VÅRT ARBETE MED RSA OCH BEROENDEANALYS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VÅRT ARBETE MED RSA OCH BEROENDEANALYS"

Transkript

1 VÅRT ARBETE MED RSA OCH BEROENDEANALYS

2 AGENDA Om Kronoberg RSA-arbetet i länet Goda exempel RSA Upplägg och innehåll Kartläggning av samhällsviktiga verksamheter och beroenden Framtida RSA

3 OM KRONOBERGS LÄN 9400 km2 Ca invånare 8 kommuner, Växjö residensstad 5 räddningstjänster, 2 förbund 2 sjukhus IKEA, Linnéuniversitetet, Volvo Construction Equipment Skogslän Känsliga vattendrag Grannar med kärnkraft Transitlän Farliga verksamheter Arenastaden

4 OM KRISSAMVERKAN KRONOBERG

5 TIDIGARE RSA ARBETE I LÄNET Var med och tog fram ROSA metoden (2003), en kvalitativ metod som bygger på scenarioanalys Grundidé fokus på sårbarhetsaspekterna och på hypotesen att vi inte kan identifiera alla specifika händelser som kan inträffa 1. Förankring 2. Plan och organisation 3. Urval och prioritering 4. Djupanalyser 5. Sammanställning 6. Beslut 7. Genomförande Tungt att driva runt processen år efter år För mycket fokus på scenariot i sig, och inte på konsekvenserna

6 UTVECKLINGEN AV RSA ARBETET EFTER ROSA - ETT GOTT EXEMPEL

7 Se helheten Samlad bild Bortfall av viktiga resurser Bred process Synergieffekter Samverkan i länet

8 Påverkan kan ske inåt, utåt och inom fälten i cirkeln Exempel: Tsunamin i Japan 2011 Okända faktorer

9 RSA som process snarare än en rapport Allt vi gör är en del av RSA-processen! Fokus på den regionala riskbilden Underlag rapport populärversion Exempel på bilagor!

10 REGIONAL OMVÄRLDS- OCH FRAMTIDSANALYS Bakgrund: Varför omvärldsanalys? Genomförande: Inspirationsdag, workshop, rapport

11 Identifierade trender 1. Från strategisk time-out till försvarsplanering 2. Ökat utanförskap och psykisk ohälsa 3. Sårbarhet i tekniska system 4. Ett förändrat sjukdomspanorama 5. Förstärkt riskbild i ett förändrat klimat 6. Demokratins förutsättningar förändras Konsekvenser, utmaningar och möjligheter Fortsatt arbete

12 2:4 PROJEKT OM KONTINUITETSPLANERING Från scenarioanalys till fokus på hanteringsförmågan Syfte att stödja kommunerna i arbetet med att höja sin förmåga genom att arbeta med kontinuitetsplanering Målet att kommunerna ska kontinuitetsplanera och att alla kommuner ska arbeta utifrån samma principer, metodik och mallar Genomförande 2:4 PROJEKT OM CBRNE Syftar till gemensam kunskapsuppbyggnad i länet kring riskbilden för CBRNE-händelser samt till att bygga upp en samverkansfunktion för att hantera CBRNE-händelser Ag CBRNE Roller och ansvar, inventera personella och materiella resurser, rutiner för samverkan, kartläggning av riskbilden

13 2012 KARTLÄGGNING AV SAMHÄLLSVIKTIGA VERKSAMHETER OCH BEROENDEN I KRONOBERGS LÄN Krishanteringsförmågan är avhängig kunskapen om samhällsviktiga verksamheters sårbarheter. Vad klarar de? Vilka är mest prioriterade? Kunskapen om detta och om beroendekedjor utvecklas kontinuerligt men bilden är varken komplett eller tillräckligt konkret Den kunskap som finns behöver fördjupas, bearbetas och omsättas så att den kan användas i krishanteringen

14 MÅL OCH IDÉ Ökad kunskap om beroendekedjor för olika typer av scenarier Kunskap om samhällsviktig verksamhet omsatt i hanterbara underlag att använda vid en kris

15 EFFEKTER Ökad förmåga att förutse olika konsekvenser av händelser. Rutiner för att hantera sådana konsekvenser kan förberedas. Höjd kvalitet i kommunernas risk- och sårbarhetsanalyser då ett användbart underlag finns till hands.

16 AVGRÄNSNINGAR Projektet innebär att vissa åtgärder för att förbättra förmågan att motstå störningar eller minska konsekvenserna av vissa störningar kommer att identifieras. Projektet omfattar dock inte genomförande av dessa åtgärder utan syftar bara till att bygga upp den gemensamma kunskapen om sårbarheten och beroendeförhållanden.

17 SAMHÄLLSVIKTIG VERKSAMHET Bakgrund i pandemiplanering och Styrel Flera problem och frågetecken kring identifieringen. Vad menas? Detaljnivå? Syftet? Vad vill vi veta? Och vad vill de att vi ska veta? Ett första steg till en kartläggning Grupperingen bygger på den indelning som gjorts i MSBs faktablad om samhällsviktig verksamhet Uppdelning Samhällsviktig funktion/verksamhet Organisation GIS-skikt

18 Hälso- och sjukvård samt omsorg Funktion/ Organisation GIS Kommentar verksamhet Akutsjukhus Växjö lasarett X Ljungby lasarett? Vårdcentraler = primärvård? Finns ett flertal i samtliga kommuner X Vilka borde märkas ut? De som är försörjda med reservkraft? Psykiatri Rättspsykiatriska - regionkliniken? Smittskydd Smittskyddsfunktionen inom Landstinget i länet - Omsorg om funktionshindrade och äldre (boenden etc. inom Landstingets och kommunernas försorg) Apotek, läkem ed elsförsörjning Finns ett flertal i samtliga kommuner Finns ett flertal i samtliga kommuner X Vilka borde märkas ut? De boenden som är försedda med reservkraft? X? Borde viktiga apotek i respektive kommun märkas ut? Ambulanser? Finns det ambulansstationer i samtliga kommuner? Borde några av dessa märkas ut?

19 Samhällsviktig funktion/verksamhet El Produktion Distribution Fjärrvärme Produktion Distribution Drivmedel Produktion? Distribution Energiförsörjning Organisation GIS Kommentar Huvudleverantörer i kommunerna Alvesta: Lessebo: Ljungby: Markaryd: Tingsryd: Uppvidinge: Växjö: Älmhult: Huvudleverantörer i kommunerna Alvesta: Lessebo: Ljungby: Markaryd: Tingsryd: Uppvidinge: Växjö: VEAB Älmhult: Viktiga avtalskunder för samhällsviktiga verksamheter Fossila bränslen?? - X Märka ut viktiga anläggningar? X Märka ut viktiga anläggningar? X? Kan det vara bra att märka ut reservkraftsförsörjda drivmedelsstationer och eventuellt drivmedelsdepåer.

