Effektiv implementering e av - Corporate Performance Management

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Effektiv implementering e av - Corporate Performance Management"

Transkript

1 Effektiv implementering e av - Corporate Performance Management Stockholm, 9 September Acando AB Acando AB

2 Agenda CPM Enligt Acando Styrning, Mätning, Information, Förändring Generisk modell Verksamhetsdelen Att bygga KPI er Generisk modell Utvecklingsdelen Snabba resultat vs. Säkerställa rätt riktning Quick Value Processbaserad modell över verkligheten (Activity Based Costing) SIB Screening Få det att fungera i verkligheten Strategisk Taktisk - Operativ CPM Processen Marknaden Hur påverkar den senaste marknadsutvecklingen CPM initiativ 2 Acando AB Corporate Performance Management

3 Det finns många olika definitioner på CPM men alla beskriver uppföljning och styrning av ett företag eller en organisation is an umbrella term used to describe the methodologies, metrics, processes and systems used to monitor and manage the business performance of an enterprise. - Gartner Group, 2001*... involves enabling people to perform their work to the best of their ability, meeting and perhaps exceeding targets and standards. - BNET... is a philosophy which is supported by performance measurement....achieving congruence as to the definition of the parameters of performance and the causal models that lead to it is one of the essential functions of performance management. - Performance Measurement and Performance Management. International Journal of Production Economics, Lebas (1995)... is used as the organisation's steering wheel, helping all parts of the organisation to move together in the right direction. - Managing Performance, Kernally (1997)... helps shape reframing, realigning, refocusing and regenerating organisational transformation. - Business Performance Measurement, Davis (1997)... is the process of managing an organisation's strategy through a fully integrated system of business improvement methodologies supported by technology. PM encompasses the methodologies, metrics, processes, software tools and systems that manage the performance of an organisation. - Performance Management: Finding the Missing Pieces, Cokins (2004)... is the process of assessing progress toward achieving predetermined goals. Performance management is building on that process, adding the relevant communication and action on the progress achieved against these predetermined goals. - Bourne, M.,Franco, M. and Wilkes, J. (2003). Corporate performance management. Measuring Business Excellence 3 Acando AB Corporate Performance Management

4 CPM enligt Acando en förutsättning för förbättringsarbete på alla nivåer Strategisk nivå Strategiformulering: Företagsmål och strategier Taktisk nivå Operativ nivå Genomförande: Taktiska och operationella mål och budgets System nivå Transaktionssystem: Processtransaktioner Från övergripande mål och strategier, taktisk styrning och uppföljning, till operativ nivå för dagligt stöd i planering och uppföljning. 4 Acando AB Corporate Performance Management

5 Exempel på ingående komponenter Metoder Nyckeltal Beslutsprocesser System Balanced Scorecard Benchmarking ABC Six sigma Process management Informationsmodellering Arena modellering Finansiella & operativa nyckeltal Kortsiktiga & långsiktiga Kvantitativa & kvalitativa Lagging & leading Plan-Do-Check-Act Strategiformulering Målsättning Affärskritiska k beslutsprocesser Budgetering och prognostisering Resultatuppföljning Aktivitetsuppföljning BI-plattformar Planerings- uppföljnings och prognosverktyg Dashboards CPM-suites Vilka metoder, mått, processer eller system som väljs är olika för olika företag varje lösning är företagsspecifik. Det är att länka samman HELHETEN som är CPM. 5 Acando AB Corporate Performance Management

6 Varför ett CPM-initiativ? Symptom som föranleder CPM Glöm inte varför Ny ledande befattningshavare Ny strategi Krav på ökad lönsamhet Externt 2 Önskad tillväxt- och Sammanslagning eller uppköp lönsamhetsposition Företagskris Marknadseffektivitet 1 Omorganisation Sälj och tillväxt Osäkerhet över data Kundnöjdhet etc. Systembyte Många olika databaser för analys och uppföljning Internt Processeffektivitet Nya lagar Kostnad Ledtid Strävan att bli bättre Kvalitet etc. De bakomliggande anledningarna till CPM-initiativ är samma problematik som vi alltid har försökt att lösa! 6 Acando AB Corporate Performance Management

7 CPM lösningen måste sökas inom flera områden Problemområden Externt 2 Önskad tillväxt- och lönsamhetsposition Styrning Marknadseffektivitet Sälj och tillväxt Kundnöjdhet etc. 1 Mätning Information Processeffektivitet Kostnad Ledtid Kvalitet etc. Internt Förändring De bakomliggande anledningarna till CPM-initiativ är samma problematik som vi alltid har försökt att lösa! 7 Acando AB Corporate Performance Management

8 Hur adresserar CPM styrningsproblematiken? Styrproblematiken: Hur skall vi definiera vår gemensamma affär? Hur skall olika drivkrafter/styreffekter balanseras? Vilka konkreta effekter vill vi att styrningen skall resultera i? Hur skall vi fördela ansvaret? Vem skall fatta de kritiska besluten? CPM bidrag Tillåter stora företag att styras som den lilla organisationen Snabbare beslut och snabbare uppföljning av genomförda åtgärder Möjlighet att följa upp på ett mer enhetsanpassat sätt (undvika one size fits all -syndromet) men samtidigt samordna där det behövs (undvika same wine, different bottles syndromet) Tydligare fokus på roller- och ansvarsfördelning Kommunicera mål och följa upp att organisationen arbetar mot dem Styrning Mätning Information Förändring CPM adresserar helhet, överblick, kontroll och snabbhet vilket är kritiskt ur ett styrperspektiv! 8 Acando AB Corporate Performance Management

9 Hur adresserar CPM mätproblematiken? Mätproblematiken: Vilka är de kritiska parametrarna (KPI:er) i våra affärsprocesser? Vilka kritiska parametrar kan vi och kan vi inte mäta? Hur påverkar de varandra (orsak/verkan)? Balans? Hur jämför vi planer och prognoser med faktiskt utfall? CPM bidrag En version av sanningen konsekvens i KPI:er Trygghet i att vi mäter de kritiska parametrarna (KPI:er) i våra affärsprocesser Bättre förståelse för orsak/verkan-samband mellan KPI:er Säkrare och framförallt snabbare jämförelse av planering och prognoser mot faktiskt utfall Styrning Mätning Information Förändring CPM adresserar konsistens! Samma definitioner, samma beräkningar, samma modeller/metoder (en kund är en kund är en kund) 9 Acando AB Corporate Performance Management

10 Hur adresserar CPM informationsproblematiken? Informationsproblematiken: Hur ser informationsbehovet ut för våra kritiska roller och beslut? Vilka systemlösningar tillgodoser vilka behov? Ska vi ha en plattform eller flera? Hur säkerställer vi en version av sanningen? (en kund är en kund, försäljningsvolymer ) Hur säkerställer vi (data)kvalitet i informationen? Hur hanterar vi historiska data, organisationsförändringar CPM bidrag Definierar informationsbehovet per kritisk roll Radikalt minskad tidsåtgång vid informationssammanställning Besparing i parallella infrastrukturer Förbättrar datakvalitet i informationen Identifierar förbättringar i informationskällorna enklare Styrning Mätning Information Förändring CPM adresserar riktad och anpassad information till olika målgrupper som samtidigt hänger ihop. CPM möjliggör ett skifte från informationsinsamling till handling! 10 Acando AB Corporate Performance Management

11 Hur adresserar CPM förändringsproblematiken? Förändringsproblematiken Hur gör vi för att ta vår nyvunna insikt till faktiska förbättringar? CPM bidrag Tydlig process som kopplar ihop aktiviteter med uppmätta resultat I organisation är det tydligare vem som gör vad Kultur och värderingar ligger i linje med hur vi styr och agerar i organisationen Ledarskap leva som vi lär Styrning Mätning Information Förändring CPM initiativet blir inte lyckosamt utan att ta hänsyn till förändingsproblematiken 11 Acando AB Corporate Performance Management

12 CPM The Acando Approach Hur får man ihop helheten? Vilka Metoder Nyckeltal Processer System skall lösa Styrproblematiken Mätproblematiken Informationsproblematiken Förändringsproblematiken Strategisk nivå Strategy Formulation: Corporate Goals and Strategies så att Taktisk nivå Operativ nivå Execution: Tactical and Operational Targets and Budgets hänger ihop System nivå Transaction systems: Process Transactions 12 Acando AB och så att bättre och snabbare beslut erhålls!! Corporate Performance Management

13 Förändring av beteende tar tid! Stöd för förändring jag gör Engagemang jag kan jag förstår jag ser Förståelse Medvetenhet Förändringsvilja Kommunikation Baserad på Daryl Conner, 1992 Involvering Tid Oavsett lösningens kvalitet eller dess effektivitet i övrigt så blir investeringen bortkastad om lösningen inte accepteras av dem som skall använda den. Acando AB 13

