Styrelsen för BRF Killingen 31 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Styrelsen för BRF Killingen 31 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006."

Transkript

1 BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN KILLINGEN 31 Årsredovisning 2006 Styrelsen för BRF Killingen 31 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Föreningens registrerades den 5/ Föreningen äger och förvaltar fastigheten Killingen 31 på Sveavägen 122 i Stockholm. Fastigheten uppfördes 1931 och totalrenoverades Huset består av 33 lägenheter varav en är upplåten med hyresrätt (2:a på 72 kvm). Föreningen upplåter också tre lokaler med hyresrätt. Fastigheten har en total bostadsyta om ca kvm, lokaler ca 584 kvm (exkl garageytor), totalt ca kvm. Styrelse Styrelsen som valdes vid stämma : Robert Holender Martin Isacson Fredrik Marklund Johan Moeschlin Björn Nilsson Madeleine Skaarnes Ric Sällsten suppleant Erica Bogren suppleant Martin Isacson flyttade från föreningen i oktober, Erica Bogren ersatte honom då som. Styrelsen har under perioden haft fem protokollförda möten. Revisor Föreningens revisor har varit Ulf Järlebro, auktoriserad revisor på BDO. Lägenhetsöverlåtelser Under perioden har sju överlåtelser ägt rum. Inga andrahandsuthyrningar har beviljats. Styrelsens policy för andrahandsuthyrningar är att följa bostadsrättslagen. Förslag till vinstdisposition Styrelsen föreslår att den ansamlade vinsten: Balanserat resultat: Avsatt till yttre fond Ianspråktaget av yttre fond Årets resultat: kr kr kr kr kr balanseras i ny räkning

2 Förvaltningsberättelse Föreningens ekonomi har förbättrades ytterligare under 2006 då låga räntor minskat finansieringskostnaderna. Lagerlokalen i källaren om 90 kvm hyrdes ut under året vilket ökat intäkterna. Årsavgifterna sänktes med tio procent det fjärde kvartalet 2005 och har behållits oförändrade under Då prognosen för föreningens ekonomi är fortsatt mycket god har beslutade styrelsen under hösten om ytterligare avgiftssänkningar med 21 procent från 1 januari Fastigheten är i mycket god kondition, under våren målades trapphuset om. Detta var den enda större reparationen under året. Under 2007 planeras spolning av stammar, en upprustning och försköning av gården och utbyte av porten mot gatan och mot gården. Något övrigt större underhåll är inte planerat för de nästkommande åren. Föreningens lån har under året löpt med kort bindningstid då räntorna har förväntats ligga kvar på låga nivåer. Styrelsens arbete har under året varit fortsatt koncentrerat på att förbättra trivseln i fastigheten.

3 RESULTATRÄKNING Not NETTOOMSÄTTNING 1 2,036,960 1,860,544 Fastighetens kostnader Drift 2-806, ,758 Underhåll 3-156,909-24,178 Fastighetsskatt - 129, ,690 Avskrivningar 1,6,7-164, ,561 RÖRELSERESULTAT 779, ,357 Resultat från finansiella poster Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 4 13,157 5,312 Räntekostnader och liknande resultatposter 5-491, ,874 RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER 300, ,795 Skatt - 137, ,077 ÅRETS RESULTAT 163, ,718 9

