som förfinansieringen innebär, är inte kopplad till någon bestämd låntagare, utan väntar på att slussas till medlemmarna allteftersom deras lånebehov aktualiseras. Dessutom krävs en synnerligen god likviditet för att behålla högsta möjliga kreditbetyg. Tidigt exempel på derivat Ett tidigt exempel på derivathandel är från 1800-talet. Då köpte jordbrukare och handlare i Chicago derivat kopplade till majs. Ett avtal sone garanterade en viss mängd majs till ett visst pris vid en tidpunkt i framtiden bidrog till att minska den risk för kraftiga svängningar i priserna som torka eller översvämningar kan orsaka. När majspriserna steg på marknaden, blev ett kontrakt som berättigade innehavaren att köpa majs till ett förutbestämt pris på lägre nivå värt mer. Och tvärtom. 6

22 De nya tiderna kräver tydligare medlemsansvar Det solidariska borgensansvaret är oförändrat. Eftersom medlemmarnas borgensförbindelse redan i dag innebär ett totalansvar för verksamheten, medför den förestående moderniseringen inget utökat ansvar. Däremot behövs två klarläggande avtal. Det ena är ett garantiavtal när det gäller motpartsexponeringar i derivat och det andra är ett uppdaterat regressavtal. Ett nytt garantiavtal beträffande ansvar för motpartsexponeringar i derivat För att minska valuta- och ränteriskerna vid upplåning använder Kommuninvest sig av derivat ett slags försäkringsinstrument. De vanligaste derivaten är optioner, terminer och swappar. Beroende på räntans eller valutans utveckling kommer Kommuninvest att ha en skuld eller en fordran på sin motpart. Garantiavtalet omfattar den fordran som Kommuninvest har på sin motpart, medan den solidariska borgensförbindelsen reglerar Kommuninvests skuld till motparten. Motpartsrisk avser risken att motparten i en transaktion inte kan fullgöra sina betalningsåtaganden eller andra förpliktelser. Om inte motparten klarar av sina förpliktelser kan medlemmarnas betalningsansvar aktiveras. 1 likhet med det grundläggande solidariska borgensåtagandet är ansvaret för motpartsexponeringar genom derivatkontrakt gemensamt för alla medlemmar när det gäller förfinansiering (ännu ej utlånad upplåning). Ansvaret utgörs av medlemmens andel av föreningens totala insatskapital. När det gäller de derivat som är kopplade till utlåning är enbart de medlemmar som lånar ansvariga. Detta i förhållande till medlemmens andel av Kommuninvests totala utlåning. Avtal om ansvar för motpartsexponeringar Detta avtal beskriver medlemmarnas ansvar mot Kommuninvest och ersätter nuvarande klausuler i lånehandlingar. Ett förtydligat regressavtal Detta avtal reglerar hur medlemmarnas inbördes ansvar fördelas om någon av Kommuninvests fordringsägare avkräver någon medlem betalning med hänvisning till det solidariska borgensåtagandet. 1 avtalet beskrivs också hur proceduren ser ut om krav på betalning framförs. Ansvaret i regressavtalet för förfinansiering (ännu ej utlånad upplåning) är gemensamt för alla medlemmar. Ansvaret står i relation till medlemmens andel av föreningens totala insatskapital. När det gäller den del av upplåningen som använts för utlåning har enbart medlemmar som lånar ansvar. Detta i förhållande till medlemmens andel av Kommuninvests totala utlåning. egressavtal Detta avtal beskriver medlemmarnas inbördes ansvar och hur proceduren ser ut om krav på betalmag framförs. Det ersätter nuvarande avtal. 7

23

24 Kommuninvests skyddssystem Kommuninvests arbete för riskprevention Ekonomisk buffert i Kommuninvetst i Sverige AB Medlemmarnas betalningsansvar Kommuninvest arbetar aktivt för att förebygga finansiella forluster. I Kommuninvest finns ett skyddssystem med många barriärer vars avsikt är att skydda verksamheten och ytterst medlemmarna från yttre hot. I den yttersta ringen finns Kommuninvests fortlöpande arbete för att förebygga finansiella risker. I Kommuninvests årsredovisning finns en utförlig beskrivning av regler och processer kring riskhantering. Årsredovisningen går att läsa och ladda ned via Den näst yttersta ringen innehåller motpartens ställda säkerhet för de exponeringar Kommuninvest har. Och i den näst innersta ringen finns den stora ekonomiska buffert som skapats i Kommuninvests bolag, bland annat genom förlagslånet. Längst in återfinner vi medlemmarnas betalningsansvar i form av den solidariska borgen. Kommuninvests ägare har slagit fast den grundläggande synen på risk. Den innebär att Kommuninvest inte får driva verksamheter som innebär att risknivån överstiger vad som är tillåtet för en kommun eller ett landsting enligt kommunallagen. 8

