Detaljplan för Huddinge resort, del av Kvadraten 3, Segeltorps kommundel

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Detaljplan för Huddinge resort, del av Kvadraten 3, Segeltorps kommundel"

Transkript

1 1 (13) Detaljplan för Huddinge resort, del av Kvadraten 3, Segeltorps kommundel Sammanfattning Inkomna synpunkter i samrådet Länsstyrelsen anser att det av planhandlingarna bättre behöver framgå vilka krav som kan komma att ställas på den nya bebyggelsen för att den ska bli lämplig med avseende på skydd mot olycka med explosion i förhållande till Förbifarten och E4/E20. Södertörns brandförsvarsförbund har granskat den riskanalys som är gjord för detaljplanen och med anledning av detta har en fördjupning av riskanalysen genomförts. WSP bedömer att det aktuella planområdet kan exploateras under förutsättning att ett antal riskreducerande åtgärder vidtas och planhandlingarna har kompletterats utifrån det. Kommunen har därför sett över hur bestämmelserna formulerats så att de synpunkter Länsstyrelsen inkommit med beaktas. Kommunstyrelsens förvaltning påtalar bland annat att Månskärvägen kommer att få en viktig roll i områdets kollektivtrafikförsörjning. I detaljprojekteringen studeras på vilket sätt det ska ske i enlighet med det kollektivtrafikprogram som är under framtagande. Förändringar av plankartan Efter samrådet har vissa förändringar gjorts av plankartan, här redovisas bara de större förändringarna. Användningen av den nya bebyggelsen delas i det nya förslaget upp i dels bruttoareor för hotell, konferens, restauranger respektive handel, dels bruttoarea för parkering. Höjdregleringen har utökats från 110 meter i totalhöjd över nollplanet till 120 meter i nockhöjd över nollplanet. Bestämmelserna har kompletterats med mer utförlig beskrivning av hur bebyggelsen tekniskt ska utformas för att klara avståndet till motorvägar i anslutning till planområdet med hänsyn till transporter med farligt gods. Utformning och bredd på den GC-väg som föreslås och ansluter till planområdet i norr har setts över så att inget intrång längre görs som inskränker möjligheten till exploatering inom Kvadraten 3. E-område inom planområdet har tagits bort och ersatts av mer generell bestämmelse Bakgrund Samhällsbyggnadsnämnden fick 21 mars 2011 i uppdrag av kommunstyrelsen att upprätta en detaljplan för Huddinge resort inom fastigheten Kvadraten 3 i Kungens kurva. Detaljplanen syftar till att skapa förutsättningar för uppförande av bebyggelse innehållande badanläggning med spa, hotell- och konferensanläggning, restauranger, handel samt parkering inom fastigheten Kvadraten 3. Samråd Programsamråd har pågått under tiden 1 juli - 5 september 2010 och en programsamrådsredogörelse har upprättats. Plansamråd

2 2 (13) Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 28 februari 2013 att samråd av detaljplan för Huddinge resort får ske och samråd pågick under tiden 7 mars 12 april Materialet sändes enligt remisslista till myndigheter, kommunala nämnder och organisationer samt till fastighetsägare enligt fastighetsförteckningen. Handlingarna har funnits tillgängliga i Tekniska nämndhuset samt på Huddinge kommuns hemsida. En samrådsredogörelse har upprättats. Detaljplanen för Huddinge resort, del av Kvadraten 3 har tagits fram av en projektgrupp under ledning av planavdelningen på miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen i Huddinge kommun. Yttranden Följande remissinstanser har inte svarat Kultur- och fritidsnämnden FTI Företagarna i Huddinge Försvarsmakten Hembygdsföreningen Huddinge Naturskyddsförening Huddinge pensionärsråd Huddinge handikappråd Polisen, Södertörns polismästardistrikt Stockholms handelskammare, lokalavd. Svensk Handel, region Stockholm Stockholm Vatten AB AB Stokab Stockholms Stad Arcona AB Följande remissinstanser har ingen erinran Lantmäterimyndigheten Miljönämnden Socialnämnden SRV Svenska kraftnät Styrelsen i Hyresgästföreningen Huddinge Telia Skanova SL (Trafikförvaltningen, SLL) Remissinstanser Länsstyrelsen Planförslag för Kvadraten 3, badanläggning med hotell, konferens, handel etc. upprättat i mars 2013, har översänts till Länsstyrelsen för samråd enligt 5 kapitlet 20 plan- och bygglagen (PBL 1987:10, ÄPBL). Planområdet är beläget i Kungens kurva invid E4/E20, väster om Heron city. Planförslaget syftar till att uppföra centrumändamål inklusive badanläggning och parkering om maximalt m 2 bruttoarea.

3 3 (13) Enligt 5 kap. 22 ÄPBL ska Länsstyrelsen under samrådet bland annat ge råd om tillämpningen av 2 och 3 kap., verka för att riksintressen tillgodoses och att miljökvalitetsnormer följs. Länsstyrelsens synpunkter Sammanfattande bedömning Länsstyrelsen bedömer utifrån nu kända förutsättningar att det inte finns skäl att anta att Länsstyrelsen kommer att pröva kommunens beslut och upphäva detaljplanen med stöd av 12 kap. 3 ÄPBL. Denna bedömning förutsätter att kommunen beaktar de synpunkter som framförs nedan avseende riskfrågor med anledning av transporter av farligt gods. De statliga ingripandegrunderna enligt 12 kap. ÄPBL Av 12 kap. 3 ÄPBL följer att Länsstyrelsen ska upphäva en kommuns beslut att anta en detaljplan i vissa fall, t.ex. om beslutet innebär att bebyggelse blir olämplig med hänsyn till människors hälsa och säkerhet - nedan redovisas Länsstyrelsens syn på hur planförslaget förhåller sig till de statliga ingripandegrunderna. Riskfrågor Planområdet ligger i närhet av väg E4/E20 är utpekad som riksintresse för kommunikationsanläggningar samt transportled för farligt gods. Ny bebyggelse föreslås på ett avstånd av 45 meter från närmaste huvudkörfält på E4 Förbifart Stockholm. För att reducera konsekvenserna vid en eventuell olycka med explosion har kommunen infört bestämmelsen m2, som anger att "fasader och tak ska utformas täta inom 70 meter från motorvägen. Risker med explosion relaterad till förbipasserande trafik ska beaktas vid utformning av byggnaders konstruktion ". Hur risken för explosion ska beaktas och vilka krav som kommer att ställas på utformning av ny bebyggelse framgår inte tydligt av förslaget. Länsstyrelsen anser att det av planbeskrivning och planbestämmelser tydligt behöver framgå vilka krav som kan komma att ställas på den nya bebyggelsen för att den ska bli lämplig med avseende på skydd mot olycka med explosion. Länsstyrelsen vill framhålla vikten av att planen inte bidrar till att öka områdets redan höga samhällsrisknivå. Övriga grunder som kan föranleda överprövning Länsstyrelsen bedömer, utifrån nu kända förutsättningar, att det inte finns anledning att befara att planen kommer att bli olämplig med hänsyn till övriga ingripandegrunder enligt 12 kap. ÄPBL. Råd om tillämpningen av 2-3 kap. ÄPBL Miljökvalitetsnormer och dagvatten Berörd vattenförekomst är Mälaren- Stockholm som omfattar hela östra Mälaren. Länsstyrelsen vill upplysa om att det finns ett förslag till ny vattenförekomstindelning för Mälaren. I detta förslag föreslås Mälaren - Rödstensfjärden bli en egen vattenförekomst med miljökvalitetsnormer. Vattenmyndigheten förväntas ta beslut i frågan år Länsstyrelsen anser att det är angeläget att förorenat dagvatten hanteras så att belastningen på Mälaren minimeras så mycket som möjligt. Länsstyrelsen är positiv till att kommunen har tagit fram en dagvattenutredning och föreslår åtgärder för dagvattenhantering, bl.a. gröna tak, gröna ytor och en naturlig damm. Planbestämmelser avseende mark och vegetation (n1 och n2) saknas i plankartan, vilket bör åtgärdas inför granskningsskedet.

4 4 (13) Kommunen har sett över formuleringar beträffande bebyggelsens tekniska utförande så att det blir tydligare. Planbestämmelser avseende mark och vegetation (n1 och n2) ska åtgärdas inför granskningsskedet. Kommunstyrelsen Syftet med detaljplanen är att ge förutsättningar för uppförande av bebyggelse, innehållande badanläggning med spa, hotell- och konferensanläggning, restauranger, handel samt parkering på del av fastigheten Kvadraten 3. Planförslaget ger möjlighet till m² bruttoarea för centrumändamål och parkering. Av dessa får max m² utgöra hotell, konferens, restauranger och högst 5000 m² handel. I samband med beslut om planuppdrag för projektet redovisades att en relativt stor del av projektets bruttoarea skulle omfattas av parkeringsanläggning. Kommunstyrelsens förvaltning undrar om det närmare undersökts behovet av att i detaljplanen reglera förhållandet mellan byggrätt för parkeringsanläggning i förhållande till den totala byggrätten samt hur stor del av handelsytan som avses for livsmedel? En fortsatt utveckling av Kungens kurva innebär att framkomligheten för kollektivtrafik måste prioriteras. Månskärvägen kommer att få en viktig roll i områdets kollektivtrafikförsörjning. I det fortsatta arbetet behöver redovisas hur detta beaktas i detaljplanen för Kvadraten 3. Kommunstyrelsens förvaltning har i övrigt inga synpunkter på planförslaget. Delegation Beslutet har fattats med stöd av punkten F 14.1 i Delegationsordning för kommunstyrelsen med kommundirektörens vidaredelegering (HKF 9210). Bestämmelse gällande parkeringsytor och den totala byggrätten har omformulerats. Hur stor del av handelsytan som avses for livsmedel har också förtydligats. Kollektivtrafikens framkomlighet utmed Månskärsvägen kommer det studeras i detaljprojekteringen så att utformningen sker i enlighet med det kollektivtrafikprogram som är under framtagande.

