Förtydligande ansvar för medlemmar i Kommuninvest

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Förtydligande ansvar för medlemmar i Kommuninvest"

Transkript

1 rn Samman trädesdatum TRANAs KOMMUN Sida 8(45) KOMMUNSTRYRElSENS AU SAMMANTRÄ ESPROTOKOl l s 99 Dnr 215/11 Förtydligande ansvar för medlemmar i Kommuninvest Ekonomichef Rosie-Marie Fors redogör för ärendet. Två nya avtalsförslag har upprättats mellan Kommuninvest i Sverige AB, Kommuninvest ekonomisk förening och medlemmarna i Kommuninvest ekonomisk förening. Avtalen berör regress m.m. och kommunernas ansvar för Kommuninvests motpartsexponeringar avseende derivat. Avtal om regress beskriver medlemmarnas inbördes ansvar och hurproceduren ser utom krav på betalning framförs. Avtalet ersätter nuvarande avtal. Avtal om ansvar för motpartsexponeringar beskriver medlemmarnas ansvar mot Kommuninvest och ersätter nuvarande klausuler i lönehandlingar. Ändringarna i avtalen innebär inte något utökat medlemsansvar. Sen solidariska borgen innebär redan idag ett totalansvar för verksamheten. Anledningen till förändringarna är att förtydliga medlemsansvaret. Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att med Kommuninvest ekonomisk förening och medlemmarna i föreningen samt Kommuninvest i Sverige AB ingå nytt regressavtal att regressavtalet ska ersätta nuvarande regressavtal, benämnt "Avtal", daterat med början den 7 maj 1993 att med Kommuninvest i Sverige AB ingå avtal gällande Tranås kommuns ansvar för Kommuninvest i Sverige AB:s motpartsexponeringar avseende derivat att bemyndigar kommunstyrelsens ordförande och ekonomichef i förening att underteckna ovan angivna avtal tör Tranås kommuns räkning. Expedieras lill Kommunstyrelsen Jus(e;ares sign (,/ ~;r~ >

2 TRAN 8 M.J1UN o KL-FörV2 ningen TRANAS KOrvIIV1UI\J Ank ~P.tf.:f(.~:.1.~ _ Dm?-- / 5" j i. Datum: Handläggare: Rosie-Marie Fors Sammanfattning av det förtydligade medlemsansvaret från kommuninvest Två nya avtalsförslag har upprättats mellan Kommuninvest i Sverige AB, Kommuninvest ekonomisk förening och medlemmarna i Kommuninvest ekonomisk förening. Avtalen avser Avtal om regress m.m och Kommunernas ansvar för Kommuninvests motpartsexponeringar avseende derivat, avtalen medföljer detta dokument som bilagor. Avtal om regress beskriver med lemmarnas inbördes ansvar och hur proceduren serut om krav på betalning framförs. Det ersätter nuvarande avtal. Avtal om ansvar för motpartsexpon eringarbeskriver medlemmarnas ansvar mot Kommunin vest och ersätter nuvarande klausuler i lånehandlingar. Ändringarna i avtalen innebär inte något utökat medlemsansvar. Den solidariska borgen innebär redan idag ett totalansvar för verksamheten. Anledn ingen till förändringa rna ärattförtydliga medlemsansvaret. Förslag till beslutsformulering i kommunfullmäktige Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att med Kommuninvest ekonom isk förening och medlemmarna i föreningen samt Kommuninvest i Sverige AB ingå nytt regressavtal. att regressavtalet ska ersätta nuvarande regress avtal, benämnt "Avtal", daterat med början den 7 maj att med Kommun invest i Sverige AB ingå avtal gällande Tranås kommuns ansvar för Kommunin vest i Sverige AB:smotpartsexponeringar avseende derivat. att bemyndiga kommunstyrel sensordförande ochekonomichef i förening attunderteckna ovan angivnaavtal för Tranåskommuns räkning. Tranås KOITlmUn...j. J- "l Siadshuset ~ n +46 (0) SE Tranås tax +46(0) WI'M.lmnas.se lraoas.kommunö tranas.so

3 -.. ~ ' Tl.. UN o MU VEST K - orv. liling Svenska kommuner ocli landstmg I samverkan Ank".~.~~rt.: ~.~...~..~ Örebro den 4 maj 20 Il Dnr. 21~.1,1l Medlemmarna i Kommuninvest ekonomisk förening Kommunstyrelsen Landstingsstyrelsen Tydligt medlemsansvar - Avtalshandlingar tör utbyte! Dessvärre måste vi återigen kontakta er medlemmar och meddela att det, i vecka 15, utsända materialet gällande "Tydligt medlemsansvar" inte var helt korrekt. På grund av tryckfel måste vi därför ersätta de två tidigare utsända avtalen ("Avtal om regre ss m m" samt "Kommunernas ansvar för Kornmuninvests motpaltsexponeringar avseende derivat") med nya. De nu översända avtalen har naturligtvis samma lydelse som i stämmobeslutet den 7 apri För undvikande av förväxling har vi på de nu utsända korrekta avtalen, längst ned till vänster på varje sida, skrivit: Cd v s stämmodatumet). De tidigare utsända avtalen ska ni makulera. Utbytet av nämnda avtalshandlingar har ingen påverkan på övriga handlingar i ärendet eller på handläggningen av detsamma. På förekommen anledning vill j ag understryka att respektive fullmäktiges beslut i ärendet ska vara fattat senast den 3 l oktober i år. Vi beklagar i högsta grad det inträffade och hoppas att det inte ställer till alltför stora besvär för er. Har ni några frågor e d så tveka inte att höra av er till undertecknad per mail, gonln.maltsson(ä,kommuninvcst. c eller telefon O KOMMUNINVEST EKONOMISK FÖRENING // './ j..., y;w,(~ Göra Mattsson Bilagor "Avtal om regress m m", i två original på arkivb eständigt papper "Kommunern as ansvar för Kommuninvests motp artsexponeringar avseende derivat", i två original på arkivbeständigt papp er Kommuninvest i Sverige AB (publ). Org nr: Styrelsens sate, Öreb ro Kommuninvest Ekonomisk förening. Org nr Styrelsens såte: Örebro Kommuninvest Fastighets AB. Org nr: Styrelsens säte: Örebro Post adress: Box Örebro >Besoksadress: Femxhu set, Dro ttninggatan 2 Tel: ' Fax: ' E-post: nvest.se Internet: rnurunvest.se

