Om du skulle ha några frågor om produkten kan du vända dig till följande kundsupport för kompetent hjälp.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Om du skulle ha några frågor om produkten kan du vända dig till följande kundsupport för kompetent hjälp."

Transkript

1 Översatt från tyska av Elisabeth Gustavsson AEG CD/MP3 Bilradio med RDS, USB-anslutning och SD/MMC-kortläsare, inklusive rattfjärrkontroll Monterings- och bruksanvisning Artikelnummer: AEG CS MP 530 IR Garanti/Service GARANTI Garantin från ITM Technology AG gäller för apparatens tillverkning och material under en period på 24 månader från inköpsdatumet. För att kunna styrka köpedatumet ska köpehandlingarna sparas d.v.s. kvittot, fakturan, kassakvittot och följesedeln. Om produkten skickas in för reparation utan inköpskvittot avkrävs betalning för reparationskostnaderna. Detta gäller också om produkten inte har förpackats ordentligt. Inom garantitiden åtgärdas kostnadsfritt alla fel som beror på material- eller tillverkningsdefekter. Inom garantiperioden kan du välja att reparera eller byta ut apparaten. Utbytta delar/apparater tillfaller oss. Vid byte av apparaten förlängs inte garantin automatiskt utan den ursprungliga garantitiden för den första apparaten består. Den går ut efter 24 månader. Från garantin undantas skador som uppkommit genom olämplig användning, slitage, åverkan från tredje part och våldsåverkan. Garantin omfattar inte förbrukningsmaterial eller skador som i obetydlig grad sänker värdet eller i ringa grad försämrar apparatens funktion. Skadeersättningsanspråk beviljas inte såvitt de inte beror på grov vårdslöshet från tillverkaren. Kära kund, Om du skulle ha några frågor om produkten kan du vända dig till följande kundsupport för kompetent hjälp. Sverige +46 (0) Kundsupport: måndag till fredag: 8:00-16:00 ANVÄNDNING Använd endast AEG bilradio för avsett ändamål d.v.s. som inmontering i ett fordon. Garantin gäller inte för andra användningsområden. 1

2 1. Översikt över bilradion 1.1 Radions knappar 1.2 Beskrivning av knapparnas funktion 1. Frontavtagnings-knapp för att ta ur frontpanelen 2. Volym-ratt 2

3 för att ställa in volymen för att göra inställningar i audio- och inställningsmenyn 3. Band /ID3-knapp för att ändra frekvensområde (tuner) för att visa ID3-information från MP3 (spår, interpret, album) 4. Display visar funktionsläge och statusvisning 5. IR-mottagare mottar signalen från rattfjärrkontrollen 6. USB-anslutning för att ansluta USB-minne/MP3 spelare 7. Disp-knapp för att tillfälligt växla displayvisning 8. Öppnings-knapp för att fälla ner frontpanelen 9. Mode-knapp för att växla mellan funktionslägena Tuner-, CD- och MP3-lägena 10. AS/PS/MP3 Search-knapp aktiverar den förinställda scan-funktionen (PS) aktiverar den automatiska lagringsfunktionen (AS) öppnar MP3-menyn 11. Scan-knapp för att söka efter tillgängliga stationer 12. PTY-knapp för att slå på/av PTY-funktionen: avlyssning av inställd programtyp 13. TA-knapp (Traffic Anouncement) för att slå på/av TA-funktionen: trafikmeddelande 14. AF-knapp (Alternative Frequencies) för att slå på/av AF-funktionen: automatisk stationsväxling vid svag signal 15. 6/UP-knapp hoppar fram 10 spår vid MP3-avspelning 16. 5/DN-knapp 3

4 hoppar tillbaka 10 spår vid MP3-avspelning 17. 4/RDM-knapp för att slå på/av slumpfunktionen i CD- och MP3-läget 18. 3/RPT-knapp (Repeat) för att slå på/av upprepningen av spår vid CD- och MP3-avspelning 19.2/INT-knapp (Intro) för att slå på/av intro-funktionen 20. 1/ -knapp (Pause) för att avbryta avspelningen för att fortsätta avspelningen 21. Audio/Menu-knapp för att komma till audio-menyn för att komma till inställningsmenyn för att bekräfta inmatningen 22. Backward-knapp för att spela föregående spår (CD) för att spola bakåt (CD) för att söka efter föregående sändare (tuner) 23. Power-knapp för att slå på och stänga av radion 24. Forward-knapp för att spela nästa spår (CD) för att spola framåt (CD) för att söka efter nästa sändare (tuner) 25. Mute-knapp för att stänga av radioljudet 2. Innehållsförteckning 1. Översikt över bilradion Radions knappar Beskrivning av knapparnas funktion 2 2. Innehållsförteckning 4 3. Inledning Bekanta dig med radion Hantering av CD-skivor Säkerhetsanvisningar Leveransens omfattning 9 4

5 4. Installation Radiomontering Frontmontering Baksidemontering Radions anslutningar ISO-anslutningarnas beläggning Ansluta radion och förstärkaren Driftsättning Ta bort frontpanelen Sätta i frontpanelen Öppna frontpanelen Sätta i och ta ur CD-skivor CD/MMC-kortläsare USB-anslutning Rattfjärrkontrollen Sätta i batterier Rattfjärrkontrollens placering Grundfunktioner Displayvisning Allmän användning Slå på/av radion Ändra driftsläge Ställa in volym Frekvens- och spårväxling Displayvisning Tuner-läge (radio) Frekvensområde FM1, FM2 och FM3 (UKW) Manuell stationssökning Automatisk stationssökning Stationslagring Stationslagringsplatserna Preset Scan (PS) Auto Store (AS) RDS-funktionen AF (alternativa frekvenser) Tidssynkronisering EON (Övervakning av andra sändare) PI (programidentifikation) PS (programservicenamn) PTY Programtyp TP (trafikmeddelande) TA (trafikmeddelande) CD-läge CD-avspelning Välja spår Framåt och tillbakaspolning 32 5

6 8.1.3 Paus i avspelningen Snabbgenomlyssning Repetera spår Slumpvis avspelning MP3-CD-skivor Användbara media Läsbara medieformat MP3-kodning ID3-taggar CD-skivornas filstruktur Ordningsföljd vid avspelningen Bränna MP3-CD MP3-avspelning Välja spår Välja spår direkt Välja spår manuellt Söka efter spårnamn Framåt och tillbakaspolning Paus i avspelningen Snabbgenomlyssning Upprepad spelning av spår Avspelning i slumpvis ordning Visning av ID3-information SD/MMC- och USB-lägena Aktivera SD/MMC- och USB-lägena Inställningar Audioinställningar Audiomeny Bas och diskant Balans och fader Inställningsmenyn TA (Trafikmeddelande) Mask (Dölja stationer) Retune (Ny stationssökning) Preset Equalizer (DSP) Basförstärkning (Loudness) Electronic Shock Protection (ESP) Signalton (Beep) Stationssökningsläge (Seek) Stereomottagning Signalstyrka (lokal/dx) Felsökning Tekniska data Inledning 6

7 3.1 Bekanta dig med radion Kära kund, Vi vill gratulera dig till köpet av AEG CS MP 530 IR, din nya CD/MP3 bilradio med RDS, USB-anslutning och SD/MMC-kortläsare. VIKTIGT: Läs noggrant igenom bruksanvisningen före installationen och driftsättningen för att bekanta dig med bilradions alla funktioner! AEG bilradio kan monteras i alla fordon med DIN-radiofack. För musikavspelning kan fordonets redan befintliga högtalare anslutas. Din AEG bilradio har utöver ovan nämnda egenskaper många ytterligare funktioner som säkerställer optimal mottagning och högkvalitativ ljudåtergivning. Bruksanvisningen hjälper dig därmed att erhålla bästa möjliga resultat och ljudupplevelse. Bekanta dig därför grundligt med alla möjligheter som din nya AEG bilradio erbjuder. Det är särskilt viktigt att ta del av säkerhetsanvisningarna för att säkerställa riskfri användning av bilradion. Vårt mål är att bilradion ska ge dig största möjliga lyssnarglädje. Följande symboler förekommer i bruksanvisningen: VARNING Denna varningsföreskrift måste följas för att förhindra att användaren kommer till skada. OBSERVERA Denna föreskrift måste följas för att förhindra möjliga skador på apparaten eller fordonet. INFORMATION Denna symbol markerar användbar information som rör installation och användning. * * * * * * * * * * * * * * * ANVÄNDNING Använd endast AEG bilradio för avsett ändamål d.v.s. som inmontering i ett fordon. Garantin gäller inte för andra användningsområden. 3.2 Hantering av CD-skivor 7

8 Här nedan finns allmän information om hur du hanterar CD-skivor och använder dem i din nya AEG bilradio. Luftfuktighet Under regniga dagar eller i mycket fuktig omgivning kan fuktighet kondenseras på CDspelarens lins. Om detta skulle ske fungerar inte apparaten tillfredställande längre. Ta då ur CD-skivan och stäng av apparaten i minst en timme så att fuktigheten avdunstar. Apparaten kan sedan användas som vanligt igen. Användning av CD-skivor Repade och smutsiga skivor kan orsaka överhoppningar vid avspelningen. För att erhålla bästa resultat vid avspelningen ska följande anvisningar beaktas: Håll endast CD-skivan i kanten och vidrör inte över- och undersidan. Sätt inga post-it-lappar eller tejpbitar på CD-skivans över- eller undersida. Utsätt inte CD-skivan för hög temperatur eller direkt solstrålning. Använd inga rengöringsmedel som innehåller bensin, terpentin, starka lösningsmedel eller skurmedel vid rengöringen av CD-skivorna. Vid rengöringen av CD-skivorna ska en mjuk trasa användas och du måste alltid torka från mitten och utåt, aldrig i cirkel. Följande CD-skivor får inte användas! Använd aldrig CD-skivor med påklistrad etikett eller klistermärke eller som har rester av lim på sig. Använd inga form-cd eller mini-cd (med 8 cm diameter) 8

