Om du skulle ha några frågor om produkten kan du vända dig till följande kundsupport för kompetent hjälp.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Om du skulle ha några frågor om produkten kan du vända dig till följande kundsupport för kompetent hjälp."

Transkript

1 Översatt från tyska av Elisabeth Gustavsson AEG CD/MP3 Bilradio med RDS, USB-anslutning och SD/MMC-kortläsare, inklusive rattfjärrkontroll Monterings- och bruksanvisning Artikelnummer: AEG CS MP 530 IR Garanti/Service GARANTI Garantin från ITM Technology AG gäller för apparatens tillverkning och material under en period på 24 månader från inköpsdatumet. För att kunna styrka köpedatumet ska köpehandlingarna sparas d.v.s. kvittot, fakturan, kassakvittot och följesedeln. Om produkten skickas in för reparation utan inköpskvittot avkrävs betalning för reparationskostnaderna. Detta gäller också om produkten inte har förpackats ordentligt. Inom garantitiden åtgärdas kostnadsfritt alla fel som beror på material- eller tillverkningsdefekter. Inom garantiperioden kan du välja att reparera eller byta ut apparaten. Utbytta delar/apparater tillfaller oss. Vid byte av apparaten förlängs inte garantin automatiskt utan den ursprungliga garantitiden för den första apparaten består. Den går ut efter 24 månader. Från garantin undantas skador som uppkommit genom olämplig användning, slitage, åverkan från tredje part och våldsåverkan. Garantin omfattar inte förbrukningsmaterial eller skador som i obetydlig grad sänker värdet eller i ringa grad försämrar apparatens funktion. Skadeersättningsanspråk beviljas inte såvitt de inte beror på grov vårdslöshet från tillverkaren. Kära kund, Om du skulle ha några frågor om produkten kan du vända dig till följande kundsupport för kompetent hjälp. Sverige +46 (0) Kundsupport: måndag till fredag: 8:00-16:00 ANVÄNDNING Använd endast AEG bilradio för avsett ändamål d.v.s. som inmontering i ett fordon. Garantin gäller inte för andra användningsområden. 1

2 1. Översikt över bilradion 1.1 Radions knappar 1.2 Beskrivning av knapparnas funktion 1. Frontavtagnings-knapp för att ta ur frontpanelen 2. Volym-ratt 2

3 för att ställa in volymen för att göra inställningar i audio- och inställningsmenyn 3. Band /ID3-knapp för att ändra frekvensområde (tuner) för att visa ID3-information från MP3 (spår, interpret, album) 4. Display visar funktionsläge och statusvisning 5. IR-mottagare mottar signalen från rattfjärrkontrollen 6. USB-anslutning för att ansluta USB-minne/MP3 spelare 7. Disp-knapp för att tillfälligt växla displayvisning 8. Öppnings-knapp för att fälla ner frontpanelen 9. Mode-knapp för att växla mellan funktionslägena Tuner-, CD- och MP3-lägena 10. AS/PS/MP3 Search-knapp aktiverar den förinställda scan-funktionen (PS) aktiverar den automatiska lagringsfunktionen (AS) öppnar MP3-menyn 11. Scan-knapp för att söka efter tillgängliga stationer 12. PTY-knapp för att slå på/av PTY-funktionen: avlyssning av inställd programtyp 13. TA-knapp (Traffic Anouncement) för att slå på/av TA-funktionen: trafikmeddelande 14. AF-knapp (Alternative Frequencies) för att slå på/av AF-funktionen: automatisk stationsväxling vid svag signal 15. 6/UP-knapp hoppar fram 10 spår vid MP3-avspelning 16. 5/DN-knapp 3

4 hoppar tillbaka 10 spår vid MP3-avspelning 17. 4/RDM-knapp för att slå på/av slumpfunktionen i CD- och MP3-läget 18. 3/RPT-knapp (Repeat) för att slå på/av upprepningen av spår vid CD- och MP3-avspelning 19.2/INT-knapp (Intro) för att slå på/av intro-funktionen 20. 1/ -knapp (Pause) för att avbryta avspelningen för att fortsätta avspelningen 21. Audio/Menu-knapp för att komma till audio-menyn för att komma till inställningsmenyn för att bekräfta inmatningen 22. Backward-knapp för att spela föregående spår (CD) för att spola bakåt (CD) för att söka efter föregående sändare (tuner) 23. Power-knapp för att slå på och stänga av radion 24. Forward-knapp för att spela nästa spår (CD) för att spola framåt (CD) för att söka efter nästa sändare (tuner) 25. Mute-knapp för att stänga av radioljudet 2. Innehållsförteckning 1. Översikt över bilradion Radions knappar Beskrivning av knapparnas funktion 2 2. Innehållsförteckning 4 3. Inledning Bekanta dig med radion Hantering av CD-skivor Säkerhetsanvisningar Leveransens omfattning 9 4

5 4. Installation Radiomontering Frontmontering Baksidemontering Radions anslutningar ISO-anslutningarnas beläggning Ansluta radion och förstärkaren Driftsättning Ta bort frontpanelen Sätta i frontpanelen Öppna frontpanelen Sätta i och ta ur CD-skivor CD/MMC-kortläsare USB-anslutning Rattfjärrkontrollen Sätta i batterier Rattfjärrkontrollens placering Grundfunktioner Displayvisning Allmän användning Slå på/av radion Ändra driftsläge Ställa in volym Frekvens- och spårväxling Displayvisning Tuner-läge (radio) Frekvensområde FM1, FM2 och FM3 (UKW) Manuell stationssökning Automatisk stationssökning Stationslagring Stationslagringsplatserna Preset Scan (PS) Auto Store (AS) RDS-funktionen AF (alternativa frekvenser) Tidssynkronisering EON (Övervakning av andra sändare) PI (programidentifikation) PS (programservicenamn) PTY Programtyp TP (trafikmeddelande) TA (trafikmeddelande) CD-läge CD-avspelning Välja spår Framåt och tillbakaspolning 32 5

