Inledning... 3 Resultat för Nyköpings kommun Så här läser du resultaten Tillgänglighet... 4

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Inledning... 3 Resultat för Nyköpings kommun Så här läser du resultaten Tillgänglighet... 4"

Transkript

1 Kommunens kvalitet i korthet

2 Dnr 2/14 Innehållsförteckning Inledning... 3 Resultat för s kommun... 3 Så här läser du resultaten... 3 Tillgänglighet... 4 Att få svar på en enkel fråga... 4 Hur länge är det öppet?... 4 Hur länge måste man vänta?... 5 Trygghet... 6 Medborgarna om hur trygga de känner sig i kommunen... 6 Antal vårdare i hemtjänsten... 6 Antal barn per förskolepersonal... 7 Delaktighet och information... 7 Hur bra fungerar hemsidan?... 7 Hur lätt är det att komma till tals?... 8 Kostnadseffektivitet... 8 Förskola och skola... 8 Särskilt boende Hemtjänst Grupp- och serviceboende enligt LSS Socialtjänstens ungdomsarbete Samhällsutveckling Arbetstillfällen och företagande Folkhälsa Miljö Medborgarna om som bostadsort... 14

3 Dnr 3/14 Inledning Kommunens kvalitet i korthet är ett jämförelseprojekt som drivs av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) sedan Den fullständiga rapporten finns på SKL:s hemsida (länk) Målet är att visa hur effektivt medborgarnas skattemedel används och vilken kvalitet kommunen levererar på sin service. Man kan jämföra resultaten med kommunens tidigare resultat inom samma område eller med de andra cirka 240 kommunerna som är med i undersökningen. Måtten är inriktade på ett medborgarperspektiv, alltså hur långa väntetider vissa verksamheter har eller vad saker och ting kostar och vad man får för sina pengar. s kommun har varit med i undersökningen sedan Antalet kommuner ökar varje år och det kan göra att ett resultat som är bra ett år är mindre bra i jämförelse med de andra nästa år, och självklart tvärtom. Resultat för s kommun Resultaten från Kommunens kvalitet i korthet är indelade i fem områden: Tillgänglighet Trygghet Delaktighet och information Kostnadseffektivitet Samhällsutveckling Så här läser du resultaten Kommunernas resultat delas in i fyra grupper. Hur s kommuns resultat är i jämförelse med övriga kommuner markeras genom att använda olika färger. Bästa gruppen Näst bästa gruppen Näst sämsta gruppen Sämsta gruppen För varje resultat redovisas också snittet för riket (alla deltagande kommuner).

4 Dnr 4/14 Tillgänglighet Tillgänglighet handlar om hur lätt eller svårt det är att komma i kontakt med kommunen. Håller kommunen öppet på de tider allmänheten har möjlighet att ta del av det som erbjuds? Här mäts också hur långa väntetider olika delar av kommunen hade under, eller kort sagt hur snabbt man får hjälp. Att få svar på en enkel fråga Hur många får svar på en enkel fråga via e-post inom två arbetsdagar? Hur många får svar på en enkel fråga till en handläggare via telefon? Hur många uppfattar att de har fått ett gott bemötande när de ställt en enkel fråga via telefon? 70 % 89 % 84 % 47 % 60 % 46 % 89 % 99 % 94 % Tillgänglighetsundersökningen utförs av ett externt företag som under en period skickar e-post till kommunens centrala e-postadresser och ringer samtal till handläggare via kommunens växel. De gör också en bedömning över hur trevligt bemötande man får. Jämfört med har s kommun förbättrat sig i alla tre måtten. Att 99 % gott bemötande bara får en gul markering beror på att fler än 25 % av kommunerna har uppnått 100 % Hur länge är det öppet? Öppettider utöver vardagar 8-17 på bibliotek. Öppettider utöver vardagar 8-17 på återvinningsstation. 16 timmar 16 timmar 14 timmar 19 timmar 19 timmar 12 timmar

5 Dnr 5/14 Dessa siffror visar hur många timmar som de kommunala verksamheterna har öppet på kvällar och helger. Det visar då hur stor möjlighet allmänheten har att nyttja de kommunala verksamheterna utöver kontorstid. Kkik mäter även öppettiderna i simhall, men har inget värde på detta mått eftersom Hjortensbergsbadet var stängt för ombyggnad. Övriga öppettider ligger över rikssnittet, bland de 25 % bästa. Hur länge måste man vänta? Hur stor andel av de som erbjudits plats inom förskolan har fått sin plats på önskat placeringsdatum? Hur lång är väntetiden för dem som inte fick plats i förskolan på det datum de önskat? Hur lång är väntetiden för att få plats på ett äldreboende från ansökan till erbjudande om plats? Hur lång är handläggningstiden för att få ekonomiskt bistånd vid nybesök? 43 % 39 % 65 % 47 dagar 36 dagar 23 dagar 33 dagar 38 dagar 57 dagar 17 dagar 23 dagar 16 dagar s servicekvalitet som det mäts i kkik när det gäller att möta efterfrågan av plats i förskolan är inom den sämsta fjärdedelen i landet. Alla har fått plats inom garantitiden 4 månader, men övriga kommuner har varit bättre på att tillgodose ett önskat placeringsdatum. Väntetiden till erbjudande om lägenhet i särskilt boende är en dryg månad i genomsnitt. Måttet inkluderar den tid som åtgår för utredning och beslut. En del personer har fått plats på kortare tid än 38 dagar, en del har fått vänta längre. Andelen som fått vänta mer än 90 dagar är i 8 %, betydligt lägre än genomsnittet för alla kommuner som är 21 %.

6 Dnr 6/14 Handläggningstiden för ekonomiskt bistånd har försämrats från orange till röd, den sämsta fjärdedelen. Fler hushåll än tidigare har behövt försörjningsstöd och verksamheten har haft stor personalomsättning. 64 % har väntat mer än 14 dagar, vilket även det är betydligt sämre än genomsnittet för alla kommuner. Trygghet Hur trygga känner sig medborgarna i? En upplevd känsla är ganska svår att mäta, men trygghet kan till exempel vara att känna igen den som knackar på när hemtjänsten kommer eller att inte ha alltför stora grupper barn på varje förskolepersonal. Medborgarna om hur trygga de känner sig i kommunen Hur trygga känner sig medborgarna i kommunen? SCB frågar i medborgarundersökningen bland annat om hur trygga medborgarna känner sig i kommunen. Resultatet presenteras som ett där värden över 55 tolkas som att medborgarna är nöjda (mycket nöjd = 75, godkänt = 40). Män känner sig något tryggare än kvinnor (män 60, kvinnor 53). Minst trygga känner sig ungdomar år ( 49), mest trygg är man i medelåldern ( 62). Läs mer i rapporten från SCB. länk Antal vårdare i hemtjänsten Hur många olika vårdare från hemtjänsten besöker en äldre person under 14 dagar? 16 vårdare 16 vårdare 15 vårdare Måttet är ett genomsnitt för de personer som har hjälp minst två gånger varje dag. s resultat har pendlat mellan 15 och16, hela tiden något över riksmedelvärdet.

