Detaljplan för Kvadraten 2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Detaljplan för Kvadraten 2"

Transkript

1 Samrådsredogörelse DATUM DIARIENR SBN (13) HANDLÄGGARE Johanna Tullhage Wadhstorp Detaljplan för Kvadraten 2 Sammanfattning Samråd har skett under tiden 2 mars 1 april 2012 och sammanlagt 10 yttranden har inkommit. Flertalet är positiva eller har ingen erinran alternativt vill ha förtydliganden om ledningsrätter. Kommunstyrelsen har haft önskemål på en mer begränsande planbestämmelse om användningen och detta har medfört en begränsning av andelen livsmedelshandel som medges. Stockholm vatten AB har haft synpunkter på dagvattenhanteringen på fastigheten vilket har förtydligats i planbeskrivningen enligt den dagvattenutredning som tagits fram. Södertörns brandförsvarsförbund har uttryckt en oro kring de risker som finns i dagsläget på fastigheten och som kommer att öka i samband med Förbifart Stockholm. De riskerna ska hanteras i arbetsplanen och i övrigt medges ett skydd i detaljplanen. Trafikverket tar upp frågan om buller och partiklar på fastigheten i och med utbyggnaden av Förbifart Stockholm. Dessa ska hanetaras av arbetsplanen då den nya detaljplanen inte medger några förändringar som ökar risken. De befintliga vistelseytor på fastigheten tas upp av både Trafikverket och som protokollsanteckning av miljönämnden, men det finns inga riktvärden som är tillämpliga för dessa och därför sker ingen reglering av ytan. Fastighetsägarens har haft synpunkter på gång- och cykelstråk som nu är reglerade efter en diskussion med fastighetsägaren. Förändringar i plankartan De förändringar som skett i plankartan utifrån inkomna synpunkter är främst att andelen livsmedelshandel inom centrumändamålet har begränsats. En tidigare bullerbestämmelse har införts i plankartan. Vidare regleras ett nytillkommet kommunalägt, regionalt cykelstråk i fastighetens norra gräns och befintligt x-stråk har ändrat läge. En planbestämmelse om buller har införts såsom den var beskriven i nu gällande detaljplan. POSTADRESS Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen Planavdelningen Huddinge BESÖKSADRESS Sjödalsvägen 29 Huddinge TELEFON (VX) OCH FAX (kundtjänst) E-POST OCH WEBB

2 SBN (13) Bakgrund Ett startpm har tagits fram som underlag för det planuppdrag kommunstyrelsen gav samhällsbyggnadsnämnden 26 september 2011, för att upprätta ny detaljplan för Kvadraten 2. Detaljplanen finns med i projektplanen Detaljplanen syftar till att permanenta den användning av byggnaden som Heron city har utvecklat med åren. Detaljplanen får mer flexibla planbestämmelser vilket medför att den befintliga verksamheten kan ses som mer långsiktig. Vidare ska detaljplanen innebära att fastigheten kan hantera den påverkan som Förbifart Stockholm får på den yttre miljön på Kvadraten 2. I övrigt kommer planens följder främst medge förändringar i befintlig byggnad. På fastigheten finns idag ett antal tillfälliga bygglov som medger handel i en vidare bemärkelse än vad detaljplanen anger. De tillfälliga bygglov med kortast tid kvar, går ut år Då verksamheterna är av en mer permanent karaktär och stämmer överens med inriktningen i den fördjupade översiktsplanen för Kungens kurva (FÖP) som är under framtagande så tas en ny detaljplan fram som permanentar den befintliga användningen av lokalerna, efter fastighetsägarens önskemål. I samband med detaljplanen reserveras utrymmen för att i framtiden kunna bygga ut Dialoggatan och Månskärsvägen enligt de riktlinjer som anges i FÖP:en. Detaljplanen ska även säkerställa att syftet i den pågående FÖP:en för Kungens kurva, uppfylls. Detaljplanen för Kvadraten 2 har tagits fram av en projektgrupp under ledning av planavdelningen på miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen. Hur har samrådet gått till? Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 23 februari 2012 att samråd av detaljplan för Segmentet 1 får ske. Samråd har skett under tiden 2 mars 1 april och ett samrådsmöte hölls den 19 mars. Underrättelse om samråd med planhandlingar har sänts enligt remisslista till myndigheter, kommunala nämnder och organisationer samt till fastighetsägare enligt fastighetsförteckning. Handlingarna har funnits tillgängliga i Tekniska nämndhuset samt på Huddinge kommuns hemsida.

3 SBN (13) Yttranden Följande remissinstanser har inte svarat Länsstyrelsen i Sthlms län, Lantmäterimyndigheten, Regionplanenämnden, Stockholms handelskammare, lokalavd., SRV återvinning AB Följande remissinstanser har ingen erinran KF Fastigheter, Företagarna Huddinge, Stockholm stad stadsbyggnadskontor Remissinstanser Länsstyrelsen Länsstyrelsens yttrande inkom efter samrådstiden. Se kompletterande samrådsredogörelse. Kommunstyrelsen Beslut Kommunstyrelsen lämnar yttrande enligt nedanstående synpunkter. Beskrivning av ärendet Planområdet omfattar fastigheten Kvadraten 2, Heron City, i Kungens kurva samt en del av den kommunägda fastigheten Kungens kurva I: I. Syftet med detaljplanen är att permanenta den användning av byggnaden Heron City som utvecklats med åren och som inneburit tillfälliga bygglov. Detaljplanen får mer flexibla planbestämmelser vilket medför att den befintliga verksamheten kan ses som mer långsiktig. Vidare ska detaljplanen innebära att fastigheten kan hantera den påverkan som Förbifart Stockholm får på den yttre miljön på Kvadraten 2. I planen regleras också utrymme för att i framtiden kunna bygga ut Dialoggatan och Månskärsvägen. Projektet ingår i kommunens projektplan för samhällsbyggnadsprojekt. Planförslagets intentioner överensstämmer i huvudsak med lämnat planuppdrag och bedöms vara förenligt med de långsiktiga intentionerna i förslag till fördjupad översiktsplan för Kungens kurva. Kommunstyrelsens förvaltning anser dock att planbestämmelsen C måste förtydligas så att det framgår vilken bruttoarea som tillåts för handel och att det planuppdrag som lämnats. Delegationsbeslut Beslutet har fattats med stöd av punkten F 14.1 i Delegationsordning för kommunstyrelsen med kommundirektörens vidaredelegering. Kommentar: Detaljplaner ska inte reglera mer än nödvändigt. Planbestämmelsen C är lämplig för den typen av verksamhet som finns i fastigheten idag och är mer långsiktig än den planbestämmelse som gällande detaljplan har. För att inte medge en ökad trafikbelastning på fastigheten korrigeras detalj-

4 SBN (13) planebestämmelserna så attandelen handel med livsmedel begränsas. Det är den form av handel som är väldigt trafikintensiv och som därför går att förtydliga enligt plan- och bygglagen. Andelen livsmedel som tillåts på fastigheten är 6500 kvm BTA vilket är den mängd som medgetts i tidigare tidsbegränsat bygglov. AB Storstockholms lokaltrafik Huddinge kommun har översänt rubricerad detaljplan till AB Storstockholms Lokaltrafik (SL) för yttrande, Syftet med planen är bl.a, att permanenta den användning av byggnaden Heron city som utvecklats med åren, SL föreslår att gångförbindelser som är gena, trygga, tillgängliga och trafiksäkra anordnas till närliggande busshållplatser, såvida inte sådana redan finns. Kommentar: detaljplanen förbättrar för gång- och cykeltrafiken genom att reservera yta för ett gc-stråk utmed Dialoggatan. Redan idag finns busshållplats nära anläggningens entré. Södertörns brandförsvarsförbund Synpunkter med anledning av risker: I. I planbeskrivningen hänvisas till miljökonsekvensbeskrivningen för Förbifart Stockholm där bedömningen är att riskreducerande åtgärder för byggnaden Heron City inte behöver vidtas. Södertörns brandförsvarsförbund har tidigare yttrat sig till Trafikverket angående nämnd miljökonsekvensbeskrivning. Våra synpunkter från detta yttrande, som redovisas nedan, kvarstår. Den planerade avskärmningen mellan planområde och Förbifart Stockholm har bara en skyddande effekt för parkeringsplatsen närmast vägen. Studier har visat att inte ens om ett parkeringshus placeras mellan Heron City och E4/E20 ger det någon större skyddseffekt med avseende på explosion. Tänkbara skyddsåtgärder består av större skyddsavstånd, det vill säga flytta vägen eller befintlig bebyggelse, eller att förstärka och genomföra omfattande åtgärder på bebyggelse. Även administrativa åtgärder kan vara ett alternativ, det vill säga införa begränsningar för farligt godstransporter. Sammantaget har det med ekonomiskt rimliga medel bedömts finnas begränsade möjligheter att i befintlig miljö vidta fysiska åtgärder som skydd mot explosion och gasutsläpp. Trafikverket har därför bedömt att en rimlig ambitionsnivå avseende riskreduktion längs vägen är att primärt skydda omgivningen från risker genererade av klass 3, brandfarliga vätskor. Det är dåligt beskrivet var den ekonomiska gränsen är satt för rimliga åtgärder för byggnaden. Vad kostar dessa alternativa åtgärder? Frånvaron av åtgärder innebär att samhällsrisknivån är oaccep-