20 Händelse Samhällskonsekvenser En oönskad händelse medför ett antal oönskade konsekvenser som måste hanteras, ofta på kort tid Beroendekedja Avhjälpare Organisationer som är viktiga för att avhjälpa händelsen och dess konsekvenser Stödresurser Organisationer som är viktiga för att avhjälpa händelsen och dess konsekvenser 1. En händelse inträffar 2. Denna medför ett antal oönskade konsekvenser för samhällsviktiga verksamheter 3. Ett flertal organisationer kommer att behöva agera, enskilt eller i samverkan, för att avhjälpa de oönskade konsekvenserna 4. Av hjälpande organisationer är beroende av stödresurser för att kunna utföra sitt arbete

21 ANALAYS 1. Värmebortfall 2. Avbrott vatten 3. Pandemi 4. Avbrott elektroniska kommunikationer 5. Störningar i finansiella tjänster/system Generella beroenden Bakgrund Konsekvenser på samhället och exempel på åtgärder Samhällsviktiga verksamheter och kritiska beroenden (utifrån modell) Förslag på GISinformation

22 EXEMPEL 1, VÄRMEBORTFALL

23 Många funktioner i samhället försvåras eller upphör utan normal uppvärmning och därför måste värmeförsörjningen vara pålitlig och trygg. Effekten av att uppvärmningen upphör vid ett elavbrott, fel i värmeutrustningen eller brister i bränsleförsörjningen märks inte direkt. Men inom ett eller några dygn kan det leda till en mycket besvärlig och påfrestande situation för den som bor eller arbetar i den byggnad som är drabbad. När det inträffar mycket vidsträckta fel i elsystem, som drabbar hela regioner eller haverier som slår ut värmeförsörjningen för många tusentals människor, drabbas hela samhället av en svår påfrestning som kan vara nästan omöjlig att hantera. Det stora plötsliga elavbrottet kan vara jämförbart med effekten av en jordbävning om det skulle drabba en region i Sverige under den kallaste årstiden. Stormen Gudrun i januari 2005 var en måttlig varning om vad som kan hända.

24 Konsekvenser på samhället Utkylning av fastigheter vilket kan leda till behov av omfattande evakueringar och svårigheter att bedriva verksamheter på arbetsplatser utan reservmöjligheter Skador på fastigheter Extra köldkänsliga personer far illa Exempel på åtgärder: Evakuering av folk till värmestugor/trygghetspunkter och eventuell omflytt av vårdtagare alternativt omflytt av verksamheter till annan plats Information till allmänheten Reservkraftsförsörjning av viktiga punkter/verksamheter vilket kräver bränsleförsörjning av reservkraftaggregat

25 Verksamheter som drabbas av/riskerar att få stora konsekvenser av händelsen Sjukhus Äldreboenden Köld känsliga personer i hemmiljö Viktiga verksamheter/ funktioner i länet som behövs för att avhjälpa händelsen Fjärrvärmeleverantörer - produktion - distribution Elleverantörer - produktion - distribution Kommuner - Äldreomsorgen - Barnomsorgen - Hemtjänsten - Vattenförsörjningen - Information och kommunikation Landstinget Stödresurser/-funktion till avhjälpande verksamheter Reservkraft vilket kräver bränsleförsörjning av aggregat Vatten till kraftvärmeverk Bränsle till fjärrvärmeverket (Nyckel-)Personal Transporter Mediciner och hygienartiklar Viktiga IT-system

26 Befolkning: köldkänslighet, ålder, vårdbehov, boende Bebyggelse: fastighetsbeståndets karaktär, uppvärmningssystem Fjärrvärmeverk och andra viktiga energianläggningar: kunder Värmestugor

27 EXEMPEL 2, AVBROTT VATTEN

28 Ett avbrott i vattenförsörjningen skulle påverka de allra flesta människor och verksamheter i samhället då vatten är vårt viktigaste livsmedel. Förutom som dricksvatten används vatten även för att klara den personliga hygienen, för livsmedelshantering och inom industrin. Ett långvarigt avbrott i vattenförsörjningen bedöms därför få mycket omfattande konsekvenser för den eller de kommuner som drabbas och det är tveksamt om någon klarar att hantera detta på egen hand. Livsmedelsverket lyfter i flera av sina rapporter fram slutsatser som gjorts i samband med störningar i vattenförsörjningen. Bland annat pekar man på följande: Världshälsoorganisationen (WHO) har identifierat vattenburen smitta som den allvarligaste hälsorisken förknippad med vattenförsörjning och för utvecklingsländer särskilt parasiter. I framtiden får vi räkna med att även klimatförändringarna kommer att påverka vattenkvaliteten och därmed risken för vattenburna smittor. Flera och mer omfattande översvämningar ökar risken för en försämrad vattenkvalitet i vattentäkter på grund av t.ex. översvämmade jordbruksmarker och/eller industriområden. Att evakuera invånare, inklusive sjukhus, i ett större område som saknar fungerande dricksvattenförsörjning är troligtvis inte möjligt.

29 Konsekvenser på samhället: Samhällsviktiga verksamheter som sjukhus och andra vårdinrättningar, äldreboenden och livsmedelsproducenter får svårt att bedriva verksamhet utan tillgång på dricksvatten och fungerande avlopp. Övriga verksamheter, exempelvis inom kommunens regi eller privata företag, kan få problem med att bedriva sin verksamhet (särskilt om avloppssystemen inte fungerar). Risk för att smitta och föroreningar sprids. Hårt tryck på kommunen när det gäller att fördela ut reservvatten till allmänheten. Exempel på åtgärder för att avhjälpa en inträffad händelse: Aktivera regional nödvattenplan Placera ut reservvatten på strategiska ställen Information till allmänheten

30 Verksamheter som drabbas av/riskerar att få stora konsekvenser av händelsen Privatpersoner (dryck, hygien, toaletter) Vård och omsorg Livsmedelsindustrin Viktiga verksamheter/ funktioner i länet som behövs för att avhjälpa händelsen Vattenleverantörer - intag - rening - distribution Kommuner - Äldreomsorg - Barnomsorg - Skolkök/ kostenheter - Information och kommunikation Landstinget - Hygien - Sterilisering - Tvätt - Matlagning Stödresurser/-funktion till avhjälpande verksamheter Livsmedelsverket (Nyckel) personal

31 Trygghetspunkter eller andra platser där information till allmänheten kommer att finnas I förväg bestämda platser där reservvatten kan placeras Sjukhus, övriga vårdinrättningar och äldreboenden Viktiga vattenberoende industrier Vattenverk, avloppsreningsverk, ledningsnät

32 FORTSATT ARBETE

33 FRAMTIDA RSA Grund för verksamhetsplanering hos Lst och Krissamverkan Kronoberg Bredare process Intern grupp som höjer kunskapsnivån generellt, kompletterar med kompetens från externa aktörer där det behövs och föreslår särskilda insatser där kunskapen behöver höjas Privat-offentlig samverkan i form av scenarioanalys vid tex förmågebedömningar eller tex frukostmöten. Även runt sakfrågor Ambition om gemensam bild Krissamverkan Kronobergs RSA RSA med fler perspektiv och målgrupper

34 TACK!

VÅRT ARBETE MED RSA OCH BEROENDEANALYS

VÅRT ARBETE MED RSA OCH BEROENDEANALYS VÅRT ARBETE MED RSA OCH BEROENDEANALYS AGENDA Om Kronoberg RSA-arbetet i länet Goda exempel RSA 2012-2013 Upplägg och innehåll Kartläggning av samhällsviktiga verksamheter och beroenden Framtida RSA OM