7 Dnr 7/14 Antal barn per förskolepersonal Hur många barn per personal är det planerat för i kommunens förskolor? 5,3 barn 5,2 barn 5,4 barn Hur många barn per personal är det faktiskt i kommunens förskolor? 4,3 barn 4,6 barn 4,3 barn Faktisk närvaro mäter antalet närvarande barn (inte sjuka eller lediga) jämfört med motsvarande mätning för personalen. Skillnaderna mellan sätten att mäta visar en ganska hög frånvaro. Antalet inskrivna barn (5,2 barn/personal) är betydligt högre än antalet närvarande (4,3 barn/personal). Antalet närvarande barn har stigit till 4,6 per närvarande vuxen, vilket är bland den sämsta fjärdedelen i riket. Delaktighet och information Måtten handlar om förutsättningarna för medborgarinflytande och demokrati samt om kvaliteten på kommunens webbplats. Hur bra fungerar hemsidan? Hur god är kommunens webbinformation till medborgarna? () Kraven att uppfylla för att kommunens hemsida ska bedömas som bra har blivit högre för varje år. Årets resultat innebär att s hemsida mycket väl håller ställningarna jämfört med andra kommuner.

8 Dnr 8/14 Hur lätt är det att komma till tals? Hur väl möjliggör kommunen för medborgarna att delta i kommunens utveckling? 76 % 76 % 55 % Hur väl upplever medborgarna att de har insyn och inflytande över kommunens verksamhet? Delaktighets mäter hur kommunen underlättar för invånarna att komma i kontakt med politiker och lämna synpunkter, på eget initiativ eller i medborgardialoger. s värde ligger högt över genomsnittet, bland den bästa fjärdedelen. Medborgarnas uppfattning som den mäts i SCB:s medborgarundersökning är inte lika bra, under 40 tolkas som inte godkänt. Detta är inget ovanligt resultat, genomsnittet för alla kommuner är marginellt högre. Kostnadseffektivitet Frågor om kommunens kostnadseffektivitet handlar om hur mycket medborgarna får för pengarna vad gäller skolan, särskilt boende, hemtjänst samt grupp- och serviceboende enligt LSS. Förskola och skola Vad är kostnaden för ett inskrivet barn i förskolan? (tusental kr) 133,5 141,1 130,8 Vilket resultat når elever i årskurs 6 i kommunen i de nationella proven? (Andel elever med minst godkänt) Vilket resultat når elever i årskurs 3 i kommunen i de nationella proven? Andel behöriga elever till något nationellt program på gymnasiet. 95 % 94 % 93 % 62 % 69 % 70 % 86,2% 87,0% 85,2%

9 Dnr 9/14 Elevers syn på skolan och undervisningen i årskurs 8. Andelen elever som är nöjda. Vad kostar ett betygspoäng? (Hur effektiva är kommunens grundskolor i förhållande till andra?) Hur stor andel av de elever som bor i kommunen fullföljer gymnasiet inom 4 år? Vad är kostnaden för gymnasieskolan i förhållande till den andel som inte fullföljer gymnasiet? (tusental kr) 81 % 75 % 75 % 376 kr 385 kr 375 kr 80,1% 82,4% 78,6% 22,0 19,7 25,8 Kostnaden per inskrivet barn är hög jämfört med riket. En extern utredning har visat att de detta bland annat beror på brister i den ekonomiska styrningen samt små marginaler för enheter med få barn eller många barn i allmän förskola. Resultaten i årskurs 6 är höga och i fortfarande över rikssnitt, men en marginell försämring jämfört med föregående år. Resultaten i svenska (96 %) och engelska (96 %) är på samma nivå som föregående år. I matematik är resultatet sämre (90 %) än föregående år. Resultatet i svenska som andraspråk (79 % godkända) är något oroande. Resultaten för årskurs 3 är sämre än rikssnitt. Andel som klarat samtliga delprov är lågt. Andel godkända på nationella ämnesproven är i matematik 67 %, svenska 72 %. Andelen elever som går ut grundskolan och är behöriga för nationellt program i gymnasiet ligger högre än rikssnittet, men det är oroande att andelen är så låg. 13 av 100 av ungdomarna i som slutar grundskolan har inte behörighet till något gymnasieprogram. Eleverna i årskurs 5 och 8 svarar i en enkät om sin attityd till skolan. Resultatet har sjunkit något och är nu lika med rikssnittet. Eleverna i såväl årskurs 5 som 8 är minst nöjda med undervisningens utformning. Få elever anser att skolarbetet är så motiverande att det gör dem nyfikna på att lära sig mer. Eleverna i årskurs 5 är mest tillfreds med att lärarna hjälper till med skolarbetet om det behövs. I årskurs 8 är eleverna mest tillfreds med tryggheten på skolan. I kostnad per betygspoäng ställs alla kostnader (exklusive lokaler) som kommunen har mot hur höga betyg eleverna får. Här ingår även de kommunala bidrag som lämnas till friskolor. Ju fler elever som har höga betyg

10 Dnr 10/14 till bibehållen kostnad, ju bättre effektivitetsvärde får man. ligger något under rikssnitt, det vill säga har något högre kostnad. När det gäller elever som fullföljer gymnasiet inom 4 år ligger resultatet över rikssnittet. Siffran innefattar samtliga ungdomar som är folkbokförda i kommunen, även de som studerar hos fristående huvudman eller i annan kommun. Det sista måttet beräknar kommunens kostnad för gymnasieskolan gånger andelen elever som inte fullföljer sin utbildning. Låga kostnader och få avhopp ger lägre värde vilket innebär en högre effektivitet. s värde har förbättrats och ligger nu inom den bästa fjärdedelen, framförallt på grund av att så många elever fullföljer sin utbildning. Särskilt boende Vilka kvalitetsaspekter finns inom särskilt boende finansierat av kommunen? Vad kostar en plats i kommunens särskilda boende? (tusental kr) Andel brukare som är nöjda med sitt särskilda boende. 61 % 64 % 66 % % 78 % 83 % Måttet kvalitetsaspekter visar hur stor andel av ett antal kvalitetskriterier som uppfylls inom särskilt boende för äldre i. Resultatet är något lägre än rikssnittet. Möjligheten till internetuppkoppling, möjligheten att påverka TVkanalutbudet, utbudet av gemensamma aktiviteter och möjligheten till parboende, är de faktorer som drar ner helhetsresultatet. Mycket gott betyg får istället när det gäller möjligheten till nattmål och möjligheten att påverka vilken tid man går upp på morgonen respektive lägger sig på kvällen. Liksom tidigare år har en betydligt lägre kostnad per brukare än övriga kommuner. Det kan tyckas kostnadseffektivt, men sett till utfallet på nästföljande mått, skulle man kunna dra slutsatsen att de låga kostnaderna har en baksida i form av lägre nöjdhet bland brukarna Andelen nöjda boende enligt Socialstyrelsens enkät är lägre än förra året och lägre än rikssnittet. Tydligast är skillnaden inom nöjdhet med aktiviteter och med möjligheten att komma ut.

11 Dnr 11/14 Hemtjänst Vilket omsorgs- och serviceutbud har kommunens hemtjänst att erbjuda? Vad kostar hemtjänsten i kommunen per vårdtagare? (tusental kr) Andel brukare som är ganska/mycket nöjda med den hemtjänst de erhåller? 67 % 64 % 65 % % 91 % 91 % Måttet serviceutbud visar hur stor andel av ett antal kvalitetskriterier som uppfylls inom särskilt hemtjänsten i. Omsorgs- och serviceutbudet inom hemtjänsten ligger i nivå med rikssnittet. s hemtjänst har jämförelsevis låga kostnader per vårdtagare. I motsats till rikssnittet har kostnaden heller inte ökat mellan 2013 och. Nöjdheten inom hemtjänsten har succesivt minskat från ett mycket högt värde 2012 (96 %) till att nu ligga i nivå med rikssnitt. Det höga värdet 2012 kan härledas till att andelen av beviljad tid som faktiskt utfördes i vårdtagarens hem ökade stort efter att kommunen införde Lagen om valfrihet. Grupp- och serviceboende enligt LSS Vilka kvalitetsaspekter finns inom LSS grupp- och serviceboende? 90 % 80 % 82 % Måttet visar hur stor andel av ett antal kvalitetskriterier som uppfylls inom LSSboende i. Resultatet ligger i nivå med rikssnittet. Flertalet ingående parametrar får ett bra resultat. Däremot är det en som sticker ut tydligt negativt, nämligen förekomst av hot och våld. På endast 32 % av boendena har det inte förekommit hot eller våld mot brukare under de senaste sex månaderna. Avseende detta ligger vi bland de sämre i landet.

