PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED FRITIDSNÄMNDEN. Plats och tid: Ärydssalen i Rådhuset 08:15-10:50, ajournering 09:35-09:55

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED FRITIDSNÄMNDEN. Plats och tid: Ärydssalen i Rådhuset 08:15-10:50, ajournering 09:35-09:55"

Transkript

1 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 1 (029) Fritidsnämnden PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED FRITIDSNÄMNDEN Plats och tid: Ärydssalen i Rådhuset 08:15-10:50, ajournering 09:35-09:55 Deltagande: Närvarande ledamot och ersättare markerade med x, ersättare tjänstgörande som ordinarie xx Ledamöter Ersättare x Andreas Saleskog, ordf<irande (S) x Anki Hansson, 1 v ordf6rande (S) x Anders Svensson, 2 v ordf.(m) x Lennart Ung (KD) x Göthe Andersson (V) x Marie Broden (FP) x Nils Odenberger (M) x x x x x Christer Martinsson (S) Mikael Erdtman (S) Ellinor Gärdebring (M) Kjell Duvskog (S) Helen Hallberg (V) Mats Martinsson (C) Nils Bjersten (M) Tjänstemän x Peter Persson, f<irvaltningschef x Marie Louise Svensson Wickström, gatu- och parkchef x Sara-Marie Rännbäck, parkingenjör x Lisa Jönsson, ekonom x Martin Eliasson, fritidskonsulent x Berith Håkansson, personalutvecklare x Christina Svensson, sekreterare Tid för justering: , Vid sammanträdet behandlade ärenden: Justerare Justering av protokollet har tillkännagivits på kommunens anslagstavla i Rådhuset , ~ Christina J,sv;re:-n7'~"'-jso- ~----

2 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 2 (029) Fritidsnämnden Innehållsförteckning FN 040 Verksamhetsstöd till handikappfåreningarna FN 041 Ekonomisk rapport FN 042 Attestordning }'N 043 Bidrag till hälsans stig 2012/ FN 044 Överfåring av pengar till fritidsnämnden fcir åtgärder Sternö Naturområde 2008/ FN 045 Asarums centrum - fårstudie får utveckling 2012/ FN 046 Avrapportering natunnarksolmåde väster om Bryggeritomten FN 047 Avrapportering upprustning av Teaterparken FN 048 Trädpolicy fcir Karlshamns kommun 2012/ FN 049 Uppdatering av grönstruktnrplan får Karlshamns kommun 2012/ FN 050 Detaljplan Torarp 4: FN 051 Detaljplan Uppsala, 1,3 och 12 (Citygallerian) FN 052 Bidragsnivåer får alctivitetsbidrag och grundbidrag 2012/ FN 053 Tilläggsyrkande från Karlshamns simlclubb 2012/ FN 054 Bidrag fcir utprickning i skärgården 2012/ FN 055 Iordningsställande av husbilsplatser på Svaneviks uppställningsområde 2012/ FN 056 Betongpist på Jössarinken 2012/ FN 057 Samverkansavtal med Karlsharrms Ridklubb 2012/ FN 058 Begäran om nybyggnad av isanläggning intill Väggabadet 2012/ FN 059 Upphandling av ismaskin 2012/ FN 060 Intern kontroll - arbetsmiljö 2012/ FN 061 Information från presidet 2012/ FN 062 Skrivelser får kännedom FN 063 Beslutsuppfciljning 2012/ FN 064 Anmälan om delegatiol1sbeslut FN 065 Förvaltningschefen infonnerar 2012/ FN 066 Övrigt 2012/33.800

3 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 3 (029) Fritidsnämnden FN / Begäran om verksamhetsstöd till handikappföreningarna Fritidsnämndens beslut att utbetala verksamhetsstöd (10 der per år) till HFK under ill11evarande mandatperiod ( ) mot uppvisande av verksamhetsberättelse att utbetala verksamhetsstöd får 2011 (10 tkr) mot bakgrund av inkommen verksamhetsberättelse att fritidsnänmdens konto ska belastas Sammanfattning Karlshamns kommun har 2009 tagit fram ett fårslag till dialog med handikappfåreningama i Karlshamn (HFK). Inom ramen får delma överenskommelse ingår ett åtagande får nämndema inom samhällsbyggnadsfårvaltningens verksamhetsområde att bistå HFK med vardera 10 tkr per år. Enligt överenskommelsen ska HFK årligen presentera en verksamhetsberättelse ill11an utbetalning kan göras. Förslag till beslut Utbetala verksamhets stöd (10 tkr per år) till HFK under ill11evarande mandatperiod ( ) mot uppvisande av verksamhetsberättelse Utbetala verksamhetsstöd får 2011 (10 tkr) mot bakgrund av inkommen verksamhetsberättelse Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse från administrativ samordnare Lasse Heimlander Rekvisition från Handikappfåreningama i Karlshanm inkommen Protokollet ska skickas till Handikappfåreningarna i Karlshamn, c/o ordfårande YVOlme Forssell, Apollovägen 3, Karlshamn Administrativ samordnare Lasse Heimlander Ekonom Caisa Leo-Malmberg Ekonom Lisa Jönsson

4 Verksamhetsstöd till handikappföreningarna i Karlshamn (HFK) Karlshamns kommun har 2009 tagit fram ett förslag till dialog med handikappföreningarna i Karlshamn (HFK). Inom ramen för detta förslag ingår ett åtagande för nämnderna inom samhällsbyggnadsförvaltningens verksamhetsområde att bistå HFK med vardera 10 tkr per år. Fritidsnämnden har inte tidigare diskuterat detta åtagande och eftersom verksamhetsstödet för 2011 ännu inte utbetalats bör nämnden ta ställning i frågan. Karlshamn /-- I-c- Lasse Heimlander Administrativ samordnare Karlshamns kommun' Samhällsbyggnadsförvaltningen. FörvaltningsledningIkansli Rådhuset Karlshamn' Tel E-post: Hemsida:

5 Il.) I I rp~pdil,appr6i"eningarna.. Li<arlshamri' "" ~':,tl Karlshamns Kommun Samhällsbyggnadsförvaltningen Peter Persson Rådhuset Karlshamn KA --_.-!<O,vllViUN R.I~mii\!\jH,J:S SAM HAL.L!) 8'1GGN/\DSFÖAIJ I,LTNINGEN INK DI.. 25 ONR.,,2)~.~...I9.~.'2pr Ritt Lo)' 1\ O CQrY1 Rekvisition ang föreningsstöd till Handikappföreningarna i Karlshamn Härmed avropar vi det föreningsstöd på kr för 2012, som beslutats av nämnderna representerade i Borådet. Pengarna önskas insatta på bankgiro nr Med vänlig hälsning \/ ~- ~ IV uv"-a...--e.. --(-Y\-~-.. -ea./~ Yvonne Forssell Ordförande Handikappföreningarna i Karlshamn Adress c/o Yvonne Forssell Apollovägen Karlshamn Telefon E-post

6 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 4 (029) Fritidsnämnden FN Ekonomisk rapport april 2012 Fritidsnämndens beslut att godkänna ekonomisk rapport fcir april 2012 Sammanfattning Nettobudgetavvikelsen för Fritidsnämndens verksamheter visar på en positiv periodavvikelse efter fyra månader på tkr. Nämnden +75 tkr, Parkenheten + 15 tkr och Fritidsenheten +230 tkr. Parkenheten har haft höga kostnader i bostadsnära skog samt traktorer. Väggabadet har en negativ avvikelser på personalkostnader på -670 tkr. Helårsprognosen bedöms i dagsläget till tkr men detta fcirväntas kompenseras med ökade intäkter. Kommentarer tiii helårsavvikelser Ingen negativ helårsprognos. Investeringsbudget Nettoinvesteringama under perioden uppgick till-l 611 tkr av totalt tia. Prognosen till helårsavvikelse är i dagsläget O tkr. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse från ekonom Lisa Jönsson daterad Protokollet ska skickas tiii FörvaItningschefPeter Persson Ekonom Caisa Leo-Malmberg Ekonom Lisa Jönsson Drift- och fritidschefthomas Dahlbom Gatu- och parkchefmarie Louise Svensson Wickström

7 Till Fritidsnämnden Ekonomisk rapport januari - april 2012 Driftbudget Sammanfattade kommentarer Nettobudgetavvikelsen får Fritidsnämndens verksamheter visar på en positiv periodavvikelse efter fyra månader på tkr. Nämnden +75 tkr, Parkenheten + 15 tkr och Fritidsenheten +230 tkr. Parkenheten har haft höga kostnader i bostadsnära skog samt traktorer. Väggabadet har en negativ avvikelser på personalkostnader på -670 tia. Helårsprognosen bedöms i dagsläget till tkr men detta fårväntas kompenseras med ökade intäkter. Kommentarer till helårsavvikelser Ingen negativ helårspro gnos. Investeringsbudget Nettoinvesteringarna under perioden uppgick till -I 611 tkr av totalt tkr. Prognosen till helårsavvikelse är i dagsläget O tkr. Bokfårda inkomster och utgifter redovisas i bilaga. Lisa Jönsson Karlshamns kommun' Samhällsbyggnadsförvaltningen. Förvaltningsledning kansli Rådhuset Karlshamn' Tel ' Fax E-post: Hemsida:

8 Fritidsnämnden Personalkostnadsuppföljning för perioden januari - april 2012 Periodens Periodi- Justerat Periodens 5 pos vht Arsbudget Utfall budget sering utfall avvikelse Prognos helårs- Not awikelse Fritidsnämnd O Parkverksamhet gem Naturområden O Ledning o fritidsadminist Övrig fritidsverksamhet O Hälsofrämjande insatser O O -13 O Väggabadet Svängstabadet Båthamnar Parkavdelning Kollektivanställda, park Säsongspersonal, park O Summa Kommentarer till awikelser 1 Väggabadets negativa prognosavvikelse på personalkostnader finansieras med ökade intäkter.

