Detaljplan för Huddinge resort, del av Kvadraten 3, Segeltorps kommundel

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Detaljplan för Huddinge resort, del av Kvadraten 3, Segeltorps kommundel"

Transkript

1 1 (13) Detaljplan för Huddinge resort, del av Kvadraten 3, Segeltorps kommundel Sammanfattning Inkomna synpunkter i samrådet Länsstyrelsen anser att det av planhandlingarna bättre behöver framgå vilka krav som kan komma att ställas på den nya bebyggelsen för att den ska bli lämplig med avseende på skydd mot olycka med explosion i förhållande till Förbifarten och E4/E20. Södertörns brandförsvarsförbund har granskat den riskanalys som är gjord för detaljplanen och med anledning av detta har en fördjupning av riskanalysen genomförts. WSP bedömer att det aktuella planområdet kan exploateras under förutsättning att ett antal riskreducerande åtgärder vidtas och planhandlingarna har kompletterats utifrån det. Kommunen har därför sett över hur bestämmelserna formulerats så att de synpunkter Länsstyrelsen inkommit med beaktas. Kommunstyrelsens förvaltning påtalar bland annat att Månskärvägen kommer att få en viktig roll i områdets kollektivtrafikförsörjning. I detaljprojekteringen studeras på vilket sätt det ska ske i enlighet med det kollektivtrafikprogram som är under framtagande. Förändringar av plankartan Efter samrådet har vissa förändringar gjorts av plankartan, här redovisas bara de större förändringarna. Användningen av den nya bebyggelsen delas i det nya förslaget upp i dels bruttoareor för hotell, konferens, restauranger respektive handel, dels bruttoarea för parkering. Höjdregleringen har utökats från 110 meter i totalhöjd över nollplanet till 120 meter i nockhöjd över nollplanet. Bestämmelserna har kompletterats med mer utförlig beskrivning av hur bebyggelsen tekniskt ska utformas för att klara avståndet till motorvägar i anslutning till planområdet med hänsyn till transporter med farligt gods. Utformning och bredd på den GC-väg som föreslås och ansluter till planområdet i norr har setts över så att inget intrång längre görs som inskränker möjligheten till exploatering inom Kvadraten 3. E-område inom planområdet har tagits bort och ersatts av mer generell bestämmelse Bakgrund Samhällsbyggnadsnämnden fick 21 mars 2011 i uppdrag av kommunstyrelsen att upprätta en detaljplan för Huddinge resort inom fastigheten Kvadraten 3 i Kungens kurva. Detaljplanen syftar till att skapa förutsättningar för uppförande av bebyggelse innehållande badanläggning med spa, hotell- och konferensanläggning, restauranger, handel samt parkering inom fastigheten Kvadraten 3. Samråd Programsamråd har pågått under tiden 1 juli - 5 september 2010 och en programsamrådsredogörelse har upprättats. Plansamråd

2 2 (13) Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 28 februari 2013 att samråd av detaljplan för Huddinge resort får ske och samråd pågick under tiden 7 mars 12 april Materialet sändes enligt remisslista till myndigheter, kommunala nämnder och organisationer samt till fastighetsägare enligt fastighetsförteckningen. Handlingarna har funnits tillgängliga i Tekniska nämndhuset samt på Huddinge kommuns hemsida. En samrådsredogörelse har upprättats. Detaljplanen för Huddinge resort, del av Kvadraten 3 har tagits fram av en projektgrupp under ledning av planavdelningen på miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen i Huddinge kommun. Yttranden Följande remissinstanser har inte svarat Kultur- och fritidsnämnden FTI Företagarna i Huddinge Försvarsmakten Hembygdsföreningen Huddinge Naturskyddsförening Huddinge pensionärsråd Huddinge handikappråd Polisen, Södertörns polismästardistrikt Stockholms handelskammare, lokalavd. Svensk Handel, region Stockholm Stockholm Vatten AB AB Stokab Stockholms Stad Arcona AB Följande remissinstanser har ingen erinran Lantmäterimyndigheten Miljönämnden Socialnämnden SRV Svenska kraftnät Styrelsen i Hyresgästföreningen Huddinge Telia Skanova SL (Trafikförvaltningen, SLL) Remissinstanser Länsstyrelsen Planförslag för Kvadraten 3, badanläggning med hotell, konferens, handel etc. upprättat i mars 2013, har översänts till Länsstyrelsen för samråd enligt 5 kapitlet 20 plan- och bygglagen (PBL 1987:10, ÄPBL). Planområdet är beläget i Kungens kurva invid E4/E20, väster om Heron city. Planförslaget syftar till att uppföra centrumändamål inklusive badanläggning och parkering om maximalt m 2 bruttoarea.

3 3 (13) Enligt 5 kap. 22 ÄPBL ska Länsstyrelsen under samrådet bland annat ge råd om tillämpningen av 2 och 3 kap., verka för att riksintressen tillgodoses och att miljökvalitetsnormer följs. Länsstyrelsens synpunkter Sammanfattande bedömning Länsstyrelsen bedömer utifrån nu kända förutsättningar att det inte finns skäl att anta att Länsstyrelsen kommer att pröva kommunens beslut och upphäva detaljplanen med stöd av 12 kap. 3 ÄPBL. Denna bedömning förutsätter att kommunen beaktar de synpunkter som framförs nedan avseende riskfrågor med anledning av transporter av farligt gods. De statliga ingripandegrunderna enligt 12 kap. ÄPBL Av 12 kap. 3 ÄPBL följer att Länsstyrelsen ska upphäva en kommuns beslut att anta en detaljplan i vissa fall, t.ex. om beslutet innebär att bebyggelse blir olämplig med hänsyn till människors hälsa och säkerhet - nedan redovisas Länsstyrelsens syn på hur planförslaget förhåller sig till de statliga ingripandegrunderna. Riskfrågor Planområdet ligger i närhet av väg E4/E20 är utpekad som riksintresse för kommunikationsanläggningar samt transportled för farligt gods. Ny bebyggelse föreslås på ett avstånd av 45 meter från närmaste huvudkörfält på E4 Förbifart Stockholm. För att reducera konsekvenserna vid en eventuell olycka med explosion har kommunen infört bestämmelsen m2, som anger att "fasader och tak ska utformas täta inom 70 meter från motorvägen. Risker med explosion relaterad till förbipasserande trafik ska beaktas vid utformning av byggnaders konstruktion ". Hur risken för explosion ska beaktas och vilka krav som kommer att ställas på utformning av ny bebyggelse framgår inte tydligt av förslaget. Länsstyrelsen anser att det av planbeskrivning och planbestämmelser tydligt behöver framgå vilka krav som kan komma att ställas på den nya bebyggelsen för att den ska bli lämplig med avseende på skydd mot olycka med explosion. Länsstyrelsen vill framhålla vikten av att planen inte bidrar till att öka områdets redan höga samhällsrisknivå. Övriga grunder som kan föranleda överprövning Länsstyrelsen bedömer, utifrån nu kända förutsättningar, att det inte finns anledning att befara att planen kommer att bli olämplig med hänsyn till övriga ingripandegrunder enligt 12 kap. ÄPBL. Råd om tillämpningen av 2-3 kap. ÄPBL Miljökvalitetsnormer och dagvatten Berörd vattenförekomst är Mälaren- Stockholm som omfattar hela östra Mälaren. Länsstyrelsen vill upplysa om att det finns ett förslag till ny vattenförekomstindelning för Mälaren. I detta förslag föreslås Mälaren - Rödstensfjärden bli en egen vattenförekomst med miljökvalitetsnormer. Vattenmyndigheten förväntas ta beslut i frågan år Länsstyrelsen anser att det är angeläget att förorenat dagvatten hanteras så att belastningen på Mälaren minimeras så mycket som möjligt. Länsstyrelsen är positiv till att kommunen har tagit fram en dagvattenutredning och föreslår åtgärder för dagvattenhantering, bl.a. gröna tak, gröna ytor och en naturlig damm. Planbestämmelser avseende mark och vegetation (n1 och n2) saknas i plankartan, vilket bör åtgärdas inför granskningsskedet.

4 4 (13) Kommunen har sett över formuleringar beträffande bebyggelsens tekniska utförande så att det blir tydligare. Planbestämmelser avseende mark och vegetation (n1 och n2) ska åtgärdas inför granskningsskedet. Kommunstyrelsen Syftet med detaljplanen är att ge förutsättningar för uppförande av bebyggelse, innehållande badanläggning med spa, hotell- och konferensanläggning, restauranger, handel samt parkering på del av fastigheten Kvadraten 3. Planförslaget ger möjlighet till m² bruttoarea för centrumändamål och parkering. Av dessa får max m² utgöra hotell, konferens, restauranger och högst 5000 m² handel. I samband med beslut om planuppdrag för projektet redovisades att en relativt stor del av projektets bruttoarea skulle omfattas av parkeringsanläggning. Kommunstyrelsens förvaltning undrar om det närmare undersökts behovet av att i detaljplanen reglera förhållandet mellan byggrätt för parkeringsanläggning i förhållande till den totala byggrätten samt hur stor del av handelsytan som avses for livsmedel? En fortsatt utveckling av Kungens kurva innebär att framkomligheten för kollektivtrafik måste prioriteras. Månskärvägen kommer att få en viktig roll i områdets kollektivtrafikförsörjning. I det fortsatta arbetet behöver redovisas hur detta beaktas i detaljplanen för Kvadraten 3. Kommunstyrelsens förvaltning har i övrigt inga synpunkter på planförslaget. Delegation Beslutet har fattats med stöd av punkten F 14.1 i Delegationsordning för kommunstyrelsen med kommundirektörens vidaredelegering (HKF 9210). Bestämmelse gällande parkeringsytor och den totala byggrätten har omformulerats. Hur stor del av handelsytan som avses for livsmedel har också förtydligats. Kollektivtrafikens framkomlighet utmed Månskärsvägen kommer det studeras i detaljprojekteringen så att utformningen sker i enlighet med det kollektivtrafikprogram som är under framtagande.

