Förtydligande ansvar för medlemmar i Kommuninvest

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Förtydligande ansvar för medlemmar i Kommuninvest"

Transkript

1 rn Samman trädesdatum TRANAs KOMMUN Sida 8(45) KOMMUNSTRYRElSENS AU SAMMANTRÄ ESPROTOKOl l s 99 Dnr 215/11 Förtydligande ansvar för medlemmar i Kommuninvest Ekonomichef Rosie-Marie Fors redogör för ärendet. Två nya avtalsförslag har upprättats mellan Kommuninvest i Sverige AB, Kommuninvest ekonomisk förening och medlemmarna i Kommuninvest ekonomisk förening. Avtalen berör regress m.m. och kommunernas ansvar för Kommuninvests motpartsexponeringar avseende derivat. Avtal om regress beskriver medlemmarnas inbördes ansvar och hurproceduren ser utom krav på betalning framförs. Avtalet ersätter nuvarande avtal. Avtal om ansvar för motpartsexponeringar beskriver medlemmarnas ansvar mot Kommuninvest och ersätter nuvarande klausuler i lönehandlingar. Ändringarna i avtalen innebär inte något utökat medlemsansvar. Sen solidariska borgen innebär redan idag ett totalansvar för verksamheten. Anledningen till förändringarna är att förtydliga medlemsansvaret. Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att med Kommuninvest ekonomisk förening och medlemmarna i föreningen samt Kommuninvest i Sverige AB ingå nytt regressavtal att regressavtalet ska ersätta nuvarande regressavtal, benämnt "Avtal", daterat med början den 7 maj 1993 att med Kommuninvest i Sverige AB ingå avtal gällande Tranås kommuns ansvar för Kommuninvest i Sverige AB:s motpartsexponeringar avseende derivat att bemyndigar kommunstyrelsens ordförande och ekonomichef i förening att underteckna ovan angivna avtal tör Tranås kommuns räkning. Expedieras lill Kommunstyrelsen Jus(e;ares sign (,/ ~;r~ >

2 TRAN 8 M.J1UN o KL-FörV2 ningen TRANAS KOrvIIV1UI\J Ank ~P.tf.:f(.~:.1.~ _ Dm?-- / 5" j i. Datum: Handläggare: Rosie-Marie Fors Sammanfattning av det förtydligade medlemsansvaret från kommuninvest Två nya avtalsförslag har upprättats mellan Kommuninvest i Sverige AB, Kommuninvest ekonomisk förening och medlemmarna i Kommuninvest ekonomisk förening. Avtalen avser Avtal om regress m.m och Kommunernas ansvar för Kommuninvests motpartsexponeringar avseende derivat, avtalen medföljer detta dokument som bilagor. Avtal om regress beskriver med lemmarnas inbördes ansvar och hur proceduren serut om krav på betalning framförs. Det ersätter nuvarande avtal. Avtal om ansvar för motpartsexpon eringarbeskriver medlemmarnas ansvar mot Kommunin vest och ersätter nuvarande klausuler i lånehandlingar. Ändringarna i avtalen innebär inte något utökat medlemsansvar. Den solidariska borgen innebär redan idag ett totalansvar för verksamheten. Anledn ingen till förändringa rna ärattförtydliga medlemsansvaret. Förslag till beslutsformulering i kommunfullmäktige Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att med Kommuninvest ekonom isk förening och medlemmarna i föreningen samt Kommuninvest i Sverige AB ingå nytt regressavtal. att regressavtalet ska ersätta nuvarande regress avtal, benämnt "Avtal", daterat med början den 7 maj att med Kommun invest i Sverige AB ingå avtal gällande Tranås kommuns ansvar för Kommunin vest i Sverige AB:smotpartsexponeringar avseende derivat. att bemyndiga kommunstyrel sensordförande ochekonomichef i förening attunderteckna ovan angivnaavtal för Tranåskommuns räkning. Tranås KOITlmUn...j. J- "l Siadshuset ~ n +46 (0) SE Tranås tax +46(0) WI'M.lmnas.se lraoas.kommunö tranas.so

3 -.. ~ ' Tl.. UN o MU VEST K - orv. liling Svenska kommuner ocli landstmg I samverkan Ank".~.~~rt.: ~.~...~..~ Örebro den 4 maj 20 Il Dnr. 21~.1,1l Medlemmarna i Kommuninvest ekonomisk förening Kommunstyrelsen Landstingsstyrelsen Tydligt medlemsansvar - Avtalshandlingar tör utbyte! Dessvärre måste vi återigen kontakta er medlemmar och meddela att det, i vecka 15, utsända materialet gällande "Tydligt medlemsansvar" inte var helt korrekt. På grund av tryckfel måste vi därför ersätta de två tidigare utsända avtalen ("Avtal om regre ss m m" samt "Kommunernas ansvar för Kornmuninvests motpaltsexponeringar avseende derivat") med nya. De nu översända avtalen har naturligtvis samma lydelse som i stämmobeslutet den 7 apri För undvikande av förväxling har vi på de nu utsända korrekta avtalen, längst ned till vänster på varje sida, skrivit: Cd v s stämmodatumet). De tidigare utsända avtalen ska ni makulera. Utbytet av nämnda avtalshandlingar har ingen påverkan på övriga handlingar i ärendet eller på handläggningen av detsamma. På förekommen anledning vill j ag understryka att respektive fullmäktiges beslut i ärendet ska vara fattat senast den 3 l oktober i år. Vi beklagar i högsta grad det inträffade och hoppas att det inte ställer till alltför stora besvär för er. Har ni några frågor e d så tveka inte att höra av er till undertecknad per mail, gonln.maltsson(ä,kommuninvcst. c eller telefon O KOMMUNINVEST EKONOMISK FÖRENING // './ j..., y;w,(~ Göra Mattsson Bilagor "Avtal om regress m m", i två original på arkivb eständigt papper "Kommunern as ansvar för Kommuninvests motp artsexponeringar avseende derivat", i två original på arkivbeständigt papp er Kommuninvest i Sverige AB (publ). Org nr: Styrelsens sate, Öreb ro Kommuninvest Ekonomisk förening. Org nr Styrelsens såte: Örebro Kommuninvest Fastighets AB. Org nr: Styrelsens säte: Örebro Post adress: Box Örebro >Besoksadress: Femxhu set, Dro ttninggatan 2 Tel: ' Fax: ' E-post: nvest.se Internet: rnurunvest.se

4 7A R F " R K MlV UN I I ' V EST S ' R I. 'GAR AVSEEND O '.RIV" T L B, KGRUND Kommuninvest i verige AB C'Kommuninvest") är e t helägt dotterbolag till Kornmuninvcst ekon om isk förening ("F örenir gen" ). Föreningen ägs ' sin tur av de kommuner och land.ting som är medlet mar i för gen (" Komm u nerna" ), r"omm.minvests verksamhet g<r lit pa att erbj uda Komm unerna olika typer av fi nansiering, lösn ingar. För detta andamål finansierar Kommuninve t sin ver.samhet på svensk oe _intem atlon l kapitaln arknad, I syft att uppränh; I a en god be alningsbere. s kap och fö at möta Korumune 1l1S kommande lånebehov, placeras en del av dc UI plånade medlen i en i.vidit tsreserv bestående av olika finansiell ' im; unent. l syft e at begrä sa de marknadsrisker som uppst år som en följd av Kon muninv sts uppl å ing och utlåning sam placeringar av likvida medel. ing år Koinmuninvest olika tyr e - r ' riskha nterings inslrumen i fonn av derivatkontrakt., armliga Kommuner Ii. r genom en särskilt tecl nad förbinde lse ingått ett solidaris t orgensansvar för de rö 11i""lelscr som Kommuninvcst har ingått eller kommer att in a. orgensåtagandet omfattar samtliga Kommuninvests föt] liktelser. 0' 11 sa edes även Kornmuninvests förpliktelser enligt derivatkont rakten. Användningen av derivatkontrak t innebär en risk för att mo tparte r, inte kar ful g öra sina åtauanden. Denn. ri k ( rnfattas inte a borgel saragandet utan har hittills regl nus i dc reverse r so m dc lånlagande Kommunerna skrivrt under i.amband med upp tagande av lån från Kormuuninvcst. i\vsikten med etta ( vtal är att ersärta vad som unges i Kommunens reverser om övertagandet av exponeringarna för de fi nansiella in rmuuen t som tecknats m d anledning av K ommunii 'e sts refinansiering. V idare reglera r delta a tal hur dessa ris er sh 'ördelns b' trä ffande e criva t rontrakt som har ingå tts i samba ld 11 ed ck plae ringar i finans : Il, instru ment som Kom muni nvest gör vid förvaltningen a " lik 'iditetsrcservcn. 2Q

5 2. DEF NITlO. 'ER! detta av18 1ska nedan stående begrepp ha följande innebörd, "Exp nering',kommu nen". -omm uninvest" " PJa -er lngs por ttö lj cn" "Uppli nings po r t fö lj e n " utgörs a\ det b elopp som Kommurunvests motparter i ck der" valkontmkt som Kommuninvest från I id riii annan ingår hur all betala ti l Korumuninvest. av ser un crrecknad k smmnn e ller landsting avser Kom rn ninv est j, ve rigc A B ut örs H ' de finan: i,1ia instrument som K oinmuninvest innehar och som utgör rör ' < 'Lning av der kapitel i Upplåni g. portfö ljen SOIll inte blivit fö rernå för utl åning. utgörs a sam tlig a e l cdel som [r ån tid tiit annan upp ånars av Komrn uninv st. "Utl åningsp or följ en" tgö rs v samrlig: d ' mede l W ill från rid till annan U lanars av Ko 111m uni nve st ,04-07

