BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN SÖDER TORN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN SÖDER TORN"

Transkript

1 BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN SÖDER TORN Årsredovisning 2013

2 -ll Brf Söder Torn Org nr Arsredovisning Bosta d s rättsföre n i nge n Söder Torn Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1- januari - 31 december lnnehåll Sid Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 5 Balansräkning 6 Noter med redovisningsprinciper 8 och bokslutskommentarer Förva ltn ingsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta lägenheter åt medlemmarna till nyttjande utan begränsning till tiden. Grundfakta om föreningen Bostadsrättsföreningen registrerades Föreningens nuvarande ekonomiska plan registrerades och nuvarande stadgar registrerades2o!3-!2-18 hos Bolagsverket. Föreningen är medlem i samfällighetsföreningen Fatburstrappans samfällighet. Samfälligheten förvaltar gemensamma ytor för Söderhallarna och Bostadsrättsföreningen. Dessa utgörs av en entr6, lastkaj samt lastfar med nerkörningsramp. Fakta om vår fastighet Föreningens fastighet har förvärvats enligt nedan: Fostighetsbeteckning Förvörv Kommun Fatburshöjden Stockholm Fastigheten är upplåten med tomträtt och föreningen innehar sedan tomträtten till fastigheten. N uva ra nde tomträttsavta I gä ler Fastigheten är fullvärdesförsäkrad genom Trygg Hansa. Ansvarsförsäkring ingår för styrelsen. Byggnade rnas uppvä rm n ing ske r med fjä rrvä rme. 1, (r2),' {+"' å

3 Brf Söder Torn Org nr Byggnadsår och ytor Fastigheten bebyggdes 1996-L997 och består av 4 flerbostadshus. Tornet har 25 våningar, Bågen har 6 våningar och Kuberna (2 hus) har 4 våningar. Under Kuberna ligger Rektangeln som bl.a. omfattar kommersiella lokaler. Byggnadernas totalyta är enligt taxeringsbeskedet m2, varav m2 utgör lägenhetsyta och m2 utgör lokalyta. Lägenheter och lokaler Föreningen upplåter 172 lägenheter med bostadsrätt samt 5 lokaler och 68 garageplatser (varav 3 för MC) med hyresrätt. Lägen hetsfördel n i ng för bostad srätter, en ligt lägenhetsfö rteckning: 2 rok 3 rok 4 rok 5 rok 6 rok Det verkliga antalet rum, i respektive lägenhet, har i flera fall förändrats genom byggande/rivning av mellanväggar. I lokalerna bedrivs följande verksamheter: Verksomhet Kontroktetlöpert.o.m. Restaurang Butik O1,3-12-3L Butik Gym 2021, Restaurang Före n i nge n ä r frivil I igt momsregistrerad avseende verksa m hetsloka ler. I fastigheten finns även gemensamhetsanläggningar i form av inomhuspool med relaxavdelning och bastu, gästlägenheter och gemensam festlokal. Föreningen har bredbandsuppkoppling via Riksnet med en hastighet av 100 Mb/s. Föreningen tar hem och vidaresänder TV-kanaler till medlemmarna i egen regi. Tekniska åtgärder under 2013 o Föreningensbokningssystemharmodifierats. o Ett antal läckage i garage och butik har åtgärdats. o Yttre målning av fönsterramar till de kommersiella lokalerna längs Medborgarplatsen och Fatburstrappa n har genomförts. o Markytan vid vändplanen på Västgötagränd har renoverats. o Fasader mot innergården har renoverats. Förvaltning Ekonomisk förvaltning inklusive förandet av lägenhetsförteckning samt teknisk förvaltning har skötts av Einar Mattsson AB. 2 (12)