5 SBN (13) tabelt hög för vissa närliggande verksamheter, exempelvis för Heron City i Kungens kurva. Även om det är osannolikt, är det då godtagbart att så många omkommer vid en olycka? För detaljplanen för Kvadraten 2 innebär detta att, om inte Trafikverket vidtar åtgärder enligt ovan, man noggrant bör överväga de åtgärder som skulle kunna vidtas inom byggnaden Heron City för att minska riskerna. Hur värderas vad som är rimliga åtgärder och vad som är orimligt? 2. Den skyddsåtgärd som vidtas mellan planområde och förbifarten bör endast ändras från avskärmning till tak över parkering om innebörden av detta analyserats och inte bedöms påverka planområdet i större betydelse. Från riskbedömningen i Miljökonsekvensbeskrivningen har det varit svårt att läsa ut hur åtgärden strålningsskärm faktiskt påverkar risk bilden vid Heron City. I den övergripande riskbedömningen kan det utläsas att risken för individen ligger inom ALARP upp till 70 meter från vägen. Södertörns brandförsvarsförbund är precis som i tidigare yttrande till Trafikverket frågande till om 70 meter är ett rimligt avstånd för ALARP-området. 3. Planerade åtgärder för att skydda planområdet från de risker som förbifart Stockholm utgör bör vidtas innan eller i samband med att arbetet med förbifarten påbörjas. Under tiden som arbetet med förbifarten pågår är troligen sannolikheten för en olycka i anslutning till planområdet större eller åtminstone lika stor som när förbifarten står färdig. Södertörns brandförsvarsförbund önskar bli kallad till byggsamråd och även i övrigt delta i kommande byggprocess som byggnadsnämndens sakkunnige inom brand vid behov. Det gäller den planerade bebyggelse som klassas som en sk Brl-byggnad och/eller uppfyller kraven för att lämna in skriftlig redogörelse. Vid frågor angående detta vänligen kontakta nedanstående. Kommentar: Syftet med detaljplanen är att medge de befintliga verksamheterna inom byggnaden och kommer inte att innebära en ombyggnation av byggnaden. Den ökade risk som Förbifart Stockholm kommer att medför för Heron ska hanteras i arbetsplanen och arbetsplanens MKB och därefter regleras i avtal mellan Trafikverket och fastighetsägaren. Där ska ansvarsfrågan utredas samt krav på skyddsåtgärder fastställas. Samtal pågår mellan fastighetsägaren och Trafikverket om avtalet. Huddinge kommun finns med vid dessa diskussioner men ställer inga ytterligare krav. Södertörns Fjärrvärme AB Om kommunal mark överförs till kvartersmark, ska befintliga fjärrvärmeledningar skyddas genom infarande av u-område på detaljplanen, samt att kommunen medverkar till upprättande av servituts- eller lednings rätts- avtal, med

6 SBN (13) ny fastighetsägare. Eventuell flytt av fjärrvärmeledning bekostas av beställaren. Kartskiss över området se sida 2. Södertörns Fjärrvärme AB har ingen erinran. Teknisk försörjning Föreslår att uppvärmning sker med vattenburna system som kan ansluta till fjärrvärmenätet. Södertörns Fjärrvärme AB har fjärrvärme och fjärrkyla i området efter E4/E20 och Dialoggatan och kv. Kurvan 2 är ansluten till fjärrvärme och fjärrkyla. Kartskiss över området på sidan 2. Kommentar: Eventuellt påverkas fjärrvärmeledningarna av den överföring från kommunal mark som kommer att ske till kvartersmark. Den stora påverkan på fjärrvärmeledningarna kommer dock att ske i samband med byggnationen av Förbifart Stockholm. Upplysningen om energisystem noteras. Trafikverket Trafikverket yttrar sig gemensamt för de två detaljplanerna Kvadraten 2 och Segmentet 1. Planen Kvadraten 2 syftar till att permanenta den användning av byggnaden Heron City som utvecklats med åren. På fastigheten finns idag ett antal tillfälliga bygglov som medger handel i en vidare bemärkelse än vad detaljplanen anger. Detaljplanebestämmelserna som föreslås medger en större flexibilitet för fastighetsägaren för hur man vill disponera lokalerna men ger ingen större byggrätt än de bygglov som tidigare givits. Hänsyn har även tagits för Förbifart Stockholm med omdisponeringar av parkeringsplatser. Detaljplan Segmentet 1 syftar till att ge en större flexibilitet till fastigheten genom att medge en större andel handel än dagens detaljplan. Byggrätten kommer användas inom befintlig byggnad. Riksintresse E4/E20 är av riksintresse och av regional betydelse för trafiken i Stockholm. Det är därför viktigt att inga åtgärder på eller invid vägen vidtas som på något sätt inskränker i trafikkapaciteten, inte heller på sikt. Det är således av största vikt att byggnader i ledens närhet tar hänsyn till den befintliga vägen och kommande Förbifart Stockholm och inte heller på sikt innebär att trafikflödet påverkas negativt. Buller Trafikverket anser att av Regeringen framtagna bullervärden ska hållas. Enligt planbeskrivningen för Kvadraten 2 visar bullerutredning, framtagen i samband med Fördjupad översiktsplan för Kungens Kurva, på trafikbullerni-

7 SBN (13) våer i intervallet dba på delar av de ytor som är anlagda som lekplats. Trafikverket anser att det är riktigt att arbeta för en god miljö och hälsa. Barn är extra känsliga och för platser där de vistas ska utomhusvärdarna inte överskrida 55 dba. För analys av både buller och miljökvalitetsnormerna ska framtida trafikflöden med Förbifart Stockholm och utökad verksamhet som planen medger inkluderas i bedömningen. För att Trafikverket ska kunna uttala sig om bullervärdena är det även av intresse att utreda andel av bullret som alstras från den statliga respektive de kommunala vägarna. I plankartan för Kvadraten 2 har planbestämmelser gällande bullernivåer utomhus plockats bort. Trafikverket anser att Riktvärden ändå bör uppnås. Kommentar: Det finns inga tillämpbara riktvärden för den typ av vistelseytor som lekytorna på Heron city utgör. Det utomhusriktvärde 55 dba ekvivalent ljudnivå för uteplatser, lekplatser och balkonger gäller invid permanentbostäder och undervisningslokaler. Denna lekyta är inte tänkt för längre vistelse utan för lek vid besök till Heron city där verksamheter inomhus är det primära besöksmålet. De utomhusriktvärden i planbestämmelserna på 65 DBA utomhus på vistelseytor ska även i fortsättningen gälla och ska tillföras planbestämmelserna. Det är utbyggd Förbifart som till stor del kommer att medföra risk för överskridande av utomhusriktvärde 65dBA. I Förbifart Stockholms MKB står att det kan finnas behov av kompletterande fasadåtgärder för de kontor- och verksamhetsbyggnader där det finns risk för att inomhusriktvärden 40 dba ej klaras. Huddinge kommun har framfört synpunkter i samrådet att det är önskvärt att bullerskyddet stärks från Heron city till IKEA då detta är platser där mycket människor även i framtiden kommer att vistas. I nuläget sker inget överskridande av miljökvalitetsnormer för partiklar PM10 och kvävedioxid inom planområdet. Med utbyggd Förbifart ökar risken för överskridande framför allt av partiklar. I det reviderade åtgärdsprogram som håller på att tas fram för PM10 och kvävedioxid är detta en viktig fråga att lösa, vilka åtgärder som är lämpligast att vidta för att inte överskridanden ska ske. Miljönämnden Miljönämndens beslut Remissen tillstyrks.

8 SBN (13) Arbetsutskottets förslag till beslut Remissen tillstyrks. Protokollsanteckning Erik Reuterswärd (MP) anmäler protokollsanteckning. Sammanfattning Fastigheten Kvadraten 2 ligger i Kungens kurva mellan den statliga vägen E4/E20, Dialoggatan och Månskärsvägen. Fastigheten är bebyggd med Heron city, en stor byggnad som ursprungligen var tänkt som biograf och verksamheter kopplade till denna. Framför byggnaden finns markparkering och i byggnadens bakre del ett parkeringshus. Detaljplanen omfattar hela fastigheten Kvadraten 2 och är utvidgad till att även omfatta infarten från Ekgårdsvägen som idag saknar detaljplan. Planområdet är 5,7 hektar och omfattar den privatägda fastigheten Kvadraten 2 samt del av den kommunalägda fastigheten Kungens kurva 1:1. Syftet med detaljplanen är att permanenta den användning av byggnaden Heron city som utvecklats med åren. Detaljplanen får mer flexibla planbestämmelser vilket innebär att den befintliga verksamheten kan ses som mer långsiktig. Vidare ska detaljplanen innebära att fastigheten kan hantera den påverkan som Förbifart Stockholm får på den yttre miljön på Kvadraten 2. I övrigt kommer planens följder främst medge förändringar i befintlig byggnad. Miljöpartiet de Gröna Protokollsanteckning Remisser: Detaljplaner Kvadraten 2 och Segmentet 1 Det är uppenbart att miljökvalitetsnormerna för luft riskerar att överskridas framför allt inom Kvadraten 2. De mätvärden som åberopas är från 2005 och 2006 och sedan dess har trafiken på E4/E20 ökat kraftigt och kommer att öka än mer om Förbifart Stockholm byggs. Bullernivåerna ligger redan nu över eller nära riktvärdet inom delar av båda fastigheterna. Bullerdämpade åtgärder måste naturligtvis utföras i synnerhet vid lekplatsen inom Kvadraten 2. Kommentar: Uppdaterade luftföroreningskartor 2010 finns nu tillgängliga på Luftvårdsförbundets hemsida. Dessa har en bättre upplösning och nya emissionsfaktorer. Kartorna visar att kvävedioxidhalterna i planområdet Kvadraten 2, ligger i intervallet µg/m3(gränsvärde >60 µg/m3) och PM10 halterna ligger i intervallet µg/m3 förutom närmast vägen där PM10 halterna ligger i intervallet µg/m3(gränsvärde >50 µg/m3).