9 Använd endast CD-skivor som har en av dessa markeringar: 3.3 Säkerhetsanvisningar Gatutrafik Säkerheten har högsta prioritet i gatutrafiken! Bekanta dig därför med bilradions funktioner före avfärden. Under färden får föraren endast ändra radioinställningar och dylikt när trafiksituationen tillåter detta. Installation Frånkoppla batteriet från fordonets elsystem innan du börjar installera bilradion. Vrid av tändningen och avlägsna den svarta jordledningskabeln från batteriets minuspol. Vänta åtminstone 20 minuter för att airbagen ska tömmas och inte kan utlösas längre. Volym Ställ in lämplig volym vid resans början. Akustiska varningssignaler från signalhorn och sirener måste alltid kunna urskiljas i god tid. För hög volym kan ge bestående skador på hörseln. Laserstrålning Radion är utrustad med en laserenhet. Laserstrålning är farlig för synen. Öppna därför aldrig radion själv utan låt en fackman reparera den eller vänd dig till vår hotline. 3.4 Leveransens omfattning Packa upp din bilradio och kontrollera att alla delarna finns med vid leveransen. Följande delar medföljer vid leveransen: AEG CD/MP3 Bilradio Löstagbar frontpanel Rattfjärrkontroll 9

10 Skyddsfodral för att förvara frontpanelen i Montageram för montage i instrumentpanelen Montagematerial och utlösningsstift ISO anslutningskabel Bruksanvisning Garantisedel Förpackningen är återvinningsbar och när du inte behöver förpackningsmaterialet längre ska det slängas i en återvinningsstation. Om du upptäcker en transportskada vid uppackningen ska du snarast kontakta din återförsäljare. KVÄVNINGSRISK Förpackningsplasten hör inte hemma i händerna på barn. Den utgör risk för kvävning. 4. Installation 4.1 Radiomontering Din AEG bildradio kan monteras i alla personbilar eller lastbilar med DIN-radiofack (182 x 53 mm) och 12 V spänning. Det går också att montera radion i en tillköpt monteringskonsol som du kan få tag i hos närmaste elaffär. Monteringsanvisningar Välj monterinsplats så att det går lätt att komma åt alla knappar. Bästa effekt för bilradion uppnås när monteringsvinkeln är mindre än 30º. Fråga din verkstad om det behövs borras eller göras hål för att montera radion i din bil. För montering i lastbil behövs eventuellt en spänningstransformator från 24 V till 12 V. Se till att högtalarimpendansen uppgår till 4 Ohm. Anslutning till högtalaren med annan impendans kan leda till att inget ljud hörs eller att radion i vissa fall kan skadas på annat sätt. Innan du slutligt monterar radion ska du kontrollera att alla anslutningar sitter korrekt och att radion fungerar. För att förlänga livslängden ska radion inte monteras på en plats där den utsätts för hög temperatur, direkt solljus, kraftig nedsmutsning eller starka vibrationer. Det går att montera bilradion på två olika sätt. Använd den medföljande monteringsramen om apparaten ska monteras framifrån i instrumentbrädan. Hos åtskilliga fordon kan radion fästas bakom instrumentbrädan. 1. Försäkra dig om att bilens tändning är avstängd och att nyckeln har tagits ur nyckelhålet. 2. Ta bort den svarta jordledningskabeln från batteriets minuspol. Vänta åtminstone 20 minuter tills airbagen fullständigt har tömts och inte kan utlösas. 10

11 3. Skruva bort de båda transportsäkerhetsskruvarna från bilradions ovansida med en stjärnskruvmejsel. 4. Tryck på Frontavtagnings-knappen (1) och ta ur frontpanelen försiktigt (bild 1). Bild 1 5. Ta bort ISO anslutningskabeln. Tryck på utlösningsstiftet på kontaktens ovansida och dra försiktigt av kontakten. 6. Lyft upp täckramens ovansida och dra ur den från montageramen (bild 2). Bild 2 7. Sätt in de båda medföljande utlösningsstiften fullständigt i de därtill avsedda öppningarna på båda sidorna på montageramen. Dra nu ut radion från montageramen (bild 3). Bild 3 8. Ta i förekommande fall ut din gamla bilradio. Anvisningar om hur du ska gå till väga finns i din gamla bilradios bruksanvisning. RISK FÖR KORTSLUTNING Försäkra dig om att bilbatteriet är bortkopplat från elsystemet i fordonet. Det finns risk för kortslutning Frontmontering 11

12 1. Skjut in montageramen i bilens DIN-radiofack tills den befinner sig i linje med instrumentbrädan (bild 4). Bild 4 2. Böj montageramens metallhakar med en skruvmejsel så att de sitter fast förankrade i instrumentbrädan (bild 4). 3. Anslut den medföljande ISO-anslutningskabeln i baksidan på din AEG bilradio. Anslut fordonets ISO-kontakt till ISO-anslutningen. ISO Adapterkabel Om din bil har en speciell fordonsspecifik radiokontakt behövs en adapterkabel för din fordonstyp till ISO-anslutningen. Denna finns att få tag i hos närmaste elaffär. För ytterligare information om radions anslutning se stycke 4.2 Radions anslutningar. 4. Sätt i bilens antennkontakt i bilradions antennuttag. 5. Skjut in bilradion i montageramen i radiofacket tills den hakar på plats. Se till att inte kabeln kläms eller bryts (bild 5). Bild 5 6. För att säkerställa att bilradion sitter fast ordentligt ska du fästa den i det medföljande metallhålbandet med hjälp av stoppring och mutter på apparatens baksida. Skruva fast den andra änden med mellanläggsbricka och skruv i en karossdel (bild 6). 12

13 Bild 6 Du kan böja metallhålbandet med dina händer. Det fungerar också som jordning åt radion. 7. Sätt på täckramen på bilradion. 8. Sätt på frontpanelen igen på radion. Börja med att haka fast höger sida enligt den vita pilen och sedan ska frontpanelens vänstra sida tryckas på, tills den kommer på plats med ett klick (bild 7). Bild 7 9. Anslut den svarta jordledningskabeln till batteriet Baksidemontering För montage via bilradions baksida behövs inte montageramen, täckramen eller metallhålbandet. Adapterplatta För montage bakom instrumentbrädan behövs eventuellt en fordonsspecifik adapterplatta. Denna kan köpas i fackhandeln. 1. Ta bort de båda fästklämmorna som används vid frontmonteringen med en stjärnskruvmejsel (bild 8). 13

14 Bild 8 2. Om du behöver montera en adapterplatta (medföljer inte vid leveransen) ska denna fästas på din AEG bilradio. N står för Nissan T står för Toyota och markerar placeringen där borrhålen ska sitta (bild 9 och 10). Bild 9 Bild Fäst bilradion med antingen två skruvar (högst 6 mm gängningslängd) på båda sidorna eller med adapterplattan på det därtill avsedda stället i fordonet. Då måste du eventuellt demontera en del av instrumentbrädans ytterhölje (bild 10). 4. Sätt i den medföljande ISO-kabeln i baksidan på AEG bilradion. Anslut fordonets ISOkontakt till ISO-anslutningen. Ytterligare information om anslutningen av radion finns i följande kapitel 4.2 Radions anslutningar. ISO adapterkabel Om bilen har en fordonsspecifik radiokontakt behövs en adapterkabel för din fordonstyp till ISO-anslutningen. Denna kan införskaffas hos närmaste elaffär. 5. Sätt fordonets antennkontakt i AEG bilradions antennuttag. 6. Montera instrumentbrädans ytterhölje. 7. Sätt på frontpanelen igen på radion. Börja med den högra sidan enligt den vita pilen, haka fast den och tryck sedan fast frontpanelens vänstra sida så att den kommer på plats med ett klick (bild 7). 8. Anslut den svarta jordledningskabeln till batteriet. 14

15 4.2 Radions anslutningar ISO-anslutningarnas beläggning För att din radio ska kablas korrekt finns en översikt över anslutningarna på nästa sida (bild 11). Jämför ISO-anslutningarnas beläggning med beläggningen i din bil, eftersom de kan skilja sig åt. Detta gäller i synnerhet för tändningens kabel (A7 röd) och batteriets pluspol (A4 gul), som har skiftat plats hos vissa fordon (se Tändning bild 11). Om din bil inte har någon fordonsspecifik ISO-adapterkabel kan du använda en ISOuniversaladapter (medföljer inte vid leveransen). Denna är utrustad i ena änden med den nödvändiga ISO-anslutningen till radion och den andra änden består av redan avisolerade kabelsträngar Ansluta radion och förstärkaren När högtalarna i bilen ansluts till en extern förstärkare kan du använda bilradions oförstärkta audioutgång Line Out. Förbind också de båda Line Out -anslutningarna över Cinch-kabeln (medföljer inte) med motsvarande audioingångar hos förstärkaren (bild 11). 15