4 Brf Söder Tom Orq nr Medlemmar Av föreningens I72 medlemslägenheter har under året 14 överlåtits. Under året har styrelsen beviljat 2 nya andrahandsuthyrningar. Föreningen följer Hyresnämndens regler i fråga om samtycke till andrahandsuthyrningar. Uthyrning i andra hand får normalt ske under maximalt L år. överlåtelse- och pantsättningsavgift tas ut enligt stadgar. Överlåtelseavgift betalas av säljare. Styrelsen Styrelsen har haft följande sammansättning: Lars Pehrsson Eva Larsson Bengt Rygge Rune Nilsson Anna-Lena Mclellan Ordförande Vice ordförande Sekreterare Ledamot Ledamot Carl Junback Suppleant 1 Patrik Ståhl Suppleant 2 Greger Holmgren Suppleant 3 Vid kommande ordinarie föreningsstämma löper mandatperioden ut för Bengt Rygge, Anna-Lena McLellan, Carl Junback, Patrik Ståhl, och Greger Holmgren. Styrelsen har under året avhållit 1-3 protokollförda sammanträden. Revisorer Revisor har varit Ingrid Svedin, Hummelkläppen i Stockholm AB, och stämmovald lekmannarevisor har varit Johan Elmquist. Valberedning I valberedningen har ingått per-åke Blanckert (sammankallande), Björn Fredriksson och Agneta Yngve. Stämmor Ord inarie föreningsstämma hölls 2OI3-O4-17. Extra fö ren i ngsstä m mo r höl ls L-12 samt Väsentliga händelser o Nytt avtal som gäller till och med 2016 har träffats med Reitan avseende lokalerna för 7-Eleven. e Ett kvalitetsledningssystem har införts och en första revision har genomförts. o Nya stadgar registrerades hos Bolagsverket (r2l 4."'.1,.$

5 Brf Söder Torn Org nr Nyckeltal (i tkr resp. kr) Ot2 2OtL OO7 Nettoomsättning , , 25 4O ,8L Resultat efter finansiella poster ,278 Årsavgift kr/kvm bostadsrättsyta 97O O 97L 97O Lån krlkvm bostadsrättsyta Värmekostnad krlkvm totalyta L22 L Ekonomi r För att skapa förutsättningar för frivilliga individuella kapitaltillskott har: - ett omfattande utredningsarbete gjorts för att klargöra förutsättningarna - två informationsmöten för medlemmarna genomförts - två extra föreningsstämmor genomförts för att möjliggöra erforderlig stadgeändring - två lån lagts om till kort bindningstid - uppdrag getts till förvaltaren, att anpassa de administrativa stödsystemen och rutinerna, så att föreningens krav inför implementeringen av beslutet om frivilliga kapitaltillskott uppfylls.. Årets resultat, på 0,8 Mkr, motsvarar den långsiktiga målsättningen med ett årligt överskott på 0,5-1,5 Mkr. Utblickar mot 2014 o Styrelsen planerar att komma med ett erbjudande till medlemmarna att göra ett frivilligt kapitaltillskott när de erforderliga administrativa förutsättningarna föreligger. o Under året planeras att lån med bunden ränta och slutförfallodag under placeras med kortbunden ränta. o De tekniska åtgärder som enligt underhållsplanen ska genomföras avser: - renovering av fasader mot Medborgarplatsen och Fatburstrappan - fortsatt yttre målning av dörrar och fönster i markplan - renovering av markytan på Västgötagränd närmast Fatburstrappan. o Föreningen avser att ställa upp kärl för hämtning av matavfall. Dispositionsförslag Förslag till behandling av ansamlad vinst. Föreningsstämman har att ta ställning till följande (kr): Ansamlad vinst från föregående år ,38 Ärets resultat ,56 Reservering till fond för yttre ,00 underhåll Summa 12OO78O,94 Styrelsen föreslår att den ansamlade vinsten, kr ,94, överförs i ny räkning. Beträffande föreningens resultat och ställning i övrigt hänvisas till följande resultat- och balansräkning med noter. 4 (L2)

6 Brf Söder Torn Orq nr Resultaträkning Belopp i kr Not L Nettoomsättning Bruttoresu ltat s , Rörelsens kostnader D riftskostna der U nderhåll Avskrivningar Rörelseresu ltat -1, , L L LLg , Resultat från finonsiello poster Ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Resultat efter finansiella poster Resultat före skatt Omräkning slutlig skatt 2009 och 20L0 Årets resultat L s (12)

7 Brf Söder Torn Org nr Balansräkning Belopp i kr Not TILLGANGAR An äggn i ngsti I lgå nga r I m mate rie I la a n Iögg ningsti llgån gar I m materiel la a n läggningstil lgångar M ate rie I I a o n I äg g n i n gsti I I g å ng q r Byggnad Maskiner och inventarier Su m ma an läggningstillgångar L Ar s r r r Omsättn i ngsti I lgå nga r Ko rtfrist i g o fo rd ri n g q r Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter r L , r Ksssa och bqnk Su mma omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR r r L 6 (Lzl r,:

8 Brf Söder Torn Org nr Balansräkning Belopp i kr Not 201" L EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Bundet eget kapitol Insatser U pplåtelseavgifter Fond för yttre underhåll Fritt eget kopitol Balanserat resu ltat Årets resu ltat Summa eget kapital Långfristigo skulder Checkräkningskred it Skulder till kreditinstitut Kortfristigo skulder Skulder till kreditinstitut Leverantörsku lder Skattesku lder övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 1,! T2 13 1, A r L782 L r s r , r7a 2L1, ,52 ro927l r r r 620 r r9 24L 1,2 5r s L Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser Belopp i kr i 1 Psnter och sakerheter för egna skulder Ställda panter för fastighetslån Summa Ansvarsförbindelser Ansva rsförbinde lse r lnga I nga 7 (r2) 'o\ i

9 Brf Söder Torn Org nr Redovisningsprinciper och bokslutskommentarer Belopp i kr om inget annat onges Allmänna redovisningsprinciper Årsredovisningen har upprättats i enligt med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. I de fall det saknas ett allmänt råd från Bokföringsnämnden har i förekommande fall vägledning hämtats från Redovisningsrådets rekommendationer. Värderingsprinciper m m Om inte annat framgår är principerna oförändrade ijämförelse med föregående år. Anlägg n i ngsti I Igå n ga r Materiella anläggningstillgångar värderas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade avskrivningar Avskrivningar sker systematiskt över den bedömda nyttjandetiden enligt följande: An Iö gg ni ngsti I lgå nga r I m materiella tillgångar Byggnad Ombyggnad H issa r Ru lltra ppor Byggnadsinventa rier Maskiner lnventa rier Fordringor Upptas till det belopp som, efter individuell bedömning, beräknas inflyta. Re dov is ni n g av i ntö kte r Hyres- och avgiftsintäkter aviseras i förskott. De periodiseras därför så att endast den del som belöper på perioden redovisas som intäkter. Redovisning ov reporationer och underhåll Från 2011 redovisas planerat felavhjälpande som underhåll. övrigt utgör reparationer. Fond lör yttre underhåll Avsättning till och uttag ur fonden görs i enlighet med föreningens stadgar och redovisas efter bokföringsnämndens allmänna råd. Redovisning av medel reserverade för framtida underhållet i bostadsrättsföreningar. övriga tillgångor och skulder övriga tillgångar och skulder har värderats till anskaffningsvärde med hänsyn taget till befarade förluster om ej annat anges i not nedan. Skott LO,Oy" 0,syo 0,sYo-!O,)Yo 4,Ayo 6,7yo ra,oyo 5,0%o-10,0%o 33,3Yo,!0,0Yo Enligt en ny dom i Högsta Förvaltningsdomstolen den 29 december 2010 ska bostadsrättsföreningars ränteintäkter som är hänförliga till fastigheten vara skattefria. Om det förekommer verksamheter som inte avser fastighetsförvaltning sker beskattning med 22 procent. 8 (12)

10 Bd Söder Torn Oro nr Noter Not 1 Nettoomsättning Årsavgifter Hyror Övriga intäkter Summa Not 2 Driftskostnader Fastighets- och hisskötsel, städ ning Repa ration er EI Fjä rrvä rme Vatten Sophä mtning Försä kringsp rem ier Fastigh etss katt Tomträttsavgäld Övriga fastigh etskostn ad er Kabel-TV Styrelsearvoden Sociala avgifter Revisionsa rvoden Förva ltn ingsa rvode Övriga externa tjänster Ovriga d riftskostna der 201i AB-L L L- 20L3-L r s r r r 78r , L L s r s r r 4r , r Br L 43r 280 8s4 171, 200 3s r a Not 3 Ränteintäkter och liknande resultatposter Rä nteintä kter 201i " 2A12-Or A12-01"-01" s 888 Not 4 Räntekostnader och liknande resultatposter Räntekostnader till kreditinstitut övriga räntekostnader 20L TT T L5 7A Not 5 lmmateriella anläggningstillgångar Egen lokal I ngående avskrivn i nga r Årets avskrivning r L j s e (L2) J\ i