6 3.1 KO '. UN N\'EST /0 TAGA. I> E Korrun unmvest åtar sig hänned att i) bedriva verksamhetcn på en riskt ivå som inte övers:iger vad som utgör tillåtet isktaga dc för Kornrn inei, i l ( 1111 ramen tör len kommunala kompetensen. ii) enbart ingå derivatkontrakt med det huvu sakliga syftet att minimera riskerna i 'c ksamhc te ' iii) när så bedöms möjligt begränsa Exponeringarna genom att Kom rn uninvesrs motparter eller annan, ställer säke 'het. iv) i en från ana.svcrksarn hete skild fu k11 C'n, granska nya motparter samt löpande folja upp dc motparter. m godkänts. v) följa tie ruti r som tillsynsn / idighet, andra nyndighete 'tunt mar naden i övrig: tillä ipar fö att löpande övervaka och kontrollera Exponeringama ~ utvcck ing, vi) minst vii gånger årligen, samt vid begäran från K mrnun, lämna l csked 0111 )7 orn rnuncns andel av ansvaret för Exponeringarna. Korm uninv st, åtagnnde enlig denna punkt 3.1 utgör inget vill 'or mratt Kommunerna ska HI I fyl la sina åtaganden enligt detta avtal. 3.2 K O., I U ER AS t TAG. O ' ;\VSEE DE UT t A" INGSPORTFÖLJEN Begrän sn ing av xponeri nga r De Exponeri ngar, 'ses i den (I punkt 3.2 är dc X eneringar som häntors till.hlårungsportfölj en samt c Exponeringar som avser den d 1av l~p p F ningsp rtföljen sot ligge till grund för Utlåningspoi följen. Exponeringurna hän förs till ( en del av Upplåningsportföljen som ligger ull grund för Utlåningsp rtfö ljen genom en reräknin u av hur Sh r andel av Upplåningsp rt fä ljen som är utlånad. Åt, gandet mligt unkt <I ser 'en proportione rligt beräknade andelen a. dc totala '/ r eneringar som avser Upplåningsportfö ljen enligt dc beräkninuar som anges i föregående styck " ill 11 d ~ Exponeringar s 111 avs r Utl ån ingspon fö lj en Kommunens åtaga nd e Kommunen åtar sig härmed att svara för dc Exponeringar so 11 al,' es i punkt 3.2.1, Kommunens åtagan te ska häl 'id begrä nsas till den andel av dc aktuella Expon.ringarna som motsvarar den, n el son Kommunens Jan utgör av Utianingsport följen. 2Ql l..('a 07 3

7 Vid be tänunandet av Kom unens lån en igt vad som anges. förenående stycke t ) dräknas även Kornmur in vests 1I låt ing Ii \I andia för vilka Kommunen har teckna borgen. 3.3 ~l 'S Å '. GA NDE A VSEE. JDE GSPO TF LJEN Begränsnln av Exponeringa. De ~.poneringar som avses i denna punkt 3.3 är de Exponeringar som hänförs till den del av Upplåningspor följen som inte är utlån ad. Exponeringarna hän förs till den del av U ipl åningsportföljen som inte är ut ån ad zcn im ' 0 x-räkning av hur stor ande! av Upplåningsport följen s rn är tjänad. Åtagandet enligt punkt avs r den proportionerligt beräknade andden av dc ot la L I e neringar som a /scr Uppla l ingspl.'f t öljen.n ligr de beräkn ingar som anges i före g ående styc ke Kommunen, t aga nde Kommunen åtar sig h ärm d att s 'a a för J e Exponering, I som avses i punkt J.3.1. Kornmunens sta gande ska härvid begränsas till den andel av ck: aktuella Exponeringarna so motsvarar el. andel som K om mullens insatskal ital utgör av del lott la insatskapita let i l"omm un invest ekonomisk fö ren i g. 3.4 KOJ'1l\J1J N J.s AT\GAJ E, VS... ' N DE PLAC ERI GS PO RT FÖ L.JEN 3A. 1 Be rån ning 3 \' Ex pun r i gar D ~ Exponeringar som avses i denna punkl 3.4 är de Expon 'ri ngar som hänförs ill Placeringsportfö Ije n <o n nu ner a laga nde Kommunen åtar sig härn ed au svara rör k Exponeringar S0 l11 vsc i punkt Kornmunens åtagande.ka härvi begränsas till den allde l av de aktue lla Exponeringarna som motsvarar den andel som Kommunens insatskapital utg ör av det totala insatskapitalet i Kommuninvest ekon misk förening. 4. TIDP UNI - ' r Ö R BETALNING Kommunen förbinder sig att, pö. Kommur invests nfordran. till Kornrn unin est utue dc helopp som K mrnuncn enl igt der < avtal åtagit sig att svara lör. 201'1-ö4-D7

8 5. A"TAL TID OCH JPPS;"GNI T Della a ta l löpe [il:.vidar. F ommunc s åtagan le ligt d 'tt ' <.J \'laj k, n inte sägas upp eller fl. nn: t sätt återtas utan Korn munin 's n edgi 1"1. le därti ll. I el fall K nrnunci '"\ ilja utträde el er på annat s ~ 11 upph ör att 'ara rnedlern i KOl l runinvc 't ek n rnisk förcnins Ta T mmunen f01 tsatr s -ara för.am tliga åtaganden som Koru m Ilen vid tiden för utträd e iade alt svara rör enl igt detta avl, I. Avtzl t ska pphöra då '~o ll1 n ll m e n s samtlj Ta åtagandcn löpt ut. 6. FÖRHALLAl DE ILL l \ f VT r del fall K mrnuncn idigare I ar ut färdat rcvcrs ti l Kornmu uiuvcst _0.a dett a avtal ersätta va som i rcv rsens övriga viii TOr. första ocl andra stycket, stadgas a -secnde Kon munens övertagande av K mmunin v s..kyldigh ter. r ättighete oc h ex poneringar. 7. A ]D R l l 1 Detta a 'ta] kal nda ' t ändras gen m skrii Ii r över nsk mme] ' l~ ne llan omrnurnnvcs och Kommunen. 8, ILLÄMP ( -;LJ-G Tolkning och ti ll ämpning a I detta avtal ska ske enligt svensk lag. Ort c._ - - -_...._----- atum._ - -._- --_._ Namn på kommun/landsting Öre bro den Komm n' ve t i Sve ri 'f AB _..._---- arn nunde s ' rifier Namnunderskrifter._._ _._ - _...._ NamnfortydIigandcn - - _..- -_._--_._--- _ _ -- _ _ _.._ ite I Titel T itel

9 l e ljan "' 0 muninvesr i Sverige A B, Komm uninvest konom isk 'örening 0 1.: 11 me lem m arn a i Kommunin vest ekonom isk förening rar träffats följ ande t VTAL O t R G R S,-'. '.M l. Ba rgrund Korn rnuninvest i Sverige AB C' ornmu nin 'est") är ett helägt dotter olag till Kom ininvcst c.on ornisk föreuii b ("Före ningen"'). Före ningens me dlem mar utgörs av kommu ner och landsting (" Kommunerna"). Korm iuni nvests ve r ' sam ict består främst i att erbj uda Y ornmunerna olika ty per av finansieringslösningar. För detta ändarnål lån ar Komrnuninvest upp mede l på den svenska oc h internatione la kapitalmarknaden, l syfte att upprätthålla en god betalnings beredskap och för alt möta Kommunernas kom mande lån 'be l OV, lånar Kom: iu nin vcst upp mer medel än vad som vid -arje tillfälle lånas ut till Ko 11 UIl CT l1a. De övers cjutande edlen pl aceras i en ikviditetsrcserv. Samt liga Komm uner har, i en ighet med Fören; gens stadga ', genom en särskilt teckna för indelse iklätt sig ett so idariskt borgensansvar för.amtliga de fö rpliktelser son Ko rurnuninvest har ingått '- h kommer ut ingå C' Bor gei sfö bindelscn" ). Enligt bolagsordninge för J ommuninvest amt stadgam a för Föreningen, skall verksamheterna bedrivas inom ram en för den kommuna la komp tensen. Därigenom är risktagandet : ve rksa n heterna begrä sade på motsvara ide. ä tt so gäl le mr Kommun ma. 081 gr ndläggande ynen pil risk regleras i ägardirektivcn som är beslutade av Föreningen. Vidare arbet: r Kornnuminvest med olika skyddssystern som sy tnr till att mi iska ris ccrna or all n ågot av Kommuninvests borgenare. fr amställer anspråk enligt Borge nsför indelsen. Syftet med detta a 'ta l C R l' ~r e s s a v [ a l et " ) lir att reglera t inbördes ansv aret me lan Kommune rna om Ko mm uninvcsts borgenä rer skulle framställa anspråk ( e mot någon eller några av Korum me ona en Ii ~ t rgcnsförbi delsen. 20 1'1-04-0;'

10 2. efinitioner I Regressavtalet skall nedanståe nde begrepp ha fö ljande inn ebörd. " Borgenär" "Bor-gen örb ind elsen", Borgenskommun' "Borgcnsk av' " Bristen" " Likviditets! elen " "Li.vldltetsreserven" " L ånedelen., " Ipp låningspor tfö j en' " Utlån in sporrföl]en " Borgenär som framställt krav enligt B orgensförbiudc sen. Den av Karm Ul el ia tec knade so idariska prop rieborgen. Kommun ell r land '1ing mot vilken kra ' enl ig Borgensförb i dels 11 framställts. Det krav so m Borgen är fram.täller enligt Borgensförbindelsen mol en Kommun. Ska ll ha den betydelse som framgår av punk ten 3.4. Skall ha den betydelse so m framgår av punkten.3. Den del av Upp låningsport följ en som inte utgör UtIåningsportföljen, Ska I ha den be ty de lse so m frarng r av punkte 3.3. Sam tliga m edel som frå n tid til l annan upplånats av Komrnuninv rst. Samtliga rncdcl so l frän 'i ull annan utlånats av Kornmuninvest,

