Kommunfullmäktige kallas till sammanträde i Eventsalen, Koordinaten. Nr Ärendemening

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2014-04-02 18.00 i Eventsalen, Koordinaten. Nr Ärendemening"

Transkript

1 KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige kallas till sammanträde i Eventsalen, Koordinaten Mayvor Lundberg Ordförande Susanna Shaibu Sekreterare Nr Ärendemening 1. Val av justeringsledamöter Allmänhetens frågestund Information från Sörmlands turismutveckling AB Ola Nilsson 3. Ändring av budget Granskning av revisorernas räkenskaper och förvaltning Beviljande av ansvarsfrihet för kommunens verksamheter Årsredovisning Redovisning av ej besvarade medborgarförslag och motioner Direktiv till ombud inför bolagsstämma Förab april Revidering av de lokala ordningsföreskrifter för Oxelösunds kommun Svar på motion om att förbättra Oxelösunds busstrafik Svar på motion om enkät till nyinflyttade Oxelösundare Svar på medborgarförslag om marknadsföring av Oxelösund Avsägelser och valärenden 14. Delgivningar 15. Information 16. Frågor till kommunfullmäktige Sidan Justering av protokoll sker 8 april 8.30 i kommunhusets entré.

2 Sammanträdesprotokoll Blad 23 Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen Ks 32 Dnr KS Budgetändring 2014 Kommunstyrelsens beslut 1. 3,6 mkr tillförs Kommunstyrelsen varav 2,8 mkr för att arbeta med verksamhetsutveckling, utökad satsning feriearbeten 0,4 mkr, delfinansiering av missbruksprojektet 0,4 mkr. 2. 0,2 mkr tillförs Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden för förändring av yttre miljöer. 3. 0,5 mkr tillförs Vård- och omsorgsnämnden för att arbeta med arbetsmarknadsåtgärder 4. Kommunstyrelsens reserv för oförutsedda utgifter utökas med 1,3 mkr 5. Finansiering sker via ökade skatteintäkter och statsbidrag 5,7 mkr 6. 0,1 mkr tillförs det egna kapitalet Sammanfattning I årsredovisning 2013 visar kommunen ett positivt resultat. Med anledning av detta planeras det för en förstärkning av budget 2014 inom vissa verksamheter. Inom ramen för det som i årsredovisning 2013 är benämnt särskilda satsningar på 4,3 mkr. Samtidigt visar de besked som Oxelösund erhållit från skattemyndigheten att vi kommer att erhålla betydligt mer intäkter från skatter och statsbidrag än vad som budgeterats i nuläget. I årsredovisning 2013 lämnas också förslag på att resterande underskott från 2011 på 2,5 mkr återbetalas inom ramen för balanskravsutredningen redan 2013, vilket gör att den reglering på samma summa som finns i budget 2014 redan är återbetald. I budgetreglerna i Mål och budget har slagits fast att Utbildningsnämnden kan förstärka sin budget från fullmäktiges reserv för oförutsedda utgifter om det blir fler barn än den prognos som redan är beslutad. Om man använder antalet barn per 15 december 2013 som gäller på årsbasis har utbildningsnämnden rätt att hämta ut 1,3 mkr mer än vad som i dagsläget finns budgeterat på KS Oförutsett. Därav blir förslaget att förstärka KS Oförutsett med 1,3 mkr. Mot bakgrund av ovanstående förändringar föreslår Kommunstyrelseförvaltningen att anslagen I Mål och budget 2014 ändras enligt bifogat förslag för att bättre avspegla verksamheternas verkliga kostnader och för att göra styrning och uppföljning tydligare. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Ks Utdragsbestyrkande

3 Sammanträdesprotokoll Blad 24 Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen Ks 32 Dagens sammanträde Framskrivet förslag 1. 3,8 mkr tillförs Kommunstyrelsen för att arbeta med verksamhetsutveckling 3,0 mkr, utökad satsning feriearbeten 0,4 mkr, delfinansiering av missbruksprojektet 0,4 mkr. 2. 0,5 mkr tillförs Vård- och omsorgsnämnden för att arbeta med arbetsmarknadsåtgärder 3. Kommunstyrelsens reserv för oförutsedda utgifter utökas med 1,3 mkr 4. Finansiering sker via ökade skatteintäkter och statsbidrag 5,7 mkr 5. 0,1 mkr tillförs det egna kapitalet Förslag 1. Ordföranden föreslår a. 3,6 mkr tillförs Kommunstyrelsen varav 2,8 mkr för att arbeta med verksamhetsutveckling, utökad satsning feriearbeten 0,4 mkr, delfinansiering av missbruksprojektet 0,4 mkr. b. 0,2 mkr tillförs Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden för förändring av yttre miljöer. c. 0,5 mkr tillförs Vård- och omsorgsnämnden för att arbeta med arbetsmarknadsåtgärder d. Kommunstyrelsens reserv för oförutsedda utgifter utökas med 1,3 mkr e. Finansiering sker via ökade skatteintäkter och statsbidrag 5,7 mkr f. 0,1 mkr tillförs det egna kapitalet Patrik Renfors (V) instämmer. 2. Solweig Ericsson-Kurg (FP) föreslår avslag. Dag Bergentoft (M) Ingemar Urborn (M) instämmer. Beslutsgång Ordföranden ställer proposition på sitt eget förslag mot Solweig Ericsson-Kurgs (FP) förslag och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt sitt eget förslag. Reservation Jan Widegren (M), Dag Bergentoft (M) och Solweig Ericsson-Kurg (FP) reserverar sig mot beslutet till förmån för Solweig Ericsson-Kurgs (FP) förslag. Beslut till: Magnus Pettersson (för åtgärd) Utdragsbestyrkande