16 Tändning se bilden Den röda kabeln (PIN A7) måste anslutas till tändningen och den gula kabeln (PIN A4) måste anslutas till batteriets pluspol. Om ditt fordon har en annan beläggning ska du följa någon av varianterna. Var 1. Kablingen stämmer överens Var 2. Tändningskabeln och batteriets pluspol är omkastade i din bil. Var 3. Din bil har ingen anslutning för tändningen. Anslut båda kablarna till batteriets pluspol. ISO-kontaktens PIN-beläggning PIN Kabelfärg Funktion A4 Gul batteri + A5 Blå ström antenn/förstärkare A7 Röd tändning + A8 Svart jord - B1 Violett högtalare bak höger + B2 Violett/svart högtalare bak höger - B3 Grå högtalare fram höger + B4 Grå/svart högtalare fram höger - B5 Vit högtalare fram vänster + B6 Vit/svart högtalare fram vänster - B7 Grön högtalare bak vänster + B8 Grön/svart högtalare bak vänster - 5. Driftsättning Det går att ta bort frontpanelen för att skydda den från stöld. Förvara inte den borttagna frontpanelen i din bil. 16

17 FRONTPANELEN Försäkra dig om att frontpanelen har satts i ordentligt eftersom den annars kan falla ner till följd av bilens vibrationer. Förvara alltid den uttagna frontpanelen i skyddsfodralet. Se till att du inte tappar frontpanelen. Tryck inte på displayen. Utsätt inte frontpanelen för hög temperatur eller direkt solstrålning. Rengör inte frontpanelen med lösningsmedel som bensen eller förtunningsmedel. Det får inte tränga in några vätskor i frontpanelens inre. Försök inte plocka isär frontpanelen. 5.1 Ta bort frontpanelen 1. Håll Power-knappen (23) intryckt i ca. 1 sekund för att stänga av radion. Slå också av bilens tändning. 2. Vänta tills radions bakgrundsbelysning har släckts. Tryck då på Frontavtagnings-knappen (1) och ta försiktigt av frontpanelen (bild 12). 3. Förvara frontpanelen i skyddsfodralet. Bild 12 KONTAKTER Se till att radions och frontpanelens kontakter (bild 13) inte repas av naglar, pennor eller skruvmejslar. Kontakterna är mycket viktiga för radions användning. Bild 13 17

18 5.1.2 Sätta i frontpanelen 1. Sätt tillbaka frontpanelen i radion. Den högra sidan ska hakas i först som den vita pilen visar och sedan ska frontpanelens vänstra sida tryckas in tills den kommer på plats med ett klick (bild 14). Bild Starta bilen med tändningen och tryck på valfri knapp för att slå på radion. Om det uppstår något visningsfel på displayen då frontpanelen sätts på plats eller om inte knapparna fungerar, ska du göra på följande sätt: Visningsfel Kontrollera att frontpanelen sitter korrekt. Ta ur frontpanelen ännu en gång och sätt in den på nytt. Kontrollera om kontakten på frontpanelens baksida eller om radions framsida är smutsig och rengör dessa i så fall Öppna frontpanelen För att kunna använda CD-läsaren och SD/MMC-kortläsaren, måste du öppna radions frontpanel. ÖPPNA FRONTPANELEN Se till att du inte öppnar frontpanelen då ett USB-minne är instucket (bild 15). Bild 15 Stäng frontpanelen omedelbart efter att du har bytt CD-skiva eller minneskort för att undvika allvarliga skador. 1. Tryck på Öppnings-knappen (8) för att öppna frontpanelen (bild 16). 18

19 Bild 16 Radion ska inte vara påslagen. SD/MMC-kortläsaren, CD-läsaren, Eject- och Reset-knappen blir nu tillgängliga (bild 17). Bild För att stänga frontpanelen ska du fälla upp frontpanelen tills den kommer på plats med ett klick (bild 19). Bild Sätta i och ta ur CD-skivor 1. Tryck på Öppnings-knappen (8) för att öppna frontpanelen (bild 16). Bild Tryck på den nu tillgängliga Eject-knappen och mata ur CD-skivan (bild 18). Bild Skjut in en CD-skiva eller MP3-CD i CD-läsaren tills den automatiskt åker in. När tändningen slås på sätts radion automatiskt på, växlar över till CD-läget och startar CDavspelningen. 19

20 4. Fäll upp frontpanelen tills den kommer på plats med ett klick (bild 19). Bild 19 TA UR CD-SKIVOR Fäll aldrig upp frontpanelen när en CD-skiva precis ska åka ut CD/MMC-kortläsare 1. Tryck på Öppnings-knappen (8) för att fälla ner frontpanelen (bild 16). 2. SD/MMC-kortläsaren befinner sig på frontpanelens ovansida till höger om den röda lysdioden. 3. Skjut in ett SD- eller MMC-minneskort med kontakten framtill på undersidan i kortläsaren tills det kommer på plats med ett klick (bild 20). Bild 20 SD/MMC-minneskort Fäll aldrig upp frontpanelen när SD/MMC-minneskortet inte fullständigt har åkt in (bild 22). Bild 22 20

21 4. Fäll upp frontpanelen tills den kommer på plats med ett klick (bild 21). Efter att ett minneskort satts i växlar radion automatiskt över till SD/MMC-läget. På displayen visas MEM-CARD när de sparade MP3-filerna ska avspelas. Bild För att ta ur SD eller MMC-minneskortet ska du trycka på nytt på Öppnings-knappen (8) för att fälla ner frontpanelen (bild 16). 6. Tryck in det ilagda minneskortet i kortläsaren tills det klickar på plats. Minneskortet sticker ut utanför kortläsaren och kan tas ur (bild 23). Radion slår automatiskt över till tuner-läge (radio) USB-anslutning Bild 23 Din AEG bilradio är utrustad med en USB-anslutning, som sitter bredvid CD-läsaren och kortläsaren. Här kan du spela MP3-filer direkt från ett USB-minne. 1. Öppna USB-anslutningens (6) lock (bild 24). Bild 24 USB-kompatibilitet På grund av den snabba utvecklingen av USB-minnen går det inte att garantera fullständig kompatibilitet. Minnesenheter som behöver speciella drivrutiner kan inte anslutas. Externa hårddiskar understöds inte. 21

22 Anslut inga tunga eller stora USB-enheter eftersom dessa kan skada USB-anslutningen och radion 2. Stick in USB-minnet med rätt sida uppåt i USB-anslutningen (6) (bild 25). Bild 25 Radion växlar automatiskt över till USB-läget. På displayen visas USB-DRIV. Den lagrade MP3-filen laddas och spelas. Ladda MP3 från USB MP3-laddningen kan ta en viss tid beroende på det använda USB-minnet och antalet MP3. 3. Se till att du inte oavsiktligt stöter till USB-minnet eller låter det bli hängande eftersom detta kan skada USB-anslutningen. 4. När du tar ur USB-minnet måste du dra ut det försiktigt från USB-anslutningen (6). Radion växlar automatiskt över till Tuner-läge (radio). Bild Stäng USB-anslutningens (6) lock (bild 27). 5.2 Rattfjärrkontrollen Bild 27 Rattfjärrkontrollen som medföljer vid leveransen gör det möjligt att säkert och bekvämt styra de viktigaste funktionerna hos din AEG bilradio. Rattfjärrkontrollens knappar har alltid samma funktion som motsvarande knappar på radions frontpanel. En översikt över fjärrkontrollens knappar finns i kapitel 1.2 Beskrivning av 22

23 knapparnas funktion. Fjärrkontrollens styrningskommandon sänds genom infraröda strålar till bilradion. Någon extern infrarödmottagare behövs inte Sätta i batterier För att kunna använda rattfjärrkontrollen behövs två batterier av typen AAA (medföljer inte vid leveransen). Vi rekommenderar användning av alkaliska batterier med lång livslängd. Om uppladdningsbara batterier används kan fjärrkontrollens sändningseffekt reduceras. HANTERING AV BATTERIER Förvara batterier utom räckhåll för barn. Kortslut inte batterierna. Försök inte att ladda vanliga batterier. Släng inte batterierna i elden. Uttjänta batterier får inte slängas i hushållsavfallet. Tänk på miljön och släng batterierna i en batteriholk, lämna dem till fackhandeln eller släng dem i en återvinningsstation. 1. Skjut låsanordningen på rattfjärrkontrollens baksida i pilriktningen LOCK och fäll upp den (bild 28). Bild 28 Batterifackets låsanordning blir därigenom tillgänglig. 2. Öppna batterifacket med en liten skruvmejsel och ta bort batterifackets lock (bild 29 och 30). Bild 29 Bild 30 23

24 BATTERIPOLER När du lägger i batterier måste du följa batterifackets polmarkeringar. 3. Sätt i två 1,5 V-batterier AAA. Polerna finns markerade i batterifacket. Ta ur batterierna När du lägger i batterierna ska det svarta bandet träs enligt bild 31. När batterierna ska bytas ut går det lätt att ta ut dem med hjälp av detta band. Bild Stäng batterilocket och se till att det sitter korrekt. Annars går det inte att sätta på låset ordentligt Rattfjärrkontrollens placering Innan rattfjärrkontrollen sätts på ratten ska radion redan ha monterats och fullständigt anslutits, för att man ska kunna fastställa den bästa placeringsplatsen på ratten. Fyra högkvalitativa infraröda dioder i fjärrkontrollen sörjer för tillförlitlig överföring av styrningskommandona till radion. Mellan fjärrkontrollen och radion får det inte finnas några hinder som t.ex. mobilhållare som kan hindra överföringen av de infraröda signalerna. 1. Slå på bilens tändning för att aktivera radion (standbyläge eller avlyssning). 2. Vid testet av fjärrkontrollen måste ratten befinna sig i mittläge för att manövreringen under körningen bäst ska kunna utföras. 3. Håll fast fjärrkontrollen på det stället på ratten där du vill sätta fast den (bild 32). Bild 32 Placeringsexempel 24

