PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED FRITIDSNÄMNDEN. Plats och tid: Ärydssalen i Rådhuset 08:15-10:50, ajournering 09:35-09:55

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED FRITIDSNÄMNDEN. Plats och tid: Ärydssalen i Rådhuset 08:15-10:50, ajournering 09:35-09:55"

Transkript

1 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 1 (029) Fritidsnämnden PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED FRITIDSNÄMNDEN Plats och tid: Ärydssalen i Rådhuset 08:15-10:50, ajournering 09:35-09:55 Deltagande: Närvarande ledamot och ersättare markerade med x, ersättare tjänstgörande som ordinarie xx Ledamöter Ersättare x Andreas Saleskog, ordf<irande (S) x Anki Hansson, 1 v ordf6rande (S) x Anders Svensson, 2 v ordf.(m) x Lennart Ung (KD) x Göthe Andersson (V) x Marie Broden (FP) x Nils Odenberger (M) x x x x x Christer Martinsson (S) Mikael Erdtman (S) Ellinor Gärdebring (M) Kjell Duvskog (S) Helen Hallberg (V) Mats Martinsson (C) Nils Bjersten (M) Tjänstemän x Peter Persson, f<irvaltningschef x Marie Louise Svensson Wickström, gatu- och parkchef x Sara-Marie Rännbäck, parkingenjör x Lisa Jönsson, ekonom x Martin Eliasson, fritidskonsulent x Berith Håkansson, personalutvecklare x Christina Svensson, sekreterare Tid för justering: , Vid sammanträdet behandlade ärenden: Justerare Justering av protokollet har tillkännagivits på kommunens anslagstavla i Rådhuset , ~ Christina J,sv;re:-n7'~"'-jso- ~----

2 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 2 (029) Fritidsnämnden Innehållsförteckning FN 040 Verksamhetsstöd till handikappfåreningarna FN 041 Ekonomisk rapport FN 042 Attestordning }'N 043 Bidrag till hälsans stig 2012/ FN 044 Överfåring av pengar till fritidsnämnden fcir åtgärder Sternö Naturområde 2008/ FN 045 Asarums centrum - fårstudie får utveckling 2012/ FN 046 Avrapportering natunnarksolmåde väster om Bryggeritomten FN 047 Avrapportering upprustning av Teaterparken FN 048 Trädpolicy fcir Karlshamns kommun 2012/ FN 049 Uppdatering av grönstruktnrplan får Karlshamns kommun 2012/ FN 050 Detaljplan Torarp 4: FN 051 Detaljplan Uppsala, 1,3 och 12 (Citygallerian) FN 052 Bidragsnivåer får alctivitetsbidrag och grundbidrag 2012/ FN 053 Tilläggsyrkande från Karlshamns simlclubb 2012/ FN 054 Bidrag fcir utprickning i skärgården 2012/ FN 055 Iordningsställande av husbilsplatser på Svaneviks uppställningsområde 2012/ FN 056 Betongpist på Jössarinken 2012/ FN 057 Samverkansavtal med Karlsharrms Ridklubb 2012/ FN 058 Begäran om nybyggnad av isanläggning intill Väggabadet 2012/ FN 059 Upphandling av ismaskin 2012/ FN 060 Intern kontroll - arbetsmiljö 2012/ FN 061 Information från presidet 2012/ FN 062 Skrivelser får kännedom FN 063 Beslutsuppfciljning 2012/ FN 064 Anmälan om delegatiol1sbeslut FN 065 Förvaltningschefen infonnerar 2012/ FN 066 Övrigt 2012/33.800

3 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 3 (029) Fritidsnämnden FN / Begäran om verksamhetsstöd till handikappföreningarna Fritidsnämndens beslut att utbetala verksamhetsstöd (10 der per år) till HFK under ill11evarande mandatperiod ( ) mot uppvisande av verksamhetsberättelse att utbetala verksamhetsstöd får 2011 (10 tkr) mot bakgrund av inkommen verksamhetsberättelse att fritidsnänmdens konto ska belastas Sammanfattning Karlshamns kommun har 2009 tagit fram ett fårslag till dialog med handikappfåreningama i Karlshamn (HFK). Inom ramen får delma överenskommelse ingår ett åtagande får nämndema inom samhällsbyggnadsfårvaltningens verksamhetsområde att bistå HFK med vardera 10 tkr per år. Enligt överenskommelsen ska HFK årligen presentera en verksamhetsberättelse ill11an utbetalning kan göras. Förslag till beslut Utbetala verksamhets stöd (10 tkr per år) till HFK under ill11evarande mandatperiod ( ) mot uppvisande av verksamhetsberättelse Utbetala verksamhetsstöd får 2011 (10 tkr) mot bakgrund av inkommen verksamhetsberättelse Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse från administrativ samordnare Lasse Heimlander Rekvisition från Handikappfåreningama i Karlshanm inkommen Protokollet ska skickas till Handikappfåreningarna i Karlshamn, c/o ordfårande YVOlme Forssell, Apollovägen 3, Karlshamn Administrativ samordnare Lasse Heimlander Ekonom Caisa Leo-Malmberg Ekonom Lisa Jönsson

4 Verksamhetsstöd till handikappföreningarna i Karlshamn (HFK) Karlshamns kommun har 2009 tagit fram ett förslag till dialog med handikappföreningarna i Karlshamn (HFK). Inom ramen för detta förslag ingår ett åtagande för nämnderna inom samhällsbyggnadsförvaltningens verksamhetsområde att bistå HFK med vardera 10 tkr per år. Fritidsnämnden har inte tidigare diskuterat detta åtagande och eftersom verksamhetsstödet för 2011 ännu inte utbetalats bör nämnden ta ställning i frågan. Karlshamn /-- I-c- Lasse Heimlander Administrativ samordnare Karlshamns kommun' Samhällsbyggnadsförvaltningen. FörvaltningsledningIkansli Rådhuset Karlshamn' Tel E-post: Hemsida:

5 Il.) I I rp~pdil,appr6i"eningarna.. Li<arlshamri' "" ~':,tl Karlshamns Kommun Samhällsbyggnadsförvaltningen Peter Persson Rådhuset Karlshamn KA --_.-!<O,vllViUN R.I~mii\!\jH,J:S SAM HAL.L!) 8'1GGN/\DSFÖAIJ I,LTNINGEN INK DI.. 25 ONR.,,2)~.~...I9.~.'2pr Ritt Lo)' 1\ O CQrY1 Rekvisition ang föreningsstöd till Handikappföreningarna i Karlshamn Härmed avropar vi det föreningsstöd på kr för 2012, som beslutats av nämnderna representerade i Borådet. Pengarna önskas insatta på bankgiro nr Med vänlig hälsning \/ ~- ~ IV uv"-a...--e.. --(-Y\-~-.. -ea./~ Yvonne Forssell Ordförande Handikappföreningarna i Karlshamn Adress c/o Yvonne Forssell Apollovägen Karlshamn Telefon E-post

6 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 4 (029) Fritidsnämnden FN Ekonomisk rapport april 2012 Fritidsnämndens beslut att godkänna ekonomisk rapport fcir april 2012 Sammanfattning Nettobudgetavvikelsen för Fritidsnämndens verksamheter visar på en positiv periodavvikelse efter fyra månader på tkr. Nämnden +75 tkr, Parkenheten + 15 tkr och Fritidsenheten +230 tkr. Parkenheten har haft höga kostnader i bostadsnära skog samt traktorer. Väggabadet har en negativ avvikelser på personalkostnader på -670 tkr. Helårsprognosen bedöms i dagsläget till tkr men detta fcirväntas kompenseras med ökade intäkter. Kommentarer tiii helårsavvikelser Ingen negativ helårsprognos. Investeringsbudget Nettoinvesteringama under perioden uppgick till-l 611 tkr av totalt tia. Prognosen till helårsavvikelse är i dagsläget O tkr. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse från ekonom Lisa Jönsson daterad Protokollet ska skickas tiii FörvaItningschefPeter Persson Ekonom Caisa Leo-Malmberg Ekonom Lisa Jönsson Drift- och fritidschefthomas Dahlbom Gatu- och parkchefmarie Louise Svensson Wickström

7 Till Fritidsnämnden Ekonomisk rapport januari - april 2012 Driftbudget Sammanfattade kommentarer Nettobudgetavvikelsen får Fritidsnämndens verksamheter visar på en positiv periodavvikelse efter fyra månader på tkr. Nämnden +75 tkr, Parkenheten + 15 tkr och Fritidsenheten +230 tkr. Parkenheten har haft höga kostnader i bostadsnära skog samt traktorer. Väggabadet har en negativ avvikelser på personalkostnader på -670 tia. Helårsprognosen bedöms i dagsläget till tkr men detta fårväntas kompenseras med ökade intäkter. Kommentarer till helårsavvikelser Ingen negativ helårspro gnos. Investeringsbudget Nettoinvesteringarna under perioden uppgick till -I 611 tkr av totalt tkr. Prognosen till helårsavvikelse är i dagsläget O tkr. Bokfårda inkomster och utgifter redovisas i bilaga. Lisa Jönsson Karlshamns kommun' Samhällsbyggnadsförvaltningen. Förvaltningsledning kansli Rådhuset Karlshamn' Tel ' Fax E-post: Hemsida:

8 Fritidsnämnden Personalkostnadsuppföljning för perioden januari - april 2012 Periodens Periodi- Justerat Periodens 5 pos vht Arsbudget Utfall budget sering utfall avvikelse Prognos helårs- Not awikelse Fritidsnämnd O Parkverksamhet gem Naturområden O Ledning o fritidsadminist Övrig fritidsverksamhet O Hälsofrämjande insatser O O -13 O Väggabadet Svängstabadet Båthamnar Parkavdelning Kollektivanställda, park Säsongspersonal, park O Summa Kommentarer till awikelser 1 Väggabadets negativa prognosavvikelse på personalkostnader finansieras med ökade intäkter.

9 33,33% Fritidsnämnden Periodisering personalkostnader januari - april 2012 FN 5 pas vht Budget sem.ers Sem jan-feb 12%jan-feb Per sem.ers Övr Fritidsnämnd O O O O Parkverksamhet gem Naturområden -S Ledning o fritidsadminist Övrig fritidsverksamhet O -1 O O Hälsofrämjande insatser O -1 O O Väggabadet Svängstabadet -1-4 O O Båthamnar -4 O O Parkavdelning Kollektivanställda, park -52 -SO -S Säsongspersonal, park O O O -2S8 Summa

10 Ekonomisk rapport för perioden januari - april Driftredovisning Fritidsnämnden Intäkter, tkr Kostnader, tkr Nettokostnad, tkr Prognos Prognos Prognos 2 pos vht Periodens Periodens Periodens helårs- Periodens Periodens Periodens helårs- Periodens helårsbudget intäkter avvikelse avvikelse budget kostnader avvikelse avvikelse avvikelse avvikelse Not 10 Politisk verksamhet O 75 O 25 Parkverksamhet O O 304 O 30 Allmän fritidsverksamhet O O 165 O 34 Idrotts o fritidsanläggn O 78 Serviceverksamhet park O O 238 O 79 Arbetsorder 719 O -719 O O -526 O 1 Summa O Kommentarer till avvikelser 1 Det kan under året bli problem att hålla budgeten inom bostadsnära skog. Parkverksamheten måste omdisponera budgetmedel för att klara sig inom tilldelad ram.

