MED ELLER UTAN FILTER? KK-STIFTELSENS SKRIFTSERIE STIG ROLAND RASK

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "MED ELLER UTAN FILTER? KK-STIFTELSENS SKRIFTSERIE STIG ROLAND RASK"

Transkript

1 KK-STIFTELSENS SKRIFTSERIE MED ELLER UTAN FILTER? PERSONLIGA FUNDERINGAR KRING ETIKEN, PEDAGOGIKEN, KÄLLKRITIKEN OCH VUXENROLLEN NÄR INTERNET KOMMER TILL SKOLAN STIG ROLAND RASK 5

2 Stiftelsen för Kunskaps- och Kompetensutveckling arbetar för att stärka Sveriges internationella konkurrenskraft och öka sysselsättningen i landet genom att: stödja kunskaps- och kompetensutbyte mellan universitet, högskolor, forskningsinstitut och det svenska näringslivet finansiera forskning vid mindre och medelstora högskolor samt nya universitet främja användandet av IT KK-stiftelsen bildades 1994 av medel från löntagarfonderna. Det ursprungliga stiftarkapitalet, 3,6 miljarder kronor, har placerats i första hand i aktier i svenska företag. Vid ingången till år 2000 hade kapitalet vuxit till 7,3 miljarder varav cirka hälften reserverats i avtal som sträcker sig flera år framåt i tiden. ORDFÖRRÅDET I FALUN, REDAKTÖR: AGNETA BARLE. TEXT: STIG ROLAND RASK. GRAFISK FORM: OLA HÖGLUND. REPRO OCH TRYCK: REDNERS. ISSN

3 INNEHÅLL 5 FÖRORD 6 ETIK I TEORI OCH PRAKTIK 8 ETIK OCH/ELLER MORAL 8 SKOLANS ETISKA ANSVAR 10 VÄRDEGRUNDER OCH GRUNDVÄRDEN 11 ATT GESTALTA OCH FÖRMEDLA 12 DEN FJÄRDE BASFÄRDIGHETEN 12 DEN TREDJE REVOLUTIONEN 13 FÖRÄNDRINGAR, FÖRBÄTTRINGAR OCH FÖRSÄMRINGAR 15 DE ÅTTA S:EN 16 IT-GENERATIONEN 17 EXEMPLET ESTONIA 18 INTERNET - EN ETISK UTMANING 18 DET BRISTFÄLLIGA STAKETET 19 DE TRE NIVÅERNA 20 ISOLERING ELLER VACCINERING 21 VATTNETS BETYDELSE FÖR SIMUNDERVISNINGEN 22 TUNNELSEENDETS PROBLEMATIK 22 MITT MÖTE MED KU KLUX KLAN 24 PROBLEM OCH MÖJLIGHETER 24 MAKTEN ÖVER SKOLANS DATORER 25 VAD ÄR RÄTT OCH FEL 26 DEN IVRIGE PACIFISTEN-METODEN 27 ATT ANAMMA ELLER INTE ANAMMA 27 TJEJER OCH TEKNIK 30 NÄTET SOM KÄLLA OCH TEXT 30 DEN TRADITIONELLA KÄLLKRITIKEN 31 FYSISK EXISTENS 31 TILLBAKA TILL KÄLLAN 32 DEN SVÅRFÅNGADE KARAKTÄREN 32 INGEN ABSOLUT SANNING 33 FRÅN KÄLLKRITIK TILL TEXTKRITIK 34 EN KVÄLL MED TV4 34 MÖJLIGHET TILL MANIPULATION 35 KONKRETA TIPS 36 DEN INTUITIVA MEDVETENHETEN 36 NÄTETS PEDAGOGISKA INSATS 38 VUXENVÄRLDENS ANSVAR 39 SEPARATION OCH RELATION 39 UNGDOMSVÄRLDEN OCH UNGDOMSVÄRDEN 39 VÅGA VARA VÄGVISARE 40 ATT BARA VARA VUXEN 40 DEN SKÖRA HUMANISMEN 41 DE NÖDVÄNDIGA GRUSKORNEN 42 DEMOKRATIBEGREPPET 43EPILOG

4

5 MED ELLER UTAN FILTER? 5 Frågan är inte vilka tekniska filter vi kan installera i datorerna, utan vilka etiska filter vi kan installera i eleverna". Så uttrycker Stig Roland Rask, lärare och i tre år projektledare för "Etik och Internet" vid Fredriksdalskolan i Lidköping, sina funderingar kring etik och källkritik med anledning av att Internet kommit till skolan. För fem år sedan menade några att Internet var en fluga som snart skulle surrat färdigt. Idag vet vi bättre! Var tredje svensk använder Internet varje dag och bland ungdomar är siffran ännu högre. Med ökad Internetanvändning har tillgängligheten till information ökat dramatiskt. Satanisterna trängs om utrymmet med Vatikanen. Drogliberaler och drogmotståndare kämpar om uppmärksamheten liksom rasister och antirasister. Listan kan göras lång. Hur ger vi barn och ungdomar förutsättningar för att kritiskt värdera information, hur skapar vi respekt och förståelse för demokratiska värden, när dessa ständigt utmanas? I detta mödosamma arbete har skolan en av huvudrollerna. Sedan 1997 har KK-stiftelsen givit stöd till fem projekt som ägnat sig specifikt åt detta ämne, men naturligtvis har frågeställningen varit aktuell i de flesta av våra totalt 100 projekt. På Fredriksdalskolan i Lidköping har Stig Roland Rask och hans kollegor under tre år dagligen konfronterats med frågor som utmanar lärarrollen. Sedan augusti 1999 är Stig Roland Rask ansvarig för området Etik och källkritik på KK-stiftelsen. Denna skrift är en sammanställning av hans erfarenheter och funderingar som de formats under tre intensiva år i en ständig dialog med lärare och elever. Genom att ge ut denna skrift, med en engagerad lärares och projektledares personliga idéer och reflektioner, hoppas vi på KK-stiftelsen kunna bidra till att vidmakthålla och intensifiera ett av skolans viktigaste samtal. Hans Gennerud