4 Tjänsteskrivelse 1(2) Datum Dnr :43:22 KS Kommunstyrelseförvaltningen Magnus Pettersson Kommunstyrelsen Budgetändring Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 1. 3,8 mkr tillförs Kommunstyrelsen för att arbeta med verksamhetsutveckling 3,0 mkr, utökad satsning feriearbeten 0,4 mkr, delfinansiering av missbruksprojektet 0,4 mkr. 2. 0,5 mkr tillförs Vård- och Omsorgsnämnden för att arbeta med arbetsmarknadsåtgärder 3. Kommunstyrelsens reserv för oförutsedda utgifter utökas med 1,3 mkr 4. Finansiering sker via ökade skatteintäkter och statsbidrag 5,7 mkr 5. 0,1 mkr tillförs det egna kapitalet 2. Sammanfattning I årsredovisning 2013 visar kommunen ett positivt resultat. Med anledning av detta planeras det för en förstärkning av budget 2014 inom vissa verksamheter. Inom ramen för det som i årsredovisning 2013 är benämnt särskilda satsningar på 4,3 mkr. Samtidigt visar de besked som Oxelösund erhållit från skattemyndigheten att vi kommer att erhålla betydligt mer intäkter från skatter och statsbidrag än vad som budgeterats i nuläget. I årsredovisning 2013 lämnas också förslag på att resterande underskott från 2011 på 2,5 mkr återbetalas inom ramen för balanskravsutredningen redan 2013, vilket gör att den reglering på samma summa som finns i budget 2014 redan är återbetald. I budgetreglerna i Mål och budget har slagits fast att Utbildningsnämnden kan förstärka sin budget från fullmäktiges reserv för oförutsedda utgifter om det blir fler barn än den prognos som redan är beslutad. Om man använder antalet barn per 15 december 2013 som gäller på årsbasis har utbildningsnämnden rätt att hämta ut 1,3 mkr mer än vad som i dagsläget finns budgeterat på KS Oförutsett. Därav blir förslaget att förstärka KS Oförutsett med 1,3 mkr. Mot bakgrund av ovanstående förändringar föreslår Kommunstyrelseförvaltningen att anslagen I Mål och budget 2014 ändras enligt bifogat förslag för att bättre avspegla verksamheternas verkliga kostnader och för att göra styrning och uppföljning tydligare. OXL2621 v Beslutsunderlag Ny driftredovisning Tjänsteskrivelse Postadress Besöksadress Telefon/Fax Webb/E-post Org.nr Oxelösunds kommun Höjdgatan (vx) OXELÖSUND OXELÖSUND (fax)

5 Tjänsteskrivelse 2(2) Datum :43:22 KS Charlotte Johansson Kommunchef Magnus Pettersson Ekonomichef Beslut till: * Ange vilka som ska delges beslutet. Ange funktion och inte person. Om det är fler än en ange om det är för kännedom eller för åtgärd.

6

7

8 Tjänsteskrivelse 1(1) Datum Dnr :56:55 KS Kommunstyrelseförvaltningen Susanna Shaibu Kommunfullmäktige Granskning av revisorernas räkenskaper och förvaltning Förslag till beslut i Kommunfullmäktige De förtroendevalda revisorernas räkenskaper och förvaltning för 2013 godkänns. 2. Sammanfattning Kommunfullmäktiges presidium har genomfört granskning av de förtroendevalda revisorernas räkenskaper och förvaltning för verksamhetsåret Presidiets granskning har genomförts utan anmärkning. Mayvor Lundberg Luiza Kaminska Birger Svensson Ordförande 1:e vice ordförande 2:e vice ordförande Beslut till: Revisorerna (FK) OXL2621 v Postadress Besöksadress Telefon/Fax Webb/E-post Org.nr Oxelösunds kommun Höjdgatan (vx) OXELÖSUND OXELÖSUND (fax)

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39 Sammanträdesprotokoll Blad 25 Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen Ks 33 Dnr KS Oxelösund kommuns årsredovisning 2013 Kommunstyrelsens beslut 1. Årsredovisningen för 2013 fastställs 2. Medel för ej färdigställda investeringar från 2013 omfattande tkr överförs i form av tilläggsbudget till investeringsutrymmet 2014 (se bilaga). Tilläggsbudgeten fördelas enligt följande: Kommunstyrelsen tkr Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden tkr Kultur och fritidsnämnden 547 tkr Utbildningsnämnden 50 tkr Vård- och omsorgsnämnden 730 tkr Sammanfattning Årsredovisningen för 2013 för Oxelösunds kommunkoncern har upprättats. Kommunens resultat uppgår till 8,6 mkr (11,3 mkr). Resultat minskar genom att reavinster elimineras, -0,9 mkr, och resterande underskott från 2011 ska återställas, -2,5 mkr. Dessutom görs en avsättning till särskilda satsningar i budget 2014 med -4,3 mkr. Resultat ökar med återföring av de tidigare gjorda avsättningarna till projekt under 2013 som gjordes i bokslut 2012, sammanlagt 4,5 mkr. Dessutom anför kommunen synnerliga skäl i balanskravsutredningen för skuldökning och resultatförsämring som orsakades av att diskonteringsräntan sänktes i pensionsberäkningarna. Resultatförsämringen i kommunen blev 3,3 mkr. Resultatet enligt lagen om god ekonomisk hushållning blir därmed 8,7 mkr. Nämndernas budgetutfall har förbättrats med 5,3 mkr, från ett underskott på -2,8 mkr till ett överskott på 2,5 mkr. Under 2013 har kommunen återigen fått återbetalning av tidigare års premier från försäkringsbolaget AFA erhölls 7,8 mkr och 2012 erhölls 7,2 mkr. När det gäller måluppfyllelsen så hänvisas till årsredovisningen avseende nämndernas arbete. Kommunfullmäktige angav fem mål vilka följts upp i årsredovisningen. Dessa är: Trygg och säker uppväxt God folkhälsa Trygg och värdig ålderdom Attraktiv bostadsort Hållbar utveckling I samband med beslut om årsredovisningen ska kommunfullmäktige också ta ställning till de äskanden om tilläggsbudgetering av investeringar från 2013 till 2014 som nämnderna önskar föra över till investeringsutrymmet Utdragsbestyrkande