4 7A R F " R K MlV UN I I ' V EST S ' R I. 'GAR AVSEEND O '.RIV" T L B, KGRUND Kommuninvest i verige AB C'Kommuninvest") är e t helägt dotterbolag till Kornmuninvcst ekon om isk förening ("F örenir gen" ). Föreningen ägs ' sin tur av de kommuner och land.ting som är medlet mar i för gen (" Komm u nerna" ), r"omm.minvests verksamhet g<r lit pa att erbj uda Komm unerna olika typer av fi nansiering, lösn ingar. För detta andamål finansierar Kommuninve t sin ver.samhet på svensk oe _intem atlon l kapitaln arknad, I syft att uppränh; I a en god be alningsbere. s kap och fö at möta Korumune 1l1S kommande lånebehov, placeras en del av dc UI plånade medlen i en i.vidit tsreserv bestående av olika finansiell ' im; unent. l syft e at begrä sa de marknadsrisker som uppst år som en följd av Kon muninv sts uppl å ing och utlåning sam placeringar av likvida medel. ing år Koinmuninvest olika tyr e - r ' riskha nterings inslrumen i fonn av derivatkontrakt., armliga Kommuner Ii. r genom en särskilt tecl nad förbinde lse ingått ett solidaris t orgensansvar för de rö 11i""lelscr som Kommuninvcst har ingått eller kommer att in a. orgensåtagandet omfattar samtliga Kommuninvests föt] liktelser. 0' 11 sa edes även Kornmuninvests förpliktelser enligt derivatkont rakten. Användningen av derivatkontrak t innebär en risk för att mo tparte r, inte kar ful g öra sina åtauanden. Denn. ri k ( rnfattas inte a borgel saragandet utan har hittills regl nus i dc reverse r so m dc lånlagande Kommunerna skrivrt under i.amband med upp tagande av lån från Kormuuninvcst. i\vsikten med etta ( vtal är att ersärta vad som unges i Kommunens reverser om övertagandet av exponeringarna för de fi nansiella in rmuuen t som tecknats m d anledning av K ommunii 'e sts refinansiering. V idare reglera r delta a tal hur dessa ris er sh 'ördelns b' trä ffande e criva t rontrakt som har ingå tts i samba ld 11 ed ck plae ringar i finans : Il, instru ment som Kom muni nvest gör vid förvaltningen a " lik 'iditetsrcservcn. 2Q

5 2. DEF NITlO. 'ER! detta av18 1ska nedan stående begrepp ha följande innebörd, "Exp nering',kommu nen". -omm uninvest" " PJa -er lngs por ttö lj cn" "Uppli nings po r t fö lj e n " utgörs a\ det b elopp som Kommurunvests motparter i ck der" valkontmkt som Kommuninvest från I id riii annan ingår hur all betala ti l Korumuninvest. av ser un crrecknad k smmnn e ller landsting avser Kom rn ninv est j, ve rigc A B ut örs H ' de finan: i,1ia instrument som K oinmuninvest innehar och som utgör rör ' < 'Lning av der kapitel i Upplåni g. portfö ljen SOIll inte blivit fö rernå för utl åning. utgörs a sam tlig a e l cdel som [r ån tid tiit annan upp ånars av Komrn uninv st. "Utl åningsp or följ en" tgö rs v samrlig: d ' mede l W ill från rid till annan U lanars av Ko 111m uni nve st ,04-07

6 3.1 KO '. UN N\'EST /0 TAGA. I> E Korrun unmvest åtar sig hänned att i) bedriva verksamhetcn på en riskt ivå som inte övers:iger vad som utgör tillåtet isktaga dc för Kornrn inei, i l ( 1111 ramen tör len kommunala kompetensen. ii) enbart ingå derivatkontrakt med det huvu sakliga syftet att minimera riskerna i 'c ksamhc te ' iii) när så bedöms möjligt begränsa Exponeringarna genom att Kom rn uninvesrs motparter eller annan, ställer säke 'het. iv) i en från ana.svcrksarn hete skild fu k11 C'n, granska nya motparter samt löpande folja upp dc motparter. m godkänts. v) följa tie ruti r som tillsynsn / idighet, andra nyndighete 'tunt mar naden i övrig: tillä ipar fö att löpande övervaka och kontrollera Exponeringama ~ utvcck ing, vi) minst vii gånger årligen, samt vid begäran från K mrnun, lämna l csked 0111 )7 orn rnuncns andel av ansvaret för Exponeringarna. Korm uninv st, åtagnnde enlig denna punkt 3.1 utgör inget vill 'or mratt Kommunerna ska HI I fyl la sina åtaganden enligt detta avtal. 3.2 K O., I U ER AS t TAG. O ' ;\VSEE DE UT t A" INGSPORTFÖLJEN Begrän sn ing av xponeri nga r De Exponeri ngar, 'ses i den (I punkt 3.2 är dc X eneringar som häntors till.hlårungsportfölj en samt c Exponeringar som avser den d 1av l~p p F ningsp rtföljen sot ligge till grund för Utlåningspoi följen. Exponeringurna hän förs till ( en del av Upplåningsportföljen som ligger ull grund för Utlåningsp rtfö ljen genom en reräknin u av hur Sh r andel av Upplåningsp rt fä ljen som är utlånad. Åt, gandet mligt unkt <I ser 'en proportione rligt beräknade andelen a. dc totala '/ r eneringar som avser Upplåningsportfö ljen enligt dc beräkninuar som anges i föregående styck " ill 11 d ~ Exponeringar s 111 avs r Utl ån ingspon fö lj en Kommunens åtaga nd e Kommunen åtar sig härmed att svara för dc Exponeringar so 11 al,' es i punkt 3.2.1, Kommunens åtagan te ska häl 'id begrä nsas till den andel av dc aktuella Expon.ringarna som motsvarar den, n el son Kommunens Jan utgör av Utianingsport följen. 2Ql l..('a 07 3