11 Ekonomisk rapport för perioden januari - april Beräkningsunderlag 33,33% Fritidsnämnden Intäkter, tkr Kostnader, tkr Nettokostnad, tkr Prognos Prognos Prognos! Ars- Period i- Summa helårs- Ars- Period i- Summa helårs- Periodens helårs-l 2 pos vht budget Utfall sering intäkter avvikelse budget Utfall sering kostnader avvikelse avvikelse avvikelsel 10 Politisk verksamhet O 75 O: 25 Parkverksamhet O O 304 O 30 Allmän fritidsverksamhet O O 165 O 34 Idrotts o fritidsanläggn O 78 Serviceverksamhet park O O 238 O 79 Arbetsorder 2158 O O O O O -526 O -526 O Summa O I! I

12 Ekonomisk rapport för perioden januari - april Investerings redovisning Fritidsnämnden Inkomster, tkr Utgifter, tkr Netto, tkr F rognos Helårs- Helårs- helårs- Projekt Budget U~all prognos Budget U~all prognos Budget U~all Aterstår awikelse Not 1004 Parkavd fordon/gräsklipp O O O O O 1600 O 1401 Förnyelse, parker/lekpl O O O O 1402 Parkani Mieåparken O O O -600 O O 600 O 1406 Tillgänglig.anp park/lekp O O O -900 O O 900 O 2524 Sv. badet, rening, omkläd O O O -600 O O 600 O 2635 Båtpi, Sternö vindhamn O O O O O 1500 O 2537 Toalett Östra Bokö O O O O 2549 Jössarinken O O O O 2558 Upprustning badplatser O O O -200 O O 200 O 2562 Spontanidr pi. Karlshamn O O O O 2563 Idrottspllnvenlarler O O O O 2566 Idrottsanl. bel, bevatt O O O -200 O O 200 O 2580 Adm dataprogram, fritid O O O -25 O O 25 O 2585 Oml av plattor, väggabad O O O -100 O O 100 O 2587 Svaneviks upp!äggn.plats O O O -300 O O 300 O 2589 Bryggor,toalett skärgård O O O O 2590 Ny detaljplan Väggaomr O O O -15 O O 15 O 2596 Träningshall Jössarinken O O O O 2597 Kostnadskonsult, fritid O O O -75 O O 75 O 2598 Ismaskin Jössarinken O O O O O 1000 O Arbetsorder 3601 Buskage O O -3 O O -3-3 O 3602 Handikappanpassning O O -1 O O -1-1 O 3603 Parker O O O O -3 O O -3-3 O 3604 Snäckan O O O O -247 O O O 3605 Teaterparken O -171 O O O 3611 Björkliden mörrum lekpl. O O O O -13 O O O Summa O O O O Kommentarer till avvikelser

13 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 5 (029) Fritidsnämnden FN Attestordning Fritidsnämndens beslut att nuvarande attestordning antagen gäller till och med att ny attestordning antagen enligt bilaga 042/2012 ska gälla från och med att paragrafen fcirklaras omedelbart justerad Sammanfattning Med anledning av att fritidsnämnden har ny ordfcirande har en ny attestordning tagits fram, se bilaga 042/2012. Protokollet ska skickas till Envar at!estant Förvaltningschef Peter Persson Ekonom Caisa Leo-Malmberg Ekonom Lisa Jönsson Marie Broden (FP)

14 FRITIDSNÄMNDENS ATTESTORDNING FR. O.M t1::Q8.. t:='1ik. '1'1 "hl",\i..ca DRIFTBUDGETw,~,,- '/ 'OJ -'"(" /,v,,,,-v\c-<ö\ Besluts- Ansvar Verksamhet Anm Verksamhetstext attest Ersättare 6 Förvaltningsaltest PEPE Nämnd övrigt Fritidsnämnd CHSN Förv.ekonom B2-G4 4% FiiF1F, valela ~FitiElsRäFRREl Jb Al=! Förtr, valda Fritidsnämnd ANSA AH Parkverksamhet qemensamt MAWI KJER, LN Parker MAWI KJER, MH Lekplatser MAWI KJER, MIHA Naturparker MAWI KJER, LN ej Parkenheten, GS-personal MAWI KJER, MIHA Tomtskötsel MAWI KJER, MIHA Gräsklippare MAWI LN, MIHA Traktor MAWI LN, MIHA Naturområden MAWI LN, MIHA Badplatser MAWI LN, MIHA Motionsslingor MAWI LN, MIHA Fritidsområde, park MAWI LN, MIHA Ledninq o fritidsadminist TOM MAELI, THNI Arranqemanq TOM MAELI, THNI Unqdomsutbyte TOM MAELI, THNI Bidraq till utomstående TOM MAELI, THNI Anl för utomhusidrott TOM MAELI, THNI Anl för inomhusidrott TOM MAELI, THNI Jössarinken TOM MAELI, THNI Bad, utomhus TOM MAELI, THNI Off. lokaler Medborqarhus TOM MAELI, THNI Off. lokaler Bellevueparken TOM MAELI, THNI Fritidsområden TOM MAELI, THNI Övriq fritidsverksamhet MAELI, THNI TOM Föreninqsbidraq MAELI, THNI TOM Anl för inomhusidrott MAELI, THNI TOM Fritidsverksamhetslokaler MAELI, THNI TOM Bad, inomhus CAMAN TOM Väqqabadet CAMAN TOM Svänqstabadet CAMAN TOM Båthamnar JJ TOM Arranqemanq MAELI TOM, THNI Fritidsstöd MAELI TOM, THNI Ungdomsutbyte MAELI TOM, THNI Hälsofrämjande insatser MAELI TOM, THNI Friv.bildninqsverksamhet MAELI TOM, THNI j FN Atlestförteckning

