Effektiv implementering e av - Corporate Performance Management

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Effektiv implementering e av - Corporate Performance Management"

Transkript

1 Effektiv implementering e av - Corporate Performance Management Stockholm, 9 September Acando AB Acando AB

2 Agenda CPM Enligt Acando Styrning, Mätning, Information, Förändring Generisk modell Verksamhetsdelen Att bygga KPI er Generisk modell Utvecklingsdelen Snabba resultat vs. Säkerställa rätt riktning Quick Value Processbaserad modell över verkligheten (Activity Based Costing) SIB Screening Få det att fungera i verkligheten Strategisk Taktisk - Operativ CPM Processen Marknaden Hur påverkar den senaste marknadsutvecklingen CPM initiativ 2 Acando AB Corporate Performance Management

3 Det finns många olika definitioner på CPM men alla beskriver uppföljning och styrning av ett företag eller en organisation is an umbrella term used to describe the methodologies, metrics, processes and systems used to monitor and manage the business performance of an enterprise. - Gartner Group, 2001*... involves enabling people to perform their work to the best of their ability, meeting and perhaps exceeding targets and standards. - BNET... is a philosophy which is supported by performance measurement....achieving congruence as to the definition of the parameters of performance and the causal models that lead to it is one of the essential functions of performance management. - Performance Measurement and Performance Management. International Journal of Production Economics, Lebas (1995)... is used as the organisation's steering wheel, helping all parts of the organisation to move together in the right direction. - Managing Performance, Kernally (1997)... helps shape reframing, realigning, refocusing and regenerating organisational transformation. - Business Performance Measurement, Davis (1997)... is the process of managing an organisation's strategy through a fully integrated system of business improvement methodologies supported by technology. PM encompasses the methodologies, metrics, processes, software tools and systems that manage the performance of an organisation. - Performance Management: Finding the Missing Pieces, Cokins (2004)... is the process of assessing progress toward achieving predetermined goals. Performance management is building on that process, adding the relevant communication and action on the progress achieved against these predetermined goals. - Bourne, M.,Franco, M. and Wilkes, J. (2003). Corporate performance management. Measuring Business Excellence 3 Acando AB Corporate Performance Management

4 CPM enligt Acando en förutsättning för förbättringsarbete på alla nivåer Strategisk nivå Strategiformulering: Företagsmål och strategier Taktisk nivå Operativ nivå Genomförande: Taktiska och operationella mål och budgets System nivå Transaktionssystem: Processtransaktioner Från övergripande mål och strategier, taktisk styrning och uppföljning, till operativ nivå för dagligt stöd i planering och uppföljning. 4 Acando AB Corporate Performance Management

5 Exempel på ingående komponenter Metoder Nyckeltal Beslutsprocesser System Balanced Scorecard Benchmarking ABC Six sigma Process management Informationsmodellering Arena modellering Finansiella & operativa nyckeltal Kortsiktiga & långsiktiga Kvantitativa & kvalitativa Lagging & leading Plan-Do-Check-Act Strategiformulering Målsättning Affärskritiska k beslutsprocesser Budgetering och prognostisering Resultatuppföljning Aktivitetsuppföljning BI-plattformar Planerings- uppföljnings och prognosverktyg Dashboards CPM-suites Vilka metoder, mått, processer eller system som väljs är olika för olika företag varje lösning är företagsspecifik. Det är att länka samman HELHETEN som är CPM. 5 Acando AB Corporate Performance Management

6 Varför ett CPM-initiativ? Symptom som föranleder CPM Glöm inte varför Ny ledande befattningshavare Ny strategi Krav på ökad lönsamhet Externt 2 Önskad tillväxt- och Sammanslagning eller uppköp lönsamhetsposition Företagskris Marknadseffektivitet 1 Omorganisation Sälj och tillväxt Osäkerhet över data Kundnöjdhet etc. Systembyte Många olika databaser för analys och uppföljning Internt Processeffektivitet Nya lagar Kostnad Ledtid Strävan att bli bättre Kvalitet etc. De bakomliggande anledningarna till CPM-initiativ är samma problematik som vi alltid har försökt att lösa! 6 Acando AB Corporate Performance Management

7 CPM lösningen måste sökas inom flera områden Problemområden Externt 2 Önskad tillväxt- och lönsamhetsposition Styrning Marknadseffektivitet Sälj och tillväxt Kundnöjdhet etc. 1 Mätning Information Processeffektivitet Kostnad Ledtid Kvalitet etc. Internt Förändring De bakomliggande anledningarna till CPM-initiativ är samma problematik som vi alltid har försökt att lösa! 7 Acando AB Corporate Performance Management

8 Hur adresserar CPM styrningsproblematiken? Styrproblematiken: Hur skall vi definiera vår gemensamma affär? Hur skall olika drivkrafter/styreffekter balanseras? Vilka konkreta effekter vill vi att styrningen skall resultera i? Hur skall vi fördela ansvaret? Vem skall fatta de kritiska besluten? CPM bidrag Tillåter stora företag att styras som den lilla organisationen Snabbare beslut och snabbare uppföljning av genomförda åtgärder Möjlighet att följa upp på ett mer enhetsanpassat sätt (undvika one size fits all -syndromet) men samtidigt samordna där det behövs (undvika same wine, different bottles syndromet) Tydligare fokus på roller- och ansvarsfördelning Kommunicera mål och följa upp att organisationen arbetar mot dem Styrning Mätning Information Förändring CPM adresserar helhet, överblick, kontroll och snabbhet vilket är kritiskt ur ett styrperspektiv! 8 Acando AB Corporate Performance Management

