En vecka utan lastbilar i Uppsala

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "En vecka utan lastbilar i Uppsala"

Transkript

1 En vecka utan lastbilar i Uppsala

2 Innehåll En vecka utan lastbilar... 3 Inledning... 3 Bakgrund... 3 Lastbilstransporternas betydelse i samhället... 4 Uppsala... 4 Åkerinäringen och transportverksamheter i Uppsala... 5 En vecka utan lastbilari Uppsala... 6 Metod... 6 Scenario... 6 Måndag, dag Tisdag, dag Onsdag, dag Torsdag, dag Fredag, dag Uppsala särskilda kommentarer Slutsats Rapporter och publikationer Webbplatser Kontaktade verksamheter... 16

3 En vecka utan lastbilar i Uppsala Inledning Denna rapport handlar om vad som händer i Uppsala om alla transporter med tunga lastbilar upphör under en vecka. Syftet är att genom några exempel visa vilken betydelse lastbilstransporter har för att samhället ska fungera. Sannolikheten för att alla lastbilstransporter oväntat ska upphöra är liten, men scenariot visar vilken nyckelroll lastbilstransporter har idag. Slutsatserna i denna rapport grundar sig i huvudsak på intervjuer med nyckelpersoner i ett antal lokala verksamheter som förstås bara täcker in en del av alla de områden i samhället som behöver transporter. Vi har medvetet valt sådana som ligger nära medborgarnas vardag. Exemplen indikerar ändå att det finns kritiska samhällsfunktioner som snabbt drabbas om lastbilarna slutar att rulla. Hans Engström Projektledare Bakgrund Professor Alan McKinnon vid Heriot Watt University har genomfört en studie av konsekvenserna av ett stopp för alla transporter med tunga lastbilar i Storbritannien. McKinnons studie visar klart hur beroende samhället är av lastbilstransporter. I Sverige har det saknats liknande studier kring lastbilstransporter genomförde dock Ove Krafft vid företagsekonomiska institutionen vid Göteborgs universitet en studie av godstransporternas betydelse för en tätort. Orten var Alingsås - en industri och handelsort med småstadskaraktär och samtidigt ett viktigt regionalt centrum. Krafft undersökte transportmönstren hos tolv företag i olika branscher i Alingsås och kunde utifrån de resultaten ge en bild av lastbilstransporternas betydelse. Den tidigare Krisberedskapsmyndigheten, KBM, har inom ramen för Samverkansområdet Transporter genomfört övningar där man diskuterat de hypotetiska följderna kring tre scenarion; influensapandemi, kraftigt snöoväder och terrorattentat. Myndigheten har också i flera sektorstudier belyst hur olika delar av samhället drabbas vid olika scenarion. Flera av studierna pekar på samhällets behov av väl fungerande transporter. Den tidigare Krisberedskapsmyndigheten har i rapporten Faller en faller då alla? (2008) redovisat samhällskritiska beroende och lämnat förslag med avseende på beredskap inför krissituationer. I rapporten konstateras att störningar i transportsektorn, vid sidan av el och elektroniska kommunikationer, ger störst konsekvenser för andra samhällsviktiga verksamheter. Sådana verksamheter är drivmedelsförsörjning, livsmedelsförsörjning, vård och omsorg. Ingen av studierna ger dock en bild av hur uteblivna lastbilstransporter, praktiskt påverkar vår vardag. Därför har Sveriges Åkeriföretag kontaktat ett antal olika verksamheter och företag på olika orter i Sverige för att få en bild av vad som händer när deras transporter/leveranser inte fungerar.

4 Lastbilstransporternas betydelse i samhället Svenskregistrerade lastbilar med en maximilastvikt på minst 3,5 ton körde 2,5 miljarder kilometer år 2011 och transporterade 325 miljoner ton gods. Tidigare Statens Institut för Kommunikationsanalys, SIKA, konstaterade att lastbilen är inblandad i runt 80 procent av transporterna, oavsett om man räknar efter godsets vikt eller värde i kronor. Lastbilen som transportmedel för gods är alltså mycket central. (SIKA Statistik 2009:12) Lastbilstransporter utför framför allt en stor del av det lokala transportarbetet, både när det handlar om transporter mellan orter och som en del i längre transportkedjor. Lastbilstransporter är därför ofta en förutsättning även för transporter med andra transportslag. Lastbilstransporter kan ersätta de flesta andra transportslag men är däremot svårare att ersätta med andra typer av transporter. Järnväg och sjöfart är till sin natur begränsad i sin flexibilitet och lastbil är därför ofta en del av transportkedjan där andra transportslag används, t ex till och från flygplatser, hamnar och järnvägsterminaler. Krisberedskapsmyndigheten konstaterade i sitt arbetsmaterial Beroende och konsekvensanalys Transporter 2008 att "Om den lokala transporten inte fungerar finns det inga egentliga möjligheter för andra transportsätt att ta över logistiken". Man konstaterade också att det är "få transporter som uteslutande kan ske med järnväg, sjöfart och/eller flyg". Många verksamheter i samhället behöver snabba och flexibla leveranser. Företagen har numera små lager för att undvika att binda kapital. I stället förlitar de sig på löpande leveranser av varor, ibland flera gånger om dygnet. Redan små störningar kan därför få stora konsekvenser verksamheten. Åkerinäringen har anpassat sig till kundernas behov av effektiva transporter och erbjuder idag kvalificerade tjänster utöver själva transporten. Kunskap om logistik i kombination med IT-stöd innebär att transportföretag ofta är spindeln i nätet när det gäller att samordna sina kunders varuflöden. Uteblivna transporter innebär därför i många fall också andra typer av problem utöver de som följer av att gods inte kan lämnas eller hämtas. Uppsala Uppsala är Sveriges fjärde största stad och länets residensstad med över invånare. Med kort avstånd till Stockholm, 67 km, Arlanda, 35 km, har Uppsala en central placering. Staden har ett brett utbud av butiker, restauranger och kulturella evenemang. De senaste åren har Uppsala växt med invånare per år. År 1960 hade Uppsala omkring invånare att jämföras med över invånare idag. Uppsala har ett diversifierat näringsliv med cirka företag varav är enmansföretag. Tjänstesektorn dominerar med konsultverksamhet främst inom IT. Verkstads-, läkemedels-, livsmedels- och grafisk industri finns också liksom handel och distribution.