5 5 (13) Miljönämnden Detaljplanen tillstyrks. Beskrivning av ärendet Detaljplanen avser uppförande av badanläggning med hotell, konferens och handel på fastigheten Kvadraten 3. Vid programsamrådet 2010 tillstyrkte miljönämnden fortsatt detaljplanearbete. I programmet angavs att hantering av dagvatten, buller och miljökvalitetsnormer skulle utredas vidare. Enligt dagvattenutredningen (Tyréns ) kan % av dagvattnet tas om hand lokalt genom fördröjning och rening (strax norr om bebyggelseområdet). Resten måste ledas till ledningssystemet vid Månskärsvägen. Byggnaden är bullerutsatt, men eftersom all verksamhet kommer ske inomhus, kan man uppnå god ljudmiljö genom fasadljudisolerande åtgärder (Ramböll ). Genom att orientera entréer och luftintag bort från motorvägar och påfarter bedöms att PM 10- halterna inte överskrider miljökvalitetsnormerna där människor vistas (Tyréns ). Synpunkterna innebär ingen erinran mot detaljplanen utan noteras av kommunen och förs till handlingarna. Socialnämnden Socialnämnden godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande Kvadraten 3, Huddinge resort, Kungens Kurva- remissvar och överlämnar det till samhällsbyggnadsnämden som sitt yttrande i ärendet. Sammanfattning Detaljplanen syftar till att ge förutsättningar för uppförande av kommersiell anläggning med hotell och konferensdelar på del av fastigheten Kvadraten 3 som idag är obebyggd. Förvaltningen ser positivt på en utveckling av området kring Kungens kurva och vill betona vikten av trafiksäkerhetslösningar för gång- och cykeltrafikanter samt tillgängligheten för personer med funktionsnedsättningar. Beskrivning av ärendet Detaljplanen syftar till att ge förutsättningar för uppförande av kommersiell anläggning med hotell och konferensdelar på del av fastigheten Kvadraten 3 som idag är obebyggd. Området anses ha mycket litet rekreationsvärde på grund av den höga bullernivån från E4/E20. Inomhusmiljön kommer dock med god ljudisolering att klara av detta. Förutsättningarna för alternativa färdmedel till bil ska förbättras genom ökad framkomlighet för gång- och cykeltrafikanter som rör sig inom och runt Kungens kurva.

6 6 (13) Förvaltningens synpunkter Förvaltningen har tidigare uttalat sig positivt kring utvecklingen av Kungens kurva och ser ingen anledning att ändra på detta. Den tydliga separationen av oskyddade gång- och cykeltrafikanter från biltrafiken är mycket viktig och påtalas också i detaljplanen. Tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning är prioriterad ur ett socialt perspektiv och inkluderar såväl handikapplatser på parkeringar som tydliga visuella hjälpmedel. Detta återfinns också i planen, vilket förvaltningen ser positivt på. Protokollsutdrag Kvadraten 3, Huddinge resort, Kungens Kurva - remissvar Socialnämndens beslut Socialnämnden godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande Kvadraten 3, Huddinge resort, Kungens Kurva - remissvar och överlämnar det till samhällsbyggnadsnämnden som sitt yttrande i ärendet. Sammanfattning Detaljplanen syftar till att ge förutsättningar för uppförande av kommersiell anläggning med hotell och konferensdelar på del av fastigheten Kvadraten 3 som idag är obebyggd. Förvaltningen ser positivt på en utveckling av området kring Kungens kurva och vill betona vikten av trafiksäkerhetslösningar för gång- och cykeltrafikanter samt tillgängligheten för personer med funktionsnedsättningar. Synpunkterna innebär ingen erinran mot detaljplanen utan noteras av kommunen och förs till handlingarna. Trafikverket Trafikverket har tagit del av rubricerat ärende. Detaljplanen syftar till att ge förutsättningar för uppförande av bebyggelse innehållande badanläggning, spa, hotell- och konferensanläggning, restauranger, handel samt parkering. Trafikverket yttrar sig som väghållare för E4/E20. Avstånd Som Trafikverket nämnde under programskedet är det viktigt att det byggnadsfria avståndet om 35 meter till framtida beläggningskant säkerställs. Det bör framgå tydligare att nödvändiga avstånd på 25 meter från beläggningskant till kvartersgräns och 10 meter från kvartersgräns till byggnad kan innehållas i relation till beläggningskant även efter en utbyggnad av Förbifart Stockholm. Trafik I planbeskrivningen görs bedömningen att områdets trafiksystem kan hantera den trafikalstring som planförslaget medför. I programskedet ansåg Trafikverket att en trafikanalys skulle tas fram för att säkerställa att trafiken till planområdet inte riskerar att påverka trafiken på E4/E20 på ett negativt sätt. Trafikverket anser att grunden för bedömningen att trafikalstringen inte påverkar E4/E20 på ett negativt sätt ska beskrivas utförligare. Finns det trafikanalyser gjorda tar Trafikverket gärna del av dessa. Risk

7 7 (13) Om riskåtgärder blir nödvändiga med anledning av närheten till E4/20 anser Trafikverket att finansieringen för dessa åligger annan än Trafikverket. Dagvatten Trafikverket förutsätter att det säkerställts att dagvattenhanteringen inte leder till ökade flöden för Trafikverkets dagvattensystem. Skyltning Trafikverket anser att planbestämmelse bör införas som reglerar att digital och bildväxlande skyltning riktad mot trafikanter på E4/E20 ej tillåts. Markarbeten Om markarbeten ska genomföras som innebär sprängning inom 50 meter från E4/E20 ska en separat ansökan "0111 att stoppa trafik i samband med sprängning" göras. Ansökan skickas till: i ansökan skall följande uppgifter anges: 1. Uppgifter om sökanden (den som låter utföra arbetet), adress etc. 2. Vägnummer. 3. Var utmed aktuell väg. 4. Aktuell kommun 5. Sprängarens polistillstånd skall bifoga Luftfart Uppförande av byggnader eller andra föremål högre än 20 meter kan påverka luftfarten. Om detaljplanen möjliggör uppförande av byggnader över 20 meter ska därför en lokaliseringsbedömning göras. Blankett för ansökan och instruktion finns på Trafikverkets hemsida under Övrigt Planbestämmelserna n1 och n2 saknas på plankartan. När utbyggnaden av Förbifart Stockholm sker kommer det påverka kringliggande fastigheter, dels med etableringsområden och dels med buller och trafikstörningar. Detta behöver tas med som en grundförutsättning om byggnation av detaljplaneområdet startar innan Förbifart Stockholm är färdigutbyggd. Avstånd Det byggnadsfria avståndet om 35 meter till framtida beläggningskant är säkerställt, se kartan nedan.

8 8 (13) Trafik Sweco har tidigare ( ) tagit fram ett antal trafiksimuleringar för Kungens kurva med olika exploateringsscenarion. Dessa finns redovisade i särskilda PM som har sänts till Trafikverket. Sammanfattningsvis redovisar dessa simuleringar att tillkommande trafik kan hanteras i det lokala systemet, inom Kungens kurva-området, dock med vissa fördröjningar under maxtimme (lördag em.) och att det som begränsar områdets utveckling är kapaciteten på påfarten till det statliga vägnätet. Trafiksimuleringarna har även legat till grund för de trimningsåtgärder som genomförs/genomförts vid denna påfart. Risk Riskutredning är genomförd och anläggningen kommer att uppföras i enlighet med denna. Riskåtgärder i enlighet med riskutredningen bekostas av exploatören. Dagvatten Kungens kurva ingår i verksamhetsområde för dagvatten som hanteras av Stockholm vatten. Dagvattenhantering inom planområdet ska ske i princip i enlighet med genomförd dagvattenutredning samt utföras i samråd i samband med anläggande inom anslutande detaljplaneområden. Skyltning Bestämmelse beträffande skyltning har lagts till som en upplysning i planbestämmelserna, skyltning ska utformas lämpligt, ej allt för föränderligt eller blinkande, med hänsyn till passerande trafik längs motorvägar.

9 9 (13) Luftfart Ansökan om lokaliseringsbedömning Uppförande av byggnader eller andra föremål högre än 20 meter har skickats till berörda flygplatser Arlanda och Bromma som inte har haft något att erinra. Dock ska en flyghinderanmälan med tillhörande flyghinderanalys beställas hos Luftfartsverket av uppföraren av planerat byggnadsverk högre än 20 meter i god tid innan planerat uppförande. Övrigt Planbestämmelser avseende mark och vegetation (n1 och n2) ska åtgärdas inför granskningsskedet. Övriga synpunkter innebär ingen erinran mot detaljplanen utan noteras av kommunen och förs till handlingarna. SRV SRV återvinning AB som beretts tillfälle att yttra sig beträffande rubricerad detaljplan vill härmed meddela att vi förutsätter samråd i bygglovsförfarande med avseende på utformning och dimensionering av transportvägar och utrymmen för avfallshantering. Synpunkterna innebär ingen erinran mot detaljplanen utan noteras av kommunen och vidarebefordras till fastighetsägaren. Svenska kraftnät Svenska Kraftnät har en 220 kv-ledning sydväst om planområdet. Den aktuella ledningen ska få en förändrad sträckning till följd av bygget med Förbifart Stockholm vid Kungens Kurva. Den aktuella ledningen är byggd i 400 kv standard för att i en framtid kunna konverteras till den spänningen. Den nya sträckningen berör inte fastigheten Kvadraten 3 och då avstånden mellan den nya sträckningen för ledningen och Kvadraten 3 är så pass stora bedömer vi att magnetfältet från ledningen inte bör påverka den planerade verksamheten. Synpunkterna innebär ingen erinran mot detaljplanen utan noteras av kommunen och förs till handlingarna. Södertörns brandförsvar Södertörns brandförsvarsförbund lämnar följande synpunkter på begäran av miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen. Yttrandet grundar sig på följande handlingar: 1. Samrådshandling, daterad januari Riskbedömning för detaljplan, daterad Plankarta med bestämmelser, daterad

10 PLA (13) Synpunkter med anledning av insatsmöjligheter och risker 1. Södertörns brandförsvarsförbund har granskat den riskanalys som är gjord för detaljplanen och ser att ett antal åtgärder föreslås som gör att individrisken hålls inom acceptabla gränser. Vad gäller samhällsrisk är denna risk generellt över ALARP-gränsen och delvis också att betrakta som oacceptabelt hög. Dimensionerande scenario avser explosion och i riskbedömningen är slutsatsen att några speciella åtgärder inte är motiverade att vidta för att hantera samhällsrisken och på så sätt få en acceptabel riskbild i planområdet. Denna slutsats kan ifrågasättas. Vilka alternativ har studerats? Kommer samhällsrisken vara densamma i planområdet som vid Heron City, trots de barriärer som nämns (skog och höjdskillnad)? Om riskbilden är för hög i området, vilka byggnadstekniska alternativ finns för att hantera samhällsrisken? Vad blir merkostnaden vid nybyggnation? Den åtgärd som anges i detaljplanen är att risken för en explosion ska beaktas, något som lämnar öppet för tolkning. Finns det möjlighet att uttrycka detta krav tydligare? Fördjupade studier av samhällsrisken har gjorts för att svara på de frågor Södertörns brandförsvar inkommit med och planbestämmelserna har förtydligats och utvecklats med anledning av det Södertörns fjärrvärme Om kommunalmark överförs till kvartersmark, ska befintliga fjärrvärmeledningar skyddas genom införande av u-område på detaljplanen, samt att kommunen medverkar till upprättande av servituts- eller ledningsrätts- avtal, med ny fastighetsägare. Eventuell flytt av fjärrvärmeledning bekostas av beställaren. Kartskiss över området [i akten]. Övrig har Södertörns Fjärrvärme AB har ingen erinran. Teknisk försörjning Föreslår att uppvärmning sker med vattenburna system som kan ansluta till fjärrvärmenätet. Södertörns Fjärrvärme AB har fjärrvärme i området efter Månskärsvägen och kv. Kvadraten 2, Sekanten 1, och Segmentet 2 är ansluten till fjärrvärme. Det finns även fjärrkyla i området. Idag levereras fjärrkyla till Ikea, Heron City och kv. Segmentet 1.