11 3. Inbördes an va r Om någon av Komrnuninves ts borgenärer framställer krav enlig t Borgensförbindelsen gente mot n, ga n av Kon, unerna skall följande gälla Om Borgenskrav framställs mot Borgenskon mun skall orgcnskommunen genast meddela Kornmuninvesi. Ko 11J1lUn in 'est skall so snart som möj lig, dock senast inoi en vecka från Il ottacandet av m eddelandct, informera Borgenskoll numen om ~ orn muni nvcst har någon invändning mot Borgenskravet eller o n 'et saknus invändning däremot. S.ul le Komrnuninvest anse att det finns gru nd för invändning skall. ommunir vest bist å Borgenskomm ullen med be tridande av Borgenskravet. Borgenskornmun sk.all inte etala innan Korn muninves l cd elat huruvida invä dning I N Borgen, kravet finns. inklusive kvittningsinvänd ing samt art beloppet stät mer 3.2 Kommuninvest skall, såvida Korrummin est lil le fr amfö rt någon invändnin enligt pu kten 3.1, senast på förta lodager erlägga betalning till Borgenären enligt Borgenskravct, eller - ( m t etalning re an har e!agt il. Borgenskommunen - ill Borgenskommunen. Om Kornrnuninvest saknar förmåga att erlägga full betalning enligt Borgens ' 1TIV t ska l K Ol1l111 Un invest genast lj nderrätra argt: skorumune om detta och samtidigt, c ter vederbörlig beräkning, skrift igen anmo a Ko mmun ma att erlägga etaining IlIeJ ett be opp mo tsvarande der s respektive ande lar a Borgcnskrave beräknade enligt punkten 3.3 neda n. 3.3 Kommuner ". skall på sätt och tid som anges i Kornmurun 'ests anmod ar enligt punkten 3.2 ovan betala sina respektive andelar av den c av oruenskravet som Komrnuninvest inte kan täcka. beräknade enl igt nedan. Borgenskra vet skall vid beräkningen delas II.p i vå dela r. e, de l som Hl rsvarar den andel som Utlån ingsportföljen utgör av pp lan ingsportföljen (" åne e 'If ') och en del som motsvarar en andel som Likvitlitetsreserven utgör av Upplåningsporrföljen C'L ikviditetsdclcn' ') De K irn muncr S J m Ilar l' nar medel frän Kommuninvest s all betala 11 andel av U llledd en morsvarande den andel ' deras respektive l n utg ör v Utlåningsportföljen Vid bestämmande av Korum ns l n en igt punkten rnedr ä nas även Kommuninvcsts utlåning ill andra ö r vilku l' UlK'! har tecknat annan borgen än B rgcnsförbin clsen. r det fall fler? ommuner tecknat så an annan )org Cl1 för 201 i -O' -07

12 samma juridiska e hd skall lånebeloppet fördelas efter anta et borgensmän in <I n de medräknas Samtliga Kommuner skall betala en andel av Likvi i ersdel 'Il motsvarande de andel som resp ktive Kommuns insats apin l utgör av det tota a in atskapi alet i Föreningen. Samt iga beräkningar enligt ovan skall ske med utgångspunkt från den tidpunkt so 11 Borgenären har framstå I t sitt krav. 3.4 Om någon av Kommunerna inte kan erlägga hel eller delar a ' sin eller sina and lar av Borgenskravel beräkna de enligt punkren 3.3 ovan ("B isten") skull d nna kommun genast skrifliige med lela ( ol1lllluninvest detta. Kornrnu ninvest skal l därvid genast anr eda samtliga övriga Kommuner att erlägga en. nd -l av Brist!1 motsvarande den andel som respektive KOJlll LHI11 S insatskapital utgör av det totala insa skapitalet i Föreningen. Kom munerna skall erlägga betal ning pil i an rnocan angivet sätt och tid. 4. Avtalstid och l pphö -3 nde 1\.1Detta Regressavtal löper tillsv ids re. Kommune rnas och Komm uninvests åtaganden enligt detta Regressa vtal kan inte sägas upp eller på a nat 5311 återtas utan överenskommelse mellan Kommunerna och Kornrnu nin -esr. 4.2 Om deu Regressavtal säg. ' PI' j samhan med att Kommun beviljas utträde eller på a mat sä t lj phör att vara med em i öreningen. skall do 'k Regressavtalet i tilläm )lig:l. delar fortsätta :Ltl gälla rö sådana förplikt lser som avg åcn le Kommu alltjämt har att svara för enligt 'ad som fmm ~( r av Fören ingens stadgar. Genom undertec knande av delta curcssavtal l ekräftas Ko 11111l11,' ansvar enligt vad som framgår ~ v Föreningens sta lgar i vseende upphörande a. medlemskap i Föreningen och avseende Borgcnsfö liktel ens tillämpning vid uppi öran le. v medlemskap, 4.3 Efter rträde I er uteslutning från Föreningen skall \'id beräkning 3 \ ' dcn : vgå ndc Kommunens ansva r enligt delta Rcgr ssavtal J et a gående Komnumens andel av det to aln Insatskapitalet i Föreningen eräknas som om den avgående K ornmun.11 all jämnt var medlem. F öreningen. Vid sådar beräkni ng skall d ' avgående Kornmunens insat.apita l, som ck såg lit -id avgången ur Föreningen, läggas u l Föreningens totala insatskapital. 5. l ledd ela nd en 5. 1 Meddelanden soru skickas enlig bestämmelserna. Regressavi let skall s tickas skriftligen \ la fax, blid, re commencerat brev eller e-post til de faxnurnm r, a resser eller e- rostadresset SOIll framgår av Bilaga I.

13 Samtliga par er till detta avtal åtar sig att snaras t meddela övriga parter " id Undringar a v dessa faxnumrn r. adresser d er e-postadresser. 5.2 Tidsfrister för anmodningar enligt Regressavtajet skall b örj : löpa från dagen då am odan mottagits. Ett meddelande sänt med fax elle r e-post ska ll anses mot age t samma dag fö ns an att det kommit mottagaren ti lhanda i läsbar form. Ett meddelande sänt med bud skall anses mottaget vid der 'akti ska avlämnande. El medde ande sänt med rekommenderat brev s a l anses mottaget då mottagaren kvitterat brev L Ett meddels nde sorn lämnats fter eller på dag som Inte är v, rdag skall anses h anlänt nästföljande varo:. 6. Ränt. 6. l l e t fall Borgenskommunen har betalat Borgenären OC.l någon annan Kommun. ini har fullfölj t sin skyldighet att er ägga h talning enligt punkten :'..) ova s ral l Borgenskommunen ha dill i l dröjsmå sränta från denna Ko 'imun på det be opp som är obet alt. Ar/i;; dr öjsm ålsränta skall utgå på beloppet mots -arande åtta procent över vid varje tid gå landc referensränta en i zt räntelägen från förfallodagen för annan Kommuns betal ing enligt punkten 3.3 ovan till dess beta lning sker ell er bris äck ring enligt punkten 3.4 sker. 6.2 l det fall K ornm un inte betalar enligt p inkten 3.4 skall dc övriga Kommuner som ha r äckt Bristen ha rätt iii dröjs, ålsränta motsva rande va om sägs i punkten 6.1 ov: n från en r, punkt SOl b t ]1 iug av risten sl et til dess den bristande Kom m n n betala t. 7. Ik r aft r äd a nr c Detta Regressavu I s kall träda ikraft den dag samtliga Kommunerna undertco nat BilalZa l och.rsäuer därmed tidigare ingånget rcgrc sav I, lp 11 ä nnt "A 'tal", daterat med börj an den 7 maj Nyt ill cornna Kommuner tillträd r Regressavtalet genom au un: erteckna Bi a" a L R~ tressavtalet kall ndast ändras genom skriftlig övere nskommelse rncllan Kommuninvesi, Föreningen och Kommunerna. 9. Fur.n ing ns f ligu ra nd al' vissa åtaga nd en [ el fall Kommuninvest på gru n av obestånd, likvidation eller iknandc situation inre kan fullgöra sina åtaga ck 1 enligt R.grcssavrale i skall sa långt som möj ligt dessa åtag anden, med undantag för r ornmuninvcsts betalningsansva r. fullgöras av Föreningen

14 10. T v stlö. ning 'l vist er i an ledning av detta Regressa :lal ska l sl utligt avgöras genom skiljedom enligt Skilj edom sreg er för Sto ckholms Han elskanunares Sk ilj cdo msinst itut. Skiljenä mn en ' ka ll bestå HV Il'. skiljemän och sä tet för skiljeförfaran det skall vara Stockholm. Unde rtecknande skall göras i separat h, nd ing beteck nad Bilaga J till detta R egressav tal

15 ll AGA 1 T I L R EG RESSAVTAL Genom att undertco na detta av al ingår n danstående ( om Ul detta Regressavtal som reglerar hur ansvaret för det so idariska borgensåtagandet SOI11 med]emmarna i Kommuninvesi ekonomisk för nmg tecknar ör Kom muriii ves! i Sverige AB:s nuvarande och fram ida förpli ctelser skall fördelas mellan orgensmännen _..... Ort och da tun - - _....._ Namn på komrnun/lancsting - --_..._ Narunun derskrifter _.. _ _- - _......_--_.._---- _.-..._--- Nam nförtydli aanden... _.. Tilel _----- ile! Örebro den 1-ommuninvesr i Sve r ige A B - _._... _..._ Namnunderskrifler Namnförtydliganden _....._ Tilel Titel Bes öksadress _..._--_.. _ Postadress Telefax ---_.._- _..._... _ _ - - l~ - p stadress Fenixbuset. I rottninggatan 2, Ör O. 124, 70 l 2 Örebro nlllluninvest.sc ro

