Information om insatskapital och de nya stadgarna

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Information om insatskapital och de nya stadgarna"

Transkript

1 V P"*--KOMMUNINVEST För kännedom: Eslövs kommun Ekonomichefen eller motsv Information om insatskapital och de nya stadgarna Bakgrund Vid senaste föreningsstämman togs det första beslutet om att ändra föreningens stadgar bl.a. i syfte att möjliggöra en större valfrihet för medlemmarna när det gäller hur medlemsinsatserna ska fullgöras. Om föreningsstämman fattar det andra likalydande beslutet om stadgeändring, träder stadgeförändringarna i kraft. Flera medlemmar har uttryckt en viljeimiktning att så snart som möjligt efter vårens stämma utnyttja den nya möjligheten att göra extra medlemsinsatser. Vårt intryck från medlemssamråden är att de flesta medlemmarna avser att redan under 2015 gå in med den högsta eller huvuddelen av den högsta insatsnivån. I slutet av förra året sände vi ett brev daterat till ekonomicheferna med information om den egna kommunens insatsnivå och med ett räkneexempel som om vissa antaganden uppfylldes visade hur stor extra insats som skulle kunna bli aktuell för den enskilda medlemmen. Nu är Kommuninvests årsredovisning fårdigställd, insatsräntor och återbäring avseende 2014 är uträknade och SCB har publicerat nya befolkningsuppgifter. Det ger oss underlag att i detta brev förmedla en uppdaterad bild av läget bland medlemmarna individuellt och som grupp. Dessutom vill vi lämna preliminär information om hur kapitalökningen rent praktiskt ska gå till under förutsättning av att föreningsstämman beslutar i enlighet med föreningsstyrelsens förslag. Vår förhoppning är att detta brev ska ge ett bra och aktuellt underlag för era egna beräkningar och överväganden. Så här ser det ut 1st nu Alla medlemmars kapitalinsats registreras i Kommuninvest ekonomisk förenings medlemsförteckning. Om man summerar Eslövs kommuns ursprungliga insats som Kommuninvest 1 Sverige AB (publ). Org nr: Styrelsens säte: Örebro Kommuninvest Ekonomisk förening. Org nr: Styrelsens säte: Örebro Kommuninvest Fastighets AB. Org nr: Styrelsens säte: Örebro Postadress: Box 124, Örebro Besöksadress: Fenixhuset, Drottninggatan 2 Tel: Fax: E-post: Internet:

2 Svenska kommuner och landsting samverkan gjordes när ni blev medlemmar, insatsemissioner1 som ni deltagit i samt summan av gjorda årsinsatser2 uppgå er totala kapitalinsats i dag till kronor. Om man relaterar kapitalinsatsen till medlemmens storlek får man fram ett nyckeltal i kronor per invånare. Detta begrepp används i såväl de nuvarande som i de nya stadgarna. Om man räknar på invånarantalet vid 2015 års början, uppgår er nuvarande insats före de förändringar som följer av vårens stämmobeslut till 307,20 kronor per invånare. Medianinsatsen per invånare hos alla medlemmar uppgick vid samma tidpunkt till 305:73 kronor per invånare i primärkommunerna och 22:20 kronor per invånare i landstingen. Hela 85 procent (239 medlemmar) har nu uppnått de nya stadgarnas stipulerade miniminivå. Miniminivån måste uppnås till 2018 för befintliga medlemmar. Nytillkommande medlemmar ska erlägga miniminivån när man blir medlem. Nivåer i de n a stad arna Enligt de nya stadgarna3 gäller en minimi-och maximinivå samt två mellannivåer som när de uppnås, medför reducerad skyldighet att erlägga årlig insats. Följande gäller för normalprimärkommuner och landsting (utan reduceringar för storlek se nedan). Itisattorlek ''' -PriffiärkerrIMun Landstin /re ierl Miniminivå i kr/inv %-nivå i kr/inv %-nivå i kr/inv Hö sta nivå i kr/inv Föreningsstyrelsen har beslutat om viss avtrappning av insatsstorleken för invånarantal överstigande invånare i primärkommuner. Styrelsen har även beslutat att tillsvidare inte göra någon reducering för invånarantal över viss nivå för landsting/ regioner4. Beräknin av lä et efter vårens stämma Vi har gjort en beräkning baserad på ert nuvarande faktiska insatskapital som framgår av uppgifterna i föregående avsnitt samt följande antaganden i övrigt: Årlig insats under första halvåret 2015 som beräknas till kronor. Detta antagande bygger på att stämman beslutar att en årlig insats ska ske med ett belopp som uppgår till 100 % av överskottsutdelningen 2015 och att stämman beslutar om 1 En av föreningsstämman beslutad överföring av fria vinstmedel till medlemmarnas bundna insatskapital. Fördelas ut på respektive medlem i förhållande till medlemmens kapitalinsats. Insatsemissioner skedde varje år under perioden Den insatsform som första gången användes Den årliga insatsens storlek är relaterad till hur mycket den enskilde medlemmen erhållit i överskottsutdelning. 3 Det förslag till nya stadgar som avses kan laddas ned från vår hemsida (se stämmohandlingarna 2014) -content/uploads/2015/01/kallelseforeningsstamma2014.pdf 4 Innebörden av styrelsens beslut om avtrappning framgår av fotnoten på sidan 3.