12 Dnr 12/14 Socialtjänstens ungdomsarbete Andelen ej återaktualiserade ungdomar ett år efter insats eller utredning inom socialtjänsten. 82 % 73 % 78 % Måttet mäter om socialtjänstens insatser varit så effektiva att barnet eller den unge inte kommer tillbaka för ny utredning/insats inom ett år. s resultat har sjunkit från över till under rikssnitt. Samhällsutveckling Måtten för samhällsutveckling är en blandning av mått som kommunen själva kan påverka och mått som beror på sådant som är utanför kommunens kontroll men som också är viktiga för samhällsutvecklingen. Arbetstillfällen och företagande Andelen förvärvsarbetande mellan år. Invånare som någon gång under året erhållit ekonomiskt bistånd, andel % Hur många nya företag har startats per 1000 invånare i kommunen? Företagsklimat enligt öppna jämförelser, (Insikt). 80,2% 80,0% 78,5% 4,1 % 4,0 % 4,2 % 4,7 5,5 4, Den del av invånarna som förvärvsarbetar representerar den största delen av skattebasen. Förändringarna över tid avseende detta mått är ytterst marginella. Andelen invånare som fick ekonomiskt bistånd ( socialbidrag ) var något förbättrat jämfört med året innan trots att försörjningsstödet ökade mycket

13 Dnr 13/14 mellan åren. Anledningen till ökningen var nämligen inte ett ökat antal hushåll utan på längre bidragstider och större hushåll. Andel vuxna med långvarigt bistånd (10-12 månader under året) försämrades från 31,4 % till 36 %. Antalet nya företag per 1000 invånare är högre än och högre än genomsnitt i riket. Nyföretagandet i s kommun ökade med 15,4 % mellan och, vilket kan jämföras med nyföretagandet i landet som helhet som ökade med 3,6 %. I det nya måttet om företagsklimat är lägre än rikssnitt. I rankingen från Svenskt Näringsliv kan följande noteras: Det sammanfattande omdömet om hur nöjd man som företagare är med klimatet är för betyg 3,33 och för betyg 3,32, det vill säga likvärdig bedömning. Samma jämförelse avseende politikers sammanfattande omdöme är för betyg 3.56 och för betyg 4,06. Alltså är det här det finns en nedgång i betygsättningen. Samtidigt som har ökat företagens nöjdhet marginellt (bibehållen) så har nöjdheten totalt i Sverige ökat något mer. Folkhälsa Hur högt är sjukpenningtalet bland kommuns invånare? 8,8 dagar 9,4 dagar 10,5 dagar Måttet ger en bild av hur invånarna mår. Sjukpenningtalet är det genomsnittliga antalet dagar kommunens invånare i åldrarna år är sjukskrivna per år. Siffrorna visar att sborna är mindre sjukskrivna än rikssnittet. Sjukpenningtalet ökar i, men inte lika mycket som i riket. Differensen i års rapport är 0,9 dagar, året innan var den 0,3. Miljö Hur effektiv är kommunens hantering och återvinning av hushållsavfall? Hur stor andel av kommunens bilar är miljöbilar? 51 % 51 % 39 % 24,7% 20,9% 33,5 %

14 Dnr 14/14 Hur stor är andelen ekologiska livsmedel? 24 % 43 % 25 % Resultaten visar att sborna är klart över rikssnittet vad gäller återvinning av hushållsavfall. Införande av en styrande taxa förväntas ge en fortsatt positiv utveckling. Från den 1 maj började kommunens nya fordonsavtal för personbilar och lätta lastbilar att gälla. I avtalet finns krav på miljöbilar enligt senaste miljöbilsdefinitionen 2013, vilket innebär att andelen miljöbilar kommer börja öka igen. Tidigare fordonsavtal med miljöbilsdefinitionen från 2009 gjorde att majoriteten av fordonen som köpts in eller leasats under inte uppfyller aktuell definition, varför andelen miljöbilar minskat. Kommunens mål med att öka andelen ekologiska livsmedel ger resultat och nu har kommunen en klart högre andel ekologiska livsmedel än rikssnittet. De nya avtalen för måltider och inköp av livsmedel kommer att medföra att måttet stiger ytterligare. Medborgarna om som bostadsort Hur upplever medborgarna att kommunen är en attraktiv plats att bo på? Nöjd region i SCB:s medborgarundersökning (NRI) mäter hur medborgarna ser på sin kommun som en plats att leva och bo på. s resultat är 59, vilket tolkas som att medborgarna är nöjda. (godkänd = 40, nöjd = 55, mycket nöjd = 75). Mest nöjd är man med det kommersiella utbudet ( 65), fritidsmöjligheterna (62), kommunikationerna (61) och tryggheten (57). Mindre än nöjd är man med bostäder (54), utbildningsmöjligheter (53) och arbetsmöjligheter (51). Index har minskat något sedan förra undersökningen, är i nivå med riksgenomsnittet, men lägre än för jämförbara kommuner (lika stora).

Kommunens Kvalitet i Korthet 2015

Kommunens Kvalitet i Korthet 2015 KKIK Kommunens Kvalitet I Korthet 1 Kommunens Kvalitet i Korthet Hur effektivt använder kommunen skattepengarna och vilka resultat leder det till? Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) undersöker årligen

Läs mer

Kommunens Kvalitet i Korthet syftar till att synliggöra kommunens prestationer inom fem områden tillgänglighet, trygghetsaspekter, effektivitet,

Kommunens Kvalitet i Korthet syftar till att synliggöra kommunens prestationer inom fem områden tillgänglighet, trygghetsaspekter, effektivitet, Kommunens Kvalitet i Korthet syftar till att synliggöra kommunens prestationer inom fem områden tillgänglighet, trygghetsaspekter, effektivitet, samhällsutveckling liksom delaktighet och information. kommun

Läs mer

SALA KOMMUNS KVALITET I KORTHET (KKIK) 2016

SALA KOMMUNS KVALITET I KORTHET (KKIK) 2016 SALA KOMMUNS KVALITET I KORTHET (KKIK) Tillhör de 25 % som har bäst Medel Tillhör de 25 % som har sämst Tillgänglighet 1. Hur många medborgare får svar på en enkel e-postfråga inom två arbetsdagar? Procent

Läs mer

SALA KOMMUNS KVALITET I KORTHET (KKIK) 2013

SALA KOMMUNS KVALITET I KORTHET (KKIK) 2013 1 (5) 2014-01-20 SALA KOMMUNS KVALITET I KORTHET (KKIK) = Bra för kommun (tillhör de 25 % som har bäst ) = Medel för kommun = Förbättringsområde för kommun (tillhör de 25 % som har sämst ) Tillgänglighet

Läs mer

Hur bra är Ulricehamns kommun?

Hur bra är Ulricehamns kommun? Hur bra är Ulricehamns kommun? Kommunens kvalitet i korthet (KKiK) består av ett antal viktiga kunskapsområden för kommuninvånarna som beskriver kommunens kvalitet och effektivitet. Dessa områden är: "Din

Läs mer

Hur bra är Ulricehamns kommun?

