Kommunfullmäktige kallas till sammanträde i Eventsalen, Koordinaten. Nr Ärendemening

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2014-04-02 18.00 i Eventsalen, Koordinaten. Nr Ärendemening"

Transkript

1 KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige kallas till sammanträde i Eventsalen, Koordinaten Mayvor Lundberg Ordförande Susanna Shaibu Sekreterare Nr Ärendemening 1. Val av justeringsledamöter Allmänhetens frågestund Information från Sörmlands turismutveckling AB Ola Nilsson 3. Ändring av budget Granskning av revisorernas räkenskaper och förvaltning Beviljande av ansvarsfrihet för kommunens verksamheter Årsredovisning Redovisning av ej besvarade medborgarförslag och motioner Direktiv till ombud inför bolagsstämma Förab april Revidering av de lokala ordningsföreskrifter för Oxelösunds kommun Svar på motion om att förbättra Oxelösunds busstrafik Svar på motion om enkät till nyinflyttade Oxelösundare Svar på medborgarförslag om marknadsföring av Oxelösund Avsägelser och valärenden 14. Delgivningar 15. Information 16. Frågor till kommunfullmäktige Sidan Justering av protokoll sker 8 april 8.30 i kommunhusets entré.

2 Sammanträdesprotokoll Blad 23 Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen Ks 32 Dnr KS Budgetändring 2014 Kommunstyrelsens beslut 1. 3,6 mkr tillförs Kommunstyrelsen varav 2,8 mkr för att arbeta med verksamhetsutveckling, utökad satsning feriearbeten 0,4 mkr, delfinansiering av missbruksprojektet 0,4 mkr. 2. 0,2 mkr tillförs Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden för förändring av yttre miljöer. 3. 0,5 mkr tillförs Vård- och omsorgsnämnden för att arbeta med arbetsmarknadsåtgärder 4. Kommunstyrelsens reserv för oförutsedda utgifter utökas med 1,3 mkr 5. Finansiering sker via ökade skatteintäkter och statsbidrag 5,7 mkr 6. 0,1 mkr tillförs det egna kapitalet Sammanfattning I årsredovisning 2013 visar kommunen ett positivt resultat. Med anledning av detta planeras det för en förstärkning av budget 2014 inom vissa verksamheter. Inom ramen för det som i årsredovisning 2013 är benämnt särskilda satsningar på 4,3 mkr. Samtidigt visar de besked som Oxelösund erhållit från skattemyndigheten att vi kommer att erhålla betydligt mer intäkter från skatter och statsbidrag än vad som budgeterats i nuläget. I årsredovisning 2013 lämnas också förslag på att resterande underskott från 2011 på 2,5 mkr återbetalas inom ramen för balanskravsutredningen redan 2013, vilket gör att den reglering på samma summa som finns i budget 2014 redan är återbetald. I budgetreglerna i Mål och budget har slagits fast att Utbildningsnämnden kan förstärka sin budget från fullmäktiges reserv för oförutsedda utgifter om det blir fler barn än den prognos som redan är beslutad. Om man använder antalet barn per 15 december 2013 som gäller på årsbasis har utbildningsnämnden rätt att hämta ut 1,3 mkr mer än vad som i dagsläget finns budgeterat på KS Oförutsett. Därav blir förslaget att förstärka KS Oförutsett med 1,3 mkr. Mot bakgrund av ovanstående förändringar föreslår Kommunstyrelseförvaltningen att anslagen I Mål och budget 2014 ändras enligt bifogat förslag för att bättre avspegla verksamheternas verkliga kostnader och för att göra styrning och uppföljning tydligare. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Ks Utdragsbestyrkande

3 Sammanträdesprotokoll Blad 24 Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen Ks 32 Dagens sammanträde Framskrivet förslag 1. 3,8 mkr tillförs Kommunstyrelsen för att arbeta med verksamhetsutveckling 3,0 mkr, utökad satsning feriearbeten 0,4 mkr, delfinansiering av missbruksprojektet 0,4 mkr. 2. 0,5 mkr tillförs Vård- och omsorgsnämnden för att arbeta med arbetsmarknadsåtgärder 3. Kommunstyrelsens reserv för oförutsedda utgifter utökas med 1,3 mkr 4. Finansiering sker via ökade skatteintäkter och statsbidrag 5,7 mkr 5. 0,1 mkr tillförs det egna kapitalet Förslag 1. Ordföranden föreslår a. 3,6 mkr tillförs Kommunstyrelsen varav 2,8 mkr för att arbeta med verksamhetsutveckling, utökad satsning feriearbeten 0,4 mkr, delfinansiering av missbruksprojektet 0,4 mkr. b. 0,2 mkr tillförs Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden för förändring av yttre miljöer. c. 0,5 mkr tillförs Vård- och omsorgsnämnden för att arbeta med arbetsmarknadsåtgärder d. Kommunstyrelsens reserv för oförutsedda utgifter utökas med 1,3 mkr e. Finansiering sker via ökade skatteintäkter och statsbidrag 5,7 mkr f. 0,1 mkr tillförs det egna kapitalet Patrik Renfors (V) instämmer. 2. Solweig Ericsson-Kurg (FP) föreslår avslag. Dag Bergentoft (M) Ingemar Urborn (M) instämmer. Beslutsgång Ordföranden ställer proposition på sitt eget förslag mot Solweig Ericsson-Kurgs (FP) förslag och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt sitt eget förslag. Reservation Jan Widegren (M), Dag Bergentoft (M) och Solweig Ericsson-Kurg (FP) reserverar sig mot beslutet till förmån för Solweig Ericsson-Kurgs (FP) förslag. Beslut till: Magnus Pettersson (för åtgärd) Utdragsbestyrkande

4 Tjänsteskrivelse 1(2) Datum Dnr :43:22 KS Kommunstyrelseförvaltningen Magnus Pettersson Kommunstyrelsen Budgetändring Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 1. 3,8 mkr tillförs Kommunstyrelsen för att arbeta med verksamhetsutveckling 3,0 mkr, utökad satsning feriearbeten 0,4 mkr, delfinansiering av missbruksprojektet 0,4 mkr. 2. 0,5 mkr tillförs Vård- och Omsorgsnämnden för att arbeta med arbetsmarknadsåtgärder 3. Kommunstyrelsens reserv för oförutsedda utgifter utökas med 1,3 mkr 4. Finansiering sker via ökade skatteintäkter och statsbidrag 5,7 mkr 5. 0,1 mkr tillförs det egna kapitalet 2. Sammanfattning I årsredovisning 2013 visar kommunen ett positivt resultat. Med anledning av detta planeras det för en förstärkning av budget 2014 inom vissa verksamheter. Inom ramen för det som i årsredovisning 2013 är benämnt särskilda satsningar på 4,3 mkr. Samtidigt visar de besked som Oxelösund erhållit från skattemyndigheten att vi kommer att erhålla betydligt mer intäkter från skatter och statsbidrag än vad som budgeterats i nuläget. I årsredovisning 2013 lämnas också förslag på att resterande underskott från 2011 på 2,5 mkr återbetalas inom ramen för balanskravsutredningen redan 2013, vilket gör att den reglering på samma summa som finns i budget 2014 redan är återbetald. I budgetreglerna i Mål och budget har slagits fast att Utbildningsnämnden kan förstärka sin budget från fullmäktiges reserv för oförutsedda utgifter om det blir fler barn än den prognos som redan är beslutad. Om man använder antalet barn per 15 december 2013 som gäller på årsbasis har utbildningsnämnden rätt att hämta ut 1,3 mkr mer än vad som i dagsläget finns budgeterat på KS Oförutsett. Därav blir förslaget att förstärka KS Oförutsett med 1,3 mkr. Mot bakgrund av ovanstående förändringar föreslår Kommunstyrelseförvaltningen att anslagen I Mål och budget 2014 ändras enligt bifogat förslag för att bättre avspegla verksamheternas verkliga kostnader och för att göra styrning och uppföljning tydligare. OXL2621 v Beslutsunderlag Ny driftredovisning Tjänsteskrivelse Postadress Besöksadress Telefon/Fax Webb/E-post Org.nr Oxelösunds kommun Höjdgatan (vx) OXELÖSUND OXELÖSUND (fax)

5 Tjänsteskrivelse 2(2) Datum :43:22 KS Charlotte Johansson Kommunchef Magnus Pettersson Ekonomichef Beslut till: * Ange vilka som ska delges beslutet. Ange funktion och inte person. Om det är fler än en ange om det är för kännedom eller för åtgärd.