25 -

26 Kommuninvest redovisar regelbundet ansvar fördelat på medlemsnivå Kommuninvest omsätter miljardbelopp i sin finansieringsverksamhet. Att medlemmarna har överblick över sitt formella ansvar är förstås viktigt. Därför skickas ett åtagandebesked ut till medlemmarna i samband med varje årsoch halvårsskifte. Samt naturligtvis på begäran. 9

27 Exempel på åtagandebesked, ESKEDrM SKULDER OCH. TILLGÅNGAR ( ) BERYDA KOMMUN SKULDER Totalt för Kommuninvest i kr Er andel i kr Er andel i % Utlånad upplåning *0,32653 Ej utlånad upplåning **0,18870 Övriga skulder ,18870 Derivat; kopplade till utlånad upplåning ,32653 Derivat; kopplade till ej utlånad upplåning ,18870 Summa skulder/åtagande ,29277 * Denna procentsats motsvarar er andel av Komrnuninvests totala utlånade upplåning. Denna procentsats motsvarar er andel av det totala insatskapitalet i Kommuninvest ekonomisk förening. TILLGÅNGAR Totalt för Kommuninvest i kr Er andel i kr Er andel i % Utlånad upplåning ,32653 Ej utlånad upplåning ,18870 Varav stater och stadigt relaterade Am. samt medlemskommuner ta 11 91? ? Summa Varav säkerställda obligationer Varav övriga placeringar Al A Summa Derivat; kopplade till utlånad upplåning ,32653 Derivat; kopplade till ej utlånad upplåning ,18870 Övriga tillgångar ,18870 Summa tillgångar ,29269 Notera att det solidariska borgensåtagandet innebär ett totalansvar för verksamheten. Beräkningsgrund för uppgifterna ovan framgår av Koannuninvest i Sverige ABs årsredovisning. OBS! Ett engagemangsbesked som visar ev. låneskuld och ev. placeringar har skickats ut som ett separat dokument. KOMMU NINVEST

28 Sammanfattning av det förtydligade medlemsansvaret För detta ansvarar alla medlemmar: Förfinansiering (ännu ej utlånad upplåning) med tillhörande motpartsexponeringar i derivat Övrigt (t.ex. skadestånd och leverantörskontrakt) Betalningsskyldighet = medlemmens andel av föreningens totala insatskapital. För detta ansvarar de medlemmar som lånar: Utlånad upplåning (och tillhörande motpartsexponeringar i derivat) Betalningsskyldighet = medlemmens andel av Kommuninvests totala utlåning. Observera att dessa ändringar inte innebär något utökat medlemsansvar. Den solidariska borgen innebär redan i dag ett totalansvar för verksamheten. Kommuninvests föreningsstämma den 7 april 2011 behandlas garantiavtal när det gäller derivat och det uppdaterade regressavtalet. Därefter beslutar medlemmarnas fullmäktigemöten om de två avtalen. (Tidsperiod maj september 2011.) 11

29

30 Liten ordlista Derivatinstrument = För att minska valuta- och ränteriskerna vid upplåning använder Kommuninvest sig av derivat ett slags riskminskningspremie. Priset på derivatkontraktet står i relation till den bedömda risken. Beroende på derivatkontraktets utveckling har de två parterna som tecknat avtal en skuld eller fordran till varandra. Motpart = Den andra parten i en finansiell transaktion. Option = Rättighet för en köpare att göra en transaktion med en säljare till villkor som köpare och säljare har kommit överens om i förväg. Swap = Avtal mellan två parter om en utväxling eller ett byte av räntebetalningar under en given löptid, t.ex. byte av fast ränta mot rörlig ränta. Rating = Betygsättning av kreditvärdighet. Termin = Ett köp där köpekontraktet anger en viss tidpunkt i framtiden (till exempel efter tre eller sex månader) då det som avtalats ska levereras och det pris som då ska betalas. KOMMUNINVEST