6 8.1.3 Paus i avspelningen Snabbgenomlyssning Repetera spår Slumpvis avspelning MP3-CD-skivor Användbara media Läsbara medieformat MP3-kodning ID3-taggar CD-skivornas filstruktur Ordningsföljd vid avspelningen Bränna MP3-CD MP3-avspelning Välja spår Välja spår direkt Välja spår manuellt Söka efter spårnamn Framåt och tillbakaspolning Paus i avspelningen Snabbgenomlyssning Upprepad spelning av spår Avspelning i slumpvis ordning Visning av ID3-information SD/MMC- och USB-lägena Aktivera SD/MMC- och USB-lägena Inställningar Audioinställningar Audiomeny Bas och diskant Balans och fader Inställningsmenyn TA (Trafikmeddelande) Mask (Dölja stationer) Retune (Ny stationssökning) Preset Equalizer (DSP) Basförstärkning (Loudness) Electronic Shock Protection (ESP) Signalton (Beep) Stationssökningsläge (Seek) Stereomottagning Signalstyrka (lokal/dx) Felsökning Tekniska data Inledning 6

7 3.1 Bekanta dig med radion Kära kund, Vi vill gratulera dig till köpet av AEG CS MP 530 IR, din nya CD/MP3 bilradio med RDS, USB-anslutning och SD/MMC-kortläsare. VIKTIGT: Läs noggrant igenom bruksanvisningen före installationen och driftsättningen för att bekanta dig med bilradions alla funktioner! AEG bilradio kan monteras i alla fordon med DIN-radiofack. För musikavspelning kan fordonets redan befintliga högtalare anslutas. Din AEG bilradio har utöver ovan nämnda egenskaper många ytterligare funktioner som säkerställer optimal mottagning och högkvalitativ ljudåtergivning. Bruksanvisningen hjälper dig därmed att erhålla bästa möjliga resultat och ljudupplevelse. Bekanta dig därför grundligt med alla möjligheter som din nya AEG bilradio erbjuder. Det är särskilt viktigt att ta del av säkerhetsanvisningarna för att säkerställa riskfri användning av bilradion. Vårt mål är att bilradion ska ge dig största möjliga lyssnarglädje. Följande symboler förekommer i bruksanvisningen: VARNING Denna varningsföreskrift måste följas för att förhindra att användaren kommer till skada. OBSERVERA Denna föreskrift måste följas för att förhindra möjliga skador på apparaten eller fordonet. INFORMATION Denna symbol markerar användbar information som rör installation och användning. * * * * * * * * * * * * * * * ANVÄNDNING Använd endast AEG bilradio för avsett ändamål d.v.s. som inmontering i ett fordon. Garantin gäller inte för andra användningsområden. 3.2 Hantering av CD-skivor 7

8 Här nedan finns allmän information om hur du hanterar CD-skivor och använder dem i din nya AEG bilradio. Luftfuktighet Under regniga dagar eller i mycket fuktig omgivning kan fuktighet kondenseras på CDspelarens lins. Om detta skulle ske fungerar inte apparaten tillfredställande längre. Ta då ur CD-skivan och stäng av apparaten i minst en timme så att fuktigheten avdunstar. Apparaten kan sedan användas som vanligt igen. Användning av CD-skivor Repade och smutsiga skivor kan orsaka överhoppningar vid avspelningen. För att erhålla bästa resultat vid avspelningen ska följande anvisningar beaktas: Håll endast CD-skivan i kanten och vidrör inte över- och undersidan. Sätt inga post-it-lappar eller tejpbitar på CD-skivans över- eller undersida. Utsätt inte CD-skivan för hög temperatur eller direkt solstrålning. Använd inga rengöringsmedel som innehåller bensin, terpentin, starka lösningsmedel eller skurmedel vid rengöringen av CD-skivorna. Vid rengöringen av CD-skivorna ska en mjuk trasa användas och du måste alltid torka från mitten och utåt, aldrig i cirkel. Följande CD-skivor får inte användas! Använd aldrig CD-skivor med påklistrad etikett eller klistermärke eller som har rester av lim på sig. Använd inga form-cd eller mini-cd (med 8 cm diameter) 8

9 Använd endast CD-skivor som har en av dessa markeringar: 3.3 Säkerhetsanvisningar Gatutrafik Säkerheten har högsta prioritet i gatutrafiken! Bekanta dig därför med bilradions funktioner före avfärden. Under färden får föraren endast ändra radioinställningar och dylikt när trafiksituationen tillåter detta. Installation Frånkoppla batteriet från fordonets elsystem innan du börjar installera bilradion. Vrid av tändningen och avlägsna den svarta jordledningskabeln från batteriets minuspol. Vänta åtminstone 20 minuter för att airbagen ska tömmas och inte kan utlösas längre. Volym Ställ in lämplig volym vid resans början. Akustiska varningssignaler från signalhorn och sirener måste alltid kunna urskiljas i god tid. För hög volym kan ge bestående skador på hörseln. Laserstrålning Radion är utrustad med en laserenhet. Laserstrålning är farlig för synen. Öppna därför aldrig radion själv utan låt en fackman reparera den eller vänd dig till vår hotline. 3.4 Leveransens omfattning Packa upp din bilradio och kontrollera att alla delarna finns med vid leveransen. Följande delar medföljer vid leveransen: AEG CD/MP3 Bilradio Löstagbar frontpanel Rattfjärrkontroll 9

