MEDLEMSSAMRÅD. Aktuellt om Kommuninvest

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "MEDLEMSSAMRÅD. Aktuellt om Kommuninvest"

Transkript

1 Medlemssamråd 2014

2 MEDLEMSSAMRÅD Aktuellt om Kommuninvest

3 Kommuninvests vision (P) Kommuninvest skall vara världens bästa organisation för kommunal finansförvaltning. Vi finansierar de svenska lokala och regionala sektorernas utveckling och investeringar för ett gott och hållbart samhälle. Grundidén Tillsammans får svenska kommuner och landsting långsiktigt bättre lånevillkor för sina investeringar än vad de får var och en för sig. 3

4 Ägs och styrs av kommunerna (P) Kommuninvest ägs och styrs av medlemmarna 270 kommuner och 8 landsting. Kommuninvest är en ekonomisk förening helt utan eget vinstintresse. Överskottet går tillbaka till medlemmarna genom en årlig återbäring. Överskottsmodellen har två syften: - Förtydliga och synliggöra resultatet för ägarna - Bygga upp Kommuninvests egna kapital för att klara de skärpta EU-reglerna. 4

5 Medlemmar - kommuner (P) 270 kommuner är medlemmar vilket motsvarar 76% av Sveriges invånare. 8 landsting är medlemmar 4 stycken blev medlemmar under Uppsala Tibro Järfälla Svalöv 5

6 (P) Nu återstår 20 kommuner Danderyd Ekerö Helsingborg Klippan Kävlinge Lidingö Linköping Malmö Markaryd Mölndal Nacka Partille Sollentuna Stockholm Sundsvall Täby Vellinge Västerås Östersund Österåker samt 10 landsting och 2 regioner. Blå = Snart medlem 6

7 Central del av det finansiella systemet (P) Kommuninvest är en av Sveriges tio största finansiella aktörer = systemkritisk aktör enligt Finansinspektionen Kommuninvest är medlem i RIX och penningpolitisk motpart till Riksbanken 7

8 På kommunernas sida i vått och torrt (P) När bankerna skruvade åt kranen under finanskrisen fortsatte Kommuninvest att låna ut pengar till kommuner och landsting Utlåningen ökade med 34 procent under 2008 och med ytterligare 19 procent under 2009 Utlåningen ökade med 10 miljarder under december månad Ett starkt Kommuninvest är en trygghet för kommunerna inför kommande finansiella stormar 8

9 Kommuninvests finansiella verksamhet består av tre delar 9

10 jan-08 maj-08 sep-08 jan-09 maj-09 sep-09 jan-10 maj-10 sep-10 jan-11 maj-11 sep-11 jan-12 maj-12 sep-12 jan-13 maj-13 sep-13 Utlåning Marknadsandel av sektorns totala utestående skuld Utlåning per månad (hö) samt total utlåning (vä) % 47% Kommuninvest Övriga Utlåning Utlåningsvolym, mdkr 10

11 Ny tjänst mars 2014 skuldförvaltningssystem Saklig och förståelig sammanställning över kommunens och bolagens finansiering. Rapporter över historiska och framtida räntekostnader, låneförfall, mm. Jämförelser med övriga kommuner (och bostadsbolag, tex) avseende snittränta, bindningstider, mm. Tjänsten erbjuds till ett självkostnadspris. Stor nytta för kommunsektorns skuldförvaltning, oavsett kommunstorlek. 11

12 Upplåning 2013 Upplåning per valuta, Jan-Okt 2013 (2012) (exkl. certifikatprogram) Upplåning per program, Jan-Okt 2013 (2012) (exkl. certifikatprogram) 12

13 Spreads to stibor/mid-swaps (bps) Jämförelsenivåer - upplåning i SEK AAA Kommuner AA+ Kommuner Time to maturity Kommunala bolag Bostadsobligationer Bostadsobligationer (3 mån sedan) Kommuninvest Källa: Swedbank 13

14 Baspunkter Världens bästa upplånare? - jämförelse i upplåningsnivåer (USD) för europeiska kommuninstitut Löptid NED WATERSCHAPBK BK NED GEMEENTEN KOMMUNALBANKEN KOMMUNEKREDIT KOMMUNINVEST MUNI FINANCE PLC 14

15 Relationen mellan Kommuninvests risker och kapital ( ) Kapitaltäckningskvot 15

16 Procent Tillräckligt kapital för aktuell risknivå Kapitaltäckningens storlek i procent % % Kommuninvest med 1,5% i bruttosoliditet Kommuninvest med 3% i bruttosoliditet 3 14% Banker 16