9 33,33% Fritidsnämnden Periodisering personalkostnader januari - april 2012 FN 5 pas vht Budget sem.ers Sem jan-feb 12%jan-feb Per sem.ers Övr Fritidsnämnd O O O O Parkverksamhet gem Naturområden -S Ledning o fritidsadminist Övrig fritidsverksamhet O -1 O O Hälsofrämjande insatser O -1 O O Väggabadet Svängstabadet -1-4 O O Båthamnar -4 O O Parkavdelning Kollektivanställda, park -52 -SO -S Säsongspersonal, park O O O -2S8 Summa

10 Ekonomisk rapport för perioden januari - april Driftredovisning Fritidsnämnden Intäkter, tkr Kostnader, tkr Nettokostnad, tkr Prognos Prognos Prognos 2 pos vht Periodens Periodens Periodens helårs- Periodens Periodens Periodens helårs- Periodens helårsbudget intäkter avvikelse avvikelse budget kostnader avvikelse avvikelse avvikelse avvikelse Not 10 Politisk verksamhet O 75 O 25 Parkverksamhet O O 304 O 30 Allmän fritidsverksamhet O O 165 O 34 Idrotts o fritidsanläggn O 78 Serviceverksamhet park O O 238 O 79 Arbetsorder 719 O -719 O O -526 O 1 Summa O Kommentarer till avvikelser 1 Det kan under året bli problem att hålla budgeten inom bostadsnära skog. Parkverksamheten måste omdisponera budgetmedel för att klara sig inom tilldelad ram.

11 Ekonomisk rapport för perioden januari - april Beräkningsunderlag 33,33% Fritidsnämnden Intäkter, tkr Kostnader, tkr Nettokostnad, tkr Prognos Prognos Prognos! Ars- Period i- Summa helårs- Ars- Period i- Summa helårs- Periodens helårs-l 2 pos vht budget Utfall sering intäkter avvikelse budget Utfall sering kostnader avvikelse avvikelse avvikelsel 10 Politisk verksamhet O 75 O: 25 Parkverksamhet O O 304 O 30 Allmän fritidsverksamhet O O 165 O 34 Idrotts o fritidsanläggn O 78 Serviceverksamhet park O O 238 O 79 Arbetsorder 2158 O O O O O -526 O -526 O Summa O I! I

12 Ekonomisk rapport för perioden januari - april Investerings redovisning Fritidsnämnden Inkomster, tkr Utgifter, tkr Netto, tkr F rognos Helårs- Helårs- helårs- Projekt Budget U~all prognos Budget U~all prognos Budget U~all Aterstår awikelse Not 1004 Parkavd fordon/gräsklipp O O O O O 1600 O 1401 Förnyelse, parker/lekpl O O O O 1402 Parkani Mieåparken O O O -600 O O 600 O 1406 Tillgänglig.anp park/lekp O O O -900 O O 900 O 2524 Sv. badet, rening, omkläd O O O -600 O O 600 O 2635 Båtpi, Sternö vindhamn O O O O O 1500 O 2537 Toalett Östra Bokö O O O O 2549 Jössarinken O O O O 2558 Upprustning badplatser O O O -200 O O 200 O 2562 Spontanidr pi. Karlshamn O O O O 2563 Idrottspllnvenlarler O O O O 2566 Idrottsanl. bel, bevatt O O O -200 O O 200 O 2580 Adm dataprogram, fritid O O O -25 O O 25 O 2585 Oml av plattor, väggabad O O O -100 O O 100 O 2587 Svaneviks upp!äggn.plats O O O -300 O O 300 O 2589 Bryggor,toalett skärgård O O O O 2590 Ny detaljplan Väggaomr O O O -15 O O 15 O 2596 Träningshall Jössarinken O O O O 2597 Kostnadskonsult, fritid O O O -75 O O 75 O 2598 Ismaskin Jössarinken O O O O O 1000 O Arbetsorder 3601 Buskage O O -3 O O -3-3 O 3602 Handikappanpassning O O -1 O O -1-1 O 3603 Parker O O O O -3 O O -3-3 O 3604 Snäckan O O O O -247 O O O 3605 Teaterparken O -171 O O O 3611 Björkliden mörrum lekpl. O O O O -13 O O O Summa O O O O Kommentarer till avvikelser

13 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 5 (029) Fritidsnämnden FN Attestordning Fritidsnämndens beslut att nuvarande attestordning antagen gäller till och med att ny attestordning antagen enligt bilaga 042/2012 ska gälla från och med att paragrafen fcirklaras omedelbart justerad Sammanfattning Med anledning av att fritidsnämnden har ny ordfcirande har en ny attestordning tagits fram, se bilaga 042/2012. Protokollet ska skickas till Envar at!estant Förvaltningschef Peter Persson Ekonom Caisa Leo-Malmberg Ekonom Lisa Jönsson Marie Broden (FP)

14 FRITIDSNÄMNDENS ATTESTORDNING FR. O.M t1::Q8.. t:='1ik. '1'1 "hl",\i..ca DRIFTBUDGETw,~,,- '/ 'OJ -'"(" /,v,,,,-v\c-<ö\ Besluts- Ansvar Verksamhet Anm Verksamhetstext attest Ersättare 6 Förvaltningsaltest PEPE Nämnd övrigt Fritidsnämnd CHSN Förv.ekonom B2-G4 4% FiiF1F, valela ~FitiElsRäFRREl Jb Al=! Förtr, valda Fritidsnämnd ANSA AH Parkverksamhet qemensamt MAWI KJER, LN Parker MAWI KJER, MH Lekplatser MAWI KJER, MIHA Naturparker MAWI KJER, LN ej Parkenheten, GS-personal MAWI KJER, MIHA Tomtskötsel MAWI KJER, MIHA Gräsklippare MAWI LN, MIHA Traktor MAWI LN, MIHA Naturområden MAWI LN, MIHA Badplatser MAWI LN, MIHA Motionsslingor MAWI LN, MIHA Fritidsområde, park MAWI LN, MIHA Ledninq o fritidsadminist TOM MAELI, THNI Arranqemanq TOM MAELI, THNI Unqdomsutbyte TOM MAELI, THNI Bidraq till utomstående TOM MAELI, THNI Anl för utomhusidrott TOM MAELI, THNI Anl för inomhusidrott TOM MAELI, THNI Jössarinken TOM MAELI, THNI Bad, utomhus TOM MAELI, THNI Off. lokaler Medborqarhus TOM MAELI, THNI Off. lokaler Bellevueparken TOM MAELI, THNI Fritidsområden TOM MAELI, THNI Övriq fritidsverksamhet MAELI, THNI TOM Föreninqsbidraq MAELI, THNI TOM Anl för inomhusidrott MAELI, THNI TOM Fritidsverksamhetslokaler MAELI, THNI TOM Bad, inomhus CAMAN TOM Väqqabadet CAMAN TOM Svänqstabadet CAMAN TOM Båthamnar JJ TOM Arranqemanq MAELI TOM, THNI Fritidsstöd MAELI TOM, THNI Ungdomsutbyte MAELI TOM, THNI Hälsofrämjande insatser MAELI TOM, THNI Friv.bildninqsverksamhet MAELI TOM, THNI j FN Atlestförteckning

15 INVESTERINGSBUDGET 2012 Besluts- Ansvar Projekt Projekttext attest Ersättare Parkavd fordon/gräsklipp MAWI LN Förnyelse, parker/lekpl MAWI KJER, MIHA Parkanläggning Mieåparken MAWI KJER, MIHA TillgänQIiQ.anp park/lekp MAWI KJER, MIHA Sv. badet, rening, omkläd TOM THNI Båtpi, Sternö vindhamn TOM THNI Toalett Östra Bokö TOM THNI Jössarinken TOM THNI Upprustning badplatser MAWI LN, MIHA Spontanidr pi. Karlshamn TOM THNI Idrottspi inventarier TOM THNI Idrottsanl. bel, bevatt TOM THNI Adm dataproqram, fritid TOM THNI Oml av plattor, väggabad TOM THNI Svaneviks uppläqqn.plats TOM THNI Bryggor,toalett skärgård TOM THNI Ny detaljplan VäQQaomr TOM THNI Träningshall Jössarinken TOM THNI Kostnadskonsult, fritid TOM THNI Ismaskin Jössarinken TOM THNI FN Attestförteckning

16 ARBETSORDER Besluts- Ansvar Verksamhet Proiekt Proiekttext attest Ersättare Parkenheten MAWI KJER, MIHA, LN Parkenheten MAWI KJER, MIHA, LN Parkenheten MAWI KJER, MIHA, LN Naturområden MAWI LN, MIHA Naturområden MAWI LN, MIHA Naturområden MAWI LN, MIHA BEHÖRIGHETSATTESTANTER OCH ERSÄTTARE Ansvar Namn Signatur 62 Carina Karlsson CAKA 62 Sofia Ohlsson SOON RÄTTNING AV FELBOKFÖRDA POSTER (Utöver ordinarie beslutsattestant) Förvaltningsekonom beslutsattestant inom Fritidsnämndens ansvarsområde FN Attestförteckning

