Inledning... 3 Resultat för Nyköpings kommun Så här läser du resultaten Tillgänglighet... 4

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Inledning... 3 Resultat för Nyköpings kommun Så här läser du resultaten Tillgänglighet... 4"

Transkript

1 Kommunens kvalitet i korthet

2 Dnr 2/14 Innehållsförteckning Inledning... 3 Resultat för s kommun... 3 Så här läser du resultaten... 3 Tillgänglighet... 4 Att få svar på en enkel fråga... 4 Hur länge är det öppet?... 4 Hur länge måste man vänta?... 5 Trygghet... 6 Medborgarna om hur trygga de känner sig i kommunen... 6 Antal vårdare i hemtjänsten... 6 Antal barn per förskolepersonal... 7 Delaktighet och information... 7 Hur bra fungerar hemsidan?... 7 Hur lätt är det att komma till tals?... 8 Kostnadseffektivitet... 8 Förskola och skola... 8 Särskilt boende Hemtjänst Grupp- och serviceboende enligt LSS Socialtjänstens ungdomsarbete Samhällsutveckling Arbetstillfällen och företagande Folkhälsa Miljö Medborgarna om som bostadsort... 14

3 Dnr 3/14 Inledning Kommunens kvalitet i korthet är ett jämförelseprojekt som drivs av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) sedan Den fullständiga rapporten finns på SKL:s hemsida (länk) Målet är att visa hur effektivt medborgarnas skattemedel används och vilken kvalitet kommunen levererar på sin service. Man kan jämföra resultaten med kommunens tidigare resultat inom samma område eller med de andra cirka 240 kommunerna som är med i undersökningen. Måtten är inriktade på ett medborgarperspektiv, alltså hur långa väntetider vissa verksamheter har eller vad saker och ting kostar och vad man får för sina pengar. s kommun har varit med i undersökningen sedan Antalet kommuner ökar varje år och det kan göra att ett resultat som är bra ett år är mindre bra i jämförelse med de andra nästa år, och självklart tvärtom. Resultat för s kommun Resultaten från Kommunens kvalitet i korthet är indelade i fem områden: Tillgänglighet Trygghet Delaktighet och information Kostnadseffektivitet Samhällsutveckling Så här läser du resultaten Kommunernas resultat delas in i fyra grupper. Hur s kommuns resultat är i jämförelse med övriga kommuner markeras genom att använda olika färger. Bästa gruppen Näst bästa gruppen Näst sämsta gruppen Sämsta gruppen För varje resultat redovisas också snittet för riket (alla deltagande kommuner).

4 Dnr 4/14 Tillgänglighet Tillgänglighet handlar om hur lätt eller svårt det är att komma i kontakt med kommunen. Håller kommunen öppet på de tider allmänheten har möjlighet att ta del av det som erbjuds? Här mäts också hur långa väntetider olika delar av kommunen hade under, eller kort sagt hur snabbt man får hjälp. Att få svar på en enkel fråga Hur många får svar på en enkel fråga via e-post inom två arbetsdagar? Hur många får svar på en enkel fråga till en handläggare via telefon? Hur många uppfattar att de har fått ett gott bemötande när de ställt en enkel fråga via telefon? 70 % 89 % 84 % 47 % 60 % 46 % 89 % 99 % 94 % Tillgänglighetsundersökningen utförs av ett externt företag som under en period skickar e-post till kommunens centrala e-postadresser och ringer samtal till handläggare via kommunens växel. De gör också en bedömning över hur trevligt bemötande man får. Jämfört med har s kommun förbättrat sig i alla tre måtten. Att 99 % gott bemötande bara får en gul markering beror på att fler än 25 % av kommunerna har uppnått 100 % Hur länge är det öppet? Öppettider utöver vardagar 8-17 på bibliotek. Öppettider utöver vardagar 8-17 på återvinningsstation. 16 timmar 16 timmar 14 timmar 19 timmar 19 timmar 12 timmar

5 Dnr 5/14 Dessa siffror visar hur många timmar som de kommunala verksamheterna har öppet på kvällar och helger. Det visar då hur stor möjlighet allmänheten har att nyttja de kommunala verksamheterna utöver kontorstid. Kkik mäter även öppettiderna i simhall, men har inget värde på detta mått eftersom Hjortensbergsbadet var stängt för ombyggnad. Övriga öppettider ligger över rikssnittet, bland de 25 % bästa. Hur länge måste man vänta? Hur stor andel av de som erbjudits plats inom förskolan har fått sin plats på önskat placeringsdatum? Hur lång är väntetiden för dem som inte fick plats i förskolan på det datum de önskat? Hur lång är väntetiden för att få plats på ett äldreboende från ansökan till erbjudande om plats? Hur lång är handläggningstiden för att få ekonomiskt bistånd vid nybesök? 43 % 39 % 65 % 47 dagar 36 dagar 23 dagar 33 dagar 38 dagar 57 dagar 17 dagar 23 dagar 16 dagar s servicekvalitet som det mäts i kkik när det gäller att möta efterfrågan av plats i förskolan är inom den sämsta fjärdedelen i landet. Alla har fått plats inom garantitiden 4 månader, men övriga kommuner har varit bättre på att tillgodose ett önskat placeringsdatum. Väntetiden till erbjudande om lägenhet i särskilt boende är en dryg månad i genomsnitt. Måttet inkluderar den tid som åtgår för utredning och beslut. En del personer har fått plats på kortare tid än 38 dagar, en del har fått vänta längre. Andelen som fått vänta mer än 90 dagar är i 8 %, betydligt lägre än genomsnittet för alla kommuner som är 21 %.

6 Dnr 6/14 Handläggningstiden för ekonomiskt bistånd har försämrats från orange till röd, den sämsta fjärdedelen. Fler hushåll än tidigare har behövt försörjningsstöd och verksamheten har haft stor personalomsättning. 64 % har väntat mer än 14 dagar, vilket även det är betydligt sämre än genomsnittet för alla kommuner. Trygghet Hur trygga känner sig medborgarna i? En upplevd känsla är ganska svår att mäta, men trygghet kan till exempel vara att känna igen den som knackar på när hemtjänsten kommer eller att inte ha alltför stora grupper barn på varje förskolepersonal. Medborgarna om hur trygga de känner sig i kommunen Hur trygga känner sig medborgarna i kommunen? SCB frågar i medborgarundersökningen bland annat om hur trygga medborgarna känner sig i kommunen. Resultatet presenteras som ett där värden över 55 tolkas som att medborgarna är nöjda (mycket nöjd = 75, godkänt = 40). Män känner sig något tryggare än kvinnor (män 60, kvinnor 53). Minst trygga känner sig ungdomar år ( 49), mest trygg är man i medelåldern ( 62). Läs mer i rapporten från SCB. länk Antal vårdare i hemtjänsten Hur många olika vårdare från hemtjänsten besöker en äldre person under 14 dagar? 16 vårdare 16 vårdare 15 vårdare Måttet är ett genomsnitt för de personer som har hjälp minst två gånger varje dag. s resultat har pendlat mellan 15 och16, hela tiden något över riksmedelvärdet.

7 Dnr 7/14 Antal barn per förskolepersonal Hur många barn per personal är det planerat för i kommunens förskolor? 5,3 barn 5,2 barn 5,4 barn Hur många barn per personal är det faktiskt i kommunens förskolor? 4,3 barn 4,6 barn 4,3 barn Faktisk närvaro mäter antalet närvarande barn (inte sjuka eller lediga) jämfört med motsvarande mätning för personalen. Skillnaderna mellan sätten att mäta visar en ganska hög frånvaro. Antalet inskrivna barn (5,2 barn/personal) är betydligt högre än antalet närvarande (4,3 barn/personal). Antalet närvarande barn har stigit till 4,6 per närvarande vuxen, vilket är bland den sämsta fjärdedelen i riket. Delaktighet och information Måtten handlar om förutsättningarna för medborgarinflytande och demokrati samt om kvaliteten på kommunens webbplats. Hur bra fungerar hemsidan? Hur god är kommunens webbinformation till medborgarna? () Kraven att uppfylla för att kommunens hemsida ska bedömas som bra har blivit högre för varje år. Årets resultat innebär att s hemsida mycket väl håller ställningarna jämfört med andra kommuner.

8 Dnr 8/14 Hur lätt är det att komma till tals? Hur väl möjliggör kommunen för medborgarna att delta i kommunens utveckling? 76 % 76 % 55 % Hur väl upplever medborgarna att de har insyn och inflytande över kommunens verksamhet? Delaktighets mäter hur kommunen underlättar för invånarna att komma i kontakt med politiker och lämna synpunkter, på eget initiativ eller i medborgardialoger. s värde ligger högt över genomsnittet, bland den bästa fjärdedelen. Medborgarnas uppfattning som den mäts i SCB:s medborgarundersökning är inte lika bra, under 40 tolkas som inte godkänt. Detta är inget ovanligt resultat, genomsnittet för alla kommuner är marginellt högre. Kostnadseffektivitet Frågor om kommunens kostnadseffektivitet handlar om hur mycket medborgarna får för pengarna vad gäller skolan, särskilt boende, hemtjänst samt grupp- och serviceboende enligt LSS. Förskola och skola Vad är kostnaden för ett inskrivet barn i förskolan? (tusental kr) 133,5 141,1 130,8 Vilket resultat når elever i årskurs 6 i kommunen i de nationella proven? (Andel elever med minst godkänt) Vilket resultat når elever i årskurs 3 i kommunen i de nationella proven? Andel behöriga elever till något nationellt program på gymnasiet. 95 % 94 % 93 % 62 % 69 % 70 % 86,2% 87,0% 85,2%

9 Dnr 9/14 Elevers syn på skolan och undervisningen i årskurs 8. Andelen elever som är nöjda. Vad kostar ett betygspoäng? (Hur effektiva är kommunens grundskolor i förhållande till andra?) Hur stor andel av de elever som bor i kommunen fullföljer gymnasiet inom 4 år? Vad är kostnaden för gymnasieskolan i förhållande till den andel som inte fullföljer gymnasiet? (tusental kr) 81 % 75 % 75 % 376 kr 385 kr 375 kr 80,1% 82,4% 78,6% 22,0 19,7 25,8 Kostnaden per inskrivet barn är hög jämfört med riket. En extern utredning har visat att de detta bland annat beror på brister i den ekonomiska styrningen samt små marginaler för enheter med få barn eller många barn i allmän förskola. Resultaten i årskurs 6 är höga och i fortfarande över rikssnitt, men en marginell försämring jämfört med föregående år. Resultaten i svenska (96 %) och engelska (96 %) är på samma nivå som föregående år. I matematik är resultatet sämre (90 %) än föregående år. Resultatet i svenska som andraspråk (79 % godkända) är något oroande. Resultaten för årskurs 3 är sämre än rikssnitt. Andel som klarat samtliga delprov är lågt. Andel godkända på nationella ämnesproven är i matematik 67 %, svenska 72 %. Andelen elever som går ut grundskolan och är behöriga för nationellt program i gymnasiet ligger högre än rikssnittet, men det är oroande att andelen är så låg. 13 av 100 av ungdomarna i som slutar grundskolan har inte behörighet till något gymnasieprogram. Eleverna i årskurs 5 och 8 svarar i en enkät om sin attityd till skolan. Resultatet har sjunkit något och är nu lika med rikssnittet. Eleverna i såväl årskurs 5 som 8 är minst nöjda med undervisningens utformning. Få elever anser att skolarbetet är så motiverande att det gör dem nyfikna på att lära sig mer. Eleverna i årskurs 5 är mest tillfreds med att lärarna hjälper till med skolarbetet om det behövs. I årskurs 8 är eleverna mest tillfreds med tryggheten på skolan. I kostnad per betygspoäng ställs alla kostnader (exklusive lokaler) som kommunen har mot hur höga betyg eleverna får. Här ingår även de kommunala bidrag som lämnas till friskolor. Ju fler elever som har höga betyg

10 Dnr 10/14 till bibehållen kostnad, ju bättre effektivitetsvärde får man. ligger något under rikssnitt, det vill säga har något högre kostnad. När det gäller elever som fullföljer gymnasiet inom 4 år ligger resultatet över rikssnittet. Siffran innefattar samtliga ungdomar som är folkbokförda i kommunen, även de som studerar hos fristående huvudman eller i annan kommun. Det sista måttet beräknar kommunens kostnad för gymnasieskolan gånger andelen elever som inte fullföljer sin utbildning. Låga kostnader och få avhopp ger lägre värde vilket innebär en högre effektivitet. s värde har förbättrats och ligger nu inom den bästa fjärdedelen, framförallt på grund av att så många elever fullföljer sin utbildning. Särskilt boende Vilka kvalitetsaspekter finns inom särskilt boende finansierat av kommunen? Vad kostar en plats i kommunens särskilda boende? (tusental kr) Andel brukare som är nöjda med sitt särskilda boende. 61 % 64 % 66 % % 78 % 83 % Måttet kvalitetsaspekter visar hur stor andel av ett antal kvalitetskriterier som uppfylls inom särskilt boende för äldre i. Resultatet är något lägre än rikssnittet. Möjligheten till internetuppkoppling, möjligheten att påverka TVkanalutbudet, utbudet av gemensamma aktiviteter och möjligheten till parboende, är de faktorer som drar ner helhetsresultatet. Mycket gott betyg får istället när det gäller möjligheten till nattmål och möjligheten att påverka vilken tid man går upp på morgonen respektive lägger sig på kvällen. Liksom tidigare år har en betydligt lägre kostnad per brukare än övriga kommuner. Det kan tyckas kostnadseffektivt, men sett till utfallet på nästföljande mått, skulle man kunna dra slutsatsen att de låga kostnaderna har en baksida i form av lägre nöjdhet bland brukarna Andelen nöjda boende enligt Socialstyrelsens enkät är lägre än förra året och lägre än rikssnittet. Tydligast är skillnaden inom nöjdhet med aktiviteter och med möjligheten att komma ut.

11 Dnr 11/14 Hemtjänst Vilket omsorgs- och serviceutbud har kommunens hemtjänst att erbjuda? Vad kostar hemtjänsten i kommunen per vårdtagare? (tusental kr) Andel brukare som är ganska/mycket nöjda med den hemtjänst de erhåller? 67 % 64 % 65 % % 91 % 91 % Måttet serviceutbud visar hur stor andel av ett antal kvalitetskriterier som uppfylls inom särskilt hemtjänsten i. Omsorgs- och serviceutbudet inom hemtjänsten ligger i nivå med rikssnittet. s hemtjänst har jämförelsevis låga kostnader per vårdtagare. I motsats till rikssnittet har kostnaden heller inte ökat mellan 2013 och. Nöjdheten inom hemtjänsten har succesivt minskat från ett mycket högt värde 2012 (96 %) till att nu ligga i nivå med rikssnitt. Det höga värdet 2012 kan härledas till att andelen av beviljad tid som faktiskt utfördes i vårdtagarens hem ökade stort efter att kommunen införde Lagen om valfrihet. Grupp- och serviceboende enligt LSS Vilka kvalitetsaspekter finns inom LSS grupp- och serviceboende? 90 % 80 % 82 % Måttet visar hur stor andel av ett antal kvalitetskriterier som uppfylls inom LSSboende i. Resultatet ligger i nivå med rikssnittet. Flertalet ingående parametrar får ett bra resultat. Däremot är det en som sticker ut tydligt negativt, nämligen förekomst av hot och våld. På endast 32 % av boendena har det inte förekommit hot eller våld mot brukare under de senaste sex månaderna. Avseende detta ligger vi bland de sämre i landet.

12 Dnr 12/14 Socialtjänstens ungdomsarbete Andelen ej återaktualiserade ungdomar ett år efter insats eller utredning inom socialtjänsten. 82 % 73 % 78 % Måttet mäter om socialtjänstens insatser varit så effektiva att barnet eller den unge inte kommer tillbaka för ny utredning/insats inom ett år. s resultat har sjunkit från över till under rikssnitt. Samhällsutveckling Måtten för samhällsutveckling är en blandning av mått som kommunen själva kan påverka och mått som beror på sådant som är utanför kommunens kontroll men som också är viktiga för samhällsutvecklingen. Arbetstillfällen och företagande Andelen förvärvsarbetande mellan år. Invånare som någon gång under året erhållit ekonomiskt bistånd, andel % Hur många nya företag har startats per 1000 invånare i kommunen? Företagsklimat enligt öppna jämförelser, (Insikt). 80,2% 80,0% 78,5% 4,1 % 4,0 % 4,2 % 4,7 5,5 4, Den del av invånarna som förvärvsarbetar representerar den största delen av skattebasen. Förändringarna över tid avseende detta mått är ytterst marginella. Andelen invånare som fick ekonomiskt bistånd ( socialbidrag ) var något förbättrat jämfört med året innan trots att försörjningsstödet ökade mycket

13 Dnr 13/14 mellan åren. Anledningen till ökningen var nämligen inte ett ökat antal hushåll utan på längre bidragstider och större hushåll. Andel vuxna med långvarigt bistånd (10-12 månader under året) försämrades från 31,4 % till 36 %. Antalet nya företag per 1000 invånare är högre än och högre än genomsnitt i riket. Nyföretagandet i s kommun ökade med 15,4 % mellan och, vilket kan jämföras med nyföretagandet i landet som helhet som ökade med 3,6 %. I det nya måttet om företagsklimat är lägre än rikssnitt. I rankingen från Svenskt Näringsliv kan följande noteras: Det sammanfattande omdömet om hur nöjd man som företagare är med klimatet är för betyg 3,33 och för betyg 3,32, det vill säga likvärdig bedömning. Samma jämförelse avseende politikers sammanfattande omdöme är för betyg 3.56 och för betyg 4,06. Alltså är det här det finns en nedgång i betygsättningen. Samtidigt som har ökat företagens nöjdhet marginellt (bibehållen) så har nöjdheten totalt i Sverige ökat något mer. Folkhälsa Hur högt är sjukpenningtalet bland kommuns invånare? 8,8 dagar 9,4 dagar 10,5 dagar Måttet ger en bild av hur invånarna mår. Sjukpenningtalet är det genomsnittliga antalet dagar kommunens invånare i åldrarna år är sjukskrivna per år. Siffrorna visar att sborna är mindre sjukskrivna än rikssnittet. Sjukpenningtalet ökar i, men inte lika mycket som i riket. Differensen i års rapport är 0,9 dagar, året innan var den 0,3. Miljö Hur effektiv är kommunens hantering och återvinning av hushållsavfall? Hur stor andel av kommunens bilar är miljöbilar? 51 % 51 % 39 % 24,7% 20,9% 33,5 %

14 Dnr 14/14 Hur stor är andelen ekologiska livsmedel? 24 % 43 % 25 % Resultaten visar att sborna är klart över rikssnittet vad gäller återvinning av hushållsavfall. Införande av en styrande taxa förväntas ge en fortsatt positiv utveckling. Från den 1 maj började kommunens nya fordonsavtal för personbilar och lätta lastbilar att gälla. I avtalet finns krav på miljöbilar enligt senaste miljöbilsdefinitionen 2013, vilket innebär att andelen miljöbilar kommer börja öka igen. Tidigare fordonsavtal med miljöbilsdefinitionen från 2009 gjorde att majoriteten av fordonen som köpts in eller leasats under inte uppfyller aktuell definition, varför andelen miljöbilar minskat. Kommunens mål med att öka andelen ekologiska livsmedel ger resultat och nu har kommunen en klart högre andel ekologiska livsmedel än rikssnittet. De nya avtalen för måltider och inköp av livsmedel kommer att medföra att måttet stiger ytterligare. Medborgarna om som bostadsort Hur upplever medborgarna att kommunen är en attraktiv plats att bo på? Nöjd region i SCB:s medborgarundersökning (NRI) mäter hur medborgarna ser på sin kommun som en plats att leva och bo på. s resultat är 59, vilket tolkas som att medborgarna är nöjda. (godkänd = 40, nöjd = 55, mycket nöjd = 75). Mest nöjd är man med det kommersiella utbudet ( 65), fritidsmöjligheterna (62), kommunikationerna (61) och tryggheten (57). Mindre än nöjd är man med bostäder (54), utbildningsmöjligheter (53) och arbetsmöjligheter (51). Index har minskat något sedan förra undersökningen, är i nivå med riksgenomsnittet, men lägre än för jämförbara kommuner (lika stora).

Kommunens Kvalitet i Korthet 2015

Kommunens Kvalitet i Korthet 2015 KKIK Kommunens Kvalitet I Korthet 1 Kommunens Kvalitet i Korthet Hur effektivt använder kommunen skattepengarna och vilka resultat leder det till? Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) undersöker årligen

Läs mer

2015-04-14 Hylte kommun

2015-04-14 Hylte kommun Antal kommuner i KKiK 250 214 222 230 200 190 150 127 158 KKiK utvecklas 100 tillsammans med en KSOgrupp 50 43 63 68 0 0 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2015 Syftet med Kommunens Kvalitet i Korthet

Läs mer

Vilka resultat presterar Vetlanda kommun?

Vilka resultat presterar Vetlanda kommun? 2015-03-16 Vilka resultat presterar Vetlanda kommun? En kommunjämförelse av kvalitets- och effektivitetsaspekter ur ett medborgar- och ledningsperspektiv. Hur effektivt används kommunens skattemedel? Vilka

Läs mer

Vilka resultat presterar Vetlanda kommun?

Vilka resultat presterar Vetlanda kommun? 2016-02-12 Vilka resultat presterar Vetlanda kommun? En kommunjämförelse av kvalitets- och effektivitetsaspekter ur ett medborgar- och ledningsperspektiv. Hur effektivt används kommunens skattemedel? Vilka

Läs mer

Vilka resultat presterar Vetlanda kommun?

Vilka resultat presterar Vetlanda kommun? 2014-02-10 Vilka presterar Vetlanda kommun? En kommunjämförelse av kvalitets- och effektivitetsaspekter ur ett medborgar- och ledningsperspektiv. Hur effektivt används kommunens skattemedel? Vilka leder

Läs mer

Hur ligger Kungälv till 2013, i förhållande till drygt 200 andra kommuner?

Hur ligger Kungälv till 2013, i förhållande till drygt 200 andra kommuner? Hur ligger Kungälv till 2013, i förhållande till drygt 200 andra kommuner? Kommunens Kvalitet I Korthet (KKiK) drivs av Sveriges kommuner och Landsting (SKL) och mäter årligen deltagande kommuners kvalitet

Läs mer

Förvaltningsberättelse. Alvesta kommun i jämförelse över tid och med andra kommuner - KKiK

Förvaltningsberättelse. Alvesta kommun i jämförelse över tid och med andra kommuner - KKiK 9 kommun i jämförelse över tid och med andra - KKiK kommun gör årligen i samarbete med Sveriges och landsting, SKL, undersökningar av kommunens kvalitet och resultat genom ett 40-tal mått ur fem perspektiv;

Läs mer

RESULTAT AV UNDERSÖKNINGEN KOMMUNENS KVALITET I KORTHET (KKIK) 2014

RESULTAT AV UNDERSÖKNINGEN KOMMUNENS KVALITET I KORTHET (KKIK) 2014 RESULTAT AV UNDERSÖKNINGEN KOMMUNENS KVALITET I KORTHET (KKIK) 2014 För att ge en snabb och enkel överblick över hur Vadstena kommun står sig jämfört med andra kommuner är utfallet uppdelat i fyra grupper:

Läs mer

Hur ligger Kungälv till 2014, i förhållande till drygt 200 andra kommuner?

Hur ligger Kungälv till 2014, i förhållande till drygt 200 andra kommuner? Hur ligger Kungälv till 2014, i förhållande till drygt 200 andra kommuner? Kommunens Kvalitet I Korthet (KKiK) drivs av Sveriges kommuner och Landsting (SKL) och mäter årligen deltagande kommuners kvalitet

Läs mer

Tillgänglighet via telefon och e-post

Tillgänglighet via telefon och e-post Tillgänglighet via telefon och e-post Gott bemötande efter att ha ringt kommunen och ställt en enkel fråga Svar på enkel e-postfråga inom två arbetsdagar Svar på enkel fråga efter att ha ringt kommunen

Läs mer

Sammanställning av resultat för KKiK 2013 Alla Jämtlandskommuner utom Bräcke

Sammanställning av resultat för KKiK 2013 Alla Jämtlandskommuner utom Bräcke Sammanställning av resultat för KKiK 2013 Alla Jämtlandskommuner utom Bräcke Som jämförelse finns de kommuner med högst respektive lägst resultat med i tabellerna. Medelvärdet gäller för hela riket. Vissa

Läs mer

Din kommuns tillgänglighet

Din kommuns tillgänglighet Område Din kommuns tillgänglighet Nummer 1 2 3 4 Fråga Hur många av medborgare som skickar in en enkel fråga via e-post får svar inom två arbetsdagar? Hur stor andel av medborgarna som tar kontakt med

Läs mer

Kommunens Kvalitet i Korthet

Kommunens Kvalitet i Korthet ) Datum Sida 2014-03-24 1 (3) Kommunens Kvalitet i Korthet Ett resultat som är bättre eller lika med snittet i nätverket Ett resultat som är sämre än snittet i nätverket Mått 2014 TILLGÄNGLIGHET Andel

Läs mer

Korthet) 2014 Alla Jämtlandskommuner utom Bräcke

Korthet) 2014 Alla Jämtlandskommuner utom Bräcke 1 Sammanställning av resultat KKiK (Kommunens Kvalitet i Korthet) 2014 Alla Jämtlandskommuner utom Bräcke Berg, Härjedalen, Krokom, Ragunda, Strömsund, Åre och Östersund ingår i ett nätverk via SKL, Nornorna,

Läs mer

Grästorps kommun Kommunförvaltningen Allmän verksamhet. Kommunens Kvalitet i Korthet 2012 (KKiK)

Grästorps kommun Kommunförvaltningen Allmän verksamhet. Kommunens Kvalitet i Korthet 2012 (KKiK) Kommunens Kvalitet i Korthet 2012 (KKiK) 3. Så bra är Grästorps resultat jämfört med andra kommuner totalt sett Gemensamma mått Hur god är kommunens webbinformation till medborgare? Hur väl möjliggör kommunen

Läs mer

Medel. Definition. Antal dagar. Antal dagar. 9 Ånge 08. Antal dagar. Medel 2010/ Index 1-100. Antal personer. Barn/ personal

Medel. Definition. Antal dagar. Antal dagar. 9 Ånge 08. Antal dagar. Medel 2010/ Index 1-100. Antal personer. Barn/ personal Kommunens Kvalitet i Korthet 160 kommuner deltog 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Din kommuns tillgänglighet Hur många av medborgare som skickar in en enkel fråga via e-post får svar inom två arbetsdagar? Definition

Läs mer

Finspångs kommuns kvalitet i korthet 2014

Finspångs kommuns kvalitet i korthet 2014 1 (12) s kommuns kvalitet i korthet Sedan deltar s kommun i undersökningen Kommunens Kvalitet i Korthet () som drivs av Sveriges Kommuner och Landsting, SKL. Undersökningen omfattar ca 40 mått som ska

Läs mer

Din kommuns tillgänglighet via e- post. Medel Dalarna Högst i Dalarna Lägst i Dalarna Rättvik

Din kommuns tillgänglighet via e- post. Medel Dalarna Högst i Dalarna Lägst i Dalarna Rättvik Din kommuns tillgänglighet via e- post 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Din kommuns tillgänglighet via telefon 0 10 20 30 40 50 60 70 Din kommuns bemötande på telefon (%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Läs mer

KKiK med information (Gullspång)

KKiK med information (Gullspång) KKiK med information (Gullspång) Område Mått Syfte Metod Redovisning mått Enhet 1. Din kommuns tillgänglighet Mått 1. Hur stor andel medborgarna som skickar in en enkel fråga via e-post får svar inom två

Läs mer

Förklaring i ord KKiK 2013

Förklaring i ord KKiK 2013 Syftet med Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK) Att kommuninvånarna skall få information om kvaliteten på den service som kommunen tillhandahåller Att kommunen vill föra en dialog kring resultat med kommuninvånarna

Läs mer

Kommunens kvalitet i korthet (KKiK) Resultaten 2010

Kommunens kvalitet i korthet (KKiK) Resultaten 2010 Kommunens kvalitet i korthet (KKiK) Resultaten 2010 Bakgrund till KKiK Fr om 2006 drivet projekt av Sveriges Kommuner och Landsting för att utveckla viktiga mått och mätetal, ur ett förtroendevald- / medborgarperspektiv

Läs mer

Kommunens Kvalitet i Korthet 2013 (KKiK)

Kommunens Kvalitet i Korthet 2013 (KKiK) Kommunens Kvalitet i Korthet 2013 (KKiK) Så bra är vi jämfört med andra kommuner totalt sett Gemensamma mått Definition Placering Trend Värde Jämfört med förra året Hur ser medborgarna på sin kommun som

Läs mer

Kommunens kvalitet i korthet

Kommunens kvalitet i korthet Kommunens kvalitet i korthet Kommunens Kvalitet i Korthet är ett verktyg för att ta fram information som ger en god kunskap om kommunens kvalitet i förhållande till sig själv över tid och i jämförelse

Läs mer

År 2011 medverkade 160 kommuner i Kommunen kvalitet i korthet. Antalet mått är drygt 40 st fördelade över de fem perspektiven som beskrivs ovan.

År 2011 medverkade 160 kommuner i Kommunen kvalitet i korthet. Antalet mått är drygt 40 st fördelade över de fem perspektiven som beskrivs ovan. Kommunens Kvalitet i Korthet Sveriges kommuner och landsting (SKL) sammanställer årligen undersökningar av kommunens kvalitet och effektivitet ur fem perspektiv. Tillgänglighet Trygghet Information och

Läs mer

Kvalitet i korthet Haparanda (jämfört med medel i Sverige) (Kommunfullmäktige)

Kvalitet i korthet Haparanda (jämfört med medel i Sverige) (Kommunfullmäktige) Kvalitet i korthet Haparanda (jämfört med medel i Sverige) (Kommunfullmäktige) OMRÅDE / Alue 1. DIN KOMMUNS TILLGÄNGLIGHET 1. Serviceundersökning (KKIK) - Andel som får svar på sin fråga via e-post inom

Läs mer

Kvalitet i korthet Haparanda (jämfört med medel och Östra Norrbotten) (Kommunfullmäktige)

Kvalitet i korthet Haparanda (jämfört med medel och Östra Norrbotten) (Kommunfullmäktige) Kvalitet i korthet Haparanda (jämfört med medel och Östra Norrbotten) (Kommunfullmäktige) OMRÅDE / Alue Mått Haparanda Senaste kommentaren 1. DIN KOMMUNS TILLGÄNGLIGHET / Kunnan saatavuus 1. Hur många

Läs mer

Hur använda måtten i KKiK?

Hur använda måtten i KKiK? Hur använda måtten i KKiK? Resultatmått ch infrmatinsmått Resultatmått Måttet har str påverkansmöjlighet för kmmunen ch kan användas sm resultatmått/indikatr till uppsatta mål. De kan därmed användas i

Läs mer

Kommunens Kvalitet i Korthet 2014 Vårgårdas resultat i jämförelse

Kommunens Kvalitet i Korthet 2014 Vårgårdas resultat i jämförelse Kommunens Kvalitet i Korthet 2014 Vårgårdas resultat i jämförelse MÅTT MÅTT 1 Hur stor andel av medborgarna som skickar in en enkel fråga via e-post får svar inom två arbetsdagar? MÅTT 2 Hur stor andel

Läs mer

SKL. Utvärdering KKiK 2014. www.worldwideresearch.se

SKL. Utvärdering KKiK 2014. www.worldwideresearch.se SKL Utvärdering KKiK 2014 Fakta om undersökningen Totalt antal respondenter 228 Antal inkomna svar 156 Felleveranser 0 Svarsfrekvens 68% Undersökningsperiod November - December 2014 Har kommunledningen

Läs mer

Så här är vi jämfört med andra kommuner

Så här är vi jämfört med andra kommuner Så här är vi jämfört med andra kommuner - Kommunens Kvalitet i Korthet Kommunens Kvalitet i Korthet är ett verktyg för att jämföra kommuner med varandra och beskriver kommu - nernas kvalitet ur ett meborgarperspektiv.

Läs mer

1. Hur många av medborgare som skickar in en enkel fråga via e post får svar inom två arbetsdagar?

1. Hur många av medborgare som skickar in en enkel fråga via e post får svar inom två arbetsdagar? 1. Hur många av medborgare som skickar in en enkel fråga via e post får svar inom två arbetsdagar? stahammar 60 61 61 6364 60 45 49 60 64 65 65 6769 73 7577 73 72 73 73 82 83 82 82 81 82 82 77 7981 83

Läs mer

En jämförelse mellan åtta kommuner i Kronobergs län 2013

En jämförelse mellan åtta kommuner i Kronobergs län 2013 En jämförelse mellan åtta kommuner i Kronobergs län 2013 Fakta Kommunens Kvalitet i Korthet Sedan 2007 genomför Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, kvalitetsmätningen Kommunens Kvalitet i Korthet. Antalet

Läs mer

Vår kvalitet jämfört med andra kommuner - Kommunens Kvalitet i Korthet

Vår kvalitet jämfört med andra kommuner - Kommunens Kvalitet i Korthet Vår kvalitet jämfört med andra kommuner Kommunens Kvalitet i Korthet Kommunens Kvalitet i Korthet är ett verktyg för att jämföra kommuner med varandra och beskriver kommunernas kvalitet ur ett medborgarperspektiv.

Läs mer

Kommunens kvalitet i korthet - resultat 2011

Kommunens kvalitet i korthet - resultat 2011 2012-05-29 1 (13) Kommunens kvalitet i korthet - resultat 2011 Nedan följer en sammanställning av de mått som ingår i SKL:s Kommunens kvalitet i korthet. Måtten är uppdelade i fem grupper: 1. kommunens

Läs mer

Hur god är kommunens webbinformation till medborgarna? 41 62 64 87 Tyresö 26 Gullspång

Hur god är kommunens webbinformation till medborgarna? 41 62 64 87 Tyresö 26 Gullspång Tillgänglighet & Information Hur många av medborgare som skickar in en enkel fråga via e-post får svar inom två arbetsdagar? Plac Tanum Medel Bäst Bästa kommun Sämst Sämsta kommun 41 65 77 96 Östersund

Läs mer

Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK) 2012, detaljer per mått.

Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK) 2012, detaljer per mått. Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK) 2012, detaljer per mått. För varje mått redovisas; 1 Resultatet för sämsta kommunen 2 Genomsnitt för deltagande kommuner 3 Resultatet för Ronneby Kommun 4 Resultatet

Läs mer

Kommunens kvalitet i korthet INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Kommunens kvalitet i korthet 18 Mått 15 (VoO): Andel fullvärdiga särskilda boendeplatser 3 Mått 1 (Demokrati): Förutsättningar för medborgardialog 19

Läs mer

Mått 1. Tillgänglighet 2011. 117:a plats av 133. Hur stor andel av medborgarna som skickar in en enkel fråga via e-post får svar inom två arbetsdagar?

Mått 1. Tillgänglighet 2011. 117:a plats av 133. Hur stor andel av medborgarna som skickar in en enkel fråga via e-post får svar inom två arbetsdagar? Mått 1 Hur stor andel av medborgarna som skickar in en enkel fråga via e-post får svar inom två arbetsdagar? Tillgänglighet Syftet med måttet är att ge kunskap om kommunens tillgänglighet vad avser svarstider

Läs mer

Kompletterande mått till Kommunens Kvalitet i Korthet

Kompletterande mått till Kommunens Kvalitet i Korthet Kompletterande mått till Kommunens Kvalitet i Korthet DIN KOMMUNS TILLGÄNGLIGHET TRYGGHETSASPEKTER I DIN KOMMUN DIN DELAKTIGHET OCH KOMMUNENS INFORMATION DIN KOMMUNS EFFEKTIVITET DIN KOMMUN SOM SAMHÄLLSUTVECKLARE

Läs mer

Hammarö kommuns Kvalitet i Korthet 2014

Hammarö kommuns Kvalitet i Korthet 2014 Hammarö kommuns Kvalitet i Korthet Siffrorna avser år om inte annat anges. Det år som et gäller anges då inom parentes efter siffran. Tillgänglighet i Hammarö kommun Mått 1. Hur stor andel av medborgarna

Läs mer

Trygghetsaspekter i din kommun visar på förbättrade resultat. Din delaktighet och kommunens information är ett förbättringsområde.

Trygghetsaspekter i din kommun visar på förbättrade resultat. Din delaktighet och kommunens information är ett förbättringsområde. I Kommunens Kvalitet i Korthet redovisas resultat inom några viktiga områden som är intressanta för invånarna. Resultaten har ambitionen att beskriva kvalitet och effektivitet i jämförelse med andra kommuner.

Läs mer

sju kommuner i Kronobergs län Kommunens kvalitet i korthet 2011 1

sju kommuner i Kronobergs län Kommunens kvalitet i korthet 2011 1 Kommunens kvalitet i korthet 211 sju kommuner i Kronobergs län Kommunens kvalitet i korthet 211 1 Kontaktpersoner Iren Johansson, iren.johansson@alvesta.se Ola Eknor, ola.eknor@markaryd.se Bo Dalesjö,

Läs mer

Kommunens Kvalitet i Korthet. En jämförelse mellan fem kommuner i SOLTAKsamarbetet 2012

Kommunens Kvalitet i Korthet. En jämförelse mellan fem kommuner i SOLTAKsamarbetet 2012 Kommunens Kvalitet i Korthet En jämförelse mellan fem kommuner i SOLTAKsamarbetet 2012 KKiK 2012 1 SOLTAK samverkan mellan Stenungsund, Orust, Lilla Edet, Tjörn, Ale, Kungälv och Öckerö kommuner. September

Läs mer

Kommunens kvalitet i korthet 2012

Kommunens kvalitet i korthet 2012 Kommunens kvalitet i korthet Reviderad 2013-02-14 2 (9) Kommunens kvalitet i korthet Är s kommun bra på att informera sina kommuninvånare? Är gamla nöjda med sitt äldreboende? Vilka resultat når vi i skolan

Läs mer

UTKAST. Kommunens Kvalitet i Korthet

UTKAST. Kommunens Kvalitet i Korthet UTKAST Kommunens Kvalitet i Korthet Resultat 2009 Innehåll Inledning... 3 Tillgänglighet... 4-5 Trygghet... 6 Delaktighet... 7 Effektivitet... 8-13 Samhällsutveckling... 14-16 Teckenförklaring: Resultatet

Läs mer

KOMMUNS KVALITET I K ORTHET. Kompletterande mått. - mått till hjälp för analys. Kompletterande mått 1

KOMMUNS KVALITET I K ORTHET. Kompletterande mått. - mått till hjälp för analys. Kompletterande mått 1 KOMMUNS KVALITET I K ORTHET Kompletterande mått - mått till hjälp för analys 2015 Kompletterande mått 1 1. DIN KOMMUNS TILLGÄNGLIGHET MÅTT 6 B Väntetid till förskoleplats, ytterfall Syftet med måttet är

Läs mer

Kommunens kvalitet i korthet 2013

Kommunens kvalitet i korthet 2013 1(5) Kommunstyrelsen Kommunens kvalitet i korthet 2013 Ärendet I ärendet redovisas Danderyds resultat i SKL:s jämförelseprojekt, Kommunens kvalitet i korthet (KKiK). I projektet jämförs cirka 40 mått inom

Läs mer

Kommunens kvalitet i korthet En redovisning av faktorer som belyser kommunens kvalitet ur ett medborgarperspektiv

Kommunens kvalitet i korthet En redovisning av faktorer som belyser kommunens kvalitet ur ett medborgarperspektiv Kommunens kvalitet i korthet En redovisning av faktorer som belyser kommunens kvalitet ur ett medborgarperspektiv Arvika kommun, 671 81 Arvika Besöksadress: Ö Esplanaden 5, Arvika Hemsida: www.arvika.se

Läs mer

Kommunens kvalitet i korthet (KKIK) Helsingborgs resultat jämfört med övriga kommuner 2016 02 19 Bästa 25% Mittersta 50% Sämsta 25%

Kommunens kvalitet i korthet (KKIK) Helsingborgs resultat jämfört med övriga kommuner 2016 02 19 Bästa 25% Mittersta 50% Sämsta 25% Kommunens kvalitet i korthet (KKIK) s resultat jämfört med övriga kommuner 2016 02 19 Tillgänglighet Andel av invånarna som får svar på e post inom två dagar, procent 67 82 87 96 95 84 87 Andel av invånarna

Läs mer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Samhällstjänster av högsta kvalitet Det är människorna i Hudiksvalls kommun som är i fokus för de samhällstjänster som kommunen erbjuder.

Läs mer

Kommunens kvalitet i korthet KKIK

Kommunens kvalitet i korthet KKIK Kommunens kvalitet i korthet KKIK Det här är KKIK Kommunens kvalitet i korthet, KKIK, är ett kvalitetsnätverk inom Sveriges kommuner och landsting, SKL. Ca 200 kommuner deltog i mätningen 2012. Strömsund

Läs mer

Kvalitet i korthet. Alvesta - Markaryd - Tingsryd - Uppvidinge - Älmhult. En jämförelse mellan fem kommuner i Kronobergs län

Kvalitet i korthet. Alvesta - Markaryd - Tingsryd - Uppvidinge - Älmhult. En jämförelse mellan fem kommuner i Kronobergs län Kvalitet i korthet Alvesta - Markaryd - Tingsryd - Uppvidinge - Älmhult En jämförelse mellan fem kommuner i Kronobergs län 2009 Kvalitet i korthet Sedan 2007 har ett 70-tal av landets kommuner samverkat

Läs mer

Vingåkers kvalitet i korthet 2010

Vingåkers kvalitet i korthet 2010 Vingåkers kvalitet i korthet Kommunens kvalitet i korthet är ett projekt som SKL driver. Vingåkers kommun har deltagit sedan starten. Syftet är att ge en bild av kommunens kvalitet till medborgare, politiker

Läs mer

Kommunens Kvalitet i Korthet. En jämförelse mellan sju kommuner i SOLTAKsamarbetet 2013

Kommunens Kvalitet i Korthet. En jämförelse mellan sju kommuner i SOLTAKsamarbetet 2013 Kommunens Kvalitet i Korthet En jämförelse mellan sju kommuner i SOLTAKsamarbetet 2013 KKiK 2013 1 Innehåll Kommunens Kvalitet i Korthet....4 Fakta om kommunerna i SOLTAK....6 7 Kommunalråden har ordet....8

Läs mer

Kommunens Kvalitet i Korthet

Kommunens Kvalitet i Korthet Kommunens Kvalitet i Korthet Ett verktyg som beskriver kommunens kvalitet i ett medborgarperspektiv. Resultatet ska ge stöd till de förtroendevalda i dialogen med medborgarna om kommunens verksamhet. Under

Läs mer

Kommunens kvalitet i korthet. En redovisning av faktorer som belyser kommunens kvalitet ur ett medborgarperspektiv

Kommunens kvalitet i korthet. En redovisning av faktorer som belyser kommunens kvalitet ur ett medborgarperspektiv Kommunens kvalitet i korthet En redovisning av faktorer som belyser kommunens kvalitet ur ett medborgarperspektiv Innehållsförteckning Kvalitetsredovisning i samarbetskommunerna i västra Värmland Tillgänglighet

Läs mer

Kvalitet i korthet. Alvesta - Markaryd - Tingsryd - Uppvidinge - Växjö - Älmhult. I samarbete med Sveriges Kommuner och Landsting

Kvalitet i korthet. Alvesta - Markaryd - Tingsryd - Uppvidinge - Växjö - Älmhult. I samarbete med Sveriges Kommuner och Landsting Kvalitet i korthet Alvesta - Markaryd - Tingsryd - Uppvidinge - Växjö - Älmhult I samarbete med Sveriges Kommuner och Landsting En jämförelse mellan sex kommuner i Kronobergs län 2010 Kvalitet i korthet

Läs mer

KOMMUNENS KVALITET I KORTHET

KOMMUNENS KVALITET I KORTHET Foto: Linn Ahlex Foto: www.smalandsbilder.se KOMMUNENS KVALITET I KORTHET KRONOBERG 2014 MARKARYDS KOMMUN 2 Kommunens Kvalitet i Korthet... Om KKiK Sedan 2007 genomför Sveriges Kommuner och Landsting,

Läs mer

ÄLMHULTS KOMMUNs KVALITET

ÄLMHULTS KOMMUNs KVALITET - 1 - ÄLMHULTS KOMMUNs KVALITET i korthet Din kommuns tillgänglighet (Siffrorna i parentes avser föregående mätning) projektet 1. Hur många medborgare får svar på en enkel e-postfråga inom två dygn? (%)

Läs mer

Kommunens Kvalitet i Korthet

Kommunens Kvalitet i Korthet Kommunens Kvalitet i Korthet En jämförelse mellan sju kommuner i SOLTAKsamarbetet 2014 KKiK 2014 1 Öckerö SOLTAK samverkan mellan Stenungsund, Orust, Lilla Edet, Tjörn, Ale, Kungälv och Öckerö kommuner.

Läs mer

Kommunrapport 2 Verksamhet i översikt

Kommunrapport 2 Verksamhet i översikt Fokus: Högsby Län: Kalmar län (ovägt medel) Kommungruppering: Pendlingskommuner (ovägt medel) Kommunrapport 2 Verksamhet i översikt Diagrammen baseras på data från Kommun- och landstingsdatabasen (www.kolada.se)

Läs mer

Öppna jämförelser 2014 gymnasieskola

Öppna jämförelser 2014 gymnasieskola RAPPORT 2014-11-04 1(8) UTVECKLINGSCHEF BO GERTSSON Öppna jämförelser 2014 gymnasieskola Bättre resultat i Staffanstorp! Sammanfattning Bättre resultat 2014 i Staffanstorps kommun jämfört med föregående

Läs mer

KOMMUNENS KVALITET I KORTHET

KOMMUNENS KVALITET I KORTHET KOMMUNENS KVALITET I KORTHET Kronobergsnätverket 2015 1 Om Kommunernas Kvalitet i Korthet Sedan 2007 genomför Sveriges kommuner och Landsting, SKL, kvalitetsmätningen Kommunens Kvalitet i Korthet. Antalet

Läs mer

Sveriges Kommuner och Landsting: Öppna jämförelser Grundskola 2014. Betygsresultat läsåret 2012/13

Sveriges Kommuner och Landsting: Öppna jämförelser Grundskola 2014. Betygsresultat läsåret 2012/13 Sveriges Kommuner och Landsting: Öppna jämförelser Grundskola 2014 Betygsresultat läsåret 2012/13 Kundvalskontoret Upplands Väsby kommun 2014 1 PM Utredare Gunnar Högberg 2014-04-22 08-590 978 22 Dnr:

Läs mer

Kommunrapport 2 Verksamhet i översikt

Kommunrapport 2 Verksamhet i översikt Fokus: Mölndal Län: Västra Götalands län (ovägt medel) Kommungruppering: Förortskommuner till storstäderna (ovägt medel) Kommunrapport 2 Verksamhet i översikt Diagrammen baseras på data från Kommun- och

Läs mer

Tillgänglighet och förtroende

Tillgänglighet och förtroende Inledning År 2014 gjordes en omfattande kartläggning av nyckeltal som kan användas som indikatorer för att mäta en kommuns kvalitet. Kartläggningen gjordes med utgångspunkt i de indikatorer som används

Läs mer

Kommunens Kvalitet i Korthet Mätning 2014. Cecilia Ahlgren

Kommunens Kvalitet i Korthet Mätning 2014. Cecilia Ahlgren Kommunens Kvalitet i Korthet Mätning 2014 Cecilia Ahlgren Kalmar kommuns utfall jämfört med övriga kommuner 2014 (ca 230 deltagande kommuner) Mått 23, 26 och 29 inte inkluderade då dessa inte kan utvärderas

Läs mer

Kommunens Kvalitet i Korthet

Kommunens Kvalitet i Korthet Kommunens Kvalitet i Korthet Resultat och kommentarer 28 Tillgänglighet Trygghet Delaktighet & information Effektivitet Samhällsutveckling Innehåll 1 2 5 7 9 14 Inledning Tillgänlighet Trygghet Delaktighet

Läs mer

Kommunens kvalitet i korthet 2010

Kommunens kvalitet i korthet 2010 Kommunens kvalitet i korthet Kommunens kvalitet i korthet Är s kommun bra på att informera sina kommuninvånare? Är gamla nöjda med sitt äldreboende? Hur är det att vara företagare i s kommun? Hur trygga

Läs mer

Kommunrapport 2 Verksamhet i översikt

Kommunrapport 2 Verksamhet i översikt Fokus: Älmhult Län: Kronobergs län (ovägt medel) Kommungruppering: Kommuner i tätbefolkad region (ovägt medel) Kommunrapport 2 Verksamhet i översikt Diagrammen baseras på data från Kommun- och landstingsdatabasen

Läs mer

Kommunens Kvalitet i Korthet

Kommunens Kvalitet i Korthet Kommunens Kvalitet i Korthet En jämförelse mellan sex kommuner i Kronobergs län 2012 Omslagsbild: www.smalandsbilder.se 2 Innehåll Kommunens Kvalitet i Korthet 4 Fakta om kommunerna i länet 5 Kommunalråden

Läs mer

Nationella prov åk 3, 6 och 9. Betyg åk 6, 9, gymnasieskola och vuxenutbildning MÅLUPPFYLLELSE I FÖRHÅLLANDE TILL RIKET

Nationella prov åk 3, 6 och 9. Betyg åk 6, 9, gymnasieskola och vuxenutbildning MÅLUPPFYLLELSE I FÖRHÅLLANDE TILL RIKET Nationella prov åk 3, 6 och 9 Betyg åk 6, 9, gymnasieskola och vuxenutbildning MÅLUPPFYLLELSE I FÖRHÅLLANDE TILL RIKET Nämndens mål: All verksamhet i förskola och skola skall bedrivas så att barn, elever

Läs mer

Kommunens kvalitet i korthet. En rapport utförd av Sveriges Kommuner och Landsting

Kommunens kvalitet i korthet. En rapport utförd av Sveriges Kommuner och Landsting Kommunens kvalitet i korthet En rapport utförd av Sveriges Kommuner och Landsting Inledning Om Kommunens Kvalitet i Korthet Sveriges Kommuner och Landsting startade ett projekt 26 med syfte att ta fram

Läs mer

ÄLMHULTS KOMMUNs KVALITET

ÄLMHULTS KOMMUNs KVALITET - 1 - ÄLMHULTS KOMMUNs KVALITET i korthet Din kommuns tillgänglighet 1. Hur många medborgare får svar på en enkel e-postfråga inom två dygn? (%) 66 74 2. Hur stor andel av medborgarna får kontakt med en

Läs mer

Kommunrapport 2 Verksamhet i översikt

Kommunrapport 2 Verksamhet i översikt Fokus: Älmhult Län: Kronobergs län (ovägt medel) Kommungruppering: Kommuner i tätbefolkad region (ovägt medel) Kommunrapport 2 Verksamhet i översikt Diagrammen baseras på data från Kommun- och landstingsdatabasen

Läs mer

Information om kommunens kvalitet i korthet (KKiK) samt delar av resultat för Katrineholm 2010

Information om kommunens kvalitet i korthet (KKiK) samt delar av resultat för Katrineholm 2010 INFORMATION 1 (10) Vår handläggare Lena Andreasson, förvaltningschef Vård- och omsorgsnämnden Information om kommunens kvalitet i korthet (KKiK) samt delar av resultat för Katrineholm 2010 Förord från

Läs mer

Medborgarundersökning

Medborgarundersökning Medborgarundersökning SCB Hösten 2011 Vision för Vänersborg Vänersborg är den framgångsrika kommunen vid Vänerns sydspets. En kommun känd för nytänkande, effektivitet och god service, en kommun där medborgarna

Läs mer

Medborgarundersökning 2014

Medborgarundersökning 2014 2015-01-29 1 (6) TJÄNSTESKRIVELSE KFKS 2015/99-013 Kommunstyrelsen Medborgarundersökning 2014 Förslag till beslut Kommunstyrelsen noterar informationen till protokollet. Sammanfattning Resultatet av medborgarundersökningen

Läs mer

Kommunens Kvalitet i Korthet 2015

Kommunens Kvalitet i Korthet 2015 Kommunens Kvalitet i Korthet 2015 Resultatet ur ett Faluperspektiv Peter Sjöstrand, Ekonomikontoret BAKGRUND... 2 ANALYS OCH SLUTSATSER... 3 DIN KOMMUNS TILLGÄNGLIGHET... 4 1. Andel som får svar på e-post

Läs mer

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet Peter Sjöstrand 248 7128 211 Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet 1. DIN KOMMUNS TILLGÄNGLIGHET 2. TRYGGHETSASPEKTER I DIN KOMMUN 3. DIN DELAKTIGHET OCH KOMMUNENS INFORMATION 4. DIN KOMMUNS EFFEKTIVITET

Läs mer

Vård- och omsorg om äldre-

Vård- och omsorg om äldre- Datum: 2014-05-20 Handläggare: Elisabeth Jonsson Beredning Social välfärd och hälsa Vård- och omsorg om äldre- Sammanställning av Boråsregionens resultat i Öppna jämförelser 2013 Sammanställning baseras

Läs mer

Kommunens Kvalitet i Korthet 2014

Kommunens Kvalitet i Korthet 2014 Kommunens Kvalitet i Korthet 2014 Resultatet ur ett Faluperspektiv Peter Sjöstrand, Ekonomikontoret Kommunens Kvalitet i Korthet 2014 Bakgrund Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK) är en årligen återkommande

Läs mer

Betyg och studieresultat i gymnasieskolan 2006/07

Betyg och studieresultat i gymnasieskolan 2006/07 PM Enheten för utbildningsstatistik 2007-12-19 Dnr (71-2007:01035) 1 (7) Betyg och studieresultat i gymnasieskolan 2006/07 Kommunala skolor har, för jämförbara utbildningar, bättre studieresultat än fristående

Läs mer

Verktygslåda Kommunens Kvalitet i Korthet

Verktygslåda Kommunens Kvalitet i Korthet Verktygslåda Kommunens Kvalitet i Korthet DIN KOMMUNS TILLGÄNGLIGHET TRYGGHETSASPEKTER I DIN KOMMUN DIN DELAKTIGHET OCH KOMMUNENS INFORMATION DIN KOMMUNS EFFEKTIVITET DIN KOMMUN SOM SAMHÄLLSUTVECKLARE

Läs mer

2015-04-27. Uppdragshandling. Socialnämnden 2015

2015-04-27. Uppdragshandling. Socialnämnden 2015 -04-27 Uppdragshandling Socialnämnden 1 -04-27 1 UPPDRAG 1.1 Uppgift Vision Verksamheten skall bidra till att: - Skapa ekonomisk och social trygghet för invånarna - Skapa jämlikhet i levnadsvillkor och

Läs mer

All verksamhet i förskola och skola skall bedrivas så att barn, elever och studerande har möjlighet att nå de nationella målen. (Nybro vs.

All verksamhet i förskola och skola skall bedrivas så att barn, elever och studerande har möjlighet att nå de nationella målen. (Nybro vs. Under vårterminen 2014 genomfördes nationella prov i grundskolans åk 3, 6 och 9 liksom betygssättning i grundskolans åk 6 och 9, gymnasieskolan. Här redovisas skolkommunens resultat på nämnds- och verksamhetsnivå

Läs mer

Barn och utbildningsförvaltningennyckeltal

Barn och utbildningsförvaltningennyckeltal Barn och utbildningsförvaltningennyckeltal Budgetberedningen våren 215 Analysgruppen 215-4-8 Förskola 7 6 5 4 3 2 1 Inskrivna barn/årsarbetare kommunal förskola, antal 5,9 5,5 5,3 6, 5,1 5,2 5,3 5,5 5,4

Läs mer

Målområden 2016-2017

Målområden 2016-2017 Målområden 2016-2017 Vision för Lessebo kommun Vi är en kommun med engagerade och stolta invånare och med ett kreativt näringsliv, en kommun och miljö som man vill bo, verka i och besöka. Vårt läge i en

Läs mer

Vision 2030 Burlövs kommun

Vision 2030 Burlövs kommun Vision 2030 Burlövs kommun Den kreativa mötesplatsen för boende, näringsliv, utveckling och kultur. Målorden för Burlövs kommun är: Trygg & nära, Grön & skön, Liv & rörelse Alla som bor och vistas i Burlövs

Läs mer

Betygssammanställning årskurs 6, 7, 8 och åk 9 våren 2014. Resultatsammanställning nationella ämnesprov i åk 3 våren 2014.

Betygssammanställning årskurs 6, 7, 8 och åk 9 våren 2014. Resultatsammanställning nationella ämnesprov i åk 3 våren 2014. LUDVIKA KOMMUN RAPPORT 1 (16) Betygssammanställning årskurs 6, 7, 8 och åk 9 våren. Resultatsammanställning nationella ämnesprov i åk 3 våren. Göran Haag LUDVIKA KOMMUN RAPPORT 2 (16) Sammanfattning Meritvärdet

Läs mer

PM 2010-04-22 Rev 2010-05-11. DANDERYDS KOMMUN Barn och - utbildningsnämnden Lena Wallin och Monica Olsson BUN 2010/0067

PM 2010-04-22 Rev 2010-05-11. DANDERYDS KOMMUN Barn och - utbildningsnämnden Lena Wallin och Monica Olsson BUN 2010/0067 -04-22 Rev -05-11 1(15) BUN /0067 Resultat av föräldra- och elevenkät genomförd i februari Bakgrund och syfte Enkätundersökningen är ett led i det kvalitetsarbete som pågår i kommunen genom olika former

Läs mer

Fakta om friskolor Maj 2014

Fakta om friskolor Maj 2014 Fakta om friskolor Maj 2014 Hur ser friskolesektorn ut egentligen? Som förbund för Sveriges fristående förskolor och skolor får vi ofta frågor om hur vår bransch ser ut. Hur ser det ut med antalet elever

Läs mer

Version 1.0. Medborgarundersökning 2014

Version 1.0. Medborgarundersökning 2014 Version 1.0 Medborgarundersökning 2014 Medborgarna om 1. Kommunen som en plats att bo och leva i Nöjd Region Index (NRI) 2. Kommunens verksamheter Nöjd Medborgar Index (NMI) 3. Inflytande i kommunen Nöjd

Läs mer

Tillsammans skapar vi tillväxt och tillit Utvecklingsstrategi (US) för Sävsjö kommun 2011-2014, med sikte på 2020

Tillsammans skapar vi tillväxt och tillit Utvecklingsstrategi (US) för Sävsjö kommun 2011-2014, med sikte på 2020 Tillsammans skapar vi tillväxt och tillit Utvecklingsstrategi (US) för Sävsjö kommun 2011-2014, med sikte på 2020 Vår kommun växer genom att vi tillsammans skapar en av Sveriges mest trygga, attraktiva

Läs mer

Enkätundersökning inom förskola och skola. I samarbete med Järfälla kommun, Lidingö Stad, Sigtuna kommun och Upplands-Bro kommun

Enkätundersökning inom förskola och skola. I samarbete med Järfälla kommun, Lidingö Stad, Sigtuna kommun och Upplands-Bro kommun Rapport 2015 Enkätundersökning inom förskola och skola. I samarbete med Järfälla kommun, Lidingö Stad, Sigtuna kommun och Upplands-Bro kommun Stockholm 2015-04-30 Beställare: Järfälla kommun, Lidingö Stad,

Läs mer

Region Gotlands styrmodell

Region Gotlands styrmodell Samhälle Verksamhet områden Social Ekonomisk Ekologisk Kvalitet Medarbetare Ekonomi (6 st) (7 st) (5 st) (4 st) (4 st) (6 st) Mätvärden/ indikatorer Verksamhetsplaner Gotland är Östersjöregionens mest

Läs mer

En sammanfattning av årsredovisningen för 2014

En sammanfattning av årsredovisningen för 2014 Kortversion av Gislaveds kommuns årsredovisning 2014: En sammanfattning av årsredovisningen för 2014 Den kommunala verksamheten i Gislaved kostar 1443 miljoner kronor och utförs av 2530 medarbetare (vilket

Läs mer

Fakta om Friskolor. - mars 2014. (Preliminär version)

Fakta om Friskolor. - mars 2014. (Preliminär version) Fakta om Friskolor - mars 2014 (Preliminär version) Hur ser friskolesektorn ut egentligen? Som förbund för Sveriges fristående förskolor och skolor får vi ofta frågor om hur vår bransch ser ut. Vilka

Läs mer

STRATEGI FÖR FÖRSKOLA & GRUNDSKOLA. i Robertsfors Kommun

STRATEGI FÖR FÖRSKOLA & GRUNDSKOLA. i Robertsfors Kommun STRATEGI FÖR FÖRSKOLA & GRUNDSKOLA i Robertsfors Kommun ... 8... 9... 9... 10... 11... 11... 11... 12... 12 KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL Attraktiv kommun med hög livskvalitet. KOMMUNFULLMÄKTIGES NYCKELFAKTORER

Läs mer