14 Ett Sandvik bolag vill bygga BI kultur UTMANING UPPDRAG FÖRBÄTTRING En mängd dotterbolag, ofta uppköpta, med olika företagskultur. Bolaget har hittils mest styrts på finansiella nyckeltal, vilket resulterat i att man mätt lite som man vill inom den operativa delen. Djup Supply Chain gör det svårt analysera. Önskan att kraftigt förbättra kundnöjdhet och effektivitet. Bygg ett Enterprise Data Warehouse för att samla in all operativ data till ett ställe. Inrätta en Business Analyst roll för att stödja ledningen, driva fram en BI kultur och fokusera på samordning, analys, uppföljning och benchmarking. Möjlighet för alla beslutsfattare (operativa, taktiska, strategiska) egs a) att få tillgång g till komplett och färsk information. Gemensamma definitioner av de viktigaste KPI erna. Globala rapporter -> alla arbetar med samma siffror. Offertsvarstid, leveranssäkerhet och WIP avsevärt förbättrade. 14 Acando AB Corporate Performance Management

15 Business Analyst roll och ansvar Primärt stödja Management Group och Business Unit managers Vad ska mätas Hur ska det mätas Analyser och rekommendationer CPM Definitions -What to measure -How define Solutions -Reports -Instructions -Systems DW Keep alive -Maintenance - User admin -Data Quality User support -Standard Reports CPM Analysis -Go behind KPI s -Find trends -Find reasons -Why?? Recommendations -How to replicate success -How to improve performance Globalt definiera operativa (ej finansiella) KPI er, förankra med ledning Leverera en KPI analysmiljö Etablera benchmarks för KPI er, intragroup och externt Ledning ska känna sig supportad (leverera, stötta, hjälpa) Acando AB

16 Uppdrag Förbättra Kundnöjdhet Ontime delivery / Leveranssäkerhet Kapacitetsplanering / Produktionsplanering Datakvalitet / Ordning i böckerna Flaskhals kontrol Produktionsledtid Små batchstorlekar Korta setup tider Resursplanering Planera råmaterial köp & inleveranser Forecasting Produktkvalitet Antal kundklagomål Offert svarstid Fokusera på ett dotterbolag Gräv runt i datalagret Föreslå förbättringsåtgärder Stöd implementation / utbilda Följ upp resultat Gå till nästa enhet Framgångsfaktor g är förståelse för lokal situation i kombination med helikopterperspektiv p p och analys kompetens Acando AB

17 Agenda CPM Enligt Acando Styrning, Mätning, Information, Förändring Generisk modell Verksamhetsdelen Att bygga KPI er Generisk modell Utvecklingsdelen Snabba resultat vs. Säkerställa rätt riktning Quick Value Processbaserad modell över verkligheten (Activity Based Costing) SIB Screening Flygning Få det att fungera i verkligheten Strategisk Taktisk - Operativ CPM Processen Marknaden Hur påverkar den senaste marknadsutvecklingen CPM initiativ 17 Acando AB Title of presentation

18 CPM The Acando Approach Hur bör man tänka? Från A till Ö Fysisk systemlösning Systemlösningsval Önskvärda styreffekter/ intressenter Beslutsordning/ processer Ansvarsfördelning, rollprestation Logisk informationsarkitektur Prioriterat informations- behov Att sätta det prioriterade informationsbehovet är det kritiska kittet iencpm-lösning För att sätta informationsbehovet måste man förstå helheten och hur de olika delarna hänger ihop! Acando AB 18

19 Sätta det prioriterade informationsbehovet - Med utgångspunkt i affären Önskvärda styreffekter Roller, ansvar & samspel Information & presentation Logisk informations -lösning Besultsmodeller Strukturell systemlösning Fysisk systemlösning Önskvärda Önskvärda styreffekter/ styreffekter & intressenter dess intressenter t Vilka konkreta effekter ska uppnås? Hur ska olika drivkrafter balanseras? Vilka kritiska förmågor skall stödjas? Vilka externa intressenter skall tillfredställas? Ansvarsfördelning, rollprestation Vilka roller måste finnas? Hur bör ansvaret fördelas? Vilka KPI:er behövs för att styra och utvärdera prestationen för respektive roll? Prioriterat informationsbehov Beslutsordning/ processer Vilka områden ska kontinuerligt följas för beslut? Hur ska beslutsprocesserna se ut och vilka roller är involverade?? I vilka forum ska olika beslut fattas? Vilken information är avgörande för beslutsfattande? Ställer beslutsprocesserna krav på samordnade modeller? Hur ska information struktureras och vilka dimensioner behövs? Hur prioriteras informationsbehoven? Hur ska informationen presenteras/göras tillgänglig? 19 Acando AB

20 Delarna är avgörande för styrförmågan Önskvärda styreffekter Roller, ansvar & samspel Information & presentation Logisk informations -lösning Besultsmodeller Strukturell systemlösning Fysisk systemlösning Önskvärda styreffekter/ & dess intressenter t Ansvars- Ansvarsfördelning, rollprestation & indikatorer Beslutsordning/ processer Prioriterat informationsbehov Översätt den övergripande strategiska inriktningen till konkreta mål, effekter och förmågor. Mycket är vunnet om alla intressenter förstår verksamhetens önskvärda effekter och strävar mot samma konkreta mål. Detta innebär konkretisering av verksamhetens affärer, verksamhetsprioriteringar och mål. Fastställ ansvars och befogenhetsfördelning samt rolldefinitioner utifrån önskvärda effekter för varje affär. Konkretisera vilka KPI:er som behövs per roll för att styra och utveckla verksamheten. Säkerställ konsekvens i KPI:er (en version av sanningen) och nedbrytning av dessa (orsak/verkan-samband). Tydliggör och definiera vilka kritiska beslut som är avgörande för verksamheten och dess affärer samt hur processen skall se ut. Bestäm vilka som skall fatta besluten och hur gränssnitten mellan delarna ser ut. Det måste också klargöras hur gemensamma ansvar skall hanteras i olika forum så att inte ansvar faller mellan stolarna. Definiera de olika verksamhetsmodeller (tex TB-modell, ABC-kalkyler, prismodeller, incitamentssystem, BSC-modell) som påverkar beslutsfattandet och säkerställ rätt informationsstruktur, prioritering och presentationsformat. Genom att knyta informationsbehovet till de kritiska besluten erhålls en fokuserad informationsmängd. Vital few istället för trivial many. Tankesättet tar höjd för och synkroniserar de komponenter som säkerställer en total bild över de mått som behövs på både strategisk, taktisk och operativ nivå för att säkerställa styrning, uppföljning och genomförande Acando AB 20

21 KPI strukturering Önskvärda styreffekter Roller, ansvar & samspel Logisk informations Information & -lösning presentation Besultsmodeller Strukturell systemlösning Fysisk systemlösning Kriterier för KPI Kvalitet A. Visar prestanda B. Tillåta resultatkalkyl C. Upplyser problem D. Är lätt att samla in E. Finns redan i systemen Heltäckande mätning A. Produktivitet, Göra saker rätt B. Kvalitet C. Effektivitet, Göra rätt saker D. Kapacitetsutnyttjande E. Ekonomiska/Finansiella KPI Hierarkier Resurser Input Output Mål Process X antal Produktivitet Effektivitet Problemet är ofta inte att hitta KPI er utan att sovra i den mängd man har! Acando AB

22 Roller, Exempel på heltäckande KPI paket Önskvärda styreffekter Roller, ansvar & samspel Logisk informations Information & -lösning presentation Besultsmodeller Strukturell systemlösning Fysisk systemlösning Etablera kundrelation Mål öka antal nya kunder Produktivitet Σ utskick, kampanjer Σ offerter Σ besök, möten Kvalitet Σ ändrade d offerter Σofferter Prospektering & bearbetning lokal marknad Produktivitet Σ kampanjer/aktiviteter per kontor/säljare Σ suspekts, leads Kvalitet Σ svar Σ utskick Effektivitet it t Σ svar, respons på utskick, kampanj Σ ja på offert Σ besök/affär Kapacitetsutnyttjande, Ek/Fin Σ säljare/ny kund Σ kostnad/ny kund Effektivitet Σ intresserade kunder per kontor/säljare Σ prospekts suspekt/leads Kapacitetsutnyttjande, Ek/Fin Processkostnad Σ prospekts Acando AB 22

23 Få koll på nyckeltalen Önskvärda styreffekter Roller, ansvar & samspel Logisk informations Information & -lösning presentation Besultsmodeller Strukturell systemlösning Fysisk systemlösning Vilka KPI er används idag i verksamheten? Till vilken process hör de? Till vilken nivå hör de? Kriterier för KPI kvalitet 23 Acando AB Corporate Performance Management

24 KPI pyramiden Önskvärda styreffekter Roller, ansvar & samspel Logisk informations Information & -lösning presentation Besultsmodeller Strukturell systemlösning Fysisk systemlösning Top Supply Chain Market Key Performance Indicators Perfect Order Demand Forecast Accuracy Product Quality Supply Chain Cost Mellan Kapital Effektivitet Accounts Payable End-to-end Net Inventory Accounts Receivable Botten Operativ Effektivitet Supplier Quality Inbound Del. Prec. Raw Mtrl Inv. Purchasing adm. costs Supplier Leadtime through Order adm. & del. Cost leadtime plant leadtime detail WIP per Capacity Resource Inventory Units in activity Fluctuation Utilization Turnover (FG) Inv. Purchased Material Costs Delivery Prec- Detail Prod. Quality Detail Källa: AMR Benchmark Analytix Acando AB Corporate Performance Management