5 Tillverkningsindustrin är till stor del högteknologisk och starkt knuten till forskning vid universiteten. Uppsala har två universitet med drygt studenter och forskare, samt regionsjukhuset Akademiska sjukhuset med anställda. Här bedrivs forskning som inspirerat till en mängd företag inom biomedicin och informationsteknologi. Flera statliga myndigheter har lokaliserats till Uppsala såsom Läkemedelsverket, Livsmedelsverket, Nordiska Afrikainstitutet, Statens veterinärmedicinska anstalt och Sveriges Geologiska Undersökning. Uppsalas i särklass viktigaste transportled för biltrafik är Europaväg 4. Många pendlar via E4:an till framförallt Stockholm. Uppsala har mycket tät järnvägstrafik och är faktiskt Sveriges näst största järnvägsort efter Stockholm, räknat på antal passagerare. Den tätaste järnvägstrafiken går söderut mot först och främst Stockholm. Det går även regelbundna tåg till bland annat Sundsvall, Östersund och Dalarna. Lokaltrafiken ombesörjs av Upplands Lokaltrafik dels lokalt i staden genom företaget Uppsalabuss och dels regionalt med Länsbussarna runt om Uppsala. Källor: Wikipedia, Uppsalas kommun och SCB Åkerinäringen och transportverksamheter i Uppsala I Uppsala finns en väl utvecklad och diversifierad åkerinäring med 64 åkerier som är medlemmar i Sveriges Åkeriföretag. Tillsammans förfogar de över cirka 320 fordon. De huvudsakliga verksamheterna är distribution, bygg- och anläggningstransporter,

6 skogstransporter, renhållning, jordbrukstransporter samt uppdrag för våra större speditörer Schenker och DHL Den största samordnaren av transportuppdrag inom kommunen är åkeriägda mlt ab med en årsomsättning på en halv miljard kronor. I hela länet finns cirka 200 åkerier med ca 1000 fordon. Kring åkeriföretagen finns en rad andra näringsverksamheter, som verkstäder, däckfirmor, drivmedelsleverantörer, karossfirmor och företag som bedriver speditions- och terminalverksamhet. En vecka utan lastbilar Metod Sveriges Åkeriföretags projekt inleddes med en förstudie genomförd av Tek. Lic. Paul G Höglund, vd för Transforsk-Transearch. Kontentan av förstudien var att väldigt lite forskning genomförts inom området. Sveriges Åkeriföretag uppdrog därefter åt Scantech utvecklings AB att ta fram en arbetsmetod för kartläggning av beroendet av lastbilstransporter. Arbetet gick sedan vidare i en utförandefas. Studier av frågeställningen har genomförts på flera orter i Sverige och nu senast i Uppsala. Datainsamlingen har skett genom telefonintervjuer där ett 10-tal verksamheter kontaktats. Intervjuerna har genomförts av Scantech. Vi tackar alla som öppet och generöst delgett oss uppgifter. Scenario Scenariot är att alla transporter med tunga lastbilar upphör under en vecka. Att detta skulle inträffa bör ses som ett tankeexperiment snarare än ett troligt scenario. Syftet är att tydligt belysa lastbilstransporter roll i dagens samhälle. Vid midnatt natten mellan söndag och måndag slutar alla tunga lastbilar att köra. Detta påverkar alla lastbilstransporter som går under natten, till exempel post och färska livsmedel. Stoppet omfattar bara tunga lastbilar (över 3,5 ton). Det innebär att viss omfördelning till mindre lastbilar och skåpbilar är möjlig. Eftersom det inte finns någon stor överkapacitet av fordon eller personal kan detta bara kompensera för en mycket liten del av bortfallet av transportkapacitet. Ingen varning om stoppet har gått ut. Det har därför inte funnits någon möjlighet för verksamheter eller privatpersoner att förbereda sig, lägga upp lager eller ändra rutiner. Stoppet är tillfälligt. Information går ut om att stoppet är tillfälligt och att det inte finns något behov av att hamstra varor. Uppgifter i studien bygger på antagandet att åtgången av varor sker i normal takt. Vid en riktig kris finns det dock risk att konsumenter hamstrar varor som livsmedel och drivmedel som då tar slut ännu snabbare.

