PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED FRITIDSNÄMNDEN. Plats och tid: Ärydssalen i Rådhuset 08:15-10:50, ajournering 09:35-09:55

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED FRITIDSNÄMNDEN. Plats och tid: Ärydssalen i Rådhuset 08:15-10:50, ajournering 09:35-09:55"

Transkript

1 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 1 (029) Fritidsnämnden PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED FRITIDSNÄMNDEN Plats och tid: Ärydssalen i Rådhuset 08:15-10:50, ajournering 09:35-09:55 Deltagande: Närvarande ledamot och ersättare markerade med x, ersättare tjänstgörande som ordinarie xx Ledamöter Ersättare x Andreas Saleskog, ordf<irande (S) x Anki Hansson, 1 v ordf6rande (S) x Anders Svensson, 2 v ordf.(m) x Lennart Ung (KD) x Göthe Andersson (V) x Marie Broden (FP) x Nils Odenberger (M) x x x x x Christer Martinsson (S) Mikael Erdtman (S) Ellinor Gärdebring (M) Kjell Duvskog (S) Helen Hallberg (V) Mats Martinsson (C) Nils Bjersten (M) Tjänstemän x Peter Persson, f<irvaltningschef x Marie Louise Svensson Wickström, gatu- och parkchef x Sara-Marie Rännbäck, parkingenjör x Lisa Jönsson, ekonom x Martin Eliasson, fritidskonsulent x Berith Håkansson, personalutvecklare x Christina Svensson, sekreterare Tid för justering: , Vid sammanträdet behandlade ärenden: Justerare Justering av protokollet har tillkännagivits på kommunens anslagstavla i Rådhuset , ~ Christina J,sv;re:-n7'~"'-jso- ~----

2 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 2 (029) Fritidsnämnden Innehållsförteckning FN 040 Verksamhetsstöd till handikappfåreningarna FN 041 Ekonomisk rapport FN 042 Attestordning }'N 043 Bidrag till hälsans stig 2012/ FN 044 Överfåring av pengar till fritidsnämnden fcir åtgärder Sternö Naturområde 2008/ FN 045 Asarums centrum - fårstudie får utveckling 2012/ FN 046 Avrapportering natunnarksolmåde väster om Bryggeritomten FN 047 Avrapportering upprustning av Teaterparken FN 048 Trädpolicy fcir Karlshamns kommun 2012/ FN 049 Uppdatering av grönstruktnrplan får Karlshamns kommun 2012/ FN 050 Detaljplan Torarp 4: FN 051 Detaljplan Uppsala, 1,3 och 12 (Citygallerian) FN 052 Bidragsnivåer får alctivitetsbidrag och grundbidrag 2012/ FN 053 Tilläggsyrkande från Karlshamns simlclubb 2012/ FN 054 Bidrag fcir utprickning i skärgården 2012/ FN 055 Iordningsställande av husbilsplatser på Svaneviks uppställningsområde 2012/ FN 056 Betongpist på Jössarinken 2012/ FN 057 Samverkansavtal med Karlsharrms Ridklubb 2012/ FN 058 Begäran om nybyggnad av isanläggning intill Väggabadet 2012/ FN 059 Upphandling av ismaskin 2012/ FN 060 Intern kontroll - arbetsmiljö 2012/ FN 061 Information från presidet 2012/ FN 062 Skrivelser får kännedom FN 063 Beslutsuppfciljning 2012/ FN 064 Anmälan om delegatiol1sbeslut FN 065 Förvaltningschefen infonnerar 2012/ FN 066 Övrigt 2012/33.800

3 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 3 (029) Fritidsnämnden FN / Begäran om verksamhetsstöd till handikappföreningarna Fritidsnämndens beslut att utbetala verksamhetsstöd (10 der per år) till HFK under ill11evarande mandatperiod ( ) mot uppvisande av verksamhetsberättelse att utbetala verksamhetsstöd får 2011 (10 tkr) mot bakgrund av inkommen verksamhetsberättelse att fritidsnänmdens konto ska belastas Sammanfattning Karlshamns kommun har 2009 tagit fram ett fårslag till dialog med handikappfåreningama i Karlshamn (HFK). Inom ramen får delma överenskommelse ingår ett åtagande får nämndema inom samhällsbyggnadsfårvaltningens verksamhetsområde att bistå HFK med vardera 10 tkr per år. Enligt överenskommelsen ska HFK årligen presentera en verksamhetsberättelse ill11an utbetalning kan göras. Förslag till beslut Utbetala verksamhets stöd (10 tkr per år) till HFK under ill11evarande mandatperiod ( ) mot uppvisande av verksamhetsberättelse Utbetala verksamhetsstöd får 2011 (10 tkr) mot bakgrund av inkommen verksamhetsberättelse Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse från administrativ samordnare Lasse Heimlander Rekvisition från Handikappfåreningama i Karlshanm inkommen Protokollet ska skickas till Handikappfåreningarna i Karlshamn, c/o ordfårande YVOlme Forssell, Apollovägen 3, Karlshamn Administrativ samordnare Lasse Heimlander Ekonom Caisa Leo-Malmberg Ekonom Lisa Jönsson

4 Verksamhetsstöd till handikappföreningarna i Karlshamn (HFK) Karlshamns kommun har 2009 tagit fram ett förslag till dialog med handikappföreningarna i Karlshamn (HFK). Inom ramen för detta förslag ingår ett åtagande för nämnderna inom samhällsbyggnadsförvaltningens verksamhetsområde att bistå HFK med vardera 10 tkr per år. Fritidsnämnden har inte tidigare diskuterat detta åtagande och eftersom verksamhetsstödet för 2011 ännu inte utbetalats bör nämnden ta ställning i frågan. Karlshamn /-- I-c- Lasse Heimlander Administrativ samordnare Karlshamns kommun' Samhällsbyggnadsförvaltningen. FörvaltningsledningIkansli Rådhuset Karlshamn' Tel E-post: Hemsida:

5 Il.) I I rp~pdil,appr6i"eningarna.. Li<arlshamri' "" ~':,tl Karlshamns Kommun Samhällsbyggnadsförvaltningen Peter Persson Rådhuset Karlshamn KA --_.-!<O,vllViUN R.I~mii\!\jH,J:S SAM HAL.L!) 8'1GGN/\DSFÖAIJ I,LTNINGEN INK DI.. 25 ONR.,,2)~.~...I9.~.'2pr Ritt Lo)' 1\ O CQrY1 Rekvisition ang föreningsstöd till Handikappföreningarna i Karlshamn Härmed avropar vi det föreningsstöd på kr för 2012, som beslutats av nämnderna representerade i Borådet. Pengarna önskas insatta på bankgiro nr Med vänlig hälsning \/ ~- ~ IV uv"-a...--e.. --(-Y\-~-.. -ea./~ Yvonne Forssell Ordförande Handikappföreningarna i Karlshamn Adress c/o Yvonne Forssell Apollovägen Karlshamn Telefon E-post

6 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 4 (029) Fritidsnämnden FN Ekonomisk rapport april 2012 Fritidsnämndens beslut att godkänna ekonomisk rapport fcir april 2012 Sammanfattning Nettobudgetavvikelsen för Fritidsnämndens verksamheter visar på en positiv periodavvikelse efter fyra månader på tkr. Nämnden +75 tkr, Parkenheten + 15 tkr och Fritidsenheten +230 tkr. Parkenheten har haft höga kostnader i bostadsnära skog samt traktorer. Väggabadet har en negativ avvikelser på personalkostnader på -670 tkr. Helårsprognosen bedöms i dagsläget till tkr men detta fcirväntas kompenseras med ökade intäkter. Kommentarer tiii helårsavvikelser Ingen negativ helårsprognos. Investeringsbudget Nettoinvesteringama under perioden uppgick till-l 611 tkr av totalt tia. Prognosen till helårsavvikelse är i dagsläget O tkr. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse från ekonom Lisa Jönsson daterad Protokollet ska skickas tiii FörvaItningschefPeter Persson Ekonom Caisa Leo-Malmberg Ekonom Lisa Jönsson Drift- och fritidschefthomas Dahlbom Gatu- och parkchefmarie Louise Svensson Wickström

7 Till Fritidsnämnden Ekonomisk rapport januari - april 2012 Driftbudget Sammanfattade kommentarer Nettobudgetavvikelsen får Fritidsnämndens verksamheter visar på en positiv periodavvikelse efter fyra månader på tkr. Nämnden +75 tkr, Parkenheten + 15 tkr och Fritidsenheten +230 tkr. Parkenheten har haft höga kostnader i bostadsnära skog samt traktorer. Väggabadet har en negativ avvikelser på personalkostnader på -670 tia. Helårsprognosen bedöms i dagsläget till tkr men detta fårväntas kompenseras med ökade intäkter. Kommentarer till helårsavvikelser Ingen negativ helårspro gnos. Investeringsbudget Nettoinvesteringarna under perioden uppgick till -I 611 tkr av totalt tkr. Prognosen till helårsavvikelse är i dagsläget O tkr. Bokfårda inkomster och utgifter redovisas i bilaga. Lisa Jönsson Karlshamns kommun' Samhällsbyggnadsförvaltningen. Förvaltningsledning kansli Rådhuset Karlshamn' Tel ' Fax E-post: Hemsida:

8 Fritidsnämnden Personalkostnadsuppföljning för perioden januari - april 2012 Periodens Periodi- Justerat Periodens 5 pos vht Arsbudget Utfall budget sering utfall avvikelse Prognos helårs- Not awikelse Fritidsnämnd O Parkverksamhet gem Naturområden O Ledning o fritidsadminist Övrig fritidsverksamhet O Hälsofrämjande insatser O O -13 O Väggabadet Svängstabadet Båthamnar Parkavdelning Kollektivanställda, park Säsongspersonal, park O Summa Kommentarer till awikelser 1 Väggabadets negativa prognosavvikelse på personalkostnader finansieras med ökade intäkter.