31 KOMMUNINVEST Svenska kommuner och landsting i samverkan Tydligt medlemsansvar Frågor och svar Innebär de uppdaterade avtalen något utökat medlemsansvar? Nej tydliggörandet av avtalen innebär inget utökat medlemsansvar. Medlemmarnas borgensförbindelse innebär redan idag ett totalansvar för verksamheten, och det solidariska borgensansvaret står oförändrat. Varför ändra i avtalen ont det egentligen inte innebär någon skillnad? När Kommuninvest grundades kunde alla pengar som verksamheten lånade upp kopplas direkt till en bestämd medlem. På den tiden förekom ingen förfinansiering och inga derivat. Men medlemmarnas krav har rörändrats. Ökade investeringsbehov, önskemål om snabb lånehantering samt behov av hög likviditet ställer krav på förfinansierin g. Dessutom används försäkringsinstrument -- s.k. derivat för att minska riskerna i samband med upplåning. Som en följd av den nya verkligheten behöver vi två förtydligande avtal utöver det grundläggande solidariska borgensåtagandet. De nya avtalen innebar inget utökat ansvar för medlemmarna. Syftet med dessa ör enbart att tydliggöra varje enskild medlems ansvar. Vad innehåller garantiavtalet? Garantiavtalet reglerar medlemmarnas ansvar för de motpartsexponeringar som uppstår som en följd av Kommuninvests användning av derivatkontrakt. Detta avtal ersätter nuvarande klausuler i lånereverserna. Vad innehåller regressavtalet? Regressavtalet reglerar fördelningen av ansvar mellan medlemmarna om någon av Kommuninvests fordringsägare framställer krav på betalning mot någon medlem med hänvisning till det solidariska borgensåtagandet. Detta avtal ersätter det nuvarande regressavtalet. När beslutas det om de nya avtalen ska tas i bruk? De två avtalen har beslutats på Kommuninvests årsstämma den 7 april 2011 samt måste beslutas av respektive medlems fullmäktige. (Tidsperiod april oktober 2011.) Vad händer om en medlem inte skriver under? Om en medlem väljer att inte skriva under de tydliggörande avtalen tar man ett aktivt val att ställa sig vid sidan av förutsättningarna för samverkan. Väljer man att göra detta kan naturligtvis inte samarbetet fortgå och medlemmen far utträda ur den ekonomiska föreningen. När upphör de gamla avtalen att gälla? Det gamla regressavtalet upphör att gälla när samtliga medlemmar har tagit beslut om det nya avtalet. Garantiavtalet ersätter klausuler i reverser direkt. Kommuninvest i Sverige AB (publ). Org nr: Styrelsens säte: Orebro Kommuninvest Ekonomisk förening. Org nr: Styrelsens säte: Örebro Kommuninvest Fastighets AB. Org nr: Styrelsens säte: Orebro Postadress: Box 124, Orebro Besöksadress: Fenixhuset, Drottninggatan 2 Tel: Fax: E- post: fornamn.efternamngkommuninvest.se Internet: wv.w.kommuninvest.se

Beskrivning Nedan lämnas en ärendebeskrivning på förslag av Kommuninvest.

Beskrivning Nedan lämnas en ärendebeskrivning på förslag av Kommuninvest. u~~~~ Bilaga KS 2011/162/1 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING Kommunstyrelsen Kommuninvest - tydligt medlemsansvar Inledning Kommuninvest ekonomisk förening har vid den ordinarie stämman den 7 april 20 Il beslutat

Läs mer

Mellan KOlnmuninvest i Sverige AB, KOlrununinvest ekonomisk förening och lnedlemmanla i Kommuninvest ekonomisk förening har träffats följande

Mellan KOlnmuninvest i Sverige AB, KOlrununinvest ekonomisk förening och lnedlemmanla i Kommuninvest ekonomisk förening har träffats följande Mellan KOlnmuninvest i Sverige AB, KOlrununinvest ekonomisk förening och lnedlemmanla i Kommuninvest ekonomisk förening har träffats följande AVTAL OM REGRESS M.M l. Bal{grund I(ommuninvest i Sverige AB

Läs mer

Mellan Kommuninvest i Sverige AB, Kommuninvest ekonomisk förening och medlemmarna i Kommuninvest ekonomisk förening har träffats följande