Läs mer

Styrel. Inriktningsdokument för prioriteringsordning. Anna Rinne MSB

Styrel. Inriktningsdokument för prioriteringsordning. Anna Rinne MSB Styrel Inriktningsdokument för prioriteringsordning Anna Rinne MSB MSB:s uppdrag i regleringsbrevet 2010 MSB ska tillsammans med Statens energimyndighet och Affärsverket svenska kraftnät utarbeta ett inriktningsdokument

Läs mer

Risk- och sårbarhetsanalys för Osby kommun

Risk- och sårbarhetsanalys för Osby kommun risk- och sårbarhetsanalys Sid 1 (12) Risk- och sårbarhetsanalys för Osby kommun Innehållsförteckning 1. Förord...2 2. Samhällsviktig verksamhet...3 3. Extraordinära händelser inom kommunen...6 4. Sårbarheter

Läs mer

REGIONAL RISK- OCH SÅRBARHETSANALYS FÖR KRONOBERGS LÄN 2015

REGIONAL RISK- OCH SÅRBARHETSANALYS FÖR KRONOBERGS LÄN 2015 REGIONAL RISK- OCH SÅRBARHETSANALYS FÖR KRONOBERGS LÄN 2015 Innehåll Sammanfattning... 4 1 Beskrivning av länsstyrelsen och det geografiska området... 5 1.1 Kronobergs län Befolkning, geografi... 5 1.2

Läs mer

2 (88) Rsa G län 2009. Datum 2009-11-09. Ärendenummer 451-4837-09

2 (88) Rsa G län 2009. Datum 2009-11-09. Ärendenummer 451-4837-09 2 (88) INNEHÅLL 1 Sammanfattning... 4 2 Övergripande bedömning... 7 2.1 Inledning... 7 2.2 Arbetssätt och historik... 7 2.3 Övergripande slutsatser... 9 3 Uppdrag och avgränsning... 11 3.1 Syfte med analysen...

Läs mer

Antagen av kommunstyrelsen 2011-09-27, 188 Risk- och sårbarhetsanalys 2011-2014

Antagen av kommunstyrelsen 2011-09-27, 188 Risk- och sårbarhetsanalys 2011-2014 Antagen av kommunstyrelsen 2011-09-27, 188 Risk- och sårbarhetsanalys 2011-2014 2 (16) Sammanfattning Syftet med en risk- och sårbarhetsanalys är att den ska bidra till att visa på riskbilden i samhället.

Läs mer

RISK- OCH SÅRBARHETSANALYS FÖR MÖRBYLÅNGA KOMMUN 2011

RISK- OCH SÅRBARHETSANALYS FÖR MÖRBYLÅNGA KOMMUN 2011 RISK- OCH SÅRBARHETSANALYS FÖR MÖRBYLÅNGA KOMMUN 2011 Antagen av kommunstyrelsen 2011-09-13, 237 1. Övergripande beskrivning av kommunen. Mörbylånga kommun sträcker sig från den mellersta till södra delen

Läs mer

Västra Götalandsregionens samlade redovisning utifrån MSBFS 2015:4 2015-06-22

Västra Götalandsregionens samlade redovisning utifrån MSBFS 2015:4 2015-06-22 Västra Götalandsregionens samlade redovisning utifrån MSBFS 2015:4 2015-06-22 1 Västra Götalandsregionens samlade redovisning utifrån MSBFS 2015:4 Förord I lagen om kommuners och landstings åtgärder inför

Läs mer

Prioriteringsordning och planeringsunderlag för Styrel 2015

Prioriteringsordning och planeringsunderlag för Styrel 2015 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Sörensen Jimmy Datum 2015-05-18 Diarienummer KSN-2015-0772 Kommunstyrelsen Prioriteringsordning och planeringsunderlag för Styrel 2015 Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Risk- och sårbarhetsanalys 2013-2015

Risk- och sårbarhetsanalys 2013-2015 Titel: Risk- och sårbarhetsanalys 013-015 1 (15) Typ: Plan Giltighetstid: 013 015 Version: 1.0 Fastställd: KF 013-11-13, 138 Uppdateras: 015 Risk- och sårbarhetsanalys 013-015 Innehållsförteckning 0. Bakgrund

Läs mer

Oxelösunds kommuns arbete med risk- o sårbarhetsanalyser, enligt föreskrift om kommuners och landstings risk- och sårbarhetsanalyser MSBFS 2010:6

Oxelösunds kommuns arbete med risk- o sårbarhetsanalyser, enligt föreskrift om kommuners och landstings risk- och sårbarhetsanalyser MSBFS 2010:6 ROS 11/77:1 1 (10) Oxelösunds kommuns arbete med risk- o sårbarhetsanalyser, enligt föreskrift om kommuners och landstings risk- och sårbarhetsanalyser MSBFS 2010:6 Denna redogörelse ska ses som en sammanställning

Läs mer

ANALYS AV NÄRINGSLIVET I KRONOBERGS LÄN 2009-2014

ANALYS AV NÄRINGSLIVET I KRONOBERGS LÄN 2009-2014 ANALYS AV NÄRINGSLIVET I KRONOBERGS LÄN 2009-2014 Magnus Johansson, Anna Löfmarck 2015 SYFTE MED NÄRINGSLIVSSTUDIEN Dokumentera utvecklingen när det gäller tillväxt, konkurrenskraft, sysselsättning och

Läs mer

Hoten mot dricksvattnet

Hoten mot dricksvattnet Hoten mot dricksvattnet Så ska vi säkra rent vatten åt stockholmarna 1 Inledning... 3 Inledning... 3 Vattnets förmåga att stå emot klimatförändringen... 3 Klimatförändringens påverkan på vattnet... 3 Dålig

Läs mer

Lag (2003:778) om skydd mot olyckor / LSO Statlig / kommunal räddningstjänst

Lag (2003:778) om skydd mot olyckor / LSO Statlig / kommunal räddningstjänst Lagar: Lag (2003:778) om skydd mot olyckor / LSO Statlig / kommunal räddningstjänst Lag (2006:554) om kommuners och landstings åtgärder inför och extra ordinära händelseri fredstid och beredskap / LEH

Läs mer

Risk- och sårbarhetsanalys Andreas Thulin 2014-05-06

Risk- och sårbarhetsanalys Andreas Thulin 2014-05-06 Risk- och sårbarhetsanalys Andreas Thulin 2014-05-06 Disposition 1 Region Halland Organisation 2 RSA process Samhällsviktig verksamhet Tre olika typer av analyser 3 Utvecklingsområden Förankring Riskhanteringsprocessen

Läs mer

Risk- och sårbarhetsanalys 2015-2018

Risk- och sårbarhetsanalys 2015-2018 Styrdokument 1 (14)2015-10-01 Fastställd: Kommunfullmäktige 2015-10-29 x Gäller för: samtliga nämnder och verksamheter Dokumentansvarig: Säkerhetssamnordnaren Reviderad: Dnr : 67561 Risk- och sårbarhetsanalys

Läs mer

RISK- OCH SÅRBARHETSANALYS UTIFRÅN LAG OM EXTRAORDINÄRA HÄNDELSE

RISK- OCH SÅRBARHETSANALYS UTIFRÅN LAG OM EXTRAORDINÄRA HÄNDELSE RISK- OCH SÅRBARHETSANALYS UTIFRÅN LAG OM EXTRAORDINÄRA HÄNDELSE Beslutad av Kommunfullmäktige 2015-11-16 Innehåll 1. Beskrivning av kommunen och dess geografiska område... 5 1.1. Ansvarsområde och uppgifter...