7 Måndag, dag 1 Återvinningscentralerna stänger Storkök får fullt i sina soprum Slutna avloppstankar kan inte hanteras Uppsalaborna får sin tidning medan övriga Uppland blir utan Mjölk och fabrikstillverkat bröd tar slut i matbutiken På sjukhuset tar maten slut och man får direkt brist på textilier På Apoteket kan man inte leverera förbeställda läkemedel Post som anlänt under helgen delas ut. Brev och paket kan inte skickas Alla anläggningsarbeten stannar Redan efter några timmar dag ett stänger återvinningscentralerna. Det stora problemet i detta scenario är att det inte går att få ut avfallet från återvinningscentralerna. De fylls väldigt snabbt. Storkök med daglig hämtning får fullt i sina soprum. Storkök, skolor, restauranger och sjukhus får hämtning av sopor från ett par gånger i veckan till varje dag. Akuta problem med slutna tankar kan inte hanteras. Normalt görs omedelbar utryckning för att tömma slutna tankar när hushåll med eget avlopp får stopp eller fullt. Dessa kan då inte åtgärdas och det innebär stora problem för den enskilde då det inte sällan upptäcks när avloppsvatten redan står upp i toaletter och avlopp. Dagstidningen kan produceras som vanligt. Mindre bilar hämtar och levererar tidningen till hushåll i Uppsala och närbelägna orter. I övriga Uppland sker först transport med lastbil så de blir utan tidning från dag ett. Tryckeriet ligger i ett industriområde i Uppsala. Pappret levereras med lastbil flera gånger i veckan; även färg fraktas via lastbil. Produktionen av dagstidningarna skulle klaras under ungefär tre dagar, lite beroende på den aktuella lagersituationen. Mjölk och fabrikstillverkat bröd tar slut. Butik med eget bageri kan baka så länge det finns råvaror. Transporter till matbutiken (ICA) kommer flera gånger om dagen och det är nästan alltid en bil inne som lastas av. Transporter sker nästan uteslutande via lastbil och de kommer både från ICA:s egna lager och från andra leverantörer. Sjukhuset får mat levererat fyra gånger i veckan, samt textilier och instrument dagligen. Det blir genast brist på textilier och eftersom scenariot börjar på en måndag finns det ingen mat i lager. Apoteket får i stort sätt alla leveranserna med lastbil. Undantaget är enstaka specialbeställningar som kan komma i mindre budbilar. Leveranser sker varje dag. Dag 1 uppstår problem med förbeställda läkemedel som förväntas levereras under dagen.

8 I stort sätt 100 procent av postens transporter sker med lastbil. Post som anlänt under helgen kan delas ut till mottagare. Utdelningen sker med mindre postbilar varför det inte berörs av att lastbilarna står still. Anläggningsarbetet är beroende av tyngre transporter i nästan alla typer av arbete. Oftast ska man få ut sten, grus och bärmaterial men också forsla bort schaktmassor. Även enkla arbeten som gräsklippning och liknande kräver bilar för transport av maskiner. Redan första dagen avstannar allt arbete. På vissa platser finns visserligen material för ett par dagars arbete, men det är omöjligt att fortsätta utan att schaktmassor borttransporteras. Tidigare resultat från andra orter Det är vanligt att brist uppstår på färskvaror i livsmedelshandeln. Större livsmedelsbutiker får varje dag leveranser med lastbil. Några lager att tala om finns inte längre i handelns butiker. Mejeriprodukter är känsliga varor. Eftersom mjölken vanligen hämtas varannan dag på gårdarna måste mjölkleverantörerna redan första dagen tömma ut den mjölk som lagrats under helgen. Det redan till mejeriet inkörda lagret av mjölk går att använda till ost och pulver. Konsumtionsmjölk som inte kan användas till något annat måste släppas i avloppet beroende på att hållbarheten blir för kort. Industriproduktionen kan fortsätta tills insatsvarorna är slut och/eller så länge utrymmen för lagring av färdiga produkter räcker till. För en del industrier som behöver ett ständigt flöde av insatsvaror blir det stopp i produktionen redan första dagen. Industrin kan inte heller distribuera sina produkter till kunderna. Inom sophanteringen får verksamheter med daglig hämtning problem. De kan snabbt överhopas av avfall som får lagras på gatan. Återvinningscentraler måste stängas eftersom avfallet inte kan transporteras bort. I avsaknad av lastbilar med spolutrustning finns omedelbar risk att man inte kan åtgärda avloppsstopp. Kan medföra översvämning i källare. Hos Systembolaget är det mycket lite i lager efter helgen. Hyllor gapar tomma. Det kvarvarande sortimentet är mycket smalt.

9 Tisdag, dag 2 Hushållssopor och restaurangsopor staplas på gatan Frukt, grönt och kött tar slut i matbutiken På systemet börjar det bli glest på hyllorna I sällanköpshandeln tar vissa varor slut På sjukhuset kan endast akut vård ges Industrin stoppar produktionen Brist på vissa apoteksvaror Ingen post kan delas ut Brist på diesel på tankstationerna Mathållningen i äldreboende kan inte längre skötas Maten slut på hotellen Några restauranger måste stänga Restaurangens blöta avfall börjar lukta illa, soprum och containrar är fulla Hushållssopor blir liggande på gatorna, likaså sopor från restauranger vilka troligen tvingas stänga som följd. Det gäller också storkök och andra med tömning ofta. Någon sanitär olägenhet bör inte uppstå om stoppet inte är längre än en vecka, men däremot kommer kunder och invånare att bli väldigt upprörda och uppleva situationen som otrevlig. Även de sopor som skulle ha lämnats till återvinningscentralerna är sådana som klarar att ligga en vecka utan att det uppstår hälsomässiga problem. Frukt, grönt och kött tar slut i matbutiken. Eftersom stoppet sker mellan söndag och måndag är butikens lager av färskvaror redan starkt åtgånget. Systembolaget får leverans tre till fyra dagar i veckan. Systembolaget anpassar hyllorna efter konsumtionsmönstret varför ingen vara tar slut före någon annan. Eftersom fredagar och lördagar är stora inköpsdagar är butiken starkt beroende av leveranser på måndag och tisdag. Därför börjar det glesna i butikens hyllor redan dag 2. När det gäller sällanköpshandeln har vi i Uppsala valt en klädaffär i en citygalleria. Leveranser sker periodvis men i snitt två gånger i veckan. Det mesta kommer via lastbil. Dag 2 märker man i butiken brist på vissa storlekar och möjligen tar någon enskild produkt helt slut. På sjukhuset tas endast akuta patienter emot. Patienter, vars tillstånd inte är akut, förflyttas om möjligt till vårdcentraler eller till egna hemmet för att tillgodose mat- och hygienbehov. Det sker naturligtvis under hela veckan även om vårdens kvalitet skulle bli avsevärt sämre. Som exempel på industri har vi valt Nord Mills som maler mjöl, gryn och diverse andra matprodukter. På råvarusidan finns lager som räcker ganska länge. Troligen mer än en vecka.

