Bulletinen. Besök från Finland Vägföreningen i Finland söker samarbete REV:s historia KTHrapport

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bulletinen. Besök från Finland Vägföreningen i Finland söker samarbete REV:s historia KTHrapport"

Transkript

1 Bulletinen Riksförbundet Enskilda Vägars medlemstidning Nr Inför valet Partierna svarar på REV:s frågor om enskilda vägar Revisorns roll Så arbetar revisorn Rätt och fel Hur får föreningen använda vägmärken Höstens kurser Dags igen för REV:s kurs för styrelseledamöter Säker trafik Mycket att tänka på för att föreningens väg ska vara trafiksäker Besök från Finland Vägföreningen i Finland söker samarbete REV:s historia KTHrapport berättar REV:s och den enskilda vägens historia Ny jurist Louise Bark presenterar sig 1 Bulletinen Nr

2 Hösttröst Jaha, då var sommaren över för i år. Skulle jag kunna säga och förstöra stämningen redan på första sidan. Men det känns som en ganska dålig start som ny redaktör för Bulletinen. Låt oss i stället förtjust konstatera att än återstår det många sköna och varma kvällar vid grillen, att skogen kryllar av goda svampar och att vinterkläderna får stanna i sin karantän ett bra tag till. För att inte tala om njutningen av att hålla ett pinfärskt nummer av Bulletinen i sina händer, precis som du just nu gör. Nu är jag alltså på plats som ny redaktör för tidningen, och jag ska be att få säga god dag. Mats Karlström är namnet. Jag kommer närmast från några års frilansverksamhet som skribent och webbyggare. Senast vid en tidning i Prag där de uttryckte sin stora förvåning över en regelbundet återkommande tidning som uteslutande behandlar vägar och de frågor som berör dem. För att inte tala om de förbryllade miner som intog deras ansikten när jag tog upp begreppet enskild väg. För dem ett helt okänt begrepp. Men här i Sverige finns de enskilda vägarna. Och jag har mycket att lära om dem. Här på kansliet finns ett enormt kunnande men den absolut största kunskapen finns hos er som har hand om det. Hos er finns vardagsproblemen, hos er är årstider, försäkringsfrågor och olika beslut och lagar en mer eller mindre besvärlig realitet att handskas med. Ni är min stora kunskapsbank om vad som sker och vad ni vill läsa om. Tveka inte att höra av er om stort och smått, mina kontaktuppgifter finns både här i tidningen och på vår webb Saxat ut tidningen: Valår I det här numret ägnar vi flera sidor åt att ta reda på var partierna står i frågan om den enskilda vägens framtid. Mycket att känna till för att den enskilda vägen ska göras trafiksäker på rätt sätt. Vi rätar ut frågetecknen. Revisorn är en av föreningens doldisar, men också en av de viktigaste funktionärerna. REV Bulletinen utges av Riksförbundet Enskilda Vägar Adress: Riddargatan STOCKHOLM Telefon: Fax: E-post: Postgiro: Bankgiro: REV Bulletinen utkommer med 4 nr per år. Citera gärna Bulletinen - men ange källan. Ansvarig utgivare: Sven Ivarsson Annonser: Kansliet REV tar inget ansvar för annonsörernas utlovade förpliktelser m m. Kansliet har telefontid: Måndagar Tisdagar, onsdagar, fredagar Torsdagar Lunchstängt På kansliet f inns Maria Sundström, kanslichef , Leif Kronkvist, vägingenjör , Solweig Hultén, administratör Mats Karlström, redaktör Sture Källgården, lantmätare, fredagar Birgit Westlund, kassaförvaltare, torsdagar Valda funktionärer Ordinarie: Sven Ivarsson, ordförande, Kolviks vsf, O län Bengt Nydahl, vice ordf, advokat, Bustamons vsf, Z län Sture Källgården, lantmätare, Evalundsvägens vsf, AB län Mikael Näslund, företagare, Älvåsenvägarnas sff, X län Margareta Vikgren, ekonom, Vidja VF, AB län Kristina Åberg, administratör, Söderåsens sff, AB län Christer Ångström, jurist, Kärrbackastrands sff, S län Suppleanter: Jan Ellström, ingenjör Uno Jakobsson, advokat Jan Johansson, företagare Lotta Thisell, företagare Revisorer: Åke T Carlestam Ulf Crona Revisorssuppleanter: Anders Gejke Berndt Wiklander Valberedning: Curt Carleteg, sammankallande Inger Strömberg Bengt Larsson Omslagsfoto: Mats Karlström. Montage: Ulrika Abrahamsson, ImageBox. Foto där inget annat anges: Mats Karlström Riksförbundet Enskilda Vägar grundades 1968 och har som uppgift att företräda de enskilda väghållarnas intressen. Förbundet bistår medlemsorganisationerna med råd och anvisningar i juridiska, ekonomiska, vägoch lantmäteritekniska frågor, bedriver opinionsbildning och arrangerar utbildningar. Verksamheten finansieras i huvudsak med medlemsavgifter. I medlemsavgiften ingår ett för väghållare heltäckande försäkringspaket. Trevlig läsning Mats Karlström 2 Bulletinen Nr

3 Ur innehållet VÄGHÅLLNING 12 Rätt och fel med vägmärken och farthinder 14 Åtgärder för en säker trafik 12 JURIDIK 16 Revisorns roll hos enskilda väghållare 17 Skönsjungande jur kand hjälper dig med juridiken ÖVRIGA ARTIKLAR 4 Hur ser partierna på de enskilda vägarnas framtid 15 9 Höstens kurser för styrelsemedlemmar 15 Den enskilda vägens historia 16 Bulletinen Nr

4 Inför valet 2010 Hur ser partierna på de Valår. Många av oss är tveksamma ända fram till valurnan. Vad vill de olika partierna egentligen? Traditionsenligt har REV ställt tre frågor till de olika riksdagspartierna för att ge väghållarna en bättre bild av var respektive parti står i frågan om enskilda vägar. Samtliga partier har haft vänligheten att besvara våra frågor även denna gång. Socialdemokraterna Vänsterpartiet Miljöpartiet de gröna Fråga 1: Turism och inhemskt friluftsliv ökar stadigt i Sverige. Det genererar både viktiga inkomster och folkhälsa. Då det enskilda vägnätet i betydligt större utsträckning än det statliga går i landsbygdsmiljöer får det ta emot större delen av trafikökningen, och drabbas därmed hårdare av ökad belastning och slitage. Samtidigt är de enskilda vägarna äldst i landet och därmed också i stort behov av underhåll. Ett underhåll som i dag till stor del sker på ideell basis. Hur vill ditt parti säkerställa att det enskilda vägnätet ska kunna svara upp mot de krav som ställs med den ökande trafiken? Lena Hallengren (S) Självfallet är det avgörande att staten tar sitt ansvar genom en rimlig nivå på statsbidragen (se nedan). Det är vidare viktigt att de många olika aktörer, däribland vägföreningarna, som är en förutsättning för besöksnäringen samverkar på ett bättre sätt när det gäller till exempel underhåll av enskilda vägar. Det är bland annat mot den bakgrunden som de rödgröna redan år 2011 vill avsätta 50 miljoner kr för särskilda satsningar riktade mot besöksnäringen. Insatserna syftar inte minst till att koordinera branschens olika aktörer på olika sätt. Peter Pedersen (V) Det är viktigt att komma ihåg att det primärt är den som äger en väg som också har ansvaret för underhållet. Staten för sina vägar, kommunerna för sina vägar och enskilda ägare för sina vägar. Ägaren har därmed valet att själv bestämma vilken underhållsnivå som anses vara rimlig. Men det som skiljer privata vägar från andra privata saker är att dessa även nyttjas av andra än de som äger vägen. För att kompensera ägarna till enskilda vägar för att andra i samhället nyttjar dessa, har staten ett statsbidrag som betalas ut till underhåll på de enskilda vägarna. Storleken på detta statsbidrag kan alltid diskuteras, men i de rödgrönas förslag till Infrastrukturplan för finns det avsatt miljoner kr per år, dvs totalt 12 miljarder kr. Karin Svensson Smith (MP) I första hand vill vi gå till källan av problemet. I dagsläget ökar slitaget på vägarna på främst grund av att en allt större del av godstransporterna görs med lastbil. Tunga fordon sliter på vägarna och ökar kostnaderna för underhållet. För att komma åt detta problem krävs styrmedel som gör att godstransporterna effektiviseras och i större utsträckning till sjöss eller på spår. Detta är en av anledningarna till att vi i det rödgröna samarbetet föreslår en kilometerskatt för tunga lastbilar, med möjlighet till differentiering exempelvis utifrån trängsel, olyckor, slitage på infrastrukturen, utsläpp av luftföroreningar och buller. 4 Bulletinen Nr