6 6 ETIK I TEORI Vad står jag för? Vilket samhälle vill jag ha? Vilka värden är jag beredd att värna om och försvara? Kan man säga att Internet i positiv mening stimulerat skolans etiska debatt? Ny teknik har en förmåga att utmana vår etik och ställer oss inför svåra etiska frågor. Internet utgör inget undantag från denna regel. Förhållanden blir synliggjorda. Skeenden illustreras. Verkligheten blir tydlig och tvingar oss till reflektion. Kräver den nya tiden en ny etik? Knappast. Den gamla duger förmodligen ett tag till. Det som krävs är nya appliceringar och tillämpningar. Frågan om vår värdegrund ställs på sin spets. Humanismen måste än en gång formuleras. Demokratiska värden måste försvaras. Om den nya teknologin med sitt fria informationsflöde provocerar oss till att ta detta ansvar på förnyat allvar, har den gjort en god insats även ur ett etiskt perspektiv.

7 OCH PRAKTIK 7

8 8 ETIK OCH/ELLER MORAL? Etik är ett svårt ord. Vi lägger alla in olika betydelser i det. Ofta får det vara synonymt med ordet moral. Det gör det hela ännu svårare. Det finns flera goda skäl till att vara noga med att separera dessa ord en aning från varandra och betona den betydelseskillnad som faktiskt finns. Etik är de tankar, idéer och åsikter vi har i frågor om rätt och fel. Den rör sig på ett yttre socialt plan. Om etik kan man diskutera, reflektera och utbyta tankar. Moral däremot är det liv vi lever. Våra mer eller mindre lyckade försök till praktisk tilllämpning av våra etiska åsikter. Livet som det är med sina fel, brister och misslyckanden. Här uppstår ett språkligt problem. Ordet dubbelmoral blir omöjligt. Jag kan inte leva två liv, alltså kan jag inte ha flera moraler. Däremot har vi alla en gemensam upplevelse av att det finns en skillnad mellan det liv vi lever och det liv vi innerst inne anser att vi borde leva. Detta kallas ibland för dubbelmoral, men är inget annat än den naturliga skillnaden mellan vår moral och vår etik. Erfarenheten av att riva sin egen etiska ribba är något vi alla delar. Vi har mycket att vinna på att hålla isär de båda begreppen. Att låta moralen vara våra handlingar och låta etiken vara våra reflektioner kring desamma. Att låta etiken vara moralens teori och moralen våra försök till praktisk tilllämpning. Det finns ju ändå ganska tydliga skillnader mellan våra insikter och våra insatser. Vad vinner man på att skilja begreppen åt? Jo, den etiska debatten får då chansen att landa på ett mer allmänt samhälleligt plan som är möjligt att diskutera. Blandar man in moralen blir det hela mycket mera privat och därmed mycket mera smärtsamt. Hårddrar man det en aning är det faktiskt våra misslyckanden som skiljer vår moral från vår etik. Vem vill prata om rivna ribbor? Våra moraliska lyckanden och misslyckanden mår säkert bäst av att få stanna i det privata, men det är viktigt och nödvändigt att vi vågar lyfta fram debatten om vår tids samhällsetik. Vilka värden vill vi värna och försvara? Vilket samhälle vill vi bygga? Tekniska nyvinningar och samhällsutvecklingen i stort gör detta samtal allt viktigare. Vi kan ta gentekniken som exempel lika väl som Internet. In i vår trygga värld kommer nya kunskaper och ställer ett antal etiska frågor på sin spets. Vi tvingas till nya ställningstaganden och gränsdragningar. Vi tvingas att på nytt formulera vad vi tror på. Det är därför samtalet är viktigare än någonsin. Det är därför diskussionen absolut inte får tystna. SKOLANS ETISKA ANSVAR Skolans styrdokument är tydliga när det gäller skolans etiska ansvar. I en mening skall skolan naturligtvis vara objektiv. Man skall kunna skicka sina barn till skolan i trygg förvissning om att de inte utsätts för otillbörlig påverkan av t ex politisk och religiös art. Därmed inte sagt att skolan skall undvika olika former av livsåskådnings- och värderingsfrågor. Allsidighet och saklighet är dock det som gäller. Läraren skall se till att olika åsikter får komma fram och att olika yttringar balanseras. Eleverna skall lära sig att debattera och argumentera, likaväl som de skall lära sig att respektera åsikter från andra. Läraren skall uppträda som en objektiv samtalsledare som ser till att alla får komma till tals och att olika åsikter får utrymme. Ur detta samtal skall eleverna förhoppningsvis utveckla ett eget personligt förhållningssätt till olika typer av etiska frågeställningar.