10 Det ser värre ut i lagren för de färdiga produkterna. Lagerkapaciteten slut och produktionen stoppas därför dag 2. Ett normalt apotek har lager för de vanligaste medicinerna och klarar en vecka eller mer. Brist kan dock uppstå på säsongsbaserade läkemedel som allergi och solskydd även om det normalt tas in extra av dessa då. Det finns ingen post att dela ut annat än den post som kommit till Tomteboda anläggning via tåg. Den kan möjligen hämtas med mindre bilar för utdelning i Uppsala, även om det är osannolikt att det skulle ske. En tankstation får påfyllning av drivmedel 2-3 gånger i veckan. Allt kommer med tankbil. Med tanke på helgens konsumtion finns det risk för brist i dieselpumparna, Kring ett hotell finns en omfattande logistik. Leverans av mat sker dagligen och rena textilier kommer tre gånger i veckan med lastbil. Dag 2 tar maten slut. Beträffande restauranger har vi vänt oss till Svenssons Krogar, som driver sex krogar och en nattklubb i Uppsala. Restaurangerna är beroende av leveranser dagligen och det mesta kommer via lastbil. Det förekommer att leveranser sker med lättare lastbil men det är endast i undantagsfall. Den första dagen, måndagen, har man öppet som vanligt. Efter helgens åtgång är restaurangerna beroende av snabba leveranser, men det finns tillräckligt med råvaror för att klara den första dagen. Dag 2 däremot, tvingas några av restaurangerna stänga. Dessutom börjar det bli problem med avfallshanteringen, eftersom helgens och måndagens blöta avfall börjar lukta illa samtidigt som sophanteringsrummen och containrarna är fulla. Tidigare resultat från andra orter Det uppstår omgående problem inom sjukvården. Varje dag levereras mat till personal och patienter. Dessutom hämtas och levereras tvätt dagligen liksom olika typer av förbrukningsmaterial, såsom toapapper, tvål och operationsutrustning, dvs. kanyler, knivar. Utöver detta får sjukhuset även desinfektionsmedel levererat dagligen. Även produkter som behövs för operationer uteblir, t ex implantat till ortopedoperationer. Det är en mängd olika varor som behövs för att sjukvården ska fungera. Under en vecka levereras det i regel cirka 1500 artiklar. Det är inte ovanligt att sjukhus får problem med avfallsmängden. Avfallet får lagras utomhus. För riskavfall måste man hitta särskilda lösningar. Många apotek får leveranser varje vardag. De första medicinerna kan därför ta slut redan dag 1. Kritiska mediciner måste omdirigeras till mindre fordon eller andra transportmedel för att säkra medicin till bl. a. sjukhus. För personer som är beroende av läkemedel som inte lagerförs i större mängder får uteblivna leveranser allvarliga konsekvenser. Även inom äldreomsorgen uppstår snabbt svårigheter med matförsörjningen. Centralkök, som bland annat levererar mat till äldre i egna boenden, stänger. De får leveranser av råvaror varje dag och lagret räcker inte mer än en dag. Personalen får i möjligaste mån handla mat på stan. I Uppsala finns samma risk för de institutioner som får centralt lagad mat som levereras med lastbil.

11 Onsdag, dag 3 Chark och förbrukningsvaror tar slut i matbutiken. Matbutikens bageri stänger På systemet har man i stort sett slut på varor Dieseln tar slut Skolbarnen uppmanas ta med egen mat Hotellen har slut på mat och textilier Nästan alla restauranger stänger Rötslam måste lagras på ej anpassad plats I matbutiken tar chark och förbrukningsvaror som blöjor slut. Det egna bageriet stänger då råvarorna är slut. I systembutiken är hyllorna i stort sett tömda. De stora produktionsköken får leveranser med stora lastbilar en gång i veckan. Dessa levererar i sin tur ut mat till skolor och äldreboenden med mindre lastbilar. Förbrukningsvaror levereras med så kallade samordnade transporter och det sker också på fasta dagar och i mindre bilar. Det är ett led i att minska den tunga lastbilstrafiken i staden. Dag 3 uppmanas skolbarnen att ta med egen mat. Det blir nu också svårt att sköta mathållningen till äldreboendena. De kräver en annan typ av mat än skolor varför de klarar kortare tid. Förbrukningsvaror kan levereras under en vecka men troligen inte mycket längre än så. Sophanteringen blir ett problem även om det är betydligt mindre allvarligt än utebliven mat. På hotellen är textilier (t ex lakan) slut och man tvingas stänga. Samtliga restauranger stänger. Det går inte att klara en godtagbar matkvalitet och problemen med avfallet är stort. Tidigare resultat från andra orter På andra undersökta orter har slamsilon och rötslamslager vid avloppsreningsverken blivit fulla till dag tre. Slam får då lagras på asfaltsplan med risk för luktolägenheter eller släppas ut efter grovrens (ofullständig rening).