Mellan Kommuninvest i Sverige AB, Kommuninvest ekonomisk förening och medlemmarna i Kommuninvest ekonomisk förening har träffats följande

Mellan Kommuninvest i Sverige AB, Kommuninvest ekonomisk förening och medlemmarna i Kommuninvest ekonomisk förening har träffats följande Mellan Kommuninvest i Sverige AB, Kommuninvest ekonomisk förening och medlemmarna i Kommuninvest ekonomisk förening har träffats följande AVTAL OM REGRESS M.M 1. Bakgrund Kommuninvest i Sverige AB ( Kommuninvest

Läs mer

Mellan KOlnmuninvest i Sverige AB, KOlrununinvest ekonomisk förening och lnedlemmanla i Kommuninvest ekonomisk förening har träffats följande

Mellan KOlnmuninvest i Sverige AB, KOlrununinvest ekonomisk förening och lnedlemmanla i Kommuninvest ekonomisk förening har träffats följande Mellan KOlnmuninvest i Sverige AB, KOlrununinvest ekonomisk förening och lnedlemmanla i Kommuninvest ekonomisk förening har träffats följande AVTAL OM REGRESS M.M l. Bal{grund I(ommuninvest i Sverige AB

Läs mer

KOMMUNERNAS ANSVAR FÖR KOMMUNINVESTS MOTPARTSEXPONERINGAR AVSEENDE DERIVAT

KOMMUNERNAS ANSVAR FÖR KOMMUNINVESTS MOTPARTSEXPONERINGAR AVSEENDE DERIVAT KOMMUNERNAS ANSVAR FÖR KOMMUNINVESTS MOTPARTSEXPONERINGAR AVSEENDE DERIVAT BAKGRUND Kommuninvest i Sverige AB ("Kommuninvest") är ett helägt dotterbolag till Kommuninvest ekonomisk förening ("Föreningen").

Läs mer

sammanträdesdatum 2011-09-06

sammanträdesdatum 2011-09-06 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 5 (28) sammanträdesdatum 2011-09-06 188 Kommuninvest - tydligt medlemsansvar Dnr 2011/120 INLEDNING Kommuninvest ekonomisk förening har vid ordinarie

Läs mer

Nytt regressavtal och garantiavtal Kommuninvest KS-2011/501

Nytt regressavtal och garantiavtal Kommuninvest KS-2011/501 Göran Nilsson FÖRSLAG TILL BESLUT Kommunstyrelsens ordförande 2011-05-20 Kommunstyrelsen Nytt regressavtal och garantiavtal Kommuninvest KS-2011/501 Förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar föreslå

Läs mer

Beskrivning Nedan lämnas en ärendebeskrivning på förslag av Kommuninvest.

Beskrivning Nedan lämnas en ärendebeskrivning på förslag av Kommuninvest. u~~~~ Bilaga KS 2011/162/1 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING Kommunstyrelsen Kommuninvest - tydligt medlemsansvar Inledning Kommuninvest ekonomisk förening har vid den ordinarie stämman den 7 april 20 Il beslutat

Läs mer

Regressavtalets lydelse framgår av bilaga 2, och garantiavtalets lydelse framgår av bilaga 3.

Regressavtalets lydelse framgår av bilaga 2, och garantiavtalets lydelse framgår av bilaga 3. Bilaga 1 till Dnr LD 11/01374 CDiLAGA LS %129 Bakgrund Medlemmarna i Kommuninvest ekonomisk förening beslutade vid stämman 2011 att medlemmarna ska ingå dels ett förtydligat regressavtal som ersätter nuvarande

Läs mer

1. M öt et s öp pn an d e S ve n fö r k la r a r mö t et ö p p nat k lo c k a n 13. 5 0 i me d le ms k o nt o r et.

1. M öt et s öp pn an d e S ve n fö r k la r a r mö t et ö p p nat k lo c k a n 13. 5 0 i me d le ms k o nt o r et. Styrels e möte 7mars 2010 Bila gor: 1. D ago r d ning 2. N är va r o lis t a 1. M öt et s öp pn an d e S ve n fö r k la r a r mö t et ö p p nat k lo c k a n 13. 5 0 i me d le ms k o nt o r et. 2. F o rma

Läs mer

Tydligt medlemsansvar - Kommuninvest. Dnr KS 2011-216

Tydligt medlemsansvar - Kommuninvest. Dnr KS 2011-216 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2011-09-20 FALKENBERG 290 Tydligt medlemsansvar - Kommuninvest. Dnr KS 2011-216 KS, KF Beslut Arbetsutskottet föreslår

Läs mer

Bekräftelse av borgensförbindelse av den 15 november 2004 - Kommuninvest

Bekräftelse av borgensförbindelse av den 15 november 2004 - Kommuninvest KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 24 mars 2014 10 Paragraf Diarienummer KS-2013/1642.185 Bekräftelse av borgensförbindelse av den 15 november 2004 - Kommuninvest Kommunstyrelsens

Läs mer

Bröderna fara väl vilse ibland (epistel nr 35)

Bröderna fara väl vilse ibland (epistel nr 35) Brödera fara väl vilse ilad (epistel r 35) Text musik: Carl Michael Bellma Teor 1 8 6 Arr: Eva Toller 2008 Teor 2 6 8 Basso 1 8 6.. Basso 2 8 6 1.Brö- der - a fa - ra väl vil - se i-lad om gla - se me

Läs mer

Fader Bergström, stäm upp och klinga (epistel nr 63)

Fader Bergström, stäm upp och klinga (epistel nr 63) Fader Bergström, stäm upp klinga (epistel nr 6) ext musik: Carl Michael Bellman Soprano 1 Soprano 2 lto enor.. Berg - ström, stäm upp.. Berg - ström, stäm upp.. Berg - ström, stäm upp kling - a, öpp -

Läs mer

Adagio. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ. & bb 4 4 œ. & bb. œ œ œ œ œ œ œ œ Œ. & bb œ œ œ œ œ œ œ œ. & bb œ œ œ œ œ b D. q = 72. och nar. var 1ens.

Adagio. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ. & bb 4 4 œ. & bb. œ œ œ œ œ œ œ œ Œ. & bb œ œ œ œ œ œ œ œ. & bb œ œ œ œ œ b D. q = 72. och nar. var 1ens. q = 72 & bb 4 4 1. Vatt 2. Mol net rörs nen gli & bb der vin lätt dagio m den spe lar, vind som vi ta sva nar vat ö ten tar ver him F B b Text: Bo Bergman Musik: Lasse ahlberg var 1ens ann. sjö, Bak men

Läs mer

Beredskapsavtal. Fastigo Fastighets, Sif, Ledarna, CF, Sv Arkitekter, SKTF. Giltigt från 1990-01-01

Beredskapsavtal. Fastigo Fastighets, Sif, Ledarna, CF, Sv Arkitekter, SKTF. Giltigt från 1990-01-01 Beredskapsavtal Fastigo Fastighets, Sif, Ledarna, CF, Sv Arkitekter, SKTF Giltigt från 1990-01-01 Förhandlingsprotokoll Mån da gen den 1 juni 1987 med ändringar onsdagen den 24 juli 1996 Par ter Fastigo,

Läs mer

Fiskars avdelning pä Finlands Mässas 50-àrs jubileumsmässa.

Fiskars avdelning pä Finlands Mässas 50-àrs jubileumsmässa. Fiskars avdelning pä Finlands Mässas 50-àrs jubileumsmässa. O Y F IS K A R S A B Verksamhetsberättelse för 1969, bolagets 86 verksamhetsär. E x t e m f ö r s ä l j n i n g o c h e x p o r t ( 1 0 0 0 m

Läs mer

-k; TRANAs KOMIVJUN 2011-05-31 Sida 13 (36),- ~ "'. KOMMUNSTYR8-SEN

-k; TRANAs KOMIVJUN 2011-05-31 Sida 13 (36),- ~ '. KOMMUNSTYR8-SEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum -k; TRANAs KOMIVJUN 2011-05-31 Sida 13 (36),- ~ "'. KOMMUNSTYR8-SEN Dnr 215/11 förtydligande ansvar för medlemmar i Kommuninvest, ksau 99 Ekonomichef Rosie-fvlarie

Läs mer

GARANTI AVSEENDE [INSTITUTS] LÅN NR. [NUMMER] UTGIVET UNDER [PROGRAM]

GARANTI AVSEENDE [INSTITUTS] LÅN NR. [NUMMER] UTGIVET UNDER [PROGRAM] [MALL FÖR GARANTI FÖR VISS EMISSION UNDER SVENSKT PROGRAM] GARANTI AVSEENDE [INSTITUTS] LÅN NR. [NUMMER] UTGIVET UNDER [PROGRAM] [Datum] Till: Fordringshavarna (enligt definition nedan) GARANTI utfärdad

Läs mer

Patie nts äke rhe ts be rätte ls e för Slotts s tade ns Läkarhus Re hab o Häls a år 2015

Patie nts äke rhe ts be rätte ls e för Slotts s tade ns Läkarhus Re hab o Häls a år 2015 Patie nts äke rhe ts be rätte ls e för Slotts s tade ns Läkarhus Re hab o Häls a år 2015 Ko s tn ad s s tälle n u m m e r 1 6 3 9 8 0, 1 6 3 9 9 8 I enlighet med 3 kap 10 patientsäkerhetslagen (2010:659)

Läs mer

NOVATHERM 4FR PROJEKTERINGSANVISNING BRANDISOLERING AV BÄRANDE STÅLKONSTRUKTIONER

NOVATHERM 4FR PROJEKTERINGSANVISNING BRANDISOLERING AV BÄRANDE STÅLKONSTRUKTIONER NOVATHERM 4FR PROJEKTERINGSANVISNING BRANDISOLERING AV BÄRANDE STÅLKONSTRUKTIONER Brandpåverkad stålkonstruktion Temperaturhöjningen i en brandpåverkad stål kon struk tion beror på profilens volym eller

Läs mer

Ur Höga visan. 4. Stycket är i grunden skrivet för enbart kör, men solister kan, om så önskas, sjunga valfria delar för att öka variationen.

