Bostadsrättsföreningen Fågelsången

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bostadsrättsföreningen Fågelsången 1 769601-9962"

Transkript

1 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Fågelsången 1 Räkenskapsåret

2 Bostadsrättsföreningen Fågelsången 1 1 Förvaltningsberättelse Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intresse genom att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter under nyttjanderätt och utan tidsbegränsning. Grundfakta om föreningen Bostadsrättsföreningen registrerades Föreningens nuvarande ekonomiska plan upprättades och nuvarande stadgar registrerades hos Bolagsverket. Fakta om vår fastighet Föreningens fastighet har förvärvats enligt nedan Fastighetsbeteckning Förvärv Kommun Nybodahemmet Stockholm Fastigheten är fullvärdesförsäkrad genom if. Ansvarsförsäkring för styrelsen ingår. Byggnadens uppvärmning är fjärrvärme. Byggnadsår och ytor Fastigheten uppfördes 1998 och består av 3 flerbostadshus i 4 våningar. Byggnadens totalyta är enligt taxeringsbeskedet kvadratmeter, varav kvadratmeter utgör lägenhetsyta och 0 kvadratmeter utgör lokalyta.

3 Bostadsrättsföreningen Fågelsången 1 2 Lägenheter och lokaler Föreningen upplåter 27 lägenheter med bostadsrätt. Lägenhetsfördelning för bostadsrätter; rok 2 rok 3 rok 4 rok 5 rok >5 rok I Föreningen finns även följande gemensamma utrymmen och anläggningar: Gemensamhetsanläggningar Ändamål Ev kommentar Tvättstuga Tvätt och mangling Byggnadens tekniska status Underhållsplanen innebär underhållsarbeten för ca SEK/år i snitt de närmaste 10 åren. Under 2012 skall följande göras: Målning av fönsterkarmar (Kostnad SEK) Byte av maskiner i tvättstugan (Kostnad SEK) Förvaltning Följande uppdrag har skötts av Valorem Ekonomi HB: Ekonomisk förvaltning Lägenhetsförteckning Efter årets utgång har Funova Ekonomi och Förvaltning AB anlitats för ekonomisk förvaltning och lägenhetsförteckning. Följande har skötts i egen regi (mha Siemens och ISS): Löpande tekniskt underhåll

4 Bostadsrättsföreningen Fågelsången 1 3 Övriga avtal: Fastighetsskötsel sköts av ISS och städningen av Svensia. Serviceavtal finns med Otis avseende hissarna. Vi har avtal med Siemens avseende styrning och mätning avseende förbrukning av värme och el samt vatten. Föreningen har bredbandsuppkoppling och kabel-tv via Com Hem. Medlemmar Av föreningens medlemslägenheter har under året 1 överlåtits. Föreningens policy för andrahandsuthyrning är: Andrahandsuthyrning får endast ske med styrelsens samtycke. Under året har ingen förfrågan om andrahandsuthyrning inkommit. Styrelsen Styrelsen har sedan ordinarie årsstämman 2011 haft följande sammansättning: Namn Uppdrag Period Patrik Persson Magnus Turesson Ordförande Kassör Karl Värja Sekreterare Till Harald Liljedahl Eva Lindberg Bolander Stojanka Drinic Fastighetsansvarig Informationsansvarig Suppleant

5 Bostadsrättsföreningen Fågelsången 1 4 Vid kommande ordinarie föreningsstämma löper mandatperioden ut för följande personer: Magnus Turesson Karl Värja Harald Liljedahl Stojanka Drinic Föreningen tecknas av styrelsen. Föreningen tecknas två i förening av ledamöterna. Styrelsen har under året avhållit 10 protokollförda sammanträden. Revisorer Namn Uppdrag Byrå Robert Holm Ordinarie Extern PwC Valberedning Namn Uppdrag Magnus Karperyd Erik Svensson Väsentliga händelser under räkenskapsåret och utförda underhållsarbeten En vattenläcka under året som drabbade Nybodaringen 105. Vattenläckan täcktes inte av försäkringen och har kostat föreningen strax över SEK. Tvättning och målning av takfris Översyn, underhåll och mindre reparation av tak Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut och planerade större underhållsarbeten Enligt ovan. Föreningens ekonomi Vad beträffar företagets resultat och ställning, hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande bokslutskommentarer.