4 BALANSRÄKNING Not 12/31/ /31/2005 TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark ,397,453 39,558,936 Inventarier 7 20,491 23,052 S:a anläggningstillgångar 39,417,944 39,581,988 Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Övriga fordringar 8 127, ,836 Hyror/avgifter - - Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 9 21,998 16, , ,405 Kassa och bank 10 1,251,074 1,369,280 S:a omsättningstillgångar 1,400,542 1,545,685 SUMMA TILLGÅNGAR 40,818,486 41,127,673 EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER Eget kapital 11 Bundet eget kapital Insatser 20,517,916 20,517,916 Upplåtelseavgifter 1,384,710 1,384,710 Fond för yttre underhåll , ,817 22,307,491 22,367,443 Fritt eget kapital Balanserat resultat 151,772-65,898 Årets resultat 163, ,718 S:a fritt eget kapital 315,091 91,820 S:a eget kapital 22,622,582 22,459,263 Långfristiga skulder Skulder till kreditinstitut 13 17,601,000 18,101,000 Kortfristiga skulder Kortfristig del av långsfristig skuld - - Leverantörsskulder 24,943 47,929 Skatteskulder 399, ,765 Övriga skulder 14 39,785 21,385 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter , , , ,410 S:a skulder 18,195,904 18,668,410 SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 40,818,486 41,127,673 POSTER INOM LINJEN Ställda säkerheter 18,500,000 18,500,000 Ansvarsförbindelser Inga Inga Uttagna pantbrev i eget förvar 4,000,000 4,000,

5 Redovisnings- och värderingsprinciper Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. Om inte annat framgår är principerna oförändrade i jämförelse med föregående år. Inäktsredovisning Hyres- och avgiftsintäkter aviseras i förskott. De periodiseras därför så att endast den del som belöper på perioden redovisas som intäkter Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar värderas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade avskrivningar. Avskrivningar sker enligt en progressiv plan. Fr o m 2006 Tidigare år Byggnad 0.56% 0.50% Inventarier 10.00% 10.00% Fordringar Upptas till det belopp, som efter individuell bedömning beräknas inflyta Fond för yttre underhåll Avsättning till och uttag ur fonden görs i enlighet med föreningens stadgar och redovisas efter bokföringsnämndens allmänna råd "BFNAR 2003:4 Redovisning av medel reserverade för framtida underhållet i bostadsrättsföreningar" Övriga tillgångar och skulder Övriga tillgångar och skulder har värderats till anskaffningsvärde med hänsyn taget till befarade förluster om ej annat anges i not nedan. Skatt Bostadsrättsföreningen är ett äkta bostadsföretag och det innebär att inkomstskatten beräknas schablonmässigt. Finansierings-/kassaflödesanalys I årsredovisningen ingår en finansierings-/kassaflödesanalys då nettovärdet av tillgångarna i föreningen enligt balansräkningen för de två senaste räkenskapsåren överstiger gränsbelopp motsvarande 1000 prisbasbelopp Noter 12/31/ /31/ Nettoomsättning Årsavgifter 825, ,372 Hyror bostäder 77,280 76,542 Hyror lokaler 1,023, ,180 Hyror garage & p-platser 110, ,450 Övriga intäkter ,036,960 1,860,544 2 Drift Fastighetsskötsel,hisskötsel och städning 107,542 83,385 Reparationer 106,340 56,987 El 92,854 81,785 Uppvärmning 265, ,074 Vatten 22,938 37,874 Sophämtning 44,331 36,590 Försäkringspremier 20,197 19,460 Styrelsearvoden 20,442 31,864 Revisionsarvoden 15,660 13,480 Förvaltningsarvoden 85,720 68,497 Övriga fastighetskostnader 25,546 27,277 Juridiskt arvode 0 11, , ,758 4