12 Torsdag, dag 4 Tidningen kan inte tryckas, papperet är slut I matbutiken tar frysta varor slut. Bensinen tar slut Stora delar av kollektivtrafiken står still Dag fyra är papperet till tryckeriet slut och ingen tidning kan levereras. Frysta varor tar nu slut i matbutiken. När färskvarorna är slut köper konsumenterna frysta och lagren är inte tillräckligt stora för att klara en veckas uppehåll. Inom Upplands lokaltrafik används både diesel och biogas. Biogasen kommer med pipeline till lokaltrafiken i Uppsala men flakas till regiontrafiken. Andelen biogas i lokaltrafiken är 40 procent medan den inom regiontrafiken är 15 procent. Dieselbussarna tankas själva av entreprenörerna. Deras lager räcker uppskattningsvis tre dagar. Dag 4 stannar all biogastrafik utom lokaltrafiken i Uppsala. Alla bussar drivna med diesel stannar. Det innebär att 60 procent av lokaltrafiken och 100 procent av regiontrafiken står still. Möjligen kan en del av regiontrafiken gå via Uppsala och tankas via pipeline men troligen ingen särskilt stor del. Tidigare resultat från andra orter Drivmedlen är nu slut på flera tankstationer. På ett par av de undersökta orterna tar diesel slut redan på måndag kväll eller på tisdag morgon. På flera orter ställs busstrafiken in då drivmedlen tar slut under dagen. Störningar uppstår och turer dras in. Detsamma gäller flygtrafiken. Matförsörjningen är nu kritisk. I skolan, i äldreomsorgen och på sjukhusen saknas mat. Det råder brist på livsmedel i matvarubutiker. Alla färskvaror är slut men det finns fortfarande en del kolonialvaror kvar att sälja. Handeln har nu också problem med att kunderna inte längre kan ta sig till butikerna i samma utsträckning som tidigare. Sopansamlingar är på väg att bli en sanitär olägenhet. Utanför restauranger och flerfamiljshus staplas sopor på gator och gårdar.

13 Fredag, dag 5 I stort sätt all mat i butiken är slut. Stora hål i övriga sortimentet. Urplockat i sällanköpshandeln Rötslam som lagrats temporärt måste nu släppas ut orenat i vattentäkter I stort sätt all mat i butiken är slut. Stora hål i övriga sortimentet. I klädbutiken tar underkläder troligen slut och många varor saknar de vanligaste storlekarna. Butikshyllorna skulle få karaktären av slutrea. Mycket urplockat och det är nästan tomt i butiken. På tankstationen finns möjligen etanol kvar men inga andra drivmedel finns att tillgå. Under veckan har man löst bortfallet av lastbilstransporter genom att rötslam som normalt transporteras bort har lagrars i bassänger och depåer som ej är avsedda för denna typ av lagring. Det är nu definitivt fullt i alla lager och i värsta fall får rötslammet släppas ut helt orenat i vattentäkter. Stor luktolägenhet uppstår. Tidigare resultat från andra orter På tidigare undersökta orter har vattenförsörjningen varit i riskzonen för att drabbas p.g.a. uteblivna leveransen av nödvändiga kemikalier. Veckovisa leveranser av kemikalier har angetts på flera orter. Beroende på vilken dag som är leveransdag uppstår problem med vattenkvaliteten. Flera tillverkande företag har under veckan stoppat verksamheten i brist på råvaror och insatsvaror. När det gäller sällanköpsvaror såsom kläder, möbler och andra kapitalvaror är effekten av uteblivna lastbilstransporter mindre dramatisk. Även om sortimentet i klädbutikerna tunnas ut kan de klara en veckas uteblivna leveranser. Däremot påverkas de liksom övrig handel av att kunderna får svårt att besöka butiken. För möbler och andra kapitalvaror är det inte ovanligt med längre leveranstider. En veckas transportstopp behöver inte betyda mycket för varuutbudet. Uppsala särskilda kommentarer Mönstret av konsekvenser av bortfall av lastbilstransporter överensstämmer i stort med vad vi funnit på andra orter. 90 procent av hushållen i Uppsala är anslutna till fjärrvärme. Värmeproduktionen klarar en veckas stopp. Det beror framförallt på att det finns oljereserver som även vintertid klarar en veckas full produktion. Stoppet skulle dock få stora ekonomiska konsekvenser eftersom olja är mycket dyrare än övrigt bränsle. 100 procent av avfallsbränslet kommer med lastbil; i övrigt