10 Skyddsfodral för att förvara frontpanelen i Montageram för montage i instrumentpanelen Montagematerial och utlösningsstift ISO anslutningskabel Bruksanvisning Garantisedel Förpackningen är återvinningsbar och när du inte behöver förpackningsmaterialet längre ska det slängas i en återvinningsstation. Om du upptäcker en transportskada vid uppackningen ska du snarast kontakta din återförsäljare. KVÄVNINGSRISK Förpackningsplasten hör inte hemma i händerna på barn. Den utgör risk för kvävning. 4. Installation 4.1 Radiomontering Din AEG bildradio kan monteras i alla personbilar eller lastbilar med DIN-radiofack (182 x 53 mm) och 12 V spänning. Det går också att montera radion i en tillköpt monteringskonsol som du kan få tag i hos närmaste elaffär. Monteringsanvisningar Välj monterinsplats så att det går lätt att komma åt alla knappar. Bästa effekt för bilradion uppnås när monteringsvinkeln är mindre än 30º. Fråga din verkstad om det behövs borras eller göras hål för att montera radion i din bil. För montering i lastbil behövs eventuellt en spänningstransformator från 24 V till 12 V. Se till att högtalarimpendansen uppgår till 4 Ohm. Anslutning till högtalaren med annan impendans kan leda till att inget ljud hörs eller att radion i vissa fall kan skadas på annat sätt. Innan du slutligt monterar radion ska du kontrollera att alla anslutningar sitter korrekt och att radion fungerar. För att förlänga livslängden ska radion inte monteras på en plats där den utsätts för hög temperatur, direkt solljus, kraftig nedsmutsning eller starka vibrationer. Det går att montera bilradion på två olika sätt. Använd den medföljande monteringsramen om apparaten ska monteras framifrån i instrumentbrädan. Hos åtskilliga fordon kan radion fästas bakom instrumentbrädan. 1. Försäkra dig om att bilens tändning är avstängd och att nyckeln har tagits ur nyckelhålet. 2. Ta bort den svarta jordledningskabeln från batteriets minuspol. Vänta åtminstone 20 minuter tills airbagen fullständigt har tömts och inte kan utlösas. 10

11 3. Skruva bort de båda transportsäkerhetsskruvarna från bilradions ovansida med en stjärnskruvmejsel. 4. Tryck på Frontavtagnings-knappen (1) och ta ur frontpanelen försiktigt (bild 1). Bild 1 5. Ta bort ISO anslutningskabeln. Tryck på utlösningsstiftet på kontaktens ovansida och dra försiktigt av kontakten. 6. Lyft upp täckramens ovansida och dra ur den från montageramen (bild 2). Bild 2 7. Sätt in de båda medföljande utlösningsstiften fullständigt i de därtill avsedda öppningarna på båda sidorna på montageramen. Dra nu ut radion från montageramen (bild 3). Bild 3 8. Ta i förekommande fall ut din gamla bilradio. Anvisningar om hur du ska gå till väga finns i din gamla bilradios bruksanvisning. RISK FÖR KORTSLUTNING Försäkra dig om att bilbatteriet är bortkopplat från elsystemet i fordonet. Det finns risk för kortslutning Frontmontering 11

12 1. Skjut in montageramen i bilens DIN-radiofack tills den befinner sig i linje med instrumentbrädan (bild 4). Bild 4 2. Böj montageramens metallhakar med en skruvmejsel så att de sitter fast förankrade i instrumentbrädan (bild 4). 3. Anslut den medföljande ISO-anslutningskabeln i baksidan på din AEG bilradio. Anslut fordonets ISO-kontakt till ISO-anslutningen. ISO Adapterkabel Om din bil har en speciell fordonsspecifik radiokontakt behövs en adapterkabel för din fordonstyp till ISO-anslutningen. Denna finns att få tag i hos närmaste elaffär. För ytterligare information om radions anslutning se stycke 4.2 Radions anslutningar. 4. Sätt i bilens antennkontakt i bilradions antennuttag. 5. Skjut in bilradion i montageramen i radiofacket tills den hakar på plats. Se till att inte kabeln kläms eller bryts (bild 5). Bild 5 6. För att säkerställa att bilradion sitter fast ordentligt ska du fästa den i det medföljande metallhålbandet med hjälp av stoppring och mutter på apparatens baksida. Skruva fast den andra änden med mellanläggsbricka och skruv i en karossdel (bild 6). 12

13 Bild 6 Du kan böja metallhålbandet med dina händer. Det fungerar också som jordning åt radion. 7. Sätt på täckramen på bilradion. 8. Sätt på frontpanelen igen på radion. Börja med att haka fast höger sida enligt den vita pilen och sedan ska frontpanelens vänstra sida tryckas på, tills den kommer på plats med ett klick (bild 7). Bild 7 9. Anslut den svarta jordledningskabeln till batteriet Baksidemontering För montage via bilradions baksida behövs inte montageramen, täckramen eller metallhålbandet. Adapterplatta För montage bakom instrumentbrädan behövs eventuellt en fordonsspecifik adapterplatta. Denna kan köpas i fackhandeln. 1. Ta bort de båda fästklämmorna som används vid frontmonteringen med en stjärnskruvmejsel (bild 8). 13

14 Bild 8 2. Om du behöver montera en adapterplatta (medföljer inte vid leveransen) ska denna fästas på din AEG bilradio. N står för Nissan T står för Toyota och markerar placeringen där borrhålen ska sitta (bild 9 och 10). Bild 9 Bild Fäst bilradion med antingen två skruvar (högst 6 mm gängningslängd) på båda sidorna eller med adapterplattan på det därtill avsedda stället i fordonet. Då måste du eventuellt demontera en del av instrumentbrädans ytterhölje (bild 10). 4. Sätt i den medföljande ISO-kabeln i baksidan på AEG bilradion. Anslut fordonets ISOkontakt till ISO-anslutningen. Ytterligare information om anslutningen av radion finns i följande kapitel 4.2 Radions anslutningar. ISO adapterkabel Om bilen har en fordonsspecifik radiokontakt behövs en adapterkabel för din fordonstyp till ISO-anslutningen. Denna kan införskaffas hos närmaste elaffär. 5. Sätt fordonets antennkontakt i AEG bilradions antennuttag. 6. Montera instrumentbrädans ytterhölje. 7. Sätt på frontpanelen igen på radion. Börja med den högra sidan enligt den vita pilen, haka fast den och tryck sedan fast frontpanelens vänstra sida så att den kommer på plats med ett klick (bild 7). 8. Anslut den svarta jordledningskabeln till batteriet. 14