Ur Höga visan. 4. Stycket är i grunden skrivet för enbart kör, men solister kan, om så önskas, sjunga valfria delar för att öka variationen. ext ur ibel 2000 venska ibelsällskapet ångernas sång Musik: Eva oller 200 nvisningar 1 Grundtempot i stycket är 115 järdedelsslag per ut ariera det eter eget godtycke, så att texten kan sjungas på ett

Läs mer

Sjung och läs nu Bacchi böner (sång nr 57)

Sjung och läs nu Bacchi böner (sång nr 57) Sung läs nu Bacchi öner (sång nr 57) ext musik: Carl Michael Bellman Arr: Eva oller 009 Soprano 1 Soprano. Alto 1 Alto enor 1.Sung läs nu 1.Sung läs nu 1.Sung läs nu Bac - chi ö - ner, Bac - chi Bac -

Läs mer

att utse kommunstyrelsens ordförande och kommundirektör att för kommunens räkning underteckna alla handlingar med anledning av detta beslut.

att utse kommunstyrelsens ordförande och kommundirektör att för kommunens räkning underteckna alla handlingar med anledning av detta beslut. Kommunstyrelsens arbetsutskott Utdrag ur PROTOKOLL 2016-10-10 168 Förnyelse av avtal med Kommuninvest KS-2016/584 Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta att Knivsta

Läs mer

Ser ni äng -en? œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ Ó. Œ œ. œ œ œ œ œ F. œ œ Œ œ. & Œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ œ œ. & œ œ œ œ.

Ser ni äng -en? œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ Ó. Œ œ. œ œ œ œ œ F. œ œ Œ œ. & Œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ œ œ. & œ œ œ œ. h = 92 Ser ni ängen ur lban poppmuffa för små hundar & 4. Text: arbro Lindgren Musik: Lasse ahlberg Ser ni äng en? & Ser ni äng en, en stor, stor äng? & Ser ni äng en? & Ser ni äng en med grönt, grönt,

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 219 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 219 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 27-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

Vad gör vi på jobbet?

Vad gör vi på jobbet? Vad gör vi på jobbet? Eva Anskär, distriktssköterska Handledare: Agneta Andersson, Fil. Dr. Malou Lindberg, Docent. Bakgrund Administration - stor del av arbetstiden Som en del av vårdcentralens Lean-arbete

Läs mer

Hade jag sextusende daler (sång nr 14)

Hade jag sextusende daler (sång nr 14) Hade ag sextusde daler (sång nr 14) Text och musik: Carl Michael Bellman Tor 1 c Arr: Eva Toller 2009. Tor 2 c. och Basso 1 c 1.Ha - de ag sex - tu - s - de. da - ler i kvar - ta - ler, i kvar - ta - ler.

Läs mer

Skyarna tjockna (epistel nr 21)

Skyarna tjockna (epistel nr 21) Skyarna tockna (epistel nr 21) Text musik: Carl Michael Bellman Arr: Eva Toller 2009 Tenor 1 3 8 Tenor 2 3 8... Basso 1 8 3 1.Sky - ar - na. tock - na, stär - nor- na. slock - na, stor - mar- na. Basso

Läs mer

Kommunkontoret, Surahammar Måndagen den 8 augusti 2011, klockan Britt-Inger Fröberg (S) ordförande Tobias Nordlander (S) Erkki Visti (C)

Kommunkontoret, Surahammar Måndagen den 8 augusti 2011, klockan Britt-Inger Fröberg (S) ordförande Tobias Nordlander (S) Erkki Visti (C) Plats och tid Beslutande Kommunkontoret, Surahammar Måndagen den 8 augusti 2011, klockan 08.00 09.10 Britt-Inger Fröberg (S) ordförande Tobias Nordlander (S) Erkki Visti (C) Övriga deltagande Frank Pfeiler,

Läs mer

5 2 God k ännande av dagordning. $ 3 Skr i ve l s er. I n g a i n komna.

5 2 God k ännande av dagordning. $ 3 Skr i ve l s er. I n g a i n komna. GSS styrelsemöte 19g2-01-08 Deltagare: M J anss o n, U L a r s s o n, U K a r l s s o n, B A n d e r s s o n, P Wolff, T M e dbr ant, H A r v i d s son oc h P G r a f g 1 Mö t e t s ö p p nande 5 2 God

Läs mer

Alings ås 2010-02-24. Sven Jo nas son Ste fan By dén

Alings ås 2010-02-24. Sven Jo nas son Ste fan By dén Fjällgatan 3 E, terrassen, 413 17 GÖTEBORG Tel 031-85 71 00 Fax 031-14 22 75 www.melica.se Gran skning för Ös tham mars kom mun av grund vat ten re la te ra de frå gor i Svensk Kärn bränsle han te ring

Läs mer

L u n dberg s. D e l å rs r a p p o t rjanuari september 1999

L u n dberg s. D e l å rs r a p p o t rjanuari september 1999 L u n dberg s D e l å rs r a p p o t rjanuari september 1999 Resultatet efter full skatt ökade till 944,3 Mkr (606,4), vilket motsvarar 12:44 kronor (7:99) per aktie. Substansvärdet per aktie har per den

Läs mer

Ack du min moder (epistel nr 23)

Ack du min moder (epistel nr 23) Text och musik: Carl Michael Bellman Arr: Eva Toller 2009 Tenor 1 4 3 Tenor 2 4 3. Basso 1 4 3 1.Ack, du min mo - der, säj vem dig sän - de just till min fa - ders säng!. Basso 2 4 3 1.Ack, du min mo -

Läs mer

Vila vid denna källa (epistel nr 82)

Vila vid denna källa (epistel nr 82) ila vid denna källa (epistel nr 82) ext och musik: Carl Michael Bellman Arr: Eva oller 2004 oprano c..... Alto 1 c 1.i - la_ vid den - na. 1.i - la vid den - na käl - la,_ vår lil - la. käl - la, vår lil

Läs mer

S v en r ap p o r t erar om att man p r eliminärbokat d atumen 2 2 o ch 29

S v en r ap p o r t erar om att man p r eliminärbokat d atumen 2 2 o ch 29 Medlemsmöte 16/8-08 Bilagor 1 D a g o r d n i n g 2 N ä r v arolista 1 M ö t e t s ö p p n a n d e J o j j e f ö r k l arar mötet öppnat. 2 Fo r m a l i a M ö t e t b eslutar a t t : J o j j e v al s t

Läs mer

Bilaga L MODERBOLAGSGARANTI

Bilaga L MODERBOLAGSGARANTI Bilaga L MODERBOLAGSGARANTI Denna moderbolagsgaranti ( Moderbolagsgarantin ) har utfärdats av Skanska AB (publ), org. nr 556000-4615, och Wallfast AB, org. nr 556399-8474 (gemensamt och var för sig Borgensmännen

Läs mer

äkta Bredband, ett krav för framtidens multiservice nät?

äkta Bredband, ett krav för framtidens multiservice nät? äkta Bredband, ett krav för framtidens multiservice nät? U lf V in n e ra s D e s ig n c o n s u lta n t, C is c o S y s te m s 2 0 0 2, C is c o S y s te m s, In c. A ll rig h ts re s e rv e d. U lf V

Läs mer

Star ta Pro/ENG I NE ER

Star ta Pro/ENG I NE ER 145 4 Välj att lad da ner fi - ler na till bo ken för an ting en Edu ca tio nal Edition eller den kommersiella versio - nen (des sa kom mer senare). 5 Lad da ner fi len, packa upp den och se till att under

Läs mer

~ TRANAs KOMMUN 2011-05-31 Sida 11 (37)

~ TRANAs KOMMUN 2011-05-31 Sida 11 (37) RÄDESPROTOKOLL S~\AN Samman trä desdatum ~ TRANAs KOMMUN 2011-05-31 Sida 11 (37) KOMMUNSTYRELSEN s 83 DnT 282/11 Finansiering/borgen för Tranås Energi AB:s i n vest:2r~!'lg i kraftvär. everk, ksau 112

Läs mer

1 Svar på motion från Ken Swedenborg (-) "Bemanningen vid akutmottagningen, Ludvika lasarett LANDSTINGSSTYRELSENS YTTRANDE

1 Svar på motion från Ken Swedenborg (-) Bemanningen vid akutmottagningen, Ludvika lasarett LANDSTINGSSTYRELSENS YTTRANDE I ~ Landstinget l) DALARNA LANDSTINGSSTYRELSEN Arbetsutskottet BEREDNINGSMEMORIAL Sammanträdesdatum 2011-04-04 1 Svar på motion från Ken Swedenborg (-) "Bemanningen vid akutmottagningen, Ludvika lasarett

Läs mer

Till Dig. 11 kärleksverser tonsatta av Lasse Dahlberg. pianoarrangemang Jonas Franke-Blom. Blåeld musik 2012 www.blaeld.se

Till Dig. 11 kärleksverser tonsatta av Lasse Dahlberg. pianoarrangemang Jonas Franke-Blom. Blåeld musik 2012 www.blaeld.se Till Dig 11 kärleksverser tonsatta av Lasse Dahlerg pianoarrangemang Jonas ranke-blom Blåeld musik 2012 laeldse Innehåll Till dig Allt, allt ag ägde Idyll Trollunden Melodi Adagio Och får ag aldrig äga

Läs mer

Motion till LO-kongressen 2012 Allmän arbetsförsäkring

Motion till LO-kongressen 2012 Allmän arbetsförsäkring Motion till LO-kongressen 2012 Allmän arbetsförsäkring I social d e m o k r a t i s k a partie ts Råds la g o m jobb i börja n av 2008 för d e jag tillsa m m a n s me d tre ka m r a t e r fra m idé n o

Läs mer

Tidtabell. 208/209 Skellefteå - Skelleftehamn Sommar, från och med 16/6 till och med 17/8 2014. www.skelleftebuss.se Tel.