9 Hur adresserar CPM mätproblematiken? Mätproblematiken: Vilka är de kritiska parametrarna (KPI:er) i våra affärsprocesser? Vilka kritiska parametrar kan vi och kan vi inte mäta? Hur påverkar de varandra (orsak/verkan)? Balans? Hur jämför vi planer och prognoser med faktiskt utfall? CPM bidrag En version av sanningen konsekvens i KPI:er Trygghet i att vi mäter de kritiska parametrarna (KPI:er) i våra affärsprocesser Bättre förståelse för orsak/verkan-samband mellan KPI:er Säkrare och framförallt snabbare jämförelse av planering och prognoser mot faktiskt utfall Styrning Mätning Information Förändring CPM adresserar konsistens! Samma definitioner, samma beräkningar, samma modeller/metoder (en kund är en kund är en kund) 9 Acando AB Corporate Performance Management

10 Hur adresserar CPM informationsproblematiken? Informationsproblematiken: Hur ser informationsbehovet ut för våra kritiska roller och beslut? Vilka systemlösningar tillgodoser vilka behov? Ska vi ha en plattform eller flera? Hur säkerställer vi en version av sanningen? (en kund är en kund, försäljningsvolymer ) Hur säkerställer vi (data)kvalitet i informationen? Hur hanterar vi historiska data, organisationsförändringar CPM bidrag Definierar informationsbehovet per kritisk roll Radikalt minskad tidsåtgång vid informationssammanställning Besparing i parallella infrastrukturer Förbättrar datakvalitet i informationen Identifierar förbättringar i informationskällorna enklare Styrning Mätning Information Förändring CPM adresserar riktad och anpassad information till olika målgrupper som samtidigt hänger ihop. CPM möjliggör ett skifte från informationsinsamling till handling! 10 Acando AB Corporate Performance Management

11 Hur adresserar CPM förändringsproblematiken? Förändringsproblematiken Hur gör vi för att ta vår nyvunna insikt till faktiska förbättringar? CPM bidrag Tydlig process som kopplar ihop aktiviteter med uppmätta resultat I organisation är det tydligare vem som gör vad Kultur och värderingar ligger i linje med hur vi styr och agerar i organisationen Ledarskap leva som vi lär Styrning Mätning Information Förändring CPM initiativet blir inte lyckosamt utan att ta hänsyn till förändingsproblematiken 11 Acando AB Corporate Performance Management

12 CPM The Acando Approach Hur får man ihop helheten? Vilka Metoder Nyckeltal Processer System skall lösa Styrproblematiken Mätproblematiken Informationsproblematiken Förändringsproblematiken Strategisk nivå Strategy Formulation: Corporate Goals and Strategies så att Taktisk nivå Operativ nivå Execution: Tactical and Operational Targets and Budgets hänger ihop System nivå Transaction systems: Process Transactions 12 Acando AB och så att bättre och snabbare beslut erhålls!! Corporate Performance Management

13 Förändring av beteende tar tid! Stöd för förändring jag gör Engagemang jag kan jag förstår jag ser Förståelse Medvetenhet Förändringsvilja Kommunikation Baserad på Daryl Conner, 1992 Involvering Tid Oavsett lösningens kvalitet eller dess effektivitet i övrigt så blir investeringen bortkastad om lösningen inte accepteras av dem som skall använda den. Acando AB 13

14 Ett Sandvik bolag vill bygga BI kultur UTMANING UPPDRAG FÖRBÄTTRING En mängd dotterbolag, ofta uppköpta, med olika företagskultur. Bolaget har hittils mest styrts på finansiella nyckeltal, vilket resulterat i att man mätt lite som man vill inom den operativa delen. Djup Supply Chain gör det svårt analysera. Önskan att kraftigt förbättra kundnöjdhet och effektivitet. Bygg ett Enterprise Data Warehouse för att samla in all operativ data till ett ställe. Inrätta en Business Analyst roll för att stödja ledningen, driva fram en BI kultur och fokusera på samordning, analys, uppföljning och benchmarking. Möjlighet för alla beslutsfattare (operativa, taktiska, strategiska) egs a) att få tillgång g till komplett och färsk information. Gemensamma definitioner av de viktigaste KPI erna. Globala rapporter -> alla arbetar med samma siffror. Offertsvarstid, leveranssäkerhet och WIP avsevärt förbättrade. 14 Acando AB Corporate Performance Management

15 Business Analyst roll och ansvar Primärt stödja Management Group och Business Unit managers Vad ska mätas Hur ska det mätas Analyser och rekommendationer CPM Definitions -What to measure -How define Solutions -Reports -Instructions -Systems DW Keep alive -Maintenance - User admin -Data Quality User support -Standard Reports CPM Analysis -Go behind KPI s -Find trends -Find reasons -Why?? Recommendations -How to replicate success -How to improve performance Globalt definiera operativa (ej finansiella) KPI er, förankra med ledning Leverera en KPI analysmiljö Etablera benchmarks för KPI er, intragroup och externt Ledning ska känna sig supportad (leverera, stötta, hjälpa) Acando AB