6

7

8 Tjänsteskrivelse 1(1) Datum Dnr :56:55 KS Kommunstyrelseförvaltningen Susanna Shaibu Kommunfullmäktige Granskning av revisorernas räkenskaper och förvaltning Förslag till beslut i Kommunfullmäktige De förtroendevalda revisorernas räkenskaper och förvaltning för 2013 godkänns. 2. Sammanfattning Kommunfullmäktiges presidium har genomfört granskning av de förtroendevalda revisorernas räkenskaper och förvaltning för verksamhetsåret Presidiets granskning har genomförts utan anmärkning. Mayvor Lundberg Luiza Kaminska Birger Svensson Ordförande 1:e vice ordförande 2:e vice ordförande Beslut till: Revisorerna (FK) OXL2621 v Postadress Besöksadress Telefon/Fax Webb/E-post Org.nr Oxelösunds kommun Höjdgatan (vx) OXELÖSUND OXELÖSUND (fax)

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39 Sammanträdesprotokoll Blad 25 Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen Ks 33 Dnr KS Oxelösund kommuns årsredovisning 2013 Kommunstyrelsens beslut 1. Årsredovisningen för 2013 fastställs 2. Medel för ej färdigställda investeringar från 2013 omfattande tkr överförs i form av tilläggsbudget till investeringsutrymmet 2014 (se bilaga). Tilläggsbudgeten fördelas enligt följande: Kommunstyrelsen tkr Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden tkr Kultur och fritidsnämnden 547 tkr Utbildningsnämnden 50 tkr Vård- och omsorgsnämnden 730 tkr Sammanfattning Årsredovisningen för 2013 för Oxelösunds kommunkoncern har upprättats. Kommunens resultat uppgår till 8,6 mkr (11,3 mkr). Resultat minskar genom att reavinster elimineras, -0,9 mkr, och resterande underskott från 2011 ska återställas, -2,5 mkr. Dessutom görs en avsättning till särskilda satsningar i budget 2014 med -4,3 mkr. Resultat ökar med återföring av de tidigare gjorda avsättningarna till projekt under 2013 som gjordes i bokslut 2012, sammanlagt 4,5 mkr. Dessutom anför kommunen synnerliga skäl i balanskravsutredningen för skuldökning och resultatförsämring som orsakades av att diskonteringsräntan sänktes i pensionsberäkningarna. Resultatförsämringen i kommunen blev 3,3 mkr. Resultatet enligt lagen om god ekonomisk hushållning blir därmed 8,7 mkr. Nämndernas budgetutfall har förbättrats med 5,3 mkr, från ett underskott på -2,8 mkr till ett överskott på 2,5 mkr. Under 2013 har kommunen återigen fått återbetalning av tidigare års premier från försäkringsbolaget AFA erhölls 7,8 mkr och 2012 erhölls 7,2 mkr. När det gäller måluppfyllelsen så hänvisas till årsredovisningen avseende nämndernas arbete. Kommunfullmäktige angav fem mål vilka följts upp i årsredovisningen. Dessa är: Trygg och säker uppväxt God folkhälsa Trygg och värdig ålderdom Attraktiv bostadsort Hållbar utveckling I samband med beslut om årsredovisningen ska kommunfullmäktige också ta ställning till de äskanden om tilläggsbudgetering av investeringar från 2013 till 2014 som nämnderna önskar föra över till investeringsutrymmet Utdragsbestyrkande

40 Sammanträdesprotokoll Blad 26 Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen Ks 33 Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse KS - Årsredovisning Årsredovisning 2013 utskick KS.pdf Dagens sammanträde Göran Bernhardsson föredrar ärendet. Beslut till: Revisorerna Utdragsbestyrkande

41 Tjänsteskrivelse 1(2) Datum Dnr KS Kommunstyrelseförvaltningen Göran Bernhardsson Kommunstyrelsen Oxelösund kommuns årsredovisning Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 1. Årsredovisningen för 2013 fastställs 2. Medel för ej färdigställda investeringar från 2013 omfattande tkr överförs i form av tilläggsbudget till investeringsutrymmet 2014 (se bilaga). Tilläggsbudgeten fördelas enligt följande: Kommunstyrelsen tkr Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden tkr Kultur och fritidsnämnden 547 tkr Utbildningsnämnden 50 tkr Vård- och omsorgsnämnden 730 tkr OXL2621 v Bakgrund och sammanfattning Årsredovisningen för 2013 för Oxelösunds kommunkoncern har upprättats. Kommunens resultat uppgår till 8,6 mkr (11,3 mkr). Resultat minskar genom att reavinster elimineras, -0,9 mkr, och resterande underskott från 2011 ska återställas, -2,5 mkr. Dessutom görs en avsättning till särskilda satsningar i budget 2014 med -4,3 mkr. Resultat ökar med återföring av de tidigare gjorda avsättningarna till projekt under 2013 som gjordes i bokslut 2012, sammanlagt 4,5 mkr. Dessutom anför kommunen synnerliga skäl i balanskravsutredningen för skuldökning och resultatförsämring som orsakades av att diskonteringsräntan sänktes i pensionsberäkningarna. Resultatförsämringen i kommunen blev 3,3 mkr. Resultatet enligt lagen om god ekonomisk hushållning blir därmed 8,7 mkr. Nämndernas budgetutfall har förbättrats med 5,3 mkr, från ett underskott på -2,8 mkr till ett överskott på 2,5 mkr. Under 2013 har kommunen återigen fått återbetalning av tidigare års premier från försäkringsbolaget AFA erhölls 7,8 mkr och 2012 erhölls 7,2 mkr. När dete gäller måluppfyllelsen så hänvisas till årsredovisningen avseende nämndernas arbete. Kommunfullmäktige angav fem mål vilka följts upp i årsredovisningen. Dessa är: Trygg och säker uppväxt God folkhälsa Trygg och värdig ålderdom Attraktiv bostadsort Hållbar utveckling Postadress Besöksadress Telefon/Fax Webb/E-post Org.nr Oxelösunds kommun Höjdgatan (vx) OXELÖSUND OXELÖSUND (fax)

42 Tjänsteskrivelse 2(2) Datum :04:49 KS I samband med beslut om årsredovisningen ska kommunfullmäktige också ta ställning till de äskanden om tilläggsbudgetering av investeringar från 2013 till 2014 som nämnderna önskar föra över till investeringsutrymmet Beslutsunderlag Årsredovisning 2013 (särskild bilaga) Bilaga till årsredovisningen gällande tilläggsbudget av investeringar Charlotte Johansson Kommunchef Göran Bernhardsson Redovisningschef Beslut till: Revisorerna (FÅ) Ekonomikontoret (FK) Magnus Pettersson (FK) Lisa Sollenborn (FK)

43 Årsredovisning 2013 Fastställd av Kommunfullmäktige ,?

44 Innehållsförteckning Inledning... 3 Årsredovisningen i korthet... 5 Välkomna till Oxelösund... 6 Viktiga händelser och beslut Kommunmål... 8 Trygg och säker uppväxt... 8 God folkhälsa Trygg och värdig ålderdom Attraktiv bostadsort Hållbar utveckling Personalredovisning Internkontroll Nämndredovisning Kommunstyrelsen Kultur- och fritidsnämnden Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden Utbildningsnämnden Vård- och omsorgsnämnden Övriga nämnder Driftredovisning Ekonomi Kommunkoncernen Resultaträkning Balansräkning Kassaflöde Noter Redovisningsprinciper Ord och begrepp