9 33,33% Fritidsnämnden Periodisering personalkostnader januari - april 2012 FN 5 pas vht Budget sem.ers Sem jan-feb 12%jan-feb Per sem.ers Övr Fritidsnämnd O O O O Parkverksamhet gem Naturområden -S Ledning o fritidsadminist Övrig fritidsverksamhet O -1 O O Hälsofrämjande insatser O -1 O O Väggabadet Svängstabadet -1-4 O O Båthamnar -4 O O Parkavdelning Kollektivanställda, park -52 -SO -S Säsongspersonal, park O O O -2S8 Summa

10 Ekonomisk rapport för perioden januari - april Driftredovisning Fritidsnämnden Intäkter, tkr Kostnader, tkr Nettokostnad, tkr Prognos Prognos Prognos 2 pos vht Periodens Periodens Periodens helårs- Periodens Periodens Periodens helårs- Periodens helårsbudget intäkter avvikelse avvikelse budget kostnader avvikelse avvikelse avvikelse avvikelse Not 10 Politisk verksamhet O 75 O 25 Parkverksamhet O O 304 O 30 Allmän fritidsverksamhet O O 165 O 34 Idrotts o fritidsanläggn O 78 Serviceverksamhet park O O 238 O 79 Arbetsorder 719 O -719 O O -526 O 1 Summa O Kommentarer till avvikelser 1 Det kan under året bli problem att hålla budgeten inom bostadsnära skog. Parkverksamheten måste omdisponera budgetmedel för att klara sig inom tilldelad ram.

11 Ekonomisk rapport för perioden januari - april Beräkningsunderlag 33,33% Fritidsnämnden Intäkter, tkr Kostnader, tkr Nettokostnad, tkr Prognos Prognos Prognos! Ars- Period i- Summa helårs- Ars- Period i- Summa helårs- Periodens helårs-l 2 pos vht budget Utfall sering intäkter avvikelse budget Utfall sering kostnader avvikelse avvikelse avvikelsel 10 Politisk verksamhet O 75 O: 25 Parkverksamhet O O 304 O 30 Allmän fritidsverksamhet O O 165 O 34 Idrotts o fritidsanläggn O 78 Serviceverksamhet park O O 238 O 79 Arbetsorder 2158 O O O O O -526 O -526 O Summa O I! I

12 Ekonomisk rapport för perioden januari - april Investerings redovisning Fritidsnämnden Inkomster, tkr Utgifter, tkr Netto, tkr F rognos Helårs- Helårs- helårs- Projekt Budget U~all prognos Budget U~all prognos Budget U~all Aterstår awikelse Not 1004 Parkavd fordon/gräsklipp O O O O O 1600 O 1401 Förnyelse, parker/lekpl O O O O 1402 Parkani Mieåparken O O O -600 O O 600 O 1406 Tillgänglig.anp park/lekp O O O -900 O O 900 O 2524 Sv. badet, rening, omkläd O O O -600 O O 600 O 2635 Båtpi, Sternö vindhamn O O O O O 1500 O 2537 Toalett Östra Bokö O O O O 2549 Jössarinken O O O O 2558 Upprustning badplatser O O O -200 O O 200 O 2562 Spontanidr pi. Karlshamn O O O O 2563 Idrottspllnvenlarler O O O O 2566 Idrottsanl. bel, bevatt O O O -200 O O 200 O 2580 Adm dataprogram, fritid O O O -25 O O 25 O 2585 Oml av plattor, väggabad O O O -100 O O 100 O 2587 Svaneviks upp!äggn.plats O O O -300 O O 300 O 2589 Bryggor,toalett skärgård O O O O 2590 Ny detaljplan Väggaomr O O O -15 O O 15 O 2596 Träningshall Jössarinken O O O O 2597 Kostnadskonsult, fritid O O O -75 O O 75 O 2598 Ismaskin Jössarinken O O O O O 1000 O Arbetsorder 3601 Buskage O O -3 O O -3-3 O 3602 Handikappanpassning O O -1 O O -1-1 O 3603 Parker O O O O -3 O O -3-3 O 3604 Snäckan O O O O -247 O O O 3605 Teaterparken O -171 O O O 3611 Björkliden mörrum lekpl. O O O O -13 O O O Summa O O O O Kommentarer till avvikelser

13 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 5 (029) Fritidsnämnden FN Attestordning Fritidsnämndens beslut att nuvarande attestordning antagen gäller till och med att ny attestordning antagen enligt bilaga 042/2012 ska gälla från och med att paragrafen fcirklaras omedelbart justerad Sammanfattning Med anledning av att fritidsnämnden har ny ordfcirande har en ny attestordning tagits fram, se bilaga 042/2012. Protokollet ska skickas till Envar at!estant Förvaltningschef Peter Persson Ekonom Caisa Leo-Malmberg Ekonom Lisa Jönsson Marie Broden (FP)

14 FRITIDSNÄMNDENS ATTESTORDNING FR. O.M t1::Q8.. t:='1ik. '1'1 "hl",\i..ca DRIFTBUDGETw,~,,- '/ 'OJ -'"(" /,v,,,,-v\c-<ö\ Besluts- Ansvar Verksamhet Anm Verksamhetstext attest Ersättare 6 Förvaltningsaltest PEPE Nämnd övrigt Fritidsnämnd CHSN Förv.ekonom B2-G4 4% FiiF1F, valela ~FitiElsRäFRREl Jb Al=! Förtr, valda Fritidsnämnd ANSA AH Parkverksamhet qemensamt MAWI KJER, LN Parker MAWI KJER, MH Lekplatser MAWI KJER, MIHA Naturparker MAWI KJER, LN ej Parkenheten, GS-personal MAWI KJER, MIHA Tomtskötsel MAWI KJER, MIHA Gräsklippare MAWI LN, MIHA Traktor MAWI LN, MIHA Naturområden MAWI LN, MIHA Badplatser MAWI LN, MIHA Motionsslingor MAWI LN, MIHA Fritidsområde, park MAWI LN, MIHA Ledninq o fritidsadminist TOM MAELI, THNI Arranqemanq TOM MAELI, THNI Unqdomsutbyte TOM MAELI, THNI Bidraq till utomstående TOM MAELI, THNI Anl för utomhusidrott TOM MAELI, THNI Anl för inomhusidrott TOM MAELI, THNI Jössarinken TOM MAELI, THNI Bad, utomhus TOM MAELI, THNI Off. lokaler Medborqarhus TOM MAELI, THNI Off. lokaler Bellevueparken TOM MAELI, THNI Fritidsområden TOM MAELI, THNI Övriq fritidsverksamhet MAELI, THNI TOM Föreninqsbidraq MAELI, THNI TOM Anl för inomhusidrott MAELI, THNI TOM Fritidsverksamhetslokaler MAELI, THNI TOM Bad, inomhus CAMAN TOM Väqqabadet CAMAN TOM Svänqstabadet CAMAN TOM Båthamnar JJ TOM Arranqemanq MAELI TOM, THNI Fritidsstöd MAELI TOM, THNI Ungdomsutbyte MAELI TOM, THNI Hälsofrämjande insatser MAELI TOM, THNI Friv.bildninqsverksamhet MAELI TOM, THNI j FN Atlestförteckning

15 INVESTERINGSBUDGET 2012 Besluts- Ansvar Projekt Projekttext attest Ersättare Parkavd fordon/gräsklipp MAWI LN Förnyelse, parker/lekpl MAWI KJER, MIHA Parkanläggning Mieåparken MAWI KJER, MIHA TillgänQIiQ.anp park/lekp MAWI KJER, MIHA Sv. badet, rening, omkläd TOM THNI Båtpi, Sternö vindhamn TOM THNI Toalett Östra Bokö TOM THNI Jössarinken TOM THNI Upprustning badplatser MAWI LN, MIHA Spontanidr pi. Karlshamn TOM THNI Idrottspi inventarier TOM THNI Idrottsanl. bel, bevatt TOM THNI Adm dataproqram, fritid TOM THNI Oml av plattor, väggabad TOM THNI Svaneviks uppläqqn.plats TOM THNI Bryggor,toalett skärgård TOM THNI Ny detaljplan VäQQaomr TOM THNI Träningshall Jössarinken TOM THNI Kostnadskonsult, fritid TOM THNI Ismaskin Jössarinken TOM THNI FN Attestförteckning

16 ARBETSORDER Besluts- Ansvar Verksamhet Proiekt Proiekttext attest Ersättare Parkenheten MAWI KJER, MIHA, LN Parkenheten MAWI KJER, MIHA, LN Parkenheten MAWI KJER, MIHA, LN Naturområden MAWI LN, MIHA Naturområden MAWI LN, MIHA Naturområden MAWI LN, MIHA BEHÖRIGHETSATTESTANTER OCH ERSÄTTARE Ansvar Namn Signatur 62 Carina Karlsson CAKA 62 Sofia Ohlsson SOON RÄTTNING AV FELBOKFÖRDA POSTER (Utöver ordinarie beslutsattestant) Förvaltningsekonom beslutsattestant inom Fritidsnämndens ansvarsområde FN Attestförteckning