25 Roller, Definiera KPI familjer KPI: Perfect Order Önskvärda styreffekter Roller, ansvar & samspel Logisk informations Information & -lösning presentation Besultsmodeller Strukturell systemlösning Fysisk systemlösning Ett KPI som familjeöverhuvud Direkt relaterade mått som stödjande Ange mått från andra familjer som har relation med KPI et Används för Stöd vid bygge av analysmiljöer Nyckeltals rationalisering Förståelse vid analys Assembly starts, actual vs plan Other Perfect Order metrics Customer order changes Inbound Delivery Prec. Lead-time through h plant Machine del. to Customer Inventory Turnover Delivery Precision out WIP qty qy Inbound Del Reliability CO Changes after frozen time Capacity fluctuation Other related metrics with priority 25 Acando AB Corporate Performance Management

26 Agenda CPM Enligt Acando Styrning, Mätning, Information, Förändring Generisk modell Verksamhetsdelen Att bygga KPI er Generisk modell Utvecklingsdelen Informationsmodellering Snabba resultat vs. Säkerställa rätt riktning Quick Value Processbaserad modell över verkligheten (Activity Based Costing) SIB Screening Flygning Få det att fungera i verkligheten Strategisk Taktisk - Operativ CPM Processen Marknaden Hur påverkar den senaste marknadsutvecklingen CPM initiativ Önskvärda styreffekter Roller, ansvar & samspel Information & presentation Logisk informations -lösning Fysisk system- lösning i Besultsmodeller Strukturell systemlösning 26 Acando AB Title of presentation

27 Anpassa systemlösningen - Att stegvis skapa en lyckad CPM-lösning Prioriterat informationsbehov Vilken information är avgörande för beslutsfattande? Ställer beslutsprocesserna krav på samordnade modeller? Hur ska information struktureras och vilka dimensioner behövs? Hur prioriteras informationsbehoven? Hur ska informationen presenteras/göras tillgänglig? Vilka huvudbegrepp finns och hur relaterar dessa till varandra? Hur kan informationen grupperas för olika intressenter baserat på deras prioriteringar? Vilka källsystem finns och vilken information och på vilken detaljnivå finns tillgång till information? Vilken logisk arkitektur ska väljas? Logisk informationsarkitektur Systemlösningsval Vilka krav på datakvalitet kan ställas? Hur skall systemet implementeras, driftas, förvaltas och versionshanteras? Vilken teknisk plattform ska väljas? Vilken verktygsleverantör är lämplig? Vilken implementationspartner är lämplig? Önskvärda styreffekter Roller, ansvar & samspel Information & presentation Logisk informations -lösning Fysisk systemlösning Besultsmodeller Strukturell systemlösning Fysisk systemlösning Vilken information ska prioriteras och vad ska en systemlösning omfatta? Vilka utvecklingsprinciper ska gälla för fysisk implementation av vald plattform och verktyg? Vilka principer ska gälla för interaktion med andra system och plattformar? Rätt prioriteringar är kritiskt för en lyckad systemlösning! 27 Acando AB

28 Delarna är avgörande för lösningen Önskvärda styreffekter Roller, ansvar & samspel Information & presentation Logisk informations -lösning Besultsmodeller Strukturell systemlösning Fysisk systemlösning Prioriterat informations- behov Logisk informationsarkitektur Systemlösningsval Fysisk systemlösning Definiera de olika verksamhetsmodeller (tex TB-modell, ABC-kalkyler, prismodeller, incitamentssystem, BSC-modell) som påverkar beslutsfattandet och säkerställ rätt informationsstruktur, prioritering och presentationsformat. Genom att knyta informationsbehovet till de kritiska besluten erhålls en fokuserad informationsmängd. Vital few istället för trivial many. Fastställ hur informationen logiskt ska struktureras och vilka informationskällor som behövs. Definiera hur informationen ska presenteras baserat på prioriteringar. För att snabbt kunna ta beslut krävs att användaren snabbt hittar rätt information, genom god översikt och informationsgruppering. Utvärdera vilken teknisk plattform som är bäst för att dels strukturera information och för att presentera information för olika intressenters prioriteringar. Utvärdera och fastställ nivån på önskad datakvalitet. Ta fram riktlinjer för hur systemet skall implementeras, driftas, förvaltas och versionshanteras. Välj teknisk plattform, verktygsleverantör och implementationspartner. Designa en systemlösning som tillgodoser informationslösningens behov. Säkerställ att alla delar samma information, att det endast finns en version av sanningen. Skapa en gemensam databas som utbyter informationen med samtliga system. Säkerställ datakvalitet, prestanda och laddningsprocess med källsystemsavtal. Ta fram principer för utveckling- och systeminteraktion. Metoden tar höjd för prioriteringar, arkitektur och integration med källsystem Acando AB 28

29 Target Group Information Need Att omvandla informationsbehov till system specifikation TGIN Information Need BI System Specification User interfaces Analysis need How Measures What Drilla till produktkods- nivå Kund Kostnads- effektivitet Information Model Sources System Architecture Source Systems File Specification Acando AB

30 Target Group Information Need Att omvandla informationsbehov till system specifikation TGIN Analysis need How Information Model BI System Specification User interfaces Measures What System Architecture Acando AB

31 Stort industriföretag byter affärssystem och vill samtidigt införa nya principer, processer och kontinuerligt förbättringsarbete UTMANING UPPDRAG FÖRBÄTTRING Ett gemensamt affärssystem ska införas i alla fabriker enligt dekret från den centrala IT-organisationen Samtidigt finns en stor vilja att införa viktiga principer för styrning och nya rutiner för förbättringsarbete Utmaningen är att beskriva målbild, roller, ansvar och processer för ett kontinuerligt förbättringsarbete på strategisk, taktisk och operativ nivå inom och utom ramen för affärssysteminitiativet Visualisera och beskriva principer, scenarier och processer för framtida arbetssätt i order- och leveransflödet. Baserat på detta driva fram målgruppernas krav på information och visualisera vilket beslutsstöd som behövs både avseende proaktiv transaktionell information (ex order) och avseende analysbehov ur ett business intelligence perspektiv Tydlig målbild för beslut om implementering Visualisering i för ledningsgrupp av förändringar och utmaningar avseende både operation excellence och management excellence Specifikation för ny business intelligence lösning 31 Acando AB Corporate Performance Management

32 Information från källa till beslut Target Group Information Need Layer Descriptions of needed reports And other information needs Information & Analysis Need Produktions Rapporten Measures, Dimensions, Analysis actions Delivery Statistics Measures, Dimensions, Analysis actions Supplier target report Measures, Dimensions, Analysis actions Ongoing buyer activities Description of non structured information Measure & Analysis Layer Definitions of measures used in reports Measures Delivery Precision i Machine = ΣMachines shipped on 1 prom date Total ΣMachines Shipped Dimensions Delivery Precision Machine should be analysable by: Plant Region & Customer Week ItemGroup Unstructured Information Information Layer Information described in Business terms Information Model Fact tables Deliveries - PlantCode -Stock - ItemNumber - Quantity - Unit - StandardCost - FirstPromDate - LastPromDate -TransDate - Dimension tables Organisation - PlantCode - PlantName - Country - Currency - CustomerOrder - PlantCode - COnumber - LineNumber - ItemNumber - Quantity -Unit -Price - OrderDate - Item - ItemNumber - ItemName - ItemGroup - BasicUnit - Source Layer Data physically y stored In source systems Sources Business Objects Glossary 32 Acando AB

33 CPM The Acando Approach Hur får man då ihop helheten? Nyckeltal Processer Fysisk systemlösning Systemlösningsval Önskvärda styreffekter/ intressenter Beslutsordning/ processer Ansvarsfördelning, rollprestation Logisk informationsarkitektur Prioriterat informations- behov Metoder System Acando AB 33

34 CPM The Acando Approach Hur får man då ihop helheten? Fysisk systemlösning Mätproblematiken Önskvärda styreffekter/ intressenter Systemlösningsval Styr- problematiken Prioriterat informations- behov Logisk informationsarkitektur Beslutsordning/ processer Ansvarsfördelning, rollprestation Informationsproblematiken Acando AB 34

35 CPM The Acando Approach Hur får man då ihop helheten? Metoder Önskvärda styreffekter/ intressenter Nyckeltal Processer Mät- problematiken Ansvarsfördelning, rollprestation Styr- problematiken System Informationsproblematiken Beslutsordning/ processer Fysisk systemlösning Systemlösningsval Prioriterat informations- behov Logisk informationsarkitektur Acando AB 35