25 SÄKERHET UNDER FÄRDEN Välj placeringen av fjärrkontrollen där den inte hindrar dig från att styra och vrida på ratten. Använd inte fjärrkontrollen när du kör i kurvor. 4. Genomför en funktionstest av fjärrkontrollen genom att trycka på +Volym eller Volym (2) knapparna för att ställa in volymen. Om man aktiverar knappsignalerna (se Stycke Signalton ) avges en kvitteringston efter varje knapptryck på fjärrkontrollen. 5. När du har hittat ett lämpligt ställe för montage av fjärrkontrollen ska du trä fästbandet om ratten och föra in det genom den öppna låsanordningen på baksidan (bild 33). Bild Dra åt bandet och tryck in det i låspinnen i låsanordningen (bild 34). Bild Slå igen låsanordningen och skjut den i pilriktningen LOCK för att låsa den (bild 34). Bild 35 Om rattkransens diameter är för liten eller för stor, kan du använda en bit skumplast för att förbättra greppet. 8. Efter monteringen kan du klippa av fästbandets utskjutande del. VARNING: Klipp inte av fästbandet så att det blir för kort. Fjärrkontrollens garanti gäller inte om fästbandet är för kort. 25

26 Fel vid den infraröda överföringen Vid extremt ljusa ljusförhållanden kan det hända att kommandona inte känns av. När radion alltmer sällan reagerar på kommandona från fjärrkontrollen har batterierna blivit svaga och behöver bytas ut. Se kapitel Sätta i batterier hur du ska gå till väga. 6. Grundfunktioner 6.1 Displayvisning Här ges en översikt över alla tillgängliga symboler och displayvisningar Equalizer-visning CD-symbol visar att en CD/MP3-CD är ilagd Local-symbol visar att mottagningen från den lokala stationen är aktiv Mute-symbol visar att radions högtalare är avstängd. Denna funktion kan endast aktiveras med fjärrkontrollen. Stereo-symbol visar att den inställda radiostationen mottas i stereo Visning av stationslagringsnummer visar stationslagringsplatsen för den aktuella stationen TP-symbol visar att funktionen Traffic Program (trafikmeddelande) understöds AF-symbol visar att funktionen alternativa frekvenser är aktiv TA-symbol visar att funktionen trafikmeddelanden är aktiv PTY-symbol visar att funktionen programtyp (PTY) är aktiv MP3-symbol visar MP3-filen som avspelas Interpret-symbol - interpretnamnet visas (ID3) Spår-symbol melodispåret visas (ID3) Album-symbol - albumets namn visas (ID3) 26

27 6.2 Allmän användning Slå på/av radion När tändningen är på kan du trycka på valfri knapp för att slå på radion. Håll Power-knappen (23) intryckt i ca. 1 sekund för att stänga av radion. När tändningen slås av stängs radion automastiskt av. Om radion stängs av eller om tändningen slås ifrån bevaras den inställda volymen och det inställda driftsläget tills nästa gång radion sätts på igen Ändra driftsläge Genom att trycka flera gånger på Mode-knappen (9) kan du växla mellan följande driftslägen: - Tuner (radio) displayvisning TUNER - CD displayvisning S-CDP - SD/MMC displayvisning MEM-CARD - USB displayvisning USB-DRIV Driftslägen Om ingen CD-skiva eller inget SD/MMC-minneskort finns i radion eller om inget USBminne är isatt går det inte att välja dessa driftslägen. Efter att CD-skivan, SD/MMC-minneskortet eller USB-minnet satts i slår radion automatiskt över till motsvarande driftsläge Ställa in volym Genom att vrida på Volym-ratten (2) kan volymen ställas in från 00 till 47. Den nya volymstyrkan visas 5 sekunder på displayen Frekvens- och spårväxling Med Forward (24) - och Backward (22) -knappen kan du ställa in önskad frekvens i Tuner-läget. I CD-, SD/MMC- och USB-läget hoppar spelaren till nästa spår respektive förra spåret, eller om knappen hålls nedtryckt, spolar spelaren framåt och bakåt Displayvisning Om Disp-knappen (7) trycks ner flera gånger kan displayvisningen tillfälligt ställas om. I ca. 5 sekunder visas följande på displayen - RDS-information från sändaren, t.ex. Bayern 3 - Frekvensbandet och radiofrekvensen - Tid, t.ex. 14:30 - Den aktuella programtypen (PTY) 27

BRUKSANVISNING CRM-8410 BILRADIO MED CD/MP3 RDS LÖSTAGBAR FRONT

BRUKSANVISNING CRM-8410 BILRADIO MED CD/MP3 RDS LÖSTAGBAR FRONT BRUKSANVISNING CRM-8410 BILRADIO MED CD/MP3 RDS LÖSTAGBAR FRONT 1 AUX ingång. Denna CD-radio har AUX ingång på baksidan av apparaten. Det går att ansluta tex en bärbar MP3-spelare eller DVD-spelare till

Läs mer

Bilstereo med CD/CD-R/CD-RW/MP3 spelare, PLL FM Stereo Radio RDS med PTY och löstagbar frontpanel USB port och SD/MMC Card läsare CD-652USMP/FM

Bilstereo med CD/CD-R/CD-RW/MP3 spelare, PLL FM Stereo Radio RDS med PTY och löstagbar frontpanel USB port och SD/MMC Card läsare CD-652USMP/FM Bilstereo med CD/CD-R/CD-RW/MP3 spelare, PLL FM Stereo Radio RDS med PTY och löstagbar frontpanel USB port och SD/MMC Card läsare CD-652USMP/FM Bruksanvisning CD-652USMP/FM PLACERING AV KONTROLLER 1. STRÖMBRYTARE

Läs mer

BRUKSANVISNING. Model: T23-92A

BRUKSANVISNING. Model: T23-92A BRUKSANVISNING Model: T23-92A FM/AM-radio med PLL-tuner och löstagbar front, MP3/CD-spelare med ID3 textfunktion, USB- och AUX-anslutning, SD/MMC-kortläsare KONTROLLER OCH FUNKTION 1. KNAPP FÖR ATT LOSSA

Läs mer

Bärbar MP3/CD/VCD-spelare Bruksanvisning Artikelnummer 340406

Bärbar MP3/CD/VCD-spelare Bruksanvisning Artikelnummer 340406 Bärbar MP3/CD/VCD-spelare Bruksanvisning Artikelnummer 340406 Denna bruksanvisning måste genomläsas innan du använder spelaren för första gången. stöder MP3, CD-DA och Video-CD (VCD 2,0) spelar också kopierade

Läs mer

Sensorstyrd klockradio med CD. Svensk bruksanvisning

Sensorstyrd klockradio med CD. Svensk bruksanvisning Sensorstyrd klockradio med CD Svensk bruksanvisning 1. Passiv infraröd sensor 2. Driftindikator 3. CD/Radio- indikator 4. Specialfunktionsreglage 5. Klockinställningsknapp 6. Förlyssningsknapp 7. Alarm

Läs mer

Rev.nr 140120. Bruksanvisning Radio med Bluetooth

Rev.nr 140120. Bruksanvisning Radio med Bluetooth Rev.nr 140120 Bruksanvisning Radio med Bluetooth Stereons funktioner Stereons funktioner Ström På/Av Starta stereon genom att trycka på någon av stereons knappar. Stäng av genom att trycka på POWER (1).

Läs mer

INSTRUKTIONSMANUAL Läs denna instruktion noggrant och bekanta dig med din nya Radio CD innan den används första gången.

INSTRUKTIONSMANUAL Läs denna instruktion noggrant och bekanta dig med din nya Radio CD innan den används första gången. CD-880BT Bilstereo med CD/CD-R/CD-RW/MP3 spelare och FM Stereo Radio RDS med PTY USB port och SD/MMC kortläsare AUX ingång på fronten Inbyggd Bluetooth anslutning för Handsfree samtal med Bluetooth Mobiltelefon

Läs mer

PORTABEL MP3 / CD-SPELARE

PORTABEL MP3 / CD-SPELARE PORTABEL MP3 / CD-SPELARE MANUAL Art nr: 080315 FÖRKLARING AV KNAPPAR 1. Display 2. Uttag för batterieliminator 3. Recharge switch 4. ESP / Sök katalog (gäller endast MP3 uppspelning) 5. Batterilucka 6.

Läs mer

MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning

MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning Med 120 sekunders MP3 och 45 sekunders CD skakminne Läs alltid igenom bruksanvisningen innan du börjar använda spelaren.. Öppna aldrig spelaren då risken finns för

Läs mer

Dubbla mikrofoner. Sing-A-Long Stereo CD-spelare. Bruksanvisning

Dubbla mikrofoner. Sing-A-Long Stereo CD-spelare. Bruksanvisning Dubbla mikrofoner Sing-A-Long Stereo CD-spelare Bruksanvisning Dubbla mikrofoner Sing-A-Long Stereo CD-spelare POWER LED INDICATOR LED DISPLAY OPEN (CD COMPARTMENT DOOR OPEN) MICROPHONE MICROPHONE ON/OFF

Läs mer

A WORLD OF LISTENING DPR-2. FM RDS/DAB Digital Radio. - Läs denna bruksanvisning noga innan radion används första gången -

A WORLD OF LISTENING DPR-2. FM RDS/DAB Digital Radio. - Läs denna bruksanvisning noga innan radion används första gången - A WORLD OF LISTENING DPR-2 FM RDS/DAB Digital Radio - Läs denna bruksanvisning noga innan radion används första gången - Innehåll Knappar & exteriör 1 Återställa radion 8 Batteridrift 2 Hörlursuttag 8

Läs mer

Bilstereo/ CD-spelare CD/ CD-R/ CD-RW / MP3-spelare med PLL FM Stereo Radio Radiodatasystem med PTY

Bilstereo/ CD-spelare CD/ CD-R/ CD-RW / MP3-spelare med PLL FM Stereo Radio Radiodatasystem med PTY Roadstar Bilstereo/ CD-spelare CD/ CD-R/ CD-RW / MP3-spelare med PLL FM Stereo Radio Radiodatasystem med PTY USB-port och SD/ MMC-kortsöppning Löstagbar frontpanel CD-652USMP/FM Bruksanvisning Den här

Läs mer

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A. Bruksanvisning RCR-22

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A. Bruksanvisning RCR-22 FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A Bruksanvisning S RCR-22 Viktiga säkerhetsinstruktioner 1. Läs denna bruksanvisning. 2. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. 3. Följ alla varningsföreskrifter.

