Förtydligande ansvar för medlemmar i Kommuninvest

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Förtydligande ansvar för medlemmar i Kommuninvest"

Transkript

1 rn Samman trädesdatum TRANAs KOMMUN Sida 8(45) KOMMUNSTRYRElSENS AU SAMMANTRÄ ESPROTOKOl l s 99 Dnr 215/11 Förtydligande ansvar för medlemmar i Kommuninvest Ekonomichef Rosie-Marie Fors redogör för ärendet. Två nya avtalsförslag har upprättats mellan Kommuninvest i Sverige AB, Kommuninvest ekonomisk förening och medlemmarna i Kommuninvest ekonomisk förening. Avtalen berör regress m.m. och kommunernas ansvar för Kommuninvests motpartsexponeringar avseende derivat. Avtal om regress beskriver medlemmarnas inbördes ansvar och hurproceduren ser utom krav på betalning framförs. Avtalet ersätter nuvarande avtal. Avtal om ansvar för motpartsexponeringar beskriver medlemmarnas ansvar mot Kommuninvest och ersätter nuvarande klausuler i lönehandlingar. Ändringarna i avtalen innebär inte något utökat medlemsansvar. Sen solidariska borgen innebär redan idag ett totalansvar för verksamheten. Anledningen till förändringarna är att förtydliga medlemsansvaret. Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att med Kommuninvest ekonomisk förening och medlemmarna i föreningen samt Kommuninvest i Sverige AB ingå nytt regressavtal att regressavtalet ska ersätta nuvarande regressavtal, benämnt "Avtal", daterat med början den 7 maj 1993 att med Kommuninvest i Sverige AB ingå avtal gällande Tranås kommuns ansvar för Kommuninvest i Sverige AB:s motpartsexponeringar avseende derivat att bemyndigar kommunstyrelsens ordförande och ekonomichef i förening att underteckna ovan angivna avtal tör Tranås kommuns räkning. Expedieras lill Kommunstyrelsen Jus(e;ares sign (,/ ~;r~ >

2 TRAN 8 M.J1UN o KL-FörV2 ningen TRANAS KOrvIIV1UI\J Ank ~P.tf.:f(.~:.1.~ _ Dm?-- / 5" j i. Datum: Handläggare: Rosie-Marie Fors Sammanfattning av det förtydligade medlemsansvaret från kommuninvest Två nya avtalsförslag har upprättats mellan Kommuninvest i Sverige AB, Kommuninvest ekonomisk förening och medlemmarna i Kommuninvest ekonomisk förening. Avtalen avser Avtal om regress m.m och Kommunernas ansvar för Kommuninvests motpartsexponeringar avseende derivat, avtalen medföljer detta dokument som bilagor. Avtal om regress beskriver med lemmarnas inbördes ansvar och hur proceduren serut om krav på betalning framförs. Det ersätter nuvarande avtal. Avtal om ansvar för motpartsexpon eringarbeskriver medlemmarnas ansvar mot Kommunin vest och ersätter nuvarande klausuler i lånehandlingar. Ändringarna i avtalen innebär inte något utökat medlemsansvar. Den solidariska borgen innebär redan idag ett totalansvar för verksamheten. Anledn ingen till förändringa rna ärattförtydliga medlemsansvaret. Förslag till beslutsformulering i kommunfullmäktige Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att med Kommuninvest ekonom isk förening och medlemmarna i föreningen samt Kommuninvest i Sverige AB ingå nytt regressavtal. att regressavtalet ska ersätta nuvarande regress avtal, benämnt "Avtal", daterat med början den 7 maj att med Kommun invest i Sverige AB ingå avtal gällande Tranås kommuns ansvar för Kommunin vest i Sverige AB:smotpartsexponeringar avseende derivat. att bemyndiga kommunstyrel sensordförande ochekonomichef i förening attunderteckna ovan angivnaavtal för Tranåskommuns räkning. Tranås KOITlmUn...j. J- "l Siadshuset ~ n +46 (0) SE Tranås tax +46(0) WI'M.lmnas.se lraoas.kommunö tranas.so

3 -.. ~ ' Tl.. UN o MU VEST K - orv. liling Svenska kommuner ocli landstmg I samverkan Ank".~.~~rt.: ~.~...~..~ Örebro den 4 maj 20 Il Dnr. 21~.1,1l Medlemmarna i Kommuninvest ekonomisk förening Kommunstyrelsen Landstingsstyrelsen Tydligt medlemsansvar - Avtalshandlingar tör utbyte! Dessvärre måste vi återigen kontakta er medlemmar och meddela att det, i vecka 15, utsända materialet gällande "Tydligt medlemsansvar" inte var helt korrekt. På grund av tryckfel måste vi därför ersätta de två tidigare utsända avtalen ("Avtal om regre ss m m" samt "Kommunernas ansvar för Kornmuninvests motpaltsexponeringar avseende derivat") med nya. De nu översända avtalen har naturligtvis samma lydelse som i stämmobeslutet den 7 apri För undvikande av förväxling har vi på de nu utsända korrekta avtalen, längst ned till vänster på varje sida, skrivit: Cd v s stämmodatumet). De tidigare utsända avtalen ska ni makulera. Utbytet av nämnda avtalshandlingar har ingen påverkan på övriga handlingar i ärendet eller på handläggningen av detsamma. På förekommen anledning vill j ag understryka att respektive fullmäktiges beslut i ärendet ska vara fattat senast den 3 l oktober i år. Vi beklagar i högsta grad det inträffade och hoppas att det inte ställer till alltför stora besvär för er. Har ni några frågor e d så tveka inte att höra av er till undertecknad per mail, gonln.maltsson(ä,kommuninvcst. c eller telefon O KOMMUNINVEST EKONOMISK FÖRENING // './ j..., y;w,(~ Göra Mattsson Bilagor "Avtal om regress m m", i två original på arkivb eständigt papper "Kommunern as ansvar för Kommuninvests motp artsexponeringar avseende derivat", i två original på arkivbeständigt papp er Kommuninvest i Sverige AB (publ). Org nr: Styrelsens sate, Öreb ro Kommuninvest Ekonomisk förening. Org nr Styrelsens såte: Örebro Kommuninvest Fastighets AB. Org nr: Styrelsens säte: Örebro Post adress: Box Örebro >Besoksadress: Femxhu set, Dro ttninggatan 2 Tel: ' Fax: ' E-post: nvest.se Internet: rnurunvest.se

4 7A R F " R K MlV UN I I ' V EST S ' R I. 'GAR AVSEEND O '.RIV" T L B, KGRUND Kommuninvest i verige AB C'Kommuninvest") är e t helägt dotterbolag till Kornmuninvcst ekon om isk förening ("F örenir gen" ). Föreningen ägs ' sin tur av de kommuner och land.ting som är medlet mar i för gen (" Komm u nerna" ), r"omm.minvests verksamhet g<r lit pa att erbj uda Komm unerna olika typer av fi nansiering, lösn ingar. För detta andamål finansierar Kommuninve t sin ver.samhet på svensk oe _intem atlon l kapitaln arknad, I syft att uppränh; I a en god be alningsbere. s kap och fö at möta Korumune 1l1S kommande lånebehov, placeras en del av dc UI plånade medlen i en i.vidit tsreserv bestående av olika finansiell ' im; unent. l syft e at begrä sa de marknadsrisker som uppst år som en följd av Kon muninv sts uppl å ing och utlåning sam placeringar av likvida medel. ing år Koinmuninvest olika tyr e - r ' riskha nterings inslrumen i fonn av derivatkontrakt., armliga Kommuner Ii. r genom en särskilt tecl nad förbinde lse ingått ett solidaris t orgensansvar för de rö 11i""lelscr som Kommuninvcst har ingått eller kommer att in a. orgensåtagandet omfattar samtliga Kommuninvests föt] liktelser. 0' 11 sa edes även Kornmuninvests förpliktelser enligt derivatkont rakten. Användningen av derivatkontrak t innebär en risk för att mo tparte r, inte kar ful g öra sina åtauanden. Denn. ri k ( rnfattas inte a borgel saragandet utan har hittills regl nus i dc reverse r so m dc lånlagande Kommunerna skrivrt under i.amband med upp tagande av lån från Kormuuninvcst. i\vsikten med etta ( vtal är att ersärta vad som unges i Kommunens reverser om övertagandet av exponeringarna för de fi nansiella in rmuuen t som tecknats m d anledning av K ommunii 'e sts refinansiering. V idare reglera r delta a tal hur dessa ris er sh 'ördelns b' trä ffande e criva t rontrakt som har ingå tts i samba ld 11 ed ck plae ringar i finans : Il, instru ment som Kom muni nvest gör vid förvaltningen a " lik 'iditetsrcservcn. 2Q

5 2. DEF NITlO. 'ER! detta av18 1ska nedan stående begrepp ha följande innebörd, "Exp nering',kommu nen". -omm uninvest" " PJa -er lngs por ttö lj cn" "Uppli nings po r t fö lj e n " utgörs a\ det b elopp som Kommurunvests motparter i ck der" valkontmkt som Kommuninvest från I id riii annan ingår hur all betala ti l Korumuninvest. av ser un crrecknad k smmnn e ller landsting avser Kom rn ninv est j, ve rigc A B ut örs H ' de finan: i,1ia instrument som K oinmuninvest innehar och som utgör rör ' < 'Lning av der kapitel i Upplåni g. portfö ljen SOIll inte blivit fö rernå för utl åning. utgörs a sam tlig a e l cdel som [r ån tid tiit annan upp ånars av Komrn uninv st. "Utl åningsp or följ en" tgö rs v samrlig: d ' mede l W ill från rid till annan U lanars av Ko 111m uni nve st ,04-07

