BRUKSANVISNING. Model: T23-92A

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BRUKSANVISNING. Model: T23-92A"

Transkript

1 BRUKSANVISNING Model: T23-92A FM/AM-radio med PLL-tuner och löstagbar front, MP3/CD-spelare med ID3 textfunktion, USB- och AUX-anslutning, SD/MMC-kortläsare

2 KONTROLLER OCH FUNKTION 1. KNAPP FÖR ATT LOSSA PANELEN Tryck in REL-knappen för att lossa den löstagbara fronten från enheten. Drag därefter panelen något uppåt för att ta bort den. 2. STRÖMBRYTARE & MUTE När radion är avstängd kan den slås på genom att valfri knapp utom EJECT och REL trycks in. När radion är på, stängs den av genom att PWR-knappen hålls intryckt mer än 0,5 sekund. När radion är på används knappen för att, med ett kort tryck, aktivera/avaktivera MUTEfunktionen. 3. ÖPPNING FÖR CD-SKIVA 4. LCD-DISPLAY 5. EJECT-KNAPP FÖR CD När radion är på, kan CD-skivan matas ut genom att man trycker på EJECT-knappen. 6 & 7. TUNE, SEEK, TRACK, SKIP UP / DOWN BUTTONS a) I radio-läge: Tryck in någon av knapparna >> eller << ett kort ögonblick för att manuellt ändra frekvens, ett steg i taget. Tryck in någon av knapparna >> eller << i mer än 0,5 sekund för att starta en automatisk stationssökning.

3 b) Vid uppspelning (CD eller USB): Tryck in knappen >> ett kort ögonblick för att gå till nästa låt. Tryck in knappen << ett kort ögonblick. Om mer än 2 sekunder av låten har spelats, kommer den att spelas om från början. Tryck in knappen << ett kort ögonblick. Om mindre än 2 sekunder av låten har spelats, kommer föregående låt att spelas. Tryck in någon av knapparna >> eller << och håll den intryckt för att fortsätta framåt/bakåt. Släpp knappen för att återgå till normal uppspelning. 8. SEL (meny) och VOL upp (+) / ned (-) a) Tryck in SEL ett kort ögonblick för att komma till menyn och växla mellan inställningarna av ->BASS ->TRE ->L R -> F R ->VOL Vrid på VOL för att ändra inställningen till önskat värde. Om ingen inställning görs, eller efter avslutad inställning, återgår displayen till aktuell visning för radio- eller CD-läge. b) Om SEL trycks in mer än 2 sekunder, visas först tiden. Därefter är det möjligt att ändra följande inställningar: -> BEEP (ON/OFF) ->USER SET (FLAT/CLASSIC/ROCK/POP) -> VOL (LAST/DEFA) -> EUROPE/AMERICA (endast för radioläge) -> MONO/STEREO -> LOUD (ON/OFF) -> LOCAL/DX (endast för radioläge) ->CLK (ON/OFF) ->CLK (12/24) -> CLK (inställning av timmar [HOUR] och minuter [MINUTE] görs genom att vrida på VOL). Vrid på VOL för att ändra inställningen till önskat värde 1) BEEP ON/BEEP OFF Vid BEEP ON hörs en pip vid varje knapptryckning. Vid BEEP OFF är pipljudet avstängt. 2) VOL LAST/VOL DEFA Vid VOL LAST startar radion med senast inställda volym när den sätts på. Vid VOL DEFA startar radion vid ett förinställt värde. (När SEL trycks in visas AVOL på displayen. Därefter kan önskad startvolym ställas in med VOL.) 3) CLK ON/OFF Vid CLK ON kommer klockan alltid att visas när radion är avstängd. Vid CLK OFF kommer klockan inte att visas när radion är avstängd.