5 Inför valet 2010 enskilda vägarnas framtid Svaren visar på en ökande förståelse för de frågor som är viktiga, inte bara för den enskilda vägföreningen, utan även för att Sverige måste ha en väl fungerande infrastruktur som understöd till fortsatt samhällsbyggande, hälsa och välstånd. Kristdemokraterna Centerpartiet Folkpartiet Moderaterna Annelie Enochson (KD) Sven Bergström (C) Folkpartiet Jan-Evert Rådhström (M) Öka det statliga bidraget till enskilda vägar. Satsningarna på vägunderhåll, som alliansregeringen inlett, måste fortsätta. Detta gäller även enskilda vägar. Sedan 2006 har de årliga anslagen till underhållet av vägnätet höjts med cirka 30 procent. Fortfarande är vägnätet emellertid eftersatt i alla delar av landet och underhållet måste fortsatt förbättras. Det enskilda vägnätet skall ha ett rejält stöd som står i proportion till trafikmängderna. Centerpartiet har under de senaste åren i regeringsställning drivit på för att säkerställa en väsentligt höjd nivå jämfört med tidigare. Före 2006 behandlades det enskilda vägnätet som ett dragspel i budgeten. I regeringen har Folkpartiet medverkat till att öka anslaget till de enskilda vägarna med 100 miljoner kronor per år från och med 2008 och tre år framåt. Folkpartiet ser gärna mer satsningar på det enskilda vägnätet under nästa mandatperiod. Alliansregeringen har på ett tydligt sätt visat det enskilda vägnätets betydelse genom höjningen av anslagen. Denna inriktning vill vi ska fortsätta. En bra standard på det enskilda vägnätet är viktigt för samhället och landsbygden och staten ska givetvis bidra för att uppnå detta. Sven Bergström Foto: Centerpartiet Jan-Evert Rådhström Foto: Sveriges Riksdag Bulletinen Nr

6 Inför valet 2010 Socialdemokraterna Vänsterpartiet Miljöpartiet de gröna Fråga 2: De delar av det enskilda vägnätet som i dag uppbär statsbidrag får i dag ungefär en femtedel av motsvarande bidrag till det statliga vägnätet. Vägföreningar och samfälligheter får ta alltmer ur egen ficka för att kunna underhålla sitt åldrade vägnät. Trots att den nuvarande regeringen uppmärksammat problemet och tillfört medel är det fortfarande en kraftig skillnad. Kommer ditt parti att verka för en ytterligare utjämning av skillnaderna? När det gäller innevarande planperiod fram till år 2021 föreslår vi samma nivå som regeringen vad avser statsbidrag till enskilda vägar. Lena Hallengren Foto: Lena Dahlström Se svar under fråga 1. Peter Pedersen Foto: Sveriges Riksdag Vi har inte diskuterat om man kan använda Landsbygdsprogrammets medel på detta sätt, men rent principiellt har vi inget emot att det kan ges stöd till enskilda vägar om den som ansöker om stödet kan påvisa att det leder till en utveckling av regionen och landsbygden. I åtgärdsplaneringen för perioden finns 12 miljarder kronor för statligt bidrag till drift och underhåll av de enskilda vägarna. Vi anser i dagsläget att den nivån är tillräcklig för att få en förbättring av det enskilda vägnätet. Efter Riksrevisionens rapportering om brister i Trafikverkets hantering av vägunderhållet anser vi att det finns stor anledning att skapa en större tydlighet och bättre styrning av de medel till vägunderhåll som riktas till det statliga vägnätet. Ifall en sådan genomgång leder till slutsatsen att det behövs en omfördelning av vägunderhållspengarna till förmån för de enskilda vägarna kan vi idag inte ta ställning till. Fråga 3: EU har anslagit 35 miljarder för utveckling av regioner och landsbygd i Sverige, under en 7-årsperiod. Dessa medel, som fördelas av jordbruksverket, används tyvärr inte fullt ut i dag. Kan ditt parti stödja att delar av bidraget kommer det enskilda vägnätet till del? Vår uppfattning är att de EU-medel som finns tillgängliga för regional utveckling i större utsträckning bör användas på ett sätt som varaktigt påverkar förutsättningarna för ekonomisk tillväxt, det vill säga att medlen i högre utsträckning används till investeringar i till exempel infrastruktur. Alla åtgärder som leder mot målet måste kunna utnyttjas. Som ett närliggande exempel på vår inställning kan nämnas att det rödgröna vill stimulera utbyggnad av bredband i gles- och landsbygd och tycker att dagens ram på 250 miljoner kr är för låg. Vi vill därför se över möjligheterna att kanalisera en större del av Landsbygdsprogrammets resurser till marknadskompletterande utbyggnad av digital infrastruktur i gles- och landsbygd. Vi är öppna för att diskutera en sådan lösning, men vi har i dagsläget inte tagit ställning. Karin Svensson Smith Foto: Malin Hoelstad 6 Bulletinen Nr

7 Inför valet 2010 Kristdemokraterna Centerpartiet Folkpartiet Moderaterna Ja. De enskilda vägföreningarna gör ett mycket bra jobb som ger mycket väg för pengarna. Som framgår av frågan har regeringen med Centerpartiet, som ansvarigt för infrastrukturfrågorna, sett till att ordentligt höja upp anslaget till enskilda vägar de senaste åren. Anslaget uppgår nu till över en miljard per år och kan behöva ökas på ytterligare för att säkerställa en god vägstandard. Vi ser positivt på att det enskilda vägnätet får mer resurser i framtiden. De enskilda vägarna är en viktig del av det svenska vägnätet, och för oss är det av yttersta vikt att hela vägnätet fungerar. Vi har genom kraftiga anslagsökningar visat att vi på allvar vill förstärka det enskilda vägnätet. Nivån år 2009 var t.ex. 50 procent högre än år För oss är politiken klar. Det enskilda vägnätet behövs och staten ska stödja verksamheten. Ja. Foto: Sveriges Riksdag Ja. Det är rimligt att se över principerna för hur dessa pengar fördelas och används så att hela beloppet används för att utveckla landsbygden. Om det ligger inom möjligheternas ram ska vi självfallet också använda pengarna för att främja en god väghållning. I den mån EU-medel går att använda för tillväxtskapande regionala infrastruktursatsningar i Sverige är det naturligtvis fullt rimligt att också tillväxtskapande satsningar på det enskilda vägnätet kan komma ifråga. Sverige kan dock inte ensidigt ändra regelverket för de olika programmen, så det får bedömas från fall till fall. Det viktiga är att EUmedlen används effektivt. Är utnyttjandet lågt kan det vara skäl att minska anslagen. Varje medlemsstat bidrar med en andel till EU-budgeten och varje höjning innebär omprioriteringar i den nationella budgeten. Det är bättre för det enskilda vägnätet om medlen kommer direkt från staten än omvägen runt EU. Annelie Enochson Bulletinen Nr