Läs mer

Kommunal risk- och sårbarhetsanalys

Kommunal risk- och sårbarhetsanalys Kommunal risk- och sårbarhetsanalys för mandatperioden 2011-2014 - uppföljning och revidering 2012 Beslutsinstans: Kommunstyrelsen Diarienummer: 11/KS 0226 Datum: 2011-09-27 Paragraf: 296 Reviderande instans:

Läs mer

Lagen om extraordinära händelser. Helen Kasström, MSB

Lagen om extraordinära händelser. Helen Kasström, MSB Lagen om extraordinära händelser Helen Kasström, MSB Vad är en extraordinär händelse i fredstid? Enligt lagens definition: En händelse som avviker från det normala Innebär en allvarlig störning eller risk

Läs mer

Stormen Per. Lärdomar för en tryggare energiförsörjning efter 2000-talets andra stora storm

Stormen Per. Lärdomar för en tryggare energiförsörjning efter 2000-talets andra stora storm Stormen Per Lärdomar för en tryggare energiförsörjning efter 2000-talets andra stora storm STORMEN PER 14 JANUARI 2007 En ny storm drar in över Sverige Gudruns lillebror Maximal vindstyrka över fastlandet

Läs mer

Risk- och sårbarhetsanalys (RSA) med åtgärdsplan för mandatperioden 2015-2018

Risk- och sårbarhetsanalys (RSA) med åtgärdsplan för mandatperioden 2015-2018 Sid 1(38) Risk- och sårbarhetsanalys (RSA) med åtgärdsplan för mandatperioden 2015-2018 Kils kommun Fastställd av kommunfullmäktige 2015-08-27 Sammanställd av säkerhetsavdelningen Karlstadsregionens räddningstjänstförbund

Läs mer

Öckerö kommun. Risk- och sårbarhetsanalys 2014. Målet med krisberedskap

Öckerö kommun. Risk- och sårbarhetsanalys 2014. Målet med krisberedskap Öckerö kommun Risk- och sårbarhetsanalys 2014 Målet med krisberedskap Målet för det svenska samhällets gemensamma säkerhet är att skydda befolkningens liv och hälsa samt samhällets funktionaliteter, men

Läs mer

Steget före. Landstingets krisberedskap. Säkerhet & beredskap

Steget före. Landstingets krisberedskap. Säkerhet & beredskap Steget före Landstingets krisberedskap Säkerhet & beredskap Text: Ing-Mari Johansson och Agneta Carlsson, Säkerhet/beredskap Produktion: GA Information Foto: Hans Runesson, Tomas Asp, Holmatro, IStockphoto,

Läs mer

SAMÖ 2008-2010. Långsiktig inriktning av KBM:s samverkansövningar

SAMÖ 2008-2010. Långsiktig inriktning av KBM:s samverkansövningar SAMÖ 2008-2010 Långsiktig inriktning av KBM:s samverkansövningar Ann-Charlotte Engström 2006-04-25 Dnr. 0300/2006 1 Förord Att öva är en av de viktigaste åtgärderna för att utveckla samhällets förmåga

Läs mer

Socialstyrelsens risk- och sårbarhetsanalys 2014

Socialstyrelsens risk- och sårbarhetsanalys 2014 Socialstyrelsens risk- och sårbarhetsanalys 2014 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får inte använda texterna

Läs mer

Risk- och sårbarhetsanalys. Antagen av kommunstyrelsen 2012-11-06

Risk- och sårbarhetsanalys. Antagen av kommunstyrelsen 2012-11-06 Risk- och sårbarhetsanalys Antagen av kommunstyrelsen 2012-11-06 Innehåll 1. Inledning... 4 Metod... 4 Avgränsningar... 5 2. Kommunbeskrivning... 5 Kommunens organisation... 6 Krisledningsorganisation...

Läs mer

Bakgrund. LUCRAM - Lunds Universitets Centrum för riskanalys och riskmanagement.

Bakgrund. LUCRAM - Lunds Universitets Centrum för riskanalys och riskmanagement. Bakgrund LUCRAM - Lunds Universitets Centrum för riskanalys och riskmanagement. Ramforskningsprogrammet FRIVA - syftar till att upp nationell kompetens inom området risk- och sårbarhetsanalys som grund

Läs mer

Samverkan med ett gemensamt IT-stöd för Kronobergs Län leder till en god och säker vård

Samverkan med ett gemensamt IT-stöd för Kronobergs Län leder till en god och säker vård Samverkan med ett gemensamt IT-stöd för Kronobergs Län leder till en god och säker vård Helena Sjögren helena.sjogren@kronoberg.se Strateg inom ehälsa i Region Kronoberg Karin Svensson karin.svensson@lessebo.se

Läs mer

Haninge kommuns beredskapsplan inför pandemisk influensa

Haninge kommuns beredskapsplan inför pandemisk influensa Beredskapsplan vid pandemisk influensa 1/11 Bo Jensen Haninge kommuns beredskapsplan inför pandemisk influensa Antagen av kommunstyrelsen 2009-11-02 Beredskapsplan vid pandemisk influensa 2/11 1. Inledning

Läs mer

Samhällskostnader vid störningar i dricksvattenförsörjningen. Lena Tilly, Tyréns

Samhällskostnader vid störningar i dricksvattenförsörjningen. Lena Tilly, Tyréns Samhällskostnader vid störningar i dricksvattenförsörjningen Lena Tilly, Tyréns Samarbetsforum för strategiska VA-frågor i Stockholms län Politisk förankring kommunalt och regionalt KSL administrativ hemvist

Läs mer

Rapport 2012:28. Risk- och sårbarhetsanalys 2012. klarar Stockholms län krisen?

Rapport 2012:28. Risk- och sårbarhetsanalys 2012. klarar Stockholms län krisen? Rapport 2012:28 Risk- och sårbarhetsanalys 2012 klarar Stockholms län krisen? Rapport 2012:28 Risk- och sårbarhetsanalys 2012 klarar Stockholms län krisen? Utgivningsår: 2012 ISBN: 978-91-7281-518-6 Fler

Läs mer

UPOS Växjö. Sammanfattande beskrivning av ett Utvecklingsprojekt för Privat-Offentlig Samverkan i Växjö kommun

UPOS Växjö. Sammanfattande beskrivning av ett Utvecklingsprojekt för Privat-Offentlig Samverkan i Växjö kommun UPOS Växjö Sammanfattande beskrivning av ett Utvecklingsprojekt för Privat-Offentlig Samverkan i Växjö kommun Säkerhetschef Bo Tenland www.vaxjo.se/upos 1 (7) Postadress Box 1222, 351 12 Växjö Besöksadress

Läs mer

Risk- och sårbarhetsanalys för Askersunds kommun

Risk- och sårbarhetsanalys för Askersunds kommun Risk- och sårbarhetsanalys för Askersunds kommun Sammanställt av: Jessica Kärrlander, Nerikes Brandkår 2015-08-26 KS 173-2015 Antagen och reviderad Detta dokument är författat och genomgånget av säkerhetskoordinator

Läs mer

Övergripande risk- och

Övergripande risk- och STYRDOKUMENT Övergripande risk- och sårbarhetsanalys 2015 Område Styrning och ledning Fastställd KS 2015-11-17 135 Program Skydd och säkerhet Giltighetstid Plan Riktlinje Övergripande risk- och sårbarhetsanalys

Läs mer

2013-12-01. Innehåll. Vad är en beroendeanalys? Problembilden. Vad kan vi ha beroendeanalyser till? Vad är en beroendeanalys?