17 ATTESTANTER OCH ERSÄTTARE Namn Namnteckning Sign PEPE CHSN db ANSA AH Förv. Ek LlJN LN MAWI KJER LN MIHA TOM THNI Peter Persson Christina Svensson Johan binssten Androas Saleskog Anki Hansson Lisa Jönsson Lennart Nilsson Marielouise Svensson Wickström Kjell Eriksson Lonnart Nilsson Mikael Håkansson Thomas Dahlbom Thomas Nilsson CAMAN Camilla Andersson JJ MAELI Jonny Johansson Martin Eliasson FN Attestförteckning

18 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 6 (029) Fritidsnämnden FN / Begäran om bidrag till hälsans stig Fritidsnämndens beslut att godkänna infonnationen Sammanfattning Hjärt- och Lungsjukas forening har inkommit med en skrivelse med fcirslag på en slinga fcir att få kommuninvånarna att röra mer på sig. Föreningen har som forslag att slingan ska gå genom Rosengården. Denna park har dock ingen vinterunderhållning. Parkenheten har varit i kontakt med fcireningen och fcirslag finns istället till en amlan sträckning. Det kommer att beröra gång- och cykelvägar och blir därfcir en fråga fcir tekniska nämnden att ta ställning till. Ärendet avslutas. Förslag till beslut att godkänna informationen Protokollet ska skickas till Hjärt- och Lungsjukas förening, Anna-Lisa Tafvelin, Yttervägga, Karlshanm Gatu- och parkchefmarie Louise Svensson Wickström

19 HJÄRT- OCH LUNGSJUKAS FÖRENING KARLSHAMN INK Till tekniska nämnden i Karlshamn DNR... i!.!((. 3.Sl Till fritidsnämnden i Karlshamn. Hjärt- och Lungsjukas förening i Sverige (och i världen) har ett projekt, som heter "HÄLSANS STIG". Syftet är att få kommuninvånarna att röra på sig mera. Det ger i sin tur hälsovinster och bättre livskvalite. I Blekinge län har Karlskrona och Ronneby och snart även Sölvesborg sådana stigar. Stigen ska vara trygg och säker vara tydligt skyltad Inte ha stora höjdskillnader och trappor vara 3-6 km lång vara i form aven slinga utan speciell start och slutpunkt helst ha tvärvägar, så att promenaden kan kortas vid behov det bör finnas toalett utefter slingan det bör finnas belysning utefter stigen Kostnad: En normalstig på ca 3 km kostar ca kr, enligt beräkningar som Hjärt-och Lungsjukas Riksförbund presenterar. Enligt avtal med Sveriges kommuner står kommunen för skyltning, underhåll och halkbekämpnlng. Hjärt- och lungsjukas Riksförbund har grafiskt material för tillverkning av kartor, skyltar och informationstavlor. VI har rekognoserat 'en del och dristar oss att komma med ett förslag om sträckning (Rosengården och utmed Mieån. Här finns jämn mark, belysning, toaletter och viloplatser). Bifogar kartblad. Bifogar också det som finns på nätet om Hälsans Stig samt för kännedom den karta som Ronneby tagit fram. Vi är tacksamma, om vi kan vi få till stånd en träff med representanter för de parter som berörs av projektet. Styrelsen för Hjärt- och Lungsjukas förening Karlshamn genom Anna-Lisa Tafvelin, ordf PdYit.J!<.. 0,/-,["-1- /6f5SL/ kt! '

20 -'- I " '\ _J:r.oMns; källa (' I jl\~~~~s?,f\",'i :> // " 'foizslh'g 'P ln ~rro,tk.",

21 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 7 (029) Fritidsnämnden FN / Överföring av pengar till fritidsnämnden för åtgärder inom Sternö Naturområde Fritidsnämndens beslut att hos kommunstyrelsen begära överfciring av kr till fiitidsnämnden fcir att genomfcira åtgärder i Sternö Naturområde Sammanfattning Vid fritidsnämndens sammanträde redogjordes fcir arbetet med åtgärder inom Sternö Naturområde. Den delvis tillgänglighetsanpassade gångvägen som är ca 1700 m lång har under 2011 byggts. Arbeten som återstår är utläggning av slitlager med 0-5 m.m. stenmjöl, ordningsställande av vilplatser med bänkar och skyltning. Kostnaden fcir att fårdigställa gångvägen beräknas till ca kronor. Enligt avtal mellan Karlsharnns kommun och NCC Roads AB skall NCC Roads AB totalt betala kronor fcir att finansiera fcirslag avseende bevarandet och tillgängliggörandet av Sternös natur, kultur och geologiska värden. Totalt har Fritidsnänmden erhållit kronor sedan För att fortsätta arbetet med gångvägen bör resterande lcronor av avsatta medel överfciras från Kommunstyrelsen till Fritidsnämnden. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse från utredningsingenjör Lennart Nilsson daterad Förslag till beslut att begära att kommtmstyrelsen fcir över avsatta medel till fritidsnämnden för att genomfcira åtgärder i Sternö Naturområde. Protokollet ska skickas till Kommunstyrelsen Gatu- och parkchefmarie Louise Svensson Wiclcström Utredningsingenjör Lennart Nilsson Ekonom Lisa Jönsson Ekonom Caisa Leo-Malmberg

22 Karlshamn Till Fritidsnämnden Ärende ang. åtgärder inom Sternö Naturområde Dnr: 2008/ Vid TFNs sammanträde redogjordes för arbetet med åtgärder inom Stemö Naturo=åde. Den delvis tillgänglighetsanpassade gångvägen som är ca m lång har under 2011 byggts. Arbeten som återstår är utläggning av slitlager med 0-5 mm stenmjöl, ordningsställande av vilplatser med bänkar och skyltning. Kostnaden för att färdigställa gångvägen beräknas till ca. 150'kronor. Enligt avtal mellan Karlshamns kommun och NCC Roads AB skall NCC Roads AB totalt betala kronor för att finansiera förslag avseende bevarandet och tillgängliggörandet av Sternös natur, kultur och geologiska värden. Totalt har Fritidsnämnden erhållit kronor sedan För att fortsätta arbetet med gångvägen bör resterande kronor av avsatta medel överföras från Kommunstyrelsen till Fritidsnämnden. Fritidsnämnden föreslås besluta Att begära att Kommunstyrelsen för över avsatta medel till Fritidsnämnden för att genomföra åtgärder i Stemö Naturområde. I tjänsten Lennart Nilsson Utredningsingenjör Samhällsbyggnadsförvaltningen. Parkenheten Tubbarydsvägen Karlshamn' Tel Fax E-post: Hemsida: postgiro ' Bankgiro

23 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 8 (029) Fritidsnämnden FN / Asarums centrum - förstudie för utveckling Fritidsnämndens beslut att godkänna informationen och återrapportera till kommunstyrelsen Sammanfattning Gatu- och parkenheten har gått igenom de punkter som berör parkverksamheten i fårstudie får utveckling av Asarums centrum: Synpunkter från de offentliga mötena: Mötesplats, Torgyta Boulebana finns idag i Badhusparken, vilken endast ligger ca 100 m från fåreslagen plats på gamla rea-parkeringen. Scen fimls idag i Badhusparken, vilken endast ligger ca 100 m från fåreslagen plats på gamla rea-parkeringen. Se även rubriken "Badhusparken" Lekplats finns idag på Dyks väg, vilket endast ligger ca l 00 m från fåreslagen plats på gamla rea-parkeringen. Badhusparken Badhusparken genomgick en tillgänglighetsanpassning 2010, enligt en tillgänglighetsinventering som gjorts i kommunen. Markmaterialet i gångarna har bytts från frilagda plattor till packat stenmjöl. Trappan från Froarpsvägen har fårsetts med räcken. r parken finns idag en mindre scen, belagd med gatsten. Sommartid anordnas en del arrangemang i parken, där arrangörerna bygger egen scen. Övriga Synpunkter - Lekplats typ Kulbrunnen r den lekplatsutredning som antogs av teknik- och fritidsnmmlden 2007 så är det fastslaget att det i varje större ort ska fimlas en storlekplats, som ska innehålla mer varierad lekutrustning. Sedan utredningen gjordes har två storlekplatser fårdigställts, en längs Erik Dahlbergsvägen i Karlshamn (Surbrunnsparken / "Kulbrul111en") och en på Sandvägen i Mörrum. Enligt utredningen ska även lekplatsen på Korpadalsvägen i Asarum bli storlekplats, liksom den på Kastvägen i Svfulgsta. Övriga Synpunkter - Rusta upp ladugårdsruin vid Långasjönäs för sångkvällar Den gamla ladugårdsruinen vid Långasjönäs gård är i behov av upprensning då de nedrasade murarna är inlagda i ladugårdsruinen. Området är klassat som övrig fornlämning enl. Riksantikvarieämbetet KML 2 kap. Därmed fordras tillstånd av Länsstyrelsen får att schakta, bygga eller göra någon övrig anordning. Området är beläget i sluttning mot öster och dänned väldigt skuggigt kvällstid då eventuella sångkvällar sker. Forts.