8 Inför valet 2010 REV:s ordförande Sven Ivarsson kommenterar partiernas svar Först och främst vill vi rikta ett varmt tack till våra riksdagspartier som tagit sig tid att besvara våra frågor. Det är glädjande att se hur intresset för och kunskapen om våra enskilt skötta men ibland i hög grad offentligt och livligt trafikerade vägar i hög grad ökat under senare år hos politiker. Är det måhända REVs medlemsutveckling till organisationer, omfattande en halv miljon fastigheter som har bidragit? Fråga 1: Turism och inhemskt friluftsliv ökar stadigt i Sverige. Det genererar både viktiga inkomster och folkhälsa. Då det enskilda vägnätet i betydligt större utsträckning än det statliga går i landsbygdsmiljöer får det ta emot större delen av trafikökningen, och drabbas därmed hårdare av ökad belastning och slitage. Samtidigt är de enskilda vägarna äldst i landet och därmed också i stort behov av underhåll. Ett underhåll som i dag till stor del sker på ideell basis. Hur vill ditt parti säkerställa att det enskilda vägnätet ska kunna svara upp mot de krav som ställs med den ökande trafiken? Kommentar till partiernas svar: Vi kan också se, att det statliga engagemanget avseende medfinansiering eller statsbidrag som det tidigare hette verkar tryggat för de närmaste åren. Betydelsen av ett väl fungerande finmaskigt vägnät verkar alla utom Miljöpartiet skriva under på. Vi tolkar MP positivt, att det deras svar aska ses generellt och att avsikten inte är att försöka ersätta våra enskilda vägar med sjötrafik och spår. De planerade insatserna från S avseende extra pengar för att stimulera samverkan är intressanta och ska följas upp av REV. Från alliansen hänvisas till redan gjorda satsningar avseende ökat driftanslag. Vi saknar tyvärr tydliga indikationer, utom kanske från KD och FP, på att det ska satsas på åtgärder avseende det eftersatta underhållet, för bland annat broar. Fråga 2: De delar av det enskilda vägnätet som i dag uppbär statsbidrag får i dag ungefär en femtedel av motsvarande bidrag till det statliga vägnätet. Vägföreningar och samfälligheter får ta alltmer ur egen ficka för att kunna underhålla sitt åldrade vägnät. Trots att den nuvarande regeringen uppmärksammat problemet och tillfört medel är det fortfarande en kraftig skillnad. Kommer ditt parti att verka för en ytterligare utjämning av skillnaderna? Kommentar till partiernas svar: Vi kan konstatera att samtliga partier anser att fördelningen mellan anslagna medel i stort sett är acceptabel. Det innebär att våra krav på ett återförande till Bidragsförordningens nivåer inte ska prioriteras och att fördelningen i dag, som innebar att en fjärdedel av vägnätet får bidrag under det att tre fjärdedelar blir utan anses acceptabel. REV har försökt få gehör för en förutsättningslös översyn om huruvida det inte borde bekräftas att det fortfarande är förenligt med dagens nationella mål att i stort sett samma väghållare får dela på bidragsmedlen nu som för 60 år sen? Fråga 3: EU har anslagit 35 miljarder för utveckling av regioner och landsbygd i Sverige, under en 7-årsperiod. Dessa medel, som fördelas av jordbruksverket, används tyvärr inte fullt ut i dag. Kan ditt parti stödja att delar av bidraget kommer det enskilda vägnätet till del? Kommentar till partiernas svar: Svaren ger dessvärre stöd för våra erfarenheter vad gäller landsbygdsprogrammet; beslutsfattarna vet inte vad det innehåller och känner inte till regelverken för medlens användning (med viss reservation för S). Dagens regelverk innebär att länsstyrelserna kan budgetera för och lämna statsbidrag till omprövningsförrättningar genom lantmäteriet för att uppdatera/modernisera anläggningsbeslut och stadgar för de enskilda vägorganisationerna. Åren går och förhållandena förändras men det tar emot för styrelserna att göra extra uttaxeringar av medlemmarna för uppgradering av det regelverk som beslutats av myndigheterna även om det gått många år. Flera länsstyrelser har inte budgeterat eller budgeterat otillräckligt och från REV ifrågasätter vi om denna fråga inte borde hanteras som nationellt projekt, som inte skulle behöva konkurrera med olika lokala Leader projekt till exempel. Vi har också bett om ytterligare intervjukommentarer från Åsa Torstensson och Lena Hallengren. Dessvärre har de inte haft tid att avsätta för detta. Från REV önskar vi partierna Lycka Till i valet! Vi ses i Trafikutskottet! Sven Ivarsson Checklista när vindkraftverk anläggs vid den enskilda vägen, nu klar Checklistan vi aviserade i nummer är klar och finns att hämta på vår hemsida. Den är ett avsedd som ett stöd till våra medlemmar, bland annat vid medverkan i planeringen, för att avgöra när det krävs förrättning och för att avgöra vem som har har rätt att teckna avtal på ömse sidor. Även Lantmäteriet och LRF har medverkat i framtagandet av checklistan. 8 Bulletinen Nr

9 VÅRFINA VÄGAR När våren kommer efter en lång och kall vinter, upptäcker man allt för ofta att vägarna blivit slitna, ibland till och med ofarbara. Vi erbjuder allt ifrån enkelt underhåll av grusvägar till olika typer av asfaltbeläggningar skräddarsydda efter vägens behov. Vi hanterar stora och små jobb med samma noggrannhet. Vår erfarenhet och kunskap gör att vi kan bygga och underhålla grus vägar med dammbindning, samt beläggning med olika typer av asfalt. Förutom själva vägen erbjuder vi vägservicetjänster såsom dikning, dikesrensning och trumbyten. Vi besiktar även broar och reparerar eller sätter in nya vägräcken. Du hittar oss över hela landet. Läs gärna mer om oss på vår webbplats. Utbildning för styrelseledamöter i vägorganisationer Nu börjar åter REV:s, Lantmäteriets och Trafikverkets gemensamma kurser runt om i landet. Kom och lär dig mer om väg- och trafiktekniska frågor, lagar och förordningar, förvaltningsfrågor, statsbidragsfrågor och mycket mer. Platserna går åt snabbt så anmäl dig så snart du kan. Kursavgiften är 575:-/deltagare. Kursdokumentation och enklare förtäring ingår. Mer information finns på Anmäl dig via hemsidan, på e-post eller på telefon Ange antal personer, eventuellt medlemsnummer, föreningsnamn och fakturaadress. Ort Datum Malå 5 oktober Dorotea 6 oktober Vänersborg 18 oktober Karlstad 19 oktober Rimforsa 19 oktober Örebro 20 oktober Tierp 26 oktober Stockholm 27 oktober Ljungby 2 november Västervik 3 november Östersund 9 november Ängelholm 9 november Sveg 10 november Tomelilla 10 november Bulletinen Nr

10 REV NYTT Finska vägföreningen på besök I mitten av augusti gästades REV:s kansli av vår finska systerorganisation Vägföreningen i Finland (Suomen Tieyhdistys). Det är en anrik släkting som kom på visit. Redan 1917 bildades föreningen och den är därmed troligen en av de äldsta vägorganisationerna i världen. En stor uppgift för Vägföreningen i Finland är att bedriva opinionsbildning och lobbyverksamhet för sina medlemmars frågor, på samma sätt som REV gör det i Sverige. Det som främst skiljer föreningarna åt är medlemsprofilen. REV:s medlemskår består uteslutande av föreningar som förvaltar en enskild väg medan Vägföreningen i Finland även har industrier, transportföretag, advokatbyråer och många andra organisationer som medlemmar. Dessutom är föreningens arbetsområde inte, som i Sverige, avgränsat till enskilda vägar. Det stämmer, säger Jaakko Rahja, VD på Vägföreningen i Finland. Våra frågeställningar spänner över hela infrastrukturen eftersom vi har medlemmar med så skiftande intressen. En kommun prioriterar inte samma frågor som ett åkeri till exempel. Föreningens besök på REV var fyllt av aktiviteter. Efter en inledande förmiddag med diskussioner och föredragningar från Trafikverket, Lantmäteriet och regeringskansliet ägnades eftermiddagen åt besök hos två vägsamfälligheter med mycket olika förutsättningar. De två föreningar som besöktes var Gustavsbergs vägförening och Beatelunds samfällighetsförening. I synnerhet den förstnämna väckte stort intresse eftersom den mer påminner om ett mindre samhälle med asfalterade vägar, trottoarer och tät villa- och flerfamiljshusbebyggelse. I Finland är enskilda vägar av det slaget mer eller mindre obefintliga. Ingen tid att förspilla. Agneta Ericsson från Lantmäteriet berättade om möjligheterna till EU-stöd, i bussen på väg mot Gustavsberg mycket intressant. Jag ser fram emot att fördjupa vårt samarbete. Vi har mycket att lära av varandra. Text: Mats Karlström Jaakko Rahja i samspråk med kassören i Beatelunds samfällighetsförening, Eva Bergström Besöket har gett oss väldigt mycket, konstaterar Jaakko. Bland annat är den avgiftsmodell som tillämpas i Sverige 10 Bulletinen Nr

11 Vi sköter om din enskilda väg. På Svevia har vi lång erfarenhet av att sköta om vägar. Vi bygger och sköter om vägar och infrastruktur både i stort och smått, från norr till söder. Det finns många åtgärder som kan förbättra vägen och med vår kunskap kan vi hjälpa dig att sänka underhållskostnaden på lång sikt. Välkommen att kontakta oss för rådgivning och kostnadsförslag. Du hittar oss på svevia.se. Bulletinen Nr Alltid på väg

12 VÄGHÅLLNING Rätt och fel med vägmärken Visste ni att det inte är tillåtet för enskilda vägägare att besluta om hastighetsbegränsningar på den egna vägen? Eller att förbjuda parkering. Däremot går det för sig att helt stänga av vägen för motordriven trafik. Radikalt, men inte direkt den bästa lösningen för att hålla ordning på trafiken. Men vad är egentligen tillåtet och hur ska vägägaren göra för att det ska bli rätt från början? Leif Kronkvist på REV:s kansli förklarar. Till att börja med ska vägmärken naturligtvis sättas upp så att de blir väl synliga. Det normala är att ett vägmärke placeras på vägens högra kant. (Avstånd från vägkant och höjd över körbanan kan ni läsa om i EVA-REV under avsnitt Trafikfrågor.) Den som rubbar eller på något sätt ändrar ett vägmärke måste återställa märket i ursprungligt skick. Har man ingen möjlighet till detta måste polismyndighet eller väghållare kontaktas. Normalt beslutas trafikregler genom en Lokal Trafikföreskrift (LTF). När det gäller enskilda vägar beslutar vägens ägare, om trafik med motordrivet fordon ska tillåtas. Ni har dock inte rätt att förbjuda parkering eller hastighetsbegränsa er väg. För dessa beslut krävs det ett så kallat myndighetsbeslut. Beroende på var er väg är belägen så är det antingen kommunen eller Länsstyrelsen som är den beslutande instansen. Som vägens ägare kan ni besluta om förbud för trafik med motordrivna fordon eller visst slag av sådana. Det kan till exempel gälla fordon med viss största bredd, längd eller vikt. Har ni statsbidrag för er väg är det bra att samråda med Trafikverket innan ni utför inskränkningar, eftersom ändringar kan påverka statsbidraget. Vissa föreskrifter meddelas från beslutande myndighet utan vägägarens medgivande, exempel på detta är hastighetsbegränsning, stopp och väjningsplikt. Farthinder som alternativ till skyltar? REV får många frågor om farthinder. Får vi sätta upp farthinder på vår väg och vad gäller då? Vad är lämpligt att använda för vår väg? Vilka effekter får vi av farthindren? Vilken typ bör vi välja? Hur ska vi märka ut dem? Hur kommer det att fungera när bussar i linjetrafik passerar vår väg? Jag brukar rekommendera att frågan om farthinder hanteras av stämman, via en motion från medlemmarna. Styrelsen får då tid att fördjupa sig i frågan, utreda och ta fram kostnadsuppgifter och därefter redovisa för och nackdelar med farthindren. Fartgupp är den mest effektiva metoden att dämpa fordonens hastigheter. Normalt utförs guppen av asfalt med en längd av cirka 3,6 meter med en cirkulär överyta, höjden bör inte överstiga 10 cm. Det så kallade wattska guppet håller dessa mått. Avståndet mellan varje gupp bör vara 60 till 80 meter, för att få en varaktig hastighetsdämpande effekt. Vill man som väghållare ha ett farthinder av mer tillfällig art kan olika typer av gummigupp bli ett alternativ. Ibland förekommer också att väghållaren placerar ut blomlådor på körbanan för att begränsa bredden på vägen. Avsmalning av körbanan med hjälp av kantsten och markeringsskärmar är ännu en variant. Denna åtgärd kräver dock relativt omfattande trafik i båda riktningar för att få en hasighetsdämpande effekt. När bussen kommer Har ni buss i linjetrafik på er väg är det viktigt att ni också kontaktar trafikhuvudmannen/trafikutövaren och rådgör med dem om lämpliga farthinder. Det har visat sig att bussförarnas hälsa har påverkats negativt av felaktigt byggda gupp. Därför vill jag understryka vikten 12 Bulletinen Nr