17 Kommuninvests och svenska bankers uppfyllande av regelkrav (Basel III) Källa: Riksbanken och Kommuninvest 17

18 PROGNOS PROGNOS PROGNOS Operativt resultat (mkr) (P)

19 MEDLEMSSAMRÅD Kapitaluppbyggnad - uthållig finansiering av ett gott och hållbart samhälle

20 Låneskulden i kommuner och landsting, inkl bolag 80% Den kommunala låneskuldens finansiering (dvs. marknadsandelar) 800 Kommunsektorns låneskuld utfall och prognos % % % % 0 Marknadsprogram Kommuninvest Bankupplåning Kommuninvest? Marknadsprogram Bankerna 20

21 Viktiga steg mot en säker framtid Finanskris (2008) Det nya kapitalkravet införs (2018) Reformarbetet inleds (2009) Rekommendation om solvensgrad (2016) Beslut om Basel III (2010) Kommuninvest stämmobeslut krävs (2014 & 2015) Kommuninvests återbäringsmodell införs (2011) Kommuninvest utreder nya former för kapitaltillskott (2013) 21

22 Balansomslutning och kapitalbas Mdkr Kapital 3 6 9,5 Övriga tillgångar ,5 Utlåning

23 Total insats (kr/inv) Nuvarande kapital per invånare kommuner 700,00 600,00 500,00 400,00 Dorotea Lessebo Bräcke Rättvik Berg Växjö Huddinge 35,00 30,00 25,00 20,00 15,00 10,00 5,00 0,00 Landsting Värmland Uppsala län ,00 200,00 100,00 Fagersta 0,00 Jönköping Norrköping Örebro Uppsala Borås 0 Enköping Antal kommuninvånare Median 206:05 Göteborg 33,

24 Kommuninvests kapitaluppbyggnad - syftet med styrelsens förslag Uppnå kapitaliseringsmål och säkerställa sektorns finansiering - Fortsätta att bygga upp Kommuninvests kapital genom överskott/årlig insats. - Reformerat system för medlemsinsatser. - Nya former för kapitaluppbyggnaden. (P) 24

25 Sammanfattning av förslagets effekter (P) Ett mer rättvist och jämlikt system för medlemsinsatser skapas. - En medlem, en röst - Bara kommuner och landsting är medlemmar Föreningen säkerställer att den långsiktiga kapitaluppbyggnaden kan tillmötesgå kraven som ställs i kända framtida regelverk. Medlem får möjlighet att bidra till Kommuninvests kapitaluppbyggnad på det sätt som passar medlemmen bäst. Medlem som väljer att bidra med sin del av Kommuninvests förväntade kapitalbehov redan nu kan erhålla lägre upplåningskostnader och får möjlighet att intäktsföra framtida återbäring. Med en större kapitalbas minskar risken för att medlemmarnas solidariska borgensåtagande ska tas i anspråk. 25

26 Reformerat system för medlemsinsatser - Förslaget i korthet Höjd inträdesinsats för nya medlemmar från 2014 Höjd minimiinsats för befintliga medlemmar från Avtrappad medlemsinsats för stora kommuner respektive landsting, enligt nuvarande modell. En övre insatsnivå per invånare anges i stadgarna. Justering för befolkningsförändringar görs vart tionde år. 26

27 Nya former för kapitaluppbyggnad - Förslaget i korthet Inför möjlighet att kapitalisera föreningen via två nya kapitaliseringsformer: frivillig överinsats respektive förlagsinsats. - Frivillig överinsats kan endast erbjudas medlemmarna. - Förlagsinsats kan erbjudas medlemmar eller andra. Möjliga köpare: - Kommuner - Landsting/regioner - Kommunalförbund - Kommunägda bolag - SKL - Medlemmar eller icke medlemmar - Staten och andra investerare 27

28 Ett nytt förlagslån som ersätter det nuvarande - Förslaget i korthet Kommuninvest ekonomisk förening emitterar ett nytt evigt förlagslån enligt nya regelkrav. Nuvarande förlagslån återbetalas. Det nya förlagslånet föreslås vara större än det gamla så att det är stort nog för att tillgodose intresset från tidigare långivare och de medlemmar som tillkommit sedan 2010 års emission. 28