36 Införandet av CPM är ett iterativt arbete Fysisk systemlösning Systemlösningsval Önskvärda styreffekter/ intressenter Beslutsordning/ processer Ansvarsfördelning, rollprestation Logisk informationsarkitektur Prioriterat informations- behov Arbeta iterativt/ parallellt med stegen och använd prototyping! Det är svårt att sätta sina business requirements på informationsbehovet klart innan man sett ett förslag på lösning! ( Vad vill du ha Vad kan jag få problematiken) Acando AB 36

37 Lägg upp projektet efter era specifika behov och förutsättningar! - Exempel på ett införande där beslutsstruktur och system är valt Önskvärda styreffekter/ intressenter Ansvarsfördelning, rollprestation Beslutsordning/ processer System- lösningsval Prioriterat informationsbehov Logisk informationsarkitektur Fysisk systemlösning Förstudie 2-5 veckor Prototyp 1-4 veckor IT-lösning 8-15 veckor Lägg inte kraft på de fungerande delarna arbeta fokuserat med era prioriterade områden! Men tappa inte den röda tråden! Acando AB 37

38 Agenda CPM Enligt Acando Styrning, Mätning, Information, Förändring Generisk modell Verksamhetsdelen Att bygga KPI er Generisk modell Utvecklingsdelen Snabba resultat vs. Säkerställa rätt riktning Quick Value Processbaserad modell över verkligheten (Activity Based Costing) Screening Flygning Få det att fungera i verkligheten Strategisk Taktisk - Operativ CPM Processen Marknaden Hur påverkar den senaste marknadsutvecklingen CPM initiativ 38 Acando AB

39 Pelikanen: kombinera långsiktig riktning med prototypande Industrialization and deployment for Business Value realization => Push Strategic t Business Driven Prototype t for buy-in => Pull Time 39 Acando AB

40 QV TM QuickValue approach Värde Tidsvinst QuickValue Steg Konventionell implementering Tid Acando AB 40

41 QuickValue QV TM Kundvärde Visualiserad lösning at your fingertips Stegvis approach Snabbt Business Value via IT Risk minimering Passion Team QuickValue tools Arbetssätt Högpresterande team Verksamhets- & IT kompetens tätt samarbete Pragmatisk angrepssätt Prototyping CanDo attitude Functional solutions Performance Management Fact-based Continuous Analysis Improvements Collaboration Step Prototyping by step aproach Step by step approach 41 Acando AB

42 QV TM QuickValue approach Acando AB 42

43 Metod QuickValue approach QV TM Ambition Model Wanted position Business requirements Business Objectives & Strategy - Business Strategic intention - Improvement actions - KPI:s and measurement - ToBe Processes Business Support Information Model Business Information requirements Target Group Information needs doc Corrective Actions Organisation KPI targets Root- cause Follow-up Isolate issue User interface Business Plan and Strategy - Business Object Model - Information Management Information Model doc Application and DB requirements Information Data storage Application and DB Solution - - Master Data Mgmt - Application & DB landscape Application & Database landscape Acando AB 43

44 Telecomföretag ökar leveransprecisionen med Quick Value UTMANING UPPDRAG FÖRBÄTTRING Outsourcat en stor del av sin QuickValuelösning för gav Uppskattad BI-lösning som värdekedja under en inspiration till nytt projekt med även delas av utvalda omställningsperiod fokus på Supply Chain leverantörer Flertalet slutmonteringsfabriker blev underleverantörer Kontroll över den egna affären räckte inte längre behov av att kontrollera hela värdekedjan Stegvis definition av verksamhetsbehov och förslag på BI-lösning Anpassning av BI-lösning till kundanpassad verksamhetsstyrning Prototyping och stegvis utveckling av lösningen Insamling, tvättning och konsolidering av data från både interna och externa datakällor Dokumentation och utbildningsmaterial Kontroll på flaskhalsar och möjlighet till proaktivt försörjningsarbete Kontroll på kapitalbindning, orderkvalitet, leveransprecision Kontroll på användning och utveckling av leverantörsavtal Förenklad uppföljnings- och verksamhetsstyrningsprocess Not: QuickValue är en införandemetodik med strukturkapital som tydligt integrerar management och IT i leveransen 44 Acando AB Corporate Performance Management

IBS BI & FS & OP. Bengt Jensfelt Product Manager, PD IBS Kunddag 29 November 2012

IBS BI & FS & OP. Bengt Jensfelt Product Manager, PD IBS Kunddag 29 November 2012 IBS BI & FS & OP Bengt Jensfelt Product Manager, PD IBS Kunddag 29 November 2012 RPM Teknologi och lösningar IBS Statement of Direction RPM är IBS plattform för Business Intelligence-och SOP-lösningar

Läs mer

Self Service Business Intelligence. Varför? Vad? Hur? 09.00-09.45. Thomas Svahn, Niklas Pernvik Advectas AB. www.advectas.se

Self Service Business Intelligence. Varför? Vad? Hur? 09.00-09.45. Thomas Svahn, Niklas Pernvik Advectas AB. www.advectas.se Self Service Business Intelligence Varför? Vad? Hur? 09.00-09.45 Thomas Svahn, Niklas Pernvik Advectas AB www.advectas.se 1 Detta är Advectas Konsultföretag helt nischat mot Beslutsstöd. Kompetensområden:

Läs mer

Vi omsätter kunskap till hållbar lönsamhet

Vi omsätter kunskap till hållbar lönsamhet Vi omsätter kunskap till hållbar lönsamhet Silf Competence.ppt 1 K229 Supply Chain och Lean Six Sigma+LEAN Silf Competence.ppt 2 K229 Vad är Supply Chain? Innehåll Vad är Lean, Six Sigma och Six Sigma+Lean

Läs mer

Vi ökar våra kunders lönsamhet!

Vi ökar våra kunders lönsamhet! Vi ökar våra kunders lönsamhet! Vår vision FRÅN En traditionell syn på inkasso med fokus på att ta betalt TILL En modern syn på CMS som ger nöjdare kunder Vår vision är att flytta fokus från att vara ett

Läs mer

Meter to cash - og prosess effektivitet med toveiskommunikasjon.

Meter to cash - og prosess effektivitet med toveiskommunikasjon. Meter to cash - og prosess effektivitet med toveiskommunikasjon. EBL Toveiskommunikasjon i Norge 21.-22. mai 2008 Jesper Uhlin TietoEnator Corporation Energy/Utility Solution jesper.uhlin@tietoenator.com

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL DATA GOVERNANCE BEST PRACTICE FÖR INFORMATIONSHANTERING Anna Strid Arvidsson, vice VD Enfo Pointer

VÄLKOMMEN TILL DATA GOVERNANCE BEST PRACTICE FÖR INFORMATIONSHANTERING Anna Strid Arvidsson, vice VD Enfo Pointer VÄLKOMMEN TILL DATA GOVERNANCE BEST PRACTICE FÖR INFORMATIONSHANTERING Anna Strid Arvidsson, vice VD Enfo Pointer INTRODUKTION Business Intelligence Compentency Center Ett forum för styrning av Business

Läs mer

PDM Implementation & Change Management 2013-11-12/FRN

PDM Implementation & Change Management 2013-11-12/FRN PDM Implementation & Change Management 2013-11-12/FRN Affärsområdet Industriteknik Vad är Windchill PDMLink? Product data and information overview - today Mailed Excel files Shared file folders PDMLink

Läs mer

Hur kompletterar verksamhetsutveckling traditionellt QA arbete? Anders Frydén, Verksamhetsutvecklare

Hur kompletterar verksamhetsutveckling traditionellt QA arbete? Anders Frydén, Verksamhetsutvecklare Hur kompletterar verksamhetsutveckling traditionellt QA arbete? Anders Frydén, Verksamhetsutvecklare Min bakgrund Biolog (Cell- och molekylär-) Forskarbakgrund Produktion (GMP) QA (GLP, GXP) ISO 9001 Processkurser

Läs mer

GADD Software en introduktion

GADD Software en introduktion GADD Software en introduktion Publik version, September 2013, gaddsoftware.com page 1 Vad är GADD Software? Vårt fokus Beslutsstöd, BI, tillgängligt för alla Retailing och ISV (Independent Software Vendors)

Läs mer

Införandet av Enterprise Risk Management (ERM) i Vattenfall

Införandet av Enterprise Risk Management (ERM) i Vattenfall Införandet av Enterprise Risk Management (ERM) i Vattenfall SAS Forum 5 oktober 2010 Dan Mansfeld Risk manager Vattenfall AB En dag på arbetet. Riskhanteringsprocessen i verkligheten Risk identification

Läs mer

Att utveckla och skapa en effektiv och dynamisk process för konsolidering och rapportering

Att utveckla och skapa en effektiv och dynamisk process för konsolidering och rapportering Ulla-Britt Fagerström - Senior lösningsspecialist, IBM Business Analytics 22 maj 2013 Att utveckla och skapa en effektiv och dynamisk process för konsolidering och rapportering Då kan drömmar gå i uppfyllelse

Läs mer

Att fatta rätt beslut vid komplexa tekniska upphandlingar

Att fatta rätt beslut vid komplexa tekniska upphandlingar Att fatta rätt beslut vid komplexa tekniska upphandlingar Upphandlingsdagarna 2015 Stockholm 29 januari 2015 1 Inledning Den här presentation kommer att undersöka de vanligaste fallgroparna vid komplex

Läs mer

QC i en organisation SAST 2008-09-16

QC i en organisation SAST 2008-09-16 QC i en organisation SAST 2008-09-16 1 Agenda Hur är vi organiserade inom test på SEB? Hur är QC uppsatt på SEB? Hur arbetar vi med QC i en stor organisation? Uppfyllde QC våra förväntningar och hur har

Läs mer

Hur undviker du obehagliga överraskningar i den dagliga driften?