Läs mer

Swedish DM-18. Bärbar CD-spelare. Svensk bruksanvisning ALL RIGHTS RESERVED COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS A/S. www.denver-electronics.

Swedish DM-18. Bärbar CD-spelare. Svensk bruksanvisning ALL RIGHTS RESERVED COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS A/S. www.denver-electronics. DM-18 Bärbar CD-spelare Svensk bruksanvisning ALL RIGHTS RESERVED COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS A/S www.denver-electronics.com SÂKERHETSÅTGÄRDER För att undvika att anläggningen skadas bör den inte förvaras

Läs mer

Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom.

Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom. Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom. Komma igång: Stoppa in den medföljande CD-Rom skivan M-ANY

Läs mer

Svensk Bruksanvisning

Svensk Bruksanvisning hipbox GTX-14 Owner s Manual GTX-14 Svensk Bruksanvisning The Pure Sound of Life Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. Inledning

Läs mer

Roadstar - STEREOKLOCKRADIO FÖR KÖKET MED CD-SPELARE, DUBBELLARM OCH FJÄRRKONTROLL Bruksanvisning Artikelnummer 341813

Roadstar - STEREOKLOCKRADIO FÖR KÖKET MED CD-SPELARE, DUBBELLARM OCH FJÄRRKONTROLL Bruksanvisning Artikelnummer 341813 Roadstar - STEREOKLOCKRADIO FÖR KÖKET MED CD-SPELARE, DUBBELLARM OCH FJÄRRKONTROLL Bruksanvisning Artikelnummer 341813 CLR-2970KCDRC Din nya radio/cd-spelare tillverkades och sattes ihop under Roadstars

Läs mer

PLL / RDS Bilstereo med CD-spelare

PLL / RDS Bilstereo med CD-spelare PLL / RDS Bilstereo med CD-spelare Svensk Bruksanvisning INSTALLATION - Välj ett lämpligt ställe där du kan montera apparaten utan att den stör bilföraren i sin körning. - Innan du slutför din montering

Läs mer

Easi-Listener. Garanti & Support. Teknisk Support

Easi-Listener. Garanti & Support. Teknisk Support Garanti & Support Denna produkt är försedd med ett års garanti för fel som uppstår vid normal användning. Vid missbruk av det Easi-Listener eller vid öppning av enheten upphör garantin. Allt utöver garantireparationer

Läs mer

BRUKSANVISNING SVENSKA

BRUKSANVISNING SVENSKA INNEHÅLL Generellt... 2 BRUKSANVISNING SVENSKA I kartongen skall det finnas 3 Batterivård. 3 Installation. 4 Översikt. 5 Funktioner. 6 Övriga funktioner.. 8 Snabbguide för att komma igång.. 9 Skötsel och

Läs mer

Skivspelare med AM/FM-radio, USB & SD BRUKSANVISNING

Skivspelare med AM/FM-radio, USB & SD BRUKSANVISNING Skivspelare med AM/FM-radio, USB & SD BRUKSANVISNING Varning Risk för elektrisk chock. Öppna ej skivspelaren! För att minska risken för elektrisk chock bör du aldrig öppna enheten. Ta ej bort det främre

Läs mer

Svensk bruksanvisning (sid-hänvisningar till medföljande engelska bruksanvisning)

Svensk bruksanvisning (sid-hänvisningar till medföljande engelska bruksanvisning) KENWOOD DP-K1000 Kompakt CD-spelare Svensk bruksanvisning (sid-hänvisningar till medföljande engelska bruksanvisning) SID. 6 På den här CD-spelaren kan du spela såväl musik-cd som ljudfiler typ MP3, WMA

Läs mer

DM-44TE 45sek. Anti Shock bärbar CD-spelare

DM-44TE 45sek. Anti Shock bärbar CD-spelare Swedish DM-44TE 45sek. Anti Shock bärbar CD-spelare Svensk bruksanvisning www.denver-electronics.com SÂKERHETSÅTGÄRDER För att undvika att anläggningen skadas bör den inte förvaras på ställen som är extremt

Läs mer

DT-F1. Svensk bruksanvisning

DT-F1. Svensk bruksanvisning DT-F1 Svensk bruksanvisning 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Kontroller Av och på knappen (Strömbrytare) Minnesknapp samt val av frekvensområde till Snabbvalsknapparna Snabbvalsknapp stegvis byte av

Läs mer

Hur man använder CD-spelaren

Hur man använder CD-spelaren Hur man använder CD-spelaren Om CD-skivor Signalen som är inspelad på en CD-skiva läses av en laserstråle, så det förekommer ingen beröring med ytan. En repa på den inspelade ytan eller en kraftigt repad

Läs mer

BeoSound 9000. Handbok

BeoSound 9000. Handbok BeoSound 9000 Handbok BeoVision Avant Guide BeoVision Avant Reference book Handbokens innehåll 3 Du har två guider till din hjälp när du ska lära dig om Bang & Olufsen-produkten. Handboken Referensboken

Läs mer

Bruksanvisning. CD spelare CD.7. audio pro

Bruksanvisning. CD spelare CD.7. audio pro Bruksanvisning CD spelare CD.7 1 Introduktion Vi gratulerar till Ditt val av denna Audio Pro produkt. CD spelaren är tillverkad för att tillgodose högt ställda krav på ljudåtergivning, kvalité, design

Läs mer

1. Introduktion. 2. Beskrivning. 3. Säkerhet och miljö. 4. Förpackningen. AKG K912 hörlurssystem: 3.1 Säkerhet. 3.2 Miljö

1. Introduktion. 2. Beskrivning. 3. Säkerhet och miljö. 4. Förpackningen. AKG K912 hörlurssystem: 3.1 Säkerhet. 3.2 Miljö BRUKSANVISNING 1. Introduktion Bäste kund, vi tackar dig för att valt en AKG produkt. För att få ut det mesta ur ditt nya trådlösa hörlurssystem ber vi dig att noggrant läsa igenom denna bruksanvisning

Läs mer

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Bruksanvisning Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Svensk manual V.130328-1 V1.1 1 Innehållsregister Meny Sidnummer Produktbeskrivning 3 Medföljande innehåll 3 Översikt 4 Börja använda Zoomax Batteri

Läs mer

HEMMA HI-FI SYSTEM I TRÄ MED CD/ USB MP3 SPELARE, STEREO RADIO OCH USB/SD HRA-1550. www.roadstar.com. Svensk Manual

HEMMA HI-FI SYSTEM I TRÄ MED CD/ USB MP3 SPELARE, STEREO RADIO OCH USB/SD HRA-1550. www.roadstar.com. Svensk Manual HEMMA HI-FI SYSTEM I TRÄ MED CD/ USB MP3 SPELARE, STEREO RADIO OCH USB/SD HRA-1550 Svensk Manual www.roadstar.com Roadstar Management SA, via Passeggiata 7 CH 6883 NOVAZZANO (SWITZERLAND) www.roadstar.com

Läs mer

USER MANUAL MODE D EMPLOI BEDIENUNGSANLEITUNG INSTRUCTIEHANDLEIDING BETJENINGSVEJLEDNING BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE ISTRUZIONI PER L USO MANUAL DEL

USER MANUAL MODE D EMPLOI BEDIENUNGSANLEITUNG INSTRUCTIEHANDLEIDING BETJENINGSVEJLEDNING BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE ISTRUZIONI PER L USO MANUAL DEL R2 USER MANUAL MODE D EMPLOI BEDIENUNGSANLEITUNG INSTRUCTIEHANDLEIDING BETJENINGSVEJLEDNING BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE ISTRUZIONI PER L USO MANUAL DEL USUARIO MANUAL DO UTILIZADOR Innehåll 02INNEHÅLL 03INFORMATION

Läs mer

Bruksanvisning Vi rekommenderar att du läser denna manual innan telefonen tas i bruk.

Bruksanvisning Vi rekommenderar att du läser denna manual innan telefonen tas i bruk. Bruksanvisning Vi rekommenderar att du läser denna manual innan telefonen tas i bruk. 2 INNEHÅLL Introduktion Knappfunktioner Installation Placering Uppkoppling av basstationen Laddning av handenheten

Läs mer

CX82 Digital Klockradio med Dubbla alarmtider

CX82 Digital Klockradio med Dubbla alarmtider CX82 Digital Klockradio med Dubbla alarmtider Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

Läs mer

REFLEXION. Skivspelare med stereoradio och usb/sd-kodning. TTR-8632UCE INSTRUKTIONSMANUAL

REFLEXION. Skivspelare med stereoradio och usb/sd-kodning. TTR-8632UCE INSTRUKTIONSMANUAL REFLEXION Skivspelare med stereoradio och usb/sd-kodning. TTR-8632UCE INSTRUKTIONSMANUAL VARNINGAR Utropstecknet med en triangel är en varningssymbol som gör användaren uppmärksam på viktiga instruktioner.