29 Ny lösning för en nödsituation - Förslaget i korthet Föreningens stadgar utformas så att föreningsstämman har rätt att påkalla inbetalning av insatskapital upp till den övre nivå för medlemsinsats, om så krävs för att täcka föreningens behov av kapital. 29

30 Genomförande Höjd medlemsinsats för nya medlemmar från och med mars 2014 Ändra stadgarna i april 2014 och 2015 Emittera förlagslån och förlagsinsatser Låta medlemmar som vill fullgöra insatsskyldighet med extrabetalningar börja med det Medlemmar som inte nått 200 resp 40 kr/invånare kompletterar insatsen senast 2017 Fortsatt återbäring och årsinsats

31 Nyheter i ägardirektivet (P) Uppdrag om likviditetshantering. Prisdifferentiering utifrån bidrag till kapitaluppbyggnad. Tydligare ordning i de fall bolagsstyrelsen vill göra avsteg från direktivet. 31

32 Exempelkommun - insatsnivåer Bakgrundsfakta om kommunen Medlem: 1998 Ursprungsinsats: 0,50 mkr (36 kr/inv) Ränta och återbäring 2012: 0,67 mkr Ränta och återbäring 2013: 1,73 mkr Slutlig nivå i framtiden Invånare: Insats: motsvarande en högsta nivå på exempelvis 800 kr/inv blir 11,31 mkr Läget 2013 Invånare: Insats: 3,06 mkr eller 216:70 kr/inv Insatsökning 8,25 mkr eller 583,33 kr/inv 32

33 Exempelkommun vägar till målet Fortsätt som nu Erhåll årlig återbäring och ränta samt betala in motsvarande belopp som årlig insats till dess 11,31 mkr uppnåtts. Betala in en kompletterande insats så 50 % av den högsta nivån nås Betala in 2,60 mkr nu och betala därefter en årlig insats som notsvarar halva återbäringen och räntan till dess 11,31 mkr nås. Halva återbärings- och räntebeloppet får resultatföras varje år. Betala in en kompletterande insats så 75 % av den högsta nivån nås Betala in 5,42 mkr nu och betala därefter en årlig insats som notsvarar 25% av återbäringen och räntan till dess 11,31 mkr nås. 75 % av återbärings-och räntebeloppet får resultatföras varje år. Betala in en kompletterande insats direkt upp till den högsta nivån Betala in 8,25 mkr nu och betala därefter inte någon mer årlig insats. Hela återbärings-och räntebeloppet får resultatföras varje år. 33

34 Reflektion och samtal (P) Vill och behöver vi en kommungäld för att få konkurrenskraftiga lån och annan finansiell service i framtiden? Nuvarande modell med återbäring/ränta och årliga insatser för kapitaluppbyggnad fick brett stöd från medlemskommunernas ledning. Vissa tjänstemän och bolag är dock negativa. Kommer de nya formerna att bredda acceptansen? Ska andra än medlemmarna få investera i Kommuninvest? Är det rättvist att ge de medlemmar som bidragit mest till kapitaluppbyggnaden lägre pris på lånen? 34

35 MEDLEMSSAMRÅD Omvärlden - hur går det för kommunsektorn? - hur går det för den internationella omvärlden?

36 Resultat treårssnitt (kr/inv) Resultat/låneskuld Kommunkoncern Låneskuld mkr 36

37 Låneskuld/invånare Låneskuld per invånare och kommungrupp

38 Kina offentlig sektors intäkter/kostnader (% av BNP, 2009) Källa: The Economist 38

39 Sverige är bäst i klassen BNP-utveckling * 2014* Sverige Finland Danmark Euro-området USA Japan Spanien Italien Källa: Eurostat 39

40 USA osäkerhetsindex Källa: The Economist 40

41 MEDLEMSSAMRÅD Föreningsstämman 10 april 2014

42 Viktiga stämmoärenden 2014 (P) Stadgeändring om ändrade medlemsinsatser och kapitaliseringsformer. I övrigt normala stämmoärenden. Inte några nya principfrågor 42

43 Hjärtligt välkomna till Kommuninvests Föreningsstämma, 10 april 2014 Årets tema: Sammanhållning för gemensam nytta! 43

44 Tel: Kommuninvest Box Örebro 44

Kapitaluppbyggnaden. Version fyra: 2014-09-26

Kapitaluppbyggnaden. Version fyra: 2014-09-26 Kapitaluppbyggnaden Version fyra: 2014-09-26 Minnen från finanskrisen 2008 www.kommuninvest.se 2 Med syfte att undvika framtida finanskriser har EU ökat trycket på finansbranschen Ökade krav på företagsledning