6 Noter 12/31/ /31/ Underhåll Målning trapphus 155,447 0 Div underhåll 1,462 24, ,909 24,178 4 Övriga ränteintäkter och likn. resultatposter Ränteintäkter, bank 13,157 3,789 Ränteintäkter, skattekontot 0 1,523 13,157 5,312 5 Räntekostnader och liknande resultatposter Räntekostnader 491, ,756 Räntekostnader, skattekontot 553 8, , ,874 Materiella anläggningstillgångar 6 Byggnader och mark Ingående anskaffningsvärde, byggnad 29,881,193 29,881,193 Ingående avskrivningar -782, ,757 Årets avskrivningar -161, ,000 Utgående ackumulerade avskrivningar -944, ,757 Bokfört värde, byggnad 28,936,953 29,098,436 Ing anskaffningsvärde mark 10,460,500 10,460,500 Bokfört värde 39,397,453 39,558,936 Taxeringsvärde Byggnader 20,200,000 20,200,000 Mark 12,119,000 12,119,000 32,319,000 32,319,000 7 Inventarier Tvättmaskin 25,613 Årets anskaffning, tvättmaskin 0 25,613 Ingående avskrivning -2,561 0 Årets avskrivning -2,561-2,561 Utgående restvärde 20,491 23,052 8 Övriga kortfristiga fordringar Skattekonto 127, ,024 Moms 0 33, , ,836 9 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Försäkringspremie 15,694 14,965 Svea Ekomomi Fastighetsägarna 4,387 0 Kabel.-TV 1,775 1,604 21,998 16,569 5

7 Noter 12/31/ /31/ Kassa och bank Kassa Föreningssparbanken 518, ,529 Avräkningskonto, Fasto AB 733, ,200 1,251,074 1,369, Förändringar av eget kapital Bundet eget kapital Fritt eget kapital Insatser Upplåtelse Yttre Balanserat Årets avgifter fond resultat resultat Summa Belopp vid årets ingång 20,517,916 1,384, ,817-65, ,718 22,459,263 Disposition enl. stämmobeslut 157, ,718 0 Årets resultat -59,952 59, , ,319 Belopp vid årets utgång 20,517,916 1,384, , , ,319 22,622,582 Förändring av eget kapital 163, Fond för yttre underhåll Belopp vid årets ingång 464, ,038 Årets uttag -156,909-24,178 Årets avsättning 96,957 96,957 Belopp vid årets utgång 404, , Skulder till kreditinstitut Konvertering Ränta Andel Skuldbelopp Amort Skuldbelopp Långivare Slutbetalning år 2006 år 2005 Spintab Rörligt Rörlig 3 mån 51% 9,000, ,000,000 Spintab Rörligt Rörlig 3 mån 49% 8,601, ,000 9,101, % 17,601, ,000 18,101,000 - Kortfristig del av långfristig skuld 0 18,101, Övriga skulder Arbetsgivaravg o källskatt 2,428 7,807 Moms 37,357 13,578 39,785 21,385 6

8 Noter 12/31/ /31/ Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Förutbetalda hyror/avgifter 56, ,600 Revisionsarvode 14,500 13,000 El 10,082 8,246 Fastighetsägarna 9,914 10,835 Värme 28,640 31,949 Björn Persson Plåtslageri AB 0 4,166 Klara Förvaltning 0 10,533 Räntor 11,310 15, , ,331 STOCKHOLM Johan Moeschlin/ordförande Robert Holender Björn Nilsson.... Madeleine Skaarnäs Fredrik Marklund Martin Isacsson Vår revisionsberättelse har lämnats den BDO Nordic Stockholm Registrerat revisionsbolag Ulf Järlebro 7

9

Årsredovisning. för. räkenskapsåret 2013-01-01 2013-12-31

Årsredovisning. för. räkenskapsåret 2013-01-01 2013-12-31 Org nr. 76967-6178 Årsredovisning för räkenskapsåret 213-1-1 213-12-31 Sid 1-3 Sid 4 Sid 5-6 Sid 7-9 Sid 1 Förvaltningsberättelse Resultaträkning Baiansräkning Tilläggsupplysningar Underskrifter Sid 1

Läs mer

Årsredovisning 2014 HEMFJÄLLSBYN. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014 HEMFJÄLLSBYN. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen HEMFJÄLLSBYN

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012. HSB Brf Päronet i Lund Org nr 716406-8780

ÅRSREDOVISNING 2012. HSB Brf Päronet i Lund Org nr 716406-8780 ÅRSREDOVISNING 2012 HSB Brf Päronet i Lund ÅRSREDOVISNING HSB Brf Päronet i Lund Styrelsen får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 föreningens