24 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 9 (029) Fritidsnämnden Forts. FN / Om behov finns för att skapa plats för sållgkvällsverksamhet vid Långasjönäs camping bör lämpligare plats undersökas där möjlighet till kvällssol finns. Synpunkter insända med post och e-post: Rusta upp lekplatsen vid Dyks väg När det gäller upprustning av lekplatser så arbetar gatu- och parkenheten efter den lekplatsutredning som antogs av telmik- och fritidsnämnden Enligt utredningen byggs lekplatser om med ett intervall på IS år, under förutsättning att budgeten så tillåter. Lekplatsen på Dyks väg i Asarum byggdes om och tillgänglighetsanpassades 2005, och 2011 gjordes en kompletterande upprustning då det blivit en sättning under gungställningen. Ombyggnad av lekplatsen på Dyks väg är således inte planerat förrän tidigast Spola is på fotbollsplanen vid Dyks väg För att vintertid kunna skapa en isbana genom alt spola vatten på fotbollsplanen vid Dyks väg, krävs en långvarig vinter med tjäle. Det im1ebär att det inte är garanterat att kunna ha en isbana där varje år. För närvarande finns inget utrymme i gatu- och parkenhetens budget för att skapa en isbana på platsen. Fler blomsterarrangemang i centrum I Asanun finns i nuläget 3 blomumor på våren och 6 blomufl1or på sommaren. Dessutom planteras sommarblommor i den lilla fickparken mitt emot kyrkan, längs Storgatan. För närvarande finns inget utrymme i gatu- och parkenhetens budget för fler blomsterarrangemang i Asarum. Fritidsnämnden föreslås besluta Att godkänna informationen och åteltapportera till kommunstyrelsen. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse från parkingenjör Sara-Marie Rännbäck daterad Protokollet ska skickas till KOlmnunstyrelsen Gatu- och parkchefmarie Louise Svensson Wickström Parkingenjör Sara-Marie Rännbäck

25 DNR Karlshamn Till Fritidsnämden Asarums centrum - förstudie för utveckling Gatu- och parkenheten har gått igenom de punkter som berör parkverksamheten i forstudie for utveckling av Asarums centrum: Synpunkter från de offentliga mötena: Mötesplats, Torgyta Boulebana finns idag i Badhusparken, vilken endast ligger ca 100 m från foreslagen plats på gamla rea-parkeringen. Scen finns idag i Badhusparken, vilken endast ligger ca 100 m från foreslagen plats på gamla rea-parkeringen. Se även rubriken "Badhusparken" Lekplats finns idag på Dyks väg, vilket endast ligger ca 1 00 m från foreslagen plats på gamla Ica-parkeringen. Badhusparken Badhusparken genomgick en tillgänglighetsanpassning 2010, enligt en tillgänglighetsinventering som gjorts i kommunen. Markmaterialet i gångarna har bytts från frilagda plattor till packat stenmjöl. Trappan från Froarpsvägen har forsetts med räcken. I parken finns idag en mindre scen, belagd med gatsten. Sommartid anordnas en del arrangemang i parken, där arrangörerna bygger egen scen. Övriga Synpunkter - Lekplats typ Kulbrunnen r den lekplatsutredning som antogs av teknik- och fritidsnämnden 2007 så är det fastslaget att det i varj e större ort ska finnas en storlekplats, som ska innehålla mer varierad lekutrustning. Sedan utredningen gjordes har två storlekplatser fardigställts, en längs Erik Dahlbergsvägen i Karlshamn (Surbnllillsparkell 1 "Kulbrumlen") och en på Sandvägen i Mörrum. Enligt utredningen ska även lekplatsen på Korpadalsvägen i Asarum bli storlekplats, liksom den på Kastvägen i Svängsta. Karlshamns kommun' Samhällsbyggnadsförvaltningen. Gatu- och parkenheten Rådhuset Karlshamn' Tel Fax E-post: Hemsida: postgiro ' Bankgiro

26 Övriga Synpunkter - Rusta upp ladugårds ruin vid Långasjönäs för sångkvällar Den gamla ladugårdsruinen vid Långasjönäs gård är i behov av upprensning då de nedrasade murarna är inlagda i ladugårdsruinen. Området är klassat som övrig fornlämning en!. Riksantikvarieämbetet KML 2 kap. Dänned fordras tillstånd av Länsstyrelsen får att schakta, bygga eller göra någon övrig anordning. Området är beläget i sluttning mot öster och dänned väldigt skuggigt kvällstid då eventuella sångkvällar sker. Om behov finns får att skapa plats för sångkvällsverksamhet vid Långasj önäs camping bör lämpligare plats undersökas där möjlighet till kvällssol finns. Synpunkter insända med post och e-post: Rusta upp lekplatsen vid Dyks väg När det gäller upprustning av lekplatser så arbetar gatu- och parkenheten efter den lekplatsutredning som antogs av teknik- och fritidsnämnden Enligt utredningen byggs lekplatser om med ett intervall på 15 år, under fårutsättning att budgeten så tillåter. Lekplatsen på Dyks väg i Asanun byggdes om och tillgänglighets anpassades 2005, och 2011 gjordes en kompletterande upprustning då det blivit en sättning under gungställningen. Ombyggnad av lekplatsen på Dyks väg är således inte planerat fårrän tidigast Spola is på fotbollsplanen vid Dyks väg För att vintertid kunna skapa en isbana genom att spola vatten på fotbollsplanen vid Dyks väg, krävs en långvarig vinter med tjäle. Det innebär att det inte är garanterat att kunna ha en isbana där varje år. För närvarande finns inget utrymme i gatu- och parkenhetens budget får att skapa en isbana på platsen. Fler blomsterarrangemang i centrum I Asaruro finns i nuläget 3 blomurnor på våren och 6 blomurnor på sommaren. Dessutom planteras sommarblommor i den lilla fickparken mitt emot kyrkan, längs Storgatan. För nårvarande finns inget utrytmne i gatu- och parkenhetens budget får fler blomsterarrangemang i Asarum. Fritidsnämnden föreslås besluta Att godkänna informationen och återrapportera till kommunstyrelsen. Gatu- och parkenheten Sara-Marie Rännbäck Parkingenjör

PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED FRITIDSNÄMNDEN. Plats och tid: Mörrumssalen i Rådhuset 08:15 10:15, ajournering 09:20 09:40

PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED FRITIDSNÄMNDEN. Plats och tid: Mörrumssalen i Rådhuset 08:15 10:15, ajournering 09:20 09:40 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 165 (181) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED FRITIDSNÄMNDEN Plats och tid: Mörrumssalen i Rådhuset 08:15 10:15, ajournering 09:20 09:40 Deltagande: Närvarande ledamot och ersättare

Läs mer

PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED FRITIDSNÄMNDEN. Plats och tid: Lokal Poseidon Väggaskolans HR-program 10:05-11:30

PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED FRITIDSNÄMNDEN. Plats och tid: Lokal Poseidon Väggaskolans HR-program 10:05-11:30 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 1 (021) Fritidsnämnden 2012-11-30 PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED FRITIDSNÄMNDEN Plats och tid: Lokal Poseidon Väggaskolans HR-program 10:05-11:30 Deltagande: Närvarande ledamot

Läs mer

Justering av protokollet har tillkänoagivits på kommunens anslagstavla i Rådhuset 2012-03-22

Justering av protokollet har tillkänoagivits på kommunens anslagstavla i Rådhuset 2012-03-22 KARLSHAMN S KOMMUN PROTOKOLL 1 (029) Fritidsnämnden 2012-03-16 PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED FRITIDSNÄMNDEN Plats och tid: Årydssalen i Rådhuset 08:15-10:15, ajournering 09:15-09:35 Deltagande: Närvarande

Läs mer

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL VAN 4 45 PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED NÄMNDEN FÖR VUXENUTBILDNING OCH ARBETSMARKNAD

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL VAN 4 45 PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED NÄMNDEN FÖR VUXENUTBILDNING OCH ARBETSMARKNAD KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL VAN 4 45 PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED NÄMNDEN FÖR VUXENUTBILDNING OCH ARBETSMARKNAD Plats och tid: Lärcenter, torsdag 2011-05-26 klockan 15.00 16.00 Deltagare: (markerade

Läs mer

Kultur och Fritidsnämndens kontor

Kultur och Fritidsnämndens kontor 1(12) Plats och tid Kommunkontoret, Foxen, den 25 augusti, kl 16.30-18.30 (ajourn. kl 17.15-17.30) Beslutande Ledamöter Lars Jonehög, ordf, FP Mats Andersson, C Kristina Kristiansson, S Mårten Karlsson,

Läs mer

Bevara barnens skogar

Bevara barnens skogar Bevara barnens skogar Verksamhetsriktlinjer STÄMMANS BESLUT OM RIKTLINJER 2011-2014 Naturskyddsföreningen ska verka för: att barn- och familjeverksamhet på sikt bedrivs av minst hälften av kretsarna en

Läs mer

Rådhuset, 11 juni 2015, kl 09.00-11.45

Rådhuset, 11 juni 2015, kl 09.00-11.45 1 1 Plats och tid Rådhuset, 11 juni 2015, kl 09.00-11.45 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats och

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens budgetutskott 2012-09-18 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08.30-10.15. Beslutande Christin Löfstrand (V) ordförande Pär Kindlund (C) Tom Martinsson (M) Hans-Petter Paulsen (FP)

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-12-11 1(10)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-12-11 1(10) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-12-11 1(10) Plats och tid Kommunhuset, klockan 10.00-12.20 ande Tjänstgörande ersättare Kent Lagrell (M) ordförande Stig Ottosson (M) Maj-Britt Dahlborg (S) Helena Larsson