13 VÄGHÅLLNING och farthinder av rätt utformade gupp när ni har busstrafik på er väg. Kontakta gärna REVs kansli för ytterligare upplysningar. Som enskilda väghållare behöver ni normalt inte några myndighetsbeslut för att anlägga gupp eller farthinder. Det räcker med att samråda med Trafikverket och kommunens trafikingenjörer, som förhoppningsvis kan delge er sina erfarenheter av farthinder. Farthinder ska skyltas När väl farthindren är på plats måste de märkas ut på ett sådant sätt att trafikanterna varnas i tid. Vägmärket E11 (rekommenderad lägre hastighet) anger vägsträcka eller område där särskilda åtgärder vidtagits eller där förhållandena är sådana att det inte är lämpligt att färdas med högre hastighet än den tillåtna. Den rekommenderade lägre hastigheten anges på märket (Vägmärkesförordningen VMF 2kap). Alternativet är vägmärke A9, varning för farthinder. Farthindren kompletteras med vägmärke X3, markeringsskärm för sidohinder, farthinder m m. Text: Leif Kronkvist REV-fakta Vägmärkesförordningen reglerar regler för vägmärken och Trafikförordningen reglerar bestämmelser om trafik på väg och i terräng. Vägmärken indelas i varningsmärken, förbudsmärken, påbudsmärken och upplysningsmärken. Vanliga vägmärken på enskild väg: C2 Förbud med trafik med fordon, innebär att förbudet gäller trafik i båda riktningar med fordon av alla slag. Uppsättning kräver beslut av kommunal trafiknämnd. C3 Förbud mot trafik med annat motordrivet fordon än moped klass 2. Beslut om uppsättning tas av enskild väghållare. Får inte sättas upp på väg med statsbidrag. C20 Begränsad bruttovikt på fordon. Väghållaren fattar beslut om uppsättning. C23 Begränsat axeltryck. Väghållaren beslutar om uppsättning. E11 rekommenderad lägre hastighet. Märket innebär att åtgärder har vidtagits exempelvis i form av gupp vilket innebär att det inte är lämpligt att hålla en högre hastighet. Enskild vägvisare som sätts upp vid enskild vägs anslutning till allmän väg sätts upp och underhålls av väghållningsmyndigheten. Bulletinen Nr

14 VÄGHÅLLNING Som väghållare har du ett ansvar för att din väg är säker, både för de som färdas på den och de som på annat sätt vistas i vägens närhet. Eftersatt underhåll är i första hand en fara för den som riskerar drabbas av det, med person- eller fordonsskador. Men även du som väghållare kan råka illa ut om vägen är trafikfarlig. Åtgärder för en säker trafik Det sägs ofta att hastigheten är en av de största orsakerna till olyckor och hur svåra följderna blir av dem. Men även eftersatt underhåll kan ställa till med en hel del bekymmer. Att hastighetsbegränsa med skyltning eller farthinder är både kostbart och besvärligt. Du kan läsa mer om det på annan plats i tidningen. Dessutom har föreningen inget ansvar för att se till att bilisterna håller rådande hastighet. Däremot finns ett ansvar för att vägen är trafiksäker. Bulletinen påminner här om några enkla åtgärder för att hålla vägområdet i bra skick. Besiktiga vägen regelbundet. Återkommande inspektioner gör att ni upptäcker slaghål och andra skador innan de orsakar skador. Upptäcks någon skada i beläggningen så bör man skyndsamt åtgärda skadan. Märk ut skadan med varningsmärke eller annan anordning som varnar trafikan- ten, i väntan på reparation. Att grusvägen dammbinds och formas till är naturligtvis åtgärder som krävs för en god trafiksäkerhet. Håll vägområdet rent från vegetation. Genomför årliga röjningar av sly, gärna tidigt på sommaren medan slyet är färskt. Maskinröjning gör arbetet mer effektivt och mindre tidsödande. Vad många glömmer är att det är minst lika viktigt att röjningen även görs på höjden, upp till 4,6 meter över körbanans hela bredd. Ploga och halkbekämpa. Det är vinterväghållningens viktigaste göromål, viktiga för både framkomlighet och trafiksäkerhet. Se till att nivåerna för vinterunderhållet slås fast på er föreningsstämma och inte blir en överenskommelse som görs upp vid brevlådorna, när någon tycker det behövs. Text: Leif Kronkvist Kostnadsfri rådgivning i vägjuridik till REVs medlemmar Särskild inriktning mot: fastighetsrätt, vägjuridik, miljöskador, boutredningar och arvsrätt. Bengt Nydahl, Uno Jakobsson Line Zandén Louise Bark Riddargatan Stockholm Tel i samarbete med REV sedan Bulletinen Nr

HURRA! Invald i styrelsen

HURRA! Invald i styrelsen Nils Blohm Agenda Kort om Riksförbundet Enskilda Vägar (REV) Registrering av äldre ga och sff Vägdisponent, ny titel Inträdesavgift vid anslutning ny fastighet Omprövningsförrättningar Finlandsmodellen

Läs mer

Riksförbundet Enskilda Vägar

Riksförbundet Enskilda Vägar informerar Riksförbundet Enskilda Vägar Riksförbundet Enskilda Vägar Riddargatan 35-37 114 57 Stockholm Utgåva november 2005 Riksförbundet Enskilda Vägar (REV) - en opolitisk organisation för de enskilda

Läs mer

12. Beslut om medlemsavgiften för verksamhetsåret 2014.

12. Beslut om medlemsavgiften för verksamhetsåret 2014. Kallelse samt dagordning till årsstämma med Fjällbyns i Åkersjön Samfällighetsförening Långfredag den 18 April 2014 kl. 09. 00. Plats: Kapellet Åkersjön. 1. Val av ordförande och sekreterare för årsstämman.

Läs mer

Årsmöte/årsstämma Rörmöstvägens vägsamfällighet

Årsmöte/årsstämma Rörmöstvägens vägsamfällighet RÖRMÖSTVÄGENS VÄGSAMFÄLLIGHET Årsmöte/årsstämma Rörmöstvägens vägsamfällighet Dagordning, Verksamhetsberättelse, verksamhetsplan, motioner, resultat och balansräkning samt budget. Styrelsen önskar alla

Läs mer

2 Föreningens säte Föreningen har sitt säte i [namnet på kommunen där verksamheten i huvudsak bedrivs]

2 Föreningens säte Föreningen har sitt säte i [namnet på kommunen där verksamheten i huvudsak bedrivs] Stadgar för föreningen [namnet på er förening] Antagna på årsmötet [ÅÅÅÅ-MM-DD] 1 Namn på förening Föreningens namn är [namnet på er förening] KOMMENTAR: Namnet är till för att bekräfta för andra parter

Läs mer

Protokoll fört vid kvarterssamfälligheten Hamborg - Lybäcks ordinarie föreningsstämma 26 april, 2012.

Protokoll fört vid kvarterssamfälligheten Hamborg - Lybäcks ordinarie föreningsstämma 26 april, 2012. Protokoll fört vid kvarterssamfälligheten Hamborg - Lybäcks ordinarie föreningsstämma 26 april, 2012. 1 Stämmans öppnande Ordförande Domingo Paine hälsade alla välkomna och förklarade stämman för öppnad.

