Drottningholmskolan KVALITETSARBETE Vårterminen 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Drottningholmskolan KVALITETSARBETE Vårterminen 2014"

Transkript

1 Drottningholmskolan KVALITETSARBETE Vårterminen

2 Innehåll Elevantal, klasser och personal Regelverk och styrdokument Värdegrund och värdegrundsarbete Trygghet och arbetsro Samarbete med hemmen Kvalitet, elevdemokrati, inflytande Studie- och yrkesvägledning Elevhälsa Skolbibliotek Elevernas kunskapsutveckling Särskilt stöd IT i skolan Fritidshemmet Skolmat Skolgård Årstidsbundna traditioner och fester Miljöarbete Drottningholms slott Kompetensutveckling Skolhuset och expansion 2

3 Elevantal, klasser och personal Drottningholmskolan hade sex klasser detta läsår. Vid skolstarten var 92 elever inskrivna i skolan. Fördelning: förskoleklass (11), klass 1 (14), klass 2 (14), klass 3 (19), klass 4-5 (21) och klass 9 (13). Vid vårterminens slut var 92 elever inskrivna. Fördelning: förskoleklass (11), klass 1 (14), klass 2 (13), klass 3 (20), klass 4-5 (23) och klass 9 (12). Det fanns inga klasser för årskurserna 6-8. Drottningholmskolan har sex klasslärare samt flera ämneslärare som arbetar deltid. Fritidspedagogerna arbetar deltid. På detta sätt blir vi många vuxna runt barnen. Regelverk och styrdokument Drottningholmskolans grundläggande värden vilar på demokratins grund. Vi följer skollagen, Grundskoleförordningen och läroplan, Lgr 11, samt waldorfskolans kursplan En väg till frihet. Denna revideras just nu av Waldorfskolefederationen så att den ska vara uppdaterad mot den nationella läroplanen. En waldorfskola ska främja alla elevers utveckling och lärande samt en livslång lust att lära. 3

4 Värdegrund och värdegrundsarbete Utbildningen ska förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på. Alla som verkar i skolan ska främja aktning för varje människas egenvärde och respekt för vår gemensamma miljö. Skolan ska gestalta och förmedla människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet. Alla människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet med svaga och utsatta är de värden som skolan ska gestalta och förmedla. I överensstämmelse med den etik som förvaltas av kristen tradition och humanism sker detta genom individens fostran till rättskänsla, generositet, tolerans och ansvarstagande. Undervisningen i skolan är icke konfessionell. Skolans uppgift är att låta varje enskild elev finna sin egenart och därigenom kunna delta i samhällslivet genom att ge sitt bästa i ansvarig frihet. Drottningholmskolan reviderar sin Likabehandlingsplan varje år. Vi har FN-flaggan som viktig symbol för att påminna oss om de mänskliga rättigheterna och att dessa måste hållas levande i arbetet med barnen. Ett genusarbete pågår ständigt. Vi är medvetna om att i undervisningen ge sådana bilder att alla känner frihet att finna sin egen identitet. Lärare och fritidspedagoger söker ständigt välja exempel som inte manifesterar gamla genusmönster. Trygghet och arbetsro Skolan arbetar för att det ska råda arbetsro i skolan. I de lägre klasserna varvas rörelse, kreativitet och lugna arbetsstunder under skoldagens lopp. Under skoltidens gång blir dessa arbetsstunder allt längre. Våra ordningsregler kallar vi trivselregler. De ska vara så självklara så att de är helt självklara för eleverna. Under vårterminen reviderade vi dem tillsammans med eleverna. Då förenklades de ytterligare, så här blev de: 4

5 För att alla ska trivas på skolan ska vi tänka på följande: Respekt Alla ska känna sig trygga. Inga kränkande kommentarer till varken vuxna eller elever. Man får inte filma eller fotografera personer på skolan utan att fråga dem om tillåtelse först. (påtalas för klass 4-9, inte aktuellt för de yngre barnen som inte använder mobiltelefoner på samma sätt). Arbetsro Räck upp handen om du vill säga något och var noga med att lyssna på dina skolkompisar. Håll rent Se till att städa upp efter dig. Varje år genomför vi en trivselundersökning genom att låta eleverna fylla i en enkät. Det gjorde vi under vårterminen. Enkäten utvärderades av kollegiet på återblicksdagarna i juni. Nästa skolår ska vi ha ett genomtänkt likabehandlingsarbete. Vid skolstarten ska alla elever på skolan ägna gott om tid för detta. 5

6 Samarbete med hemmen I alla klasser på skolan hålls minst två föräldramöten per termin. Skolan erbjuder ett utvecklingssamtal per termin för alla elever. Möten kring de elever som behöver särskilda stödinsatser sker med tätare intervaller. De olika ämneslärarna på skolan erbjuder också utvecklingssamtal med eleverna i klass 9. Klasslärarna informerar vårdnadshavarna kontinuerligt om vad klassen arbetar med, vad som är på gång och om något särskilt hänt eller ska hända. I de lägre klasserna sker detta vanligtvis med veckobrev via mejl, i de äldre klasserna mer sällan. Skolan har som målsättning att snabbt informera vårdnadshavarna om det varit något särskilt under skoldagen. Detta fungerar oftast bra även om det inte alltid är möjligt att få ut information samma dag. Tidigare i skolans historia fanns det en föräldraförening som senare lades ned på grund av dåligt intresse. Under höstterminen ville vi återuppväcka den. Vi kallade till ett möte för att starta en ny förening. Flera föräldrar kom och visade intresse för att gå samman i en förening. Det ordnades ett internetbaserat möte i början av det nya året, men det resulterade inte i någon föräldraförening. Vi vill få igång ett samarbete med den blivande föräldraföreningen. Vi har planerat in ett gemensamt föräldramöte för hela skolan den 8 september. Då hoppas vi att en föräldraförening kan börja arbeta. 6

7 Systematiskt kvalitetsarbete Kvalitet, elevdemokrati, inflytande Skolan arbetar kontinuerligt med att utvärdera den egna verksamheten. Tid sätts av på kollegiet, torsdagskonferensen, för att gå igenom elevers utveckling och resultat, aktiviteter som genomförs och åtgärder som satts in. Representant från fritidshemmet deltar. Protokollen från dessa möten mejlas ut till alla medarbetare, så att även de som inte haft möjlighet att delta, ska få del av det som beslutats och diskuterats. På onsdagar har fritidshemmet konferens, där rektor närvarar. Då utvärderas verksamheten och elevernas utveckling gås igenom. Där beslutas även om aktiviteter och åtgärder. Ekerö kommun genomför varje läsår en nöjdhetsundersökning (Pilen) i årskurserna 2, 5 och 9. Den redovisas sedan offentligt och representanter från barn- och utbildningskontoret besöker skolan för att utvärdera undersökningen. Sedan förra kvalitetsarbetet HT13 har samarbetet mellan skolan och fritidshemmet fördjupats och riktlinjer för hur samarbetet ska gå till har ställts upp. Nu har vi arbetslagsmöten två gånger per termin samt två gemensamma pedagogdagar. Samarbetsformerna med fritidshemmet är fortfarande ganska nya, de behöver värnas och vidareutvecklas. Det ska vi arbeta vidare på nästa skolår. 7

8 Kollegiet har uppmärksammat att alla lärare måste utvärdera sin undervisning regelbundet, även under pågående arbetsskede. Vi ska följa upp elevernas resultat på de nationella proven systematiskt. Dokumentation Alla elevers kunskapsutveckling dokumenteras och följs upp vid utvecklingssamtalen. Vårdnadshavare får ta del av elevens omdömen inför dessa samtal. Vid utvecklingssamtalen ser vi även till elevens sociala utveckling. För de elever som är i behov av särskilt stöd eller andra åtgärder upprättas en pedagogisk utredning och åtgärdsprogram som sedan kontinuerligt följs upp och utvärderas. Till alla elever upprättas en individuell utvecklingsplan, IUP, och skriftliga omdömen. Klassläraren dokumenterar klassens arbete och aktiviteter och skriver en läsårsberättelse som kommer föräldrar och skola till del i slutet av skolåret. Vid föräldramöten skrivs protokoll. Skolan ska se över alla blanketter för stödverksamhet och incidenter och börja införa de nya versionerna under höstterminen Rutiner för klagomål Under vårterminen har skolan tagit fram en blankett för klagomål som nu finns på skolans hemsida. Vi behöver arbeta fram tydligare policy när det gäller klagomål på skolans personal. Samråd, elevdemokrati och elevinflytande Sedan januari, detta skolår, har skolan ett elevråd som träffas regelbundet. Två elevrådsrepresentanter från varje klass (klass 9 har bett om att inte behöva vara med) ingår. Rektor deltar och leder mötet samt skriver minnesanteckningar som kommer både kollegiet och styrelsen tillhanda. Vi lyssnar mycket noga på vad elevrådet har för synpunkter och önskemål. Efter varje elevrådsmöte tas elevernas frågor upp på kollegiet och resulterar för det mesta i beslut. 8

9 Skolan har också ett miljöråd bestående av elevrepresentanter och skolans miljöansvariga lärare. Se avsnittet om miljöarbete. Alla klasser har avsatt tid, där representanterna från elevråd och miljöråd får rapportera från sina möten och ta upp frågor som skall föras vidare till dessa möten. Där ska de kunna ta upp frågor som rör undervisningen, det sociala samspelet i klassen och andra frågor som behöver lyftas. När eleverna i elevrådet blivit vana i sina roller kommer rektor att överlåta uppgifter till dem. Nästa skolår ska vi ha ett elevskyddsombud. Språkval Eleverna i klass ett har engelska på schemat, i klass två tillkommer tyska. Sedan har eleverna dessa språk i flera år framöver. Hittills ända fram till och med årskurs nio. Eleverna i klass 4-5 har valt språk till kommande läsår. De har fått välja på franska eller tyska. Skolans val Drottningholmskolan har eurytmi som skolans val. Eurytmi är ett ämne som finns i waldorfskolor. Elevens val Elevens val ska ge eleverna möjlighet att fördjupa sig i något av de ordinarie skolämnena. Det sätts inga betyg i skolans val. Den som väljer vår skola har också valt ett pedagogiskt alternativ, waldorfpedagogik. Det innebär att eleven kommer att ha mer undervisning i de estetisk/praktiska skolämnena än vad som är reglerat i skollagen, och hos oss är elevens val integrerat i en del av undervisningen. Vi kommer att arbeta vidare för att i perioder schemalägga vissa val. Under vårterminen hade skolan en temavecka eftermiddagstid med elevens val. Eleverna i årskurs 1-5 fick välja en av fyra arbetsgrupper. De hade alla varit med om att lämna förslag till olika teman. Grupperna ägnade sig åt: hundar, gymnastik, naturvetenskap och drama. Många elever var intresserade av naturvetenskap så det blev två sådana grupper. Veckan med elevens val blev mycket uppskattad och vi vill göra något liknande nästa skolår. 9

10 Vi ska ha en eller två temaveckor med elevens val nästa skolår. Kanske ska vi ha ett gemensamt övergripande tema eller så gör vi om samma grupper som förra året. Vi får se och höra med elevrådet. Studie- och yrkesvägledning Studie- och yrkesvägledning ska i mångt och mycket integreras i skolan under hela skoltiden. Hos oss ser vi till att olika yrken presenteras genom berättandet i årskurs 1 och 2. I årskurs 3 läggs stor vikt vid att ingående beskriva och även att till viss del prova på de gamla ursprungliga yrkena som smed, snickare, bonde, skräddare, ullberedare och andra yrken som funnits länge i mänsklighetens historia. I årskurs 4 tittar vi på vilka yrken som funnits i vår hembygd och i årskurs 5 träder sådana yrken som människorna hade under de gamla kulturerna fram. På samma sätt anknyter vi till olika i yrken i geografi- och historieundervisningen för de äldre klasserna. I samhällskunskapen ser vi på andra samhällsrelaterade yrken. I årskurs 8 och 9 blir studie- och yrkesvägledningen konkret för att hjälpa eleven att finna studier och yrke inför framtiden. Då får de lektioner som helt ägnar sig åt detta. De får information om olika yrken och utbildningar. De praktiserar på arbetsplatser, prao. Eleverna får skriva cv och jobbansökningar. De får enskilda samtal tillsammans med den pedagog som har ansvar för syo. Skolan ska upprätta en plan för hur vi ska arbeta med studie- och yrkesvägledning. Planen ska beskriva hur vi ska arbeta från klass ett till klass nio, med frågor som rör arbetsliv och studier. Planen ska beskriva hur dessa frågor ska integreras i ämnen som historia och samhällskunskap. Planen ska även beskriva hur studie- och yrkesvägledningen ska vara ett eget område där särskilda aktiviteter genomförs. Vi ska ha en pedagog som ansvarar för studie- och yrkesvägledningen. Skolsköterska och läkare Elevhälsa Skolan har i många år haft en skolsköterska som funnits på plats en gång i veckan. Hon har varit tjänstledig under detta skolår men kom tillbaka i mitten av vårterminen. 10

11 Varje läsår kommer vår skolläkare och har mottagning ett antal gånger. Han kom en gång per termin detta läsår. Kurator och psykolog Drottningholmskolan har en kurator som har telefontid en gång i veckan. Vid behov kommer kuratorn till skolan. Skolan har haft kontakt med en psykolog utifrån som kan kontaktas vid ytterligare behov. Åtgärd: Vi ska utvärdera samarbetet med vår skolkurator och se hur vi ska lägga upp arbetet nästa läsår. Specialpedagog Vi har en anställd specialpedagog på skolan som är kunnig i olika arbetssätt för att hjälpa barn med särskilda svårigheter. Vi har tillgång till Ekerö kommuns resursteam. Vi har konsulterat en läkepedagog för handledning till lärarna i de yngre klasserna. Alla har varit mycket nöjda med det. Vi fick statligt bidrag till ökade timmar för specialpedagog Elevhälsoteam När en elev mår dåligt och behöver stöd och hjälp, utöver det som berörd klasslärare kan ge, kallar rektor till ett möte med elevhälsoteamet. Vid ett elevhälsoteamsmöte närvarar förälder, elev (ibland är eleven närvarande en kort stund), klasslärare, rektor samt specialpedagog, skolsköterska, kurator eller psykolog. Vilka som träffas beror på elevens behov. Vanligtvis börjar arbetet med en mindre grupp som sedan utökas när man gemensamt kommit fram vad som är bäst för eleven. Mötet protokollförs och undertecknas av de som närvarat. Elev som står i fokus på kollegiets torsdagskonferens Kollegiets torsdagsmöten ägnar ofta en avsatt tid för att fördjupa sig i hur alla kan arbeta och stötta enskilda elever. Pedagogerna ägnar två tillfällen åt samma elev. Vid dessa avsatta tider händer det också att kollegiet samtalar runt de klasser skolan har. 11

12 Skolbibliotek Eleverna har tillgång till ett litet skolbibliotek med skönlitteratur, referenslitteratur och uppslagsverk. Skolans facklärare i svenska är vår bibliotekarie och hon anordnar bilioteksträffar där eleverna kan samtala om böcker de läst för att inspirera sina kamrater. Skolbiblioteket är bemannat vissa tider men eleverna kan också låna böcker i sällskap av sin klasslärare eller annan vuxen. De äldre barnen kan gå dit själva. Skolan har även ett mindre lärarbibliotek. När skolan i år sökte bidrag från Ekerö kommun till medel för ökad måluppfyllelse fick vi beviljat bidrag till skolbiblioteket. Vår bibliotekarie har gått en kompetenshöjande kurs. Hon kommer att köpa in bokserier med ljudenlig stavning för nybörjarläsare och för barn med dyslexi samt ljudböcker på både svenska och engelska. Nya barn- och ungdomsböcker, både fakta- och skönlitteratur kommer också att inköpas. Däribland böcker med läsförståelsematerial. Skolan har köpt en ny hylla till böcker ämnade för de yngsta barnen. Åtgärd: Biblioteket ska förnyas med allt som nämndes ovan! Sedan får vi utvärdera hur det blev. Det kommer att bli ett rejält lyft för skolan! 12

13 Elevernas kunskapsutveckling Klasskonferenser, åtgärdsprogram, IUP med skriftliga omdömen Varje termin hålls en klasskonferens för att säkerställa elevernas kunskapsutveckling. Vid dessa närvarar klasslärare, specialpedagog och rektor, i möjligaste mån även de facklärare som undervisar i klassen. Dessa konferenser protokollförs och arkiveras. Här beslutas om pedagogisk utredning, åtgärdsprogram och särskilt stöd. Varje lärare ansvarar för att dennes elever uppnår de uppsatta målen i Lgr 11. Behöver eleven stöd uppmärksammar läraren rektor och specialpedagog som arbetar fram åtgärder. Klassläraren skriver omdömen i årskurserna 1-3. Från årskurs 4 skriver även facklärarna individuella omdömen. Dessa omdömen ska vara vårdnadshavarna tillhanda inför ett av de utvecklingssamtal som hålls en gång per termin, i november och april. Vid dessa samtal träffas vårdnadshavare och klasslärare i de lägre årskurserna, ibland har eleven närvarat. I de äldre årskurserna närvarar eleven och dessutom håller berörda facklärare utvecklingssamtal. Vid utvecklingssamtalen upprättar elev, förälder och lärare en individuell utvecklingsplan, IUP, för eleven. Vid utvecklingssamtalen i november nästa läsår ska alla elever vara närvarande. I de lägre klasserna kan eleven vara med i tio minuter och förälder fortsätta mötet tillsammans med klassläraren. Kollegiet ska anordna en mindre kurs för att säkerställa att alla pedagoger är medvetna om hur vi formulerar oss korrekt vid författandet av omdömen. Kunskapsbedömning, betyg Waldorfskolan är enligt Skollagen undantagen från att sätta betyg i klass 3 och 6. I klass 9 sätts betyg vid läsårets slut. Det kan vara bra att känna till att vi arbetar på ett annat sätt än de kommunala grundskolorna med inlärningen av svenska och räkning i de lägre klasserna. Om resultaten på de nationella proven för årskurs 3 inte är höga är orsaken denna. I årskurs 9 har våra elever goda resultat som är helt jämbördiga med andra skolor. Nationella prov, ämnesprov, redovisningar Nationella prov har genomförts i klass 3 och 9 under detta läsår. Skolan hade ingen klass för årskurs 6. Proven tog mycket tid i anspråk för både elever och lärare. 13

14 Ämnesprov hålls från och med årskurs 4 efter avslutat moment i de olika ämnena. Proven kan vara utformade på olika sätt, de kan göras i grupp, muntligt eller skriftligt. Många gånger ersätts provet av en muntlig eller skriftlig redovisning där eleven har möjlighet att på ett mer personligt sätt redogöra för vilken kunskap som inhämtats kring det aktuella temat. I de äldsta klasserna arbetas det mycket med PowerPoint-presentationer. Skolan vill vara flexibel och ha olika sätt och metoder att låta eleverna redovisa sina kunskaper på. Frånvaro Om eleven är sjuk eller av annan anledning inte kan komma till skolan meddelar vårdnadshavaren berörd lärare, genom sms eller telefonsamtal, senast samma morgon. Det är viktigt för skolan att veta att alla barn är på rätt plats under skoltid. Om ingen ansvarig för barnet har hört av sig, ringer berörd lärare till vårdnadshavaren vid förmiddagsrasten (klockan 10.00). Klasslärare dokumenterar all frånvaro. Blir frånvaron för hög kallas elev och vårdnadshavare till ett möte med berörd klasslärare och rektor för att åtgärda den höga frånvaron. Hjälper inte detta blir nästa steg att samarbeta med de sociala myndigheterna. Undervisningstid Drottningholmskolan har en timplan som garanterar att eleverna får minst det lagstadgade antalet undervisningstimmar i alla ämnen. Särskilt stöd Skolan har en anställd specialpedagog som arbetar halvtid. Vid behov, som exempelvis vid skolstart, har hon arbetat mer. Specialläraren har arbetat enskilt med elever och hon har samarbetat med klasslärare och föräldrar, för att ge handledning. Under vårterminen har vår specialpedagog även arbetat på fritidshemmet vissa tider. Specialpedagogen säkerställer att eleverna utvecklas på bästa sätt med att läsa och skriva. I klass 1 och 2 har vi haft förstärkning med personal från fritidshemmet. En personlig assistent arbetar med en elev. Speciallärare och rektor ansvarar för att skolan använder godkända blanketter för pedagogiska utredningar och åtgärdsprogram. Skolan följer riktlinjerna från Skolverket och Ekerö kommun. Rektor och speciallärare beslutar om åtgärder även vid andra tillfällen än klasskonferenser. 14

15 Skolan fick beviljat statligt bidrag för ökad personalstyrka i elevhälsan under Pengarna är ämnade för specialpedagog. Vi har anlitat en specialpedagog som handlett våra klasslärare och vår anställda specialpedagog har fått arbeta mer. Vi håller på att skriva om våra blanketter som används i arbetet med särskilt stöd. IT i skolan Från årskurs 3 används alfa-smart som stöd för elever med läs- och skrivsvårigheter. I årskurs 4 och uppåt använder behövande elever dator för läsning, skrivning och räkning. Skolan har datorer som används flitigt i den äldsta klassen. I det klassrum som används i årskurs 9 finns en projektor monterad i taket. Vi vill gärna utveckla arbetet med moderna tekniker i skolan. Vi planerar att eventuellt ha ett projekt där intresserade lärare får gå en kurs på skolan i hur vi kan använda Ipads i dokumentationsarbete och i undervisningen i bild och musik. Skolan behöver i så fall köpa in ett antal Ipads iför projektet som beräknas starta någon gång i höst. 15

16 Fritidshemmet Fritidshemmet ligger i direkt anslutning till skolan och delar sina lokaler med skolans förskoleklass och matsal. Under det här halvåret har 59 barn varit inskrivna i fritidsverksamheten. Verksamheten är uppdelad i två grupper, lillfritids för barnen i klass F-1 och storfritids för årskurs 2-3. I den senare gruppen går även några äldre barn som fått dispens. Den yngre gruppen håller till i skolans nedre plan och de äldre barnen har sin hemvist mittemot den stora skolbyggnaden, i matsalen. Det är inte så lätt för fritidspedagogerna att ha fritidshemmet i matsalen. Den behöver göras lite mysigare. Fritidshemmet har en föreståndare som samarbetar med kollegiet och rektor. Medarbetarna på fritids organiserar och planerar verksamheten själva. Fritidshemmet erbjuder såväl fri lek som ordnade aktiviteter för barnen. Under vårterminen har samarbetet mellan skola och fritids utvecklats. Fritidshemmets personal har arbetat på att få matsalslokalen trivsammare. De har bland annat ordnat med en vikskärm. Toaletten har inretts för att vara mer ombonad och trevlig. Men det finns mycket mer som behöver göras. Skolan har varit i kontakt med kommunen för att få matsalen ommålad i en trivsam kulör. Mitt i sommaren kom målarna och målade matsalen grå. I köksdelen fanns tidigare svartmögel men det har kommunen åtgärdat under våren. 16

17 Samarbetet mellan skolan och fritidshemmet kommer att fördjupas ytterligare. Fritidshemmets personal kommer att fördjupa sig i läroplanen och arbeta fram ett sätt för dokumentation av verksamheten. De kommer även att se till att elevernas inflytande stärks. Kanske kommer en fritidspedagog att arbeta under lunchrasten med rastaktiviteter. Skolmat Skolmaten tillagas i köket intill matsalen av en kock anställd av Ekerö kommun. Vi köper maten, ett antal portioner, av dem. Kockens närmaste chef är rektor för förskolan där matsalen ligger. Vi har beställt ekologisk mat och betalar ett högre pris än annars. Maten är till största delen ekologisk med några undantag, men målet är att den ska vara så fullt ut. Skolans personal äter tillsammans med barnen. I matsalen serveras salladsbuffé och dagens rätt med vegetariskt alternativ. För de elever som behöver specialkost serveras detta. Det finns även knäckebröd, Bregott samt mjölk och vatten att dricka till. Vid sidan om står det yoghurt och fil för dem som föredrar det till lunch. Skolan är indelad i två matlag, klockan samt Först äter elever från förskoleklass samt årskurs 1 och 2. Matlag nummer två består av årskurs 3-9. Skolans personal samtalar regelbundet med dem som arbetar i köket men vi behöver fördjupa samarbetet. Skolmåltiden är en skolresurs som kan vara en pedagogisk möjlighet för skolan. Åtgärd: Rektor har inlett ett samarbete med vår kock för att få igång ett samarbete mellan skola och kök. Vi vill att eleverna ska trivas i matsalen och äta bra. De ska känna respekt för kockens arbete. Kanske kommer vi att organisera om i matserveringen. 17

18 Skolgård Vi har en stor skolgård. En gårdsplan med grus, en talldunge, och bakom skolhuset en liten backe och äppelträdgård. Vi har en stor gräsplan bakom gymnastiksalen. Utanför skolgården ligger en grusad fotbollsplan och nästintill skolområdet en skogsbacke där vi tillbringar mycket skoltid. Det har funnits en del lekanordningar på skolgården som kommunen tagit bort under höstoch vårtermin på grund av att de inte var tillräckligt säkra för barnen. Elever och lärare kände sig ledsna över hur lite det fanns att göra ute. Men i slutet av november fick skolan en ny gungställning och ren, ny sand till rutschkanan som flyttades en aning för att bli tjänlig. En gunga gick sönder under vårterminen och alla gungor plockades ned av kommunen. Då fanns det nästan ingen lekutrustning kvar på skolgården. Ekerö kommun hade en ny chef som ville se över och bygga upp skolgårdarna från grunden. Det är planerat att vi ska få en typ av snurrgunga bakom gymnastiksalen men arbetet har förhalats då man fann stora rör i marken på just den platsen. Vi räknade med att arbetet skulle göras under våren då tjälen släppt. Vi fick uppgifter om att kommunen skulle påbörja arbetet i mitten på maj, men sedan kom de inte. Skolan har en ansvarig medarbetare som har direktkontakt med företaget som arbetar åt kommunen med skolgårdsarbetet. Under sommarlovet påbörjades anläggningsarbetena. Det finns mycket som kan göras så att skolgården blir trivsammare än nu. Ofta talar vi om det på raster och kollegium. Lallerstedts fond har gett bidrag till balanslek på skolgården. Kommunen vill att vi inväntar deras åtgärder innan vi gör något själva. 18

19 När kommunen anlagt lekplatserna de lovat ska vi organisera uppbyggandet av balanslek. Sedan får vi fortsätta arbetet med att göra skolgården ännu bättre för våra elever. Årstidsbundna traditioner och fester Uppropet vid höstterminens start äger rum i gymnastiksalen som ligger bredvid skolan. Lärarna brukar förbereda ett litet framförande för att hälsa elever och föräldrar välkomna till skolan. I slutet av september har vi ett gemensamt Mikaelifirande, då en av skolans klasser brukar framföra ett teaterframträdande om Sankt Göran och draken. Vi brukar också göra något festligt tillsammans hela skolan. I år var det klass 3 som gjorde spelet och sedan gick vi alla till Drottningholmsparkens stora gräslabyrint där vi längst inne kunde finna drakgodis. Det var riktigt lyckat. I början av november firar vi Martin (Mårten gås den 11 november) genom att anordna en lyktfest. Eleverna i de yngre klasserna får göra var sin lykta som de sedan bär med sig när alla vandrande sjunger sånger. Föräldrarna kommer och alla blir bjudna på bullar som klasslärarna bakat. I år anordnade klasslärarna för klass F-2 ett gemensamt firande och fritids hjälpte till. Klass 3 hade ett eget lykttåg. 19

20 Åtgärd: Nästa år vill vi ordna ett gemensamt lykttåg för hela skolan. Vi ska ha en eld brinnande och även ämneslärare och fritidspedagoger ska vara engagerade i planeringen av detta. Luciafirande har vi i skolan då Luciadagen infaller på en vardag. I år var det klass 9 som tillsammans med sin musiklärare förberedde och uppträdde den 13/12. En adventsträdgård anordnar vi vart annat år. Då formar ett par ansvariga lärare en stor spiral av granris på golvet i ett av de största rummen i skolan. Alla klasslärare skaffar äpplen och sätter ett julgransljus i dem. Vi brukar ha en musiker som spelar när eleverna sedan klassvis vandrar in en och en i spiralen för att tända ett ljus för att sedan placera det i granriset. I år var det inte adventsträdgård utan i stället en julverkstad då hela skolan hade en dag med julpyssel. Vi delade in alla elever i blandade åldersgrupper. Sedan fanns det ett schema för tiderna i de olika stationer som fanns med aktiviteter. I år hade vi pepparkaksbak samt tillverkning av bivaxljus, silkespappersstjärnor och julkort. Julavslutningen brukar börja med att hela skolan, elever, föräldrar och medarbetare träffas på skolgården redan 7.20 för att tända facklor. Sedan vandrar vi gemensamt till Lovö kyrka där vi har en högtidlig julavslutning med sång och kanske något uppträdande. Tillbaka till skolan bjuds det på julfika som föräldrar i klass 1 anordnat. I februari brukar vi ha en månadsfest med glatt tema och till påsk en liknande fest som brukar vara lite mer samlande. I år hade vi crossdressing, pojkar klädde ut sig till flickor och flickor till pojkar. Klass 4-5 var huvudansvariga och gjorde det mycket trevligt för hela skolan. Påskfirandet skiljer sig lite åt varje år, men påskägg brukar eleverna få på något sätt. I år samlades först hela skolan och sjöng tillsammans varefter det kom två påskkärringar (från klass 4-5) och bjöd på chokladägg. Sommaravslutningen brukar firas i gymnastiksalen varefter det ordnas tårtkalas på skolgården. Föräldrarna bakar. Miljöarbete En grön flagga brukar vara hissad på en av våra flaggstänger, men nu är den nedtagen då den är trasig och behöver lagas eller bytas ut. Det är för att visa att vi är miljöcertifierade, det vill säga att vi har Grön flagg och bedriver ett kontinuerligt miljöarbete. Eleverna är med i arbetet och träffas regelbundet i ett miljöråd som leds av ansvarig lärare. 20

21 Världsarvet Drottningholm Skolan ligger granne med Drottningholms slott, ett av världens kulturarv med Drottningholmsteatern och Kina slott. Det är vi mycket glada för och vi besöker parken och byggnaderna med jämna mellanrum. Vi har fördjupat samarbetet mellan konstpedagogerna på slottsförvaltningen. Biträdande rektor och huvudansvarig konstpedagog har skrivit en plan för att bygga upp elever och pedagogers kunskapar om Världsarvet Drottningholm. Där finns beskrivet aktiviteter för varje årskurs på skolan. Detta läsår ska vi följa planen. Vid något tillfälle under läsåret ska vi tillsammans ordna en utställning. Till exempel genom foton och enkla bildtexter. På så sätt vill vi dokumentera och redovisa arbetet. Kompetensutveckling I augusti åkte en grupp pedagoger till Oslo för att gå en veckas vidareutbildningskurs inför skolstarten. Flera lärare studerar just nu på deltidskurser vid Waldorflärarhögskolan med syfte att bredda kompetensen och erhålla waldorflärarlegitimation. Berörda lärare har varit på föreläsningar med temat om hur man kan arbeta med barn som behöver särskilt stöd och hur vi kan arbeta med stökiga klasser. En lärare var under höstterminen på kurs på Sigtunastiftelsen med temat hur vi kan undervisa i religion när eleverna kommer ifrån olika kulturer. Vi tycker att det är viktigt att alla har rätt kompetens och att alla håller sig uppdaterade på vad forskningen kommer fram till. Åtgärd: Vi har sett över alla medarbetares utbildningsbehov och uppmuntrat de som behöver att gå utbildning på Waldorflärarhögskolan i höst. Vi ska fortsätta att uppmuntra medarbetare till vidareutbildning. 21

Bakgrund och förutsättningar

Bakgrund och förutsättningar Bakgrund och förutsättningar Systematiskt kvalitetsarbete Läsåret 2013/2014 Aggerudsskolan Barn- och utbildningsförvaltningen www.karlskoga.se Innehållsförteckning Inledning... s. 3 Skolans syfte och värdegrund...

Läs mer

Foto, Fredrik Sederholm

Foto, Fredrik Sederholm Foto, Fredrik Sederholm Gnesta Waldorfskola Systematiskt kvalitetsarbete 2014-2015 Om detta dokument Detta är en presentation av det systematiska kvalitetsarbetet vid Gnesta waldorfskola. Dokumentet ska

Läs mer

Vart ville vi, vad gjorde vi, och hur blev det?

Vart ville vi, vad gjorde vi, och hur blev det? Vart ville vi, vad gjorde vi, och hur blev det? Emiliaskolans systematiska kvalitetsarbete 2012-2013 Varje elevs garanti för en extraordinär skolgång 1 Innehåll Elevstatistik... 3 Regelverk och styrdokument...

Läs mer

Elevhälsoarbetet vid Hagaskolan

Elevhälsoarbetet vid Hagaskolan Elevhälsoarbetet vid Hagaskolan Skolväsendet vilar på demokratins grund. Skollagen (2010:800) slår fast att utbildningen inom skolväsendet syftar till att elever ska inhämta och utveckla kunskaper och

Läs mer

Välkommen till Eklundaskolan F 3. Läsåret 2015/2016. Örebro kommun Eklundaskolan orebro.se/eklundaskolan 019-21 10 00

Välkommen till Eklundaskolan F 3. Läsåret 2015/2016. Örebro kommun Eklundaskolan orebro.se/eklundaskolan 019-21 10 00 Välkommen till Eklundaskolan F 3 Läsåret 2015/2016 Örebro kommun Eklundaskolan orebro.se/eklundaskolan 019-21 10 00 Välkommen till oss! Eklundaskolan är en F 3-skola i Ängens skolområde. På Eklundaskolan

Läs mer

1. Skolans värdegrund och uppdrag

1. Skolans värdegrund och uppdrag 1. Skolans värdegrund och uppdrag Grundläggande värden Skolväsendet vilar på demokratins grund. Skollagen (2010:800) slår fast att utbildningen inom skolväsendet syftar till att elever ska inhämta och

Läs mer

Årlig plan för likabehandling och mot kränkningar.

Årlig plan för likabehandling och mot kränkningar. Årlig plan för likabehandling och mot kränkningar. Hörnefors centralskola, Förskoleklass och Fritidshemmet Ankaret F Ö R E T A G 1 Årlig plan för likabehandling och mot kränkningar. Hörnefors centralskola,

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling - för likabehandling och delaktighet

Plan mot diskriminering och kränkande behandling - för likabehandling och delaktighet 2012-08-01 rev 130212 Plan mot diskriminering och kränkande behandling - för likabehandling och delaktighet Denna plan gäller för Krika Bygdeskolas elever och de elever som är inskrivna på Fritidshemmet

Läs mer

Arbetsplan för Långareds skola Läsåret 2013/2014

Arbetsplan för Långareds skola Läsåret 2013/2014 Arbetsplan för Långareds skola Läsåret 2013/2014 Barn- och ungdomsförvaltningens vision: Lust att lära Lärande Samskapande Styrkebaserad Vi sätter Lärandet i centrum för barn, elever, medarbetare och ledare

Läs mer

Arbetsplan för Nolbyskolans fritidshem Läsåret 2014/2015

Arbetsplan för Nolbyskolans fritidshem Läsåret 2014/2015 november Arbetsplan för Nolbyskolans fritidshem Läsåret 2014/2015 Syftet med detta dokument, Arbetsplanen är att synliggöra verksamheten. Ett sätt att skapa en gemensam bild av verksamheten och hur man

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Fritidshemmet Uddarbo Malungsfors

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Fritidshemmet Uddarbo Malungsfors PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Fritidshemmet Uddarbo Malungsfors Verksamhetsåret 2013/2014 Inledning Planen mot diskriminering och kränkande behandling handlar om att främja elevers lika

Läs mer

Lilla föräldraboken. Bra att veta som förälder på Örebro Waldorfskola

Lilla föräldraboken. Bra att veta som förälder på Örebro Waldorfskola Lilla föräldraboken Bra att veta som förälder på Örebro Waldorfskola Välkommen som ny förälder till Örebro Waldorfskola! Den här skriften är tänkt att vara en vägledning för dig som ny förälder. Här får

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN och PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING Gäller för Södervångskolans förskoleklass, grundskola och fritidshem 2012/2013

LIKABEHANDLINGSPLAN och PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING Gäller för Södervångskolans förskoleklass, grundskola och fritidshem 2012/2013 LIKABEHANDLINGSPLAN och PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING Gäller för Södervångskolans förskoleklass, grundskola och fritidshem 2012/2013 Inledning/vision Det åligger samtliga vuxna vid Södervångskolan att

Läs mer

Lokal arbetsplan för Österåsens skola läsåret 2010/2011

Lokal arbetsplan för Österåsens skola läsåret 2010/2011 2010-10-19 Lokal arbetsplan för Österåsens skola läsåret 2010/2011 Lust att lära och utvecklas hela livet Den lokala arbetsplanen anger skolans prioriterade utvecklingsmål för läsåret, med åtaganden enskilt

Läs mer

Dokumentationen avser läsåret 2013-2014 Förskoleklass Lillsjöskolan Mikael From 2014-08-15

Dokumentationen avser läsåret 2013-2014 Förskoleklass Lillsjöskolan Mikael From 2014-08-15 Dokumentationen avser läsåret 2013-2014 Förskoleklass Lillsjöskolan Mikael From 2014-08-15 1. Kort beskrivning av den egna verksamheten Lillsjöskolan ligger i Östra Odensala och ingår i Odensala skolområde.

Läs mer

Verksamhetsplan för Avesta centrala rektorsområde läsåret 2013/2014

Verksamhetsplan för Avesta centrala rektorsområde läsåret 2013/2014 Verksamhetsplan för Avesta centrala rektorsområde läsåret 2013/2014 Avesta centrala rektorsområde omfattar Markusskolan, Bergsnässkolan samt fritidsverksamheten på båda skolorna. Skolledningen består av

Läs mer

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Tällbergs skola

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Tällbergs skola Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Tällbergs skola Kvalitetsredovisning 2013/2014 Varje huvudman inom skolväsendet ska på huvudmannanivå systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och

Läs mer

Verksamhetsbeskrivning 11/12. Solbackens Föräldrakooperativ Förskoleklass

Verksamhetsbeskrivning 11/12. Solbackens Föräldrakooperativ Förskoleklass Verksamhetsbeskrivning 11/12 Solbackens Föräldrakooperativ Förskoleklass 1 Innehåll Föräldrakooperativet i organisation och struktur 3 Språk 3 Motorik/Rörelse 4 Socialt samspel 4 Matematik 4 Skapande 4

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Grindstugans förskola 2011.

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Grindstugans förskola 2011. Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Grindstugans förskola 2011. Inledning I skollagen och i läroplanerna slås det fast att den svenska förskolan och skolan vilar på demokratisk grund.

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING

LIKABEHANDLINGSPLAN PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING LIKABEHANDLINGSPLAN PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING för skolor och fritidshem i Flyinge och Harlösa läsåret 2015-2016 Flyingeskolan och Harlösa skolas Likabehandlingsplan Plan mot kränkande behandling och

Läs mer

Förskoleavdelningen. Lokal Arbetsplan för Blåsippan 2014-2015

Förskoleavdelningen. Lokal Arbetsplan för Blåsippan 2014-2015 Förskoleavdelningen Lokal Arbetsplan för Blåsippan 2014-2015 Innehållsförteckning: 1. Förskolans värdegrund sida 3 2. Mål och riktlinjer sida 4 2.1 Normer och värden sida 4 2.2 Utveckling och lärande sida

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING KULLINGSBERGSSKOLAN Alingsås Augusti 2015 Definition av kränkande behandling Definitionen är hämtad ur boken Ny Skollag i praktiken, som gäller fr.o.m.

Läs mer

Likabehandlingsplan Mon tessoriskolan Skäret

Likabehandlingsplan Mon tessoriskolan Skäret Planen ger en beskrivning av hur vi arbetar mot diskriminering och kränkande behandling. Vi beskriver organisation, ansvarsfördelning och hur vi aktivt jobbar med förebyggande och främjande insatser. Likabehandlingsplan

Läs mer

Arbetsplan för Sollebrunns fritidshem Läsåret 2015/2016

Arbetsplan för Sollebrunns fritidshem Läsåret 2015/2016 150417 Arbetsplan för Sollebrunns fritidshem Läsåret 2015/2016 Syftet med detta dokument, Arbetsplanen är att synliggöra verksamheten. Ett sätt att skapa en gemensam bild av verksamheten och hur man arbetar

Läs mer

Plan för fritidsverksamheten 2013-2014

Plan för fritidsverksamheten 2013-2014 Plan för fritidsen 2013-2014 Stockholm International Academy Sulvägen 52 A-B 126 40 Hägersten 08-646 46 98 www.stockholmskolan.se info@stockholmskolan.se Sammanfattning Inför HT 2013 har vi vidtagit en

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING LÄSÅRET 2010/2011

KVALITETSREDOVISNING LÄSÅRET 2010/2011 KVALITETSREDOVISNING LÄSÅRET 2010/2011 REGNBÅGEN Fritidshemmet för särskoleelever på Noltorpsskolan ALINGSÅS Telefon: 0322-61 60 00 Fax: 0322-61 63 40 E-post: barn.ungdom@alingsas.se 1. Förutsättningar

Läs mer

Plan mot kränkande behandling och likabehandlingsplan

Plan mot kränkande behandling och likabehandlingsplan Plan mot kränkande behandling och likabehandlingsplan Kinnarpsskolan 2015-09- 16 Kunskap för framtiden Livsstil Engagemang Kompetens Skolans trygghetsgrupp - Tommy Forsberg, rektor - Göran Fagerblom, kurator

Läs mer

Kvalitetsanalys läsåret 2014/15

Kvalitetsanalys läsåret 2014/15 Kvalitetsanalys läsåret 2014/15 Klättenskolan Postadress Besöksadress Telefon Internet Giro och org nr Sunne kommun Stöpafors 0565-160 00 växel www.sunne.se 744-2684 bankgiro 79. Klättenskolan 686 93 Sunne

Läs mer

Kvalitetsarbete för Fyrklöverskolan period 2 (okt dec), läsåret 2012/2013

Kvalitetsarbete för Fyrklöverskolan period 2 (okt dec), läsåret 2012/2013 Kvalitetsarbete för Fyrklöverskolan period 2 (okt dec), läsåret 2012/2013 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå systematiskt

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Söderparkskolan F-6

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Söderparkskolan F-6 PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Söderparkskolan F-6 Läsåret 2014-2015 1 Innehållsförteckning Sida 2 Innehållsförteckning 3 Vår vision Till dig som elev Till dig som vårdnadshavare Till

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Fritidshem. Fritidshem Knopen 2013

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Fritidshem. Fritidshem Knopen 2013 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Fritidshem Fritidshem Knopen 2013 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 REDOVISNING AV UPPDRAG... 3 Varje barns kunskapsutveckling skall stärkas... 3 I

Läs mer

Lokal verksamhetsplan. för. Björkhagaskolan

Lokal verksamhetsplan. för. Björkhagaskolan Lokal verksamhetsplan för Björkhagaskolan 2012/2013 Verksamhetsbeskrivning Enheten Skolans verksamhet omfattar två arbetslag med elever från förskoleklass tom årskurs 3 med integrerad fritidsverksamhet,

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 1 (6) Reviderad juni 2010 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Björkbergsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling gällande tiden 20120101-20121231 Plan mot diskriminering och

Läs mer

TRYGGHETSPLAN plan mot kränkande behandling & diskriminering -

TRYGGHETSPLAN plan mot kränkande behandling & diskriminering - TRYGGHETSPLAN plan mot kränkande behandling & diskriminering - Fylsta skola ska vara trygg för alla, såväl barn som vuxna, och fri från diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling. 1 Innehåll

Läs mer

Verksamhetsplanen 2015-2016 Segrande Liv Grundskola

Verksamhetsplanen 2015-2016 Segrande Liv Grundskola Verksamhetsplanen 2015-2016 Segrande Liv Grundskola Information om verksamhetsplanen Verksamhetsplanen är en del av det ständigt pågående kvalitetsförbättringsarbetet i skolan. I verksamhetsplanen formuleras

Läs mer

Kvalitetsarbete för Garpenbergs skola period 3 (jan mars), läsåret 2012/2013

Kvalitetsarbete för Garpenbergs skola period 3 (jan mars), läsåret 2012/2013 Kvalitetsarbete för Garpenbergs skola period 3 (jan mars), läsåret 2012/2013 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå systematiskt

Läs mer

Teamplan Ugglums skola F-3 2011/2012

Teamplan Ugglums skola F-3 2011/2012 Teamplan Ugglums skola F-3 2011/2012 2015 har 10 åringen nått statens och våra mål men framförallt sina egna och har tagit ansvar för sin egen utveckling med stöd av vuxna. 10 åringen tror på sig själv

Läs mer

Kungsgårdens skolas arbetsplan 2012-2013

Kungsgårdens skolas arbetsplan 2012-2013 Grundskola Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(7) Jennika Pettersson 2012-07-24 Kungsgårdens skolas arbetsplan 2012-2013 Kunskapsnämndens mål 2012 under MEDBORGARperspektivet Resultaten för lärande

Läs mer

Norrsätragrundsärskolas kvalitetsredovisning 2013-2014

Norrsätragrundsärskolas kvalitetsredovisning 2013-2014 Grund-/särskola Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(5) 2014-02-20 Norrsätragrundsärskolas kvalitetsredovisning 2013-2014 1. Organisation Grundsärskolan åk 1-6 och fritidshemmet är lokalintegrerade

Läs mer

Likabehandlingsplan för Broarps skola Läsåret 2014-2015

Likabehandlingsplan för Broarps skola Läsåret 2014-2015 Likabehandlingsplan för Broarps skola Läsåret 2014-2015 Attendo Individ och Familj AB - Box 28-575 21 Eksjö Tel. 0730-660 116 - - lisbeth.lindstrom@attendo.se 1. Mål och Vision Mål: Skolan ska ha en likabehandlingsplan

Läs mer

Verksamhetsplan för. Vendestigens Förskola och Skola AB's. Fritidsverksamhet 2015-2016

Verksamhetsplan för. Vendestigens Förskola och Skola AB's. Fritidsverksamhet 2015-2016 Verksamhetsplan för Vendestigens Förskola och Skola AB's Fritidsverksamhet 2015-2016 Fritidshemmet ska erbjuda en meningsfull fritid. En förutsättning för att barnen ska uppleva fritiden som rolig och

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan. Stavreskolan 1-3 2013

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan. Stavreskolan 1-3 2013 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan Stavreskolan 1-3 2013 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 Redovisning av aktuella kunskapsresultat... 4 REDOVISNING AV UPPDRAG...

Läs mer

Verksamhetsplan för Norrtullskolan 2013/2014

Verksamhetsplan för Norrtullskolan 2013/2014 BARN OCH UTBILDNING Verksamhetsplan för Norrtullskolan 2013/2014 Verksamhetsidé På vår skola ges alla elever möjlighet att utvecklas utifrån sina förutsättningar! Det viktiga för alla på skolan är att

Läs mer

Förväntansdokument. Utfärdat augusti 2012

Förväntansdokument. Utfärdat augusti 2012 Förväntansdokument Utfärdat augusti 2012 Skolans och vårdnadshavarnas gemensamma ansvar för elevernas skolgång ska skapa de bästa möjliga förutsättningarna för barns och ungdomars utveckling och lärande.

Läs mer

Kvalitetsredovisning. Rimforsa skola. läsåret 12/13

Kvalitetsredovisning. Rimforsa skola. läsåret 12/13 Kvalitetsredovisning Rimforsa skola läsåret 12/13 Till grund för redovisningen ligger personalens utvärderingar av verksamheten och skolans planer, elevernas trivselenkäter, resultaten från nationella

Läs mer

Lokal arbetsplan 2013/2014. Kilbergets förskola

Lokal arbetsplan 2013/2014. Kilbergets förskola Lokal arbetsplan 2013/2014 Kilbergets förskola Vår förskola består av fyra avdelningar, två avdelningar för barn mellan 1-3 år och två avdelningar för barn mellan 3-5 år. På Kilbergets förskola arbetar

Läs mer

ULRIKASKOLANS PLAN FÖR ARBETET MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Läsåret 2015/2016

ULRIKASKOLANS PLAN FÖR ARBETET MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Läsåret 2015/2016 ULRIKASKOLANS PLAN FÖR ARBETET MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Läsåret 2015/2016 1 ANSVAR OCH DELAKTIGHET Enligt diskrimineringslagen (2008:567) och skollagen (20120:800) måste skolan arbeta

Läs mer

Elevhälsoplan för Pluggparadiset Skola och Fritidshem 2015/2016

Elevhälsoplan för Pluggparadiset Skola och Fritidshem 2015/2016 Elevhälsoplan för Pluggparadiset Skola och Fritidshem 2015/2016 Bakgrund Skolan ska se till att eleverna har en bra miljö för sin kunskapsutveckling och sin personliga utveckling. Det innebär att elevhälsan

Läs mer

Lokal arbetsplan Läsåret 2014-2015

Lokal arbetsplan Läsåret 2014-2015 Lokal arbetsplan Läsåret 2014-2015 Åsenskolan Rektor Linda Karlsson 1. Kunskapsuppdraget 1.1 Bakgrund tolkning av skolans kunskapsuppdrag Utbildningen inom skolväsendet syftar till att barn och elever

Läs mer

Tingdalsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Tingdalsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Tingdalsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola åk 4-6 och fritidshem Läsår 2015/2016 1/9 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan. Strömslundskolan 7-9 2013

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan. Strömslundskolan 7-9 2013 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan Strömslundskolan 7-9 2013 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 Redovisning av aktuella kunskapsresultat... 3 REDOVISNING AV

Läs mer

Sätra skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Sätra skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Sätra skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleklass, grundskola 1-6, fritidshem. 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

Gemensam inriktning för fritidshemmen i Malung-Sälens kommun Framtagen av representanter för fritidshemmens personal 2011-2012

Gemensam inriktning för fritidshemmen i Malung-Sälens kommun Framtagen av representanter för fritidshemmens personal 2011-2012 Gemensam inriktning för fritidshemmen i Malung-Sälens kommun Framtagen av representanter för fritidshemmens personal 2011-2012 Det här materialet har utarbetats utifrån våra styrdokument: Ett annat viktigt

Läs mer

Lärcentrum Malung-Sälen Kommun. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling läsår 2014-2015

Lärcentrum Malung-Sälen Kommun. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling läsår 2014-2015 Lärcentrum Malung-Sälen Kommun Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling läsår 2014-2015 Mål Skolväsendet vilar på demokratins grund och alla som jobbar och finns inom skolan skall jobba för

Läs mer

+ + åk 1-3 åk 4-6 åk 7-9. annan utbildning: Tänk på den skola där du har huvuddelen av din tjänstgöring när en specifik skola efterfrågas

+ + åk 1-3 åk 4-6 åk 7-9. annan utbildning: Tänk på den skola där du har huvuddelen av din tjänstgöring när en specifik skola efterfrågas 1 Var har du huvuddelen av din tjänstgöring? Ange ett alternativ. Grundskola: åk 1-3 åk 4-6 åk 7-9 Gymnasieskola: studie-/högskoleförberedande program yrkesförberedande program/yrkesprogram annan utbildning:

Läs mer

Likabehandlingsplan för Skå skola. Mål och vision. Trygghet Glädje - Lärande. Lagen

Likabehandlingsplan för Skå skola. Mål och vision. Trygghet Glädje - Lärande. Lagen Likabehandlingsplan för Skå skola Mål och vision Trygghet Glädje - Lärande Vi vill skapa en miljö där vi visar varandra hänsyn och ömsesidig respekt, vi vill att eleverna ska känna sig sedda och ingen

Läs mer

Utbildningsinspektion i Gnarps skola, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6

Utbildningsinspektion i Gnarps skola, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6 Utbildningsinspektion i Nordanstigs kommun Gnarps skola Dnr 53-2005:786 Utbildningsinspektion i Gnarps skola, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6 Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning av

Läs mer

Kvalitetsanalys för Nyckelpigan läsåret 2014/15

Kvalitetsanalys för Nyckelpigan läsåret 2014/15 Datum 1 (11) Kvalitetsanalys för Nyckelpigan läsåret 2014/15 Varje förskola har enligt skollagen ansvar för att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen. Denna kvalitetsanalys

Läs mer

Lokal arbetsplan Läsåret 2014-2015

Lokal arbetsplan Läsåret 2014-2015 Bildningsnämnden Lokal arbetsplan Läsåret 2014-2015 Lysviks skola Kunskap och kompetens Bakgrund tolkning av skolans kunskapsuppdrag Utbildningen inom skolväsendet syftar till att barn och elever ska inhämta

Läs mer

Trygghetsplan BJÖRSÄTER SKOLA 2015/16

Trygghetsplan BJÖRSÄTER SKOLA 2015/16 Trygghetsplan BJÖRSÄTER SKOLA 2015/16 Trygghetsplan En väl fungerande skola bygger på ett ömsesidigt ansvar mellan skolan, elever och vårdnadshavare. För att Landsbygdsenhetens skolor ska ha en trygg och

Läs mer

NORDMARK SKOLAS PLAN FÖR

NORDMARK SKOLAS PLAN FÖR NORDMARK SKOLAS PLAN FÖR FÖRSKOLEKLASSEN GRUNDSKOLAN FRITIDSHEMMET FÖR ATT FRÄMJA LIKABEHANDLING OCH FÖREBYGGA SAMT ÅTGÄRDA DISKRIMINERING, TRAKASSERIER OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Planen gäller för läsåret

Läs mer

Lokal verksamhetsplan för Järntorgsskolan 2013-2014. Alla elever som kommer till oss ska känna sig trygga och stimuleras till bästa möjliga resultat

Lokal verksamhetsplan för Järntorgsskolan 2013-2014. Alla elever som kommer till oss ska känna sig trygga och stimuleras till bästa möjliga resultat Lokal verksamhetsplan för Järntorgsskolan 2013-2014 Alla elever som kommer till oss ska känna sig trygga och stimuleras till bästa möjliga resultat Verksamhetsplan Järntorgsskolan Nora kommun 2013-2014

Läs mer

VÄLKOMNA TILL ORMSTASKOLAN

VÄLKOMNA TILL ORMSTASKOLAN VÄLKOMNA TILL ORMSTASKOLAN En kort beskrivning av skolan Vi är en grundskola med klasserna F-6 samt förskoleverksamhet och fritids Vi har ca 500 elever Personalen består av ca 90 personer med olika kompetens

Läs mer

LINDÅS LIKABEHANDLINGSPLAN, PLANMOTDISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Läsåret 2014-2015

LINDÅS LIKABEHANDLINGSPLAN, PLANMOTDISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Läsåret 2014-2015 BF 221 1 2014-10-06 Bildningsförvaltningen LINDÅS LIKABEHANDLINGSPLAN, PLANMOTDISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Läsåret 2014-2015 Vår Vision På Lindås skola och fritidshem ska alla barn och all personal

Läs mer

Gnesta Waldorfförskola

Gnesta Waldorfförskola Gnesta Waldorfförskola Gnesta Waldorfförskola Systematiskt kvalitetsarbete 2014-2015 Om detta dokument Detta är en presentation av det systematiska kvalitetsarbetet vid Gnesta waldorfförskola. Dokumentet

Läs mer

RESURSSKOLAN. Beskrivning av Resursskolans uppdrag och ansvar

RESURSSKOLAN. Beskrivning av Resursskolans uppdrag och ansvar RESURSSKOLAN Beskrivning av Resursskolans uppdrag och ansvar Karlskrona kommun Barn och ungdomsförvaltningen - 2014 RESURSSKOLAN EN DEL AV SÄRSKILT STÖD SÄRSKILD UNDERVISNINGS- GRUPP ENLIGT SKOLLAGEN:

Läs mer

Likabehandlingsplan & plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan & plan mot kränkande behandling Docksta Friskola Likabehandlingsplan & plan mot kränkande behandling Docksta friskola 2013-2014 Inledning Likabehandlingsplanens syfte är att främja likabehandling, alla människors lika rättigheter oavsett

Läs mer

Enheten arbetar tillsammans med övriga skolor och förskolor för att uppnå kommunens mål att bli en av Sveriges 10 bästa skolkommuner.

Enheten arbetar tillsammans med övriga skolor och förskolor för att uppnå kommunens mål att bli en av Sveriges 10 bästa skolkommuner. 1 1. Nuläge Förskolan minskade åter antal avdelningar till tre under höstterminen 2011, men kommer att ha fyra avdelningar från januari 2012. Utvecklandet av förskolans pedagogiska arbetssätt och rutiner

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för gymnasieskola med särskoleelever vid Hjalmar Strömerskolan.

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för gymnasieskola med särskoleelever vid Hjalmar Strömerskolan. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för gymnasieskola med särskoleelever vid Hjalmar Strömerskolan läsåret 2012/13 Likabehandlingsplan för ungdoms och vuxenutbildningen vid Hjalmar Strömerskolan

Läs mer

Arbetsplan för Västra Bodarna skola Läsåret 2014/2015

Arbetsplan för Västra Bodarna skola Läsåret 2014/2015 140929 Arbetsplan för Västra Bodarna skola Läsåret 2014/2015 Syftet med detta dokument, Arbetsplanen är att synliggöra verksamheten. Ett sätt att skapa en gemensam bild av verksamheten och hur man arbetar

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete Helhetsanalys av Väskolans fritidshem Läsår 14 15

Systematiskt kvalitetsarbete Helhetsanalys av Väskolans fritidshem Läsår 14 15 2015-08-05 Systematiskt kvalitetsarbete Helhetsanalys av Väskolans fritidshem Läsår 14 15 Emma Niklasson, rektor Väskolan F-3 och fritidshem emma.niklasson@kristianstad.se 044-134060 1 Innehåll 1. Våra

Läs mer

Likabehandlingsplan. Åsbygdens Naturbruksgymnasium. Behandla andra som Du själv vill bli behandlad. Rev.110819

Likabehandlingsplan. Åsbygdens Naturbruksgymnasium. Behandla andra som Du själv vill bli behandlad. Rev.110819 Likabehandlingsplan Åsbygdens Naturbruksgymnasium Behandla andra som Du själv vill bli behandlad Rev.110819 Kränkande behandling: Kränkande behandling står för olika former av kränkningar. Kränkande behandling

Läs mer

Fredriksdals förskola

Fredriksdals förskola Barn & Skola Fredriksdals förskola Likabehandlingsplan och årlig plan mot kränkande behandling Fredriksdals förskola Läsåret 2013/14 Inledning Att verka för lust, lika värde och delaktighet i förskolan

Läs mer

Bringåsens skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Bringåsens skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Bringåsens skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen: skola Ansvariga för planen Rektor Britt-Marie Eliasson Vår vision Alla människor

Läs mer

Skogsgläntans förskola

Skogsgläntans förskola REVIDERAT UNDERLAG 2009-05-05 /GF Skogsgläntans förskola Rektor Britt-Marie Eliasson 2011-08-30 REVIDERAD 110830 Förordningar om kvalitetsredovisning SFS (Svensk författningssamling) 2005:609 Utbildnings-

Läs mer

Kvalitetsredovisning Förskolan Slottet läsåret 2010 2011

Kvalitetsredovisning Förskolan Slottet läsåret 2010 2011 Kvalitetsredovisning Förskolan Slottet läsåret 2010 2011 1 Inledning Förskolan Slottet har med sina fyra avdelningar ännu mer än tidigare blivit ett hus istället för fyra olika avdelningar. Vi jobbar målmedvetet

Läs mer

Bovallstrands skola, förskola och fritidshem

Bovallstrands skola, förskola och fritidshem Bovallstrands skola, förskola och fritidshem Välkommen till Bovallstrands skola Från 1 12 år på samma ställe Skolan där ALLA blir sedda Vi satsar på friskvård varje dag Vi erbjuder följande verksamheter:

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN. Stiftelsen Dunkers förskola och skola Läsåret 2014-2015

LIKABEHANDLINGSPLAN. Stiftelsen Dunkers förskola och skola Läsåret 2014-2015 Sidan 1 2015-04-23 LIKABEHANDLINGSPLAN Stiftelsen Dunkers förskola och skola Läsåret 2014-2015 Likabehandlingsplan med förebyggande och åtgärdande handlingsplaner mot mobbning, diskriminering och annan

Läs mer

Norskolan Näsbyparksskolan Näsbyviksskolan Slottsparksskolan

Norskolan Näsbyparksskolan Näsbyviksskolan Slottsparksskolan Norskolan Näsbyparksskolan Näsbyviksskolan Slottsparksskolan Innehåll INLEDNING... 3 REGELVERK, LAGAR och BEGREPP... 3 Tre viktiga begrepp... 3 Kränkningar... 3 Diskriminering... 3 Mobbing... 4 RUTINER

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan. Stavreskolan 4-9 2012

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan. Stavreskolan 4-9 2012 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan Stavreskolan 4-9 2012 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 Redovisning av aktuella kunskapsresultat... 3 REDOVISNING AV UPPDRAG...

Läs mer

Kvalitetsarbete för Hjortonmyren period 2 (okt dec), läsåret 2014-2105.

Kvalitetsarbete för Hjortonmyren period 2 (okt dec), läsåret 2014-2105. Kvalitetsarbete för Hjortonmyren period 2 (okt dec), läsåret 2014-2105. 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvudmannanivå systematiskt

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete

Systematiskt kvalitetsarbete BUN 2013-08-27 57 Systematiskt kvalitetsarbete Barn- och utbildningsförvaltningen Systematiskt kvalitetsarbete i Svenljunga kommun Skollagens krav innebär att huvudmän, förskole- och skolenheter systematiskt

Läs mer

Astrid Lindgrens skola AAstirid LIndgresn skola DOKUMENTNAMN

Astrid Lindgrens skola AAstirid LIndgresn skola DOKUMENTNAMN AAstirid LIndgresn skola DOKUMENTNAMN skolan Vi vet vart vi ska. Vi utvärderar, analyserar och förändrar. Utnyttja alla våra sinnen. Lär oss på olika sätt. Är tydliga! Gör våra elever medvetna om målen.

Läs mer

ARBETSPLAN FÖRSKOLAN EKBACKEN

ARBETSPLAN FÖRSKOLAN EKBACKEN ARBETSPLAN FÖRSKOLAN EKBACKEN Inledning Förskolan regleras i skollagen och har Skolverket som tillsynsmyndighet. Sedan 1 augusti, 1998, finns en läroplan för förskolan, Lpfö 98. Läroplanen är utformad

Läs mer

Elevhälsoplan Storvretaskolan 2014-15. Bakgrund. Elevhälsoplanens syfte. Styrdokument. Elevhälsans uppdrag

Elevhälsoplan Storvretaskolan 2014-15. Bakgrund. Elevhälsoplanens syfte. Styrdokument. Elevhälsans uppdrag Elevhälsoplan Storvretaskolan 2014-15 Bakgrund Skolan ska ge alla barn och elever den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande och sin personliga utveckling. Den ska ge eleverna möjlighet att

Läs mer

Elever i behov av särskilt stöd

Elever i behov av särskilt stöd Elever i behov av särskilt stöd Handlingsplan för Ekebyhovskolan 2014 Ekebyhovskolan Ansvarig chef: Inga-Lill Håkansson INNEHÅLL SYFTE OCH MÅL...3 VÅRA STYRDOKUMENT...4 ELEVSTÖDSTRAPPAN...5 STÖDTEAMET...7

Läs mer

Plan mot diskriminering, trakasserier och. kränkande behandling. Läsåret 2014-2015. Kristinebergskolan

Plan mot diskriminering, trakasserier och. kränkande behandling. Läsåret 2014-2015. Kristinebergskolan 1(11) Barn- och utbildningsförvaltningen Kristinebergskolan Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Läsåret 2014-2015 Kristinebergskolan 2 Innehållsförteckning Kristinebergskolans

Läs mer

Välkommen. till förskoleklassen, grundskolan och fritidshemmet

Välkommen. till förskoleklassen, grundskolan och fritidshemmet Välkommen till förskoleklassen, grundskolan och fritidshemmet Innehållsförteckning Förskoleklassen Första steget in i skolan 7 Att välja skola 7 En smidig övergång till skolan 7 En typisk dag för en förskoleklassare

Läs mer

Celsiusskolan 7-9s plan mot diskriminering och kränkande behandling

Celsiusskolan 7-9s plan mot diskriminering och kränkande behandling Celsiusskolan 7-9s plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola Läsår 2015/2016 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Enöglaskolan

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Enöglaskolan 1 (13) Plan mot diskriminering och kränkande behandling Enöglaskolan 2 (13) Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av handlingsplanen Enöglaskolans personal tar aktivt avstånd från alla former av

Läs mer

Likabehandlingsplan för grundskolan och fritidshem på Sjöboskolan LÅ 14/15

Likabehandlingsplan för grundskolan och fritidshem på Sjöboskolan LÅ 14/15 Likabehandlingsplan för grundskolan och fritidshem på Sjöboskolan LÅ 14/15 Del 1 Sjöboskolans plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling, samt

Läs mer

Klara Gymnasium i Karlstads handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling, samt likabehandlingsplan

Klara Gymnasium i Karlstads handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling, samt likabehandlingsplan Granskad 2014-08-12 Klara Gymnasium i Karlstads handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling, samt likabehandlingsplan Arbetets olika delar Det aktiva arbetet består främst av: - Att bedriva

Läs mer

Strategier för att alla barn & elever ska nå målen i Askersunds kommun

Strategier för att alla barn & elever ska nå målen i Askersunds kommun Strategier för att alla barn & elever ska nå målen i Askersunds kommun Förord Barn- och utbildningsnämnden har gett förvaltningschefen i uppdrag att ta fram en strategi för att alla elever ska nå målen.

Läs mer

Karlshögs Fritidshem

Karlshögs Fritidshem rlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarls högkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshö gkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlsögkarlshögkarlshögkarlshögka

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan. Lyrfågelskolan 4-9 2013

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan. Lyrfågelskolan 4-9 2013 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan Lyrfågelskolan 4-9 2013 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 Redovisning av aktuella kunskapsresultat... 4 REDOVISNING AV UPPDRAG...

Läs mer

1. Bakgrund 2. Syfte 3. Definitioner

1. Bakgrund 2. Syfte 3. Definitioner Likabehandlingsplan Vrena Friskola 2013-2014 1. Bakgrund Alla barn och elever ska kunna känna sig trygga och bemötas och behandlas med respekt för sin personlighet. Det åligger de vuxna i skolan att motverka

Läs mer

Arbetsplan för Jernvallsskolan 4-9 läsåret 2014/15

Arbetsplan för Jernvallsskolan 4-9 läsåret 2014/15 Arbetsplan för Jernvallsskolan 4-9 läsåret 2014/15 MEDBORGARE (Kunskapsnämndens mål) Kunskapsförvaltningens verksamheter lägger grunden för fortsatt utbildning och arbetsliv, demokratiskt samhällsliv och

Läs mer

Verksamhetsplan för Sundby förskola och skola 2011

Verksamhetsplan för Sundby förskola och skola 2011 Datum Verksamhetsplan för Sundby förskola och skola 2011 1. Nuläge Enheten har bytt chef under året. Ny chef började 1 september. Enheten behöver en förnyelse vad gäller både pedagogiska diskussioner,

Läs mer