17 ATTESTANTER OCH ERSÄTTARE Namn Namnteckning Sign PEPE CHSN db ANSA AH Förv. Ek LlJN LN MAWI KJER LN MIHA TOM THNI Peter Persson Christina Svensson Johan binssten Androas Saleskog Anki Hansson Lisa Jönsson Lennart Nilsson Marielouise Svensson Wickström Kjell Eriksson Lonnart Nilsson Mikael Håkansson Thomas Dahlbom Thomas Nilsson CAMAN Camilla Andersson JJ MAELI Jonny Johansson Martin Eliasson FN Attestförteckning

18 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 6 (029) Fritidsnämnden FN / Begäran om bidrag till hälsans stig Fritidsnämndens beslut att godkänna infonnationen Sammanfattning Hjärt- och Lungsjukas forening har inkommit med en skrivelse med fcirslag på en slinga fcir att få kommuninvånarna att röra mer på sig. Föreningen har som forslag att slingan ska gå genom Rosengården. Denna park har dock ingen vinterunderhållning. Parkenheten har varit i kontakt med fcireningen och fcirslag finns istället till en amlan sträckning. Det kommer att beröra gång- och cykelvägar och blir därfcir en fråga fcir tekniska nämnden att ta ställning till. Ärendet avslutas. Förslag till beslut att godkänna informationen Protokollet ska skickas till Hjärt- och Lungsjukas förening, Anna-Lisa Tafvelin, Yttervägga, Karlshanm Gatu- och parkchefmarie Louise Svensson Wickström

19 HJÄRT- OCH LUNGSJUKAS FÖRENING KARLSHAMN INK Till tekniska nämnden i Karlshamn DNR... i!.!((. 3.Sl Till fritidsnämnden i Karlshamn. Hjärt- och Lungsjukas förening i Sverige (och i världen) har ett projekt, som heter "HÄLSANS STIG". Syftet är att få kommuninvånarna att röra på sig mera. Det ger i sin tur hälsovinster och bättre livskvalite. I Blekinge län har Karlskrona och Ronneby och snart även Sölvesborg sådana stigar. Stigen ska vara trygg och säker vara tydligt skyltad Inte ha stora höjdskillnader och trappor vara 3-6 km lång vara i form aven slinga utan speciell start och slutpunkt helst ha tvärvägar, så att promenaden kan kortas vid behov det bör finnas toalett utefter slingan det bör finnas belysning utefter stigen Kostnad: En normalstig på ca 3 km kostar ca kr, enligt beräkningar som Hjärt-och Lungsjukas Riksförbund presenterar. Enligt avtal med Sveriges kommuner står kommunen för skyltning, underhåll och halkbekämpnlng. Hjärt- och lungsjukas Riksförbund har grafiskt material för tillverkning av kartor, skyltar och informationstavlor. VI har rekognoserat 'en del och dristar oss att komma med ett förslag om sträckning (Rosengården och utmed Mieån. Här finns jämn mark, belysning, toaletter och viloplatser). Bifogar kartblad. Bifogar också det som finns på nätet om Hälsans Stig samt för kännedom den karta som Ronneby tagit fram. Vi är tacksamma, om vi kan vi få till stånd en träff med representanter för de parter som berörs av projektet. Styrelsen för Hjärt- och Lungsjukas förening Karlshamn genom Anna-Lisa Tafvelin, ordf PdYit.J!<.. 0,/-,["-1- /6f5SL/ kt! '

20 -'- I " '\ _J:r.oMns; källa (' I jl\~~~~s?,f\",'i :> // " 'foizslh'g 'P ln ~rro,tk.",

21 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 7 (029) Fritidsnämnden FN / Överföring av pengar till fritidsnämnden för åtgärder inom Sternö Naturområde Fritidsnämndens beslut att hos kommunstyrelsen begära överfciring av kr till fiitidsnämnden fcir att genomfcira åtgärder i Sternö Naturområde Sammanfattning Vid fritidsnämndens sammanträde redogjordes fcir arbetet med åtgärder inom Sternö Naturområde. Den delvis tillgänglighetsanpassade gångvägen som är ca 1700 m lång har under 2011 byggts. Arbeten som återstår är utläggning av slitlager med 0-5 m.m. stenmjöl, ordningsställande av vilplatser med bänkar och skyltning. Kostnaden fcir att fårdigställa gångvägen beräknas till ca kronor. Enligt avtal mellan Karlsharnns kommun och NCC Roads AB skall NCC Roads AB totalt betala kronor fcir att finansiera fcirslag avseende bevarandet och tillgängliggörandet av Sternös natur, kultur och geologiska värden. Totalt har Fritidsnänmden erhållit kronor sedan För att fortsätta arbetet med gångvägen bör resterande lcronor av avsatta medel överfciras från Kommunstyrelsen till Fritidsnämnden. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse från utredningsingenjör Lennart Nilsson daterad Förslag till beslut att begära att kommtmstyrelsen fcir över avsatta medel till fritidsnämnden för att genomfcira åtgärder i Sternö Naturområde. Protokollet ska skickas till Kommunstyrelsen Gatu- och parkchefmarie Louise Svensson Wiclcström Utredningsingenjör Lennart Nilsson Ekonom Lisa Jönsson Ekonom Caisa Leo-Malmberg

22 Karlshamn Till Fritidsnämnden Ärende ang. åtgärder inom Sternö Naturområde Dnr: 2008/ Vid TFNs sammanträde redogjordes för arbetet med åtgärder inom Stemö Naturo=åde. Den delvis tillgänglighetsanpassade gångvägen som är ca m lång har under 2011 byggts. Arbeten som återstår är utläggning av slitlager med 0-5 mm stenmjöl, ordningsställande av vilplatser med bänkar och skyltning. Kostnaden för att färdigställa gångvägen beräknas till ca. 150'kronor. Enligt avtal mellan Karlshamns kommun och NCC Roads AB skall NCC Roads AB totalt betala kronor för att finansiera förslag avseende bevarandet och tillgängliggörandet av Sternös natur, kultur och geologiska värden. Totalt har Fritidsnämnden erhållit kronor sedan För att fortsätta arbetet med gångvägen bör resterande kronor av avsatta medel överföras från Kommunstyrelsen till Fritidsnämnden. Fritidsnämnden föreslås besluta Att begära att Kommunstyrelsen för över avsatta medel till Fritidsnämnden för att genomföra åtgärder i Stemö Naturområde. I tjänsten Lennart Nilsson Utredningsingenjör Samhällsbyggnadsförvaltningen. Parkenheten Tubbarydsvägen Karlshamn' Tel Fax E-post: Hemsida: postgiro ' Bankgiro

23 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 8 (029) Fritidsnämnden FN / Asarums centrum - förstudie för utveckling Fritidsnämndens beslut att godkänna informationen och återrapportera till kommunstyrelsen Sammanfattning Gatu- och parkenheten har gått igenom de punkter som berör parkverksamheten i fårstudie får utveckling av Asarums centrum: Synpunkter från de offentliga mötena: Mötesplats, Torgyta Boulebana finns idag i Badhusparken, vilken endast ligger ca 100 m från fåreslagen plats på gamla rea-parkeringen. Scen fimls idag i Badhusparken, vilken endast ligger ca 100 m från fåreslagen plats på gamla rea-parkeringen. Se även rubriken "Badhusparken" Lekplats finns idag på Dyks väg, vilket endast ligger ca l 00 m från fåreslagen plats på gamla rea-parkeringen. Badhusparken Badhusparken genomgick en tillgänglighetsanpassning 2010, enligt en tillgänglighetsinventering som gjorts i kommunen. Markmaterialet i gångarna har bytts från frilagda plattor till packat stenmjöl. Trappan från Froarpsvägen har fårsetts med räcken. r parken finns idag en mindre scen, belagd med gatsten. Sommartid anordnas en del arrangemang i parken, där arrangörerna bygger egen scen. Övriga Synpunkter - Lekplats typ Kulbrunnen r den lekplatsutredning som antogs av teknik- och fritidsnmmlden 2007 så är det fastslaget att det i varje större ort ska fimlas en storlekplats, som ska innehålla mer varierad lekutrustning. Sedan utredningen gjordes har två storlekplatser fårdigställts, en längs Erik Dahlbergsvägen i Karlshamn (Surbrunnsparken / "Kulbrul111en") och en på Sandvägen i Mörrum. Enligt utredningen ska även lekplatsen på Korpadalsvägen i Asarum bli storlekplats, liksom den på Kastvägen i Svfulgsta. Övriga Synpunkter - Rusta upp ladugårdsruin vid Långasjönäs för sångkvällar Den gamla ladugårdsruinen vid Långasjönäs gård är i behov av upprensning då de nedrasade murarna är inlagda i ladugårdsruinen. Området är klassat som övrig fornlämning enl. Riksantikvarieämbetet KML 2 kap. Därmed fordras tillstånd av Länsstyrelsen får att schakta, bygga eller göra någon övrig anordning. Området är beläget i sluttning mot öster och dänned väldigt skuggigt kvällstid då eventuella sångkvällar sker. Forts.