16 Uppdrag Förbättra Kundnöjdhet Ontime delivery / Leveranssäkerhet Kapacitetsplanering / Produktionsplanering Datakvalitet / Ordning i böckerna Flaskhals kontrol Produktionsledtid Små batchstorlekar Korta setup tider Resursplanering Planera råmaterial köp & inleveranser Forecasting Produktkvalitet Antal kundklagomål Offert svarstid Fokusera på ett dotterbolag Gräv runt i datalagret Föreslå förbättringsåtgärder Stöd implementation / utbilda Följ upp resultat Gå till nästa enhet Framgångsfaktor g är förståelse för lokal situation i kombination med helikopterperspektiv p p och analys kompetens Acando AB

17 Agenda CPM Enligt Acando Styrning, Mätning, Information, Förändring Generisk modell Verksamhetsdelen Att bygga KPI er Generisk modell Utvecklingsdelen Snabba resultat vs. Säkerställa rätt riktning Quick Value Processbaserad modell över verkligheten (Activity Based Costing) SIB Screening Flygning Få det att fungera i verkligheten Strategisk Taktisk - Operativ CPM Processen Marknaden Hur påverkar den senaste marknadsutvecklingen CPM initiativ 17 Acando AB Title of presentation

18 CPM The Acando Approach Hur bör man tänka? Från A till Ö Fysisk systemlösning Systemlösningsval Önskvärda styreffekter/ intressenter Beslutsordning/ processer Ansvarsfördelning, rollprestation Logisk informationsarkitektur Prioriterat informations- behov Att sätta det prioriterade informationsbehovet är det kritiska kittet iencpm-lösning För att sätta informationsbehovet måste man förstå helheten och hur de olika delarna hänger ihop! Acando AB 18

19 Sätta det prioriterade informationsbehovet - Med utgångspunkt i affären Önskvärda styreffekter Roller, ansvar & samspel Information & presentation Logisk informations -lösning Besultsmodeller Strukturell systemlösning Fysisk systemlösning Önskvärda Önskvärda styreffekter/ styreffekter & intressenter dess intressenter t Vilka konkreta effekter ska uppnås? Hur ska olika drivkrafter balanseras? Vilka kritiska förmågor skall stödjas? Vilka externa intressenter skall tillfredställas? Ansvarsfördelning, rollprestation Vilka roller måste finnas? Hur bör ansvaret fördelas? Vilka KPI:er behövs för att styra och utvärdera prestationen för respektive roll? Prioriterat informationsbehov Beslutsordning/ processer Vilka områden ska kontinuerligt följas för beslut? Hur ska beslutsprocesserna se ut och vilka roller är involverade?? I vilka forum ska olika beslut fattas? Vilken information är avgörande för beslutsfattande? Ställer beslutsprocesserna krav på samordnade modeller? Hur ska information struktureras och vilka dimensioner behövs? Hur prioriteras informationsbehoven? Hur ska informationen presenteras/göras tillgänglig? 19 Acando AB

20 Delarna är avgörande för styrförmågan Önskvärda styreffekter Roller, ansvar & samspel Information & presentation Logisk informations -lösning Besultsmodeller Strukturell systemlösning Fysisk systemlösning Önskvärda styreffekter/ & dess intressenter t Ansvars- Ansvarsfördelning, rollprestation & indikatorer Beslutsordning/ processer Prioriterat informationsbehov Översätt den övergripande strategiska inriktningen till konkreta mål, effekter och förmågor. Mycket är vunnet om alla intressenter förstår verksamhetens önskvärda effekter och strävar mot samma konkreta mål. Detta innebär konkretisering av verksamhetens affärer, verksamhetsprioriteringar och mål. Fastställ ansvars och befogenhetsfördelning samt rolldefinitioner utifrån önskvärda effekter för varje affär. Konkretisera vilka KPI:er som behövs per roll för att styra och utveckla verksamheten. Säkerställ konsekvens i KPI:er (en version av sanningen) och nedbrytning av dessa (orsak/verkan-samband). Tydliggör och definiera vilka kritiska beslut som är avgörande för verksamheten och dess affärer samt hur processen skall se ut. Bestäm vilka som skall fatta besluten och hur gränssnitten mellan delarna ser ut. Det måste också klargöras hur gemensamma ansvar skall hanteras i olika forum så att inte ansvar faller mellan stolarna. Definiera de olika verksamhetsmodeller (tex TB-modell, ABC-kalkyler, prismodeller, incitamentssystem, BSC-modell) som påverkar beslutsfattandet och säkerställ rätt informationsstruktur, prioritering och presentationsformat. Genom att knyta informationsbehovet till de kritiska besluten erhålls en fokuserad informationsmängd. Vital few istället för trivial many. Tankesättet tar höjd för och synkroniserar de komponenter som säkerställer en total bild över de mått som behövs på både strategisk, taktisk och operativ nivå för att säkerställa styrning, uppföljning och genomförande Acando AB 20

21 KPI strukturering Önskvärda styreffekter Roller, ansvar & samspel Logisk informations Information & -lösning presentation Besultsmodeller Strukturell systemlösning Fysisk systemlösning Kriterier för KPI Kvalitet A. Visar prestanda B. Tillåta resultatkalkyl C. Upplyser problem D. Är lätt att samla in E. Finns redan i systemen Heltäckande mätning A. Produktivitet, Göra saker rätt B. Kvalitet C. Effektivitet, Göra rätt saker D. Kapacitetsutnyttjande E. Ekonomiska/Finansiella KPI Hierarkier Resurser Input Output Mål Process X antal Produktivitet Effektivitet Problemet är ofta inte att hitta KPI er utan att sovra i den mängd man har! Acando AB