15 4.2 Radions anslutningar ISO-anslutningarnas beläggning För att din radio ska kablas korrekt finns en översikt över anslutningarna på nästa sida (bild 11). Jämför ISO-anslutningarnas beläggning med beläggningen i din bil, eftersom de kan skilja sig åt. Detta gäller i synnerhet för tändningens kabel (A7 röd) och batteriets pluspol (A4 gul), som har skiftat plats hos vissa fordon (se Tändning bild 11). Om din bil inte har någon fordonsspecifik ISO-adapterkabel kan du använda en ISOuniversaladapter (medföljer inte vid leveransen). Denna är utrustad i ena änden med den nödvändiga ISO-anslutningen till radion och den andra änden består av redan avisolerade kabelsträngar Ansluta radion och förstärkaren När högtalarna i bilen ansluts till en extern förstärkare kan du använda bilradions oförstärkta audioutgång Line Out. Förbind också de båda Line Out -anslutningarna över Cinch-kabeln (medföljer inte) med motsvarande audioingångar hos förstärkaren (bild 11). 15

16 Tändning se bilden Den röda kabeln (PIN A7) måste anslutas till tändningen och den gula kabeln (PIN A4) måste anslutas till batteriets pluspol. Om ditt fordon har en annan beläggning ska du följa någon av varianterna. Var 1. Kablingen stämmer överens Var 2. Tändningskabeln och batteriets pluspol är omkastade i din bil. Var 3. Din bil har ingen anslutning för tändningen. Anslut båda kablarna till batteriets pluspol. ISO-kontaktens PIN-beläggning PIN Kabelfärg Funktion A4 Gul batteri + A5 Blå ström antenn/förstärkare A7 Röd tändning + A8 Svart jord - B1 Violett högtalare bak höger + B2 Violett/svart högtalare bak höger - B3 Grå högtalare fram höger + B4 Grå/svart högtalare fram höger - B5 Vit högtalare fram vänster + B6 Vit/svart högtalare fram vänster - B7 Grön högtalare bak vänster + B8 Grön/svart högtalare bak vänster - 5. Driftsättning Det går att ta bort frontpanelen för att skydda den från stöld. Förvara inte den borttagna frontpanelen i din bil. 16

17 FRONTPANELEN Försäkra dig om att frontpanelen har satts i ordentligt eftersom den annars kan falla ner till följd av bilens vibrationer. Förvara alltid den uttagna frontpanelen i skyddsfodralet. Se till att du inte tappar frontpanelen. Tryck inte på displayen. Utsätt inte frontpanelen för hög temperatur eller direkt solstrålning. Rengör inte frontpanelen med lösningsmedel som bensen eller förtunningsmedel. Det får inte tränga in några vätskor i frontpanelens inre. Försök inte plocka isär frontpanelen. 5.1 Ta bort frontpanelen 1. Håll Power-knappen (23) intryckt i ca. 1 sekund för att stänga av radion. Slå också av bilens tändning. 2. Vänta tills radions bakgrundsbelysning har släckts. Tryck då på Frontavtagnings-knappen (1) och ta försiktigt av frontpanelen (bild 12). 3. Förvara frontpanelen i skyddsfodralet. Bild 12 KONTAKTER Se till att radions och frontpanelens kontakter (bild 13) inte repas av naglar, pennor eller skruvmejslar. Kontakterna är mycket viktiga för radions användning. Bild 13 17

18 5.1.2 Sätta i frontpanelen 1. Sätt tillbaka frontpanelen i radion. Den högra sidan ska hakas i först som den vita pilen visar och sedan ska frontpanelens vänstra sida tryckas in tills den kommer på plats med ett klick (bild 14). Bild Starta bilen med tändningen och tryck på valfri knapp för att slå på radion. Om det uppstår något visningsfel på displayen då frontpanelen sätts på plats eller om inte knapparna fungerar, ska du göra på följande sätt: Visningsfel Kontrollera att frontpanelen sitter korrekt. Ta ur frontpanelen ännu en gång och sätt in den på nytt. Kontrollera om kontakten på frontpanelens baksida eller om radions framsida är smutsig och rengör dessa i så fall Öppna frontpanelen För att kunna använda CD-läsaren och SD/MMC-kortläsaren, måste du öppna radions frontpanel. ÖPPNA FRONTPANELEN Se till att du inte öppnar frontpanelen då ett USB-minne är instucket (bild 15). Bild 15 Stäng frontpanelen omedelbart efter att du har bytt CD-skiva eller minneskort för att undvika allvarliga skador. 1. Tryck på Öppnings-knappen (8) för att öppna frontpanelen (bild 16). 18

19 Bild 16 Radion ska inte vara påslagen. SD/MMC-kortläsaren, CD-läsaren, Eject- och Reset-knappen blir nu tillgängliga (bild 17). Bild För att stänga frontpanelen ska du fälla upp frontpanelen tills den kommer på plats med ett klick (bild 19). Bild Sätta i och ta ur CD-skivor 1. Tryck på Öppnings-knappen (8) för att öppna frontpanelen (bild 16). Bild Tryck på den nu tillgängliga Eject-knappen och mata ur CD-skivan (bild 18). Bild Skjut in en CD-skiva eller MP3-CD i CD-läsaren tills den automatiskt åker in. När tändningen slås på sätts radion automatiskt på, växlar över till CD-läget och startar CDavspelningen. 19

20 4. Fäll upp frontpanelen tills den kommer på plats med ett klick (bild 19). Bild 19 TA UR CD-SKIVOR Fäll aldrig upp frontpanelen när en CD-skiva precis ska åka ut CD/MMC-kortläsare 1. Tryck på Öppnings-knappen (8) för att fälla ner frontpanelen (bild 16). 2. SD/MMC-kortläsaren befinner sig på frontpanelens ovansida till höger om den röda lysdioden. 3. Skjut in ett SD- eller MMC-minneskort med kontakten framtill på undersidan i kortläsaren tills det kommer på plats med ett klick (bild 20). Bild 20 SD/MMC-minneskort Fäll aldrig upp frontpanelen när SD/MMC-minneskortet inte fullständigt har åkt in (bild 22). Bild 22 20