Mellan Kommuninvest i Sverige AB, Kommuninvest ekonomisk förening och medlemmarna i Kommuninvest ekonomisk förening har träffats följande Mellan Kommuninvest i Sverige AB, Kommuninvest ekonomisk förening och medlemmarna i Kommuninvest ekonomisk förening har träffats följande AVTAL OM REGRESS M.M 1. Bakgrund Kommuninvest i Sverige AB ( Kommuninvest

Läs mer

Tema: möten. I Japan uppskattar man lågriskemittenter. närvaro. Nr 1 / 2011

Tema: möten. I Japan uppskattar man lågriskemittenter. närvaro. Nr 1 / 2011 kommuninvest 25 år Nr 1 / 2011 M E D K U N S K A P O C H I N S P I R AT I O N F R Å N K O M M U N I N V E S T I Japan uppskattar man lågriskemittenter som ser långsiktigt på sin närvaro Kanichiro Hirata,

Läs mer

Ks 74 Au 70 Dnr 12/2010-106

Ks 74 Au 70 Dnr 12/2010-106 ARBOGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2010-05-31 Blad 8 Ks 74 Au 70 Dnr 12/2010-106 Kapitaltillskott till Kommuninvest ekonomisk förening Från Kommuninvest ekonomisk förening

Läs mer

OBS! Handlingen sparas och medtages till KS och KF! Sammanträdande organ Kommunstyrelsen Tid Onsdagen den 24 februari 2010, kl. 8.

OBS! Handlingen sparas och medtages till KS och KF! Sammanträdande organ Kommunstyrelsen Tid Onsdagen den 24 februari 2010, kl. 8. KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN SAMMANTRÄDESHANDLINGAR TILL KALLELSE Datum 2010-02-15 Sammanträdande organ Kommunstyrelsen Tid Onsdagen den 24 februari 2010, kl. 8.15 Plats KTS-salen, Vita Huset Ärenden till

Läs mer

FÖRENINGSSTÄMMA 2015

FÖRENINGSSTÄMMA 2015 Svenska kommuner och landsting i samverkan 2015-03-30 1 (2) Kommuninvest Ekonomisk förening Medlemmarna FÖRENINGSSTÄMMA 2015 Kallelse Medlemmarna i Kommuninvest ekonomisk förening kallas härmed till ordinarie

Läs mer

Förtydligande ansvar för medlemmar i Kommuninvest

Förtydligande ansvar för medlemmar i Kommuninvest rn Samman trädesdatum TRANAs KOMMUN 2011-05-18 Sida 8(45) KOMMUNSTRYRElSENS AU SAMMANTRÄ ESPROTOKOl l s 99 Dnr 215/11 Förtydligande ansvar för medlemmar i Kommuninvest Ekonomichef Rosie-Marie Fors redogör

Läs mer

Ann-Charlotte Stenkil, Medlemssamråden. uppskattas. De skapar dialog. Nr 1 / 2012 MED KUNSKAP OCH INSPIRATION FRÅN KOMMUNINVEST

Ann-Charlotte Stenkil, Medlemssamråden. uppskattas. De skapar dialog. Nr 1 / 2012 MED KUNSKAP OCH INSPIRATION FRÅN KOMMUNINVEST Nr 1 / 2012 MED KUNSKAP OCH INSPIRATION FRÅN KOMMUNINVEST Medlemssamråden uppskattas. De skapar dialog. Ann-Charlotte Stenkil, ordförande i Kommuninvest ekonomisk förening var en av de förtroendevalda

Läs mer

Swedbank Hypotek AB (publ)

Swedbank Hypotek AB (publ) Grundprospekt Datum för Finansinspektionens godkännande av Prospektet: 25 november 2014 Diarienummer: 14-14914 Swedbank Hypotek AB (publ) Bolaget SEK 150 000 000 000 Program för Medium Term Notes inklusive

Läs mer

KARLSTADS KOMMUN. Ärende 1

KARLSTADS KOMMUN. Ärende 1 KARLSTADS KOMMUN Ärende 1 Dnr KS-2012-206 Dpl01 sid 1 (2) KARLSTADS KOMMUN KOMMUNLEDNINGSKONTORET Ekonomi- och verksamhetsstyrning Tjänsteskrivelse 2012-04-04 Per Björkengren, 054-5401046 per. bjorkengren@karlstad.se