Läs mer

Largen, Alceahuset, Äkersberga. Enligt bifogad närvarolista. Ann-Christine Furustrand 2015-09-29-2015-10-19. Kommunstyrelsen 2015-09-28

Largen, Alceahuset, Äkersberga. Enligt bifogad närvarolista. Ann-Christine Furustrand 2015-09-29-2015-10-19. Kommunstyrelsen 2015-09-28 0 Österåker Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen Tid Plats Närvarande Utses att justera, I 1:2 Måndagen den 28 september 2015, kl 15.00-16.30 Largen, Alceahuset, Äkersberga Enligt bifogad närvarolista

Läs mer

Nämnden för gemensam medborgarservice

Nämnden för gemensam medborgarservice 1(17) 2011-10-21 nämndsekreterare Ann-Margarethe Kemvik Tfn 040-42 5189 Sammanträdesdatum Plats Kolabacken, Kommunhuset Tid 18:30 Ledamöter Ersättare Närvarorätt Christer Mars (M) (ordföranden) Synnöve

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-06-17. KilArena, tisdag 17 juni 2014, 18.00 OBS! 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering

Sammanträdesdatum 2014-06-17. KilArena, tisdag 17 juni 2014, 18.00 OBS! 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-06-17 PLATS OCH TID KilArena, tisdag 17 juni 2014, 18.00 OBS! FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR 1 Upprop 2 Val av två justerare samt

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(8)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(8) Kultur och SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(8) Plats och tid Yxningen, Kommunhuset, kl.13.30 16.00 Beslutande ledamöter Elisabeth Edlund, (S), ordförande Bo Hasselblad (M), vice ordförande Carl Donner, (M)

Läs mer

Policy för skötsel av Borlänge kommuns skogar och träd

Policy för skötsel av Borlänge kommuns skogar och träd Policy för skötsel av Borlänge kommuns skogar och träd Kommunens markinnehav är en grundsten i utvecklingen av det hållbara Borlänge 2 Skogen en del av vår framtid Borlänges väg mot visionen det hållbara

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(16) (&)[16] Sammanträdesdatum 2014-12-15

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(16) (&)[16] Sammanträdesdatum 2014-12-15 TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(16) (&)[16] 2014-12-15 Kultur- och fritidsnämnden Plats och tid Hörsalen, Nordiska Akvarellmuseet, Skärhamn kl 17:00 18:42 Utses att justera Tina Baudino (S) Justeringens

Läs mer

ESLÖVS KOMMUN PROTOKOLL 1(13 ) Servicenämnden 2009-03-18

ESLÖVS KOMMUN PROTOKOLL 1(13 ) Servicenämnden 2009-03-18 ESLÖVS KOMMUN PROTOKOLL 1(13 ) Plats och tid Stadshuset, sammanträdesrum Sahlin, kl 18.00 Beslutande Lars Månsson (s) Ordförande Else-Maj Nilsson (s) Claes Jönsson (s) Irene Somers (s) tjänstgörande ersättare

Läs mer

2011-11-10 2014-12-15 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 15 december, 2014, kl. 15.00 15.30 Beslutande

2011-11-10 2014-12-15 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 15 december, 2014, kl. 15.00 15.30 Beslutande 2011-11-10 2014-12-15 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 15 december, 2014, kl. 15.00 15.30 Beslutande Ledamöter Yoomi Renström (S) Ordförande Håkan Englund (S), 1:e vice ordförande

Läs mer

118 Beslut att granska Fördjupning av översiktsplan för Knislinge, Östra Göinge kommun

118 Beslut att granska Fördjupning av översiktsplan för Knislinge, Östra Göinge kommun Sida 1 av 5 Ärendeförteckning 118 Beslut att granska Fördjupning av översiktsplan för Knislinge, Östra Göinge kommun 119 Jämkning av boendekostnad inom LSS Östra Göinge kommun Storgatan 4, 280 60 Broby

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-03-27. Kommunhuset, lokal Mellanfryken, torsdag 27 mars 2014, kl. 15.00 ÄRENDE DNR

Sammanträdesdatum 2014-03-27. Kommunhuset, lokal Mellanfryken, torsdag 27 mars 2014, kl. 15.00 ÄRENDE DNR TEKNISKA NÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-03-27 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, torsdag 27 mars 2014, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR - Val av justerare samt dag och tid för

Läs mer

PROTOKOLL 1 (15) 2015-04-10

PROTOKOLL 1 (15) 2015-04-10 PROTOKOLL 1 (15) 2015-04-10 Personalnämnden Plats och tid Sammanträdesrum 104, kl. 8.00-12.00 Beslutande Monica Widman Lundmark (S), ordförande Tomas Andersson (S) Annika Nyman (S) Peder Zingmark (V) Tjänstgörande

Läs mer

Sammanträdesrum Valsaren, Folkets Hus Storfors, torsdagen den 4 juni 2015, kl. 18.00 18.45. Beslutande. Peter Farrington (M) Håkan Larsson (C)

Sammanträdesrum Valsaren, Folkets Hus Storfors, torsdagen den 4 juni 2015, kl. 18.00 18.45. Beslutande. Peter Farrington (M) Håkan Larsson (C) 1(11) Plats och tid Sammanträdesrum Valsaren, Folkets Hus Storfors, torsdagen den 4 juni 2015, kl. 18.00 18.45. Beslutande Peter Farrington (M) Håkan Larsson (C) Ingrid Andersson (C) Birgitta Hagström

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Socialnämnden 2015-01-29 1-14

Sammanträdesprotokoll Socialnämnden 2015-01-29 1-14 Socialnämnden 2015-01-29 1-14 Plats och tid Sammanträdesrum A1, Engelbrektsgatan 15, kl. 13.30-14.55 ande Ersättare ej tjänstgörande Övriga deltagare Utses att justera Erland Linjer (M) Turid Ravlo-Svensson

Läs mer

Tekniska nämnden 2012-04-26 1 (16) Stadshuset, sessionssalen, kl 13.30-16.05

Tekniska nämnden 2012-04-26 1 (16) Stadshuset, sessionssalen, kl 13.30-16.05 Tekniska nämnden 2012-04-26 1 (16) Plats och tid Stadshuset, sessionssalen, kl 13.30-16.05 Paragrafer 34-46 BESLUTANDE Ledamöter Tjänstgörande ersättare Namn Lennart Rehn (S) ordförande Helena Qvick (S)

Läs mer

Christina Höij (m), 11-19 Rolf Antonsson (m), 11-19 Inger Eckert (kd) Ingrid Högman (kd) Stephan Karlsson (s), 11-19

Christina Höij (m), 11-19 Rolf Antonsson (m), 11-19 Inger Eckert (kd) Ingrid Högman (kd) Stephan Karlsson (s), 11-19 11-22 Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 13.00 17.15. Beslutande Närvarande ersättare Kristina Frigert (m), ordförande Göran Fahlgren (m), 2:e vice ordförande Lasse Andersson (m) Daniel

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Tekniska nämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Tekniska nämnden Tekniska nämnden 1 (9) Plats och tid Hellqvistsalen, onsdagen den 28 januari 2010, klockan 16.00 18.15 Beslutande Görel Nilsson (S), 1-2 Lennart Pettersson (S) Elisabeth Persson (S) Börje Andersson (C),

Läs mer

Arne Höglund, teknisk chef Margareta Magnusson, nämndsekreterare Gert Rydkvist, ekonom Peter Edvinsson, gatuchef

Arne Höglund, teknisk chef Margareta Magnusson, nämndsekreterare Gert Rydkvist, ekonom Peter Edvinsson, gatuchef 1 (7) Plats och tid Torghuset i Smålandsstenar, kl 13.00 15.50 Beslutande Staffan Sjöblom (M), ordförande Hans Uhlmann (M) Magnus Sjöberg (C) Carlos Cevallos (KD) Mihai Banica (MP) Jörgen Karlsson (S)

Läs mer

Astrid Karlsson-Björkman

Astrid Karlsson-Björkman 2012-05-15 1 (17) Plats Stora Konferensrummet Idrottsgatan 7, Vänersborg Tid Tisdagen den 15 maj 2012, kl 13.00-15.45 Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt närvarolista, sid 2 Övriga deltagande

Läs mer

Uppföljning av trygghetsrond i Trollhättans centrum

Uppföljning av trygghetsrond i Trollhättans centrum Uppföljning av trygghetsrond i Trollhättans centrum 2012-10-16 genomfördes en uppföljning av den trygghetsrond som gjordes i Trollhättas centrum den 29 februari samma år. Bakgrund: 29 februari genomfördes

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Tekniska nämnden

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Tekniska nämnden 2014-10-22 1 (12) Plats och tid Kommunhuset, Harriesalen, 22 oktober 2014, klockan 19.00 19.55 ande Övriga deltagande Johan Ericsson (M), ordförande Sofia Lindblom (M) Larserik Johansson (S) Tommy Almström

Läs mer

Samhällsförvaltningen tisdag 20 februari

Samhällsförvaltningen tisdag 20 februari 1(9) Plats och tid Olof Högbergsalen, Sambiblioteket kl. 08.15-16.10 Ajournering: kl. 09.30-09.50, 11.30-13.15 Beslutande Ledamöter Närvarande ej tjänstgörande ersättare Sara Nylund (S), ordförande Roland

Läs mer

Protokoll. Socialnämnden 2012-12-11 113-119

Protokoll. Socialnämnden 2012-12-11 113-119 Socialnämnden 113-119 Socialnämnden Sida 2 Socialnämndens sammanträde Information om kvalitetsledningssystem 5 Ansökan om utökat serveringstillstånd First Hotel Grand 6 Handlingsprogram Våld i nära relationer

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 79-95 Plats och tid Stadshuset Säffle, Trätäljarummet, kl. 9.00-12.30 Ölserudsrummet kl. 13.30-16.40 ande Övriga deltagare Protokolljusterare Daniel Bäckström (c) Kerstin

Läs mer

Socialnämnden 2015-03-31 1(10) Tisdagen den 31 mars 2015, klockan 08.30 12.15, i Skållerudrummet.