Läs mer

FÖRENINGSSTÄMMA 2015

FÖRENINGSSTÄMMA 2015 Svenska kommuner och landsting i samverkan 2015-03-30 1 (2) Kommuninvest Ekonomisk förening Medlemmarna FÖRENINGSSTÄMMA 2015 Kallelse Medlemmarna i Kommuninvest ekonomisk förening kallas härmed till ordinarie

Läs mer

Ann-Charlotte Stenkil, Medlemssamråden. uppskattas. De skapar dialog. Nr 1 / 2012 MED KUNSKAP OCH INSPIRATION FRÅN KOMMUNINVEST

Ann-Charlotte Stenkil, Medlemssamråden. uppskattas. De skapar dialog. Nr 1 / 2012 MED KUNSKAP OCH INSPIRATION FRÅN KOMMUNINVEST Nr 1 / 2012 MED KUNSKAP OCH INSPIRATION FRÅN KOMMUNINVEST Medlemssamråden uppskattas. De skapar dialog. Ann-Charlotte Stenkil, ordförande i Kommuninvest ekonomisk förening var en av de förtroendevalda

Läs mer

5 FRÅGOR OM RISKER I UPPLÅNINGEN

5 FRÅGOR OM RISKER I UPPLÅNINGEN EN TIDNING FRÅN KOMMUNINVEST #1 2014 Askersund DÄR ALLT BÖRJADE Kapitaluppbyggnaden SÅ NÅR VI MÅLET Växtkraft SÖDERTÄLJE SATSAR 5 FRÅGOR OM RISKER I UPPLÅNINGEN Skuldexperten KERSTIN HESSIUS ANSER ATT

Läs mer

kommuninvest DEN KOMMUNALA LÅNESKULDEN 2013

kommuninvest DEN KOMMUNALA LÅNESKULDEN 2013 kommuninvest DEN KOMMUNALA LÅNESKULDEN 213 Innehållsförteckning Förord...3 Inledning...4 Avsnitt 1 Sektorns investeringar...5 Kommunernas investeringar...6 Landstingens investeringar...7 Självfinansieringsgrad...

Läs mer

Ks 74 Au 70 Dnr 12/2010-106

Ks 74 Au 70 Dnr 12/2010-106 ARBOGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2010-05-31 Blad 8 Ks 74 Au 70 Dnr 12/2010-106 Kapitaltillskott till Kommuninvest ekonomisk förening Från Kommuninvest ekonomisk förening

Läs mer

Tema: möten. I Japan uppskattar man lågriskemittenter. närvaro. Nr 1 / 2011

Tema: möten. I Japan uppskattar man lågriskemittenter. närvaro. Nr 1 / 2011 kommuninvest 25 år Nr 1 / 2011 M E D K U N S K A P O C H I N S P I R AT I O N F R Å N K O M M U N I N V E S T I Japan uppskattar man lågriskemittenter som ser långsiktigt på sin närvaro Kanichiro Hirata,

Läs mer

kommuninvest DEN KOMMUNALA LÅNESKULDEN

kommuninvest DEN KOMMUNALA LÅNESKULDEN kommuninvest 214 DEN KOMMUNALA LÅNESKULDEN Innehållsförteckning Förord... 3 Inledning... 5 Avsnitt 1 Kommunsektorns investeringar... 6 De totala investeringarna ökade 213... 6 Stadigt ökande investeringsvolymer

Läs mer

kommuninvest ekonomisk förening årsredovisning

kommuninvest ekonomisk förening årsredovisning kommuninvest ekonomisk förening årsredovisning Innehåll Ordförande i Kommuninvest ekonomisk förening:»samarbete med starkt medlemsstöd» 1 Ordförande i Kommuninvest i Sverige AB:»Stabilitet och riskkontroll

Läs mer

Morgondagens arbetskraft

Morgondagens arbetskraft Nr 3 / 2012 MED KUNSKAP OCH INSPIRATION FRÅN KOMMUNINVEST Morgondagens arbetskraft Samtal med Peter Norman, finansmarknadsminister Anette Åkesson, ordförande i valberedningen för Kommuninvest ekonomisk

Läs mer

Samverkan inom den offentliga sektorn

Samverkan inom den offentliga sektorn PM Dnr 2009/469 2009-03-05 Samverkan inom den offentliga sektorn 1. Sammanfattning Riksgälden föreslår att ett utökat samarbete påbörjas inom den offentliga sektorn inom områdena finansiering och upphandling

Läs mer

OBS! Handlingen sparas och medtages till KS och KF! Sammanträdande organ Kommunstyrelsen Tid Onsdagen den 24 februari 2010, kl. 8.