6 3.1 KO '. UN N\'EST /0 TAGA. I> E Korrun unmvest åtar sig hänned att i) bedriva verksamhetcn på en riskt ivå som inte övers:iger vad som utgör tillåtet isktaga dc för Kornrn inei, i l ( 1111 ramen tör len kommunala kompetensen. ii) enbart ingå derivatkontrakt med det huvu sakliga syftet att minimera riskerna i 'c ksamhc te ' iii) när så bedöms möjligt begränsa Exponeringarna genom att Kom rn uninvesrs motparter eller annan, ställer säke 'het. iv) i en från ana.svcrksarn hete skild fu k11 C'n, granska nya motparter samt löpande folja upp dc motparter. m godkänts. v) följa tie ruti r som tillsynsn / idighet, andra nyndighete 'tunt mar naden i övrig: tillä ipar fö att löpande övervaka och kontrollera Exponeringama ~ utvcck ing, vi) minst vii gånger årligen, samt vid begäran från K mrnun, lämna l csked 0111 )7 orn rnuncns andel av ansvaret för Exponeringarna. Korm uninv st, åtagnnde enlig denna punkt 3.1 utgör inget vill 'or mratt Kommunerna ska HI I fyl la sina åtaganden enligt detta avtal. 3.2 K O., I U ER AS t TAG. O ' ;\VSEE DE UT t A" INGSPORTFÖLJEN Begrän sn ing av xponeri nga r De Exponeri ngar, 'ses i den (I punkt 3.2 är dc X eneringar som häntors till.hlårungsportfölj en samt c Exponeringar som avser den d 1av l~p p F ningsp rtföljen sot ligge till grund för Utlåningspoi följen. Exponeringurna hän förs till ( en del av Upplåningsportföljen som ligger ull grund för Utlåningsp rtfö ljen genom en reräknin u av hur Sh r andel av Upplåningsp rt fä ljen som är utlånad. Åt, gandet mligt unkt <I ser 'en proportione rligt beräknade andelen a. dc totala '/ r eneringar som avser Upplåningsportfö ljen enligt dc beräkninuar som anges i föregående styck " ill 11 d ~ Exponeringar s 111 avs r Utl ån ingspon fö lj en Kommunens åtaga nd e Kommunen åtar sig härmed att svara för dc Exponeringar so 11 al,' es i punkt 3.2.1, Kommunens åtagan te ska häl 'id begrä nsas till den andel av dc aktuella Expon.ringarna som motsvarar den, n el son Kommunens Jan utgör av Utianingsport följen. 2Ql l..('a 07 3

7 Vid be tänunandet av Kom unens lån en igt vad som anges. förenående stycke t ) dräknas även Kornmur in vests 1I låt ing Ii \I andia för vilka Kommunen har teckna borgen. 3.3 ~l 'S Å '. GA NDE A VSEE. JDE GSPO TF LJEN Begränsnln av Exponeringa. De ~.poneringar som avses i denna punkt 3.3 är de Exponeringar som hänförs till den del av Upplåningspor följen som inte är utlån ad. Exponeringarna hän förs till den del av U ipl åningsportföljen som inte är ut ån ad zcn im ' 0 x-räkning av hur stor ande! av Upplåningsport följen s rn är tjänad. Åtagandet enligt punkt avs r den proportionerligt beräknade andden av dc ot la L I e neringar som a /scr Uppla l ingspl.'f t öljen.n ligr de beräkn ingar som anges i före g ående styc ke Kommunen, t aga nde Kommunen åtar sig h ärm d att s 'a a för J e Exponering, I som avses i punkt J.3.1. Kornmunens sta gande ska härvid begränsas till den andel av ck: aktuella Exponeringarna so motsvarar el. andel som K om mullens insatskal ital utgör av del lott la insatskapita let i l"omm un invest ekonomisk fö ren i g. 3.4 KOJ'1l\J1J N J.s AT\GAJ E, VS... ' N DE PLAC ERI GS PO RT FÖ L.JEN 3A. 1 Be rån ning 3 \' Ex pun r i gar D ~ Exponeringar som avses i denna punkl 3.4 är de Expon 'ri ngar som hänförs ill Placeringsportfö Ije n <o n nu ner a laga nde Kommunen åtar sig härn ed au svara rör k Exponeringar S0 l11 vsc i punkt Kornmunens åtagande.ka härvi begränsas till den allde l av de aktue lla Exponeringarna som motsvarar den andel som Kommunens insatskapital utg ör av det totala insatskapitalet i Kommuninvest ekon misk förening. 4. TIDP UNI - ' r Ö R BETALNING Kommunen förbinder sig att, pö. Kommur invests nfordran. till Kornrn unin est utue dc helopp som K mrnuncn enl igt der < avtal åtagit sig att svara lör. 201'1-ö4-D7

8 5. A"TAL TID OCH JPPS;"GNI T Della a ta l löpe [il:.vidar. F ommunc s åtagan le ligt d 'tt ' <.J \'laj k, n inte sägas upp eller fl. nn: t sätt återtas utan Korn munin 's n edgi 1"1. le därti ll. I el fall K nrnunci '"\ ilja utträde el er på annat s ~ 11 upph ör att 'ara rnedlern i KOl l runinvc 't ek n rnisk förcnins Ta T mmunen f01 tsatr s -ara för.am tliga åtaganden som Koru m Ilen vid tiden för utträd e iade alt svara rör enl igt detta avl, I. Avtzl t ska pphöra då '~o ll1 n ll m e n s samtlj Ta åtagandcn löpt ut. 6. FÖRHALLAl DE ILL l \ f VT r del fall K mrnuncn idigare I ar ut färdat rcvcrs ti l Kornmu uiuvcst _0.a dett a avtal ersätta va som i rcv rsens övriga viii TOr. första ocl andra stycket, stadgas a -secnde Kon munens övertagande av K mmunin v s..kyldigh ter. r ättighete oc h ex poneringar. 7. A ]D R l l 1 Detta a 'ta] kal nda ' t ändras gen m skrii Ii r över nsk mme] ' l~ ne llan omrnurnnvcs och Kommunen. 8, ILLÄMP ( -;LJ-G Tolkning och ti ll ämpning a I detta avtal ska ske enligt svensk lag. Ort c._ - - -_...._----- atum._ - -._- --_._ Namn på kommun/landsting Öre bro den Komm n' ve t i Sve ri 'f AB _..._---- arn nunde s ' rifier Namnunderskrifter._._ _._ - _...._ NamnfortydIigandcn - - _..- -_._--_._--- _ _ -- _ _ _.._ ite I Titel T itel

9 l e ljan "' 0 muninvesr i Sverige A B, Komm uninvest konom isk 'örening 0 1.: 11 me lem m arn a i Kommunin vest ekonom isk förening rar träffats följ ande t VTAL O t R G R S,-'. '.M l. Ba rgrund Korn rnuninvest i Sverige AB C' ornmu nin 'est") är ett helägt dotter olag till Kom ininvcst c.on ornisk föreuii b ("Före ningen"'). Före ningens me dlem mar utgörs av kommu ner och landsting (" Kommunerna"). Korm iuni nvests ve r ' sam ict består främst i att erbj uda Y ornmunerna olika ty per av finansieringslösningar. För detta ändarnål lån ar Komrnuninvest upp mede l på den svenska oc h internatione la kapitalmarknaden, l syfte att upprätthålla en god betalnings beredskap och för alt möta Kommunernas kom mande lån 'be l OV, lånar Kom: iu nin vcst upp mer medel än vad som vid -arje tillfälle lånas ut till Ko 11 UIl CT l1a. De övers cjutande edlen pl aceras i en ikviditetsrcserv. Samt liga Komm uner har, i en ighet med Fören; gens stadga ', genom en särskilt teckna för indelse iklätt sig ett so idariskt borgensansvar för.amtliga de fö rpliktelser son Ko rurnuninvest har ingått '- h kommer ut ingå C' Bor gei sfö bindelscn" ). Enligt bolagsordninge för J ommuninvest amt stadgam a för Föreningen, skall verksamheterna bedrivas inom ram en för den kommuna la komp tensen. Därigenom är risktagandet : ve rksa n heterna begrä sade på motsvara ide. ä tt so gäl le mr Kommun ma. 081 gr ndläggande ynen pil risk regleras i ägardirektivcn som är beslutade av Föreningen. Vidare arbet: r Kornnuminvest med olika skyddssystern som sy tnr till att mi iska ris ccrna or all n ågot av Kommuninvests borgenare. fr amställer anspråk enligt Borge nsför indelsen. Syftet med detta a 'ta l C R l' ~r e s s a v [ a l et " ) lir att reglera t inbördes ansv aret me lan Kommune rna om Ko mm uninvcsts borgenä rer skulle framställa anspråk ( e mot någon eller några av Korum me ona en Ii ~ t rgcnsförbi delsen. 20 1'1-04-0;'