Läs mer

kommuninvest ekonomisk förening årsredovisning

kommuninvest ekonomisk förening årsredovisning kommuninvest ekonomisk förening årsredovisning Innehåll Ordförande i Kommuninvest ekonomisk förening:»samarbete med starkt medlemsstöd» 1 Ordförande i Kommuninvest i Sverige AB:»Stabilitet och riskkontroll

Läs mer

SWEDBANK HYPOTEK AB (publ) SEK 150 000 000 000 Program för Medium Term Notes

SWEDBANK HYPOTEK AB (publ) SEK 150 000 000 000 Program för Medium Term Notes Datum för Prospektets offentliggörande: 1 juni Diarienummer: 11-5469 GRUNDPROSPEKT SWEDBANK HYPOTEK AB (publ) SEK 150 000 000 000 Program för Medium Term Notes Detta grundprospekt, ( Prospektet ), är upprättat

Läs mer

LÄNSFÖRSÄKRINGAR HYPOTEK AB (publ) PROGRAM FÖR KONTINUERLIG UTGIVNING AV SÄKERSTÄLLDA OBLIGATIONER

LÄNSFÖRSÄKRINGAR HYPOTEK AB (publ) PROGRAM FÖR KONTINUERLIG UTGIVNING AV SÄKERSTÄLLDA OBLIGATIONER GRUNDPROSPEKT Datum för Prospektets godkännande: 2 juni 2014 LÄNSFÖRSÄKRINGAR HYPOTEK AB (publ) PROGRAM FÖR KONTINUERLIG UTGIVNING AV SÄKERSTÄLLDA OBLIGATIONER Arrangör Emissionsinstitut Detta grundprospekt

Läs mer

LÄNSFÖRSÄKRINGAR HYPOTEK AB (publ)

LÄNSFÖRSÄKRINGAR HYPOTEK AB (publ) GRUNDPROSPEKT Datum för Prospektets godkännande: 2 juni 2014 LÄNSFÖRSÄKRINGAR HYPOTEK AB (publ) PROGRAM FÖR SÄKERSTÄLLDA MEDIUM TERM NOTES Arrangör Emissionsinstitut Detta grundprospekt är giltigt i 12

Läs mer

LÄNSFÖRSÄKRINGAR BANK AB (publ)

LÄNSFÖRSÄKRINGAR BANK AB (publ) Grundprospekt Datum för prospektets godkännande: 19 december 2014 LÄNSFÖRSÄKRINGAR BANK AB (publ) PROGRAM FÖR MEDIUM TERM NOTES Arrangör Swedbank Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial Nordea Emissionsinstitut

Läs mer

dialog Ny upphandlingsmodell för kapitalförvaltningstjänster Samtal med Mattias Olsson, finanschef på Landstinget i Jönköpings län.

dialog Ny upphandlingsmodell för kapitalförvaltningstjänster Samtal med Mattias Olsson, finanschef på Landstinget i Jönköpings län. dialog En tidning från Kommuninvest Nr 4 2010 www.kommuninvest.se Mattias Olsson, finanschef Jönköpings läns landsting Ny upphandlingsmodell för kapitalförvaltningstjänster Samtal med Mattias Olsson, finanschef

Läs mer

Program för Medium Term Notes samt Förlagsbevis om SEK EN MILJARD (SEK 1 000 000 000) för Sparbanken Syd

Program för Medium Term Notes samt Förlagsbevis om SEK EN MILJARD (SEK 1 000 000 000) för Sparbanken Syd Detta grundprospekt är godkänt och registrerat av Finansinspektionen den 18 december 2013 och offentliggjort på Sparbanken Syds hemsida. Prospektet är giltigt i 12 månader från dagen för godkännande. Program

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 213 Kommunfullmäktige 2011-06-20

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 213 Kommunfullmäktige 2011-06-20 Sammanträdesdatum 213 Plats och tid Kulturhuset Kristallen, klockan 15.00-19.12 Beslutande Bernt Jonsson, ordförande Nils Grönqvist, 1:e vice ordförande Jan Enarsson, 2:e vice ordförande Inger Rydbrink

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 1. INLEDNING... 1

INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 1. INLEDNING... 1 Finanspolicy INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 1. INLEDNING... 1 1.1 BAKGRUND... 1 1.2 SYFTE MED FINANSPOLICY... 1 1.3 GILTIGHET OCH UPPDATERING... 1 1.4 ANSVAR OCH BEFOGENHETER... 1 1.5 RAPPORTERING...