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Haga 4:36

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Haga 4:36 Olof af Acrels väg 1 o 2 171 64 Solna Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Haga 4:36 769603-0944 Räkenskapsåret 2012 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 4 Balansräkning 5

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Fria Bad. i Helsingborg

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Fria Bad. i Helsingborg ÅRSREDOVISNING 2014 HSB Bostadsrättsförening Fria Bad i Helsingborg Bostadsrättsföreningen En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening (juridisk person = företag) som ägs av föreningens medlemmar/bostadsrättshavare.

Läs mer

Brf Tranan Årsredovisning 2013

Brf Tranan Årsredovisning 2013 Brf Tranan Årsredovisning 2013 Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det? I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tjänar pengar på ditt boende. Årsavgiften (= månadsavgiften,

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 1/9 2011 31/8 2012

ÅRSREDOVISNING 1/9 2011 31/8 2012 ÅRSREDOVISNING 1/9 2011 31/8 2012 HSB BRF ALMHÖG I MALMÖ Org Nr: 746000-5437 8HSB Brf Almhög i Malmö KALLELSE Medlemmarna i HSB Bostadsrättsförening Alrnhög kallas härmed till ordinarie fdreningsstämma

Läs mer

ÅRSREDOVISNING ÅR 2013 BRF SOLGLÄNTAN

ÅRSREDOVISNING ÅR 2013 BRF SOLGLÄNTAN ÅRSREDOVISNING ÅR 2013 BRF SOLGLÄNTAN 1 Org. nr. Årsredovisningen är framställd och tryckt av T & T Förvaltnings AB Styrelsen för Brf Solgläntan 1 kallar härmed till Tid: Tisdagen den 20 maj 2014 kl. 19:00

Läs mer

GOODCAUSE HOLDING AB

GOODCAUSE HOLDING AB GoodCause Holding AB Org nr 556672-9769 ÅRSREDOVISNING 2006 GOODCAUSE HOLDING AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GoodCause Holding AB får härmed avge årsredovisning för sitt andra räkenskapsår,

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. för Brf TELLUS. Spara denna årsredovisning, den tillhör lägenheten och du kan behöva den vid försäljning och kontakt med din bank.

ÅRSREDOVISNING. för Brf TELLUS. Spara denna årsredovisning, den tillhör lägenheten och du kan behöva den vid försäljning och kontakt med din bank. Brf TELLUS 2013-01-01 Brf TELLUS 2013-12-31 2006 Spara denna årsredovisning, den tillhör lägenheten och du kan behöva den vid försäljning och kontakt med din bank. ÅRSREDOVISNING för Brf TELLUS Verksamhetsåret

Läs mer

SÅ KOLLAR DU BOSTADSRÄTTS-

SÅ KOLLAR DU BOSTADSRÄTTS- SÅ KOLLAR DU BOSTADSRÄTTS- FÖRENINGenS FÖRENINGENS EKONOMI SÅ KOLLAR DU BOSTADSRÄTTS- När NÄR DU du HAR har KÖPT köpt ELLER eller SKA KÖPA ska BOSTADSRÄTT köpa bostadsrätt Version 1.0 Köp inte grisen i

Läs mer

KALLELSE DAGORDNING. Lokal: Scandic Hotell, Segevång, Segesvängen

KALLELSE DAGORDNING. Lokal: Scandic Hotell, Segevång, Segesvängen HSB Brf Almedal i Malmö KALLELSE Medlemmarna i HSB Bostadsrättsförening Brf Almedal kallas härmed till ordinarie föreningsstämma onsdagen den 26 februari 2014 kl 19.00. Lokal: Scandic Hotell, Segevång,

Läs mer

Årsredovisning. Höllvikens Boxningsklubb

Årsredovisning. Höllvikens Boxningsklubb Årsredovisning för Höllvikens Boxningsklubb 847000-4337 Räkenskapsåret 2014 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Tilläggsupplysningar 5-8 Innehållsförteckning