4 9-14. SNABBVALSKNAPPAR samt TOP/>, INT, RPT, RDM a) I radioläge: Välj mellan de förinställda stationerna med de sex snabbvalsknapparna (1-6). Om någon av snabbvalsknapparna hålls intryckt mer än 2 sekunder, kommer den aktuella stationen att lagras på den intryckta knappen. b) Vid uppspelning (CD, MMC/SD eller USB): 1) Tryck in knappen TOP/ > ett kort ögonblick för att göra en paus i uppspelningen. Tryck ännu en gång för att åter starta uppspelningen. Tryck in knappen TOP/ > och håll den intryckt mer än 0,5 sekund för att gå till den första låten. 2) Tryck in knappen INT för att lyssna på de första 10 sekunderna av varje låt. Texten INTRO kommer att visas på displayen. Denna funktion kan avbrytas genom att ännu en gång trycka på INT. Aktuell låt kommer att spelas, och texten OFF kommer att visas på displayen. 3) Tryck in knappen RPT för att repetera aktuell låt till dess att funktionen avbryts. Texten RPT ONE kommer att visas på displayen. Vid uppspelning av MP3- och WMA-skivor, eller från MMC/SD eller USB, kan aktuellt bibliotek repeteras genom att knappen RPT trycks in. Texten RPT DIR kommer att visas på displayen. Denna funktion kan avbrytas genom att ännu en gång trycka på RPT. Texten OFF kommer att visas på displayen. 4) Tryck in knappen RDM för att spela upp låtarna på en CD i slumpvis ordning. Texten RANDOM kommer att visas på displayen. Denna funktion kan avbrytas genom att ännu en gång trycka på RDM. Texten OFF kommer att visas på displayen. 5) Tryck in knapp 5 eller 6 för att stega upp/ned 10 låtar i taget. Om färre än 10 låtar återstår, är dessa knappar inaktiva. Håll knapp 5 eller 6 intryckt för att växla till nästa/föregående bibliotek. 15. MODE Tryck in knappen MODE för att skifta mellan radio, CD (om skiva är inmatad), USB (om USBminne är anslutet), MMC/SD-kort eller AUX-ingång. 16. AUX-INGÅNG Denna ingång används för anslutning av valfri, passande utrustning. Välj ingången med MODE-knappen och justera volymen med volymratten (VOL).

5 17. USB-ANSLUTNING Fäll undan plastskyddet och anslut USB-minnet. Radion kommer automatiskt att skifta till USB-läget, och den första låten börjar spelas. 18. BAND I radioläge: Tryck in denna knapp ett kort ögonblick för att välja frekvensband. Frekvensbanden kommer att skifta mellan följande alternativ: ->FM 1-> FM 2 -> FM 3 -> MW 1->MW 2 -> Vid uppspelning (CD med MP3-filer eller USB): Tryck in denna knapp för att söka antal låtar. Texten TRK kommer att visas på displayen tillsammans med antalet låtar, som visas med tre blinkande siffror. (Är antalet låtar mindre än 100, men större än 9, visas två blinkande siffror). Vrid på volymratten för att ställa in den blinkande siffran på önskat värde (0-9). Tryck in SEL för att bekräfta valet. Fortsätt på samma sätt med nästa blinkande siffra. När inställningen är gjord, kommer önskad låt att spelas upp när SEL-knappen trycks in. 19. APS När denna knapp trycks in, söker radion upp 6 stationer på det aktuella frekvensbandet. När 6 stationer hittats, och sparats på respektive snabbvalsknapp, fortsätter sökningen på övriga frekvensband. När sökningen är avslutad, avbryts den automatiska sökningen. 20. MMC/SDKORTLÄSARE För att spela musik lagrad på ett MMC/SD-kort, sätts kortet in i kortläsaren. Radion kommer automatiskt att skifta till kortläsaren, och den första låten börjar spelas. Observera: Om både ett MMC/SD-kort och ett USB-minne är anslutna, kommer radion att automatiskt välja uppspelning från det sistnämnda. 21. RESET-KNAPP Innan radion tas i bruk för första gången, eller efter att strömförsörjningen till minnet brutits, måste RESET-knappen tryckas in. Tryck in knappen med ett spetsigt föremål. När knappen trycks in, kommer tidsinställning och viss annan information att raderas. 22. LYSDIOD Denna lysdiod blinker när fronten tagits bort. 23. IR-ÖGA Sid. 5

6 FJÄRRKONTROLLENS FUNKTION 1. Strömbrytare, till/från 2. MUTE 3. TA-knapp 4. Volym + / Upp i meny 5. SEL (meny) 6. Volym - / Ned i meny 7. AF-knapp 8. A.P-knapp 9. Frekvensbandsväljare 10. MODE 11. Stationssökning uppåt / Nästa låt / Snabbspolning framåt 12. Stationssökning nedåt / Föregående låt / Snabbspolning bakåt 13. SCAN (automatisk stationsinställning) 14. Klocka / Inställning 15. PTY-knapp 16. CD TOP/> / Snabbvalsknapp CD INT / Snabbvalsknapp CD RPT / Snabbvalsknapp CD RDM / Snabbvalsknapp Snabbvalsknapp Snabbvalsknapp 6