5 5 (13) Miljönämnden Detaljplanen tillstyrks. Beskrivning av ärendet Detaljplanen avser uppförande av badanläggning med hotell, konferens och handel på fastigheten Kvadraten 3. Vid programsamrådet 2010 tillstyrkte miljönämnden fortsatt detaljplanearbete. I programmet angavs att hantering av dagvatten, buller och miljökvalitetsnormer skulle utredas vidare. Enligt dagvattenutredningen (Tyréns ) kan % av dagvattnet tas om hand lokalt genom fördröjning och rening (strax norr om bebyggelseområdet). Resten måste ledas till ledningssystemet vid Månskärsvägen. Byggnaden är bullerutsatt, men eftersom all verksamhet kommer ske inomhus, kan man uppnå god ljudmiljö genom fasadljudisolerande åtgärder (Ramböll ). Genom att orientera entréer och luftintag bort från motorvägar och påfarter bedöms att PM 10- halterna inte överskrider miljökvalitetsnormerna där människor vistas (Tyréns ). Synpunkterna innebär ingen erinran mot detaljplanen utan noteras av kommunen och förs till handlingarna. Socialnämnden Socialnämnden godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande Kvadraten 3, Huddinge resort, Kungens Kurva- remissvar och överlämnar det till samhällsbyggnadsnämden som sitt yttrande i ärendet. Sammanfattning Detaljplanen syftar till att ge förutsättningar för uppförande av kommersiell anläggning med hotell och konferensdelar på del av fastigheten Kvadraten 3 som idag är obebyggd. Förvaltningen ser positivt på en utveckling av området kring Kungens kurva och vill betona vikten av trafiksäkerhetslösningar för gång- och cykeltrafikanter samt tillgängligheten för personer med funktionsnedsättningar. Beskrivning av ärendet Detaljplanen syftar till att ge förutsättningar för uppförande av kommersiell anläggning med hotell och konferensdelar på del av fastigheten Kvadraten 3 som idag är obebyggd. Området anses ha mycket litet rekreationsvärde på grund av den höga bullernivån från E4/E20. Inomhusmiljön kommer dock med god ljudisolering att klara av detta. Förutsättningarna för alternativa färdmedel till bil ska förbättras genom ökad framkomlighet för gång- och cykeltrafikanter som rör sig inom och runt Kungens kurva.

6 6 (13) Förvaltningens synpunkter Förvaltningen har tidigare uttalat sig positivt kring utvecklingen av Kungens kurva och ser ingen anledning att ändra på detta. Den tydliga separationen av oskyddade gång- och cykeltrafikanter från biltrafiken är mycket viktig och påtalas också i detaljplanen. Tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning är prioriterad ur ett socialt perspektiv och inkluderar såväl handikapplatser på parkeringar som tydliga visuella hjälpmedel. Detta återfinns också i planen, vilket förvaltningen ser positivt på. Protokollsutdrag Kvadraten 3, Huddinge resort, Kungens Kurva - remissvar Socialnämndens beslut Socialnämnden godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande Kvadraten 3, Huddinge resort, Kungens Kurva - remissvar och överlämnar det till samhällsbyggnadsnämnden som sitt yttrande i ärendet. Sammanfattning Detaljplanen syftar till att ge förutsättningar för uppförande av kommersiell anläggning med hotell och konferensdelar på del av fastigheten Kvadraten 3 som idag är obebyggd. Förvaltningen ser positivt på en utveckling av området kring Kungens kurva och vill betona vikten av trafiksäkerhetslösningar för gång- och cykeltrafikanter samt tillgängligheten för personer med funktionsnedsättningar. Synpunkterna innebär ingen erinran mot detaljplanen utan noteras av kommunen och förs till handlingarna. Trafikverket Trafikverket har tagit del av rubricerat ärende. Detaljplanen syftar till att ge förutsättningar för uppförande av bebyggelse innehållande badanläggning, spa, hotell- och konferensanläggning, restauranger, handel samt parkering. Trafikverket yttrar sig som väghållare för E4/E20. Avstånd Som Trafikverket nämnde under programskedet är det viktigt att det byggnadsfria avståndet om 35 meter till framtida beläggningskant säkerställs. Det bör framgå tydligare att nödvändiga avstånd på 25 meter från beläggningskant till kvartersgräns och 10 meter från kvartersgräns till byggnad kan innehållas i relation till beläggningskant även efter en utbyggnad av Förbifart Stockholm. Trafik I planbeskrivningen görs bedömningen att områdets trafiksystem kan hantera den trafikalstring som planförslaget medför. I programskedet ansåg Trafikverket att en trafikanalys skulle tas fram för att säkerställa att trafiken till planområdet inte riskerar att påverka trafiken på E4/E20 på ett negativt sätt. Trafikverket anser att grunden för bedömningen att trafikalstringen inte påverkar E4/E20 på ett negativt sätt ska beskrivas utförligare. Finns det trafikanalyser gjorda tar Trafikverket gärna del av dessa. Risk

7 7 (13) Om riskåtgärder blir nödvändiga med anledning av närheten till E4/20 anser Trafikverket att finansieringen för dessa åligger annan än Trafikverket. Dagvatten Trafikverket förutsätter att det säkerställts att dagvattenhanteringen inte leder till ökade flöden för Trafikverkets dagvattensystem. Skyltning Trafikverket anser att planbestämmelse bör införas som reglerar att digital och bildväxlande skyltning riktad mot trafikanter på E4/E20 ej tillåts. Markarbeten Om markarbeten ska genomföras som innebär sprängning inom 50 meter från E4/E20 ska en separat ansökan "0111 att stoppa trafik i samband med sprängning" göras. Ansökan skickas till: i ansökan skall följande uppgifter anges: 1. Uppgifter om sökanden (den som låter utföra arbetet), adress etc. 2. Vägnummer. 3. Var utmed aktuell väg. 4. Aktuell kommun 5. Sprängarens polistillstånd skall bifoga Luftfart Uppförande av byggnader eller andra föremål högre än 20 meter kan påverka luftfarten. Om detaljplanen möjliggör uppförande av byggnader över 20 meter ska därför en lokaliseringsbedömning göras. Blankett för ansökan och instruktion finns på Trafikverkets hemsida under Övrigt Planbestämmelserna n1 och n2 saknas på plankartan. När utbyggnaden av Förbifart Stockholm sker kommer det påverka kringliggande fastigheter, dels med etableringsområden och dels med buller och trafikstörningar. Detta behöver tas med som en grundförutsättning om byggnation av detaljplaneområdet startar innan Förbifart Stockholm är färdigutbyggd. Avstånd Det byggnadsfria avståndet om 35 meter till framtida beläggningskant är säkerställt, se kartan nedan.

8 8 (13) Trafik Sweco har tidigare ( ) tagit fram ett antal trafiksimuleringar för Kungens kurva med olika exploateringsscenarion. Dessa finns redovisade i särskilda PM som har sänts till Trafikverket. Sammanfattningsvis redovisar dessa simuleringar att tillkommande trafik kan hanteras i det lokala systemet, inom Kungens kurva-området, dock med vissa fördröjningar under maxtimme (lördag em.) och att det som begränsar områdets utveckling är kapaciteten på påfarten till det statliga vägnätet. Trafiksimuleringarna har även legat till grund för de trimningsåtgärder som genomförs/genomförts vid denna påfart. Risk Riskutredning är genomförd och anläggningen kommer att uppföras i enlighet med denna. Riskåtgärder i enlighet med riskutredningen bekostas av exploatören. Dagvatten Kungens kurva ingår i verksamhetsområde för dagvatten som hanteras av Stockholm vatten. Dagvattenhantering inom planområdet ska ske i princip i enlighet med genomförd dagvattenutredning samt utföras i samråd i samband med anläggande inom anslutande detaljplaneområden. Skyltning Bestämmelse beträffande skyltning har lagts till som en upplysning i planbestämmelserna, skyltning ska utformas lämpligt, ej allt för föränderligt eller blinkande, med hänsyn till passerande trafik längs motorvägar.

9 9 (13) Luftfart Ansökan om lokaliseringsbedömning Uppförande av byggnader eller andra föremål högre än 20 meter har skickats till berörda flygplatser Arlanda och Bromma som inte har haft något att erinra. Dock ska en flyghinderanmälan med tillhörande flyghinderanalys beställas hos Luftfartsverket av uppföraren av planerat byggnadsverk högre än 20 meter i god tid innan planerat uppförande. Övrigt Planbestämmelser avseende mark och vegetation (n1 och n2) ska åtgärdas inför granskningsskedet. Övriga synpunkter innebär ingen erinran mot detaljplanen utan noteras av kommunen och förs till handlingarna. SRV SRV återvinning AB som beretts tillfälle att yttra sig beträffande rubricerad detaljplan vill härmed meddela att vi förutsätter samråd i bygglovsförfarande med avseende på utformning och dimensionering av transportvägar och utrymmen för avfallshantering. Synpunkterna innebär ingen erinran mot detaljplanen utan noteras av kommunen och vidarebefordras till fastighetsägaren. Svenska kraftnät Svenska Kraftnät har en 220 kv-ledning sydväst om planområdet. Den aktuella ledningen ska få en förändrad sträckning till följd av bygget med Förbifart Stockholm vid Kungens Kurva. Den aktuella ledningen är byggd i 400 kv standard för att i en framtid kunna konverteras till den spänningen. Den nya sträckningen berör inte fastigheten Kvadraten 3 och då avstånden mellan den nya sträckningen för ledningen och Kvadraten 3 är så pass stora bedömer vi att magnetfältet från ledningen inte bör påverka den planerade verksamheten. Synpunkterna innebär ingen erinran mot detaljplanen utan noteras av kommunen och förs till handlingarna. Södertörns brandförsvar Södertörns brandförsvarsförbund lämnar följande synpunkter på begäran av miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen. Yttrandet grundar sig på följande handlingar: 1. Samrådshandling, daterad januari Riskbedömning för detaljplan, daterad Plankarta med bestämmelser, daterad