45 Inledning Ett år går fort! När vi blickar tillbaka kan vi konstatera att inledningen på 2013 var lite skakig. Vi bedömde tidigt att vi behövde revidera vår budget för att komma i rätt ekonomisk kostym. I samband med att vi hanterade det, myntade vi begreppet Greppet om framtiden. Vi startade ett långsiktigt utvecklingsarbete och nya budgetregler antogs av kommunfullmäktige. En stabil ekonomi är en förutsättning för att vi ska kunna bygga en trygg och hållbar framtid, då måste vi gå i takt med varandra. Under 2013 har befolkningstillväxten varit över förväntan. Invånarantalet har ökat med i runda tal 100 fler än vi hade räknat med. Det ger oss goda förutsättningar med en bättre skattekraft samtidigt som det ställer krav på våra verksamheter att erbjuda service och tjänster. En bidragande orsak till ökat invånarantal är att under årets första månader stod trygghetsboendet Vitsippan klart med 37 nya lägenheter. Det har medfört en om- och inflyttning till kommunen samtidigt som vi också kan erbjuda våra äldre invånare ett bra och modernt boende, centralt beläget med tillgång till service. Under året har vi också färdigställt Ramdalens förskola som efter om- och nybyggnad ger plats åt 50 nya barn i förskoleåldern. Vi kan också glädjas åt 43 nya elever i grundskolan som inte låg med i prognosen. Under det gångna året har ett antal nyckelpersoner rekryterats och kommit på plats. Ett stort utvecklingsarbete har startat för att utveckla och förbättra innehåll och kvalitet bland annat inom skola, socialtjänst, IT, hemtjänst och miljö. Två stora undersökningar, medarbetarundersökning och medborgarundersökning har genomförts Medarbetarundersökningen är ett viktigt verktyg i arbetet med att förbättra arbetsmiljön och de olika verksamheterna i kommunen. Undersökningen följer upp och mäter medarbetarskap, ledarskap och arbetsmiljö. Resultatet visar att Oxelösunds kommun har engagerade medarbetare som tycker att de får respekt från kollegor och chefer. Medarbetarna upplever att de har ett meningsfullt arbete, att de har nytta av sina kunskaper och färdigheter samt att det nära ledarskapet är bra. Utvecklingsområden är att inspirera till en högre framtidstro och att ta vara på medarbetarnas engagemang och idéer om hur vi förbättrar verksamheten. Medborgarundersökningen ger en bild av hur kommunens medborgare ser på sin stad. Här får invånarna ge sin bild av Oxelösund som en plats att leva och bo på, vad man tycker om våra verksamheter och om möjligheten till inflytande och påverkan. Resultatet visar att vi har höjt betyget för våra verksamheter och möjligheten till inflytande. Däremot ges kommunen ett något lägre betyg som en plats att leva och bo på. Resultatet av undersökningen ger oss bra förutsättningar att fortsätta arbetet med att skapa en positiv utveckling. Under 2013 har Vård och omsorg gjort ett stort omtag vad gäller missbruksvården. Insatserna har samlats på ett ställe med rådgivning, träningslägenheter och behandling. Att kunna få insatser på hemmaplan är en vinst både för den enskilde och för samhället. Satsningen har dessutom bidragit med 11 nya arbetstillfällen i kommunen. Vi fortsätter att arbeta aktivt med näringslivsfrågorna. Dialogen med företagarna är viktig. Vi gör företagsbesök och anordnar informationsträffar med olika teman. Våra företagsluncher är mycket välbesökta och uppskattade. Vi klättrade 15 placeringar på Svenskt Näringslivs ranking när det gäller företagsklimat i kommunen. Nu fortsätter vi med siktet inställt på att nå ännu bättre resultat. 3

46 Vi har mycket att vara stolta över! Undersökningar gjorda under året visar att vi är den kommun i Sverige som satsar mest på barnomsorg på obekväm arbetstid. Samtliga elever i årskurs 9 var behöriga till gymnasieskolan. Andelen elever med godkänt i samtliga ämnen ökade med tjugo procentenheter till 84,6%. Vi har den näst högsta besökssiffran i landet till vårt bibliotek och vi ligger i topp bland Sveriges kommuner när det gäller e-demokrati och tillgänglighet via webben. När vi nu summerar det ekonomiska resultatet för 2013 ser vi att det arbete som vi gemensamt har lagt ner på att vända skutan rätt, har gett resultat. Det ska alla medarbetare ha en stor eloge för. Nu har vi fått lite vind i seglen och kan fortsätta vår färd framåt och göra Oxelösund till en ännu bättre kommun att besöka, verka och bo i. Catharina Fredriksson Kommunstyrelsens ordförande Charlotte Johansson Kommunchef 4

47 Årsredovisningen i korthet Bilden återger en värderad bild av Oxelösunds kommuns läge och utveckling gällande befolkning, måluppfyllelse, ekonomi och personal. Horisontell linje visar utvecklingen det senaste året, om den varit positiv eller negativ. Vertikal linje visar läge/resultat för Ju högre upp desto bättre läge/resultat Befolkning Måluppfyl- Ekonomi Personal lelse kommunmålen Läge/ resultat Engagerade medarbetare Budgetutfall Önskad sysselsättningsgrad Befolkningstillväxt Trygg och säker uppväxt Resultat i % av skatter och statsbidrag Utveckling negativ Årets resultat Soliditet Attraktiv bostadsort Utveckling positiv Timavlönat arbete Hållbar utveckling Nettokostnadsandel Sjukfrånvaro God folkhälsa Trygg o värdig ålderdom 5

48 Välkomna till Oxelösund Oxelösund med sina drygt invånare ligger vid Östersjöns kust en timme söder om Stockholm. Läget vid havet ger fantastiska möjligheter till havsbad, segling, kajakpaddling och skärgårdsnatur. Oxelösund är också kontrasternas stad. Här möter det småskaliga det storskaliga. Industri möter natur. Motorväg möter hav. Välkommen till Oxelösund! Korta fakta Oxelösund ligger i landskapet Södermanland och är till landytan den minsta av länets kommuner med en landareal av fastland på 25 kvadratkilometer. Med öar och vatten är den totala ytan 64 kvadratkilometer. Folkmängd Sedan 2000 har kommunen vuxit med i snitt ett 30-tal invånare per år. Under 2013 ökade befolkningen rejält med 167 personer till invånare. Invånarnas ålder 19 % av kommuninvånarna är mellan 0 och 19 år, 54 % är mellan 20 och 64 år och 27 % är över 65 år. Pendling Inpendlingen var 2012 cirka fördelat på män 72 % och kvinnor 28 %. Utpendling var cirka 1 876, fördelat på män 49 % och kvinnor 51 %. Kommunala bolag Kustbostäder AB Oxelö Energi AB Kommunalskatt 2013 Total skattesats 33,05 Därav till kommun 22,28 Skatteunderlag, kr/inv Skatteunderlag, index 100 Kommunens vapen Oxelösunds kommunvapen syftar på stålindustrin (järnmärket) och sjöfarten (ankaret). Strålen symboliserar ett fyrljus. 6

49 Viktiga händelser och beslut 2013 Kommunen hade en stor inflyttning och en positiv befolkningsutveckling under året. Intresset för hyreslägenheter har varit rekordstort. Ett långsiktigt arbete, Greppet om framtiden, har inletts för att säkerställa en stabil ekonomi och goda resultat i kommunens verksamheter. Trygghetsboendet Vitsippan öppnade i februari. Kommunen amorterade under året drygt 30 miljoner kronor av sin skuld. Oxelösunds bibliotek, som är ett av Sveriges mest besökta bibliotek fyllde 100 år. Stenviksbadet med tillhörande lekplats har rustats upp. Avtal har tecknats med Medley om ny driftform av Ramdalsanläggningen. Alla elever i årskurs nio var behöriga till gymnasiet. Ramdalens förskola har byggts ut för att möta ett ökat barnantal. En särskild satsning på hälsoskyddsfrågor med fokus på förskole- och skolmiljöer har gjorts under året. Oxelösunds behandlingscentrum med HVB-hemmet Oliven öppnade i juli. Migrationsverket har öppnat ett asylboende med 96 platser i Oxelösund. Lokala värdighetsgarantier har införts inom hemvården. En miljöstrateg har rekryterats. Stadsnätet har byggts ut med ca 400 nya kunder. Våtmarken firade 20- årsjubileum. Digitala möteshandlingar har införts till kommunfullmäktige och nämnder. 7

50 Kommunmål Kommunfullmäktige har antagit fem kommunmål med politiska prioriteringar för Hela koncernen ska bidra till att uppnå målen. Målen följs upp och redovisas till kommunfullmäktige två gånger per år, vid delårsrapport och årsredovisning. Kommunfullmäktige har 2013 inga egna mått att följa vad gäller utvecklingen på respektive målområde. Uppföljning och bedömning av måluppfyllelse i denna årsredovisning baseras på sammanvägning och tolkning av nämndernas och bolagens redovisningar. Trygg och säker uppväxt Barn och ungdomar ska känna sig trygga såväl i samhället som i de kommunala verksamheterna. Prioriteringar 2013 I Oxelösund når barn och ungdomar goda studieresultat och alla elever lämnar grundskolan med minst godkända betyg i alla ämnen. I Oxelösund deltar barn och ungdomar i ett brett kultur- och fritidsutbud. I Oxelösund växer barn och ungdomar upp med trygga föräldrar. Måluppfyllelse Kommunen som helhet visar hög grad av måluppfyllelse och positiv utveckling på målområdet. Bedömningen grundas på följande: Andelen elever med betyg i alla ämnen har ökat till 84,6 % våren Det ska jämföras med 59,9 % 2011 och 64,4 % Samtliga elever som varit familjehemsplacerade har godkända betyg från grundskolan. 89 % av eleverna i år 6 klarade minst godkänt på de nationella proven Genomsnittet i landet är 93 %. På grund av ett nytt bedömningssystem är resultaten inte jämförbara med Resultaten i år 3 är relativt oförändrade på två av skolorna medan de försämrats på en skola. Totalt i kommunen försämrades resultaten i år % klarade samtliga prov 2013 jämfört med 84 % Stödet till barn och elever med funktionshinder behöver förbättras ytterligare för att de ska få rätt förutsättningar för goda studieresultat. Enkäter och hälsosamtal visar att barn och elever upplever en hög grad av trygghet i verksamheterna uppgav 99 % av förskolebarnen, 99 % av eleverna i skolår 4 och 98 % i skolår 7 att de kände sig trygga. Strävan är 100 % och aktivt arbete mot kränkande behandling måste ske, och sker kontinuerligt i Utbildningsnämndens samtliga verksamheter. 8