11 (13) PLA Synpunkterna innebär ingen erinran mot detaljplanen utan noteras av kommunen och vidarebefordras till fastighetsägaren. TeliaSonera Skanova Access AB TeliaSonera Skanova Access AB har inget att erinra mot det aktuella förslaget till detaljplanen. Se röd linje på bifogad karta [i akten]. För ledningssamordning vänligen kontakta lokal förvaltare hos Skanova. Synpunkterna innebär ingen erinran mot detaljplanen utan noteras av kommunen och vidarebefordras till fastighetsägaren. Vattenfall Vattenfall har elanläggningar inom och i närheten av planområdet vilket visas av bifogad karta [i akten], turkos linje = 22 kv högspänningsledning, blå linje = 0,4 kv lågspänningsledning och lila linje = 0,1 kv signalkabel. Heldragna linjer är luftledningar och streckade linjer är markförlagda kablar. Ledningarnas läge i kartan är ungefärligt. Nätstationer visas som svart blixtförsedd kvadrat. Kommunen och exploatören ser gärna en flytt av Vattenfalls befintliga nätstation på Månskärsvägen 16 och man har föreslagit ett nytt läge för E-område på plankartan. Vattenfall ser inte att en flytt av nätstationen anses lämpligt eftersom eldistributionsnätet är byggt och anpassat för befintlig placering. Flytt av befintlig nätstation enligt förslag på plankartan medför att längden för lågspänningsledningar österut mot Dialogvägen blir för långa, vilket innebär problem för Vattenfall att uppnå godkänd el-kvalité mot våra berörda kunder. Vattenfall har träffat planavdelningen och diskuterat frågan vidare. Kommunen och exploatören får tillsammans initiera till ett möte med Vattenfall för vidare diskussion gällande frågor rörande placering och avtal som måste beslutas. En framtida placering kan innebära att nätstationen hamnar inom fastighetsmark och därför måste ett avtal upprättas innan utförandet av detaljplanen får vinna laga kraft. När E-område gällande fristående nätstation (minst 10x10 meter) planeras ska det horisontella avståndet mellan nätstation och brännbar byggnadsdel eller brännbart upplag uppgå till minst fem (5) meter, enligt gällande starkströmsföreskrifter. Dessutom måste tillfartsväg för arbetsfordon finnas.

12 (13) PLA Gällande E-område för inbyggd nätstation gäller andra regler. Kraven som ställs på inhysestation kommer att medföra stora kostnader för exploatören. Inhysestation ställer hårda krav på magnetfält och bullerreducering. Magnetfältsreducering kan ske genom att väggar, tak och eventuellt golv kläs med helsvetsad aluminiumplåt, detta garanterar dock ej att magnetfältsvärden kan överskrida de gränsvärden som ska efterlevas. Bostäder får ej finnas angränsande till nätstation eller inhyst nätstation inom byggnad. För befintliga markförlagda kablar inom kvartersmark yrkar Vattenfall på u-område med en bredd av minst 4 meter. Eventuell flytt/förändring av befintliga elanläggningar utförs av Vattenfall, men bekostas av exploatören. Offert på eventuella el-serviser, både byggkraft och permanent servis, beställs via eller på tel: Vid eventuella schaktningsarbeten skall kabelutsättning begäras. Detta beställs via Post och telestyrelsens Om ärendet brådskar kontakta Vattenfalls kundtjänst på tfn: , kostnaden för utryckningen debiteras då beställaren. Befintliga elanläggningar måste hållas tillgängliga under alla skeden av plangenomförandet. Vattenfalls markförlagda kablar får inte byggas över och Vattenfalls anläggningar måste uppfylla det säkerhetsavstånd som framgår Elsäkerhetsverkets starkströmsföreskrifter. Till Vattenfalls lågspänningsluftledning gäller 2 meters avstånd. Vattenfall önskar ta del av det fortsatta planarbetet. Detaljplanen medger att transformatorstation placeras inom planområdet. Utpekat område för transformator kommer att medges i en anslutande detaljplan som är under arbete. Möjlig placering har stämts av med Vattenfall. Befintliga luftledningar inom kvartersmark ska flyttas. Övriga synpunkter innebär ingen erinran mot detaljplanen utan noteras av kommunen och vidarebefordras till fastighetsägaren. Espa Invest OY, exploatör för Kvadraten 3 i Huddinge kommun Espa Invest OY, exploatör för Kvadraten 3 i Huddinge kommun, inkommer härmed med synpunkter på detaljplan avseende ny GC-bro i Kungens kurva. Rubricerad detaljplan gör intrång på den reservering av markområde för exploatering av nytt Spa- och wellness-center på Kvadraten 3 som finns statuerad i ramavtal

13 (13) PLA mellan Espa Invest och Huddinge kommun. I ramavtalet framgår av 5 att avstyckad fastighet för Kvadraten 3 ska uppgå till minst kvm samt att Kommunen förbinder sig att inte inleda förhandlingar med tredje part eller disponera över området (partiellt- eller helt) på ett sätt som strider mot ramavtalets syfte eller Exploatörens intresse. Intrånget som stör exploateringen på Kvadraten 3 avser framförallt GC-vägens dragning i anslutning till Månskärsvägen [i akten]. Med planområdesgräns enligt remissförslaget kommer markytan som är tillgänglig för exploatering på Kvadraten 3 ytterligare att inskränkas (den underskrider redan stipulerade 33,000 m 2 ) och stör möjligheten att bygga en rationell byggnad för bland annat parkering på Kvadraten 3 genom att fastigheten smalnas av mot Månskärsvägen och blir kilformad. Ovan nämnda synpunkter har framförts i arbetet med framtagandet av ny detaljplan för Kvadraten 3 och enligt e-post från Sara Andersson, Huddinge kommun dat , ska en särskild utredning göras av kommunen för att hitta bästa lösning för bägge parter avseende hur cykelvägen ska byggas. I avvaktan på den utredningen vill vi därför invända oss mot föreslagna utbredning då den inte tillgodoser våra intressen och dessutom enligt vår mening är en dyrare lösning att bygga för såväl cykelväg som för exploateringen på Kvadraten 3. Detta på grund av att den innebär väsentligt mera bergschakt samt att den kräver en kilformad byggnad som inte är lika yteffektiv för parkering. Erforderligt utrymme att bygga GC-väg finns även om rödmarkerat område i bild 1 inte ianspråktas för det syftet. Vi förutsätter vidare att utförandet av GC-vägarna och gångbro kan samordnas tidsmässigt med exploateringen för Kvadraten 3 så att det inte inverkar menligt på kostnaden eller utförandetiden för exploateringen på Kvadraten 3. GC-vägens dragning har ändrats sedan samrådet för att möjliggöra byggnation i enlighet med det förslag som exploatören önskar. Utförandet av gång- och cykelbro samt anslutande gång- och cykelväg ska så långt som möjligt samordnas tidsmässigt med exploateringen för Kvadraten 3 så att det inte inverkar menligt på kostnaden eller utförandetiden för exploateringen på Kvadraten 3. Utredning kring bergets kvalitet är påbörjad. Ilga Lanestedt Handläggare

Detaljplan för ny gång- och cykelbro i Kungens kurva

Detaljplan för ny gång- och cykelbro i Kungens kurva Samrådsredogörelse DATUM DIARIENR 2013-05-03 SBN 2012-002243 1 (7) HANDLÄGGARE Johanna Tullhage Wadhstorp 08-535 363 92 johanna.tullhage-wadhstorp@huddinge.se Detaljplan för ny gång- och cykelbro i Kungens

Läs mer

Detaljplan för Komministern 5 och del av Tumba 7:206, Botkyrka

Detaljplan för Komministern 5 och del av Tumba 7:206, Botkyrka 1 [7] Stadsbyggnadsenheten 2014-09-23 Referens Lotta Kvist Samrådsredogörelse Detaljplan för Komministern 5 och del av Tumba 7:206, Botkyrka kommun Beskrivning av samrådsförfarandet Samhällsbyggnadsnämnden

Läs mer

Samrådsredogörelse. TYRESÖ 1:505 Tyresö Strand, Tyresö kommun, Stockholms län. Antagandehandling juli, 2015 Dnr 2015 KSM 0067

Samrådsredogörelse. TYRESÖ 1:505 Tyresö Strand, Tyresö kommun, Stockholms län. Antagandehandling juli, 2015 Dnr 2015 KSM 0067 Samhällsbyggnadsförvaltningen Amanda Hammer, planenheten Antagandehandling juli, 2015 Dnr 2015 KSM 0067 Detaljplan för TYRESÖ 1:505 Tyresö Strand, Tyresö kommun, Stockholms län Samrådsredogörelse Karta

Läs mer

Detaljplan för DEL AV AVESTA 4:36 OCH 4:38, UTBYGGNAD AV KÄLLHAGEN samt upphävande av del av Detaljplan för del av Källhagens industriområde

Detaljplan för DEL AV AVESTA 4:36 OCH 4:38, UTBYGGNAD AV KÄLLHAGEN samt upphävande av del av Detaljplan för del av Källhagens industriområde Detaljplan för DEL AV AVESTA 4:36 OCH 4:38, UTBYGGNAD AV KÄLLHAGEN samt upphävande av del av Detaljplan för del av Källhagens industriområde Avesta kommun Dalarnas län Upprättad av Västmanland-Dalarna

Läs mer

Särskilt utlåtande tillhörande detaljplan för Bostäder Bansjöslingan 20-22, Venus 4 &5 i Tyresö kommun

Särskilt utlåtande tillhörande detaljplan för Bostäder Bansjöslingan 20-22, Venus 4 &5 i Tyresö kommun Samhällsbyggnadsförvaltningen januari 2011 Sophia Norrman Winter Särskilt utlåtande tillhörande detaljplan för Bostäder Bansjöslingan 20-22, Venus 4 &5 i Tyresö kommun Tyresös stadsbyggnadskontor upprättade