OBS! Handlingen sparas och medtages till KS och KF! Sammanträdande organ Kommunstyrelsen Tid Onsdagen den 24 februari 2010, kl. 8. KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN SAMMANTRÄDESHANDLINGAR TILL KALLELSE Datum 2010-02-15 Sammanträdande organ Kommunstyrelsen Tid Onsdagen den 24 februari 2010, kl. 8.15 Plats KTS-salen, Vita Huset Ärenden till

Läs mer

dialog Ny upphandlingsmodell för kapitalförvaltningstjänster Samtal med Mattias Olsson, finanschef på Landstinget i Jönköpings län.

dialog Ny upphandlingsmodell för kapitalförvaltningstjänster Samtal med Mattias Olsson, finanschef på Landstinget i Jönköpings län. dialog En tidning från Kommuninvest Nr 4 2010 www.kommuninvest.se Mattias Olsson, finanschef Jönköpings läns landsting Ny upphandlingsmodell för kapitalförvaltningstjänster Samtal med Mattias Olsson, finanschef

Läs mer

Datum 2015-03-20 Dnr 1500789

Datum 2015-03-20 Dnr 1500789 Regionstyrelsen Lennart Henricson Finanschef 040-675 36 36 lennart.henricson@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2015-03-20 Dnr 1500789 1 (10) Regionstyrelsen Finansieringsstrategi Ordförandens förslag Regionstyrelsen

Läs mer

KARLSTADS KOMMUN. Ärende 1

KARLSTADS KOMMUN. Ärende 1 KARLSTADS KOMMUN Ärende 1 Dnr KS-2012-206 Dpl01 sid 1 (2) KARLSTADS KOMMUN KOMMUNLEDNINGSKONTORET Ekonomi- och verksamhetsstyrning Tjänsteskrivelse 2012-04-04 Per Björkengren, 054-5401046 per. bjorkengren@karlstad.se

Läs mer

Årsredovisning 2014. Tillsammans äger vi Landshypotek Bank. Landshypotek ekonomisk förening Årsredovisning 2014

Årsredovisning 2014. Tillsammans äger vi Landshypotek Bank. Landshypotek ekonomisk förening Årsredovisning 2014 Årsredovisning 2014 Tillsammans äger vi Landshypotek Bank A Innehåll Tillsammans äger vi Landshypotek Bank 1 Några milstolpar genom historien 2 Ordförande har ordet 3 En egen bank för konkurrenskraftig

Läs mer

Bankernas räntor och utlåning

Bankernas räntor och utlåning Bankernas räntor och utlåning NOVEMBER 212 (KV 3, 212) November 212 Dnr 12-5725 INNEHÅLL SAMMANFATTNING 3 BAKGRUND 4 UTLÅNING, INLÅNING OCH RÄNTOR 6 Utlåning till hushåll och företag 6 Företagens övriga

Läs mer

Beskrivning Nedan lämnas en ärendebeskrivning på förslag av Kommuninvest.

Beskrivning Nedan lämnas en ärendebeskrivning på förslag av Kommuninvest. u~~~~ Bilaga KS 2011/162/1 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING Kommunstyrelsen Kommuninvest - tydligt medlemsansvar Inledning Kommuninvest ekonomisk förening har vid den ordinarie stämman den 7 april 20 Il beslutat

Läs mer

Bankernas räntor och utlåning

Bankernas räntor och utlåning Bankernas räntor och utlåning 17 september 213 (kv2, 213) 17 sept 213 Dnr 13-5747 innehåll Sammanfattning 3 Bakgrund 4 Utlåning, inlåning och räntor 6 Utlåning till hushåll och företag 6 Inlåning från

Läs mer

Innehåll Mål och vision

Innehåll Mål och vision 2009 Innehåll Vi är statens finansförvaltning 1 Riksgäldsdirektören har ordet 2 Viktiga händelser 4 Statens internbank 6 Statsskuldsförvaltning 10 Garantier och krediter 18 Insättningsgaranti och investerarskydd

