NULÄGES-OCH VERKSAMHETSBESKRIVNING FÖR EKEBY VÅRDCENTRAL,

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "NULÄGES-OCH VERKSAMHETSBESKRIVNING FÖR EKEBY VÅRDCENTRAL, 2008-04-14."

Transkript

1 NULÄGES-OCH VERKSAMHETSBESKRIVNING FÖR EKEBY VÅRDCENTRAL, Bakgrund, syfte och material Föreliggande verksamhetsbeskrivning är en del av upphandlingsunderlaget. Syftet med beskrivningen är att ge anbudsgivarna en aktuell information om den verksamhet som bedrivs vid vårdcentralen idag. Merparten av underlaget till beskrivningen kommer från primärvårdens verksamhetschef i april Upptagningsområde Bjuvs kommun har en befolkning på invånare. I kommunen finns två offentligt drivna vårdcentralen varav Ekebys Vårdcentralen är en av dessa och har ett upptagningsområde på 3440 invånare.(uppgift från ) 1. Åldersstrukturen på befolkningen är: 0-6 år = år = år = år- = 200 Familjeläkaren har ansvar för Solhemmet med 45 boende. Vårdcentralen ansvarar för barnhälsovården i Ekeby med 260 inskrivna barn 0 6 år 3. Bebyggelsen i Ekeby består av: framförallt villor men även hyreshus och bostadsrätter. Kommunen omfattar även byar och landsbygd. Andel utrikes födda 2007 utgjordes av mindre än 100 personer i upptagningsområdet. 3. Verksamheten vid vårdcentralen Verksamheten omfattar läkarmottagning, BVC, distriktssköterskemottagning och livsstilsproblematik på plats. Specialistmottagningar för diabetes, psykosocialt stöd, hypertoni, hjärtsvikt, astma/kol sker i samarbete med Vårdcentralen i Bjuv. Lokalt på enheten genomförs samverkan i olika former. Medarbetarsamtal och lönesamtal 1g/år och arbetsplatsträffar 1g/vecka. Lokal samverkan med fackliga organisationer sker minst 4 ggr/år. Vårdcentralen har en omfattande samverkan med de kommunala verksamheterna samt med övriga verksamheter inom Region Skåne. Vårdcentralen har öppet måndag-torsdag kl 08:00-17:00, fredagar 08:00-14:30. Stängt röda dagar. 1

2 4. Bemanningssituationen Bemanningsförteckning finns i bilaga. Verksamheten leds av en verksamhetschef som har 0,50 % tjänst avsatt för detta. 5. Familjeläkarverksamheten Ekeby vårdcentral har 2,0 läkartjänster i sitt uppdrag (se bilagd bemanningsförteckning). För närvarande är 0,75 tjänst bemannad och inhyrd läkare tjänstgör 1,0 varannan vecka. Familjeläkarens verksamhet vid vårdcentralen följer den generella kravspecifikationen. I läkarnas uppdrag ingår läkarmottagning på BVC 1,5 tim/vecka samt att delta i beredskapsjourverksamheten. Statistik År 2007 gjordes läkarbesök varav 1717 besök var akuta. Stöd till den kommunala hälso-och sjukvården Vårdcentralens läkare har ansvar för att stötta den kommunala hälso-och sjukvården i hemsjukvård, korttidsboenden (k), vårdboenden (vb) och demensboenden (db). Familjeläkaren har ansvar för ett särskilt boende, Solhemmet med totalt 45 boende. Tiden som vårdcentralen skall tillhandahålla hemsjukvården räknas ut på antalet invånare. På konsult tiden skall sjuksköterskan och läkaren ta upp aktuella frågeställningar utan att patienten är närvarande. Ska patienten undersökas bokas tid på vårdcentralen för hembesök alternativt patienten får åka till vårdcentralen. För övriga boenden bokar sjuksköterskorna hembesök vid behov. Samarbete Samarbetsmöte med MAS, sjuksköterska/distriktssjuksköterska, i Bjuvs kommun vilket sker 2 ggr/år. 2