Läs mer

Granskningsutlåtande. Del av Gimmersta 1:1 Bollmora, Tyresö kommun, Stockholms län. Samhällsbyggnadsförvaltningen Amanda Hammer, planenheten

Granskningsutlåtande. Del av Gimmersta 1:1 Bollmora, Tyresö kommun, Stockholms län. Samhällsbyggnadsförvaltningen Amanda Hammer, planenheten Samhällsbyggnadsförvaltningen Amanda Hammer, planenheten Antagandehandling Februari, 2015 Dnr 2014 KSM 0848 Ändring genom tillägg för detaljplan för Del av Gimmersta 1:1 Bollmora, Tyresö kommun, Stockholms

Läs mer

INKOMNA YTTRANDEN Skriftliga yttranden har under samrådstiden inkommit enligt nedan. Yttrande utan erinran

INKOMNA YTTRANDEN Skriftliga yttranden har under samrådstiden inkommit enligt nedan. Yttrande utan erinran Detaljplan för Centralskolan omfattande del av fastigheten Märsta 1:223, i Märsta, Sigtuna kommun, Stockholms län Samrådshandling SAMRÅDSREDOGÖRELSE Detaljplanen har varit utsänd för samråd från den 25

Läs mer

HANDEL OCH VERKSAMHETER NORR OM NORRKÖPINGSVÄGEN (RIKSVÄG 51) Finspångs kommun, Östergötlands län Normalt planförfarande

HANDEL OCH VERKSAMHETER NORR OM NORRKÖPINGSVÄGEN (RIKSVÄG 51) Finspångs kommun, Östergötlands län Normalt planförfarande Dnr 2011.0028.214 Samrådsredogörelse 2011-05-18 1 (5) Detaljplan för HANDEL OCH VERKSAMHETER NORR OM NORRKÖPINGSVÄGEN (RIKSVÄG 51) Hårstorp 1:1 m.fl Finspångs kommun, Östergötlands län Normalt planförfarande

Läs mer

SAMRÅDSREDOGÖRELSE BAKGRUND HUR SAMRÅDET HAR BEDRIVITS INKOMNA YTTRANDEN. Detaljplan för Söderbymalm 3:125 med flera, Vallagränd Handen

SAMRÅDSREDOGÖRELSE BAKGRUND HUR SAMRÅDET HAR BEDRIVITS INKOMNA YTTRANDEN. Detaljplan för Söderbymalm 3:125 med flera, Vallagränd Handen 2017-11-10 Dnr PLAN2012.06 Detaljplan för Söderbymalm 3:125 med flera, Vallagränd Handen SAMRÅDSREDOGÖRELSE BAKGRUND Kommunstyrelsen beslutade 2015-01-26, 16 att ge stadsbyggnadsnämnden i uppdrag att upprätta

Läs mer

Tillägg till detaljplan för Sjöängen II (fastigheten Taktpinnen 12), enkelt planförfarande beslut om antagande

Tillägg till detaljplan för Sjöängen II (fastigheten Taktpinnen 12), enkelt planförfarande beslut om antagande TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR 2015-04-14 1 (2) HANDLÄGGARE Jose Sterling 08 535 364 12 jose.sterling@huddinge.se Natur- och byggnadsnämnden Tillägg till detaljplan för Sjöängen II (fastigheten Taktpinnen

Läs mer

SAMRÅDSREDOGÖRELSE FÖR DETALJPLAN FÖR DEL AV FASTIGHETEN VÄNNÄS 51:1 PÅ VÄSTRA INDUSTRIOMRÅDET I VÄNNÄS TÄTORT

SAMRÅDSREDOGÖRELSE FÖR DETALJPLAN FÖR DEL AV FASTIGHETEN VÄNNÄS 51:1 PÅ VÄSTRA INDUSTRIOMRÅDET I VÄNNÄS TÄTORT Dnr: POM 14/872 214 20 FÖR DETALJPLAN FÖR DEL AV FASTIGHETEN VÄNNÄS 51:1 PÅ VÄSTRA INDUSTRIOMRÅDET I VÄNNÄS TÄTORT Hur samrådet har bedrivits Detaljplaneprövningen handläggs med normalt planförfarande

Läs mer

Särskilt utlåtande tillhörande detaljplan för villabebyggelse Slumnäsvägen 57, Västra Strand, fastighet Våren 5 i Tyresö kommun

Särskilt utlåtande tillhörande detaljplan för villabebyggelse Slumnäsvägen 57, Västra Strand, fastighet Våren 5 i Tyresö kommun Stadsbyggnadskontoret december 2010 Annika Almqvist Särskilt utlåtande tillhörande detaljplan för villabebyggelse Slumnäsvägen 57, Västra Strand, fastighet Våren 5 i Tyresö kommun Tyresös stadsbyggnadskontor

Läs mer

Samrådsredogörelse

Samrådsredogörelse Samhällsbyggnad Plan- och naturenheten Samrådsredogörelse Datum 2016-05-27 Dnr BTN15/118 Samrådsredogörelse tillhörande detaljplan för del av Perennen 1 (Oscarsbergs trädgård) samt del av Anderslund 1:27,

Läs mer

SAMRÅDSREDOGÖRELSE. Utställningshandling. Detaljplan för ARVIDSJAUR 6:1, del av Kv Hinden. Arvidsjaurs kommun Norrbottens län.

SAMRÅDSREDOGÖRELSE. Utställningshandling. Detaljplan för ARVIDSJAUR 6:1, del av Kv Hinden. Arvidsjaurs kommun Norrbottens län. SAMRÅDSREDOGÖRELSE Utställningshandling Detaljplan för ARVIDSJAUR 6:1, del av Kv Hinden Arvidsjaurs kommun Norrbottens län. DETALJPLAN Upprättat av Britta Lundgren den 2012-02-20 -----------------------------------------------------------------------------------------------------

Läs mer

INKOMNA YTTRANDEN Skriftliga yttranden har under samrådstiden inkommit enligt nedan. Yttrande utan erinran

INKOMNA YTTRANDEN Skriftliga yttranden har under samrådstiden inkommit enligt nedan. Yttrande utan erinran Detaljplan för Flerbostadshus Norrbacka, påbyggnad av befintliga bostäder omfattande fastigheterna Norrbacka 1:27 och 1:38 m. fl. i Märsta, Sigtuna kommun, Stockholms län Samrådshandling SAMRÅDSREDOGÖRELSE

Läs mer

Datum Dnr 2014/320

Datum Dnr 2014/320 1(6) Detaljplan för TALLEN 1 Sölvesborg, Sölvesborgs kommun SAMRÅDSREDOGÖRELSE HUR SAMRÅDET BEDRIVITS Ärendet handläggs med enkelt planförfarande enligt plan- och bygglagens 5 kap 6. Tillfälle att ta del

Läs mer

Särskilt utlåtande tillhörande detaljplan för Del av kv. Torpartäppan, fastigheterna Torpartäppan 9 och 18 i Tyresö kommun

Särskilt utlåtande tillhörande detaljplan för Del av kv. Torpartäppan, fastigheterna Torpartäppan 9 och 18 i Tyresö kommun Samhällsbyggnadsförvaltningen April 2011 2010BN0418 Särskilt utlåtande tillhörande detaljplan för Del av kv. Torpartäppan, fastigheterna Torpartäppan 9 och 18 i Tyresö kommun Tyresös stadsbyggnadskontor

Läs mer

Samhällsbyggnadskontoret. SAMRÅDSREDOGÖRELSE Dnr 2009-00045 (P07008) Detaljplan för Hovsjö 1:2 (kyrka) Inom Hovsjö i Södertälje. Upprättad 2010-11-22

Samhällsbyggnadskontoret. SAMRÅDSREDOGÖRELSE Dnr 2009-00045 (P07008) Detaljplan för Hovsjö 1:2 (kyrka) Inom Hovsjö i Södertälje. Upprättad 2010-11-22 Samhällsbyggnadskontoret SAMRÅDSREDOGÖRELSE Dnr 2009-00045 (P07008) Detaljplan för Hovsjö 1:2 (kyrka) Inom Hovsjö i Södertälje Upprättad 2010-11-22 Beslut Programhandlingar sändes ut på samråd under vinter

Läs mer

SÄTER 5:4, del av. Utlåtande. Detaljplan för. Stöpens tätort, Skövde kommun, Västra Götalands län. Upprättad Planenheten

SÄTER 5:4, del av. Utlåtande. Detaljplan för. Stöpens tätort, Skövde kommun, Västra Götalands län. Upprättad Planenheten Detaljplan för SÄTER 5:4, del av Stöpens tätort, Skövde kommun, Västra Götalands län Utlåtande Upprättad 2009-09-08 Planenheten Antagen BN 2009-09-17 Laga kraft 2009-10-12 Detaljplan för Säter 5:4, del

Läs mer

SAMRÅDSREDOGÖRELSE tillhörande detaljplan för fastigheten Tennet 8 i Tyresö kommun

SAMRÅDSREDOGÖRELSE tillhörande detaljplan för fastigheten Tennet 8 i Tyresö kommun Samhällsbyggnadsförvaltningen Juli 2013 Hanna Fürstenberg Danielson, planarkitekt Dnr: 2011 KSM 0020 SAMRÅDSREDOGÖRELSE tillhörande detaljplan för fastigheten Tennet 8 i Tyresö kommun Tyresö kommuns samhällsbyggnadsförvaltning

Läs mer

Granskningsutlåtande. Fastigheten Tyresö 1:582 Solberga, Tyresö kommun, Stockholms län. Samhällsbyggnadsförvaltningen Heléne Hallberg, planchef

Granskningsutlåtande. Fastigheten Tyresö 1:582 Solberga, Tyresö kommun, Stockholms län. Samhällsbyggnadsförvaltningen Heléne Hallberg, planchef Samhällsbyggnadsförvaltningen Heléne Hallberg, planchef Antagandehandling Januari, 2015 Dnr 2014 KSM 0986 Ändring genom tillägg för detaljplan för Fastigheten Tyresö 1:582 Solberga, Tyresö kommun, Stockholms

Läs mer

UTLÅTANDE EFTER UTSTÄLLNING 2

UTLÅTANDE EFTER UTSTÄLLNING 2 Dnr MN/2002-0967 Detaljplan för Del av NYCKLEBY 1:33 Strömstads kommun UTLÅTANDE EFTER UTSTÄLLNING 2 HUR UTSTÄLLNINGEN HAR BEDRIVITS Miljö- och byggnämnden beslutade 2011-02-03 26 att genomföra en andra

Läs mer

Tillägg till detaljplan för kv. Lodjuret m.fl (fastigheten Lodjuret 11), Huddinge kommun