Socialnämnden 2015-03-31 1(10) Tisdagen den 31 mars 2015, klockan 08.30 12.15, i Skållerudrummet. Socialnämnden 2015-03-31 1(10) Tid och plats Tisdagen den 31 mars 2015, klockan 08.30 12.15, i Skållerudrummet. Beslutande Ledamöter Michael Melby, ordf. (S) Daniel Jensen, vice ordf. (KD) Kerstin Lindberg

Läs mer

ordförande,4mlt... ~...

ordförande,4mlt... ~... ~ HASSLEHOLMS KOMMUN 1_,. ARBETSUTSKOTI SAMMANTRÄDESPROTOKOLL l (8) Plats och tid Sammanträdesrum 2, kl. 08.35-09.30 ande Urban Widmark (M) ordförande 260-263 Ledamöter Lars-Göran Wiberg (C) ordförande

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. PROTOKOLL 2013-09-24 i( Sida 1 av 3. Plats och tid Beslutande

ANSLAG/BEVIS. PROTOKOLL 2013-09-24 i( Sida 1 av 3. Plats och tid Beslutande Sida 1 av 3 Plats och tid Beslutande Tjänstgörande ersättare Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Sekreterare Ordförande Sjuntorprummet, kl 16.00-20.00

Läs mer

Bengt Åström(s), ordförande Lars-Olle Olsson(s) Sven Sonesson(m) Anita Ljung(m) Lars-Anders Espert(sd)

Bengt Åström(s), ordförande Lars-Olle Olsson(s) Sven Sonesson(m) Anita Ljung(m) Lars-Anders Espert(sd) Barn- och utbildningsnämndens Sammanträdesdatum 2011-03-09 Sida 1 (8) Plats och tid B-rummet, kl. 13:30 17.10 Beslutande Bengt Åström(s), ordförande Lars-Olle Olsson(s) Sven Sonesson(m) Anita Ljung(m)

Läs mer

Jävsnämnden 2015-06-11

Jävsnämnden 2015-06-11 Jävsnämnden 2015-06-11 Jn 5 Säter 2:1, Säter anläggande av konstgräsplan med belysning mm på Säters Idrottsplats... 2 Jn 6 Gruvby 8:2, Gustafs nybyggnad av omklädnings- och duschbaracker... 4 Jn 7 Kungsgården

Läs mer

Kommunstyrelsen. Utses att justera: BrittMarie Hansson Liss Böcker Paragrafer: 344-346. Sekreterare. Ordförande. Justerare

Kommunstyrelsen. Utses att justera: BrittMarie Hansson Liss Böcker Paragrafer: 344-346. Sekreterare. Ordförande. Justerare 1 Plats och tid: Stadsbiblioteket, 2011-10-24 kl 17:30-18:15 Beslutande: Åsa Herbst (M) Ola Carlsson (M) Robin Holmberg (M) Jasna L Martinsson (M) tjg ersättare för Göran Larsson Liss Böcker (C) Eva Kullenberg

Läs mer

VÄNERSBORGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum. Samhällsbyggnadsnämnden 2007-04-12 1 (25)

VÄNERSBORGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum. Samhällsbyggnadsnämnden 2007-04-12 1 (25) Samhällsbyggnadsnämnden 2007-04-12 1 (25) Plats och tid Rum 367, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg torsdag 12 april 2007, kl 08.30-14.40 Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt närvarolista,

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Arbetsmarknadsnämnden. Innehåll. Protokoll 1 (18)

TRELLEBORGS KOMMUN Arbetsmarknadsnämnden. Innehåll. Protokoll 1 (18) Protokoll 1 (18) Mötesdatum Innehåll 59 Val av justerare samt datum, tid och plats för justering 60 Informationsärenden 61 Delegationsärenden 62 Anmälningsärenden 63 Övrigt 64 s delegationsordning 65 s

Läs mer

Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Alnarp Tid kl. 17.00-17.30

Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Alnarp Tid kl. 17.00-17.30 Sammanträdesdatum s. 1 (5) Plats Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Alnarp Tid kl. 17.00-17.30 Beslutande Alf Michelsen (M) ordförande 37-39 Lennart Månsson (M) vice ordförande 37-39 Bengt Håkansson

Läs mer

TEKNISKA NÄMNDENS PROTOKOLL

TEKNISKA NÄMNDENS PROTOKOLL 1 TEKNISKA NÄMNDENS PROTOKOLL Ärenden behandlade på Tekniska nämndens sammanträde den 27 mars 2014: 36 Upprop och val av justeringsmän och justering 37 Godkännande av föredragningslista 38 Tekniska förvaltningen

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2011-05-30 KOMMUNSTYRELSENS SAMHÄLLSBYGGNADSUTSKOTT

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2011-05-30 KOMMUNSTYRELSENS SAMHÄLLSBYGGNADSUTSKOTT STENUNGSUNDS KOMMUN Tid: 09:00 09:20 KOMMUNSTYRELSENS SAMHÄLLSBYGGNADSUTSKOTT Plats: Rodret Ledamöter: Arne Olsson (c) ordförande Olof Lundberg (s) vice ordförande Christina Engström (m) Roger Andersson

Läs mer

Kultur och fritidsnämndens protokoll 2013-09-24

Kultur och fritidsnämndens protokoll 2013-09-24 Datum: Tisdagen den 24 september 2013 Tid: 18.00-20.30 Plats: Östra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Paragrafer: 34-41 Utses att justera: Anna-Lee Alenmalm (m) Underskrifter: Sekreterare Ordförande Justerare

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2011-02-15 Sid: 1 Instans Allmänna utskottet Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 13.00-16.50 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Nicklas Huuva (KD) ordförande Bengt-Göran

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25 KOMMUNSTYRELSEN Tid Kl. 10:00 11:50 Ajournering 11.40 11.45 för överläggningar Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner

Läs mer

Säkra, trygga och tillgängliga lekparker i Ludvika kommun

Säkra, trygga och tillgängliga lekparker i Ludvika kommun SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN 2014-11-14 0 (6) Säkra, trygga och tillgängliga lekparker i Ludvika kommun Certifieringsmodell för kommunens lekparker Fastställda rutiner och åtgärder för att en lekpark

Läs mer

Kommunens möteplats om stadsträd! FRAMTIDENS URBANA TRÄDBESTÅND 2014

Kommunens möteplats om stadsträd! FRAMTIDENS URBANA TRÄDBESTÅND 2014 inbjudan till konferens i Stockholm den 4-5 november 2014 EXPERTER Johan Östberg Forskare och landskapsingenjör Tomas Lagerström Landskapsarkitekt och växtutvecklare Örjan Stål Träd- och markspecialist

Läs mer

Tommy Bernevång-Forsberg (KD), ordförande. Dag Thulin (M) Rigmor Holmqvist Ödman (S)

Tommy Bernevång-Forsberg (KD), ordförande. Dag Thulin (M) Rigmor Holmqvist Ödman (S) JÖNKÖPINGS KOMMUN Valnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-12-09 1 Plats och tid Kajutan, Rådhuset, Jönköping, kl. 11.00 11.45 Beslutande Tommy Bernevång-Forsberg (KD), ordförande Åke Johansson (C) 1:e vice

Läs mer

Magnus Lander (mp) Håkan Andersson Inger Karlsson Ulla Johansson, 40 Yvonne Högrud, 41. Solveig Eriksson Socialförvaltningen 2011-04-29

Magnus Lander (mp) Håkan Andersson Inger Karlsson Ulla Johansson, 40 Yvonne Högrud, 41. Solveig Eriksson Socialförvaltningen 2011-04-29 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (12) 2011-04-26 Plats och tid Kullängen, Hallsberg, kl 08.30-09.50 Beslutande Magnus Andersson (s) Gunnel Hedström (s) Roland Johansson (s) Inger Larsson (s) Inga-Lill Thim

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 136

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 136 136 Plats och tid Kommunhuset, Åstorp kl. 18.00 19.00 Beslutande Karlsson, Gunilla (s) ordförande Iona, Cimpoeru (s) Lucy, Glinka (s) Axelsson, Bodil (fp) Berglund, Tony (s) Andersson, Annika (s) Hassel,

Läs mer

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 17:00-17.50 ande Övriga närvarande Se bifogad uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Sten Ekström, revisionens ordförande, 22 Utses att justera Benny Eriksson

Läs mer

Reglemente för kultur- och fritidsnämnden i Ljungby kommun

Reglemente för kultur- och fritidsnämnden i Ljungby kommun (2015) Reglemente för kultur- och fritidsnämnden i Ljungby kommun Antaget av kommunfullmäktige 2014-11-26 127 2 Reglemente för kultur- och fritidsnämnden i Ljungby kommun Utöver det som står skrivet om

Läs mer

Solveig Andersson kommunchef Ulrika Thorell kommunsekreterare Annika Karlsson planerare 229