Läs mer

Sibble vägförening, ordinarie styrelsemöte 140318. 1. Mötet öppnas kl. 19:00 av Lars Nygren

Sibble vägförening, ordinarie styrelsemöte 140318. 1. Mötet öppnas kl. 19:00 av Lars Nygren Sibble vägförening, ordinarie styrelsemöte 140318 Plats: Annelötsvägen 53, Kl 19:00 Närvarande: Lars Nygren Susanne Unnerfalk Leif Dahlstedt Helena Rydberg Granath 1. Mötet öppnas kl. 19:00 av Lars Nygren

Läs mer

Stadgar Noaks Ark lokalförening Antagna av föreningsmöte 2013 03-21

Stadgar Noaks Ark lokalförening Antagna av föreningsmöte 2013 03-21 Stadgar Noaks Ark lokalförening Antagna av föreningsmöte 2013 03-21 Namn och organisation 1 1. Föreningens namn är Noaks Ark Syd 2. Föreningen är lokalförening inom Riksförbundet Noaks Ark. Ändamål och

Läs mer

Portva v k a t k en e s S am f l ä ligh g et

Portva v k a t k en e s S am f l ä ligh g et Portvaktens Samfällighet Årsstämma 2013 Presentation av Styrelsen Mikael Gisslegård, ordförande Leif Sandlert, kassör Ann Weidensjö, sekreterare Emelie Nordenhök, ledamot Göran Baurén, ledamot Maï Vodinh,

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK

Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK Tid och plats: 1 september 2012 i Malmö Föreningens ordförande Aviva Suskin-Holmqvist öppnade årsmötet och hälsade alla välkomna. 1 Val av mötesordförande Som ordförande

Läs mer

STADGAR Sammanträdesdatum 1978-11-19

STADGAR Sammanträdesdatum 1978-11-19 1 1979-01-22 beviljade Länsstyrelsen i Stockholms län Organisationsnummer registrering av Fjällhöjdens samfällighetsförening 716417-0560 /Anders Brodd STADGAR Sammanträdesdatum 1978-11-19 Stadgar för samfällighetsförening,

Läs mer

Väsbystrands Samfällighetsförening

Väsbystrands Samfällighetsförening Väsbystrands Samfällighetsförening KALLELSE Till ordinarie föreningsstämma 2015 Tid: Lördagen den 13 juni 2015, klockan 11.00. Plats: Granliden, Ljusterö Förslag till dagordning 1. Mötets öppnande 2. Val

Läs mer

Stadgar för Svenska Kattskyddsförbundet

Stadgar för Svenska Kattskyddsförbundet Stadgar för Svenska Kattskyddsförbundet 1 Riksförbundet Svenska Kattskyddsförbundet är ett rikstäckande förbund som erkänner alla katters lika värde och rätt till ett gott liv. Svenska Kattskyddsförbundet

Läs mer

Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic

Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic 1 Firma Föreningens firma är Global Picnic. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen ska främja medlemmarnas intresse genom att bedriva aktiviteter som är förknippade

Läs mer

STADGAR för. SAMVERKAN VISIT SÖDRA DALARNA ekonomisk förening

STADGAR för. SAMVERKAN VISIT SÖDRA DALARNA ekonomisk förening STADGAR för SAMVERKAN VISIT SÖDRA DALARNA ekonomisk förening 1 FIRMA, ÄNDAMÅL, SÄTE Namn Föreningens namn är SAMVERKAN VISIT SÖDRA DALARNA ekonomisk förening Ändamål Föreningens ändamål är att främja och

Läs mer

Motormännens valmanifest 2014

Motormännens valmanifest 2014 Motormännens valmanifest 2014 Bilen vår viktigaste hushållsmaskin Fri rörlighet, mobilitet för alla, är ett grundläggande kännetecken för det moderna, demokratiska samhället. Bilen har en central och avgörande

Läs mer

Bilaga till Granskningsplan lekmannarevision JAK medlemsbank 2015

Bilaga till Granskningsplan lekmannarevision JAK medlemsbank 2015 Bilaga till Granskningsplan lekmannarevision JAK medlemsbank 2015 Riktlinjer för lekmannarevision UPPGIFT ENLIGT TEXT PÅ JAK:S HEMSIDA Lekmannarevisorerna arbetar på föreningsstämmans uppdrag för att granska

Läs mer

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20 Stadgar Villaägarna Göteborg Antagna vid årsmöte 2013-03-20 1 2 (6) ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHETSOMRÅDE 1. Villaägarna Göteborg är en partipolitiskt obunden sammanslutning, ideell förening, av medlemmar i Villaägarnas

Läs mer

2011-06-15. 2. Val av ordförande för stämman Till ordförande för stämman valdes Anette Eliesersson.

2011-06-15. 2. Val av ordförande för stämman Till ordförande för stämman valdes Anette Eliesersson. Hulta Samfällighetsförening Protokoll för ordinarie föreningsstämma 2011-06-15 1. Mötets öppnande Ordföranden hälsade alla välkomna och öppnade mötet. Dagordningen justerades med punkt 12a val av ordförande

Läs mer

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma Falsterbo Vägförening den 8 juli 2013 på Flommens GK, Falsterbo. Närvarande: se bifogad närvaroförteckning. Vägföreningens ordföranden Bo Ejlertsson hälsade

Läs mer

DUNÖ SAMFÄLLIGHETSFÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE

DUNÖ SAMFÄLLIGHETSFÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE DUNÖ SAMFÄLLIGHETSFÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010 Styrelsen för Dunö samfällighetsförening i Kalmar får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet under 20100101-20101231. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Stadgar för ideella föreningen FMK Södermanland

Stadgar för ideella föreningen FMK Södermanland 2013-11-21 Sida 1 (5) Stadgar för ideella föreningen FMK Södermanland 1.kap Ändamål FMK Södermanland är en ideell förening med verksamhet inom trafiksäkerhet, trafikmiljö och konsumentfrågor. Föreningen

Läs mer

MOLLÖSUNDS 2011-06-15 SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

MOLLÖSUNDS 2011-06-15 SAMFÄLLIGHETSFÖRENING MOLLÖSUNDS 2011-06-15 SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Kallelse till ordinarie föreningsstämma Tid och plats: lördagen den 16 juli 2011 kl. 15.00 i Änggården Medlem i föreningen är ägare till fastighet eller därmed

Läs mer

STADGAR Landsorts Vägförening. 1 Föreningens firma är Landsorts Vägförening som är en intresseförening bildad 1966 på Landsort.

STADGAR Landsorts Vägförening. 1 Föreningens firma är Landsorts Vägförening som är en intresseförening bildad 1966 på Landsort. STADGAR Landsorts Vägförening 1 Föreningens firma är Landsorts Vägförening som är en intresseförening bildad 1966 på Landsort. 2 Föreningen har till ändamål att driva och sköta den enskilda vägen på Landsort

Läs mer

Stockholms Spiritualistiska Förening

Stockholms Spiritualistiska Förening 1 Stockholms Spiritualistiska Förening STADGAR Slutligen fastställda på årsmötet den 28 april 1998. (Justerade enligt beslut på årsmötet den 20 april 2009.) (Justerade enligt beslut på årsmötet den 22

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred, måndagen den 1 juni 2015 kl. 8.30 Beslutande Åke Nilsson, KD Rosie Folkesson, S Åke Bergh, M Jonny Bengtsson, S, tj. ers. Övriga deltagande Jens Karlsson,

Läs mer

Bilaga 1 INSTRUKTION. för LOKALAVDELNINGARNA SOS BARNBYAR SVERIGE. LEGAL#1483290v1

Bilaga 1 INSTRUKTION. för LOKALAVDELNINGARNA SOS BARNBYAR SVERIGE. LEGAL#1483290v1 Bilaga 1 INSTRUKTION för LOKALAVDELNINGARNA i SOS BARNBYAR SVERIGE Antagen vid årsmöte den 15 maj 2004 Antagen vid årsmötet den 23 april 2005 Antagen vid årsmötet den 22 april 2006 Antagen vid årsmötet

Läs mer

Framtida väghållningsansvar i Leksand, alternativ 1B

Framtida väghållningsansvar i Leksand, alternativ 1B Framtida väghållningsansvar i Leksand, alternativ 1B Vägen till bättre vägar! Efter en bearbetning av synpunkter och remissvar på utredning framtida väghållningsansvar i Leksand ska vi nu välja väg. Olika

Läs mer

Överenskommelse om bildandet av Gullesbyns vägkassa

Överenskommelse om bildandet av Gullesbyns vägkassa Brunskog i april 2009. Gullesbyns Södra vägsamfällighetsförening Lillängens vägsamfällighetsförening Flytmossens vägsamfällighetsförening.......... Överenskommelse om bildandet av Gullesbyns vägkassa Överenskommelse

Läs mer

Kallelse till ordinarie årsstämma i Mörsils Vägsamfällighetsförening! Tid för stämman: onsdagen 25/4-2012, kl 1900 Plats: Församlingshemmet i Mörsil.