Läs mer

CLA40. Telefonlurförstärkare med volym- och tonkontroll. Bruksanvisning. CLA40 Art nr 273050

CLA40. Telefonlurförstärkare med volym- och tonkontroll. Bruksanvisning. CLA40 Art nr 273050 CLA40 Telefonlurförstärkare med volym- och tonkontroll Bruksanvisning CLA40 Art nr 273050 1 Innehåll Inledning...3 Instruktion för montering på vägg...4 Bildöversikt...5 Bildöversikt...6 Sätta i batterier...7

Läs mer

Instruktionsbok Audiosystem BMW Professional 2000

Instruktionsbok Audiosystem BMW Professional 2000 Instruktionsbok Audiosystem BMW Professional 2000 BMW Motorrad The Ultimate Riding Machine Fordons-/återförsäljaruppgifter Fordonsdata Återförsäljaruppgifter Modell Kontaktperson vid service Ramnummer

Läs mer

Lenco L-69 USB SKIVSPELARE. Svensk Bruksanvisning. Direct Encoding Turntable

Lenco L-69 USB SKIVSPELARE. Svensk Bruksanvisning. Direct Encoding Turntable Lenco L-69 USB SKIVSPELARE Direct Encoding Turntable Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. VARNING: Användning

Läs mer

CAD-473 PTY BD/ENT BRUKSANVISNING PTY BD/ENT BILRADIO- CD/CDR/CDRW/MP3/WMA SPELARE

CAD-473 PTY BD/ENT BRUKSANVISNING PTY BD/ENT BILRADIO- CD/CDR/CDRW/MP3/WMA SPELARE CAD-473 PTY AF TA 5 6 1 PAU 2 RPT 3 INT 4 RDM MUTE 10 1 8 2 3 15 5 7 16 26 BRUKSANVISNING PTY BILRADIO- CD/CDR/CDRW/MP3/WMA SPELARE 1 PAU 2 RPT 3 INT 4 RDM 5 6 MUTE MED PLL FM STEREO, RDS 12 13 9 11 19

Läs mer

SENSUS Web edition. Infotainment guide VÄLKOMMEN TILL SENSUS INFOTAINMENT

SENSUS Web edition. Infotainment guide VÄLKOMMEN TILL SENSUS INFOTAINMENT Infotainment guide SENSUS Web edition VÄLKOMMEN TILL SENSUS INFOTAINMENT Den här bilagan är avsedd att ge en kortfattad överblick över de vanligaste funktionerna i Sensus Infotainment och hjälpa dig att

Läs mer

Manuell SMARTCD.G2 02.2015

Manuell SMARTCD.G2 02.2015 02.2015 2 / 14 1 Avsedd användning... 3 2 Säkerhetsanvisningar... 4 3 Ingår i leveransen... 5 4 Anslutning till en dator/bärbar dator... 6 5 Ladda batterierna... 7 6 Driftsättning... 8 7 Konfigurering

Läs mer

Manual Projektorklocka Modell RM318P

Manual Projektorklocka Modell RM318P 1 Manual Projektorklocka Modell RM318P Denna klocka är tillverkad med speciell tanke på design och att den skall vara enkel att använda. Den har elektroniska komponenter av mycket hög kvalitet och har

Läs mer

Svensk bruksanvisning

Svensk bruksanvisning Svensk bruksanvisning Kontroller & Uttag Framsidan 1. FOLDER: Uppspelning mapp. 2. NEXT: byt till nästa spår. Tryck och håll ned för att snabbspola framåt. 3. PREV: byt till föregående spår. Tryck och

Läs mer

Sonic Boom SB200ss. Digitalt väckarur med vibrator och akustiskt larm. Bruksanvisning. Sonic Boom SB200ss, art nr 353020

Sonic Boom SB200ss. Digitalt väckarur med vibrator och akustiskt larm. Bruksanvisning. Sonic Boom SB200ss, art nr 353020 Sonic Boom SB200ss Digitalt väckarur med vibrator och akustiskt larm Bruksanvisning Sonic Boom SB200ss, art nr 353020 1 Innehåll Översikt 3 Test av larm funktion 4 Inställning av väckningstid 4 Ställa

Läs mer

CL100. Borrmall. Telefon med hörslinga och telefonsignalsindikator. INNEHÅLL Bildöversikt...2-3 Inledning...4

CL100. Borrmall. Telefon med hörslinga och telefonsignalsindikator. INNEHÅLL Bildöversikt...2-3 Inledning...4 CL100 Telefon med hörslinga och telefonsignalsindikator Art nr 273010 Återförsäljare Bruksanvisning Borrmall 80 mm Bo Edin AB är en världsledande innovatör och leverantör av högkvalitativa hörselprodukter.

Läs mer

2. FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER

2. FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER Innehåll 1. KONTROLLER... 2 2. FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER... 57 Hantering av CD-skivor... 57 LCD-skärmen (Flytande kristall-skärmen)... 57 3. DEN LÖSTAGBARA KONTROLLPANELEN (DCP)... 58 4. TERMINOLOGI... 59

Läs mer

Svensk bruksanvisning

Svensk bruksanvisning Svensk bruksanvisning Inuti produkten finns elektricitet. Därför är det viktigt att aldrig öppna upp produkten då kroppsskada kan uppstå! CD: Har enheten CD spelare finns även laserstrålar inuti, dessa

Läs mer

Honeywell Rondostat Elektronisk radiatorreglerare

Honeywell Rondostat Elektronisk radiatorreglerare Honeywell Rondostat Elektronisk radiatorreglerare Klar att använda efter tre steg: 1. Sätt i batterierna 2. Ställ in datum och tid 3. Montera enheten Klar! Kontrollera vid uppackningen att: Förpackningen

Läs mer

Installationsmanual Parkmaster 294F

Installationsmanual Parkmaster 294F Installationsmanual Parkmaster 294F Installation och konfiguration Ingeniörsfirman M.Sjöberg AB Råsundavägen 79 169 57 SOLNA Tel: 08-51 49 49 30 Epost info@m-sjoberg-ab.se Innehåll 1. Installationsverktyg...

Läs mer

CD-353MP/FM Instruktionsmanual

CD-353MP/FM Instruktionsmanual Bilradio med compact disc CD/CD-R/CD-RW/MP3 Spelare med PLL FM stereo radio Radiodatasystem med PTY Dubbel LCD visning Avtagbar frontpanel CD-353MP/FM Instruktionsmanual Denna produkt uppfyller minimumskraven

Läs mer

Fickanemometer. Bruksanvisning

Fickanemometer. Bruksanvisning Fickanemometer Bruksanvisning Inledning: Vi gratulerar dig till köpet av anemometern i fickformat. Denna innovativa produkt ger dig viktig information för alla utomhusaktiviteter när det gäller vindhastigheten,

Läs mer

Förpackningen innehåller: SanDisk Photo Album Batterieliminator Audio/Video kabel Fjärrkontroll med batterier Bruksanvisning Cd-skiva USB-kabel

Förpackningen innehåller: SanDisk Photo Album Batterieliminator Audio/Video kabel Fjärrkontroll med batterier Bruksanvisning Cd-skiva USB-kabel Förpackningen innehåller: SanDisk Photo Album Batterieliminator Audio/Video kabel Fjärrkontroll med batterier Bruksanvisning Cd-skiva USB-kabel Specifikation: Stöder dessa format: JPEG (Baseline, upp till

Läs mer

TTS är stolta över att ingå i

TTS är stolta över att ingå i Garanti & Support Denna produkt är försedd med ett års garanti för fel som uppstår vid normal användning. Vid missbruk av det Speed Tracker eller vid öppning av enheten upphör garantin. Allt utöver garantireparationer

Läs mer

Bruksanvisning. LumiTest. Ljusdetektiven

Bruksanvisning. LumiTest. Ljusdetektiven Bruksanvisning LumiTest Ljusdetektiven Innehållsförteckning 1: Produktbeskrivning 3 2: Aktivering 3 3: Ljusstyrka och kontrastmätning 3 4: Ljusmätning 4 5: Finmätning 4 6: Mätning med nålspetsen 4 7: Rengöring

Läs mer

Få ditt skrivbord att vibrera med musik

Få ditt skrivbord att vibrera med musik Användarmanual Paddy Vibe BT Edition Få ditt skrivbord att vibrera med musik 1. Produkt information Paddy Vibe BT Edition är en innovativ 360 högtalare som skapar ljud enli gt principen för resonans. Den

Läs mer

HOME 2G Portabel larmmottagare Användarmanual. NE41 13001-01 v1.0

HOME 2G Portabel larmmottagare Användarmanual. NE41 13001-01 v1.0 HOME 2G Portabel larmmottagare Användarmanual NE41 13001-01 v1.0 Innehållet i denna användarmanual kan komma att ändras utan föregående meddelande. NEAT Electronics AB förbehåller sig rätten att utveckla

Läs mer

DVB-T FTA17. Digital Terrestrial Mottagare. Användarmanual för installation och handhavande till König DVB-T FTA17 markbunden mottagare