Hur undviker du obehagliga överraskningar i den dagliga driften? Hur undviker du obehagliga överraskningar i den dagliga driften? Estrella out-sourcing MAF 2012 Agenda Lite om... Anders Ivarsson, Estrella, Chipsmarknaden Bakgrund och problemområde Lösning Resultat Lite

Läs mer

Vi omsätter kunskap till hållbar lönsamhet

Vi omsätter kunskap till hållbar lönsamhet Vi omsätter kunskap till hållbar lönsamhet Category Management.ppt 1 A204 Silf erbjuder Utbildningar - inköp upphandling - logistik - juridik - förhandling - Öppna & Företagsinterna - Internationella certifieringar

Läs mer

HR i en internationell organisation, några tankar av P-O Nyquist. Göteborg 2011-11-10

HR i en internationell organisation, några tankar av P-O Nyquist. Göteborg 2011-11-10 HR i en internationell organisation, några tankar av P-O Nyquist Göteborg 2011-11-10 1 P-O Nyquist UTBILDNING Bergsingenjör från KTH Executive MBA från Uppsala ERICSSON (18 år) SW design System design

Läs mer

Inför projektuppgiften. Markus Buschle, markusb@ics.kth.se

Inför projektuppgiften. Markus Buschle, markusb@ics.kth.se Inför projektuppgiften Markus Buschle, markusb@ics.kth.se Agenda Möjligheter,ll samarbete Enterprise Architecture för beslutsfa8ande Modell Analys Resultat Projektuppgi? Möjligheter -ll samarbete Examensarbeten

Läs mer

Viktigast. Vad är mest avgörande för att lyckas med försäljning?

Viktigast. Vad är mest avgörande för att lyckas med försäljning? Viktigast Vad är mest avgörande för att lyckas med försäljning? Relation Intensitet Tid 3 Att styra mot en önskvärd framtid Affärsmål Marknad Resurser Agenda Varför KAM KAM - Försäljning Vad krävs av mig

Läs mer

PEAK PERFORMANCE 11 JUNI 2015

PEAK PERFORMANCE 11 JUNI 2015 PEAK PERFORMANCE 11 JUNI 2015 Drabbas du av interna bråk vid prestandaproblem? Tröttnar användarna innan problem åtgärdas? Saknas det tillräckligt detaljerade beslutsunderlag vid incidenter och problem?

Läs mer

PRODUCT MANAGEMENT. Klicka här för att ändra format. Klicka här för att ändra format på underrubrik i bakgrunden

PRODUCT MANAGEMENT. Klicka här för att ändra format. Klicka här för att ändra format på underrubrik i bakgrunden på From Requirements in Excel - to development of profitable products Strategic Technology PRODUCT PRODUCT Market PLANNING MARKETING på Operational Product planning = Define and Develop Product marketing

Läs mer

Innovation Enabled by ICT A proposal for a Vinnova national Strategic innovation Program

Innovation Enabled by ICT A proposal for a Vinnova national Strategic innovation Program Innovation Enabled by ICT A proposal for a Vinnova national Strategic innovation Program Ulf Wahlberg, VP INdustry and Research Relations Ericsson AB Ericsson AB 2012 April 2013 Page 1 Five technological

Läs mer

8% 6% 4% 2% 0% -2% -4% -6% -8% 2009 2010 2011 2012 2013p. BNP IT-budget

8% 6% 4% 2% 0% -2% -4% -6% -8% 2009 2010 2011 2012 2013p. BNP IT-budget PREDICTIONS 8% 6% 4% 2% 0% -2% -4% -6% -8% 2009 2010 2011 2012 2013p BNP IT-budget 3% Utveckling 2013 2% 1% 1-9 10-49 50-99 100-249 250+ 0% 1-9 10-49 50-99 100-249 250+ UTMANINGEN STÖRRE VOLYM FÖR MINDRE

Läs mer

Trender inom BI och analys Johan Elfman & Erik Strömgren, SAS Institute

Trender inom BI och analys Johan Elfman & Erik Strömgren, SAS Institute Trender inom BI och analys Johan Elfman & Erik Strömgren, SAS Institute Att utveckla BI-MODAL IT TRADITIONELL BI AGIL BI Vattenfallsmodell Förvaltningsfokus Liten risk hög kontroll Korrekthet Agil utveckling

Läs mer

Skapa insikter till rätt beslut

Skapa insikter till rätt beslut Skapa insikter till rätt beslut Enklaste vägen till beslut med dynamiska rapporter Verksamhetskolls dashboards är tydliga och det är lätt att direkt ta till sig det väsentliga. Alla dimensioner i ditt

Läs mer

KONCEPTUALISERING. Copyright Dansk & Partners

KONCEPTUALISERING. Copyright Dansk & Partners KONCEPTUALISERING Concept begins to 80 % in content, 20 % in process and 20 % in presentation. The conceptualization work always starts in process because if you cannot communicate what you want to say

Läs mer

Elisabet Stöök Konsult SAS Institute AB Copyright 2003, SAS Institute Inc. All rights reserved.

Elisabet Stöök Konsult SAS Institute AB Copyright 2003, SAS Institute Inc. All rights reserved. Administrera din SAS miljö med SAS Metadata Server och SAS Management Console. Elisabet Stöök Konsult SAS Institute AB Copyright 2003, SAS Institute Inc. All rights reserved. SAS Intelligence Value Chain

Läs mer

Stadsutvecklingsprocessen Christian Lindfors, Tyréns

Stadsutvecklingsprocessen Christian Lindfors, Tyréns Stadsutvecklingsprocessen Christian Lindfors, Tyréns Hur beskriver man stadsutveckling? Inom Sustainable Business Hub har Sustainable Urban development (SUD)-gruppen haft som mission att tydliggöra sydsvensk

Läs mer

Change management effectiveness.

Change management effectiveness. Leda i förändring Percent of respondets that met or exceeded project objectives Change management effectiveness. 100% Correlation of change management effectiveness to meeting project objectives 90% 95%

Läs mer

Business Model Transformation. Banbrytande affärsmodeller genom transformation av affärsarkitektur

Business Model Transformation. Banbrytande affärsmodeller genom transformation av affärsarkitektur Business Model Transformation Banbrytande genom transformation av affärsarkitektur Business Model Transformation Vår grundläggande metod för affärsutveckling och transformation av verksamheter kallar vi

Läs mer

B&B Services bygger kostnadseffektiva integrationer för B&B Tools Erfarenheter av IBM:s integrationsmotor och Zystems metodik Baseline

B&B Services bygger kostnadseffektiva integrationer för B&B Tools Erfarenheter av IBM:s integrationsmotor och Zystems metodik Baseline B&B Services bygger kostnadseffektiva integrationer för B&B Tools Erfarenheter av IBM:s integrationsmotor och Zystems metodik Baseline Niklas Thulin SOA Summit, Stockholm 2009 Agenda OM B&B TOOLS UTMANINGAR

Läs mer

Informationssystem och databasteknik, 2I-1100

Informationssystem och databasteknik, 2I-1100 Informationssystem och databasteknik, 2I-1100 Introduktion till informationssystem - användning, teknik och utveckling Vad är ett informationssystem? Informationssystem: datoriserat system som stödjer

Läs mer

Nyheter i ITIL Kopplingen till ISO/IEC 20000. itsmf Sweden

Nyheter i ITIL Kopplingen till ISO/IEC 20000. itsmf Sweden Nyheter i ITIL Kopplingen till ISO/IEC 20000 itsmf Sweden Ulf Myrberg ulf.myrberg@bita.eu, 08-410 320 03 Vad är itsmf? Den enda internationellt kända och oberoende organisation dedikerad till området IT

Läs mer

Bli en LEAN-koncern! Seminarium 11-12 oktober 2012 TOYOTA MATERIAL HANDLING SWEDEN. 23/10/2012 - page 1

Bli en LEAN-koncern! Seminarium 11-12 oktober 2012 TOYOTA MATERIAL HANDLING SWEDEN. 23/10/2012 - page 1 Bli en LEAN-koncern! Seminarium 11-12 oktober 2012 TOYOTA MATERIAL HANDLING SWEDEN 23/10/2012 - page 1 Bli en LEAN-koncern! Nätverket TOYOTA MATERIAL HANDLING SWEDEN 23/10/2012 - page 2 Toyota Material

Läs mer

Anna Leo Konsult och affärsutvecklare inom CRM. Februari 2010

Anna Leo Konsult och affärsutvecklare inom CRM. Februari 2010 Anna Leo Konsult och affärsutvecklare inom CRM Februari 2010 förväntar sig att vi har koll på dem och deras avtal är kräsna och förväntningar ska helst överträffas vill bara ha relevanta erbjudanden Anna

Läs mer

Bättre beslut på SB Seating med en koncerngemensam BI lösning

Bättre beslut på SB Seating med en koncerngemensam BI lösning Bättre beslut på SB Seating med en koncerngemensam BI lösning John Birger Tronsaune, Scandinavian Business Seating Niklas Pernvik, Advectas March 26 th, 2014 Agenda Introduktion till Scandinavian Business

Läs mer

Resultatkonferens 2015. Välkommen!