40 Sammanträdesprotokoll Blad 26 Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen Ks 33 Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse KS - Årsredovisning Årsredovisning 2013 utskick KS.pdf Dagens sammanträde Göran Bernhardsson föredrar ärendet. Beslut till: Revisorerna Utdragsbestyrkande

41 Tjänsteskrivelse 1(2) Datum Dnr KS Kommunstyrelseförvaltningen Göran Bernhardsson Kommunstyrelsen Oxelösund kommuns årsredovisning Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 1. Årsredovisningen för 2013 fastställs 2. Medel för ej färdigställda investeringar från 2013 omfattande tkr överförs i form av tilläggsbudget till investeringsutrymmet 2014 (se bilaga). Tilläggsbudgeten fördelas enligt följande: Kommunstyrelsen tkr Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden tkr Kultur och fritidsnämnden 547 tkr Utbildningsnämnden 50 tkr Vård- och omsorgsnämnden 730 tkr OXL2621 v Bakgrund och sammanfattning Årsredovisningen för 2013 för Oxelösunds kommunkoncern har upprättats. Kommunens resultat uppgår till 8,6 mkr (11,3 mkr). Resultat minskar genom att reavinster elimineras, -0,9 mkr, och resterande underskott från 2011 ska återställas, -2,5 mkr. Dessutom görs en avsättning till särskilda satsningar i budget 2014 med -4,3 mkr. Resultat ökar med återföring av de tidigare gjorda avsättningarna till projekt under 2013 som gjordes i bokslut 2012, sammanlagt 4,5 mkr. Dessutom anför kommunen synnerliga skäl i balanskravsutredningen för skuldökning och resultatförsämring som orsakades av att diskonteringsräntan sänktes i pensionsberäkningarna. Resultatförsämringen i kommunen blev 3,3 mkr. Resultatet enligt lagen om god ekonomisk hushållning blir därmed 8,7 mkr. Nämndernas budgetutfall har förbättrats med 5,3 mkr, från ett underskott på -2,8 mkr till ett överskott på 2,5 mkr. Under 2013 har kommunen återigen fått återbetalning av tidigare års premier från försäkringsbolaget AFA erhölls 7,8 mkr och 2012 erhölls 7,2 mkr. När dete gäller måluppfyllelsen så hänvisas till årsredovisningen avseende nämndernas arbete. Kommunfullmäktige angav fem mål vilka följts upp i årsredovisningen. Dessa är: Trygg och säker uppväxt God folkhälsa Trygg och värdig ålderdom Attraktiv bostadsort Hållbar utveckling Postadress Besöksadress Telefon/Fax Webb/E-post Org.nr Oxelösunds kommun Höjdgatan (vx) OXELÖSUND OXELÖSUND (fax)

42 Tjänsteskrivelse 2(2) Datum :04:49 KS I samband med beslut om årsredovisningen ska kommunfullmäktige också ta ställning till de äskanden om tilläggsbudgetering av investeringar från 2013 till 2014 som nämnderna önskar föra över till investeringsutrymmet Beslutsunderlag Årsredovisning 2013 (särskild bilaga) Bilaga till årsredovisningen gällande tilläggsbudget av investeringar Charlotte Johansson Kommunchef Göran Bernhardsson Redovisningschef Beslut till: Revisorerna (FÅ) Ekonomikontoret (FK) Magnus Pettersson (FK) Lisa Sollenborn (FK)

43 Årsredovisning 2013 Fastställd av Kommunfullmäktige ,?

44 Innehållsförteckning Inledning... 3 Årsredovisningen i korthet... 5 Välkomna till Oxelösund... 6 Viktiga händelser och beslut Kommunmål... 8 Trygg och säker uppväxt... 8 God folkhälsa Trygg och värdig ålderdom Attraktiv bostadsort Hållbar utveckling Personalredovisning Internkontroll Nämndredovisning Kommunstyrelsen Kultur- och fritidsnämnden Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden Utbildningsnämnden Vård- och omsorgsnämnden Övriga nämnder Driftredovisning Ekonomi Kommunkoncernen Resultaträkning Balansräkning Kassaflöde Noter Redovisningsprinciper Ord och begrepp