51 I Oxelösund känner sig fler barn och ungdomar trygga i sina bostadsområden i jämförelse med övriga länet enligt undersökningen Liv- och Hälsa Ung 2008 och En ny undersökning kommer att genomföras under Många barn och ungdomar deltar i kultur- och fritidsaktiviteter. Enligt undersökningen Liv- och hälsa ung 2008 och 2011 är en högre andel ungdomar i Oxelösund nöjda med sin fritid jämfört med länet i övrigt. Arbete har påbörjats med att belysa barnperspektivet i kommunens beslutsunderlag men barnperspektivet saknas ännu i många underlag. I socialtjänstens utredningar finns barnperspektivet som en särskild rubrik. Verksamheternas arbete med målet och prioriteringarna Utbildningsnämnden har infört ett förändrat resursfördelningssystem med tydligare styrning av medel till förskolor och skolor avseende barn och elever med särskilda behov. Vård- och omsorgsnämnden och Utbildningsnämnden har fördjupat sitt samarbete. Målsättningen är att tidigt upptäcka barn med utsatthet och erbjuda vardagsnära insatser. Gemensam kompetensutveckling har genomförts i samarbete med Specialpedagogiska skolmyndigheten om barn och elever med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Familjecentralen intar en nyckelposition när det gäller tidig upptäckt av barn och ungdomar i behov av stödinsatser. Utbildningsnämnden och Kultur- och fritidsnämnden samverkar. Läs- och skrivgrupper ordnas, projektet Berätta, Leka, Läsa genomförs i förskolan. Syftet är att stärka barns och elevers språk- och läsutveckling. Samverkan sker också inom projektet Skapande Skola. Lovskola och sommarskola erbjuds till elever som behöver extra tid för sin inlärning Systematisk uppföljning görs av alla elever i gymnasieskolan avseende betyg, närvaro, avhopp, särskilda insatser med mera. Åtgärder erbjuds vid behov. Kommunen stöder föreningarna och arrangerar tillsammans med dessa olika aktiviteter för barn och unga. Många ungdomar deltar i anordnade aktiviteter under lov och riskhelger. Ungdomar är delaktiga i planering och genomförande av kultur- och fritidsaktiviteter. Syftet är att stärka självkänslan och ungdomarna återkommer med nya idéer och projekt. En handlingsplan för trygghetsskapande och brottsförebyggande åtgärder har upprättas och en samverkansdag anordnats. Trygghetsskapande åtgärder har genomförts, bland annat trafiksäkerhetsåtgärder. Två trygghetsvandringar har genomförts och lett till vissa åtgärder som röjning av buskage. Cirka 50 feriearbetande ungdomar samt några praktikanter anställdes under året. Fortsatta utmaningar Fortfarande lämnar elever grundskolan utan godkända betyg i alla ämnen. Genomgående är att många elever har svårigheter i vissa delmoment i matematikämnet. Kompetensutveckling genomförs för samtliga lärare som undervisar i matematik. Det viktiga samarbetet mellan kommunens olika verksamheter behöver fortsätta utvecklas och stärkas för att skapa samsyn kring barn och ungdomar. Det behövs också fortsatt utveckling av arbetsmetoder för att säkerställa att barnens situation uppmärksammas och beaktas. Arbetet måste fortsätta för att nå de ungdomar som idag inte har en aktiv fritid med konstruktivt innehåll eftersom dessa utgör en riskgrupp för missbruk och kriminalitet. 9

52 Oxelösund jämfört med andra kommuner Indikatorer från Kommunens kvalitet i korthet Oxelösund ingår sedan 2011 i ett nätverk för resultatjämförelser. Nätverket organiseras av Sveriges kommuner och landsting, SKL. Årligen görs jämförelser av 40 indikatorer. Nedan presenteras de indikatorer som kan hänföras till målet Trygg och säker uppväxt. Dessa indikatorer kan ge en kompletterande bild inom målområdet men utgör inte grunden för bedömningen av måluppfyllelsen. Resultaten delas i tre grupper vilka markeras med grönt (bland de 25 % bästa i landet) gult (bland de 50 % medelbra) och rött (bland de 25 % sämsta). Siffrorna anger Oxelösunds värde. Utvecklingsriktning anges med en pil Riktning Hur många barn per personal är det planerat för i kommunens förskolor? Hur många barn per personal är det faktiskt i kommunens förskolor? Vilket resultat når elever i år 3 i kommunen i de nationella proven? Andel som klarar alla prov. Vilket resultat når elever i år 6 i kommunen i de nationella proven? Andel som klarar alla prov. 5,7 5,5 4,4 4,9 84 % 63 % 81 % 89 % Ej jämförbart Andelen behöriga till något nationellt program på gymnasiet. 83 % 99,1 % Andelen inte återaktualiserade ungdomar ett år efter insats eller utredning inom socialtjänsten? Hur stor andel av de elever som bor i kommunen fullföljer gymnasiet inom 4 år? Vad är kostnaden för ett inskrivet barn i förskolan? Kronor per år. 80 % 76 % 78 % 72,1 % Vad kostar ett betygspoäng Oxelösunds kommun? Kronor Vad är kostnaden för de elever som inte fullföljer ett gymnasieprogram? Kronor per elev Kommentarer till jämförelsen Den planerade personaltätheten i kommunens förskolor har ökat sedan Den faktiska personaltätheten, när hänsyn tagits till frånvaro, har dock försämrats. Oxelösund tillhör de 25 % kommuner som har flest antal närvarande barn per personal. Resultatet på nationella proven för eleverna i år 3 har försämrats. Resultaten för år 6 är inte jämförbart med föregående år, poängskalan har ändrats. Oxelösund återfinns bland de 25 % kommuner med sämst skolresultat i dessa årskurser. Samtidigt har andelen behöriga till gymnasiet ökat markant, något som placerar Oxelösund bland de bästa kommunerna i landet. Andelen elever som fullföljer gymnasiet på fyra år har sjunkit. Kostnaden för dessa elever har samtidigt fortsatt att öka. Kostnaden för en plats i förskolan är jämförelsevis låg vilket kan kopplas till personaltäthet, antal barn per personal. Kostnaden per betygspoäng är bland de högsta i landet medan måluppfyllelsen behöver förbättras. Kostnaden kan även kopplas till trygghet. Sambanden är svårtolkade. Resultaten stödjer slutsatsen att mycket arbete kvarstår för att förbättra skolresultaten. 10

Årsredovisning 2013 Fastställd av Kommunfullmäktige 2014-04-02, 21

Årsredovisning 2013 Fastställd av Kommunfullmäktige 2014-04-02, 21 Årsredovisning 2013 Fastställd av Kommunfullmäktige 2014-04-02, 21 Innehållsförteckning Inledning... 3 Årsredovisningen i korthet... 5 Välkomna till Oxelösund... 6 Viktiga händelser och beslut 2013...

Läs mer

Vilka resultat presterar Vetlanda kommun?

Vilka resultat presterar Vetlanda kommun? 2014-02-10 Vilka presterar Vetlanda kommun? En kommunjämförelse av kvalitets- och effektivitetsaspekter ur ett medborgar- och ledningsperspektiv. Hur effektivt används kommunens skattemedel? Vilka leder

Läs mer

Kommunens Kvalitet i Korthet 2015

Kommunens Kvalitet i Korthet 2015 1 (11) 2016-03-08 Gunilla Mellgren Kommunens Kvalitet i Korthet 2015 Innehållsförteckning 1. Kommunens kvalitet och effektivitet ur invånar- och brukarperspektiv 2. Sammanfattning av Strömsunds resultat

Läs mer

Hur ligger Kungälv till 2013, i förhållande till drygt 200 andra kommuner?

Hur ligger Kungälv till 2013, i förhållande till drygt 200 andra kommuner? Hur ligger Kungälv till 2013, i förhållande till drygt 200 andra kommuner? Kommunens Kvalitet I Korthet (KKiK) drivs av Sveriges kommuner och Landsting (SKL) och mäter årligen deltagande kommuners kvalitet

Läs mer

Hur bra är Ulricehamns kommun?

Hur bra är Ulricehamns kommun? Hur bra är Ulricehamns kommun? Kommunens kvalitet i korthet (KKiK) består av ett antal viktiga kunskapsområden för kommuninvånarna som beskriver kommunens kvalitet och effektivitet. Dessa områden är: "Din

Läs mer

Resultat Kommunens Kvalitet i Korthet Bra OK Under medel

Resultat Kommunens Kvalitet i Korthet Bra OK Under medel Kommunens tillgänglighet Hur stor andel av medbogarna som skickar in en enkel fråga via e-post 78% 79% 100% 42% får svar inom två arbetsdagar Hur stor del av medborgarna som tar kontakt med kommunen via

Läs mer

Vilka resultat presterar Vetlanda kommun?