Kallelse till ordinarie årsstämma i Mörsils Vägsamfällighetsförening! Tid för stämman: onsdagen 25/4-2012, kl 1900 Plats: Församlingshemmet i Mörsil. Mörsils Vägsamfällighetsförening c/o Marcus Elf Horneyvägen 57 830 04 Mörsil Mörsil 2012-04-05 Kallelse till ordinarie årsstämma i Mörsils Vägsamfällighetsförening! Tid för stämman: onsdagen 25/4-2012,

Läs mer

Arbete på kommunala gator

Arbete på kommunala gator Arbete på kommunala gator Hur garanterar vi trafiksäkerhet och framkomlighet och hur försäkra vi oss om en tillfredställande arbetsmiljö Hur ser det ut. Statliga vägnätet Kommunala gatunätet VAKT Bättre

Läs mer

STADGAR för Väne Ryrs Fiber Ekonomisk Förening

STADGAR för Väne Ryrs Fiber Ekonomisk Förening STADGAR för Väne Ryrs Fiber Ekonomisk Förening antagna vid konstituerande föreningsstämma 2014-11-06. 1 FIRMA Föreningens namn är Väne Ryrs Fiber Ekonomisk Förening. 2 ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHET Föreningen

Läs mer

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422 S T A D G A R för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING org.nr: 822000-8422 Dessa stadgar har antagits vid årsmöte i Linköpings Villaägareförening 2010-03-16 1 Ändamål och verksamhetsområde 1 1. Linköpings Villaägareförening,

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SPRÅKRÅDGIVNING OCH TEXTVÅRD. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Föreningen Språkrådgivning och textvård.

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SPRÅKRÅDGIVNING OCH TEXTVÅRD. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Föreningen Språkrådgivning och textvård. STADGAR FÖR FÖRENINGEN SPRÅKRÅDGIVNING OCH TEXTVÅRD 1 Föreningens namn Föreningens namn är Föreningen Språkrådgivning och textvård. ÄNDAMÅL 2 Föreningens ändamål Föreningen ska fungera som nätverk för

Läs mer

Kallelse till årsstämma

Kallelse till årsstämma Branäsvägarnas Samfällighetsförening 716411-0137 Kallelse till årsstämma Datum: 2012 06 08 Tid: kl 10.00 12.00 Plats: Branäs Fritidscenters lokaler, Gondolvägen 1, Sysslebäck Föredragningslista: Ärende

Läs mer

VI BILDAR FÖRENING. Information från Kultur och Fritid, Nyköpings kommun

VI BILDAR FÖRENING. Information från Kultur och Fritid, Nyköpings kommun VI BILDAR EN FÖRENING Information från Kultur och Fritid, Nyköpings kommun SAMMANSTÄLLNING I KORTHET ÖVER VAD SOM SKALL GÖRAS NÄR EN FÖRENING BILDAS - Inbjud de som är intresserade - Besluta om att bilda

Läs mer

Svar på motion daterad 2014-05-03 från Maria Mattsson Norrtälje Västanvik 4:19, Mellanbergsvägen 3 Maria Mattsson påstår helt felaktigt att Västanviks samfällighetsförening enligt stadgarna skall ha en

Läs mer

Stadgar för Malmö Dövas Förening Svenske

Stadgar för Malmö Dövas Förening Svenske Dessa stadgar är antagna den 26 mars 2011 efter att ha behandlats vid föreningsmöte den 16 oktober 2010 och vid föreningens årsmöte den 26 mars 2011. Malmö Dövas Förening Svenske är ansluten till Sveriges

Läs mer

Protokoll från årsmöte 2011 i samfälligheten Gulsparven 2011-05-31

Protokoll från årsmöte 2011 i samfälligheten Gulsparven 2011-05-31 Protokoll från årsmöte 2011 i samfälligheten Gulsparven 2011-05-31 Närvarande: Åsa Westberg, Gulsparvsvägen 1 Lars Mårtensson, Gulsparvsvägen 2 Hedvig Ullman Forsberg, Gulsparvsvägen 3 Peter och Marta

Läs mer

Exempel på att bilda en förening

Exempel på att bilda en förening Exempel på att bilda en förening Information om hur man går till väga för att bilda en förening och information om vad styrelsen och styrelsens ledamöter har för uppgifter. 1. Att bilda en förening I Sverige

Läs mer

Scouterna, Stadgar Sollentuna Norra scoutkår

Scouterna, Stadgar Sollentuna Norra scoutkår Scouterna, Stadgar Sollentuna Norra scoutkår Stadgar för Sollentuna Norra Scoutkår Organisationsnummer: 814800-3513 Antagna av Kårstämman den 2012-10-10 1 Allmänt Scoutkåren är en sammanslutning av enskilda

Läs mer

Vättersö Nya Samfällighetsförening (VNSF) Bilaga 4. Tre alternativ (det kan finnas fler, det kan styrelsen jobba vidare med nästa år)

Vättersö Nya Samfällighetsförening (VNSF) Bilaga 4. Tre alternativ (det kan finnas fler, det kan styrelsen jobba vidare med nästa år) Bilaga 4 Gallring av skog Tre alternativ (det kan finnas fler, det kan styrelsen jobba vidare med nästa år) 1. Småskalig röjning i område efter område. Varje område får komma överens om att man vill få

Läs mer

Lunk i Kring- ideell förening för handikappridning

Lunk i Kring- ideell förening för handikappridning Stadgar för Lunk i Kring- Ideell förening Föreningen bildad 1992-02-12 Syfte 1 Lunk i krings syfte är att bedriva ridning i form av ridträning och/eller fritidsridning relaterat till hälsa (rehabiliterings

Läs mer

Stadgar. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö

Stadgar. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Stadgar Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö 1 NAMN Föreningens namn är Malmö mot Diskriminering föreningarnas organisation för att främja

Läs mer

MOLLÖSUNDS 2012-06-16 SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

MOLLÖSUNDS 2012-06-16 SAMFÄLLIGHETSFÖRENING MOLLÖSUNDS 2012-06-16 SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Kallelse till ordinarie föreningsstämma. Tid och plats: lördagen den 14 juli 2012 kl. 15.00 i Änggården Medlem i föreningen är ägare till fastighet eller därmed

Läs mer

SIG Securitys stadgar

SIG Securitys stadgar SIG Securitys stadgar Fastställda 2002-10-08. Reviderade 2006-03-16. Reviderade 2008-03-14. Reviderade 2013-04-18. 1 Firma Föreningens benämning skall vara SIG Security. 2 Ändamål SIG Security är en intressegrupp

Läs mer

Bildandet av en förening.

Bildandet av en förening. Bildandet av en förening. Konstituerande möte är när föreningen bildas och ett första möte hålls. När en förening söker bidrag, hyr lokal, skaffar telefonabonnemang eller liknande frågas det oftast efter

Läs mer

Guide till Sveriges ungdomsråds exempelstadga. Stadga för Ungdomsrådet i (Kommun/Stadsdel)

Guide till Sveriges ungdomsråds exempelstadga. Stadga för Ungdomsrådet i (Kommun/Stadsdel) Guide till Sveriges ungdomsråds exempelstadga Detta är guiden till Sveriges ungdomsråds exempelstadga. Som du kan se så är texten skriven i två färger. Detta är för att den turkosa färgen är den förklarande

Läs mer

Stadgar för Mälarscouterna

Stadgar för Mälarscouterna Stadgar för Mälarscouterna 1 Allmänt Scoutkåren Mälarscouterna är en partipolitisk och religiöst obunden sammanslutning av enskilda personer och har till uppgift att i bedriva scoutverksamhet. Mälarscouterna

Läs mer

Protokoll. Fört vid årsmöte med Södra Näs & Nygårds Vägförening 2014-07-06 kl. 14.00 Plats: Ankarskolan, Träslövsläge

Protokoll. Fört vid årsmöte med Södra Näs & Nygårds Vägförening 2014-07-06 kl. 14.00 Plats: Ankarskolan, Träslövsläge Protokoll Fört vid årsmöte med Södra Näs & Nygårds Vägförening 2014-07-06 kl. 14.00 Plats: Ankarskolan, Träslövsläge $1 Ordförande Lars Nilson öppnade mötet och hälsade alla välkomna. Kallelse till årsmötet

Läs mer

Stadgar Union to Union

Stadgar Union to Union Stadgar Union to Union Antagna av föreningsstämman 2015-05-07 Union to Union är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening. Union to Union har sitt säte i Stockholm. Medlemmar i föreningen

Läs mer

Lätt och roligt att bilda en förening

Lätt och roligt att bilda en förening Lätt och roligt att bilda en förening Instruktioner till dig som vill starta en förening Vid frågor kontakta på 0155-24 89 01, eller e-post 2 Uppstart av en förening Bjud in de som är intresserade Besluta

Läs mer

Antagna vid konstituerande stämma den 17 juni 2004, stadgeändring i punkt 5 och 20 vid stämman den 11 februari 2008.

