Kommunfullmäktige kallas till sammanträde i Eventsalen, Koordinaten. Nr Ärendemening

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2014-04-02 18.00 i Eventsalen, Koordinaten. Nr Ärendemening"

Transkript

1 KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige kallas till sammanträde i Eventsalen, Koordinaten Mayvor Lundberg Ordförande Susanna Shaibu Sekreterare Nr Ärendemening 1. Val av justeringsledamöter Allmänhetens frågestund Information från Sörmlands turismutveckling AB Ola Nilsson 3. Ändring av budget Granskning av revisorernas räkenskaper och förvaltning Beviljande av ansvarsfrihet för kommunens verksamheter Årsredovisning Redovisning av ej besvarade medborgarförslag och motioner Direktiv till ombud inför bolagsstämma Förab april Revidering av de lokala ordningsföreskrifter för Oxelösunds kommun Svar på motion om att förbättra Oxelösunds busstrafik Svar på motion om enkät till nyinflyttade Oxelösundare Svar på medborgarförslag om marknadsföring av Oxelösund Avsägelser och valärenden 14. Delgivningar 15. Information 16. Frågor till kommunfullmäktige Sidan Justering av protokoll sker 8 april 8.30 i kommunhusets entré.

2 Sammanträdesprotokoll Blad 23 Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen Ks 32 Dnr KS Budgetändring 2014 Kommunstyrelsens beslut 1. 3,6 mkr tillförs Kommunstyrelsen varav 2,8 mkr för att arbeta med verksamhetsutveckling, utökad satsning feriearbeten 0,4 mkr, delfinansiering av missbruksprojektet 0,4 mkr. 2. 0,2 mkr tillförs Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden för förändring av yttre miljöer. 3. 0,5 mkr tillförs Vård- och omsorgsnämnden för att arbeta med arbetsmarknadsåtgärder 4. Kommunstyrelsens reserv för oförutsedda utgifter utökas med 1,3 mkr 5. Finansiering sker via ökade skatteintäkter och statsbidrag 5,7 mkr 6. 0,1 mkr tillförs det egna kapitalet Sammanfattning I årsredovisning 2013 visar kommunen ett positivt resultat. Med anledning av detta planeras det för en förstärkning av budget 2014 inom vissa verksamheter. Inom ramen för det som i årsredovisning 2013 är benämnt särskilda satsningar på 4,3 mkr. Samtidigt visar de besked som Oxelösund erhållit från skattemyndigheten att vi kommer att erhålla betydligt mer intäkter från skatter och statsbidrag än vad som budgeterats i nuläget. I årsredovisning 2013 lämnas också förslag på att resterande underskott från 2011 på 2,5 mkr återbetalas inom ramen för balanskravsutredningen redan 2013, vilket gör att den reglering på samma summa som finns i budget 2014 redan är återbetald. I budgetreglerna i Mål och budget har slagits fast att Utbildningsnämnden kan förstärka sin budget från fullmäktiges reserv för oförutsedda utgifter om det blir fler barn än den prognos som redan är beslutad. Om man använder antalet barn per 15 december 2013 som gäller på årsbasis har utbildningsnämnden rätt att hämta ut 1,3 mkr mer än vad som i dagsläget finns budgeterat på KS Oförutsett. Därav blir förslaget att förstärka KS Oförutsett med 1,3 mkr. Mot bakgrund av ovanstående förändringar föreslår Kommunstyrelseförvaltningen att anslagen I Mål och budget 2014 ändras enligt bifogat förslag för att bättre avspegla verksamheternas verkliga kostnader och för att göra styrning och uppföljning tydligare. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Ks Utdragsbestyrkande

3 Sammanträdesprotokoll Blad 24 Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen Ks 32 Dagens sammanträde Framskrivet förslag 1. 3,8 mkr tillförs Kommunstyrelsen för att arbeta med verksamhetsutveckling 3,0 mkr, utökad satsning feriearbeten 0,4 mkr, delfinansiering av missbruksprojektet 0,4 mkr. 2. 0,5 mkr tillförs Vård- och omsorgsnämnden för att arbeta med arbetsmarknadsåtgärder 3. Kommunstyrelsens reserv för oförutsedda utgifter utökas med 1,3 mkr 4. Finansiering sker via ökade skatteintäkter och statsbidrag 5,7 mkr 5. 0,1 mkr tillförs det egna kapitalet Förslag 1. Ordföranden föreslår a. 3,6 mkr tillförs Kommunstyrelsen varav 2,8 mkr för att arbeta med verksamhetsutveckling, utökad satsning feriearbeten 0,4 mkr, delfinansiering av missbruksprojektet 0,4 mkr. b. 0,2 mkr tillförs Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden för förändring av yttre miljöer. c. 0,5 mkr tillförs Vård- och omsorgsnämnden för att arbeta med arbetsmarknadsåtgärder d. Kommunstyrelsens reserv för oförutsedda utgifter utökas med 1,3 mkr e. Finansiering sker via ökade skatteintäkter och statsbidrag 5,7 mkr f. 0,1 mkr tillförs det egna kapitalet Patrik Renfors (V) instämmer. 2. Solweig Ericsson-Kurg (FP) föreslår avslag. Dag Bergentoft (M) Ingemar Urborn (M) instämmer. Beslutsgång Ordföranden ställer proposition på sitt eget förslag mot Solweig Ericsson-Kurgs (FP) förslag och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt sitt eget förslag. Reservation Jan Widegren (M), Dag Bergentoft (M) och Solweig Ericsson-Kurg (FP) reserverar sig mot beslutet till förmån för Solweig Ericsson-Kurgs (FP) förslag. Beslut till: Magnus Pettersson (för åtgärd) Utdragsbestyrkande

4 Tjänsteskrivelse 1(2) Datum Dnr :43:22 KS Kommunstyrelseförvaltningen Magnus Pettersson Kommunstyrelsen Budgetändring Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 1. 3,8 mkr tillförs Kommunstyrelsen för att arbeta med verksamhetsutveckling 3,0 mkr, utökad satsning feriearbeten 0,4 mkr, delfinansiering av missbruksprojektet 0,4 mkr. 2. 0,5 mkr tillförs Vård- och Omsorgsnämnden för att arbeta med arbetsmarknadsåtgärder 3. Kommunstyrelsens reserv för oförutsedda utgifter utökas med 1,3 mkr 4. Finansiering sker via ökade skatteintäkter och statsbidrag 5,7 mkr 5. 0,1 mkr tillförs det egna kapitalet 2. Sammanfattning I årsredovisning 2013 visar kommunen ett positivt resultat. Med anledning av detta planeras det för en förstärkning av budget 2014 inom vissa verksamheter. Inom ramen för det som i årsredovisning 2013 är benämnt särskilda satsningar på 4,3 mkr. Samtidigt visar de besked som Oxelösund erhållit från skattemyndigheten att vi kommer att erhålla betydligt mer intäkter från skatter och statsbidrag än vad som budgeterats i nuläget. I årsredovisning 2013 lämnas också förslag på att resterande underskott från 2011 på 2,5 mkr återbetalas inom ramen för balanskravsutredningen redan 2013, vilket gör att den reglering på samma summa som finns i budget 2014 redan är återbetald. I budgetreglerna i Mål och budget har slagits fast att Utbildningsnämnden kan förstärka sin budget från fullmäktiges reserv för oförutsedda utgifter om det blir fler barn än den prognos som redan är beslutad. Om man använder antalet barn per 15 december 2013 som gäller på årsbasis har utbildningsnämnden rätt att hämta ut 1,3 mkr mer än vad som i dagsläget finns budgeterat på KS Oförutsett. Därav blir förslaget att förstärka KS Oförutsett med 1,3 mkr. Mot bakgrund av ovanstående förändringar föreslår Kommunstyrelseförvaltningen att anslagen I Mål och budget 2014 ändras enligt bifogat förslag för att bättre avspegla verksamheternas verkliga kostnader och för att göra styrning och uppföljning tydligare. OXL2621 v Beslutsunderlag Ny driftredovisning Tjänsteskrivelse Postadress Besöksadress Telefon/Fax Webb/E-post Org.nr Oxelösunds kommun Höjdgatan (vx) OXELÖSUND OXELÖSUND (fax)

5 Tjänsteskrivelse 2(2) Datum :43:22 KS Charlotte Johansson Kommunchef Magnus Pettersson Ekonomichef Beslut till: * Ange vilka som ska delges beslutet. Ange funktion och inte person. Om det är fler än en ange om det är för kännedom eller för åtgärd.