3 återbäring och ränta på insatskapital till er kommun/landsting enligt styrelsens förslag. Inga extra insatser i enlighet med de nya stadgarna antas ha gjorts. Alla insatsnivåer beräknas enligt beskrivningen i föregående avsnitt med den modell för avtrappning som styrelsen nu fastställts. Antalet invånare uppgår till Baserat på förutsättningarna ovan beräknas ert insatskapital efter erläggande av årsinsatsen 2015 uppgå till kronor eller 405,53 kronor per invånare. Om samma förutsättningar appliceras på samtliga medlemmar kan medianinsatsen per invånare vid utgången av juni månad 2015 beräknas ha ökat till 400:45 kronor per invånare i primärkommunerna och 24:11 kronor per invånare i landstingen. Över 110 medlemmar kommer då att ha uppnått den högsta insatsnivån eller ha mindre än 5 mkr kvar innan den nivån uppnås. I förhållande till den insatsnivå som beräknats för er, behöver ni genom extra insatsinbetalning eller genom erläggande av kommande årliga insatser, skjuta till de ytterligare belopp som anges nedan för att uppnå de olika nivåer som anges i de nya stadgarna. Om "-" kronor angivits, betyder det att nivån redan uppnåtts. Insatsbelo som översti er den hö sta nivån blir överinsats Om en medlems insats överstiger den högsta nivån, blir det överskjutande beloppet en så kallad överinsats. En överinsats är en kapitaldel som medlemmen deltar med utöver den obligatoriska insatsen. Som medlem kan man säga upp överinsatsen och få den utbetald efter en viss uppsägningstid eller låta den stå kvar mot ränta. Styrelsen har ännu inte fastställt de detaljerade villkoren för överinsatser. Det kommer att ske under året. Kan man fritt sätta in ka ital som överinsatser? Tills vidare tar föreningen inte emot några andra insättningar av överinsatsmedel från medlemmarna än de som övergångsvis uppkommer därför att några medlemmar redan har uppnått den högsta insatsnivån eller uppnår den genom erläggande av obligatorisk årsinsats. 5j primärkommuner erläggs ett normalbelopp för invånarantal , för invånarantal mellan och erläggs 80 % av normalbelopp och for invånarantal större än erläggs 60 % av normalbelopp. För landsting görs tillsvidare inte någon avtrappning. beräkningen har beloppet reducerats för invånarantal över i primärkommun. Belopp inom ( ) avser landsting. 6j 7 Belopp avser vad som behöver erläggas i förhållande till det antagna utgångsläget, inte vad som behöver erläggas i förhållande till lägre nivå. Utgångsläget = insatskapital efter det att ni betalt in den antagna årsinsatsen för 2015.