45 Inledning Ett år går fort! När vi blickar tillbaka kan vi konstatera att inledningen på 2013 var lite skakig. Vi bedömde tidigt att vi behövde revidera vår budget för att komma i rätt ekonomisk kostym. I samband med att vi hanterade det, myntade vi begreppet Greppet om framtiden. Vi startade ett långsiktigt utvecklingsarbete och nya budgetregler antogs av kommunfullmäktige. En stabil ekonomi är en förutsättning för att vi ska kunna bygga en trygg och hållbar framtid, då måste vi gå i takt med varandra. Under 2013 har befolkningstillväxten varit över förväntan. Invånarantalet har ökat med i runda tal 100 fler än vi hade räknat med. Det ger oss goda förutsättningar med en bättre skattekraft samtidigt som det ställer krav på våra verksamheter att erbjuda service och tjänster. En bidragande orsak till ökat invånarantal är att under årets första månader stod trygghetsboendet Vitsippan klart med 37 nya lägenheter. Det har medfört en om- och inflyttning till kommunen samtidigt som vi också kan erbjuda våra äldre invånare ett bra och modernt boende, centralt beläget med tillgång till service. Under året har vi också färdigställt Ramdalens förskola som efter om- och nybyggnad ger plats åt 50 nya barn i förskoleåldern. Vi kan också glädjas åt 43 nya elever i grundskolan som inte låg med i prognosen. Under det gångna året har ett antal nyckelpersoner rekryterats och kommit på plats. Ett stort utvecklingsarbete har startat för att utveckla och förbättra innehåll och kvalitet bland annat inom skola, socialtjänst, IT, hemtjänst och miljö. Två stora undersökningar, medarbetarundersökning och medborgarundersökning har genomförts Medarbetarundersökningen är ett viktigt verktyg i arbetet med att förbättra arbetsmiljön och de olika verksamheterna i kommunen. Undersökningen följer upp och mäter medarbetarskap, ledarskap och arbetsmiljö. Resultatet visar att Oxelösunds kommun har engagerade medarbetare som tycker att de får respekt från kollegor och chefer. Medarbetarna upplever att de har ett meningsfullt arbete, att de har nytta av sina kunskaper och färdigheter samt att det nära ledarskapet är bra. Utvecklingsområden är att inspirera till en högre framtidstro och att ta vara på medarbetarnas engagemang och idéer om hur vi förbättrar verksamheten. Medborgarundersökningen ger en bild av hur kommunens medborgare ser på sin stad. Här får invånarna ge sin bild av Oxelösund som en plats att leva och bo på, vad man tycker om våra verksamheter och om möjligheten till inflytande och påverkan. Resultatet visar att vi har höjt betyget för våra verksamheter och möjligheten till inflytande. Däremot ges kommunen ett något lägre betyg som en plats att leva och bo på. Resultatet av undersökningen ger oss bra förutsättningar att fortsätta arbetet med att skapa en positiv utveckling. Under 2013 har Vård och omsorg gjort ett stort omtag vad gäller missbruksvården. Insatserna har samlats på ett ställe med rådgivning, träningslägenheter och behandling. Att kunna få insatser på hemmaplan är en vinst både för den enskilde och för samhället. Satsningen har dessutom bidragit med 11 nya arbetstillfällen i kommunen. Vi fortsätter att arbeta aktivt med näringslivsfrågorna. Dialogen med företagarna är viktig. Vi gör företagsbesök och anordnar informationsträffar med olika teman. Våra företagsluncher är mycket välbesökta och uppskattade. Vi klättrade 15 placeringar på Svenskt Näringslivs ranking när det gäller företagsklimat i kommunen. Nu fortsätter vi med siktet inställt på att nå ännu bättre resultat. 3

46 Vi har mycket att vara stolta över! Undersökningar gjorda under året visar att vi är den kommun i Sverige som satsar mest på barnomsorg på obekväm arbetstid. Samtliga elever i årskurs 9 var behöriga till gymnasieskolan. Andelen elever med godkänt i samtliga ämnen ökade med tjugo procentenheter till 84,6%. Vi har den näst högsta besökssiffran i landet till vårt bibliotek och vi ligger i topp bland Sveriges kommuner när det gäller e-demokrati och tillgänglighet via webben. När vi nu summerar det ekonomiska resultatet för 2013 ser vi att det arbete som vi gemensamt har lagt ner på att vända skutan rätt, har gett resultat. Det ska alla medarbetare ha en stor eloge för. Nu har vi fått lite vind i seglen och kan fortsätta vår färd framåt och göra Oxelösund till en ännu bättre kommun att besöka, verka och bo i. Catharina Fredriksson Kommunstyrelsens ordförande Charlotte Johansson Kommunchef 4

47 Årsredovisningen i korthet Bilden återger en värderad bild av Oxelösunds kommuns läge och utveckling gällande befolkning, måluppfyllelse, ekonomi och personal. Horisontell linje visar utvecklingen det senaste året, om den varit positiv eller negativ. Vertikal linje visar läge/resultat för Ju högre upp desto bättre läge/resultat Befolkning Måluppfyl- Ekonomi Personal lelse kommunmålen Läge/ resultat Engagerade medarbetare Budgetutfall Önskad sysselsättningsgrad Befolkningstillväxt Trygg och säker uppväxt Resultat i % av skatter och statsbidrag Utveckling negativ Årets resultat Soliditet Attraktiv bostadsort Utveckling positiv Timavlönat arbete Hållbar utveckling Nettokostnadsandel Sjukfrånvaro God folkhälsa Trygg o värdig ålderdom 5

48 Välkomna till Oxelösund Oxelösund med sina drygt invånare ligger vid Östersjöns kust en timme söder om Stockholm. Läget vid havet ger fantastiska möjligheter till havsbad, segling, kajakpaddling och skärgårdsnatur. Oxelösund är också kontrasternas stad. Här möter det småskaliga det storskaliga. Industri möter natur. Motorväg möter hav. Välkommen till Oxelösund! Korta fakta Oxelösund ligger i landskapet Södermanland och är till landytan den minsta av länets kommuner med en landareal av fastland på 25 kvadratkilometer. Med öar och vatten är den totala ytan 64 kvadratkilometer. Folkmängd Sedan 2000 har kommunen vuxit med i snitt ett 30-tal invånare per år. Under 2013 ökade befolkningen rejält med 167 personer till invånare. Invånarnas ålder 19 % av kommuninvånarna är mellan 0 och 19 år, 54 % är mellan 20 och 64 år och 27 % är över 65 år. Pendling Inpendlingen var 2012 cirka fördelat på män 72 % och kvinnor 28 %. Utpendling var cirka 1 876, fördelat på män 49 % och kvinnor 51 %. Kommunala bolag Kustbostäder AB Oxelö Energi AB Kommunalskatt 2013 Total skattesats 33,05 Därav till kommun 22,28 Skatteunderlag, kr/inv Skatteunderlag, index 100 Kommunens vapen Oxelösunds kommunvapen syftar på stålindustrin (järnmärket) och sjöfarten (ankaret). Strålen symboliserar ett fyrljus. 6