Tidtabell. 208/209 Skellefteå - Skelleftehamn Sommar, från och med 16/6 till och med 17/8 2014. www.skelleftebuss.se Tel. Iformatio Dessa biljetter ka köpas på busse; - Ekelbiljett, ige fri övergåg till stadsbussara. - Rabattkort, rabatterade resor med ca 20 %, valfritt atal resor frå 6 resor och uppåt. - Periodkort, gäller

Läs mer

Försäljning av del av Sturestaden 3:1 till ARKOLU AB

Försäljning av del av Sturestaden 3:1 till ARKOLU AB ARBOGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2010-08-09 Blad 3 Ks 72 Au 84 Dnr 163/2010-253 Försäljning av del av Sturestaden 3:1 till ARKOLU AB Från tekniska nämnden har inkommit

Läs mer

Tranors nyttjande av en tranbetesåker vid Draven i Jönköpings län

Tranors nyttjande av en tranbetesåker vid Draven i Jönköpings län Tranors nyttjande av en tranbetesåker vid Draven i Jönköpings län R APPORT 20 200 7 Uppföljning 2007 Be stäl la re Läns sty rel sen i Jön kö pings län Produktion: Svensk Na tur för valt ning AB Text: Jo

Läs mer

Sammanträdande organ. Tid Onsdag den 31 augusti 2011, klockan 8.15 Plats. Kommunstyrelsen. KTS-salen, Vita Huset SAMMANTRÄDESHANDLINGAR

Sammanträdande organ. Tid Onsdag den 31 augusti 2011, klockan 8.15 Plats. Kommunstyrelsen. KTS-salen, Vita Huset SAMMANTRÄDESHANDLINGAR SAMMANTRÄDESHANDLINGAR TILL KALLELSE Datum KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN 2011-08-23 1 Sammanträdande organ Kommunstyrelsen Tid Onsdag den 31 augusti 2011, klockan 8.15 Plats KTS-salen, Vita Huset SAMMANTRÄDESHANDLINGAR

Läs mer

~ -' KOMMUNSTRYRELSENS AU

~ -' KOMMUNSTRYRELSENS AU ... ± SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum TRANAs KOMMUN ~ -' KOMMUNSTRYRELSENS AU 2014-05-07 Sida 30 (35) 101 Dnr 175/12 Svar på motion om att Tranås kommun ska ansöka om att bli en ekokommun Annika

Läs mer

Här nedan presenteras ett urval av de nyheter som funnits på GRs webbplats och i nyhetsbrev under året.

Här nedan presenteras ett urval av de nyheter som funnits på GRs webbplats och i nyhetsbrev under året. Klicka här för att läsa brevet i din webbläsare Tipsa en vän! 2 0 1 2 h a r v a r it e tt s ta r k t s a m a r b e ts å r fö r G R Fle r a fr a m gå ngs r ik a E U - p r o j e k t ha r la nse r a ts. E

Läs mer

ANVÄNDNING AV SERVICESEDLAR FÖR ÖPPNA REHABILITERINGSTJÄNSTER FÖR FRONTVETERANER OCH I HANDIKAPPSERVICELAGEN AVSEDD PERSONLIG ASSISTANS

ANVÄNDNING AV SERVICESEDLAR FÖR ÖPPNA REHABILITERINGSTJÄNSTER FÖR FRONTVETERANER OCH I HANDIKAPPSERVICELAGEN AVSEDD PERSONLIG ASSISTANS Social- och hälsovårdsn. 50 22.04.2015 ANVÄNDNING AV SERVICESEDLAR FÖR ÖPPNA REHABILITERINGSTJÄNSTER FÖR FRONTVETERANER OCH I HANDIKAPPSERVICELAGEN AVSEDD PERSONLIG ASSISTANS SOHÄN 22.04.2015 50 Beredning:

Läs mer

Protokoll f ö r t v i d GSS årsmöte 1993-03-27. 3 5 medlemmar del t o g. g 2 Mö t e t f ör kl ar a des b ehör i gen u t l y s t.

Protokoll f ö r t v i d GSS årsmöte 1993-03-27. 3 5 medlemmar del t o g. g 2 Mö t e t f ör kl ar a des b ehör i gen u t l y s t. 1(2) Grötviks SS Box 7016 300 07 Halmstad Bankgiro 664-1906 Protokoll f ö r t v i d GSS årsmöte 1993-03-27 Plats: Kl u b b s t u gan 3 5 medlemmar del t o g 1 Or d f ö r an d e T o rs t e n M e d b r a

Läs mer

DOM. 2006-05- 3 1 Meddelad i Stockholm. SAKEN Skatt m.m. enligt lagen (2004:629) om trängselskatt

DOM. 2006-05- 3 1 Meddelad i Stockholm. SAKEN Skatt m.m. enligt lagen (2004:629) om trängselskatt A KAMMARRÄTTEN I STOCKHOLM Avdelning 04 2006-05- 3 1 Meddelad i Stockholm Sida l (2) Mål nr 3308-06 KLAGANDE X AB MOTPART Skatteverket Trängselskattesektionen 701 87 Örebro ÖVERKLAGATAVGÖRANDE Länsrättens

Läs mer

M edlem sblad för H allsbergsn aturskyddsförening N r2 1999

M edlem sblad för H allsbergsn aturskyddsförening N r2 1999 M edlem sblad för H allsbergsn aturskyddsförening N r2 1999 Majviva En ca decimeterhög vacker viva med violetta blommor Majvivan är ganska sällsynt på öppen, fuktig, kalkrik mark. Kalkkärr mm. Minskande.

Läs mer

DOM 2006-07-04. Länsrätten i Stockholms läns dom den l O mars 2006 i mål nr 4012-06, se. Telefon 08-700 38 00

DOM 2006-07-04. Länsrätten i Stockholms läns dom den l O mars 2006 i mål nr 4012-06, se. Telefon 08-700 38 00 KAMMARRÄTTEN I STOCKHOLM Avdelning 04 2006-07-04 Meddelad o i Stockholm Sida l (3) Mål nr 1956-06 KLAGANDE Skatteverket Trängselskattesektionen 70 l 87 Örebro MOTPART AA ÖVERKLAGATAVGÖRANDE Länsrätten

Läs mer

Ou14. Engagemangsrapporter avseende borgen till förmån för AB Dalatrafik och AB Transitio

Ou14. Engagemangsrapporter avseende borgen till förmån för AB Dalatrafik och AB Transitio Ou14 2010-01-28 Dnr 20091208 B40 Ekonomichefen vid Dalarnas kommuner och _ - _o Landstinget Dalarna U d\jdst//'jget D 'ILAR, ~ 1-.,PI INK. 20'10-01- 2g I! ~,,.....,. 1 DNFl...~.D!.?:I..~~(j:.?~~ ~ '-.

Läs mer

AKTIEÄGARAVTAL FÖR. LENNHEDEN VATTEN AB (org.nr ) MELLAN. FALU ENERGI & VATTEN AB (org.nr ) OCH

AKTIEÄGARAVTAL FÖR. LENNHEDEN VATTEN AB (org.nr ) MELLAN. FALU ENERGI & VATTEN AB (org.nr ) OCH AKTIEÄGARAVTAL FÖR LENNHEDEN VATTEN AB (org.nr 556765-4750) MELLAN FALU ENERGI & VATTEN AB (org.nr 556509-6731) OCH AB BORLÄNGE ENERGI (org.nr 556005-5385) INNEHÅLL 1. PARTER M.M.... 1 2. BAKGRUND OCH

Läs mer

Svar på medborgarförslag angående Taxi-båtar I ksau 103

Svar på medborgarförslag angående Taxi-båtar I ksau 103 m Sammanträdesdatum TRANAs KOMMUN 2014-05-20 Sida 28 (33) KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 94 Dnr291/12 Svar på medborgarförslag angående Taxi-båtar I ksau 103 Emma Sanfridsson, Ebba Frank och lvioa

Läs mer

081129 Akt 2, Scen 7: Utomhus & Den första förtroendeduetten. w w w w. œ œ œ. œ œ. Man fick ny - pa sig i ar-men. Trod-de att man dröm-de.

081129 Akt 2, Scen 7: Utomhus & Den första förtroendeduetten. w w w w. œ œ œ. œ œ. Man fick ny - pa sig i ar-men. Trod-de att man dröm-de. 1 esper H2 c oco Rec. 081129 Akt 2, Sce 7: Utomhus De örsta örtroededuette 207 ao c c p Vil -ke mid - dag! Vil -ket ö - ver-dåd. Ó Ma ick y - pa sig i ar-me. Trod-de att ma dröm-de. 5 isk - pi -ar och

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 270 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 270 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 14-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

Ärende 8. Breddning av ägande i Karlskoga Biogas AB

Ärende 8. Breddning av ägande i Karlskoga Biogas AB Ärende 8 Breddning av ägande i Karlskoga Biogas AB Tjänsteskrivelse 2013-05-16 KS 2013.0157 Handläggare: Patrik Haasma Breddning av ägandet i Karlskoga Biogas AB Sammanfattning Karlskoga Energi och Miljö

Läs mer

Tre julvisor. för blandad kör SATB. I kärlekens tid. SATB a cappella, piano ad lib. œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. J œ. bar lju bar. nen set.