10 PLA (13) Synpunkter med anledning av insatsmöjligheter och risker 1. Södertörns brandförsvarsförbund har granskat den riskanalys som är gjord för detaljplanen och ser att ett antal åtgärder föreslås som gör att individrisken hålls inom acceptabla gränser. Vad gäller samhällsrisk är denna risk generellt över ALARP-gränsen och delvis också att betrakta som oacceptabelt hög. Dimensionerande scenario avser explosion och i riskbedömningen är slutsatsen att några speciella åtgärder inte är motiverade att vidta för att hantera samhällsrisken och på så sätt få en acceptabel riskbild i planområdet. Denna slutsats kan ifrågasättas. Vilka alternativ har studerats? Kommer samhällsrisken vara densamma i planområdet som vid Heron City, trots de barriärer som nämns (skog och höjdskillnad)? Om riskbilden är för hög i området, vilka byggnadstekniska alternativ finns för att hantera samhällsrisken? Vad blir merkostnaden vid nybyggnation? Den åtgärd som anges i detaljplanen är att risken för en explosion ska beaktas, något som lämnar öppet för tolkning. Finns det möjlighet att uttrycka detta krav tydligare? Fördjupade studier av samhällsrisken har gjorts för att svara på de frågor Södertörns brandförsvar inkommit med och planbestämmelserna har förtydligats och utvecklats med anledning av det Södertörns fjärrvärme Om kommunalmark överförs till kvartersmark, ska befintliga fjärrvärmeledningar skyddas genom införande av u-område på detaljplanen, samt att kommunen medverkar till upprättande av servituts- eller ledningsrätts- avtal, med ny fastighetsägare. Eventuell flytt av fjärrvärmeledning bekostas av beställaren. Kartskiss över området [i akten]. Övrig har Södertörns Fjärrvärme AB har ingen erinran. Teknisk försörjning Föreslår att uppvärmning sker med vattenburna system som kan ansluta till fjärrvärmenätet. Södertörns Fjärrvärme AB har fjärrvärme i området efter Månskärsvägen och kv. Kvadraten 2, Sekanten 1, och Segmentet 2 är ansluten till fjärrvärme. Det finns även fjärrkyla i området. Idag levereras fjärrkyla till Ikea, Heron City och kv. Segmentet 1.

11 (13) PLA Synpunkterna innebär ingen erinran mot detaljplanen utan noteras av kommunen och vidarebefordras till fastighetsägaren. TeliaSonera Skanova Access AB TeliaSonera Skanova Access AB har inget att erinra mot det aktuella förslaget till detaljplanen. Se röd linje på bifogad karta [i akten]. För ledningssamordning vänligen kontakta lokal förvaltare hos Skanova. Synpunkterna innebär ingen erinran mot detaljplanen utan noteras av kommunen och vidarebefordras till fastighetsägaren. Vattenfall Vattenfall har elanläggningar inom och i närheten av planområdet vilket visas av bifogad karta [i akten], turkos linje = 22 kv högspänningsledning, blå linje = 0,4 kv lågspänningsledning och lila linje = 0,1 kv signalkabel. Heldragna linjer är luftledningar och streckade linjer är markförlagda kablar. Ledningarnas läge i kartan är ungefärligt. Nätstationer visas som svart blixtförsedd kvadrat. Kommunen och exploatören ser gärna en flytt av Vattenfalls befintliga nätstation på Månskärsvägen 16 och man har föreslagit ett nytt läge för E-område på plankartan. Vattenfall ser inte att en flytt av nätstationen anses lämpligt eftersom eldistributionsnätet är byggt och anpassat för befintlig placering. Flytt av befintlig nätstation enligt förslag på plankartan medför att längden för lågspänningsledningar österut mot Dialogvägen blir för långa, vilket innebär problem för Vattenfall att uppnå godkänd el-kvalité mot våra berörda kunder. Vattenfall har träffat planavdelningen och diskuterat frågan vidare. Kommunen och exploatören får tillsammans initiera till ett möte med Vattenfall för vidare diskussion gällande frågor rörande placering och avtal som måste beslutas. En framtida placering kan innebära att nätstationen hamnar inom fastighetsmark och därför måste ett avtal upprättas innan utförandet av detaljplanen får vinna laga kraft. När E-område gällande fristående nätstation (minst 10x10 meter) planeras ska det horisontella avståndet mellan nätstation och brännbar byggnadsdel eller brännbart upplag uppgå till minst fem (5) meter, enligt gällande starkströmsföreskrifter. Dessutom måste tillfartsväg för arbetsfordon finnas.

12 (13) PLA Gällande E-område för inbyggd nätstation gäller andra regler. Kraven som ställs på inhysestation kommer att medföra stora kostnader för exploatören. Inhysestation ställer hårda krav på magnetfält och bullerreducering. Magnetfältsreducering kan ske genom att väggar, tak och eventuellt golv kläs med helsvetsad aluminiumplåt, detta garanterar dock ej att magnetfältsvärden kan överskrida de gränsvärden som ska efterlevas. Bostäder får ej finnas angränsande till nätstation eller inhyst nätstation inom byggnad. För befintliga markförlagda kablar inom kvartersmark yrkar Vattenfall på u-område med en bredd av minst 4 meter. Eventuell flytt/förändring av befintliga elanläggningar utförs av Vattenfall, men bekostas av exploatören. Offert på eventuella el-serviser, både byggkraft och permanent servis, beställs via eller på tel: Vid eventuella schaktningsarbeten skall kabelutsättning begäras. Detta beställs via Post och telestyrelsens Om ärendet brådskar kontakta Vattenfalls kundtjänst på tfn: , kostnaden för utryckningen debiteras då beställaren. Befintliga elanläggningar måste hållas tillgängliga under alla skeden av plangenomförandet. Vattenfalls markförlagda kablar får inte byggas över och Vattenfalls anläggningar måste uppfylla det säkerhetsavstånd som framgår Elsäkerhetsverkets starkströmsföreskrifter. Till Vattenfalls lågspänningsluftledning gäller 2 meters avstånd. Vattenfall önskar ta del av det fortsatta planarbetet. Detaljplanen medger att transformatorstation placeras inom planområdet. Utpekat område för transformator kommer att medges i en anslutande detaljplan som är under arbete. Möjlig placering har stämts av med Vattenfall. Befintliga luftledningar inom kvartersmark ska flyttas. Övriga synpunkter innebär ingen erinran mot detaljplanen utan noteras av kommunen och vidarebefordras till fastighetsägaren. Espa Invest OY, exploatör för Kvadraten 3 i Huddinge kommun Espa Invest OY, exploatör för Kvadraten 3 i Huddinge kommun, inkommer härmed med synpunkter på detaljplan avseende ny GC-bro i Kungens kurva. Rubricerad detaljplan gör intrång på den reservering av markområde för exploatering av nytt Spa- och wellness-center på Kvadraten 3 som finns statuerad i ramavtal

13 (13) PLA mellan Espa Invest och Huddinge kommun. I ramavtalet framgår av 5 att avstyckad fastighet för Kvadraten 3 ska uppgå till minst kvm samt att Kommunen förbinder sig att inte inleda förhandlingar med tredje part eller disponera över området (partiellt- eller helt) på ett sätt som strider mot ramavtalets syfte eller Exploatörens intresse. Intrånget som stör exploateringen på Kvadraten 3 avser framförallt GC-vägens dragning i anslutning till Månskärsvägen [i akten]. Med planområdesgräns enligt remissförslaget kommer markytan som är tillgänglig för exploatering på Kvadraten 3 ytterligare att inskränkas (den underskrider redan stipulerade 33,000 m 2 ) och stör möjligheten att bygga en rationell byggnad för bland annat parkering på Kvadraten 3 genom att fastigheten smalnas av mot Månskärsvägen och blir kilformad. Ovan nämnda synpunkter har framförts i arbetet med framtagandet av ny detaljplan för Kvadraten 3 och enligt e-post från Sara Andersson, Huddinge kommun dat , ska en särskild utredning göras av kommunen för att hitta bästa lösning för bägge parter avseende hur cykelvägen ska byggas. I avvaktan på den utredningen vill vi därför invända oss mot föreslagna utbredning då den inte tillgodoser våra intressen och dessutom enligt vår mening är en dyrare lösning att bygga för såväl cykelväg som för exploateringen på Kvadraten 3. Detta på grund av att den innebär väsentligt mera bergschakt samt att den kräver en kilformad byggnad som inte är lika yteffektiv för parkering. Erforderligt utrymme att bygga GC-väg finns även om rödmarkerat område i bild 1 inte ianspråktas för det syftet. Vi förutsätter vidare att utförandet av GC-vägarna och gångbro kan samordnas tidsmässigt med exploateringen för Kvadraten 3 så att det inte inverkar menligt på kostnaden eller utförandetiden för exploateringen på Kvadraten 3. GC-vägens dragning har ändrats sedan samrådet för att möjliggöra byggnation i enlighet med det förslag som exploatören önskar. Utförandet av gång- och cykelbro samt anslutande gång- och cykelväg ska så långt som möjligt samordnas tidsmässigt med exploateringen för Kvadraten 3 så att det inte inverkar menligt på kostnaden eller utförandetiden för exploateringen på Kvadraten 3. Utredning kring bergets kvalitet är påbörjad. Ilga Lanestedt Handläggare

Detaljplan för DEL AV AVESTA 4:36 OCH 4:38, UTBYGGNAD AV KÄLLHAGEN samt upphävande av del av Detaljplan för del av Källhagens industriområde

Detaljplan för DEL AV AVESTA 4:36 OCH 4:38, UTBYGGNAD AV KÄLLHAGEN samt upphävande av del av Detaljplan för del av Källhagens industriområde Detaljplan för DEL AV AVESTA 4:36 OCH 4:38, UTBYGGNAD AV KÄLLHAGEN samt upphävande av del av Detaljplan för del av Källhagens industriområde Avesta kommun Dalarnas län Upprättad av Västmanland-Dalarna