6

7

8 Tjänsteskrivelse 1(1) Datum Dnr :56:55 KS Kommunstyrelseförvaltningen Susanna Shaibu Kommunfullmäktige Granskning av revisorernas räkenskaper och förvaltning Förslag till beslut i Kommunfullmäktige De förtroendevalda revisorernas räkenskaper och förvaltning för 2013 godkänns. 2. Sammanfattning Kommunfullmäktiges presidium har genomfört granskning av de förtroendevalda revisorernas räkenskaper och förvaltning för verksamhetsåret Presidiets granskning har genomförts utan anmärkning. Mayvor Lundberg Luiza Kaminska Birger Svensson Ordförande 1:e vice ordförande 2:e vice ordförande Beslut till: Revisorerna (FK) OXL2621 v Postadress Besöksadress Telefon/Fax Webb/E-post Org.nr Oxelösunds kommun Höjdgatan (vx) OXELÖSUND OXELÖSUND (fax)

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39 Sammanträdesprotokoll Blad 25 Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen Ks 33 Dnr KS Oxelösund kommuns årsredovisning 2013 Kommunstyrelsens beslut 1. Årsredovisningen för 2013 fastställs 2. Medel för ej färdigställda investeringar från 2013 omfattande tkr överförs i form av tilläggsbudget till investeringsutrymmet 2014 (se bilaga). Tilläggsbudgeten fördelas enligt följande: Kommunstyrelsen tkr Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden tkr Kultur och fritidsnämnden 547 tkr Utbildningsnämnden 50 tkr Vård- och omsorgsnämnden 730 tkr Sammanfattning Årsredovisningen för 2013 för Oxelösunds kommunkoncern har upprättats. Kommunens resultat uppgår till 8,6 mkr (11,3 mkr). Resultat minskar genom att reavinster elimineras, -0,9 mkr, och resterande underskott från 2011 ska återställas, -2,5 mkr. Dessutom görs en avsättning till särskilda satsningar i budget 2014 med -4,3 mkr. Resultat ökar med återföring av de tidigare gjorda avsättningarna till projekt under 2013 som gjordes i bokslut 2012, sammanlagt 4,5 mkr. Dessutom anför kommunen synnerliga skäl i balanskravsutredningen för skuldökning och resultatförsämring som orsakades av att diskonteringsräntan sänktes i pensionsberäkningarna. Resultatförsämringen i kommunen blev 3,3 mkr. Resultatet enligt lagen om god ekonomisk hushållning blir därmed 8,7 mkr. Nämndernas budgetutfall har förbättrats med 5,3 mkr, från ett underskott på -2,8 mkr till ett överskott på 2,5 mkr. Under 2013 har kommunen återigen fått återbetalning av tidigare års premier från försäkringsbolaget AFA erhölls 7,8 mkr och 2012 erhölls 7,2 mkr. När det gäller måluppfyllelsen så hänvisas till årsredovisningen avseende nämndernas arbete. Kommunfullmäktige angav fem mål vilka följts upp i årsredovisningen. Dessa är: Trygg och säker uppväxt God folkhälsa Trygg och värdig ålderdom Attraktiv bostadsort Hållbar utveckling I samband med beslut om årsredovisningen ska kommunfullmäktige också ta ställning till de äskanden om tilläggsbudgetering av investeringar från 2013 till 2014 som nämnderna önskar föra över till investeringsutrymmet Utdragsbestyrkande

40 Sammanträdesprotokoll Blad 26 Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen Ks 33 Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse KS - Årsredovisning Årsredovisning 2013 utskick KS.pdf Dagens sammanträde Göran Bernhardsson föredrar ärendet. Beslut till: Revisorerna Utdragsbestyrkande

41 Tjänsteskrivelse 1(2) Datum Dnr KS Kommunstyrelseförvaltningen Göran Bernhardsson Kommunstyrelsen Oxelösund kommuns årsredovisning Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 1. Årsredovisningen för 2013 fastställs 2. Medel för ej färdigställda investeringar från 2013 omfattande tkr överförs i form av tilläggsbudget till investeringsutrymmet 2014 (se bilaga). Tilläggsbudgeten fördelas enligt följande: Kommunstyrelsen tkr Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden tkr Kultur och fritidsnämnden 547 tkr Utbildningsnämnden 50 tkr Vård- och omsorgsnämnden 730 tkr OXL2621 v Bakgrund och sammanfattning Årsredovisningen för 2013 för Oxelösunds kommunkoncern har upprättats. Kommunens resultat uppgår till 8,6 mkr (11,3 mkr). Resultat minskar genom att reavinster elimineras, -0,9 mkr, och resterande underskott från 2011 ska återställas, -2,5 mkr. Dessutom görs en avsättning till särskilda satsningar i budget 2014 med -4,3 mkr. Resultat ökar med återföring av de tidigare gjorda avsättningarna till projekt under 2013 som gjordes i bokslut 2012, sammanlagt 4,5 mkr. Dessutom anför kommunen synnerliga skäl i balanskravsutredningen för skuldökning och resultatförsämring som orsakades av att diskonteringsräntan sänktes i pensionsberäkningarna. Resultatförsämringen i kommunen blev 3,3 mkr. Resultatet enligt lagen om god ekonomisk hushållning blir därmed 8,7 mkr. Nämndernas budgetutfall har förbättrats med 5,3 mkr, från ett underskott på -2,8 mkr till ett överskott på 2,5 mkr. Under 2013 har kommunen återigen fått återbetalning av tidigare års premier från försäkringsbolaget AFA erhölls 7,8 mkr och 2012 erhölls 7,2 mkr. När dete gäller måluppfyllelsen så hänvisas till årsredovisningen avseende nämndernas arbete. Kommunfullmäktige angav fem mål vilka följts upp i årsredovisningen. Dessa är: Trygg och säker uppväxt God folkhälsa Trygg och värdig ålderdom Attraktiv bostadsort Hållbar utveckling Postadress Besöksadress Telefon/Fax Webb/E-post Org.nr Oxelösunds kommun Höjdgatan (vx) OXELÖSUND OXELÖSUND (fax)

42 Tjänsteskrivelse 2(2) Datum :04:49 KS I samband med beslut om årsredovisningen ska kommunfullmäktige också ta ställning till de äskanden om tilläggsbudgetering av investeringar från 2013 till 2014 som nämnderna önskar föra över till investeringsutrymmet Beslutsunderlag Årsredovisning 2013 (särskild bilaga) Bilaga till årsredovisningen gällande tilläggsbudget av investeringar Charlotte Johansson Kommunchef Göran Bernhardsson Redovisningschef Beslut till: Revisorerna (FÅ) Ekonomikontoret (FK) Magnus Pettersson (FK) Lisa Sollenborn (FK)

43 Årsredovisning 2013 Fastställd av Kommunfullmäktige ,?

44 Innehållsförteckning Inledning... 3 Årsredovisningen i korthet... 5 Välkomna till Oxelösund... 6 Viktiga händelser och beslut Kommunmål... 8 Trygg och säker uppväxt... 8 God folkhälsa Trygg och värdig ålderdom Attraktiv bostadsort Hållbar utveckling Personalredovisning Internkontroll Nämndredovisning Kommunstyrelsen Kultur- och fritidsnämnden Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden Utbildningsnämnden Vård- och omsorgsnämnden Övriga nämnder Driftredovisning Ekonomi Kommunkoncernen Resultaträkning Balansräkning Kassaflöde Noter Redovisningsprinciper Ord och begrepp