Tillägg till detaljplan för kv. Lodjuret m.fl (fastigheten Lodjuret 11), Huddinge kommun DATUM DIARIENR 2015-04-10 1 (6) Tillägg till planbeskrivning-antagandehandling Tillägg till planbeskrivning Tillägg till genomförandebeskrivning Tillägg till plankarta med bestämmelser Fastigheten Lodjuret

Läs mer

Detaljplan för kv. Nifelhem 7, Köpings tätort, Köpings kommun

Detaljplan för kv. Nifelhem 7, Köpings tätort, Köpings kommun SAMRÅDSREDOGÖRELSE 1 (5) Stadsarkitektkontoret Victor Zakrisson, Planarkitekt 0221-252 92 victor.zakrisson@koping.se Detaljplan för kv. Nifelhem 7, Köpings tätort, Köpings kommun SAMRÅDSREDOGÖRELSE ÄNDRINGAR

Läs mer

Detaljplan för område vid Slånbärsvägen, i kommundel Bollstanäs,

Detaljplan för område vid Slånbärsvägen, i kommundel Bollstanäs, Utställningsutlåtande Kontoret för samhällsbyggnad 2013-09-22 Anna Silver 08-590 000 00 Dnr Fax 08 590 733 37 BN/2008:487 anna.silver@upplandsvasby.se Detaljplan för område vid Slånbärsvägen, i kommundel

Läs mer

Särskilt utlåtande tillhörande detaljplan för villabebyggelse, Gullvivebacken 4, fastigheterna Gullvivan 4 och 5 i Tyresö kommun

Särskilt utlåtande tillhörande detaljplan för villabebyggelse, Gullvivebacken 4, fastigheterna Gullvivan 4 och 5 i Tyresö kommun Samhällsbyggnadsförvaltningen April 2011 2010BN0419 Särskilt utlåtande tillhörande detaljplan för villabebyggelse, Gullvivebacken 4, fastigheterna Gullvivan 4 och 5 i Tyresö kommun Tyresös stadsbyggnadskontor

Läs mer

SAMRÅDSREDOGÖRELSE tillhörande detaljplan för Äldreboende vid Basilikagränd i Tyresö kommun.

SAMRÅDSREDOGÖRELSE tillhörande detaljplan för Äldreboende vid Basilikagränd i Tyresö kommun. Samhällsbyggnadsförvaltningen September 2012 Christian Nützel, planarkitekt Dnr: 2012 KSM 0220 SAMRÅDSREDOGÖRELSE tillhörande detaljplan för Äldreboende vid Basilikagränd i Tyresö kommun. Tyresö kommuns

Läs mer

SAMRÅDSREDOGÖRELSE. tillhörande detaljplan för Säfsen 1:5 m fl Östanvik i Säfsbyn Ludvika kommun Redogörelsen upprättad i augusti 2010

SAMRÅDSREDOGÖRELSE. tillhörande detaljplan för Säfsen 1:5 m fl Östanvik i Säfsbyn Ludvika kommun Redogörelsen upprättad i augusti 2010 UTSTÄLLNINGSHANDLING tillhörande detaljplan för Säfsen 1:5 m fl Östanvik i Säfsbyn Ludvika kommun Redogörelsen upprättad i augusti 2010 Östanvik sett från Säfsbyn Postadress Besöksadress Telefon Telefax

Läs mer

Granskningsutlåtande för detaljplan för Solskensvägen (del av Tullinge 19:282) i Tullinge, Botkyrka kommun

Granskningsutlåtande för detaljplan för Solskensvägen (del av Tullinge 19:282) i Tullinge, Botkyrka kommun 1 [5] 3013:513 Referens Zillah Bood Granskningsutlåtande för detaljplan för Solskensvägen (del av Tullinge 19:282) i Tullinge, Botkyrka kommun Ärendet Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 12 april 2016 om

Läs mer

Natur- och byggnadsnämnden

Natur- och byggnadsnämnden TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR 205-05-05 Rev. 205-05-20 SBN 204-232 (2) HANDLÄGGARE Jose Sterling 08 535 364 2 jose.sterling@huddinge.se Natur- och byggnadsnämnden Tillägg till detaljplan för del av Balingsnäs

Läs mer

GRANSKNINGSUTLÅTANDE tillhörande detaljplan för fastigheten Kumla 3:242 & 3:245, Malmstigen 1 & 3 i Tyresö kommun, Stockholms län

GRANSKNINGSUTLÅTANDE tillhörande detaljplan för fastigheten Kumla 3:242 & 3:245, Malmstigen 1 & 3 i Tyresö kommun, Stockholms län Samhällsbyggnadsförvaltningen September 2014 Hanna Fürstenberg Danielson, planarkitekt Dnr: 2012 KSM 0287 GRANSKNINGSUTLÅTANDE tillhörande detaljplan för fastigheten Kumla 3:242 & 3:245, Malmstigen 1 &

Läs mer

Detaljplan för ombyggnad av kontor till bostäder, fastigheten KRANEN 19, Starrbäcksgatan/Vattugatan i Sundbyberg

Detaljplan för ombyggnad av kontor till bostäder, fastigheten KRANEN 19, Starrbäcksgatan/Vattugatan i Sundbyberg Stadsbyggnads- och miljöförvaltningen Annika Colbengtson 2013-11-18 1 (5) DNR SMN-0273/2013 SAMRÅDSREDOGÖRELSE Detaljplan för ombyggnad av kontor till bostäder, fastigheten KRANEN 19, Starrbäcksgatan/Vattugatan

Läs mer

Detaljplan för Kvadraten 2

Detaljplan för Kvadraten 2 Samrådsredogörelse DATUM DIARIENR 2012-05-08 SBN 2012-000084 1 (13) HANDLÄGGARE Johanna Tullhage Wadhstorp 08-535 363 92 johanna.tullhage-wadhstorp@huddinge.se Detaljplan för Kvadraten 2 Sammanfattning

Läs mer

GRANSKNINGSHANDLING DETALJPLAN FÖR DEL AV STRÖVELSTORP 6:27, STRÖVELSTORP, ÄNGELHOLMS KOMMUN SAMRÅDSREDOGÖRELSE

GRANSKNINGSHANDLING DETALJPLAN FÖR DEL AV STRÖVELSTORP 6:27, STRÖVELSTORP, ÄNGELHOLMS KOMMUN SAMRÅDSREDOGÖRELSE GRANSKNINGSHANDLING DETALJPLAN FÖR DEL AV STRÖVELSTORP 6:27, STRÖVELSTORP, ÄNGELHOLMS KOMMUN SAMRÅDSREDOGÖRELSE HUR SAMRÅDET HAR BEDRIVITS Sakägare enligt fastighetsförteckningen samt berörda förvaltningar

Läs mer

HÖGANÄS KOMMUN, SKÅNE LÄN

HÖGANÄS KOMMUN, SKÅNE LÄN KS/2006/468 SAMRÅDSREDOGÖRELSE DETALJPLAN FÖR UTKIKEN 12 OCH 13 I VIKEN HÖGANÄS KOMMUN, SKÅNE LÄN 2016-08-12 BAKGRUND OCH SYFTE BAKGRUND Fastighetsägaren inkom 2014-06-17 med en ansökan om detaljplaneändring

Läs mer

Inkomna synpunkter. Dnr KS/2015:180. Hur samrådet har bedrivits Plansamrådet har pågått under tiden

Inkomna synpunkter. Dnr KS/2015:180. Hur samrådet har bedrivits Plansamrådet har pågått under tiden Dnr KS/2015:180 Hur samrådet har bedrivits Plansamrådet har pågått under tiden 2016-06-17 2016-07-15. Nedan följer en sammanfattning av inkomna synpunkter under plansamrådet med s kommentarer. Inför granskningsskedet

Läs mer

Björkskatan1:764 och del av 1:3

Björkskatan1:764 och del av 1:3 Dnr: SBF 2015/125 Stadsbyggnadsförvaltningen SAMRÅDSREDOGÖRELSE Detaljplan för del av Björkskatan, Björkskatan1:764 och del av 1:3 Luleå kommun Norrbottens län Bakgrund Stadsbyggnadsnämnden beslutade 2015-04-29

Läs mer

SAMRÅDSREDOGÖRELSE tillhörande detaljplan för fastigheten Odlingslotten 2, Tyresö kommun.

SAMRÅDSREDOGÖRELSE tillhörande detaljplan för fastigheten Odlingslotten 2, Tyresö kommun. Samhällsbyggnadsförvaltningen Februari 2013 Hanna Fürstenberg Danielson, planarkitekt Dnr: 2012 KSM 0519 SAMRÅDSREDOGÖRELSE tillhörande detaljplan för fastigheten Odlingslotten 2, Tyresö kommun. Tyresö

Läs mer

Samhällsbyggnadskontoret SAMRÅDSREDOGÖRELSE. Dnr: SBN Detaljplan för. Hyvlaren 14. inom Östertälje i Södertälje. Upprättad

Samhällsbyggnadskontoret SAMRÅDSREDOGÖRELSE. Dnr: SBN Detaljplan för. Hyvlaren 14. inom Östertälje i Södertälje. Upprättad Samhällsbyggnadskontoret SAMRÅDSREDOGÖRELSE Dnr: SBN-2015-02847 Detaljplan för Hyvlaren 14 inom Östertälje i Södertälje Upprättad 2016-11-21 Tidigare Beslut i ärendet Nämnd Beslut Beslutsdatum Stadsbyggnadsnämnden

Läs mer

Under samrådstiden har sju yttranden inkommit. Dessa redovisas och kommenteras här nedanför. Länsstyrelsens yttrande återges i sin helhet.

Under samrådstiden har sju yttranden inkommit. Dessa redovisas och kommenteras här nedanför. Länsstyrelsens yttrande återges i sin helhet. Detaljplan för del av Fastigheten Läkaren 1, Gällivare sjukhus Gällivare kommun Norrbottens län SAMRÅDSREDOGÖRELSE HUR SAMRÅDET BEDRIVITS Samråd angående förslaget till detaljplan har hållits under tiden

Läs mer

Inkomna yttranden Under samrådet inkom tre skriftliga yttranden. Yttranden redovisas sammanfattade eller i sin helhet och kommenteras.