Läs mer

Grundprospekt avseende MTN-program för Volvofinans Bank AB (publ)

Grundprospekt avseende MTN-program för Volvofinans Bank AB (publ) Detta Grundprospekt är godkänt och registrerat av Finansinspektionen den 29 november 2013. Grundprospektet är offentliggjort på Volvofinans hemsida den 29 november 2013 och gäller i 12 månader från denna

Läs mer

Kapitaltillskott och inlösen av lån till Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag

Kapitaltillskott och inlösen av lån till Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag Landstingsdirektörens stab Ekonomienheten MISSIV Datum 2014-08-26 Landstingsfullmäktige Sida 1(2) Kapitaltillskott och inlösen av lån till Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag Förslag till beslut 1.

Läs mer

KOMMUNINVEST I SVERIGE AB (publ) PROGRAM FÖR KONTINUERLIG UTGIVNING AV OBLIGATIONER

KOMMUNINVEST I SVERIGE AB (publ) PROGRAM FÖR KONTINUERLIG UTGIVNING AV OBLIGATIONER Detta Grundprospekt är daterat och godkänt den 6 maj 2015 och gäller i tolv månader från denna dag KOMMUNINVEST I SVERIGE AB (publ) PROGRAM FÖR KONTINUERLIG UTGIVNING AV OBLIGATIONER GARANTERAT AV VISSA

Läs mer

Finanspolicy för Sundsvalls kommunkoncern

Finanspolicy för Sundsvalls kommunkoncern Finanspolicy för Sundsvalls kommunkoncern Diarienummer KS 2013-00178 Fastställt av KF 2013-04 (rev) Finanspolicy för Sundsvalls kommunkoncern Detta dokument har försetts med ett tillfälligt försättsblad

Läs mer

Östersunds kommuns Medium Term Note-program om SEK 2 000 000 000

Östersunds kommuns Medium Term Note-program om SEK 2 000 000 000 NOTERINGSDOKUMENT Daterat 2 juli 2013 Östersunds kommuns Medium Term Note-program om SEK 2 000 000 000 Ledarbank: Handelsbanken Capital Markets Emissionsinstitut: Handelsbanken Capital Markets SEB Nordea

Läs mer

MTN-Program för Säkerställda Obligationer

MTN-Program för Säkerställda Obligationer Detta Grundprospekt är godkänt av Finansinspektionen den 17 december 2013 och giltigt i 12 månader från denna dag MTN-Program för Säkerställda Obligationer Ledarbank: Handelsbanken Capital Markets Emissionsinstitut:

Läs mer

Ikano Bank AB (publ) Grundprospekt avseende Medium Term Note-program om 2,5 miljarder svenska kronor eller motvärdet därav i euro

Ikano Bank AB (publ) Grundprospekt avseende Medium Term Note-program om 2,5 miljarder svenska kronor eller motvärdet därav i euro Detta Grundprospekt är daterat och godkänt den 20 december 2013 och gäller i 12 månader från denna dag. Ikano Bank AB (publ) Grundprospekt avseende Medium Term Note-program om 2,5 miljarder svenska kronor

Läs mer

Samverkan inom den offentliga sektorn

Samverkan inom den offentliga sektorn PM Dnr 2009/469 2009-03-05 Samverkan inom den offentliga sektorn 1. Sammanfattning Riksgälden föreslår att ett utökat samarbete påbörjas inom den offentliga sektorn inom områdena finansiering och upphandling

Läs mer

Swedbank Hypotek AB (publ)

Swedbank Hypotek AB (publ) Grundprospekt Datum för Finansinspektionens godkännande av Prospektet: 25 november 2014 Diarienummer: 14-14916 Swedbank Hypotek AB (publ) Bolaget Program för bostadsobligationer Programmet Emissionsinstitut:

Läs mer

Grundprospekt avseende Medium Term Note-program om 3 miljarder kronor

Grundprospekt avseende Medium Term Note-program om 3 miljarder kronor Detta Grundprospekt är daterat och godkänt den 8 maj 2013 och gäller i 12 månader från denna dag. Grundprospekt avseende Medium Term Note-program om 3 miljarder kronor Ledarbank SEB Emissionsinstitut Danske

Läs mer