Läs mer

INKOMNA YTTRANDEN Skriftliga yttranden har under samrådstiden inkommit enligt nedan. Yttrande utan erinran

INKOMNA YTTRANDEN Skriftliga yttranden har under samrådstiden inkommit enligt nedan. Yttrande utan erinran Detaljplan för Centralskolan omfattande del av fastigheten Märsta 1:223, i Märsta, Sigtuna kommun, Stockholms län Samrådshandling SAMRÅDSREDOGÖRELSE Detaljplanen har varit utsänd för samråd från den 25

Läs mer

Samhällsbyggnadskontoret. SAMRÅDSREDOGÖRELSE Dnr 2009-00045 (P07008) Detaljplan för Hovsjö 1:2 (kyrka) Inom Hovsjö i Södertälje. Upprättad 2010-11-22

Samhällsbyggnadskontoret. SAMRÅDSREDOGÖRELSE Dnr 2009-00045 (P07008) Detaljplan för Hovsjö 1:2 (kyrka) Inom Hovsjö i Södertälje. Upprättad 2010-11-22 Samhällsbyggnadskontoret SAMRÅDSREDOGÖRELSE Dnr 2009-00045 (P07008) Detaljplan för Hovsjö 1:2 (kyrka) Inom Hovsjö i Södertälje Upprättad 2010-11-22 Beslut Programhandlingar sändes ut på samråd under vinter

Läs mer

Detaljplan för ombyggnad av kontor till bostäder, fastigheten KRANEN 19, Starrbäcksgatan/Vattugatan i Sundbyberg

Detaljplan för ombyggnad av kontor till bostäder, fastigheten KRANEN 19, Starrbäcksgatan/Vattugatan i Sundbyberg Stadsbyggnads- och miljöförvaltningen Annika Colbengtson 2013-11-18 1 (5) DNR SMN-0273/2013 SAMRÅDSREDOGÖRELSE Detaljplan för ombyggnad av kontor till bostäder, fastigheten KRANEN 19, Starrbäcksgatan/Vattugatan

Läs mer

Detaljplan för område vid Slånbärsvägen, i kommundel Bollstanäs,

Detaljplan för område vid Slånbärsvägen, i kommundel Bollstanäs, Utställningsutlåtande Kontoret för samhällsbyggnad 2013-09-22 Anna Silver 08-590 000 00 Dnr Fax 08 590 733 37 BN/2008:487 anna.silver@upplandsvasby.se Detaljplan för område vid Slånbärsvägen, i kommundel

Läs mer

Detaljplan för Kvadraten 2

Detaljplan för Kvadraten 2 Samrådsredogörelse DATUM DIARIENR 2012-05-08 SBN 2012-000084 1 (13) HANDLÄGGARE Johanna Tullhage Wadhstorp 08-535 363 92 johanna.tullhage-wadhstorp@huddinge.se Detaljplan för Kvadraten 2 Sammanfattning

Läs mer

UTLÅTANDE EFTER UTSTÄLLNING 2

UTLÅTANDE EFTER UTSTÄLLNING 2 Dnr MN/2002-0967 Detaljplan för Del av NYCKLEBY 1:33 Strömstads kommun UTLÅTANDE EFTER UTSTÄLLNING 2 HUR UTSTÄLLNINGEN HAR BEDRIVITS Miljö- och byggnämnden beslutade 2011-02-03 26 att genomföra en andra

Läs mer

Natur- och byggnadsnämnden

Natur- och byggnadsnämnden TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR 205-05-05 Rev. 205-05-20 SBN 204-232 (2) HANDLÄGGARE Jose Sterling 08 535 364 2 jose.sterling@huddinge.se Natur- och byggnadsnämnden Tillägg till detaljplan för del av Balingsnäs

Läs mer

UTSTÄLLNINGSHANDLING DETALJPLAN. för. DEL AV KV. NORSEN Norsen 9 och Hedemora 6:1 (intill riksväg 70 i centrala Hedemora)

UTSTÄLLNINGSHANDLING DETALJPLAN. för. DEL AV KV. NORSEN Norsen 9 och Hedemora 6:1 (intill riksväg 70 i centrala Hedemora) UTSTÄLLNINGSHANDLING DETALJPLAN för DEL AV KV. NORSEN Norsen 9 och Hedemora 6:1 (intill riksväg 70 i centrala Hedemora) i Hedemora stad, Dalarnas län SAMRÅDSREDOGÖRELSE Upprättad 24 april 2015 SAMRÅDET

Läs mer

Fortum har anlitat Pöyry SwedPower AB för att genomföra samråd och upprätta MKB:n.

Fortum har anlitat Pöyry SwedPower AB för att genomföra samråd och upprätta MKB:n. Samrådsredogörelse Ansökan om nätkoncession för linje för markförläggning av del av 40 kv-ledning L643 i ny sträckning mellan Norra Ormesta och Rynninge, Örebro kommun, Örebro län 1. Inledning 1.1 Bakgrund

Läs mer

Tillhör 564 PROGRAMSAMRÅDSREDOGÖRELSE. Samrådshandling

Tillhör 564 PROGRAMSAMRÅDSREDOGÖRELSE. Samrådshandling Planprogram för Brista kraftvärmeverk Utbyggnad av kraftvärmeanläggning, ny väg, ny bro och utökning av industrimark inom fastigheterna Norrsunda-Brista 2:11 m.fl. i Märsta, Sigtuna kommun, Stockholms

Läs mer

Detaljplan för kontor och handel, Stenung 16:7 i Stenungsund

Detaljplan för kontor och handel, Stenung 16:7 i Stenungsund 1(10) Dnr 0930/10 Antagandehandling 2012-10-15 Detaljplan för kontor och handel, Stenung 16:7 i Stenungsund Stenungsunds kommun Västra Götalands län GRANSKNINGSUTLÅTANDE Bakgrund Samhällsbyggnadsutskottet

Läs mer

Ändring, genom tillägg, av detaljplan nr 405, avseende Höstsådden 1, 11, 12 och 13, Helenelund

Ändring, genom tillägg, av detaljplan nr 405, avseende Höstsådden 1, 11, 12 och 13, Helenelund Kommunledningskontoret Samrådsredogörelse Michaela Lundqvist Sidan 1 av 5 Planarkitekt 08-579 221 31 UNDERRÄTTELSEHANDLING Ändring, genom tillägg, av detaljplan nr 405, avseende Höstsådden 1, 11, 12 och

Läs mer

Genomförandetid Genomförandetiden är tio år räknat från det datum då planen vunnit laga kraft.

Genomförandetid Genomförandetiden är tio år räknat från det datum då planen vunnit laga kraft. Datum Diarienummer Sida 2013-05-15 1/5 Samrådshandling Detaljplan för Ulvesunds Marina Ulvesund 1:206 m fl i Ljungskile Uddevalla kommun, Västra Götalands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING INLEDNING En genomförandebeskrivning

Läs mer

NETTOVÄGEN fastigheterna Veddesta 2:18 och 2:83, Järfälla kommun

NETTOVÄGEN fastigheterna Veddesta 2:18 och 2:83, Järfälla kommun 2013-05-24 1 (6) Kst 2012/290 Detaljplan för NETTOVÄGEN fastigheterna Veddesta 2:18 och 2:83, Järfälla kommun SAMRÅDSREDOGÖRELSE Planförslaget har varit utsänt på samråd under tiden 13 mars 10 april 2013.

Läs mer

Tillägg till detaljplan för kv. Lodjuret m.fl (fastigheten Lodjuret 11), Huddinge kommun

Tillägg till detaljplan för kv. Lodjuret m.fl (fastigheten Lodjuret 11), Huddinge kommun DATUM DIARIENR 2015-04-10 1 (6) Tillägg till planbeskrivning-antagandehandling Tillägg till planbeskrivning Tillägg till genomförandebeskrivning Tillägg till plankarta med bestämmelser Fastigheten Lodjuret

Läs mer

Del av Vallen 1 Skövde stad, Skövde kommun, Västra Götalands län

Del av Vallen 1 Skövde stad, Skövde kommun, Västra Götalands län Detaljplan för Del av Vallen 1 Skövde stad, Skövde kommun, Västra Götalands län Samrådsredogörelse Upprättad 2015-06-10 Planenheten FÖRSLAG TILL BESLUT HUR SAMRÅDET HAR BEDRIVITS FÖRSLAG Kommunstyrelsen

Läs mer

Vårt diarienummer Tulpanen 18 Fastighet 0:0 ANTAGANDEHANDLING

Vårt diarienummer Tulpanen 18 Fastighet 0:0 ANTAGANDEHANDLING Granskningsutlåtande 1(8) Tillhörande detaljplan för del av fastigheten Tulpanen 18 inom Gamla staden i Norrköping den 11 april 2013 tillhörande detaljplan för del av fastigheten Fastighet 0:0 Detaljplanen

Läs mer

Teglagärdet m.fl. B404. Särskilt utlåtande Upprättad 2014-03-03. Dnr. 2013-1686. Ändring av detaljplan för. Skara kommun, Västra Götalands län

Teglagärdet m.fl. B404. Särskilt utlåtande Upprättad 2014-03-03. Dnr. 2013-1686. Ändring av detaljplan för. Skara kommun, Västra Götalands län B404 Dnr. 2013-1686 Ändring av detaljplan för Teglagärdet m.fl. Skara kommun, Västra Götalands län Särskilt utlåtande Upprättad 2014-03-03 SKARA KOMMUN SKARA KOMMUN SKARA KOMMUN SKARA KOMMUN SKARA KOMMUN

Läs mer

Planärendet har handlagts som enkelt planförfarande.