15 INVESTERINGSBUDGET 2012 Besluts- Ansvar Projekt Projekttext attest Ersättare Parkavd fordon/gräsklipp MAWI LN Förnyelse, parker/lekpl MAWI KJER, MIHA Parkanläggning Mieåparken MAWI KJER, MIHA TillgänQIiQ.anp park/lekp MAWI KJER, MIHA Sv. badet, rening, omkläd TOM THNI Båtpi, Sternö vindhamn TOM THNI Toalett Östra Bokö TOM THNI Jössarinken TOM THNI Upprustning badplatser MAWI LN, MIHA Spontanidr pi. Karlshamn TOM THNI Idrottspi inventarier TOM THNI Idrottsanl. bel, bevatt TOM THNI Adm dataproqram, fritid TOM THNI Oml av plattor, väggabad TOM THNI Svaneviks uppläqqn.plats TOM THNI Bryggor,toalett skärgård TOM THNI Ny detaljplan VäQQaomr TOM THNI Träningshall Jössarinken TOM THNI Kostnadskonsult, fritid TOM THNI Ismaskin Jössarinken TOM THNI FN Attestförteckning

16 ARBETSORDER Besluts- Ansvar Verksamhet Proiekt Proiekttext attest Ersättare Parkenheten MAWI KJER, MIHA, LN Parkenheten MAWI KJER, MIHA, LN Parkenheten MAWI KJER, MIHA, LN Naturområden MAWI LN, MIHA Naturområden MAWI LN, MIHA Naturområden MAWI LN, MIHA BEHÖRIGHETSATTESTANTER OCH ERSÄTTARE Ansvar Namn Signatur 62 Carina Karlsson CAKA 62 Sofia Ohlsson SOON RÄTTNING AV FELBOKFÖRDA POSTER (Utöver ordinarie beslutsattestant) Förvaltningsekonom beslutsattestant inom Fritidsnämndens ansvarsområde FN Attestförteckning

17 ATTESTANTER OCH ERSÄTTARE Namn Namnteckning Sign PEPE CHSN db ANSA AH Förv. Ek LlJN LN MAWI KJER LN MIHA TOM THNI Peter Persson Christina Svensson Johan binssten Androas Saleskog Anki Hansson Lisa Jönsson Lennart Nilsson Marielouise Svensson Wickström Kjell Eriksson Lonnart Nilsson Mikael Håkansson Thomas Dahlbom Thomas Nilsson CAMAN Camilla Andersson JJ MAELI Jonny Johansson Martin Eliasson FN Attestförteckning

18 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 6 (029) Fritidsnämnden FN / Begäran om bidrag till hälsans stig Fritidsnämndens beslut att godkänna infonnationen Sammanfattning Hjärt- och Lungsjukas forening har inkommit med en skrivelse med fcirslag på en slinga fcir att få kommuninvånarna att röra mer på sig. Föreningen har som forslag att slingan ska gå genom Rosengården. Denna park har dock ingen vinterunderhållning. Parkenheten har varit i kontakt med fcireningen och fcirslag finns istället till en amlan sträckning. Det kommer att beröra gång- och cykelvägar och blir därfcir en fråga fcir tekniska nämnden att ta ställning till. Ärendet avslutas. Förslag till beslut att godkänna informationen Protokollet ska skickas till Hjärt- och Lungsjukas förening, Anna-Lisa Tafvelin, Yttervägga, Karlshanm Gatu- och parkchefmarie Louise Svensson Wickström

19 HJÄRT- OCH LUNGSJUKAS FÖRENING KARLSHAMN INK Till tekniska nämnden i Karlshamn DNR... i!.!((. 3.Sl Till fritidsnämnden i Karlshamn. Hjärt- och Lungsjukas förening i Sverige (och i världen) har ett projekt, som heter "HÄLSANS STIG". Syftet är att få kommuninvånarna att röra på sig mera. Det ger i sin tur hälsovinster och bättre livskvalite. I Blekinge län har Karlskrona och Ronneby och snart även Sölvesborg sådana stigar. Stigen ska vara trygg och säker vara tydligt skyltad Inte ha stora höjdskillnader och trappor vara 3-6 km lång vara i form aven slinga utan speciell start och slutpunkt helst ha tvärvägar, så att promenaden kan kortas vid behov det bör finnas toalett utefter slingan det bör finnas belysning utefter stigen Kostnad: En normalstig på ca 3 km kostar ca kr, enligt beräkningar som Hjärt-och Lungsjukas Riksförbund presenterar. Enligt avtal med Sveriges kommuner står kommunen för skyltning, underhåll och halkbekämpnlng. Hjärt- och lungsjukas Riksförbund har grafiskt material för tillverkning av kartor, skyltar och informationstavlor. VI har rekognoserat 'en del och dristar oss att komma med ett förslag om sträckning (Rosengården och utmed Mieån. Här finns jämn mark, belysning, toaletter och viloplatser). Bifogar kartblad. Bifogar också det som finns på nätet om Hälsans Stig samt för kännedom den karta som Ronneby tagit fram. Vi är tacksamma, om vi kan vi få till stånd en träff med representanter för de parter som berörs av projektet. Styrelsen för Hjärt- och Lungsjukas förening Karlshamn genom Anna-Lisa Tafvelin, ordf PdYit.J!<.. 0,/-,["-1- /6f5SL/ kt! '

20 -'- I " '\ _J:r.oMns; källa (' I jl\~~~~s?,f\",'i :> // " 'foizslh'g 'P ln ~rro,tk.",

21 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 7 (029) Fritidsnämnden FN / Överföring av pengar till fritidsnämnden för åtgärder inom Sternö Naturområde Fritidsnämndens beslut att hos kommunstyrelsen begära överfciring av kr till fiitidsnämnden fcir att genomfcira åtgärder i Sternö Naturområde Sammanfattning Vid fritidsnämndens sammanträde redogjordes fcir arbetet med åtgärder inom Sternö Naturområde. Den delvis tillgänglighetsanpassade gångvägen som är ca 1700 m lång har under 2011 byggts. Arbeten som återstår är utläggning av slitlager med 0-5 m.m. stenmjöl, ordningsställande av vilplatser med bänkar och skyltning. Kostnaden fcir att fårdigställa gångvägen beräknas till ca kronor. Enligt avtal mellan Karlsharnns kommun och NCC Roads AB skall NCC Roads AB totalt betala kronor fcir att finansiera fcirslag avseende bevarandet och tillgängliggörandet av Sternös natur, kultur och geologiska värden. Totalt har Fritidsnänmden erhållit kronor sedan För att fortsätta arbetet med gångvägen bör resterande lcronor av avsatta medel överfciras från Kommunstyrelsen till Fritidsnämnden. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse från utredningsingenjör Lennart Nilsson daterad Förslag till beslut att begära att kommtmstyrelsen fcir över avsatta medel till fritidsnämnden för att genomfcira åtgärder i Sternö Naturområde. Protokollet ska skickas till Kommunstyrelsen Gatu- och parkchefmarie Louise Svensson Wiclcström Utredningsingenjör Lennart Nilsson Ekonom Lisa Jönsson Ekonom Caisa Leo-Malmberg