22 Roller, Exempel på heltäckande KPI paket Önskvärda styreffekter Roller, ansvar & samspel Logisk informations Information & -lösning presentation Besultsmodeller Strukturell systemlösning Fysisk systemlösning Etablera kundrelation Mål öka antal nya kunder Produktivitet Σ utskick, kampanjer Σ offerter Σ besök, möten Kvalitet Σ ändrade d offerter Σofferter Prospektering & bearbetning lokal marknad Produktivitet Σ kampanjer/aktiviteter per kontor/säljare Σ suspekts, leads Kvalitet Σ svar Σ utskick Effektivitet it t Σ svar, respons på utskick, kampanj Σ ja på offert Σ besök/affär Kapacitetsutnyttjande, Ek/Fin Σ säljare/ny kund Σ kostnad/ny kund Effektivitet Σ intresserade kunder per kontor/säljare Σ prospekts suspekt/leads Kapacitetsutnyttjande, Ek/Fin Processkostnad Σ prospekts Acando AB 22

23 Få koll på nyckeltalen Önskvärda styreffekter Roller, ansvar & samspel Logisk informations Information & -lösning presentation Besultsmodeller Strukturell systemlösning Fysisk systemlösning Vilka KPI er används idag i verksamheten? Till vilken process hör de? Till vilken nivå hör de? Kriterier för KPI kvalitet 23 Acando AB Corporate Performance Management

24 KPI pyramiden Önskvärda styreffekter Roller, ansvar & samspel Logisk informations Information & -lösning presentation Besultsmodeller Strukturell systemlösning Fysisk systemlösning Top Supply Chain Market Key Performance Indicators Perfect Order Demand Forecast Accuracy Product Quality Supply Chain Cost Mellan Kapital Effektivitet Accounts Payable End-to-end Net Inventory Accounts Receivable Botten Operativ Effektivitet Supplier Quality Inbound Del. Prec. Raw Mtrl Inv. Purchasing adm. costs Supplier Leadtime through Order adm. & del. Cost leadtime plant leadtime detail WIP per Capacity Resource Inventory Units in activity Fluctuation Utilization Turnover (FG) Inv. Purchased Material Costs Delivery Prec- Detail Prod. Quality Detail Källa: AMR Benchmark Analytix Acando AB Corporate Performance Management

25 Roller, Definiera KPI familjer KPI: Perfect Order Önskvärda styreffekter Roller, ansvar & samspel Logisk informations Information & -lösning presentation Besultsmodeller Strukturell systemlösning Fysisk systemlösning Ett KPI som familjeöverhuvud Direkt relaterade mått som stödjande Ange mått från andra familjer som har relation med KPI et Används för Stöd vid bygge av analysmiljöer Nyckeltals rationalisering Förståelse vid analys Assembly starts, actual vs plan Other Perfect Order metrics Customer order changes Inbound Delivery Prec. Lead-time through h plant Machine del. to Customer Inventory Turnover Delivery Precision out WIP qty qy Inbound Del Reliability CO Changes after frozen time Capacity fluctuation Other related metrics with priority 25 Acando AB Corporate Performance Management

26 Agenda CPM Enligt Acando Styrning, Mätning, Information, Förändring Generisk modell Verksamhetsdelen Att bygga KPI er Generisk modell Utvecklingsdelen Informationsmodellering Snabba resultat vs. Säkerställa rätt riktning Quick Value Processbaserad modell över verkligheten (Activity Based Costing) SIB Screening Flygning Få det att fungera i verkligheten Strategisk Taktisk - Operativ CPM Processen Marknaden Hur påverkar den senaste marknadsutvecklingen CPM initiativ Önskvärda styreffekter Roller, ansvar & samspel Information & presentation Logisk informations -lösning Fysisk system- lösning i Besultsmodeller Strukturell systemlösning 26 Acando AB Title of presentation

27 Anpassa systemlösningen - Att stegvis skapa en lyckad CPM-lösning Prioriterat informationsbehov Vilken information är avgörande för beslutsfattande? Ställer beslutsprocesserna krav på samordnade modeller? Hur ska information struktureras och vilka dimensioner behövs? Hur prioriteras informationsbehoven? Hur ska informationen presenteras/göras tillgänglig? Vilka huvudbegrepp finns och hur relaterar dessa till varandra? Hur kan informationen grupperas för olika intressenter baserat på deras prioriteringar? Vilka källsystem finns och vilken information och på vilken detaljnivå finns tillgång till information? Vilken logisk arkitektur ska väljas? Logisk informationsarkitektur Systemlösningsval Vilka krav på datakvalitet kan ställas? Hur skall systemet implementeras, driftas, förvaltas och versionshanteras? Vilken teknisk plattform ska väljas? Vilken verktygsleverantör är lämplig? Vilken implementationspartner är lämplig? Önskvärda styreffekter Roller, ansvar & samspel Information & presentation Logisk informations -lösning Fysisk systemlösning Besultsmodeller Strukturell systemlösning Fysisk systemlösning Vilken information ska prioriteras och vad ska en systemlösning omfatta? Vilka utvecklingsprinciper ska gälla för fysisk implementation av vald plattform och verktyg? Vilka principer ska gälla för interaktion med andra system och plattformar? Rätt prioriteringar är kritiskt för en lyckad systemlösning! 27 Acando AB