Hur bra är Ulricehamns kommun? Hur bra är Ulricehamns kommun? Kommunens kvalitet i korthet (KKiK) består av ett antal viktiga kunskapsområden för kommuninvånarna som beskriver kommunens kvalitet och effektivitet. Dessa områden är: "Din

Läs mer

Lindesbergs kommuns kvalitet i korthet (KKiK) 2011

Lindesbergs kommuns kvalitet i korthet (KKiK) 2011 1 kommuns kvalitet i korthet (KKiK) = Bra för kommun 1) = Medel för kommun 2) = Förbättringsområde för kommun 3) Tillgänglighet i kommun 1. Hur många medborgare får svar på en enkel e-postfråga inom två

Läs mer

Kommunens Kvalitet i Korthet 2015

Kommunens Kvalitet i Korthet 2015 1 (11) 2016-03-08 Gunilla Mellgren Kommunens Kvalitet i Korthet 2015 Innehållsförteckning 1. Kommunens kvalitet och effektivitet ur invånar- och brukarperspektiv 2. Sammanfattning av Strömsunds resultat

Läs mer

2015-04-14 Hylte kommun

2015-04-14 Hylte kommun Antal kommuner i KKiK 250 214 222 230 200 190 150 127 158 KKiK utvecklas 100 tillsammans med en KSOgrupp 50 43 63 68 0 0 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2015 Syftet med Kommunens Kvalitet i Korthet

Läs mer

Hur bra är Ulricehamns kommun?

Hur bra är Ulricehamns kommun? Hur bra är Ulricehamns kommun? Kommunens kvalitet i korthet (KKiK) består av ett antal viktiga kunskapsområden för kommuninvånarna som beskriver kommunens kvalitet och effektivitet. Dessa områden är: "Din

Läs mer

Kommunens Kvalitet i Korthet 2016

Kommunens Kvalitet i Korthet 2016 Kommunens Kvalitet i Korthet 1 Kommunens Kvalitet i Korthet Hur effektivt använder kommunen skattepengarna och vilka resultat leder det till? Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) undersöker årligen kommunernas

Läs mer

Kommunens Kvalitet i Korthet 2012

Kommunens Kvalitet i Korthet 2012 Kommunens Kvalitet i Korthet 212 Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK) består av ett antal viktiga kunskapsområden för kommuninvånarna som beskriver kommunens kvalitet och effektivitet. Undersökningen genomförs

Läs mer

SALA KOMMUNS KVALITET I KORTHET (KKIK) 2011

SALA KOMMUNS KVALITET I KORTHET (KKIK) 2011 SALA3000, v 1.0, 2010-06-09 1 (5) SALA KOMMUNS KVALITET I KORTHET (KKIK) Tillgänglighet i kommun 1. Hur många medborgare får svar på en enkel e-postfråga inom två arbets? 2. Hur stor del av medborgarna

Läs mer

SALA KOMMUNS KVALITET I KORTHET (KKIK) 2017

SALA KOMMUNS KVALITET I KORTHET (KKIK) 2017 SALA KOMMUNS KVALITET I KORTHET (KKIK) Tillhör de 25 % som har bäst Medel Tillhör de 25 % som har sämst Tillgänglighet 1. Hur många medborgare får svar på en enkel e- postfråga inom två arbetsdagar? Procent

Läs mer

Kommunens kvalitet i korthet

Kommunens kvalitet i korthet Kommunens kvalitet i korthet Jesper Tjulin 2011 Kommune Bergs kommun gör med stöd av SKL årliga undersökningar av kommunens kvalitet ur 5 perspektiv: tillgänglighet, trygghet, information och delaktighet,

Läs mer

Kommunens kvalitet i korthet 2015

Kommunens kvalitet i korthet 2015 Kommunens kvalitet i korthet Sedan 2010 deltar kommun i undersökningen Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK) som drivs av Sveriges Kommuner och Landsting, SKL. Under deltog 240 kommuner deltog i KKiK. Undersökningen

Läs mer

SALA KOMMUNS KVALITET I KORTHET (KKIK) 2012

SALA KOMMUNS KVALITET I KORTHET (KKIK) 2012 1 (5) SALA KOMMUNS KVALITET I KORTHET (KKIK) Tillgänglighet i kommun SALA3000, v 1.0, 2010-06-09 1. Hur många medborgare får svar på en enkel e-postfråga inom två arbets? 2. Hur stor del av medborgarna

Läs mer

Hur bra är Ulricehamns kommun?

Hur bra är Ulricehamns kommun? Hur bra är Ulricehamns kommun? Kommunens kvalitet i korthet (KKiK) består av ett antal viktiga kunskapsområden för kommuninvånarna som beskriver kommunens kvalitet och effektivitet. Dessa områden är: "Din

Läs mer

Säffle kommuns Kvalitet i Korthet 2012

Säffle kommuns Kvalitet i Korthet 2012 Säffle kommuns Kvalitet i Korthet Resultat Resultaten kommer från kommunens egna mätningar samt externt från skolverket, SCB, socialstyrelsen m fl. Grönt = Bra. Säffle tillhör de 25 % av kommunerna som

Läs mer

Vilka resultat presterar Vetlanda kommun?

Vilka resultat presterar Vetlanda kommun? 2015-03-16 Vilka resultat presterar Vetlanda kommun? En kommunjämförelse av kvalitets- och effektivitetsaspekter ur ett medborgar- och ledningsperspektiv. Hur effektivt används kommunens skattemedel? Vilka

Läs mer

Kommunens kvalitet i korthet 2014

Kommunens kvalitet i korthet 2014 Kommunens kvalitet i korthet 2014 Sedan 2010 deltar kommun i undersökningen Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK) som drivs av Sveriges Kommuner och Landsting, SKL. Under 2014 deltog 225 kommuner deltog

Läs mer

Resultat av KKiK Kommuners Kvalitet i Korthet deltog 200 kommuner 2013 deltog 220 kommuner

Resultat av KKiK Kommuners Kvalitet i Korthet deltog 200 kommuner 2013 deltog 220 kommuner Resultat av KKiK Kommuners Kvalitet i Korthet deltog 200 deltog 220 Kommunens Kvalitet i Korthet KKiK Som ett led i att styra mot Vision 2030 och höja kvalitén i servicen till medborgarna deltar kommun

Läs mer

Vilka resultat presterar Vetlanda kommun?