7 FJÄRRKONTROLLENS SKÖTSEL För att förhindra att batteriet laddas ur, är fjärrkontrollen vid leveransen försedd med en isolerande flik. Drag denna rakt utåt. BATTERIINFORMATION: Litiumbatteri: CR2025 3V Livslängd: Ca 6 månader BATTERIBYTE: 1) Tag ut batterihållaren genom att trycka ned låset med tummen och dra hållaren rakt ut. 2) Byt ut batteriet mot ett nytt, likadant. Batteriet skall placeras med + -sidan uppåt. 3) Skjut försiktigt in batterihållaren I fjärrkontrollen. VARNING: Batteriet får ej laddas upp, plockas isär eller kastas i eld. Ett läckande batteri kan skada fjärrkontrollen. För att undvika risken för skador, skall batteriet förvaras utom räckhåll för barn.

8 MONTERING MONTERINGSMETOD Stöldskyddad montering. Denna radio levereras med en monteringsram av metall. Anslut först alla kablar (strömförsörjning, högtalare och antenn) enligt anvisningarna på sid. 11. Sätt därefter fast monteringsramen i bilen enligt nedanstående anvisningar. STAG För att få en så stabil montering som möjligt, och därmed mindre risk för problem vid CD-spelning, skall staget fästas i en stabil punkt i bilen. Med en skruvmejsel bänds flikarna i ramen så att de låser på baksidan av instrumentbrädan. RADIO INSTRUMENTBRÄDA MONTERINGSRAM AV METALL PLASTSARG FRONT Med de medföljande nycklarna kan radion tas ut ur monteringsramen. För in de båda nycklarna på höger respektive vänster sida, och drag därefter ut radion ur monteringsramen. Observera: Innan radion monteras i bilen, måste den tas ut ur monteringsramen så som visas med pilarna på bilden. Innan CD-spelaren används, måste de två transportsäkringsskruvarna tas bort. EJECT-knapp Innan radion tas i bruk för första gången, måste RESET-knappen tryckas in med ett vasst föremål. RESET-knapp

9 SKÖTSEL AV CD-SKIVOR Information om CD-R- och CD-R/W-skivor: Förutom färdiginspelade CD-skivor, kan denna radio spela CD-R- och CD-R/W-skivor. Om dessa skivor är skapade med en äldre CD-brännare, kan det dock hända att de inte fungerar. Vid bränning av egna skivor rekommenderas, för bästa resultat, max. 24x brännarhastighet för CD-R-skivor och max. 4x brännarhastighet för CD-R/W-skivor. 1. Håll skivan ren: Sätt aldrig etiketter eller tejp på skivan. Håll alltid skivan i kanterna, och berör aldrig ytan. Torka av skivan med en ren, dammfri duk före spelning. Torka från mitten och ut mot kanten. 2. Försök aldrig sätta in en skiva i apparaten, om det redan sitter en skiva i den. Skivan skall alltid sättas in med etikettsidan uppåt. 3. Utsätt aldrig skivorna för direkt solljus, och förvara dem aldrig i närheten av luftutsläpp eller andra värmekällor. Lämna aldrig skivorna i bilen om denna parkeras I direkt solljus, eftersom temperaturen i bilen då kan bli mycket hög. 4. Använd aldrig begagnade eller lånade/hyrda skivor. Dessa kan ha limrester eller andra föroreningar, som kan skada apparaten. 5. Förvara alltid skivorna i sina fodral, så att de är väl skyddade. Repor i ytan kan förorsaka störningar vid uppspelning. 6. Vid regn eller hög luftfuktighet kan fukt kondenseras på skivan eller spelarens optiska delar, vilket gör att skivan ej kan spelas. Fukt som kondenserats på skivan kan torkas bort med en mjuk duk. Fukt som har kondenserats inne i apparaten försvinner normalt när apparaten varit påslagen i en timme. 7. Använd aldrig bensin, tinner eller andra lösningsmedel. Även antistat-spray och vissa rengöringsmedel kan skada apparaten.