Inkomna yttranden Under samrådet inkom tre skriftliga yttranden. Yttranden redovisas sammanfattade eller i sin helhet och kommenteras. 2013-10-03 DETALJPLAN FÖR KORPILOMBOLO 8:22, Samrådsredogörelse Hur samrådet har bedrivits Förslag till detaljplan har varit på samråd 2013-09-11 t.o.m. 2013-10-03. Detaljplaneförslaget handläggs med normalt

Läs mer

Ändring, genom tillägg, av detaljplan nr 405, avseende Höstsådden 1, 11, 12 och 13, Helenelund

Ändring, genom tillägg, av detaljplan nr 405, avseende Höstsådden 1, 11, 12 och 13, Helenelund Kommunledningskontoret Samrådsredogörelse Michaela Lundqvist Sidan 1 av 5 Planarkitekt 08-579 221 31 UNDERRÄTTELSEHANDLING Ändring, genom tillägg, av detaljplan nr 405, avseende Höstsådden 1, 11, 12 och

Läs mer

Detaljplan för Fjugesta 4:61 m.fl, Lekebergs kommun, Örebro län.

Detaljplan för Fjugesta 4:61 m.fl, Lekebergs kommun, Örebro län. Detaljplan för Fjugesta 4:61 m.fl, Lekebergs kommun, Örebro län. Sammanfattning av planförslaget Syftet med detaljplanen är att säkerställa befintliga användningsområden och möjliggöra ett samlat industri/verksamhetsområde

Läs mer

Förslag till detaljplanen har varit på samråd från och med den 24 maj 2010 till och med den 6 juni 2010.

Förslag till detaljplanen har varit på samråd från och med den 24 maj 2010 till och med den 6 juni 2010. DETALJPLAN FÖR DEL AV SÅGENOMRÅDET Utökning av industriverksamhet Pajala kommun Norrbottens län SAMRÅDSREDOGÖRELSE HUR SAMRÅD BEDRIVITS Förslag till detaljplanen har varit på samråd från och med den 24

Läs mer

Byggnadsnämnden beslutade den 9 februari 2016, BN 2, att genomföra ett samråd i enlighet med 5 kap. 11 i Plan- och bygglagen.

Byggnadsnämnden beslutade den 9 februari 2016, BN 2, att genomföra ett samråd i enlighet med 5 kap. 11 i Plan- och bygglagen. Samrådsredogörelse 2016-04-08 P 2015-2 Byggnadsnämnden SAMRÅDSREDOGÖRELSE DETALJPLAN FÖR BOSTÄDER PÅ GETEN 2 M.FL., FALKÖPING HUR SAMRÅDET HAR BEDRIVITS Byggnadsnämnden beslutade den 9 februari 2016, BN

Läs mer

GRANSKNINGSHANDLING 1 (5)

GRANSKNINGSHANDLING 1 (5) GRANSKNINGSHANDLING 1 (5) Detaljplan för Del av Avesta 5:1 Avesta kommun Dalarnas län Upprättad av Västmanland-Dalarna miljö- och byggförvaltning 2013-01-21, reviderad 2013-04-22. SAMRÅDSREDOGÖRELSE 2013-04-22

Läs mer

Ändring av detaljplan för del av Byggnadsplan LB5, del Stenkullen LERUMS KOMMUN, VÄSTRA GÖTALANDS LÄN

Ändring av detaljplan för del av Byggnadsplan LB5, del Stenkullen LERUMS KOMMUN, VÄSTRA GÖTALANDS LÄN KS12.1082 Ändring av detaljplan för del av Byggnadsplan LB5, del Stenkullen Redogörelse för samråd Sektor samhällsbyggnad Planenheten 2013-03-11 2 Innehåll Hur samrådet har genomförts 4 Inkomna synpunkter

Läs mer

Ändring av detaljplan och fastighetsplan för Getskär - Valeberget Ändringen avser fastigheten Höga 1:68 Stenungsund kommun Västra Götalands län

Ändring av detaljplan och fastighetsplan för Getskär - Valeberget Ändringen avser fastigheten Höga 1:68 Stenungsund kommun Västra Götalands län 1 Dnr 0499/08 Samrådshandling 2014-11-07 SAMRÅDSREDOGÖRELSE Ändring av detaljplan och fastighetsplan för Getskär - Valeberget Ändringen avser fastigheten Höga 1:68 Stenungsund kommun Västra Götalands län

Läs mer

DP/ä 35/352 Morgongåva, norra delen Morgongåva tätort. Samrådsredogörelse

DP/ä 35/352 Morgongåva, norra delen Morgongåva tätort. Samrådsredogörelse SAMRÅDSREDOGÖRELSE 1 (6) Förslag till detaljplan för Morgongåva, norra delen Morgongåva tätort Heby kommun, Uppsala län Samrådsredogörelse Samrådet Samrådstiden har varit mellan 2015-08-03 2015-08-28.

Läs mer

DETALJPLAN FÖR UTÖKNING AV DEL AV KVARTEREN SÅGEN OCH STENBOCKEN I VÄNNÄSBY

DETALJPLAN FÖR UTÖKNING AV DEL AV KVARTEREN SÅGEN OCH STENBOCKEN I VÄNNÄSBY Dnr: POM 2011-383 DETALJPLAN FÖR UTÖKNING AV DEL AV KVARTEREN SÅGEN OCH STENBOCKEN I VÄNNÄSBY Hur samrådet har bedrivits Detaljplaneprövningen handläggs med normalt planförfarande. Förslag till detaljplan

Läs mer

Fortum har anlitat Pöyry SwedPower AB för att genomföra samråd och upprätta MKB:n.

Fortum har anlitat Pöyry SwedPower AB för att genomföra samråd och upprätta MKB:n. Samrådsredogörelse Ansökan om nätkoncession för linje för markförläggning av del av 40 kv-ledning L643 i ny sträckning mellan Norra Ormesta och Rynninge, Örebro kommun, Örebro län 1. Inledning 1.1 Bakgrund

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING enkelt planförfarande Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Miljökonsekvensbeskrivning Plankarta med bestämmelser

ANTAGANDEHANDLING enkelt planförfarande Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Miljökonsekvensbeskrivning Plankarta med bestämmelser Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen Planavdelningen ANTAGANDEHANDLING enkelt planförfarande Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Miljökonsekvensbeskrivning Plankarta med bestämmelser Detaljplan

Läs mer

SAMRÅDSREDOGÖRELSE. tillhörande detaljplan för kvarteret Staren 1 med flera Nya Marnässkolan i Ludvika Redogörelsen upprättad i november 2015

SAMRÅDSREDOGÖRELSE. tillhörande detaljplan för kvarteret Staren 1 med flera Nya Marnässkolan i Ludvika Redogörelsen upprättad i november 2015 GRANSKNINGSHANDLING tillhörande detaljplan för kvarteret Staren 1 med flera Nya Marnässkolan i Ludvika Redogörelsen upprättad i november 2015 Bild: Sweco Architects AB Postadress Besöksadress Telefon Telefax

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Antagandehandling

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Antagandehandling Datum 2014-02-03 Diarienummer 0901/07 Sida 1/5 GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Antagandehandling DETALJPLAN FÖR RÖRÖ 1:108 M FL RÖRÖ, ÖCKERÖ KOMMUN Datum 2014-02-03 Diarienummer 0901-11 Sida 2/5 BAKGRUND En genomförandebeskrivning

Läs mer

Antagande av förslag till detaljplan för fastigheterna Kämpinge 1 och Neglinge 1 i stadsdelen Tensta

Antagande av förslag till detaljplan för fastigheterna Kämpinge 1 och Neglinge 1 i stadsdelen Tensta Stadsbyggnadskontoret Tjänsteutlåtande Planavdelningen Sida 1 (6) 2014-05-19 Handläggare Torbjörn Johansson Telefon 08-508 27 352 Till Stadsbyggnadsnämnden Antagande av förslag till detaljplan för fastigheterna

Läs mer

Tillhör 564 PROGRAMSAMRÅDSREDOGÖRELSE. Samrådshandling

Tillhör 564 PROGRAMSAMRÅDSREDOGÖRELSE. Samrådshandling Planprogram för Brista kraftvärmeverk Utbyggnad av kraftvärmeanläggning, ny väg, ny bro och utökning av industrimark inom fastigheterna Norrsunda-Brista 2:11 m.fl. i Märsta, Sigtuna kommun, Stockholms

Läs mer

Kolstad Solklint fritidsområde (fastigheterna Kolstad 2:29-2:49 m.fl) Finspångs kommun, Östergötlands län Normalt planförfarande

Kolstad Solklint fritidsområde (fastigheterna Kolstad 2:29-2:49 m.fl) Finspångs kommun, Östergötlands län Normalt planförfarande 2011.0303.214 Samrådsredogörelse Datum 2012-03-06 1 (8) Detaljplan för Kolstad Solklint fritidsområde (fastigheterna Kolstad 2:29-2:49 m.fl) Finspångs kommun, Östergötlands län Normalt planförfarande SAMRÅDSREDOGÖRELSE

Läs mer

Genomförandetid Genomförandetiden är tio år räknat från det datum då planen vunnit laga kraft.

Genomförandetid Genomförandetiden är tio år räknat från det datum då planen vunnit laga kraft. Datum Diarienummer Sida 2013-05-15 1/5 Samrådshandling Detaljplan för Ulvesunds Marina Ulvesund 1:206 m fl i Ljungskile Uddevalla kommun, Västra Götalands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING INLEDNING En genomförandebeskrivning

Läs mer

DETALJPLAN FÖR RÖDLUVAN 11, ROTEBRO. Laga kraft Dnr 2012/0180 KS.203 Nr 635

DETALJPLAN FÖR RÖDLUVAN 11, ROTEBRO. Laga kraft Dnr 2012/0180 KS.203 Nr 635 DETALJPLAN FÖR RÖDLUVAN 11, ROTEBRO Laga kraft 2013-11-19 Dnr 2012/0180 KS.203 Nr 635 INNEHÅLL: PLANBESKRIVNING: Handlingar 3 Syfte 3 Planområdet 3 Bakgrund 4 GÄLLANDE PLANER OCH BESLUT 4 Översiktsplaner

Läs mer

UTSTÄLLNINGSHANDLING DETALJPLAN. för. DEL AV KV. NORSEN Norsen 9 och Hedemora 6:1 (intill riksväg 70 i centrala Hedemora)

UTSTÄLLNINGSHANDLING DETALJPLAN. för. DEL AV KV. NORSEN Norsen 9 och Hedemora 6:1 (intill riksväg 70 i centrala Hedemora) UTSTÄLLNINGSHANDLING DETALJPLAN för DEL AV KV. NORSEN Norsen 9 och Hedemora 6:1 (intill riksväg 70 i centrala Hedemora) i Hedemora stad, Dalarnas län SAMRÅDSREDOGÖRELSE Upprättad 24 april 2015 SAMRÅDET

Läs mer

Detaljplan för kontor och handel, Stenung 16:7 i Stenungsund

Detaljplan för kontor och handel, Stenung 16:7 i Stenungsund 1(10) Dnr 0930/10 Antagandehandling 2012-10-15 Detaljplan för kontor och handel, Stenung 16:7 i Stenungsund Stenungsunds kommun Västra Götalands län GRANSKNINGSUTLÅTANDE Bakgrund Samhällsbyggnadsutskottet

Läs mer

Ändring genom tillägg till detaljplan för fastigheten Tollestorp 6:3 m fl, Tollestorp verksamhetsområde, i Lerums kommun

Ändring genom tillägg till detaljplan för fastigheten Tollestorp 6:3 m fl, Tollestorp verksamhetsområde, i Lerums kommun KS13.697 Ändring genom tillägg till detaljplan för fastigheten Tollestorp 6:3 m fl, Tollestorp verksamhetsområde, i Lerums kommun Granskningsutlåtande II Antagandehandling Sektor samhällsbyggnad Planenheten

Läs mer

Samrådsredogörelse. Detaljplan för Göken 9 Kristinehamns kommun, Värmlands län. Antagandehandling

Samrådsredogörelse. Detaljplan för Göken 9 Kristinehamns kommun, Värmlands län. Antagandehandling Antagandehandling Samrådsredogörelse Detaljplan för Göken 9 Kristinehamns kommun, Värmlands län Hur processen har bedrivits Detaljplanen har varit på samråd under tiden 2015-02-17 till 2015-03-24 Kungörelse

Läs mer

SAMRÅDSREDOGÖRELSE tillhörande detaljplan för Infartsparkering Videvägen, inom fastigheten Strand 1:364 i Tyresö kommun.