21 4. Fäll upp frontpanelen tills den kommer på plats med ett klick (bild 21). Efter att ett minneskort satts i växlar radion automatiskt över till SD/MMC-läget. På displayen visas MEM-CARD när de sparade MP3-filerna ska avspelas. Bild För att ta ur SD eller MMC-minneskortet ska du trycka på nytt på Öppnings-knappen (8) för att fälla ner frontpanelen (bild 16). 6. Tryck in det ilagda minneskortet i kortläsaren tills det klickar på plats. Minneskortet sticker ut utanför kortläsaren och kan tas ur (bild 23). Radion slår automatiskt över till tuner-läge (radio) USB-anslutning Bild 23 Din AEG bilradio är utrustad med en USB-anslutning, som sitter bredvid CD-läsaren och kortläsaren. Här kan du spela MP3-filer direkt från ett USB-minne. 1. Öppna USB-anslutningens (6) lock (bild 24). Bild 24 USB-kompatibilitet På grund av den snabba utvecklingen av USB-minnen går det inte att garantera fullständig kompatibilitet. Minnesenheter som behöver speciella drivrutiner kan inte anslutas. Externa hårddiskar understöds inte. 21

22 Anslut inga tunga eller stora USB-enheter eftersom dessa kan skada USB-anslutningen och radion 2. Stick in USB-minnet med rätt sida uppåt i USB-anslutningen (6) (bild 25). Bild 25 Radion växlar automatiskt över till USB-läget. På displayen visas USB-DRIV. Den lagrade MP3-filen laddas och spelas. Ladda MP3 från USB MP3-laddningen kan ta en viss tid beroende på det använda USB-minnet och antalet MP3. 3. Se till att du inte oavsiktligt stöter till USB-minnet eller låter det bli hängande eftersom detta kan skada USB-anslutningen. 4. När du tar ur USB-minnet måste du dra ut det försiktigt från USB-anslutningen (6). Radion växlar automatiskt över till Tuner-läge (radio). Bild Stäng USB-anslutningens (6) lock (bild 27). 5.2 Rattfjärrkontrollen Bild 27 Rattfjärrkontrollen som medföljer vid leveransen gör det möjligt att säkert och bekvämt styra de viktigaste funktionerna hos din AEG bilradio. Rattfjärrkontrollens knappar har alltid samma funktion som motsvarande knappar på radions frontpanel. En översikt över fjärrkontrollens knappar finns i kapitel 1.2 Beskrivning av 22

23 knapparnas funktion. Fjärrkontrollens styrningskommandon sänds genom infraröda strålar till bilradion. Någon extern infrarödmottagare behövs inte Sätta i batterier För att kunna använda rattfjärrkontrollen behövs två batterier av typen AAA (medföljer inte vid leveransen). Vi rekommenderar användning av alkaliska batterier med lång livslängd. Om uppladdningsbara batterier används kan fjärrkontrollens sändningseffekt reduceras. HANTERING AV BATTERIER Förvara batterier utom räckhåll för barn. Kortslut inte batterierna. Försök inte att ladda vanliga batterier. Släng inte batterierna i elden. Uttjänta batterier får inte slängas i hushållsavfallet. Tänk på miljön och släng batterierna i en batteriholk, lämna dem till fackhandeln eller släng dem i en återvinningsstation. 1. Skjut låsanordningen på rattfjärrkontrollens baksida i pilriktningen LOCK och fäll upp den (bild 28). Bild 28 Batterifackets låsanordning blir därigenom tillgänglig. 2. Öppna batterifacket med en liten skruvmejsel och ta bort batterifackets lock (bild 29 och 30). Bild 29 Bild 30 23

24 BATTERIPOLER När du lägger i batterier måste du följa batterifackets polmarkeringar. 3. Sätt i två 1,5 V-batterier AAA. Polerna finns markerade i batterifacket. Ta ur batterierna När du lägger i batterierna ska det svarta bandet träs enligt bild 31. När batterierna ska bytas ut går det lätt att ta ut dem med hjälp av detta band. Bild Stäng batterilocket och se till att det sitter korrekt. Annars går det inte att sätta på låset ordentligt Rattfjärrkontrollens placering Innan rattfjärrkontrollen sätts på ratten ska radion redan ha monterats och fullständigt anslutits, för att man ska kunna fastställa den bästa placeringsplatsen på ratten. Fyra högkvalitativa infraröda dioder i fjärrkontrollen sörjer för tillförlitlig överföring av styrningskommandona till radion. Mellan fjärrkontrollen och radion får det inte finnas några hinder som t.ex. mobilhållare som kan hindra överföringen av de infraröda signalerna. 1. Slå på bilens tändning för att aktivera radion (standbyläge eller avlyssning). 2. Vid testet av fjärrkontrollen måste ratten befinna sig i mittläge för att manövreringen under körningen bäst ska kunna utföras. 3. Håll fast fjärrkontrollen på det stället på ratten där du vill sätta fast den (bild 32). Bild 32 Placeringsexempel 24

25 SÄKERHET UNDER FÄRDEN Välj placeringen av fjärrkontrollen där den inte hindrar dig från att styra och vrida på ratten. Använd inte fjärrkontrollen när du kör i kurvor. 4. Genomför en funktionstest av fjärrkontrollen genom att trycka på +Volym eller Volym (2) knapparna för att ställa in volymen. Om man aktiverar knappsignalerna (se Stycke Signalton ) avges en kvitteringston efter varje knapptryck på fjärrkontrollen. 5. När du har hittat ett lämpligt ställe för montage av fjärrkontrollen ska du trä fästbandet om ratten och föra in det genom den öppna låsanordningen på baksidan (bild 33). Bild Dra åt bandet och tryck in det i låspinnen i låsanordningen (bild 34). Bild Slå igen låsanordningen och skjut den i pilriktningen LOCK för att låsa den (bild 34). Bild 35 Om rattkransens diameter är för liten eller för stor, kan du använda en bit skumplast för att förbättra greppet. 8. Efter monteringen kan du klippa av fästbandets utskjutande del. VARNING: Klipp inte av fästbandet så att det blir för kort. Fjärrkontrollens garanti gäller inte om fästbandet är för kort. 25