10 FELSÖKNING Kontrollera före felsökning att alla kablar och anslutningar sitter ordentligt. Om felet kvarstår efter felsökning, måste apparaten lämnas till fackman för reparation. Symptom Orsak Lösning Ingen strömförsörjning. Fordonets tändning är inte påslagen. Vrid tändningsnyckeln till ON (eller till ACC om du inte vill starta fordonet). Säkringen har löst ut. Byt ut säkringen mot en ny, CD-skiva kan inte matas in. CD-skiva kan endast matas in till hälften. Enheten fungerar ej på rätt sätt (EJECT, LOAD, PLAY). Inget ljud. Inget händer när knapparna trycks in. Det sitter redan en skiva I CDspelaren. Transportsäkringsskruvarna har inte tagits bort. Skivan isatt upp och ned. CD-skivan är trasig eller extremt smutsig. För hög temperatur i bilen. Volymkontrollen är för långt nedskruvad. Apparaten är ej korrekt ansluten. 1. Störningar gör att den inbyggda mikroprocessorn ej fungerar korrekt. 2. Fronten sitter inte fast ordentligt. Enheten är installerad i mer än 30 vinkel. Ojämn vägbana. likadan. Tag ut skivan ur spelaren och sätt i en ny med etikettsidan uppåt. Tag bort transportsäkringsskruvarna. Sätt i skivan med etikettsidan uppåt. Gör ren skivan, eller prova med en annan skiva. Om uppspelningen då fungerar, är den första skivan troligen skadad. Vänta tills temperaturen sjunkit. Vrid upp volymen. Kontrollera + - och - - anslutningarna enligt kopplingsschemat. 1. Slå av apparaten, och slå därefter på den igen; alt. tryck in RESET-knappen. 2. Sätt fast fronten. Hack i ljuduppspelningen. Justera monteringen så att vinkeln är mindre än 30. Vänta till dess att vägbanan är jämnare. CD-skivan är trasig eller Gör ren skivan, eller prova med extremt smutsig. en annan skiva. Om uppspelningen då fungerar, är den första skivan troligen skadad. Ingen radiomottagning. Antennkabeln är ej ansluten. Kontrollera att antennkabeln är rätt ansluten I antennuttaget. Vid automatisk sökning låser För dålig signal. Ställ in stationen manuellt. inte mottagaren på de olika stationerna.

11 INKOPPLING KONTAKT A V konstant (minne) 5. Till motorantenn V via tändningslås 8. JORD KONTAKT B 1. Bakre högtalare, höger (+) 2. Bakre högtalare, höger (-) 3. Främre högtalare, höger (+) 4. Främre högtalare, höger (-) 5. Främre högtalare, vänster (+) 6. Främre högtalare, vänster (-) 7. Bakre högtalare, vänster (+) 8. Bakre högtalare, vänster (-)

12 SPECIFIKATIONER ALLMÄNT Matningsspänning Strömförbrukning Uteffekt Antal kanaler Mått 12 V likspänning, negativ jord Max. 15 A 4 x 40 W 2 (stereo) 178[B] X 165[D] X 50[H] mm FM-DEL Frekvensområde 87,5 MHz 107,9 MHz Känslighet 3 µv Mellanfrekvens 10,7 MHz AM-DEL Frekvensområde Känslighet Mellanfrekvens RCA UT Utgång CD-SPELARE Användbara CD-typer Frekvensområde S/N (radio/cd) 530 KHz KHz 40 db 450 KHz CD max MP3, CD,CD-R,CD-RW 20 Hz 100 Hz < 5 db 10 KHz 20 KHz < 5 db 50 db (1 KHz)

Manual Radio medium med Bluetooth Komplett manual för Scania radio medium med BLuetooth

Manual Radio medium med Bluetooth Komplett manual för Scania radio medium med BLuetooth Manual Radio medium med Bluetooth Komplett manual för Scania radio medium med BLuetooth Manualen är nedladdad från www.scania.com/manuals 1 Översikt (1) Vänster kombinationsknapp Volymreglage, på-/av-knapp