9 SBN (13) Således sker inga överskridanden. I övrigt, se svar till trafikverket. Stockholm vatten AB Huvudvattenledningar Befintliga huvudvattenledningar som är förlagda inom ledningsrättsområde i planens norra del kan eventuellt påverkas av flyttning och omläggning pga Förbifart Stockholm. I vilken omfattning som kan komma att krävas kan inte redovisas i detta skede eftersom planeringen f.n. inte är slutförd. Dagvatten Dagvatten som avleds mynnas i Vårbyfjärden vilken ligger inom den primära skyddszonen för Mälarens vattentäkt. Skyddsföreskrifter måste således beaktas. Även miljökvalitetsnormer för vatten måste följas eftersom Mälaren klassas som vattenförekomst enligt Vattendirektivet. Projektet Förbifart Stockholm inskränker på gröna ytor. Gröna ytor utgör idag en naturlig infiltration av dagvattnet. Planen innebär en något ökad exploatering, både inom kvartersmark och allmän platsmark och leder troligtvis även till ökade föroreningsmängder via dagvattnet. Ytterligare fördröjande åtgärder och eventuellt även rening kan komma att krävas. Det är därför viktigt att lämna plats för att kunna åstadkomma detta inom planområdet. Planen kompenserar för grönområden (sid. 12) genom att anlägga gröna ytor på andra delar av fastigheten. Kompensationen kan anses vara ganska liten i jämförelse med andelen som försvinner till förmån för väganläggningen som är vägverkets angelägenhet. Planen ska dessutom kompensera för att gröna ytor exploateras genom att plantera l träd/parkeringsplats. Enligt samrådshandlingen skall ca 1700 p-platser uppföras, innebär detta att 1700 träd planteras inom planen? Under ansvarsfördelningen. Sid 24, ansvarar SV AB för bl a anläggningar på kvartersmark. Innebär detta att SV AB även ansvarar för samtliga anläggningar, dvs även anläggningar privata och Trafikverkets anläggningar? Behöver förtydligas. Tidigare undersökningar påpekar vikten av att grundvattennivån bör bibehållas för att inte påverka markstabilitet. Det är därför viktigt att dagvattenhanteringen i första hand hanteras lokalt genom infiltration för att återställa grundvattennivån. Uppgifter angående funktion och teknisk beskrivning samt uppföljning av den befintliga fördröjningsanläggningen (sid 22) efter-

10 SBN (13) frågas. Planen lämnar även förslag på ev nytt parkeringshus. Uppgifter om det geografiska läget samt storlek efterfrågas. Ytterligare fördröjande åtgärder och eventuellt även rening kan komma att krävas. Det är därför viktigt att lämna plats för att kunna åstadkomma detta inom planområdet. Inom parkeringsytorna kan man exempelvis avleda dagvattnet till skåldiken mellan parkeringsplatserna eller trädgropar och på så sätt minska flöden och föroreningsmängder. Kommentar: Upplysningen om Stockholm vattens huvudvattenledningar noteras. SVAB är huvudman för VA-verksamheten i Huddinge och ansvarar för ledningssystem för dag- och spillvatten, samt anslutningspunkter och ev. överskottsvatten från fastigheten. Dagvattenanläggningar på kvartersmark ansvarar fastighetsägaren för. I samband med detaljplanearbetet har en dagvattenutredning genomförts. Den redovisar redan genomförda åtgärder på Kvadraten 2. Beläggningen på p-ytorna är permeabel och p-ytorna är via dagvattenbrunnar och oljeavskiljare kopplade till magasin under mark, bestående av krossmaterial. Endast en begränsad yta kommer att hårdgöras inom detaljplanen som en följd av att infarten till parkeringshuset behöver flyttas. Den stora påverkan på grönytor mellan fastigheten och E4/E20 är ett resultat av Förbifart Stockholms eventuella utbyggnad och ska regleras inom arbetsplanen för Förbifart Stockholm. I arbetsplanen regleras även dagvattenhanteringen genom ett antal dagvattendammar och ett dagvattenmagasin. En del av parkeringsytan kommer att läggas under grönt tak, vilket innebär en minskning av hårdgjord yta med ca 2500 m2. Planbestämmelsen om antal träd per parkeringsplats lyder ett träd per var femte parkeringsplats och fanns med i tidigare detaljplan. Detta har reglerats vid tidigare bygglov. Föreslagen detaljplan medför inga ytterligare parkeringsplatser men ersättning av växtlighet ska regleras i ett exploateringsavtal. Inget nytt parkeringshus föreslås i detaljplanen, däremot medges ett skärmtak vars funktion är att skydda för eventuella olyckor på Förbifart Stockholm. Läget regleras av detaljplanen och höjden samt utformningen ska vara så att den uppfyller funktionen. Eventuella krav som Stockholm vatten AB ställer på fastighetsägaren gällande fördröjande åtgärder och eventuell rening regleras mellan lednings-

11 SBN (13) ägaren och fastighetsägaren och inte i detaljplanen. Södertörns polismästardistrikt Polismyndigheten i Stockholms län, Södertörns polismästardistrikt, har av Huddinge kommun, Samhällsbyggnadsnämnden, beretts tillfälle att yttra sig avseende detaljplan för Kvadraten 2 i Kungens Kurva-området. Södertörns polismästardistrikt yttrar sig därför över förs laget enligt följande. Polismyndigheten uttrycker sin uppskattning över att Huddinge kommun utser Södertörns polismästardistrikt som remissinstans. Det är givande att få följa planerna över de förändringar som sker inom Huddinge kommun. Det ger en extra dimension av kunskap gällande kommunen och vad som är tänkt att hända i en framtid. Kunskap om det egna distriktet är alltid värdefull. Södertörns polismästardistrikt har inga invändningar i sak på detaljplanen. Distriktet är positivt till att permanenta den användning av byggnaden Heron City som utvecklats. Heron har kommit att bli ett begrepp bland människor i allmänhet och ungdomar i synnerhet som en samlingspunkt både vad gäller viss shopping men framför allt nöjen. Heron City:s biografutbud är imponerande och salongerna moderna och bekväma. Tillgängligheten och möjligheterna att parkera är också mycket goda vilket gör att det under framför allt helgerna är många människor i rörelse i och omkring Heron City. Det är alltså ur vår synpunkt uteslutande positivt med ett permanentande av användningen av byggnaden. Kommentar: synpunkten noteras. Vattenfall Vattenfall Eldistribution AB, nedan kallad Vattenfall har tagit del av samrådshandlingarna för rubricerad detaljplan och lämnar följande yttrande. Vattenfall har elanläggningar inom och i närheten av planområdet vilket visas av bifogad karta, turkos linje = 22kV högspänning, lila linje = 0,1 kv signalkabel och blå linje = 0,4 kv lågspänningsledning. Streckade linjer är markförlagda kablar. Ledningarnas läge i kartan är ungefärligt. Nätstationer visas som svart blixtförsedd kvadrat och kabelskåp visas som helsvart rektangel. Vattenfall har högspännings- och lågspännings ledningar som berörs av planområdet. Vid en eventuell utbyggnad/ombyggnad av Dialoggatan och

12 SBN (13) Månskärsvägen kommer detta att beröra Vattenfalls befintliga markförlagda ledningar, som kan behöva flyttas. Flytt/förändring av befintliga elanläggningar utförs av Vattenfall, men bekostas av exploatören. Ifall den allmänna platsmarken kommer att ändras i och med detaljplanen, vill Vattenfall påpeka att vi idag har avtal med Huddinge kommun. Och om marken överlåts ska kommunen medverka till att Vattenfall erhåller ledningsrätt eller servitut för el-anläggningarna enligt punkt 14 i kommunavtalet. Offert på eventuella el-serviser, både byggkraft och permanent servis, beställs via vvvvw.vattenfall.se/sv/anslutning-till-elnatet.htm eller på tel: Vid eventuella schaktningsarbeten skall kabelutsättning begäras. Detta beställs via Post och telestyrelsens vvvvw.ledningskollen.se. Om ärendet brådskar kontakta Vattenfalls kundtjänst kostnaden för utryckningen debiteras då beställaren. Vattenfalls markförlagda kablar får inte byggas över och måste uppfylla det säkerhetsavstånd som framgår av Elsäkerhetsverkets starkströmsföreskrifter. I övrigt gäller att befintliga elanläggningar måste hållas tillgängliga under alla skeden av plangenomförandet. Kommentar: Eventuell flytt av befintliga ledningar hanteras vid genomförandet. Övriga synpunkter noteras. Sakägare Fastighetsägare till Kvadraten 2 Niam har tagit del av samrådshandlingarna för den nya detaljplanen omfattande fastigheten Kvadraten 2 som ägs av Niam fond IV via bolaget Heron Kungens Kurva AB. Synpunkt Den föreslagna cykelväg som omnämns på fastighetens norra del utmed europavägen är av utrymmesskäl svår att anlägga efter det att Förbifarten byggs. Plankartan ger utrymme för en bilväg avsedd att möjliggöra access för lastbilar till MediaMarks inlastning samt infart till parkeringshuset för personbilar. Skulle denna väg breddas ytterligare kommer med stor sannolikhet hela den ekdunge som ligger på platsen behöva tas bort (märkt som N' i plankarta), samt ett antal parkeringsplatser försvinna. Från fastighetsägarens

13 SBN (13) perspektiv framstår det som mycket svårt att bygga cykelbanan på fastigheten utan att vare sig förlora de för anläggningen viktiga parkeringsplatserna på framsidan, eller den av vegetation som man hittills lyckats bevara. Fastighetsägaren är medveten om att det ännu inte finns något konkret förslag från vare sig Huddinge kommun eller Trafikverket i frågan, och förbehåller sig rätten att utvärdera eventuella förslag när de väl presenteras. Fastighetsägaren förordar även att det x-stråk som löper framför byggnadens fasad tas bort eller att dess sträckning revideras. X-stråket är till för att ge utrymme åt cykeltrafik men löper precis framför anläggningens huvudentre med kollisionsrisk som följd. Områdets utbredningsområde stämmer inte heller med nuvarande sträckning av den gångväg som löper på anläggningens framsida. Kommentar: den föreslagna gång- och cykelbanan utmed fastighetens norra gräns påverkar inte användningen av fastigheten negativt och regleras i granskningshandlingen. Den är en viktig del av utbyggnaden av ett genare regionalt cykelstråk genom Kungens kurva. Det x-stråk som finns i befintlig detaljplan men vars läge inte bestämts har flyttats så att det ligger ovanpå befintligt u-stråk för Stockholm vattens huvudvattenledning. Stråket kan komma att ge förbindelse från föreslagen ny gång- och cykelbro över E4/E20 och fram till ett framtida hållplatsläge för Spårväg syd på Dialoggatan. Johanna Tullhage Wadhstorp Handläggare

Detaljplan för ny gång- och cykelbro i Kungens kurva

Detaljplan för ny gång- och cykelbro i Kungens kurva Samrådsredogörelse DATUM DIARIENR 2013-05-03 SBN 2012-002243 1 (7) HANDLÄGGARE Johanna Tullhage Wadhstorp 08-535 363 92 johanna.tullhage-wadhstorp@huddinge.se Detaljplan för ny gång- och cykelbro i Kungens

Läs mer

Samrådsredogörelse. TYRESÖ 1:505 Tyresö Strand, Tyresö kommun, Stockholms län. Antagandehandling juli, 2015 Dnr 2015 KSM 0067

Samrådsredogörelse. TYRESÖ 1:505 Tyresö Strand, Tyresö kommun, Stockholms län. Antagandehandling juli, 2015 Dnr 2015 KSM 0067 Samhällsbyggnadsförvaltningen Amanda Hammer, planenheten Antagandehandling juli, 2015 Dnr 2015 KSM 0067 Detaljplan för TYRESÖ 1:505 Tyresö Strand, Tyresö kommun, Stockholms län Samrådsredogörelse Karta