26 Fel vid den infraröda överföringen Vid extremt ljusa ljusförhållanden kan det hända att kommandona inte känns av. När radion alltmer sällan reagerar på kommandona från fjärrkontrollen har batterierna blivit svaga och behöver bytas ut. Se kapitel Sätta i batterier hur du ska gå till väga. 6. Grundfunktioner 6.1 Displayvisning Här ges en översikt över alla tillgängliga symboler och displayvisningar Equalizer-visning CD-symbol visar att en CD/MP3-CD är ilagd Local-symbol visar att mottagningen från den lokala stationen är aktiv Mute-symbol visar att radions högtalare är avstängd. Denna funktion kan endast aktiveras med fjärrkontrollen. Stereo-symbol visar att den inställda radiostationen mottas i stereo Visning av stationslagringsnummer visar stationslagringsplatsen för den aktuella stationen TP-symbol visar att funktionen Traffic Program (trafikmeddelande) understöds AF-symbol visar att funktionen alternativa frekvenser är aktiv TA-symbol visar att funktionen trafikmeddelanden är aktiv PTY-symbol visar att funktionen programtyp (PTY) är aktiv MP3-symbol visar MP3-filen som avspelas Interpret-symbol - interpretnamnet visas (ID3) Spår-symbol melodispåret visas (ID3) Album-symbol - albumets namn visas (ID3) 26

27 6.2 Allmän användning Slå på/av radion När tändningen är på kan du trycka på valfri knapp för att slå på radion. Håll Power-knappen (23) intryckt i ca. 1 sekund för att stänga av radion. När tändningen slås av stängs radion automastiskt av. Om radion stängs av eller om tändningen slås ifrån bevaras den inställda volymen och det inställda driftsläget tills nästa gång radion sätts på igen Ändra driftsläge Genom att trycka flera gånger på Mode-knappen (9) kan du växla mellan följande driftslägen: - Tuner (radio) displayvisning TUNER - CD displayvisning S-CDP - SD/MMC displayvisning MEM-CARD - USB displayvisning USB-DRIV Driftslägen Om ingen CD-skiva eller inget SD/MMC-minneskort finns i radion eller om inget USBminne är isatt går det inte att välja dessa driftslägen. Efter att CD-skivan, SD/MMC-minneskortet eller USB-minnet satts i slår radion automatiskt över till motsvarande driftsläge Ställa in volym Genom att vrida på Volym-ratten (2) kan volymen ställas in från 00 till 47. Den nya volymstyrkan visas 5 sekunder på displayen Frekvens- och spårväxling Med Forward (24) - och Backward (22) -knappen kan du ställa in önskad frekvens i Tuner-läget. I CD-, SD/MMC- och USB-läget hoppar spelaren till nästa spår respektive förra spåret, eller om knappen hålls nedtryckt, spolar spelaren framåt och bakåt Displayvisning Om Disp-knappen (7) trycks ner flera gånger kan displayvisningen tillfälligt ställas om. I ca. 5 sekunder visas följande på displayen - RDS-information från sändaren, t.ex. Bayern 3 - Frekvensbandet och radiofrekvensen - Tid, t.ex. 14:30 - Den aktuella programtypen (PTY) 27

1. FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER

1. FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER Tack för att du har köpt denna Clarion-apparat. Läs igenom hela bruksanvisningen innan du börjar använda bilstereon. Spara bruksanvisningen på något lättillgängligt ställe (t.ex. i handskfacket) efter

Läs mer

Manual Radio medium med Bluetooth Komplett manual för Scania radio medium med BLuetooth

Manual Radio medium med Bluetooth Komplett manual för Scania radio medium med BLuetooth Manual Radio medium med Bluetooth Komplett manual för Scania radio medium med BLuetooth Manualen är nedladdad från www.scania.com/manuals 1 Översikt (1) Vänster kombinationsknapp Volymreglage, på-/av-knapp

Läs mer

1. FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER

1. FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER Innehåll 1. FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER...166 Hantering av CD-Skivor...167 2. KONTROLLER...5 3. TERMINOLOGI...168 Knapparnas Namn och Vad de Används till...168 Indikeringar på Displayen...170 LCD-Skärmen (Flytande

Läs mer

BRUKSANVISNING. Model: T23-92A

BRUKSANVISNING. Model: T23-92A BRUKSANVISNING Model: T23-92A FM/AM-radio med PLL-tuner och löstagbar front, MP3/CD-spelare med ID3 textfunktion, USB- och AUX-anslutning, SD/MMC-kortläsare KONTROLLER OCH FUNKTION 1. KNAPP FÖR ATT LOSSA

Läs mer

1, FUNKTIONER. Svenska. Innehåll. Utökade system

1, FUNKTIONER. Svenska. Innehåll. Utökade system Innehåll Tack för att du har köpt denna Clarion-apparat. Läs igenom bruksanvisningen innan du börjar använda denna utrustning. Kontrollera innehållet på det medföljande garantikortet och förvara det på

Läs mer

Car Radio CD USB SD Bluetooth. Toronto 420 BT 1 011 202 420 / 1 011 202 421 San Francisco 320 1 011 202 320 / 1 011 202 321. www.blaupunkt.

Car Radio CD USB SD Bluetooth. Toronto 420 BT 1 011 202 420 / 1 011 202 421 San Francisco 320 1 011 202 320 / 1 011 202 321. www.blaupunkt. Car Radio CD USB SD Bluetooth www.blaupunkt.com Toronto 420 BT 1 011 202 420 / 1 011 202 421 San Francisco 320 1 011 202 320 / 1 011 202 321 www.blaupunkt.com Bruks- och monteringsanvisning Knappar och

Läs mer

CAR RADIO KÖLN 230 BT 1 011 402 212 001 DRESDEN 230 BT 1 011 402 202 001. Enjoy it. Bruks- och monteringsanvisning

CAR RADIO KÖLN 230 BT 1 011 402 212 001 DRESDEN 230 BT 1 011 402 202 001. Enjoy it. Bruks- och monteringsanvisning CAR RADIO KÖLN 230 BT 1 011 402 212 001 DRESDEN 230 BT 1 011 402 202 001 Enjoy it. Bruks- och monteringsanvisning Knappar och reglage 1 2 3 4 5 6 7 8 9 16 15 14 13 12 11 10 1 -knapp Att frigöra den löstagbara

Läs mer

ÄGARENS BRUKSANVISNING

ÄGARENS BRUKSANVISNING ÄGARENS BRUKSANVISNING AVN7P In-Car Audio Visual Navigation Tack för ditt val av denna mottagare. Läs noga igenom bruksanvisningen och lär dig korrekt användning. Förvara sedan bruksanvisningen på en säker

Läs mer

INSTRUKTIONSMANUAL Läs denna instruktion noggrant och bekanta dig med din nya Radio CD innan den används första gången.