6 Bostadsrättsföreningen Fågelsången 1 5 Nyckeltal Netto omsättning (tkr) Resultat Årsavgift/kvm bostadsyta Lån/kvm bostadsyta Elkostnad/kvm bostadsyta Värmekostnad/kvm bostadsyta Vattenkostnad/kvm bostadsyta Resultatdisposition Belopp Till föreningsstämmans förfogande står följande resultat: Balanserat resultat årets resultat Totalt Styrelsen föreslår att medlen disponeras för Avsättes till yttre reparationsfond i ny räkning överföres Summa

7 Bostadsrättsföreningen Fågelsången 1 6 Resultaträkning Belopp i kr Not Nettoomsättning Rörelsens kostnader Driftskostnader Underhåll och reparation Tomträttsavgäld Fastighetsskatt Avskrivningar Rörelseresultat Resultat från finansiella poster Ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Resultat efter finansiella poster Årets resultat

8 Bostadsrättsföreningen Fågelsången 1 7 Balansräkning Belopp i kr Not TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader och tomträtt Inventarier, verktyg och installationer Finansiella anläggningstillgångar Andra långfristiga värdepappersinnehav Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Avgifts- och hyresfordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 8 Bundet eget kapital Inbetalda insatser Fond för yttre underhåll Fritt eget kapital Balanserad vinst eller förlust Årets resultat Summa eget kapital Långfristiga skulder Skulder till kreditinstitut Kortfristiga skulder Kortfristig del av skulder till kreditinstitut Förskott från kunder Leverantörsskulder Skatteskulder Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

9 Bostadsrättsföreningen Fågelsången 1 8 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser Uttagna fastighetsinteckningar Ansvarsförbindelser - - Redovisningsprinciper och bokslutskommentarer Belopp i kr om inget annat anges Allmänna redovisningsprinciper Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och bokföringsnämndens allmänna råd. Enligt Bokföringsnämndens allmänna råd skall föreningens reparationsfond redovisas som en egen post under rubriken bundet eget kapital och inte påverka resultaträkningen. Årets förändring av reparationsfonden har bokats direkt mot eget kapital och syns därför enbart i balansräkningen medan kostnaden som motsvarar utnyttjandet av reparationsfonden belastar resultaträkningen. Samma redovisnings- och värderingsprinciper används som föregående år. Tillgångar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inte annat anges. Fordringar har efter individuell värdering upptagits till belopp varmed de beräknas inflyta. Avskrivning på byggnader sker enligt en progressiv avskrivningsplan och baseras på ursprungligt anskaffningsvärde och beräknad ekonomisk livslängd. Avskrivning på inventarier sker enligt en rak avskrivningsplan. Följande avskrivningar uttryckt i procent tillämpas under Byggnad 0,5% Fastighetsförbättringar 10-20% Inventarier 20,0%

10 Bostadsrättsföreningen Fågelsången 1 9 Noter Not 1 Nettoomsättning Hyresintäkter, bostäder Månadsavgifter Debiterad elkostnad Debiterad vattenkostnad Debiterad värme Räntebidragskompensation Överlåtelseavgift Övriga fakturerade kostnader Övriga intäkter Öresutjämning 12-9 Erhållna försäkringsersättningar Not 2 Driftskostnader Samfällighetsavgift Fastighetsskötsel inkl. gård Serviceavtal Hissar och Värmeanläggning El Fjärrvärme Vatten Kabel-TV Fastighetsförsäkringar Revision Kameral förvaltning Övrig drift Summa Not 3 Ränteintäkter och liknande resultatposter Ränteintäkter, bankkonto Ränteintäkter, övriga Summa Not 4 Räntekostnader och liknande resultatposter Räntekostnader, skuld till kreditinstitut Erhållet räntebidrag Summa

11 Bostadsrättsföreningen Fågelsången 1 10 Not 5 Byggnader och tomträtt Byggnader och tomträtt Ackumulerade anskaffningsvärden: -Vid årets början Nyanskaffningar Utgående anskaffningsvärde Ackumulerade avskrivningar enligt plan: -Vid årets början Årets avskrivning enligt plan Utgående ackumulerad avskrivning enligt plan Redovisat värde vid årets slut Tomträtt ingår ovan med ett anskaffningsvärde om kr. Taxeringsvärde byggnader: Taxeringsvärde mark: Fastigheten är upplåten med tomträtt Fastigheten hyser inga lokaler Not 6 Inventarier, verktyg och installationer Ackumulerade anskaffningsvärden: -Vid årets början Nyanskaffningar Ackumulerade avskrivningar enligt plan: -Vid årets början Årets avskrivning enligt plan enligt anskaffningsvärden Redovisat värde vid årets slut Not 7 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Försäkring Tomträttavgäld Ek. förvaltning Kabel-Tv Otis, Hissservice

12 Bostadsrättsföreningen Fågelsången 1 11 Not 8 Eget kapital Inbetalda insatser Föreningens Balanserat Årets rep.fond resultat resultat Vid årets början Avsättning till reparationsfond Omföring av föreg års vinst Årets resultat Vid årets slut Not 9 Övriga skulder till kreditinstitut, långfristiga Räntesats Villkors ändringsdag SEB Bolån ,44% SEB Bolån ,44% SEB Bolån ,44% Kortfristig del Not 10 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Upplupna utgiftsräntor Övriga upplupna kostnader Revision Förutbetalda avgifter

13 Bostadsrättsföreningen Fågelsången 1 12 Underskrifter Stockholm Patrik Persson Magnus Turesson Eva Lindberg Bolander Harald Liljedal Vår revisionsberättelse har lämnats den Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB Robert Holm Auktoriserad revisor

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen POSTILJONEN 9. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 juli 2006 30 juni 2007.