28 Delarna är avgörande för lösningen Önskvärda styreffekter Roller, ansvar & samspel Information & presentation Logisk informations -lösning Besultsmodeller Strukturell systemlösning Fysisk systemlösning Prioriterat informations- behov Logisk informationsarkitektur Systemlösningsval Fysisk systemlösning Definiera de olika verksamhetsmodeller (tex TB-modell, ABC-kalkyler, prismodeller, incitamentssystem, BSC-modell) som påverkar beslutsfattandet och säkerställ rätt informationsstruktur, prioritering och presentationsformat. Genom att knyta informationsbehovet till de kritiska besluten erhålls en fokuserad informationsmängd. Vital few istället för trivial many. Fastställ hur informationen logiskt ska struktureras och vilka informationskällor som behövs. Definiera hur informationen ska presenteras baserat på prioriteringar. För att snabbt kunna ta beslut krävs att användaren snabbt hittar rätt information, genom god översikt och informationsgruppering. Utvärdera vilken teknisk plattform som är bäst för att dels strukturera information och för att presentera information för olika intressenters prioriteringar. Utvärdera och fastställ nivån på önskad datakvalitet. Ta fram riktlinjer för hur systemet skall implementeras, driftas, förvaltas och versionshanteras. Välj teknisk plattform, verktygsleverantör och implementationspartner. Designa en systemlösning som tillgodoser informationslösningens behov. Säkerställ att alla delar samma information, att det endast finns en version av sanningen. Skapa en gemensam databas som utbyter informationen med samtliga system. Säkerställ datakvalitet, prestanda och laddningsprocess med källsystemsavtal. Ta fram principer för utveckling- och systeminteraktion. Metoden tar höjd för prioriteringar, arkitektur och integration med källsystem Acando AB 28

29 Target Group Information Need Att omvandla informationsbehov till system specifikation TGIN Information Need BI System Specification User interfaces Analysis need How Measures What Drilla till produktkods- nivå Kund Kostnads- effektivitet Information Model Sources System Architecture Source Systems File Specification Acando AB

30 Target Group Information Need Att omvandla informationsbehov till system specifikation TGIN Analysis need How Information Model BI System Specification User interfaces Measures What System Architecture Acando AB

31 Stort industriföretag byter affärssystem och vill samtidigt införa nya principer, processer och kontinuerligt förbättringsarbete UTMANING UPPDRAG FÖRBÄTTRING Ett gemensamt affärssystem ska införas i alla fabriker enligt dekret från den centrala IT-organisationen Samtidigt finns en stor vilja att införa viktiga principer för styrning och nya rutiner för förbättringsarbete Utmaningen är att beskriva målbild, roller, ansvar och processer för ett kontinuerligt förbättringsarbete på strategisk, taktisk och operativ nivå inom och utom ramen för affärssysteminitiativet Visualisera och beskriva principer, scenarier och processer för framtida arbetssätt i order- och leveransflödet. Baserat på detta driva fram målgruppernas krav på information och visualisera vilket beslutsstöd som behövs både avseende proaktiv transaktionell information (ex order) och avseende analysbehov ur ett business intelligence perspektiv Tydlig målbild för beslut om implementering Visualisering i för ledningsgrupp av förändringar och utmaningar avseende både operation excellence och management excellence Specifikation för ny business intelligence lösning 31 Acando AB Corporate Performance Management

32 Information från källa till beslut Target Group Information Need Layer Descriptions of needed reports And other information needs Information & Analysis Need Produktions Rapporten Measures, Dimensions, Analysis actions Delivery Statistics Measures, Dimensions, Analysis actions Supplier target report Measures, Dimensions, Analysis actions Ongoing buyer activities Description of non structured information Measure & Analysis Layer Definitions of measures used in reports Measures Delivery Precision i Machine = ΣMachines shipped on 1 prom date Total ΣMachines Shipped Dimensions Delivery Precision Machine should be analysable by: Plant Region & Customer Week ItemGroup Unstructured Information Information Layer Information described in Business terms Information Model Fact tables Deliveries - PlantCode -Stock - ItemNumber - Quantity - Unit - StandardCost - FirstPromDate - LastPromDate -TransDate - Dimension tables Organisation - PlantCode - PlantName - Country - Currency - CustomerOrder - PlantCode - COnumber - LineNumber - ItemNumber - Quantity -Unit -Price - OrderDate - Item - ItemNumber - ItemName - ItemGroup - BasicUnit - Source Layer Data physically y stored In source systems Sources Business Objects Glossary 32 Acando AB

33 CPM The Acando Approach Hur får man då ihop helheten? Nyckeltal Processer Fysisk systemlösning Systemlösningsval Önskvärda styreffekter/ intressenter Beslutsordning/ processer Ansvarsfördelning, rollprestation Logisk informationsarkitektur Prioriterat informations- behov Metoder System Acando AB 33

34 CPM The Acando Approach Hur får man då ihop helheten? Fysisk systemlösning Mätproblematiken Önskvärda styreffekter/ intressenter Systemlösningsval Styr- problematiken Prioriterat informations- behov Logisk informationsarkitektur Beslutsordning/ processer Ansvarsfördelning, rollprestation Informationsproblematiken Acando AB 34

35 CPM The Acando Approach Hur får man då ihop helheten? Metoder Önskvärda styreffekter/ intressenter Nyckeltal Processer Mät- problematiken Ansvarsfördelning, rollprestation Styr- problematiken System Informationsproblematiken Beslutsordning/ processer Fysisk systemlösning Systemlösningsval Prioriterat informations- behov Logisk informationsarkitektur Acando AB 35