2013-12-01. Innehåll. Vad är en beroendeanalys? Problembilden. Vad kan vi ha beroendeanalyser till? Vad är en beroendeanalys? Innehåll Kritiska beroenden: Metodöversikt och beroendeanalys på lokal nivå HENRIK HASSEL, AVDELNINGEN FÖR BRANDTEKNIK OCH RISKHANTERING Problembilden Vad innebär det att göra beroendeanalyser? Olika perspektiv

Läs mer

Extrema vädersituationer i Stockholms län Risk- och sårbarhetsanalys samt förmågeanalys

Extrema vädersituationer i Stockholms län Risk- och sårbarhetsanalys samt förmågeanalys 1 (5) Landstingsstyrelsens förvaltning Regionala enheten för Kris- och katastrofberedskap 2008-12-11 LS 0801-0055 Bilaga 2 Extrema vädersituationer i Stockholms län Risk- och sårbarhetsanalys samt förmågeanalys

Läs mer

BEREDSKAP. När samhället hotas av kris krävs engagemang från alla för att vi ska hitta de bästa lösningarna

BEREDSKAP. När samhället hotas av kris krävs engagemang från alla för att vi ska hitta de bästa lösningarna KRIS BEREDSKAP När samhället hotas av kris krävs engagemang från alla för att vi ska hitta de bästa lösningarna Innehåll Kända politiker dog av viruset 3 Tingsrydsbor ihjälfrusna i hemmet När hemtjänsten

Läs mer

Nödvattenpolicy för Sala kommun

Nödvattenpolicy för Sala kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum 2015-06-04 "'-:'~ 51 2C15 15 (27) 117 Nödvattenpolicy för Sala kommun Dnr 2015/395-5 INLEDNING Nödvattenpolicyn hanterar nödvatten för abonnenter

Läs mer

Risk- och sårbarhetsanalys 2015

Risk- och sårbarhetsanalys 2015 Risk- och sårbarhetsanalys 2015 Komplettering till risk- och sårbarhetsanalyser med början 2007 Innehållsförteckning Inledning... 4 1 Definitioner... 4 2 Övergripande beskrivning... 5 2.1 Örkelljunga kommun...

Läs mer

RISK- OCH SÅRBARHETSANALYS (RSA) Grums kommun 2015-2018

RISK- OCH SÅRBARHETSANALYS (RSA) Grums kommun 2015-2018 RISK- OCH SÅRBARHETSANALYS (RSA) Grums kommun 2015-2018 Sammanställd av säkerhetsavdelningen på Räddningstjänsten Karlstadsregionen med diarienummer 220.2015.00350. Fastställd av kommunfullmäktige i Grums

Läs mer

Här kan du ta del av presentationen från webbseminariet i pdf-format. Tänk på att materialet är upphovsrättsskyddat och endast till för dig som

Här kan du ta del av presentationen från webbseminariet i pdf-format. Tänk på att materialet är upphovsrättsskyddat och endast till för dig som Här kan du ta del av presentationen från webbseminariet i pdf-format. Tänk på att materialet är upphovsrättsskyddat och endast till för dig som abonnent. Trevlig läsning! Videoföreläsning med Bonnier Ledarskapshandböcker

Läs mer

Region Jämtland Härjedalens risk- och sårbarhetsanalys 2015. Version: 1. Beslutsinstans: Regionstyrelsen

Region Jämtland Härjedalens risk- och sårbarhetsanalys 2015. Version: 1. Beslutsinstans: Regionstyrelsen Region Jämtland Härjedalens risk- och Version: 1 Beslutsinstans: Regionstyrelsen 2(17) ÄNDRINGSFÖRTECKNING Version Datum Ändring Beslutat av 1. 2015-09-29 Nyutgåva Regionstyrelsen 3(17) INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

LÄNSSTYRELSEN I ÖREBRO LÄN. Risk- och sårbarhetsanalys 2015. Publ.nr 2015:30

LÄNSSTYRELSEN I ÖREBRO LÄN. Risk- och sårbarhetsanalys 2015. Publ.nr 2015:30 LÄNSSTYRELSEN I ÖREBRO LÄN Risk- och sårbarhetsanalys 2015 Publ.nr 2015:30 Information Publ. nr 2015:30 Omslagsfoto: Bilder Översvämning i Hallsberg, NA Övriga bilder: Mostphotos Brand s.17 Mostphotos

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämndens risk- och sårbarhetsanalys 2014

Miljö- och byggnadsnämndens risk- och sårbarhetsanalys 2014 Miljö- och byggnadsnämndens risk- och sårbarhetsanalys 2014 Innehållsförteckning Inledning... 3 Bakgrund och lagkrav... 3 Syfte och mål... 3 Metod... 3 Nämndens prioriterade åtaganden... 4 Nämndens kritiska

Läs mer

RISK- OCH SÅRBARHETSANALYS

RISK- OCH SÅRBARHETSANALYS RISK- OCH SÅRBARHETSANALYS EBITS den 13 november 2013 Monica Nilsson, Enheten för Beredskap och säkerhet Innehåll > Formella krav på risk- och sårbarhetsanalys > Vägledning för risk- och sårbarhetsanalys

Läs mer

Vad är en översvämning?

Vad är en översvämning? ÖVERSVÄMNING Vad är en översvämning? Med översvämning menas att vatten täcker ytor utanför den normala gränsen för sjö, vattendrag eller hav. Översvämning kan dels ske utmed vattendrag, men också drabba

Läs mer

RSA från lokal- till europeisk nivå

RSA från lokal- till europeisk nivå RSA från lokal- till europeisk nivå Konferens om risk- och sårbarhetsanalys 2014-05-06 Magnus Winehav, MSB Agenda RSA lokal nationell nivå Nationell risk- och förmågebedömning EU civilskyddslagstiftningen

Läs mer

Vägledning för samhällsviktig verksamhet. Att identifiera samhällsviktig verksamhet och kritiska beroenden samt bedöma acceptabel avbrottstid

Vägledning för samhällsviktig verksamhet. Att identifiera samhällsviktig verksamhet och kritiska beroenden samt bedöma acceptabel avbrottstid Vägledning för samhällsviktig verksamhet Att identifiera samhällsviktig verksamhet och kritiska beroenden samt bedöma acceptabel avbrottstid Vägledning för samhällsviktig verksamhet Att identifiera samhällsviktig

Läs mer

Kommunal risk- och sårbarhetsanalys. för mandatperioden 2011-2014

Kommunal risk- och sårbarhetsanalys. för mandatperioden 2011-2014 Kommunal risk- och sårbarhetsanalys för mandatperioden 2011-2014 Beslutsinstans: Kommunstyrelsen Diarienummer: 11/KS 0226 Datum: 2011-09-27 Paragraf: 296 Reviderande instans: Kommunstyrelsen Diarienummer:

Läs mer

Hur klarar Jönköpings län en kraftig värmebölja?