Vilka resultat presterar Vetlanda kommun? 2016-02-12 Vilka resultat presterar Vetlanda kommun? En kommunjämförelse av kvalitets- och effektivitetsaspekter ur ett medborgar- och ledningsperspektiv. Hur effektivt används kommunens skattemedel? Vilka

Läs mer

Kommunens kvalitet i korthet 2016

Kommunens kvalitet i korthet 2016 Kommunens kvalitet i korthet Sedan 2010 deltar kommun i undersökningen Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK) som drivs av Sveriges Kommuner och Landsting, SKL. Under deltog ca 250 kommuner i KKiK. Undersökningen

Läs mer

Kristinehamns kommuns Kvalitet i Korthet (KKiK) 2012

Kristinehamns kommuns Kvalitet i Korthet (KKiK) 2012 s kommuns Kvalitet i Korthet (KKiK) Mätningen innehåller 40 mått. 200 kommuner deltog i undersökningen. Kommunens kvalitet i Korthet omfattar fem områden: Tillgänglighet Trygghet Delaktighet Effektivitet

Läs mer

Tillgänglighet Indikator Eda 2016 Eda 2017

Tillgänglighet Indikator Eda 2016 Eda 2017 Kommunens Kvalitet i Korthet 1 Kommunens Kvalitet i Korthet Hur effektivt använder kommunen skattepengarna och vilka resultat leder det till? Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) undersöker årligen kommunernas

Läs mer

Sammanställning för KKiK

Sammanställning för KKiK Sammanställning för KKiK 2011-2013 [Klicka här och skriv avdelning] [Klicka här och skriv namn och titel] Beslutad: [Klicka här och skriv instans och datum] Innehåll Din kommuns tillgänglighet... 5 Trygghetsaspekten

Läs mer

RESULTAT AV UNDERSÖKNINGEN KOMMUNENS KVALITET I KORTHET

RESULTAT AV UNDERSÖKNINGEN KOMMUNENS KVALITET I KORTHET RESULTAT AV UNDERSÖKNINGEN KOMMUNENS KVALITET I KORTHET För att ge en snabb och enkel överblick över hur Hudiksvalls kommun står sig jämfört med andra kommuner är utfallet uppdelat i tre grupper: Grön

Läs mer

Katrineholms kommuns kvalitet i korthet 2011

Katrineholms kommuns kvalitet i korthet 2011 kommuns kvalitet i korthet 2011 Sedan 2010 deltar kommun i undersökningen Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK) som drivs av Sveriges Kommuner och Landsting, SKL. I tabellerna nedan redovisas resultat. Undersökningen

Läs mer

Förvaltningsberättelse. Alvesta kommun i jämförelse över tid och med andra kommuner - KKiK

Förvaltningsberättelse. Alvesta kommun i jämförelse över tid och med andra kommuner - KKiK 9 kommun i jämförelse över tid och med andra - KKiK kommun gör årligen i samarbete med Sveriges och landsting, SKL, undersökningar av kommunens kvalitet och resultat genom ett 40-tal mått ur fem perspektiv;

Läs mer

Hammarö kommuns kvalitet i korthet 2013

Hammarö kommuns kvalitet i korthet 2013 Hammarö kommuns kvalitet i korthet Tillgänglighet i Hammarö kommun 1. Hur stor andel medborgarna som skickar in en enkel fråga via e-post får svar inom två arbetsdagar? 2. Hur stor andel medborgarna som

Läs mer

Resultat Kommunens Kvalitet i Korthet Bra OK Under medel

Resultat Kommunens Kvalitet i Korthet Bra OK Under medel Kommunens tillgänglighet Hur stor andel av medbogarna som skickar in en enkel fråga via e-post 78% 79% 100% 42% får svar inom två arbetsdagar Hur stor del av medborgarna som tar kontakt med kommunen via

Läs mer

Kristinehamns kommuns Kvalitet i Korthet (KKiK) 2011

Kristinehamns kommuns Kvalitet i Korthet (KKiK) 2011 kommuns Kvalitet i Korthet (KKiK) Mätningen innehåller totalt 39 mått. 161 kommuner deltog i mätningen. Kommunens Kvalitet i Korthet omfattar fem områden: Tillgänglighet Trygghet Delaktighet Effektivitet

Läs mer

Förvaltningsberättelse. Alvesta kommun i jämförelse över tid och med andra kommuner - KKiK

Förvaltningsberättelse. Alvesta kommun i jämförelse över tid och med andra kommuner - KKiK 9 kommun i jämförelse över tid och med andra - KKiK kommun gör årligen i samarbete med Sveriges och landsting, SKL, undersökningar av kommunens kvalitet och resultat genom ett 40-tal mått ur fem spektiv;

Läs mer

Vilka resultat presterar Vetlanda kommun?

Vilka resultat presterar Vetlanda kommun? 2014-02-10 Vilka presterar Vetlanda kommun? En kommunjämförelse av kvalitets- och effektivitetsaspekter ur ett medborgar- och ledningsperspektiv. Hur effektivt används kommunens skattemedel? Vilka leder

Läs mer

Förvaltningsberättelse. Alvesta kommun i jämförelse över tid och med andra kommuner - KKiK

Förvaltningsberättelse. Alvesta kommun i jämförelse över tid och med andra kommuner - KKiK 9 kommun i jämförelse över tid och med andra - KKiK kommun gör årligen i samarbete med Sveriges och landsting, SKL, undersökningar av kommunens kvalitet och resultat genom ett 40-tal mått ur fem perspektiv;

Läs mer

Kommunens kvalitet i korthet 2017

Kommunens kvalitet i korthet 2017 Kommunens kvalitet i korthet Sedan 2010 deltar kommun i undersökningen Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK) som drivs av Sveriges Kommuner och Landsting, SKL. Under deltog 258 kommuner i KKiK. Undersökningen

Läs mer

Lindesbergs kommuns kvalitet i korthet (KKiK) 2012

Lindesbergs kommuns kvalitet i korthet (KKiK) 2012 1 s kommuns kvalitet i korthet () = Bra resultat för s kommun 1) = Medelresultat för s kommun 2) = Förbättringsområde för s kommun 3) Tillgänglighet i s kommun 1. Hur många medborgare får svar på en enkel

Läs mer

Hur ligger Kungälv till i förhållande till 160 andra kommuner?

Hur ligger Kungälv till i förhållande till 160 andra kommuner? Hur ligger Kungälv till i förhållande till 160 andra kommuner? Hur ligger Kungälv till i förhållande till 160 andra kommuner? Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK) drivs av Sveriges kommuner och Landsting

Läs mer

Hur ligger Kungälv till 2013, i förhållande till drygt 200 andra kommuner?

Hur ligger Kungälv till 2013, i förhållande till drygt 200 andra kommuner? Hur ligger Kungälv till 2013, i förhållande till drygt 200 andra kommuner? Kommunens Kvalitet I Korthet (KKiK) drivs av Sveriges kommuner och Landsting (SKL) och mäter årligen deltagande kommuners kvalitet

Läs mer

Resultat av undersökningen Kommunens kvalitet i korthet (KKiK) 2015

Resultat av undersökningen Kommunens kvalitet i korthet (KKiK) 2015 Kommunernas kvalitet i korthet (KKiK) KKiK är ett jämförelseprojekt som leds av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). 2015 deltog cirka 230 av Sveriges kommuner i KKiK genom att ta fram resultat utifrån

Läs mer

RESULTAT AV UNDERSÖKNINGEN KOMMUNENS KVALITET I KORTHET (KKIK) 2014

RESULTAT AV UNDERSÖKNINGEN KOMMUNENS KVALITET I KORTHET (KKIK) 2014 RESULTAT AV UNDERSÖKNINGEN KOMMUNENS KVALITET I KORTHET (KKIK) 2014 För att ge en snabb och enkel överblick över hur Vadstena kommun står sig jämfört med andra kommuner är utfallet uppdelat i fyra grupper:

Läs mer

Svalövs kommuns. kvalitet i korthet

Svalövs kommuns. kvalitet i korthet Svalövs kommuns kvalitet i korthet Så här bra är Svalövs kommun jämfört med andra Kommunens Kvalitet i Korthet är ett verktyg för att jämföra med varandra. Den beskriver nas kvalitet ur ett medborgarperspektiv.

Läs mer

Hur ligger Kungälv till 2014, i förhållande till drygt 200 andra kommuner?