4 Spe KOMMUNINVEST När kan man som medlem öra extra insatser Under förutsättning av att stämman bifaller stadgeändringen och att den registreras av bolagsverket, öppnas möjligheten att göra extra inbetalningar av insatskapita18. Föreningen kommer att sända ut en förfrågan till samtliga medlemmar om intresset för att i år göra en sådan extra insatsbetalning. Föreningen kommer att efterfråga ett bindande besked från medlemmen. Medlemmarna tar därefter beslut om de vill göra en extra insatsinbetalning i år eller om man vill göra på något annat sätt och meddelar föreningen. Föreningsstyrelsen fattar - med början vid junimötet - löpande beslut om med vilket belopp medlemmen får delta. Därefter sänder föreningen ut aviseringar om vilket belopp som ska inbetalas och när det ska ske. När behöver förenin en senast få medlemmarnas besked för inbetalnin i år Medlemmarnas önskemål ska ha kommit föreningen tillhanda senast den 30 oktober 2015 för att extra insatsbetalning ska kunna ske i år. Lämnas besked tidigare, kan föreningen hantera detta vid ett tidigare styrelsemöte och ge ett så snabbt besked som möjligt. Hur och när sker betalnin av extra insatser? Samtliga inbetalningar måste ha skett före 2015 års utgång för att få beaktas när 2016 års ordinarie föreningsstämma beslutar om medlemmen måste betala in en ny årlig insats baserad på insatsräntan/återbäringen eller inte. Betalning av extra insats sker vid den tidpunkt och med det belopp som anges i den avisering som föreningens styrelse beslutat utifrån respektive medlems önskemål. Får medlemmarna nå on n möli et 2016 och senare? Stadgarna har utformats för att passa olika medlemmars behov och möjligheter. Efter 2016 års stämma kommer därför de medlemmar som ännu inte uppnått den högsta stadgemässiga insatsnivån att på nytt tillfrågas i samma ärende. Detta kommer sedan att ske efter varje stämma till dess alla medlemmar nått den högsta nivån. Hur blir det med förla slånet? Det förlagslån som föreningen tog upp i november 2010 från de kommuner och landsting som då var medlemmar behöver omvandlas till ett nytt förlagslån som har moderniserade villkor. Villkoren måste uppfylla de senaste lagkraven för att lånet ska få räknas in i kapitalbasen. Då EU-förordningen som i grunden reglerar området ger utrymme för tolkningar behöver myndigheterna närmare fastställa hur förlagslåns villkor får vara utformade. Denna process förväntas avslutas under detta år. 8 I de nya stadgarnas 5.5 sägs: "Styrelsen får besluta att medlem får välja att erlägga en eller flera särskilda insatser for att helt eller till viss del fullgöra den obligatoriska medlemsinsatsen."