3 6. Distriktssjuksköterskor/Sjuksköterskor Telefonen för rådgivning/tidbokning är bemannad av sjuksköterskor/distriktssköterskor mellan kl måndag-torsdag, fredagar 08:00-14:30. Arbetsuppgifter för distriktssköterska/sjuksköterska på Ekeby vårdcentral Telefonrådgivning/tidbokning Registrera patientbesök läkare, sjuksköterskor, lab, sjukgymnast Bedömning/prioritering av akutsökande Specialmottagningar Allmän distriktssköterskemottagning Assistera läkare, utföra medicinska åtgärder Bemanning av receptionen. Den viktigaste uppgiften i receptionsarbetet är att ta emot och registrera patienter och visa dem tillrätta. Därutöver tillkommer andra uppgifter: Omhändertagande av patientfall Utfärda frikort Telefonpassning Skriva remiss Registrering i datorn Provtagningar Provhantering Listning av familjeläkare och information om detta Ta fram patologiska provsvar till resp läkare dagligen Bistår kommunens personal med provhantering och provmaterial, samt registrerar på datorn provtagning ordinerad av vårdcentralens läkare. Antal telefonsamtal Antalet telefonsamtal är ca 35 st/dag. Det är full bemanning i telefonen på morgonen, vilket innebär att 1 ssk/dsk svarar i telefon mellan kl. 08:00-10:00, samt att det alltid finns 1 st som svarar i telefonen under resten av arbetsdagen. Antal distriktssköterskebesök (2007) 2007 var antalet distriktssköterskebesök I denna summa ingår blodtryckskontroller, omläggningar, injektioner, suturtagning, utslag mm. Antal besök till specialmottagningar (2007) Diabetesmottagning: 242. Antal akutsökande patienter Antalet patienter som sökte akut direkt på vårdcentralen, finns ej korrekt data kring detta 3

4 Övrigt Mellan telefonsamtal/rådgivning, eller vid utebliven patient utförs extra uppgifter enligt följande: Akut ombokning av tider pga sjukdom eller annan ledighet. Handledning av studenter. Introduktion av nya läkare/läkarstudenter i resp special mottagning. Städning, uppdatering av akutvagn, medicinskåp, akutrum samt beställning av läkemedel, medicinsk luft och syrgas Sammanställning av omläggningsmaterialkostnad till remitterande instanser Statistik över samtliga besök/mottagningar Schemaläggning till: ssk/dsk, ssk-studenter, semesterplanering Samarbete Sjuksköterskemöte: 30 min var annan vecka där aktuella frågor och händelser tas upp. Dsk/ssk och BVC: gemensamt sjuksköterskemöte 1gång/månad. Informerar då om aktuella frågor från respektive verksamhet. Diabetesteam: utgår från Bjuv Laboratorieverksamhet Laboratoriet på Ekeby vårdcentral servar kommunens innevånare med provtagningar. Laboratoriet bemannas av vårdcentralens ssk/dsk. Man har öppen mottagning alla dagar. Prover som analyseras på vårdcentralen CRP, Hb, Strep A, Urinprov, Div avföringsprov, P-gl. Utöver dessa prover utförs ett flertal andra blodprover, odlingar och cytologier som skickas vidare till annat laboratorium. Utöver arbetet på laboratoriet assisteras läkarna vid: Gynekologiska undersökningar, rectoscopier och proctoscopier Punktioner, biopsier och mindre operationer Öronspolning Sårskador och ögonskador Omläggningar och suturtagning Övriga undersökningar som utförs av ssk/dsk EKG Synundersökningar Hörselprov Spirometri 4

5 Kvalitetssäkring Apparatunderhåll - extern kvalitetskontroll 1gång/månad samt daglig kalibrering. Förrådsbeställningar Beställer allt omläggningsmaterial till ssk, lab, BVC, HSV etc. Utför även specialbeställningar till patienter i hemmet. Varor levereras varje vecka. Dessa hämtas på lastbryggan och packas upp. Beställning av Apoteksvaror Sterilhantering Skötsel och rengöring av instrument. Packar för sterilisering. Övrigt Efter ordination boka tid för information samt koppling av bandspelar-ekg, sker i samarbete med Bjuv. Tidbokning för suturtagning efter operationer/sårskador Ansvara för undersökningsrum och påfyllning av material Iordningställande av medicinsk utrustning Ansvar för kallelse till resp. läkare Ombokningar av tider till läkare Kontaktperson till städpersonal Introduktion av ny personal Telefonkontakt med patienter gällande meddelande från läkare samt provsvar Riskavfallshantering Daglig packning av prover inför transport till andra lab. Besöksstatistik Internt: Den övervägande delen av provtagningen sker inom den egna verksamheten. Dessa provtagningar registreras inte så att det är möjligt att ta fram statistik. 8. Barnhälsovård Antal barn Antal inskrivna barn uppgick till ca 260st varav 39 nyfödda. Antal hembesök Antal hembesök av BVC-ssk uppgick till 25st. Antal läkarbesök Antal läkarbesök på BVC uppgick till ca 264st. 5