49 Viktiga händelser och beslut 2013 Kommunen hade en stor inflyttning och en positiv befolkningsutveckling under året. Intresset för hyreslägenheter har varit rekordstort. Ett långsiktigt arbete, Greppet om framtiden, har inletts för att säkerställa en stabil ekonomi och goda resultat i kommunens verksamheter. Trygghetsboendet Vitsippan öppnade i februari. Kommunen amorterade under året drygt 30 miljoner kronor av sin skuld. Oxelösunds bibliotek, som är ett av Sveriges mest besökta bibliotek fyllde 100 år. Stenviksbadet med tillhörande lekplats har rustats upp. Avtal har tecknats med Medley om ny driftform av Ramdalsanläggningen. Alla elever i årskurs nio var behöriga till gymnasiet. Ramdalens förskola har byggts ut för att möta ett ökat barnantal. En särskild satsning på hälsoskyddsfrågor med fokus på förskole- och skolmiljöer har gjorts under året. Oxelösunds behandlingscentrum med HVB-hemmet Oliven öppnade i juli. Migrationsverket har öppnat ett asylboende med 96 platser i Oxelösund. Lokala värdighetsgarantier har införts inom hemvården. En miljöstrateg har rekryterats. Stadsnätet har byggts ut med ca 400 nya kunder. Våtmarken firade 20- årsjubileum. Digitala möteshandlingar har införts till kommunfullmäktige och nämnder. 7

50 Kommunmål Kommunfullmäktige har antagit fem kommunmål med politiska prioriteringar för Hela koncernen ska bidra till att uppnå målen. Målen följs upp och redovisas till kommunfullmäktige två gånger per år, vid delårsrapport och årsredovisning. Kommunfullmäktige har 2013 inga egna mått att följa vad gäller utvecklingen på respektive målområde. Uppföljning och bedömning av måluppfyllelse i denna årsredovisning baseras på sammanvägning och tolkning av nämndernas och bolagens redovisningar. Trygg och säker uppväxt Barn och ungdomar ska känna sig trygga såväl i samhället som i de kommunala verksamheterna. Prioriteringar 2013 I Oxelösund når barn och ungdomar goda studieresultat och alla elever lämnar grundskolan med minst godkända betyg i alla ämnen. I Oxelösund deltar barn och ungdomar i ett brett kultur- och fritidsutbud. I Oxelösund växer barn och ungdomar upp med trygga föräldrar. Måluppfyllelse Kommunen som helhet visar hög grad av måluppfyllelse och positiv utveckling på målområdet. Bedömningen grundas på följande: Andelen elever med betyg i alla ämnen har ökat till 84,6 % våren Det ska jämföras med 59,9 % 2011 och 64,4 % Samtliga elever som varit familjehemsplacerade har godkända betyg från grundskolan. 89 % av eleverna i år 6 klarade minst godkänt på de nationella proven Genomsnittet i landet är 93 %. På grund av ett nytt bedömningssystem är resultaten inte jämförbara med Resultaten i år 3 är relativt oförändrade på två av skolorna medan de försämrats på en skola. Totalt i kommunen försämrades resultaten i år % klarade samtliga prov 2013 jämfört med 84 % Stödet till barn och elever med funktionshinder behöver förbättras ytterligare för att de ska få rätt förutsättningar för goda studieresultat. Enkäter och hälsosamtal visar att barn och elever upplever en hög grad av trygghet i verksamheterna uppgav 99 % av förskolebarnen, 99 % av eleverna i skolår 4 och 98 % i skolår 7 att de kände sig trygga. Strävan är 100 % och aktivt arbete mot kränkande behandling måste ske, och sker kontinuerligt i Utbildningsnämndens samtliga verksamheter. 8

51 I Oxelösund känner sig fler barn och ungdomar trygga i sina bostadsområden i jämförelse med övriga länet enligt undersökningen Liv- och Hälsa Ung 2008 och En ny undersökning kommer att genomföras under Många barn och ungdomar deltar i kultur- och fritidsaktiviteter. Enligt undersökningen Liv- och hälsa ung 2008 och 2011 är en högre andel ungdomar i Oxelösund nöjda med sin fritid jämfört med länet i övrigt. Arbete har påbörjats med att belysa barnperspektivet i kommunens beslutsunderlag men barnperspektivet saknas ännu i många underlag. I socialtjänstens utredningar finns barnperspektivet som en särskild rubrik. Verksamheternas arbete med målet och prioriteringarna Utbildningsnämnden har infört ett förändrat resursfördelningssystem med tydligare styrning av medel till förskolor och skolor avseende barn och elever med särskilda behov. Vård- och omsorgsnämnden och Utbildningsnämnden har fördjupat sitt samarbete. Målsättningen är att tidigt upptäcka barn med utsatthet och erbjuda vardagsnära insatser. Gemensam kompetensutveckling har genomförts i samarbete med Specialpedagogiska skolmyndigheten om barn och elever med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Familjecentralen intar en nyckelposition när det gäller tidig upptäckt av barn och ungdomar i behov av stödinsatser. Utbildningsnämnden och Kultur- och fritidsnämnden samverkar. Läs- och skrivgrupper ordnas, projektet Berätta, Leka, Läsa genomförs i förskolan. Syftet är att stärka barns och elevers språk- och läsutveckling. Samverkan sker också inom projektet Skapande Skola. Lovskola och sommarskola erbjuds till elever som behöver extra tid för sin inlärning Systematisk uppföljning görs av alla elever i gymnasieskolan avseende betyg, närvaro, avhopp, särskilda insatser med mera. Åtgärder erbjuds vid behov. Kommunen stöder föreningarna och arrangerar tillsammans med dessa olika aktiviteter för barn och unga. Många ungdomar deltar i anordnade aktiviteter under lov och riskhelger. Ungdomar är delaktiga i planering och genomförande av kultur- och fritidsaktiviteter. Syftet är att stärka självkänslan och ungdomarna återkommer med nya idéer och projekt. En handlingsplan för trygghetsskapande och brottsförebyggande åtgärder har upprättas och en samverkansdag anordnats. Trygghetsskapande åtgärder har genomförts, bland annat trafiksäkerhetsåtgärder. Två trygghetsvandringar har genomförts och lett till vissa åtgärder som röjning av buskage. Cirka 50 feriearbetande ungdomar samt några praktikanter anställdes under året. Fortsatta utmaningar Fortfarande lämnar elever grundskolan utan godkända betyg i alla ämnen. Genomgående är att många elever har svårigheter i vissa delmoment i matematikämnet. Kompetensutveckling genomförs för samtliga lärare som undervisar i matematik. Det viktiga samarbetet mellan kommunens olika verksamheter behöver fortsätta utvecklas och stärkas för att skapa samsyn kring barn och ungdomar. Det behövs också fortsatt utveckling av arbetsmetoder för att säkerställa att barnens situation uppmärksammas och beaktas. Arbetet måste fortsätta för att nå de ungdomar som idag inte har en aktiv fritid med konstruktivt innehåll eftersom dessa utgör en riskgrupp för missbruk och kriminalitet. 9