Hur klarar Jönköpings län en kraftig värmebölja? Meddelande nr 2014:18 Hur klarar Jönköpings län en kraftig värmebölja? Slutrapport från samverkansprojektet Värmebölja 2 Hur klarar Jönköpings län en kraftig värmebölja? Slutrapport från samverkansprojektet

Läs mer

Risk- och sårbarhetsanalys. Oktober 2010

Risk- och sårbarhetsanalys. Oktober 2010 1 Risk- och sårbarhetsanalys Oktober 2010 2 Innehåll 1. Övergripande beskrivning av Bollnäs kommun 3 2. Övergripande beskrivning av identifierade samhällsviktiga verksamheter 3 3. Identifierade och värderade

Läs mer

RISK- OCH SÅRBARHETSANALYS 2011

RISK- OCH SÅRBARHETSANALYS 2011 RISK- OCH SÅRBARHETSANALYS 2011 KS 2011-08-29, 134 Innehåll Förord 1. Övergripande beskrivning av kommunen 2. Övergripande beskrivning av arbetsprocess och metod 3. Övergripande beskrivning av identifierad

Läs mer

Översvämningsseminarium 2010 Konsekvenser av ett förändrat klimat för vatten och vattenförsörjning

Översvämningsseminarium 2010 Konsekvenser av ett förändrat klimat för vatten och vattenförsörjning Översvämningsseminarium 2010 Konsekvenser av ett förändrat klimat för vatten och vattenförsörjning Livsmedelsverket Naturvårdsverket Sveriges geologiska undersökning Enskild & allmän dricksvattenförsörjning

Läs mer

Krisplan för Nacka kommun

Krisplan för Nacka kommun 2012-03-15 KFKS 2012/83-012 POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON E-POST SMS WEBB ORG.NUMMER Nacka kommun, 131 81 Nacka Stadshuset, Granitvägen 15 08-718 80 00 info@nacka.se 716 80 www.nacka.se 212000-0167 Innehåll

Läs mer

Klimatförändring En utmaning för vårt dricksvatten. Erika Lind Na#onell dricksva0ensamordnare

Klimatförändring En utmaning för vårt dricksvatten. Erika Lind Na#onell dricksva0ensamordnare Klimatförändring En utmaning för vårt dricksvatten Erika Lind Na#onell dricksva0ensamordnare Dricksvatten på SLV Forskning och utveckling (riskvärdering) Kontroll och stöd (riskhantering) Regelarbete nationellt

Läs mer

Anvisning till kommunerna om beredskap och kontinuitetsplanering. inom försörjningen av dagligvaror

Anvisning till kommunerna om beredskap och kontinuitetsplanering. inom försörjningen av dagligvaror Anvisning till kommunerna om beredskap och kontinuitetsplanering inom försörjningen av dagligvaror I SAMARBETE Arbets- och näringsministeriet Social- och hälsovårdsministeriet Försörjningsberedskapscentralen

Läs mer

Utgivare: Kommunledningsenheten Gäller från: 2008-01-01 Antagen: KF 270/2007. 1. Bakgrund och övergripande ansvar

Utgivare: Kommunledningsenheten Gäller från: 2008-01-01 Antagen: KF 270/2007. 1. Bakgrund och övergripande ansvar Utgivare: Kommunledningsenheten Gäller från: 2008-01-01 Antagen: KF 270/2007. 1. Bakgrund och övergripande ansvar 1 Kapitlets innehåll Detta kapitel beskriver dels bakgrunden till varför en pandemiplanering

Läs mer

Barn i familjehem - Redovisning 1997-2004

Barn i familjehem - Redovisning 1997-2004 Redovisning 1997-2004 Barn i familjehem - Redovisning 1997-2004 ISSN 1103-8209, meddelande 2005:15 Text samt omslagsbild: Perarne Petersson Utgiven av Länsstyrelsen i Kronobergs län Tryckt på länsstyrelsen,

Läs mer

Post- och telestyrelsen

Post- och telestyrelsen Post- och telestyrelsen Joakim Aspengren Nätsäkerhetsavdelningen Post- och telestyrelsen Saker du kanske inte visste om PTS våra brevdetektiver hittar avsändare eller adressat till 70 000 brev per år som

Läs mer

Hittills har 2 av 7 fastighetsägare med direktutsläpp åtgärdat sitt avlopp på eget initiativ, vilket ses som positivt.

Hittills har 2 av 7 fastighetsägare med direktutsläpp åtgärdat sitt avlopp på eget initiativ, vilket ses som positivt. Jeanette Nilsson 0477-441 70 jeanette.nilsson@tingsryd.se 2009-02-23 1(6) INFORMATION Kommunstyrelsens arbetsutskott Avloppsinventering delredovisning för 2008 RESULTAT Inventeringen omfattar enskilda

Läs mer

Analys av näringslivet i Kronobergs län

Analys av näringslivet i Kronobergs län Analys av näringslivet i Kronobergs län Uppdatering med 2012 års bokslut Håkan Wolgast Anna Löfmarck Alla 6573 företag i Kronobergs län 2012 IKEA NIBE Combitech Volvo Construction Equipment Kronobergs

Läs mer

Nationellt nätverk för dricksvatten:

Nationellt nätverk för dricksvatten: Nationellt nätverk för dricksvatten: - Ökat samarbete för att säkra Sveriges framtida dricksvattenförsörjning Sten-Ove Dahllöf, Tjörns kommun Nationellt samordningsansvar dricksvatten Klimat- och energiproposition

Läs mer

Handlingsplan vid oväder

Handlingsplan vid oväder Styrdokument 1(6) Handlingsplan vid oväder Till vem riktar den sig? s krisledningsgrupp samt chefer: både interna och externa utförare. Vad kan inträffa? Hårt väder: storm, snö, översvämning Tänkbara följder:

Läs mer

Risk- och sårbarhetsanalys Ängelholms kommun 2015

Risk- och sårbarhetsanalys Ängelholms kommun 2015 Risk- och sårbarhetsanalys Ängelholms kommun 2015 Fastställd av kommunstyrelsen 2015-09-25 Förord Denna risk- och sårbarhetsanalys beskriver nuläget för Ängelholms kommuns krisberedskap. Dokumentet innehåller

Läs mer

Dokumentation. Utrymningsövning UTÖ 14 april 2015. Första diskussionspunkterna:

Dokumentation. Utrymningsövning UTÖ 14 april 2015. Första diskussionspunkterna: Dokumentation Utrymningsövning UTÖ 14 april 2015 Första diskussionspunkterna: 1. Vart vänder man sig för att hitta bästa mottagningsort? 2. Vem har mandat att fatta beslut om mottagning? 3. Vet kommunerna

Läs mer

Bostadsmarknadsanalys 2006 Kronobergs län

Bostadsmarknadsanalys 2006 Kronobergs län Bostadsmarknadsanalys 2006 Kronobergs län Bostadsmarknadsanalys 2006 Kronobergs län Samhällsutvecklingsenheten ISSN 1103-8209, meddelande 2006:18 Text: Dan Janerus Omslagsbild: Dan Janerus Tryckt av Länsstyrelsen