6 EPDS Skedde ej pga resursbrist. Föräldrautbildning I Ekeby påbörjas föräldrautbildning på MVC (Mödravårdscentral), samtliga förstagångsföräldrar erbjuds att delta. 6 grupper har startat under året med totalt 8 träffar. Nyblivna föräldrar som har syskon sedan tidigare erbjuds att delta i föräldragrupperna. Kurs i spädbarnsmassage har också hållits under året. Alla BVC-sköt är utbildade instruktörer i spädbarnsmassage. Totalt har 6grupper genomförts med totalt 3 träffar. Hälsovård i förskolan BVC ansvarar för hälsovården inom kommunens barnomsorg och privata kooperativa förskolor inom sitt distrikt. BVC svarar alltså för frågor som gäller barnens fysiska hälsa. Sskbesök på förskolor sker endast i föräldrargrupper. Nätverksträffar barnhälsovård BVC, MVC, Social tjänsten, förskolekurator, BVC-psykolog och BVC-kurator och Socialtjänst. BVC-sköt och samordnare från BHV-utvecklingsenhet, finns nätverk i Nordvästra Skåne som träffas 1g/månad. Konsultation av BVC-psykolog ca 4ggr/termin. BVC, skolhälsovård, barnklinik, polis och skolkurator. Träffas 2-3ggr/termin. Samarbete i barnhälsovården BVC har ett omfattande samarbete med olika samarbetspartners, BVC-läkare, BVCpsykolog. Med dem har man regelbundna träffar för informationsutbyte, temadiskussioner och handledning. Öppen verksamhet Lekhörnan Förebygga övervikt hos barn I samband med BVC-besök. Enkät till föräldrar Vid 1½ - 2½ - och *4 års kontroll, *här ges den både till föräldrar och dagis. 9. Medicinska sekreterare Uppdrag De medicinska sekreterarna arbetar i huvudsak inom tre områden: Journalskrivning Journalutskrifter, brev, intyg, remisser, protokoll och journalkopior görs efter diktafon och sekreterare skriver för läkare. Receptionens arbete Posthantering, öppning och sortering av post Kassaredovisning 6

7 Handhavande av inkommande och vidare befordran av dessa Provsvarshantering Röntgensvar framtagning Fax Apodos, apotek Servar hemsjukvården med tex fax Specifika ansvarsområden IT-ansvar upplägg av nya användare, kontakt med AFI, installation av nya datorer/maskiner, utbildning/introduktion av nya användare, möten med andra IT-ansvariga, schemaläggning Avmarkering av avlidna, listor från Webben Förråd beställa och packa upp Personaladministration sjuk/friskanmälan, personalscheman, sem/tj.led./kurs/ledigheter, anställningsbevis, timlistor, reseräkn, jourlistor Fakturor/underlag + intern fakturering, kontering, kontroll Statistik Diver, Lizzy Sekreterare åt verksamhetschefen Handkassa Securitas ansvar av larm, utdelning av koder, information m.m. KAMBER 1:a ansvariga sekreterare + 2:a ansvariga sekreterare, Introduktion av ny personal, administration Lab-kontroll röda ploppar/patologiska svar Bibliotek Arkivarbete Skånekatalogen Möten Regelbundna yrkesträffar 1g varannan vecka i samarbete med Bjuv Regelbundna personalmöten 1 g/vecka Samverkansmöten Maria Olsson Verksamhetschef 7

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Landstinget Dalarna. Granskning av hur sjuksköterskeresursen används

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Landstinget Dalarna. Granskning av hur sjuksköterskeresursen används Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Landstinget Dalarna Granskning av hur sjuksköterskeresursen används Innehåll 1. Inledning... 1 1.1. Bakgrund... 1 1.2. Syfte... 1 1.3. Avgränsning...