36 Införandet av CPM är ett iterativt arbete Fysisk systemlösning Systemlösningsval Önskvärda styreffekter/ intressenter Beslutsordning/ processer Ansvarsfördelning, rollprestation Logisk informationsarkitektur Prioriterat informations- behov Arbeta iterativt/ parallellt med stegen och använd prototyping! Det är svårt att sätta sina business requirements på informationsbehovet klart innan man sett ett förslag på lösning! ( Vad vill du ha Vad kan jag få problematiken) Acando AB 36

37 Lägg upp projektet efter era specifika behov och förutsättningar! - Exempel på ett införande där beslutsstruktur och system är valt Önskvärda styreffekter/ intressenter Ansvarsfördelning, rollprestation Beslutsordning/ processer System- lösningsval Prioriterat informationsbehov Logisk informationsarkitektur Fysisk systemlösning Förstudie 2-5 veckor Prototyp 1-4 veckor IT-lösning 8-15 veckor Lägg inte kraft på de fungerande delarna arbeta fokuserat med era prioriterade områden! Men tappa inte den röda tråden! Acando AB 37

38 Agenda CPM Enligt Acando Styrning, Mätning, Information, Förändring Generisk modell Verksamhetsdelen Att bygga KPI er Generisk modell Utvecklingsdelen Snabba resultat vs. Säkerställa rätt riktning Quick Value Processbaserad modell över verkligheten (Activity Based Costing) Screening Flygning Få det att fungera i verkligheten Strategisk Taktisk - Operativ CPM Processen Marknaden Hur påverkar den senaste marknadsutvecklingen CPM initiativ 38 Acando AB

39 Pelikanen: kombinera långsiktig riktning med prototypande Industrialization and deployment for Business Value realization => Push Strategic t Business Driven Prototype t for buy-in => Pull Time 39 Acando AB

40 QV TM QuickValue approach Värde Tidsvinst QuickValue Steg Konventionell implementering Tid Acando AB 40

41 QuickValue QV TM Kundvärde Visualiserad lösning at your fingertips Stegvis approach Snabbt Business Value via IT Risk minimering Passion Team QuickValue tools Arbetssätt Högpresterande team Verksamhets- & IT kompetens tätt samarbete Pragmatisk angrepssätt Prototyping CanDo attitude Functional solutions Performance Management Fact-based Continuous Analysis Improvements Collaboration Step Prototyping by step aproach Step by step approach 41 Acando AB

42 QV TM QuickValue approach Acando AB 42

43 Metod QuickValue approach QV TM Ambition Model Wanted position Business requirements Business Objectives & Strategy - Business Strategic intention - Improvement actions - KPI:s and measurement - ToBe Processes Business Support Information Model Business Information requirements Target Group Information needs doc Corrective Actions Organisation KPI targets Root- cause Follow-up Isolate issue User interface Business Plan and Strategy - Business Object Model - Information Management Information Model doc Application and DB requirements Information Data storage Application and DB Solution - - Master Data Mgmt - Application & DB landscape Application & Database landscape Acando AB 43

44 Telecomföretag ökar leveransprecisionen med Quick Value UTMANING UPPDRAG FÖRBÄTTRING Outsourcat en stor del av sin QuickValuelösning för gav Uppskattad BI-lösning som värdekedja under en inspiration till nytt projekt med även delas av utvalda omställningsperiod fokus på Supply Chain leverantörer Flertalet slutmonteringsfabriker blev underleverantörer Kontroll över den egna affären räckte inte längre behov av att kontrollera hela värdekedjan Stegvis definition av verksamhetsbehov och förslag på BI-lösning Anpassning av BI-lösning till kundanpassad verksamhetsstyrning Prototyping och stegvis utveckling av lösningen Insamling, tvättning och konsolidering av data från både interna och externa datakällor Dokumentation och utbildningsmaterial Kontroll på flaskhalsar och möjlighet till proaktivt försörjningsarbete Kontroll på kapitalbindning, orderkvalitet, leveransprecision Kontroll på användning och utveckling av leverantörsavtal Förenklad uppföljnings- och verksamhetsstyrningsprocess Not: QuickValue är en införandemetodik med strukturkapital som tydligt integrerar management och IT i leveransen 44 Acando AB Corporate Performance Management

Lean produktutveckling- Tillämpning i en multiprojekt organisation

Lean produktutveckling- Tillämpning i en multiprojekt organisation Lean produktutveckling- Tillämpning i en multiprojekt organisation Vad innebär lean filosofin i en multiprojektorganisation? Lean product development Adoption in a Multiproject Organization What does it

Läs mer

Vi skapar en IT-organisation! Nätverksmöte, specialistnätverket IT-chef/ledare. 25 oktober 2012

Vi skapar en IT-organisation! Nätverksmöte, specialistnätverket IT-chef/ledare. 25 oktober 2012 Vi skapar en IT-organisation! Nätverksmöte, specialistnätverket IT-chef/ledare 25 oktober 2012 1 Lennart Eklund Bo Johannisson lennart.eklund@occam.se +46 733 502 582 www.occam.se bo.johannisson@occam.se