9 VILKA VÄRDEN VILL VI VÄRNA OM OCH FÖRSVARA? VILKET SAMHÄLLE VILL VI BYGGA?

10 10 Till mångas förvåning är det dock inte detta perspektiv som poängteras starkast i den senaste läroplanen. Här talas det mycket mer om lärarens ansvar som subjektiv vägvisare. Det finns värden i vårt demokratibygge som är så fundamentala att de inte kan reduceras till allmänna debattfrågor. Vi kan inte alltid acceptera att en åsikt är lika god som en annan. Tanken på alla människors lika värde är det kanske allra tydligaste exemplet. Här skall läraren vara tydlig i sin guidning in i de demokratiska värderingar som är vårt samhälles grundval. Hur bra är den svenska skolan på det här? Variationen är förmodligen ganska stor. Vad gäller etiska frågor i allmänhet tror jag att lärare generellt känner sig mer hemma på teoretisk faktaförmedling än på att behöva ge sig in på något så osäkert som värderingar. När det gäller vägvisandet har det kanske många gånger varit enklare att gömma sig bakom något mer eller mindre inbillat objektivitetskrav, än att rakryggat stå upp och peka ut en riktning. VÄRDEGRUNDER OCH GRUNDVÄRDEN Läroplanen säger att skolan skall bygga på den etik (bestämd form singularis) "som förvaltats av kristen tradition och västerländsk humanism". Det handlar alltså inte om två "etiker" utan om en och samma. Innehållsmässigt finns det ingen skillnad däremot anger man att det finns olika inspirationskällor för (och förvaltare av) denna etik. Det fantastiska med vårt demokratibygge och den människosyn som skall råda och förmedlas i dess skola, är att man kan komma fram till den utifrån ett otal olika inspirationsgrunder religiösa, filosofiska, politiska, humanistiska... eller vanligt sunt förnuft! Olika värdegrunder har lett fram till samma grundvärden! Visst finns det stora skillnader mellan kristen tradition och västerländsk humanism om man tittar på hela innehållet i dessa lärosystem. Men om man enbart ser till innehållet i den etik som dessa filosofiska system representerar hittar man inga skillnader. Läroplanens fem exempel beskriver människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet med de svaga och utsatta etiska värderingar som båda dessa värdesystem formulerat och som vi alla kan omfatta utan att för den skull varken behöva kalla oss kristna eller västerlänningar. Det var just i förberedelsearbetet inför LpO 94 som denna stora och tämligen unika genomgång gjordes av vad som är våra grundvärden och vilka olika ursprung de har. Upptäckten att kristen etik och västerländsk humanism till sitt innehåll sammanfaller, har på ett avgörande sätt underlättat (och förmodligen t o m utgjort en förutsättning för) att vi kan använda begreppet "gemensamma värden" i våra styrdokument och skoldebatter. Denna grundläggande samsyn måste vi vara rädda om. När vi kommer till tolkningar och praktiska tillämpningar lär det likväl finnas olika åsikter så det räcker. Vad har då detta resonemang med IT i skolan att göra? Förmodligen väldigt mycket. Istället för att vilset famla runt i vårt sökande efter den nya ITetiken, är det naturligtvis till dessa grundläggande värden vi skall vända oss. Etiska problem som dyker upp i t ex Internetanvändningens spår skall betraktas, belysas och bedömas i förhållande till dessa grundvärden. Hur relaterar vi ett kränkande mejl till idén om individens integritet?

11 Hur förhåller sig en porrsida till tanken om jämställdhet? 11 Hur ser vi på en våldsförhärligande hemsida i relation till människolivets okränkbarhet? Svårare än så är det förmodligen inte. Eller rättare sagt så oerhört svårt är det. ATT GESTALTA OCH FÖRMEDLA Läroplanen innehåller många stora och vackra ord. Ibland låter de nästan som poesi. Somliga kan ibland uttrycka sig lite nedlåtande om detta faktum. Men läroplanens poetiska delar är faktiskt inte bara de vackraste. De är också de viktigaste. En av de vackraste meningarna är att skolan skall fostra till "rättskänsla, generositet, tolerans och ansvarstagande". En annan vacker formulering är att skolan skall "gestalta och förmedla" dessa värden. Att dessa värden skall förmedlas är formulerat som ett uppdrag för skolan. Dock sägs ingenting om de pedagogiska metoderna. Frågan om hur man bär sig åt återstår att besvara. Som jag ser det är det fyra faktorer som måste till för att rättskänsla, generositet, tolerans och ansvarstagande skall kunna förmedlas. Nämligen rättskänsla, generositet, tolerans och ansvarstagande. Det är här som det andra vackra ordet kommer in. Att gestalta. Orden skall gestaltas. Några andra förmedlingsmöjligheter finns inte. Genom gestaltning sker förmedling. Någon har sagt att etiska värderingar inte kan läras ut de kan bara läras in. Förmodligen gäller det alla andra kunskaper också. <