24 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 9 (029) Fritidsnämnden Forts. FN / Om behov finns för att skapa plats för sållgkvällsverksamhet vid Långasjönäs camping bör lämpligare plats undersökas där möjlighet till kvällssol finns. Synpunkter insända med post och e-post: Rusta upp lekplatsen vid Dyks väg När det gäller upprustning av lekplatser så arbetar gatu- och parkenheten efter den lekplatsutredning som antogs av telmik- och fritidsnämnden Enligt utredningen byggs lekplatser om med ett intervall på IS år, under förutsättning att budgeten så tillåter. Lekplatsen på Dyks väg i Asarum byggdes om och tillgänglighetsanpassades 2005, och 2011 gjordes en kompletterande upprustning då det blivit en sättning under gungställningen. Ombyggnad av lekplatsen på Dyks väg är således inte planerat förrän tidigast Spola is på fotbollsplanen vid Dyks väg För att vintertid kunna skapa en isbana genom alt spola vatten på fotbollsplanen vid Dyks väg, krävs en långvarig vinter med tjäle. Det im1ebär att det inte är garanterat att kunna ha en isbana där varje år. För närvarande finns inget utrymme i gatu- och parkenhetens budget för att skapa en isbana på platsen. Fler blomsterarrangemang i centrum I Asanun finns i nuläget 3 blomumor på våren och 6 blomufl1or på sommaren. Dessutom planteras sommarblommor i den lilla fickparken mitt emot kyrkan, längs Storgatan. För närvarande finns inget utrymme i gatu- och parkenhetens budget för fler blomsterarrangemang i Asarum. Fritidsnämnden föreslås besluta Att godkänna informationen och åteltapportera till kommunstyrelsen. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse från parkingenjör Sara-Marie Rännbäck daterad Protokollet ska skickas till KOlmnunstyrelsen Gatu- och parkchefmarie Louise Svensson Wickström Parkingenjör Sara-Marie Rännbäck

25 DNR Karlshamn Till Fritidsnämden Asarums centrum - förstudie för utveckling Gatu- och parkenheten har gått igenom de punkter som berör parkverksamheten i forstudie for utveckling av Asarums centrum: Synpunkter från de offentliga mötena: Mötesplats, Torgyta Boulebana finns idag i Badhusparken, vilken endast ligger ca 100 m från foreslagen plats på gamla rea-parkeringen. Scen finns idag i Badhusparken, vilken endast ligger ca 100 m från foreslagen plats på gamla rea-parkeringen. Se även rubriken "Badhusparken" Lekplats finns idag på Dyks väg, vilket endast ligger ca 1 00 m från foreslagen plats på gamla Ica-parkeringen. Badhusparken Badhusparken genomgick en tillgänglighetsanpassning 2010, enligt en tillgänglighetsinventering som gjorts i kommunen. Markmaterialet i gångarna har bytts från frilagda plattor till packat stenmjöl. Trappan från Froarpsvägen har forsetts med räcken. I parken finns idag en mindre scen, belagd med gatsten. Sommartid anordnas en del arrangemang i parken, där arrangörerna bygger egen scen. Övriga Synpunkter - Lekplats typ Kulbrunnen r den lekplatsutredning som antogs av teknik- och fritidsnämnden 2007 så är det fastslaget att det i varj e större ort ska finnas en storlekplats, som ska innehålla mer varierad lekutrustning. Sedan utredningen gjordes har två storlekplatser fardigställts, en längs Erik Dahlbergsvägen i Karlshamn (Surbnllillsparkell 1 "Kulbrumlen") och en på Sandvägen i Mörrum. Enligt utredningen ska även lekplatsen på Korpadalsvägen i Asarum bli storlekplats, liksom den på Kastvägen i Svängsta. Karlshamns kommun' Samhällsbyggnadsförvaltningen. Gatu- och parkenheten Rådhuset Karlshamn' Tel Fax E-post: Hemsida: postgiro ' Bankgiro

26 Övriga Synpunkter - Rusta upp ladugårds ruin vid Långasjönäs för sångkvällar Den gamla ladugårdsruinen vid Långasjönäs gård är i behov av upprensning då de nedrasade murarna är inlagda i ladugårdsruinen. Området är klassat som övrig fornlämning en!. Riksantikvarieämbetet KML 2 kap. Dänned fordras tillstånd av Länsstyrelsen får att schakta, bygga eller göra någon övrig anordning. Området är beläget i sluttning mot öster och dänned väldigt skuggigt kvällstid då eventuella sångkvällar sker. Om behov finns får att skapa plats för sångkvällsverksamhet vid Långasj önäs camping bör lämpligare plats undersökas där möjlighet till kvällssol finns. Synpunkter insända med post och e-post: Rusta upp lekplatsen vid Dyks väg När det gäller upprustning av lekplatser så arbetar gatu- och parkenheten efter den lekplatsutredning som antogs av teknik- och fritidsnämnden Enligt utredningen byggs lekplatser om med ett intervall på 15 år, under fårutsättning att budgeten så tillåter. Lekplatsen på Dyks väg i Asanun byggdes om och tillgänglighets anpassades 2005, och 2011 gjordes en kompletterande upprustning då det blivit en sättning under gungställningen. Ombyggnad av lekplatsen på Dyks väg är således inte planerat fårrän tidigast Spola is på fotbollsplanen vid Dyks väg För att vintertid kunna skapa en isbana genom att spola vatten på fotbollsplanen vid Dyks väg, krävs en långvarig vinter med tjäle. Det innebär att det inte är garanterat att kunna ha en isbana där varje år. För närvarande finns inget utrymme i gatu- och parkenhetens budget får att skapa en isbana på platsen. Fler blomsterarrangemang i centrum I Asaruro finns i nuläget 3 blomurnor på våren och 6 blomurnor på sommaren. Dessutom planteras sommarblommor i den lilla fickparken mitt emot kyrkan, längs Storgatan. För nårvarande finns inget utrytmne i gatu- och parkenhetens budget får fler blomsterarrangemang i Asarum. Fritidsnämnden föreslås besluta Att godkänna informationen och återrapportera till kommunstyrelsen. Gatu- och parkenheten Sara-Marie Rännbäck Parkingenjör

PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED FRITIDSNÄMNDEN. Plats och tid: Årydssalen i Rådhuset 08:15 10:45, ajournering 09:15 09:35

PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED FRITIDSNÄMNDEN. Plats och tid: Årydssalen i Rådhuset 08:15 10:45, ajournering 09:15 09:35 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 182 (198) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED FRITIDSNÄMNDEN Plats och tid: Årydssalen i Rådhuset 08:15 10:45, ajournering 09:15 09:35 Deltagande: Närvarande ledamot och ersättare

Läs mer

PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED FRITIDSNÄMNDEN. Plats och tid: Mörrumssalen i Rådhuset 08:15 10:15, ajournering 09:20 09:40

PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED FRITIDSNÄMNDEN. Plats och tid: Mörrumssalen i Rådhuset 08:15 10:15, ajournering 09:20 09:40 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 165 (181) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED FRITIDSNÄMNDEN Plats och tid: Mörrumssalen i Rådhuset 08:15 10:15, ajournering 09:20 09:40 Deltagande: Närvarande ledamot och ersättare

Läs mer

PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED FRITIDSNÄMNDEN

PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED FRITIDSNÄMNDEN 56 (076) FRÅN SAMMANTRÄDE MED FRITIDSNÄMNDEN Plats och tid: Mörrumssalen i Rådhuset 08:15 10:35, ajournering 08:50-09:15 (p.g.a. brandlarm), ajournering 09:55-10:15 Deltagande: Närvarande ledamot och ersättare

Läs mer

PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED FRlTIDSNÄMNDEN. Plats och tid: Ärydssalen Rådhuset 08:15-12:00, ajournering 09:30-09:45

PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED FRlTIDSNÄMNDEN. Plats och tid: Ärydssalen Rådhuset 08:15-12:00, ajournering 09:30-09:45 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 1 (031) Fritidsnämnden 2014-03-21 PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED FRlTIDSNÄMNDEN Plats och tid: Ärydssalen Rådhuset 08:15-12:00, ajournering 09:30-09:45 Deltagande: Närvarande

Läs mer

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 165(184) Tekniska nämnden 2011-08-31 PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED TEKNISKA NÄMNDEN

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 165(184) Tekniska nämnden 2011-08-31 PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED TEKNISKA NÄMNDEN KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 165(184) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED TEKNISKA NÄMNDEN Plats och tid: Mörrumssalen, Rådhuset kl 13:00-15:15. Á journering kl 14:20-14:45. Deltagande: Närvarande ledamot och

Läs mer

PROTOKOLL Fritidsnämnden 2015-05-22

PROTOKOLL Fritidsnämnden 2015-05-22 sid 1 av 24 Plats och tid: Tubbaryd, klockan 08:15 10:20, ájournering 09:00-09:20 Beslutande: Andreas Saleskog Ordförande (S) Magnus Sandgren Ledamot (M) Petrus Eriksson Vice Ordförande (S) Siri Näslund

Läs mer

PROTOKOLL Fritidsnämnden

PROTOKOLL Fritidsnämnden sid 1 av 16 Plats och tid: Årydssalen, klockan 13:15 15:00, ájournering 14:10-14:30 Beslutande: Andreas Saleskog Ordförande (S) Magnus Sandgren Ledamot (M) Siri Näslund Ledamot (S) Anna Kälvestam Ledamot

Läs mer

PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED FRITIDSNÄMNDEN. Plats och tid: Mörrumssalen i Rådhuset 08:15 10:35, ajournering 09:00-09:15 samt 09:30-10:00

PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED FRITIDSNÄMNDEN. Plats och tid: Mörrumssalen i Rådhuset 08:15 10:35, ajournering 09:00-09:15 samt 09:30-10:00 39 (055) FRÅN SAMMANTRÄDE MED FRITIDSNÄMNDEN Plats och tid: Mörrumssalen i Rådhuset 08:15 10:35, ajournering 09:00-09:15 samt 09:30-10:00 Deltagande: Närvarande ledamot och ersättare markerade med x, ersättare

Läs mer

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL VAN 4 45 PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED NÄMNDEN FÖR VUXENUTBILDNING OCH ARBETSMARKNAD