45 Inledning Ett år går fort! När vi blickar tillbaka kan vi konstatera att inledningen på 2013 var lite skakig. Vi bedömde tidigt att vi behövde revidera vår budget för att komma i rätt ekonomisk kostym. I samband med att vi hanterade det, myntade vi begreppet Greppet om framtiden. Vi startade ett långsiktigt utvecklingsarbete och nya budgetregler antogs av kommunfullmäktige. En stabil ekonomi är en förutsättning för att vi ska kunna bygga en trygg och hållbar framtid, då måste vi gå i takt med varandra. Under 2013 har befolkningstillväxten varit över förväntan. Invånarantalet har ökat med i runda tal 100 fler än vi hade räknat med. Det ger oss goda förutsättningar med en bättre skattekraft samtidigt som det ställer krav på våra verksamheter att erbjuda service och tjänster. En bidragande orsak till ökat invånarantal är att under årets första månader stod trygghetsboendet Vitsippan klart med 37 nya lägenheter. Det har medfört en om- och inflyttning till kommunen samtidigt som vi också kan erbjuda våra äldre invånare ett bra och modernt boende, centralt beläget med tillgång till service. Under året har vi också färdigställt Ramdalens förskola som efter om- och nybyggnad ger plats åt 50 nya barn i förskoleåldern. Vi kan också glädjas åt 43 nya elever i grundskolan som inte låg med i prognosen. Under det gångna året har ett antal nyckelpersoner rekryterats och kommit på plats. Ett stort utvecklingsarbete har startat för att utveckla och förbättra innehåll och kvalitet bland annat inom skola, socialtjänst, IT, hemtjänst och miljö. Två stora undersökningar, medarbetarundersökning och medborgarundersökning har genomförts Medarbetarundersökningen är ett viktigt verktyg i arbetet med att förbättra arbetsmiljön och de olika verksamheterna i kommunen. Undersökningen följer upp och mäter medarbetarskap, ledarskap och arbetsmiljö. Resultatet visar att Oxelösunds kommun har engagerade medarbetare som tycker att de får respekt från kollegor och chefer. Medarbetarna upplever att de har ett meningsfullt arbete, att de har nytta av sina kunskaper och färdigheter samt att det nära ledarskapet är bra. Utvecklingsområden är att inspirera till en högre framtidstro och att ta vara på medarbetarnas engagemang och idéer om hur vi förbättrar verksamheten. Medborgarundersökningen ger en bild av hur kommunens medborgare ser på sin stad. Här får invånarna ge sin bild av Oxelösund som en plats att leva och bo på, vad man tycker om våra verksamheter och om möjligheten till inflytande och påverkan. Resultatet visar att vi har höjt betyget för våra verksamheter och möjligheten till inflytande. Däremot ges kommunen ett något lägre betyg som en plats att leva och bo på. Resultatet av undersökningen ger oss bra förutsättningar att fortsätta arbetet med att skapa en positiv utveckling. Under 2013 har Vård och omsorg gjort ett stort omtag vad gäller missbruksvården. Insatserna har samlats på ett ställe med rådgivning, träningslägenheter och behandling. Att kunna få insatser på hemmaplan är en vinst både för den enskilde och för samhället. Satsningen har dessutom bidragit med 11 nya arbetstillfällen i kommunen. Vi fortsätter att arbeta aktivt med näringslivsfrågorna. Dialogen med företagarna är viktig. Vi gör företagsbesök och anordnar informationsträffar med olika teman. Våra företagsluncher är mycket välbesökta och uppskattade. Vi klättrade 15 placeringar på Svenskt Näringslivs ranking när det gäller företagsklimat i kommunen. Nu fortsätter vi med siktet inställt på att nå ännu bättre resultat. 3

46 Vi har mycket att vara stolta över! Undersökningar gjorda under året visar att vi är den kommun i Sverige som satsar mest på barnomsorg på obekväm arbetstid. Samtliga elever i årskurs 9 var behöriga till gymnasieskolan. Andelen elever med godkänt i samtliga ämnen ökade med tjugo procentenheter till 84,6%. Vi har den näst högsta besökssiffran i landet till vårt bibliotek och vi ligger i topp bland Sveriges kommuner när det gäller e-demokrati och tillgänglighet via webben. När vi nu summerar det ekonomiska resultatet för 2013 ser vi att det arbete som vi gemensamt har lagt ner på att vända skutan rätt, har gett resultat. Det ska alla medarbetare ha en stor eloge för. Nu har vi fått lite vind i seglen och kan fortsätta vår färd framåt och göra Oxelösund till en ännu bättre kommun att besöka, verka och bo i. Catharina Fredriksson Kommunstyrelsens ordförande Charlotte Johansson Kommunchef 4

47 Årsredovisningen i korthet Bilden återger en värderad bild av Oxelösunds kommuns läge och utveckling gällande befolkning, måluppfyllelse, ekonomi och personal. Horisontell linje visar utvecklingen det senaste året, om den varit positiv eller negativ. Vertikal linje visar läge/resultat för Ju högre upp desto bättre läge/resultat Befolkning Måluppfyl- Ekonomi Personal lelse kommunmålen Läge/ resultat Engagerade medarbetare Budgetutfall Önskad sysselsättningsgrad Befolkningstillväxt Trygg och säker uppväxt Resultat i % av skatter och statsbidrag Utveckling negativ Årets resultat Soliditet Attraktiv bostadsort Utveckling positiv Timavlönat arbete Hållbar utveckling Nettokostnadsandel Sjukfrånvaro God folkhälsa Trygg o värdig ålderdom 5

48 Välkomna till Oxelösund Oxelösund med sina drygt invånare ligger vid Östersjöns kust en timme söder om Stockholm. Läget vid havet ger fantastiska möjligheter till havsbad, segling, kajakpaddling och skärgårdsnatur. Oxelösund är också kontrasternas stad. Här möter det småskaliga det storskaliga. Industri möter natur. Motorväg möter hav. Välkommen till Oxelösund! Korta fakta Oxelösund ligger i landskapet Södermanland och är till landytan den minsta av länets kommuner med en landareal av fastland på 25 kvadratkilometer. Med öar och vatten är den totala ytan 64 kvadratkilometer. Folkmängd Sedan 2000 har kommunen vuxit med i snitt ett 30-tal invånare per år. Under 2013 ökade befolkningen rejält med 167 personer till invånare. Invånarnas ålder 19 % av kommuninvånarna är mellan 0 och 19 år, 54 % är mellan 20 och 64 år och 27 % är över 65 år. Pendling Inpendlingen var 2012 cirka fördelat på män 72 % och kvinnor 28 %. Utpendling var cirka 1 876, fördelat på män 49 % och kvinnor 51 %. Kommunala bolag Kustbostäder AB Oxelö Energi AB Kommunalskatt 2013 Total skattesats 33,05 Därav till kommun 22,28 Skatteunderlag, kr/inv Skatteunderlag, index 100 Kommunens vapen Oxelösunds kommunvapen syftar på stålindustrin (järnmärket) och sjöfarten (ankaret). Strålen symboliserar ett fyrljus. 6

49 Viktiga händelser och beslut 2013 Kommunen hade en stor inflyttning och en positiv befolkningsutveckling under året. Intresset för hyreslägenheter har varit rekordstort. Ett långsiktigt arbete, Greppet om framtiden, har inletts för att säkerställa en stabil ekonomi och goda resultat i kommunens verksamheter. Trygghetsboendet Vitsippan öppnade i februari. Kommunen amorterade under året drygt 30 miljoner kronor av sin skuld. Oxelösunds bibliotek, som är ett av Sveriges mest besökta bibliotek fyllde 100 år. Stenviksbadet med tillhörande lekplats har rustats upp. Avtal har tecknats med Medley om ny driftform av Ramdalsanläggningen. Alla elever i årskurs nio var behöriga till gymnasiet. Ramdalens förskola har byggts ut för att möta ett ökat barnantal. En särskild satsning på hälsoskyddsfrågor med fokus på förskole- och skolmiljöer har gjorts under året. Oxelösunds behandlingscentrum med HVB-hemmet Oliven öppnade i juli. Migrationsverket har öppnat ett asylboende med 96 platser i Oxelösund. Lokala värdighetsgarantier har införts inom hemvården. En miljöstrateg har rekryterats. Stadsnätet har byggts ut med ca 400 nya kunder. Våtmarken firade 20- årsjubileum. Digitala möteshandlingar har införts till kommunfullmäktige och nämnder. 7

50 Kommunmål Kommunfullmäktige har antagit fem kommunmål med politiska prioriteringar för Hela koncernen ska bidra till att uppnå målen. Målen följs upp och redovisas till kommunfullmäktige två gånger per år, vid delårsrapport och årsredovisning. Kommunfullmäktige har 2013 inga egna mått att följa vad gäller utvecklingen på respektive målområde. Uppföljning och bedömning av måluppfyllelse i denna årsredovisning baseras på sammanvägning och tolkning av nämndernas och bolagens redovisningar. Trygg och säker uppväxt Barn och ungdomar ska känna sig trygga såväl i samhället som i de kommunala verksamheterna. Prioriteringar 2013 I Oxelösund når barn och ungdomar goda studieresultat och alla elever lämnar grundskolan med minst godkända betyg i alla ämnen. I Oxelösund deltar barn och ungdomar i ett brett kultur- och fritidsutbud. I Oxelösund växer barn och ungdomar upp med trygga föräldrar. Måluppfyllelse Kommunen som helhet visar hög grad av måluppfyllelse och positiv utveckling på målområdet. Bedömningen grundas på följande: Andelen elever med betyg i alla ämnen har ökat till 84,6 % våren Det ska jämföras med 59,9 % 2011 och 64,4 % Samtliga elever som varit familjehemsplacerade har godkända betyg från grundskolan. 89 % av eleverna i år 6 klarade minst godkänt på de nationella proven Genomsnittet i landet är 93 %. På grund av ett nytt bedömningssystem är resultaten inte jämförbara med Resultaten i år 3 är relativt oförändrade på två av skolorna medan de försämrats på en skola. Totalt i kommunen försämrades resultaten i år % klarade samtliga prov 2013 jämfört med 84 % Stödet till barn och elever med funktionshinder behöver förbättras ytterligare för att de ska få rätt förutsättningar för goda studieresultat. Enkäter och hälsosamtal visar att barn och elever upplever en hög grad av trygghet i verksamheterna uppgav 99 % av förskolebarnen, 99 % av eleverna i skolår 4 och 98 % i skolår 7 att de kände sig trygga. Strävan är 100 % och aktivt arbete mot kränkande behandling måste ske, och sker kontinuerligt i Utbildningsnämndens samtliga verksamheter. 8