52 Oxelösund jämfört med andra kommuner Indikatorer från Kommunens kvalitet i korthet Oxelösund ingår sedan 2011 i ett nätverk för resultatjämförelser. Nätverket organiseras av Sveriges kommuner och landsting, SKL. Årligen görs jämförelser av 40 indikatorer. Nedan presenteras de indikatorer som kan hänföras till målet Trygg och säker uppväxt. Dessa indikatorer kan ge en kompletterande bild inom målområdet men utgör inte grunden för bedömningen av måluppfyllelsen. Resultaten delas i tre grupper vilka markeras med grönt (bland de 25 % bästa i landet) gult (bland de 50 % medelbra) och rött (bland de 25 % sämsta). Siffrorna anger Oxelösunds värde. Utvecklingsriktning anges med en pil Riktning Hur många barn per personal är det planerat för i kommunens förskolor? Hur många barn per personal är det faktiskt i kommunens förskolor? Vilket resultat når elever i år 3 i kommunen i de nationella proven? Andel som klarar alla prov. Vilket resultat når elever i år 6 i kommunen i de nationella proven? Andel som klarar alla prov. 5,7 5,5 4,4 4,9 84 % 63 % 81 % 89 % Ej jämförbart Andelen behöriga till något nationellt program på gymnasiet. 83 % 99,1 % Andelen inte återaktualiserade ungdomar ett år efter insats eller utredning inom socialtjänsten? Hur stor andel av de elever som bor i kommunen fullföljer gymnasiet inom 4 år? Vad är kostnaden för ett inskrivet barn i förskolan? Kronor per år. 80 % 76 % 78 % 72,1 % Vad kostar ett betygspoäng Oxelösunds kommun? Kronor Vad är kostnaden för de elever som inte fullföljer ett gymnasieprogram? Kronor per elev Kommentarer till jämförelsen Den planerade personaltätheten i kommunens förskolor har ökat sedan Den faktiska personaltätheten, när hänsyn tagits till frånvaro, har dock försämrats. Oxelösund tillhör de 25 % kommuner som har flest antal närvarande barn per personal. Resultatet på nationella proven för eleverna i år 3 har försämrats. Resultaten för år 6 är inte jämförbart med föregående år, poängskalan har ändrats. Oxelösund återfinns bland de 25 % kommuner med sämst skolresultat i dessa årskurser. Samtidigt har andelen behöriga till gymnasiet ökat markant, något som placerar Oxelösund bland de bästa kommunerna i landet. Andelen elever som fullföljer gymnasiet på fyra år har sjunkit. Kostnaden för dessa elever har samtidigt fortsatt att öka. Kostnaden för en plats i förskolan är jämförelsevis låg vilket kan kopplas till personaltäthet, antal barn per personal. Kostnaden per betygspoäng är bland de högsta i landet medan måluppfyllelsen behöver förbättras. Kostnaden kan även kopplas till trygghet. Sambanden är svårtolkade. Resultaten stödjer slutsatsen att mycket arbete kvarstår för att förbättra skolresultaten. 10

Delårsrapport 2013 Fastställd av Kommunfullmäktige 2013-10-30, 107

Delårsrapport 2013 Fastställd av Kommunfullmäktige 2013-10-30, 107 Delårsrapport 2013 Fastställd av Kommunfullmäktige 2013-10-30, 107 Innehållsförteckning INLEDNING... 2 KOMMUNMÅL... 3 Trygg och säker uppväxt God folkhälsa Trygg och värdig ålderdom Attraktiv bostadsort

Läs mer

Nr Ärendemening. REVIDERAD KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl.

Nr Ärendemening. REVIDERAD KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. REVIDERAD KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Kommunfullmäktige Tid och plats: Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2013-09-25 17.00 i Eventsalen, Koordinaten. Mayvor Lundberg

Läs mer

KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Kommunfullmäktige. 1. Val av justeringsledamöter

KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Kommunfullmäktige. 1. Val av justeringsledamöter KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Kommunfullmäktige 1. Val av justeringsledamöter 2. Allmänhetens frågestund 3. Mål och Budget 2015-2017 samt beslut om skattesats 2 4. Begäran

Läs mer

Tid och plats: Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2011-11-09 kl. 17.00 i Eventsalen, Koordinaten.