12 12 Internet har revolutionerat vårt informationsutbyte. Gamla sanningar har upphört att gälla och nya har formulerats. Eftersom så mycket information numera finns tillgänglig, har behovet av traditionell informationsförmedling minskat. Detta påverkar naturligtvis även nästa led, när information skall förädlas och omvandlas till kunskap. De elever som skall klara sig på 2000-talet måste kunna söka och samla, sålla och sovra, sortera och strukturera, systematisera och sammanställa information på ett sådant sätt att den utvecklas till denna kunskap. Här ingår förmågan till värdering och kritisk analys som en mycket viktig förutsättning. Att hjälpa eleverna att utveckla denna "fjärde basfärdighet" är en stor och spännande utmaning för den svenska lärarkåren. DEN FJÄRDE B DEN TREDJE REVOLUTIONEN Någon har sagt att mänskligheten har upplevt tre stora informationsteknologiska revolutioner som har varit textbaserade skriftspråket, boktryckarkonsten och Internet. Naturligtvis har vi också upplevt andra informationsrevolutioner som t ex radion, telefonen och TV:n, men dessa har i första hand baserats på ljud och bild. Det första kända skriftspråket utvecklades av sumererna i "landet mellan floderna" för lite mer än 5000 år sedan. Deras kilskrift innebar att de fick möjlighet att lagra kunskap utanför det mänskliga medvetandet. Kompetens behövde inte gå förlorad bara för att en kunnig människa dog. Skriftspråket betydde att man fick möjlighet att bevara och addera olika generationers färdigheter till varandra. Det är inte för inte som man kan konstatera att den mänskliga utvecklingens "takeoff" ligger i anslutning till denna upptäckt. När Gutenberg och hans medhjälpare för c:a 500 år sedan utvecklade boktryckarkonsten innebar detta i sin tur att möjligheten att sprida informationen fick en oerhörd skjuts framåt. Handskrivna böcker i all ära, men framställningskostnad och framställningstid gjorde dem till sällsynta och exklusiva produkter. När Internet blev allmän egendom i mitten av 90- talet blev det möjligt för oss att till en rimlig kostnad och måttlig kunskap göra vår lilla informationsbit tillgänglig för hela världen, samtidigt som vi själva kunde ta del av all den information som finns på nätet. Vi behöver inte längre ha egna tryckerier eller bokförlag bakom ryggen. Vårt informationsutbyte har accelererat i enorm omfattning. När skriftspråket uppfanns innebar det slutet för en hel yrkeskategori, nämligen berättarna. Det fanns i de flesta kulturer en form av muntlig tradition som var mycket långt driven. Säkerligen protesterade dessa berättare mot den nya tidens vindar som successivt skulle göra deras

13 13 SFÄRDIGHETEN memorerande överflödigt. Ekot av deras protester har dock för länge sedan klingat ut. Ingen av dem kunde ju skriva ner sina kritiska synpunkter. När boktryckarkonsten utvecklades innebar det att ett stort antal munkar fick uppsöka arbetsförmedlingen. Det manuella skrivandet, som hade varit deras speciella kompetens, efterfrågades inte längre. Ny teknik gjorde i ett ögonblick deras kunskap inaktuell. Deras långt drivna hantverksskicklighet hade spelat ut sin roll. IT-utvecklingen har haft liknande konsekvenser. Det bästa exemplet är förmodligen de engelska typograferna. När datorerna aviserade att de avsåg att göra typograferna utan arbete gick engelska typografförbundet i strejk. Här skulle man minsann solidariskt visa att man inte ställde upp på dylika nymodigheter. Idag har datorerna tagit över tidningsproduktionen. Det finns inga typografer kvar i England. Dock finns fackföreningen kvar. Den lär fortfarande vara i strejk! Om Internets betydelse kan jämföras med kilskriften och boktryckarkonsten är det naturligtvis ett dramatiskt skede vi just nu genomlever. Att som lärare, d v s informationsteknolog, få uppleva att det man dagligen sysslar med just nu genomgår sin största förändring sedan Gutenberg kan onekligen upplevas som en aning omtumlande. Inför allt detta nya finns det två förhållningssätt. Antingen ser man utvecklingen som ett hot eller som en möjlighet. Antingen lär man sig att använda den nya tekniken eller också går man i strejk. Historien visar oss vilken väg som har varit och förmodligen är mest framkomlig. Ser man inte det får man väl besöka något av det engelska typografförbundets strejkmöten. FÖRÄNDRINGAR, FÖRBÄTTRINGAR OCH FÖRSÄMRINGAR Förändring är ett värdeneutralt ord. Däremot kan förändringen leda till det positiva ordet förbättring eller till det negativa ordet försämring. När

14 14 man står inför ett förändringsbeslut måste man därför försöka tänka sig in i vart denna förändring leder. Bedömer man att den leder till förbättringar bör den få vårt stöd. Befarar man att den leder till försämringar är det vår demokratiska plikt att försöka stoppa förändringen. Folkomröstningen i EU-frågan är ett tydligt exempel. Svenska folket tvingades använda all sin fantasi för att försöka se in i framtiden och bedöma konsekvenserna av ett svenskt medlemskap i unionen. Plus- och minusargument lades i vågskålarna. Analyser begrundades och värderades. Ljusblå visioner ifrågasattes och skräckscenarier fick sina motbilder. Så småningom var vi redo att gå till valurnorna. De som trodde att medlemskapet skulle leda till förbättringar röstade ja. De som bedömde att det skulle leda till försämringar anslöt sig till nejsidan. Inom skolans värld fattas det en stor mängd beslut. På skola efter skola. På konferens efter konferens. I personalgrupp efter personalgrupp. Diskussionens vågor går höga. Lärare är debattglada och debattskickliga individer. Bekymrat lägger vi pannan i djupa veck och försöker bedöma kvaliteten på alla de argument som används. Framtidsscenarier målas upp. Förnyare ställs mot traditionalister. Utvecklare mot bevarare. Visionärerna mot de i vardagen förankrade. Utbildningsideologier ställs mot varandra. Idéer om framtidens skola konfronteras. Så småningom är man redo för beslut. Problemet är att mycket få av dessa beslutssituationer liknar EU-omröstningen. Tvärtom är det så att en stor del av dessa beslut är direkt onödiga. Rätten att besluta ligger helt enkelt inte på skolenhetens nivå. Man är inte ens ombedd att ha en åsikt. Uppgiften är att verkställa. Man sitter till exempel i ett stort antal personalrum och beslutar om huruvida man skall säga ja eller nej till samhällsutvecklingen. Man funderar över om man skall hänga med eller bromsa. Det man glömmer är att inte ens på central politisk nivå kan man göra så mycket åt den samhällsförändring som bl a den tekniska utvecklingen driver fram. Att sitta på en enskild skola och besluta i dessa frågor är slöseri med tid och kraft. Ännu mer tid använder man åt att diskutera hur den framtida skolan skall se ut. Man debatterar, begrundar, analyserar, diskuterar och grälar kring olika utvecklingsidéer och deras eventuella genomförande. De som bedömer att förändringarna skall innebära förbättringar röstar ja. De som befarar försämringar röstar nej. Problemet är att det man egentligen diskuterar är om man skall ansluta sig eller inte till de politiska beslut om skolan som riksdagen i blocköverskridande enighet antog redan Som om det vore en uppgift för varje skola. Som om den rätten låg på vars och ens privata nivå. Det är inte bara slöseri med tid och kraft. Det är dessutom en aning patetiskt.