Läs mer

Christina Nordensten Livsmedelsverket, Sverige VAKAs projektledare

Christina Nordensten Livsmedelsverket, Sverige VAKAs projektledare Christina Nordensten Livsmedelsverket, Sverige VAKAs projektledare 20160210 o VAKA nås via larmnummer 020 30 20 30 (SOS) dygnet runt o Krisen ska vara akut o Larmet ska vara förankrat hos chef o Stöd på

Läs mer

Framsyn för krisberedskap. Samhällskritiska transporter

Framsyn för krisberedskap. Samhällskritiska transporter Framsyn för krisberedskap Samhällskritiska transporter BILAGA Kritiska beroenden för dagens transportsektor Vilka beroenden är kritiska för att transporterna ska fungera år 2020? Sammanställning från

Läs mer

Risk- och sårbarhetsanalys för dricksvattenförsörjningen i Västerbottens län 2011

Risk- och sårbarhetsanalys för dricksvattenförsörjningen i Västerbottens län 2011 Risk- och sårbarhetsanalys för dricksvattenförsörjningen i Västerbottens län 2011 Länsstyrelsen Västerbotten, Livsmiljöenheten Rapporten är sammanställd av Nina Ström Dnr: 451-3851-2011 ii Förord Länsstyrelsen

Läs mer

Risk- och sårbarhetsanalys Hammarö kommun 2011-2014

Risk- och sårbarhetsanalys Hammarö kommun 2011-2014 sid 1 (33) Risk- och sårbarhetsanalys Hammarö kommun 2011-2014 Dnr 570.2011.00347 Sammanställd av säkerhetsavdelningen, Räddningstjänsten Karlstadsregionen Postadress: Räddningstjänsten Karlstadsregionen,

Läs mer

Risk- och sårbarhetsanalys. Skåne län 2014

Risk- och sårbarhetsanalys. Skåne län 2014 Risk- och sårbarhetsanalys Skåne län 2014 Titel: Risk- och sårbarhetsanalys Skåne län 2014 Utgiven av: Författare: Beställning: Copyright: Länsstyrelsen Skåne Jim Kronhamn och Amanda Eldeland Länsstyrelsen

Läs mer

Vattenförsörjningsplan för Göteborgsregionen

Vattenförsörjningsplan för Göteborgsregionen Sammanfattning Vattenförsörjningsplan för Göteborgsregionen Göteborgsregionens kommunalförbund maj 2014 En trygg och långsiktigt hållbar vatten försörjning Gott och hälsosamt dricksvatten i kranen Säker

Läs mer

Regional risk- och sårbarhetsanalys för Hallands län 2014

Regional risk- och sårbarhetsanalys för Hallands län 2014 egional risk- och sårbarhetsanalys för Hallands län 2014 Länsstyrelsen i Hallands län Meddelandenr: 2014:13 ISSN: 1101-1084 ISN: LSTY-N-M--2014/13--SE Illustration: Utblick Media i Halland AB Innehållsförteckning

Läs mer

Risk- och sårbarhetsanalys. Västra Götalands län 2012. Rapport 2012:70

Risk- och sårbarhetsanalys. Västra Götalands län 2012. Rapport 2012:70 Risk- och sårbarhetsanalys Västra Götalands län 2012 Rapport 2012:70 Rapportnr: 2012:70 ISSN: 1403-168X Rapportansvarig: Markus Green och Vendela Bodén, enheten för skydd och säkerhet Foto omslag: Eva-Karin

Läs mer

Vatten- och avloppssystemen i Göteborg

Vatten- och avloppssystemen i Göteborg Vatten- och avloppssystemen i Göteborg Dricksvatten Dricksvattnet är vårt viktigaste livsmedel och kvaliteten kontrolleras regelbundet. Göteborgarnas råvatten, det producerade dricksvattnet vid vattenverken

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige 2015-12-09 113

Antagen av kommunfullmäktige 2015-12-09 113 Antagen av kommunfullmäktige 2015-12-09 113 1 FÖRORD Detta dokument utgör kommunens identifierade och bedömda risker och sårbarheter för perioden 2015-2019. Risker och sårbarheter kan innebära kriser eller

Läs mer

Delprogram krisberedskap. Ingår i handlingsprogram trygghet och säkerhet

Delprogram krisberedskap. Ingår i handlingsprogram trygghet och säkerhet Delprogram krisberedskap. Ingår i handlingsprogram trygghet och säkerhet Ks 2013:365 kommunfullmäktige kommunstyrelsen övriga nämnder förvaltning Delprogram krisberedskap. Ingår i handlingsprogram trygghet

Läs mer

Projektplan för En säkrare Sevesotillsyn, godkänd av styrgruppen 2015-11-20

Projektplan för En säkrare Sevesotillsyn, godkänd av styrgruppen 2015-11-20 Projektplan för En säkrare Sevesotillsyn, godkänd av styrgruppen 2015-11-20 Uppdrag Länsrådsgrupp 6 har gett i uppdrag åt miljönätverket (tidigare miljövårdsdirektörernas förening) att driva Miljösamverkan

Läs mer

1(11) Policy för systematiskt folkhälsoarbete i Sjöbo kommun

1(11) Policy för systematiskt folkhälsoarbete i Sjöbo kommun Antaget av kommunfullmäktige 1(11) Policy för systematiskt folkhälsoarbete i 2011-2014 1. Verksamhetsbeskrivning Folkhälsorådet svarar genom olika samverkansformer med kommuninvånare och övriga intressenter

Läs mer

Befolkningsutvecklingen i Kronobergs län 2015

Befolkningsutvecklingen i Kronobergs län 2015 Befolkningsutvecklingen i Kronobergs län 2015 1 Innehåll Sammanfattande beskrivning... 3 Befolkningen i Kronobergs län ökade med 2241 personer under 2015... 4 Befolkningen ökade i samtliga av länets kommuner...

Läs mer

Risk- och sårbarhetsanalys extraordinära händelser

Risk- och sårbarhetsanalys extraordinära händelser SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 4 (13) Sammanträdesdatum 2011-10-25 258 Risk- och sårbarhetsanalys extraordinära händelser Dnr 2011/254 INLEDNING Enligt åtgärder inför och vid extraordinära

Läs mer

Erfarenheter efter Gudrun

Erfarenheter efter Gudrun Erfarenheter efter Gudrun Reservkraft, prioritering och ö-drift med reservkraft ER 2005:32 Böcker och rapporter utgivna av Statens energimyndighet kan beställas från Energimyndighetens förlag. Orderfax:

Läs mer

Övertorneå Kommun. Risk-och sårbarhetsanalys

Övertorneå Kommun. Risk-och sårbarhetsanalys Övertorneå Kommun Risk-och sårbarhetsanalys 2011 Innehållsförteckning 1. Beskrivning av kommunen... 4 1.1 Uppdraget... 4 1.2 Redovisning av resultatet... 5 1.3 Geografi... 6 1.4 Näringsliv och Sysselsättning...

Läs mer

Förslag till. Miljösamverkan Kronoberg-Blekinge Verksamhetsplan 2016. inklusive underlag för 2017. Organisation. Dnr. Uppdrag och mål 2.