Läs mer

Ackreditering Vårdval VGR Nötkärnan Vård och Omsorg AB med dotterbolag. Ackrediteringar Vårdval VGR Nötkärnan Vård och Omsorg AB med dotterbolag

Ackreditering Vårdval VGR Nötkärnan Vård och Omsorg AB med dotterbolag. Ackrediteringar Vårdval VGR Nötkärnan Vård och Omsorg AB med dotterbolag Ackrediteringar Vårdval VGR Nötkärnan Vård och Omsorg AB med dotterbolag 1 Innehåll: Sid 1. Nötkärnan Vård och Omsorg AB 3 2. Nötkärnan vårdenheter de medarbetarägda alternativen 4 3. Verksamhetsidé, inriktning

Läs mer

Hälsoval Örebro län. Krav- och kvalitetsbok. Förfrågningsunderlag med förutsättningar för att bedriva primärvård inom Region Örebro län

Hälsoval Örebro län. Krav- och kvalitetsbok. Förfrågningsunderlag med förutsättningar för att bedriva primärvård inom Region Örebro län Regionkansliet Dnr 14OLL6163 Hälsoval Örebro län Krav- och kvalitetsbok Förfrågningsunderlag med förutsättningar för att bedriva primärvård inom Region Örebro län Beslutad i LS 2014-12-09 www.regionorebrolan.se

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Åsö Vårdcentral 2013

Patientsäkerhetsberättelse för Åsö Vårdcentral 2013 Patientsäkerhetsberättelse för Åsö Vårdcentral 2013 Stockholm den 1 mars 2014 Lisa Barnekow Verksamhetschef INNEHÅLLSFÖRTECKNING SAMMANFATTNING 1 ÖVERGRIPANDE MÅL OCH STRATEGIER 1 ORGANISATORISKT ANSVAR

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Sävsjö kommun 2013

Patientsäkerhetsberättelse för Sävsjö kommun 2013 Patientsäkerhetsberättelse för Sävsjö kommun 213 214-3 -1 Ann-Christin Jansson Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) 1 Innehållsförteckning Sammanfattning 3 Övergripande mål och strategier 4 Organisatoriskt

Läs mer

Verksamhetsuppföljning

Verksamhetsuppföljning Verksamhetsuppföljning Snopptorp hemtjänst- och hemsjukvårdsområde Våren 2012 Eskilstuna kommun Vuxenförvaltningen Uppdragskansliet 1 Verksamhetsuppföljning inom hemtjänst Snopptorp 1 Inledning Syftet

Läs mer

Uppföljning 2014. Vårdcentralen Bagaregatan Nyköping

Uppföljning 2014. Vårdcentralen Bagaregatan Nyköping Uppföljning 2014 Vårdcentralen Bagaregatan Nyköping Inledning Syftet med Hälsovals avtalsuppföljning är att säkerställa att vårdgivaren uppfyller kraven i regelboken. Uppföljningen syftar också till att

Läs mer

Mobil läkare Ljungby kommun

Mobil läkare Ljungby kommun FoU Kronoberg FoU-rapport 2011:1 Mobil läkare Ljungby kommun Hanna Lunding Sammanfattning I takt med att allt fler multisjuka äldre vårdas i det egna hemmet och antalet avancerade vårdinsatser som görs

Läs mer

Stimulansmedel. För insatser inom vård och omsorg för äldre personer

Stimulansmedel. För insatser inom vård och omsorg för äldre personer Projektrapport: Stimulansmedel För insatser inom vård och omsorg för äldre personer Delprojekt: Mobil läkare Projektperiod 2007-09-01 tom 2010 Anette Lindberg projektledare Vård- och omsorgsförvaltningen

Läs mer

Läkarsekreterares arbetsvillkor

Läkarsekreterares arbetsvillkor Revisionsrapport* Läkarsekreterares arbetsvillkor Landstinget Halland 5 november 2007 Bo Thörn *connectedthinking Sammanfattning Revisorerna i Landstinget Halland har gett Komrev inom Öhrlings PricewaterhouseCoopers

Läs mer

1 (25) Avdelningen för närsjukvård Enheten för Allmän medicin

1 (25) Avdelningen för närsjukvård Enheten för Allmän medicin 1 (25) Avdelningen för närsjukvård Enheten för Allmän medicin Stockholms läns landsting Tilläggsavtal Rehabilitering vid långvarig ospecifik smärta - rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning

Läs mer

Delårsbokslut mars 2015. Primärvårdsförvaltning

Delårsbokslut mars 2015. Primärvårdsförvaltning Delårsbokslut mars 2015 Primärvårdsförvaltning april 2015 1 Landstinget Blekinge 2015-04-20 Dnr 2015/ Primärvårdsförvaltningen RosMarie Nilsson Till Nämnden för primärvård och folktandvård Delårsbokslut

Läs mer

Jämlik barnhälsovård

Jämlik barnhälsovård Revisionsrapport Jämlik barnhälsovård Maria Strömbäck Revisionskonsult Norrbottens läns landsting Hans Rinander Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och bedömning... 1 2.