Tre julvisor. för blandad kör SATB. I kärlekens tid. SATB a cappella, piano ad lib. œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. J œ. bar lju bar. nen set. opran lt enor as (ad lib) Pno ext: Pernilla Rosin 6???? 1 er 2 er 3 er Do do do do do do do do do Do do do do do do do do do Do do do do do do do do do 1 er 2 er 3 er 1 er 2 er 3 er re ulvisor dụ för blandad

Läs mer

Ärende 24 Finansiering Örebroregionens Science Park år 2015

Ärende 24 Finansiering Örebroregionens Science Park år 2015 Ärende 24 Finansiering Örebroregionens Science Park år 2015 Tjänsteskrivelse 1 (2) 2015-07-06 KS 2014.0399 Handläggare Christian Westas Till Kommunfullmäktige Överlåtelse av aktier i Örebroregionens Science

Läs mer

U tvecklingen av olika socialt förebyggande och "mellanvårdande"

U tvecklingen av olika socialt förebyggande och mellanvårdande Visionen om professionen Samverkan kring barn och ungdomar i riskzon i Kungsbacka. En utvärdering av B.U.S. Rapport 7:2001 U tvecklingen av olika socialt förebyggande och "mellanvårdande" insatser riktade

Läs mer

Beredningarnas arbete i Härryda kommun SKL

Beredningarnas arbete i Härryda kommun SKL Beredningarnas arbete i Härryda kommun SKL 2014-12-09 Annette Eiserman-Wikström, kommunstyrelsens ordförande 1 2014-12-09 Administrativt stöd INNEHÅLL Välkommen till Härryda kommun Organisation och rollfördelning

Läs mer

Kompletteringsutbildning på svenska

Kompletteringsutbildning på svenska Social- och hälsovårdsnämndens svenska sektion 58 26.05.2015 Kompletteringsutbildning på svenska 368/00/01/02/2015 Soh 58 Svenska sektionen 7.4 2015 42: Svenska sektionen beslöt ta upp till behandling

Läs mer

Anslutningsavtal för medlemmar i Långelanda Fiber ekonomisk förening

Anslutningsavtal för medlemmar i Långelanda Fiber ekonomisk förening Anslutningsavtal för medlemmar i Långelanda Fiber ekonomisk förening Fastigheten Fullständig beteckning Postadress till Fastigheten För Medlemmen Ort och datum För Föreningen Ort och datum Medlem, Namn

Läs mer

Sida 1 av 13. Websurvey by Textalk. Ebb a 1 fö r S VK "P e rin a to lo g i" VT1 0

Sida 1 av 13. Websurvey by Textalk. Ebb a 1 fö r S VK P e rin a to lo g i VT1 0 Sida av Ebb a fö r S VK "P e rin a to lo g i" VT Antal deltagare i enkäten: Antal erhållna enkätsvar: 2 Om kurs en ge s p å flera s ju kh us, an g e på v ilke t/v ilka s ju kh us du g ått ku rs e n: Karolinska

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 23 (28) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2013-02-14. KS/2012-0314 Au 203 KS 140 KF Borgensram för AB Strömstanet

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 23 (28) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2013-02-14. KS/2012-0314 Au 203 KS 140 KF Borgensram för AB Strömstanet STRÖMSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 23 (28) Sammanträdesdatum 2013-02-14 KS/2012-0314 Au 203 KS 140 KF Borgensram för AB Strömstanet Förslag till beslut beslutar I enlighet med kommunstyrelsens

Läs mer

ASTRIDS VISOR Från Lönneberga till de sju haven Arrangemang: ANNA BERGENDAHL

ASTRIDS VISOR Från Lönneberga till de sju haven Arrangemang: ANNA BERGENDAHL STRIS VISOR rån Lönneberga till de sju haven rrangemang: NN BERENHL Sida Opp och ner (Emil i Lönneberga)... 3 Bom sicka bom (Emil i Lönneberga)... 4 Kattvisan (Rasmus på luffen)... 6 Mors lilla lathund

Läs mer

Bilagor. Förhandsavtal. Stadgar Brf Träkojan Registreringsbevis Kostnadskalkyl. Tillstånd att ta emot förskott

Bilagor. Förhandsavtal. Stadgar Brf Träkojan Registreringsbevis Kostnadskalkyl. Tillstånd att ta emot förskott S O L L E N T U N A S AT T R A K T I VA L ÄG E N H E T E R FÖ R H E L A FA M I L J E N Bilagor Förhandsavtal 01 Stadgar Brf Träkojan Registreringsbevis Kostnadskalkyl 04 Tillstånd att ta emot förskott

Läs mer

OV F IS K A R S A B. Verksamhetsberättelse för 1973 bolagets 90 verksamhetsàr

OV F IS K A R S A B. Verksamhetsberättelse för 1973 bolagets 90 verksamhetsàr F= OV F IS K A R S A B Verksamhetsberättelse för 1973 bolagets 90 verksamhetsàr Verksamhetsberättelse för 1973 A L L M Ä N E K O N O M I S K Ö V E R S I K T D en e k o n o m is k a u tv e c k lin g e n

Läs mer

JLY- Tomas Wemgren Verkställande direktör

JLY- Tomas Wemgren Verkställande direktör KOMMUNINVEST Svenska kommuner och landsting i samverkan., 2014-10-31 2U'I4-11- o 7 Ängelholms komm-qn styrelsens ordförande Information om insatskapital och de nya stadgarna I det brev som föreningsstyrelsens

Läs mer

VECKANS SMÅVINSTER - POSTKOD, 500 kronor vanns av följande postkoder:

VECKANS SMÅVINSTER - POSTKOD, 500 kronor vanns av följande postkoder: Dragningsresultat den 19 juni Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i månadens utlottning av vinsterna i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar

Läs mer

Tomträttsavtal och överlåtelse av byggnader avseende fastigheterna Tuna 4:14 och 89:2 (Vens Camping)

Tomträttsavtal och överlåtelse av byggnader avseende fastigheterna Tuna 4:14 och 89:2 (Vens Camping) Teknik- och stadsbyggnadsförvaltningen 1(1) Datum Handläggare Er Referens Vår Referens Kommunstyrelsen Tomträttsavtal och överlåtelse av byggnader avseende fastigheterna Tuna 4:14 och 89:2 (Vens Camping)

Läs mer

Jag vill inte vara ensam

Jag vill inte vara ensam Jg ill ine r ensm Krl-Gunnr Sensson G =132 f l m n o u s s s z f l l u z mp n s s n s s n s s n s s s s n s s n s s mps s n s s n s s n s s n s s n s s n ff s s s s s s s s s s s s mp s s s s s s s s s

Läs mer

Konsekvensutredning enligt förordning (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning Regeländring Problembeskrivning Effekter av regleringen

Konsekvensutredning enligt förordning (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning Regeländring Problembeskrivning Effekter av regleringen Länsstyrelsen GOTLANDS LÄN 0-0- --, - 0- och - 0- () Trafikverket Gotlandskontoret Polismyndigheten Gotland Region Gotland, Samhällsbyggnadsförvaltningen Regelrådet i Stockholm Konsekvensutredning enligt

Läs mer

Birger Sjöberg. Dansbanan. Arrangemang Christian Ljunggren SA T/B + Piano SATB MUSIC

Birger Sjöberg. Dansbanan. Arrangemang Christian Ljunggren SA T/B + Piano SATB MUSIC Birger Söberg Dansbanan Arrangemang Christian Lunggren SA T/B + Piano SATB MUSIC Dansbanan Sopran Birger Söberg Arr. Christian Lunggren Alt 1.Drilla på löten 2.Dyster sluten, 3.Blek är Bestyrarn, 4.Drilla

Läs mer

ÅTVIDABERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-11-27

ÅTVIDABERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-11-27 Kf 144 Ks 208 Dnr 2007-269 269 Medlemskap i Kommuninvest ekonomisk förening Ärendebeskrivning Åtvidabergs kommuns intresseanmälan om medlemskap i Kommuninvest ekonomisk förening har behandlats av föreningens

Läs mer

Information om insatskapital och de nya stadgarna

Information om insatskapital och de nya stadgarna V P"*--KOMMUNINVEST För kännedom: 2015-03-19 Eslövs kommun Ekonomichefen eller motsv Information om insatskapital och de nya stadgarna Bakgrund Vid senaste föreningsstämman togs det första beslutet om

Läs mer

Köp hela häftet på www.arrakmusik.se (16 sidor)

Köp hela häftet på www.arrakmusik.se (16 sidor) ftontankar vid ridas ruta + komp ad li. irger öerg rr: nders Öman opran lt aryton 5 c c c E 6 1. 5.. 7 E m G 7 C m 1. rida ro sig lagt, månen skiner mild vid sin tys ta vakt på hennes fönsterplåt. 5. rida

Läs mer

Borgensteckning för lån åt Sydvatten AB hos Handelsbanken på 121 mnkr.

Borgensteckning för lån åt Sydvatten AB hos Handelsbanken på 121 mnkr. SYDVATTEN Vår referens Carina Hertzman Er referens Till delägarkommunerna Datum Sidnr 1 (2) ÄN GF LHC i M Anv 2012-08- 3 1 Borgensteckning för lån åt Sydvatten AB hos Handelsbanken på 121 mnkr. Upplåning

Läs mer

Sammanträdesdatum. 2014-06-24 Sida 29(39)

Sammanträdesdatum. 2014-06-24 Sida 29(39) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum ~ TRANAs KOMMUN 2014-06-24 Sida 29(39) l6j KOMMUNSTYRELSEN 119 Dnr 328/14 Egenavgift resa dagverksamhet. ksau 125 2014-01-01 övertog Landstinget ansvaret för färdtjänst.