51 I Oxelösund känner sig fler barn och ungdomar trygga i sina bostadsområden i jämförelse med övriga länet enligt undersökningen Liv- och Hälsa Ung 2008 och En ny undersökning kommer att genomföras under Många barn och ungdomar deltar i kultur- och fritidsaktiviteter. Enligt undersökningen Liv- och hälsa ung 2008 och 2011 är en högre andel ungdomar i Oxelösund nöjda med sin fritid jämfört med länet i övrigt. Arbete har påbörjats med att belysa barnperspektivet i kommunens beslutsunderlag men barnperspektivet saknas ännu i många underlag. I socialtjänstens utredningar finns barnperspektivet som en särskild rubrik. Verksamheternas arbete med målet och prioriteringarna Utbildningsnämnden har infört ett förändrat resursfördelningssystem med tydligare styrning av medel till förskolor och skolor avseende barn och elever med särskilda behov. Vård- och omsorgsnämnden och Utbildningsnämnden har fördjupat sitt samarbete. Målsättningen är att tidigt upptäcka barn med utsatthet och erbjuda vardagsnära insatser. Gemensam kompetensutveckling har genomförts i samarbete med Specialpedagogiska skolmyndigheten om barn och elever med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Familjecentralen intar en nyckelposition när det gäller tidig upptäckt av barn och ungdomar i behov av stödinsatser. Utbildningsnämnden och Kultur- och fritidsnämnden samverkar. Läs- och skrivgrupper ordnas, projektet Berätta, Leka, Läsa genomförs i förskolan. Syftet är att stärka barns och elevers språk- och läsutveckling. Samverkan sker också inom projektet Skapande Skola. Lovskola och sommarskola erbjuds till elever som behöver extra tid för sin inlärning Systematisk uppföljning görs av alla elever i gymnasieskolan avseende betyg, närvaro, avhopp, särskilda insatser med mera. Åtgärder erbjuds vid behov. Kommunen stöder föreningarna och arrangerar tillsammans med dessa olika aktiviteter för barn och unga. Många ungdomar deltar i anordnade aktiviteter under lov och riskhelger. Ungdomar är delaktiga i planering och genomförande av kultur- och fritidsaktiviteter. Syftet är att stärka självkänslan och ungdomarna återkommer med nya idéer och projekt. En handlingsplan för trygghetsskapande och brottsförebyggande åtgärder har upprättas och en samverkansdag anordnats. Trygghetsskapande åtgärder har genomförts, bland annat trafiksäkerhetsåtgärder. Två trygghetsvandringar har genomförts och lett till vissa åtgärder som röjning av buskage. Cirka 50 feriearbetande ungdomar samt några praktikanter anställdes under året. Fortsatta utmaningar Fortfarande lämnar elever grundskolan utan godkända betyg i alla ämnen. Genomgående är att många elever har svårigheter i vissa delmoment i matematikämnet. Kompetensutveckling genomförs för samtliga lärare som undervisar i matematik. Det viktiga samarbetet mellan kommunens olika verksamheter behöver fortsätta utvecklas och stärkas för att skapa samsyn kring barn och ungdomar. Det behövs också fortsatt utveckling av arbetsmetoder för att säkerställa att barnens situation uppmärksammas och beaktas. Arbetet måste fortsätta för att nå de ungdomar som idag inte har en aktiv fritid med konstruktivt innehåll eftersom dessa utgör en riskgrupp för missbruk och kriminalitet. 9

52 Oxelösund jämfört med andra kommuner Indikatorer från Kommunens kvalitet i korthet Oxelösund ingår sedan 2011 i ett nätverk för resultatjämförelser. Nätverket organiseras av Sveriges kommuner och landsting, SKL. Årligen görs jämförelser av 40 indikatorer. Nedan presenteras de indikatorer som kan hänföras till målet Trygg och säker uppväxt. Dessa indikatorer kan ge en kompletterande bild inom målområdet men utgör inte grunden för bedömningen av måluppfyllelsen. Resultaten delas i tre grupper vilka markeras med grönt (bland de 25 % bästa i landet) gult (bland de 50 % medelbra) och rött (bland de 25 % sämsta). Siffrorna anger Oxelösunds värde. Utvecklingsriktning anges med en pil Riktning Hur många barn per personal är det planerat för i kommunens förskolor? Hur många barn per personal är det faktiskt i kommunens förskolor? Vilket resultat når elever i år 3 i kommunen i de nationella proven? Andel som klarar alla prov. Vilket resultat når elever i år 6 i kommunen i de nationella proven? Andel som klarar alla prov. 5,7 5,5 4,4 4,9 84 % 63 % 81 % 89 % Ej jämförbart Andelen behöriga till något nationellt program på gymnasiet. 83 % 99,1 % Andelen inte återaktualiserade ungdomar ett år efter insats eller utredning inom socialtjänsten? Hur stor andel av de elever som bor i kommunen fullföljer gymnasiet inom 4 år? Vad är kostnaden för ett inskrivet barn i förskolan? Kronor per år. 80 % 76 % 78 % 72,1 % Vad kostar ett betygspoäng Oxelösunds kommun? Kronor Vad är kostnaden för de elever som inte fullföljer ett gymnasieprogram? Kronor per elev Kommentarer till jämförelsen Den planerade personaltätheten i kommunens förskolor har ökat sedan Den faktiska personaltätheten, när hänsyn tagits till frånvaro, har dock försämrats. Oxelösund tillhör de 25 % kommuner som har flest antal närvarande barn per personal. Resultatet på nationella proven för eleverna i år 3 har försämrats. Resultaten för år 6 är inte jämförbart med föregående år, poängskalan har ändrats. Oxelösund återfinns bland de 25 % kommuner med sämst skolresultat i dessa årskurser. Samtidigt har andelen behöriga till gymnasiet ökat markant, något som placerar Oxelösund bland de bästa kommunerna i landet. Andelen elever som fullföljer gymnasiet på fyra år har sjunkit. Kostnaden för dessa elever har samtidigt fortsatt att öka. Kostnaden för en plats i förskolan är jämförelsevis låg vilket kan kopplas till personaltäthet, antal barn per personal. Kostnaden per betygspoäng är bland de högsta i landet medan måluppfyllelsen behöver förbättras. Kostnaden kan även kopplas till trygghet. Sambanden är svårtolkade. Resultaten stödjer slutsatsen att mycket arbete kvarstår för att förbättra skolresultaten. 10

Vilka resultat presterar Vetlanda kommun?

Vilka resultat presterar Vetlanda kommun? 2014-02-10 Vilka presterar Vetlanda kommun? En kommunjämförelse av kvalitets- och effektivitetsaspekter ur ett medborgar- och ledningsperspektiv. Hur effektivt används kommunens skattemedel? Vilka leder

Läs mer

Det här gjordes 2014. Årsredovisningen 2014 i kortform

Det här gjordes 2014. Årsredovisningen 2014 i kortform Det här gjordes 2014 Årsredovisningen 2014 i kortform Vi har valt att göra en kortversion av kommunens årsredovisning för att du ska få inblick i vad kommunen gjorde under 2014. Att människor ska kunna

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (6) Kommunstyrelsen 2013-06-19

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (6) Kommunstyrelsen 2013-06-19 Sammanträdesprotokoll Blad 1 (6) Plats och tid Koordinaten Stora mötet kl 16.30-17.40 Beslutande Catharina Fredriksson (S) Mattias Jensen Pettersson (S) Dag Bergentoft (M) Patrik Renfors (V) Ann Svensson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (6) Kommunstyrelsen 2011-06-15

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (6) Kommunstyrelsen 2011-06-15 Sammanträdesprotokoll Blad 1 (6) Kommunstyrelsen 2011-06-15 Plats och tid kommunhuset rum 292 kl 15.00-17.20 Beslutande Olov Zakrisson (S) Catharina Fredriksson (S) Dag Bergentoft (M) Patrik Renfors (V)

Läs mer

2015-04-14 Hylte kommun

2015-04-14 Hylte kommun Antal kommuner i KKiK 250 214 222 230 200 190 150 127 158 KKiK utvecklas 100 tillsammans med en KSOgrupp 50 43 63 68 0 0 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2015 Syftet med Kommunens Kvalitet i Korthet