5 Det betyder att Kommuninvest väntar till 2016 med att erbjuda en konvertering av nuvarande lån respektive en möjlighet att nyteckna för dem som blivit medlemmar på senare år eller att utöka lånebeloppet om man redan har ett förlagslån. Påverkar inbetalnin en av ka ital låneräntan? I det föreslagna ägardirektivet från föreningen till bolaget sägs: "Utgångspunkten är att bolaget vid varje tidpunkt skall erbjuda kunderna lån till likvärdiga villkor, dock får prissättningen differentieras när så är motiverat ur marknadssynpunkt, medlemmens bidrag till föreningens kapitalisering eller beror på skillnader i bolagets kostnader för olika lån." Bolagets styrelse har således fått en möjlighet att låta prissättningen påverkas av graden av kapitalinsats. Om - och i så fall hur - bolaget vill använda denna möjlighet återstår att se. Om den samlade kapitalökningen snabbt tillgodoser Kommuninvests förmåga att leva upp till det lagstadgade nya minimikravet på bruttosoliditet, kan bolaget operera med så små marginaler som möjligt. Detta är i grunden en viktig faktor när det gäller att klara en uthållig låg prisnivå. Ett kalendarium för beslut Så här ser den fortsatta hanteringen ut när det gäller kommande beslut i denna fråga. Reservation för att förändringar kan komma att ske. Aktivitet rid Föreningsstämma som beslutar om nya stadgar, plan för 16 april 2015 kapitaluppbyggnaden, återbäring och ränta på insatskapital, årlig insats etc. enligt nuvarande stadgar. Föreningen sänder ut en förfrågan till alla medlemmar om Maj månad intresset för att betala in en extra insats under Medlemmar 2015 som redan uppnått den högsta nivån kan dock inte betala in större ka ital. Föreningsstyrelsen tar fortlöpande ställning till de medlemsbesked Junisom inkommer och meddelar medlemmen om hur och när september betalning ska ske Sista dagen för medlemmarna att lämna ett bindande besked om 31 oktober intresset för att betala in extra kapital under Sista tillfållet för föreningsstyrelsen att besluta om de November medlemsbesked som inkommit tom oktober och att meddela 2015 medlemmen om hur och när betalning ska ske. Absolut sista dagen för inbetalning av kapital för att det ska kunna 31 december beaktas vid beräkning av skyldighet att betala årlig insats vid 2015 stämman Förenin sstämma som beslutar återbärin och ränta å A ril 2016

6 Aktivitet insatskapital, årlig insats etc. enligt de nya stadgarna. Utbetalning av återbäring och ränta på insatskapital. Ny årlig April-maj insats vars storlek bestäms av medlemmens insatskapitalstorlek 2016 per invånare i relation till den högsta stadgeenliga nivån per invånare. Föreningen sänder ut en ny förfrågan till alla medlemmar om Maj 2016 intresset för att betala in en extra insats under Avslutningsord Vi hoppas att de uppgifter vi lämnat ovan är av bästa kvalitet och underlättar era egna beräkningar. De sista kontrollerna av respektive medlems återbärings-och insatsräntebelopp sker dock senare. Därför är det uppgifterna i de besked som sänds ut efter föreningsstämman de definitiva. Behöver du ytterligare information om dessa beräkningar eller om du tycker att någon uppgift verkar felaktig, ber vi dig att i första hand kontakta den kundansvarige som du brukar ha kontakt med. KOMMUNINVEST EKONOMISK FÖRENING Ly. 1 Tomas Wemgren Verkställande direktör Thomas Åkelius Styrelsens sekreterare

Ärende 20. Särskild kapitalinsats till Kommuninvest i Sverige AB

Ärende 20. Särskild kapitalinsats till Kommuninvest i Sverige AB Ärende 20 Särskild kapitalinsats till Kommuninvest i Sverige AB Tjänsteskrivelse 1 (4) 2015-07-06 KS 2014.0374 Handläggare Christian Westas Till Kommunfullmäktige Särskild medlemsinsats till Kommuninvest

Läs mer

Material till 2014 års medlemssamråd

Material till 2014 års medlemssamråd Sida 1/1 Deltagarna vid 2014 års medlemssamråd för Kommuninvests medlemmar Material till 2014 års medlemssamråd Under perioden från den 14 januari till den 6 februari 2014 genomför vi samrådsmöten med

Läs mer

Kapitaluppbyggnaden. Version fyra: 2014-09-26

Kapitaluppbyggnaden. Version fyra: 2014-09-26 Kapitaluppbyggnaden Version fyra: 2014-09-26 Minnen från finanskrisen 2008 www.kommuninvest.se 2 Med syfte att undvika framtida finanskriser har EU ökat trycket på finansbranschen Ökade krav på företagsledning

Läs mer

Ks 74 Au 70 Dnr 12/2010-106

Ks 74 Au 70 Dnr 12/2010-106 ARBOGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2010-05-31 Blad 8 Ks 74 Au 70 Dnr 12/2010-106 Kapitaltillskott till Kommuninvest ekonomisk förening Från Kommuninvest ekonomisk förening

Läs mer

OBS! Handlingen sparas och medtages till KS och KF! Sammanträdande organ Kommunstyrelsen Tid Onsdagen den 24 februari 2010, kl. 8.