22 Karlshamn Till Fritidsnämnden Ärende ang. åtgärder inom Sternö Naturområde Dnr: 2008/ Vid TFNs sammanträde redogjordes för arbetet med åtgärder inom Stemö Naturo=åde. Den delvis tillgänglighetsanpassade gångvägen som är ca m lång har under 2011 byggts. Arbeten som återstår är utläggning av slitlager med 0-5 mm stenmjöl, ordningsställande av vilplatser med bänkar och skyltning. Kostnaden för att färdigställa gångvägen beräknas till ca. 150'kronor. Enligt avtal mellan Karlshamns kommun och NCC Roads AB skall NCC Roads AB totalt betala kronor för att finansiera förslag avseende bevarandet och tillgängliggörandet av Sternös natur, kultur och geologiska värden. Totalt har Fritidsnämnden erhållit kronor sedan För att fortsätta arbetet med gångvägen bör resterande kronor av avsatta medel överföras från Kommunstyrelsen till Fritidsnämnden. Fritidsnämnden föreslås besluta Att begära att Kommunstyrelsen för över avsatta medel till Fritidsnämnden för att genomföra åtgärder i Stemö Naturområde. I tjänsten Lennart Nilsson Utredningsingenjör Samhällsbyggnadsförvaltningen. Parkenheten Tubbarydsvägen Karlshamn' Tel Fax E-post: Hemsida: postgiro ' Bankgiro

23 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 8 (029) Fritidsnämnden FN / Asarums centrum - förstudie för utveckling Fritidsnämndens beslut att godkänna informationen och återrapportera till kommunstyrelsen Sammanfattning Gatu- och parkenheten har gått igenom de punkter som berör parkverksamheten i fårstudie får utveckling av Asarums centrum: Synpunkter från de offentliga mötena: Mötesplats, Torgyta Boulebana finns idag i Badhusparken, vilken endast ligger ca 100 m från fåreslagen plats på gamla rea-parkeringen. Scen fimls idag i Badhusparken, vilken endast ligger ca 100 m från fåreslagen plats på gamla rea-parkeringen. Se även rubriken "Badhusparken" Lekplats finns idag på Dyks väg, vilket endast ligger ca l 00 m från fåreslagen plats på gamla rea-parkeringen. Badhusparken Badhusparken genomgick en tillgänglighetsanpassning 2010, enligt en tillgänglighetsinventering som gjorts i kommunen. Markmaterialet i gångarna har bytts från frilagda plattor till packat stenmjöl. Trappan från Froarpsvägen har fårsetts med räcken. r parken finns idag en mindre scen, belagd med gatsten. Sommartid anordnas en del arrangemang i parken, där arrangörerna bygger egen scen. Övriga Synpunkter - Lekplats typ Kulbrunnen r den lekplatsutredning som antogs av teknik- och fritidsnmmlden 2007 så är det fastslaget att det i varje större ort ska fimlas en storlekplats, som ska innehålla mer varierad lekutrustning. Sedan utredningen gjordes har två storlekplatser fårdigställts, en längs Erik Dahlbergsvägen i Karlshamn (Surbrunnsparken / "Kulbrul111en") och en på Sandvägen i Mörrum. Enligt utredningen ska även lekplatsen på Korpadalsvägen i Asarum bli storlekplats, liksom den på Kastvägen i Svfulgsta. Övriga Synpunkter - Rusta upp ladugårdsruin vid Långasjönäs för sångkvällar Den gamla ladugårdsruinen vid Långasjönäs gård är i behov av upprensning då de nedrasade murarna är inlagda i ladugårdsruinen. Området är klassat som övrig fornlämning enl. Riksantikvarieämbetet KML 2 kap. Därmed fordras tillstånd av Länsstyrelsen får att schakta, bygga eller göra någon övrig anordning. Området är beläget i sluttning mot öster och dänned väldigt skuggigt kvällstid då eventuella sångkvällar sker. Forts.

24 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 9 (029) Fritidsnämnden Forts. FN / Om behov finns för att skapa plats för sållgkvällsverksamhet vid Långasjönäs camping bör lämpligare plats undersökas där möjlighet till kvällssol finns. Synpunkter insända med post och e-post: Rusta upp lekplatsen vid Dyks väg När det gäller upprustning av lekplatser så arbetar gatu- och parkenheten efter den lekplatsutredning som antogs av telmik- och fritidsnämnden Enligt utredningen byggs lekplatser om med ett intervall på IS år, under förutsättning att budgeten så tillåter. Lekplatsen på Dyks väg i Asarum byggdes om och tillgänglighetsanpassades 2005, och 2011 gjordes en kompletterande upprustning då det blivit en sättning under gungställningen. Ombyggnad av lekplatsen på Dyks väg är således inte planerat förrän tidigast Spola is på fotbollsplanen vid Dyks väg För att vintertid kunna skapa en isbana genom alt spola vatten på fotbollsplanen vid Dyks väg, krävs en långvarig vinter med tjäle. Det im1ebär att det inte är garanterat att kunna ha en isbana där varje år. För närvarande finns inget utrymme i gatu- och parkenhetens budget för att skapa en isbana på platsen. Fler blomsterarrangemang i centrum I Asanun finns i nuläget 3 blomumor på våren och 6 blomufl1or på sommaren. Dessutom planteras sommarblommor i den lilla fickparken mitt emot kyrkan, längs Storgatan. För närvarande finns inget utrymme i gatu- och parkenhetens budget för fler blomsterarrangemang i Asarum. Fritidsnämnden föreslås besluta Att godkänna informationen och åteltapportera till kommunstyrelsen. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse från parkingenjör Sara-Marie Rännbäck daterad Protokollet ska skickas till KOlmnunstyrelsen Gatu- och parkchefmarie Louise Svensson Wickström Parkingenjör Sara-Marie Rännbäck