11 Bf Söder Torn Org nr Not 6 Byggnader, markanläggning och mark Ackumulerade onskoffningsvörden vid årets börjon : - Byggnad - Ombyggnad Årets a nskaffning ombyggnad Årets a nskaffn ing byggnadsi nventarier Pågående arbeten s Ackumulerade avskrivningar enligt plan : Vid årets början J u ste ringspost Årets avskrivning enligt plan Redovisat värde vid årets slut Taxeringsvärde Byggnader Mark -24 s76 3rA -2 8s r I L r s L Bostäd e r Lokaler Not 7 Maskiner och inventarier Acku m u le rod e o nskoffn i ng svö rd e n Vid årets början Ärets nya nskaffn ing L L 910 I ngåend e avskrivni nga r J u steringspost Årets avskrivningar Redovisat värde vid årets slut L r -! s L Not 8 övriga fordrin gar Skattekonto Övriga fordringar Not 9 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter , L43 9s " " L s ! Försäkringsprem ie Riksnet Bred ba nd Tomträttsavgäld Skadeersättningar Vattenförbru kning 7-Eleven Övr!gt 10 ( L2) s9 400 L L s L43

12 Brf Söder Torn Oro nr Not 10 Kassa och bank Kassa Plu sg irot 20L3-L2-3 L L ss Not 11 Eget kapital Belopp vid årets i ngå ng Disposition enligt stä m mobeslut Årets förändring Bundet eget kopitol Insatser Belopp vid årets utgång 46 9A7 000 U pplåtelseavgifter Fond för s Fritt eget kapital yttre underhåll resultat Balanserat r Årets resu ltat Summa L37 28L782 Not 12 Checkräkningskredit Beviljad kreditlimit, Handelsbanken Outnyttjad del Utnyttjat kred itbelopp _ _ r Not 13 Skulder till kreditinstitut, långfristiga Långivore Konvertering /sl utbeta I ni n g Stadshypotek Stadshypotek Stadshypotek 2A Stadshypotek Stadshypotek Stadshypotek A4-30 Stadshypotek 2A Stadshypotek Kortfristig del av långsiktig skuld Rö nto 3,52yo 3,60yo 2,53Yo kortbundet 2,55Yo kortbundet 3,73yo 3,50% 2,53Yo kortbundet 4,92yo Sku ld be lo pp 2013-L Skuldbelopp 20L r s L Not 14 övriga skulder Depositioner Moms Obskonto hyror sls 2rr Lr ( Lzl 'l "1 I

13 ,f Brf Söder Torn Org nr Not 15 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Förutbetalda hyror och avgifter Förutbeta lda hyror Axfood Rä ntekostnader Reparationskostnader Styrelsea rvoden Övriga arvoden Sociala kostnader Revisio nsa rvode Tag-modul i bokningssystem övrigt L2-31 L L s s L T L52 s U nderskrifter Stockholm i :i t, 't I./t i,"rt{l,{-;/;'.{ / l'"j -./-u La rs Pe h rsso n Ordföra nde \ l*,.;o t" ") i - rr' ' Bengt Rygge I i'r./4.r'\- rt t, t'.)/i/'7 *'* i t,, rt; L t i,i r'\, I i-{ r /"1{' t, L, I t \-// Eva L-a rsso n,f ') I ; t' T. \j--*i Rune N f.' i/ I i\ t', ".,t".,lr' L,'/ i -'.n / r'l / "}("u L/' t.,, j r\, i t \. ;, L i,l\,r- *\',\' t\\ t Anna-Lena McLellan Vår revisionsberättelse har lämnats 20L4-O3-18,"'f /t.!/, ; -L {ft' rui t' 'I u' r ;'! Inger Svedin Au kto rise ra d revrso r,',, 't. #ri!'*-, I Stämmovald revisor L2 (r2l

14 (2) Revisionsbe råttelse Till föreningsstämman i Bostadsrättsftireningen Söder Torn Org.nr Rapport om årsredovisningen Vi har utfört en revision av årsredovisningen fcir Bostadsrättsföreningen Söder Torn for räkenskapsåret Styrelsens ansvar för årsredovis ningen Det är styrelsen som har ansvaret för att upprätta en årsredovisning som ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen och for den interna kontroll som styrelsen bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Revisorns onsvar Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen på grundval av vår revision. Vi har utfört revisionen enligt lnternational Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige. Dessa standarder kräver att vi foljer yrkesetiska krav samt planerar och utför revisionen för att uppnå rimlig säkerhet att årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta revisionsbevis om belopp och annan information i årsredovisningen. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat genom att bedöma riskerna for väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevanta för hur floreningen upprättar årsredovisningen for att ge en rättvisande bild i syfte att utforma granskningsåtgärder som är ändamåtsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i fcireningens interna kontroll. En revision innefattar också en utvärdering av ändamålsenligheten i de redovisningsprinciper som har använts och av rimligheten i styrelsens uppskattningar i redovisningen, liksom en uwärdering av den övergripande presentationen i årsredovisningen. Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. Uttalanden Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av föreningens finansiella ställning per den och av dess finansiella resultat for året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är forenlig med årsredovisningens övriga delar. Vi titlstyrker därfor att föreningsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för föreningen. Bostadsrättsföreningen Söder Torn, Org.nr