Läs mer

Detaljplan för Komministern 5 och del av Tumba 7:206, Botkyrka

Detaljplan för Komministern 5 och del av Tumba 7:206, Botkyrka 1 [7] Stadsbyggnadsenheten 2014-09-23 Referens Lotta Kvist Samrådsredogörelse Detaljplan för Komministern 5 och del av Tumba 7:206, Botkyrka kommun Beskrivning av samrådsförfarandet Samhällsbyggnadsnämnden

Läs mer

Särskilt utlåtande tillhörande detaljplan för Bostäder Bansjöslingan 20-22, Venus 4 &5 i Tyresö kommun

Särskilt utlåtande tillhörande detaljplan för Bostäder Bansjöslingan 20-22, Venus 4 &5 i Tyresö kommun Samhällsbyggnadsförvaltningen januari 2011 Sophia Norrman Winter Särskilt utlåtande tillhörande detaljplan för Bostäder Bansjöslingan 20-22, Venus 4 &5 i Tyresö kommun Tyresös stadsbyggnadskontor upprättade

Läs mer

Tillägg till detaljplan för Sjöängen II (fastigheten Taktpinnen 12), enkelt planförfarande beslut om antagande

Tillägg till detaljplan för Sjöängen II (fastigheten Taktpinnen 12), enkelt planförfarande beslut om antagande TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR 2015-04-14 1 (2) HANDLÄGGARE Jose Sterling 08 535 364 12 jose.sterling@huddinge.se Natur- och byggnadsnämnden Tillägg till detaljplan för Sjöängen II (fastigheten Taktpinnen

Läs mer

Tillägg till detaljplan för kv. Lodjuret m.fl (fastigheten Lodjuret 11), Huddinge kommun

Tillägg till detaljplan för kv. Lodjuret m.fl (fastigheten Lodjuret 11), Huddinge kommun DATUM DIARIENR 2015-04-10 1 (6) Tillägg till planbeskrivning-antagandehandling Tillägg till planbeskrivning Tillägg till genomförandebeskrivning Tillägg till plankarta med bestämmelser Fastigheten Lodjuret

Läs mer

Detaljplan för DEL AV AVESTA 4:36 OCH 4:38, UTBYGGNAD AV KÄLLHAGEN samt upphävande av del av Detaljplan för del av Källhagens industriområde

Detaljplan för DEL AV AVESTA 4:36 OCH 4:38, UTBYGGNAD AV KÄLLHAGEN samt upphävande av del av Detaljplan för del av Källhagens industriområde Detaljplan för DEL AV AVESTA 4:36 OCH 4:38, UTBYGGNAD AV KÄLLHAGEN samt upphävande av del av Detaljplan för del av Källhagens industriområde Avesta kommun Dalarnas län Upprättad av Västmanland-Dalarna

Läs mer

Granskningsutlåtande. Del av Gimmersta 1:1 Bollmora, Tyresö kommun, Stockholms län. Samhällsbyggnadsförvaltningen Amanda Hammer, planenheten

Granskningsutlåtande. Del av Gimmersta 1:1 Bollmora, Tyresö kommun, Stockholms län. Samhällsbyggnadsförvaltningen Amanda Hammer, planenheten Samhällsbyggnadsförvaltningen Amanda Hammer, planenheten Antagandehandling Februari, 2015 Dnr 2014 KSM 0848 Ändring genom tillägg för detaljplan för Del av Gimmersta 1:1 Bollmora, Tyresö kommun, Stockholms

Läs mer

INKOMNA YTTRANDEN Skriftliga yttranden har under samrådstiden inkommit enligt nedan. Yttrande utan erinran

INKOMNA YTTRANDEN Skriftliga yttranden har under samrådstiden inkommit enligt nedan. Yttrande utan erinran Detaljplan för Centralskolan omfattande del av fastigheten Märsta 1:223, i Märsta, Sigtuna kommun, Stockholms län Samrådshandling SAMRÅDSREDOGÖRELSE Detaljplanen har varit utsänd för samråd från den 25

Läs mer

Natur- och byggnadsnämnden

Natur- och byggnadsnämnden TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR 205-05-05 Rev. 205-05-20 SBN 204-232 (2) HANDLÄGGARE Jose Sterling 08 535 364 2 jose.sterling@huddinge.se Natur- och byggnadsnämnden Tillägg till detaljplan för del av Balingsnäs

Läs mer

Detaljplan fastigheten Sköllersta-Kärr 11:1 m fl, i Pålsboda, Hallsbergs kommun

Detaljplan fastigheten Sköllersta-Kärr 11:1 m fl, i Pålsboda, Hallsbergs kommun 1 (5) TJÄNSTEUTLÅTANDE 2008-11-17 Dnr KS 2005/27 Kommunstyrelsens Strategiutskott Hallsbergs kommun Detaljplan fastigheten Sköllersta-Kärr 11:1 m fl, i Pålsboda, Hallsbergs kommun Samråd, om ett förslag

Läs mer

HANDEL OCH VERKSAMHETER NORR OM NORRKÖPINGSVÄGEN (RIKSVÄG 51) Finspångs kommun, Östergötlands län Normalt planförfarande

HANDEL OCH VERKSAMHETER NORR OM NORRKÖPINGSVÄGEN (RIKSVÄG 51) Finspångs kommun, Östergötlands län Normalt planförfarande Dnr 2011.0028.214 Samrådsredogörelse 2011-05-18 1 (5) Detaljplan för HANDEL OCH VERKSAMHETER NORR OM NORRKÖPINGSVÄGEN (RIKSVÄG 51) Hårstorp 1:1 m.fl Finspångs kommun, Östergötlands län Normalt planförfarande

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för infart till del av fastigheten Lästen 4 Katrineholms kommun. Dnr Plan.2014.1. tillhörande

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för infart till del av fastigheten Lästen 4 Katrineholms kommun. Dnr Plan.2014.1. tillhörande Dnr Plan.2014.1 PLANBESKRIVNING tillhörande Detaljplan för infart till del av fastigheten Lästen 4 Katrineholms kommun SAMRÅDSSHANDLING Upprättad på Samhällsbyggnadsförvaltningen i Katrineholm 2014-02-06

Läs mer

MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2011/79.318 NBN 2015-220 0126K-16017

MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2011/79.318 NBN 2015-220 0126K-16017 MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2011/79.318 NBN 2015-220 0126K-16017 ANTAGANDEHANDLING Tillägg till planbeskrivning Tillägg till genomförandebeskrivning Enkelt planförfarande Kartan visar

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Plankontoret

Samhällsbyggnadsförvaltningen Plankontoret Samhällsbyggnadsförvaltningen Plankontoret dnr: 2015/260 2016-08-23 1(6) GRANSKNINGSHANDLING Detaljplan för Hyllinge 5:109 i Hyllinge samhälle och Åstorps kommun, Skåne län. SAMRÅDSREDOGÖRELSE Hur samrådet

Läs mer

Ändring av detaljplan för del av Perstorp 23:4 m.fl., ICAs parkering, Perstorps kommun, Skåne län

Ändring av detaljplan för del av Perstorp 23:4 m.fl., ICAs parkering, Perstorps kommun, Skåne län 1(7) Datum: Diarienummer: 2013-08-13 2013/124 Ändring av detaljplan för del av Perstorp 23:4 m.fl., ICAs parkering, Perstorps kommun, Skåne län SAMRÅDSHANDLING Detaljplanen har Upprättas: 2013-08-13 Antagits

Läs mer

Genomförandetid Genomförandetiden är tio år räknat från det datum då planen vunnit laga kraft.

Genomförandetid Genomförandetiden är tio år räknat från det datum då planen vunnit laga kraft. Datum Diarienummer Sida 2013-05-15 1/5 Samrådshandling Detaljplan för Ulvesunds Marina Ulvesund 1:206 m fl i Ljungskile Uddevalla kommun, Västra Götalands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING INLEDNING En genomförandebeskrivning

Läs mer

Antagandehandling Enkelt Planförfarande

Antagandehandling Enkelt Planförfarande Miljö- och Samhällsbyggnadsförvaltningen SBN PL 2007/13.318 Dp 1-C-17:3 Antagandehandling Enkelt Planförfarande Planen består av: Plankarta med bestämmelser Till planen hör: Denna planbeskrivning Ändring

Läs mer

Detaljplan för Kv. Indien 1 FASTIGHETEN Indien 1 och del av Sölvesborg 4:5 Sölvesborgs kommun, Blekinge län

Detaljplan för Kv. Indien 1 FASTIGHETEN Indien 1 och del av Sölvesborg 4:5 Sölvesborgs kommun, Blekinge län 1(9) Samrådshandling PLANBESKRIVNING Detaljplan för Kv. Indien 1 FASTIGHETEN Indien 1 och del av Sölvesborg 4:5 Sölvesborgs kommun, Blekinge län 1 (9) 2(9) ALLMÄNT Detaljplanens syfte Planens syfte är

Läs mer

SAMRÅDSREDOGÖRELSE. Detaljplan för Rosendalskorsningen - Bofors 1:25 m fl, Karlskoga Karlskoga kommun Örebro län

SAMRÅDSREDOGÖRELSE. Detaljplan för Rosendalskorsningen - Bofors 1:25 m fl, Karlskoga Karlskoga kommun Örebro län SBN 2013.0111 Detaljplan för Rosendalskorsningen - Bofors 1:25 m fl, Karlskoga Karlskoga kommun Örebro län Upprättad 2014-06-10 av Samhällsbyggnadsförvaltningen i Karlskoga Normalt planförfarande, enligt

Läs mer

UTSTÄLLNINGSUTLÅTANDE tillhörande detaljplan för bostäder i kv Porträttet, Tyresö strand i Tyresö kommun

UTSTÄLLNINGSUTLÅTANDE tillhörande detaljplan för bostäder i kv Porträttet, Tyresö strand i Tyresö kommun Stadsbyggnadskontoret September 2009 Karin Norlander, planarkitekt UTSTÄLLNINGSUTLÅTANDE tillhörande detaljplan för bostäder i kv Porträttet, Tyresö strand i Tyresö kommun Tyresös stadsbyggnadskontor upprättade

Läs mer

Samrådsredogörelse

Samrådsredogörelse Samhällsbyggnad Plan- och naturenheten Samrådsredogörelse Datum 2016-05-27 Dnr BTN15/118 Samrådsredogörelse tillhörande detaljplan för del av Perennen 1 (Oscarsbergs trädgård) samt del av Anderslund 1:27,

Läs mer

Detaljplan för Kv. Verkstaden 4 m.fl., Åseda samhälle, Uppvidinge kommun, Kronobergs

Detaljplan för Kv. Verkstaden 4 m.fl., Åseda samhälle, Uppvidinge kommun, Kronobergs Emma Nordstrand 0474 0474-470 68 emma.nordstrand@uppvidinge.se 2015-01-21 Dnr: 2014-0150 1(5) GRANSKNINGSUTLÅTANDE Detaljplan för Kv. Verkstaden 4 m.fl., Åseda samhälle, Uppvidinge kommun, Kronobergs län.