25 DNR Karlshamn Till Fritidsnämden Asarums centrum - förstudie för utveckling Gatu- och parkenheten har gått igenom de punkter som berör parkverksamheten i forstudie for utveckling av Asarums centrum: Synpunkter från de offentliga mötena: Mötesplats, Torgyta Boulebana finns idag i Badhusparken, vilken endast ligger ca 100 m från foreslagen plats på gamla rea-parkeringen. Scen finns idag i Badhusparken, vilken endast ligger ca 100 m från foreslagen plats på gamla rea-parkeringen. Se även rubriken "Badhusparken" Lekplats finns idag på Dyks väg, vilket endast ligger ca 1 00 m från foreslagen plats på gamla Ica-parkeringen. Badhusparken Badhusparken genomgick en tillgänglighetsanpassning 2010, enligt en tillgänglighetsinventering som gjorts i kommunen. Markmaterialet i gångarna har bytts från frilagda plattor till packat stenmjöl. Trappan från Froarpsvägen har forsetts med räcken. I parken finns idag en mindre scen, belagd med gatsten. Sommartid anordnas en del arrangemang i parken, där arrangörerna bygger egen scen. Övriga Synpunkter - Lekplats typ Kulbrunnen r den lekplatsutredning som antogs av teknik- och fritidsnämnden 2007 så är det fastslaget att det i varj e större ort ska finnas en storlekplats, som ska innehålla mer varierad lekutrustning. Sedan utredningen gjordes har två storlekplatser fardigställts, en längs Erik Dahlbergsvägen i Karlshamn (Surbnllillsparkell 1 "Kulbrumlen") och en på Sandvägen i Mörrum. Enligt utredningen ska även lekplatsen på Korpadalsvägen i Asarum bli storlekplats, liksom den på Kastvägen i Svängsta. Karlshamns kommun' Samhällsbyggnadsförvaltningen. Gatu- och parkenheten Rådhuset Karlshamn' Tel Fax E-post: Hemsida: postgiro ' Bankgiro

26 Övriga Synpunkter - Rusta upp ladugårds ruin vid Långasjönäs för sångkvällar Den gamla ladugårdsruinen vid Långasjönäs gård är i behov av upprensning då de nedrasade murarna är inlagda i ladugårdsruinen. Området är klassat som övrig fornlämning en!. Riksantikvarieämbetet KML 2 kap. Dänned fordras tillstånd av Länsstyrelsen får att schakta, bygga eller göra någon övrig anordning. Området är beläget i sluttning mot öster och dänned väldigt skuggigt kvällstid då eventuella sångkvällar sker. Om behov finns får att skapa plats för sångkvällsverksamhet vid Långasj önäs camping bör lämpligare plats undersökas där möjlighet till kvällssol finns. Synpunkter insända med post och e-post: Rusta upp lekplatsen vid Dyks väg När det gäller upprustning av lekplatser så arbetar gatu- och parkenheten efter den lekplatsutredning som antogs av teknik- och fritidsnämnden Enligt utredningen byggs lekplatser om med ett intervall på 15 år, under fårutsättning att budgeten så tillåter. Lekplatsen på Dyks väg i Asanun byggdes om och tillgänglighets anpassades 2005, och 2011 gjordes en kompletterande upprustning då det blivit en sättning under gungställningen. Ombyggnad av lekplatsen på Dyks väg är således inte planerat fårrän tidigast Spola is på fotbollsplanen vid Dyks väg För att vintertid kunna skapa en isbana genom att spola vatten på fotbollsplanen vid Dyks väg, krävs en långvarig vinter med tjäle. Det innebär att det inte är garanterat att kunna ha en isbana där varje år. För närvarande finns inget utrymme i gatu- och parkenhetens budget får att skapa en isbana på platsen. Fler blomsterarrangemang i centrum I Asaruro finns i nuläget 3 blomurnor på våren och 6 blomurnor på sommaren. Dessutom planteras sommarblommor i den lilla fickparken mitt emot kyrkan, längs Storgatan. För nårvarande finns inget utrytmne i gatu- och parkenhetens budget får fler blomsterarrangemang i Asarum. Fritidsnämnden föreslås besluta Att godkänna informationen och återrapportera till kommunstyrelsen. Gatu- och parkenheten Sara-Marie Rännbäck Parkingenjör

Regeringens proposition 2009/10:238

Regeringens proposition 2009/10:238 Regeringens proposition 2009/10:238 Framtidens friluftsliv Prop. 2009/10:238 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Visby den 8 juli 2010 Fredrik Reinfeldt Andreas Carlgren (Miljödepartementet)

Läs mer

hela staden argument för en grönblå stadsbyggnad Märit Jansson, Agneta Persson & Lisa Östman

hela staden argument för en grönblå stadsbyggnad Märit Jansson, Agneta Persson & Lisa Östman hela staden argument för en grönblå stadsbyggnad Märit Jansson, Agneta Persson & Lisa Östman stad & land nr 183 HELA STADEN argument för en grönblå stadsbyggnad Märit Jansson Agneta Persson & Lisa Östman

Läs mer

På den säkra sidan. Om intern kontroll för förtroendevalda i kommuner och landsting

På den säkra sidan. Om intern kontroll för förtroendevalda i kommuner och landsting På den säkra sidan Om intern kontroll för förtroendevalda i kommuner och landsting Sveriges Kommuner och Landsting 118 82 Stockholm, Besök Hornsgatan 20 Tfn 08-452 70 00, Fax 08-452 70 50 info@skl.se,