15 DE ÅTTA S:EN Vi lever i en föränderlig tid. Mycket är annorlunda än det har varit. Om något fortfarande är sig likt kan man vara övertygad om att det är just detta som nu står på tur för förändringens vindar. Oavsett vilken samhällssektor man studerar ser man liknande tendenser. Känslan av uppbrott är påtaglig. Tiden är i rörelse och vi med den. Gamla sanningar upphör att gälla och nya formuleras. Att denna tidsanda sammanfaller med ett millennieskifte förstärker naturligtvis känslan av bokslut och nystart. Inom skolans värld är man van vid förändringskrav. Kanske t o m lite för van. Det finns lärare som utvecklat både resistens och immunitet mot nyordningar. Detta beror förmodligen på att många förändringsförsök har iscensatts av klåfingriga skolbyråkrater eller möjligen nyvalda skolpolitiker som haft behov av att profilera sig. Så är inte fallet den här gången. Nu står vi inför helt andra förnyelsekrav som i första hand ställs och formuleras av samhällsutvecklingen i sig. Samhällsförändringen går numera så fort att varken läroplaner, skolverk eller utbildningsdepartement hinner med att formulera om sig. Vad visste t ex LpO 94 om Internet? Med en traditionell undervisning kan våra elever bli mycket lämpade att leva i 1900-talets samhälle. Problemet är att dom inte tänker göra det. Våra elever har aviserat sin avsikt att leva och verka i ett helt annat millennium. Det innebär att inte ens om vi lyckas förmedla alla kunskaper vi har, så räcker det för deras framtida behov. De måste helt enkelt kunna mer, bättre och annat än vad vi kan. Detta innebär i sin tur att det är mycket viktigt att våra elever lär sig att söka och samla, sålla och sovra, sortera och strukturera, systematisera och sammanställa framtidens information på ett sådant sätt att den omvandlas till denna nödvändiga kunskap. Dessa åtta S är så viktiga att de måste börja betraktas som den fjärde basfärdigheten och därmed viktas lika med de tre traditionella läsa, skriva och räkna. Att ha lärt sig hur man lär sig är den kunskap som hjälper våra elever till anpassning i en föränderlig värd. En förmåga som gör dem rustade att möta den nya tidens förväntningar och som inte åldras i samma takt som mycket annat. Framtidens samhälle kallas omväxlande för informationssamhälle och kunskapssamhälle. Därav skall man inte dra slutsatsen att detta är två synonyma begrepp. Endast när informationen får bearbetas av det mänskliga medvetandet kan den omvandlas till kunskap. Skall sedan denna kunskap bli användbar i betydelsen att den hjälper mig att fatta kloka beslut, måste den i sin tur relateras och kopplas till hela min arsenal av sociala, emotionella och etiska referenser. Att bistå eleverna vid utvecklandet av denna mycket sublima förmåga, är utan tvekan en av läraryrkets allra svåraste, viktigaste och kanske roligaste utmaningar. Omsätter man denna slutsats till praktisk konsekvens, innebär det naturligtvis att de som har problem att tillägna sig de åtta S:ens färdigheter, måste få samma stöd som de som har problem med de tre andra baskompetenserna. Nya tankar måste tänkas. Nya prioriteringar måste göras. Bråttom är det dessutom. Tiden går numera så fort att när vi försöker att beskriva den så hamnar vi som regel i dåtid. 15

16 16 IT-GENERATIONEN I mitten av 90-talet hade jag en 11-åring som tillbringade mycket tid framför familjens dataskärm. NHL och andra CD-spel upptog hans intresse. Som föräldrar var vi något oroliga. Allt detta sittande vid skärmen kunde väl knappast vara nyttigt. Datorn med sin slutna struktur erbjöd naturligtvis fantastiska och lärorika upplevelser, men var ändå en isolerad värld. Risken fanns väl att grabben skulle bli fullständigt asocial. Fyra år senare har man en ny 11-åring som sitter vid samma skärm. Nu är det chattandet och e- postandet som upptar intresset. På ett mycket påtagligt sätt har datorn bytt karaktär från att ha varit en symbol för det slutna rummet till att bli hemmets dörr ut mot världen och verkligheten. Dess inåtvända låtsasvärld har ersatts av öppenhet, kommunikation och verklighet. En dator är något helt annat idag än vad den var Hur snabbt denna förändring har gått illustreras med stor och förmodligen oavsiktlig tydlighet av forskningsöversikten "Informationstekniken i skolan" som sammanställts på uppdrag av Skolverket. Efter en bra och ambitiös genomgång av ett stort antal forskningsrapporter kring hur IT förändrat skolan kommer man fram till följande slutsats: "Man kan tycka att många visioner som finns om skolan i informationssamhället tenderar att fokusera på skolans roll som organisatör av kunskapsinhämtande. Skolans betydelse för social och emotionell utveckling finns inte med givetvis för att det är synnerligen oklart om informationsteknologin har något som helst att erbjuda på dessa områden." För mig kändes denna slutsats tveksam. Jag kontrollerade utgivningsåret än en gång och fann att det verkligen var Dock skall ingen skugga falla över författaren som gjort ett utmärkt arbete. Problemet är att han har utgått från forskningsrapporter som har några år på nacken och därför baseras på en tidigare generation datorer och därmed på en föråldrad syn på dataanvändande. Rapporten har naturligtvis historiskt intresse, men som beskrivning av datorns roll, position och möjligheter i dagens skola och som underlag för debatt och slutsatser är den överspelad redan innan den kom ut. En dator som är sammankopplad med världen (d v s Internetansluten) är nämligen något helt annat än en dator som inte är det. Man kan inte utan vidare jämföra brödrostens möjligheter och användningsområden med jetplanets. I motsats till rapporten hävdar jag att den nya generationens datorer har en mycket stor potential just när man arbetar med den sociala och emotionella delen av elevernas personlighetsutveckling. När det gäller ren faktainhämtning är boken fortfarande svårslagen. Värdet av de olika slutna träningsprogram som dominerade dataanvändandet under det tidiga 90-talet kan säkert ifrågasättas. Medan boken och den förra generationens datorer är hänvisade till sin egen slutna värld av tecken och symboler, är den nya datorn öppen för intryck, åsikter, attityder, värderingar, slutsatser och kommunikation i en ständigt föränderlig och överväldigande omfattning. Här finns åsikter att stångas mot, värderingar att grubbla över, stimulerande subjektivitet och positiva provokationer, attityder att förfäras över och reagera mot. Här kan man vandra omkring på det etiska marknadstorget och försöka lära sig att sålla och sovra i det till synes oändliga utbudet, här finns möjlig-