Vilka resultat presterar Vetlanda kommun? 2015-03-16 Vilka resultat presterar Vetlanda kommun? En kommunjämförelse av kvalitets- och effektivitetsaspekter ur ett medborgar- och ledningsperspektiv. Hur effektivt används kommunens skattemedel? Vilka

Läs mer

Kommunens Kvalitet i Korthet 2015

Kommunens Kvalitet i Korthet 2015 KKIK Kommunens Kvalitet I Korthet 1 Kommunens Kvalitet i Korthet Hur effektivt använder kommunen skattepengarna och vilka resultat leder det till? Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) undersöker årligen

Läs mer

Hur bra är Ulricehamns kommun?

Hur bra är Ulricehamns kommun? Hur bra är Ulricehamns kommun? Kommunens kvalitet i korthet (KKiK) består av ett antal viktiga kunskapsområden för kommuninvånarna som beskriver kommunens kvalitet och effektivitet. Dessa områden är: "Din

Läs mer

Hur ligger Kungälv till 2014, i förhållande till drygt 200 andra kommuner?

Hur ligger Kungälv till 2014, i förhållande till drygt 200 andra kommuner? Hur ligger Kungälv till 2014, i förhållande till drygt 200 andra kommuner? Kommunens Kvalitet I Korthet (KKiK) drivs av Sveriges kommuner och Landsting (SKL) och mäter årligen deltagande kommuners kvalitet

Läs mer

Vilka resultat presterar Vetlanda kommun?

Vilka resultat presterar Vetlanda kommun? 2016-02-12 Vilka resultat presterar Vetlanda kommun? En kommunjämförelse av kvalitets- och effektivitetsaspekter ur ett medborgar- och ledningsperspektiv. Hur effektivt används kommunens skattemedel? Vilka

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (10) Kommunstyrelsen 2012-12-13

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (10) Kommunstyrelsen 2012-12-13 Sammanträdesprotokoll Blad 1 (10) Plats och tid kommunhuset rum 293 kl 8.30-11.30 Beslutande Catharina Fredriksson (S) Dag Bergentoft (M) Patrik Renfors (V) 197-200 Inge Ståhlgren (S) Leif Thor (M) Jan

Läs mer

Förvaltningsberättelse. Alvesta kommun i jämförelse över tid och med andra kommuner - KKiK

Förvaltningsberättelse. Alvesta kommun i jämförelse över tid och med andra kommuner - KKiK 9 kommun i jämförelse över tid och med andra - KKiK kommun gör årligen i samarbete med Sveriges och landsting, SKL, undersökningar av kommunens kvalitet och resultat genom ett 40-tal mått ur fem perspektiv;

Läs mer

Det här gjordes 2014. Årsredovisningen 2014 i kortform

Det här gjordes 2014. Årsredovisningen 2014 i kortform Det här gjordes 2014 Årsredovisningen 2014 i kortform Vi har valt att göra en kortversion av kommunens årsredovisning för att du ska få inblick i vad kommunen gjorde under 2014. Att människor ska kunna

Läs mer

Förvaltningsberättelse. Alvesta kommun i jämförelse över tid och med andra kommuner - KKiK

Förvaltningsberättelse. Alvesta kommun i jämförelse över tid och med andra kommuner - KKiK 9 kommun i jämförelse över tid och med andra - KKiK kommun gör årligen i samarbete med Sveriges och landsting, SKL, undersökningar av kommunens kvalitet och resultat genom ett 40-tal mått ur fem spektiv;

Läs mer

Tillgänglighet via telefon och e-post

Tillgänglighet via telefon och e-post Tillgänglighet via telefon och e-post Gott bemötande efter att ha ringt kommunen och ställt en enkel fråga Svar på enkel e-postfråga inom två arbetsdagar Svar på enkel fråga efter att ha ringt kommunen

Läs mer

Kristinehamns kommuns Kvalitet i Korthet (KKiK) 2012

Kristinehamns kommuns Kvalitet i Korthet (KKiK) 2012 s kommuns Kvalitet i Korthet (KKiK) Mätningen innehåller 40 mått. 200 kommuner deltog i undersökningen. Kommunens kvalitet i Korthet omfattar fem områden: Tillgänglighet Trygghet Delaktighet Effektivitet

Läs mer

Lindesbergs kommuns kvalitet i korthet (KKiK) 2012

Lindesbergs kommuns kvalitet i korthet (KKiK) 2012 1 s kommuns kvalitet i korthet () = Bra resultat för s kommun 1) = Medelresultat för s kommun 2) = Förbättringsområde för s kommun 3) Tillgänglighet i s kommun 1. Hur många medborgare får svar på en enkel

Läs mer

Katrineholms kommuns kvalitet i korthet 2011

Katrineholms kommuns kvalitet i korthet 2011 kommuns kvalitet i korthet 2011 Sedan 2010 deltar kommun i undersökningen Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK) som drivs av Sveriges Kommuner och Landsting, SKL. I tabellerna nedan redovisas resultat. Undersökningen

Läs mer

Utbildning Oxelösunds kommun

Utbildning Oxelösunds kommun Utbildning Oxelösunds kommun Utbildning för förtroendevalda/tjänstemän 17 november 2015 Agenda Vad är ett Kommunalt resultat? Vad säger Kommunallagen? Vad är Balanskravet? Vad betyder God ekonomisk hushållning?

Läs mer

Kristinehamns kommuns Kvalitet i Korthet (KKiK) 2011

Kristinehamns kommuns Kvalitet i Korthet (KKiK) 2011 kommuns Kvalitet i Korthet (KKiK) Mätningen innehåller totalt 39 mått. 161 kommuner deltog i mätningen. Kommunens Kvalitet i Korthet omfattar fem områden: Tillgänglighet Trygghet Delaktighet Effektivitet

Läs mer

RESULTAT AV UNDERSÖKNINGEN KOMMUNENS KVALITET I KORTHET (KKIK) 2014

RESULTAT AV UNDERSÖKNINGEN KOMMUNENS KVALITET I KORTHET (KKIK) 2014 RESULTAT AV UNDERSÖKNINGEN KOMMUNENS KVALITET I KORTHET (KKIK) 2014 För att ge en snabb och enkel överblick över hur Vadstena kommun står sig jämfört med andra kommuner är utfallet uppdelat i fyra grupper:

Läs mer

SALA KOMMUNS KVALITET I KORTHET (KKIK) 2013

SALA KOMMUNS KVALITET I KORTHET (KKIK) 2013 1 (5) 2014-01-20 SALA KOMMUNS KVALITET I KORTHET (KKIK) = Bra för kommun (tillhör de 25 % som har bäst ) = Medel för kommun = Förbättringsområde för kommun (tillhör de 25 % som har sämst ) Tillgänglighet

Läs mer

Resultat av KKiK Kommuners Kvalitet i Korthet deltog 200 kommuner 2013 deltog 220 kommuner

Resultat av KKiK Kommuners Kvalitet i Korthet deltog 200 kommuner 2013 deltog 220 kommuner Resultat av KKiK Kommuners Kvalitet i Korthet deltog 200 deltog 220 Kommunens Kvalitet i Korthet KKiK Som ett led i att styra mot Vision 2030 och höja kvalitén i servicen till medborgarna deltar kommun

Läs mer

Lindesbergs kommuns kvalitet i korthet (KKiK) 2011

Lindesbergs kommuns kvalitet i korthet (KKiK) 2011 1 kommuns kvalitet i korthet (KKiK) = Bra för kommun 1) = Medel för kommun 2) = Förbättringsområde för kommun 3) Tillgänglighet i kommun 1. Hur många medborgare får svar på en enkel e-postfråga inom två

Läs mer

Nr Ärendemening. KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Kommunfullmäktige

Nr Ärendemening. KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Kommunfullmäktige KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2015-05-12 18.00 på Koordinaten, Eventsalen Mayvor Lundberg Ordförande Susanna Shaibu

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (6) Kommunstyrelsen 2013-06-19

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (6) Kommunstyrelsen 2013-06-19 Sammanträdesprotokoll Blad 1 (6) Plats och tid Koordinaten Stora mötet kl 16.30-17.40 Beslutande Catharina Fredriksson (S) Mattias Jensen Pettersson (S) Dag Bergentoft (M) Patrik Renfors (V) Ann Svensson

Läs mer

Tillgänglighet via telefon och e-post

Tillgänglighet via telefon och e-post Tillgänglighet via telefon och e-post Svar på enkel fråga efter att ha ringt kommunen Gott bemötande efter att ha ringt kommunen och ställt en enkel fråga Svar på enkel e-postfråga inom två arbetsdagar

Läs mer

Inledning... 3 Resultat för Nyköpings kommun Så här läser du resultaten Tillgänglighet... 4

Inledning... 3 Resultat för Nyköpings kommun Så här läser du resultaten Tillgänglighet... 4 Kommunens kvalitet i korthet Dnr 2/14 Innehållsförteckning Inledning... 3 Resultat för s kommun... 3 Så här läser du resultaten... 3 Tillgänglighet... 4 Att få svar på en enkel fråga... 4 Hur länge är