DVB-T FTA17. Digital Terrestrial Mottagare. Användarmanual för installation och handhavande till König DVB-T FTA17 markbunden mottagare DVB-T FTA17 Digital Terrestrial Mottagare Användarmanual för installation och handhavande till König DVB-T FTA17 markbunden mottagare LÄS DETTA FÖRST! Användar manualen hjälper Er att bli bekant med installationen

Läs mer

PORTABEL RETRO CD/MP3/USB SPELARE MED RADIO

PORTABEL RETRO CD/MP3/USB SPELARE MED RADIO PORTABEL RETRO CD/MP3/USB SPELARE MED RADIO Svensk Instruktionsmanual 1. Läs noggrant igenom dessa instruktioner. 2. Spara dessa instruktioner för framtida bruk. 3. Följ alla instruktioner och installera

Läs mer

Användarhandbok för trådlös bilenhet (CK-1W) 9355972 Utgåva 2

Användarhandbok för trådlös bilenhet (CK-1W) 9355972 Utgåva 2 Användarhandbok för trådlös bilenhet (CK-1W) 9355972 Utgåva 2 TYPGODKÄNNANDE NOKIA CORPORATION tar fullt ansvar för att produkten CK-1W uppfyller föreskrifterna i följande direktiv: 1999/5/EC. Typgodkännandet

Läs mer

Bruksanvisning. Viktig information före användning

Bruksanvisning. Viktig information före användning MYLOQ 1101 Kodcylinder Bruksanvisning SE Viktig information före användning För att använda Kodcylindern måste den först aktiveras (se sida 3). En administratörskod måste läggas in, var noga med att notera

Läs mer

LÄR KÄNNA DIN TELEFON

LÄR KÄNNA DIN TELEFON SNABBGUIDE LÄR KÄNNA DIN TELEFON Ström PÅ: tryck och håll inne strömknappen i 3 sekunder. Ström Av: tryck och håll inne strömknappen i 3 sekunder, och välj stäng av. ÖVERBLICK 1, Volymknappar 2, Strömknappen

Läs mer

S-100. Ljudterapihögtalare med White Noise 10 toner. Bruksanvisning. Art nr 110103

S-100. Ljudterapihögtalare med White Noise 10 toner. Bruksanvisning. Art nr 110103 S-100 Ljudterapihögtalare med White Noise 10 toner Bruksanvisning Art nr 110103 1 Innehåll Introduktion...3 Översikt...3 Knappar och funktioner...3 Strömkälla...4 Från vägguttaget...5 Användning...6 Vitt

Läs mer

Svensk Bruksanvisning

Svensk Bruksanvisning IPD-4100 ipod Speaker Dock m. FM radio Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR

Läs mer

KENWOOD HM-537WM KOMPAKT HIFI-SYSTEM

KENWOOD HM-537WM KOMPAKT HIFI-SYSTEM KENWOOD HM-537WM KOMPAKT HIFI-SYSTEM Svensk bruksanvisning Sid-hänvisningarna avser medföljande originalbruksanvisning Med denna anläggning kan du spela CD och CD-R/RW. Det betyder att du också kan lyssna

Läs mer

Comfort Focus Bruksanvisning. Comfort Focus. För ökad koncentration och inlärning. Svenska

Comfort Focus Bruksanvisning. Comfort Focus. För ökad koncentration och inlärning. Svenska Comfort Focus Bruksanvisning Comfort Focus För ökad koncentration och inlärning Svenska 1 Bruksanvisning Innehållsförteckning Sid Laddning 3 Information till läraren 4 Information till eleven 5 Flera mottagare

Läs mer

BeoLab 12. BeoLab 12 2 BeoLab 12 3

BeoLab 12. BeoLab 12 2 BeoLab 12 3 BeoLab 12 BeoLab 12 2 BeoLab 12 3 Med förbehåll för ändringar av tekniska specifikationer, funktioner och deras användning. 3511045 Version 1.0 1201 Daglig användning 3 När du är färdig med installationen

Läs mer

Få ditt skrivbord att vibrera med musik

Få ditt skrivbord att vibrera med musik Användarmanual Paddy Vibe Få ditt skrivbord att vibrera med musik 1. Produkt information Paddy Vibe är en innovativ 360 högtalare som skapar ljud enli gt principen för resonans. Den får hårda ytor av bl

Läs mer

Bruksanvisning för mentometer DM-230

Bruksanvisning för mentometer DM-230 Bruksanvisning för mentometer DM-230 Vad är DM-230? DM-230 är en mikroprocessorstyrd mentometer som kan användas för att mäta hur många procent av en grupp människor som röstar ja i en viss fråga. Till

Läs mer

BRUKSANVISNING MODEL HV-T36

BRUKSANVISNING MODEL HV-T36 Febertermometer för panna BRUKSANVISNING MODEL HV-T36 SE Förpackningens innehåll IR Febertermometer för panna Skyddslock Bruksanvisning Sensorskydd 1 st 1 st 1 st 3 st Bruksanvisning för IR Febertermometer

Läs mer

Installations- och bruksanvisning

Installations- och bruksanvisning för LCD-soldator (skärm) S Passande till: SR 140 Duo Digital, SR 220 Duo Digital, SR 330 Duo Digital, MPPT 165 Duo Digital, MPPT 250 Duo Digital, MPPT 350 Duo Digital V 1.47 Bråten Vitsand 406, 685 94

Läs mer

Z-LYFTEN PRODUKTION AB MONTERINGSANVISNING

Z-LYFTEN PRODUKTION AB MONTERINGSANVISNING Z-LYFTEN PRODUKTION AB MONTERINGSANVISNING 55508 Radiomanöverdon 2008-03-19 Försäljning/Sales/Verkauf Mossvägen 8, 641 49 KATRINEHOLM,SWEDEN Telephone: +46 150-489550 Telefax: +46 150-489551 E-mail: zepro@zepro.com

Läs mer

Bruksanvisning för mottagare kärnkraftslarm

Bruksanvisning för mottagare kärnkraftslarm Bruksanvisning för mottagare kärnkraftslarm Detta är en mottagare som är framtagen för att varna om det inträffat en händelse i kärnkraftverket. Mottagaren kan ta emot tre olika nivåer av larm, som skiljer

Läs mer

För att bevara produkten i detta skick och för säker användning måste du som användare följa bruksanvisningen!

För att bevara produkten i detta skick och för säker användning måste du som användare följa bruksanvisningen! Översatt från engelska av Elisabeth Gustavsson Universaltermostat UT 100 Bruksanvisning Artikelnummer 615910 Denna bruksanvisning hör till produkten. Den innehåller viktig information om driftsättning

Läs mer

L82. Svensk Bruksanvisning Version 1 Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning.

L82. Svensk Bruksanvisning Version 1 Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. L82 Svensk Bruksanvisning Version 1 Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. Hej och tack för att du köpt en produkt! Vi hoppas

Läs mer

Laser Avståndsmätare. Användarhandbok och användningsguide

Laser Avståndsmätare. Användarhandbok och användningsguide Laser Avståndsmätare Användarhandbok och användningsguide Inledning: Length Master LM 1000 cx mäter avståndet genom att sända ut infraröda strålar mot målet, som omedelbart beräknar avståndet genom att

Läs mer

MLR-1105 (Batteridriven mottagare med dörrklocka) LMLT-711 (Strömbrytare/sändare för dörrklocka)

MLR-1105 (Batteridriven mottagare med dörrklocka) LMLT-711 (Strömbrytare/sändare för dörrklocka) MODELL: MLR-1105 (Batteridriven mottagare med dörrklocka) LMLT-711 (Strömbrytare/sändare för dörrklocka) Inlärningsknapp Knapp för val av ljudvolym Knapp för val av ringsignal Lysdiodsindikator EGENSKAPER:

Läs mer

POWERED WOOFER BLUETOOTH SYSTEM. Svensk Instruktions Manual AVIN R2

POWERED WOOFER BLUETOOTH SYSTEM. Svensk Instruktions Manual AVIN R2 POWERED WOOFER BLUETOOTH SYSTEM Svensk Instruktions Manual AVIN R2 Läs igenom hela denna manual innan du påbörjar användning. Spara manualen för framtida bruk. När du läst igenom detta material, önskar

Läs mer

Nokia Display Headset HS-69 Användarhandbok. 9250694 Utgåva 1 SV

Nokia Display Headset HS-69 Användarhandbok. 9250694 Utgåva 1 SV Nokia Display Headset HS-69 Användarhandbok 9250694 Utgåva 1 SV KONFORMITETSDEKLARATION Härmed intygar, NOKIA CORPORATION, att denna HS-69 står i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga

Läs mer

Light Control LC 2. Handbok

Light Control LC 2. Handbok Light Control LC 2 Handbok L I G H T C O N T R O L L C 2 Light Control LC 2 är enkel att installera och kräver endast en beröring av handen eller en signal från en fjärrkontroll för att styra din belysning.

Läs mer

ANHANG. DB 110plus. Bruksanvisning

ANHANG. DB 110plus. Bruksanvisning ANHANG DB 110plus ES IT Bruksanvisning Denna broschyr visar en översikt över din DB 110plus. DB 110PLUS 1 ON/OFF POWER REFRESH 10 9 8 7 6 5 BATTERY Lo Hum Norm Hi Hum 2 4 3 ANHANG ÖVERSIKT 1 Torkkammare

Läs mer

BRUKSANVISNING. HANSATON - hörapparat SLIM

BRUKSANVISNING. HANSATON - hörapparat SLIM BRUKSANVISNING HANSATON - hörapparat SLIM Innehåll: Din hörapparat och sidomärkning 3 Slå på/av hörapparaten 4 Insättning och byte av batteri 5 Anvisningar om batterier 7 Inställning av volym 8 Växla hörselprogram

Läs mer

WaterFuse - Utrustning

WaterFuse - Utrustning WaterFuse - Utrustning Användarmanual & Monteringsanvisning 1(12) Tack för att du har valt att köpa en automatisk vattenavstängare, WaterFuse. Vi hoppas att WaterFuse kommer uppfylla dina förväntningar

Läs mer

Funktioner. - Ledig minneskapacitet Tryck på PLAY under inspelning, så visas hur mycket ytterligare inspelningstid som ryms på minneskortet.