Läs mer

Kallelse till Mål- och budgetberedning

Kallelse till Mål- och budgetberedning 1 (1) Datum 2013-04-10 Kommunstyrelseförvaltningen Staben Lisa Sollenborn Catharina Fredriksson Leif Thor Dag Bergentoft Patrik Renfors Mattias Jensen Pettersson Charlotte Johansson Magnus Pettersson Lisa

Läs mer

Minnesanteckningar från Demokratiberedningens möte 2012-11-05

Minnesanteckningar från Demokratiberedningens möte 2012-11-05 Minnesanteckningar 1 (2) Datum 2012-11-05 Demokratiberedningen Minnesanteckningar från Demokratiberedningens möte 2012-11-05 Deltagare: Björn Johansson (MP), Dag Bergentoft (M), Lotta Johnsson-Fornarve

Läs mer

Nr DiarieNr Ärendemening Sid/föredragning

Nr DiarieNr Ärendemening Sid/föredragning KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare med flera Kommunstyrelsen Tid och plats: Kommunstyrelsen kallas till extra sammanträde 2013-06-19, 16.30 Koordinaten Stora mötet. Catharina Fredriksson

Läs mer

Din kommuns tillgänglighet

Din kommuns tillgänglighet Område Din kommuns tillgänglighet Nummer 1 2 3 4 Fråga Hur många av medborgare som skickar in en enkel fråga via e-post får svar inom två arbetsdagar? Hur stor andel av medborgarna som tar kontakt med

Läs mer

2015-05-13. Onsdag 13 maj 2015, kl 9.10-11.30 Sjögatan 28, Sammanträdesrum A 319

2015-05-13. Onsdag 13 maj 2015, kl 9.10-11.30 Sjögatan 28, Sammanträdesrum A 319 Sammanträdesprotokoll Blad 1 (5) Plats och tid Beslutande Onsdag 13 maj 2015, kl 9.10-11.30 Sjögatan 28, Sammanträdesrum A 319 Catharina Fredriksson, ordförande Dag Bergentoft Birgitta Luoto Patrik Edström

Läs mer

Kommunens kvalitet i korthet (KKiK) Resultaten 2010

Kommunens kvalitet i korthet (KKiK) Resultaten 2010 Kommunens kvalitet i korthet (KKiK) Resultaten 2010 Bakgrund till KKiK Fr om 2006 drivet projekt av Sveriges Kommuner och Landsting för att utveckla viktiga mått och mätetal, ur ett förtroendevald- / medborgarperspektiv

Läs mer

Medborgarundersökning 2010 Rapport förenklad uppföljning

Medborgarundersökning 2010 Rapport förenklad uppföljning Medborgarundersökning 2010 Rapport förenklad uppföljning Medborgarundersökning 2010, förenklad uppföljning 1 (10) Kommunstyrelsens kontor Ylva Sanfridson Telefon 0155-381 31, 072-733 22 48 Fax 0155-305

Läs mer

2014-04-24. Sjögatan 28, sammanträdesrum A319 Torsdagen den 24 april kl 13.15-13.30. Mayvor Lundberg, ägarombud

2014-04-24. Sjögatan 28, sammanträdesrum A319 Torsdagen den 24 april kl 13.15-13.30. Mayvor Lundberg, ägarombud Bolagsstämmoprotokoll Blad 1 (15) 1/2014 Plats och tid Beslutande Sjögatan 28, sammanträdesrum A319 Torsdagen den 24 april kl 13.15-13.30 Mayvor Lundberg, ägarombud Övriga deltagare Patrik Renfors, ordförande

Läs mer

Medel. Definition. Antal dagar. Antal dagar. 9 Ånge 08. Antal dagar. Medel 2010/ Index 1-100. Antal personer. Barn/ personal

Medel. Definition. Antal dagar. Antal dagar. 9 Ånge 08. Antal dagar. Medel 2010/ Index 1-100. Antal personer. Barn/ personal Kommunens Kvalitet i Korthet 160 kommuner deltog 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Din kommuns tillgänglighet Hur många av medborgare som skickar in en enkel fråga via e-post får svar inom två arbetsdagar? Definition

Läs mer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Samhällstjänster av högsta kvalitet Det är människorna i Hudiksvalls kommun som är i fokus för de samhällstjänster som kommunen erbjuder.

Läs mer

(Har rätt att närvara)

(Har rätt att närvara) Kallelse 1 (1) Datum 2015-10-05 STYRELSESAMMANTRÄDE Catharina Fredriksson ordförande /Lisa Sollenborn DELGES ORDINARIE LEDAMÖTER Catharina Fredriksson Patrik Renfors Dag Bergentoft Birgitta Luoto Patrik

Läs mer

Tillsammans skapar vi vår framtid

Tillsammans skapar vi vår framtid Mål för Köpings kommun 2013-2019 Här presenteras de mål som Köpings kommunfullmäktige fastställt för perioden 2013-2019. De senaste mandatperioderna har kommunfullmäktige i politisk enighet beslutat om

Läs mer

Kommunens kvalitet i korthet - resultat 2011

Kommunens kvalitet i korthet - resultat 2011 2012-05-29 1 (13) Kommunens kvalitet i korthet - resultat 2011 Nedan följer en sammanställning av de mått som ingår i SKL:s Kommunens kvalitet i korthet. Måtten är uppdelade i fem grupper: 1. kommunens

Läs mer

Delårsrapport 31 augusti 2011

Delårsrapport 31 augusti 2011 Datum 29 september 2011 Till Revisionen Från Susanne Svensson Angående Granskning av delårsrapport 31 augusti 2011 1 Inledning 1.1 Syfte På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har vi översiktligt

Läs mer

ÅRsReDOVisNiNG 2011 Kortversion kil.se

ÅRsReDOVisNiNG 2011 Kortversion kil.se ÅRSREDOVISNING 2011 Kortversion kil.se Så gick det för 2011 Så använde vi skattepengarna 2011 Vi fick mycket pengar över i år igen Så ser vi på framtiden för Kil Sammanfattning av s årsredovisning 2011

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

Kommunens kvalitet i korthet INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Kommunens kvalitet i korthet 18 Mått 15 (VoO): Andel fullvärdiga särskilda boendeplatser 3 Mått 1 (Demokrati): Förutsättningar för medborgardialog 19

Läs mer

Vision och mål för Åstorps kommun

Vision och mål för Åstorps kommun Vision och mål för Åstorps kommun Kommunens vision, fokusområden och mål med perspektiv på år 2020 Beslutat av Kommunfullmäktige 2012-10-29 Dnr 2012/171 Postadress: 265 80 Åstorp Gatuadress: Storgatan

Läs mer

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet Arboga kommuns mål- och budgetdokument för år 2015 heter Strategisk- och ekonomisk plan 2015-2017 och antogs av kommunfullmäktige

Läs mer

KKiK med information (Gullspång)

KKiK med information (Gullspång) KKiK med information (Gullspång) Område Mått Syfte Metod Redovisning mått Enhet 1. Din kommuns tillgänglighet Mått 1. Hur stor andel medborgarna som skickar in en enkel fråga via e-post får svar inom två

Läs mer

Så gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi?

Så gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Så gick det för Håbo 2010 Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010 Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Uppfyllde kommunen sina mål? Detta är en sammanfattning

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv samt avsättning till resultatutjämningsreserv för åren 2010-2012

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv samt avsättning till resultatutjämningsreserv för åren 2010-2012 4 november 2013 KS-2013/1409.189 1 (9) HANDLÄGGARE Ralph Strandqvist 08-535 302 59 ralph.strandqvist@huddinge.se Kommunstyrelsen Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv samt

Läs mer

Sammanställning av resultat för KKiK 2013 Alla Jämtlandskommuner utom Bräcke

Sammanställning av resultat för KKiK 2013 Alla Jämtlandskommuner utom Bräcke Sammanställning av resultat för KKiK 2013 Alla Jämtlandskommuner utom Bräcke Som jämförelse finns de kommuner med högst respektive lägst resultat med i tabellerna. Medelvärdet gäller för hela riket. Vissa

Läs mer

En sammanfattning av årsredovisningen för 2014

En sammanfattning av årsredovisningen för 2014 Kortversion av Gislaveds kommuns årsredovisning 2014: En sammanfattning av årsredovisningen för 2014 Den kommunala verksamheten i Gislaved kostar 1443 miljoner kronor och utförs av 2530 medarbetare (vilket

Läs mer

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Inledning Kommunfullmäktige har beslutat om kommunledningsmål för planeringsperioden 2008-2011 i form av kommunövergripande mål som gäller för all verksamhet

Läs mer

Finspångs kommuns kvalitet i korthet 2014

Finspångs kommuns kvalitet i korthet 2014 1 (12) s kommuns kvalitet i korthet Sedan deltar s kommun i undersökningen Kommunens Kvalitet i Korthet () som drivs av Sveriges Kommuner och Landsting, SKL. Undersökningen omfattar ca 40 mått som ska