15 Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfort en revision av förslaget till dispositioner beträffande foreningens vinst eller florlust samt styrelsens förvaltning for Bostadsrättsföreningen Söder Torn for räkenskapsåret Styrelsens snsvar Det är styrelsen som har ansvaret for förslaget till dispositioner beträffande foreningens vinst eller förlust, och det är styrelsen som har ansvaret for förvaltningen enligt lagen om ekonomiska foreningar. 2 (2) Revisorns ansvar Vårt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala oss om forslaget till dispositioner beträffande föreningens vinst eller förlust och om forvaltningen på grundval av vår revision. Vi har utfort revisionen enligt god revisionssed i Sveriee. Som underlag for vårt uttalande om styrelsens förslag till dispositioner beträffande föreningens vinst eller förlust har vi granskat om förslaget är förenligt med lagen om ekonomiska föreningar. Som underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi utöver vår revision av årsredovisningen granskat väsentliga beslut, åtgärder och ltirhållanden i föreningen for att kunna bedöma om någon styrelseledamot är ersättningsskyldig mot fiireningen. Vi har även granskat om någon styrelseledamot på annat sätt har handlat i strid med lagen om ekonomiska Iöreningar, årsredovisningslagen eller foreningens stadgar. Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund for våra uttalanden. Uttalanden Vi tillstyrker att foreningsstämman disponerar vinsten enligt forslaget i forvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet for räkenskapsåret. Stockholm I 8 ti 'l '!,1 i' l - / './' '..''-;'t' a;' io i, L i \"i,.'r!' (! f"!r,to{ L-,t r-/ t t./, r-\ Ingrid Svedin Auktoriserad revisor,,"'{ffi.,---å { Johan Effi;yjst Stämmovald revisor Bostadsrättsforeningen Söder'Iorn, Org. nr

Brf Kirunahus nr 5. Årsredovisning för 797300-0560. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning:

Brf Kirunahus nr 5. Årsredovisning för 797300-0560. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Kirunahus nr 5 Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

ct- Brf Hököpinge Bitsockret Årsredovisning för 769609-9352 Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning

ct- Brf Hököpinge Bitsockret Årsredovisning för 769609-9352 Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning Årsredovisning för Brf Hököpinge Bitsockret 769609-9352 Räkenskapsåret 2013-01-01 - Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ansvarsförbindelser och ställda säkerheter

Läs mer

Brf Fyndet 10. Årsredovisning för 769611-0563. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Sida. Innehållsförteckning

Brf Fyndet 10. Årsredovisning för 769611-0563. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Sida. Innehållsförteckning Årsredovisning för Brf Fyndet 10 Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ansvarsförbindelser och ställda säkerheter Noter och redovisningsprinciper

Läs mer

Brf Ekot 1. Årsredovisning för 769621-4720. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning

Brf Ekot 1. Årsredovisning för 769621-4720. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning Årsredovisning för Brf Ekot 1 Räkenskapsåret 2013-01-01 - Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ansvarsförbindelser och ställda säkerheter Noter och redovisningsprinciper

Läs mer

rsr Brf Trädgårdsgatan 12

rsr Brf Trädgårdsgatan 12 rsr Brf Trädgårdsgatan 12 o Arsredovisning 1(9) Brf Trädgårdsgatan 12 Org.nr 769606-0461 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012. Fastigheten Förvaltningsberättelse

Läs mer

Brf Utanverket 4. Årsredovisning för 769610-8450. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Sida. Innehållsförteckning

Brf Utanverket 4. Årsredovisning för 769610-8450. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Sida. Innehållsförteckning Årsredovisning för Brf Utanverket 4 Räkenskapsåret 2013-01-01 - Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ansvarsförbindelser och ställda säkerheter Noter och redovisningsprinciper