Solveig Andersson kommunchef Ulrika Thorell kommunsekreterare Annika Karlsson planerare 229 1(6) Plats och tid Sammanträdesrum Majberget, kommunkontoret i Bengtsfors, klockan 13.00 14.00 Beslutande Övriga närvarande Justerare Ledamöter Per Eriksson (s) ordförande Per Jonsson (c) 1:e vice ordförande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Plats och tid Sammanträdesrum Kongsvinger, stadshuset, kl. 8.30-11.40 Beslutande Ledamöter Claes Pettersson (S), ordförande Aina Wåhlund (S) Sten Fransson (S) Gerd Karlsson (S), ersättare för Inger Hjerpe

Läs mer

Paragrafer: 49-55 Sekreterare:... Anne-Marie Mattsson. Ordförande:... Ann-Charlotte Strömwall. Justerare:... Richard Åkerman

Paragrafer: 49-55 Sekreterare:... Anne-Marie Mattsson. Ordförande:... Ann-Charlotte Strömwall. Justerare:... Richard Åkerman Vård- och omsorgsnämnden 2014-05-05 1/8 Sammanträdestid: 2014-05-05, kl. 13.00 16.10 Lokal: Sammanträdesrum Borgmästaren, stadshuset, Lysekil Beslutande ledamöter och tjänstgörande ersättare: Ann-Charlotte

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Hamn- och gatunämnden 2014-08-25 1-8

Sammanträdesprotokoll Hamn- och gatunämnden 2014-08-25 1-8 Hamn- och gatunämnden 2014-08-25 1-8 Plats och tid Stadshus B rum B1, kl. 14.30-15.30 ande Ersättare ej tjänstgörande Övriga deltagare Utses att justera Ann-Charlotte Stenkil (M) Lennart Andrén (M) Marita

Läs mer

Kommunhuset i Lomma, Stora Sessionssalen Tid kl. 18.30-20.20, ajournering kl 19.05-19.30

Kommunhuset i Lomma, Stora Sessionssalen Tid kl. 18.30-20.20, ajournering kl 19.05-19.30 Sammanträdesdatum s. 1 (10) Plats Kommunhuset i Lomma, Stora Sessionssalen Tid kl. 18.30-20.20, ajournering kl 19.05-19.30 Beslutande Övriga deltagare Alf Michelsen (M) ordförande Lennart Månsson (M) 1:e

Läs mer

Reglemente för Tekniska nämnden

Reglemente för Tekniska nämnden Nummer: 25:1 Blad: (1) Reglemente för Tekniska nämnden A Tekniska nämndens uppgifter Verksamhetsområde 1 Tekniska nämndens ansvarsområde och uppgifter regleras i detta reglemente. Tekniska nämnden ansvarar

Läs mer

Lennart Sjödin. Sekreterare... Paragrafer 107-152. Diana Börjesdotter Olsson... 148, omedelbart justerad. Ordförande... Christina Embretsen

Lennart Sjödin. Sekreterare... Paragrafer 107-152. Diana Börjesdotter Olsson... 148, omedelbart justerad. Ordförande... Christina Embretsen PROTOKOLL Datum Plats och tid Beslutande Brandstation, Molinsgatan 2, Ljusdal. Kl 09.30 14.30 Christina Embretsen, ordförande (s) Lennart Sjödin, 1:e vice ordförande (c) Ulla-Britt Gidemalm 2:e vice ordförande

Läs mer

Omsorgsnämnden 2007-12-11 1 (16) Jens Nilsson (s) Morgan Ohlsén (s) Eivor Carlsson (kd), från och med 127

Omsorgsnämnden 2007-12-11 1 (16) Jens Nilsson (s) Morgan Ohlsén (s) Eivor Carlsson (kd), från och med 127 Omsorgsnämnden 2007-12-11 1 (16) Plats och tid Bollegården, tisdagen den 11 december 2007, kl. 16.00-18.30 Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Hannu Sutinen (fp) ordförande Stefan Edvardsson

Läs mer

Kjell Persson. Håkan Rönström. Kjell Persson

Kjell Persson. Håkan Rönström. Kjell Persson Protokoll 1 (12) Plats och tid: Sal A, Guldsmeden, Hudiksvall, kl 09.00-09.45 Förtroendevalda: Beslutande: Ej beslutande: Håkan Rönström (M), ordf Stefan Segerbrand (M) Lena Frankenberg Glantz (M) Lars-Olof

Läs mer

Kommunhuset, Revelj 2012-10-10 kl 13.00 16.45. Gunilla Aronsson, C

Kommunhuset, Revelj 2012-10-10 kl 13.00 16.45. Gunilla Aronsson, C Sammanträdesprotokoll 1(11) Plats och tid Kommunhuset, Revelj kl 13.00 16.45 Beslutande Per-Inge Pettersson, C, ordf Göran Lundberg, S Evert Möller, KD Eva Svedberg, S Monica Bergh, KD Stig Andersson,

Läs mer

Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Karin Lindgren. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson 2013-10-07

Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Karin Lindgren. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson 2013-10-07 1 1 Plats och tid Rådhuset, kl 13.00 14.30 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats och tid Karl-Erik

Läs mer

Delegations- och verkställighetsordning för kultur- och fritidsnämnden i Norrköpings kommun

Delegations- och verkställighetsordning för kultur- och fritidsnämnden i Norrköpings kommun DELEGATIONS- OCH VERKSTÄLLIGHETSORDNING Delegations- och verkställighetsordning för kultur- och fritidsnämnden i Norrköpings kommun Diarienummer KFN 2015/0002 Fastställd av kultur- och fritidsnämnden 2015-01-28.

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2013-11-19 ()

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2013-11-19 () SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2013-11-19 () Plats och tid Kommunhuset, klockan 16.00-18.45 Beslutande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Tjänstemän Justering Kent Lagrell (M) ordförande Anders Kjellgren

Läs mer

Planprogram för Kärnekulla 1:4

Planprogram för Kärnekulla 1:4 Diarienummer BN13/329 Planprogram för Kärnekulla 1:4 Habo kommun Behovsbedömning 2014-12-03 Behovsbedömningens syfte Enligt 6 kap. 11 miljöbalken ska kommunen göra en miljöbedömning när en detaljplan eller

Läs mer

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL ON 10 177 PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED OMSORGSNÄMNDEN

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL ON 10 177 PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED OMSORGSNÄMNDEN KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL ON 10 177 PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED OMSORGSNÄMNDEN Plats och tid: Rådhussalen, Rådhuset, Karlshamn, kl 13:15 15:25. Ajournering för paus kl. 14:30 15:00. Deltagande (markerade

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9 2010-01-27 1-9 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.35 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kommunchef Svante Melander Kommunsekreterare Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses

Läs mer

KS SU PROTOKOLL 2015-05-18

KS SU PROTOKOLL 2015-05-18 KS SU PROTOKOLL !t:. HEDEMORA 1 (8) Kommunstyrelsens strateg i utskott Plats och tid Rådhuset, lokal Rådhussalen, kl. 13.00-15.00 Beslutande Ledamöter Ulf Hansson (S), ordförande Kristina Lundgren (C)

Läs mer

Tallgården, Östervåla, 19 juni 2014, kl 09.30. Sekreterare Paragrafer 63-75 ANSLAG/BEVIS

Tallgården, Östervåla, 19 juni 2014, kl 09.30. Sekreterare Paragrafer 63-75 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (14) Sammanträdesdatum Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 10.00 14.00 Beslutande Margaretha Gadde-Jennische (M), ordförande Gudrun Wängelin-Lernskog (C) Olof Nilsson (S), ersättare

Läs mer

Martin Fransson. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Martin Fransson. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2011-12-07 1 (10) Plats och tid Rådhuset, kl. 08.00 12.45 Beslutande Anders Johnsson (M), ordförande Stefan Lamme (M) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) deltog inte vid företagsbesöken

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kultur och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 2014-08-11 Sida 1 (7)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kultur och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 2014-08-11 Sida 1 (7) Kultur och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 2014-08-11 Sida 1 (7) Plats och tid Beslutande Lilla sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv kl. 19.00 20.00 Hans-Åke Mårtensson (S), ordförande Margareta Abelsson

Läs mer

Jan-Åke Bredberg, fritidschef Agneta Fleischer, enhetschef, 11-12 Marie-Louise Bornholm, förvaltningssekreterare

Jan-Åke Bredberg, fritidschef Agneta Fleischer, enhetschef, 11-12 Marie-Louise Bornholm, förvaltningssekreterare Fritidsnämnden 24 februari 2005 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Frösundarummet, Socialkontoret, Tuna torg 15, Vallentuna, torsdagen den 24 februari 2005, kl. 19.00-21.35 Jörgen

Läs mer

2011-07-05 137-141. 137 Dnr 2011/70-023 KS. Personalchef Krister Kronzell redogör för ärendet.