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL VAN 4 45 PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED NÄMNDEN FÖR VUXENUTBILDNING OCH ARBETSMARKNAD KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL VAN 4 45 PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED NÄMNDEN FÖR VUXENUTBILDNING OCH ARBETSMARKNAD Plats och tid: Lärcenter, torsdag 2011-05-26 klockan 15.00 16.00 Deltagare: (markerade

Läs mer

Kultur och Fritidsnämndens kontor

Kultur och Fritidsnämndens kontor 1(12) Plats och tid Kommunkontoret, Foxen, den 25 augusti, kl 16.30-18.30 (ajourn. kl 17.15-17.30) Beslutande Ledamöter Lars Jonehög, ordf, FP Mats Andersson, C Kristina Kristiansson, S Mårten Karlsson,

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 12-17 Plats och tid Gillbergarummet, Städet kl 14.00 15.20 ande Närvarande, ej deltagande ersättare Övriga deltagare Protokolljusterare Erik Blakstad (m) Ralph Widing

Läs mer

Trädplan KUNGSHOLMEN. för Stockholm. maj 2002

Trädplan KUNGSHOLMEN. för Stockholm. maj 2002 Trädplan för Stockholm maj 2002 KUNGSHOLMEN TRÄDPLAN FÖR KUNGSHOLMEN Trädplanen har utarbetats av Landskapsarkitekterna Söderblom & Palm på uppdrag av Margareta Jonsson, Gatu- och fastighetskontoret, region

Läs mer

Kultur och Fritidsnämndens kontor

Kultur och Fritidsnämndens kontor 1(11) Plats och tid Nordiska Travmuseet, den 3 december kl 17.00-18.00 Beslutande Ledamöter Lars Jonehög, FP Bert Sahlin, FP Erik Ulriksson, C Robin Olsson, M Björn Karlsson, S Chriztian Hansson, S Payman

Läs mer

PROTOKOLL Tekniska nämnden 2016-04-20

PROTOKOLL Tekniska nämnden 2016-04-20 sid 1 av 5 Plats och tid: Årydssalen, klockan 13:15 14:30 Beslutande: Mats Dahlbom Ordförande (C) Britt Kilsäter Ledamot (M) Anneli Bengtsson V Ordf (S) Katrin Johansson Ledamot (S) Lars Hasselgren Ledamot

Läs mer

Förslag till yttrande, medborgarförslag om skyltning av träd i Skolparken Nora

Förslag till yttrande, medborgarförslag om skyltning av träd i Skolparken Nora 1 (2) Förslag till yttrande, medborgarförslag om skyltning av träd i Skolparken Nora Förslag till beslut Direktionen föreslås besluta att anta förslag till yttrande gällande medborgarförslag om skyltning

Läs mer

PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED FRITIDSNÄMNDEN. Plats och tid: Lokal Poseidon Väggaskolans HR-program 10:05-11:30

PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED FRITIDSNÄMNDEN. Plats och tid: Lokal Poseidon Väggaskolans HR-program 10:05-11:30 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 1 (021) Fritidsnämnden 2012-11-30 PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED FRITIDSNÄMNDEN Plats och tid: Lokal Poseidon Väggaskolans HR-program 10:05-11:30 Deltagande: Närvarande ledamot

Läs mer

Äger du ett gammalt träd?

Äger du ett gammalt träd? Äger du ett gammalt träd? Då har du något speciellt i din vård Projektet Värna skyddsvärda träd ska öka kunskapen om trädens värde. Sexton kommuner i Västra Götaland och Halland vill gemensamt visa hur

Läs mer

, kl 17:00-17:40. Johan Israelsson. Per Olof Lindgren. Sverker Nordgren

, kl 17:00-17:40. Johan Israelsson. Per Olof Lindgren. Sverker Nordgren Plats och tid Naverlönnsalen 2016-06-22, kl 17:00-17:40 Paragraf 70-71 Beslutande e sidan 2 Övriga deltagande e sidan 2 Underskrift sekreterare Johan Israelsson Underskrift ordförande Per Olof Lindgren

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(11)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(11) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(11) Paragrafer 46-54 Plats och tid Städet, Gillbergarummet kl. 14.00 15.30 ande Erik Blakstad (m) Ralph Widing (c) Leif Pettersson (siv) Bengt Eriksson (c) Christer Tengelin (c)

Läs mer

ANSLAGSBEVIS. GIFs friluftsgård Prästängen Västra Skedvi kl. 15.03 16.05 Beslutande

ANSLAGSBEVIS. GIFs friluftsgård Prästängen Västra Skedvi kl. 15.03 16.05 Beslutande SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) GIFs friluftsgård Prästängen Västra Skedvi kl. 15.03 16.05 ande Yttrande gällande Kungörelse om granskning (Ny förskola vid Ringvägen) Övriga deltagande Detaljplan för del av

Läs mer

Okulär trädbesiktning vid Runby Gårdar augusti 2009

Okulär trädbesiktning vid Runby Gårdar augusti 2009 Okulär trädbesiktning vid Runby Gårdar augusti 2009 Svartsjö Trädkonsult cathrine.bernard@telia.com 0704-90 52 81 Svartsjö Trädkonsult Runby Gårdar augusti 2009 1 Uppdrag På uppdrag av Jacksons Trädvård

Läs mer

Trädplan. Aktivitetsdel -remissversion-

Trädplan. Aktivitetsdel -remissversion- Trädplan Aktivitetsdel -remissversion- Producerad av Trollhättans Stad, Stadsbyggnadsförvaltningen Projektledare Sofia Svensson, Kandidatexamen i Landskapsarkitektur Referensgrupp Sandra Paasioja Joelsson,

Läs mer

Justering av protokollet har tillkänoagivits på kommunens anslagstavla i Rådhuset 2012-03-22

Justering av protokollet har tillkänoagivits på kommunens anslagstavla i Rådhuset 2012-03-22 KARLSHAMN S KOMMUN PROTOKOLL 1 (029) Fritidsnämnden 2012-03-16 PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED FRITIDSNÄMNDEN Plats och tid: Årydssalen i Rådhuset 08:15-10:15, ajournering 09:15-09:35 Deltagande: Närvarande

Läs mer

Trädplan CITY OCH GAMLA STAN. för Stockholm. januari 1996

Trädplan CITY OCH GAMLA STAN. för Stockholm. januari 1996 Trädplan för Stockholm januari 1996 CITY OCH GAMLA STAN TRÄDPLAN FÖR CITY OCH GAMLA STAN Trädplanen har utarbetats av Gatu- och fastighetskontoret, region innerstad. Handläggare: Jette Harboe Fotografier:

Läs mer

Trädplan AKTIVITETSDEL

Trädplan AKTIVITETSDEL Trädplan AKTIVITETSDEL ANTAGANDEHANDLING AUGUSTI 2016 Producerad av Trollhättans Stad, Stadsbyggnadsförvaltningen Projektledare Referensgrupp Text & Foto Sofia Svensson, Kandidatexamen i Landskapsarkitektur

Läs mer

Trädplan ÖSTERMALM. för Stockholm. januari 2000

Trädplan ÖSTERMALM. för Stockholm. januari 2000 Trädplan för Stockholm januari 2000 ÖSTERMALM TRÄDPLAN FÖR ÖSTERMALM Trädplanen har utarbetats av Stockolm konsult på uppdrag av Margareta Jonsson, Gatu- och fastighetskontoret, region innerstad. Deltagare

Läs mer

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL SocN 14 1 Socialnämnden PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED SOCIALNÄMNDEN

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL SocN 14 1 Socialnämnden PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED SOCIALNÄMNDEN KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL SocN 14 1 PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED SOCIALNÄMNDEN Plats och tid: Årydssalen, Rådhuset, Karlshamn kl 14:50 16:00. Deltagande (markerade med x, i ledamots ställe tjänstgörande

Läs mer

Bevara barnens skogar

Bevara barnens skogar Bevara barnens skogar Verksamhetsriktlinjer STÄMMANS BESLUT OM RIKTLINJER 2011-2014 Naturskyddsföreningen ska verka för: att barn- och familjeverksamhet på sikt bedrivs av minst hälften av kretsarna en

Läs mer

Rådhuset, 11 juni 2015, kl 09.00-11.45

Rådhuset, 11 juni 2015, kl 09.00-11.45 1 1 Plats och tid Rådhuset, 11 juni 2015, kl 09.00-11.45 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats och

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kultur- och fritidsnämnden (15) Se närvarolista - övriga deltagare. Thore Lennartsson (C) Sven Östergaard (SD)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kultur- och fritidsnämnden (15) Se närvarolista - övriga deltagare. Thore Lennartsson (C) Sven Östergaard (SD) 2012-04-10 1(15) Plats och tid Kommunhuset Christian Kruse, kl. 18.30 21.30 Beslutande Thore Lennartsson, C, ordförande Anette Persson, M Anders Malmgren, M Gertrude Nilsson, S, tjänstgörande ersättare

Läs mer

Kultur och fritidsnämndens utnyttjande av fonderade medel från kommunens skogskonto. Dnr KS 2011-400

Kultur och fritidsnämndens utnyttjande av fonderade medel från kommunens skogskonto. Dnr KS 2011-400 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 4.41, 2012-01-17 3 Kultur och fritidsnämndens utnyttjande av fonderade medel från kommunens skogskonto. Dnr KS 2011-400

Läs mer

PROTOKOLL Fritidsnämnden

PROTOKOLL Fritidsnämnden sid 1 av 19 Plats och tid: Årydssalen, klockan 13:15 15:35 Beslutande: Andreas Saleskog Ordförande (S) Magnus Sandgren Ledamot (M) Siri Näslund Ledamot (S) 35-48 Anna Kälvestam Ledamot (M) Görgen Lennarthsson