Resultatkonferens 2015. Välkommen! Resultatkonferens 2015 Välkommen! Lite kort information Säkerhet Quality Hotel Reception Lunch Stadshotellet Tallkotten Middag kl 18 Stadshotellet Tallkotten Utvärdering till Katarina 2000 Vintage Resultatkonferens

Läs mer

Agenda. Cloetta Fazer i korthet Förutsättningarna inom Cloetta Fazer Lösningen för informationshanteringen och resultatuppföljningen Erfarenheter

Agenda. Cloetta Fazer i korthet Förutsättningarna inom Cloetta Fazer Lösningen för informationshanteringen och resultatuppföljningen Erfarenheter CLOETTA FAZER Agenda Cloetta Fazer i korthet Förutsättningarna inom Cloetta Fazer Lösningen för informationshanteringen och resultatuppföljningen Erfarenheter CLOETTA FAZER I KORTHET Omvärld EMV ökar Lågprishandeln

Läs mer

End consumers. Wood energy and Cleantech. Infrastructure district heating. Boilers. Infrastructu re fuel. Fuel production

End consumers. Wood energy and Cleantech. Infrastructure district heating. Boilers. Infrastructu re fuel. Fuel production End consumers Wood energy and Cleantech Infrastructure district heating Boilers Infrastructu re fuel Fuel production Forest harvesting and transport infrastructure Sustainable forestry Information and

Läs mer

Lösningar för en bättre arbetsvardag

Lösningar för en bättre arbetsvardag Lösningar för en bättre arbetsvardag Effektivare, tryggare och roligare Effectplan tar organisationen från en konventionell budget till en verksamhetsplanering där ni arbetar med rullande och aktivitetsbaserade

Läs mer

GÖRA SKILLNAD. om vikten av hållbar produktion och om hur den kan skapas. Bengt Savén Södertälje Science Park, 2014-11-07

GÖRA SKILLNAD. om vikten av hållbar produktion och om hur den kan skapas. Bengt Savén Södertälje Science Park, 2014-11-07 GÖRA SKILLNAD om vikten av hållbar produktion och om hur den kan skapas Bengt Savén Södertälje Science Park, 2014-11-07 KORT OM MITT YRKESLIV ABB (trainee Melbourne, chef NC-programmering, produktionsteknisk

Läs mer

Implementationsstrategier för PLCS

Implementationsstrategier för PLCS Implementationsstrategier för PLCS Dr Mattias Johansson Director Software Products Eurostep AB Typically complex systems environment Point to Point Integration Operational Objectives CM CM CM CM 5. Requirements

Läs mer

CAPA Management Exempel ArjoHuntleigh AB

CAPA Management Exempel ArjoHuntleigh AB CAPA Management Exempel ArjoHuntleigh AB Process och procedur ArjoHuntleigh är ett medicintekniskt företag, därmed följer vi ISO9001 Quality management systems ISO13485 Medical devices Quality management

Läs mer

Nya möjligheter med M3 Technology. Björn Svensson, Björn Torold

Nya möjligheter med M3 Technology. Björn Svensson, Björn Torold Nya möjligheter med Technology Björn Svensson, Björn Torold Vem är vi? 2 Copyright 2011 Lawson. All rights reserved. Nya möjligheter med Technology System Foundation Grid Förändrar basen i Installation

Läs mer

Affärssystem. Linda Askenäs Linköpings universitet

Affärssystem. Linda Askenäs Linköpings universitet Affärssystem Linda Askenäs Linköpings universitet AS AS i sitt sammanhang i verksamheten - val, införande och användning Finns flera sätt att betrakta detta. Vi skall gå in på några framförallt tekniska,

Läs mer

Open. Tjst, Utfärdare, tfn Datum Beteckning Christer Johnson, 1085 2008-09-18 DM#372743

Open. Tjst, Utfärdare, tfn Datum Beteckning Christer Johnson, 1085 2008-09-18 DM#372743 EXAMENSARBETE 1 (2) Christer Johnson, 1085 2008-09-18 DM#372743 Examensarbete Teknikområde: Rubrik: Bakgrund: Utredning hur Unified Communication kan nyttjas inom BAE Systems Hägglunds. Unified Communication

Läs mer

EVRY One Outsourcing Services Linköping AB 2014-03-05 LEAN

EVRY One Outsourcing Services Linköping AB 2014-03-05 LEAN EVRY One Outsourcing Services Linköping AB 2014-03-05 LEAN By the use of true lean concepts all necessary attention to customer needs are secured. High quality implementations of incident, change and problem

Läs mer

Culture EATs Everything for breakfast especially Strategy, Processes and IT-tools

Culture EATs Everything for breakfast especially Strategy, Processes and IT-tools Culture EATs Everything for breakfast especially Strategy, Processes and IT-tools HUR SKAPAR NI EN KULTUR SOM GER RÄTT EFFEKT? Har ni förmågorna och resurserna? Är det vär det? Vägen Framåt 3. Effekter

Läs mer

Lyckad implementation av Idéhanteringsssystem inom Ericsson

Lyckad implementation av Idéhanteringsssystem inom Ericsson Lyckad implementation av Idéhanteringsssystem inom Ericsson Cai Strand, Silverhanden AB [Agenda] 1. Bakgrund och Ericssons krav 2. Lösning 3. Resultat 4. Framgångsfaktorer 5. Nästa steg 6. Betydelsen av

Läs mer

Att nå toppen med hjälp av styrning

Att nå toppen med hjälp av styrning Att nå toppen med hjälp av styrning Johan Tegnér, Chefscontroller SEB Pension & Försäkring 11 mars 2015 - Verksamhetsstyrning 2.0 Agenda Controllerns roll - Evolutionen träffar även oss Idag? Ett nödvändigt

Läs mer

IFS ANVÄNDARKONFERENS 2011-09-28

IFS ANVÄNDARKONFERENS 2011-09-28 www.ifsworld.com IFS ANVÄNDARKONFERENS 2011-09-28 Kompetensförsörjning med hjälp av IFS HR CHRISTER THÖRN, PARTNERTECH AB KRISTINA INGVARSDOTTER, IFS SCANDINAVIA KOMPETENSFÖRSÖRJNING MED HJÄLP AV IFS HR

Läs mer

MÅL LEKTION 6. Integrerad styrning. BALANSERAT STYRKORT - Ursprung 1 HALMSTAD UNIVERSITY

MÅL LEKTION 6. Integrerad styrning. BALANSERAT STYRKORT - Ursprung 1 HALMSTAD UNIVERSITY LEKTION 6 Integrerad styrning HALMSTAD UNIVERSITY MÅL Kunskap och förståelse om - Balanserat styrkort som modell för integrerad styrning Färdighet och omdöme avseende - modellens förutsättningar - modellens

Läs mer

Visualisering och Dashboards

Visualisering och Dashboards Visualisering och Dashboards Compose IT Automation Dashboard per Lokation eller System Aktuell larmstatus Prioriteringsordning per KPI med trend/vecka Senaste månadens öppnade ärenden/dag Senaste månadens

Läs mer

ISTQB Testarens ledstjärna

ISTQB Testarens ledstjärna ISTQB Testarens ledstjärna SSTB SAST-möte 2012-02-23 Vilka är vi? Mångårig erfarenhet från testarbete, testare, testledare, testchef. Utveckling av test metoder och processer. Test kurser. Jobbar som Systemarkitekt

Läs mer

Skapa värde för verksamheten genom affärsplanerings- & prognosprocessen. Sara Lindberg, 2014-05-08

Skapa värde för verksamheten genom affärsplanerings- & prognosprocessen. Sara Lindberg, 2014-05-08 Skapa värde för verksamheten genom affärsplanerings- & prognosprocessen Sara Lindberg, 2014-05-08 Vi är Skandia kortsiktighetens fiende Ledande, oberoende och kundstyrd bank- och försäkringskoncern Erbjuder

Läs mer

Amir Rostami 2012-09-16 1

Amir Rostami 2012-09-16 1 Amir Rostami 2012-09-16 1 Översikt Begreppsförvirring Den svenska gängutvecklingen Stockholm Gang Intervention and Prevention Project Sveriges största polisiära EU projekt Alternativt brottsbekämpning

Läs mer

Steget efter CAD Data Management. Per Ekholm

Steget efter CAD Data Management. Per Ekholm Steget efter CAD Data Management Per Ekholm Agenda Vilka processer/discipliner stöds i PDMLink Dokument management Configuration Management Change Management Project Management Hur utvärderar jag behovet?