Läs mer

FÖRSTUDIE. Väg 140. Gång- och cykelväg mellan Västergarn och Klintehamn, Gotland. 2011-10-11 Objekt: 8485590

FÖRSTUDIE. Väg 140. Gång- och cykelväg mellan Västergarn och Klintehamn, Gotland. 2011-10-11 Objekt: 8485590 FÖRSTUDIE Väg 140 Gång- och cykelväg mellan Västergarn och Klintehamn, Gotland 2011-10-11 Objekt: 8485590 Titel: Förstudie Väg 140 Gång och cykelväg mellan Västergarn och Klintehamn, Gotland Utgivningsdatum:

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2015-02-10

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2015-02-10 1(64) Plats och tid Rinmansalen, stadshuset, klockan 15:00-15:35 Beslutande Jimmy Jansson (S), ordförande Sarita Hotti (S) Mikael Edlund (S) Marie Svensson (S) Mona Kanaan (S) Jari Puustinen (M) Annelie

Läs mer

EKOSYSTEMTJÄNSTER I STADSPLANERING - EN VÄGLEDNING

EKOSYSTEMTJÄNSTER I STADSPLANERING - EN VÄGLEDNING EKOSYSTEMTJÄNSTER I STADSPLANERING - EN VÄGLEDNING Finansiärer: c/o White arkitekter AB Västra Ågatan 16 753 09 Uppsala info@arqforsk.se http://www.arqforsk.se VINNOVA Mäster Samuelsgatan 56 101 58 Stockholm

Läs mer

RAPPORT CyCity: Cykelplanering över kommungränser. Ett projekt om cykelplanering över kommungränser och betydelsen av samverkan.

RAPPORT CyCity: Cykelplanering över kommungränser. Ett projekt om cykelplanering över kommungränser och betydelsen av samverkan. RAPPORT CyCity: Cykelplanering över kommungränser Ett projekt om cykelplanering över kommungränser och betydelsen av samverkan Tillsammans med: November 2012 RAPPORT Ett projekt om cykelplanering över

Läs mer

HUR MÅR VÅRA STADSTRÄD? Thorbjörn Andersson och Örjan Stål

HUR MÅR VÅRA STADSTRÄD? Thorbjörn Andersson och Örjan Stål HUR MÅR VÅRA STADSTRÄD? Thorbjörn Andersson och Örjan Stål INNEHÅLL Sammanfattning 1 Inledning 2 Metod 3 Resultat 4 Diskussion 5 De tio viktigaste slutsatserna 6 Källförteckning 7 Enkätpersonerna 8 Åtta

Läs mer

Sjunne Green (Båp), ordförande Sven Erkert (S) Inger Wallin (S) Nils-Åke Mårheden (M), vice ordfårande Bengt Carlsson (C)

Sjunne Green (Båp), ordförande Sven Erkert (S) Inger Wallin (S) Nils-Åke Mårheden (M), vice ordfårande Bengt Carlsson (C) Tid och plats Kl. 19.00, Kalmanummet, Kommunhuset, Bålsta Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Sjunne Green (Båp), ordförande Sven Erkert (S) Inger Wallin (S) Nils-Åke Mårheden (M),

Läs mer

Lokalt arbete med miljömål

Lokalt arbete med miljömål Guide till Lokalt arbete med miljömål Guiden ska ge stöd och inspiration i det lokala arbetet med miljömål. Guiden riktar sig till dig som är kommunal miljöstrateg, men även till andra kommunala tjänstemän

Läs mer

Medling i skola samt vid brott

Medling i skola samt vid brott Medling i skola samt vid brott En utredning om medling i Norrbotten Luleå Tekniska Universitet Utredningssociologi Jennie Oja Förord Jag vill först och främst tacka kommunförbundet i Norrbotten som gav

Läs mer

ATT ANVÄNDA ASKOR RÄTT

ATT ANVÄNDA ASKOR RÄTT ATT ANVÄNDA ASKOR RÄTT - Handbok för miljöprövning av askor Så gör du en tillståndsansökan enligt miljöbalken för att få använda askor - tips, mallar och checklistor Sida 0 Askor en resurs rätt använd

Läs mer

Det här är Kungsbacka kommuns. styrmodell

Det här är Kungsbacka kommuns. styrmodell Det här är Kungsbacka kommuns styrmodell innehåll Kapitel 1 Visionen pekar ut riktningen 4 Så här styrs Kungsbacka 6 Kapitel 2 Politikerna i KF styr på olika sätt 8 Kapitel 3 Så styr politikerna i nämnderna

Läs mer

Handbok i i cultural planning. Att fånga platsens själ

Handbok i i cultural planning. Att fånga platsens själ Handbok i i cultural planning Att fånga platsens själ H a n d b o k i c u l t u r a l p l a n n i n g Att fånga platsens själ Sveriges Kommuner och Landsting Hornsgatan 20, 118 82 Stockholm Tfn 08-452

Läs mer

ÖVERSIKTSPLAN 2010 FÖR LOMMA KOMMUN. Antagen av kommunfullmäktige 2011-02-10

ÖVERSIKTSPLAN 2010 FÖR LOMMA KOMMUN. Antagen av kommunfullmäktige 2011-02-10 ÖVERSIKTSPLAN 2010 FÖR LOMMA KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2011-02-10 arbetsgrupp Anders Nyquist planeringschef, kommunledningskontoret Helena Björn miljöstrateg, kommunledningskontoret Susanne Berg

Läs mer

Användning av det kommunala vetot mot vindkraft i Västra Götalands län

Användning av det kommunala vetot mot vindkraft i Västra Götalands län Användning av det kommunala vetot mot vindkraft i Västra Götalands län Andrea Franzén Wallberg och Lotta Göthe Miljöbyrån Ecoplan AB På uppdrag av Power Väst, i samarbete med Länsstyrelsen Västra Götalands