Läs mer

Nordmalingshus AB 2007

Nordmalingshus AB 2007 2007 2007 Innehållsförteckning VD har ordet 2 Förvaltningsberättelse 3 Resultaträkning 7 Balansräkning 8 Bokslutskommentarer 11 Revisionsberättelse 18 Fastighetsförteckning 19 Fastighetssammanställning

Läs mer

Årsredovisning 2012 Ale El Elhandel AB

Årsredovisning 2012 Ale El Elhandel AB Årsredovisning 2012 Ale El Elhandel AB Innehåll 2012 i korthet 4 VD kommentar 4 Förvaltningsberättelse 6 Resultaträkning 7 Balansräkning 8 Noter 10 Styrelse 11 Revisionsberättelse 12 Styrelse/revision

Läs mer

Styrelsen för Brf Soltunet med org.nr. 71 64 22-1231

Styrelsen för Brf Soltunet med org.nr. 71 64 22-1231 Styrelsen för Brf Soltunet med org.nr. 71 64 22-1231 får härmed avge KVARTALSRAPPORT för perioden 1 januari - 30 september 2013 Sidan Förvaltningsberättelse samt ekonomisk redogörelse 1 Resultaträkning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2008 - 3 - - 9 -

ÅRSREDOVISNING 2008 - 3 - - 9 - ÅRSREDOVISNING 2008-3 - - 9 - Innehållsförteckning Året i korthet 2 GodEl Ett annorlunda elbolag 3 Ordförande har ordet 4 Marknad 5 Välgörenhet 5 GodEls erbjudande 6 Sveriges mest lojala kunder 6 Hur du

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR VERKSAMHETSÅRET 2006 -BILAGA- Org nr 556376-6814. Innehållsförteckning

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR VERKSAMHETSÅRET 2006 -BILAGA- Org nr 556376-6814. Innehållsförteckning BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR VERKSAMHETSÅRET 2006 -BILAGA- Org nr 556376-6814 Innehållsförteckning Sida RESULTATRÄKNING 2 BALANSRÄKNING 3 BALANSRÄKNING 4 KASSAFLÖDESANALYS 5 NYCKELTAL OCH EGET KAPITAL 6 BYTE

Läs mer

HBV ÅRSREDOVISNING 2012

HBV ÅRSREDOVISNING 2012 HBV ÅRSREDOVISNING 2012 INNEHÅLL 3 6 9 10 11 12 12 14 16 17 22 Verksamhetsberättelse VD har ordet Förvaltningsberättelse Snabba fakta om HBVs verksamhet Förslag till vinstdisposition Resultat och ställning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING OCH VERKSAMHETSPLANERING 1/9 2009 31/8 2010 HSB BRF ELISETORP I ARLÖV

ÅRSREDOVISNING OCH VERKSAMHETSPLANERING 1/9 2009 31/8 2010 HSB BRF ELISETORP I ARLÖV ÅRSREDOVISNING OCH VERKSAMHETSPLANERING 1/9 2009 31/8 2010 HSB BRF ELISETORP I ARLÖV HSB har tilldelat bostadsrättsföreningen HSB Brf Elisetorp i Arlöv CERTIFIKAT för att den uppfyller HSB:s krav för HSB

Läs mer

Årsredovisning för 2011

Årsredovisning för 2011 1 B Årsredovisning för 2011 HSB Bostadsrättsförening Taffelberget Stockholm Organisationsnummer 716418-6921 2 Årsredovisning Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening Taffelberget lämnar härmed redovisning

Läs mer

Arsredovisning. mxx-wky66msx RBF ODONVIDET. 111 2014-31t12 2014 Org nr 746000-8274