Planärendet har handlagts som enkelt planförfarande. Detaljplan för Söder 1:16 CENTRALSTATIONEN Östersunds kommun 1 Dnr Ädh 1692/2014 Dnr planmodul: P 2014/40 GRANSKNINGSUTLÅTANDE Planärendet har handlagts som enkelt planförfarande. Detaljplanen har varit

Läs mer

SÄRSKILT UTLÅTANDE ANTAGANDEHANDLING ÄNDRING AV DETALJPLAN FÖR

SÄRSKILT UTLÅTANDE ANTAGANDEHANDLING ÄNDRING AV DETALJPLAN FÖR Datum: 2014-03-10 Diarienummer 0122/13 Sida 1/7 SÄRSKILT UTLÅTANDE ANTAGANDEHANDLING ÄNDRING AV DETALJPLAN FÖR DEL AV HÖNÖ OMFATTANDE HÖNÖ 2:272, ÖCKERÖ KOMMUN Datum: 2014-03-10 Diarienummer 0122/13 Sida

Läs mer

GRANSKNINGSHANDLING Enkelt planförfarande 2014-06-03

GRANSKNINGSHANDLING Enkelt planförfarande 2014-06-03 GRANSKNINGSHANDLING Enkelt planförfarande 2014-06-03 Tillägg till detaljplan för vård inom Starrkärr 1:42 m fl Ale kommun, Västra Götalands län SAMRÅDSREDOGÖRELSE ÄRENDETS HANDLÄGGNING Sektor samhällsbyggnad

Läs mer

Tillägg till. DETALJPLAN FÖR DEL AV TRANÅSKVARN 1:1 (Näckströms småbåtshamn) i Tranås tätort. DETALJPLAN - Samråd

Tillägg till. DETALJPLAN FÖR DEL AV TRANÅSKVARN 1:1 (Näckströms småbåtshamn) i Tranås tätort. DETALJPLAN - Samråd Datum Vår bet 2014-09-05 Dnr 2014-77 Er bet Adressat Enligt sändlista DETALJPLAN - Samråd Härmed översändes handlingar för: Tillägg till DETALJPLAN FÖR DEL AV TRANÅSKVARN 1:1 (Näckströms småbåtshamn) Upprättad

Läs mer

UTSTÄLLNINGSUTLÅTANDE

UTSTÄLLNINGSUTLÅTANDE 1(6) UTSTÄLLNINGSUTLÅTANDE 2012-02-01 DETALJPLAN för Kroksdal 1:170 Tjörns kommun - normalt planförfarande UTSTÄLLNINGSUTLÅTANDE Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott beslutade vid sammanträde 2011-02-16

Läs mer

Vårdboendet kastanjen SAMRÅDSREDOGÖRELSE 2014-12-12 1 (6) Dnr Kst 2013/330 GRANSKNINGSHANDLING. Förslag till detaljplan för

Vårdboendet kastanjen SAMRÅDSREDOGÖRELSE 2014-12-12 1 (6) Dnr Kst 2013/330 GRANSKNINGSHANDLING. Förslag till detaljplan för 2014-12-12 1 (6) Dnr Kst 2013/330 GRANSKNINGSHANDLING Förslag till detaljplan för Vårdboendet kastanjen del av fastigheten Jakobsberg 17:1 SAMRÅDSREDOGÖRELSE Planförslaget har varit utsänt på samråd under

Läs mer

BORGEN 8 Kiruna kommun Norrbottens län

BORGEN 8 Kiruna kommun Norrbottens län SAMRÅDSREDOGÖRESE Samrådsredogörelse BORGEN 8 Kiruna kommun Norrbottens län s.2 SAMRÅDSREDOGÖRELSE HUR SAMRÅDET BEDRIVITS Samråd angående förslaget till detaljplan för Borgen 8 har hållits under tiden

Läs mer

SAMRÅDSREDOGÖRELSE. Detaljplan för Rosendalskorsningen - Bofors 1:25 m fl, Karlskoga Karlskoga kommun Örebro län

SAMRÅDSREDOGÖRELSE. Detaljplan för Rosendalskorsningen - Bofors 1:25 m fl, Karlskoga Karlskoga kommun Örebro län SBN 2013.0111 Detaljplan för Rosendalskorsningen - Bofors 1:25 m fl, Karlskoga Karlskoga kommun Örebro län Upprättad 2014-06-10 av Samhällsbyggnadsförvaltningen i Karlskoga Normalt planförfarande, enligt

Läs mer

Datum 2012-10-24 Diarienummer 0063/10 Sida 1/5 UTSTÄLLNINGSUTLÅTANDE. Antagandehandling DETALJPLAN FÖR BOSTAD PÅ KNIPPLA 1:47, KNIPPLA, ÖCKERÖ KOMMUN

Datum 2012-10-24 Diarienummer 0063/10 Sida 1/5 UTSTÄLLNINGSUTLÅTANDE. Antagandehandling DETALJPLAN FÖR BOSTAD PÅ KNIPPLA 1:47, KNIPPLA, ÖCKERÖ KOMMUN Datum 2012-10-24 Diarienummer 0063/10 Sida 1/5 UTSTÄLLNINGSUTLÅTANDE Antagandehandling DETALJPLAN FÖR BOSTAD PÅ KNIPPLA 1:47, KNIPPLA, ÖCKERÖ KOMMUN Datum 2012-10-24 Diarienummer 0063/10 Sida 2/5 INLEDNING

Läs mer

SAMRÅDSHANDLING JANUARI 2014. DETALJPLAN FÖR DEL AV JUNOSUANDO 7:14 Bostäder och kontor Pajala kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING

SAMRÅDSHANDLING JANUARI 2014. DETALJPLAN FÖR DEL AV JUNOSUANDO 7:14 Bostäder och kontor Pajala kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR DEL AV JUNOSUANDO 7:14 Bostäder och kontor Pajala kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR I SAMRÅDSSKEDET Planbeskrivning Plankarta med illustrationsskiss Fastighetsförteckning

Läs mer

UTLÅTANDE 2013-02-11 Dnr: 2010.0584-214

UTLÅTANDE 2013-02-11 Dnr: 2010.0584-214 Detaljplan för Köpingebro 6:84 m.fl. (Köpingebro skola) I Köpingebro Ystads kommun, Skåne län GRANSKNINGEN (UTSTÄLLNINGEN) Detaljplan för Köpingebro 6:84 m.fl. (Köpingebro skola), upprättad 2012-12-07,

Läs mer

MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2011/79.318 NBN 2015-220 0126K-16017

MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2011/79.318 NBN 2015-220 0126K-16017 MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2011/79.318 NBN 2015-220 0126K-16017 ANTAGANDEHANDLING Tillägg till planbeskrivning Tillägg till genomförandebeskrivning Enkelt planförfarande Kartan visar

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Gräsanden 7, Centrum, Ängelholms kommun, Skåne län SAMRÅDSREDOGÖRELSE

Detaljplan för fastigheten Gräsanden 7, Centrum, Ängelholms kommun, Skåne län SAMRÅDSREDOGÖRELSE Diarienummer Detaljplan för fastigheten Gräsanden 7, Centrum, Ängelholms kommun, Skåne län SAMRÅDSREDOGÖRELSE GRANSKNINGSHANDLING HUR SAMRÅDET BEDRIVITS Sakägare samt berörda förvaltningar och myndigheter

Läs mer

(Norrboda-Brunna handels- och verksamhetsområde) Genomförandebeskrivning. Organisatoriska frågor. Fastighetsrättsliga frågor

(Norrboda-Brunna handels- och verksamhetsområde) Genomförandebeskrivning. Organisatoriska frågor. Fastighetsrättsliga frågor Tillväxtkontoret 2014-02-12 2010-000133 UTSTÄLLNINGSHANDLING Detaljplan för Kungsängens-Tibble 1:331 m.fl. nr 1301 (Norrboda-Brunna handels- och verksamhetsområde) Kungsängen Upplands-Bro kommun Normalt

Läs mer

Detaljplan för FALKEN

Detaljplan för FALKEN UTSTÄLLNINGSHANDLING Detaljplan för FALKEN 2 Bjuv, Bjuvs kommun, Skåne län - modellbild över planområdet från öster. SAMRÅDSREDOGÖRELSE Upprättad den 23 augusti 2011 SAMRÅDET Byggnadsnämnden beslutade

Läs mer

Örjastäppans industriområde I Mora, Mora kommun, Dalarnas län

Örjastäppans industriområde I Mora, Mora kommun, Dalarnas län Antagandehandling Dnr: MK BN 2015/00004 Detaljplan för del av fastigheten Utmeland 557:1 m.fl samt ersättning av detaljplan S 104 vid Örjastäppans industriområde I Mora, Mora kommun, Dalarnas län UTLÅTANDE

Läs mer

HUR SAMRÅDET HAR BEDRIVITS Detaljplaneförslaget daterat 26 januari 2012 har varit på samrådsremiss under tiden 2012-02-02 t om 2012-02-24.