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden Björkegrenska gården, Simrishamn. Klockan

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden Björkegrenska gården, Simrishamn. Klockan 1 Plats och tid Björkegrenska gården, Simrishamn. Klockan 17.30 20.45 Beslutande Ersättare Övriga närvarande Utses att justera Agne Johnsson (m) Kjell Dahl (s) Nils-Inge Nilsson (c) Christer Vigren (öp),

Läs mer

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL SocN PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED SOCIALNÄMNDEN

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL SocN PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED SOCIALNÄMNDEN KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL SocN 03 14 PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED SOCIALNÄMNDEN Plats och tid: Årydssalen, Rådhuset, Karlshamn kl 13.15 16.35 ajournering 13.55-15.45 Deltagande (markerade med x, i

Läs mer

Tekniska nämnden 2010-03-25 1 (11) Stadshuset, Sessionssalen, kl 13.30-15.45

Tekniska nämnden 2010-03-25 1 (11) Stadshuset, Sessionssalen, kl 13.30-15.45 Tekniska nämnden 2010-03-25 1 (11) Plats och tid Stadshuset, Sessionssalen, kl 13.30-15.45 Paragrafer 15-22 BESLUTANDE Ledamöter Tjänstgörande ersättare Namn Lennart Rehn (S) ordförande Helena Qvick (S)

Läs mer

Skyddsvärda träd på kyrkogårdar

Skyddsvärda träd på kyrkogårdar Skyddsvärda träd på kyrkogårdar Trädmiljöer Många kyrkogårdar och parker är en viktig miljö för hotade och sällsynta växt- och djurarter. Grova, gamla och ihåliga träd har en mycket stor betydelse för

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(8)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(8) Kultur och SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(8) Plats och tid Yxningen, Kommunhuset, kl.13.30 16.00 Beslutande ledamöter Elisabeth Edlund, (S), ordförande Bo Hasselblad (M), vice ordförande Carl Donner, (M)

Läs mer

Reglemente för kultur- och fritidsnämnden i Ljungby kommun

Reglemente för kultur- och fritidsnämnden i Ljungby kommun (2015) Reglemente för kultur- och fritidsnämnden i Ljungby kommun Antaget av kommunfullmäktige 2014-11-26 127 2 Reglemente för kultur- och fritidsnämnden i Ljungby kommun Utöver det som står skrivet om

Läs mer

PROTOKOLL 1 (15) 2015-04-10

PROTOKOLL 1 (15) 2015-04-10 PROTOKOLL 1 (15) 2015-04-10 Personalnämnden Plats och tid Sammanträdesrum 104, kl. 8.00-12.00 Beslutande Monica Widman Lundmark (S), ordförande Tomas Andersson (S) Annika Nyman (S) Peder Zingmark (V) Tjänstgörande

Läs mer

KALLELSE Kommunfullmäktige

KALLELSE Kommunfullmäktige KALLELSE kallas härmed till sammanträde onsdagen 2011-11-30 kl. 19.00 på Älvkullen, Älvgatan i Höör Höör 2011-11-22 Ellinor Dahlgren Ordförande /Benny Nilsson FÖREDRAGNINGSLISTA vid kommunfullmäktiges

Läs mer

Medborgarförslag om placering av bordtennisbord utomhus. KS 2012-14

Medborgarförslag om placering av bordtennisbord utomhus. KS 2012-14 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2014-01-21 6 Medborgarförslag om placering av bordtennisbord utomhus. KS 2012-14 KS Beslut Arbetsutskottet föreslår

Läs mer

Tommy Jingfors, förvaltningschef Marianne Nordgren, nämndsekreterare

Tommy Jingfors, förvaltningschef Marianne Nordgren, nämndsekreterare PROTOKOLL 1(13) Paragrafer 1-12 Plats och tid Städet, Gillbergarummet kl. 14.00 15.50 ande Roger Carlson (S) ordf Erik Blakstad (M) Alf Svanström (C) Jan Hagelbrand (C) Bengt Mattsson (S) Övriga deltagare

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens budgetutskott 2012-09-18 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08.30-10.15. Beslutande Christin Löfstrand (V) ordförande Pär Kindlund (C) Tom Martinsson (M) Hans-Petter Paulsen (FP)

Läs mer

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL SocN 18 PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED SOCIALNÄMNDEN. Plats och tid: Asarumssalen, Rådhuset, Karlshamn kl

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL SocN 18 PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED SOCIALNÄMNDEN. Plats och tid: Asarumssalen, Rådhuset, Karlshamn kl 280 PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED SOCIALNÄMNDEN Plats och tid: Asarumssalen, Rådhuset, Karlshamn kl 13.55-14.35 Deltagande (markerade med x, i ledamots ställe tjänstgörande suppleant med xx) Ledamöter

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Tekniska nämnden

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Tekniska nämnden 2014-10-22 1 (12) Plats och tid Kommunhuset, Harriesalen, 22 oktober 2014, klockan 19.00 19.55 ande Övriga deltagande Johan Ericsson (M), ordförande Sofia Lindblom (M) Larserik Johansson (S) Tommy Almström

Läs mer

Miljönämnden. Protokoll Mn 174/2014. Datum: Klockan: 09:00-11:00 Plats: Sessionssalen, Stadsbyggnadshus II

Miljönämnden. Protokoll Mn 174/2014. Datum: Klockan: 09:00-11:00 Plats: Sessionssalen, Stadsbyggnadshus II Protokoll Mn 174/2014 Miljönämnden Datum: 2015-09-15 Klockan: 09:00-11:00 Plats: Sessionssalen, Stadsbyggnadshus II Närvarande ledamöter Per Lilja (S) Ordförande Lilla Alkman (KD) Gunilla Neogard (S) Arne

Läs mer

Bengt-Christer Nilsson. Lars-Erik Hjort (fp) Monia Svensson (c) Christer Svantesson (s) Lindis Ohlsson (s) Lars Peter Karlsson (s) Mats Paulsson (c)

Bengt-Christer Nilsson. Lars-Erik Hjort (fp) Monia Svensson (c) Christer Svantesson (s) Lindis Ohlsson (s) Lars Peter Karlsson (s) Mats Paulsson (c) Sammanträdesprotokoll 1(14) 2009-06-16 Tekniska nämnden Plats och tid: Tjärö konferensanläggning, 13 00-15 30. ande Bengt-Christer Nilsson (s) Lars-Erik Hjort (fp) Monia Svensson (c) Christer Svantesson

Läs mer

Torsdagen den 15 augusti 2013, kl i Gruesalen, Bjuv

Torsdagen den 15 augusti 2013, kl i Gruesalen, Bjuv 1(13) Plats och tid ande Ledamöter Torsdagen den 15 augusti 2013, kl 14.00-15.45 i Gruesalen, Bjuv Niklas Svalö (S) ordförande Lars Karlsson (S) Alf Persson (S) Olle Lundgren (S) Stig Lundblad (M) Niels

Läs mer

Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 10:00 10:15

Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 10:00 10:15 Kommunstyrelsen 2010-05-31 1 (5) Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 10:00 10:15 Beslutande Övriga deltagare Ordförande: Elvy Söderström (S) Ledamöter:, Glenn Nordlund (S), Jim Sundelin (S), Lena

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden (9)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden (9) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-09-24 1(9) Plats och tid Kommunhuset, klockan 16.00-17.50 ande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Ersättare Tjänstemän Kent Lagrell (M) ordförande Jim Adolfsson (M)

Läs mer

Lekplatsenkät 2015, antal svarande

Lekplatsenkät 2015, antal svarande Genomgång av Lekplatsenkät 2015 Från perioden 10/2 till 8/3 2015 har kommuninvånarna haft möjlighet att tycka till om kommunens lekplatser via en enkät, bestående av sju frågor, som varit tillgänglig på

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Miljönämnden 2012-06-20 1 Plats och tid Kommunalkontoret 14.00-16.30 Beslutande Lisa Johansson (V), ordförande Lars-Göran Gustavsson (S) Jörgen Norén (S) Lars Björlin (S) Ulf Andersson (M) Conny Sivertsen

Läs mer

Omsorgsnämnden sammanträde

Omsorgsnämnden sammanträde Handlingar till Omsorgsnämnden sammanträde 2013-11-21 KALLELSE Omsorgsnämnden kallas till sammanträde: Plats: Datum: Tid: Till ersättare för kännedom Ärendelista: 1. Val av justerare 2. Uppföljning och

Läs mer

HELA STADEN argument för en grönblå stadsbyggnad

HELA STADEN argument för en grönblå stadsbyggnad HELA STADEN argument för en grönblå stadsbyggnad Agneta Persson, avdelningschef Offentliga rummet, C4 teknik, Kristianstads kommun, agneta.persson@kristianstad.se Ett initiativ från Lunds kommun Partnerskapsprojekt

Läs mer

/L t;: Fritidsnämnden 2013-05-24

/L t;: Fritidsnämnden 2013-05-24 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL l (018) Fritidsnämnden 2013-05-24 PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÅD E MED FRITIDsNÄMNDEN Plats och tid: I buss på väg till Växjö 08:40-15:40, ajournering 09:45-15:20 Deltagande: Närvarande

Läs mer

Se bilagd förteckning

Se bilagd förteckning Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kommunfullmäktige 2007-03-22 1 Plats och tid Torsdag 22 mars 2007 kl 19.00-19.50 Beslutande Se bilagd förteckning Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

Barn- och ungdomsförvaltningen

Barn- och ungdomsförvaltningen Sida Barn- och ungdomsnämnden 2004-11-29 1 (8) Extra sammanträde Plats och tid Kommunhuset, rum 119, kl 17.00 19.00 Beslutande Enligt närvarolista Övriga deltagande Enligt närvarolista Utses att justera