Arsredovisning. mxx-wky66msx RBF ODONVIDET. 111 2014-31t12 2014 Org nr 746000-8274 mxx-wky66msx Arsredovisning RBF ODONVIDET 111 2014-31t12 2014 Org nr 746000-8274 Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och ikontakt med din bank. \ Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning

Läs mer

HSB:S BRF ANNEBERG I MALMÖ

HSB:S BRF ANNEBERG I MALMÖ HSB:S BRF ANNEBERG I MALMÖ 2006.05.01-2007.04.30 HSB:S BRF ANNEBERG I MALMÖ 746000-5593 Kallelse Medlemmarna i HSB:s Bostadsrättsförening Anneberg i Malmö kallas härmed till ordinarie föreningsstämma

Läs mer

GÖTEBORG ENERGI NÄT AB ÅRSREDOVISNING 2010

GÖTEBORG ENERGI NÄT AB ÅRSREDOVISNING 2010 Göteborg Energi Nät är ett helägt dotterföretag till Göteborg Energi. Vårt ansvar är att bygga, äga och förvalta koncernens elnät med tillhörande anläggningar. GÖTEBORG ENERGI NÄT AB ÅRSREDOVISNING 2010

Läs mer

01 / VD har ordet. 02 / Några ord om Bankpension. 03 / Förvaltningsberättelse. 04 / Flerårsöversikt. 05 / Resultaträkning. 06 / Balansräkning

01 / VD har ordet. 02 / Några ord om Bankpension. 03 / Förvaltningsberättelse. 04 / Flerårsöversikt. 05 / Resultaträkning. 06 / Balansräkning Innehåll. 01 / VD har ordet 02 / Några ord om Bankpension 03 / Förvaltningsberättelse 04 / Flerårsöversikt 05 / Resultaträkning 06 / Balansräkning 07 / Tilläggsupplysningar 08 / Noter 09 / Revisionsberättelse

Läs mer

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Årsredovisning i mindre aktiebolag

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Årsredovisning i mindre aktiebolag Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Årsredovisning i mindre aktiebolag Uppdaterad 2011-02-14 Inledning... 10 A. Lagregler och allmänt råd (BFNAR 2008:1)... 11 Avsnitt I Tillämpning och principer... 11 Kapitel

Läs mer

Arsredovisning för. Dataföreningen i Sverige, Västra Kretsen 816000-2203. Räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31

Arsredovisning för. Dataföreningen i Sverige, Västra Kretsen 816000-2203. Räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31 Arsredovisning för Dataföreningen i Sverige, Västra Kretsen Räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31 Innehållsförtecknlng: Sida Förvaltningsberältelse 1 Resultaträkning 3 N~er 7 Balansräkning 4 Ställda säkerheter

Läs mer

BOKFÖRINGSNÄMNDENS ALLMÄNNA RÅD

BOKFÖRINGSNÄMNDENS ALLMÄNNA RÅD BOKFÖRINGSNÄMNDENS ALLMÄNNA RÅD ISSN 1404-5761 Utgivare: Gunvor Pautsch, Bokföringsnämnden, Box 7849, 103 99 STOCKHOLM BFNAR 2008:1 Bokföringsnämndens allmänna råd om årsredovisning i mindre aktiebolag

Läs mer

Mindark PE AB VD kommenterar 2010 samt första kvartalet 2011

Mindark PE AB VD kommenterar 2010 samt första kvartalet 2011 Mindark PE AB VD kommenterar 2010 samt första kvartalet 2011 Resultatutveckling Koncernens resultat före jämförelsestörande poster, avskrivningar och finansnetto för räkenskapsåret 2010 uppgår till 0,5

Läs mer

Å r s r e d o v i s n i n g

Å r s r e d o v i s n i n g Års redo vis ning Årsredovisning för Helsingborgs Hamn AB 2012 Styrelsen och verkställande direktören för Helsingborgs Hamn AB, organisationsnummer 556024-0979, får härmed avge årsredovisning jämte koncernredovisning

Läs mer