INSTRUKTIONSMANUAL Läs denna instruktion noggrant och bekanta dig med din nya Radio CD innan den används första gången. CD-880BT Bilstereo med CD/CD-R/CD-RW/MP3 spelare och FM Stereo Radio RDS med PTY USB port och SD/MMC kortläsare AUX ingång på fronten Inbyggd Bluetooth anslutning för Handsfree samtal med Bluetooth Mobiltelefon

Läs mer

RDS DVD-Video Tuner DVA-9965R. BEDIENUNGSANLEITUNG Lesen Sie diese Bedienungsanleitung bitte vor Gebrauch des Gerätes.

RDS DVD-Video Tuner DVA-9965R. BEDIENUNGSANLEITUNG Lesen Sie diese Bedienungsanleitung bitte vor Gebrauch des Gerätes. FOR CAR USE ONLY/NUR FÜR AUTOMOBIL GEBRAUCH/POUR APPLICATION AUTOMOBILE UNIQUEMENT/ PARA USO EN AUTOMÓVILES/SOLO PER L UTILIZZO IN AUTOMOBILE/ENDAST FÖR BILBRUK R RDS DVD-Video Tuner DVA-9965R EN DE TM

Läs mer

CDE-178BT. ide-178bt CDE-175R

CDE-178BT. ide-178bt CDE-175R FOR CAR USE ONLY/NUR FÜR AUTOMOBIL GEBRAUCH/POUR APPLICATION AUTOMOBILE UNIQUEMENT/PARA USO EN AUTOMÓVILES/SOLO PER L UTILIZZO IN AUTOMOBILE/ENDAST FÖR BILBRUK/ALLEEN VOOR GEBRUIK IN DE AUTO/ ТОЛЬКО ДЛЯ

Läs mer

TAS200. Instruktionsbok

TAS200. Instruktionsbok TAS200 Instruktionsbok m Läs den här bruksanvisningen noggrant innan du använder TAS200. Förvara bruksanvisningen i fordonet. PZ420 00212 SV TAS200 1 2009 TOYOTA MOTOR CORPORATION Med ensamrätt. Det här

Läs mer

Honda SD navigationssystem. Ljud Navigation

Honda SD navigationssystem. Ljud Navigation Honda SD navigationssystem Ljud Navigation Förord Säkerhetsföreskrifter Svenska Följ säkerhetsåtgärderna nedan när systemet används. Förvara handboken på en lättillgänglig plats (t.ex. i handskfacket på

Läs mer

Digital Media Receiver. ida-x305s

Digital Media Receiver. ida-x305s FOR CAR USE ONLY/NUR FÜR AUTOMOBIL GEBRAUCH/POUR APPLICATION AUTOMOBILE UNIQUEMENT/PARA USO EN AUTOMÓVILES/SOLO PER L UTILIZZO IN AUTOMOBILE/ENDAST FÖR BILBRUK/ALLEEN VOOR GEBRUIK IN DE AUTO/ТОЛЬКО ДЛЯ

Läs mer

CD/USB RECEIVER WITH ADVANCED BLUETOOTH CDE-185BT. ALPINE ELECTRONICS GmbH Wilhelm-Wagenfeld-Str. 1-3, 80807 München, Germany Phone 089-32 42 640

CD/USB RECEIVER WITH ADVANCED BLUETOOTH CDE-185BT. ALPINE ELECTRONICS GmbH Wilhelm-Wagenfeld-Str. 1-3, 80807 München, Germany Phone 089-32 42 640 FOR CAR USE ONLY/NUR FÜR AUTOMOBIL GEBRAUCH/POUR APPLICATION AUTOMOBILE UNIQUEMENT/PARA USO EN AUTOMÓVILES/SOLO PER L UTILIZZO IN AUTOMOBILE/ENDAST FÖR BILBRUK/ALLEEN VOOR GEBRUIK IN DE AUTO/ ТОЛЬКО ДЛЯ

Läs mer

CD/USB RECEIVER WITH ADVANCED BLUETOOTH CDE-183BT. ALPINE ELECTRONICS GmbH Wilhelm-Wagenfeld-Str. 1-3, 80807 München, Germany Phone 089-32 42 640

CD/USB RECEIVER WITH ADVANCED BLUETOOTH CDE-183BT. ALPINE ELECTRONICS GmbH Wilhelm-Wagenfeld-Str. 1-3, 80807 München, Germany Phone 089-32 42 640 FOR CAR USE ONLY/NUR FÜR AUTOMOBIL GEBRAUCH/POUR APPLICATION AUTOMOBILE UNIQUEMENT/PARA USO EN AUTOMÓVILES/SOLO PER L UTILIZZO IN AUTOMOBILE/ENDAST FÖR BILBRUK/ALLEEN VOOR GEBRUIK IN DE AUTO/ ТОЛЬКО ДЛЯ

Läs mer

MAS 100/ MAS 110 MUSIKSYSTEM ANVÄNDARHANDBOK

MAS 100/ MAS 110 MUSIKSYSTEM ANVÄNDARHANDBOK MAS 100/ MAS 110 MUSIKSYSTEM ANVÄNDARHANDBOK SÄKERHETSINFORMATION Viktiga säkerhets Instruktioner 1. Läs igenom instruktionerna. 2. Behåll instruktionerna. 3. Uppmärksamma alla varningar. 4. Följ instruktionerna.