17 heterna till samtal och kommunikation med andra kulturer och livsmönster. Kort sagt vill vi ta skolans mångfacetterade uppgift på allvar att inte bara vara kunskapsförmedlare, utan också ta ansvar för individens sociala mognad, etiska medvetenhet och emotionella utveckling då erbjuder oss den nya tekniken ett alldeles lysande verktyg. Som jag ser det är datorns användbarhet när det gäller dessa områden kraftigt underskattad och i många avseenden ännu oupptäckt. Kanske är det just inom dessa sektorer som den nya tekniken har sin största, outnyttjade utvecklingspotential. Kanske är det just i arbetet med värderingsfrågor av t ex etisk och politisk art som Internet visar sin allra starkaste sida och är allra mest överlägsen andra informationskällor. Kanske törs jag till och med sticka ut hakan och säga att det är i arbetet med dessa frågor som man hittar ett av de allra starkaste motiven för Internet i skolan. < 17 EXEMPLET ESTONIA Enligt Nationalencyklopedin är Estonia det latinska namnet på Estland i och för sig en korrekt upplysning men fartygskatastrofen är obekant för detta uppslagsverk. Detta är dock inte så förvånande, eftersom katastrofen inträffade 1994 och encyklopedins första delar är betydligt äldre. På Internet får jag inte bara reda på fakta i ärendet, utan kan även följa det politiska spelet via ministrars och partiledares uttalanden, jag kan läsa de olika kommissionernas rapporter, referensgruppens hela slutrapport, det tyska varvets försvarstal och jag kan via anhörigorganisationernas hemsidor följa deras laddade kamp för offrens bärgning. Här presenterar Internet sin tydliga överlägsenhet. Inte bara i aktualitet utan framför allt i den positiva subjektiviteten. Jag kommer rakt in i aktörernas eget material och kan ta del av deras smärta, passioner, viljeyttringar, avväganden och ideal. Subjektiviteten ger en emotionell närhet som fångar och berör. Materialet är inte silat genom objektivitetens svalkande filter. Jag kommer helt enkelt verkligheten mycket nära.

18 18 INTERNET - EN ETISK UT Internet innehåller material som vi tycker illa om. Inte mer än andra medier, inte nödvändigtvis grövre än andra medier, men närmare och mer lättåtkomligt. Bara en musklickning från en god och användbar sida kan vi hitta innehåll som kränker våra gemensamma värderingar. Porr, knark och nynazism är ofta nämnda exempel. Hur skall vi förhålla oss till allt detta? Vilka möjligheter finns till censur och filtrering? Vilka effekter ger dessa tekniska lösningar? Hur långt kan man nå med etiska regelsystem? Och den viktigaste frågan av alla hur utvecklar man den inre etiska medvetenheten hos våra barn och ungdomar? DET BRISTFÄLLIGA STAKETET Parken var ett populärt utflyktsmål för barngrupper från daghem och förskola. Det enda som bekymrade personalen var närheten till det strömmande vattendraget. De tvingades till stor vaksamhet och det fanns inte rum för ouppmärksamhet. Barnen upplystes via ett ständigt pågående förmaningstal om riskerna och om att de förväntades ta ansvar för sin egen säkerhet. Den dag staketet spikades upp till skydd för det hotande vattnet kändes det som en befrielse. Personalen kunde slappna av och de behövde inte längre oroligt följa varje steg som barnen tog. Behovet av förmaningar avtog och ansvaret för säkerheten överlämnades till staketet. När man utredde orsaken till olyckstillbudet fann man att staketet var mycket bristfälligt och hade ett flertal öppningar där barnen kunnat ta sig igenom. Den säkerhet som man invaggats i visade sig vara bedräglig och falsk. Man konstaterade att den bristfälliga konstruktionen snarare inneburit att staketet utgjort ett hinder för barnens säkerhet, eftersom dess förespeglingar om trygghet lett till passivitet och reducerat ansvarstagande hos både barn och vuxna. Några menade t o m att dess blotta förekomst stimulerat till att söka dess öppningar. Skuldfrågan debatterades länge och