Läs mer

r4j D D .sbc - BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄI 1 ELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING

r4j D D .sbc - BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄI 1 ELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING BACKEN 1 LULEÅ r4j Bostadsrättsföreningen LO D D MEDLEMMAR FÖRENINGSSTÄMMA L1 (D FÖRVALTNINGSBERÄI 1 ELSE INTÄKTER KOSTNADER REVISION STYRELSE RESULTATRÄKNING BOKSLUT AVGIFT UNDERHÅLLSPLAN v - BALANSRÄKNING

Läs mer

ÅRSREDOVISNING BRF FAGELBRO 6

ÅRSREDOVISNING BRF FAGELBRO 6 ÅRSREDOVISNING BRF FAGELBRO 6 Org nr 716420-0326 för räkenskapsåret 2011 Föreningens ordinarie föreningsstämma kommer att avhållas fredagen den 29 juni 2012 kl 19. BrfFågelbro 6 Org nr 716420-0326 l Styrelsen

Läs mer

Årsredovisning. Berghällen 10. Verksamheten. Bosta dsrättsf ören in gen. . lnga större underhåll är planerade de närmaste åren.

Årsredovisning. Berghällen 10. Verksamheten. Bosta dsrättsf ören in gen. . lnga större underhåll är planerade de närmaste åren. Brf Berghållen '1 76966-534 Årsredovisning Bosta dsrättsf ören in gen Berghällen 1 Styrelsen får hårmed avge årsredovisning för råkenskapsåret 1 januari - 31 december 214. Förva ltn i n gsberättelse Verksamheten

Läs mer

Årsredovisning. Brf Grusgropen

Årsredovisning. Brf Grusgropen ---- Årsredovisning rör Brf Grusgropen 769613-4001 Räkenskapsåret 2012 1(13) Styrelsen för Brf Grusgropen rar härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Årsredovisningen är upprättad i svenska

Läs mer

BRF HUGIN. Org.nr 769613-5693 ÅRSREDOVISNING

BRF HUGIN. Org.nr 769613-5693 ÅRSREDOVISNING BRF HUGIN ÅRSREDOVISNING 214 Sida 1av1 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 214. Belopp anges i kronor om inget annat anges. Uppgift inom parentes avser föregående

Läs mer

Årsredovisning. Styrelsen för HSB Brf Vilunda i Upplands Väsby. Org.nr: 714800-2087

Årsredovisning. Styrelsen för HSB Brf Vilunda i Upplands Väsby. Org.nr: 714800-2087 Årsredovisning Styrelsen för HSB Brf Vilunda i Upplands Väsby Org.nr: 714800-2087 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 org.nr 714800-2087

Läs mer

Årsredovisning BRF RESOLUTIONEN

Årsredovisning BRF RESOLUTIONEN Årsredovisning for BRF RESOLUTIONEN 716416-3284 Räkenskapsåret 2012 BRF RESOLUTIONEN 716416-3284 Styrelsen för BRF RESOLUTIONEN får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Brf Valkyrian 9

Årsredovisning. Brf Valkyrian 9 Årsredovisning för Brf Valkyrian 9 769604-0 174 Räkenskapsåret 2014 Brf Valkyrian 9 2(15) Qrg.nr 769604-0174 Styrelsen fdr Brf Valkyrian 9 far härmed avge årsredovisning fdr räkenskapsåret 2014. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovsn ng. Styrelsen för Brf Sätra Ang. får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2013-01-01 - 2013-12-31

Årsredovsn ng. Styrelsen för Brf Sätra Ang. får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2013-01-01 - 2013-12-31 Årsredovsn ng Styrelsen för Brf Sätra Ang Org.nr: 716418-6442 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Brf Sätra Äng Org.nr 716418-6442 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(16) BRF Lerberg Nr 1 Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 8 - balansräkning 10 - noter 12

Läs mer

Årsredovisning. Styrelsen för HSB Brf Sjöberg i Sollentuna. Org.nr: 714800-2798

Årsredovisning. Styrelsen för HSB Brf Sjöberg i Sollentuna. Org.nr: 714800-2798 Årsredovisning Styrelsen för HSB Brf Sjöberg i Sollentuna Org.nr: 714800-2798 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 org.nr 714800-2798 Förvaltningsberättelse

Läs mer

HSB BRF RÖDA KVARN I SOLNA

HSB BRF RÖDA KVARN I SOLNA HSB BRF RÖDA KVARN I SOLNA ÅRSRedoviSning 213 Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det? I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tjänar pengar på ditt boende. Årsavgiften (=