Förslag till. Miljösamverkan Kronoberg-Blekinge Verksamhetsplan 2016. inklusive underlag för 2017. Organisation. Dnr. Uppdrag och mål 2. Förslag till Miljösamverkan Kronoberg-Blekinge Verksamhetsplan 2016 inklusive underlag för 2017 Organisation Styrgrupp Samordnare Fastställd vid årsmötet 2015-XX-XX Dnr Nätverk Miljöchefer Avfall Organisation

Läs mer

Strategiska åtgärder mot belastning från enskilda avlopp

Strategiska åtgärder mot belastning från enskilda avlopp Strategiska åtgärder mot belastning från enskilda avlopp MIKE BASIN modellen testad på Åbyån i Södertälje Stockholm Västra Götaland Skåne Strategiska åtgärder mot belastning från enskilda avlopp MIKE

Läs mer

KROKOMS KOMMUN. VATTENSKYDDSOMRÅDE Häggsjövik POTENTIELLA FÖRORENINGSKÄLLOR OCH RISK- OCH SÅRBARHETSANALYS

KROKOMS KOMMUN. VATTENSKYDDSOMRÅDE Häggsjövik POTENTIELLA FÖRORENINGSKÄLLOR OCH RISK- OCH SÅRBARHETSANALYS BILAGA 2 KROKOMS KOMMUN VATTENSKYDDSOMRÅDE Häggsjövik POTENTIELLA FÖRORENINGSKÄLLOR OCH RISK- OCH SÅRBARHETSANALYS VERSION 1 Projekt nr 600 219 Östersund 2013-02-15 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Innehållsförteckning...

Läs mer

Ärende nr 7. Risk- och sårbarhetsanalys för Tingsryds kommun

Ärende nr 7. Risk- och sårbarhetsanalys för Tingsryds kommun Ärende nr 7 Risk- och sårbarhetsanalys för Tingsryds kommun 1 Tingsryds kommun munstyreisens arbetsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-06-01 12 194 Risk- och sårbarhetsanalys för Tingsryds kommun Dnr 2015/273

Läs mer

Krissamverkan Gotland

Krissamverkan Gotland Version 2015-06-04 Frida Blixt, Länsstyrelsen i Gotlands län Krissamverkan Gotland samverkansorgan i Gotlands län Innehåll Inledning... 2 Grundläggande nationella principer... 3 Samhällets skyddsvärden...

Läs mer

Länsstyrelsens uppgift är bland annat att samordna arbetet med krisberedskap

Länsstyrelsens uppgift är bland annat att samordna arbetet med krisberedskap L Ä N S S T Y R E L S E N I U P P S A L A L Ä N : Regional risk- och sårbarhetsanalys kräver en god ambassadör tomas eriksson Man måste vara en god ambassadör för sitt arbete för att kunna engagera andra

Läs mer

Krisledningsplan 2011 2014

Krisledningsplan 2011 2014 Burlövs kommun Kommunfullmäktige Krisledningsplan 2011 2014 Antagen av kommunfullmäktige 2011-12-19, 144 1. Händelse! 2. SOS 4. Larmfunktionen återkopplar beslut om åtgärd till SOS Räddningstjänst, Lst,

Läs mer

Risk- och sårbarhetsanalys för Östra Göinge kommun mandatperioden 2015-2018

Risk- och sårbarhetsanalys för Östra Göinge kommun mandatperioden 2015-2018 Sid 1 (24) Risk- och sårbarhetsanalys för Östra Göinge kommun mandatperioden 2015-2018 Antagen av Kommunfullmäktige 2015-10-26 Innehållsförteckning 1. Förord 2. Östra Göinge kommun 3. Arbetsprocess och

Läs mer

Tematiskt tillägg till översiktplanen för vatten och avlopp från 2010

Tematiskt tillägg till översiktplanen för vatten och avlopp från 2010 1 2014-03-06 Torsås Kommun Bygg- och miljönämnden 385 25 Torsås Tematiskt tillägg till översiktplanen för vatten och avlopp från 2010 Torsås Kustmiljögrupp har beretts tillfälle att yttra sig över rubricerad

Läs mer

Enskildas ansvar och agerande vid kriser

Enskildas ansvar och agerande vid kriser Datum 2015-02-05 FHS beteckning 96/2014 Sida 1 (45) Enskildas ansvar och agerande vid kriser Offentliga aktörers bedömningar Viktoria Asp Innehåll Sammanfattning... 3 1. Introduktion... 3 1.1 Uppdraget...

Läs mer

VA-policy. Oskarshamns kommun

VA-policy. Oskarshamns kommun VA-policy VA-policy Antagen av KF 2013-04-08, 59 Upprättad som ett samarbetsprojekt mellan samhällsbyggnadsnämnden och tekniska nämnden. Arbetet med planen utförs med stöd av Länsstyrelsen (LOVA). Postadress

Läs mer

Mats Bergmark - Projektledare Klimatanpassa Sundsvall (80% i 2 år) - Utvecklingschef - Vatten, MittSverige vatten

Mats Bergmark - Projektledare Klimatanpassa Sundsvall (80% i 2 år) - Utvecklingschef - Vatten, MittSverige vatten Mats Bergmark - Projektledare Klimatanpassa Sundsvall (80% i 2 år) - Utvecklingschef - Vatten, MittSverige vatten Övriga uppdrag: Bakgrund: - VAKA Nationella vattenkatastrofgruppen - Regeringens Klimat-

Läs mer

Samhällets krisberedskap 2005. Förmåga och genomförd verksamhet

Samhällets krisberedskap 2005. Förmåga och genomförd verksamhet Samhällets krisberedskap 2005 Förmåga och genomförd verksamhet 2006-03-31 1112/2005 Titel: Samhällets krisberedskap 2005 Förmåga och genomförd verksamhet Utgiven av Krisberedskapsmyndigheten (KBM) KBM:s

Läs mer

Krishanteringsprogram

Krishanteringsprogram 1 [13] 2015-05-13 Krishanteringsprogram Botkyrka kommuns program för hantering av allvarliga händelser, extraordinära händelser, höjd beredskap och pandemier. Dokumenttyp: Styrdokument Beslutad av: Kommunfullmäktige

Läs mer

PROGRAM PLAN POLICY RIKTLINJER

PROGRAM PLAN POLICY RIKTLINJER SID 1(13) Plan för bredbandsutbyggnad i Helsingborg PROGRAM PLAN POLICY RIKTLINJER Rådhuset Postadress 251 89 Helsingborg Växel 042-10 50 00 kontaktcenter@helsingborg.se helsingborg.se SID 2(13) Helsingborgs

Läs mer

Sjöbo kommun. Risk- och sårbarhetsanalys 2010

Sjöbo kommun. Risk- och sårbarhetsanalys 2010 Säkerhetsgruppen beslutade vid sammanträde den 15 februari 2010, att man ska göra en ny risk- och såbarhetsanalys Bedömningar ska göras utifrån att händelsen får en påverkan på hela Sjöbo kommun. Att händelsen

Läs mer

Bilaga 4 Landstinget Dalarnas förmåga i förhållande till risker 2011. Krisledningsnämnden, Plan för extraordinära händelser

Bilaga 4 Landstinget Dalarnas förmåga i förhållande till risker 2011. Krisledningsnämnden, Plan för extraordinära händelser Bilaga 4 Landstinget Dalarnas förmåga i förhållande till risker 2011 Krisledningsnämnden, Plan för extraordinära händelser Rev 2011-10-26 2012-01-11 Britt Knutas Bilaga 4 - Landstinget Dalarnas förmåga

Läs mer