10 2. efinitioner I Regressavtalet skall nedanståe nde begrepp ha fö ljande inn ebörd. " Borgenär" "Bor-gen örb ind elsen", Borgenskommun' "Borgcnsk av' " Bristen" " Likviditets! elen " "Li.vldltetsreserven" " L ånedelen., " Ipp låningspor tfö j en' " Utlån in sporrföl]en " Borgenär som framställt krav enligt B orgensförbiudc sen. Den av Karm Ul el ia tec knade so idariska prop rieborgen. Kommun ell r land '1ing mot vilken kra ' enl ig Borgensförb i dels 11 framställts. Det krav so m Borgen är fram.täller enligt Borgensförbindelsen mol en Kommun. Ska ll ha den betydelse som framgår av punk ten 3.4. Skall ha den betydelse so m framgår av punkten.3. Den del av Upp låningsport följ en som inte utgör UtIåningsportföljen, Ska I ha den be ty de lse so m frarng r av punkte 3.3. Sam tliga m edel som frå n tid til l annan upplånats av Komrnuninv rst. Samtliga rncdcl so l frän 'i ull annan utlånats av Kornmuninvest,

11 3. Inbördes an va r Om någon av Komrnuninves ts borgenärer framställer krav enlig t Borgensförbindelsen gente mot n, ga n av Kon, unerna skall följande gälla Om Borgenskrav framställs mot Borgenskon mun skall orgcnskommunen genast meddela Kornmuninvesi. Ko 11J1lUn in 'est skall so snart som möj lig, dock senast inoi en vecka från Il ottacandet av m eddelandct, informera Borgenskoll numen om ~ orn muni nvcst har någon invändning mot Borgenskravet eller o n 'et saknus invändning däremot. S.ul le Komrnuninvest anse att det finns gru nd för invändning skall. ommunir vest bist å Borgenskomm ullen med be tridande av Borgenskravet. Borgenskornmun sk.all inte etala innan Korn muninves l cd elat huruvida invä dning I N Borgen, kravet finns. inklusive kvittningsinvänd ing samt art beloppet stät mer 3.2 Kommuninvest skall, såvida Korrummin est lil le fr amfö rt någon invändnin enligt pu kten 3.1, senast på förta lodager erlägga betalning till Borgenären enligt Borgenskravct, eller - ( m t etalning re an har e!agt il. Borgenskommunen - ill Borgenskommunen. Om Kornrnuninvest saknar förmåga att erlägga full betalning enligt Borgens ' 1TIV t ska l K Ol1l111 Un invest genast lj nderrätra argt: skorumune om detta och samtidigt, c ter vederbörlig beräkning, skrift igen anmo a Ko mmun ma att erlägga etaining IlIeJ ett be opp mo tsvarande der s respektive ande lar a Borgcnskrave beräknade enligt punkten 3.3 neda n. 3.3 Kommuner ". skall på sätt och tid som anges i Kornmurun 'ests anmod ar enligt punkten 3.2 ovan betala sina respektive andelar av den c av oruenskravet som Komrnuninvest inte kan täcka. beräknade enl igt nedan. Borgenskra vet skall vid beräkningen delas II.p i vå dela r. e, de l som Hl rsvarar den andel som Utlån ingsportföljen utgör av pp lan ingsportföljen (" åne e 'If ') och en del som motsvarar en andel som Likvitlitetsreserven utgör av Upplåningsporrföljen C'L ikviditetsdclcn' ') De K irn muncr S J m Ilar l' nar medel frän Kommuninvest s all betala 11 andel av U llledd en morsvarande den andel ' deras respektive l n utg ör v Utlåningsportföljen Vid bestämmande av Korum ns l n en igt punkten rnedr ä nas även Kommuninvcsts utlåning ill andra ö r vilku l' UlK'! har tecknat annan borgen än B rgcnsförbin clsen. r det fall fler? ommuner tecknat så an annan )org Cl1 för 201 i -O' -07

12 samma juridiska e hd skall lånebeloppet fördelas efter anta et borgensmän in <I n de medräknas Samtliga Kommuner skall betala en andel av Likvi i ersdel 'Il motsvarande de andel som resp ktive Kommuns insats apin l utgör av det tota a in atskapi alet i Föreningen. Samt iga beräkningar enligt ovan skall ske med utgångspunkt från den tidpunkt so 11 Borgenären har framstå I t sitt krav. 3.4 Om någon av Kommunerna inte kan erlägga hel eller delar a ' sin eller sina and lar av Borgenskravel beräkna de enligt punkren 3.3 ovan ("B isten") skull d nna kommun genast skrifliige med lela ( ol1lllluninvest detta. Kornrnu ninvest skal l därvid genast anr eda samtliga övriga Kommuner att erlägga en. nd -l av Brist!1 motsvarande den andel som respektive KOJlll LHI11 S insatskapital utgör av det totala insa skapitalet i Föreningen. Kom munerna skall erlägga betal ning pil i an rnocan angivet sätt och tid. 4. Avtalstid och l pphö -3 nde 1\.1Detta Regressavtal löper tillsv ids re. Kommune rnas och Komm uninvests åtaganden enligt detta Regressa vtal kan inte sägas upp eller på a nat 5311 återtas utan överenskommelse mellan Kommunerna och Kornrnu nin -esr. 4.2 Om deu Regressavtal säg. ' PI' j samhan med att Kommun beviljas utträde eller på a mat sä t lj phör att vara med em i öreningen. skall do 'k Regressavtalet i tilläm )lig:l. delar fortsätta :Ltl gälla rö sådana förplikt lser som avg åcn le Kommu alltjämt har att svara för enligt 'ad som fmm ~( r av Fören ingens stadgar. Genom undertec knande av delta curcssavtal l ekräftas Ko 11111l11,' ansvar enligt vad som framgår ~ v Föreningens sta lgar i vseende upphörande a. medlemskap i Föreningen och avseende Borgcnsfö liktel ens tillämpning vid uppi öran le. v medlemskap, 4.3 Efter rträde I er uteslutning från Föreningen skall \'id beräkning 3 \ ' dcn : vgå ndc Kommunens ansva r enligt delta Rcgr ssavtal J et a gående Komnumens andel av det to aln Insatskapitalet i Föreningen eräknas som om den avgående K ornmun.11 all jämnt var medlem. F öreningen. Vid sådar beräkni ng skall d ' avgående Kornmunens insat.apita l, som ck såg lit -id avgången ur Föreningen, läggas u l Föreningens totala insatskapital. 5. l ledd ela nd en 5. 1 Meddelanden soru skickas enlig bestämmelserna. Regressavi let skall s tickas skriftligen \ la fax, blid, re commencerat brev eller e-post til de faxnurnm r, a resser eller e- rostadresset SOIll framgår av Bilaga I.

13 Samtliga par er till detta avtal åtar sig att snaras t meddela övriga parter " id Undringar a v dessa faxnumrn r. adresser d er e-postadresser. 5.2 Tidsfrister för anmodningar enligt Regressavtajet skall b örj : löpa från dagen då am odan mottagits. Ett meddelande sänt med fax elle r e-post ska ll anses mot age t samma dag fö ns an att det kommit mottagaren ti lhanda i läsbar form. Ett meddelande sänt med bud skall anses mottaget vid der 'akti ska avlämnande. El medde ande sänt med rekommenderat brev s a l anses mottaget då mottagaren kvitterat brev L Ett meddels nde sorn lämnats fter eller på dag som Inte är v, rdag skall anses h anlänt nästföljande varo:. 6. Ränt. 6. l l e t fall Borgenskommunen har betalat Borgenären OC.l någon annan Kommun. ini har fullfölj t sin skyldighet att er ägga h talning enligt punkten :'..) ova s ral l Borgenskommunen ha dill i l dröjsmå sränta från denna Ko 'imun på det be opp som är obet alt. Ar/i;; dr öjsm ålsränta skall utgå på beloppet mots -arande åtta procent över vid varje tid gå landc referensränta en i zt räntelägen från förfallodagen för annan Kommuns betal ing enligt punkten 3.3 ovan till dess beta lning sker ell er bris äck ring enligt punkten 3.4 sker. 6.2 l det fall K ornm un inte betalar enligt p inkten 3.4 skall dc övriga Kommuner som ha r äckt Bristen ha rätt iii dröjs, ålsränta motsva rande va om sägs i punkten 6.1 ov: n från en r, punkt SOl b t ]1 iug av risten sl et til dess den bristande Kom m n n betala t. 7. Ik r aft r äd a nr c Detta Regressavu I s kall träda ikraft den dag samtliga Kommunerna undertco nat BilalZa l och.rsäuer därmed tidigare ingånget rcgrc sav I, lp 11 ä nnt "A 'tal", daterat med börj an den 7 maj Nyt ill cornna Kommuner tillträd r Regressavtalet genom au un: erteckna Bi a" a L R~ tressavtalet kall ndast ändras genom skriftlig övere nskommelse rncllan Kommuninvesi, Föreningen och Kommunerna. 9. Fur.n ing ns f ligu ra nd al' vissa åtaga nd en [ el fall Kommuninvest på gru n av obestånd, likvidation eller iknandc situation inre kan fullgöra sina åtaga ck 1 enligt R.grcssavrale i skall sa långt som möj ligt dessa åtag anden, med undantag för r ornmuninvcsts betalningsansva r. fullgöras av Föreningen

14 10. T v stlö. ning 'l vist er i an ledning av detta Regressa :lal ska l sl utligt avgöras genom skiljedom enligt Skilj edom sreg er för Sto ckholms Han elskanunares Sk ilj cdo msinst itut. Skiljenä mn en ' ka ll bestå HV Il'. skiljemän och sä tet för skiljeförfaran det skall vara Stockholm. Unde rtecknande skall göras i separat h, nd ing beteck nad Bilaga J till detta R egressav tal