OBS! Handlingen sparas och medtages till KS och KF! Sammanträdande organ Kommunstyrelsen Tid Onsdagen den 24 februari 2010, kl. 8. KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN SAMMANTRÄDESHANDLINGAR TILL KALLELSE Datum 2010-02-15 Sammanträdande organ Kommunstyrelsen Tid Onsdagen den 24 februari 2010, kl. 8.15 Plats KTS-salen, Vita Huset Ärenden till

Läs mer

FÖRENINGSSTÄMMA 2015

FÖRENINGSSTÄMMA 2015 Svenska kommuner och landsting i samverkan 2015-03-30 1 (2) Kommuninvest Ekonomisk förening Medlemmarna FÖRENINGSSTÄMMA 2015 Kallelse Medlemmarna i Kommuninvest ekonomisk förening kallas härmed till ordinarie

Läs mer

Beskrivning Nedan lämnas en ärendebeskrivning på förslag av Kommuninvest.

Beskrivning Nedan lämnas en ärendebeskrivning på förslag av Kommuninvest. u~~~~ Bilaga KS 2011/162/1 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING Kommunstyrelsen Kommuninvest - tydligt medlemsansvar Inledning Kommuninvest ekonomisk förening har vid den ordinarie stämman den 7 april 20 Il beslutat

Läs mer

Tydligt medlemsansvar - Kommuninvest. Dnr KS 2011-216

Tydligt medlemsansvar - Kommuninvest. Dnr KS 2011-216 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2011-09-20 FALKENBERG 290 Tydligt medlemsansvar - Kommuninvest. Dnr KS 2011-216 KS, KF Beslut Arbetsutskottet föreslår

Läs mer

Ändring i kapitalförsörjningsförordningen

Ändring i kapitalförsörjningsförordningen 2002-09-16 Ny lånemodell Ändring i kapitalförsörjningsförordningen Regeringen tog den 10 maj 2002 beslut om att ändra 6 första stycket i kapitalförsörjningsförordningen. Ändringen trädde i kraft den 1

Läs mer

Morgondagens arbetskraft

Morgondagens arbetskraft Nr 3 / 2012 MED KUNSKAP OCH INSPIRATION FRÅN KOMMUNINVEST Morgondagens arbetskraft Samtal med Peter Norman, finansmarknadsminister Anette Åkesson, ordförande i valberedningen för Kommuninvest ekonomisk

Läs mer

Traditionell Livförsäkring

Traditionell Livförsäkring Allmänna villkor för Traditionell Livförsäkring Har du frågor ring 077-11 11 800 eller besök oss på www.seb.se/tryggliv Tecknad före 2002-01-01 i Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv (Uppdaterade

Läs mer

dialog Rekordintresse för medlemssamråden!

dialog Rekordintresse för medlemssamråden! dialog En tidning från Kommuninvest Nr 1 2010 www.kommuninvest.se Rekordintresse för medlemssamråden! Årets medlemssamråd lockade fler än 400 besökare. Göran Mattsson, sekreterare i föreningen är mest

Läs mer

STADGAR FÖR Mikrofonden för social ekonomi och lokal utveckling Antagna vid konstituerande stämma 2009-10-13

STADGAR FÖR Mikrofonden för social ekonomi och lokal utveckling Antagna vid konstituerande stämma 2009-10-13 STADGAR FÖR Mikrofonden för social ekonomi och lokal utveckling Antagna vid konstituerande stämma 2009-10-13 1 FIRMA Föreningens firma är Mikrofonden för social ekonomi och lokal utveckling ekonomisk förening.