7 Vid be tänunandet av Kom unens lån en igt vad som anges. förenående stycke t ) dräknas även Kornmur in vests 1I låt ing Ii \I andia för vilka Kommunen har teckna borgen. 3.3 ~l 'S Å '. GA NDE A VSEE. JDE GSPO TF LJEN Begränsnln av Exponeringa. De ~.poneringar som avses i denna punkt 3.3 är de Exponeringar som hänförs till den del av Upplåningspor följen som inte är utlån ad. Exponeringarna hän förs till den del av U ipl åningsportföljen som inte är ut ån ad zcn im ' 0 x-räkning av hur stor ande! av Upplåningsport följen s rn är tjänad. Åtagandet enligt punkt avs r den proportionerligt beräknade andden av dc ot la L I e neringar som a /scr Uppla l ingspl.'f t öljen.n ligr de beräkn ingar som anges i före g ående styc ke Kommunen, t aga nde Kommunen åtar sig h ärm d att s 'a a för J e Exponering, I som avses i punkt J.3.1. Kornmunens sta gande ska härvid begränsas till den andel av ck: aktuella Exponeringarna so motsvarar el. andel som K om mullens insatskal ital utgör av del lott la insatskapita let i l"omm un invest ekonomisk fö ren i g. 3.4 KOJ'1l\J1J N J.s AT\GAJ E, VS... ' N DE PLAC ERI GS PO RT FÖ L.JEN 3A. 1 Be rån ning 3 \' Ex pun r i gar D ~ Exponeringar som avses i denna punkl 3.4 är de Expon 'ri ngar som hänförs ill Placeringsportfö Ije n <o n nu ner a laga nde Kommunen åtar sig härn ed au svara rör k Exponeringar S0 l11 vsc i punkt Kornmunens åtagande.ka härvi begränsas till den allde l av de aktue lla Exponeringarna som motsvarar den andel som Kommunens insatskapital utg ör av det totala insatskapitalet i Kommuninvest ekon misk förening. 4. TIDP UNI - ' r Ö R BETALNING Kommunen förbinder sig att, pö. Kommur invests nfordran. till Kornrn unin est utue dc helopp som K mrnuncn enl igt der < avtal åtagit sig att svara lör. 201'1-ö4-D7

8 5. A"TAL TID OCH JPPS;"GNI T Della a ta l löpe [il:.vidar. F ommunc s åtagan le ligt d 'tt ' <.J \'laj k, n inte sägas upp eller fl. nn: t sätt återtas utan Korn munin 's n edgi 1"1. le därti ll. I el fall K nrnunci '"\ ilja utträde el er på annat s ~ 11 upph ör att 'ara rnedlern i KOl l runinvc 't ek n rnisk förcnins Ta T mmunen f01 tsatr s -ara för.am tliga åtaganden som Koru m Ilen vid tiden för utträd e iade alt svara rör enl igt detta avl, I. Avtzl t ska pphöra då '~o ll1 n ll m e n s samtlj Ta åtagandcn löpt ut. 6. FÖRHALLAl DE ILL l \ f VT r del fall K mrnuncn idigare I ar ut färdat rcvcrs ti l Kornmu uiuvcst _0.a dett a avtal ersätta va som i rcv rsens övriga viii TOr. första ocl andra stycket, stadgas a -secnde Kon munens övertagande av K mmunin v s..kyldigh ter. r ättighete oc h ex poneringar. 7. A ]D R l l 1 Detta a 'ta] kal nda ' t ändras gen m skrii Ii r över nsk mme] ' l~ ne llan omrnurnnvcs och Kommunen. 8, ILLÄMP ( -;LJ-G Tolkning och ti ll ämpning a I detta avtal ska ske enligt svensk lag. Ort c._ - - -_...._----- atum._ - -._- --_._ Namn på kommun/landsting Öre bro den Komm n' ve t i Sve ri 'f AB _..._---- arn nunde s ' rifier Namnunderskrifter._._ _._ - _...._ NamnfortydIigandcn - - _..- -_._--_._--- _ _ -- _ _ _.._ ite I Titel T itel