15 ll AGA 1 T I L R EG RESSAVTAL Genom att undertco na detta av al ingår n danstående ( om Ul detta Regressavtal som reglerar hur ansvaret för det so idariska borgensåtagandet SOI11 med]emmarna i Kommuninvesi ekonomisk för nmg tecknar ör Kom muriii ves! i Sverige AB:s nuvarande och fram ida förpli ctelser skall fördelas mellan orgensmännen _..... Ort och da tun - - _....._ Namn på komrnun/lancsting - --_..._ Narunun derskrifter _.. _ _- - _......_--_.._---- _.-..._--- Nam nförtydli aanden... _.. Tilel _----- ile! Örebro den 1-ommuninvesr i Sve r ige A B - _._... _..._ Namnunderskrifler Namnförtydliganden _....._ Tilel Titel Bes öksadress _..._--_.. _ Postadress Telefax ---_.._- _..._... _ _ - - l~ - p stadress Fenixbuset. I rottninggatan 2, Ör O. 124, 70 l 2 Örebro nlllluninvest.sc ro

Mellan Kommuninvest i Sverige AB, Kommuninvest ekonomisk förening och medlemmarna i Kommuninvest ekonomisk förening har träffats följande

Mellan Kommuninvest i Sverige AB, Kommuninvest ekonomisk förening och medlemmarna i Kommuninvest ekonomisk förening har träffats följande Mellan Kommuninvest i Sverige AB, Kommuninvest ekonomisk förening och medlemmarna i Kommuninvest ekonomisk förening har träffats följande AVTAL OM REGRESS M.M 1. Bakgrund Kommuninvest i Sverige AB ( Kommuninvest

Läs mer

Mellan KOlnmuninvest i Sverige AB, KOlrununinvest ekonomisk förening och lnedlemmanla i Kommuninvest ekonomisk förening har träffats följande

Mellan KOlnmuninvest i Sverige AB, KOlrununinvest ekonomisk förening och lnedlemmanla i Kommuninvest ekonomisk förening har träffats följande Mellan KOlnmuninvest i Sverige AB, KOlrununinvest ekonomisk förening och lnedlemmanla i Kommuninvest ekonomisk förening har träffats följande AVTAL OM REGRESS M.M l. Bal{grund I(ommuninvest i Sverige AB

Läs mer

KOMMUNERNAS ANSVAR FÖR KOMMUNINVESTS MOTPARTSEXPONERINGAR AVSEENDE DERIVAT

KOMMUNERNAS ANSVAR FÖR KOMMUNINVESTS MOTPARTSEXPONERINGAR AVSEENDE DERIVAT KOMMUNERNAS ANSVAR FÖR KOMMUNINVESTS MOTPARTSEXPONERINGAR AVSEENDE DERIVAT BAKGRUND Kommuninvest i Sverige AB ("Kommuninvest") är ett helägt dotterbolag till Kommuninvest ekonomisk förening ("Föreningen").

Läs mer

sammanträdesdatum 2011-09-06

sammanträdesdatum 2011-09-06 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 5 (28) sammanträdesdatum 2011-09-06 188 Kommuninvest - tydligt medlemsansvar Dnr 2011/120 INLEDNING Kommuninvest ekonomisk förening har vid ordinarie

Läs mer

Beskrivning Nedan lämnas en ärendebeskrivning på förslag av Kommuninvest.

Beskrivning Nedan lämnas en ärendebeskrivning på förslag av Kommuninvest. u~~~~ Bilaga KS 2011/162/1 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING Kommunstyrelsen Kommuninvest - tydligt medlemsansvar Inledning Kommuninvest ekonomisk förening har vid den ordinarie stämman den 7 april 20 Il beslutat

Läs mer

Regressavtalets lydelse framgår av bilaga 2, och garantiavtalets lydelse framgår av bilaga 3.

Regressavtalets lydelse framgår av bilaga 2, och garantiavtalets lydelse framgår av bilaga 3. Bilaga 1 till Dnr LD 11/01374 CDiLAGA LS %129 Bakgrund Medlemmarna i Kommuninvest ekonomisk förening beslutade vid stämman 2011 att medlemmarna ska ingå dels ett förtydligat regressavtal som ersätter nuvarande

Läs mer

Tydligt medlemsansvar - Kommuninvest. Dnr KS 2011-216

Tydligt medlemsansvar - Kommuninvest. Dnr KS 2011-216 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2011-09-20 FALKENBERG 290 Tydligt medlemsansvar - Kommuninvest. Dnr KS 2011-216 KS, KF Beslut Arbetsutskottet föreslår

Läs mer

Bekräftelse av borgensförbindelse av den 15 november 2004 - Kommuninvest

Bekräftelse av borgensförbindelse av den 15 november 2004 - Kommuninvest KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 24 mars 2014 10 Paragraf Diarienummer KS-2013/1642.185 Bekräftelse av borgensförbindelse av den 15 november 2004 - Kommuninvest Kommunstyrelsens

Läs mer

Fader Bergström, stäm upp och klinga (epistel nr 63)

Fader Bergström, stäm upp och klinga (epistel nr 63) Fader Bergström, stäm upp klinga (epistel nr 6) ext musik: Carl Michael Bellman Soprano 1 Soprano 2 lto enor.. Berg - ström, stäm upp.. Berg - ström, stäm upp.. Berg - ström, stäm upp kling - a, öpp -

Läs mer

Beredskapsavtal. Fastigo Fastighets, Sif, Ledarna, CF, Sv Arkitekter, SKTF. Giltigt från 1990-01-01

Beredskapsavtal. Fastigo Fastighets, Sif, Ledarna, CF, Sv Arkitekter, SKTF. Giltigt från 1990-01-01 Beredskapsavtal Fastigo Fastighets, Sif, Ledarna, CF, Sv Arkitekter, SKTF Giltigt från 1990-01-01 Förhandlingsprotokoll Mån da gen den 1 juni 1987 med ändringar onsdagen den 24 juli 1996 Par ter Fastigo,

Läs mer

-k; TRANAs KOMIVJUN 2011-05-31 Sida 13 (36),- ~ "'. KOMMUNSTYR8-SEN

-k; TRANAs KOMIVJUN 2011-05-31 Sida 13 (36),- ~ '. KOMMUNSTYR8-SEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum -k; TRANAs KOMIVJUN 2011-05-31 Sida 13 (36),- ~ "'. KOMMUNSTYR8-SEN Dnr 215/11 förtydligande ansvar för medlemmar i Kommuninvest, ksau 99 Ekonomichef Rosie-fvlarie

Läs mer

Alings ås 2010-02-24. Sven Jo nas son Ste fan By dén

Alings ås 2010-02-24. Sven Jo nas son Ste fan By dén Fjällgatan 3 E, terrassen, 413 17 GÖTEBORG Tel 031-85 71 00 Fax 031-14 22 75 www.melica.se Gran skning för Ös tham mars kom mun av grund vat ten re la te ra de frå gor i Svensk Kärn bränsle han te ring

Läs mer

Hade jag sextusende daler (sång nr 14)

Hade jag sextusende daler (sång nr 14) Hade ag sextusde daler (sång nr 14) Text och musik: Carl Michael Bellman Tor 1 c Arr: Eva Toller 2009. Tor 2 c. och Basso 1 c 1.Ha - de ag sex - tu - s - de. da - ler i kvar - ta - ler, i kvar - ta - ler.

Läs mer

1 Svar på motion från Ken Swedenborg (-) "Bemanningen vid akutmottagningen, Ludvika lasarett LANDSTINGSSTYRELSENS YTTRANDE

1 Svar på motion från Ken Swedenborg (-) Bemanningen vid akutmottagningen, Ludvika lasarett LANDSTINGSSTYRELSENS YTTRANDE I ~ Landstinget l) DALARNA LANDSTINGSSTYRELSEN Arbetsutskottet BEREDNINGSMEMORIAL Sammanträdesdatum 2011-04-04 1 Svar på motion från Ken Swedenborg (-) "Bemanningen vid akutmottagningen, Ludvika lasarett

Läs mer

~ TRANAs KOMMUN 2011-05-31 Sida 11 (37)

~ TRANAs KOMMUN 2011-05-31 Sida 11 (37) RÄDESPROTOKOLL S~\AN Samman trä desdatum ~ TRANAs KOMMUN 2011-05-31 Sida 11 (37) KOMMUNSTYRELSEN s 83 DnT 282/11 Finansiering/borgen för Tranås Energi AB:s i n vest:2r~!'lg i kraftvär. everk, ksau 112

Läs mer

Motion till LO-kongressen 2012 Allmän arbetsförsäkring

Motion till LO-kongressen 2012 Allmän arbetsförsäkring Motion till LO-kongressen 2012 Allmän arbetsförsäkring I social d e m o k r a t i s k a partie ts Råds la g o m jobb i börja n av 2008 för d e jag tillsa m m a n s me d tre ka m r a t e r fra m idé n o

Läs mer

Star ta Pro/ENG I NE ER

Star ta Pro/ENG I NE ER 145 4 Välj att lad da ner fi - ler na till bo ken för an ting en Edu ca tio nal Edition eller den kommersiella versio - nen (des sa kom mer senare). 5 Lad da ner fi len, packa upp den och se till att under