Läs mer

GRANSKNINGSHANDLING SAMRÅDSREDOGÖRELSE DETALJPLAN FÖR SOUTUJÄRVI 17:5. Samhällsbyggnadsförvaltningen Gällivare kommun Norrbottens län

GRANSKNINGSHANDLING SAMRÅDSREDOGÖRELSE DETALJPLAN FÖR SOUTUJÄRVI 17:5. Samhällsbyggnadsförvaltningen Gällivare kommun Norrbottens län GRANSKNINGSHANDLING SAMRÅDSREDOGÖRELSE DETALJPLAN FÖR SOUTUJÄRVI 17:5 Samhällsbyggnadsförvaltningen Gällivare kommun Norrbottens län HUR SAMRÅDET HAR BEDRIVITS Detaljplaneförslaget daterat 2016-04-04 har

Läs mer

GRANSKNINGSHANDLING DETALJPLAN FÖR DEL AV STRÖVELSTORP 6:27, STRÖVELSTORP, ÄNGELHOLMS KOMMUN SAMRÅDSREDOGÖRELSE

GRANSKNINGSHANDLING DETALJPLAN FÖR DEL AV STRÖVELSTORP 6:27, STRÖVELSTORP, ÄNGELHOLMS KOMMUN SAMRÅDSREDOGÖRELSE GRANSKNINGSHANDLING DETALJPLAN FÖR DEL AV STRÖVELSTORP 6:27, STRÖVELSTORP, ÄNGELHOLMS KOMMUN SAMRÅDSREDOGÖRELSE HUR SAMRÅDET HAR BEDRIVITS Sakägare enligt fastighetsförteckningen samt berörda förvaltningar

Läs mer

Granskningsutlåtande. Fastigheten Tyresö 1:582 Solberga, Tyresö kommun, Stockholms län. Samhällsbyggnadsförvaltningen Heléne Hallberg, planchef

Granskningsutlåtande. Fastigheten Tyresö 1:582 Solberga, Tyresö kommun, Stockholms län. Samhällsbyggnadsförvaltningen Heléne Hallberg, planchef Samhällsbyggnadsförvaltningen Heléne Hallberg, planchef Antagandehandling Januari, 2015 Dnr 2014 KSM 0986 Ändring genom tillägg för detaljplan för Fastigheten Tyresö 1:582 Solberga, Tyresö kommun, Stockholms

Läs mer

INKOMNA YTTRANDEN Skriftliga yttranden har under samrådstiden inkommit enligt nedan. Yttrande utan erinran

INKOMNA YTTRANDEN Skriftliga yttranden har under samrådstiden inkommit enligt nedan. Yttrande utan erinran Detaljplan för Flerbostadshus Norrbacka, påbyggnad av befintliga bostäder omfattande fastigheterna Norrbacka 1:27 och 1:38 m. fl. i Märsta, Sigtuna kommun, Stockholms län Samrådshandling SAMRÅDSREDOGÖRELSE

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för fastigheten Kalkonen 8 Katrineholms kommun

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för fastigheten Kalkonen 8 Katrineholms kommun 1(6) Dnr.PLAN.2010.5 PLANBESKRIVNING tillhörande Detaljplan för fastigheten Kalkonen 8 Katrineholms kommun SAMRÅDSHANDLING Upprättad på Samhällsbyggnadsförvaltningen i Katrineholm 2013-09-26 2(6) HANDLINGAR

Läs mer

Detaljplan för del av fastigheterna Hissmon 1:226, 1:278 och 1:231, Krokom, Krokoms kommun PLANBESKRIVNING. Granskningshandling

Detaljplan för del av fastigheterna Hissmon 1:226, 1:278 och 1:231, Krokom, Krokoms kommun PLANBESKRIVNING. Granskningshandling Datum 2013-10-14 1 (7) Detaljplan för del av fastigheterna Hissmon 1:226, 1:278 och 1:231, Krokom, Krokoms kommun PLANBESKRIVNING KROKOM1000, v1.0, 2012-10-09 Granskningshandling Krokoms kommun Postadress

Läs mer

Särskilt utlåtande tillhörande detaljplan för Del av kv. Torpartäppan, fastigheterna Torpartäppan 9 och 18 i Tyresö kommun

Särskilt utlåtande tillhörande detaljplan för Del av kv. Torpartäppan, fastigheterna Torpartäppan 9 och 18 i Tyresö kommun Samhällsbyggnadsförvaltningen April 2011 2010BN0418 Särskilt utlåtande tillhörande detaljplan för Del av kv. Torpartäppan, fastigheterna Torpartäppan 9 och 18 i Tyresö kommun Tyresös stadsbyggnadskontor

Läs mer

detaljplan för Pentagonen 1 m.fl.

detaljplan för Pentagonen 1 m.fl. MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2011-109 Antagandehandling Tillägg till plankarta med bestämmelser Tillägg till planbeskrivning Särskilt utlåtande efter samråd och granskning Ändring av

Läs mer

GRANSKNINGSUTLÅTANDE tillhörande detaljplan för fastigheten Kumla 3:242 & 3:245, Malmstigen 1 & 3 i Tyresö kommun, Stockholms län

GRANSKNINGSUTLÅTANDE tillhörande detaljplan för fastigheten Kumla 3:242 & 3:245, Malmstigen 1 & 3 i Tyresö kommun, Stockholms län Samhällsbyggnadsförvaltningen September 2014 Hanna Fürstenberg Danielson, planarkitekt Dnr: 2012 KSM 0287 GRANSKNINGSUTLÅTANDE tillhörande detaljplan för fastigheten Kumla 3:242 & 3:245, Malmstigen 1 &

Läs mer

Underrättelse om ändring genom tillägg, till byggnadsplan för Tuolluvaara gruvsamhälle, för del av Snorre 1

Underrättelse om ändring genom tillägg, till byggnadsplan för Tuolluvaara gruvsamhälle, för del av Snorre 1 SÄRSKILT UTLÅTANDE Sara Aspvik Thelin, 2014-06-24 Vårt Dnr: P2012-000018 Underrättelse om ändring genom tillägg, till byggnadsplan för Tuolluvaara gruvsamhälle, för del av Snorre 1 Planen hanteras med

Läs mer

(Norrboda-Brunna handels- och verksamhetsområde) Genomförandebeskrivning. Organisatoriska frågor. Fastighetsrättsliga frågor

(Norrboda-Brunna handels- och verksamhetsområde) Genomförandebeskrivning. Organisatoriska frågor. Fastighetsrättsliga frågor Tillväxtkontoret 2014-02-12 2010-000133 UTSTÄLLNINGSHANDLING Detaljplan för Kungsängens-Tibble 1:331 m.fl. nr 1301 (Norrboda-Brunna handels- och verksamhetsområde) Kungsängen Upplands-Bro kommun Normalt

Läs mer

Förslag till detaljplanen har varit på samråd från och med den 24 maj 2010 till och med den 6 juni 2010.

Förslag till detaljplanen har varit på samråd från och med den 24 maj 2010 till och med den 6 juni 2010. DETALJPLAN FÖR DEL AV SÅGENOMRÅDET Utökning av industriverksamhet Pajala kommun Norrbottens län SAMRÅDSREDOGÖRELSE HUR SAMRÅD BEDRIVITS Förslag till detaljplanen har varit på samråd från och med den 24

Läs mer

Särskilt utlåtande tillhörande detaljplan för villabebyggelse Slumnäsvägen 57, Västra Strand, fastighet Våren 5 i Tyresö kommun

Särskilt utlåtande tillhörande detaljplan för villabebyggelse Slumnäsvägen 57, Västra Strand, fastighet Våren 5 i Tyresö kommun Stadsbyggnadskontoret december 2010 Annika Almqvist Särskilt utlåtande tillhörande detaljplan för villabebyggelse Slumnäsvägen 57, Västra Strand, fastighet Våren 5 i Tyresö kommun Tyresös stadsbyggnadskontor

Läs mer

Detaljplan för delar av Ubbarp 8:16 och Hester 5:3, Hesters Industriområde, Ulricehamns kommun, Västra Götalands län

Detaljplan för delar av Ubbarp 8:16 och Hester 5:3, Hesters Industriområde, Ulricehamns kommun, Västra Götalands län 1 2008-09-25 Antagandehandling Dnr: KS 2006.0650 MSB 2006.1136 Detaljplan för delar av Ubbarp 8:16 och Hester 5:3, Hesters Industriområde, Ulricehamns kommun, Västra Götalands län Genomförandebeskrivning

Läs mer

Datum Dnr 2014/320

Datum Dnr 2014/320 1(6) Detaljplan för TALLEN 1 Sölvesborg, Sölvesborgs kommun SAMRÅDSREDOGÖRELSE HUR SAMRÅDET BEDRIVITS Ärendet handläggs med enkelt planförfarande enligt plan- och bygglagens 5 kap 6. Tillfälle att ta del

Läs mer

SAMRÅDSREDOGÖRELSE BAKGRUND HUR SAMRÅDET HAR BEDRIVITS INKOMNA YTTRANDEN. Detaljplan för Söderbymalm 3:125 med flera, Vallagränd Handen

SAMRÅDSREDOGÖRELSE BAKGRUND HUR SAMRÅDET HAR BEDRIVITS INKOMNA YTTRANDEN. Detaljplan för Söderbymalm 3:125 med flera, Vallagränd Handen 2017-11-10 Dnr PLAN2012.06 Detaljplan för Söderbymalm 3:125 med flera, Vallagränd Handen SAMRÅDSREDOGÖRELSE BAKGRUND Kommunstyrelsen beslutade 2015-01-26, 16 att ge stadsbyggnadsnämnden i uppdrag att upprätta

Läs mer

UTLÅTANDE EFTER UTSTÄLLNING 2

UTLÅTANDE EFTER UTSTÄLLNING 2 Dnr MN/2002-0967 Detaljplan för Del av NYCKLEBY 1:33 Strömstads kommun UTLÅTANDE EFTER UTSTÄLLNING 2 HUR UTSTÄLLNINGEN HAR BEDRIVITS Miljö- och byggnämnden beslutade 2011-02-03 26 att genomföra en andra

Läs mer

Samrådsredogörelse. Detaljplan för Kv. Uttern Kristinehamns kommun, Värmlands län. Granskningshandling. Kvarstående synpunkter och ställningstagande

Samrådsredogörelse. Detaljplan för Kv. Uttern Kristinehamns kommun, Värmlands län. Granskningshandling. Kvarstående synpunkter och ställningstagande Granskningshandling Samrådsredogörelse Detaljplan för Kv. Uttern Kristinehamns kommun, Värmlands län Hur processen har bedrivits Detaljplanen har varit på samråd under tiden 2015-05-05 till 2015-05-27.