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012 avseende Huddinges brottsförebyggande råd

Verksamhetsberättelse 2012 avseende Huddinges brottsförebyggande råd 2013-02-04 KS-2013/166.173 1 (2) HANDLÄGGARE Lindblom, Linda 0708-790 588 Linda.Lindblom@huddinge.se Kommunstyrelsen Verksamhetsberättelse 2012 avseende s brottsförebyggande råd Förslag till beslut s brottsförebyggande

Läs mer

Kommunens Kvalitet i Korthet

Kommunens Kvalitet i Korthet ) Datum Sida 2014-03-24 1 (3) Kommunens Kvalitet i Korthet Ett resultat som är bättre eller lika med snittet i nätverket Ett resultat som är sämre än snittet i nätverket Mått 2014 TILLGÄNGLIGHET Andel

Läs mer

Kommunens Kvalitet i Korthet 2013 (KKiK)

Kommunens Kvalitet i Korthet 2013 (KKiK) Kommunens Kvalitet i Korthet 2013 (KKiK) Så bra är vi jämfört med andra kommuner totalt sett Gemensamma mått Definition Placering Trend Värde Jämfört med förra året Hur ser medborgarna på sin kommun som

Läs mer

Korthet) 2014 Alla Jämtlandskommuner utom Bräcke

Korthet) 2014 Alla Jämtlandskommuner utom Bräcke 1 Sammanställning av resultat KKiK (Kommunens Kvalitet i Korthet) 2014 Alla Jämtlandskommuner utom Bräcke Berg, Härjedalen, Krokom, Ragunda, Strömsund, Åre och Östersund ingår i ett nätverk via SKL, Nornorna,

Läs mer

Prologen kl. 18:00 Sluttid:19:45

Prologen kl. 18:00 Sluttid:19:45 MÖTESPROTOKOLL Mötesdatum Barn- o utbildningsnämndens au 2015-02-18 Plats och tid Beslutande ledamöter Prologen kl. 18:00 Sluttid:19:45 Lena Gerby (M), ordförande Göran Hellmalm (FP), vice ordförande Hanna

Läs mer

STYRELSESAMMANTRÄDE. DELGES ORDINARIE SUPPLEANTER (Äger rätt att närvara)

STYRELSESAMMANTRÄDE. DELGES ORDINARIE SUPPLEANTER (Äger rätt att närvara) FÖRAB Kallelse 1 (1) Datum 2013-09-08 STYRELSESAMMANTRÄDE DELGES ORDINARIE SUPPLEANTER LEDAMÖTER (Äger rätt att närvara) Catharina Fredriksson (ordf) Patrik Renfors Dag Bergentoft Berit Karlsson Bo Jender

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Alvesta kommun Kristina Lindhe Caroline Liljebjörn 10 september 2013 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2

Läs mer

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR GOD LIVSKVALITET Vår främsta uppgift är att skapa förutsättningar för god livskvalitet. Detta gör vi genom att bygga välfärden på en solidarisk och jämlik

Läs mer

Kommunens kvalitet i korthet

Kommunens kvalitet i korthet Kommunens kvalitet i korthet Kommunens Kvalitet i Korthet är ett verktyg för att ta fram information som ger en god kunskap om kommunens kvalitet i förhållande till sig själv över tid och i jämförelse

Läs mer

OXELÖSUNDS KOMMUNS FÖRVALTNINGS AB

OXELÖSUNDS KOMMUNS FÖRVALTNINGS AB OXELÖSUNDS KOMMUNS FÖRVALTNINGS AB Styrelsen 2011-03-23 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Blad 1 (6) Sammanträdesdatum Plats och tid Kommunhuset, rum 292 kl 10.00-12.00 Beslutande Olov Zakrisson Ordförande Sören Carlsson

Läs mer

Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2014-10-22 18.00 på Koordinaten. Nr Ärendemening

Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2014-10-22 18.00 på Koordinaten. Nr Ärendemening KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2014-10-22 18.00 på Koordinaten Mayvor Lundberg Ordförande Susanna Shaibu Sekreterare

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (11) Vård- och omsorgsnämnden 2013-01-21

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (11) Vård- och omsorgsnämnden 2013-01-21 Sammanträdesprotokoll Blad 1 (11) Plats och tid kommunhuset rum 293 kl 13.15 16.00 Beslutande Mattias Pettersson (S) Ann Svensson (S) Leif Thor (M) Klas-Gunnar Appel (S) Solveig Lindblom (S) Sinikka Famme

Läs mer

Delårsrapport 1 år 2012 för Eskilstuna kommun

Delårsrapport 1 år 2012 för Eskilstuna kommun Kommunstyrelsen 2012-05-18 1 (5) Kommunledningskontoret Ekonomi och kvalitet KSKF/2012:182 Anders Rehnman 016-710 14 67 Kommunstyrelsen Delårsrapport 1 år 2012 för Eskilstuna kommun Förslag till beslut

Läs mer

Så här är vi jämfört med andra kommuner

Så här är vi jämfört med andra kommuner Så här är vi jämfört med andra kommuner - Kommunens Kvalitet i Korthet Kommunens Kvalitet i Korthet är ett verktyg för att jämföra kommuner med varandra och beskriver kommu - nernas kvalitet ur ett meborgarperspektiv.

Läs mer

Växjö kommun. Medarbetarundersökning 2013. Genomförd av CMA Research AB November 2013

Växjö kommun. Medarbetarundersökning 2013. Genomförd av CMA Research AB November 2013 Växjö kommun Medarbetarundersökning 2013 Genomförd av CMA Research AB November 2013 Läsanvisning och innehållsförteckning I denna rapport redovisas resultatet från medarbetarundersökningen 2013. För varje

Läs mer

Nr Ärendemening. REVIDERAD KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl.

Nr Ärendemening. REVIDERAD KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. REVIDERAD KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Kommunfullmäktige Tid och plats: Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2013-10-30 18.00 i Eventsalen, Koordinaten. Mayvor Lundberg

Läs mer

Vår gemensamma målbild

Vår gemensamma målbild Vår gemensamma målbild från nu till 2017 Foto: Leif Samuelsson Kultur- och fritidsförvaltningen Till dig som arbetar inom kultur- och fritidsförvaltningen För att veta vart vi ska styra måste vi veta vart

Läs mer

FÖRAB. Sammanträdesprotokoll Blad 1 (6) OXELÖSUNDS KOMMUNS FÖRVALTNINGS AB 2015-06-08

FÖRAB. Sammanträdesprotokoll Blad 1 (6) OXELÖSUNDS KOMMUNS FÖRVALTNINGS AB 2015-06-08 Sammanträdesprotokoll Blad 1 (6) Plats och tid Beslutande Måndag 8 juni 2015, kl 9.00-10.45 Sjögatan 28, sammanträdesrum A 319 Catharina Fredriksson, ordförande Patrik Renfors Dag Bergentoft Patrik Edström

Läs mer

Månadsuppföljning. Maj 2012

Månadsuppföljning. Maj 2012 A Månadsuppföljning Maj 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 31 maj 2012 Skatteunderlagsprognosen per april pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både för 2011

Läs mer

1. Hur många av medborgare som skickar in en enkel fråga via e post får svar inom två arbetsdagar?

1. Hur många av medborgare som skickar in en enkel fråga via e post får svar inom två arbetsdagar? 1. Hur många av medborgare som skickar in en enkel fråga via e post får svar inom två arbetsdagar? stahammar 60 61 61 6364 60 45 49 60 64 65 65 6769 73 7577 73 72 73 73 82 83 82 82 81 82 82 77 7981 83

Läs mer

Bokslutsprognos 2013-10-31

Bokslutsprognos 2013-10-31 1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Handläggare Chris Tevell/Maria Åhström Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2013-10-31 Sammanfattning Budgeterat resultat enligt mål och budget för år 2013

Läs mer

Remiss - Personalpolicy för Huddinge kommun

Remiss - Personalpolicy för Huddinge kommun BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2015-06-22 GSN-2015/406.199 1 (2) HANDLÄGGARE Tullgren, Elisabet 08-535 360 30 elisabet.tullgren@huddinge.se Grundskolenämnden Remiss

Läs mer

Kvalitet i korthet. Alvesta - Markaryd - Tingsryd - Uppvidinge - Älmhult. En jämförelse mellan fem kommuner i Kronobergs län

Kvalitet i korthet. Alvesta - Markaryd - Tingsryd - Uppvidinge - Älmhult. En jämförelse mellan fem kommuner i Kronobergs län Kvalitet i korthet Alvesta - Markaryd - Tingsryd - Uppvidinge - Älmhult En jämförelse mellan fem kommuner i Kronobergs län 2009 Kvalitet i korthet Sedan 2007 har ett 70-tal av landets kommuner samverkat