Läs mer

S v en r ap p o r t erar om att man p r eliminärbokat d atumen 2 2 o ch 29

S v en r ap p o r t erar om att man p r eliminärbokat d atumen 2 2 o ch 29 Medlemsmöte 16/8-08 Bilagor 1 D a g o r d n i n g 2 N ä r v arolista 1 M ö t e t s ö p p n a n d e J o j j e f ö r k l arar mötet öppnat. 2 Fo r m a l i a M ö t e t b eslutar a t t : J o j j e v al s t

Läs mer

Ärende 24 Finansiering Örebroregionens Science Park år 2015

Ärende 24 Finansiering Örebroregionens Science Park år 2015 Ärende 24 Finansiering Örebroregionens Science Park år 2015 Tjänsteskrivelse 1 (2) 2015-07-06 KS 2014.0399 Handläggare Christian Westas Till Kommunfullmäktige Överlåtelse av aktier i Örebroregionens Science

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 270 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 270 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 14-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

Sammanträdande organ. Tid Onsdag den 31 augusti 2011, klockan 8.15 Plats. Kommunstyrelsen. KTS-salen, Vita Huset SAMMANTRÄDESHANDLINGAR

Sammanträdande organ. Tid Onsdag den 31 augusti 2011, klockan 8.15 Plats. Kommunstyrelsen. KTS-salen, Vita Huset SAMMANTRÄDESHANDLINGAR SAMMANTRÄDESHANDLINGAR TILL KALLELSE Datum KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN 2011-08-23 1 Sammanträdande organ Kommunstyrelsen Tid Onsdag den 31 augusti 2011, klockan 8.15 Plats KTS-salen, Vita Huset SAMMANTRÄDESHANDLINGAR

Läs mer

Anslutningsavtal för medlemmar i Långelanda Fiber ekonomisk förening

Anslutningsavtal för medlemmar i Långelanda Fiber ekonomisk förening Anslutningsavtal för medlemmar i Långelanda Fiber ekonomisk förening Fastigheten Fullständig beteckning Postadress till Fastigheten För Medlemmen Ort och datum För Föreningen Ort och datum Medlem, Namn

Läs mer

ÅTVIDABERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-11-27

ÅTVIDABERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-11-27 Kf 144 Ks 208 Dnr 2007-269 269 Medlemskap i Kommuninvest ekonomisk förening Ärendebeskrivning Åtvidabergs kommuns intresseanmälan om medlemskap i Kommuninvest ekonomisk förening har behandlats av föreningens

Läs mer

Försäljning av del av Sturestaden 3:1 till ARKOLU AB

Försäljning av del av Sturestaden 3:1 till ARKOLU AB ARBOGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2010-08-09 Blad 3 Ks 72 Au 84 Dnr 163/2010-253 Försäljning av del av Sturestaden 3:1 till ARKOLU AB Från tekniska nämnden har inkommit

Läs mer

Ärende 8. Breddning av ägande i Karlskoga Biogas AB

Ärende 8. Breddning av ägande i Karlskoga Biogas AB Ärende 8 Breddning av ägande i Karlskoga Biogas AB Tjänsteskrivelse 2013-05-16 KS 2013.0157 Handläggare: Patrik Haasma Breddning av ägandet i Karlskoga Biogas AB Sammanfattning Karlskoga Energi och Miljö

Läs mer

~ -' KOMMUNSTRYRELSENS AU

~ -' KOMMUNSTRYRELSENS AU ... ± SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum TRANAs KOMMUN ~ -' KOMMUNSTRYRELSENS AU 2014-05-07 Sida 30 (35) 101 Dnr 175/12 Svar på motion om att Tranås kommun ska ansöka om att bli en ekokommun Annika

Läs mer

FRÖSET - SMÅLAND. Fröset 7:6 Hånger församling Värnamo kommun, Jönköpings län. www.skogsmark.nu S K O G S M A R K A B 1

FRÖSET - SMÅLAND. Fröset 7:6 Hånger församling Värnamo kommun, Jönköpings län. www.skogsmark.nu S K O G S M A R K A B 1 . FRÖSET - SMÅLAND Fröset 7:6 Hånger församling Värnamo kommun, Jönköpings län www.skogsmark.nu S K O G S M A R K A B 1 S K O G S G Å R D 2 9 H A ALLMÄNT L a n t lig t b o e n de me d b ra lä g e e n da

Läs mer

Information om insatskapital och de nya stadgarna

Information om insatskapital och de nya stadgarna V P"*--KOMMUNINVEST För kännedom: 2015-03-19 Eslövs kommun Ekonomichefen eller motsv Information om insatskapital och de nya stadgarna Bakgrund Vid senaste föreningsstämman togs det första beslutet om

Läs mer

ttb s 14 5 SAfMAANTRÄDESPROTOKOLL att all kommunal vård- och omsorgspe rsonal skall ha utbildning i första hjälpen (HLR och L -abc)

ttb s 14 5 SAfMAANTRÄDESPROTOKOLL att all kommunal vård- och omsorgspe rsonal skall ha utbildning i första hjälpen (HLR och L -abc) SAfMAANTRÄDESPROTOKOLL Samrnant rädesdatum TRANAs KOMM Ui'1 2011 09 20 Sida 17(23) KOMM UNS1YRELSEN s 14 5 S'/';:i p~ ;;J~ 't 3~:l E:ilg å ;?;j (h,; utbilcining i första hjälpen för Tranås kommuns anställda,

Läs mer

Förlagslån till Kommuninvest ekonomisk förening. (AU 186) Dnr 2010-KS0141

Förlagslån till Kommuninvest ekonomisk förening. (AU 186) Dnr 2010-KS0141 137 Förlagslån till Kommuninvest ekonomisk förening. (AU 186) Dnr 2010-KS0141 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag Arbetsutskottets förslag Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen

Läs mer

PROMEMORIA. Svenska Golfförbundet 1. BAKGRUND

PROMEMORIA. Svenska Golfförbundet 1. BAKGRUND PROMEMORIA Svenska Golfförbundet 1. BAKGRUND Denna promemoria har tagits fram på uppdrag av Svenska Golfförbundet i syfte att utreda och belysa vissa frågeställningar kring golfklubbar. Vid upprättande

Läs mer

Avtal om fastighetsanslutning

Avtal om fastighetsanslutning 1 Avtal om fastighetsanslutning Detta avtal ( Avtalet ) rörande anslutning till fibernät har denna dag ingåtts mellan: Edsleskogs fiber ekonomisk förening med organisationsnummer 769624-7589 (i fortsättningen

Läs mer

Sjukvårdsrådgivningen GRUNDAVTAL IT-TJÄNSTER

Sjukvårdsrådgivningen GRUNDAVTAL IT-TJÄNSTER Sjukvårdsrådgivningen GRUNDAVTAL IT-TJÄNSTER 2008-01-30 Version 1.0 2 (6) Mellan Sjukvårdsrådgivningen SVR AB, organisationsnummer 556559-4230 (nedan benämnd Sjukvårdsrådgivningen) och organisationsnummer

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-01-07. 1 Information till kommunstyrelsen KS 13/6. 2 Riktlinjer för investeringar KS 13/372

Sammanträdesdatum 2014-01-07. 1 Information till kommunstyrelsen KS 13/6. 2 Riktlinjer för investeringar KS 13/372 KOMMUNSTYRELSEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-01-07 PLATS OCH TID Nedre Fryken, tisdag 7 januari 2014, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Information till kommunstyrelsen KS 13/6 2 Riktlinjer

Läs mer

RIKTLINJER FÖR KOMMUNENS BORGENSÅTAGANDEN

RIKTLINJER FÖR KOMMUNENS BORGENSÅTAGANDEN RIKTLINJER FÖR KOMMUNENS BORGENSÅTAGANDEN 1. ALLMÄNT 1.1 Inledning Borgensåtaganden är ingen obligatorisk kommunal verksamhet. Ett borgensåtagande innebär en kreditrisk för kommunen, eftersom kommunen

Läs mer

DARTS DISPLAY. På tre väggdisplayer får man ett komplett sortiment av Kamasans flugkrok.

DARTS DISPLAY. På tre väggdisplayer får man ett komplett sortiment av Kamasans flugkrok. På tre väggdisplayer får man ett komplett sortiment av Kamasans flugkrok. KAMASAN VÄGGDISPLAY - FLUGKROK Väggdisplay med 30 pegar för Kamasan flugkrok. Bild och textinformation om krokarna samt slutkortsmärkning

Läs mer

Bolagsordning för AFA Trygghetsförsäkringsaktiebolag (516401-8615) beslutad vid extra bolagsstämma den 23 november 2011

Bolagsordning för AFA Trygghetsförsäkringsaktiebolag (516401-8615) beslutad vid extra bolagsstämma den 23 november 2011 Bolagsordning för AFA Trygghetsförsäkringsaktiebolag (516401-8615) beslutad vid extra bolagsstämma den 23 november 2011 1 Bolagets firma Bolagets firma är AFA Trygghetsförsäkringsaktiebolag. 2 Styrelsens

Läs mer

Svenska Kraftnäts säkerhetskrav på balansansvariga företag

Svenska Kraftnäts säkerhetskrav på balansansvariga företag SvK1000, v3.1, 2011-11-16 Marknad 2012-03-13 Svenska Kraftnäts säkerhetskrav på balansansvariga företag 1 Inledning Svenska Kraftnät har systemansvaret för det svenska elsystemet. Svenska Kraftnät tecknar