Läs mer

Granskningsutlåtande ANTAGANDEHANDLING. Fastighet 0:0. Enkelt planförfarande 1(6) SPN 2014/

Granskningsutlåtande ANTAGANDEHANDLING. Fastighet 0:0. Enkelt planförfarande 1(6) SPN 2014/ Granskningsutlåtande 1(6) tillhörande detaljplan för fastigheten Sankt Johannes 4:79 inom Tingstad i Norrköpings kommun den 20 april 2015 tillhörande detaljplan för del av fastigheten Fastighet 0:0 ANTAGANDEHANDLING

Läs mer

Remiss: Förslag till förordning om riktvärden för trafikbuller yttrande till kommunstyrelsen

Remiss: Förslag till förordning om riktvärden för trafikbuller yttrande till kommunstyrelsen TJÄNSTEUTLÅTANDE 7 augusti 2014 MN 2014-1147 SB 2014/755.807 1 (5) HANDLÄGGARE Samhällsbyggnadsnämnden Miljönämnden Remiss: Förslag till förordning om riktvärden för trafikbuller yttrande till kommunstyrelsen

Läs mer

HÖGANÄS KOMMUN, SKÅNE LÄN

HÖGANÄS KOMMUN, SKÅNE LÄN KS/2006/468 SAMRÅDSREDOGÖRELSE DETALJPLAN FÖR UTKIKEN 12 OCH 13 I VIKEN HÖGANÄS KOMMUN, SKÅNE LÄN 2016-08-12 BAKGRUND OCH SYFTE BAKGRUND Fastighetsägaren inkom 2014-06-17 med en ansökan om detaljplaneändring

Läs mer

Särskilt utlåtande tillhörande detaljplan för villabebyggelse, Gullvivebacken 4, fastigheterna Gullvivan 4 och 5 i Tyresö kommun

Särskilt utlåtande tillhörande detaljplan för villabebyggelse, Gullvivebacken 4, fastigheterna Gullvivan 4 och 5 i Tyresö kommun Samhällsbyggnadsförvaltningen April 2011 2010BN0419 Särskilt utlåtande tillhörande detaljplan för villabebyggelse, Gullvivebacken 4, fastigheterna Gullvivan 4 och 5 i Tyresö kommun Tyresös stadsbyggnadskontor

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING enkelt planförfarande Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Miljökonsekvensbeskrivning Plankarta med bestämmelser

ANTAGANDEHANDLING enkelt planförfarande Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Miljökonsekvensbeskrivning Plankarta med bestämmelser Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen Planavdelningen ANTAGANDEHANDLING enkelt planförfarande Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Miljökonsekvensbeskrivning Plankarta med bestämmelser Detaljplan

Läs mer

SÄRSKILT UTLÅTANDE tillhörande detaljplan för omsorgsboende Tärningen, Nyboda 1:1, Tyresö kommun.

SÄRSKILT UTLÅTANDE tillhörande detaljplan för omsorgsboende Tärningen, Nyboda 1:1, Tyresö kommun. Samhällsbyggnadsförvaltningen Februari 2013 Hanna Fürstenberg Danielson, planarkitekt Dnr: 2012 KSM 0357 SÄRSKILT UTLÅTANDE tillhörande detaljplan för omsorgsboende Tärningen, Nyboda 1:1, Tyresö kommun.

Läs mer

Detaljplan för Huddinge resort, del av Kvadraten 3, Segeltorps kommundel

Detaljplan för Huddinge resort, del av Kvadraten 3, Segeltorps kommundel 1 (13) Detaljplan för Huddinge resort, del av Kvadraten 3, Segeltorps kommundel Sammanfattning Inkomna synpunkter i samrådet Länsstyrelsen anser att det av planhandlingarna bättre behöver framgå vilka

Läs mer

Tillägg till stadsplan för kv Trädgården m.fl (Fatburen 1), Huddinge kommun

Tillägg till stadsplan för kv Trädgården m.fl (Fatburen 1), Huddinge kommun DATUM DIARIENR 2015-02-19 1 (6) Tillägg till planbeskrivning - antagandehandling Tillägg till planbeskrivning Tillägg till genomförandebeskrivning Tillägg till plankarta med bestämmelser 1 Tillägg till

Läs mer

Detaljplan för Kalix veterinärstation (Kalix 9:47 m.fl.)

Detaljplan för Kalix veterinärstation (Kalix 9:47 m.fl.) SAMRÅDSHANDLING Detaljplan för Kalix veterinärstation (Kalix 9:47 m.fl.) Kalix kommun, Norrbottens län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Planförslaget redovisas på följande handlingar: Plankarta med bestämmelser

Läs mer

DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO. Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633

DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO. Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633 DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633 INNEHÅLL: PLANBESKRIVNING: Handlingar 3 Syfte 3 Planområdet 3 Bakgrund 4 GÄLLANDE PLANER OCH BESLUT 4 Översiktsplaner

Läs mer

Ändring av detaljplan för Mo 1:141, 1:105 mfl, Trångsviken, Krokoms kommun

Ändring av detaljplan för Mo 1:141, 1:105 mfl, Trångsviken, Krokoms kommun 1 (5) Datum 2013-05-16 Antagandehandling Ändring av detaljplan för Mo 1:141, 1:105 mfl, Trångsviken, Krokoms kommun Tillägg till PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING HANDLINGAR Planhandlingarna består av:

Läs mer

Detaljplan för del av kv Smultronet

Detaljplan för del av kv Smultronet Detaljplan för del av kv Smultronet i Salems kommun, Stockholms län Plan nr 82-82, dnr 2016/42 Standardförfarande enligt Plan- och bygglagen (SFS 2010:900) i dess lydelse fr o m den 2 januari 2015. Granskningshandling

Läs mer

GRANSKNINGSHANDLING Detaljplan för kv Duvan 13 Samrådsredogörelse 1

GRANSKNINGSHANDLING Detaljplan för kv Duvan 13 Samrådsredogörelse 1 Detaljplan för kv Duvan 13 Samrådsredogörelse 1 SAMRÅDSREDOGÖRELSE Inledning Detaljplanen för kv Duvan 13 upprättas med standardförfarande, vilket innebär att samrådet kommer att följas av ett granskningsförfarande

Läs mer

SAMRÅDSREDOGÖRELSE. Utställningshandling. Detaljplan för ARVIDSJAUR 6:1, del av Kv Hinden. Arvidsjaurs kommun Norrbottens län.

SAMRÅDSREDOGÖRELSE. Utställningshandling. Detaljplan för ARVIDSJAUR 6:1, del av Kv Hinden. Arvidsjaurs kommun Norrbottens län. SAMRÅDSREDOGÖRELSE Utställningshandling Detaljplan för ARVIDSJAUR 6:1, del av Kv Hinden Arvidsjaurs kommun Norrbottens län. DETALJPLAN Upprättat av Britta Lundgren den 2012-02-20 -----------------------------------------------------------------------------------------------------

Läs mer

Byggnadsnämnden beslutade den 9 februari 2016, BN 2, att genomföra ett samråd i enlighet med 5 kap. 11 i Plan- och bygglagen.

Byggnadsnämnden beslutade den 9 februari 2016, BN 2, att genomföra ett samråd i enlighet med 5 kap. 11 i Plan- och bygglagen. Samrådsredogörelse 2016-04-08 P 2015-2 Byggnadsnämnden SAMRÅDSREDOGÖRELSE DETALJPLAN FÖR BOSTÄDER PÅ GETEN 2 M.FL., FALKÖPING HUR SAMRÅDET HAR BEDRIVITS Byggnadsnämnden beslutade den 9 februari 2016, BN

Läs mer

GRANSKNINGSUTLÅTANDE. Loviselund Skolgärdet del av Bofors 1:19 m.fl. Granskningsutlåtande upprättat

GRANSKNINGSUTLÅTANDE. Loviselund Skolgärdet del av Bofors 1:19 m.fl. Granskningsutlåtande upprättat GRANSKNINGSUTLÅTANDE STANDARDFÖRFARANDE Planförslag upprättat/påbörjat 2016-03-11 SBN 2016.0044 Loviselund Skolgärdet del av Bofors 1:19 m.fl. Granskningsutlåtande upprättat 2016-10-03 BAKGRUND OCH SYFTE

Läs mer

Antagandehandling. Tillägg till plankarta med bestämmelser Tillägg till planbeskrivning Tillägg till genomförandebeskrivning

Antagandehandling. Tillägg till plankarta med bestämmelser Tillägg till planbeskrivning Tillägg till genomförandebeskrivning DIARIENR SBN 2012-001482 1 (8) Antagandehandling Tillägg till plankarta med bestämmelser Tillägg till planbeskrivning Tillägg till genomförandebeskrivning Planområdet markerat i orange färg. Tillägg till

Läs mer

Ändring av Detaljplan för fastigheterna Lännersta 1:970 m.fl. (Prästkragens väg) (Dp 257) i Boo, Nacka kommun.

Ändring av Detaljplan för fastigheterna Lännersta 1:970 m.fl. (Prästkragens väg) (Dp 257) i Boo, Nacka kommun. SAMRÅDSHANDLING 1 (7) Dnr MSN 2013/65-214 Tillägg till PLANBESKRIVNING OCH PLANBESTÄMMELSER Ändring av Detaljplan för fastigheterna Lännersta 1:970 m.fl. (Prästkragens väg) (Dp 257) i Boo, Nacka kommun.