Tid och plats: Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2011-11-09 kl. 17.00 i Eventsalen, Koordinaten. KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Kommunfullmäktige Tid och plats: Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2011-11-09 kl. 17.00 i Eventsalen, Koordinaten. Mayvor Lundberg Ordförande

Läs mer

Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2011-04-06 kl. 18.00 i Rådssalen, Cupan. Nr Ärendemening. 5. Bokslut 2010 41+ Bilaga

Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2011-04-06 kl. 18.00 i Rådssalen, Cupan. Nr Ärendemening. 5. Bokslut 2010 41+ Bilaga KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Kommunfullmäktige Tid och plats: Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2011-04-06 kl. 18.00 i Rådssalen, Cupan. Mayvor Lundberg Ordförande

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014 HAMMARÖ KOMMUNS ÅRSREDOVISNING 2014. Antagen av kommunfullmäktige 2015-04-20

ÅRSREDOVISNING 2014 HAMMARÖ KOMMUNS ÅRSREDOVISNING 2014. Antagen av kommunfullmäktige 2015-04-20 ÅRSREDOVISNING 2014 HAMMARÖ KOMMUNS ÅRSREDOVISNING 2014 2 Antagen av kommunfullmäktige 2015-04-20 Innehåll Sida Viktiga händelser 2014 4 Fem år i sammandrag 5 Vart gick skattepengarna? 6 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning 2013 TRELLEBORGS KOMMUN

Årsredovisning 2013 TRELLEBORGS KOMMUN Årsredovisning TRELLEBORGS KOMMUN Årsredovisning TRELLEBORGS KOMMUN Ansvarig utgivare : Ekonomiavdelningen Foto: Ingrid Wall, Susanne Nilsson, Erik Roman, Johanna Wahlberg, Lena Mattsson Mårtensson (sid

Läs mer

PERSONALEKONOMISK REDOVISNING

PERSONALEKONOMISK REDOVISNING ÅRSREDOVISNING innehåll INLEDNING Kommunstyrelsens ordförande har ordet sid 3 Året som gått med Burlövstidningen sid 4 2013 i korthet sid 6 Burlöv under 5 år sid 7 Organisationsschema sid 8 Mandatfördelning

Läs mer

Kallelse/underrättelse. Kommunstyrelsen. Föredragningslista. Ärende Dnr Föredragande. Tid: 2015-03-16 kl. 13:30 Plats: Forumsalen

Kallelse/underrättelse. Kommunstyrelsen. Föredragningslista. Ärende Dnr Föredragande. Tid: 2015-03-16 kl. 13:30 Plats: Forumsalen Kallelse/underrättelse Kommunstyrelsen Tid: 2015-03-16 kl. 13:30 Plats: Forumsalen Föredragningslista Öppet sammanträde punkterna 1-9 Ärende Dnr Föredragande 1. Genomgång av resultat (verksamhet och ekonomi)

Läs mer

Årsredovisning 2011 - 1 -

Årsredovisning 2011 - 1 - Årsredovisning 2011-1 - Version 2012-05-25, Antagen KF Arboga kommun 2011 Box 45 732 21 Arboga Telefon: 0589 870 00 Organisationsnummer: 212000 2122 Besöksadress: Smedjegatan 5 Web: www.arboga.se E post:

Läs mer

Strategisk plan. med budget 2016-2018 DNR: KS2014.0354

Strategisk plan. med budget 2016-2018 DNR: KS2014.0354 Strategisk plan med budget 2016-2018 DNR: KS2014.0354 Kommunfullmäktiges beslut 15 juni 2015 88/15 Utdrag ur protokoll 4 Strategisk plan med budget Innehållsförteckning Innehållsförteckning Läsanvisning:

Läs mer

Kommunens vision 3 Kommunstyrelsens ordförande 4-5 Organisation 6 Femårsöversikt 7

Kommunens vision 3 Kommunstyrelsens ordförande 4-5 Organisation 6 Femårsöversikt 7 Årsredovisning 2014 Innehållsförteckning Inledning Kommunens vision 3 Kommunstyrelsens ordförande 4-5 Organisation 6 Femårsöversikt 7 Förvaltningsberättelse Översikt över 2014 8 God ekonomisk hushållning

Läs mer

2013 Alvesta kommun Kommunfullmäktige 2014-04-29

2013 Alvesta kommun Kommunfullmäktige 2014-04-29 2013 Alvesta kommun Kommunfullmäktige 2014-04-29 Alvesta under fem år 2013 2012 2011 2010 2009 ALVESTA KOMMUN Antal invånare 31 dec 19 280 19 034 18 917 18 802 18 757 Årlig förändring 246 117 115 45-18

Läs mer

Kommunfullmäktiges sammanträde

Kommunfullmäktiges sammanträde Sidan 1(3) Kallelse och ärendelista till Kommunfullmäktiges sammanträde Tid: Onsdag den 29 april. 2015, kl 18:30 Plats: Fullmäktigesalen i Stadshuset Ledamot som är förhindrad att delta vid sammanträdet

Läs mer

Årsredovisning 2014. Kommunstyrelsen 7 april 2015

Årsredovisning 2014. Kommunstyrelsen 7 april 2015 Årsredovisning 2014 Kommunstyrelsen 7 april 2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE HAR ORDET... 3 ALLMÄN ÖVERSIKT... 4 GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING... 9 ÅRETS MÅLUPPFYLLELSE...