Hur ligger Kungälv till 2014, i förhållande till drygt 200 andra kommuner? Hur ligger Kungälv till 2014, i förhållande till drygt 200 andra kommuner? Kommunens Kvalitet I Korthet (KKiK) drivs av Sveriges kommuner och Landsting (SKL) och mäter årligen deltagande kommuners kvalitet

Läs mer

Tillgänglighet via telefon och e-post

Tillgänglighet via telefon och e-post Tillgänglighet via telefon och e-post Gott bemötande efter att ha ringt kommunen och ställt en enkel fråga Svar på enkel e-postfråga inom två arbetsdagar Svar på enkel fråga efter att ha ringt kommunen

Läs mer

Kommunens Kvalitet i Korthet 2015

Kommunens Kvalitet i Korthet 2015 Kommunens Kvalitet i Korthet 215 Tillgänglighet e-post. Svar inom två dagar (%) 5 1 15 2 25 3 35 4 45 5 55 6 65 7 75 8 85 9 95 1 87 82 84 1 8 6 4 2 TREND % 84 87 72 6 211 213 214 215 Tillgänglighet telefon.

Läs mer

Sammanställning av resultat för KKiK 2013 Alla Jämtlandskommuner utom Bräcke

Sammanställning av resultat för KKiK 2013 Alla Jämtlandskommuner utom Bräcke Sammanställning av resultat för KKiK 2013 Alla Jämtlandskommuner utom Bräcke Som jämförelse finns de kommuner med högst respektive lägst resultat med i tabellerna. Medelvärdet gäller för hela riket. Vissa

Läs mer

Förvaltningsberättelse. Alvesta kommun i jämförelse över tid och med andra kommuner - KKiK

Förvaltningsberättelse. Alvesta kommun i jämförelse över tid och med andra kommuner - KKiK 9 kommun i jämförelse över tid och med andra - KKiK kommun gör årligen i samarbete med Sveriges och landsting, SKL, undersökningar av kommunens kvalitet och resultat genom ett 40-tal mått ur fem spektiv;

Läs mer

Tillgänglighet via telefon och e-post

Tillgänglighet via telefon och e-post Tillgänglighet via telefon och e-post Svar på enkel fråga efter att ha ringt kommunen Gott bemötande efter att ha ringt kommunen och ställt en enkel fråga Svar på enkel e-postfråga inom två arbetsdagar

Läs mer

Kommunens Kvalitet i Korthet

Kommunens Kvalitet i Korthet Kommunens Kvalitet i Korthet Öckerö kommun 1 1 Inledning För att ge politiker, tjänstemän och medborgare en översiktlig bild av kvalitet och effektivitet i kommunens verksamheter deltar Öckerö kommun i

Läs mer

Trollhättan tål att jämföras

Trollhättan tål att jämföras 2012-06-25 Trollhättan tål att jämföras Här kan du se hur Trollhättan står sig jämfört med andra kommuner! Vi deltar sedan 2011 i en årlig undersökning kallad Kommunens Kvalitet i Korthet, där kommuner

Läs mer

Din kommuns tillgänglighet

Din kommuns tillgänglighet Område Din kommuns tillgänglighet Nummer 1 2 3 4 Fråga Hur många av medborgare som skickar in en enkel fråga via e-post får svar inom två arbetsdagar? Hur stor andel av medborgarna som tar kontakt med

Läs mer

Sammanställning av resultat KKiK (Kommunens Kvalitet i Korthet) 2016 Alla Jämtlandskommuner utom Bräcke.

Sammanställning av resultat KKiK (Kommunens Kvalitet i Korthet) 2016 Alla Jämtlandskommuner utom Bräcke. 1 Sammanställning av resultat KKiK (Kommunens Kvalitet i Korthet) 2016 Alla Jämtlandskommuner utom Bräcke. I länet är det Berg, Härjedalen, Krokom, Ragunda, Strömsund, Åre och Östersund deltar i KKiK.

Läs mer

MARKARYDS KOMMUN KOMMUNENS KVALITET I KORTHET

MARKARYDS KOMMUN KOMMUNENS KVALITET I KORTHET MARKARYDS KOMMUN 2014 Det skall vara gott att leva, arbeta och verka i Markaryds kommun Bengt Germundsson Kommunstyrelsens ordförande Markaryds kommun strävar efter att erbjuda sina kommuninvånare en så

Läs mer

Korthet) 2014 Alla Jämtlandskommuner utom Bräcke

Korthet) 2014 Alla Jämtlandskommuner utom Bräcke 1 Sammanställning av resultat KKiK (Kommunens Kvalitet i Korthet) 2014 Alla Jämtlandskommuner utom Bräcke Berg, Härjedalen, Krokom, Ragunda, Strömsund, Åre och Östersund ingår i ett nätverk via SKL, Nornorna,

Läs mer

Kommunens Kvalitet i Korthet

Kommunens Kvalitet i Korthet ) Datum Sida 2014-03-24 1 (3) Kommunens Kvalitet i Korthet Ett resultat som är bättre eller lika med snittet i nätverket Ett resultat som är sämre än snittet i nätverket Mått 2014 TILLGÄNGLIGHET Andel

Läs mer

Barn och unga. Medelvärde. Indikator Eda 2018

Barn och unga. Medelvärde. Indikator Eda 2018 Kommunens Kvalitet i Korthet 2018 1 2 Kommunens Kvalitet i Korthet 2018 Hur effektivt använder kommunen skattepengarna och vilka resultat leder det till? Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) undersöker

Läs mer

Trygghet. Delaktighet och information. Bästa 25% Mittersta 50% Sämsta 25% Tillgänglighet. Helsingborg

Trygghet. Delaktighet och information. Bästa 25% Mittersta 50% Sämsta 25% Tillgänglighet. Helsingborg Kommunens kvalitet i korthet (KKIK) s resultat jämfört med övriga kommuner 2017-02-17 Tillgänglighet Andel av invånarna som får svar på e-post inom två dagar, procent 82 87 96 95 100 86 88 Andel av invånarna

Läs mer

Sammanställning av resultat KKiK (Kommunens Kvalitet i Korthet) 2016 Alla Jämtlandskommuner utom Bräcke

Sammanställning av resultat KKiK (Kommunens Kvalitet i Korthet) 2016 Alla Jämtlandskommuner utom Bräcke 1 Sammanställning av resultat KKiK (Kommunens Kvalitet i Korthet) 2016 Alla Jämtlandskommuner utom Bräcke Berg, Härjedalen, Krokom, Ragunda, Strömsund, Åre och Östersund ingår i ett nätverk via SKL, Nornorna,

Läs mer

Korthet) 2015 Alla Jämtlandskommuner utom Bräcke

Korthet) 2015 Alla Jämtlandskommuner utom Bräcke 1 Sammanställning av resultat KKiK (Kommunens Kvalitet i Korthet) 2015 Alla Jämtlandskommuner utom Bräcke Berg, Härjedalen, Krokom, Ragunda, Strömsund, Åre och Östersund ingår i ett nätverk via SKL, Nornorna,

Läs mer

KKiK s rapport 2015 noteringar och diagram

KKiK s rapport 2015 noteringar och diagram KKiK s rapport 2015 noteringar och diagram CA 2016-01-28 Allmän information Denna rapport är framtagen utifrån SKL s KKiK-rapport v1 2015 deltog 240 kommuner i KKiK (2014 deltog 230 kommuner). Mått 36.