Läs mer

1. FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER

1. FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER Innehåll 1. FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER...166 Hantering av CD-Skivor...167 2. KONTROLLER...5 3. TERMINOLOGI...168 Knapparnas Namn och Vad de Används till...168 Indikeringar på Displayen...170 LCD-Skärmen (Flytande

Läs mer

CDE-178BT. ide-178bt CDE-175R

CDE-178BT. ide-178bt CDE-175R FOR CAR USE ONLY/NUR FÜR AUTOMOBIL GEBRAUCH/POUR APPLICATION AUTOMOBILE UNIQUEMENT/PARA USO EN AUTOMÓVILES/SOLO PER L UTILIZZO IN AUTOMOBILE/ENDAST FÖR BILBRUK/ALLEEN VOOR GEBRUIK IN DE AUTO/ ТОЛЬКО ДЛЯ

Läs mer

Hur man använder CD-spelaren

Hur man använder CD-spelaren Hur man använder CD-spelaren Om CD-skivor Signalen som är inspelad på en CD-skiva läses av en laserstråle, så det förekommer ingen beröring med ytan. En repa på den inspelade ytan eller en kraftigt repad

Läs mer

1. FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER

1. FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER Tack för att du har köpt denna Clarion-apparat. Läs igenom hela bruksanvisningen innan du börjar använda bilstereon. Spara bruksanvisningen på något lättillgängligt ställe (t.ex. i handskfacket) efter

Läs mer

2DIN CD/USB RECEIVER WITH ADVANCED BLUETOOTH CDE-W296BT CD/USB RECEIVER WITH ADVANCED BLUETOOTH CDE-195BT

2DIN CD/USB RECEIVER WITH ADVANCED BLUETOOTH CDE-W296BT CD/USB RECEIVER WITH ADVANCED BLUETOOTH CDE-195BT FOR CAR USE ONLY/NUR FÜR AUTOMOBIL GEBRAUCH/POUR APPLICATION AUTOMOBILE UNIQUEMENT/PARA USO EN AUTOMÓVILES/SOLO PER L UTILIZZO IN AUTOMOBILE/ENDAST FÖR BILBRUK/ALLEEN VOOR GEBRUIK IN DE AUTO/ ТОЛЬКО ДЛЯ

Läs mer

CAR RADIO KÖLN 230 BT 1 011 402 212 001 DRESDEN 230 BT 1 011 402 202 001. Enjoy it. Bruks- och monteringsanvisning

CAR RADIO KÖLN 230 BT 1 011 402 212 001 DRESDEN 230 BT 1 011 402 202 001. Enjoy it. Bruks- och monteringsanvisning CAR RADIO KÖLN 230 BT 1 011 402 212 001 DRESDEN 230 BT 1 011 402 202 001 Enjoy it. Bruks- och monteringsanvisning Knappar och reglage 1 2 3 4 5 6 7 8 9 16 15 14 13 12 11 10 1 -knapp Att frigöra den löstagbara

Läs mer

RDS DVD-Video Tuner DVA-9965R. BEDIENUNGSANLEITUNG Lesen Sie diese Bedienungsanleitung bitte vor Gebrauch des Gerätes.

RDS DVD-Video Tuner DVA-9965R. BEDIENUNGSANLEITUNG Lesen Sie diese Bedienungsanleitung bitte vor Gebrauch des Gerätes. FOR CAR USE ONLY/NUR FÜR AUTOMOBIL GEBRAUCH/POUR APPLICATION AUTOMOBILE UNIQUEMENT/ PARA USO EN AUTOMÓVILES/SOLO PER L UTILIZZO IN AUTOMOBILE/ENDAST FÖR BILBRUK R RDS DVD-Video Tuner DVA-9965R EN DE TM

Läs mer

Honda SD navigationssystem. Ljud Navigation

Honda SD navigationssystem. Ljud Navigation Honda SD navigationssystem Ljud Navigation Förord Säkerhetsföreskrifter Svenska Följ säkerhetsåtgärderna nedan när systemet används. Förvara handboken på en lättillgänglig plats (t.ex. i handskfacket på

Läs mer

ATT ANVÄNDA RADIO (GRUNDFUNKTIONER)

ATT ANVÄNDA RADIO (GRUNDFUNKTIONER) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Inledning...2 Viktigt att notera...2 Tecken och symboler i denna bruksanvisning...2 RADION 3 KOMMA IGÅNG 4 Antenn...4 Batteri...4 Bältesclips...4 Gummitätning till tillbehörskontakten...4

Läs mer

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A. Bruksanvisning RCR-22

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A. Bruksanvisning RCR-22 FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A Bruksanvisning S RCR-22 Viktiga säkerhetsinstruktioner 1. Läs denna bruksanvisning. 2. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. 3. Följ alla varningsföreskrifter.