Läs mer

EFFEKTIVA PROJEKT MED WEBBASERAD PROJEKTLEDNING

EFFEKTIVA PROJEKT MED WEBBASERAD PROJEKTLEDNING EFFEKTIVA PROJEKT MED WEBBASERAD PROJEKTLEDNING Skapa initiativ för din projektgrupp för att lyckas Webinar 2012-03-08 VAD ÄR PROJECTPLACE? SAMARBETSTJÄNST ONLINE PROJECTPLACE I SIFFROR Grundades 1998

Läs mer

INKÖP AV INDIREKT MATERIAL OCH TJÄNSTER

INKÖP AV INDIREKT MATERIAL OCH TJÄNSTER inköp INKÖP AV INDIREKT inbjudan till konferens i Stockholm den 27-28 september 2011 PRAKTIKFALL FRÅN Ordförande för konferensen Tetra Pak Packaging Solutions Jannica Bondesson Lunds universitet Christer

Läs mer

PRAKTISK IT-STYRNING. Sammanfattning. Inledning och definitioner

PRAKTISK IT-STYRNING. Sammanfattning. Inledning och definitioner PRAKTISK IT-STYRNING Sammanfattning Hos många företag och myndigheter ses IT som en ständig källa till problem 1 och svag kundnöjdhet 2. Orsakerna bakom grundar sig ofta på bristande rutiner, ansvar, kompetens

Läs mer

Förändringsledning. Stöd & behandling. 2015-09-15 Anette Cederberg

Förändringsledning. Stöd & behandling. 2015-09-15 Anette Cederberg Förändringsledning Stöd & behandling Förändring It is not the strongest of the species that survives, nor the most intelligent, but the ones most responsive to change Charles Darwin, The Origin of Species,

Läs mer

Riskhantering. med exempel från Siemens

Riskhantering. med exempel från Siemens Riskhantering med exempel från Siemens Gunnel Sundberg Riskhantering Riskidentifiering Riskvärdering Riskåtgärdsplanering Riskbemötande 1 Siemens Industrial Turbomachinery AB R&D, sales, design, manufacturing,

Läs mer

AGIL KRAVHANTERING. Hitta behoven bakom kraven!! Thomas Nilsson! Agile Coach & Mentor! CTO, Responsive

AGIL KRAVHANTERING. Hitta behoven bakom kraven!! Thomas Nilsson! Agile Coach & Mentor! CTO, Responsive AGIL KRAVHANTERING Hitta behoven bakom kraven!!! Thomas Nilsson! Agile Coach & Mentor! CTO, Responsive KRAVSTÄLL EN PRODUKT! Skriv ner tre krav som ni ställer på produkten INNOVATIONSDRIVNA PRODUKTER...

Läs mer

Industriell Massproduktion

Industriell Massproduktion Industriell Massproduktion Theory Of Constraints, TOC Toyota Production System = LEAN Six Sigma Page 1 Theory of Constraints, flaskhalsstyrning Theory Of Constraints, eller TOC, är en managementfilosofi

Läs mer

ISO/IEC 20000, marknaden och framtiden

ISO/IEC 20000, marknaden och framtiden ISO/IEC 20000, marknaden och framtiden Frukostseminarium 2009-10-05 Anita Myrberg BiTA Service Management anita.myrberg@bita.eu Agenda ISO/IEC 20000 Vad, varför, hur börja? Relation till andra standarder

Läs mer

Finns ingen enhetlig definition av vad lean är: Konsult-lean allt som är framgångsrikt är lean. Forsknings-lean: En av flera strategier

Finns ingen enhetlig definition av vad lean är: Konsult-lean allt som är framgångsrikt är lean. Forsknings-lean: En av flera strategier Lean -agile Finns ingen enhetlig definition av vad lean är: Konsult-lean allt som är framgångsrikt är lean Forsknings-lean: En av flera strategier Grunden är processorientering vilket måste göras först,

Läs mer

possibilities Create a world innovation mobility social yourself full of Employer branding nyckeln till att attrahera och behålla de bästa i Sandvik

possibilities Create a world innovation mobility social yourself full of Employer branding nyckeln till att attrahera och behålla de bästa i Sandvik Create yourself a world diversity full of innovation creativity fantastic possibilities social technology mobility Employer branding nyckeln till att attrahera och behålla de bästa i Sandvik 1 Employer

Läs mer

LEAN & statistik, Six Sigma

LEAN & statistik, Six Sigma LEAN & statistik, Six Sigma Varför kopierar vi det som andra gör? Vet vi vad som ska kopieras? 2013-03-23 Föreningen industriell statistik tillsammans med SFK-StaM 1(14) Kopiera? Förståelse av variation

Läs mer

Testning som beslutsstöd

Testning som beslutsstöd Testning som beslutsstöd Vilken typ av information kan testning ge? Vilken typ av testning kan ge rätt information i rätt tid? Hur kan testning hjälpa din organisation med beslutsstöd? Hur kan produktiviteten

Läs mer

Från beslut till faktisk förändring

Från beslut till faktisk förändring Från beslut till faktisk förändring 2015-03-11 Magnus Staxäng Hypergene AB Om mig Bohuslänning Managementkonsult Preera Konsultchef Hypergene Beslutsstöd som det borde vara Ledning, Chefer, Ekonomer, Controllers,

Läs mer

Delaktighet, synlighet och att bejaka skillnader

Delaktighet, synlighet och att bejaka skillnader Enfo Sweden AB Delaktighet, synlighet och att bejaka skillnader ett lönsamt ledarskap Johan de Verdier 2012-11-15 Agenda Enfo Sweden AB Vår utmaning Vad har vi gjort Avslutning Enfo Sweden AB IT-bolag,

Läs mer

Molnet ett laglöst land?

Molnet ett laglöst land? Molnet ett laglöst land? 31 januari 2012 Pernilla Borg, CISA Magnus Ahlberg Om Ernst & Young IT Risk and Assurance Inom IT Risk and Assurance hjälper vi organisationer att hantera IT-risker på ett sätt

Läs mer

Kursinformation. Metodik för programvaruutveckling. Utvecklingsprocessen för programvara. Innehåll. Processmodell. Exempel

Kursinformation. Metodik för programvaruutveckling. Utvecklingsprocessen för programvara. Innehåll. Processmodell. Exempel Kursinformation Metodik för programvaruutveckling Föreläsning 3 Latex ok för litteraturstudierapport (prata med mig bara) Nästa föreläsning är av Björn Regnell (jag är med också) Presentationer imorgon

Läs mer

Bygg bro mellan ITIL v2 och v3 - Bridgekurser - DF Seminarium 2008-09-05

Bygg bro mellan ITIL v2 och v3 - Bridgekurser - DF Seminarium 2008-09-05 Bygg bro mellan ITIL v2 och v3 - Bridgekurser - DF Seminarium 2008-09-05 Innehåll Kursöversikt ITIL v3 Utbildningsschemat Målgrupper & förkunskapskrav Kursuppbyggnad & innehåll V2 V3, Service Lifecycle,

Läs mer

Inköp inom Sandvik. CLIP-seminarium 2 september 2010. Jan Kjellén Business Developer Sandvik Purchasing

Inköp inom Sandvik. CLIP-seminarium 2 september 2010. Jan Kjellén Business Developer Sandvik Purchasing Inköp inom Sandvik CLIP-seminarium 2 september 2010 Jan Kjellén Business Developer Sandvik Purchasing Sandvik i korthet Vad är vi? Vi är ett världsledande verkstadsindustriföretag. Vad gör vi? Vi tillverkar

Läs mer

Systemutveckling. Historiskt grundad introduktion

Systemutveckling. Historiskt grundad introduktion Systemutveckling Historiskt grundad introduktion Kvalitet som tema Dataområdet kännetecknas av ständig förändring - utveckling - expansion Varje "nyhet" en förbättring Anta att förbättringarna är, eller

Läs mer

Lönsamhet genom rätt underhåll. Senior Vice President, Business Area Manager Industrial Systems

Lönsamhet genom rätt underhåll. Senior Vice President, Business Area Manager Industrial Systems Lönsamhet genom rätt underhåll Christer Ramebäck Senior Vice President, Business Area Manager Industrial Systems 1 Abstract Den svenska industrin utsätts ständigt för en ökad konkurrens inte minst från

Läs mer

Inför projektuppgiften. Markus Buschle, markusb@ics.kth.se

Inför projektuppgiften. Markus Buschle, markusb@ics.kth.se Inför projektuppgiften Markus Buschle, markusb@ics.kth.se Agenda Möjligheter,ll samarbete Enterprise Architecture för beslutsfa8ande Modell Analys Resultat Projektuppgi? Exempel Möjligheter,ll samarbete