HUR SAMRÅDET HAR BEDRIVITS Detaljplaneförslaget daterat 26 januari 2012 har varit på samrådsremiss under tiden 2012-02-02 t om 2012-02-24. GRANSKNINGSHANDLING Datum: 2012-03-28 Detaljplan för KOSKULLSKULLE 1:81 GÄLLIVARE KOMMUN NORRBOTTENS LÄN SAMRÅDSREDOGÖRELSE HUR SAMRÅDET HAR BEDRIVITS Detaljplaneförslaget daterat 26 januari 2012 har varit

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun. Planbeskrivning. Samrådshandling Enkelt planförfarande

Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun. Planbeskrivning. Samrådshandling Enkelt planförfarande 2013-01-24 Dnr PLAN.2011.33 Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun Planbeskrivning Samrådshandling Enkelt planförfarande Planbeskrivning 1 INLEDNING Detaljplanens

Läs mer

DETALJPLAN FÖR KV. PORTALEN, FASTIGHETEN PORTALEN 1 M FL. EKSJÖ STAD, EKSJÖ KOMMUN, JÖNKÖPINGS LÄN

DETALJPLAN FÖR KV. PORTALEN, FASTIGHETEN PORTALEN 1 M FL. EKSJÖ STAD, EKSJÖ KOMMUN, JÖNKÖPINGS LÄN SAMRÅDSHANDLING 2015-09-08 Dnr: 2015-000172 PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR KV. PORTALEN, FASTIGHETEN PORTALEN 1 M FL. EKSJÖ STAD, EKSJÖ KOMMUN, JÖNKÖPINGS LÄN SAMRÅDSHANDLING 1(7) PLAN-

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen maj 2013 Karl Hallgren, exploateringsingenjör

Samhällsbyggnadsförvaltningen maj 2013 Karl Hallgren, exploateringsingenjör Samhällsbyggnadsförvaltningen maj 2013 Karl Hallgren, exploateringsingenjör GRANSKNINGSUTLÅTANDE Tillhörande detaljplan för Område för handel och småindustrier vid Bollmoragårdsväg, Bollmoragården 4 samt

Läs mer

Tillägg till områdesbestämmelser för del av VIARED, HÄLASJÖOMRÅDET Borås Stad

Tillägg till områdesbestämmelser för del av VIARED, HÄLASJÖOMRÅDET Borås Stad BN 2012-136 Tillägg till områdesbestämmelser för del av VIARED, HÄLASJÖOMRÅDET Borås Stad Denna handling ska läsas tillsammans med gällande områdesbestämmelser för del av Viared Hälasjöområdet (laga kraft

Läs mer

SAMRÅDSREDOGÖRELSE tillhörande detaljplan för Omsorgsboende Sågen i Tyresö kommun

SAMRÅDSREDOGÖRELSE tillhörande detaljplan för Omsorgsboende Sågen i Tyresö kommun STADSBYGGNADSKONTORET oktober 2010 SAMRÅDSREDOGÖRELSE tillhörande detaljplan för Omsorgsboende Sågen i Tyresö kommun Tyresös stadsbyggnadskontor upprättade i maj 2010 ett förslag till detaljplan för ett

Läs mer

Detaljplan för del av kv. Stora Frösunda

Detaljplan för del av kv. Stora Frösunda SOLNA STAD 1 (5) Stadsbyggnadsförvaltningen Per Anders Olsson 2012-11-05 SBN/2009:1503 Antagandehandling Genomförandebeskrivning Detaljplan för del av kv. Stora Frösunda inom stadsdelen Hagalund, upprättad

Läs mer

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1 PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1 VALDEMARSVIKS KOMMUN Östergötlands län 2015-05-27 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till planförslaget har följande handlingar upprättats: Planbeskrivning Plankarta

Läs mer

SÄRSKILT UTLÅTANDE. Detaljplan för Sätofta 20:17 m fl, Höörs kommun, Skåne län

SÄRSKILT UTLÅTANDE. Detaljplan för Sätofta 20:17 m fl, Höörs kommun, Skåne län SÄRSKILT UTLÅTANDE 2013-06-13 Detaljplan för Sätofta 20:17 m fl, Höörs kommun, Skåne län Detaljplanen upprättad 2013-02-28 har varit ute på samråd under tiden 2013-03-27-2013-04-17. Följande har erhållit

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Hjällsnäs 8:30 m fl Gråbo Centrum i Lerums kommun

Detaljplan för fastigheten Hjällsnäs 8:30 m fl Gråbo Centrum i Lerums kommun KS10.431 Detaljplan för fastigheten Hjällsnäs 8:30 m fl Gråbo Centrum i Lerums kommun Genomförandebeskrivning samrådshandling 2012-05-22 Genomförandebeskrivning En genomförandebeskrivning redovisar de

Läs mer

Antagande av förslag till detaljplan för del av Sjöbotten 1 i stadsdelen Älvsjö (380 studentlägenheter)

Antagande av förslag till detaljplan för del av Sjöbotten 1 i stadsdelen Älvsjö (380 studentlägenheter) STADSBYGGNADSKONTORET TJÄNSTEUTLÅTANDE PLANAVDELNINGEN SID 1 (7) 2014-03-06 Handläggare: Tony Andersson Tfn 08-508 27 318 Till Stadsbyggnadsnämnden Antagande av förslag till detaljplan för del av Sjöbotten

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Fågelhult 1:12 i Hjortkvarn, Hallsbergs kommun

Detaljplan för fastigheten Fågelhult 1:12 i Hjortkvarn, Hallsbergs kommun 1(5) SAMRÅDSREDOGÖRELSE 2012-05-31 Dnr TPN 2012/8 Teknik- och plannämnden Hallsbergs kommun Detaljplan för fastigheten Fågelhult 1:12 i Hjortkvarn, Hallsbergs kommun Rubricerad detaljplan handlades tidigare

Läs mer

Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl.

Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl. SAMRÅDSHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl. Folkärna S N Avesta kommun Dalarnas län Upprättad av Västmanland-Dalarna miljö- och

Läs mer

PLANBESKRIVNING SKJUTSHÅLLET 1. Fittja, Botkyrka Kommun. Detaljplan för E56-50 1(6) Samhällsbyggnadsförvaltningen Stadsbyggnadsenheten

PLANBESKRIVNING SKJUTSHÅLLET 1. Fittja, Botkyrka Kommun. Detaljplan för E56-50 1(6) Samhällsbyggnadsförvaltningen Stadsbyggnadsenheten 1(6) Samhällsbyggnadsförvaltningen Stadsbyggnadsenheten Referens: Olof Karlsson, planarkitekt Detaljplan för SKJUTSHÅLLET 1 Fittja, Botkyrka Kommun PLANBESKRIVNING Planområdets läge 2(6) HANDLINGAR Detaljplanen

Läs mer

Detaljplan för Åkarp 29:15 i Marieholm Eslövs kommun, Skåne län

Detaljplan för Åkarp 29:15 i Marieholm Eslövs kommun, Skåne län PLANBESKR1VNING SAMRÅDSHANDLING 1 (5) Detaljplan för Åkarp 29:15 i Marieholm Eslövs kommun, Skåne län SAMRÅDSIIANDLING PLANBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING 2(5) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR PIANDATA Plankarta

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Dnr: LKS 11-94-214 Upprättad: 2013-01-07 Justerad: 2013-02-28, 2013-05-22 ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för GULLMARSSTRAND Skaftö-Fiskebäck 1:480 m.fl. Fiskebäckskil, kommun ANTAGANDE Planen är antagen

Läs mer

DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO. Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633

DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO. Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633 DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633 INNEHÅLL: PLANBESKRIVNING: Handlingar 3 Syfte 3 Planområdet 3 Bakgrund 4 GÄLLANDE PLANER OCH BESLUT 4 Översiktsplaner

Läs mer

NORRA HAMNEN KRONBERGET 1:209 m fl GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ORGANISATORISKA FRÅGOR. Lysekil, Lysekils kommun. ANTAGANDEHANDLING Upprättad 2013-08-21

NORRA HAMNEN KRONBERGET 1:209 m fl GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ORGANISATORISKA FRÅGOR. Lysekil, Lysekils kommun. ANTAGANDEHANDLING Upprättad 2013-08-21 Dnr: LKS 12-64-214 Kommunstyrelsen ANTAGANDE Planen är antagen av Kommunfullmäktige i Lysekils kommun 2013-12-19, 172. Detaljplan för restaurang NORRA HAMNEN KRONBERGET 1:209 m fl Lysekil, Lysekils kommun

Läs mer

SAMRÅDSREDOGÖRELSE. Yttranden utan erinran eller med tillstyrkan har inkommit från:

SAMRÅDSREDOGÖRELSE. Yttranden utan erinran eller med tillstyrkan har inkommit från: UTSTÄLLNINGSHANDLING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN REBBELBERGA 14:6 M FL, ÄNGELHOLMS KOMMUN SAMRÅDSREDOGÖRELSE HUR SAMRÅDET HAR BEDRIVITS Sakägare samt berörda förvaltningar och myndigheter har beretts tillfälle

Läs mer

SYFTE OCH BAKGRUND TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING 2012-10-25 ENKELT PLANFÖRFARANDE

SYFTE OCH BAKGRUND TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING 2012-10-25 ENKELT PLANFÖRFARANDE 1(8) Ändring av detaljplan för Område vid Lågedammsbadet för bowling, bad och gym (Hörby 41:5, del av, och Bergshamra 1, del av) Hörby kommun, Skåne län SYFTE OCH BAKGRUND Syfte Syftet med ändringen av

Läs mer

Samrådsredogörelse. Reläet 9 ANTAGANDEHANDLING 1(11) SPN 2011/0254 214. tillhörande detaljplan för fastigheten

Samrådsredogörelse. Reläet 9 ANTAGANDEHANDLING 1(11) SPN 2011/0254 214. tillhörande detaljplan för fastigheten Samrådsredogörelse 1(11) SPN-000/000 tillhörande detaljplan för fastigheten Reläet 9 med närområde inom Ingelsta i Norrköping den 6 mars 2015 ANTAGANDEHANDLING Antagen i SPN: Laga kraft: Genomförandetidens

Läs mer

Planbeskrivning. Del av Brynäs 86:1, Södra Hamnpiren Detaljplan för centrumändamål Gävle kommun, Gävleborgs län

Planbeskrivning. Del av Brynäs 86:1, Södra Hamnpiren Detaljplan för centrumändamål Gävle kommun, Gävleborgs län SAMHÄLLSBYGGNAD GÄVLE SAMRÅDSHANDLING 2015-01-15 DNR: 14BMN96 HANDLÄGGARE: JOSEF WÅRDSÄTER Planbeskrivning Del av Brynäs 86:1, Södra Hamnpiren Detaljplan för centrumändamål Gävle kommun, Gävleborgs län

Läs mer

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Detaljplan för Kv. RATTEN, m.fl i Bromölla, Bromölla kommun PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ALLMÄNT Handlingar Plankarta med förslag till planbestämmelser Plan- och genomförandebeskrivning Fastighetsförteckning

Läs mer

Vem gör vad och när? - Översiktsplan

Vem gör vad och när? - Översiktsplan Vem gör vad och när? - Översiktsplan Enligt Plan- och bygglagen ska översiktsplanen () ge vägledning för beslut om användning av mark- och vattenområden samt om hur den byggda miljön ska utvecklas och

Läs mer

1.1 Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap 10 PBL och nu kända förhållanden att planen kan accepteras om nedanstående

1.1 Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap 10 PBL och nu kända förhållanden att planen kan accepteras om nedanstående 1(5) Detaljplan för delar av Fagersand 1:2 m.fl. Gullspångs kommun GRANSKNINGSUTLÅTANDE 2 Ett förslag till detaljplan upprättades i juni 2013. Planärendet handlades med s.k. normalt planförfarande och

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för fastigheten Kalkonen 8 Katrineholms kommun

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för fastigheten Kalkonen 8 Katrineholms kommun 1(6) Dnr.PLAN.2010.5 PLANBESKRIVNING tillhörande Detaljplan för fastigheten Kalkonen 8 Katrineholms kommun SAMRÅDSHANDLING Upprättad på Samhällsbyggnadsförvaltningen i Katrineholm 2013-09-26 2(6) HANDLINGAR

Läs mer

Under samrådstiden har sju remissinstanser och fem berörda fastighetsägare framfört synpunkter/erinringar.