Funktioner. - Ledig minneskapacitet Tryck på PLAY under inspelning, så visas hur mycket ytterligare inspelningstid som ryms på minneskortet. Funktioner - Automatisk inspelning av telefonsamtal Med inspelningsfunktionen ställd på Auto, kommer samtalen att spelas in automatiskt när luren lyfts och avslutas när telefonluren läggs på. - Anslutning

Läs mer

Sirius II Installation och Bruksanvisning

Sirius II Installation och Bruksanvisning Sirius II Installation och Bruksanvisning Innehåll 1. Introduktion... 2. Installation av Sirius II programvara... 3. Anslutning Data Linker interface.... 4. Sirius II funktioner.... 5. Bruksanvisning....

Läs mer

Tack för att du köpt vår digitala MP3-spelare. Innan du använder spelaren, läs igenom den här användarhandboken så att du vet hur spelaren fungerar.

Tack för att du köpt vår digitala MP3-spelare. Innan du använder spelaren, läs igenom den här användarhandboken så att du vet hur spelaren fungerar. Tack för att du köpt vår digitala MP3-spelare. Innan du använder spelaren, läs igenom den här användarhandboken så att du vet hur spelaren fungerar. A. Varning 1) Stäng av strömmen när du inte använder

Läs mer

1. Övre lock 1 2. Display/Fönster 2 3. Nedre lock 3 4. Batterilock 4 5. Solenoid 5 6 6. Dränering 7 8 7. Ventilvred 9. 8.

1. Övre lock 1 2. Display/Fönster 2 3. Nedre lock 3 4. Batterilock 4 5. Solenoid 5 6 6. Dränering 7 8 7. Ventilvred 9. 8. Galcon 6051, 6054 1. Sprängskiss 1. Övre lock 1 2. Display/Fönster 2 3. Nedre lock 3 4. Batterilock 4 5. Solenoid 5 6 6. Dränering 7 8 7. Ventilvred 9 8. Bajonett 10 9. Pil vattenriktning 10. Ventilhus

Läs mer

DM-60 60 sek. Anti Shock bärbar CD-spelare Svensk bruksanvisning www.denver-electronics.com

DM-60 60 sek. Anti Shock bärbar CD-spelare Svensk bruksanvisning www.denver-electronics.com Swedish DM-60 60 sek. Anti Shock bärbar CD-spelare Svensk bruksanvisning www.denver-electronics.com SÂKERHETSÅTGÄRDER För att undvika att anläggningen skadas bör den inte förvaras på ställen som är extremt

Läs mer

Zodiac Me2You Privat Mobil Radio. Användarhandbok

Zodiac Me2You Privat Mobil Radio. Användarhandbok Zodiac Me2You Privat Mobil Radio Användarhandbok Introduktion Privat mobil radio(pmr) låter dig prata med så många människor du vill, så ofta du vill, utan licens eller samtalsavgifter. Den är väldigt

Läs mer

ANVÄNDARINSTRUKTIONER

ANVÄNDARINSTRUKTIONER ANVÄNDARINSTRUKTIONER Bluetooth-klockradio MODELL: DENVER CRB-818 Den blinkande blixten och pilhuvudet inom triangeln är ett varningstecken för "farlig spänning" inuti produkten. VARNING: För att minska

Läs mer

Teknisk manual NASA BM-1C Kompakt Batterimonitor

Teknisk manual NASA BM-1C Kompakt Batterimonitor 1 1 Teknisk manual NASA BM-1C Kompakt Batterimonitor 2 2 Innehållsförteckning Läs detta först... 3 Sammanfattning... 3 Teknisk data... 3 Installation... 4 Varning-viktigt... 4 Display-enhet... 4 Shunt-och

Läs mer

VÄDERSTATION Bruksanvisning

VÄDERSTATION Bruksanvisning VÄDERSTATION Bruksanvisning INTRODUKTION MeteoTronic START väderstation erbjuder dig en professionell väderprognos för innevarande dag och de följande tre dagarna. Väderprognosen framställs av meteorologer

Läs mer

Quadraglo. MSD0320 Bruksanvisning. Varning! Varning! ÅLDER FRÅN 8 ÅR. Läs denna bruksanvisning innan Ni använder produkten ------ 1 ------

Quadraglo. MSD0320 Bruksanvisning. Varning! Varning! ÅLDER FRÅN 8 ÅR. Läs denna bruksanvisning innan Ni använder produkten ------ 1 ------ ÅLDER FRÅN 8 ÅR Quadraglo MSD0320 Bruksanvisning Läs denna bruksanvisning innan Ni använder produkten Varning! - Tänk på följande vid användningen av laddaren: Vid rök, stark lukt eller ljud, bör Ni stänga

Läs mer

Svensk version. Introduktion. Paketinnehåll. Anslutningar. SC016 Sweex 7.1 external USB sound card

Svensk version. Introduktion. Paketinnehåll. Anslutningar. SC016 Sweex 7.1 external USB sound card SC016 Sweex 7.1 external USB sound card Introduktion Utsätt inte Sweex 7.1 externa USB ljudkort för extrema temperaturer. Placera inte produkten i direkt solljus eller i närheten av värmeelement. Använd

Läs mer

Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar

Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar Dokumentrevision 1.0, januari 2011 Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar Installationsanvisning Börja här 1. Kontrollera att alla delar finns med i förpackningen. (1 sensor, 1 panel, 1 kontrollenhet

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Lyktstolpe Hybrid. Artikelnummer 9130-1176

B R U K S A N V I S N I N G. Lyktstolpe Hybrid. Artikelnummer 9130-1176 B R U K S A N V I S N I N G Lyktstolpe Hybrid Artikelnummer 9130-1176 Lyktstolpe hybrid FÖRPACKNINGENS INNEHÅLL A. Lanterna B. Nedre stolpe C. Mellan stolpe D. Övre stolpe E. Övre kruka F. Undre kruka

Läs mer

Bilenhet CK-10 Användarhandbok. 9233638 första utgåvan

Bilenhet CK-10 Användarhandbok. 9233638 första utgåvan Bilenhet CK-10 Användarhandbok 9233638 första utgåvan KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt gemensamma ansvar att produkten HF-7 uppfyller villkoren i följande EU-direktiv:

Läs mer

Firmware uppdatering för iphone med Lightning-kontakt kompatibel med AppRadio Mode

Firmware uppdatering för iphone med Lightning-kontakt kompatibel med AppRadio Mode Firmware uppdatering för iphone med Lightning-kontakt kompatibel med AppRadio Mode Uppdateringsinstruktioner för navigeringsmodeller: AVIC-F40BT, AVIC-F940BT, AVIC-F840BT och AVIC-F8430BT som har uppgraderats

Läs mer

BST-100. Bluetooth-högtalare med ljudterapi. Bruksanvisning. Art nr: 110105

BST-100. Bluetooth-högtalare med ljudterapi. Bruksanvisning. Art nr: 110105 BST-100 Bluetooth-högtalare med ljudterapi Bruksanvisning Art nr: 110105 Innehåll I förpackningen: 3 Strömförsörjning 7 Spela upp musik via Bluetooth 8 Lyssna på ljud/musik från micro-sd-kortet 8 Använd

Läs mer

Fjärrkontroll Telis 16 RTS

Fjärrkontroll Telis 16 RTS Fjärrkontroll Telis 16 RTS Bruksanvisning Telis 16 RTS Pure Art.nr.: 1811020 Telis 16 RTS Silver Art.nr.: 1811021 Fjärrkontroll Telis 16 RTS 16-Kanalsfjärrkontroll Telis 16 RTS Pure Art.nr.: 1811020 Telis

Läs mer

PORTABEL STEREO MW/FM/FM-STEREO RADIO-RECORDER MED CD/CD-R/CD- RW/MP3 SPELARE, USB PORT OCH MMC/SD KORTLÄSARE, MED ANTI- SHOCK FUNKTION.

PORTABEL STEREO MW/FM/FM-STEREO RADIO-RECORDER MED CD/CD-R/CD- RW/MP3 SPELARE, USB PORT OCH MMC/SD KORTLÄSARE, MED ANTI- SHOCK FUNKTION. PORTABEL STEREO MW/FM/FM-STEREO RADIO-RECORDER MED CD/CD-R/CD- RW/MP3 SPELARE, USB PORT OCH MMC/SD KORTLÄSARE, MED ANTI- SHOCK FUNKTION. RCR-4650USMP Svensk Manual www.roadstar.com Roadstar Management

Läs mer

Radio. Odense AR 28. Bruksanvisning. FM-T 1-5 ARI lo-m

Radio. Odense AR 28. Bruksanvisning. FM-T 1-5 ARI lo-m Radio Odense AR 28 CONVENIENCE CONTROL ODENSE AR 28 CONVENIENCE CONTROL Bruksanvisning VOLUME TONE FM-T 1-5 ARI lo-m lo m 1 2 CONVENIENCE CONTROL ODENSE AR 28 CONVENIENCE CONTROL VOLUME TONE FM-T 1-5 ARI

Läs mer