KK-STIFTELSENS SKRIFTSERIE DEN FJÄRDE BASFÄRDIGHETEN SJU RÖSTER OM VÄRDERINGAR, LÄRANDE OCH INTERNET

KK-STIFTELSENS SKRIFTSERIE DEN FJÄRDE BASFÄRDIGHETEN SJU RÖSTER OM VÄRDERINGAR, LÄRANDE OCH INTERNET KK-STIFTELSENS SKRIFTSERIE DEN FJÄRDE BASFÄRDIGHETEN SJU RÖSTER OM VÄRDERINGAR, LÄRANDE OCH INTERNET 9 Stiftelsen för Kunskaps- och Kompetensutveckling arbetar för att stärka Sveriges internationella konkurrenskraft

Läs mer

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring För att en process ska hållas vid liv, måste den ständigt fyllas med ny energi och få andrum för att ladda energi. Processen

Läs mer

Rik på riktigt. En värdeful vardag är möjlig!

Rik på riktigt. En värdeful vardag är möjlig! Rik på riktigt. En värdeful vardag är möjlig! OBS detta dokument är ett särtryck omfattande bokens inledning samt de avsnitt som tydligast hänger samman med tid. 2005 Fredrik Warberg, Jörgen Larsson och

Läs mer

Hans-Åke Scherp ATT LEDA LÄRANDE SAMTAL

Hans-Åke Scherp ATT LEDA LÄRANDE SAMTAL Hans-Åke Scherp ATT LEDA LÄRANDE SAMTAL Hans-Åke Scherp. Att leda lärande samtal (Andra tryckningen) ISBN 91-85019-50-X Författaren Grafisk form: Gun-Britt Scherp Omslagsbild: Uwe Hamayer, Kiel Tryck:

Läs mer

STöDMATERIAL. Vi lämnar till skolan det käraste vi har. Om samarbete med föräldrar en relation som utmanar

STöDMATERIAL. Vi lämnar till skolan det käraste vi har. Om samarbete med föräldrar en relation som utmanar STöDMATERIAL Vi lämnar till skolan det käraste vi har Om samarbete med föräldrar en relation som utmanar Vi lämnar till skolan det käraste vi har Om samarbete med föräldrar en relation som utmanar 1 beställningsadress:

Läs mer

EXAMENSARBETE. Barn som far illa

EXAMENSARBETE. Barn som far illa EXAMENSARBETE 2006:162 Barn som far illa En studie om hur pedagoger i förskolan agerar när de får kontakt med dessa barn Camilla Morin Annica Niva Luleå tekniska universitet Lärarutbildning Allmänt utbildningsområde

Läs mer

Fritidspedagogen i skolannågon som sköter sig själv?

Fritidspedagogen i skolannågon som sköter sig själv? Södertörns högskola Institutionen för lärarutbildning Examensarbete 15 hp C-uppsats Höstterminen 2010 Fritidspedagogen i skolannågon som sköter sig själv? en essä om fritidspedagogens roll i samverkan

Läs mer

EN SKRIFT OM COACHNING TILL STUDIER

EN SKRIFT OM COACHNING TILL STUDIER stöd konsultation motivera riktlinjer frivillighet nätverk utbildning arbetslivserfarenhet planera rådgivning kartlägga vägledning mentorskap optimism TID FÖR COACHNING EN SKRIFT OM COACHNING TILL STUDIER

Läs mer

Vem är det som ska lyssna då? ungdomar - socialt kapital - regional utveckling

Vem är det som ska lyssna då? ungdomar - socialt kapital - regional utveckling Vem är det som ska lyssna då? ungdomar - socialt kapital - regional utveckling Siw Hammar & Lotta Svensson Arbetsrapport från FoU-Centrum Söderhamn Innehåll: Förord Del 1: sida Inledning: ungdomar socialt

Läs mer

För- och nackdelar med en inkluderad verksamhet i skolan för elever med Aspergers Syndrom - En litteraturstudie

För- och nackdelar med en inkluderad verksamhet i skolan för elever med Aspergers Syndrom - En litteraturstudie Beteckning: Akademin för Utbildning och Ekonomi För- och nackdelar med en inkluderad verksamhet i skolan för elever med Aspergers Syndrom - En litteraturstudie Calle Dahlberg December 2010 Examensarbete

Läs mer

Chefen & Första chefsuppdraget

Chefen & Första chefsuppdraget Chefen & Första chefsuppdraget INNEHÅLL Chef och ledare 4 Vad och hur 4 Vad är en bra chef 4 Ditt uppdrag 4 Dina förutsättningar 5 Stäm av dina uppdrag 6 Chef ur den egna arbetsgruppen 9 Hamburgereffekten

Läs mer

Når vi fram? Hur ökar vi tillgängligheten av anpassade medier för målgruppen barn och unga med läshinder?

Når vi fram? Hur ökar vi tillgängligheten av anpassade medier för målgruppen barn och unga med läshinder? Når vi fram? Hur ökar vi tillgängligheten av anpassade medier för målgruppen barn och unga med läshinder? Maria Ehde Andersson Regional utveckling av biblioteksverksamhet 15 hp Högskolan i Borås Institutionen

Läs mer

Den pedagogiska grundsynen i fokus

Den pedagogiska grundsynen i fokus Lärarhögskolan i Stockholm Särskild lärarutbildning Den pedagogiska grundsynen i fokus En undersökning om vilken pedagogisk grundsyn fyra lärare har och hur detta påverkar arbetsformen eget arbete i klassrummet.

Läs mer

Pia Williams & Niklas Pramling

Pia Williams & Niklas Pramling Att bli en berättande person: Samverkan mellan bibliotek och förskola i syfte att främja barns språkutveckling Pia Williams & Niklas Pramling Innehåll Förord... 4 Inledning... 5 Rapportens disposition...