Läs mer

2015-04-14 Hylte kommun

2015-04-14 Hylte kommun Antal kommuner i KKiK 250 214 222 230 200 190 150 127 158 KKiK utvecklas 100 tillsammans med en KSOgrupp 50 43 63 68 0 0 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2015 Syftet med Kommunens Kvalitet i Korthet

Läs mer

Verksamhetsplan 2015-2017. Förslag från Socialdemokraterna

Verksamhetsplan 2015-2017. Förslag från Socialdemokraterna Färgelanda kommun Verksamhetsplan 2015-2017 Förslag från Socialdemokraterna INNEHÅLLSFÖRTECKNING - ÖVERGRIPANDE MÅL SID 3-7 - EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR, MÅL OCH KOMMUNBIDRAG SID 8-10 2 Vision, mål och

Läs mer

Trollhättan tål att jämföras

Trollhättan tål att jämföras 2012-06-25 Trollhättan tål att jämföras Här kan du se hur Trollhättan står sig jämfört med andra kommuner! Vi deltar sedan 2011 i en årlig undersökning kallad Kommunens Kvalitet i Korthet, där kommuner

Läs mer

Hur ligger Kungälv till i förhållande till 160 andra kommuner?

Hur ligger Kungälv till i förhållande till 160 andra kommuner? Hur ligger Kungälv till i förhållande till 160 andra kommuner? Hur ligger Kungälv till i förhållande till 160 andra kommuner? Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK) drivs av Sveriges kommuner och Landsting

Läs mer

Vision 2030 Burlövs kommun

Vision 2030 Burlövs kommun Vision 2030 Burlövs kommun Den kreativa mötesplatsen för boende, näringsliv, utveckling och kultur. Målorden för Burlövs kommun är: Trygg & nära, Grön & skön, Liv & rörelse Alla som bor och vistas i Burlövs

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (6) Kommunstyrelsen 2011-06-15

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (6) Kommunstyrelsen 2011-06-15 Sammanträdesprotokoll Blad 1 (6) Kommunstyrelsen 2011-06-15 Plats och tid kommunhuset rum 292 kl 15.00-17.20 Beslutande Olov Zakrisson (S) Catharina Fredriksson (S) Dag Bergentoft (M) Patrik Renfors (V)

Läs mer

Nr DiarieNr Ärendemening Sid/föredragning

Nr DiarieNr Ärendemening Sid/föredragning KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare med flera Kommunstyrelsen Tid och plats: Kommunstyrelsen kallas till extra sammanträde 2013-06-19, 16.30 Koordinaten Stora mötet. Catharina Fredriksson

Läs mer

Minnesanteckningar från Demokratiberedningens möte 2012-11-05

Minnesanteckningar från Demokratiberedningens möte 2012-11-05 Minnesanteckningar 1 (2) Datum 2012-11-05 Demokratiberedningen Minnesanteckningar från Demokratiberedningens möte 2012-11-05 Deltagare: Björn Johansson (MP), Dag Bergentoft (M), Lotta Johnsson-Fornarve

Läs mer

Kallelse till Mål- och budgetberedning

Kallelse till Mål- och budgetberedning 1 (1) Datum 2013-04-10 Kommunstyrelseförvaltningen Staben Lisa Sollenborn Catharina Fredriksson Leif Thor Dag Bergentoft Patrik Renfors Mattias Jensen Pettersson Charlotte Johansson Magnus Pettersson Lisa

Läs mer

En jämförelse mellan åtta kommuner i Kronobergs län 2013

En jämförelse mellan åtta kommuner i Kronobergs län 2013 En jämförelse mellan åtta kommuner i Kronobergs län 2013 Fakta Kommunens Kvalitet i Korthet Sedan 2007 genomför Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, kvalitetsmätningen Kommunens Kvalitet i Korthet. Antalet

Läs mer

Tillsammans skapar vi vår framtid

Tillsammans skapar vi vår framtid Mål för Köpings kommun 2013-2019 Här presenteras de mål som Köpings kommunfullmäktige fastställt för perioden 2013-2019. De senaste mandatperioderna har kommunfullmäktige i politisk enighet beslutat om

Läs mer

Demokratiberedningen 27 mars 2013

Demokratiberedningen 27 mars 2013 1 (2) Datum 2013-03-27 Kommunstyrelseförvaltningen Niklas Thelin 0155-381 22 072-212 78 20 niklas.thelin@oxelosund.se Demokratiberedningen 27 mars 2013 Närvarande Catharina Fredriksson Bo Höglander Mattias

Läs mer

Din kommuns tillgänglighet

Din kommuns tillgänglighet Område Din kommuns tillgänglighet Nummer 1 2 3 4 Fråga Hur många av medborgare som skickar in en enkel fråga via e-post får svar inom två arbetsdagar? Hur stor andel av medborgarna som tar kontakt med

Läs mer

Region Gotlands styrmodell

Region Gotlands styrmodell Samhälle Verksamhet områden Social Ekonomisk Ekologisk Kvalitet Medarbetare Ekonomi (6 st) (7 st) (5 st) (4 st) (4 st) (6 st) Mätvärden/ indikatorer Verksamhetsplaner Gotland är Östersjöregionens mest

Läs mer

Medel. Definition. Antal dagar. Antal dagar. 9 Ånge 08. Antal dagar. Medel 2010/ Index 1-100. Antal personer. Barn/ personal

Medel. Definition. Antal dagar. Antal dagar. 9 Ånge 08. Antal dagar. Medel 2010/ Index 1-100. Antal personer. Barn/ personal Kommunens Kvalitet i Korthet 160 kommuner deltog 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Din kommuns tillgänglighet Hur många av medborgare som skickar in en enkel fråga via e-post får svar inom två arbetsdagar? Definition

Läs mer

Säffle kommuns kvalitet för 2009 i korta drag

Säffle kommuns kvalitet för 2009 i korta drag Säffle kommuns kvalitet för 2009 i korta drag En summarisk redovisning av ett antal faktorer som belyser och jämför kommunens kvalitet ur medborgarperspektiv Bästa Säfflebo, Din kommun bedriver varje dag

Läs mer

Kvalitet i korthet. Alvesta - Markaryd - Tingsryd - Uppvidinge - Växjö - Älmhult. I samarbete med Sveriges Kommuner och Landsting

Kvalitet i korthet. Alvesta - Markaryd - Tingsryd - Uppvidinge - Växjö - Älmhult. I samarbete med Sveriges Kommuner och Landsting Kvalitet i korthet Alvesta - Markaryd - Tingsryd - Uppvidinge - Växjö - Älmhult I samarbete med Sveriges Kommuner och Landsting En jämförelse mellan sex kommuner i Kronobergs län 2010 Kvalitet i korthet

Läs mer

Grästorps kommun Kommunförvaltningen Allmän verksamhet. Kommunens Kvalitet i Korthet 2012 (KKiK)

Grästorps kommun Kommunförvaltningen Allmän verksamhet. Kommunens Kvalitet i Korthet 2012 (KKiK) Kommunens Kvalitet i Korthet 2012 (KKiK) 3. Så bra är Grästorps resultat jämfört med andra kommuner totalt sett Gemensamma mått Hur god är kommunens webbinformation till medborgare? Hur väl möjliggör kommunen

Läs mer

Förslag till. Årsredovisning 2012 Fastställd av Kommunfullmäktige 2013-04-03,? 13 03 05

Förslag till. Årsredovisning 2012 Fastställd av Kommunfullmäktige 2013-04-03,? 13 03 05 Förslag till Årsredovisning 2012 Fastställd av Kommunfullmäktige 2013-04-03,? 13 03 05 Innehållsförteckning VERKSAMHETSÅRET 2012... 3 VÄLKOMNA TILL OXELÖSUND... 5 VIKTIGA HÄNDELSER OCH BESLUT 2012... 6

Läs mer

Kommunfullmäktige Tid och plats: Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2012-11-14 kl. 18.00 i Eventsalen, Koordinaten.

Kommunfullmäktige Tid och plats: Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2012-11-14 kl. 18.00 i Eventsalen, Koordinaten. KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Kommunfullmäktige Tid och plats: Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2012-11-14 kl. 18.00 i Eventsalen, Koordinaten. Mayvor Lundberg Ordförande

Läs mer

2015-05-13. Onsdag 13 maj 2015, kl 9.10-11.30 Sjögatan 28, Sammanträdesrum A 319

2015-05-13. Onsdag 13 maj 2015, kl 9.10-11.30 Sjögatan 28, Sammanträdesrum A 319 Sammanträdesprotokoll Blad 1 (5) Plats och tid Beslutande Onsdag 13 maj 2015, kl 9.10-11.30 Sjögatan 28, Sammanträdesrum A 319 Catharina Fredriksson, ordförande Dag Bergentoft Birgitta Luoto Patrik Edström

Läs mer

Hammarö kommuns kvalitet i korthet. = Bra resultat i Hammarö kommun = Förbättringsområden i Hammarö kommun. Tillgänglighet i Hammarö kommun 2009

Hammarö kommuns kvalitet i korthet. = Bra resultat i Hammarö kommun = Förbättringsområden i Hammarö kommun. Tillgänglighet i Hammarö kommun 2009 Hammarö kommuns kvalitet i korthet = Bra i Hammarö kommun = Förbättringsområden i Hammarö kommun Tillgänglighet i Hammarö kommun 1. Hur många medborgare får svar på en enkel e-postfråga inom två arbets?