Läs mer

Verksamhetsstyrning VBEN01

Verksamhetsstyrning VBEN01 Verksamhetsstyrning VBEN01 Mål med avsnittet Att skaffa oss grundläggande kunskaper om verksamhetsstyrning och viktiga nyckeltal i ett strategiskt perspektiv. Huvudkomponenter i organisationens affärsidé

Läs mer

Smart Services med Cisco och våra partners

Smart Services med Cisco och våra partners Smart Services med Cisco och våra partners Pär Holgersson, Chef Cisco Services Sverige Dag Brunnander, Affärsutvecklare 2013 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved. 2011 Cisco Connect 1 Smart

Läs mer

Ekonomistyrning. Beteendeeffekter. Ekonomistyrningens syfte

Ekonomistyrning. Beteendeeffekter. Ekonomistyrningens syfte Ekonomistyrning Föreläsning 722g39, 2008 Anders Parment anders.parment@liu.se www.andersparment.com Ekonomistyrningens syfte Att få de olika individerna i organisationen att handla i linje med målen för

Läs mer

Lean Production i verkligheten

Lean Production i verkligheten Lean Production i verkligheten Intro Vem är jag? Niklas Gudmundsson Civilingenjör Elektroteknik och Industriell ekonomi från Lunds Tekniska Högskola Har jobbat i snart 10 år med Lean inom fordonsindustrin

Läs mer

Hantera föreskriften för operativa risker

Hantera föreskriften för operativa risker Hantera föreskriften för operativa risker SAS Enterprise Governance Risk & Compliance Föreskrifterna och SAS Enterprise Governance Risk & Compliance De nya föreskrifterna från Finansinspektionen avseende

Läs mer

En snabbare väg till framgång Ett agilt angreppssätt för BI Johan Petersson

En snabbare väg till framgång Ett agilt angreppssätt för BI Johan Petersson En snabbare väg till framgång Ett agilt angreppssätt för BI Johan Petersson Acando Johan Petersson Visit me at LinkedIn: se.linkedin.com/in/johpet 2 Acando 2014-29-08 Acando - översikt Enterprise Consulting

Läs mer

SAPSA 12 NOVEMBER 2014

SAPSA 12 NOVEMBER 2014 SAPSA 12 NOVEMBER 2014 Change Management - Förändringsledning Arla Foods implementering av SAP inom Supply Chain Sverige fokus på förändringsledning Summering och frågor Presenteras av: Lena Selander,

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL AoSu - AFFÄRS- OCH SÄLJUTVECKLING AB. AoSu är ett konsultföretag som tillsammans med sina kunder. Innehåll

VÄLKOMMEN TILL AoSu - AFFÄRS- OCH SÄLJUTVECKLING AB. AoSu är ett konsultföretag som tillsammans med sina kunder. Innehåll sid 1/9 VÄLKOMMEN TILL AoSu - AFFÄRS- OCH SÄLJUTVECKLING AB AoSu är ett konsultföretag som tillsammans med sina kunder identifierar och tydliggör förbättringsbehov samt planerar, genomför och följer upp

Läs mer

Visionen om en Tjänstekatalog

Visionen om en Tjänstekatalog Visionen om en Tjänstekatalog Varför ska vi införa tjänster? Copyright BiTA Service Management/Rolf Norrman 1 IT:s värde för verksamheten tydliggörs i verksamhetens egna termer Organisationens kundfokus

Läs mer

Informators nya Officeerbjudande! Vi kan hjälpa er prestera smartare, snabbare och bättre!

Informators nya Officeerbjudande! Vi kan hjälpa er prestera smartare, snabbare och bättre! Utrullning av nytt Office Informators nya Officeerbjudande! Vi kan hjälpa er prestera smartare, snabbare och bättre! Utrullning av nytt Office Informator kan erbjuda er en modell för utrullning i 4 steg.

Läs mer

Jeeves BI 3.0 JEEVES WORLD 2012 LASSE HELLBERG. Copyright 2012 Jeeves Information Systems AB

Jeeves BI 3.0 JEEVES WORLD 2012 LASSE HELLBERG. Copyright 2012 Jeeves Information Systems AB Jeeves BI 3.0 JEEVES WORLD 2012 LASSE HELLBERG Copyright 2012 Jeeves Information Systems AB Vad? Varför? Hur? Business Discovery: Business User-Driven BI App Model Remixability and Reassembly Social and

Läs mer

TNS SIFO & The Core Company, 2011

TNS SIFO & The Core Company, 2011 1 2 Bekymmerslös Äventyrlig Vänlig Självsäker Försiktig Kompetent 3 Om denna person var VD, hur skulle företagskulturen vara? Vilka värderingar, ledarskap och struktur skulle företaget ha? 4 Företagskultur

Läs mer

Energifrågans betydelse för produktionsplanering på SSAB

Energifrågans betydelse för produktionsplanering på SSAB Energifrågans betydelse för produktionsplanering på SSAB Martin Waldemarsson Doktorand, Produktionsekonomi Linköpings Universitet Linköping Tomas Hirsch Chef för strategisk energiförsörjning SSAB EMEA

Läs mer

Förberedelse inför Solvens II SWERMA Captive Nätverksträff 28:e November 2013

Förberedelse inför Solvens II SWERMA Captive Nätverksträff 28:e November 2013 Förberedelse inför Solvens II SWERMA Captive Nätverksträff 28:e November 2013 Pelare 1 Nuvarande läge Svenska captives generellt sett väl finansierade 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Högre

Läs mer

Schema Impuls 3-4 oktober 2012 Dag 1-3 oktober

Schema Impuls 3-4 oktober 2012 Dag 1-3 oktober Schema Impuls 3-4 oktober 2012 Dag 1-3 oktober KEYNOTE: Cloud impact on IT and business - Sven Denecken, SAP AG KEYNOTE: MODERATORER: XX XX Tider 11.00-11.50 Cloud: 15. Fördjupningspass - What can SAP

Läs mer

IS Lifecycle Management - Governance av en stor investering

IS Lifecycle Management - Governance av en stor investering IS Lifecycle Management - Governance av en stor investering Sven Lindskog, CFO Höganäs AB Jonas Nilsson, BAM Tacticus AB Agenda Vad är IS Lifecycle Management? (Jonas Nilsson) IS Lifecycle Management på

Läs mer

Strategisk utveckling och förändring av IT

Strategisk utveckling och förändring av IT REFERENS Strategisk utveckling och förändring av IT Förstärkning av koncernens affärsvärde från IT Om Loomis globalt ledande på effektivt cash management Loomis är en global koncern, noterad på Nasdaq

Läs mer

Smarter Analytics med rätt infrastruktur

Smarter Analytics med rätt infrastruktur Smarter Analytics med rätt infrastruktur Valet av infrastruktur avgör slutresultatet! Vi visar hur det kan påverka kostnader, risk och hur man kan öka affärsnyttan. Patrik Gunnersten, Client Technical

Läs mer

Strategic Health Consultants. Seminarium 23 september 2009. Välkomna! www.strategic-healthcontrol.se

Strategic Health Consultants. Seminarium 23 september 2009. Välkomna! www.strategic-healthcontrol.se Strategic Health Consultants Seminarium 23 september 2009 Välkomna! Strategic Health Consultants AB Unika lösningar med inriktning på Hälsa Affärsidé Ge stöd i förändringsprocesser som inleds när en organisation

Läs mer

Lean & Green Volvo cars. Sofia Boyagi, Operational Development Environment

Lean & Green Volvo cars. Sofia Boyagi, Operational Development Environment Lean & Green Volvo cars Sofia Boyagi, Operational Development Environment agenda Volvo Cars Our heritage and core value Environmental Management Volvo Car Manufacturing System (VCMS) Green Performance

Läs mer

Sweden ICT Week. Avtala IT och möjliggör en god relation mellan verksamheten och IT. Anita Myrberg BiTA Service Management. www.bita.

Sweden ICT Week. Avtala IT och möjliggör en god relation mellan verksamheten och IT. Anita Myrberg BiTA Service Management. www.bita. Sweden ICT Week Avtala IT och möjliggör en god relation mellan verksamheten och IT Anita Myrberg BiTA Service Management Agenda Service Management och ITIL Varför avtala IT-tjänster Relationen verksamhet

Läs mer

Inbjudan SAS IT Governance Forum 2005 Stockholm 17 mars på Dramaten

Inbjudan SAS IT Governance Forum 2005 Stockholm 17 mars på Dramaten Kungliga Dramatiska Teatern, byggd 1908 SAS Institutes huvudkontor i Sverige, byggt 1785 Inbjudan SAS IT Governance Forum 2005 Stockholm 17 mars på Dramaten Mognadsgrad och ambitionsnivå inom IT Governance;

Läs mer

Platina och kvalité. Rasmus Staberg, Teknisk direktör, 2014-04-08

Platina och kvalité. Rasmus Staberg, Teknisk direktör, 2014-04-08 Formpipe Platina och kvalité Rasmus Staberg, Teknisk direktör, 2014-04-08 04 08 1 Formpipe Presentation Bakgrund Platina släpptes som första release år 2000. Fick pris för Best in show från Bill Gates

Läs mer