Läs mer

Kvalitetskrav för utförare av hälso- och sjukvårdsuppgifter

Kvalitetskrav för utförare av hälso- och sjukvårdsuppgifter Kvalitetskrav för utförare av hälso- och sjukvårdsuppgifter Skara 2012-11-21 HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Skara kommun har ansvar för hemsjukvård i ordinärt boende. Ansvaret omfattar den kommunala hälso- och sjukvården

Läs mer

VÅRDVAL DALARNA. Förfrågningsunderlag med förutsättningar att bedriva vårdverksamhet inom Dalarnas primärvård

VÅRDVAL DALARNA. Förfrågningsunderlag med förutsättningar att bedriva vårdverksamhet inom Dalarnas primärvård VÅRDVAL DALARNA Förfrågningsunderlag med förutsättningar att bedriva vårdverksamhet inom Dalarnas primärvård Dalarnas Sjukvårdsparti Moderaterna, Centerpartiet, Kristdemokraterna, Folkpartiet och Dalarnas

Läs mer

Barn- och ungdomssjukvård i Södra Älvsborg

Barn- och ungdomssjukvård i Södra Älvsborg Ärende 4 Barn- och ungdomssjukvård i Södra Älvsborg Ledningsbolaget September 2011 Jan Carlson John Domenstam Mårten Hallberg Lena Olsson Jan Thorling Ledningsbolaget i Skandinavien ADRESS Lilla Hälla

Läs mer

Vad kostar hemsjukvården i kommunerna? En metod att mäta hemsjukvårdens omfattning och kostnader Resultat från Jämtland och Värmland

Vad kostar hemsjukvården i kommunerna? En metod att mäta hemsjukvårdens omfattning och kostnader Resultat från Jämtland och Värmland Vad kostar hemsjukvården i kommunerna? En metod att mäta hemsjukvårdens omfattning och kostnader Resultat från Jämtland och Värmland Vad kostar hemsjukvården i kommunerna? En metod att mäta hemsjukvårdens

Läs mer

SLUTRAPPORT PROJEKT: SAMORDNARE Fysisk aktivitet på recept - FaR Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn 2011-08-15 2012-08-14

SLUTRAPPORT PROJEKT: SAMORDNARE Fysisk aktivitet på recept - FaR Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn 2011-08-15 2012-08-14 SLUTRAPPORT PROJEKT: SAMORDNARE Fysisk aktivitet på recept - FaR Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn 2011-08-15 2012-08-14 Bakgrund och projektbeskrivning: I samband med vårdval 2009 minskade, eller försvann,

Läs mer

Genomlysning av natt- och larmpatrullen i Järfälla kommun

Genomlysning av natt- och larmpatrullen i Järfälla kommun Genomlysning av natt- och larmpatrullen i Järfälla kommun Jenny Sjöberg Dnr Son 2013/703 November 2013 2013-11-20 1 (16) Innehåll SAMMANFATTNING... 2 1. BAKGRUND OCH SYFTE... 2 2. METOD... 2 3. NATT- OCH

Läs mer

Närsjukvårdsteamet. Akutmottagningen UMAS

Närsjukvårdsteamet. Akutmottagningen UMAS Närsjukvårdsteamet Akutmottagningen UMAS 29 Utvärdering Närsjukvårdsteamet, 29-4-23 Ann Andersson - Biståndshandläggare Åsa Dahlqvist - Arbetsterapeut Eva Hansson - NISSE sjuksköterska Wiveca Norinder

Läs mer

Jordbro vårdcentral VIF 1 JORDBRO VÅRDCENTRAL. Verksamhet i förändring. www.slso.sll.se/jordbro

Jordbro vårdcentral VIF 1 JORDBRO VÅRDCENTRAL. Verksamhet i förändring. www.slso.sll.se/jordbro Jordbro vårdcentral VIF 1 JORDBRO VÅRDCENTRAL Verksamhet i förändring www.slso.sll.se/jordbro Jordbro vårdcentral VIF 2 Det här är VIF-teamet Annika Karlsson, Verksamhetschef Tfn: 606 14 76 Mail: Annika.I.Karlsson@sll.se