Läs mer

KKiK 2014, Heby kommun

KKiK 2014, Heby kommun KKiK 214, kommun Tillgänglighet 212 213 214 Andel som får svar på e-post inom 2 dagar,% 72 72 81 Andel som får svar på enkel fråga via telefon,% 44 3 47 Andel som får gott bemötande i telefon,% 83 75 85

Läs mer

Grästorps kommun Kommunförvaltningen Allmän verksamhet. Kommunens Kvalitet i Korthet 2012 (KKiK)

Grästorps kommun Kommunförvaltningen Allmän verksamhet. Kommunens Kvalitet i Korthet 2012 (KKiK) Kommunens Kvalitet i Korthet 2012 (KKiK) 3. Så bra är Grästorps resultat jämfört med andra kommuner totalt sett Gemensamma mått Hur god är kommunens webbinformation till medborgare? Hur väl möjliggör kommunen

Läs mer

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet 2015 Sammanställning av resultat i Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK) 2015 Bakgrund Åre kommun deltar sedan 2012 i Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) nationella

Läs mer

Medel. Definition. Antal dagar. Antal dagar. 9 Ånge 08. Antal dagar. Medel 2010/ Index 1-100. Antal personer. Barn/ personal

Medel. Definition. Antal dagar. Antal dagar. 9 Ånge 08. Antal dagar. Medel 2010/ Index 1-100. Antal personer. Barn/ personal Kommunens Kvalitet i Korthet 160 kommuner deltog 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Din kommuns tillgänglighet Hur många av medborgare som skickar in en enkel fråga via e-post får svar inom två arbetsdagar? Definition

Läs mer

Kommunens kvalitet i korthet - resultat 2010

Kommunens kvalitet i korthet - resultat 2010 Allmänt om projektet KKiK Syftet med Kommunens Kvalitet i Korthet Att kommuninvånarna skall få information om kvaliteten på den service som kommunen tillhandahåller Att kommunen vill föra en dialog kring

Läs mer

Kommunens kvalitet i korthet 2011

Kommunens kvalitet i korthet 2011 Kommunens kvalitet i korthet Reviderad 2012-02-14 2(8) Kommunens kvalitet i korthet Är s kommun bra på att informera sina kommuninvånare? Är gamla nöjda med sitt äldreboende? Hur är det att vara företagare

Läs mer

Tillgänglighet Epost. Svar inom 2 dagar (%) Trend, tillgänglighet E-post %

Tillgänglighet Epost. Svar inom 2 dagar (%) Trend, tillgänglighet E-post % Tillgänglighet Epost. Svar inom 2 dagar (%) 75 8 85 9 95 1 94 86 86 Trend, tillgänglighet E-post % 1 8 6 6 72 84 87 94 4 2 211 213 214 215 216 Tillgänglighet Telefoni. Direkt svar på enkel fråga. (%) 5

Läs mer

Hammarö kommuns kvalitet i korthet. = Bra resultat i Hammarö kommun = Förbättringsområden i Hammarö kommun. Tillgänglighet i Hammarö kommun 2009

Hammarö kommuns kvalitet i korthet. = Bra resultat i Hammarö kommun = Förbättringsområden i Hammarö kommun. Tillgänglighet i Hammarö kommun 2009 Hammarö kommuns kvalitet i korthet = Bra i Hammarö kommun = Förbättringsområden i Hammarö kommun Tillgänglighet i Hammarö kommun 1. Hur många medborgare får svar på en enkel e-postfråga inom två arbets?

Läs mer

Hur stor andel av medborgarna som tar kontakt med kommunen via telefon för att få svar på en enkel fråga får kontakt med en handläggare?

Hur stor andel av medborgarna som tar kontakt med kommunen via telefon för att få svar på en enkel fråga får kontakt med en handläggare? Område Nummer 1 2 3 4 Fråga Hur många av medborgare som skickar in en enkel fråga via e- post får svar inom två arbetsdagar? Hur stor andel av medborgarna som tar kontakt med kommunen via telefon för att

Läs mer

Alvestas Kvalitet i korthet 2018 jmf med alla kommuner och över tid

Alvestas Kvalitet i korthet 2018 jmf med alla kommuner och över tid 9 kommuns kvalitet i sammanfattning kommun gör årligen i samarbete med Sveriges och landsting, SKL, undersökningar av kommunens kvalitet och resultat. Syftet med Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK) är

Läs mer

Så här bra är vi jämfört med andra

Så här bra är vi jämfört med andra Så här bra är vi jämfört med andra Kommunens Kvalitet i Korthet är ett verktyg för att jämföra kommuner med varandra och beskriver kommunernas kvalitet ur ett medborgarperspektiv. Kommunernas kvalitet

Läs mer

Finspångs kommuns kvalitet i korthet 2014

Finspångs kommuns kvalitet i korthet 2014 1 (12) s kommuns kvalitet i korthet Sedan deltar s kommun i undersökningen Kommunens Kvalitet i Korthet () som drivs av Sveriges Kommuner och Landsting, SKL. Undersökningen omfattar ca 40 mått som ska

Läs mer

Finspångs kommuns kvalitet i korthet 2015

Finspångs kommuns kvalitet i korthet 2015 2016-03-03 1 (11) s kommuns kvalitet i korthet Sedan 2010 deltar s kommun i undersökningen Kommunens Kvalitet i Korthet () som drivs av Sveriges Kommuner och Landsting, SKL. Undersökningen omfattar ca

Läs mer

Kommunens kvalitet i korthet (KKiK) Resultaten 2010

Kommunens kvalitet i korthet (KKiK) Resultaten 2010 Kommunens kvalitet i korthet (KKiK) Resultaten 2010 Bakgrund till KKiK Fr om 2006 drivet projekt av Sveriges Kommuner och Landsting för att utveckla viktiga mått och mätetal, ur ett förtroendevald- / medborgarperspektiv

Läs mer

Kallelse Ingemar Samuelsson. Annika Thorström

Kallelse Ingemar Samuelsson. Annika Thorström Kallelse 1 2016-01-22 Sammanträde Kommnala rådet för äldre och personer med funktionsnedsättning Plats och tid Bäve plan 0, Stadshuset kl. 13:00 torsdagen den 25 februari 2016 Ordförande Sekreterare Ingemar

Läs mer

Kommunens Kvalitet i Korthet

Kommunens Kvalitet i Korthet Kommunens Kvalitet i Korthet Öckerö kommun 1 1 Inledning För att ge politiker och medborgare en översiktlig bild av kvalitet och effektivitet i kommunens verksamheter deltar Öckerö kommun i jämförelseprojektet

Läs mer

Trygghet. Delaktighet och information. Bästa 25% Mittersta 50% Sämsta 25% Tillgänglighet. Riket Större städer

Trygghet. Delaktighet och information. Bästa 25% Mittersta 50% Sämsta 25% Tillgänglighet. Riket Större städer Kommunens kvalitet i korthet (KKIK) 2018-01-23 Tillgänglighet Andel av invånarna som får svar på e-post inom två dagar, procent 87 96 95 100 100 86 89 Andel av invånarna som tar kontakt med kommunen via

Läs mer

MARKARYDS KOMMUN KOMMUNENS KVALITET I KORTHET

MARKARYDS KOMMUN KOMMUNENS KVALITET I KORTHET MARKARYDS KOMMUN 2015 KOMMUNENS Det skall vara gott att leva, arbeta och verka i Markaryds kommun KOMMUNENS Bengt Germundsson Kommunstyrelsens ordförande Markaryds kommun strävar efter att erbjuda sina

Läs mer

Kvalitet i korthet Haparanda (jämfört med medel i Sverige) (Kommunfullmäktige)

Kvalitet i korthet Haparanda (jämfört med medel i Sverige) (Kommunfullmäktige) Kvalitet i korthet Haparanda (jämfört med medel i Sverige) (Kommunfullmäktige) OMRÅDE / Alue 1. DIN KOMMUNS TILLGÄNGLIGHET 1. Serviceundersökning (KKIK) - Andel som får svar på sin fråga via e-post inom