Läs mer

Sjukvårdsrådgivningen GRUNDAVTAL IT-TJÄNSTER

Sjukvårdsrådgivningen GRUNDAVTAL IT-TJÄNSTER Sjukvårdsrådgivningen GRUNDAVTAL IT-TJÄNSTER 2008-01-30 Version 1.0 2 (6) Mellan Sjukvårdsrådgivningen SVR AB, organisationsnummer 556559-4230 (nedan benämnd Sjukvårdsrådgivningen) och organisationsnummer

Läs mer

Sa mmanträdesdatum 2011-i2-01. Försäljning av Kompassen 2; Ängshagen. INLEDNING Förslag på markanvisningsavtal mellan Sala kommun och Cazel AB.

Sa mmanträdesdatum 2011-i2-01. Försäljning av Kompassen 2; Ängshagen. INLEDNING Förslag på markanvisningsavtal mellan Sala kommun och Cazel AB. SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRElSEN Sa mmanträdesdatum 2011-i2-01 5 (23) KF : s rand L :i G :JR 75 20 1 1 235 Försäljning av Kompassen 2; Ängshagen NLEDNNG Förslag på markanvisningsavtal

Läs mer

Skapa remissvar till regeringen, skicka för godkännande, godkänna, diarieföra och skicka svar

Skapa remissvar till regeringen, skicka för godkännande, godkänna, diarieföra och skicka svar Pontus Va rmhed 2017 04 18 Skapa remissvar till regeringen, skicka för godkännande, godkänna, diarieföra och skicka svar Denna manual inneha ller en beskrivning av flo det fra n att skapa dokument skicka

Läs mer

Förbundsordning för Södra Dalarnas Samordningsförbund

Förbundsordning för Södra Dalarnas Samordningsförbund I ~ Landstinget - DALARNA Central förvaltning Ekonomienhet seslursun ~ilj, Lo 8 6 ff Landstingsstyrelsen Datum 2015-02-16 Sida 1 (2) Dnr LD15/00213 Uppdnr 989 2015-02-02 Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Läs mer

STADGAR. för. Sjogerstads Elektriska Distributionsförening ek. för.

STADGAR. för. Sjogerstads Elektriska Distributionsförening ek. för. STADGAR för Sjogerstads Elektriska Distributionsförening ek. för. Förslag till stämma den 21 maj 2015 1. Föreningens ändamål Föreningen, vars firma är Sjogerstads Elektriska Distributionsförening ek. för.

Läs mer

Aktieägaravtal mellan Österåkers kommun, Norrtälje kommun och Östhammars kommun avseende Visit Roslagen AB

Aktieägaravtal mellan Österåkers kommun, Norrtälje kommun och Östhammars kommun avseende Visit Roslagen AB Tjänsteutlåtande 0 Österåker Näringslivs- och utvecklingsenheten Till Kommunfullmäktige Datum 2016-01-18 Dnr KS 2016/0025 Aktieägaravtal mellan Österåkers kommun, Norrtälje kommun och Östhammars kommun

Läs mer

P R E SE N T E R A R BO K A E T T E N K E LT B O K N I N G SSY ST E M F Ö R A L L A

P R E SE N T E R A R BO K A E T T E N K E LT B O K N I N G SSY ST E M F Ö R A L L A P R E SE N T E R A R BO K A E T T E N K E LT B O K N I N G SSY ST E M F Ö R A L L A IN TRO D U K TIO N Vad gör vår t bok n in gssyst em? Vårt bokningssyst em ger dina anst ällda m öjlighet at t enkelt

Läs mer

SANu\AANTRÄDESPROTOKOLL x

SANu\AANTRÄDESPROTOKOLL x SANu\AANTRÄDESPROTOKOLL x Sam manträdesdatum ~ 's~ TRI\NAs KOMMUN '" ~ "'""\', 2011-09-20 Sida jd (23) KOMMUNSTYR ELS Ef\1 s 142 Dnr 065 / 11 Hannah Heligren (8) före slår i sin motion att Tranås kornmun

Läs mer

(2) Socialnämnden ("Licenstagaren ) Adress: Telefax: Kontaktperson: E-postadress: LICENSAVTAL

(2) Socialnämnden (Licenstagaren ) Adress: Telefax: Kontaktperson: E-postadress: LICENSAVTAL Mellan (1) Socialstyrelsen, 106 30 Stockholm ("Socialstyrelsen") Telefax: 075-247 31 62 Kontaktperson: Katarina Munier E-postadress:katarina.munier@socialstyrelsen.se (2) Socialnämnden ("Licenstagaren

Läs mer

Förfrågan från Kommuninvest ekonomisk förening om särskild medlemsinsats år 2015

Förfrågan från Kommuninvest ekonomisk förening om särskild medlemsinsats år 2015 Kommunledningsförvaltningen Morgan Persson,0550-88024 morgan.persson@kristinehamn.se Tjänsteskrivelse Sida 1(2) Datum 2015-08-13 Ks/2015:131 043 Statsbidrag/kommunbidrag Förfrågan från Kommuninvest ekonomisk

Läs mer

Förlagslån till Kommuninvest ekonomisk förening. (AU 186) Dnr 2010-KS0141

Förlagslån till Kommuninvest ekonomisk förening. (AU 186) Dnr 2010-KS0141 137 Förlagslån till Kommuninvest ekonomisk förening. (AU 186) Dnr 2010-KS0141 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag Arbetsutskottets förslag Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen

Läs mer

Ten ta m en i TMPT 06 Produ ktion s tekn ik för DPU2

Ten ta m en i TMPT 06 Produ ktion s tekn ik för DPU2 Ten ta m en i TMPT 06 Produ ktion s tekn ik för DPU2 Da tu m 2013-06-03 kl 14-18 Sa l:?? Provkod: TEN A An ta l in gå en de u ppgifter: 8 s t. An ta l s idor: 6 s t. Jourh. lärare: Peter Bjurstam Telefon

Läs mer

Hälso- & sjukvårdsenheten 27-29 november 2007

Hälso- & sjukvårdsenheten 27-29 november 2007 Hälso- & sjukvårdsenheten 27-29 november 2007 Kartlagd process: Slusskommunikation Nulägeskarta Identifierat slöseri/spill Orsaksanalys O rsak Förbättring, idé/lösn in g R ö relse (leta p ärm ) In g en

Läs mer

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 1. Fastigheten Norra Skogen 1:65 återgår till Arboga kommun

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 1. Fastigheten Norra Skogen 1:65 återgår till Arboga kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2010-05-31 Blad 14 Ks 78 Au 74 Dnr 130/2007-252 Fastigheten Norra Skogen 1:65 återgår till kommunen Kommunfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde

Läs mer

Bilaga 3. AKTIEÄGARAVTAL avseende INERA AB

Bilaga 3. AKTIEÄGARAVTAL avseende INERA AB Bilaga 3 AKTIEÄGARAVTAL avseende INERA AB Bilaga 3 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Avsnitt Sida 1. PARTER... 1 2. BAKGRUND... 1 3. PARTERNAS MÅLSÄTTNING med bolaget... 1 4. FINANSIERING OCH VINSTUTDELNING... 2 5.

Läs mer

FRÖSET - SMÅLAND. Fröset 7:6 Hånger församling Värnamo kommun, Jönköpings län. www.skogsmark.nu S K O G S M A R K A B 1

FRÖSET - SMÅLAND. Fröset 7:6 Hånger församling Värnamo kommun, Jönköpings län. www.skogsmark.nu S K O G S M A R K A B 1 . FRÖSET - SMÅLAND Fröset 7:6 Hånger församling Värnamo kommun, Jönköpings län www.skogsmark.nu S K O G S M A R K A B 1 S K O G S G Å R D 2 9 H A ALLMÄNT L a n t lig t b o e n de me d b ra lä g e e n da

Läs mer

--l. _.. r ' .. ~A As fkommum SAMMANTRADESPROTOKOLLKl~Förvdltr'in~en. Ank... :i.',j!'j'~-j..::1:'

--l. _.. r ' .. ~A As fkommum SAMMANTRADESPROTOKOLLKl~Förvdltr'in~en. Ank... :i.',j!'j'~-j..::1:' 182 Dnr BU 164/14 Anvisningsplatser nyanlända Arbetsutskottet föreslår nämnden Att ställa sig bakom remissvaret.. ~A As fkommum SAMMANTRADESPROTOKOLLKl~Förvdltr'in~en _.. r ' Ank... :i.',j!'j'~-j..::1:'

Läs mer

AVTAL OM INKASSOTJÄNSTER

AVTAL OM INKASSOTJÄNSTER 1 Mellan Post- och telestyrelsen org nr 202100-4359 (nedan PTS) och org nr. (nedan Leverantören) har träffats AVTAL OM INKASSOTJÄNSTER Leverantören förbinder sig att utföra betalnings- och inkassotjänster

Läs mer

Svar på medborgarförslag om att byta ut glödlamporna till lågenergilampor alt. LED-lampor

Svar på medborgarförslag om att byta ut glödlamporna till lågenergilampor alt. LED-lampor SAMMANTRADESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2012-05-29 Blad 15 Ks 102 Au 107 Dnr 256/2011101 Svar på medborgarförslag om att byta ut glödlamporna till lågenergilampor alt. LED-lampor Från Linda Jonsson har till

Läs mer

VA GBESKRIVNING PARKERING

VA GBESKRIVNING PARKERING Ryttarbrev Nu är det dags för Vintermästerskapen 2015, FINAL! I detta ryttarbrev hittar du information som är mycket viktig att ta del utav. Läs igenom allt och är det något du ändå undrar över, tveka

Läs mer