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen POSTILJONEN 9. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 juli 2006 30 juni 2007. Årsredovisning Bostadsrättsföreningen POSTILJONEN 9 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 juli 2006 juni 2007. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen VÅRDSÄTRA. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2002.

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen VÅRDSÄTRA. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2002. Årsredovisning Bostadsrättsföreningen VÅRDSÄTRA Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2002. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till

Läs mer

Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Björkhagen 1 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2010. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Viktor

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Viktor Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Viktor Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2011. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål

Läs mer

Årsredovisning 2014 LILLA DROTTNINGEN. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014 LILLA DROTTNINGEN. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen LILLA DROTTNINGEN

Läs mer

Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Lunsen nr 3 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2013. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Uttern i Haninge

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Uttern i Haninge Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Uttern i Haninge Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2010. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har

Läs mer

Årsredovisning 2014 NORRSKENET. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014 NORRSKENET. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen NORRSKENET Årsredovisning

Läs mer

Årsred ovisn i n g 2007

Årsred ovisn i n g 2007 Årsred ovisn i n g 2007 Årsredovisning Bostadsrättsföreningen AKTERSPEGELN 18 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2007. Förvaltningsberättelse Föreningens

Läs mer

Årsredovisning 2014. Hemfrid. Bostadsföreningen

Årsredovisning 2014. Hemfrid. Bostadsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsföreningen Hemfrid Årsredovisning

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Tomteboda 1 i Solna 769605-9703

Bostadsrättsföreningen Tomteboda 1 i Solna 769605-9703 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Tomteboda 1 i Solna Räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Brf Tomteboda 1 i Solna Förvaltningsberättelse Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning 2014 LANTGÅRDEN. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014 LANTGÅRDEN. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen LANTGÅRDEN Årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Svea

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Svea Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Svea Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2011. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Björkhagen 1

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Björkhagen 1 Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Björkhagen 1 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2008. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till

Läs mer

Årsredovisning 2014 ERIKSBERGSPARKEN 2. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014 ERIKSBERGSPARKEN 2. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen ERIKSBERGSPARKEN

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsfören Ridaren

Årsredovisning. Bostadsrättsfören Ridaren Årsredovisning Bostadsrättsfören Ridaren ingen Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2013. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål

Läs mer

Årsredovisning 2014 JÄRNÅLDERN. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014 JÄRNÅLDERN. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen JÄRNÅLDERN Årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning 2014 INLAND 2. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014 INLAND 2. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen INLAND 2 Årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning 2014 SJÄTTE BOHUS UPA. Bostadsföreningen

Årsredovisning 2014 SJÄTTE BOHUS UPA. Bostadsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsföreningen SJÄTTE BOHUS UPA

Läs mer

Wärnhemspalatset ÅRSREDOVISNING 2013 BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN

Wärnhemspalatset ÅRSREDOVISNING 2013 BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN räkenskapsåret 1 januari till 31 december 2013 Wärnhemspalatset ÅRSREDOVISNING 2013 BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN VÄRNHEM 1 Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Värnhem 1 Styrelsen får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning 2014 VRIDMASKINEN 5 OCH 6. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014 VRIDMASKINEN 5 OCH 6. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen VRIDMASKINEN

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Kvannen

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Kvannen Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Kvannen Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2009. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål

Läs mer

Årsredovisning 2014 HJORTHAGSHÖJDEN. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014 HJORTHAGSHÖJDEN. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen HJORTHAGSHÖJDEN

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Ratten. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2008.

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Ratten. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2008. Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Ratten Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2008. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål

Läs mer

Årsredovisning 2014. Briljanthöjden. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014. Briljanthöjden. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen Briljanthöjden

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Morellträdet 9 i Stockholm

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Morellträdet 9 i Stockholm Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Morellträdet 9 i Stockholm Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen

Läs mer

Årsredovisning 2014 LINNÉPLATSEN 2. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014 LINNÉPLATSEN 2. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen LINNÉPLATSEN

Läs mer

Årsredovisning 2014 VIPEMÖLLAN 3, LUND. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014 VIPEMÖLLAN 3, LUND. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen VIPEMÖLLAN 3,

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Viking Karl

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Viking Karl Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Viking Karl Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2014. Förvaltningsberättelse Verksamheten Allmänt om verksamheten I

Läs mer

Årsredovisning 2014. Lerlåset. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014. Lerlåset. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen Lerlåset Årsredovisning

Läs mer