Läs mer

Förlagslån till Kommuninvest ekonomisk förening. (AU 186) Dnr 2010-KS0141

Förlagslån till Kommuninvest ekonomisk förening. (AU 186) Dnr 2010-KS0141 137 Förlagslån till Kommuninvest ekonomisk förening. (AU 186) Dnr 2010-KS0141 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag Arbetsutskottets förslag Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen

Läs mer

KOMMUNALRÅDET MARIE-LOUISE RÖNNMARK SATTE UMEÅ PÅ KARTAN MED KULTURHUVUDSTADSÅRET

KOMMUNALRÅDET MARIE-LOUISE RÖNNMARK SATTE UMEÅ PÅ KARTAN MED KULTURHUVUDSTADSÅRET EN TIDNING FRÅN KOMMUNINVEST #3 2014 8 Renoveringar MILJONPROGRAMMENS BEHOV ÄR ÖVERSKATTADE POLITIKER I NYA UTMANINGAR Spanien SKULDERNA MINSKAR I KOMMUNERNA Kommunanalys SÅ KREDITVÄRDERAS EN KOMMUN Kulturväxt

Läs mer

Bankernas räntor och utlåning

Bankernas räntor och utlåning Maj 2012 (kv 1, 2012) 24 maj 2012 Dnr 12-5725 innehåll Sammanfattning 3 Bakgrund 4 Utlåning, inlåning och räntor 6 Utlåning till företag och hushåll 6 Inlåning från hushåll 7 Marknads- och utlåningsräntor

Läs mer

dialog Ung företagsamhet en vitamininjektion på föreningsstämman! Nya perspektiv och viktiga beslut på årets stämma Sidan 3

dialog Ung företagsamhet en vitamininjektion på föreningsstämman! Nya perspektiv och viktiga beslut på årets stämma Sidan 3 dialog En tidning från Kommuninvest Nr 2 2010 www.kommuninvest.se Ung företagsamhet en vitamininjektion på föreningsstämman! Sidan 16 Konsthantverk av Mårten Medbo. Av Pernilla Sylwan. Nya perspektiv och

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2003:3 1 (14) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Ram för Stockholms läns landstings samlade upplåning inklusive leasing Föredragande landstingsråd: Ingela Nylund Watz Ärendet Landstingskontorets

Läs mer

LANDSHYPOTEK ÅrSrEDOviSNiNg 2012

LANDSHYPOTEK ÅrSrEDOviSNiNg 2012 LANDSHYPOTEK Årsredovisning 2012 Innehåll Landshypotek 2012 Året i korthet 2 Uppdrag, mål, värderingar och erbjudande 3 Verksamhetsöversikt 4 Landshypotek i sammandrag 5 VD har ordet 6 Landshypotek AB

Läs mer

Risker i det finansiella systemet 2013

Risker i det finansiella systemet 2013 Risker i det finansiella systemet 213 14 november 213 14 november 213 Dnr 13-185 innehåll Förord 3 Sammanfattning 4 Risker för den finansiella stabiliteten 4 Risker för konsumenter 5 Utvecklingen under

Läs mer

SÅ HÄR KAN DU LÅNA... I DEN SOCIALA EKONOMIN

SÅ HÄR KAN DU LÅNA... I DEN SOCIALA EKONOMIN SÅ HÄR KAN DU LÅNA... I DEN SOCIALA EKONOMIN SÅ HÄR KAN DU LÅNA I DEN SOCIALA EKONOMIN Lån- och garanti instrument för den Sociala Ekonomin Idag finns många rapporter som visar på svårigheter att få tillgång

Läs mer

Rapport 2011:21 REGERINGSUPPDRAG. De allmännyttiga bostadsföretagens utveckling och roll på bostadsmarknaden

Rapport 2011:21 REGERINGSUPPDRAG. De allmännyttiga bostadsföretagens utveckling och roll på bostadsmarknaden Rapport 2011:21 REGERINGSUPPDRAG De allmännyttiga bostadsföretagens utveckling och roll på bostadsmarknaden De allmännyttiga bostadsföretagens utveckling och roll på bostadsmarknaden Boverket december

Läs mer

Årsrapport 2014 Landshypotek Årsrapport 2014 a

Årsrapport 2014 Landshypotek Årsrapport 2014 a a Till nytta för näringen och oss medlemmar är ett sammandrag av årsredovisningarna för Bank och Ekonomisk Förening. består av en bank och en ekonomisk förening. Banken driver all operativ verksamhet och

Läs mer