Under samrådstiden har sju remissinstanser och fem berörda fastighetsägare framfört synpunkter/erinringar. 1(9) Diarienr: 2013-000320 Miljöreda: 12/1139c Upprättad: 2014-09-17 Samrådsredogörelse Detaljplan för Del av Klockarebolet m.fl. Vårgårda tätort, Västra Götaland Handläggning Handläggning av planen sker

Läs mer

Planbeskrivning GRANSKNINGSHANDLING. upprättad i september 2012

Planbeskrivning GRANSKNINGSHANDLING. upprättad i september 2012 Vår beteckning Dnr 2012/124 GRANSKNINGSHANDLING (Enkelt planförfarande) Detaljplan för del av kvarteret Sims inom centrumområdet i Borlänge kommun, Dalarnas län upprättad i september 2012 HANDLINGAR Planhandlingarna

Läs mer

SAMRÅDSREDOGÖRELSE. Detaljplan för. Rinkaby 6:2, del av, m.fl., vid Madenvägen i Rinkaby, Kristianstads kommun A. YTTRANDEN UTAN ERINRAN

SAMRÅDSREDOGÖRELSE. Detaljplan för. Rinkaby 6:2, del av, m.fl., vid Madenvägen i Rinkaby, Kristianstads kommun A. YTTRANDEN UTAN ERINRAN 1(5) 2014-09-10 BN 2013-8881 Detaljplan för Rinkaby 6:2, del av, m.fl., vid Madenvägen i Rinkaby, Kristianstads kommun SAMRÅDSREDOGÖRELSE Detaljplanen har varit utsänd på samråd under tiden den 9 juni

Läs mer

Detaljplan för. VÄSTERRÅDA HANDELS OCH INDUSTRIOMRÅDE Västerråda 2:25 m fl. Genomförandebeskrivning

Detaljplan för. VÄSTERRÅDA HANDELS OCH INDUSTRIOMRÅDE Västerråda 2:25 m fl. Genomförandebeskrivning VÄSTERRÅDA HANDELS OCH INDUSTRIOMRÅDE Västerråda 2:25 m fl Genomförandebeskrivning Utställningshandling Contekton Arkitekter Fyrstad AB November 2011 Västerråda 2:25 m fl, 1(6) INNEHÅLL INNEHÅLLSFÖRTECKNING...

Läs mer

UTLÅTANDE. efter utställning av detaljplan för del av Ludvika 4:39 med flera ABB HVDC i Ludvika kommun Utlåtandet upprättat i mars 2011

UTLÅTANDE. efter utställning av detaljplan för del av Ludvika 4:39 med flera ABB HVDC i Ludvika kommun Utlåtandet upprättat i mars 2011 efter utställning av detaljplan för del av Ludvika 4:39 med flera i Ludvika kommun Utlåtandet upprättat i mars 2011 Plankartan med två planerade spår enligt Banverkets funktionsutredning Postadress Besöksadress

Läs mer

Förslag till detaljplan för Luspen 1:158, Entré Storuman, handelsområde i Storuman, Västerbottens län, upprättad januari 2014

Förslag till detaljplan för Luspen 1:158, Entré Storuman, handelsområde i Storuman, Västerbottens län, upprättad januari 2014 Förslag till detaljplan för Luspen 1:158, Entré Storuman, handelsområde i Storuman, Västerbottens län, upprättad januari 2014 SAMRÅDSREDOGÖRELSE Rubricerat detaljplaneförslag har varit utsänd för samråd

Läs mer

1/5 ANTAGANDEHANDLING. Detaljplan för Frölunda 8:6 m fl fastigheter i Gällstad Ulricehamns kommun Västra Götalands län. Dnr 2006.

1/5 ANTAGANDEHANDLING. Detaljplan för Frölunda 8:6 m fl fastigheter i Gällstad Ulricehamns kommun Västra Götalands län. Dnr 2006. 1/5 ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för Frölunda 8:6 m fl fastigheter i Gällstad Ulricehamns kommun Västra Götalands län Dnr 2006.0534 GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Upprättad 2007-11-22 1. INLEDNING En genomförandebeskrivning

Läs mer

Till: Berörda fastighetsägare samt Länsstyrelsens planenhet Lantmäterimyndigheten

Till: Berörda fastighetsägare samt Länsstyrelsens planenhet Lantmäterimyndigheten 1 (2) SAMRÅD 2015-03-24 Dnr MSN 2014/106-214 Till: Berörda fastighetsägare samt Länsstyrelsens planenhet Lantmäterimyndigheten För kännedom till: Miljö- och stadsbyggnadsnämnden Natur- och trafiknämnden

Läs mer

Tillägg till PLANBESKRIVNING

Tillägg till PLANBESKRIVNING Detaljplan för Kråkebacken 7:161-7:193 samt del av 7:138 i Kågeröds samhälle Svalövs kommun, Skåne län. Antagen 2003-08-18 Laga kraft 2003-09-08 Tillägg till PLANBESKRIVNING Planområdet markeras med skraffering

Läs mer

Planbeskrivning Samrådshandling

Planbeskrivning Samrådshandling Planbeskrivning Samrådshandling Datum 2010-06-08 Dnr BMR/2010:28 Bygg-, miljö- och räddningsförvaltningen Detaljplan för fastigheten Svalan 10 inom Sparreholm, Flens kommun, Södermanlands län Handlingar

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Syrsan 1

Detaljplan för fastigheten Syrsan 1 Dnr TPN 2012/25 Enkelt planförfarande Detaljplan för fastigheten Syrsan 1 i Hallsberg, Hallsbergs kommun, Örebro län Upprättad: 2012-03-16 Antagen: 2012-06-12 Laga kraft: 2012-07-19 2 (11) Dnr TPN 2012/25

Läs mer

OMRÅDE FÖR PLANÄNDRING

OMRÅDE FÖR PLANÄNDRING OMRÅDE FÖR PLANÄNDRING PLANBESKRIVNING ÄNDRING AV DETALJPLAN FÖR DEL AV FAGERSTA 3:2 I RÖNNINGEN Fagersta kommun Västmanlands län Upprättad av Västmanland-Dalarna miljö- och byggförvaltning 2012-11-07.

Läs mer

HERRESTADS-TORP 1:44 m.fl. Torp, Uddevalla kommun

HERRESTADS-TORP 1:44 m.fl. Torp, Uddevalla kommun Planens nr: HE 158 Antagen av MSN: 16 maj 2012 Laga kraft: 15 juni 2012 Detaljplan för HERRESTADS-TORP 1:44 m.fl. Torp, Uddevalla kommun ARB 506 Antagandehandling 2012-02-27. Rev 2012-05-07 GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

Läs mer

Bostäder vid Kvarnfallsvägen/Kvarnstensvägen

Bostäder vid Kvarnfallsvägen/Kvarnstensvägen 2007-10-22 Handläggare Kristina Bodin Tel: 031-792 12 62 UTSTÄLLNINGSHANDLING Diarienummer KS/2007:09 Detaljplan för Bostäder vid Kvarnfallsvägen/Kvarnstensvägen Partille kommun Västra Götalands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Ändring av detaljplan Kv. Domkraften (del av), Floby Falköpings kommun. Antagandehandling. Stadsbyggnadsavdelningen 2012-05-15

PLANBESKRIVNING. Ändring av detaljplan Kv. Domkraften (del av), Floby Falköpings kommun. Antagandehandling. Stadsbyggnadsavdelningen 2012-05-15 PLANBESKRIVNING Ändring av detaljplan Kv. Domkraften (del av), Floby Falköpings kommun Antagandehandling Stadsbyggnadsavdelningen 2012-05-15 BESKRIVNING HANDLINGAR Planförslaget består av plankarta i skala

Läs mer

Detaljplan för Dagvatten Norra Botkyrka, Del av Fittja V.