Läs mer

Tomträttsavtal och överlåtelse av byggnader avseende fastigheterna Tuna 4:14 och 89:2 (Vens Camping)

Tomträttsavtal och överlåtelse av byggnader avseende fastigheterna Tuna 4:14 och 89:2 (Vens Camping) Teknik- och stadsbyggnadsförvaltningen 1(1) Datum Handläggare Er Referens Vår Referens Kommunstyrelsen Tomträttsavtal och överlåtelse av byggnader avseende fastigheterna Tuna 4:14 och 89:2 (Vens Camping)

Läs mer

4-tråd, mo du lar kon takt. Alarm 1 st hög nivå 3..99 %, all tid hög re än steg 1

4-tråd, mo du lar kon takt. Alarm 1 st hög nivå 3..99 %, all tid hög re än steg 1 Drift- och montageinstruktion HC-2, Digital hygrostat HC-2 Ersätter: rev. 140320 All män na data Hygrostat Tek nis ka data m i-292se_14091 7.VP ] MIMA In di ke ring Pro gram me ring Fuktensor In kop pling

Läs mer

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 234 lottnummer 1.000 kronor vardera:

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 234 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 04-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

STADGAR FÖR O2 EL EKONOMISK FÖRENING

STADGAR FÖR O2 EL EKONOMISK FÖRENING STADGAR FÖR O2 EL EKONOMISK FÖRENING 1 Föreningens firma och ändamål Föreningen, vars firma är O2 el ekonomisk förening, och som i dessa stadgar benämns föreningen, har till ändamål att främja medlemmarnas

Läs mer

Ou14. Engagemangsrapporter avseende borgen till förmån för AB Dalatrafik och AB Transitio

Ou14. Engagemangsrapporter avseende borgen till förmån för AB Dalatrafik och AB Transitio Ou14 2010-01-28 Dnr 20091208 B40 Ekonomichefen vid Dalarnas kommuner och _ - _o Landstinget Dalarna U d\jdst//'jget D 'ILAR, ~ 1-.,PI INK. 20'10-01- 2g I! ~,,.....,. 1 DNFl...~.D!.?:I..~~(j:.?~~ ~ '-.

Läs mer

Önskan av en Bacchi man (Fredmans sång nr 8)

Önskan av en Bacchi man (Fredmans sång nr 8) Soprano 1 Soprano 2 lto Basso 1 Basso 2 Text musik: Carl Michael Bellman 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 ck, ck, b ck, ck, rr: Eva Toller 2006 ck, att vid så -stång-en att vid så -stång-en b att vid så -stång-en att

Läs mer

SANu\AANTRÄDESPROTOKOLL x

SANu\AANTRÄDESPROTOKOLL x SANu\AANTRÄDESPROTOKOLL x Sam manträdesdatum ~ 's~ TRI\NAs KOMMUN '" ~ "'""\', 2011-09-20 Sida jd (23) KOMMUNSTYR ELS Ef\1 s 142 Dnr 065 / 11 Hannah Heligren (8) före slår i sin motion att Tranås kornmun

Läs mer

STADGAR för. SAMVERKAN VISIT SÖDRA DALARNA ekonomisk förening

STADGAR för. SAMVERKAN VISIT SÖDRA DALARNA ekonomisk förening STADGAR för SAMVERKAN VISIT SÖDRA DALARNA ekonomisk förening 1 FIRMA, ÄNDAMÅL, SÄTE Namn Föreningens namn är SAMVERKAN VISIT SÖDRA DALARNA ekonomisk förening Ändamål Föreningens ändamål är att främja och

Läs mer

o o o 1 O cs::b 1~A LS ~fl A

o o o 1 O cs::b 1~A LS ~fl A o o o 1 O cs::b 1~A LS ~fl A AKTIEÄGARA VT A L AB DALAFLYGET InnehållsfOrteckning Sid 1. Bolaget 1 2. Styrelse mm 1 3. Beslutsordning 2. Finansiering 2 5. Hembud och inlösen 3 6. Värdering 7. Ny delägare

Läs mer

o n k o k t k t fk t ej k t ek t k t o n k k k k k k jz

o n k o k t k t fk t ej k t ek t k t o n k k k k k k jz Ta tre mideråriga arr. Edeius yr. Herzberg Sra 1 Sra2 At 1 At2 Ter Bass1 Bass2 Sra1 a 4 ej ej t G =120 t t t t t t t a Sra2 4 4 ej ej a At1 4 s dj s s s s dj s s s a At2 4 4 s dj s s s s dj s s s 4 b Ter

Läs mer

RÖRELSEÖVERLÅTELSEAVTAL

RÖRELSEÖVERLÅTELSEAVTAL REGION SKÅNE och FOLKTANDVÅRDEN SKÅNE AB har träffat följande RÖRELSEÖVERLÅTELSEAVTAL Moll Wendén Advokatbyrå Stortorget 8 211 34 Malmö Telefon (46-40) 665 65 00 Telefax (46-40) 97 19 17 Detta RÖRELSEÖVERLÅTELSEAVTAL

Läs mer

Sammanträdesdatum 2010-11-01. Ekonomichef Rosie-Marie Fors och ekonom Pär Thudeen redogör för ärendet.

Sammanträdesdatum 2010-11-01. Ekonomichef Rosie-Marie Fors och ekonom Pär Thudeen redogör för ärendet. m '""-"< z - -..., KOMMUNFULLMÄKTIGE 2010-11-01.,~ TRANAs KOMMUN 200 Dnr 418/10 Budget 2012, ksau 173, ks 158 Ekonomichef Rosie-Marie Fors och ekonom Pär Thudeen redogör för ärendet. För finansiering av

Läs mer

Förbundsordning för Kommunalförbundet Kalmarsundsregionens Renhållare KSRR Fastställd på KSRR Förbundsfullmäktiges möte 2010-11-26

Förbundsordning för Kommunalförbundet Kalmarsundsregionens Renhållare KSRR Fastställd på KSRR Förbundsfullmäktiges möte 2010-11-26 1 Medlemmar Kalmarsundsregionens Renhållare är ett kommunalförbund enligt kommunallagen (1991:900), (KL). Medlemmar i kommunalförbundet är de fyra kommunerna Kalmar, Mörbylånga, Nybro och Torsås. Kommunalförbundet

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Sida 1/13 Plats och tid Lokal Strået kl. 14.00 15.20 Beslutande Övriga deltagare Birgitta Jönsson (S), ordf Anette Hallberg (S), tjänstgörande ersättare för Gunnar Bengtsson (S) Christer Laurell (C), v

Läs mer

S~~N. 2011-05-31 Sida 24 (35)

S~~N. 2011-05-31 Sida 24 (35) S~~N RÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2011-05-31 Sida 24 (35) s 93 Dnr 51/11 Svar på motion angåe nde reseersättning f ör cy kel, e l - cykel och eventue'it, kf 19, ksau '1'19 Mali/da Fransson (tvl P)

Läs mer

AVTAL. 2. Definitioner Avtal detta avtalsdokument med tillhörande bilagor

AVTAL. 2. Definitioner Avtal detta avtalsdokument med tillhörande bilagor 1 (6) AVTAL Mellan Länsstyrelsen i Stockholms län, nedan kallad Beställaren (organisationsnummer 202100-2247) och xxxxxx, nedan kallad Leverantören (organisationsnummer xxxxxx-xxxx) har träffats följande

Läs mer

ANSLUTNINGSAVTAL PRODUKTER

ANSLUTNINGSAVTAL PRODUKTER ANSLUTNINGSAVTAL PRODUKTER 1. Bakgrund Enligt förordningen (2005:209) om producentansvar för elektriska och elektroniska produkter och förord-ningen (2000:208) om producentansvar för glödlam-por och vissa

Läs mer

Överenskommelse mellan regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting om åtgärder för all minska sjukfrånvaron

Överenskommelse mellan regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting om åtgärder för all minska sjukfrånvaron 1 Sveriges Kommuner och Landsting O~ d' ~'\\_"l, f-j ~ 1 1",,- ;..(" (;:"v~v Ek.-...J.STYRELSENS BESLUT NR 17 2008 12-12 Vårt cnr 0810184 Avd lör vård och omsorg Anna Ostbom Landst ingsstyrelsema/regionstyreiscrna

Läs mer

S T A D G A R för VARABYGDENS ENERGI ek. för.