Läs mer

Tillägg till planbeskrivning 2014-08-25. Ändring av Detaljplan för Alingsås, Bostäder vid Hallbovägen 13-14. Dnr 2014.062 211 Antagandehandling

Tillägg till planbeskrivning 2014-08-25. Ändring av Detaljplan för Alingsås, Bostäder vid Hallbovägen 13-14. Dnr 2014.062 211 Antagandehandling Handläggare: Emil Hjalmarsson, tfn 0322-616367 Dnr 2014.062 211 Antagandehandling Ändring av Detaljplan för Alingsås, Bostäder vid Hallbovägen 13-14 Tillägg till planbeskrivning 2014-08-25 1 1. Inledning

Läs mer

MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2010/ DP 4-B-29:2

MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2010/ DP 4-B-29:2 MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2010/55.318 DP 4-B-29:2 ANTAGANDEHANDLING Tillägg till plankarta med bestämmelser Tillägg till planbeskrivning Tillägg till genomförandebeskrivning Tillägg

Läs mer

Granskningsutlåtande för detaljplan för Solskensvägen (del av Tullinge 19:282) i Tullinge, Botkyrka kommun

Granskningsutlåtande för detaljplan för Solskensvägen (del av Tullinge 19:282) i Tullinge, Botkyrka kommun 1 [5] 3013:513 Referens Zillah Bood Granskningsutlåtande för detaljplan för Solskensvägen (del av Tullinge 19:282) i Tullinge, Botkyrka kommun Ärendet Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 12 april 2016 om

Läs mer

SAMRÅDSREDOGÖRELSE tillhörande detaljplan för fastigheten Odlingslotten 2, Tyresö kommun.

SAMRÅDSREDOGÖRELSE tillhörande detaljplan för fastigheten Odlingslotten 2, Tyresö kommun. Samhällsbyggnadsförvaltningen Februari 2013 Hanna Fürstenberg Danielson, planarkitekt Dnr: 2012 KSM 0519 SAMRÅDSREDOGÖRELSE tillhörande detaljplan för fastigheten Odlingslotten 2, Tyresö kommun. Tyresö

Läs mer

DETALJPLAN FÖR BOSTÄDER I KÅREVIK Rönnäng 1:267 m fl, Tjörns kommun, Västra Götalands län

DETALJPLAN FÖR BOSTÄDER I KÅREVIK Rönnäng 1:267 m fl, Tjörns kommun, Västra Götalands län 1/5 Planområd G E N O M F Ö R A N D E B E S K R I V N I N G Antagandehandling 2010-08-16, reviderad 2011-03-25 DETALJPLAN FÖR BOSTÄDER I KÅREVIK Rönnäng 1:267 m fl, Tjörns kommun, Västra Götalands län

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING. Detaljplan för Kronotorparen 8 m.fl. Inom kommundelen Segeltorp, Huddinge kommun

ANTAGANDEHANDLING. Detaljplan för Kronotorparen 8 m.fl. Inom kommundelen Segeltorp, Huddinge kommun MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2011/13.318 Dp 1-C-0:8 ANTAGANDEHANDLING Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Detaljplan för Kronotorparen 8 m.fl. Inom kommundelen

Läs mer

Detaljplanen upprättad jan 2008 av samhällsbyggnadskontoret Oskarshamns kommun. Detaljplan för del av Figeholm 3:1 Högskulla gård

Detaljplanen upprättad jan 2008 av samhällsbyggnadskontoret Oskarshamns kommun. Detaljplan för del av Figeholm 3:1 Högskulla gård Uppdragsbeslut 2007-12-12 Samrådsbeslut 1 2008-03-11 Samrådsbeslut 2 2008-08-15 Figeholm, Oskarshamns kommun Upprättad av samhällsbyggnadskontoret jan 2008 SAMRÅDSREDOGÖRELSE samråd 2 Detaljplanen upprättad

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING DETALJPLAN. för. del av Rensbo 1:30. Hedemora kommun, Dalarnas län

ANTAGANDEHANDLING DETALJPLAN. för. del av Rensbo 1:30. Hedemora kommun, Dalarnas län ANTAGANDEHANDLING DETALJPLAN för del av Rensbo 1:30 Hedemora kommun, Dalarnas län GRANSKNINGSUTLÅTANDE Upprättad 7 juli 2017 HANDLINGAR Detaljplanen består av: Plankarta Planbeskrivning Genomförandebeskrivning

Läs mer

Samrådsredogörelse. Detaljplan för Göken 9 Kristinehamns kommun, Värmlands län. Antagandehandling

Samrådsredogörelse. Detaljplan för Göken 9 Kristinehamns kommun, Värmlands län. Antagandehandling Antagandehandling Samrådsredogörelse Detaljplan för Göken 9 Kristinehamns kommun, Värmlands län Hur processen har bedrivits Detaljplanen har varit på samråd under tiden 2015-02-17 till 2015-03-24 Kungörelse

Läs mer

Detaljplan för Rönnäng 1:267 Bostäder i Kårevik

Detaljplan för Rönnäng 1:267 Bostäder i Kårevik GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 2009-09-21 NORMALT PLANFÖRFARANDE (SAMRÅDSHANDLING) Detaljplan för Rönnäng 1:267 Bostäder i Kårevik Tjörns Kommun, Västra Götaland 2/5 GENOMFÖRANDEBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING Upprättad

Läs mer

SAMRÅDSREDOGÖRELSE FÖR DETALJPLAN FÖR DEL AV FASTIGHETEN VÄNNÄS 51:1 PÅ VÄSTRA INDUSTRIOMRÅDET I VÄNNÄS TÄTORT

SAMRÅDSREDOGÖRELSE FÖR DETALJPLAN FÖR DEL AV FASTIGHETEN VÄNNÄS 51:1 PÅ VÄSTRA INDUSTRIOMRÅDET I VÄNNÄS TÄTORT Dnr: POM 14/872 214 20 FÖR DETALJPLAN FÖR DEL AV FASTIGHETEN VÄNNÄS 51:1 PÅ VÄSTRA INDUSTRIOMRÅDET I VÄNNÄS TÄTORT Hur samrådet har bedrivits Detaljplaneprövningen handläggs med normalt planförfarande

Läs mer

Ramavtal och planuppdrag rörande fastigheterna Kurvan 2 och Kurvan 5 i Kungens kurva

Ramavtal och planuppdrag rörande fastigheterna Kurvan 2 och Kurvan 5 i Kungens kurva 2014-11-12 KS-2014/1315.214 1 (5) HANDLÄGGARE Gunilla Sundström 08-535 313 86 Gunilla.Sundstrom@huddinge.se Kommunstyrelsen Ramavtal och planuppdrag rörande fastigheterna Kurvan 2 och Kurvan 5 i Kungens

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING. GRANSKNINGSUTLÅTANDE (Enkelt planförfarande) Detaljplan för LIMHALLEN 3 M.FL. Diarienummer 62/13-214.

ANTAGANDEHANDLING. GRANSKNINGSUTLÅTANDE (Enkelt planförfarande) Detaljplan för LIMHALLEN 3 M.FL. Diarienummer 62/13-214. Diarienummer 62/13-214 ANTAGANDEHANDLING Miljö- och byggnämnden GRANSKNINGSUTLÅTANDE (Enkelt planförfarande) tillhörande Detaljplan för LIMHALLEN 3 M.FL. i Ödeshögs kommun. Miljö- och byggenheten den 4

Läs mer

Samrådshandling oktober 2013

Samrådshandling oktober 2013 Samrådshandling oktober 2013 Sektorn för samhällsbyggnad Ändring av detaljplan för del av Djupedalsäng 1:14 Återvinningsstation vid Råstensvägen Härryda kommun Planbeskrivning Planbeskrivningens uppgift

Läs mer

Granskningsutlåtande. Gruvstugan 1:9 ANTAGANDEHANDLING. Fastighet 0:0 1(8) SPN 2014/ tillhörande detaljplan för del av fastigheten

Granskningsutlåtande. Gruvstugan 1:9 ANTAGANDEHANDLING. Fastighet 0:0 1(8) SPN 2014/ tillhörande detaljplan för del av fastigheten Granskningsutlåtande 1(8) 214 214 tillhörande detaljplan för del av fastigheten Gruvstugan 1:9 med närområde inom Kolmården i Norrköpings kommun den 18 november 2015 tillhörande detaljplan för del av fastigheten

Läs mer

SAMRÅDSREDOGÖRELSE. tillhörande detaljplan för Säfsen 1:5 m fl Östanvik i Säfsbyn Ludvika kommun Redogörelsen upprättad i augusti 2010

SAMRÅDSREDOGÖRELSE. tillhörande detaljplan för Säfsen 1:5 m fl Östanvik i Säfsbyn Ludvika kommun Redogörelsen upprättad i augusti 2010 UTSTÄLLNINGSHANDLING tillhörande detaljplan för Säfsen 1:5 m fl Östanvik i Säfsbyn Ludvika kommun Redogörelsen upprättad i augusti 2010 Östanvik sett från Säfsbyn Postadress Besöksadress Telefon Telefax

Läs mer

UTSTÄLLNINGSHANDLING DETALJPLAN. för. DEL AV KV. NORSEN Norsen 9 och Hedemora 6:1 (intill riksväg 70 i centrala Hedemora)

UTSTÄLLNINGSHANDLING DETALJPLAN. för. DEL AV KV. NORSEN Norsen 9 och Hedemora 6:1 (intill riksväg 70 i centrala Hedemora) UTSTÄLLNINGSHANDLING DETALJPLAN för DEL AV KV. NORSEN Norsen 9 och Hedemora 6:1 (intill riksväg 70 i centrala Hedemora) i Hedemora stad, Dalarnas län SAMRÅDSREDOGÖRELSE Upprättad 24 april 2015 SAMRÅDET

Läs mer

Detaljplan för Kroksdal 1:170 Tennistomten

Detaljplan för Kroksdal 1:170 Tennistomten TENNISTOMTEN GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 2010-03-29 ENKELT PLANFÖRFARANDE (SAMRÅDSHANDLING) Detaljplan för Kroksdal 1:170 Tennistomten Tjörns Kommun, Västra Götaland 1. INLEDNING Genomförandebeskrivningen

Läs mer

Småindustriområde vid Odonvägen, del av Surahammar 9:722. Surahammar, Surahammars kommun

Småindustriområde vid Odonvägen, del av Surahammar 9:722. Surahammar, Surahammars kommun Ändring av detaljplan för Småindustriområde vid Odonvägen, del av Surahammar 9:722. Surahammar, Surahammars kommun GRANSKNINGSTID: 8 juli 24 juli 2015 Granskningshandling 2015-04-20. Dnr 2015.0018 211