Läs mer

Protokoll. Sammanträdesdatum ANSLAG / BEVIS

Protokoll. Sammanträdesdatum ANSLAG / BEVIS 1 Plats och tid Plåtslagarvägen 17 13:00-14.30 ande Övriga närvarande Utses att justera Jan-Christer Jonsson (S) Gunnar Grönberg (S) Camilla Gissberg (S) Stig Svedin (V) Kenneth Westberg (M) Chatrine Nordlund

Läs mer

Omsorgs och utbildningsutskottet

Omsorgs och utbildningsutskottet Omsorgs och utbildningsutskottet 2012-02-23 Protokoll - Omsorgs och utbildningsutskottet Sid 1/7 Ärendeförteckning 11-14 11 Kostnadsfri avlösning i hemmet 12 Revidering av delegationsordning för kommunstyrelsen

Läs mer

Samhällsbyggnadsnämnden

Samhällsbyggnadsnämnden Plats och tid Kommunhuset Bonaren, kl 17.00-19.30 ande Per Gren, Socialdemokraterna 17.00-17.30 Per-Olof Qvick, Nya Moderaterna Thomas Carlsson, Socialdemokraterna Liselott Nydén, Socialdemokraterna Ann

Läs mer

PROTOKOLL Fritidsnämnden 2016-03-17

PROTOKOLL Fritidsnämnden 2016-03-17 sid 1 av 19 Plats och tid: Årydssalen, klockan 13:15 15:25, ájournering 14:35-14:50 Beslutande: Andreas Saleskog Ordförande (S) Magnus Sandgren Ledamot (M), t.o.m. 21 Siri Näslund Ledamot (S) Anna Kälvestam

Läs mer

Anders Siljelöf 08-523 028 62 Anders.siljelof@sodertalje.se

Anders Siljelöf 08-523 028 62 Anders.siljelof@sodertalje.se 1 (3) 2011-05-31 Tjänsteskrivelse Kontor Kultur- och fritidskontoret Handläggare Anders Siljelöf 08-523 028 62 Anders.siljelof@sodertalje.se Kultur- och fritidsnämnden Fortsatt satsning på spontanidrotten

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden. Kultur- och fritidsnämndens kansli. Ordförandes signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

Kultur- och fritidsnämnden. Kultur- och fritidsnämndens kansli. Ordförandes signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 1(12) Plats och tid Svedala kommunhus, Naverlönnsalen, onsdagen den 8 februari 2017 kl 18:30 ande Ledamöter Se närvarolista på sida 2 Tjänstgörande ersättare Se närvarolista på sida 2 Övriga närvarande

Läs mer

Naturreservatsnämndens tertialbokslut

Naturreservatsnämndens tertialbokslut 2014-09-17 1 (6) TJÄNSTESKRIVELSE NRN 2013/17-041 Naturreservatsnämnden Naturreservatsnämndens tertialbokslut 2 2014 Förslag till beslut Naturreservatsnämnden fastställer bokslutet för tertial 2 2014.

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5) Plats och tid: Förvaltningsbyggnad Viktoria, Stenbocken, kl 13.00 13.20 Beslutande: Sebastian Clausson (S), ordförande Gunnar Sporrong (MP) Kristina Adolfsson (S) Sven Gustafsson

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 14 december 2015 kl. 08:15-13:30. Eva Engström Sekreterare. Yvonne Nilsson Ekonom,

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 14 december 2015 kl. 08:15-13:30. Eva Engström Sekreterare. Yvonne Nilsson Ekonom, NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (12) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 14 december 2015 kl. 08:15-13:30. Beslutande Erik Eriksson Neu (S) Ordförande Kent

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-06-17. KilArena, tisdag 17 juni 2014, 18.00 OBS! 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering

Sammanträdesdatum 2014-06-17. KilArena, tisdag 17 juni 2014, 18.00 OBS! 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-06-17 PLATS OCH TID KilArena, tisdag 17 juni 2014, 18.00 OBS! FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR 1 Upprop 2 Val av två justerare samt

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kultur och fritidsnämnden Sammanträdesdatum Sida 1 (10)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kultur och fritidsnämnden Sammanträdesdatum Sida 1 (10) Kultur och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 2011-10-10 Sida 1 (10) Plats och tid Lilla sessionssalen, kl. 19:00 20:20 Beslutande Margareta Abelsson (S), 1:e vice ordförande Håkan Harvigsson (ALP), 2:e

Läs mer

Tekniska nämndens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll 1 Sammanträdesdatum 2013-09-03

Tekniska nämndens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll 1 Sammanträdesdatum 2013-09-03 Sammanträdesprotokoll 1 Plats och tid: Sessionssalen, Byggmästaregatan 4, Lund, kl 16:30-18:55 Ajournering 17.50 18.00 Ordförande: Johannessen Ronny (M) 2:e vice ordförande: Svensson Smith Karin (MP) Ledamöter:

Läs mer

Svante Andrén, samhällsbyggnadschef Bo Jonsson, tf stadsarkitekt Kenneth Franzén, byggnadsinspektör Berit Klamfelt, sekreterare

Svante Andrén, samhällsbyggnadschef Bo Jonsson, tf stadsarkitekt Kenneth Franzén, byggnadsinspektör Berit Klamfelt, sekreterare Plats och tid Sammanträdesrummet Bonaren, kl 17.00-19.00 ande Per-Olof Qvick, (M), ordf Gunnel Johansson, (S) vice ordf Janeric Dahlin, (FP) Kjell-Åke Johansson, (KD) Gunnar Hägg, (S) Anders Hallgren,

Läs mer

Kommunfullmäktige () Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Marie Johansson, sekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige () Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Marie Johansson, sekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2014-09-01 1() Plats och tid Sockenstugan, Lövnäs, Hammarö, kl 18:30-19:15 Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Siw Gidlöf (S) Bengt-Gustav Persson (S) Leif Sandberg

Läs mer

Trädstandarder redskap för förvaltning av träd. Johan Östberg Mobil: 0709-108 101 E-post: johan@trädkonsult.nu

Trädstandarder redskap för förvaltning av träd. Johan Östberg Mobil: 0709-108 101 E-post: johan@trädkonsult.nu Trädstandarder redskap för förvaltning av träd Johan Östberg Mobil: 0709-108 101 E-post: johan@trädkonsult.nu 2 Mitt mål för de närmsta 40 min Informera er om viktiga projekt Inspirerar er med vad som

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (7) Plats och tid Konferensrummet Socialförvaltningen klockan 13:30-14:15 Beslutande Bertil Carlsson (S) ordförande Torbjörn Nyholm (S) ersättare för Janet Kling (S) Eva Pettersson (S) ersättare

Läs mer

Kommunstyrelsen. Protokoll Ks 433/2016. Datum: Klockan: 09:50-10:40, ajournering 10:15-10:35 Plats: Dialogen, Rådhuset

Kommunstyrelsen. Protokoll Ks 433/2016. Datum: Klockan: 09:50-10:40, ajournering 10:15-10:35 Plats: Dialogen, Rådhuset Protokoll Ks 433/2016 Kommunstyrelsen Datum: 2016-03-29 Klockan: 09:50-10:40, ajournering 10:15-10:35 Plats: Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Kenneth Nilsson (S), ordförande Lennart Bondeson (KD)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Miljö- och byggnämnden 2011-03-24 1 (7) 6-11

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Miljö- och byggnämnden 2011-03-24 1 (7) 6-11 Miljö- och byggnämnden 2011-03-24 1 (7) 6-11 PLATS OCH TID Dalavägen 12, Hagfors, kl 15.00-16.40 BESLUTANDE Ingemar Tönnberg (S), ordförande Irene Runkvist-Karlsson (S) Kjell Persson (S), utsedd justerare

Läs mer

Kultur- och utvecklingsnämnden

Kultur- och utvecklingsnämnden Kultur- och utvecklingsnämnden Sammanträdesdatum 2012-02-27 Ärendelista 19 Information om kommunens arbetslöshet samt utbetalningen av ekonomiskt bistånd 20 Slutredovisning av genomförandet och byggnationen

Läs mer

Miljö- och bygglovsnämnden

Miljö- och bygglovsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) 2013-02-26 Nämnd e. dyl. Miljö- och bygglovsnämnden Plats och tid Veddestarummet, Riddarplatsen 5, 9 tr, Jakobsberg kl. 18.00-19.20 Beslutande Ordförande Aphram Melki (C) Stig

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-05-14 1 (17) Öppet sammanträde Teknisk nämnd

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-05-14 1 (17) Öppet sammanträde Teknisk nämnd 2014-05-14 1 (17) Plats och tid Komunkontoret samanträdesrum A, onsdag 14 maj 2014, klockan 09:00 10:45 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Mikael Jonsson, (M) Lena Voxberg, (S) Ingemar Ehn, (FP)

Läs mer

Christer Pålsson, kommunchef Anders Kronfelt, ekonomichef, Susan Elmlund, sekreterare. Helena Holmgren, miljöchef Söderåsens miljöförbund, 44

Christer Pålsson, kommunchef Anders Kronfelt, ekonomichef, Susan Elmlund, sekreterare. Helena Holmgren, miljöchef Söderåsens miljöförbund, 44 1(10) Plats och tid Gruesalen, Bjuv kl 9.00-10.45 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Stefan Svalö (S), ordf Anders Månsson (S) Christer Landin (S) Alf Nilsson (S) Bert Roos (S) Kjell-Åke Johnsson