9 l e ljan "' 0 muninvesr i Sverige A B, Komm uninvest konom isk 'örening 0 1.: 11 me lem m arn a i Kommunin vest ekonom isk förening rar träffats följ ande t VTAL O t R G R S,-'. '.M l. Ba rgrund Korn rnuninvest i Sverige AB C' ornmu nin 'est") är ett helägt dotter olag till Kom ininvcst c.on ornisk föreuii b ("Före ningen"'). Före ningens me dlem mar utgörs av kommu ner och landsting (" Kommunerna"). Korm iuni nvests ve r ' sam ict består främst i att erbj uda Y ornmunerna olika ty per av finansieringslösningar. För detta ändarnål lån ar Komrnuninvest upp mede l på den svenska oc h internatione la kapitalmarknaden, l syfte att upprätthålla en god betalnings beredskap och för alt möta Kommunernas kom mande lån 'be l OV, lånar Kom: iu nin vcst upp mer medel än vad som vid -arje tillfälle lånas ut till Ko 11 UIl CT l1a. De övers cjutande edlen pl aceras i en ikviditetsrcserv. Samt liga Komm uner har, i en ighet med Fören; gens stadga ', genom en särskilt teckna för indelse iklätt sig ett so idariskt borgensansvar för.amtliga de fö rpliktelser son Ko rurnuninvest har ingått '- h kommer ut ingå C' Bor gei sfö bindelscn" ). Enligt bolagsordninge för J ommuninvest amt stadgam a för Föreningen, skall verksamheterna bedrivas inom ram en för den kommuna la komp tensen. Därigenom är risktagandet : ve rksa n heterna begrä sade på motsvara ide. ä tt so gäl le mr Kommun ma. 081 gr ndläggande ynen pil risk regleras i ägardirektivcn som är beslutade av Föreningen. Vidare arbet: r Kornnuminvest med olika skyddssystern som sy tnr till att mi iska ris ccrna or all n ågot av Kommuninvests borgenare. fr amställer anspråk enligt Borge nsför indelsen. Syftet med detta a 'ta l C R l' ~r e s s a v [ a l et " ) lir att reglera t inbördes ansv aret me lan Kommune rna om Ko mm uninvcsts borgenä rer skulle framställa anspråk ( e mot någon eller några av Korum me ona en Ii ~ t rgcnsförbi delsen. 20 1'1-04-0;'

10 2. efinitioner I Regressavtalet skall nedanståe nde begrepp ha fö ljande inn ebörd. " Borgenär" "Bor-gen örb ind elsen", Borgenskommun' "Borgcnsk av' " Bristen" " Likviditets! elen " "Li.vldltetsreserven" " L ånedelen., " Ipp låningspor tfö j en' " Utlån in sporrföl]en " Borgenär som framställt krav enligt B orgensförbiudc sen. Den av Karm Ul el ia tec knade so idariska prop rieborgen. Kommun ell r land '1ing mot vilken kra ' enl ig Borgensförb i dels 11 framställts. Det krav so m Borgen är fram.täller enligt Borgensförbindelsen mol en Kommun. Ska ll ha den betydelse som framgår av punk ten 3.4. Skall ha den betydelse so m framgår av punkten.3. Den del av Upp låningsport följ en som inte utgör UtIåningsportföljen, Ska I ha den be ty de lse so m frarng r av punkte 3.3. Sam tliga m edel som frå n tid til l annan upplånats av Komrnuninv rst. Samtliga rncdcl so l frän 'i ull annan utlånats av Kornmuninvest,

11 3. Inbördes an va r Om någon av Komrnuninves ts borgenärer framställer krav enlig t Borgensförbindelsen gente mot n, ga n av Kon, unerna skall följande gälla Om Borgenskrav framställs mot Borgenskon mun skall orgcnskommunen genast meddela Kornmuninvesi. Ko 11J1lUn in 'est skall so snart som möj lig, dock senast inoi en vecka från Il ottacandet av m eddelandct, informera Borgenskoll numen om ~ orn muni nvcst har någon invändning mot Borgenskravet eller o n 'et saknus invändning däremot. S.ul le Komrnuninvest anse att det finns gru nd för invändning skall. ommunir vest bist å Borgenskomm ullen med be tridande av Borgenskravet. Borgenskornmun sk.all inte etala innan Korn muninves l cd elat huruvida invä dning I N Borgen, kravet finns. inklusive kvittningsinvänd ing samt art beloppet stät mer 3.2 Kommuninvest skall, såvida Korrummin est lil le fr amfö rt någon invändnin enligt pu kten 3.1, senast på förta lodager erlägga betalning till Borgenären enligt Borgenskravct, eller - ( m t etalning re an har e!agt il. Borgenskommunen - ill Borgenskommunen. Om Kornrnuninvest saknar förmåga att erlägga full betalning enligt Borgens ' 1TIV t ska l K Ol1l111 Un invest genast lj nderrätra argt: skorumune om detta och samtidigt, c ter vederbörlig beräkning, skrift igen anmo a Ko mmun ma att erlägga etaining IlIeJ ett be opp mo tsvarande der s respektive ande lar a Borgcnskrave beräknade enligt punkten 3.3 neda n. 3.3 Kommuner ". skall på sätt och tid som anges i Kornmurun 'ests anmod ar enligt punkten 3.2 ovan betala sina respektive andelar av den c av oruenskravet som Komrnuninvest inte kan täcka. beräknade enl igt nedan. Borgenskra vet skall vid beräkningen delas II.p i vå dela r. e, de l som Hl rsvarar den andel som Utlån ingsportföljen utgör av pp lan ingsportföljen (" åne e 'If ') och en del som motsvarar en andel som Likvitlitetsreserven utgör av Upplåningsporrföljen C'L ikviditetsdclcn' ') De K irn muncr S J m Ilar l' nar medel frän Kommuninvest s all betala 11 andel av U llledd en morsvarande den andel ' deras respektive l n utg ör v Utlåningsportföljen Vid bestämmande av Korum ns l n en igt punkten rnedr ä nas även Kommuninvcsts utlåning ill andra ö r vilku l' UlK'! har tecknat annan borgen än B rgcnsförbin clsen. r det fall fler? ommuner tecknat så an annan )org Cl1 för 201 i -O' -07