SAMRÅDSREDOGÖRELSE tillhörande detaljplan för Infartsparkering Videvägen, inom fastigheten Strand 1:364 i Tyresö kommun. Samhällsbyggnadsförvaltningen November 2011 Christian Nützel, planarkitekt Dnr: 2011 KSM 0201 SAMRÅDSREDOGÖRELSE tillhörande detaljplan för Infartsparkering Videvägen, inom fastigheten Strand 1:364 i Tyresö

Läs mer

SAMRÅDSREDOGÖRELSE SAMMANFATTNING. Detaljplan för Rönnen 14 m.fl. i Hjo stad, Hjo kommun Fastigheten Rönnen 14 m.fl. Dnr. 2012-125 2015-03-17

SAMRÅDSREDOGÖRELSE SAMMANFATTNING. Detaljplan för Rönnen 14 m.fl. i Hjo stad, Hjo kommun Fastigheten Rönnen 14 m.fl. Dnr. 2012-125 2015-03-17 SAMRÅDSREDOGÖRELSE Detaljplan för Rönnen 14 m.fl. i Hjo stad, Hjo kommun Fastigheten Rönnen 14 m.fl. Dnr. 2012-125 2015-03-17 Planprocessen genomförs som ett normalt planförfarande. Planförslaget har varit

Läs mer

Detaljplanen upprättad jan 2008 av samhällsbyggnadskontoret Oskarshamns kommun. Detaljplan för del av Figeholm 3:1 Högskulla gård

Detaljplanen upprättad jan 2008 av samhällsbyggnadskontoret Oskarshamns kommun. Detaljplan för del av Figeholm 3:1 Högskulla gård Uppdragsbeslut 2007-12-12 Samrådsbeslut 1 2008-03-11 Samrådsbeslut 2 2008-08-15 Figeholm, Oskarshamns kommun Upprättad av samhällsbyggnadskontoret jan 2008 SAMRÅDSREDOGÖRELSE samråd 2 Detaljplanen upprättad

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Plankontoret

Samhällsbyggnadsförvaltningen Plankontoret Samhällsbyggnadsförvaltningen Plankontoret dnr: 2015/260 2016-08-23 1(6) GRANSKNINGSHANDLING Detaljplan för Hyllinge 5:109 i Hyllinge samhälle och Åstorps kommun, Skåne län. SAMRÅDSREDOGÖRELSE Hur samrådet

Läs mer

NETTOVÄGEN fastigheterna Veddesta 2:18 och 2:83, Järfälla kommun

NETTOVÄGEN fastigheterna Veddesta 2:18 och 2:83, Järfälla kommun 2013-05-24 1 (6) Kst 2012/290 Detaljplan för NETTOVÄGEN fastigheterna Veddesta 2:18 och 2:83, Järfälla kommun SAMRÅDSREDOGÖRELSE Planförslaget har varit utsänt på samråd under tiden 13 mars 10 april 2013.

Läs mer

del av Dunshult 1:1, 1:5

del av Dunshult 1:1, 1:5 Detaljplan för del av Dunshult 1:1, 1:5 Stöpens tätort, Skövde kommun, Västra Götalands län Utlåtande Upprättad 2013-04-05 Planenheten Antagen av byggnadsnämnden 2013-04-18 Laga kraft 2013-05-13 UTLÅTANDE

Läs mer

Samrådsredogörelse. Inkomna synpunkter. 1. Länsstyrelsen (daterat ) Länsstyrelsen har inga synpunkter på förslaget till planändring.

Samrådsredogörelse. Inkomna synpunkter. 1. Länsstyrelsen (daterat ) Länsstyrelsen har inga synpunkter på förslaget till planändring. Datum Dnr. 1(5) Samrådsredogörelse Ändring av detaljplan för fastigheten Stiernhielm 7 Mölndals stad, Västra Götalands län Tidigare behandling Kommunstyrelsen gav 2015-04-29, 114, stadsbyggnadsförvaltningen

Läs mer

Danderyd 3:177, Ventilationsschakt

Danderyd 3:177, Ventilationsschakt Karin Hallman Samrådsredogörelse 2015-08-11 Dnr 2014-0549 1(10) Samrådsredogörelse Detaljplan för del av Danderyd 3:177, Ventilationsschakt i Danderyd, Danderyds kommun Kommunstyrelsen har i beslut 2014-06-09

Läs mer

SÄRSKILT UTLÅTANDE ANTAGANDEHANDLING ÄNDRING AV DETALJPLAN FÖR

SÄRSKILT UTLÅTANDE ANTAGANDEHANDLING ÄNDRING AV DETALJPLAN FÖR Datum: 2014-03-10 Diarienummer 0122/13 Sida 1/7 SÄRSKILT UTLÅTANDE ANTAGANDEHANDLING ÄNDRING AV DETALJPLAN FÖR DEL AV HÖNÖ OMFATTANDE HÖNÖ 2:272, ÖCKERÖ KOMMUN Datum: 2014-03-10 Diarienummer 0122/13 Sida

Läs mer

UTSTÄLLNINGSUTLÅTANDE tillhörande detaljplan för bostäder i kv Porträttet, Tyresö strand i Tyresö kommun

UTSTÄLLNINGSUTLÅTANDE tillhörande detaljplan för bostäder i kv Porträttet, Tyresö strand i Tyresö kommun Stadsbyggnadskontoret September 2009 Karin Norlander, planarkitekt UTSTÄLLNINGSUTLÅTANDE tillhörande detaljplan för bostäder i kv Porträttet, Tyresö strand i Tyresö kommun Tyresös stadsbyggnadskontor upprättade

Läs mer

Detaljplan för del av fastigheterna Hissmon 1:226, 1:278 och 1:231, Krokom, Krokoms kommun PLANBESKRIVNING. Granskningshandling

Detaljplan för del av fastigheterna Hissmon 1:226, 1:278 och 1:231, Krokom, Krokoms kommun PLANBESKRIVNING. Granskningshandling Datum 2013-10-14 1 (7) Detaljplan för del av fastigheterna Hissmon 1:226, 1:278 och 1:231, Krokom, Krokoms kommun PLANBESKRIVNING KROKOM1000, v1.0, 2012-10-09 Granskningshandling Krokoms kommun Postadress

Läs mer

Följande skriftliga synpunkter har inkommit till och med

Följande skriftliga synpunkter har inkommit till och med Detaljplan för Del av Bastekärr 1:18 m fl Vättlands verksamhetsområde Strömstads Kommun UTLÅTANDE HUR UTSTÄLLNINGEN HAR BEDRIVITS Miljö- och byggnämnden beslutade 2009-06-18 150. att genomföra en utställning.

Läs mer

Ändring av detaljplan och fastighetsplan för Getskär - Valeberget Ändringen avser fastigheten Höga 1:68 Stenungsund kommun Västra Götalands län

Ändring av detaljplan och fastighetsplan för Getskär - Valeberget Ändringen avser fastigheten Höga 1:68 Stenungsund kommun Västra Götalands län 1 Dnr 0499/08 Antagandehandling 2015-01-07 GRANSKNINGSUTLÅTANDE Ändring av detaljplan och fastighetsplan för Getskär - Valeberget Ändringen avser fastigheten Höga 1:68 Stenungsund kommun Västra Götalands

Läs mer

Detaljplan för industriområde Nedre Doteröd, Stenung 3:278

Detaljplan för industriområde Nedre Doteröd, Stenung 3:278 1 Dnr 0567/05 STENUNGSUNDS KOMMUN Samrådshandling 2012-02-09 Detaljplan för industriområde Nedre Doteröd, Stenung 3:278 Stenungsund kommun Västra Götalands län SAMRÅDSREDOGÖRELSE Bakgrund Inom fastigheten

Läs mer

Antagandehandling Enkelt Planförfarande

Antagandehandling Enkelt Planförfarande Miljö- och Samhällsbyggnadsförvaltningen SBN PL 2007/13.318 Dp 1-C-17:3 Antagandehandling Enkelt Planförfarande Planen består av: Plankarta med bestämmelser Till planen hör: Denna planbeskrivning Ändring

Läs mer

Utlåtande efter granskning Detaljplan för kv Motorn

Utlåtande efter granskning Detaljplan för kv Motorn 1 (5) SOLNA STAD Miljö- och byggnadsförvaltningen 2017-10-31 BND/2015:451 Utlåtande efter granskning Detaljplan för kv Motorn Inom stadsdelen Råsunda, upprättad oktober 2017 Innehåll 1. Bakgrund 2. Yttranden

Läs mer

Detaljplan för Kv. Indien 1 FASTIGHETEN Indien 1 och del av Sölvesborg 4:5 Sölvesborgs kommun, Blekinge län

Detaljplan för Kv. Indien 1 FASTIGHETEN Indien 1 och del av Sölvesborg 4:5 Sölvesborgs kommun, Blekinge län 1(9) Samrådshandling PLANBESKRIVNING Detaljplan för Kv. Indien 1 FASTIGHETEN Indien 1 och del av Sölvesborg 4:5 Sölvesborgs kommun, Blekinge län 1 (9) 2(9) ALLMÄNT Detaljplanens syfte Planens syfte är

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Slaggbollen 13, Vargön, Vänersborgs kommun

Detaljplan för fastigheten Slaggbollen 13, Vargön, Vänersborgs kommun Detaljplan för fastigheten Slaggbollen 13, Vargön, Vänersborgs kommun SAMRÅDSREDOGÖRELSE 2014-03-24 Hur samrådet har bedrivits Samråd med normalt planförfarande enligt 5 kap 11 plan- och bygglagen har

Läs mer

Detaljplan för del av Stenung 3:199 och 3:60 (Tallåsens äldreboende) i Stenungsund

Detaljplan för del av Stenung 3:199 och 3:60 (Tallåsens äldreboende) i Stenungsund 1(9) Dnr 0320/10 Antagandehandling 2012-05-09 Detaljplan för del av Stenung 3:199 och 3:60 (Tallåsens äldreboende) i Stenungsund Stenungsunds kommun Västra Götalands län SAMRÅDSREDOGÖRELSE Bakgrund Samhällsbyggnadsutskottet

Läs mer

SÄRSKILT UTLÅTANDE tillhörande detaljplan för omsorgsboende Tärningen, Nyboda 1:1, Tyresö kommun.