14 eldas det med torv och trä, som kommer via järnväg. Efter 1-2 dagar tar avfallsbränslet slut. Trä och torv klarar sig betydligt längre, framförallt i början av året eftersom lagren fylls då. Vattenförsörjningen klarar maximalt en vecka utan att kvalitén försämras. När stora översvämningar i Uppsala med omnejd pågår körs vatten med lastbil till områden där vattnet kontaminerats. Dessa skulle naturligtvis inte kunna utföras. Vattenproduktion är oerhört beroende av lastbilstransporter. Leverans av insatsvaror sker med lastbil flera gånger i veckan. Främst är det kalk, sand, klor och saltsyra. Slutsats Lastbilen har en betydelsefull roll i det transportsystem vi har idag. Oavsett om det handlar om lokala transporter eller om en del i längre transportkedja är lastbilen ofta en förutsättning för att transportsystemen ska fungera. Ett bortfall av lastbilstransporter får konsekvenser i nästan alla delar av samhället. Det drabbar inte bara vitala samhällsfunktioner som sjukvård och livsmedelsförsörjningen, utan påverkar det mesta som vi kommer i kontakt med i vår vardag. Många verksamheter har idag små eller obefintliga lager och är helt beroende av att få sina leveranser i tid. Även verksamheter som har stora råvarulager är ofta beroende av kontinuerliga leveranser av kritiska insatsvaror. Om en del i transportkedjan fallerar sprider det sig snabbt vidare till andra verksamheter. Redan små störningar i lastbilstransporterna kan därför få stora konsekvenser. Krisberedskapsmyndigheten kom i sin rapport Samhällets krisberedskap, Förmåga 2006/2007 fram till slutsatsen "att det tar cirka en vecka innan konsekvenserna av störningar i transportsystemet blir samhällskritiska". Vår studie ser visserligen bara på vissa delar av samhället, men den visar ändå att ett avbrott i lastbilstransporterna redan efter ett par timmar får konsekvenser för många samhällsfunktioner. Inom ett dygn drabbas flera delar av samhället av störningar. Bland de verksamheter som drabbas tidigt utmärker sig sjukvården, livsmedelsförsörjningen och flera stora arbetsplatser. Idag är lastbilstransporter en integrerad del i vårt samhälle. Utan dem skulle vi få svårt att få samhället att fungera. För att ge en exakt bild av lastbilstransporternas betydelse behövs dock mer forskning på området. Detta är framför allt intressant med tanke på de diskussioner som förs kring framtidens transportsystem. En förutsättning för att bedöma vilken roll lastbilen kommer få i framtiden är att vi förstår vilken stor betydelse den har idag.

15 Rapporter och publikationer Beroende- och konsekvensanalys, livsmedelsförsörjning, Offentligt arbetsmaterial från KBM:s projekt Samhällskritiska beroenden, 0021/2007, Krisberedskapsmyndigheten 2007 Beroende- och konsekvensanalys, transporter, Offentligt arbetsmaterial från KBM:s projekt Samhällskritiska beroenden, 0021/2007, Krisberedskapsmyndigheten, 2008 En vecka utan lastbilar en undersökning på sex orter i Sverige, Sveriges Åkeriföretag, Faller en faller då alla? Slutredovisning från KBM:s arbete med samhällskritiska beroenden. Krisberedskapsmyndigheten, 2008 Life without lorries, Logistics Research Centre, Heriot Watt University, Edinburgh, 2004 Rapport från Stockholmsstudien, Samverkansområdet transporter, Sjöfartsverket, 2006 Rapport från Göteborgsstudien 2004, Samverkansområdet transporter, Luftfartsverket, 2004 Risk- och sårbarhetsanalyser, Krisberedskapsmyndigheten, 2006:2, 2006:4 Samhällskritiska transporter, FOI Memo 1098, FOI, 2004 Samhällets krisberedskap Förmåga 2006/2007, Bilaga 1: Samhällets förmåga att hantera specifika kriser, 0027/2007, Krisberedskapsmyndigheten, 2007 Öresundsstudien 2006, Samverkansområdet transporter, Banverket, 2007 Översvämningar slår ut transporterna. Rapport från Norrlandsstudien 2012 Samverkansområdet transporter. Trafikverket, Webbplatser Statistiska Centralbyrån Trafikanalys, statlig myndighet för trafikanalys (Ersätter SIKA) Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (Ersätter Krisberedskapsmyndigheten)

16 Kontaktade verksamheter Följande verksamheter har kontaktas för underlag till studien: Anläggningsarbeten: Tekniska förvaltningen Avloppsrening: Uppsala Vatten Brev och paket: Posten Logistik Dagstidningar: UNT/Pressgrannar Drivmedel, tankstationer: Preem, Marmorvägen Hotell: Radisson Blu Industrier: Nord Mills Kollektivtrafik: Upplands Lokaltrafik Livsmedel: ICA MAXI Stormarknad Uppsala Medicin/apotek: Kronans Droghandel Restauranger: Svenssons Krogar Sjukhus: Akademiska Sjukhuset Skolor: Kommunservice Sophämtning: Uppsala Vatten Systembolaget: Boländerna Sällanköpsvaror: Janemars Vattenförsörjning: Uppsala Vatten Värme- och kraftproduktion: Vattenfall AB, Heat Generation Uppsala Äldreomsorgen: Kommunservice

Risk- och sårbarhetsanalys Örebro kommun

Risk- och sårbarhetsanalys Örebro kommun Risk- och sårbarhetsanalys Örebro kommun 1 Innehållsförteckning Övergripande beskrivning av kommunen...3 Örebro kommun...3 Verksamheten i Örebro kommun...3 Övergripande beskrivning av arbetsprocess och

Läs mer

Vad händer med kylkedjan vid en värmebölja och vad kan göras?