S T A D G A R för VARABYGDENS ENERGI ek. för. S T A D G A R för VARABYGDENS ENERGI ek. för. 1 Firma Föreningens firma är Varabygdens Energi ek. för. 2 Ändamål Föreningen har till ändamål att distribuera och försälja energi samt driva annan därmed

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Avtal om överlåtelse av rättigheter och skyldigheter enligt säljoptionsavtalet (2003-04-16) avseende fastigheten Orkanen 1 i Malmö

Tjänsteskrivelse. Avtal om överlåtelse av rättigheter och skyldigheter enligt säljoptionsavtalet (2003-04-16) avseende fastigheten Orkanen 1 i Malmö SIGNERAD 2014-04-24 Malmö stad Stadskontoret 1 (2) Datum 2014-04-24 Handläggare Claes-Inge Wennström Stadsjurist claesinge.wennstrom@malmo.se Tjänsteskrivelse Avtal om överlåtelse av rättigheter och skyldigheter

Läs mer

Regler för Stockholms Handelskammares Medlingsinstitut

Regler för Stockholms Handelskammares Medlingsinstitut Regler för Stockholms Handelskammares Medlingsinstitut Stockholms Handelskammares Medlingsinstitut Box 16050 103 21 Stockholm Besöksadress: Jakobs Torg 3 Tel: 08 555 100 50, Fax: 08 566 316 50, E-mail:arbitration@chamber.se

Läs mer

Räddningsverkets målorganisation

Räddningsverkets målorganisation Räddningsnämnden 18 27.05.2014 Räddningsverkets målorganisation RADD 18 Faktorer som bestämmer det regionala räddningsverkets må lorganisati on Räddningsverkets målorganisation bestäms för sin del av förp

Läs mer

Gud är h e lig och rättvis. Enlig vår lag m åste e n bra dom are döm a e tt brott. Om dom are n tole re rar e tt brott är h an k orrupt och m åste bli

Gud är h e lig och rättvis. Enlig vår lag m åste e n bra dom are döm a e tt brott. Om dom are n tole re rar e tt brott är h an k orrupt och m åste bli Lag 1 Gud är h e lig och rättvis Enlig vår lag m åste e n bra dom are döm a e tt brott. Om dom are n tole re rar e tt brott är h an k orrupt och m åste bli straffad. Rättfärdigh e t och rätt är din trons

Läs mer

Regler för Ånge kommuns borgens åtagande

Regler för Ånge kommuns borgens åtagande Planeringsenheten 1994-09-14 Dnr 98/152 045 Regler för Ånge kommuns borgens åtagande Antagit av kommunfullmäktige 1999-11-29 74 Postadress Besöksadress Webb Telefon Bankgiro Organisationsnummer 841 81

Läs mer

Borgenspolicy för Kalix kommun

Borgenspolicy för Kalix kommun Borgenspolicy för Kalix kommun 1. Allmänt 1.1 Inledning Ett kommunalt borgensåtagande är ett stöd från kommunen som syftar till att stödja en icke kommunal verksamhet. Ett sådant borgensåtagande är inte

Läs mer

Sa mmanträdesdatum 2011-i2-01. Försäljning av Kompassen 2; Ängshagen. INLEDNING Förslag på markanvisningsavtal mellan Sala kommun och Cazel AB.

Sa mmanträdesdatum 2011-i2-01. Försäljning av Kompassen 2; Ängshagen. INLEDNING Förslag på markanvisningsavtal mellan Sala kommun och Cazel AB. SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRElSEN Sa mmanträdesdatum 2011-i2-01 5 (23) KF : s rand L :i G :JR 75 20 1 1 235 Försäljning av Kompassen 2; Ängshagen NLEDNNG Förslag på markanvisningsavtal

Läs mer

Avtal om fastighetsanslutning till Virestad Fiber Ekonomisk förening

Avtal om fastighetsanslutning till Virestad Fiber Ekonomisk förening Avtal om fastighetsanslutning till Virestad Fiber Ekonomisk förening Avtalet är upprättat mellan Virestad Fiber Ekonomisk förening med organisationsnummer 769626-1648(i fortsättningen kallad Föreningen)

Läs mer

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I IMAGE SYSTEMS AKTIEBOLAG (PUBL)

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I IMAGE SYSTEMS AKTIEBOLAG (PUBL) KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I IMAGE SYSTEMS AKTIEBOLAG (PUBL) Aktieägarna i Image Systems Aktiebolag, org.nr 556319-4041, ( Bolaget ), kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 17 februari

Läs mer

Principbeslut om och tidtabell för bolagisering av affärsverk

Principbeslut om och tidtabell för bolagisering av affärsverk Stadsfullmäktige 34 28.04.2014 Principbeslut om och tidtabell för bolagisering av affärsverk FGE 34 639/00/01/00/2010 Koncern- och stadsutvecklingssektionen 20 Beredning: stadsjurist Ben Weizmann, finansdirektör

Läs mer

Karlsborgs kommun Kommunledningsförvaltningen

Karlsborgs kommun Kommunledningsförvaltningen Karlsborgs kommun Kommunledningsförvaltningen 2015-09-15 1 (1 ) Ekonomienheten Anders Johansson Kommunstyrelsen Särskild medlemsinsats Kommuninvest Nya lagkrav som växt fram efter senaste finanskrisen

Läs mer

Nuvarande paragraf Nuvarande lydelse Ny paragraf Förslag ny lydelse Kommentar. 4 SYFTE ax ska främja amatör- och deltagarkultur i Sverige.

Nuvarande paragraf Nuvarande lydelse Ny paragraf Förslag ny lydelse Kommentar. 4 SYFTE ax ska främja amatör- och deltagarkultur i Sverige. Underlag stadgerevison ax ax styrelses förslag på nya stadgar för ax. Dokumentet innehåller en kolumn med nuvarande stadgar och en kolumn med förslag till ny lydelse. Nuvarande paragraf Nuvarande lydelse

Läs mer

Premie Invest i Sverige AB FI Dnr 03-5254-330 c/o Wistrand Advokatbyrå att. Anders Perborn Box 4149 203 12 MALMÖ

Premie Invest i Sverige AB FI Dnr 03-5254-330 c/o Wistrand Advokatbyrå att. Anders Perborn Box 4149 203 12 MALMÖ 2004-04-02 Premie Invest i Sverige AB FI Dnr 03-5254-330 c/o Wistrand Advokatbyrå att. Anders Perborn Box 4149 203 12 MALMÖ Föreläggande att upphöra med viss verksamhet som är tillståndspliktig enligt

Läs mer

Ställande av säkerhet för Uppsala Fastighetsprojekt FAS 2 AB:s ( Bolaget ) förpliktelser

Ställande av säkerhet för Uppsala Fastighetsprojekt FAS 2 AB:s ( Bolaget ) förpliktelser KS 4 8 OKTOBER 2014 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Malmberg Jan Datum 2014-10-01 Diarienummer KSN-2014-0125 Kommunstyrelsen Ställande av säkerhet för Uppsala Fastighetsprojekt FAS 2 AB:s ( Bolaget

Läs mer

Programmet ses av kommunen som en viljeyttring för Innerstadsbolagets långsiktiga inriktning.

Programmet ses av kommunen som en viljeyttring för Innerstadsbolagets långsiktiga inriktning. Sida 1/6 Aktieägaravtal för Kungsbacka Innerstads AB Mellan Kungsbacka kommun, Fastighetsägarna Göteborg Första regionen ek för och Kungsbacka köpmannaförening har träffats följande avtal angående ägarförhållandena

Läs mer

Bakgrund (A) Ändring av bolagsordningen (B) Uppdelning av aktier (C) Minskning av aktiekapitalet för återbetalning till aktieägarna

Bakgrund (A) Ändring av bolagsordningen (B) Uppdelning av aktier (C) Minskning av aktiekapitalet för återbetalning till aktieägarna Styrelsens för KappAhl Holding AB (publ) förslag till beslut avseende inlösenförfarande innefattande ändring av bolagsordningen, aktiedelning, minskning av aktiekapitalet för återbetalning till aktieägarna

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr C 10:1

TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr C 10:1 TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr C 10:1 Kf 109/2003 Dnr Ks 2012/155 Med stöd av kommunfullmäktiges i Simrishamns kommun beslut den 22 september 2003, kommunfullmäktiges i Sjöbo kommun beslut

Läs mer

135 Dnr 405/15 Fusion av Tranås Energi Elförsäljning AB med Tranås Energi AB, ksau 162

135 Dnr 405/15 Fusion av Tranås Energi Elförsäljning AB med Tranås Energi AB, ksau 162 SAMMANTRÄDES PROTOKOLL ~ Sammanträdesdatum TRANAs KOMMUN 2015-06-23 Sida 26 (51) KOM MUNSTYRELSEN 135 Dnr 405/15 Fusion av Tranås Energi Elförsäljning AB med Tranås Energi AB, ksau 162 Styrelsen för Tranås

Läs mer

AKTIEÄGARAVTAL AVSEENDE

AKTIEÄGARAVTAL AVSEENDE 5163964-v1 AKTIEÄGARAVTAL AVSEENDE NORTH SWEDEN DATACENTER LOCATIONS AB INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 BAKGRUND 2 2 BOLAGET 3 3 BOLAGSORDNING 3 4 STYRELSE M.M. 3 5 ÖVERLÅTELSE AV AKTIER 3 6 SEKRETESS 4 7 AVTALSBROTT

Läs mer

KONSORTIALAVTAL, SYDVÄSTRA SKÅNES AVFALLS AB

KONSORTIALAVTAL, SYDVÄSTRA SKÅNES AVFALLS AB 1 KONSORTIALAVTAL, SYDVÄSTRA SKÅNES AVFALLS AB Godkänt av kommunfullmäktige den 17 februari 2000, 40. 1 Avtalsslutande parter Sydvästra Skånes avfallsaktiebolag, SYSAV, ägs av kommunerna Burlöv, Kävlinge,

Läs mer

55 18.08.2014 60 02.09.2014

55 18.08.2014 60 02.09.2014 Svenska nämnden för undervisning och småbarnsfostran Svenska nämnden för undervisning och småbarnsfostran 55 18.08.2014 60 02.09.2014 Andra budgetbehandlingen B2015 570/02.02.00/2014 SUS 18.08.2014 55

Läs mer

Avtal om fastighetsanslutning till Hallaryd Fiber Ekonomisk förening

Avtal om fastighetsanslutning till Hallaryd Fiber Ekonomisk förening Avtal om fastighetsanslutning till Hallaryd Fiber Ekonomisk förening Avtalet är upprättat mellan nedanstående ekonomiska förening (i fortsättningen kallad Föreningen) och nedanstående fysiska eller juridiska