SÄRSKILT UTLÅTANDE tillhörande detaljplan för omsorgsboende Tärningen, Nyboda 1:1, Tyresö kommun. Samhällsbyggnadsförvaltningen Februari 2013 Hanna Fürstenberg Danielson, planarkitekt Dnr: 2012 KSM 0357 SÄRSKILT UTLÅTANDE tillhörande detaljplan för omsorgsboende Tärningen, Nyboda 1:1, Tyresö kommun.

Läs mer

Enkärret 1:217 m.fl. Enkärret I6

Enkärret 1:217 m.fl. Enkärret I6 FÖRSLAG TILL DETALJPLAN FÖR Enkärret 1:217 m.fl. Enkärret I6 VÄRMDÖ KOMMUN SAMRÅDSREDOGÖRELSE PBL (2010:900) Datum: 2016-01-21 Ansvarig handläggare: Helena Gåije Samhällsbyggnadsavdelningen Sida 1 (14)

Läs mer

Tofta 2:1 Enevägens samfällighetsförening

Tofta 2:1 Enevägens samfällighetsförening Förslag till detaljplan för del av fastigheten Tofta 2:1 Enevägens samfällighetsförening Orust kommun Västra Götalands län Upprättad 14 november 2016 av Förvaltningsområde samhällsutveckling, Orust kommun

Läs mer

Tillägg till byggnadsplan för del av Rävsnäs by, del av Rävsnäs 1:9 m.fl. fastigheter Dnr 14-2753.214 Ks 14-2586.214

Tillägg till byggnadsplan för del av Rävsnäs by, del av Rävsnäs 1:9 m.fl. fastigheter Dnr 14-2753.214 Ks 14-2586.214 SÄRSKILT UTLÅTANDE 2015-09-04 Tillägg till byggnadsplan för del av Rävsnäs by, del av Rävsnäs 1:9 m.fl. fastigheter Dnr 14-2753.214 Ks 14-2586.214 SAMRÅDSFÖRFARANDE Planförslaget som upprättats av Kommunstyrelsekontoret,

Läs mer

Särskilt utlåtande. Detaljplan för Del av kv. Björnen Björkgatan. Vårgårda tätort, Västra Götaland. Handläggning

Särskilt utlåtande. Detaljplan för Del av kv. Björnen Björkgatan. Vårgårda tätort, Västra Götaland. Handläggning 1(6) Diarienr: 2012-000289 Miljöreda: 12/1149c Upprättad: 2013-08-21 Antagen av KF: 2013-09-04 Laga kraft: 2013-09-30 Särskilt utlåtande Detaljplan för Del av kv. Björnen Björkgatan Vårgårda tätort, Västra

Läs mer

Antagandehandling. Detaljplan för Kvarteret Hällristningen. Inom kommundelen Glömsta, Huddinge kommun. Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning

Antagandehandling. Detaljplan för Kvarteret Hällristningen. Inom kommundelen Glömsta, Huddinge kommun. Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning SBN PL 2011/9,318 0126K-15644 Antagandehandling Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning Kartan visar planområdets utbredning med vit streckad linje. Blå linjer är fastighetsgränser. Detaljplan för Kvarteret

Läs mer

SAMRÅDSREDOGÖRELSE. Detaljplan för Rosendalskorsningen - Bofors 1:25 m fl, Karlskoga Karlskoga kommun Örebro län

SAMRÅDSREDOGÖRELSE. Detaljplan för Rosendalskorsningen - Bofors 1:25 m fl, Karlskoga Karlskoga kommun Örebro län SBN 2013.0111 Detaljplan för Rosendalskorsningen - Bofors 1:25 m fl, Karlskoga Karlskoga kommun Örebro län Upprättad 2014-06-10 av Samhällsbyggnadsförvaltningen i Karlskoga Normalt planförfarande, enligt

Läs mer

SÄRSKILT UTLÅTANDE. Preliminär Antagandehandling

SÄRSKILT UTLÅTANDE. Preliminär Antagandehandling Detaljplan för Verksamheter vid Tingvallavägen omfattande del av fastigheten Märsta 1:226 och del av Märsta 1:167 i Märsta, Sigtuna kommun, Stockholms län Preliminär Antagandehandling SÄRSKILT UTLÅTANDE

Läs mer

Detaljplan för Handelsplats Älvängen inom fastigheten Starkärr 1:42 m fl. Ale kommun, Västra Götalands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

Detaljplan för Handelsplats Älvängen inom fastigheten Starkärr 1:42 m fl. Ale kommun, Västra Götalands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Detaljplan för Handelsplats Älvängen inom fastigheten Starkärr 1:42 m fl. Ale kommun, Västra Götalands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Enkelt planförfarande 2012-02-07 Handlingar Plankarta med bestämmelser

Läs mer

Detaljplan för Dagvatten Norra Botkyrka. Del av Fittja III.

Detaljplan för Dagvatten Norra Botkyrka. Del av Fittja III. 1 [9] Stadsbyggnadsenheten 2014-02-19 Referens Lotta Kvist Samrådsredogörelse Detaljplan för Dagvatten Norra Botkyrka. Del av Fittja III. Beskrivning av samrådsförfarandet Samhällsbyggnadsnämnden uppdrog

Läs mer

Inbjudan till samråd samt informationsmöte

Inbjudan till samråd samt informationsmöte Ärende 12 1 (4) 2017-05-02 Dnr: 2015-00397-214 Detaljplan för Västra Kallfors (Kallfors höjder) del av Kallfors 1:4 Samhällsbyggnadskontoret Inbjudan till samråd samt informationsmöte enligt 5 kap PBL

Läs mer

Del av Vallen 1 Skövde stad, Skövde kommun, Västra Götalands län

Del av Vallen 1 Skövde stad, Skövde kommun, Västra Götalands län Detaljplan för Del av Vallen 1 Skövde stad, Skövde kommun, Västra Götalands län Samrådsredogörelse Upprättad 2015-06-10 Planenheten FÖRSLAG TILL BESLUT HUR SAMRÅDET HAR BEDRIVITS FÖRSLAG Kommunstyrelsen

Läs mer

GRANSKNINGSHANDLING SAMRÅDSREDOGÖRELSE DETALJPLAN FÖR SOUTUJÄRVI 17:5. Samhällsbyggnadsförvaltningen Gällivare kommun Norrbottens län

GRANSKNINGSHANDLING SAMRÅDSREDOGÖRELSE DETALJPLAN FÖR SOUTUJÄRVI 17:5. Samhällsbyggnadsförvaltningen Gällivare kommun Norrbottens län GRANSKNINGSHANDLING SAMRÅDSREDOGÖRELSE DETALJPLAN FÖR SOUTUJÄRVI 17:5 Samhällsbyggnadsförvaltningen Gällivare kommun Norrbottens län HUR SAMRÅDET HAR BEDRIVITS Detaljplaneförslaget daterat 2016-04-04 har

Läs mer

Underrättelse om ändring genom tillägg, till byggnadsplan för Tuolluvaara gruvsamhälle, för del av Snorre 1

Underrättelse om ändring genom tillägg, till byggnadsplan för Tuolluvaara gruvsamhälle, för del av Snorre 1 SÄRSKILT UTLÅTANDE Sara Aspvik Thelin, 2014-06-24 Vårt Dnr: P2012-000018 Underrättelse om ändring genom tillägg, till byggnadsplan för Tuolluvaara gruvsamhälle, för del av Snorre 1 Planen hanteras med

Läs mer

Tillägg till. DETALJPLAN FÖR DEL AV TRANÅSKVARN 1:1 (Näckströms småbåtshamn) i Tranås tätort. DETALJPLAN - Samråd

Tillägg till. DETALJPLAN FÖR DEL AV TRANÅSKVARN 1:1 (Näckströms småbåtshamn) i Tranås tätort. DETALJPLAN - Samråd Datum Vår bet 2014-09-05 Dnr 2014-77 Er bet Adressat Enligt sändlista DETALJPLAN - Samråd Härmed översändes handlingar för: Tillägg till DETALJPLAN FÖR DEL AV TRANÅSKVARN 1:1 (Näckströms småbåtshamn) Upprättad

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för infart till del av fastigheten Lästen 4 Katrineholms kommun. Dnr Plan.2014.1. tillhörande

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för infart till del av fastigheten Lästen 4 Katrineholms kommun. Dnr Plan.2014.1. tillhörande Dnr Plan.2014.1 PLANBESKRIVNING tillhörande Detaljplan för infart till del av fastigheten Lästen 4 Katrineholms kommun SAMRÅDSSHANDLING Upprättad på Samhällsbyggnadsförvaltningen i Katrineholm 2014-02-06

Läs mer

Samrådsredogörelse Detaljplan för fastigheterna Mimer 8 samt del av Vasastaden 1:118 i stadsdelen Norrtull i Stockholm, Dp

Samrådsredogörelse Detaljplan för fastigheterna Mimer 8 samt del av Vasastaden 1:118 i stadsdelen Norrtull i Stockholm, Dp STADSBYGGNADSKONTORET SAMRÅDSREDOGÖRELSE PLANAVDELNINGEN MARIA BORUP SID 1 (5) TFN 010 452 21 21 2014-06-30 Samrådsredogörelse Detaljplan för fastigheterna Mimer 8 samt del av Vasastaden 1:118 i stadsdelen

Läs mer

Planärendet har handlagts som enkelt planförfarande.

Planärendet har handlagts som enkelt planförfarande. Detaljplan för Söder 1:16 CENTRALSTATIONEN Östersunds kommun 1 Dnr Ädh 1692/2014 Dnr planmodul: P 2014/40 GRANSKNINGSUTLÅTANDE Planärendet har handlagts som enkelt planförfarande. Detaljplanen har varit

Läs mer