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

Kommunens kvalitet i korthet (KKiK) Resultaten 2010

Kommunens kvalitet i korthet (KKiK) Resultaten 2010 Kommunens kvalitet i korthet (KKiK) Resultaten 2010 Bakgrund till KKiK Fr om 2006 drivet projekt av Sveriges Kommuner och Landsting för att utveckla viktiga mått och mätetal, ur ett förtroendevald- / medborgarperspektiv

Läs mer

ÅRsReDOVisNiNG 2011 Kortversion kil.se

ÅRsReDOVisNiNG 2011 Kortversion kil.se ÅRSREDOVISNING 2011 Kortversion kil.se Så gick det för 2011 Så använde vi skattepengarna 2011 Vi fick mycket pengar över i år igen Så ser vi på framtiden för Kil Sammanfattning av s årsredovisning 2011

Läs mer

En sammanfattning av årsredovisningen för 2014

En sammanfattning av årsredovisningen för 2014 Kortversion av Gislaveds kommuns årsredovisning 2014: En sammanfattning av årsredovisningen för 2014 Den kommunala verksamheten i Gislaved kostar 1443 miljoner kronor och utförs av 2530 medarbetare (vilket

Läs mer

Kommunens kvalitet i korthet

Kommunens kvalitet i korthet Kommunens kvalitet i korthet Resultat 2013 Innehåll Inledning... 3 Tillgänglighet... 4 Trygghet... 5-6 Effektivitet... 7-10 Samhällsutveckling... 11-13 Kontaktuppgifter... 14 2 Inledning Kvalitet ur ett

Läs mer

Politik. Förvaltning. Vision Vision. Resultat kommunmål. Kommunmål. Nämndens resultat. Nämndens mål. Förvaltningen Förvaltningens resultat.

Politik. Förvaltning. Vision Vision. Resultat kommunmål. Kommunmål. Nämndens resultat. Nämndens mål. Förvaltningen Förvaltningens resultat. Medborgarperspektiv Helhetssyn Dialog Tydlighet Vision Vision Kommunmål Resultat kommunmål Nämndens mål Nämndens resultat Politik Förvaltningen Förvaltningens resultat Förvaltning Enheten Medarbetaren

Läs mer

Köpings kommun ska vara en av de bästa skolkommunerna i Sverige

Köpings kommun ska vara en av de bästa skolkommunerna i Sverige Köpings kommun ska vara en av de bästa skolkommunerna i Sverige Skolplan 2015 2019 Vår skolplan Barn- och utbildningsnämnden, kommundelsnämnden och social- och arbetsmarknadsnämnden har antagit en skolplan

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av delårsrapport. Krokoms Kommun

Revisionsrapport Granskning av delårsrapport. Krokoms Kommun Revisionsrapport Granskning av delårsrapport Krokoms Kommun 25 september 2014 Innehåll Sammanfattning... 1 Inledning... 2 Rutinbeskrivning... 4 Granskningsresultat... 5 Sammanfattning Vår bedömning är

Läs mer

Kommunens kvalitet i korthet - resultat 2011

Kommunens kvalitet i korthet - resultat 2011 2012-05-29 1 (13) Kommunens kvalitet i korthet - resultat 2011 Nedan följer en sammanställning av de mått som ingår i SKL:s Kommunens kvalitet i korthet. Måtten är uppdelade i fem grupper: 1. kommunens

Läs mer

Vision och mål för Åstorps kommun

Vision och mål för Åstorps kommun Vision och mål för Åstorps kommun Kommunens vision, fokusområden och mål med perspektiv på år 2020 Beslutat av Kommunfullmäktige 2012-10-29 Dnr 2012/171 Postadress: 265 80 Åstorp Gatuadress: Storgatan

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012-08-31 Smedjebackens kommun Malin Liljeblad Godkänd revisor Fredrik Winter Revisor Oktober 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Delårsrapport 31 augusti 2011

Delårsrapport 31 augusti 2011 Datum 29 september 2011 Till Revisionen Från Susanne Svensson Angående Granskning av delårsrapport 31 augusti 2011 1 Inledning 1.1 Syfte På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har vi översiktligt

Läs mer

Nr DiarieNr Ärendemening Sid/föredragning

Nr DiarieNr Ärendemening Sid/föredragning KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare med flera Kommunstyrelsen Tid och plats: Kommunstyrelsen kallas till sammanträde 2014-06-11, 17.15 i Stora mötet på Koordinaten Catharina Fredriksson

Läs mer

Medarbetarenkäten 2013 besvarades av 722 personer (n= 892), vilket ger en svarsfrekvens på 81 %. För kommunen som helhet är svarsfrekvensen 78 %.

Medarbetarenkäten 2013 besvarades av 722 personer (n= 892), vilket ger en svarsfrekvens på 81 %. För kommunen som helhet är svarsfrekvensen 78 %. Emma Nilsson 0413-622 61 2014-01-13 Medarbetarenkät Vård och Omsorg 2013 Medarbetarenkäten 2013 besvarades av 722 personer (n= 892), vilket ger en svarsfrekvens på 81 %. För kommunen som helhet är svarsfrekvensen

Läs mer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Samhällstjänster av högsta kvalitet Det är människorna i Hudiksvalls kommun som är i fokus för de samhällstjänster som kommunen erbjuder.

Läs mer

Granskning av delårsrapport. Torsås kommun

Granskning av delårsrapport. Torsås kommun Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Torsås kommun Åsa Bejvall augusti 2013 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

Trygghetsaspekter i din kommun visar på förbättrade resultat. Din delaktighet och kommunens information är ett förbättringsområde.

Trygghetsaspekter i din kommun visar på förbättrade resultat. Din delaktighet och kommunens information är ett förbättringsområde. I Kommunens Kvalitet i Korthet redovisas resultat inom några viktiga områden som är intressanta för invånarna. Resultaten har ambitionen att beskriva kvalitet och effektivitet i jämförelse med andra kommuner.

Läs mer

Granskning av delårs- rapport 2012

Granskning av delårs- rapport 2012 Revisionsrapport Granskning av delårs- rapport 2012 Karlstads kommun Daniel Brandt Stefan Fredriksson Lars Dahlin Maria Jäger Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund

Läs mer

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet 2015 Sammanställning av resultat i Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK) 2015 Bakgrund Åre kommun deltar sedan 2012 i Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) nationella

Läs mer

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet Arboga kommuns mål- och budgetdokument för år 2015 heter Strategisk- och ekonomisk plan 2015-2017 och antogs av kommunfullmäktige

Läs mer

Köping en av Sveriges bästa skolkommuner. Skolplan 2011-2014

Köping en av Sveriges bästa skolkommuner. Skolplan 2011-2014 Köping en av Sveriges bästa skolkommuner Skolplan 2011-2014 Vår verksamhetsplan Barn- och utbildningsnämnden och kommundelsnämnden har antagit en skolplan för 2011-2014. I Köpings kommuns skolplan finns

Läs mer

Kommunens Kvalitet i Korthet

Kommunens Kvalitet i Korthet Kommunens Kvalitet i Korthet Öckerö kommun 1 1 Inledning För att ge politiker och medborgare en översiktlig bild av kvalitet och effektivitet i kommunens verksamheter deltar Öckerö kommun i jämförelseprojektet

Läs mer

2014-04-24. Sjögatan 28, sammanträdesrum A319 Torsdagen den 24 april kl 13.15-13.30. Mayvor Lundberg, ägarombud

2014-04-24. Sjögatan 28, sammanträdesrum A319 Torsdagen den 24 april kl 13.15-13.30. Mayvor Lundberg, ägarombud Bolagsstämmoprotokoll Blad 1 (15) 1/2014 Plats och tid Beslutande Sjögatan 28, sammanträdesrum A319 Torsdagen den 24 april kl 13.15-13.30 Mayvor Lundberg, ägarombud Övriga deltagare Patrik Renfors, ordförande

Läs mer

Medborgarundersökning 2010 Rapport förenklad uppföljning

Medborgarundersökning 2010 Rapport förenklad uppföljning Medborgarundersökning 2010 Rapport förenklad uppföljning Medborgarundersökning 2010, förenklad uppföljning 1 (10) Kommunstyrelsens kontor Ylva Sanfridson Telefon 0155-381 31, 072-733 22 48 Fax 0155-305