12 samma juridiska e hd skall lånebeloppet fördelas efter anta et borgensmän in <I n de medräknas Samtliga Kommuner skall betala en andel av Likvi i ersdel 'Il motsvarande de andel som resp ktive Kommuns insats apin l utgör av det tota a in atskapi alet i Föreningen. Samt iga beräkningar enligt ovan skall ske med utgångspunkt från den tidpunkt so 11 Borgenären har framstå I t sitt krav. 3.4 Om någon av Kommunerna inte kan erlägga hel eller delar a ' sin eller sina and lar av Borgenskravel beräkna de enligt punkren 3.3 ovan ("B isten") skull d nna kommun genast skrifliige med lela ( ol1lllluninvest detta. Kornrnu ninvest skal l därvid genast anr eda samtliga övriga Kommuner att erlägga en. nd -l av Brist!1 motsvarande den andel som respektive KOJlll LHI11 S insatskapital utgör av det totala insa skapitalet i Föreningen. Kom munerna skall erlägga betal ning pil i an rnocan angivet sätt och tid. 4. Avtalstid och l pphö -3 nde 1\.1Detta Regressavtal löper tillsv ids re. Kommune rnas och Komm uninvests åtaganden enligt detta Regressa vtal kan inte sägas upp eller på a nat 5311 återtas utan överenskommelse mellan Kommunerna och Kornrnu nin -esr. 4.2 Om deu Regressavtal säg. ' PI' j samhan med att Kommun beviljas utträde eller på a mat sä t lj phör att vara med em i öreningen. skall do 'k Regressavtalet i tilläm )lig:l. delar fortsätta :Ltl gälla rö sådana förplikt lser som avg åcn le Kommu alltjämt har att svara för enligt 'ad som fmm ~( r av Fören ingens stadgar. Genom undertec knande av delta curcssavtal l ekräftas Ko 11111l11,' ansvar enligt vad som framgår ~ v Föreningens sta lgar i vseende upphörande a. medlemskap i Föreningen och avseende Borgcnsfö liktel ens tillämpning vid uppi öran le. v medlemskap, 4.3 Efter rträde I er uteslutning från Föreningen skall \'id beräkning 3 \ ' dcn : vgå ndc Kommunens ansva r enligt delta Rcgr ssavtal J et a gående Komnumens andel av det to aln Insatskapitalet i Föreningen eräknas som om den avgående K ornmun.11 all jämnt var medlem. F öreningen. Vid sådar beräkni ng skall d ' avgående Kornmunens insat.apita l, som ck såg lit -id avgången ur Föreningen, läggas u l Föreningens totala insatskapital. 5. l ledd ela nd en 5. 1 Meddelanden soru skickas enlig bestämmelserna. Regressavi let skall s tickas skriftligen \ la fax, blid, re commencerat brev eller e-post til de faxnurnm r, a resser eller e- rostadresset SOIll framgår av Bilaga I.

13 Samtliga par er till detta avtal åtar sig att snaras t meddela övriga parter " id Undringar a v dessa faxnumrn r. adresser d er e-postadresser. 5.2 Tidsfrister för anmodningar enligt Regressavtajet skall b örj : löpa från dagen då am odan mottagits. Ett meddelande sänt med fax elle r e-post ska ll anses mot age t samma dag fö ns an att det kommit mottagaren ti lhanda i läsbar form. Ett meddelande sänt med bud skall anses mottaget vid der 'akti ska avlämnande. El medde ande sänt med rekommenderat brev s a l anses mottaget då mottagaren kvitterat brev L Ett meddels nde sorn lämnats fter eller på dag som Inte är v, rdag skall anses h anlänt nästföljande varo:. 6. Ränt. 6. l l e t fall Borgenskommunen har betalat Borgenären OC.l någon annan Kommun. ini har fullfölj t sin skyldighet att er ägga h talning enligt punkten :'..) ova s ral l Borgenskommunen ha dill i l dröjsmå sränta från denna Ko 'imun på det be opp som är obet alt. Ar/i;; dr öjsm ålsränta skall utgå på beloppet mots -arande åtta procent över vid varje tid gå landc referensränta en i zt räntelägen från förfallodagen för annan Kommuns betal ing enligt punkten 3.3 ovan till dess beta lning sker ell er bris äck ring enligt punkten 3.4 sker. 6.2 l det fall K ornm un inte betalar enligt p inkten 3.4 skall dc övriga Kommuner som ha r äckt Bristen ha rätt iii dröjs, ålsränta motsva rande va om sägs i punkten 6.1 ov: n från en r, punkt SOl b t ]1 iug av risten sl et til dess den bristande Kom m n n betala t. 7. Ik r aft r äd a nr c Detta Regressavu I s kall träda ikraft den dag samtliga Kommunerna undertco nat BilalZa l och.rsäuer därmed tidigare ingånget rcgrc sav I, lp 11 ä nnt "A 'tal", daterat med börj an den 7 maj Nyt ill cornna Kommuner tillträd r Regressavtalet genom au un: erteckna Bi a" a L R~ tressavtalet kall ndast ändras genom skriftlig övere nskommelse rncllan Kommuninvesi, Föreningen och Kommunerna. 9. Fur.n ing ns f ligu ra nd al' vissa åtaga nd en [ el fall Kommuninvest på gru n av obestånd, likvidation eller iknandc situation inre kan fullgöra sina åtaga ck 1 enligt R.grcssavrale i skall sa långt som möj ligt dessa åtag anden, med undantag för r ornmuninvcsts betalningsansva r. fullgöras av Föreningen