Läs mer

ffi8cf Till föijd crv devqlveringen av den svensko kronon uppstod kursföriuster på 75 miljoner kronor på moderbologets utländsko lån.

ffi8cf Till föijd crv devqlveringen av den svensko kronon uppstod kursföriuster på 75 miljoner kronor på moderbologets utländsko lån. ffi8cf Pressmeddelonde Aktiebologet SKF:s styrelse sommonträdde föjonde uppgifter lömnodes om resultotet noderno 1977. p& onsdogerl, vorvid för de försto åtto må- SKF-koncernen Under perioden jonuori ti

Läs mer

2010-12-20 Sida 15 (33) Flyktingmottagande 2011 -tvåårsavtal, ksau 205

2010-12-20 Sida 15 (33) Flyktingmottagande 2011 -tvåårsavtal, ksau 205 mtranas KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum -- --" KOMMUNS1YRELSEN 2010-12-20 Sida 15 (33) 192 Dm 523/10 Flyktingmottagande 2011 -tvåårsavtal, ksau 205 Ett nytt förslag till överenskommelse

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om införande av lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse; SFS 2004:298 Utkom från trycket den 2 juni 2004 utfärdad den 19 maj 2004. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

M an måste inte gå beväpnad som många tror, sa

M an måste inte gå beväpnad som många tror, sa Från kulturkrock till minibyråkrati En utvärdering av Ungdomsteamet i Bergsjön Rapport 6:2001 RAPPORT M an måste inte gå beväpnad som många tror, sa en av ungdomarna som börjat engagera sig som ledare

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 6 mars 2014 Ö 4317-12 KLAGANDE CN MOTPART Nordea Bank AB, 516406-0120 Box 24 201 20 Malmö Ombud: Bolagsjurist DUL SAKEN Invändning mot

Läs mer

Medlemmen Personnummer eller organisationsnummer. Summa anslutningsavgifter: kr, merkostnader för grävning och material utöver byggnad 1 ingår ej.

Medlemmen Personnummer eller organisationsnummer. Summa anslutningsavgifter: kr, merkostnader för grävning och material utöver byggnad 1 ingår ej. Anslutningsavtal v.151004 - Sida 1 av 5 Avtal om fastighetsanslutning 20150801 Avtalet är upprättat mellan Starrkärrs fiber ekonomisk förening med organisationsnummer 769628-4756 (i fortsättningen kallad

Läs mer

Samverkansavtal gällande överförmyndarverksamheten i Falkenbergs och Varbergs kommuner, samt kostnadsreglering. (AU 152) KS 2014-228

Samverkansavtal gällande överförmyndarverksamheten i Falkenbergs och Varbergs kommuner, samt kostnadsreglering. (AU 152) KS 2014-228 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-06-03 139 Samverkansavtal gällande överförmyndarverksamheten i Falkenbergs och Varbergs kommuner, samt kostnadsreglering.

Läs mer

DOM. 2014-06- 2 5 Meddelad i Stockholm. Ombud: Förbundsjurist Unionen, Juridiska och fårsäkringssektionen l 05 32 Stockholm

DOM. 2014-06- 2 5 Meddelad i Stockholm. Ombud: Förbundsjurist Unionen, Juridiska och fårsäkringssektionen l 05 32 Stockholm KAMMARRÄTTEN Avdelning 03 DOM 2014-06- 2 5 Meddelad i Stockholm Sida l (7) Mål nr 3538-13 f A F /Inspektion"" fdlr arbets! Os hl!ttfl.!t>i! k r l ng en KLAGANDE Ink 2014-07- O 1 Dn r Ombud: Förbundsjurist

Läs mer

ANSLUTNINGSAVTAL BATTERIER

ANSLUTNINGSAVTAL BATTERIER ANSLUTNINGSAVTAL BATTERIER 1. Bakgrund Enligt en blivande förordning (fortsättningsvis Förordningen ) om producentansvar för batterier ska företag som i yrkesmässig verksamhet, i Sverige överlåtit batterier

Läs mer

2. Ecolndustries Development in Europe AB, 556511-1621, nedan benämnd ECO. 6. SEKAB BioFuellndustries AB, 556666-7654, nedan benämnd Bolaget

2. Ecolndustries Development in Europe AB, 556511-1621, nedan benämnd ECO. 6. SEKAB BioFuellndustries AB, 556666-7654, nedan benämnd Bolaget 1 Mellan 1. Norrlands Etanolkraft AB, 556303-6986, nedan benämnd NEAB 2. Ecolndustries Development in Europe AB, 556511-1621, nedan benämnd ECO 3. Övik Energi AB, 556019-1750, nedan benämnd ÖEAB 4. Skellefteå

Läs mer

Avtal om anslutning till fibernät

Avtal om anslutning till fibernät Avtal Avtalet är upprättat mellan Rindö Fiber ek. för. fiberförening med organisationsnummer 76 96 27-36 01 (nedan kallad Föreningen) och nedanstående fysiska eller juridiska person (nedan kallad Medlemmen).

Läs mer

VÄGBESKRIVNING: Från Örebro: Fra n E18 sva nger du av Kolba ck va stra, va g 252. Efter 8 km kommer. Markanplan.

VÄGBESKRIVNING: Från Örebro: Fra n E18 sva nger du av Kolba ck va stra, va g 252. Efter 8 km kommer. Markanplan. Ryttarbrev Nu är det dags för andra delen av Vintermästerskapen 2014 och vi hoppas att ni är lika laddade som vi är! Nedan följer information som är viktigt att alla tar del utav. VÄGBESKRIVNING: Från

Läs mer

Avtal distribution m.m. av trycksaker. Box 27215 102 53 Stockholm

Avtal distribution m.m. av trycksaker. Box 27215 102 53 Stockholm AVTALSUTKAST Dnr Adm 2008/70 Bilaga 1 Avtal distribution m.m. av trycksaker 1. Avtalsparter Statens kulturråd Box 27215 102 53 Stockholm Organisationsnummer 202100-1280 Distributören Organisationsnummer

Läs mer

Avtal om fastighetsanslutning

Avtal om fastighetsanslutning Sida 1 av 5 EXEMPEL 8A Arbetspapper Avtal om fastighetsanslutning 20xx-xx-xx Avtalet är upprättat mellan Bredbys fiberförening med organisationsnummer xxxx (i fortsättningen kallad Föreningen) och nedanstående

Läs mer

Finanspolicy. Ekonomi. Mariestads kommun. Antagen av Kommunfullmäktige Mariestad 2015-01-26

Finanspolicy. Ekonomi. Mariestads kommun. Antagen av Kommunfullmäktige Mariestad 2015-01-26 Finanspolicy Ekonomi Mariestads kommun Antagen av Kommunfullmäktige Mariestad 2015-01-26 Innehållsförteckning Finanspolicyns omfattning och syfte... 3 Övergripande mål för den finansiella verksamheten...

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 56/07 Mål nr A 90/06

ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 56/07 Mål nr A 90/06 ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 56/07 Mål nr A 90/06 Sammanfattning En central arbetstagarorganisation och en av dess avdelningar har väckt talan i Arbetsdomstolen för medlemmar rörande tvist om ett lokalt kollaktivavtal

Läs mer

I Kristus själv Stuart Townend/Keith Getry Arr: Thomas Hellsten

I Kristus själv Stuart Townend/Keith Getry Arr: Thomas Hellsten / K G vensk text: Åsa & ara urge I Kristus sälv tuart ownend/keith Getry rr: homas Hellsten Fiol/flöt 4 3 5 1 10 V 2 1I Kris tus Mm sälv ag fun nit liv Han är mitt lus, min kraft, min Mm 14 V sång En sä

Läs mer

PRODUKTKATALOG Sveriges föreningar och klasser tackar för stödet

PRODUKTKATALOG Sveriges föreningar och klasser tackar för stödet PRODUKTKATALOG Sis föi och klss ck fö sö www.s.s Ihåll Sos Aci Tl Kulöl si 4-5 All i! Vil All Sköljl I h boschy hi u fl föbukiso so u lbu h. Pouk Sskillk och håll hö ké. D fls iljök S och fis l so kos

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS DOM

REGERINGSRÄTTENS DOM REGERINGSRÄTTENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 21 juli 2010 KLAGANDE 1. AA 2. BB Ombud för båda: Advokaterna Pär Abrahamson och Mats Engstrand Advokatfirman Delphi AB Stora Nygatan 64 211 37 Malmö

Läs mer

Utökning av kommunens MTN-program för långfristig upplåning Dm KS08/62

Utökning av kommunens MTN-program för långfristig upplåning Dm KS08/62 r "(!-Pra ' 18 :! n 7,7 /-o/ju", '-.:- i C Södertälje kommun,,"' O '-. ~mmantradesprotokoll Kommunstyrelsen 2008-04-04 ~( A:5b 63 Utökning av kommunens MTN-program för långfristig upplåning Dm KS08/62

Läs mer

Avtal om fastighetsanslutning till Älmhult Liatorp fiber.

Avtal om fastighetsanslutning till Älmhult Liatorp fiber. Avtal om fastighetsanslutning till Älmhult Liatorp fiber. Avtalet är upprättat mellan nedanstående ekonomiska förening (i fortsättningen kallad Föreningen) och nedanstående fysiska eller juridiska person

Läs mer