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sammanträdesdatum 1 (15) Plats och tid Ks-salen Stadshuset vån 1 kl. 13.30--16.00 Beslutande Willis Josefsson (FP), ordf Eivor Jansson (S) för Eva-Karin Hjalmarsson (S) Kjell-Egon Strandh (C) Inge Carlsson

Läs mer

DOKUMENTATION OMBYGGNAD AV GLASSTORGET DIALOGMÖTE 2013 02 28 FÖRSAMLINGSHEMMET NORA

DOKUMENTATION OMBYGGNAD AV GLASSTORGET DIALOGMÖTE 2013 02 28 FÖRSAMLINGSHEMMET NORA DOKUMENTATION OMBYGGNAD AV GLASSTORGET DIALOGMÖTE 2013 02 28 FÖRSAMLINGSHEMMET NORA 1 Nora kommun genomförde 2013 02 28 ett dialogmöte ang ombyggnad av det sk Glasstorget i centrala Nora. Mötet var ett

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kultur- och fritidsnämnden Administrativa avdelningen

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kultur- och fritidsnämnden Administrativa avdelningen 1 (15) Plats och tid Årjängs Bad- och Friskvårdscenter den 5 april kl, 15.00 17.00 Beslutande Övriga närvarande Lennart Nilsson, Ordförande (KD) Mårten Karlsson (S) Erik Ulriksson (C) Anette Eriksson (C)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2003-12-08 1 (15 ) Plats och tid Magistraten, Rådhuset, Askersund, 2003-12-08 kl.16.00 16.50. Beslutande Kent Larsson (s), ordförande Ylva Averin (s) Kurt Andersson

Läs mer

PROTOKOLL Fritidsnämnden 2015-12-04

PROTOKOLL Fritidsnämnden 2015-12-04 sid 1 av 27 Plats och tid: Årydssalen, klockan 08:15 10:55 Beslutande: Andreas Saleskog Ordförande (S) Siri Näslund Ledamot (S) Anna Kälvestam Ledamot (M) Görgen Lennarthsson Ledamot (SD) Mikael Erdtman

Läs mer

Kallelse 2015-03-19. Kultur- och fritidsnämnd KFN 2015/28. Kultur- och fritidsnämnd. Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2015-03-19 klockan 14:00

Kallelse 2015-03-19. Kultur- och fritidsnämnd KFN 2015/28. Kultur- och fritidsnämnd. Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2015-03-19 klockan 14:00 Kallelse 2015-03-19 Kultur- och fritidsnämnd Kultur- och fritidsnämnd Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2015-03-19 klockan 14:00 Sekreterare Ordförande Per Marcusson Stefan Svensson Ledamöter Stefan

Läs mer

Bengt-Christer Nilsson. Lars-Erik Hjort (fp) Monia Svensson

Bengt-Christer Nilsson. Lars-Erik Hjort (fp) Monia Svensson Sammanträdesprotokoll 1(12) 2009-03-18 Tekniska nämnden Plats och tid: Hoby-salen, Stadshuset, Ronneby 13 30-16 00. ande Bengt-Christer Nilsson (s) Lars-Erik Hjort (fp) Monia Svensson (c) Tommy Arvidsson

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(16) (&)[16] Sammanträdesdatum 2014-12-15

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(16) (&)[16] Sammanträdesdatum 2014-12-15 TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(16) (&)[16] 2014-12-15 Kultur- och fritidsnämnden Plats och tid Hörsalen, Nordiska Akvarellmuseet, Skärhamn kl 17:00 18:42 Utses att justera Tina Baudino (S) Justeringens

Läs mer

TROLLHÄTTANS PARKPROGRAM

TROLLHÄTTANS PARKPROGRAM TROLLHÄTTANS PARKPROGRAM - 2016 Antagandehandling November 2016 Producerad av: Projektledare: Referensgrupp: Text: Foto: Illustrationer: Trollhättans Stad, Stadsbyggnadsförvaltningen Linn Arnås, Projektanställd

Läs mer

Trädvårdsplan Brf Skuggviolen. Upprättad av Berg & Landskap AB

Trädvårdsplan Brf Skuggviolen. Upprättad av Berg & Landskap AB Trädvårdsplan 2015 Brf Skuggviolen Upprättad av Innehållsförteckning 1.1 Syfte 3 1.2 Mål 3 1.3 Strategi 3 1.4 Utförande 4 2.1 Avsett området 5 2.2 Träd på området 6-22 2 1.1 Syfte Syftet med detta dokument

Läs mer

Tekniska nämnden. Protokoll Tn 5582/2015. Datum: Klockan: 08:30 12:00 Plats: Sessionssalen

Tekniska nämnden. Protokoll Tn 5582/2015. Datum: Klockan: 08:30 12:00 Plats: Sessionssalen Protokoll Tn 5582/2015 Tekniska nämnden Datum: 2016-01-21 Klockan: 08:30 12:00 Plats: Sessionssalen Närvarande ledamöter Charlotte Edberger Jangdin (C) Ida Eklund (S) Patrik Jämtvall (L) Eva Järliden (S)

Läs mer

Largen, Alceahuset, Äkersberga. Enligt bifogad närvarolista. Ann-Christine Furustrand 2015-09-29-2015-10-19. Kommunstyrelsen 2015-09-28

Largen, Alceahuset, Äkersberga. Enligt bifogad närvarolista. Ann-Christine Furustrand 2015-09-29-2015-10-19. Kommunstyrelsen 2015-09-28 0 Österåker Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen Tid Plats Närvarande Utses att justera, I 1:2 Måndagen den 28 september 2015, kl 15.00-16.30 Largen, Alceahuset, Äkersberga Enligt bifogad närvarolista

Läs mer

Framtidens urbana trädbestånd

Framtidens urbana trädbestånd inbjudan till konferens i Stockholm den 2-3 oktober 2013 experter Henrik Sjöman SLU Alnarp Vikki Bengtsson Ekolog Pro-natura PrAktikfALL från malmö stad Arne Mattsson göteborgs stad Helena Bjarnegård kungsbacka

Läs mer

Arne Höglund, teknisk chef Margareta Magnusson, nämndsekreterare Gert Rydkvist, ekonom Peter Edvinsson, gatuchef

Arne Höglund, teknisk chef Margareta Magnusson, nämndsekreterare Gert Rydkvist, ekonom Peter Edvinsson, gatuchef 1 (7) Plats och tid Torghuset i Smålandsstenar, kl 13.00 15.50 Beslutande Staffan Sjöblom (M), ordförande Hans Uhlmann (M) Magnus Sjöberg (C) Carlos Cevallos (KD) Mihai Banica (MP) Jörgen Karlsson (S)

Läs mer

PROTOKOLL UTBILDNINGSNÄMNDEN

PROTOKOLL UTBILDNINGSNÄMNDEN 2016-06-07 1 (6) NÄRVARANDE Ordförande Pia Möller (M) Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ej tjänstgörande ersättare Louise Stjernquist (L) Marie Tidedal (M) Britt-Marie Kahl (M) Lennart Ekberg (M) Susanne

Läs mer

2011-11-10 2014-12-15 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 15 december, 2014, kl. 15.00 15.30 Beslutande

2011-11-10 2014-12-15 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 15 december, 2014, kl. 15.00 15.30 Beslutande 2011-11-10 2014-12-15 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 15 december, 2014, kl. 15.00 15.30 Beslutande Ledamöter Yoomi Renström (S) Ordförande Håkan Englund (S), 1:e vice ordförande

Läs mer

PM natur Säby 3:69 Järfälla kommun

PM natur Säby 3:69 Järfälla kommun 2016-05-16 1 (8) Dnr Kst 2015/486 PM natur Säby 3:69 Järfälla kommun Området består av en grusplan och asfaltytor med större träd, varav flera har naturvärde och är bevarandevärda. Förutom att ha ett naturvärde

Läs mer

PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED FRITIDSNÄMNDEN. Deltagande: Närvarande ledamot och ersättare markerade med x, ersättare tjänstgörande som ordinarie xx

PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED FRITIDSNÄMNDEN. Deltagande: Närvarande ledamot och ersättare markerade med x, ersättare tjänstgörande som ordinarie xx KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL l (021) Fritidsnämnden 2013-03-22 PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED FRITIDSNÄMNDEN Plats och tid: Årydssalen i Rådhuset 08:15-11:10, ajournering 09:20-09:40 Deltagande: Närvarande

Läs mer

Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Önnerup Tid kl

Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Önnerup Tid kl Sammanträdesdatum s. 1 (8) Plats Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Önnerup Tid kl. 15.00-17.30 Beslutande Lennart Månsson (M) ordförande Patric Bystedt (M) tjg. ersättare för Alf Michelsen (M) Ola Ahlqvist

Läs mer

Plats och tid Flötsen Verkstadsgatan 1, Bjuv, 2015-05-25 kl 13.30-15.40

Plats och tid Flötsen Verkstadsgatan 1, Bjuv, 2015-05-25 kl 13.30-15.40 1(12) Plats och tid Flötsen Verkstadsgatan 1, Bjuv, kl 13.30-15.40 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Tjänstemän Övriga Niklas Svalö (S), ordförande Lars Karlsson (S) Alf Nilsson

Läs mer

PROTOKOLL Tekniska nämnden 2016-02-17

PROTOKOLL Tekniska nämnden 2016-02-17 sid 1 av 5 Plats och tid: Asarumssalen, klockan 13:15 - Beslutande: Mats Dahlbom Ordförande (C) Britt Kilsäter Ledamot (M) Anneli Bengtsson Vice Ordf. (S) Katrin Johansson Ledamot (S) Lars Hasselgren Ledamot

Läs mer