Läs mer

2DIN CD/USB RECEIVER WITH ADVANCED BLUETOOTH CDE-W296BT CD/USB RECEIVER WITH ADVANCED BLUETOOTH CDE-195BT

2DIN CD/USB RECEIVER WITH ADVANCED BLUETOOTH CDE-W296BT CD/USB RECEIVER WITH ADVANCED BLUETOOTH CDE-195BT FOR CAR USE ONLY/NUR FÜR AUTOMOBIL GEBRAUCH/POUR APPLICATION AUTOMOBILE UNIQUEMENT/PARA USO EN AUTOMÓVILES/SOLO PER L UTILIZZO IN AUTOMOBILE/ENDAST FÖR BILBRUK/ALLEEN VOOR GEBRUIK IN DE AUTO/ ТОЛЬКО ДЛЯ

Läs mer

BRUKSANVISNING CRM-8410 BILRADIO MED CD/MP3 RDS LÖSTAGBAR FRONT

BRUKSANVISNING CRM-8410 BILRADIO MED CD/MP3 RDS LÖSTAGBAR FRONT BRUKSANVISNING CRM-8410 BILRADIO MED CD/MP3 RDS LÖSTAGBAR FRONT 1 AUX ingång. Denna CD-radio har AUX ingång på baksidan av apparaten. Det går att ansluta tex en bärbar MP3-spelare eller DVD-spelare till

Läs mer

SVENSKA V-1. Inledning. Speciell anmärkning. Tillbehör INNEHÅLL. Radio Lyssning till radio... 14

SVENSKA V-1. Inledning. Speciell anmärkning. Tillbehör INNEHÅLL. Radio Lyssning till radio... 14 XL-DH330PH Mikro komponent system bestående av XL-DH330PH (huvudenhet) och CP-DH330PH (högtalarsystem). XL-DH360PH Mikro komponent system bestående av XL-DH360PH (huvudenhet) och CP-DH360PH (högtalarsystem).

Läs mer

KIV-700 BRUKSANVISNING

KIV-700 BRUKSANVISNING DIGITAL MEDIASPELARE MED RECEIVER KIV-700 BRUKSANVISNING Innan du läser denna bruksanvisning bör du klicka på knappen nedan för att kontrollera om det finns någon uppdatering. 10ORD_IM316_Ref_sv_02_E Innehållsförteckning

Läs mer

SVENSKA. XL-LS703BH mikro komponent system bestående av XL-LS703BH (huvudenhet) och CP-LS703H (högtalarsystem).

SVENSKA. XL-LS703BH mikro komponent system bestående av XL-LS703BH (huvudenhet) och CP-LS703H (högtalarsystem). SVENSKA XL-LS703BH mikro komponent system bestående av XL-LS703BH (huvudenhet) och CP-LS703H (högtalarsystem). Inledning Tack för valet av denna produkt från SHARP. Läs denna bruksanvisning noggrant för

Läs mer

SIMPLY CLEVER. Navigationssystem Columbus Bruksanvisning

SIMPLY CLEVER. Navigationssystem Columbus Bruksanvisning SIMPLY CLEVER Navigationssystem Columbus Bruksanvisning Förord Du har valt en bil från ŠKODA, vilken är utrustad med ett Columbus navigationssystem (i det följande endast betecknat som radio-/navigationssystem)

Läs mer

BeoSound 3200. Handbok

BeoSound 3200. Handbok BeoSound 3200 Handbok Innehåll 3 Lär känna musiksystemet från Bang & Olufsen, 4 Lär känna ditt musiksystem, se knapparnas placering på kontrollpanelen och lär dig tolka och ändra informationen på displayen.

Läs mer

Opel Insignia Infotainment System

Opel Insignia Infotainment System Opel Insignia Infotainment System Innehåll Inledning... 4 Radio... 29 CD-spelare... 45 AUX-ingång... 51 USB-port... 53 Digital fotoram... 57 Navigation... 60 Taligenkänning... 103 Telefon... 118 Alfabetiskt

Läs mer

Mobile Media Station IVA-D106R DIGITAL VIDEO

Mobile Media Station IVA-D106R DIGITAL VIDEO FOR CAR USE ONLY/NUR FÜR AUTOMOBIL GEBRAUCH/POUR APPLICATION AUTOMOBILE UNIQUEMENT/PARA USO EN AUTOMÓVILES/SOLO PER L UTILIZZO IN AUTOMOBILE/ENDAST FÖR BILBRUK/ALLEEN VOOR GEBRUIK IN DE AUTO/ТОЛЬКО ДЛЯ

Läs mer

SVENSKA MIKRO KOMPONENT SYSTEM BRUKSANVISNING. Tillbehör. Volymkontroll. Speciell anmärkning 92LMUH12H012RR 12F R MW 1

SVENSKA MIKRO KOMPONENT SYSTEM BRUKSANVISNING. Tillbehör. Volymkontroll. Speciell anmärkning 92LMUH12H012RR 12F R MW 1 MODELL XL-UH12H MIKRO KOMPONENT SYSTEM SVENSKA BRUKSANVISNING Tack för valet av denna produkt från SHARP. Läs denna bruksanvisning noggrant för att få bästa nytta av apparaten. Den visar hur man handhar

Läs mer

Din manual SHARP XL-UH2000H http://sv.yourpdfguides.com/dref/3874820

Din manual SHARP XL-UH2000H http://sv.yourpdfguides.com/dref/3874820 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SHARP XL- UH2000H. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Din manual GRUNDIG UMS 4950 IP http://sv.yourpdfguides.com/dref/3694080

Din manual GRUNDIG UMS 4950 IP http://sv.yourpdfguides.com/dref/3694080 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för GRUNDIG UMS 4950 IP. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

USB/MP3 RECEIVER AUTORADIO USB/MP3 USB-/MP3-RECEIVER USB/MP3-RADIOCOMBINATIE RECEPTOR DE USB Y MP3 USB/MP3-VASTAANOTIN USB/MP3/RADIO USB/MP3 ALICISI

USB/MP3 RECEIVER AUTORADIO USB/MP3 USB-/MP3-RECEIVER USB/MP3-RADIOCOMBINATIE RECEPTOR DE USB Y MP3 USB/MP3-VASTAANOTIN USB/MP3/RADIO USB/MP3 ALICISI Owner s Manual Guide de l'utilisateur Benutzerhandbuch Manuale dell utente Gebruikershandleiding Manual del usuario Käyttöopas Bruksanvisning Kullanıcı Kılavuzu USB/MP3 RECEIVER AUTORADIO USB/MP3 USB-/MP3-RECEIVER

Läs mer