Antagna vid konstituerande stämma den 17 juni 2004, stadgeändring i punkt 5 och 20 vid stämman den 11 februari 2008. Stadgar Antagna vid konstituerande stämma den 17 juni 2004, stadgeändring i punkt 5 och 20 vid stämman den 11 februari 2008. 1 Firma Föreningens firma är Nätverket för Elektroniska Affärer, förkortat NEA.

Läs mer

Södra Näs och Nygårds Vägförening ÅRSMÖTE 2011 VERKSAMHETSÅRET 2010-05-01 2011-04-30

Södra Näs och Nygårds Vägförening ÅRSMÖTE 2011 VERKSAMHETSÅRET 2010-05-01 2011-04-30 Södra Näs och Nygårds Vägförening ÅRSMÖTE 2011 VERKSAMHETSÅRET 2010-05-01 2011-04-30 Söndagen den 3 juli 2011 kl 14.00 (registrering från 13.15) Ankarskolans matsal, Träslövsläge Södra Näs och Nygårds

Läs mer

Kommunernas infrastrukturinvesteringar

Kommunernas infrastrukturinvesteringar Kommunernas infrastrukturinvesteringar Rapport från Svevia, februari 2011 Om undersökningen Svevia har låtit genomföra en undersökning bland Sveriges kommuner om deras infrastruktursatsningar det kommande

Läs mer

Stadgar för Forum Östersjön allmännyttig ideell förening antagna 2010-06-28.

Stadgar för Forum Östersjön allmännyttig ideell förening antagna 2010-06-28. Sid 1 Stadgar för Forum Östersjön allmännyttig ideell förening antagna 2010-06-28. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Forum Östersjön - allmännyttig ideell förening. 2 Föreningens ändamål Föreningens

Läs mer

Juridik för vattenråd

Juridik för vattenråd Juridik för vattenråd Vattenråd lokal samverkan med olika förutsättningar Vattenråden i Västerhavets vattendistrikt har bildats genom olika initiativ, vilket till viss del påverkar hur de är organiserade.

Läs mer

Protokoll årsmöte 2011-08-13 Stare samfällighetsförening

Protokoll årsmöte 2011-08-13 Stare samfällighetsförening Protokoll årsmöte 2011-08-13 Stare samfällighetsförening 1. Val av ordförande för stämman Till ordförande på mötet valdes Thomas Carlsson. 2. Val av sekreterare för stämman Till sekreterare valdes Pelle

Läs mer

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse.

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse. Bilda förening Barn, ungdom eller vuxen, det finns föreningar för alla grupper. Kanske tillhör du en grupp som skulle vinna på att bilda en förening kring ert intresse. Som en ideell förening finns det

Läs mer

KURSKATALOG 2014-2015 HSB NORRA STOR-STOCKHOLM

KURSKATALOG 2014-2015 HSB NORRA STOR-STOCKHOLM KURSKATALOG 2014-2015 HSB NORRA STOR-STOCKHOLM Sida 2 KUNSKAP MOTIVATION EKONOMI INSPIRATION STYRKA KOMPETENS GLÄDJE TRYGGHET UTBYTE WEBB UTVECKLING FÖRVALTNING KALENDARIUM 2014 DATUM KURS TID SIDAN SEPTEMBER

Läs mer

Aktuell avfallspolitik

Aktuell avfallspolitik Aktuell avfallspolitik Skellefteå 26/2 Åke Gustafsson Trafikverket vad gör vi? Allmänna vägar - vad är vad? Drift och Underhåll en ständig process Att arbeta på väg en riskfylld sysselsättning 2 2014-03-11

Läs mer

Stadgar. för Kullaledens vänner förening

Stadgar. för Kullaledens vänner förening Stadgar för Kullaledens vänner förening Föreningen bildad Den 11 november 2014 1 Föreningens syfte och mål Kullaledens Vänner är en ideell, oberoende förening som har till ändamål att värna om Kullaledens

Läs mer

Härmed kallas till ordinarie föreningsstämma måndagen den 26 april 2010 klockan 19.00 i Önneredsskolans samlingslokal.

Härmed kallas till ordinarie föreningsstämma måndagen den 26 april 2010 klockan 19.00 i Önneredsskolans samlingslokal. KUTANS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING KALLELSE Härmed kallas till ordinarie föreningsstämma måndagen den 26 april 2010 klockan 19.00 i Önneredsskolans samlingslokal. Dagordning 1. Stämmans öppnande 2. Val av ordförande

Läs mer

Protokoll årsmöte Sollentuna sportdykarklubb

Protokoll årsmöte Sollentuna sportdykarklubb Tid: 2014-11-24 19.00 20.00 Plats: Klubblokalen, Sollentuna Närvarande: Se separat lista (25 st) 1) Mötet öppnas Anders förklarade mötet öppnat 2) Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt Kallelse skickades

Läs mer

Stadgar för Herbert Felixinstitutet Ideell förening

Stadgar för Herbert Felixinstitutet Ideell förening Stadgar för Herbert Felixinstitutet Ideell förening Stadgar Vid en konstituerande stämma i Eslöv fredagen den i november 2007 har följande stadgar antagits: 1. Ändamål. 1.1 Föreningen skall verka för att

Läs mer

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Malmö mot Diskriminering Stadgar för Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Antagna vid årsmöte 2010-09-22 STADGAR Malmö mot Diskriminering Malmö

Läs mer

Stadgar för Engelbrekt Scoutkår

Stadgar för Engelbrekt Scoutkår Stadgar för Engelbrekt Scoutkår Scouterna Stadgar för Engelbrekt scoutkår, organisationsnummer 875001-8676 Antagna av kårstämman den 2012-03-01 med tillägg vid stämma 2013-03-07 1 Allmänt Engelbrekt scoutkår

Läs mer

Stadgar för Riksföreningen för klinisk cytologi

Stadgar för Riksföreningen för klinisk cytologi Riksföreningen för klinisk cytologi Sid; 1(5) Stadgar för Riksföreningen för klinisk cytologi antagna vid årsmötet den 7 april 1981 och ändrade vid årsmötet 1988, 1990, 1996, 1998, 2000, 2002, 2003, 2005

Läs mer

Föreningens namn är Kreditförsäkringsföreningen (förkortat KFF) med säte i Stockholm, (på engelska: the Swedish Credit Insurance Association).

Föreningens namn är Kreditförsäkringsföreningen (förkortat KFF) med säte i Stockholm, (på engelska: the Swedish Credit Insurance Association). STADGAR Dessa stadgar har antagits vid Föreningsstämma 23:e mars 2015 och är en uppdatering av ursprungliga Stadgar antagna på Ordinarie Föreningsstämma från 26:e juni 2013 samt uppdateringar vid extra

Läs mer

Riksbyggens brf. PROTOKOLL Årsmöte Verksamhetsåret 10/11 Umeåhus Nr 7 23 Nov. 2011

Riksbyggens brf. PROTOKOLL Årsmöte Verksamhetsåret 10/11 Umeåhus Nr 7 23 Nov. 2011 Slag av sammanträde: Ordinarie föreningsstämma Tid: 19.00 22.00 Plats: Föreningslokalen, Mariehemsvägen 13E Närvarande: Enligt bifogad närvarolista a) Stämmans öppnande Dennis Larsson förklarade ordinarie

Läs mer

SEKO:s undersökning bland riksdagsledamöter gällande förbättring av arbetsmiljön vid vägarbeten. En undersökning genomförd juni 2011

SEKO:s undersökning bland riksdagsledamöter gällande förbättring av arbetsmiljön vid vägarbeten. En undersökning genomförd juni 2011 SEKO:s undersökning bland riksdagsledamöter gällande förbättring av arbetsmiljön vid vägarbeten En undersökning genomförd juni 2011 Om Exquiro bildades 1998. Vi erbjuder ett brett spektrum av statistiska

Läs mer

- Syskon till barn som har plats i föreningens daghem har förtur till plats i daghemmet, såvida inte ramavtal med Nacka kommun säger annat.

- Syskon till barn som har plats i föreningens daghem har förtur till plats i daghemmet, såvida inte ramavtal med Nacka kommun säger annat. STADGAR för FÖRÄLDRAKOOPERATIVET BARKBÅTEN (Senaste ändringar antagna vid ordinarie föreningsstämma 2009-04-16) 1 Firma Föreningens firma är Föräldrakooperativet Barkbåten. 2 Ändamål Föreningen har till

Läs mer

LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND

LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND Antagna på LRF Örebros regionstämma 20 mars 2014 Godkända av riksförbundsstyrelsen 23 april 2014 Stadgar för LRF Örebro Namn, geografisk omfattning, ändamål, organ och medlemskap

Läs mer

Protokoll vid föreningsstämma med Svinsjögårds samfällighetsförening 2012-09-29 på Laxnegården.

Protokoll vid föreningsstämma med Svinsjögårds samfällighetsförening 2012-09-29 på Laxnegården. Protokoll vid föreningsstämma med Svinsjögårds samfällighetsförening 2012-09-29 på Laxnegården. 1. Stämman öppnas. Ordförande Sune Andersson hälsar medlemmarna välkomna varefter han förklarar mötet öppnat.