Läs mer

Bostadsrättsförening

Bostadsrättsförening S;~!~~~ Org.nr. 757203-0992 Bostadsrättsförening 0 Arsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31 Sid 1-5 Sid 6 Sid 7-8 Sid 9-13 Sid 13 Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Tilläggsupplysningar/noter

Läs mer

Årsredovisning 2014. för. Brf Uppsalahus 27 ~ VI\M/\

Årsredovisning 2014. för. Brf Uppsalahus 27 ~ VI\M/\ Årsredovisning 2014 för Brf Uppsalahus 27 ~ VI\M/\ Ordlista '-...-,/ '-...-,/ '-...-,/ '-...-,/ Anläggningstillgångar Avskrivningar Balansräkning F örvaltningsberättelse Inre reparationsfond Inre underhåll

Läs mer

Årsredovisning. Brf Paradsängen

Årsredovisning. Brf Paradsängen Årsredovisning för Brf Paradsängen Räkenskapsåret 2012 Brf Paradsängen 1(13) Styrelsen för BrfParadstingen. Stockholms kommun, f~r härmed avge årsredovisn ing för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. ftir. Brf Ekudden I 769606-3119. Räkenskapsåret. 20t3

Årsredovisning. ftir. Brf Ekudden I 769606-3119. Räkenskapsåret. 20t3 Årsredovisning ftir Brf Ekudden I 769606-3119 Räkenskapsåret 20t3 Brf Ekudden 1 1 (10) Styrelsen fiir Brf Ekudden I får härmed avge årsredovisning ftr räkenskapsåret 2013. Förvaltn in gsberättelse Allmänt

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Utkiken 20 769604-4978

Bostadsrättsföreningen Utkiken 20 769604-4978 Arsredovisning för Bostadsrättsföreningen Utkiken 20 Räkenskapsåret 2010-01-01 - Bostadsrättsföreningen Utkiken 20 Förva ltn i n gsberätte lse Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 1 (8) Styrelsen för Brf Stenslottet får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningens ändamål är att främja medlemmarnas ekonomiska intresse genom att

Läs mer

Org nr 702001-8847 ÅRSREDOVISNING

Org nr 702001-8847 ÅRSREDOVISNING Org nr 702001-8847 ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2014 Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det? I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tjänar pengar på ditt boende. Årsavgiften

Läs mer

Bostadsrättsföreningen. HSB Nordvästra Skåne

Bostadsrättsföreningen. HSB Nordvästra Skåne Bostadsrättsföreningen En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening (juridisk person = företag) som ägs av föreningens medlemmar/bostadsrättshavare. Som bostadsrättshavare äger du dessutom rätten att

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Ramlösagården. i Helsingborg

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Ramlösagården. i Helsingborg ÅRSREDOVISNING 2014 HSB Bostadsrättsförening Ramlösagården i Helsingborg Bostadsrättsföreningen En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening (juridisk person = företag) som ägs av föreningens medlemmar/bostadsrättshavare.

Läs mer

HSB BRF LISEBERG ÅRSRedoviSning 2014

HSB BRF LISEBERG ÅRSRedoviSning 2014 HSB BRF LISEBERG ÅRSRedoviSning 214 Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det? I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tjänar pengar på ditt boende. Årsavgiften (= månadsavgiften,

Läs mer

Årsredovisning. Fastighetsbeteckning Förvärv Fredensborg 4 2007. Bosta ds rättsfören i n ge n. Förva ltn i n gsberättelse.

Årsredovisning. Fastighetsbeteckning Förvärv Fredensborg 4 2007. Bosta ds rättsfören i n ge n. Förva ltn i n gsberättelse. 76961 5-1 3 Årsredovisning Bosta ds rättsfören i n ge n G uldborgen S relsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 3i december 21. Förva ltn i n gsberättelse Föreningens ändamål

Läs mer

Org.nr. 897001-1154. Årsredovisning. för. Stiftelsen Haparandabostäder 897001-1154. Räkenskapsåret

Org.nr. 897001-1154. Årsredovisning. för. Stiftelsen Haparandabostäder 897001-1154. Räkenskapsåret Årsredovisning för Stiftelsen Haparandabostäder 897001-1154 Räkenskapsåret 2013 1 1 Styrelsen för Stiftelsen Haparandabostäder f$ rhärmed avge $rsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer