Detaljplan för Huddinge resort, del av Kvadraten 3, Segeltorps kommundel

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Detaljplan för Huddinge resort, del av Kvadraten 3, Segeltorps kommundel"

Transkript

1 1 (13) Detaljplan för Huddinge resort, del av Kvadraten 3, Segeltorps kommundel Sammanfattning Inkomna synpunkter i samrådet Länsstyrelsen anser att det av planhandlingarna bättre behöver framgå vilka krav som kan komma att ställas på den nya bebyggelsen för att den ska bli lämplig med avseende på skydd mot olycka med explosion i förhållande till Förbifarten och E4/E20. Södertörns brandförsvarsförbund har granskat den riskanalys som är gjord för detaljplanen och med anledning av detta har en fördjupning av riskanalysen genomförts. WSP bedömer att det aktuella planområdet kan exploateras under förutsättning att ett antal riskreducerande åtgärder vidtas och planhandlingarna har kompletterats utifrån det. Kommunen har därför sett över hur bestämmelserna formulerats så att de synpunkter Länsstyrelsen inkommit med beaktas. Kommunstyrelsens förvaltning påtalar bland annat att Månskärvägen kommer att få en viktig roll i områdets kollektivtrafikförsörjning. I detaljprojekteringen studeras på vilket sätt det ska ske i enlighet med det kollektivtrafikprogram som är under framtagande. Förändringar av plankartan Efter samrådet har vissa förändringar gjorts av plankartan, här redovisas bara de större förändringarna. Användningen av den nya bebyggelsen delas i det nya förslaget upp i dels bruttoareor för hotell, konferens, restauranger respektive handel, dels bruttoarea för parkering. Höjdregleringen har utökats från 110 meter i totalhöjd över nollplanet till 120 meter i nockhöjd över nollplanet. Bestämmelserna har kompletterats med mer utförlig beskrivning av hur bebyggelsen tekniskt ska utformas för att klara avståndet till motorvägar i anslutning till planområdet med hänsyn till transporter med farligt gods. Utformning och bredd på den GC-väg som föreslås och ansluter till planområdet i norr har setts över så att inget intrång längre görs som inskränker möjligheten till exploatering inom Kvadraten 3. E-område inom planområdet har tagits bort och ersatts av mer generell bestämmelse Bakgrund Samhällsbyggnadsnämnden fick 21 mars 2011 i uppdrag av kommunstyrelsen att upprätta en detaljplan för Huddinge resort inom fastigheten Kvadraten 3 i Kungens kurva. Detaljplanen syftar till att skapa förutsättningar för uppförande av bebyggelse innehållande badanläggning med spa, hotell- och konferensanläggning, restauranger, handel samt parkering inom fastigheten Kvadraten 3. Samråd Programsamråd har pågått under tiden 1 juli - 5 september 2010 och en programsamrådsredogörelse har upprättats. Plansamråd

2 2 (13) Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 28 februari 2013 att samråd av detaljplan för Huddinge resort får ske och samråd pågick under tiden 7 mars 12 april Materialet sändes enligt remisslista till myndigheter, kommunala nämnder och organisationer samt till fastighetsägare enligt fastighetsförteckningen. Handlingarna har funnits tillgängliga i Tekniska nämndhuset samt på Huddinge kommuns hemsida. En samrådsredogörelse har upprättats. Detaljplanen för Huddinge resort, del av Kvadraten 3 har tagits fram av en projektgrupp under ledning av planavdelningen på miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen i Huddinge kommun. Yttranden Följande remissinstanser har inte svarat Kultur- och fritidsnämnden FTI Företagarna i Huddinge Försvarsmakten Hembygdsföreningen Huddinge Naturskyddsförening Huddinge pensionärsråd Huddinge handikappråd Polisen, Södertörns polismästardistrikt Stockholms handelskammare, lokalavd. Svensk Handel, region Stockholm Stockholm Vatten AB AB Stokab Stockholms Stad Arcona AB Följande remissinstanser har ingen erinran Lantmäterimyndigheten Miljönämnden Socialnämnden SRV Svenska kraftnät Styrelsen i Hyresgästföreningen Huddinge Telia Skanova SL (Trafikförvaltningen, SLL) Remissinstanser Länsstyrelsen Planförslag för Kvadraten 3, badanläggning med hotell, konferens, handel etc. upprättat i mars 2013, har översänts till Länsstyrelsen för samråd enligt 5 kapitlet 20 plan- och bygglagen (PBL 1987:10, ÄPBL). Planområdet är beläget i Kungens kurva invid E4/E20, väster om Heron city. Planförslaget syftar till att uppföra centrumändamål inklusive badanläggning och parkering om maximalt m 2 bruttoarea.

3 3 (13) Enligt 5 kap. 22 ÄPBL ska Länsstyrelsen under samrådet bland annat ge råd om tillämpningen av 2 och 3 kap., verka för att riksintressen tillgodoses och att miljökvalitetsnormer följs. Länsstyrelsens synpunkter Sammanfattande bedömning Länsstyrelsen bedömer utifrån nu kända förutsättningar att det inte finns skäl att anta att Länsstyrelsen kommer att pröva kommunens beslut och upphäva detaljplanen med stöd av 12 kap. 3 ÄPBL. Denna bedömning förutsätter att kommunen beaktar de synpunkter som framförs nedan avseende riskfrågor med anledning av transporter av farligt gods. De statliga ingripandegrunderna enligt 12 kap. ÄPBL Av 12 kap. 3 ÄPBL följer att Länsstyrelsen ska upphäva en kommuns beslut att anta en detaljplan i vissa fall, t.ex. om beslutet innebär att bebyggelse blir olämplig med hänsyn till människors hälsa och säkerhet - nedan redovisas Länsstyrelsens syn på hur planförslaget förhåller sig till de statliga ingripandegrunderna. Riskfrågor Planområdet ligger i närhet av väg E4/E20 är utpekad som riksintresse för kommunikationsanläggningar samt transportled för farligt gods. Ny bebyggelse föreslås på ett avstånd av 45 meter från närmaste huvudkörfält på E4 Förbifart Stockholm. För att reducera konsekvenserna vid en eventuell olycka med explosion har kommunen infört bestämmelsen m2, som anger att "fasader och tak ska utformas täta inom 70 meter från motorvägen. Risker med explosion relaterad till förbipasserande trafik ska beaktas vid utformning av byggnaders konstruktion ". Hur risken för explosion ska beaktas och vilka krav som kommer att ställas på utformning av ny bebyggelse framgår inte tydligt av förslaget. Länsstyrelsen anser att det av planbeskrivning och planbestämmelser tydligt behöver framgå vilka krav som kan komma att ställas på den nya bebyggelsen för att den ska bli lämplig med avseende på skydd mot olycka med explosion. Länsstyrelsen vill framhålla vikten av att planen inte bidrar till att öka områdets redan höga samhällsrisknivå. Övriga grunder som kan föranleda överprövning Länsstyrelsen bedömer, utifrån nu kända förutsättningar, att det inte finns anledning att befara att planen kommer att bli olämplig med hänsyn till övriga ingripandegrunder enligt 12 kap. ÄPBL. Råd om tillämpningen av 2-3 kap. ÄPBL Miljökvalitetsnormer och dagvatten Berörd vattenförekomst är Mälaren- Stockholm som omfattar hela östra Mälaren. Länsstyrelsen vill upplysa om att det finns ett förslag till ny vattenförekomstindelning för Mälaren. I detta förslag föreslås Mälaren - Rödstensfjärden bli en egen vattenförekomst med miljökvalitetsnormer. Vattenmyndigheten förväntas ta beslut i frågan år Länsstyrelsen anser att det är angeläget att förorenat dagvatten hanteras så att belastningen på Mälaren minimeras så mycket som möjligt. Länsstyrelsen är positiv till att kommunen har tagit fram en dagvattenutredning och föreslår åtgärder för dagvattenhantering, bl.a. gröna tak, gröna ytor och en naturlig damm. Planbestämmelser avseende mark och vegetation (n1 och n2) saknas i plankartan, vilket bör åtgärdas inför granskningsskedet.

4 4 (13) Kommunen har sett över formuleringar beträffande bebyggelsens tekniska utförande så att det blir tydligare. Planbestämmelser avseende mark och vegetation (n1 och n2) ska åtgärdas inför granskningsskedet. Kommunstyrelsen Syftet med detaljplanen är att ge förutsättningar för uppförande av bebyggelse, innehållande badanläggning med spa, hotell- och konferensanläggning, restauranger, handel samt parkering på del av fastigheten Kvadraten 3. Planförslaget ger möjlighet till m² bruttoarea för centrumändamål och parkering. Av dessa får max m² utgöra hotell, konferens, restauranger och högst 5000 m² handel. I samband med beslut om planuppdrag för projektet redovisades att en relativt stor del av projektets bruttoarea skulle omfattas av parkeringsanläggning. Kommunstyrelsens förvaltning undrar om det närmare undersökts behovet av att i detaljplanen reglera förhållandet mellan byggrätt för parkeringsanläggning i förhållande till den totala byggrätten samt hur stor del av handelsytan som avses for livsmedel? En fortsatt utveckling av Kungens kurva innebär att framkomligheten för kollektivtrafik måste prioriteras. Månskärvägen kommer att få en viktig roll i områdets kollektivtrafikförsörjning. I det fortsatta arbetet behöver redovisas hur detta beaktas i detaljplanen för Kvadraten 3. Kommunstyrelsens förvaltning har i övrigt inga synpunkter på planförslaget. Delegation Beslutet har fattats med stöd av punkten F 14.1 i Delegationsordning för kommunstyrelsen med kommundirektörens vidaredelegering (HKF 9210). Bestämmelse gällande parkeringsytor och den totala byggrätten har omformulerats. Hur stor del av handelsytan som avses for livsmedel har också förtydligats. Kollektivtrafikens framkomlighet utmed Månskärsvägen kommer det studeras i detaljprojekteringen så att utformningen sker i enlighet med det kollektivtrafikprogram som är under framtagande.

5 5 (13) Miljönämnden Detaljplanen tillstyrks. Beskrivning av ärendet Detaljplanen avser uppförande av badanläggning med hotell, konferens och handel på fastigheten Kvadraten 3. Vid programsamrådet 2010 tillstyrkte miljönämnden fortsatt detaljplanearbete. I programmet angavs att hantering av dagvatten, buller och miljökvalitetsnormer skulle utredas vidare. Enligt dagvattenutredningen (Tyréns ) kan % av dagvattnet tas om hand lokalt genom fördröjning och rening (strax norr om bebyggelseområdet). Resten måste ledas till ledningssystemet vid Månskärsvägen. Byggnaden är bullerutsatt, men eftersom all verksamhet kommer ske inomhus, kan man uppnå god ljudmiljö genom fasadljudisolerande åtgärder (Ramböll ). Genom att orientera entréer och luftintag bort från motorvägar och påfarter bedöms att PM 10- halterna inte överskrider miljökvalitetsnormerna där människor vistas (Tyréns ). Synpunkterna innebär ingen erinran mot detaljplanen utan noteras av kommunen och förs till handlingarna. Socialnämnden Socialnämnden godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande Kvadraten 3, Huddinge resort, Kungens Kurva- remissvar och överlämnar det till samhällsbyggnadsnämden som sitt yttrande i ärendet. Sammanfattning Detaljplanen syftar till att ge förutsättningar för uppförande av kommersiell anläggning med hotell och konferensdelar på del av fastigheten Kvadraten 3 som idag är obebyggd. Förvaltningen ser positivt på en utveckling av området kring Kungens kurva och vill betona vikten av trafiksäkerhetslösningar för gång- och cykeltrafikanter samt tillgängligheten för personer med funktionsnedsättningar. Beskrivning av ärendet Detaljplanen syftar till att ge förutsättningar för uppförande av kommersiell anläggning med hotell och konferensdelar på del av fastigheten Kvadraten 3 som idag är obebyggd. Området anses ha mycket litet rekreationsvärde på grund av den höga bullernivån från E4/E20. Inomhusmiljön kommer dock med god ljudisolering att klara av detta. Förutsättningarna för alternativa färdmedel till bil ska förbättras genom ökad framkomlighet för gång- och cykeltrafikanter som rör sig inom och runt Kungens kurva.

6 6 (13) Förvaltningens synpunkter Förvaltningen har tidigare uttalat sig positivt kring utvecklingen av Kungens kurva och ser ingen anledning att ändra på detta. Den tydliga separationen av oskyddade gång- och cykeltrafikanter från biltrafiken är mycket viktig och påtalas också i detaljplanen. Tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning är prioriterad ur ett socialt perspektiv och inkluderar såväl handikapplatser på parkeringar som tydliga visuella hjälpmedel. Detta återfinns också i planen, vilket förvaltningen ser positivt på. Protokollsutdrag Kvadraten 3, Huddinge resort, Kungens Kurva - remissvar Socialnämndens beslut Socialnämnden godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande Kvadraten 3, Huddinge resort, Kungens Kurva - remissvar och överlämnar det till samhällsbyggnadsnämnden som sitt yttrande i ärendet. Sammanfattning Detaljplanen syftar till att ge förutsättningar för uppförande av kommersiell anläggning med hotell och konferensdelar på del av fastigheten Kvadraten 3 som idag är obebyggd. Förvaltningen ser positivt på en utveckling av området kring Kungens kurva och vill betona vikten av trafiksäkerhetslösningar för gång- och cykeltrafikanter samt tillgängligheten för personer med funktionsnedsättningar. Synpunkterna innebär ingen erinran mot detaljplanen utan noteras av kommunen och förs till handlingarna. Trafikverket Trafikverket har tagit del av rubricerat ärende. Detaljplanen syftar till att ge förutsättningar för uppförande av bebyggelse innehållande badanläggning, spa, hotell- och konferensanläggning, restauranger, handel samt parkering. Trafikverket yttrar sig som väghållare för E4/E20. Avstånd Som Trafikverket nämnde under programskedet är det viktigt att det byggnadsfria avståndet om 35 meter till framtida beläggningskant säkerställs. Det bör framgå tydligare att nödvändiga avstånd på 25 meter från beläggningskant till kvartersgräns och 10 meter från kvartersgräns till byggnad kan innehållas i relation till beläggningskant även efter en utbyggnad av Förbifart Stockholm. Trafik I planbeskrivningen görs bedömningen att områdets trafiksystem kan hantera den trafikalstring som planförslaget medför. I programskedet ansåg Trafikverket att en trafikanalys skulle tas fram för att säkerställa att trafiken till planområdet inte riskerar att påverka trafiken på E4/E20 på ett negativt sätt. Trafikverket anser att grunden för bedömningen att trafikalstringen inte påverkar E4/E20 på ett negativt sätt ska beskrivas utförligare. Finns det trafikanalyser gjorda tar Trafikverket gärna del av dessa. Risk

7 7 (13) Om riskåtgärder blir nödvändiga med anledning av närheten till E4/20 anser Trafikverket att finansieringen för dessa åligger annan än Trafikverket. Dagvatten Trafikverket förutsätter att det säkerställts att dagvattenhanteringen inte leder till ökade flöden för Trafikverkets dagvattensystem. Skyltning Trafikverket anser att planbestämmelse bör införas som reglerar att digital och bildväxlande skyltning riktad mot trafikanter på E4/E20 ej tillåts. Markarbeten Om markarbeten ska genomföras som innebär sprängning inom 50 meter från E4/E20 ska en separat ansökan "0111 att stoppa trafik i samband med sprängning" göras. Ansökan skickas till: i ansökan skall följande uppgifter anges: 1. Uppgifter om sökanden (den som låter utföra arbetet), adress etc. 2. Vägnummer. 3. Var utmed aktuell väg. 4. Aktuell kommun 5. Sprängarens polistillstånd skall bifoga Luftfart Uppförande av byggnader eller andra föremål högre än 20 meter kan påverka luftfarten. Om detaljplanen möjliggör uppförande av byggnader över 20 meter ska därför en lokaliseringsbedömning göras. Blankett för ansökan och instruktion finns på Trafikverkets hemsida under Övrigt Planbestämmelserna n1 och n2 saknas på plankartan. När utbyggnaden av Förbifart Stockholm sker kommer det påverka kringliggande fastigheter, dels med etableringsområden och dels med buller och trafikstörningar. Detta behöver tas med som en grundförutsättning om byggnation av detaljplaneområdet startar innan Förbifart Stockholm är färdigutbyggd. Avstånd Det byggnadsfria avståndet om 35 meter till framtida beläggningskant är säkerställt, se kartan nedan.

8 8 (13) Trafik Sweco har tidigare ( ) tagit fram ett antal trafiksimuleringar för Kungens kurva med olika exploateringsscenarion. Dessa finns redovisade i särskilda PM som har sänts till Trafikverket. Sammanfattningsvis redovisar dessa simuleringar att tillkommande trafik kan hanteras i det lokala systemet, inom Kungens kurva-området, dock med vissa fördröjningar under maxtimme (lördag em.) och att det som begränsar områdets utveckling är kapaciteten på påfarten till det statliga vägnätet. Trafiksimuleringarna har även legat till grund för de trimningsåtgärder som genomförs/genomförts vid denna påfart. Risk Riskutredning är genomförd och anläggningen kommer att uppföras i enlighet med denna. Riskåtgärder i enlighet med riskutredningen bekostas av exploatören. Dagvatten Kungens kurva ingår i verksamhetsområde för dagvatten som hanteras av Stockholm vatten. Dagvattenhantering inom planområdet ska ske i princip i enlighet med genomförd dagvattenutredning samt utföras i samråd i samband med anläggande inom anslutande detaljplaneområden. Skyltning Bestämmelse beträffande skyltning har lagts till som en upplysning i planbestämmelserna, skyltning ska utformas lämpligt, ej allt för föränderligt eller blinkande, med hänsyn till passerande trafik längs motorvägar.

9 9 (13) Luftfart Ansökan om lokaliseringsbedömning Uppförande av byggnader eller andra föremål högre än 20 meter har skickats till berörda flygplatser Arlanda och Bromma som inte har haft något att erinra. Dock ska en flyghinderanmälan med tillhörande flyghinderanalys beställas hos Luftfartsverket av uppföraren av planerat byggnadsverk högre än 20 meter i god tid innan planerat uppförande. Övrigt Planbestämmelser avseende mark och vegetation (n1 och n2) ska åtgärdas inför granskningsskedet. Övriga synpunkter innebär ingen erinran mot detaljplanen utan noteras av kommunen och förs till handlingarna. SRV SRV återvinning AB som beretts tillfälle att yttra sig beträffande rubricerad detaljplan vill härmed meddela att vi förutsätter samråd i bygglovsförfarande med avseende på utformning och dimensionering av transportvägar och utrymmen för avfallshantering. Synpunkterna innebär ingen erinran mot detaljplanen utan noteras av kommunen och vidarebefordras till fastighetsägaren. Svenska kraftnät Svenska Kraftnät har en 220 kv-ledning sydväst om planområdet. Den aktuella ledningen ska få en förändrad sträckning till följd av bygget med Förbifart Stockholm vid Kungens Kurva. Den aktuella ledningen är byggd i 400 kv standard för att i en framtid kunna konverteras till den spänningen. Den nya sträckningen berör inte fastigheten Kvadraten 3 och då avstånden mellan den nya sträckningen för ledningen och Kvadraten 3 är så pass stora bedömer vi att magnetfältet från ledningen inte bör påverka den planerade verksamheten. Synpunkterna innebär ingen erinran mot detaljplanen utan noteras av kommunen och förs till handlingarna. Södertörns brandförsvar Södertörns brandförsvarsförbund lämnar följande synpunkter på begäran av miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen. Yttrandet grundar sig på följande handlingar: 1. Samrådshandling, daterad januari Riskbedömning för detaljplan, daterad Plankarta med bestämmelser, daterad

10 PLA (13) Synpunkter med anledning av insatsmöjligheter och risker 1. Södertörns brandförsvarsförbund har granskat den riskanalys som är gjord för detaljplanen och ser att ett antal åtgärder föreslås som gör att individrisken hålls inom acceptabla gränser. Vad gäller samhällsrisk är denna risk generellt över ALARP-gränsen och delvis också att betrakta som oacceptabelt hög. Dimensionerande scenario avser explosion och i riskbedömningen är slutsatsen att några speciella åtgärder inte är motiverade att vidta för att hantera samhällsrisken och på så sätt få en acceptabel riskbild i planområdet. Denna slutsats kan ifrågasättas. Vilka alternativ har studerats? Kommer samhällsrisken vara densamma i planområdet som vid Heron City, trots de barriärer som nämns (skog och höjdskillnad)? Om riskbilden är för hög i området, vilka byggnadstekniska alternativ finns för att hantera samhällsrisken? Vad blir merkostnaden vid nybyggnation? Den åtgärd som anges i detaljplanen är att risken för en explosion ska beaktas, något som lämnar öppet för tolkning. Finns det möjlighet att uttrycka detta krav tydligare? Fördjupade studier av samhällsrisken har gjorts för att svara på de frågor Södertörns brandförsvar inkommit med och planbestämmelserna har förtydligats och utvecklats med anledning av det Södertörns fjärrvärme Om kommunalmark överförs till kvartersmark, ska befintliga fjärrvärmeledningar skyddas genom införande av u-område på detaljplanen, samt att kommunen medverkar till upprättande av servituts- eller ledningsrätts- avtal, med ny fastighetsägare. Eventuell flytt av fjärrvärmeledning bekostas av beställaren. Kartskiss över området [i akten]. Övrig har Södertörns Fjärrvärme AB har ingen erinran. Teknisk försörjning Föreslår att uppvärmning sker med vattenburna system som kan ansluta till fjärrvärmenätet. Södertörns Fjärrvärme AB har fjärrvärme i området efter Månskärsvägen och kv. Kvadraten 2, Sekanten 1, och Segmentet 2 är ansluten till fjärrvärme. Det finns även fjärrkyla i området. Idag levereras fjärrkyla till Ikea, Heron City och kv. Segmentet 1.

11 (13) PLA Synpunkterna innebär ingen erinran mot detaljplanen utan noteras av kommunen och vidarebefordras till fastighetsägaren. TeliaSonera Skanova Access AB TeliaSonera Skanova Access AB har inget att erinra mot det aktuella förslaget till detaljplanen. Se röd linje på bifogad karta [i akten]. För ledningssamordning vänligen kontakta lokal förvaltare hos Skanova. Synpunkterna innebär ingen erinran mot detaljplanen utan noteras av kommunen och vidarebefordras till fastighetsägaren. Vattenfall Vattenfall har elanläggningar inom och i närheten av planområdet vilket visas av bifogad karta [i akten], turkos linje = 22 kv högspänningsledning, blå linje = 0,4 kv lågspänningsledning och lila linje = 0,1 kv signalkabel. Heldragna linjer är luftledningar och streckade linjer är markförlagda kablar. Ledningarnas läge i kartan är ungefärligt. Nätstationer visas som svart blixtförsedd kvadrat. Kommunen och exploatören ser gärna en flytt av Vattenfalls befintliga nätstation på Månskärsvägen 16 och man har föreslagit ett nytt läge för E-område på plankartan. Vattenfall ser inte att en flytt av nätstationen anses lämpligt eftersom eldistributionsnätet är byggt och anpassat för befintlig placering. Flytt av befintlig nätstation enligt förslag på plankartan medför att längden för lågspänningsledningar österut mot Dialogvägen blir för långa, vilket innebär problem för Vattenfall att uppnå godkänd el-kvalité mot våra berörda kunder. Vattenfall har träffat planavdelningen och diskuterat frågan vidare. Kommunen och exploatören får tillsammans initiera till ett möte med Vattenfall för vidare diskussion gällande frågor rörande placering och avtal som måste beslutas. En framtida placering kan innebära att nätstationen hamnar inom fastighetsmark och därför måste ett avtal upprättas innan utförandet av detaljplanen får vinna laga kraft. När E-område gällande fristående nätstation (minst 10x10 meter) planeras ska det horisontella avståndet mellan nätstation och brännbar byggnadsdel eller brännbart upplag uppgå till minst fem (5) meter, enligt gällande starkströmsföreskrifter. Dessutom måste tillfartsväg för arbetsfordon finnas.

12 (13) PLA Gällande E-område för inbyggd nätstation gäller andra regler. Kraven som ställs på inhysestation kommer att medföra stora kostnader för exploatören. Inhysestation ställer hårda krav på magnetfält och bullerreducering. Magnetfältsreducering kan ske genom att väggar, tak och eventuellt golv kläs med helsvetsad aluminiumplåt, detta garanterar dock ej att magnetfältsvärden kan överskrida de gränsvärden som ska efterlevas. Bostäder får ej finnas angränsande till nätstation eller inhyst nätstation inom byggnad. För befintliga markförlagda kablar inom kvartersmark yrkar Vattenfall på u-område med en bredd av minst 4 meter. Eventuell flytt/förändring av befintliga elanläggningar utförs av Vattenfall, men bekostas av exploatören. Offert på eventuella el-serviser, både byggkraft och permanent servis, beställs via eller på tel: Vid eventuella schaktningsarbeten skall kabelutsättning begäras. Detta beställs via Post och telestyrelsens Om ärendet brådskar kontakta Vattenfalls kundtjänst på tfn: , kostnaden för utryckningen debiteras då beställaren. Befintliga elanläggningar måste hållas tillgängliga under alla skeden av plangenomförandet. Vattenfalls markförlagda kablar får inte byggas över och Vattenfalls anläggningar måste uppfylla det säkerhetsavstånd som framgår Elsäkerhetsverkets starkströmsföreskrifter. Till Vattenfalls lågspänningsluftledning gäller 2 meters avstånd. Vattenfall önskar ta del av det fortsatta planarbetet. Detaljplanen medger att transformatorstation placeras inom planområdet. Utpekat område för transformator kommer att medges i en anslutande detaljplan som är under arbete. Möjlig placering har stämts av med Vattenfall. Befintliga luftledningar inom kvartersmark ska flyttas. Övriga synpunkter innebär ingen erinran mot detaljplanen utan noteras av kommunen och vidarebefordras till fastighetsägaren. Espa Invest OY, exploatör för Kvadraten 3 i Huddinge kommun Espa Invest OY, exploatör för Kvadraten 3 i Huddinge kommun, inkommer härmed med synpunkter på detaljplan avseende ny GC-bro i Kungens kurva. Rubricerad detaljplan gör intrång på den reservering av markområde för exploatering av nytt Spa- och wellness-center på Kvadraten 3 som finns statuerad i ramavtal

13 (13) PLA mellan Espa Invest och Huddinge kommun. I ramavtalet framgår av 5 att avstyckad fastighet för Kvadraten 3 ska uppgå till minst kvm samt att Kommunen förbinder sig att inte inleda förhandlingar med tredje part eller disponera över området (partiellt- eller helt) på ett sätt som strider mot ramavtalets syfte eller Exploatörens intresse. Intrånget som stör exploateringen på Kvadraten 3 avser framförallt GC-vägens dragning i anslutning till Månskärsvägen [i akten]. Med planområdesgräns enligt remissförslaget kommer markytan som är tillgänglig för exploatering på Kvadraten 3 ytterligare att inskränkas (den underskrider redan stipulerade 33,000 m 2 ) och stör möjligheten att bygga en rationell byggnad för bland annat parkering på Kvadraten 3 genom att fastigheten smalnas av mot Månskärsvägen och blir kilformad. Ovan nämnda synpunkter har framförts i arbetet med framtagandet av ny detaljplan för Kvadraten 3 och enligt e-post från Sara Andersson, Huddinge kommun dat , ska en särskild utredning göras av kommunen för att hitta bästa lösning för bägge parter avseende hur cykelvägen ska byggas. I avvaktan på den utredningen vill vi därför invända oss mot föreslagna utbredning då den inte tillgodoser våra intressen och dessutom enligt vår mening är en dyrare lösning att bygga för såväl cykelväg som för exploateringen på Kvadraten 3. Detta på grund av att den innebär väsentligt mera bergschakt samt att den kräver en kilformad byggnad som inte är lika yteffektiv för parkering. Erforderligt utrymme att bygga GC-väg finns även om rödmarkerat område i bild 1 inte ianspråktas för det syftet. Vi förutsätter vidare att utförandet av GC-vägarna och gångbro kan samordnas tidsmässigt med exploateringen för Kvadraten 3 så att det inte inverkar menligt på kostnaden eller utförandetiden för exploateringen på Kvadraten 3. GC-vägens dragning har ändrats sedan samrådet för att möjliggöra byggnation i enlighet med det förslag som exploatören önskar. Utförandet av gång- och cykelbro samt anslutande gång- och cykelväg ska så långt som möjligt samordnas tidsmässigt med exploateringen för Kvadraten 3 så att det inte inverkar menligt på kostnaden eller utförandetiden för exploateringen på Kvadraten 3. Utredning kring bergets kvalitet är påbörjad. Ilga Lanestedt Handläggare

PROGRAMSAMRÅDSREDOGÖRELSE

PROGRAMSAMRÅDSREDOGÖRELSE Detaljplan för Måby verksamhetsområde omfattande del av fastigheten Måby 1:1m.fl. i Märsta, Sigtuna kommun, Stockholms län Samrådshandling PROGRAMSAMRÅDSREDOGÖRELSE PROGRAMSAMRÅDSFÖRFARANDE Detaljplanen

Läs mer

Samrådsredogörelse Detaljplan för Kungsängens-Tibble m.fl. 1:331, (Norrboda-Brunna handels-och verksamhetsområde) nr 1301

Samrådsredogörelse Detaljplan för Kungsängens-Tibble m.fl. 1:331, (Norrboda-Brunna handels-och verksamhetsområde) nr 1301 1 (15) Tillväxtkontoret Datum 2014-02-21 Vår beteckning 2010-000133 Detaljplan för Kungsängens-Tibble m.fl. 1:331, (Norrboda-Brunna handels-och verksamhetsområde) nr 1301 Kungsängen Upplands-Bro kommun

Läs mer

Förslag till Planprogram Väsby Entré/Stationsområdet

Förslag till Planprogram Väsby Entré/Stationsområdet Samrådsredogörelse Kontoret för samhällsbyggnad 2015-02-05 Anne-Sophie Arbegard 08 590 976 29 Dnr Fax 08 590 733 37 KS/2011:239 Anne-sophie.arbegard@upplandsvasby.se Förslag till Planprogram Väsby Entré/Stationsområdet

Läs mer

1 2 3 4 5 6 Rubricerat ärende har översänts till Länsstyrelsen den 17 september 2012 enligt 3 kap 9 plan- och bygglagen (2010:900). Västerås Stad presenterade förslaget till fördjupad översiktsplan för

Läs mer

Detaljplan för område vid Slånbärsvägen i Bollstanäs

Detaljplan för område vid Slånbärsvägen i Bollstanäs Samrådsredogörelse Kontoret för samhällsbyggnad 2013-05-13 Anna Silver 08-590 971 65 Dnr Fax 08-590 979 71 BN/2008:487 Anna.silver@upplandsvasby.se Detaljplan för område vid Slånbärsvägen i Bollstanäs

Läs mer

Detaljplan för bostadsbebyggelse vid Rissne gård Sadelmakaren 1 mfl, vid Rissneleden i Rissne, Sundbyberg

Detaljplan för bostadsbebyggelse vid Rissne gård Sadelmakaren 1 mfl, vid Rissneleden i Rissne, Sundbyberg STADSLEDNINGSKONTORET 2015-04-30 Henrik Nordström DNR KS-0042/2015 SAMRÅDSREDOGÖRELSE PLANSAMRÅD Detaljplan för bostadsbebyggelse vid Rissne gård Sadelmakaren 1 mfl, vid Rissneleden i Rissne, Sundbyberg

Läs mer

Detaljplan för DEL AV FAMILJEPARKEN, 24-04 Hågelby, Botkyrka kommun

Detaljplan för DEL AV FAMILJEPARKEN, 24-04 Hågelby, Botkyrka kommun ANTAGANDEHANDLING 1 [56], reviderad 2011-02-23 Referens Jenny Borheim Ulla Ryk Detaljplan för DEL AV FAMILJEPARKEN, 24-04 Hågelby, Botkyrka kommun SAMRÅDSREDOGÖRELSE Bakgrund Samhällsbyggnadsnämnden beslutade

Läs mer

Redogörelse efter samråd Detaljplan för del av Hjärup 4:159 m fl, SPÅROMRÅDET Staffanstorps kommun

Redogörelse efter samråd Detaljplan för del av Hjärup 4:159 m fl, SPÅROMRÅDET Staffanstorps kommun Redogörelse efter samråd Detaljplan för del av Hjärup 4:159 m fl, SPÅROMRÅDET Staffanstorps kommun Detaljplanen har varit föremål för samråd under tiden 2014-06-16-2014-09-14. Handlingarna har funnits

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen maj 2013 Karl Hallgren, exploateringsingenjör

Samhällsbyggnadsförvaltningen maj 2013 Karl Hallgren, exploateringsingenjör Samhällsbyggnadsförvaltningen maj 2013 Karl Hallgren, exploateringsingenjör GRANSKNINGSUTLÅTANDE Tillhörande detaljplan för Område för handel och småindustrier vid Bollmoragårdsväg, Bollmoragården 4 samt

Läs mer

DETALJPLAN FÖR DEL AV PAJALA 11:59, PAJALA 11:37, SAMT PAJALA 9:3 Bilservice och handel samt industri Pajala kommun Norrbottens län

DETALJPLAN FÖR DEL AV PAJALA 11:59, PAJALA 11:37, SAMT PAJALA 9:3 Bilservice och handel samt industri Pajala kommun Norrbottens län DETALJPLAN FÖR DEL AV PAJALA 11:59, PAJALA 11:37, SAMT PAJALA 9:3 Bilservice och handel samt industri Pajala kommun Norrbottens län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 1. HANDLINGAR - Plan- och genomförandebeskrivning

Läs mer

PLANBESKRIVNING DALSKOGEN 3 M.FL. Detaljplan för DEL AV SIVIK 1:5 M.FL. LYSEKILS KOMMUN. Samrådshandling, upprättad 2012-11-08.

PLANBESKRIVNING DALSKOGEN 3 M.FL. Detaljplan för DEL AV SIVIK 1:5 M.FL. LYSEKILS KOMMUN. Samrådshandling, upprättad 2012-11-08. Kommunstyrelsen Dnr: LKS 2012-297-214 Datum: 2012-11-08 PLANBESKRIVNING Detaljplan för DALSKOGEN 3 M.FL. DEL AV SIVIK 1:5 M.FL. LYSEKILS KOMMUN Samrådshandling, upprättad 2012-11-08 1 Detaljplanen består

Läs mer

imark SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 10(27) Kommunstyrelsen 2015-05-27

imark SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 10(27) Kommunstyrelsen 2015-05-27 imark SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 10(27) Kommunstyrelsen 2015-05-27 79/2015 Dnr 2009-574 214 Detaljplan för del av Öxabäcks Stom 1:42, Öxabäck Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Detaljplan

Läs mer

Exploateringsavtal och antagande av detaljplan för hotell i Hallunda (KS/2014:389)

Exploateringsavtal och antagande av detaljplan för hotell i Hallunda (KS/2014:389) ORDFÖRANDEFÖRSLAG 1[2] Kommunstyrelsen 2014-09-08 Dnr KS/2014:389 Exploateringsavtal och antagande av detaljplan för hotell i Hallunda (KS/2014:389) Beslut Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:

Läs mer

Samrådsredogörelse för program

Samrådsredogörelse för program Samrådsredogörelse Datum: 2010-01-11 Diarienummer: 0830/07 Rune Elofsson Telefon: 031-368 17 26 E-post: rune.elofsson@sbk.goteborg.se Program för detaljplan del av Södra Gårda inom stadsdelen Gårda i Göteborg

Läs mer

INKOMNA YTTRANDEN Skriftliga yttranden har under samrådstiden inkommit enligt nedan. Yttrande utan erinran

INKOMNA YTTRANDEN Skriftliga yttranden har under samrådstiden inkommit enligt nedan. Yttrande utan erinran Detaljplan för Centralskolan omfattande del av fastigheten Märsta 1:223, i Märsta, Sigtuna kommun, Stockholms län Samrådshandling SAMRÅDSREDOGÖRELSE Detaljplanen har varit utsänd för samråd från den 25

Läs mer

SAMRÅDSREDOGÖRELSE. Detaljplan för Torsby 1:249 m fl. Torsby, delområde T2 Värmdö kommun, Stockholms län. Sammanfattning

SAMRÅDSREDOGÖRELSE. Detaljplan för Torsby 1:249 m fl. Torsby, delområde T2 Värmdö kommun, Stockholms län. Sammanfattning SAMRÅDSREDOGÖRELSE Detaljplan för Torsby 1:249 m fl Torsby, delområde T2 Värmdö kommun, Stockholms län Sammanfattning Ärendet Torsby är ett av kommunens prioriterade förändringsområden. Huvudsyftet med

Läs mer

1.2 Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna. PBL och nu kända förhållanden att ett antagande av en detaljplan enligt förslaget

1.2 Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna. PBL och nu kända förhållanden att ett antagande av en detaljplan enligt förslaget 1(12) Detaljplan för trafikplats Hova vid E20, Gullspångs kommun SAMRÅDSREDOGÖRELSE Ett förslag till detaljplan, upprättades i februari 2014 och var föremål för samråd med berörda sakägare och myndigheter

Läs mer

Detaljplan för konferenscenter Ytterjärna del av Säby 5:1 och 5:2

Detaljplan för konferenscenter Ytterjärna del av Säby 5:1 och 5:2 1 (2) 2012-01-12 Tjänsteskrivelse Kontor Kultur- och fritidskontoret Handläggare Axel Christensson 08-523 020 50 axel.christensson@sodertalje.se Kultur- och fritidsnämnden Järna kommundelsnämnd Detaljplan

Läs mer

Stadsarkitektkontoret NORMALT PLANFÖRFARANDE UTSTÄLLNINGSHANDLING. Detaljplan för DROTTNINGHOLMSMALMEN, Ekerö kommun, Stockholms

Stadsarkitektkontoret NORMALT PLANFÖRFARANDE UTSTÄLLNINGSHANDLING. Detaljplan för DROTTNINGHOLMSMALMEN, Ekerö kommun, Stockholms 1(50) Stadsarkitektkontoret NORMALT PLANFÖRFARANDE UTSTÄLLNINGSHANDLING UTLÅTANDE 1 Detaljplan för DROTTNINGHOLMSMALMEN, Ekerö kommun, Stockholms län Dnr 2004.20.214 HUR UTSTÄLLNINGEN BEDRIVITS På uppdrag

Läs mer

Detaljplan för Stallmästaregården

Detaljplan för Stallmästaregården SOLNA STAD 1 (14) Stadsbyggnadsförvaltningen Per Anders Olsson 2013-02-28 SBN/2009:189 Utställningshandling Planbeskrivning Detaljplan för Stallmästaregården inom stadsdelen Haga, upprättad i februari

Läs mer

Slagsta 1:1 m.m. ANTAGANDEHANDLING. Detaljplan för. 3.11 Vår beteckning 2005-10253. Slagsta Eskilstuna Kommun

Slagsta 1:1 m.m. ANTAGANDEHANDLING. Detaljplan för. 3.11 Vår beteckning 2005-10253. Slagsta Eskilstuna Kommun 3.11 Vår beteckning 2005-10253 STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Planavdelningen Plannummer 1353 Detaljplan för Slagsta 1:1 m.m. Slagsta Eskilstuna Kommun ANTAGANDEHANDLING Löths gamla tomt Ödekyrkogård Löths

Läs mer

Detaljplan i Skäggetorp för del av Skäggetorp 1:1, antagandebeslut

Detaljplan i Skäggetorp för del av Skäggetorp 1:1, antagandebeslut TJÄNSTESKRIVELSE 1 (3) 2015-05-26 47T47TTeknik- och samhällsbyggnadskontoret Dnr SBN 2013-385 Jonas Sjöholm Samhällsbyggnadsnämnden Detaljplan i Skäggetorp för del av Skäggetorp 1:1, antagandebeslut 47T47TTEKNIK-

Läs mer

Detaljplan för Värby 61:406 m fl, Bara Söder, Svedala kommun, Skåne län

Detaljplan för Värby 61:406 m fl, Bara Söder, Svedala kommun, Skåne län 2013-11-12 Dnr: 10.700 Projektnummer: D7224 Detaljplan för Värby 61:406 m fl, Bara Söder, Svedala kommun, Skåne län SAMRÅDSREDOGÖRELSE Interiörbild över föreslagen badanläggning, FOJAB arkitekter SAMRÅDET

Läs mer

= aéí~äàéä~å=ñ ê=hî=_çääëééä~êéåi=ã=ñä= áåçã= êà~= ëíê~i=i~åçëâêçå~= = mä~åj=çåü=öéåçãñ ê~åçéäéëâêáîåáåö= =

= aéí~äàéä~å=ñ ê=hî=_çääëééä~êéåi=ã=ñä= áåçã= êà~= ëíê~i=i~åçëâêçå~= = mä~åj=çåü=öéåçãñ ê~åçéäéëâêáîåáåö= = Diarienummer PLAN 2012.14 = aéí~äàéä~å=ñ ê=hî=_çääëééä~êéåi=ã=ñä= áåçã= êà~= ëíê~i=i~åçëâêçå~= = mä~åj=çåü=öéåçãñ ê~åçéäéëâêáîåáåö= = = = = OMNQJMRJNV= p^joüape^kaifkd= = Landskrona stad Stadsbyggnadsförvaltningen

Läs mer

Ytterjärna-Nibble (konferenscenter)

Ytterjärna-Nibble (konferenscenter) Samhällsbyggnadskontoret Samrådsredogörelse Dnr 2011-00312 -214 Detaljplan för Ytterjärna-Nibble (konferenscenter) inom Järna kommundel, i Södertälje Upprättad 2015-02-16 Innehåll Beslut... 3 Hur samrådet

Läs mer

BILAGA 1A SAMRÅDSREDOGÖRELSE. Redogörelse för samråd om den tunnelförlagda elförbindelsen Anneberg- Skanstull (City Link etapp 2)

BILAGA 1A SAMRÅDSREDOGÖRELSE. Redogörelse för samråd om den tunnelförlagda elförbindelsen Anneberg- Skanstull (City Link etapp 2) Koncessioner och kommunikation 2015-03-11 2011/706 SAMRÅDSREDOGÖRELSE Redogörelse för samråd om den tunnelförlagda elförbindelsen Anneberg- Skanstull (City Link etapp 2) 1 Bakgrund Svenska kraftnät har

Läs mer

2005-09-02 Dp 4637 MYNDIGHETER

2005-09-02 Dp 4637 MYNDIGHETER 2005-09-02 Dp 4637 SAMRÅDSREDOGÖRELSE 2005 tillhörande förslag till preliminär plan 2005 för detaljplan för kvarteret GLASBRUKET och norra delen av kvarteret CEMENTEN i Limhamn i Malmö. Planförslaget har

Läs mer

datum 2013-02-21 Tillhörande Planprogram för kvarteret Bryggeriet i Innerstaden i Malmö MYNDIGHETER Länsstyrelsen meddelar i yttrande 2013-01-21 att:

datum 2013-02-21 Tillhörande Planprogram för kvarteret Bryggeriet i Innerstaden i Malmö MYNDIGHETER Länsstyrelsen meddelar i yttrande 2013-01-21 att: datum 2013-02-21 diarienummer 2012-00902 Pp 6041 GODKÄNNANDEHANDLING SAMRÅDSREDOGÖRELSE Tillhörande Planprogram för kvarteret Bryggeriet i Innerstaden i Malmö Planförslaget har varit utsänt på remiss och

Läs mer

Ramavtal och planuppdrag för fastigheten Lönngården 1 i Kungens kurva

Ramavtal och planuppdrag för fastigheten Lönngården 1 i Kungens kurva KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-05-29 KS-2011/1019.214 KS-2013/544.313 1 (3) HANDLÄGGARE Sundström, Gunilla 08-535 313 86 Gunilla.Sundstrom@huddinge.se Kommunstyrelsen

Läs mer

Detaljplan för Ubbarp 8:20 m fl

Detaljplan för Ubbarp 8:20 m fl 1(14) 2015-03-04 Dnr KS: 2012.0600 Detaljplan för Ubbarp 8:20 m fl Ulricehamns kommun Västra Götalands län SAMRÅDSREDOGÖRELSE HUR SAMRÅDET HAR GENOMFÖRTS Detaljplaneförslaget har varit föremål för samråd

Läs mer