Vad händer med kylkedjan vid en värmebölja och vad kan göras? Projekt/Project Sidnr/Page no Kylkedjan och värme 1 (37) Projektnummer/Project no E 15420 FoT-område Kund/Customer Livsmedelsverket Handläggare/Our reference Datum/Date Annika Carlsson-Kanyama 2013-06-13

Läs mer

LASTBILARNA - MYCKET KOLDIOXID I LASTEN

LASTBILARNA - MYCKET KOLDIOXID I LASTEN LASTBILARNA - MYCKET KOLDIOXID I LASTEN NÅGRA ORDFÖRKLARINGAR I transportsektorn används flera begrepp för att beskriva transporternas omfattning. Varje begrepp har sin egen betydelse och det är viktigt

Läs mer

Krisberedskap så funkar det. Att förbereda sig på det värsta

Krisberedskap så funkar det. Att förbereda sig på det värsta Krisberedskap så funkar det Att förbereda sig på det värsta 7 tips före krisen 1) Förvänta dig det oväntade. Genom att vara medveten om att du kan hamna i en nödsituation ökar du din förmåga att hantera

Läs mer

Förslag till Kommunals kongress i Stockholm 28-31 maj 2013. Välfärd ger näring

Förslag till Kommunals kongress i Stockholm 28-31 maj 2013. Välfärd ger näring Förslag till Kommunals kongress i Stockholm 28-31 maj 2013 2013 Välfärd ger näring Innehåll Förord... 4 Uppdrag och syfte... 4 Avgränsningar och förtydliganden... 4 Utredning... 5 Näringspolitik för välfärdstjänsterna...

Läs mer

Att ge omsorg mitt i livet: hur påverkar det arbete och försörjning?

Att ge omsorg mitt i livet: hur påverkar det arbete och försörjning? Att ge omsorg mitt i livet: hur påverkar det arbete och försörjning? Marta Szebehely, Petra Ulmanen & Ann-Britt Sand Arbetsrapport/Institutionen för socialt arbete, 2014:1 Working Paper/Department of Social

Läs mer

Två år med en ny apoteksmarknad

Två år med en ny apoteksmarknad Branschrapport 2011 Två år med en ny apoteksmarknad Foto: Benjamin Earwicker, Jakub Krechowicz, Maria Kaloudi, Michael Lorenzo och Christian Svensson TVÅ ÅR MED EN NY APOTEKSMARKNAD ETT KÄMPIGT BOKSLUT

Läs mer

Ställ krav för klimatsmartare transporter

Ställ krav för klimatsmartare transporter Ställ krav för klimatsmartare transporter KNEG Resultatrapport 2014 KNEG Klimatneutrala godstransporter på väg Innehåll FÖRORD 5 SAMMANFATTNING 7 INLEDNING 9 DAGSLÄGE OCH MÅLBILD 10 SEKTORN 10 KNEG 17

Läs mer

Nytänkande och innovationer inom vård och omsorg. Exempel på förnyelse och kreativitet i sektorn

Nytänkande och innovationer inom vård och omsorg. Exempel på förnyelse och kreativitet i sektorn Nytänkande och innovationer inom vård och omsorg Exempel på förnyelse och kreativitet i sektorn Tillväxtverkets publikationer finns att beställa eller ladda ner som pdf på tillvaxtverket.se/publikationer.

Läs mer

Uppföljning av de transportpolitiska målen. Rapport 2013:4

Uppföljning av de transportpolitiska målen. Rapport 2013:4 Uppföljning av de transportpolitiska målen Rapport 2013:4 Uppföljning av de transportpolitiska målen Rapport 2013:4 Trafikanalys Adress: Sveavägen 90 113 59 Stockholm Telefon: 010 414 42 00 Fax: 010 414

Läs mer

2005:5. Den samhällsekonomiska kalkylen. en introduktion för den nyfikne. SIKA Rapport

2005:5. Den samhällsekonomiska kalkylen. en introduktion för den nyfikne. SIKA Rapport SIKA Rapport 2005:5 Den samhällsekonomiska kalkylen en introduktion för den nyfikne Den samhällsekonomiska kalkylen En introduktion för den nyfikne Innehåll 5 Inledning 6 Introduktion till samhällsekonomiska

Läs mer

En förbättrad kollektivtrafik? utvärdering av två reformer. Rapport 2014:13

En förbättrad kollektivtrafik? utvärdering av två reformer. Rapport 2014:13 En förbättrad kollektivtrafik? utvärdering av två reformer Rapport 2014:13 En förbättrad kollektivtrafik? utvärdering av två reformer Rapport 2014:13 Trafikanalys Adress: Torsgatan 30 113 21 Stockholm

Läs mer

Rapport: Relationen person- och godstransporter 120427

Rapport: Relationen person- och godstransporter 120427 Rapport: Relationen person- och godstransporter 120427 Förord Trafikanalys genomförde under 2011 en nulägesanalys av transportsystemet med fokus på arbetspendlingen i de tre storstadsregionerna. I slutrapporten

Läs mer

Förändring för en ännu bättre arbetsmiljö. Psykisk ohälsa. mer än en arbetsmiljöfråga

Förändring för en ännu bättre arbetsmiljö. Psykisk ohälsa. mer än en arbetsmiljöfråga Förändring för en ännu bättre arbetsmiljö Psykisk ohälsa mer än en arbetsmiljöfråga Författare: Anna Bergsten, Carin Hedström, Robert Thorburn Detta är en del i serien Förändring för en ännu bättre arbetsmiljö.