Läs mer

31 MHz. Bruksanvisning

31 MHz. Bruksanvisning 31 MHz Bruksanvisning Inledning 2 Viktigt att notera 2 Förpackningen 2 Radion 3 Display 3 Komma igång 4 Antenn... 4 Batteri... 4 Bältesclips... 4 Laddning... 4 Att använda radion (Grundfunktioner) 5 Till/Från/Volym...

Läs mer

Opel Insignia Infotainment System

Opel Insignia Infotainment System Opel Insignia Infotainment System Innehåll Inledning... 4 Radio... 29 CD-spelare... 45 AUX-ingång... 51 USB-port... 53 Digital fotoram... 57 Navigation... 60 Taligenkänning... 103 Telefon... 118 Alfabetiskt

Läs mer

Lenco L-69 USB SKIVSPELARE. Svensk Bruksanvisning. Direct Encoding Turntable

Lenco L-69 USB SKIVSPELARE. Svensk Bruksanvisning. Direct Encoding Turntable Lenco L-69 USB SKIVSPELARE Direct Encoding Turntable Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. VARNING: Användning

Läs mer

KIV-700 BRUKSANVISNING

KIV-700 BRUKSANVISNING DIGITAL MEDIASPELARE MED RECEIVER KIV-700 BRUKSANVISNING Innan du läser denna bruksanvisning bör du klicka på knappen nedan för att kontrollera om det finns någon uppdatering. 10ORD_IM316_Ref_sv_02_E Innehållsförteckning

Läs mer

PLEXTALK PTN2 Användarmanual

PLEXTALK PTN2 Användarmanual PLEXTALK PTN2 Användarmanual 2009 Shinano Kenshi Co., Ltd. Viktig Information FCC-information Överensstämmelsedeklaration Modellnummer: PTN2 Handelsnamn: PLEXTALK Ansvarigt företag: Shinano Kenshi Co.,

Läs mer

BRUKSANVISNING FÖR BRUKSANVISNING OPERATING INSTRUCTIONS L32510FHD PVR DVD

BRUKSANVISNING FÖR BRUKSANVISNING OPERATING INSTRUCTIONS L32510FHD PVR DVD BRUKSANVISNING FÖR BRUKSANVISNING OPERATING INSTRUCTIONS L32510FHD PVR DVD FARGE TV MED FJERNKONTROLL FÄRG TV MED FJÄRRKONTROLL COLOUR TELEVISION WITH REMOTE CONTROL Innehåll Säkerhetsföreskrifter... 1

Läs mer

Svensk Bruksanvisning

Svensk Bruksanvisning hipbox GTX-14 Owner s Manual GTX-14 Svensk Bruksanvisning The Pure Sound of Life Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. Inledning

Läs mer

SB 16/230. Aktiv Soundbar Högtalare. Bruksanvisning SVENSKA

SB 16/230. Aktiv Soundbar Högtalare. Bruksanvisning SVENSKA Aktiv Soundbar Högtalare Bruksanvisning SVENSKA Innehållsförteckning Inledning 3 Beskrivning och funktioner 3 Ingående delar 3 Soundbar Topp-Panel Kontroller 4 Soundbar Bak-panelen reglage och anslutningar

Läs mer

FH05 HDR. Symbolen AC 3 och dubbel D är Dolby Laboratories varumärken. Symbolerna används med licens från Dolby Laboratories.