Läs mer

Förslag till nya regler om information om räntan på bostadskrediter

Förslag till nya regler om information om räntan på bostadskrediter 2014-09-19 REMISSPROMEMORIA FI Dnr 14-726 Förslag till nya regler om information om räntan på bostadskrediter Sammanfattning Finansinspektionen föreslår nya föreskrifter och allmänna råd som innebär att

Läs mer

en modell för kommunal borgensavgift till kommunala bostadsaktiebolag

en modell för kommunal borgensavgift till kommunala bostadsaktiebolag en modell för kommunal borgensavgift till kommunala bostadsaktiebolag innehåll bakgrund 3 bakomliggande reglering 4 Lag om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag 4 EU:s statsstödsregler 4 Exempel på

Läs mer

Remissanmodan: Förslag till ändring av föreskrifter om återbetalning av studiestöd.

Remissanmodan: Förslag till ändring av föreskrifter om återbetalning av studiestöd. Handläggare: Elin Rosenberg Datum: 2007-11-20 Dnr: PT2-6/0708 Remissanmodan: Förslag till ändring av föreskrifter om återbetalning av studiestöd. I enlighet med 27 verkförordningen (1995:1322) bereds ni

Läs mer

Regressavtalets lydelse framgår av bilaga 2, och garantiavtalets lydelse framgår av bilaga 3.

Regressavtalets lydelse framgår av bilaga 2, och garantiavtalets lydelse framgår av bilaga 3. Bilaga 1 till Dnr LD 11/01374 CDiLAGA LS %129 Bakgrund Medlemmarna i Kommuninvest ekonomisk förening beslutade vid stämman 2011 att medlemmarna ska ingå dels ett förtydligat regressavtal som ersätter nuvarande

Läs mer

STADGAR OK ekonomisk förening

STADGAR OK ekonomisk förening STADGAR OK ekonomisk förening Stadgar för OK ekonomisk förening 1 Ändamål Föreningen har till ändamål att främja sina medlemmars ekonomiska intressen genom att göra en ansvarsfull och effektiv bil- och

Läs mer

Kommuninvest. ekonomisk förening Årsredovisning

Kommuninvest. ekonomisk förening Årsredovisning Kommuninvest 2013 ekonomisk förening Årsredovisning Inledning Kommuninvest i korthet 2 Om Kommuninvest 4 Ordförande har ordet 6 VD har ordet 7 Förvaltningsberättelser Förvaltningsberättelse Koncernen Kommunal

Läs mer

KALLELSE. Datum 2014-10-20

KALLELSE. Datum 2014-10-20 OSBY KOMMUN KALLELSE Datum 2014-10-20 Sida 1(2) Kommunstyrelsen OBS! Tid: onsdag den 29 oktober 2014 klockan 10:00 Plats: Sammanträdesrum 1 i kommunhuset Ärende 1. Protokollets justering 2. Godkännande

Läs mer

Acando AB (publ) Årsstämma 5 maj 2014 DAGORDNING

Acando AB (publ) Årsstämma 5 maj 2014 DAGORDNING Bilaga 2 Acando AB (publ) Årsstämma 5 maj 2014 DAGORDNING 1. Stämmans öppnande samt val av ordförande vid stämman. 2. Upprättande och godkännande av röstlängd. 3. Val av en eller två justeringsmän. 4.

Läs mer

Kapitaltillskott och inlösen av lån till Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag

Kapitaltillskott och inlösen av lån till Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag Landstingsdirektörens stab Ekonomienheten MISSIV Datum 2014-08-26 Landstingsfullmäktige Sida 1(2) Kapitaltillskott och inlösen av lån till Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag Förslag till beslut 1.