Läs mer

STRATEGI FÖR FÖRSKOLA & GRUNDSKOLA. i Robertsfors Kommun

STRATEGI FÖR FÖRSKOLA & GRUNDSKOLA. i Robertsfors Kommun STRATEGI FÖR FÖRSKOLA & GRUNDSKOLA i Robertsfors Kommun ... 8... 9... 9... 10... 11... 11... 11... 12... 12 KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL Attraktiv kommun med hög livskvalitet. KOMMUNFULLMÄKTIGES NYCKELFAKTORER

Läs mer

Målområden 2016-2017

Målområden 2016-2017 Målområden 2016-2017 Vision för Lessebo kommun Vi är en kommun med engagerade och stolta invånare och med ett kreativt näringsliv, en kommun och miljö som man vill bo, verka i och besöka. Vårt läge i en

Läs mer

Ett ökat bostadsbyggande Näringsliv och arbetsmarknad Barnomsorg och skola

Ett ökat bostadsbyggande Näringsliv och arbetsmarknad Barnomsorg och skola Faktablad 2007-05-21 Falköpings kommuns budget 2008-2011 Utveckling tillväxt - välfärd Falköpings kommun bygger idag för utveckling, tillväxt och välfärd. Den budget som allianspartierna presenterar innehåller

Läs mer

LMU, Ledar- och medarbetarbetarundersökning 2014. Karlstads kommun

LMU, Ledar- och medarbetarbetarundersökning 2014. Karlstads kommun LMU, Ledar- och medarbetarbetarundersökning 2014 Karlstads kommun Genomförd av CMA Research AB Mars 2014 Fakta om undersökningen Syfte Metod Att utveckla styrning, ledning och ge de förtroendevalda bra

Läs mer

År 2011 medverkade 160 kommuner i Kommunen kvalitet i korthet. Antalet mått är drygt 40 st fördelade över de fem perspektiven som beskrivs ovan.

År 2011 medverkade 160 kommuner i Kommunen kvalitet i korthet. Antalet mått är drygt 40 st fördelade över de fem perspektiven som beskrivs ovan. Kommunens Kvalitet i Korthet Sveriges kommuner och landsting (SKL) sammanställer årligen undersökningar av kommunens kvalitet och effektivitet ur fem perspektiv. Tillgänglighet Trygghet Information och

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Kalix kommun Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Anna Carlénius Revisionskonsult 12 november 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2.1

Läs mer

OXELÖSUND AB Sammanträdesdatum Blad STYRELSEN 2006-11-21 1

OXELÖSUND AB Sammanträdesdatum Blad STYRELSEN 2006-11-21 1 STYRELSEN 2006-11-21 1 Plats och tid Beslutande Kommunbolagens kontor, Sjögatan 28, Oxelösund Tisdag 21 november 2006, klockan 13.45 16.15 Styrelseledamöterna Birger Svensson, ordförande Roland Almlén

Läs mer

Kvalitet i korthet Haparanda (jämfört med medel och Östra Norrbotten) (Kommunfullmäktige)

Kvalitet i korthet Haparanda (jämfört med medel och Östra Norrbotten) (Kommunfullmäktige) Kvalitet i korthet Haparanda (jämfört med medel och Östra Norrbotten) (Kommunfullmäktige) OMRÅDE / Alue Mått Haparanda Senaste kommentaren 1. DIN KOMMUNS TILLGÄNGLIGHET / Kunnan saatavuus 1. Hur många

Läs mer

Strategisk plan 2015-2018

Strategisk plan 2015-2018 Strategisk plan 2015-2018 1 Strategisk plan 2015-2018 Strategisk plan för mandatperioden 2015-2018 Fastställt av: Fullmäktige 2015-06-22 52 Produktion: Kommunledningskontoret Dnr: MK KS 2015/00217 Bilder:

Läs mer

Kommunens Kvalitet i Korthet. En jämförelse mellan fem kommuner i SOLTAKsamarbetet 2012

Kommunens Kvalitet i Korthet. En jämförelse mellan fem kommuner i SOLTAKsamarbetet 2012 Kommunens Kvalitet i Korthet En jämförelse mellan fem kommuner i SOLTAKsamarbetet 2012 KKiK 2012 1 SOLTAK samverkan mellan Stenungsund, Orust, Lilla Edet, Tjörn, Ale, Kungälv och Öckerö kommuner. September

Läs mer

Revisionsrapport. Piteå kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor. Johan Lidström

Revisionsrapport. Piteå kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor. Johan Lidström Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2011 Piteå kommun Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Johan Lidström Mars 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2

Läs mer

Hållbar utveckling. Hållbar utveckling består av tre delar:

Hållbar utveckling. Hållbar utveckling består av tre delar: Mål och uppdrag 2014 Hållbar utveckling Hållbar utveckling Hållbar utveckling visar utåtriktat vad kommunkoncernen ska åstadkomma för invånare, brukare och kunder. Hållbar utveckling definieras enligt

Läs mer

Kommunens Kvalitet i Korthet 2014 Vårgårdas resultat i jämförelse

Kommunens Kvalitet i Korthet 2014 Vårgårdas resultat i jämförelse Kommunens Kvalitet i Korthet 2014 Vårgårdas resultat i jämförelse MÅTT MÅTT 1 Hur stor andel av medborgarna som skickar in en enkel fråga via e-post får svar inom två arbetsdagar? MÅTT 2 Hur stor andel

Läs mer

Dokumenttyp Fastställd av Beslutsdatum Reviderat Vård- och omsorgsnämnden, 2015-09-29 Utbildningsnämnden Dokumentansvarig Förvaring Dnr

Dokumenttyp Fastställd av Beslutsdatum Reviderat Vård- och omsorgsnämnden, 2015-09-29 Utbildningsnämnden Dokumentansvarig Förvaring Dnr Dokumenttyp Fastställd av Beslutsdatum Reviderat Vård- och omsorgsnämnden, 2015-09-29 Utbildningsnämnden Dokumentansvarig Förvaring Dnr Dokumentinformation Riktlinje för samverkan mellan socialtjänst barn

Läs mer

Årets resultat och budgetavvikelser

Årets resultat och budgetavvikelser Årets resultat och budgetavvikelser Årets första uppföljning för perioden januari april med årsprognos visar på ett resultat på 25,2 mnkr vilket är 20,2 mnkr bättre än budget. Avvikelser mellan prognos

Läs mer

Uppföljning 2010. Utvärdering av Skolplan 2007

Uppföljning 2010. Utvärdering av Skolplan 2007 Uppföljning 2010 God och trygg arbetsmiljö för barn och elever Utvärdering av Skolplan 2007 Barn- och utbildningsnämnden Barn- och utbildningsförvaltningen Birgitta Bresell 2011-06-08 Innehåll 1 Sammanfattning

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2007-08-31

Granskning av delårsrapport 2007-08-31 Granskning av delårsrapport 2007-08-31 Granskningsrapport 1/2007 Oktober 2007 Ernst & Young AB Per Pehrson Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING...3 2 INLEDNING...4 2.1 Syfte... 4 2.2 Metod... 4 2.3 Avgränsningar...

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnd. Nämndsbudget 2012-2014

Vård- och omsorgsnämnd. Nämndsbudget 2012-2014 Nämndsbudget 2012-2014 Innehållsförteckning LÅNGSIKTIG HÅLLBAR UTVECKLING... 3 VÄRDEGRUND... 3 BRUKARE... 4 VISION... 4 VERKSAMHETSIDÉ... 4 ÖVERGRIPANDE BRUKARMÅL... 4 PERSONAL... 6 VISION... 6 VERKSAMHETSIDÉ...