Läs mer

Business Intelligence Problem i olika typer av användning

Business Intelligence Problem i olika typer av användning Uppsala universitet Inst. för Informationsvetenskap/Data- och systemvetenskap Business Intelligence Problem i olika typer av användning Daniel Kronsell Young Jessica Klingberg Kurs: Nivå: Termin: Datum:

Läs mer

Effektiv verksamhetsstyrning med hjälp av processynsätt

Effektiv verksamhetsstyrning med hjälp av processynsätt Examensarbete 7 Thesis Alnarp 2005 Effektiv verksamhetsstyrning med hjälp av processynsätt En kritisk och konstruktiv granskning Effective management with processorientation A critical and constructive

Läs mer

från strategi till verklighet

från strategi till verklighet IBM Global Business Services - från strategi till verklighet IBM Global Business Services 34008-IBM_GBS-brochure-v6-SE.indd 1 25/02/09 14:39:29 Hur ser framtidens företag ut? IBM GBS globala CEO-studie

Läs mer

Systemintegration på Vägverket

Systemintegration på Vägverket UPTEC STS07 020 Examensarbete 20 p Maj 2007 Systemintegration på Vägverket En studie från ett MDI-perspektiv Petter Midtsian Abstract Systemintegration på Vägverket Integration of information systems at

Läs mer

Business Intelligence

Business Intelligence HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN FRÅN MEDIAPLANET September 2008 Business Intelligence MEDFÖLJER SOM TEMATIDNING I DAGENS INDUSTRI SEPTEMBER 2008 BPM - ökad effektivitet och bättre användarstöd Läs mer sid.18

Läs mer

tentaplugg.nu av studenter för studenter

tentaplugg.nu av studenter för studenter tentaplugg.nu av studenter för studenter Kurskod Kursnamn T0008N Operations management Datum LP3 10-11 Material Kursexaminator Sammanfattning Anders Bystedt Betygsgränser Tentamenspoäng Övrig kommentar

Läs mer

Hur oberoende aktörer kan erhålla synergieffekter genom logistiksamordning - En kvalitativ studie på en kemikoncern

Hur oberoende aktörer kan erhålla synergieffekter genom logistiksamordning - En kvalitativ studie på en kemikoncern Hur oberoende aktörer kan erhålla synergieffekter genom logistiksamordning - En kvalitativ studie på en kemikoncern Examensarbete inom högskoleingenjörsprogrammet Ekonomi och Produktionsteknik Alda Hanjalic

Läs mer

BÖRJA SMÅTT. MEN TÄNK STORT Johan Ekbom: Våra medarbetare ska inte behöva be IT-avdelningen om hjälp för att kunna ta del av beslutsstödsverktyg

BÖRJA SMÅTT. MEN TÄNK STORT Johan Ekbom: Våra medarbetare ska inte behöva be IT-avdelningen om hjälp för att kunna ta del av beslutsstödsverktyg ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Augusti 2013 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus LADDA NER TIDNINGEN (PDF) LÄS TIDNINGEN I DIN IPAD ELLER IPHONE. LADDA

Läs mer

Sourcingstrategier för komplexa produkter och system CHRISTIAN FEHRLUND DANIEL VUJADINOVIC

Sourcingstrategier för komplexa produkter och system CHRISTIAN FEHRLUND DANIEL VUJADINOVIC Sourcingstrategier för komplexa produkter och system CHRISTIAN FEHRLUND DANIEL VUJADINOVIC Examensarbete Stockholm, Sverige 2011 Sourcingstrategier för komplexa produkter och system av Christian Fehrlund

Läs mer

Business Intelligence

Business Intelligence HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN FRÅN MEDIAPLANET Februari 2008 Business Intelligence Design av BI är A och O MEDFÖLJER SOM TEMATIDNING I DAGENS INDUSTRI FEBRUARI 2008 Ersätter resurskrävande utbildning läs

Läs mer

Guide för design av ett Business Case för ITinvesteringar

Guide för design av ett Business Case för ITinvesteringar Guide för design av ett Business Case för ITinvesteringar tillämpat ett SME Företagsekonomiska institutionen Vt.12 Författare: Antabi, Christian 1989 Lindeborg, Helena 1989 Handledare: Elisabeth Frisk

Läs mer

LÖNSAMMA AFFÄRSSYSTEM

LÖNSAMMA AFFÄRSSYSTEM ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN SMART MEDIA ANNONS LÖNSAMMA AFFÄRSSYSTEM MEDFÖLJER SOM TEMATIDNING I DAGENS INDUSTRI JANUARI 2011 Trendspaning de stora systemen blir bredare, de små blir smalare

Läs mer

Projekt- och portföljstyrning

Projekt- och portföljstyrning Business & Technology Alignment the way we see it Projekt- och portföljstyrning Erfarenheter från svenska företag och organisationer Innehåll Förord 3 Deltagande företag och organisationer 4 Inledning

Läs mer

Metoder för utvärdering av nyttan av IT i sjukvården

Metoder för utvärdering av nyttan av IT i sjukvården UPTEC STS 11 021 Examensarbete 30 hp Juli 2011 Metoder för utvärdering av nyttan av IT i sjukvården Johan Augustsson Gustaf Nolinder Abstract Evaluating the benefits of IT in healthcare Johan Augustsson

Läs mer

Nyckeln till framgång med implementeringen av CRM

Nyckeln till framgång med implementeringen av CRM Handelshögskolan VID GÖTEBORGS UNIVERSITET Institutionen för informatik 03-06-10 Nyckeln till framgång Abstrakt: Allt fler företag har börjat inse att marknadsföringens viktigaste syfte inte enbart är