Läs mer

ORSA KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2011

ORSA KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2011 ORSA KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2011 Hit gick skattepengarna 2011 100 kr i skatt till Orsa kommun fördelades så här 2011 2010 28,10 kr 29,57 kr Äldre- och handikappomsorg 20,64 kr 21,27 kr Grundskola och fritidsverksamhet

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. Längst bak hit tar du Dina pengar en kor tversion av årsredovisning

ÅRSREDOVISNING 2014. Längst bak hit tar du Dina pengar en kor tversion av årsredovisning ÅRSREDOVISNING 2014 Längst bak hit tar du Dina pengar en kor tversion av årsredovisning en. 2014 I KORTA DRAG Västsveriges bästa företagsklimat igen! I Svenskt Näringslivs ranking av kommunernas företagsklimat

Läs mer

Strategisk och ekonomisk plan 2015-2017

Strategisk och ekonomisk plan 2015-2017 Strategisk och ekonomisk plan 2015-2017 Fastställd KF 2014-11-27 ORGANISATIONSÖVERSIKT Personalutskottet föreslås upphöra från och med år 2015. Överförmyndare kommer samordnas i en gemensam nämnd med Köpings

Läs mer

nacka kommun Årsredovisning Öppenhet och mångfald

nacka kommun Årsredovisning Öppenhet och mångfald nacka kommun Årsredovisning 2012 Öppenhet och mångfald 2 Innehåll Sammanfattning 4 Reflektioner från Nackaåret 2011 5 Fem år i sammandrag 6 Vad används skattepengarna till? 7 Politisk styrning och organisation

Läs mer

Årsredovisning 2014 1

Årsredovisning 2014 1 Årsredovisning 2014 1 Delaktighet och service med invånaren i fokus En hög kvalitet med en god ekonomi är kännetecknande för en framgångsrik kommun. De undersökningar och jämförelser vi deltar i visar

Läs mer

Årsredovisning 2011 Botkyrka kommun

Årsredovisning 2011 Botkyrka kommun Årsredovisning 2011 Botkyrka kommun Innehållsförteckning Sida Inledning Kommunstyrelsens ordförande 3 Förvaltningsberättelse 4 Redovisning av måluppfyllelsen för 2010 15 Nämndredovisningar Kommunstyrelsen

Läs mer

Kommunens vision 3 Kommunstyrelsens ordförande 4-5 Organisation 6 Femårsöversikt 7

Kommunens vision 3 Kommunstyrelsens ordförande 4-5 Organisation 6 Femårsöversikt 7 Årsredovisning 2013 Innehållsförteckning Inledning Kommunens vision 3 Kommunstyrelsens ordförande 4-5 Organisation 6 Femårsöversikt 7 Förvaltningsberättelse Översikt över 2013 8 God ekonomisk hushållning

Läs mer

Nr Ärendemening. REVIDERAD KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl.

Nr Ärendemening. REVIDERAD KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. REVIDERAD KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Kommunfullmäktige Tid och plats: Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2013-12-18 18.00 i Eventsalen, Koordinaten. Mayvor Lundberg

Läs mer

KALLELSE. Datum 2013-04-17. Tid: Måndagen den 29 april 2013, klockan 18:00. Plats: Parkskolans matsal i Osby

KALLELSE. Datum 2013-04-17. Tid: Måndagen den 29 april 2013, klockan 18:00. Plats: Parkskolans matsal i Osby KALLELSE Datum 2013-04-17 Sida 1(2) Kommunfullmäktige Till kommunfullmäktiges ledamöter Till ersättare för kännedom Kommunfullmäktige Tid: Måndagen den 29 april 2013, klockan 18:00. Plats: Parkskolans

Läs mer

Uddevalla kommun. Årsredovisning 2010

Uddevalla kommun. Årsredovisning 2010 Uddevalla kommun Årsredovisning 2010 3 Junicupen på Bodele. Foto: Maria Rasmusson ÅRSREDOVISNING 2010 Välkommen att ta del av Uddevalla kommuns årsredovisning för 2010. Årsredovisningen vänder sig i första

Läs mer

Ängelholms kommun Årsredovisning 2014

Ängelholms kommun Årsredovisning 2014 Ängelholms kommun Årsredovisning 2014 1 Producerad av Ängelholms kommun Redaktörer: Stefan Marthinsson, Karin Jung, Jennifer Friberg Grafisk form och produktion: Mariella Magnusson Omslagsfoto: Anna

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE ÅRSREDOVISNING 2013 1 KARLSTADS KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2013 KARLSTADS KOMMUN

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE ÅRSREDOVISNING 2013 1 KARLSTADS KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2013 KARLSTADS KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2013 1 KARLSTADS KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2013 KARLSTADS KOMMUN Karlstads kommun 2014 ÅRET 2013 I KORTHET Kommunkoncernens ekonomi Kommunkoncernens resultat uppgår till 241,8 mnkr. Investeringar

Läs mer

Innehåll. Inledning Innehåll

Innehåll. Inledning Innehåll Årsredovisning 2012 Inledning Innehåll Innehåll Inledning Femårsöversikt...4 Kommunstyrelsens ordförande har ordet...5 Ekonomichefens sammanfattande bedömning...6 Strategikarta 2012-2014...7 Kommunens

Läs mer

Kallelse till sammanträde med kommunstyrelsens

Kallelse till sammanträde med kommunstyrelsens Kallelse till sammanträde med kommunstyrelsens 2013-05-28 Tid: Tisdagen den 4 juni, kl. 18.00 (OBS datum) Plats: Barken, Bomans hotell, Trosa Kaffe och smörgås serveras vid gruppmötena Gruppmöte majoritet:

Läs mer

Solweig Eriksson-Kurg (FP) Stefan Johansson. Ingela Wahlstam Mårthen Backman Urpo Koivula Bo Höglander. Övriga närvarande enligt förteckning BEVIS

Solweig Eriksson-Kurg (FP) Stefan Johansson. Ingela Wahlstam Mårthen Backman Urpo Koivula Bo Höglander. Övriga närvarande enligt förteckning BEVIS 1(36) Sammanträdesprotokoll Blad 1 (2) Plats och tid kommunhuset rum 293 kl 13.30-17.45 Beslutande Catharina Fredriksson (S) Britta Bergström (S) Patrik Renfors (V) Mattias Jensen Pettersson (S) Bror Sterner

Läs mer