Läs mer

Månadsuppföljning. April 2012

Månadsuppföljning. April 2012 A Månadsuppföljning April 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 30 april 2012 Skatteunderlagsprognosen per april pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både för

Läs mer

sju kommuner i Kronobergs län Kommunens kvalitet i korthet 2011 1

sju kommuner i Kronobergs län Kommunens kvalitet i korthet 2011 1 Kommunens kvalitet i korthet 211 sju kommuner i Kronobergs län Kommunens kvalitet i korthet 211 1 Kontaktpersoner Iren Johansson, iren.johansson@alvesta.se Ola Eknor, ola.eknor@markaryd.se Bo Dalesjö,

Läs mer

Mål och vision för Krokoms kommun

Mål och vision för Krokoms kommun Mål och vision för Krokoms kommun Juni 2012 VISION Krokoms kommun gör plats för växtkraft! LEDORD Naturlig Här är det enkelt att leva. Här finns trygghet och lugn, en bra grund för människor och företag

Läs mer

Näringslivsplan för Trosa kommun 2015 2018

Näringslivsplan för Trosa kommun 2015 2018 Näringslivsplan för Trosa kommun 2015 2018 Fastställd av Kommunstyrelsen 2015-05-13, 56, dnr KS 2015/65 Dokumentkategori: Styrdokument Dokumenttyp: Plan/ Handlingsplan Näringslivsarbetet i Trosa kommun

Läs mer

Tyresö kommun. Delårsrapport april Prognos för 2015 2015-05-28

Tyresö kommun. Delårsrapport april Prognos för 2015 2015-05-28 Tyresö kommun Delårsrapport april Prognos för 2015 2015-05-28 Uppföljning strategiska mål Livskvalitet - den attraktiva kommunen Visionen om Tyresö som den mest attraktiva kommunen i Stockholmsregionen

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. Kortversion KIL.SE

ÅRSREDOVISNING 2014. Kortversion KIL.SE ÅRSREDOVISNING 2014 Kortversion KIL.SE SÅ HÄR GICK DET FÖR KILS KOMMUN 2014 Så här använde vi skattepengarna Nämndernas resultat och verksamhet Vad händer 2015? VIKTIGA HÄNDELSER 2014 Sannerudsskolan

Läs mer

Hammarö kommuns Kvalitet i Korthet 2014

Hammarö kommuns Kvalitet i Korthet 2014 Hammarö kommuns Kvalitet i Korthet Siffrorna avser år om inte annat anges. Det år som et gäller anges då inom parentes efter siffran. Tillgänglighet i Hammarö kommun Mått 1. Hur stor andel av medborgarna

Läs mer

Årsredovisning 2006 och överföring av drifts respektive investeringsresultat 05.150 04

Årsredovisning 2006 och överföring av drifts respektive investeringsresultat 05.150 04 Barn och utbildningsnämnden 2007 02 22 29 52 Kommunstyrelsen, skolchef, adm chef, chef ek enheten Årsredovisning 2006 och överföring av drifts respektive investeringsresultat 05.150 04 Barn och utbildningsnämndens

Läs mer

Målområden, övergripande mål och måluppfyllelse

Målområden, övergripande mål och måluppfyllelse Diarienummer: KS 2014/0271 Målområden, övergripande mål och måluppfyllelse NORRKÖPINGS KOMMUN 2015-2018 2 MÅLOMRÅDEN, ÖVERGRIPANDE MÅL OCH MÅLUPPFYLLELSE Kommunfullmäktige tog den 26 januari 2015 beslut

Läs mer

Hur lång är väntetiden för dem som inte får plats för sitt barn inom förskoleverksamheten på önskat placeringsdatum?

Hur lång är väntetiden för dem som inte får plats för sitt barn inom förskoleverksamheten på önskat placeringsdatum? Hur lång är väntetiden för dem som inte får plats för sitt barn inom förskoleverksamheten på önskat placeringsdatum? Vingåker 20 dagar (*siffror saknas) Medel 22 dagar Median 20 dagar Min 0 dag Max 122

Läs mer

2015-03-25 i samband med utbildning Morokulien. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 13-24 Ingrid Andersson

2015-03-25 i samband med utbildning Morokulien. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 13-24 Ingrid Andersson 1(14) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-16.00 Beslutande Hans Nilsson (Hela Edas Lista) ordförande Björn Källman (Hela Edas Lista) Johanna Söderberg (C) Hans-Peter

Läs mer

bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund

bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund Så vill vi ha Flens kommuns äldreomsorg i framtiden 2008 2012 Är du intresserad av en god äldreomsorg i Flen? Vi politiker hoppas att du som bor i Flens kommun

Läs mer

Sammanträde i kommunstyrelsen

Sammanträde i kommunstyrelsen Kommunstyrelsen KALLELSE KUNGÖRELSE Sammanträde i kommunstyrelsen Tid och plats för sammanträde Måndagen den 17 juni 2013, kl. 17.00. Frösjön/Lockvattnet, Västra Storgatan 15, Gnesta Förslag till justerare

Läs mer

Kommunhuset, Revelj 2013-09-11 13.00 17.00. Per-Inge Pettersson, C, ordf Göran Lundberg, S

Kommunhuset, Revelj 2013-09-11 13.00 17.00. Per-Inge Pettersson, C, ordf Göran Lundberg, S Sammanträdesprotokoll 1(11) Plats och tid Kommunhuset, Revelj 13.00 17.00 Beslutande Per-Inge Pettersson, C, ordf Göran Lundberg, S Evert Möller, Kd Sylve Rydén, S Gunilla Aronsson, C, Stig Andersson,

Läs mer

Nr Ärendemening. REVIDERAD KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl.

Nr Ärendemening. REVIDERAD KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. REVIDERAD KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Kommunfullmäktige Tid och plats: Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2013-09-25 17.00 i Eventsalen, Koordinaten. Mayvor Lundberg

Läs mer

Investeringsbudget Tekniska nämnden 2014

Investeringsbudget Tekniska nämnden 2014 Tjänsteskrivelse Sida 1(2) Kommunledningsförvaltningen Morgan Persson,0550-88024 morgan.persson@kristinehamn.se Datum 2013-12-04 Ks/2013:187 041 Budget Investeringsbudget Tekniska nämnden 2014 Sammanfattning

Läs mer

Revisionen har via KPMG genomfört en granskning av kommunens bokslut per 2013-12-31.

Revisionen har via KPMG genomfört en granskning av kommunens bokslut per 2013-12-31. Revisorerna i Nordanstigs kommun Nordanstigs kommun Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium 2013-04-14 Revisionsrapport Granskning av bokslut per 2013-12-31 Revisionen har via KPMG genomfört

Läs mer

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400 Kommunfakta Antal invånare 1 januari (antal) 12000 Antal äldre, historik och prognos (antal) 3000 11900 2500 11800 11700 2000 1500 1000 80 år- 65-79 år 11600 500 11500 20022003200420052006200720082009201020112012

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv (RUR)

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv (RUR) TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Urban Sparre 2013-11-21 KS 2013/0865 Kommunfullmäktige Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv (RUR) Förslag till beslut

Läs mer

I\atrineholms kommun ~ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

I\atrineholms kommun ~ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL I\atrineholms kommun ~ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL PERSONALUTSKOTTET 2013-10-16 1 Plats och tid Atelj en klockan 13.15 14.15 Beslutande Pat Werner (S) Johan Hartman (M) Anneli Hedberg (S) Inger Fredriksson (C)

Läs mer

Sammanfattning av kommunens ekonomi

Sammanfattning av kommunens ekonomi Sammanfattning av kommunens ekonomi 2 Sunne KOMMUN zhur mycket kostar kommunens verksamheter? zuppfyllde kommunen sina kvalitetsmål? zvad är på gång i kommunen? zhar Sunne en bra ekonomi? Det här är en

Läs mer

Kinda kommun Styrning och Kvalitet

Kinda kommun Styrning och Kvalitet Kinda kommun Styrning och Kvalitet Diarienummer: Publiceringsdatum: Publicerad: Hemsida, Kindanätet (inom snar framtid) Beslutsfattare: Ledningsgrupp Beslutsdatum: Giltighetstid: Tills vidare Uppföljning:

Läs mer

haninge kommuns styrmodell en handledning

haninge kommuns styrmodell en handledning haninge kommuns styrmodell en handledning Haninge kommuns styrmodell Styrmodellen ska bidra till fullmäktiges mål om god ekonomisk hushållning genom att strukturen för styrning blir begriplig och distinkt.

Läs mer

Mått 1. Tillgänglighet 2011. 117:a plats av 133. Hur stor andel av medborgarna som skickar in en enkel fråga via e-post får svar inom två arbetsdagar?

Mått 1. Tillgänglighet 2011. 117:a plats av 133. Hur stor andel av medborgarna som skickar in en enkel fråga via e-post får svar inom två arbetsdagar? Mått 1 Hur stor andel av medborgarna som skickar in en enkel fråga via e-post får svar inom två arbetsdagar? Tillgänglighet Syftet med måttet är att ge kunskap om kommunens tillgänglighet vad avser svarstider

Läs mer

Vår kvalitet jämfört med andra kommuner - Kommunens Kvalitet i Korthet

Vår kvalitet jämfört med andra kommuner - Kommunens Kvalitet i Korthet Vår kvalitet jämfört med andra kommuner Kommunens Kvalitet i Korthet Kommunens Kvalitet i Korthet är ett verktyg för att jämföra kommuner med varandra och beskriver kommunernas kvalitet ur ett medborgarperspektiv.

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Övertorneå kommun Anna Carlénius Revisionskonsult Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2013

Granskning av delårsrapport 2013 Revisionsrapport Anders Thulin, Auktoriserad revisor, Certifierad kommunal revisor Emelie Lönnblad, Revisionskonsult Granskning av delårsrapport 2013 Båstads kommun Christina Widerstrand, Certifierad kommunal

Läs mer