Läs mer

Ann-Charlotte Stenkil, Medlemssamråden. uppskattas. De skapar dialog. Nr 1 / 2012 MED KUNSKAP OCH INSPIRATION FRÅN KOMMUNINVEST

Ann-Charlotte Stenkil, Medlemssamråden. uppskattas. De skapar dialog. Nr 1 / 2012 MED KUNSKAP OCH INSPIRATION FRÅN KOMMUNINVEST Nr 1 / 2012 MED KUNSKAP OCH INSPIRATION FRÅN KOMMUNINVEST Medlemssamråden uppskattas. De skapar dialog. Ann-Charlotte Stenkil, ordförande i Kommuninvest ekonomisk förening var en av de förtroendevalda

Läs mer

EXTRA FÖRENINGSSTÄMMA

EXTRA FÖRENINGSSTÄMMA Till boende i Styrelsens kommentarer och förslag inför extra stämma onsdagen den 12 mars 2008. Gruppen som vill ha en ny typ av finansiering har begärt att få en ny extra stämma. Styrelsen har en mycket

Läs mer

Tema: möten. I Japan uppskattar man lågriskemittenter. närvaro. Nr 1 / 2011

Tema: möten. I Japan uppskattar man lågriskemittenter. närvaro. Nr 1 / 2011 kommuninvest 25 år Nr 1 / 2011 M E D K U N S K A P O C H I N S P I R AT I O N F R Å N K O M M U N I N V E S T I Japan uppskattar man lågriskemittenter som ser långsiktigt på sin närvaro Kanichiro Hirata,

Läs mer

Frågor och svar vid byte av finansieringssystem i Borås Golfklubb

Frågor och svar vid byte av finansieringssystem i Borås Golfklubb Frågor och svar vid byte av finansieringssystem i Borås Golfklubb Varför föreslår styrelsen att Borås Golfklubb ska byta dagens finansieringssystem? Borås Golfklubb har under de senaste åren, liksom många

Läs mer

MEDLEMSTIDNING SOLLENTUNA GOLFKLUBB NR 5 NOVEMBER

MEDLEMSTIDNING SOLLENTUNA GOLFKLUBB NR 5 NOVEMBER MEDLEMSTIDNING SOLLENTUNA GOLFKLUBB NR 5 NOVEMBER 2011 Motioner inkomna till Allmänt Höstmöte tisdag den 15 november 2011 kl 19.00 Aulan i Rudbecksskolan 2 Motion 1 Vid vårmötet 2011 framkom att en motion

Läs mer

Sammanträdande organ. Tid Onsdag den 31 augusti 2011, klockan 8.15 Plats. Kommunstyrelsen. KTS-salen, Vita Huset SAMMANTRÄDESHANDLINGAR

Sammanträdande organ. Tid Onsdag den 31 augusti 2011, klockan 8.15 Plats. Kommunstyrelsen. KTS-salen, Vita Huset SAMMANTRÄDESHANDLINGAR SAMMANTRÄDESHANDLINGAR TILL KALLELSE Datum KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN 2011-08-23 1 Sammanträdande organ Kommunstyrelsen Tid Onsdag den 31 augusti 2011, klockan 8.15 Plats KTS-salen, Vita Huset SAMMANTRÄDESHANDLINGAR

Läs mer

i Ekonomiska Föreningar

i Ekonomiska Föreningar Kapitalförsörjning i Ekonomiska Föreningar Dalarna Gävleborg Värmland 2 Inledning Inom ramarna för regionalfondsprojektet Entrécoop II Kooperativ innovationskraft för ökad tillväxt har en del av projektets

Läs mer

Förlagslån till Kommuninvest ekonomisk förening. (AU 186) Dnr 2010-KS0141

Förlagslån till Kommuninvest ekonomisk förening. (AU 186) Dnr 2010-KS0141 137 Förlagslån till Kommuninvest ekonomisk förening. (AU 186) Dnr 2010-KS0141 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag Arbetsutskottets förslag Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen

Läs mer