14 10. T v stlö. ning 'l vist er i an ledning av detta Regressa :lal ska l sl utligt avgöras genom skiljedom enligt Skilj edom sreg er för Sto ckholms Han elskanunares Sk ilj cdo msinst itut. Skiljenä mn en ' ka ll bestå HV Il'. skiljemän och sä tet för skiljeförfaran det skall vara Stockholm. Unde rtecknande skall göras i separat h, nd ing beteck nad Bilaga J till detta R egressav tal

15 ll AGA 1 T I L R EG RESSAVTAL Genom att undertco na detta av al ingår n danstående ( om Ul detta Regressavtal som reglerar hur ansvaret för det so idariska borgensåtagandet SOI11 med]emmarna i Kommuninvesi ekonomisk för nmg tecknar ör Kom muriii ves! i Sverige AB:s nuvarande och fram ida förpli ctelser skall fördelas mellan orgensmännen _..... Ort och da tun - - _....._ Namn på komrnun/lancsting - --_..._ Narunun derskrifter _.. _ _- - _......_--_.._---- _.-..._--- Nam nförtydli aanden... _.. Tilel _----- ile! Örebro den 1-ommuninvesr i Sve r ige A B - _._... _..._ Namnunderskrifler Namnförtydliganden _....._ Tilel Titel Bes öksadress _..._--_.. _ Postadress Telefax ---_.._- _..._... _ _ - - l~ - p stadress Fenixbuset. I rottninggatan 2, Ör O. 124, 70 l 2 Örebro nlllluninvest.sc ro

Beredskapsavtal. Fastigo Fastighets, Sif, Ledarna, CF, Sv Arkitekter, SKTF. Giltigt från 1990-01-01

Beredskapsavtal. Fastigo Fastighets, Sif, Ledarna, CF, Sv Arkitekter, SKTF. Giltigt från 1990-01-01 Beredskapsavtal Fastigo Fastighets, Sif, Ledarna, CF, Sv Arkitekter, SKTF Giltigt från 1990-01-01 Förhandlingsprotokoll Mån da gen den 1 juni 1987 med ändringar onsdagen den 24 juli 1996 Par ter Fastigo,

Läs mer

OBS! Handlingen sparas och medtages till KS och KF! Sammanträdande organ Kommunstyrelsen Tid Onsdagen den 24 februari 2010, kl. 8.

OBS! Handlingen sparas och medtages till KS och KF! Sammanträdande organ Kommunstyrelsen Tid Onsdagen den 24 februari 2010, kl. 8. KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN SAMMANTRÄDESHANDLINGAR TILL KALLELSE Datum 2010-02-15 Sammanträdande organ Kommunstyrelsen Tid Onsdagen den 24 februari 2010, kl. 8.15 Plats KTS-salen, Vita Huset Ärenden till

Läs mer

Resultat utan lärande? - erfarenheter från tre decennier av resultatstyrning

Resultat utan lärande? - erfarenheter från tre decennier av resultatstyrning Resultat utan lärande? - erfarenheter från tre decennier av resultatstyrning Bengt Jacobsson Tel 08 16 14 44 E-post bengt.jacobsson@score.su.se Göran Sundström Tel 08 674 74 05 E-post goran.sundstrom@score.su.se

Läs mer

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING. om genomförande av ett fördjupat samarbete om tillämplig lag för äktenskapsskillnad och hemskillnad

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING. om genomförande av ett fördjupat samarbete om tillämplig lag för äktenskapsskillnad och hemskillnad EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 24.3.2010 KOM(2010) 105 slutlig 2010/0067 (CNS) C7-0102/10 Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om genomförande av ett fördjupat samarbete om tillämplig lag för äktenskapsskillnad

Läs mer

DAGON. Uh ur 10d$ A. KYLA 1 VENTILATIONSKLAUSUL Fba LoKitst. Bilaga nr 6. Västerbotten 44. avseende kyla och ventilation,

DAGON. Uh ur 10d$ A. KYLA 1 VENTILATIONSKLAUSUL Fba LoKitst. Bilaga nr 6. Västerbotten 44. avseende kyla och ventilation, 31. Mars 29 1:29 Dagan AB Nr. 713 8. 15 DAGON KYLA 1 VENTILATIONSKLAUSUL Fba LoKitst. Bilaga nr 6 1111hbi kro akontrekt nr.---r-rw gl Ian 926-411$ - Västerbotten 44 FigepOrd Donzelle AS Hyrespägt Liber

Läs mer

Heby kommuns författningssamling

Heby kommuns författningssamling Heby kommuns författningssamling Kommunfullmäktige ISSN 2000-043X HebyFS 2013:22 Infördes i författningssamlingen den 14 februari 2014 Finansreglemente för Heby kommunkoncern Kommunfullmäktige beslutade

Läs mer

Depåhandlingar Privatperson. Strukturinvest Fondkommission (FK) AB 1 december 2014

Depåhandlingar Privatperson. Strukturinvest Fondkommission (FK) AB 1 december 2014 Depåhandlingar Privatperson Strukturinvest Fondkommission (FK) AB 1 december 2014 Innehåll Hej och varmt välkommen som kund hos Strukturinvest Fondkommission AB (Strukturinvest). Innan du blir kund så