Detaljplan för Dagvatten Norra Botkyrka, Del av Fittja V. 1 [9] Stadsbyggnadsenheten 2014-02-19 Referens Lotta Kvist Samrådsredogörelse Detaljplan för Dagvatten Norra Botkyrka, Del av Fittja V. Beskrivning av samrådsförfarandet Samhällsbyggnadsnämnden uppdrog

Läs mer

del av stadsldelen Ljungdala i Hässleholm, Hässleholms kommun

del av stadsldelen Ljungdala i Hässleholm, Hässleholms kommun Planbeskrivning Dnr: BN 2014-478 Samrådshandling Ändring genom tillägg inom detaljplaner för del av stadsldelen Ljungdala i Hässleholm, Hässleholms kommun Handlingar Till detaljplanen hör planbeskrivning

Läs mer

Detaljplan för Viks Fiskeläge 1:32, Simrishamns kommun, Skåne län

Detaljplan för Viks Fiskeläge 1:32, Simrishamns kommun, Skåne län 1 (6) Detaljplan för Viks Fiskeläge 1:32, Simrishamns kommun, Skåne län SAMRÅDSREDOGÖRELSE Planärendet handläggs enligt Plan- och bygglagens bestämmelser om normalt planförfarande, (Plan- och bygglag -

Läs mer

GULLRISET 6 m fl. Detaljplan för. Kinna, Marks kommun, Västra Götalands län. Diarienummer SBN 2005/0181 214. Upprättad 2005-09-05

GULLRISET 6 m fl. Detaljplan för. Kinna, Marks kommun, Västra Götalands län. Diarienummer SBN 2005/0181 214. Upprättad 2005-09-05 Diarienummer SBN 2005/0181 214 Detaljplan för GULLRISET 6 m fl Kinna, Marks kommun, Västra Götalands län Upprättad 2005-09-05 LAGA KRAFT 2005-10-21 1 (7) ANTAGNA PLANHANDLINGAR Plankarta med bestämmelser

Läs mer

Detaljplan för Frigg 2 mm., Norsborg, Botkyrka kommun (54-55)

Detaljplan för Frigg 2 mm., Norsborg, Botkyrka kommun (54-55) 1 [15] Stadsbyggnadsenheten 2014-11-20 Referens Namn Marina Pavlova Samrådsredogörelse Detaljplan för Frigg 2 mm., Norsborg, Botkyrka kommun (54-55) Beskrivning av samrådsförfarandet Kommunstyrelsen beslutade

Läs mer

datum 2013-12-12 Detaljplan för del av fastigheten VÄSTERBOTTEN 9 i Fosie i Malmö

datum 2013-12-12 Detaljplan för del av fastigheten VÄSTERBOTTEN 9 i Fosie i Malmö datum 2013-12-12 diarienummer 2013-00307 Dp 5318 PLANBESKRIVNING Detaljplan för del av fastigheten VÄSTERBOTTEN 9 i Fosie i Malmö INLEDNING DETALJPLANENS SYFTE Syftet med detaljplanen är att göra det möjligt

Läs mer

HÖNÖ 26:1 M.FL. - HEINÖVALLEN

HÖNÖ 26:1 M.FL. - HEINÖVALLEN Datum 2012-04-27 Diarienummer 0158/11 Sida 1/9 UTSTÄLLNINGSUTLÅTANDE Antagandehandling DETALJPLAN FÖR HÖNÖ 26:1 M.FL. - HEINÖVALLEN HÖNÖ, ÖCKERÖ KOMMUN Datum 2012-04-27 Diarienummer 0158/11 Sida 2/9 INLEDNING

Läs mer

Detaljplan för bostäder inom NOL 13:1 m fl Ale kommun, Västra Götalands län

Detaljplan för bostäder inom NOL 13:1 m fl Ale kommun, Västra Götalands län Detaljplan för bostäder inom NOL 13:1 m fl Ale kommun, Västra Götalands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE 2009-04-02 Rev. 2009-10-20 Diarienummer: MBN0063/08 Specifikationsnummer:

Läs mer

UTSTÄLLNINGSUTLÅTANDE

UTSTÄLLNINGSUTLÅTANDE Detaljplan för Hökedalens industriområde Charlottenberg Eda kommun Värmlands län UTSTÄLLNINGSUTLÅTANDE med samrådsredogörelse PLANENS SYFTE Planens syfte är att möjliggöra markanvändning för småindustri

Läs mer

Planbeskrivning. Källö 6:4, kv Myrängen. Detaljplan för småindustri Gävle kommun, Gävleborgs län 2014-07-04 DNR: 13BMN135 HANDLÄGGARE: HENRY GREW

Planbeskrivning. Källö 6:4, kv Myrängen. Detaljplan för småindustri Gävle kommun, Gävleborgs län 2014-07-04 DNR: 13BMN135 HANDLÄGGARE: HENRY GREW SAMHÄLLSBYGGNAD GÄVLE SAMRÅDSHANDLING 2014-07-04 HANDLÄGGARE: HENRY GREW Planbeskrivning Källö 6:4, kv Myrängen Detaljplan för småindustri Gävle kommun, Gävleborgs län Figur 1: Källa: Bing-maps Samrådstid:

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Antagen av Myndighetsnämnden 2012-06-12 Laga kraft 2012-07-13 ANTAGANDEHANDLING GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Detaljplan för FUNÄSDALEN 105:72 M FL Skarvliden Härjedalens kommun, Jämtlands Län Upprättad av VästArkitekter

Läs mer

Granskningsutlåtande antagandehandling

Granskningsutlåtande antagandehandling KS12.971 Ändring av byggnadsplan över fastigheterna Torp Nordgården 1:203 och 1:321 m fl (LB 11), i Lerums kommun Granskningsutlåtande antagandehandling SEKTOR SAMHÄLLSBYGGNAD Planenheten 2013-11-04 Innehåll

Läs mer

DETALJPLAN för Drottningen S:1 i Eslöv, Skåne län flerbostadshus på Sallerupsområdet

DETALJPLAN för Drottningen S:1 i Eslöv, Skåne län flerbostadshus på Sallerupsområdet Hanna Bäckgren 0413-620 18 Dnr 1120/2009 2010-01-04 DETALJPLAN för Drottningen S:1 i Eslöv, Skåne län flerbostadshus på Sallerupsområdet SAMRÅDSREDOGÖRELSE Detaljplanen har sänts ut för samråd under tiden

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN. Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård)

PLANBESKRIVNING. Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN. Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård) Datum Diarienr 2011-09-26 KS 23/11 Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN SAMRÅD ANTAGANDE LAGA KRAFT Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård) LJUSDALS KOMMUN GÄVLEBORGS LÄN PLANBESKRIVNING Planområdet

Läs mer

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING 2011-11-14 Detaljplan för Kv. MOTORN m.m.. utmed Kristianstadsvägen i Bromölla, Bromölla kommun PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ALLMÄNT Handlingar Plankarta, förslag, med planbestämmelser

Läs mer

Planprogram för Hok 2:119 m.fl. Ny väg norr om Hok Vaggeryds kommun

Planprogram för Hok 2:119 m.fl. Ny väg norr om Hok Vaggeryds kommun Planprogram för Hok 2:119 m.fl. Vaggeryds kommun Programmet är utsänt på samråd under tiden 2010-06-07 t.o.m. 2010-08-27. Om ni har några synpunkter skall dessa framföras skriftligen till miljö- och byggnämnden

Läs mer

REDOGÖRELSE FÖR SAMRÅD

REDOGÖRELSE FÖR SAMRÅD REDOGÖRELSE FÖR SAMRÅD 2013-05-23 Detaljplan för Norra Rörum 8:52 m fl, Höörs kommun, Skåne län Detaljplanen upprättad 2012-12-13 har varit ute på samråd under tiden 2013-02-25-2013-03-18. Annons om samråd

Läs mer

Detaljplan för Bromsregulatorn 4, Landskrona stad. Samrådsredogörelse

Detaljplan för Bromsregulatorn 4, Landskrona stad. Samrådsredogörelse Stadsbyggnadsförvaltningen 1(6) Datum 2012-05-28 Handläggare JN / LL Er Referens Vår Referens PLAN.2010.4 Detaljplan för Bromsregulatorn 4, Landskrona stad. Samrådsredogörelse Planförslaget, upprättat

Läs mer

Utskrift från Tekis-GI

Utskrift från Tekis-GI Dnr: KS 2013/657.213 LAGA KRAFT 2014-07-01 Detaljplan för KNISLINGE 10:9 i Knislinge, Östra Göinge Kommun PLANBESKRIVNING Utskrift från Tekis-GI Sida 1 av 1 Utskrift från Tekis-GI http://appgis1.resource.wan/gemensamma/tekisgiwebb/print.aspx?x=186736.06018771&y=6230831.2604602&session=21901202-13...

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Miljö- och byggnadsnämnden Dnr: MBN 07/060/214 Upprättad: 2009-11-20 Justerad: 2010-02-05 ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för DALSKOGEN 3 M.M. Del av Sivik 1:5 m.fl. GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ORGANISATORISKA

Läs mer

Detaljplan del av Vasserud 3:33 m fl (Vestre) Särskilt utlåtande Samråd del 1 och 2

Detaljplan del av Vasserud 3:33 m fl (Vestre) Särskilt utlåtande Samråd del 1 och 2 Datum Diarienummer 2010-06-09 2010.0116.214 Detaljplan del av Vasserud 3:33 m fl (Vestre) Särskilt utlåtande Samråd del 1 och 2 Vestre AB, genom Vestre AS Jan Vestre har genom Stadsarkitekt Torbjörn Almroth,

Läs mer

MÖLNDALS STAD Sida 1 (9) Stadsbyggnadskontoret 2012-11-06 PU 97/05

MÖLNDALS STAD Sida 1 (9) Stadsbyggnadskontoret 2012-11-06 PU 97/05 MÖLNDALS STAD Sida 1 (9) 2012-11-06 PU 97/05 Handläggare: Björn Winstrand Tel 031-315 14 19 Detaljplan för Sjukhuset 2 m.fl. Mölndals stad, Västra Götalands län SAMRÅDSREDOGÖRELSE TIDIGARE BEHANDLING Kommunstyrelsen

Läs mer

Detaljplan Hamnholmen, som berör Ytterbyn 86:1 m.fl. Plankartan med bestämmelser blir juridiskt bindande efter antagande.

Detaljplan Hamnholmen, som berör Ytterbyn 86:1 m.fl. Plankartan med bestämmelser blir juridiskt bindande efter antagande. SAMRÅDSHANDLING Detaljplan Hamnholmen, som berör Ytterbyn 86:1 m.fl. Kalix kommun, Norrbottens län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Följande handlingar utgör förslaget: Plankarta i skala 1:1000 med planbestämmelser

Läs mer