Läs mer

Modell. för. stadgar. för. Lokal uppfinnarförening. Fastställda 991020

Modell. för. stadgar. för. Lokal uppfinnarförening. Fastställda 991020 Modell för stadgar för Lokal uppfinnarförening Fastställda 991020 Tfn 08-545 16470 SANDELSGATAN 21 Bankgiro 714-9230 Fax 08-545 16471 11534 STOCKHOLM Plusgiro 57537-3 suf@uppfinnare.se www.uppfinnare.se

Läs mer

Stadgar antagna på årsmötet 17 maj 2013 Riksföreningen för Operationssjukvård

Stadgar antagna på årsmötet 17 maj 2013 Riksföreningen för Operationssjukvård Stadgar antagna på årsmötet 17 maj 2013 Riksföreningen för Operationssjukvård rfop@rfop.se 1 STADGAR FÖR RIKSFÖRENINGEN FÖR OPERATIONSSJUKVÅRD 1. ÄNDAMÅL Mom. 1 Syfte Riksföreningen för operationssjukvård

Läs mer

Stadgar för den ideella föreningen Rådet för främjande av kommunala analyser

Stadgar för den ideella föreningen Rådet för främjande av kommunala analyser Stadgar för den ideella föreningen Rådet för främjande av kommunala analyser Reviderade 2011-04-26 ÄNDAMÅL 1 Rådet för främjande av kommunala analyser (RKA) är en ideell förening. Föreningen ska tillhandahålla

Läs mer

En information om hur det går till att bilda en förening.

En information om hur det går till att bilda en förening. Bilda förening En information om hur det går till att bilda en förening. Att bilda en förening I Sverige finns det ingen lag som kräver att ideella föreningar ska registreras eller godkännas. Det innebär

Läs mer

Stadgar för Riksförbundet Veterinär Omtanke Om Våldsutsatta, VOOV

Stadgar för Riksförbundet Veterinär Omtanke Om Våldsutsatta, VOOV Stadgar för Riksförbundet Veterinär Omtanke Om Våldsutsatta, VOOV Antagna av riksförbundets årsmöte 2015-05- 10 VOOV, Veterinär Omtanke Om Våldsutsatta är en ideell partipolitiskt och religiöst obunden

Läs mer

Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid

Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse(interimsstyrelse) som kan bestå av tre personer

Läs mer

Efter stämman serveras kaffe med dopp

Efter stämman serveras kaffe med dopp Kallelse till årsstämma för Långvikens vägsamfällighet 2013 Lördagen den 13 juli klockan 10.00 OBS NY LOKAL: Föreningshuset vid Almviks brygga Observera även att en motion har inkommit och skall behandlas

Läs mer

Hasselnötens Samfällighetsförening

Hasselnötens Samfällighetsförening Hasselnötens Samfällighetsförening Föreningsstämma 090505 Närvarande: Linda Nyström (94:56) Thomas Persson (94:73) Monica Lännbjer (94:48) Leif Tell (94:48) Håkan Persson (94:62) Margit Piotrowski (94:85)

Läs mer

Hembygdsgillet i Karlstad Stadgar

Hembygdsgillet i Karlstad Stadgar ÄNDAMÅL 1 Hembygdsgillet i Karlstad, Gillet, är en ideell förening vars ändamål och syfte är att med folklig tradition som grund verka för ett sunt nöjesliv i förening med god arbetsvilja. Gillets verksamhet

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

ÅRSREDOVISNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Sida 1 ÅRSREDOVISNING Styrelsen för Mollösunds Samfällighetsförening får härmed avgiva redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2007 05 01-2008 04 30, föreningens 2:a verksamhetsår.

Läs mer

Kallelse till Föreningsstämma

Kallelse till Föreningsstämma Kallelse till Föreningsstämma Hyllinge Nordöstra Samfällighetsförening Tid: 11:e mars 2015 kl. 19.00 Plats: Hyllinge Skola, matsalen, Hyllinge Bilagor Verksamhetsberättelse 2014 Årsredovisning 2014 Revisionsberättelse

Läs mer

Exempelstadga för scoutkår

Exempelstadga för scoutkår Exempelstadga för scoutkår Stadgar för scoutkåren, organisationsnummer [xxxxxx-xxxx] Antagna av kårstämman den [ÅÅÅÅ-MM-DD] 1 Allmänt Scoutkåren [Namn] är en sammanslutning av enskilda personer och har

Läs mer

Svensk Miljöbas stadgar (3:2014)

Svensk Miljöbas stadgar (3:2014) Svensk Miljöbas stadgar (3:2014) Antagna 2014-03-20 Innehåll Stadgar för föreningen Svensk Miljöbas... 4 1 Namn och organisationsform... 4 2 Syfte... 4 3 Medlemskap... 4 4 Utträde... 4 5 Uteslutning...

Läs mer

Stadgar för Kallhälls scoutkår

Stadgar för Kallhälls scoutkår Sid 1(7) Stadgar för Kallhälls scoutkår Organisationsnummer: 813200-5128 Antagna av kårstämman den 2014-10-05 1 Allmänt Scoutkåren är en sammanslutning av enskilda personer och har till uppgift att bedriva

Läs mer

VI BILDAR EN FÖRENING En information om hur det går till att bilda en förening

VI BILDAR EN FÖRENING En information om hur det går till att bilda en förening STOCKHOLMS IDROTTSFÖRVALTNING STABEN FÖR IDROTT OCH FOLKHÄLSA VI BILDAR EN FÖRENING VI BILDAR EN FÖRENING En information om hur det går till att bilda en förening Varför ska vi gå samman i en förening?

Läs mer

FÖRENINGEN AUKTORISERADE TRANSLATORER FEDERATION OF AUTHORISED TRANSLATORS IN SWEDEN

FÖRENINGEN AUKTORISERADE TRANSLATORER FEDERATION OF AUTHORISED TRANSLATORS IN SWEDEN FÖRENINGEN AUKTORISERADE TRANSLATORER FEDERATION OF AUTHORISED TRANSLATORS IN SWEDEN STADGAR antagna den 2 juni 1932, senast reviderade den 28 mars 2015 (Bilaga: Bolagsordning för Eurofat AB) Föreningen

Läs mer

Stadgar för S:t Örjans Scoutkår, Borås

Stadgar för S:t Örjans Scoutkår, Borås Stadgar för S:t Örjans Scoutkår, Borås Örjanshus 12-09-24 1 Allmänt S:t Örjans Scoutkår är en sammanslutning av enskilda personer och har till uppgift att i bedriva scoutverksamhet. Scoutverksamheten bedrivs

Läs mer

STADGAR för LEADER Söderslätt ideell förening, Skåne län

STADGAR för LEADER Söderslätt ideell förening, Skåne län STADGAR för LEADER Söderslätt ideell förening, Skåne län. Sats Namn Kommentar 1 Föreningens Leader Söderslätt ideell förening firma 2 Ändamål Föreningens ändamål är att inom Leader Söderslätt, som omfattar

Läs mer

Stadgar för Leader Linné

Stadgar för Leader Linné Stadgar för Leader Linné 1 Föreningens namn Leader Linné ideell förening 2 Föreningens säte Styrelsen har sitt säte i Alvesta, med Alvesta, Ljungby, Markaryd, Värnamo, Växjö och Älmhults kommuner som verksamhetsområde,

Läs mer

Protokoll från Årsmöte 2007

Protokoll från Årsmöte 2007 Protokoll från Årsmöte 2007 Mötesdata Tid: Onsdagen den 13 juni 2007 kl. 19:00 Plats: Skidgården Hackefors 1 Mötet öppnas Vice ordförande Torgny Andersson förklarade mötet öppnat och hälsade de 35 närvarande

Läs mer

Södra Näs och Nygårds Vägförening ÅRSMÖTE 2015 VERKSAMHETSÅRET 2014-05-01 2015-04-30

Södra Näs och Nygårds Vägförening ÅRSMÖTE 2015 VERKSAMHETSÅRET 2014-05-01 2015-04-30 Södra Näs och Nygårds Vägförening ÅRSMÖTE 2015 VERKSAMHETSÅRET 2014-05-01 2015-04-30 Söndagen den 5 juli 2015 kl 16.00 (registrering från 15.30) Ankarskolans matsal, Träslövsläge Södra Näs och Nygårds

Läs mer

nummer 1»2013«årgång 34

nummer 1»2013«årgång 34 nummer 1»2013«årgång 34 =====================Ledare======================== God fortsättning på det nya året! Jag hoppas att ni alla har haft en skön ledighet under helgerna som varit. Årets första ON

Läs mer

Sibble vägförening, ordinarie styrelsemöte 140226. 1. Mötet öppnas kl. 19:00 av Lars Nygren

Sibble vägförening, ordinarie styrelsemöte 140226. 1. Mötet öppnas kl. 19:00 av Lars Nygren Sibble vägförening, ordinarie styrelsemöte 140226 Plats: Annelötsvägen 63, Kl 19:00 Närvarande: Lars Nygren Susanne Unnerfalk Leif Dahlstedt Maria Ahnelöv 1. Mötet öppnas kl. 19:00 av Lars Nygren 2. Tidigare

Läs mer