Läs mer

KVALITETSPLAN 2012 ENHET FÖR LSS VERKSAMHETER PERSONLIG ASSISTANS LSS, LASS KONTAKTPERSON LSS LEDSAGARSERVICE LSS AVLÖSARSERVICE LSS

KVALITETSPLAN 2012 ENHET FÖR LSS VERKSAMHETER PERSONLIG ASSISTANS LSS, LASS KONTAKTPERSON LSS LEDSAGARSERVICE LSS AVLÖSARSERVICE LSS Socialförvaltningen KVALITETSPLAN 2012 ENHET FÖR LSS VERKSAMHETER PERSONLIG ASSISTANS LSS, LASS KONTAKTPERSON LSS LEDSAGARSERVICE LSS AVLÖSARSERVICE LSS Enhetschef: Gunilla Haake Telefon: 08 581 69000

Läs mer

Handlingar till Socialnämndens sammanträde torsdagen den 20 mars 2014

Handlingar till Socialnämndens sammanträde torsdagen den 20 mars 2014 Handlingar till Socialnämndens sammanträde torsdagen den 20 mars 2014 Sidan 3 av 180 Ärende 1 Sidan 4 av 180 Sidan 5 av 180 TJÄNSTESKRIVELSE Socialkontoret Marita Lindell-Jansson/MAS Datum Vår beteckning

Läs mer

Krav- och kvalitetsbok

Krav- och kvalitetsbok Krav- och kvalitetsbok Förfrågningsunderlag enligt LOV Med förutsättningar för att bedriva vårdverksamhet inom VG Primärvård Gällande från och med 1 januari 2015 Västra Götalandsregionen Regionens Hus

Läs mer

Tjänsteutlåtande 2010-02-11 Socialnämnden den 8 mars 2010. DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Handläggare: Margareta Funemyr

Tjänsteutlåtande 2010-02-11 Socialnämnden den 8 mars 2010. DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Handläggare: Margareta Funemyr DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Handläggare: Margareta Funemyr Tjänsteutlåtande 2010-02-11 Socialnämnden den 8 mars 2010 1(8) SN 2010/0022 Kvalitetsuppföljning av hälso- och sjukvården på bostäder med

Läs mer

Studie över faktorer som påverkar läkares beteende vid förskrivning av antibiotika

Studie över faktorer som påverkar läkares beteende vid förskrivning av antibiotika Studie över faktorer som påverkar läkares beteende vid förskrivning av antibiotika RAPPORT TILL FOLKHÄLSOMYNDIGHETEN Katarina Hedin, Malin André, Annika Brorsson, Hedvig Gröndal, Joaquim Soares, Eva Lena

Läs mer

Lokalt program för samordnad vård och omsorg kring personer med demenssjukdom eller kognitiv svikt och minnessvårigheter samt stöd till deras anhöriga

Lokalt program för samordnad vård och omsorg kring personer med demenssjukdom eller kognitiv svikt och minnessvårigheter samt stöd till deras anhöriga SUNDBYBERGS STAD OCH STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING Lokalt program för samordnad vård och omsorg kring personer med demenssjukdom eller kognitiv svikt och minnessvårigheter samt stöd till deras anhöriga Upprättat

Läs mer

Kvalitetsbokslut för Praktikertjänsts primärvård

Kvalitetsbokslut för Praktikertjänsts primärvård 2015 Kvalitetsbokslut för Praktikertjänsts primärvård INNEHÅLL Lite bättre varje dag... 5 God och trygg vård... 6 Kvalitetsmått inom primärvården... 9 De största folksjukdomarna... 11 Mäta och följa upp

Läs mer

Granskning av tre hälsocentraler. Revisionsrapport. LANDSTINGETS REVISORER Revisionskontoret

Granskning av tre hälsocentraler. Revisionsrapport. LANDSTINGETS REVISORER Revisionskontoret Granskning av tre hälsocentraler Revisionsrapport LANDSTINGETS REVISORER 2014-04-04 14REV38 2(16) Sammanfattning De omstruktureringar som genomfördes vid sjukhusen under 2009-2012 grundades bland aannat

Läs mer

Utvärdering av mobilt hembesöksteam

Utvärdering av mobilt hembesöksteam Utvärdering av mobilt hembesöksteam Ulrika Pöder, Med Dr & Barbro Wadensten, Docent Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, Vårdvetenskap 2013-08-27 Innehållsförteckning SAMMANFATTNING 5 INLEDNING

Läs mer