2011-07-05 137-141. 137 Dnr 2011/70-023 KS. Personalchef Krister Kronzell redogör för ärendet. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (6) 137 Dnr 2011/70-023 KS Anställning av ny kommunchef. Personalchef Krister Kronzell redogör för ärendet. Eftersom kommunchef Lars Frick kommer att gå i pension vid årsskiftet

Läs mer

Beslutande Bo Frank (M), ordförande. Åsa Karlsson Björkmarker

Beslutande Bo Frank (M), ordförande. Åsa Karlsson Björkmarker Plats A-salen Tid Kl. 10.00 11.00 Beslutande Ledamöter Bo Frank (M), ordförande Åsa Karlsson Björkmarker (S) Per Schöldberg (C) Anna Tenje (M) Nils Fransson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V)

Läs mer

Plats och tid Facklan, kommunhuset, Bjuv, 2013-01-09 kl 09.00-11-20

Plats och tid Facklan, kommunhuset, Bjuv, 2013-01-09 kl 09.00-11-20 1(13) Plats och tid Facklan, kommunhuset, Bjuv, kl 09.00-11-20 Beslutande Ledamöter Stefan Svalö (S), ordf, jäv 6 Anders Månsson (S), ordf 6 Christer Landin (S) Ninnie Lindell (M) Sven Yngve Persson (M)

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-10-22 1(11) Plats och tid Kommunhuset, klockan 16.00-18.00 ande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Ersättare Tjänstemän Kent Lagrell (M) ordförande Jim Adolfsson

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(5)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(5) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(5) Paragrafer 118-120 Plats och tid Hermes, Svanskogsrummet kl. 16.00-18.00 Beslutande Gudrun Svensson (c) Jenny Evestam (c) Birgitta Månsson (c) Claes Karlsson (c) Lena Sonesson

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden. Plats och tid: Stadsbiblioteket, sammanträdesrummet, vån 2, 2014-09-30, kl. 18:00-19:05

Kultur- och fritidsnämnden. Plats och tid: Stadsbiblioteket, sammanträdesrummet, vån 2, 2014-09-30, kl. 18:00-19:05 Plats och tid: Stadsbiblioteket, sammanträdesrummet, vån 2, 2014-09-30, kl. 18:00-19:05 ande: Ersättare: Tomas Fjellner, ordf. (M) Charlotte Engblom-Carlsson (FP) Eva-Lena Lindell (S) Paul Hanstål (M)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(15) Sammanträdesdatum 2014-05-14

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(15) Sammanträdesdatum 2014-05-14 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(15) Plats och tid Yxningen, kommunhuset, kl. 08.30 12.00 Ledamöter Tjänstgörande ersättare Thomas Lidberg (S), ordförande Mira Wedenberg (M) vice ordförande Sören Söderström

Läs mer

Kommunkontoret, måndag 1 september kl 8.00. Sekreterare Paragrafer 59-68 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, måndag 1 september kl 8.00. Sekreterare Paragrafer 59-68 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 9.00 11.45 Beslutande David Olsson (M), ordförande Carina Schön (S) Dick Pettersson (C) Sören Johansson (KD) Anders Pettersson (S) Ej

Läs mer

Roland Leben (kd), ordf Björn Nyström (m) Margot Eriksson (s), tjänstgörande ers för Krister Nyström (s)

Roland Leben (kd), ordf Björn Nyström (m) Margot Eriksson (s), tjänstgörande ers för Krister Nyström (s) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(12) Plats och tid Sammanträdesrummet Björnidet, kl 14.00-15.30 Beslutande Ledamöter Roland Leben (kd), ordf Björn Nyström (m) Margot Eriksson (s), tjänstgörande ers för Krister

Läs mer

Anders Westerlund Jenny Delén. Agneta Henriksson ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anders Westerlund Jenny Delén. Agneta Henriksson ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1 (13) Plats och tid: Kommunkontoret 16.15-18.00 Beslutande Thomas Lindqvist (PF), ordförande Anders Westerlund (S), vice ordförande Jenny Delén (M), ledamot Emelie Dockenfelt (C), ledamot Sven Magnusson

Läs mer

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Fredrik Löfqvist, kommunchef Karolina Larsson, nämndsekreterare, ej 49

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Fredrik Löfqvist, kommunchef Karolina Larsson, nämndsekreterare, ej 49 Sida 1 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået, kl 15.00 16.10. Beslutande Torbjörn Ekelund (FP), ordförande Anette Hallberg (S), tjänstgörande ersättare för Birgitta Jönsson (S) Christer Laurell (C) Ej

Läs mer

Teknik- och fritidsutskottet 2015-05-22. Fredrik Rönning (S), ordförande Ingemar Hellström (S) Calle Morgården (MP)

Teknik- och fritidsutskottet 2015-05-22. Fredrik Rönning (S), ordförande Ingemar Hellström (S) Calle Morgården (MP) Teknik- och fritidsutskottet 2015-05-22 Plats och tid Kommunhuset, klockan 08.30-10.30 Beslutande Fredrik Rönning (S), ordförande Ingemar Hellström (S) Calle Morgården (MP) Övriga deltagare Sören Nord,

Läs mer

Gunilla A. Aurusell (S) ordförande, Barbro Jansson (S), Siewert Carlsson (C), Jan-Erik Wik (C), Hans Carlsson (M) och Yvonne Ericsson (M)

Gunilla A. Aurusell (S) ordförande, Barbro Jansson (S), Siewert Carlsson (C), Jan-Erik Wik (C), Hans Carlsson (M) och Yvonne Ericsson (M) Kultur- och fritidsnämnden 1 (5) Plats och tid Hellqvistsalen, kommunhuset, Kungsör den 16 november 2010, klockan 18.00 18.45 ande Gunilla A. Aurusell (S) ordförande, Barbro Jansson (S), Siewert Carlsson

Läs mer

... Helena Andrén.... Leif-Åke Johansson.... Staffan Korsgren BEVIS

... Helena Andrén.... Leif-Åke Johansson.... Staffan Korsgren BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2010-05-18 1 (12) Plats och tid Konferensrummet, tekniska kontoret, Rådhuset, Askersund 2010-05-18, kl.15.00-17.30. Beslutande Leif-Åke Johansson (s), ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (10)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (10) Sammanträdesdatum s. 1 (10) Plats Lomma kommunhus, sammanträdesrum Önnerup Tid kl. 15.00-16.00 Beslutande Alf Michelsen (M) ordförande Lennart Månsson (M) vice ordförande Ola Ahlqvist (M) tjg. ersättare

Läs mer

Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna torsdagen den 29 januari 2009, kl. 19.00 21.40. Maj Birgersson (kd) 1-16

Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna torsdagen den 29 januari 2009, kl. 19.00 21.40. Maj Birgersson (kd) 1-16 Utbildningsnämnden 2009-01-29 Plats och tid för sammanträdet Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna torsdagen den 29 januari 2009, kl. 19.00 21.40 Beslutande Elisabeth Rydström (c),ordförande Jörgen

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-08-18

Sammanträdesdatum 2014-08-18 1(13) Plats och tid Sammanträdesrummet vid biblioteket, kl. 18.00-20.30 Beslutande Övriga Marie-Louise Svensson (M), ordförande Fredrik Ahlén (S), vice ordförande Tomas Johansson (C) Maria Malmberg (C),

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 36-43 Plats och tid Gillbergarummet, Städet, kl 14.00 16.25 ande Erik Blakstad (m) ordf Ralph Widing (c) Bengt Mattsson (s) Övriga deltagare Gunnar Ericson, stadsträdgårdsmästare,

Läs mer

23 Svar på remiss på reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och den idéburna sektorn

23 Svar på remiss på reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och den idéburna sektorn Protokoll Omsorgs och utbildningsutskottet Sida 1 av 9 Ärendeförteckning 21 Rapport Förebyggande hembesök 22 Förlängning av avtal med Attendo Sverige AB 23 Svar på remiss på reviderad överenskommelse om

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunrevisionen. 2010-10-21, kl. 09.00 17.00, Kommunhuset i Simrishamn

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunrevisionen. 2010-10-21, kl. 09.00 17.00, Kommunhuset i Simrishamn 2010-11-11 1 (1) Plats och tid 2010-10-21, kl. 09.00 17.00, Kommunhuset i Simrishamn Birgitta Larsson, ordförande Froste Persson, vice ordförande Ulf Bengtsson Alf-Göran Andersson Bengt Wieslander Ann-Mari

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (15) Plats och tid Västergården, Askersund, den 12 oktober 2010 kl 13.00-16.45 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Siv Ahlstrand, ordförande (S) Johan

Läs mer

PROTOKOLL 1 (18) 2012-11-05

PROTOKOLL 1 (18) 2012-11-05 PROTOKOLL 1 (18) 2012-11-05 Personalnämnden Plats och tid Stadshuset kl 13.00 16.45 Beslutande Harriet Classon (S) ordf Lennart Burvall (S) Tomas Teglund (S) Maria Wiksten (KD) Tjänstgörande ersättare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2007-06-18 1 (15) Plats och tid Konferensrummet, Västergården, Askersund, 2007-06-18 kl. 15.00 17.00. Beslutande Torbjörn Karlsson (s), ordförande Kurt Andersson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2006-08-16 1 Plats och tid Stadshuset, rum 2, kl 08.30-14.50 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera ens tid och plats Tommy Nilsson (s) ordf Lars Olsson (c) v ordf Bo-Anders Thornberg (m) Kommunchef

Läs mer

Tillgänglighetsplan för allmänna platser i tätorterna Edsbyn och Alfta

Tillgänglighetsplan för allmänna platser i tätorterna Edsbyn och Alfta Tillgänglighetsplan för allmänna platser i tätorterna Edsbyn och Alfta Förord Alla människor är rörelsehindrade under någon del av livet. Under det första året sker transporten i en rullstol som kallas

Läs mer

Uppmärksamma kulturella byggnader i Österåkers kommun genom skyltar

Uppmärksamma kulturella byggnader i Österåkers kommun genom skyltar Gösi jlf Kommunkansliet Till Kommunstyrelsen Datum 2015-09-01 Dnr KS 2015/0280 Uppmärksamma kulturella byggnader i Österåkers kommun genom skyltar Beslutsförslag Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår

Läs mer