Läs mer

Detaljplan för Bansvik villor, Gamlestan 1:3 m fl GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Antagandehandling. Lysekils kommun, Västra Götalands län 2008-11-20

Detaljplan för Bansvik villor, Gamlestan 1:3 m fl GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Antagandehandling. Lysekils kommun, Västra Götalands län 2008-11-20 Antagandehandling Detaljplan för Bansvik villor, Gamlestan 1:3 m fl, Västra Götalands län 2008-11-20 GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Norconsult AB Ref: 1415001 2 (7) INLEDNING En genomförandebeskrivning redovisar

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING PLANHANDLINGAR Plankarta med planbestämmelser Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Samrådsredogörelse Utlåtande Detaljplan för Klippan 3:128 och 3:129 m fl i Klippans tätort och kommun, Skåne län Upprättad

Läs mer

Björkskatan1:764 och del av 1:3

Björkskatan1:764 och del av 1:3 Dnr: SBF 2015/125 Stadsbyggnadsförvaltningen SAMRÅDSREDOGÖRELSE Detaljplan för del av Björkskatan, Björkskatan1:764 och del av 1:3 Luleå kommun Norrbottens län Bakgrund Stadsbyggnadsnämnden beslutade 2015-04-29

Läs mer

Planbeskrivning antagandehandling

Planbeskrivning antagandehandling MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN 2012/84 Planbeskrivning antagandehandling Detaljplan för Kvadraten 2 Kungens kurva Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen, september 2012 2 Innehållsförteckning

Läs mer

Granskningshandling April Ändring av detaljplan för del av Fjugesta 2:34, 3:139, del av Fjugesta 3:144 m.fl. (Fjugesta centrum) PLANBESKRIVNING

Granskningshandling April Ändring av detaljplan för del av Fjugesta 2:34, 3:139, del av Fjugesta 3:144 m.fl. (Fjugesta centrum) PLANBESKRIVNING Granskningshandling April 2017 Ändring av detaljplan för del av Fjugesta 2:34, 3:139, del av Fjugesta 3:144 m.fl. (Fjugesta centrum) PLANBESKRIVNING VAD ÄR EN DETALJPLAN? En detaljplan (DP) är ett juridiskt

Läs mer

GRANSKNINGSHANDLING 1 (5)

GRANSKNINGSHANDLING 1 (5) GRANSKNINGSHANDLING 1 (5) Detaljplan för Del av Avesta 5:1 Avesta kommun Dalarnas län Upprättad av Västmanland-Dalarna miljö- och byggförvaltning 2013-01-21, reviderad 2013-04-22. SAMRÅDSREDOGÖRELSE 2013-04-22

Läs mer

DETALJPLAN FÖR RÖDLUVAN 11, ROTEBRO. Laga kraft Dnr 2012/0180 KS.203 Nr 635

DETALJPLAN FÖR RÖDLUVAN 11, ROTEBRO. Laga kraft Dnr 2012/0180 KS.203 Nr 635 DETALJPLAN FÖR RÖDLUVAN 11, ROTEBRO Laga kraft 2013-11-19 Dnr 2012/0180 KS.203 Nr 635 INNEHÅLL: PLANBESKRIVNING: Handlingar 3 Syfte 3 Planområdet 3 Bakgrund 4 GÄLLANDE PLANER OCH BESLUT 4 Översiktsplaner

Läs mer

Kullsvedens handels- och småindustriområde

Kullsvedens handels- och småindustriområde Detaljplan för UTSTÄLLNINGSHANDLING Kullsvedens handels- och småindustriområde i Säters kommun, Dalarnas län SAMRÅDSREDOGÖRELSE HUR SAMRÅDET BEDRIVITS Miljö- och byggnadsnämnden beslutade 2007-06-20, 120,

Läs mer

Bäverbäcken OMRÅDE FÖR FLERBOSTADSHUS OCH GOLFVERKSAMHET

Bäverbäcken OMRÅDE FÖR FLERBOSTADSHUS OCH GOLFVERKSAMHET STADSBYGGNADSKONTORET Björn Edén, exploateringsingenjör Maj 2010 Samrådshandling GENOMFÖRANDEBESKRIVNING TILLHÖRANDE DETALJPLAN FÖR Bäverbäcken OMRÅDE FÖR FLERBOSTADSHUS OCH GOLFVERKSAMHET Fastigheterna

Läs mer

Inkomna synpunkter. Dnr KS/2015:180. Hur samrådet har bedrivits Plansamrådet har pågått under tiden

Inkomna synpunkter. Dnr KS/2015:180. Hur samrådet har bedrivits Plansamrådet har pågått under tiden Dnr KS/2015:180 Hur samrådet har bedrivits Plansamrådet har pågått under tiden 2016-06-17 2016-07-15. Nedan följer en sammanfattning av inkomna synpunkter under plansamrådet med s kommentarer. Inför granskningsskedet

Läs mer

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Detaljplan för Kv. RATTEN, m.fl i Bromölla, Bromölla kommun PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ALLMÄNT Handlingar Plankarta med förslag till planbestämmelser Plan- och genomförandebeskrivning Fastighetsförteckning

Läs mer

Antagen av Kf Laga kraft

Antagen av Kf Laga kraft 2002-06-03 1 Rev: A. PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING Antagen av Kf 2002-08-27 Laga kraft 2002-09-26 Utdrag ur plankartan ÄNDRING av detaljplan 268 för kv Folkskolan m fl avseende kvarteret BORGAREN i

Läs mer

DEL AV JONSTORP 11:3 M FL,

DEL AV JONSTORP 11:3 M FL, Dnr KS/2012/528 PLANBESKRIVNING Detaljplan för, i Jonstorp, Höganäs kommun, Skåne län Platsen för detaljplanen, juli 2012 LAGA KRAFT-HANDLING, 2013-05-28 FÖRORD OM DETALJPLAN En detaljplan styr hur marken

Läs mer

6.10 PLANBESKRIVNING. GAMLA SKOLAN I HARGSHAMN gällande fastigheterna Braxenbol 1:94 och 1:110. i Östhammars kommun, Uppsala län

6.10 PLANBESKRIVNING. GAMLA SKOLAN I HARGSHAMN gällande fastigheterna Braxenbol 1:94 och 1:110. i Östhammars kommun, Uppsala län Dnr 2011SBN1437 1 (6) Samhällsbyggnadsnämnden PLANBESKRIVNING GAMLA SKOLAN I HARGSHAMN gällande fastigheterna Braxenbol 1:94 och 1:110 i Östhammars kommun, Uppsala län Upprättad den 19 januari 2012 Reviderad

Läs mer

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1 PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1 VALDEMARSVIKS KOMMUN Östergötlands län 2015-05-27 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till planförslaget har följande handlingar upprättats: Planbeskrivning Plankarta

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Hjällsnäs 8:30 m fl Gråbo Centrum i Lerums kommun

Detaljplan för fastigheten Hjällsnäs 8:30 m fl Gråbo Centrum i Lerums kommun KS10.431 Detaljplan för fastigheten Hjällsnäs 8:30 m fl Gråbo Centrum i Lerums kommun Genomförandebeskrivning samrådshandling 2012-05-22 Genomförandebeskrivning En genomförandebeskrivning redovisar de

Läs mer

SAMRÅDSREDOGÖRELSE. tillhörande detaljplan för kvarteret Staren 1 med flera Nya Marnässkolan i Ludvika Redogörelsen upprättad i november 2015

SAMRÅDSREDOGÖRELSE. tillhörande detaljplan för kvarteret Staren 1 med flera Nya Marnässkolan i Ludvika Redogörelsen upprättad i november 2015 GRANSKNINGSHANDLING tillhörande detaljplan för kvarteret Staren 1 med flera Nya Marnässkolan i Ludvika Redogörelsen upprättad i november 2015 Bild: Sweco Architects AB Postadress Besöksadress Telefon Telefax

Läs mer

Ändring av detaljplan för del av Bredgård m.m. Strömsund, Strömsunds kommun Granskningshandling

Ändring av detaljplan för del av Bredgård m.m. Strömsund, Strömsunds kommun Granskningshandling Ändring av detaljplan för del av Bredgård m.m. Strömsund, Strömsunds kommun Granskningshandling Upprättad av miljö- och byggavdelningen Strömsunds kommun 2016-02-25 Reviderad 2016-04-22 2 tillägg till

Läs mer

Bostäder, kontor och handel vid Tegvägen

Bostäder, kontor och handel vid Tegvägen SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Oktober 2012 Jenny Linné, exploateringsingenjör Dnr: 2007KSM0691 GENOMFÖRANDEBESKRIVNING TILLHÖRANDE DETALJPLAN FÖR Bostäder, kontor och handel vid Tegvägen Näsby 8:1 och

Läs mer

DETALJPLAN FÖR KV. PORTALEN, FASTIGHETEN PORTALEN 1 M FL. EKSJÖ STAD, EKSJÖ KOMMUN, JÖNKÖPINGS LÄN

DETALJPLAN FÖR KV. PORTALEN, FASTIGHETEN PORTALEN 1 M FL. EKSJÖ STAD, EKSJÖ KOMMUN, JÖNKÖPINGS LÄN SAMRÅDSHANDLING 2015-09-08 Dnr: 2015-000172 PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR KV. PORTALEN, FASTIGHETEN PORTALEN 1 M FL. EKSJÖ STAD, EKSJÖ KOMMUN, JÖNKÖPINGS LÄN SAMRÅDSHANDLING 1(7) PLAN-

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Slaggbollen 13, Vargön, Vänersborgs kommun

Detaljplan för fastigheten Slaggbollen 13, Vargön, Vänersborgs kommun Detaljplan för fastigheten Slaggbollen 13, Vargön, Vänersborgs kommun SAMRÅDSREDOGÖRELSE 2014-03-24 Hur samrådet har bedrivits Samråd med normalt planförfarande enligt 5 kap 11 plan- och bygglagen har

Läs mer

Detaljplanen syftar till att genom normalt planförfarande skapa förutsättningar för nybyggnation av bostäder i Rönnäng.

Detaljplanen syftar till att genom normalt planförfarande skapa förutsättningar för nybyggnation av bostäder i Rönnäng. 1/6 1/6 2/6 GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 1. INLEDNING En genomförandebeskrivning har till uppgift att redovisa de organisatoriska, tekniska, ekonomiska och fastighetsrättsliga åtgärder som

Läs mer