Läs mer

Om bemötande. av människor med funktionshinder - EN ANTOLOGI FRÅN SISUS SONJA FRANSSON I BENGT LINDQVIST I VILHELM EKENSTEEN I ANN JÖNSSON

Om bemötande. av människor med funktionshinder - EN ANTOLOGI FRÅN SISUS SONJA FRANSSON I BENGT LINDQVIST I VILHELM EKENSTEEN I ANN JÖNSSON SONJA FRANSSON I BENGT LINDQVIST I VILHELM EKENSTEEN I ANN JÖNSSON LENA HALLDENIUS I CARL-MAGNUS STOLT I LARS LINDBERG Om bemötande 1 av människor med funktionshinder - EN ANTOLOGI FRÅN SISUS Bemötandeuppdraget

Läs mer

varför måste man inte komma ut som hetero?

varför måste man inte komma ut som hetero? ISBN 978-919759975-7 9 7 89197 599757 Varför väljer Rädda Barnens Ungdomsförbund och Rädda Barnen att skriva en rapport som handlar om normer kring sexualitet och kön? Trots att sexualundervisning enligt

Läs mer

Barn i behov av särskilt stöd

Barn i behov av särskilt stöd Barn i behov av särskilt stöd Pedagogers arbete med integrering av barn i en förskola för alla Malin Andersson Anna-Erika Abrahamsson Student Ht 2012 Examensarbete, 15 hp Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

Läs mer

Montessoripedagogiken i kombination med Lgr 11

Montessoripedagogiken i kombination med Lgr 11 LÄRARPROGRAMMET Montessoripedagogiken i kombination med Lgr 11 Louise Åkesson Examensarbete 15 hp Höstterminen 2012 Handledare: Marika Danielsson Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap

Läs mer

SKAPA trygga IDRottSmILJÖER

SKAPA trygga IDRottSmILJÖER SKAPA trygga IDRottSmILJÖER för barn och ungdomar Innehåll Idrottens betydelse... 1 Idrotten och barnkonventionen... 2 Trygga idrottsmiljöer... 4 Definitioner... 5 Kränkande behandling... 5 Trakasserier...

Läs mer

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTREDNING Projekt: Författare: Version: Elever i behov av särskilt IT-stöd v3.3.017 Förvaltning/avdelning: Godkänd av beställare: Senast ändrad: Utbildningsförvaltningen,

Läs mer

PÅ VÄG MOT ÅTERHÄMTNING

PÅ VÄG MOT ÅTERHÄMTNING PÅ VÄG MOT ÅTERHÄMTNING Ett studiematerial om att hantera svåra psykiska besvär Tommy Engman Studiematerialet är framtaget av Återhämtningsprojektet, som är ett samarbete mellan Riksförbundet för Social

Läs mer

Inkluderande undervisning vad kan man lära av forskningen?

Inkluderande undervisning vad kan man lära av forskningen? FoU skriftserie nr 3 Inkluderande undervisning vad kan man lära av forskningen? FÖRFATTARE Claes Nilholm, Malmö högskola Kerstin Göransson, Mälardalens högskola Forsknings- och utvecklingsrapport om Inkluderande

Läs mer

D-UPPSATS. Tid för reflektion

D-UPPSATS. Tid för reflektion D-UPPSATS 2008:113 Tid för reflektion en studie över att synliggöra och att bli medveten om sitt eget lärande Märtha Andersson Luleå tekniska universitet D-uppsats Svenska och lärande Institutionen för

Läs mer

Vad betyder ledarskapet inom individ- och familjeomsorgen?

Vad betyder ledarskapet inom individ- och familjeomsorgen? Vad betyder ledarskapet inom individ- och familjeomsorgen? En undersökning om 7 arbetsledares tankar om ledarskap och medarbetarskap i fem halländska kommuner. Agneta Hildström Meddelandeserien 2005: 2

Läs mer

Attityder och bemötande mot funktionshindrade.

Attityder och bemötande mot funktionshindrade. Beteckning: Institutionen för vårdvetenskap och sociologi. Attityder och bemötande mot funktionshindrade. Tanja Sjöstrand Juni 2008 Examensarbete 10 p Social omsorg HK 97 Anders Hydén Sammanfattning Studien

Läs mer

Det ordnar sig aldrig

Det ordnar sig aldrig Sten Bäcker. Max Käck. Alf Ohlsson. Karl-David Petterssson Det ordnar sig aldrig Den krokiga stigen mot organisk samverkan If you want to build a ship, you don t drum up the men to go to the forest to

Läs mer

Etiska dilemman i socialtjänstens vardag

Etiska dilemman i socialtjänstens vardag UMEÅ UNIVERSITET Institutionen för socialt arbete C-uppsats HT-2007 Etiska dilemman i socialtjänstens vardag En kvalitativ studie av personalens upplevelser Handledare: Mona Dufåker Författare: Elisabeth

Läs mer

Hur kan vi förbättra elevers läsförmåga?

Hur kan vi förbättra elevers läsförmåga? Hur kan vi förbättra elevers läsförmåga? ett aktionsinriktat läsprojekt på gymnasienivå Eva-Karin Lindgren Masteroppgave i aksjonslæring (PFF3602) Institutt for pedagogikk og lærerutdanning Det samfunnsvitenskapelige

Läs mer

Otrygghet är att ha ett bultande hjärta

Otrygghet är att ha ett bultande hjärta Otrygghet är att ha ett bultande hjärta En undersökning om ungdomar som går i gymnasiesärskolan och deras upplevelser av mobbning, hot och våld. Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion

Läs mer