Läs mer

Tema: möten. I Japan uppskattar man lågriskemittenter. närvaro. Nr 1 / 2011

Tema: möten. I Japan uppskattar man lågriskemittenter. närvaro. Nr 1 / 2011 kommuninvest 25 år Nr 1 / 2011 M E D K U N S K A P O C H I N S P I R AT I O N F R Å N K O M M U N I N V E S T I Japan uppskattar man lågriskemittenter som ser långsiktigt på sin närvaro Kanichiro Hirata,

Läs mer

SIG INVEST AB (publ) VILLKOR FÖR OBLIGATIONSLÅN OM HÖGST SEK 60 000 000 9,25% 2015/2019 ISIN: SE0007074265

SIG INVEST AB (publ) VILLKOR FÖR OBLIGATIONSLÅN OM HÖGST SEK 60 000 000 9,25% 2015/2019 ISIN: SE0007074265 SIG INVEST AB (publ) VILLKOR FÖR OBLIGATIONSLÅN OM HÖGST SEK 60 000 000 9,25% 2015/2019 ISIN: SE0007074265 Innehållsförteckning 1 Definitioner... 2 2 Obligationerna... 5 3 Obligationernas förhållande till

Läs mer

Östersunds kommuns Medium Term Note-program om SEK 2 000 000 000

Östersunds kommuns Medium Term Note-program om SEK 2 000 000 000 NOTERINGSDOKUMENT Daterat 2 juli 2013 Östersunds kommuns Medium Term Note-program om SEK 2 000 000 000 Ledarbank: Handelsbanken Capital Markets Emissionsinstitut: Handelsbanken Capital Markets SEB Nordea

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen GORDION i Malmö

Stadgar för Bostadsrättsföreningen GORDION i Malmö Stadgar för Bostadsrättsföreningen GORDION i Malmö Undertecknade styrelseledamöter intygar att följande stadgar har blivit antagna av föreningens medlemmar på Extra föreningsstämma 2011-10-11 Firma och

Läs mer

Bilaga 7 Kommunstyrelsen 2015-03-30 47 AVTAL. avseende ägande av. Diarienr. ts.2d 15 -"1'1 RenhåIIningsbolaget i Mellansverige AB. org nr 556991-1356

Bilaga 7 Kommunstyrelsen 2015-03-30 47 AVTAL. avseende ägande av. Diarienr. ts.2d 15 -1'1 RenhåIIningsbolaget i Mellansverige AB. org nr 556991-1356 Bilaga 7 Kommunstyrelsen 2015-03-30 47 AVTAL avseende ägande av STORFORS KOMMUN 2015-03- O l Diarienr. ts.2d 15 -"1'1 RenhåIIningsbolaget i Mellansverige AB org nr 556991-1356 1 PARTER Mellan KarIskoga

Läs mer

I I 1111111111111' I, 11111111111, III 26243006751 SOCIAL UTSLAGNING OCH EKONOMISK BROTTSLIGHET "HOROR, HALLICKAR OCH TORSKAR"

I I 1111111111111' I, 11111111111, III 26243006751 SOCIAL UTSLAGNING OCH EKONOMISK BROTTSLIGHET HOROR, HALLICKAR OCH TORSKAR SOCIAL UTSLAGNING OCH EKONOMISK BROTTSLIGHET Organiserad ekonomisk brottslighet Augusti 980 I I f "HOROR, HALLICKAR OCH TORSKAR" - en kartläggning av prostitutionen i stockholm Leif G. W. _,gers SOrl I

Läs mer

Kapitaltillskott och inlösen av lån till Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag

Kapitaltillskott och inlösen av lån till Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag Landstingsdirektörens stab Ekonomienheten MISSIV Datum 2014-08-26 Landstingsfullmäktige Sida 1(2) Kapitaltillskott och inlösen av lån till Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag Förslag till beslut 1.

Läs mer

direk direk direk Allmänna bestämmelser för Depå/konto hos Nordnetdirekt (2012:3) B. BOLAGETS ÅTAGANDEN AVSEENDE VÄRDEPAPPER

direk direk direk Allmänna bestämmelser för Depå/konto hos Nordnetdirekt (2012:3) B. BOLAGETS ÅTAGANDEN AVSEENDE VÄRDEPAPPER direk Allmänna bestämmelser för Depå/konto hos Nordnetdirekt (2012:3) direk direk DEFINITIONER I Depå-/kontoavtalet samt i dessa Allmänna bestämmelser förstås med a) värdepapper dels finansiellt instrument,

Läs mer

Att tänka på för dig som ska låna pengar

Att tänka på för dig som ska låna pengar Att tänka på för dig som ska låna pengar Detta informationsmaterial är upphovsrättsligt skyddat enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Varje eftertryck och/eller kopiering

Läs mer

SWEDBANK HYPOTEK AB (publ) SEK 150 000 000 000 Program för Medium Term Notes

SWEDBANK HYPOTEK AB (publ) SEK 150 000 000 000 Program för Medium Term Notes Datum för Prospektets offentliggörande: 1 juni Diarienummer: 11-5469 GRUNDPROSPEKT SWEDBANK HYPOTEK AB (publ) SEK 150 000 000 000 Program för Medium Term Notes Detta grundprospekt, ( Prospektet ), är upprättat