Läs mer

Förklaring i ord KKiK 2013

Förklaring i ord KKiK 2013 Syftet med Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK) Att kommuninvånarna skall få information om kvaliteten på den service som kommunen tillhandahåller Att kommunen vill föra en dialog kring resultat med kommuninvånarna

Läs mer

Remiss: Personalpolicy för Huddinge kommun

Remiss: Personalpolicy för Huddinge kommun NATUR- OCH BYGGNADS FÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE Datum 2015-06-09 Sida 1(2) Diarienr: TN-2015/210.199 Handläggare Felicia Almerén 08-535 365 47 felicia.almeren@huddinge.se Remiss: Personalpolicy för

Läs mer

Kommunens Kvalitet i Korthet

Kommunens Kvalitet i Korthet ) Datum Sida 2014-03-24 1 (3) Kommunens Kvalitet i Korthet Ett resultat som är bättre eller lika med snittet i nätverket Ett resultat som är sämre än snittet i nätverket Mått 2014 TILLGÄNGLIGHET Andel

Läs mer

Värnamo den mänskliga tillväxtkommunen, invånare Övergripande mål

Värnamo den mänskliga tillväxtkommunen, invånare Övergripande mål Värnamo den mänskliga tillväxtkommunen, 40 000 invånare 2035 Övergripande mål 2016-2018 DELAKTIGHET - medborgare och medarbetare är delaktiga i kommunens utveckling KOMPETENSFÖRSÖRJNING arbetsgivare kan

Läs mer

STRATEGI FÖR FÖRSKOLA & GRUNDSKOLA. i Robertsfors Kommun

STRATEGI FÖR FÖRSKOLA & GRUNDSKOLA. i Robertsfors Kommun STRATEGI FÖR FÖRSKOLA & GRUNDSKOLA i Robertsfors Kommun ... 8... 9... 9... 10... 11... 11... 11... 12... 12 KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL Attraktiv kommun med hög livskvalitet. KOMMUNFULLMÄKTIGES NYCKELFAKTORER

Läs mer

Kommunövergripande mål

Kommunövergripande mål Kommunövergripande mål 2015 2018 Vision, mål och styrning Vår vision - med segel mot framtiden En bättre, attraktivare och mer medborgarengagerad kommun, som står rustad mentalt, ekonomiskt, socialt och

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2008

Granskning av delårsrapport 2008 Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2008 Smedjebackens kommun September 2008 Robert Heed Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 1.1 Uppdrag och ansvarsfördelning... 2 1.2 Kommunfullmäktiges mål

Läs mer

Vård- och omsorgsnämndens verksamhetsplan Antagen av vård- och omsorgsnämnden , 2

Vård- och omsorgsnämndens verksamhetsplan Antagen av vård- och omsorgsnämnden , 2 Vård- och omsorgsnämndens verksamhetsplan 2016-2018 Antagen av vård- och omsorgsnämnden 2016-02-23, 2 Inledning Kommunfullmäktige (KF) har beslutat om Mål och budget (M&B) 2016-2018 vilken innehåller fullmäktiges

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2016

Granskning av delårsrapport 2016 Granskningsrapport Richard Vahul Jenny Nyholm Granskning av delårsrapport 2016 Nynäshamns kommun Granskning av delårsrapport 2016 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund

Läs mer

(Har rätt att närvara)

(Har rätt att närvara) Kallelse 1 (1) Datum 2015-10-05 STYRELSESAMMANTRÄDE Catharina Fredriksson ordförande /Lisa Sollenborn DELGES ORDINARIE LEDAMÖTER Catharina Fredriksson Patrik Renfors Dag Bergentoft Birgitta Luoto Patrik

Läs mer

SKL. Utvärdering KKiK 2014. www.worldwideresearch.se

SKL. Utvärdering KKiK 2014. www.worldwideresearch.se SKL Utvärdering KKiK 2014 Fakta om undersökningen Totalt antal respondenter 228 Antal inkomna svar 156 Felleveranser 0 Svarsfrekvens 68% Undersökningsperiod November - December 2014 Har kommunledningen

Läs mer

Dnr KK13/346 POLICY. Policy för god ekonomisk hushållning. Antagen av kommunfullmäktige 2013-12-10 287

Dnr KK13/346 POLICY. Policy för god ekonomisk hushållning. Antagen av kommunfullmäktige 2013-12-10 287 Dnr KK13/346 POLICY för god ekonomisk hushållning 2013-12-10 287 Dnr KK13/346 2/8 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Syfte... 3 3 Utgångspunkter och principer... 3 3.1 Avgränsning... 4 3.2 Politiska

Läs mer

Kommunens Kvalitet i Korthet 2013 (KKiK)

Kommunens Kvalitet i Korthet 2013 (KKiK) Kommunens Kvalitet i Korthet 2013 (KKiK) Så bra är vi jämfört med andra kommuner totalt sett Gemensamma mått Definition Placering Trend Värde Jämfört med förra året Hur ser medborgarna på sin kommun som

Läs mer

Gemensamma värden för att nå våra mål och sträva mot visionen

Gemensamma värden för att nå våra mål och sträva mot visionen Personalpolicy Huddinge kommuns personal policy beskriver de personalpolitiska ställnings taganden och värderingar som ska prägla arbetet i verksam heten. Personal politiken är ett medel för att uppnå

Läs mer

Din kommuns tillgänglighet via e- post. Medel Dalarna Högst i Dalarna Lägst i Dalarna Rättvik

Din kommuns tillgänglighet via e- post. Medel Dalarna Högst i Dalarna Lägst i Dalarna Rättvik Din kommuns tillgänglighet via e- post 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Din kommuns tillgänglighet via telefon 0 10 20 30 40 50 60 70 Din kommuns bemötande på telefon (%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Läs mer

Sammanställning av resultat för KKiK 2013 Alla Jämtlandskommuner utom Bräcke

Sammanställning av resultat för KKiK 2013 Alla Jämtlandskommuner utom Bräcke Sammanställning av resultat för KKiK 2013 Alla Jämtlandskommuner utom Bräcke Som jämförelse finns de kommuner med högst respektive lägst resultat med i tabellerna. Medelvärdet gäller för hela riket. Vissa

Läs mer

Regeringen tillsatte 2014 en demokratiutredning med två övergripande syften:

Regeringen tillsatte 2014 en demokratiutredning med två övergripande syften: Vi lever i ett demokratiskt samhälle. Sverige har ett av världens högsta valdeltaganden och en stor del av befolkningen har ett starkt förtroende för landets demokratiska institutioner. I olika undersökningar

Läs mer

Inriktningar effektmål 2015

Inriktningar effektmål 2015 1 (5) Datum CENTRALA FÖRVALTNINGEN Stab Administrativ controller Marie Löfgren 0224-361 11 marie.lofgren@heby.se Inriktningar effektmål 2015 Centrala inriktningar Heby kommun ska vara en trygg och säker

Läs mer

Kommunens kvalitet i korthet

Kommunens kvalitet i korthet Kommunens kvalitet i korthet Kommunens Kvalitet i Korthet är ett verktyg för att ta fram information som ger en god kunskap om kommunens kvalitet i förhållande till sig själv över tid och i jämförelse

Läs mer

Så gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi?

Så gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Så gick det för Håbo 2010 Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010 Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Uppfyllde kommunen sina mål? Detta är en sammanfattning

Läs mer

OXELÖSUNDS KOMMUNS FÖRVALTNINGS AB

OXELÖSUNDS KOMMUNS FÖRVALTNINGS AB SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Blad 1 (7) Sammanträdesdatum Plats och tid rum 293, Kommunhuset kl 13.15-13.17 Beslutande Birgitta Luoto Ägarombud Övriga deltagare Benita Vikström Styrelsens ordförande Agneta Rönn

Läs mer

Vår gemensamma målbild

Vår gemensamma målbild Vår gemensamma målbild från nu till 2017 Foto: Leif Samuelsson Kultur- och fritidsförvaltningen Till dig som arbetar inom kultur- och fritidsförvaltningen För att veta vart vi ska styra måste vi veta vart

Läs mer

Kommunens kvalitet i korthet INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Kommunens kvalitet i korthet 18 Mått 15 (VoO): Andel fullvärdiga särskilda boendeplatser 3 Mått 1 (Demokrati): Förutsättningar för medborgardialog 19

Läs mer

Delårsrapport 1 år 2012 för Eskilstuna kommun

Delårsrapport 1 år 2012 för Eskilstuna kommun Kommunstyrelsen 2012-05-18 1 (5) Kommunledningskontoret Ekonomi och kvalitet KSKF/2012:182 Anders Rehnman 016-710 14 67 Kommunstyrelsen Delårsrapport 1 år 2012 för Eskilstuna kommun Förslag till beslut

Läs mer