Läs mer

Business Intelligence (BI) på Åland

Business Intelligence (BI) på Åland Business Intelligence (BI) på Åland - Kartläggning och beskrivning av BI hos fem åländska organisationer inom tjänstesektorn Mia Grönlund Högskolan på Åland Serienummer 09/2014 Företagsekonomi Mariehamn

Läs mer

Kvalitetsbaserad ledningssystemutveckling: Metoder och principer

Kvalitetsbaserad ledningssystemutveckling: Metoder och principer NIKLAS HALLBERG, NINA LEWAU, JOACHIM HANSSON, HELENA GRANLUND, SUSANNA NILSSON, JONAS HARALDSSON, HENRIK KARLZÉN Kvalitetsbaserad ledningssystemutveckling: Metoder och principer FOI är en huvudsakligen

Läs mer

Prestationsmätning som medel för kvalitetsutveckling i tjänsteföretag - En kvalitativ studie på Infocube

Prestationsmätning som medel för kvalitetsutveckling i tjänsteföretag - En kvalitativ studie på Infocube Prestationsmätning som medel för kvalitetsutveckling i tjänsteföretag - En kvalitativ studie på Infocube Examensarbete inom högskoleingenjörsprogrammet Ekonomi och Produktionsteknik Janna Forsén Malin

Läs mer

Business Intelligence

Business Intelligence ANNONS MARS 2015 DINITLÖSNING.SE ARI RIABACKES tankar om BI kan du läsa på sajten Hela denna tematidning är en annons från Mediaplanet 5 TIPS inför val av BI-lösning av Tommy Flink. s10 EXPERTERNA svarar

Läs mer

INTELLIGENT BUSINESS INTELLIGENCE

INTELLIGENT BUSINESS INTELLIGENCE INTELLIGENT BUSINESS INTELLIGENCE - En studie i framgångsfaktorer för effektivt användande av Business Intelligence - Magisteruppsats i Ekonomistyrning Företagsekonomiska Institutionen Centrum för Affärssystem

Läs mer

Lean för effektiv och hållbar spannmålsproduktion

Lean för effektiv och hållbar spannmålsproduktion JTI-rapport: Lantbruk & Industri / Agriculture & Industry, nr 418 Lean för effektiv och hållbar spannmålsproduktion Lean for sustainable grain production Johanna Olsson 1, Barbro Sundström 2, Hanna Åström

Läs mer

Betydelsefulla Faktorer för Investering i en Integrationsplattform. Significant Factors for an Investment in an Integration Platform

Betydelsefulla Faktorer för Investering i en Integrationsplattform. Significant Factors for an Investment in an Integration Platform Betydelsefulla Faktorer för Investering i en Integrationsplattform Ett Top Management Perspektiv Significant Factors for an Investment in an Integration Platform A Top Management Perspective Mathias Karlsson

Läs mer

EFFEKTIVISERING OCH NYTTA MED CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT. En fallstudie hos ett säljande IT-bolag MIKKO TURUNEN EVA ÄRLEBRAND

EFFEKTIVISERING OCH NYTTA MED CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT. En fallstudie hos ett säljande IT-bolag MIKKO TURUNEN EVA ÄRLEBRAND EFFEKTIVISERING OCH NYTTA MED CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT En fallstudie hos ett säljande IT-bolag MIKKO TURUNEN EVA ÄRLEBRAND Examensarbete Stockholm, Sverige 2008 Effektivisering och nytta med Customer

Läs mer

Konsekvensutredning inför införande av koncerngemensam systemplattform

Konsekvensutredning inför införande av koncerngemensam systemplattform STS09032 Examensarbete 20 p Juni 2009 Konsekvensutredning inför införande av koncerngemensam systemplattform Vad skulle det innebära att införa SAP på KSU, Kärnkraftssäkerhet och Utbildning AB? Karin Lindström

Läs mer

Corporate Performance Management En studie av svenska bankers IT-stöd till styrkort

Corporate Performance Management En studie av svenska bankers IT-stöd till styrkort Uppsala universitet Inst. för informationsvetenskap Corporate Performance Management En studie av svenska bankers IT-stöd till styrkort Daniel Bengtsson, Johan Sundell Kurs: Examensarbete Nivå: D Termin:

Läs mer

FINANCE SHARED SERVICES INOM SVENSKA STORFÖRETAG

FINANCE SHARED SERVICES INOM SVENSKA STORFÖRETAG Hur utvecklade är svenska storföretags Finance Shared Service Centers och inom vilka områden kommer de att utvecklas framöver? FINANCE SHARED SERVICES INOM SVENSKA STORFÖRETAG NULÄGE OCH FRAMTIDA FOKUS

Läs mer

Värdestyrda förändringsprogram

Värdestyrda förändringsprogram Värdestyrda förändringsprogram Stora förändringar påverkar många delar av organisationen. Då blir det ibland så komplext att det är svårt att styra. Resultatet är ofta att olika aktiviteter inte går i

Läs mer

Framgångsrika IT-strategier

Framgångsrika IT-strategier Standardlogotype Logotype utan övertoningar. Används när färgantalet är begräsnat Pantone 307 EC Process C 100% M 0 % Y 0% K 27% Klarröd C 0% M 100 % Y 100% K 0% Pantone 308 EC Process C 100% M 0 % Y 0%

Läs mer