Läs mer

Riktlinjer för skoltomters storlek - en översyn

Riktlinjer för skoltomters storlek - en översyn 0518/2008 Riktlinjer för skoltomters storlek - en översyn Arbetsmaterial Ut och lek augusti 2009 Innehåll Inledning...3 Syfte/mål...3 Skolgårdsmålen i Lunds kommun...4 Helhetstänkande en plats som visar

Läs mer

RAPPORT 2015:17 REGERINGSUPPDRAG. Uppföljning av det prestationsbaserade stimulansbidraget delrapport 2

RAPPORT 2015:17 REGERINGSUPPDRAG. Uppföljning av det prestationsbaserade stimulansbidraget delrapport 2 RAPPORT 2015:17 REGERINGSUPPDRAG Uppföljning av det prestationsbaserade stimulansbidraget delrapport 2 Uppföljning av det prestationsbaserade stimulansbidraget delrapport 2 Boverket 2 Uppföljning av det

Läs mer

Ut och lek! KREATIVA UTEMILJÖER FÖR BARN OCH UNGA. Petter Åkerblom

Ut och lek! KREATIVA UTEMILJÖER FÖR BARN OCH UNGA. Petter Åkerblom Ut och lek! KREATIVA UTEMILJÖER FÖR BARN OCH UNGA Petter Åkerblom MOVIUM RAPPORT 2:2006 Ut och lek! KREATIVA UTEMILJÖER FÖR BARN OCH UNGA Petter Åkerblom 1 Förord Lek, rörelsefrihet och trygghet nyckelord

Läs mer

Ett lyft för den som vill

Ett lyft för den som vill 2010:12 Ett lyft för den som vill Utvärdering av den statliga satsningen på fortbildning av lärare MISSIV DATUM DIARIENR 2010-05-24 2008/23-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2008-01-24 U2008/450/S Regeringen Utbildningsdepartementet

Läs mer

OM OFFENTLIG SEKTOR. Överenskommelser som styrmedel

OM OFFENTLIG SEKTOR. Överenskommelser som styrmedel OM OFFENTLIG SEKTOR Statskontoret, 2014 Innehåll Sammanfattning 5 En studie om överenskommelser 9 Vad är en överenskommelse? 9 Ett komplement till traditionell styrning 9 Ett styrmedel i tiden 11 Andra

Läs mer

Ett gott liv i en hållbar kommun

Ett gott liv i en hållbar kommun Ett gott liv i en hållbar kommun Översiktsplan för Aneby kommun Antagen av kommunfullmäktige 2013-02-25 2 Ett gott liv i en hållbar kommun - Översiktsplan för Aneby kommun Förord Ett gott liv i en hållbar

Läs mer

Om skogsindustrins arbete för att bevara den biologiska mångfalden

Om skogsindustrins arbete för att bevara den biologiska mångfalden Om skogsindustrins arbete för att bevara den biologiska mångfalden Innehåll Så bevarar vi artrikedomen i skogen - 2 Utmaningen - 4 Det svenska skogsbruket - 8 De politiska målen - 14 Miljömålen - 16 SKOGSINDUSTRINS

Läs mer

Monetär värdering av biologisk mångfald. En sammanställning av metoder och erfarenheter

Monetär värdering av biologisk mångfald. En sammanställning av metoder och erfarenheter Monetär värdering av biologisk mångfald. En sammanställning av metoder och erfarenheter Magnus Sjöström SPECIALSTUDIE NR 14, DECEMBER 2007 UTGIVEN AV KONJUNKTURINSTITUTET KONJUNKTURINSTITUTET (KI) gör

Läs mer

Utvärdering av handlingsplanen PRIO psykisk ohälsa

Utvärdering av handlingsplanen PRIO psykisk ohälsa Rapport 2014:6 Utvärdering av handlingsplanen PRIO psykisk ohälsa Lägesrapport 2014 2014 Citera gärna ur Vårdanalys publikationer, men ange alltid källa. Myndigheten för vårdanalys Grafisk form: Les Creatives

Läs mer

Ett rum öppet för alla. Svenska kyrkans redovisning till regeringen angående de kyrkoantikvariska frågorna inför kontrollstationen 2014

Ett rum öppet för alla. Svenska kyrkans redovisning till regeringen angående de kyrkoantikvariska frågorna inför kontrollstationen 2014 Ett rum öppet för alla Svenska kyrkans redovisning till regeringen angående de kyrkoantikvariska frågorna inför kontrollstationen 2014 2 ETT RUM ÖPPET FÖR ALLA Svenska kyrkans redovisning till regeringen

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för Katrineberg Utlåtande 1

ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för Katrineberg Utlåtande 1 Detaljplan för Katrineberg Utlåtande 1 UTLÅTANDE UTLÅTANDE... 1 INLEDNING... 1 PLANPROCESSEN... 1 Kompletteringar och ändringar av planförslaget... 2 MILJÖBEDÖMNINGSPROCESSEN... 6 Kompletteringar och ändringar

Läs mer

Samhällsplanering för ett aktivt liv. fysisk aktivitet, byggd miljö och folkhälsa. Johan Faskunger

Samhällsplanering för ett aktivt liv. fysisk aktivitet, byggd miljö och folkhälsa. Johan Faskunger Samhällsplanering för ett aktivt liv fysisk aktivitet, byggd miljö och folkhälsa Johan Faskunger Samhällsplanering för ett aktivt liv fysisk aktivitet, byggd miljö och folkhälsa Johan Faskunger STATENS

Läs mer

2012:20. Köpta relationer. Om korruption i det kommunala Sverige

2012:20. Köpta relationer. Om korruption i det kommunala Sverige 2012:20 Köpta relationer Om korruption i det kommunala Sverige MISSIV DATUM DIARIENR 2012-06-01 2011/174-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2011-06-16 Fi2011/2882 (delvis) Regeringen Finansdepartementet 103 33

Läs mer