Läs mer

Svensk författningssamling 1987:822

Svensk författningssamling 1987:822 Startsidan / Dokument & lagar / Lagar / Svensk författningssamling / Lag (1987:822) om internationella köp Svensk författningssamling 1987:822 Det kan förekomma fel i författningstexterna, och bilagor

Läs mer

Kommunfullmäktiges protokoll 2015-03-25

Kommunfullmäktiges protokoll 2015-03-25 Datum: Onsdagen den 25 mars 2015 Tid: kl 19.00 21.05 Plats: Stora Salongen, Folkets Hus, Lilla Edet Justeringsdag: Måndagen den 30 mars, klockan 16.00 Paragrafer: 10-20 Utses att justera: Leif Kinnunen

Läs mer

16. RESTAURANG SHOP OCH KIOSK 16.1 Inledning Följande utredning behandlar de juridiska aspekter som aktualiseras när en golfklubb avser att hyra in

16. RESTAURANG SHOP OCH KIOSK 16.1 Inledning Följande utredning behandlar de juridiska aspekter som aktualiseras när en golfklubb avser att hyra in 16. RESTAURANG SHOP OCH KIOSK 16.1 Inledning Följande utredning behandlar de juridiska aspekter som aktualiseras när en golfklubb avser att hyra in (det vill säga upplåta) lokaler till utomstående part

Läs mer

Allmänna villkor för lån hos Lågkostnadsbolaget i Skandinavien AB

Allmänna villkor för lån hos Lågkostnadsbolaget i Skandinavien AB Allmänna villkor för lån hos Lågkostnadsbolaget i Skandinavien AB ALLMÄNNA VILLKOR FÖR LÅN Aktuella från 2014-01-01. Version 2014 A Med långivaren avses nedan den inom LÅGKOSTNADSBOLAGET I SKANDINAVIEN

Läs mer

Tillägg till grundprospekt avseende Medium Term Notes program

Tillägg till grundprospekt avseende Medium Term Notes program Daterat: 31 juli 2012 Tillägg till grundprospekt avseende Medium Term Notes program Tillägg till Meda AB:s (publ) ( Bolaget ) grundprospekt, vilket godkänts och registrerats av Finansinspektionen den 25

Läs mer

Innehållsförteckning. Funderar du på att starta ett aktiebolag?...3. Kort om aktiebolag...4. Bilda aktiebolaget...6. Anmäl till Bolagsverket...

Innehållsförteckning. Funderar du på att starta ett aktiebolag?...3. Kort om aktiebolag...4. Bilda aktiebolaget...6. Anmäl till Bolagsverket... Starta aktiebolag 1 Innehållsförteckning Funderar du på att starta ett aktiebolag?......3 Kort om aktiebolag...4 Bilda aktiebolaget...6 Anmäl till Bolagsverket...8 Välj företagsnamn....10 Styrelsen och

Läs mer

K T H s P E R S O N A LT I D N I N G NR 2 / 0 5

K T H s P E R S O N A LT I D N I N G NR 2 / 0 5 Återinför snuvakuten L å n g t i d s s j u ka skulle gynnas om fö re t a g s- h ä l s ovå rden fick behandla va n l i ga snuvo r. Då skulle bako m l i ggande fa k to rer ka n s ke u p p t ä c ka s, menar

Läs mer

KARLSTADS KOMMUN. Ärende 1

KARLSTADS KOMMUN. Ärende 1 KARLSTADS KOMMUN Ärende 1 Dnr KS-2012-206 Dpl01 sid 1 (2) KARLSTADS KOMMUN KOMMUNLEDNINGSKONTORET Ekonomi- och verksamhetsstyrning Tjänsteskrivelse 2012-04-04 Per Björkengren, 054-5401046 per. bjorkengren@karlstad.se

Läs mer

Tröskeleffekter och förnybar energi

Tröskeleffekter och förnybar energi 2009-10-29 Dnr 2009/1306 Tröskeleffekter och förnybar energi Författningsförslag EI061 W-1.0 2008-08-21 EI061 W-1.0 2008-08-21 Innehåll 1. Sammanfattning... 3 2. Regeringens uppdrag... 5 3. Kostnader för

Läs mer

Justerare~~.~---J----------- Hissieholms kommun

Justerare~~.~---J----------- Hissieholms kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(22) Hissieholms kommun Kommunfullmliktige Plats och tid Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Utses att justera Ersättare Hässleholm

Läs mer

Kungörelse. Kommunfullmäktiges sammanträde

Kungörelse. Kommunfullmäktiges sammanträde Kungörelse Kommunfullmäktiges sammanträde Måndagen den 25 juni 2012 VIMMERBY KOMMUN Kanslienheten Therese Jigsved, kanslichef KUNGÖRELSE 2012-06-13 1(3) Art Kommunfullmäktiges sammanträde Tid Måndagen

Läs mer

Ansökan öppna konto, juridisk person

Ansökan öppna konto, juridisk person Ansökan öppna konto, juridisk person Kontohavare - kontot kan endast ha en kontohavare. Kontohavaren måste vara en juridisk person, dock ej bostadsrättsförening, eller försäkringsbolag, kreditmarknadsbolag,

Läs mer

Danica Kapitalförsäkring Juridisk Person. Strukturinvest Fondkommission (FK) AB 1 december 2014

Danica Kapitalförsäkring Juridisk Person. Strukturinvest Fondkommission (FK) AB 1 december 2014 Danica Kapitalförsäkring Juridisk Person Strukturinvest Fondkommission (FK) AB 1 december 2014 Innehållsförteckning Hej och varmt välkommen som kund hos Strukturinvest Fondkommission AB (Strukturinvest).

Läs mer