FH05 HDR. Symbolen AC 3 och dubbel D är Dolby Laboratories varumärken. Symbolerna används med licens från Dolby Laboratories. Copyright 2011 Anvia TV Oy Alla rättigheter förbehållna. Ingen del av denna bruksanvisning får mångfaldigas, kopieras, spridas, distribueras, nerladdas, sparas eller förmedlas i någon form eller för något

Läs mer

DAB2+ Bästa kund. Grattis till din nya Argon DAB2+

DAB2+ Bästa kund. Grattis till din nya Argon DAB2+ Bästa kund Kvalitet har alltid varit vår största drivkraft, och grundandet av Argon Audio är en naturlig förlängning av den här filosofin. Vi har 20 års erfarenhet av att göra, specificera och tillverka

Läs mer

Läs denna handbok innan du installerar någon

Läs denna handbok innan du installerar någon Den elektroniska användarhandboken faller under "Nokias villkor för användarhandböcker, 7 juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Läs denna handbok innan du installerar

Läs mer

Peltor DECT-Com II. The Sound Solution. User s manual for DECT-Com II

Peltor DECT-Com II. The Sound Solution. User s manual for DECT-Com II Peltor DECT-Com II The Sound Solution User s manual for DECT-Com II DECT 1.8 GHz SNABBGUIDE Peltor DECT-Com II Knapp Funktion [M] [+] [ ] [M] & [+] [M] & [ ] Till- och frånslag av DECT-Com II. Välj funktion

Läs mer

Bruksanvisning mind TM 330. m3-x Allt-i-örat hörapparat

Bruksanvisning mind TM 330. m3-x Allt-i-örat hörapparat Bruksanvisning mind TM 330 m3-x Allt-i-örat hörapparat Hörapparat och tillbehör som visas i denna bruksanvisning kan se annorlunda ut än de du har. Widex förbehåller sig rätten att göra de ändringar som

Läs mer

Internetportal... 20 TV:ns kontrollknappar och drift... 7. Netflix... 20 Ansutningsström... 7

Internetportal... 20 TV:ns kontrollknappar och drift... 7. Netflix... 20 Ansutningsström... 7 Innehåll TV - funktioner... 2 Konfigurering av nätverksinställningar... 19 Kära SHARP-kund... 3 Ansluta till din mobiltelefon via Wifi... 19 Viktiga säkerhetsföreskrifter... 3 Använda MIRACAST... 20 Miljöinformation...

Läs mer

Pinell Supersound II

Pinell Supersound II Användarhandbok Pinell Supersound II DAB+-/DAB-/FM-/Internetradio www.pinell.no Innehåll Säkerhetsinformation 3 FCC-information 4 Kartongens innehåll 5 Snabbvägledning för Internetradio 6 Detta behöver

Läs mer

HKTS 20/HKTS 30. hemmabiosystem. Designed to Entertain. Bruksanvisning Svenska

HKTS 20/HKTS 30. hemmabiosystem. Designed to Entertain. Bruksanvisning Svenska HKTS 20/HKTS 30 hemmabiosystem Bruksanvisning Svenska Designed to Entertain. Viktiga säkerhets Instruktioner 1. Läs igenom instruktionerna. 2. Behåll instruktionerna. 3. Uppmärksamma alla varningar. 4.

Läs mer

Comfort Focus Bruksanvisning. Comfort Focus. För ökad koncentration och inlärning. Svenska

Comfort Focus Bruksanvisning. Comfort Focus. För ökad koncentration och inlärning. Svenska Comfort Focus Bruksanvisning Comfort Focus För ökad koncentration och inlärning Svenska 1 Bruksanvisning Innehållsförteckning Sid Laddning 3 Information till läraren 4 Information till eleven 5 Flera mottagare

Läs mer

SVENSKA. Inledning. Innehåll. Allmän information V-1. Allmän information Tillbehör... 2 Försiktighetsåtgärder... 3 Kontroller och indikatorer...

SVENSKA. Inledning. Innehåll. Allmän information V-1. Allmän information Tillbehör... 2 Försiktighetsåtgärder... 3 Kontroller och indikatorer... Inledning Tack för valet av denna produkt från SHARP. Läs denna bruksanvisning noggrant för att få bästa nytta av apparaten. Den visar hur man handhar denna SHARP produkt. Innehåll Sida Sida Allmän information

Läs mer

Professionell Trådlös Väderstation WS2355. Svensk Manual. Läs alltid först igenom bruksanvisningen och spara den för framtida hänvisningar

Professionell Trådlös Väderstation WS2355. Svensk Manual. Läs alltid först igenom bruksanvisningen och spara den för framtida hänvisningar Professionell Trådlös Väderstation WS2355 Svensk Manual Läs alltid först igenom bruksanvisningen och spara den för framtida hänvisningar 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19.

Läs mer