Läs mer

Kommunens Kvalitet i Korthet 2013 (KKiK)

Kommunens Kvalitet i Korthet 2013 (KKiK) Kommunens Kvalitet i Korthet 2013 (KKiK) Så bra är vi jämfört med andra kommuner totalt sett Gemensamma mått Definition Placering Trend Värde Jämfört med förra året Hur ser medborgarna på sin kommun som

Läs mer

KKiK med information (Gullspång)

KKiK med information (Gullspång) KKiK med information (Gullspång) Område Mått Syfte Metod Redovisning mått Enhet 1. Din kommuns tillgänglighet Mått 1. Hur stor andel medborgarna som skickar in en enkel fråga via e-post får svar inom två

Läs mer

Din kommuns tillgänglighet via e- post. Medel Dalarna Högst i Dalarna Lägst i Dalarna Rättvik

Din kommuns tillgänglighet via e- post. Medel Dalarna Högst i Dalarna Lägst i Dalarna Rättvik Din kommuns tillgänglighet via e- post 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Din kommuns tillgänglighet via telefon 0 10 20 30 40 50 60 70 Din kommuns bemötande på telefon (%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Läs mer

Kommunens kvalitet i korthet

Kommunens kvalitet i korthet Kommunens kvalitet i korthet Kommunens Kvalitet i Korthet är ett verktyg för att ta fram information som ger en god kunskap om kommunens kvalitet i förhållande till sig själv över tid och i jämförelse

Läs mer

Kvalitet i korthet Haparanda (jämfört med medel och Östra Norrbotten) (Kommunfullmäktige)

Kvalitet i korthet Haparanda (jämfört med medel och Östra Norrbotten) (Kommunfullmäktige) Kvalitet i korthet Haparanda (jämfört med medel och Östra Norrbotten) (Kommunfullmäktige) OMRÅDE / Alue Mått Haparanda Senaste kommentaren 1. DIN KOMMUNS TILLGÄNGLIGHET / Kunnan saatavuus 1. Hur många

Läs mer

KKiK och resultatmått

KKiK och resultatmått PM 2015-03-31 Ekonomi och styrning Lars Strid KKiK och resultatmått Stor och liten påverkansmöjlighet Man kan dela upp gruppen av mått inom KKiK på flera olika sätt. Exempelvis mått där kommunen har stor

Läs mer

Kommunens Kvalitet i Korthet 2014 Vårgårdas resultat i jämförelse

Kommunens Kvalitet i Korthet 2014 Vårgårdas resultat i jämförelse Kommunens Kvalitet i Korthet 2014 Vårgårdas resultat i jämförelse MÅTT MÅTT 1 Hur stor andel av medborgarna som skickar in en enkel fråga via e-post får svar inom två arbetsdagar? MÅTT 2 Hur stor andel

Läs mer

Förklaring i ord KKiK 2013

Förklaring i ord KKiK 2013 Syftet med Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK) Att kommuninvånarna skall få information om kvaliteten på den service som kommunen tillhandahåller Att kommunen vill föra en dialog kring resultat med kommuninvånarna

Läs mer

Sammanställning av resultat för KKiK 2012 (Kommunens Kvalitet i Korthet) Alla Jämtlandskommuner utom Bräcke

Sammanställning av resultat för KKiK 2012 (Kommunens Kvalitet i Korthet) Alla Jämtlandskommuner utom Bräcke Sammanställning av resultat för KKiK 2012 (Kommunens Kvalitet i Korthet) Alla Jämtlandskommuner utom Bräcke Som jämförelse finns de kommuner med högst respektive lägst resultat redovisade i tabellerna.

Läs mer

År 2011 medverkade 160 kommuner i Kommunen kvalitet i korthet. Antalet mått är drygt 40 st fördelade över de fem perspektiven som beskrivs ovan.

År 2011 medverkade 160 kommuner i Kommunen kvalitet i korthet. Antalet mått är drygt 40 st fördelade över de fem perspektiven som beskrivs ovan. Kommunens Kvalitet i Korthet Sveriges kommuner och landsting (SKL) sammanställer årligen undersökningar av kommunens kvalitet och effektivitet ur fem perspektiv. Tillgänglighet Trygghet Information och

Läs mer

Kommunens Kvalitet i Korthet

Kommunens Kvalitet i Korthet Kommunens Kvalitet i Korthet Öckerö kommun 1 Innehållsförteckning 1 Inledning...3 2 Resultat...3 2.1 Öckerö kommuns tillgänglighet... 4 2.2 Medborgarnas delaktighet och Öckerö kommuns information... 6

Läs mer

Tillgänglighet Epost. Svar inom 2 dagar (%) Trend, tillgänglighet Epost %

Tillgänglighet Epost. Svar inom 2 dagar (%) Trend, tillgänglighet Epost % Tillgänglighet Epost. Svar inom 2 dagar (%) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 79 86 86 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Trend, tillgänglighet Epost % 94 84 87 72 79 6 211 213 214 215 216 217 Tillgänglighet Telefoni. Direkt svar

Läs mer

KOMMUNENS KVALITET I KORTHET 2018

KOMMUNENS KVALITET I KORTHET 2018 KOMMUNENS KVALITET I KORTHET 2018 För tolfte året i rad har Kommunens kvalitet i korthet (KKiK) genomförts. Under 2018 deltog cirka 260 kommuner i undersökningen, som från och med 2018 är indelad i tre

Läs mer

Resultatrapport. Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK) Åre kommun

Resultatrapport. Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK) Åre kommun Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK) Åre kommun 2017 2 Sammanställning av resultat i Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK) 2017 Bakgrund Åre kommun deltar sedan 2012 i Sveriges Kommuner och

Läs mer

SKL. Utvärdering KKiK 2014. www.worldwideresearch.se

SKL. Utvärdering KKiK 2014. www.worldwideresearch.se SKL Utvärdering KKiK 2014 Fakta om undersökningen Totalt antal respondenter 228 Antal inkomna svar 156 Felleveranser 0 Svarsfrekvens 68% Undersökningsperiod November - December 2014 Har kommunledningen

Läs mer

MARKARYDS KOMMUN. Kommunens Kvalitet i Korthet Markaryds kommun

MARKARYDS KOMMUN. Kommunens Kvalitet i Korthet Markaryds kommun MARKARYDS KOMMUN Kommunens Kvalitet i Korthet s kommun Inledning För elfte året i rad har Kommunens kvalitet i korthet (KKiK) genomförts. Under deltog 258 kommuner i undersökningen, som mäter 37 olika

Läs mer

Hur använda måtten i KKiK?

Hur använda måtten i KKiK? Hur använda måtten i KKiK? Resultatmått ch infrmatinsmått Resultatmått Måttet har str påverkansmöjlighet för kmmunen ch kan användas sm resultatmått/indikatr till uppsatta mål. De kan därmed användas i

Läs mer

Säffle kommuns kvalitet för 2009 i korta drag

Säffle kommuns kvalitet för 2009 i korta drag Säffle kommuns kvalitet för 2009 i korta drag En summarisk redovisning av ett antal faktorer som belyser och jämför kommunens kvalitet ur medborgarperspektiv Bästa Säfflebo, Din kommun bedriver varje dag

Läs mer

En jämförelse mellan åtta kommuner i Kronobergs län 2013

En jämförelse mellan åtta kommuner i Kronobergs län 2013 En jämförelse mellan åtta kommuner i Kronobergs län 2013 Fakta Kommunens Kvalitet i Korthet Sedan 2007 genomför Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, kvalitetsmätningen Kommunens Kvalitet i Korthet. Antalet

Läs mer