Läs mer

Frågan som världen glömde

Frågan som världen glömde MEDDELANDE M140 Februari 2015 Frågan som världen glömde En rapport om fosfor P PHOSPHORUS 15 Frågan som världen glömde En rapport om fosfor Svenskt Vatten påtar sig inget ansvar för eventuella felaktigheter,

Läs mer

VAR REDO ATT KÄMPA! Asylsökande barn och föräldrar berättar om sin första tid i Sverige

VAR REDO ATT KÄMPA! Asylsökande barn och föräldrar berättar om sin första tid i Sverige VAR REDO ATT KÄMPA! Asylsökande barn och föräldrar berättar om sin första tid i Sverige RÄDDA BARNEN 2014 1 Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer

Läs mer

2012:20. Köpta relationer. Om korruption i det kommunala Sverige

2012:20. Köpta relationer. Om korruption i det kommunala Sverige 2012:20 Köpta relationer Om korruption i det kommunala Sverige MISSIV DATUM DIARIENR 2012-06-01 2011/174-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2011-06-16 Fi2011/2882 (delvis) Regeringen Finansdepartementet 103 33

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2010:14. Rätten till kunskap. En granskning av hur skolan kan lyfta alla elever

Kvalitetsgranskning Rapport 2010:14. Rätten till kunskap. En granskning av hur skolan kan lyfta alla elever Kvalitetsgranskning Rapport 2010:14 Rätten till kunskap En granskning av hur skolan kan lyfta alla elever Skolinspektionens rapport 2010:14 Diarienummer 40-2009:2037 Stockholm 2010 Foto: Ryno Quantz Kvalitetsgranskning

Läs mer

Får jag gå på promenad idag?

Får jag gå på promenad idag? Får jag gå på promenad idag? Vem vet i vilken utsträckning äldres behov av hjälp och stöd tillgodoses på särskilda boenden? Rapport från tillsynsinsats med anledning av uppdrag från regeringen 2014 Du

Läs mer

18 Införande av ett in houseundantag

18 Införande av ett in houseundantag 18 Införande av ett in houseundantag i svensk rätt I bedömningen av om det finns ett behov av att ett in houseundantag enligt EU-domstolens praxis införs permanent i svensk rätt, generellt eller sektoriellt,

Läs mer

ENTREPRENÖRSKAPSFORUM FORES LEADING HEALTH CARE. en teoribakgrund. Mats Bergman UPPDRAG VÄLFÄRD

ENTREPRENÖRSKAPSFORUM FORES LEADING HEALTH CARE. en teoribakgrund. Mats Bergman UPPDRAG VÄLFÄRD UPPDRAG VÄLFÄRD ENTREPRENÖRSKAPSFORUM FORES LEADING HEALTH CARE UPPHANDLING OCH KUNDVAL AV VÄLFÄRDSTJÄNSTER en teoribakgrund Mats Bergman e Upphandling och kundval av välfärdstjänster en teoribakgrund

Läs mer

Rapport om situationen för ensamkommande barn med avslag.

Rapport om situationen för ensamkommande barn med avslag. Mellan avslag och ut visning Rapport om situationen för ensamkommande barn med avslag. Förstudie Återvändande ensamkommande foto: inga björg förord Med allt fler krig och konflikter i världen ökar flyktingströmmarna.

Läs mer

Det handlar också om tid och pengar

Det handlar också om tid och pengar Det handlar också om tid och pengar Anhörigomsorg, försörjning, lagar Ann-Britt Sand Kunskapsöversikt 2014:2 Förord Detta är den 18:e i en rad av kunskapsöversikter om anhörigfrågor som publiceras av Nationellt

Läs mer

En välfärd fri från kommersiella intressen

En välfärd fri från kommersiella intressen En välfärd fri från kommersiella intressen Vänsterpartiet 2012 Innehåll Sammanfattning 3 Därför blir välfärden bättre om den avkommersialiseras 4 Välfärden ska fördelas efter behov, inte efter lönsamhet

Läs mer

Samverkan när barn far illa

Samverkan när barn far illa Umeå Universitet Institutionen för socialt arbete Socionomprogrammet T7 C-uppsats Samverkan när barn far illa En studie av skolans rutiner för anmälningsskyldighet och samarbete med socialtjänsten Författare:

Läs mer

påverkar vi miljön REG. NR. S-000268

påverkar vi miljön REG. NR. S-000268 så påverkar vi miljön NATURVÅRDSVERKETS MILJÖARBETE 2008 REG. NR. S-000268 naturvardsverket.se En bra livsmiljö för människan och allt annat levande, nu och för kommande generationer. Naturvårdsverkets

Läs mer

Hur ser fritiden ut i gruppbostad? Rapport om en pilotstudie av tidsanvändningen hos personer i gruppbostad i Stockholms stad 2011

Hur ser fritiden ut i gruppbostad? Rapport om en pilotstudie av tidsanvändningen hos personer i gruppbostad i Stockholms stad 2011 Hur ser fritiden ut i gruppbostad? Rapport om en pilotstudie av tidsanvändningen hos personer i gruppbostad i Stockholms stad 2011 1 Summering Staben för idrott och folkhälsa vid idrottsförvaltningen i

Läs mer

Hit men inte längre? En rapport om deltider, välfärdspolitik. om en jämlik arbetsmarknad

Hit men inte längre? En rapport om deltider, välfärdspolitik. om en jämlik arbetsmarknad Hit men inte längre? En rapport om deltider, välfärdspolitik och målet om en jämlik arbetsmarknad Handels utredningsgrupp Josefine Boman & Agneta Berge Oktober 2013 Innehåll Sammanfattning 1. Inledning

Läs mer

HUR NÅR MAN EN ÖKAD PROFESSIONELL NYTTA FRÅN FORSKNINGEN OCH ANDRA KUNSKAPSBASERADE ORGANISATIONER?

HUR NÅR MAN EN ÖKAD PROFESSIONELL NYTTA FRÅN FORSKNINGEN OCH ANDRA KUNSKAPSBASERADE ORGANISATIONER? HUR NÅR MAN EN ÖKAD PROFESSIONELL NYTTA FRÅN FORSKNINGEN OCH ANDRA KUNSKAPSBASERADE ORGANISATIONER? Ett studie inom IVAs projekt Agenda för forskning KUNGL. INGENJÖRSVETENSKAPSAKADEMIEN (IVA) är en fristående

Läs mer